Listy do Jakuba Działyńskiego, wojewodzica kaliskiego

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 07213/1-2
 • Kopie: Mf 6633
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Listy do Jakuba Działyńskiego, wojewodzica kaliskiego vol. 1.
 • Miejsce i czas powstania: 1691-1736
 • Opis fizyczny: 202 k.
 • Oprawa: luźne
 • Zawartość: 1.Listy do J. Działyńskiego od następujących:Błeszyński J[akub] z B[łeszyna?] kas[szt.] prz[emęcki], m[iędzyrz.] 1693-1701 (5) k. 1-10. - Brzwski Jan 1726 k. 11-12. - Buliński M. J. 1724 k. 13-14. - Chojeński Ign[acy] Franc[iszek] 1702 k. 15-16. - Czermiński [Łukasz bp pergameński?] 1700 k. 17-18 - Czartoryska-Holsztyńska L[udwika] z Ł[osiów] 1702-1712 (5) k. 19-28. - Dąmbski A[ndrzej] z L[ubrańca] c[hor.] b[rzesko-]k[uj.], k[asztelanic] konarsko-kuj., woj. brzesko-kuj. 1700 k. 29-30 - Dąmbski W[ojciech] star. inow[r.], sochaczewski, dybowski, młodzieszyński, marsz. nadw. kor., m[arsz.] kon[federacji] g[eneralnej], 1702-1721 (4) k. 31-38 - Dąmbski Z[ygmunt] wo[j.] b[rzesko-kuj.], s[tar.] i[nowr.] 1700-1702 (4) k. 39-46 - Daniłowiczowa A[nna z Denhoffów] s[tarościna] p[arcz.] 1717-1722 (3) na jednym liście dop. męża A. Daniłowicza k.47-52. - Daniłowicz Aleksander s[tar.] p[arcz.] 1700-1719 (6) k. 53-63, dop. żony Anny k. 53. - Działyńska M[arianna z Dąmbskich żona adresata] 1701 i b.d. (4) k. 64-70 - Działyński N. 1713 k. 71-71. - Działyński A[leksander] k[an.] g[nieźn.], p[rob.] ł[owic], bp a[kcyreński] 1724-1727 (3, w tym jedna kopia) k. 73-77. - Działyński J. b.d. k. 78-79. - Działyński Jan I[gnacy woj. pom.] 1702-1703 (3) k. 80-85 - Działyński J[ózef?] 1714 (2) k. 86-89. - Działyński M[aciej?] b.d. k. 90-91. - Działyński P[aweł?] kasztelanic chełmiń. b.d. k. 92-93. - Działyński Stanisław s[tar.] kiszew. 1701 k. 94-95. - Działyński T[omasz woj. chełmiń.] 1692-1713 (6) k. 96-109. - Dziewanowski A[ndrzej] kaszt. słoński 1706 k. 110-111. - Dziewanowski K[azimierz] 1714-1727 (2) k. 112-114. - Gembarth Michał Adam 1700 k. 115-116. Gorecki Tomasz s[ędzia] n[ak.] 1723-1727 (2)k. 117-120. Grabowski 1725-1727 (4) k. 121-127. - Grabowski J. sędzia ziem. człuch. 1727 k. 128-129. - Grabski J[an] s[ędzia] g[rod.] n[ak.] 1700 k. 130-131. - Grębecki Stef[an] 1721 k. 132-133. - Gruszczyński S. 1712 k. 134. - Gutowski W. A. 1724 k. 135-136. - Guzowski J. 1727 k. 137. - Hartak pakoski kaznodzieja domowy b.d. k. 138-139. - Hochenbach Bolko von, kapitan ces. 1701 k. 140-141. - Jemielski Stanisław w[ojski] in[owr.] 1700 k. 142-143. - Kołudzki Aleksander k[an.] g[nieźn.], p[rob.] k[aplicy] K[ołudzkich] 1700-1709 i b.d. (16) k. 144-175. - Kołudzki Augustyn s[ędzia] z[iem.] in[owr.] 1702 (2) k. 176-179. - Kołudzki Ignacy [ks.] 1711 k. 180-183. - Kołaczkowski Stefan jezuita b.d. k. 184-185. - Komierowski Andrzej p[isarz] g[rod.] n[ak.] 1727-1729 (2) k. 186-189. - Kos Adam cho[rąży?] ch[ełmiński?] b.d. k. 190-191. - Kozimecki Jan 1701 i b.d. (2) k. 192-194. - Kraszkowski F[ranciszek?] J[ózef? kan., sufr. i oficjał gnieźn., bp dardaniński] 1701 i b.d. k. 195-202. Kretkowski Szczęsny F[eliks] p[rob.] g[nieźn., bp chełmiń.] d.g. 1700-1712 (3) k. 203-206. - Krzycki z Krzycka Jan b.d. k. 207-208. - Krzykowski Wojciech [kasztelan krzywiński?] 1701 k. 209-210 Kybben [?] Jakub p.k.k.j.g. 1703 (2) k. 211-214. - Łącki W[ładysław] - K[orzbok] k[aszt.] k[rusz.] 1703 k. 215. - Łakiński Paweł b.d. k. 216-217. Łoś W[ładysław Stanislaw] w[oj.] m[alb.] d.d.k. 1691 k. 218-219. - Mazowiecki z M[azowsza] Kaz[imierz] M[ichał] d[eputat na] s[ejm] k[or., sędzia ziem. dobrz.] 1701-1703 (4) k. 220-225, w tym do żony Jakuba Marjanny Działyńskiej k. 226-227. - Mdzewski S[tefan] A[ntoni] suf[ragan] gnieźn. b.d. (3) k. 228-232, przy tym dopisek S. F. Kretkowskiego. - Mostowski Aleksander deputat Trybunału Kor.,arch. gnieźn. w.j.k. 1700 k. 237-238. - Moszczeński Franciszek Michal p[odkom.] i[nowr.], kaszt.brzesko-kuj. 1716-1728 (3) k. 239 -244. - Mszyński [?] woj. kuj. [?] 1701-1702 (2) k. 233-236. - Niszczycki Paweł k[aszt.] p[łoc.] 1701 k. 245-246. - Olszowski M[ikołaj] kaszt. [bydg.] 1711 k. 247-248. - Osten Sacken [?] h.m. 1702 i b.d. k. 249-252. - Paweł jezuita 1707 k. 253-254. - Perliński Michał 1701 k. 255-256. - Piwnicki Jan Franciszek [burgr., podwojewodzy chełmiń.] 1723 k. 257-258. - Podolski Franciszek [podczaszy latyczowski, wojski?] 1702 k. 259-260. - Potulicki J[an] J[akub] w[oj.] b[rzesko-kuj.] 1714 k. 261-262. - Prochownik Jezek Samuel 1718 k. 263. - 264. - Pruszak J. b.d. k. 265-266. - Przeciszewsi Paweł 1702 k. 267 - 268. - Raczyński M[ichał] K[azimierz woj. pozn.] 1707 k. 269-270. RadolińskiJ[ózef] S[tefan] z R[adolina] p[odkom.] z[iem.] w[schow.] 1713 (2) k. 271-274. - Radziejowski M[ichał - Stefan] kard., prymas 1699 k. 275. - Radziwiłł K[arol] S[tanisław] ks[iążę], kanc[lerz] w. W[ielkiego] X[ięstwa] L[it.] 1708 - 1713 (2) k. 276 -279. - Romocki Jan Stan[isław] podsędek ziem., sędz[ia grod.] dobrz. 1692 k. 280-281. Rubinkowski H. 1702 i b.d. (3) k. 282-287. - Ryle [?] M. C. 1719 k. 288-289. - Sierakowski Wacław Hier[onim bp przem., arcybp lwow.] 1727 k. 290. - Skaławski z Rogaczewa Aleksander p[isarz?] g[rod.?] wał. [?], byd., [sędzia grod. inowr.] 1723 (2) k. 291-294. - Supieński Stanisław p., k[an.] g[nieźn.] 1701 (2) k. - 295 - 298. - Smogulecki M[ikołaj star. nak.] 1700 k. 299-300. - Stoliński M[el]ch[ior] p[isarz] g[rod.] ch[ełmiń.] 1723 k. 301-302. - Srzemsk Paweł 1727 k. 303-304. - Tomicki Bogusław p[isarz] g[rod.] nak. 1710 (2) k. 305-308. - T[owiańska] K[onstancja] k[asztelanowa] ł[ęcz.] 1701 k. 309. - Towiański Jerzy kaszt. łęcz. 1701-1702 (2) k. 310-313. - Towiański Krzysztof p[odczaszy] k[or.], b[iel.] 1700 (4) k. 314-321. - Umiński Kazimierz s[ędzia?] k[rusz.?], b[urgr.] r[adziej.] b.d. k. 322-323. - Warszycki Jerzy m[arsz.] Trybunału K[or.], p. b[oleslawski], s[tar., woj. łęcz.] 1702 k. 324-325. - Wedelewski Wawrzyniec 1700 k. 326-327. - Wiesiołowski K[azimierz] 1. 1726 i b. d. (2) k. 328-330. - Wilkostowski Adam z Grabia p[odwojewodzy] b[rzesko]-k[uj.] b.d. (2) k. 331-333. - Wiśnewski P. 1711 k. 334-335. Wiśniowiecka T[eofila Leszczyńskich] kasz[telanowa] kra[k.], woje[wodzina] krak. 1716 i b. d. (2) k. 336-339. - [Wloszkiewicz Wojciech] 1701 [?] k. 340-341. - Włossowski Antoni 1715 k. 342-343. - Wolski Kazimierz chor. kor. 1717 k. 344-345. - Wolski Paweł p[leban] k[ościelecki?] 1714 k. 346-347. - Wróblewski Adam b.d. (3) k. 348-353. - Zakowski Chryzostom ks. scholastyk i oficjał kuj., kan.krak. 1710 k. 354-355. - Załuski Ch[ryzostom] star. lub[el.] 1719 k. 356-357. - Zaluski F[rancisek] w[oj.] p[łocki] 1719 k. 358-359. - Złotnicki Józef 1711 k. 360-361.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bnin
  • Kórnik
  • Pakość
  • Genealogie dokumeny prawno-majątkowe Działyńskich
  • Majętność kórnicka 18 w.
  • korespondencja
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.

MARC

 • 130 $a Majątek Kórnicki.
 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Listy do Jakuba Działyńskiego, wojewodzica kaliskiego $n vol. 1.
 • 260 $c 1691-1736
 • 300 $a 202 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Sacken? H. Osten zob. Osten-Sacken? H.
 • 400 $a Holsztyńska Ludwika zob. Łoś Ludwika 1° Działyńska 2° Czartoryska 3° Holsztyńska
 • 400 $a Działyńska Ludwika zob. Łoś Ludwika 1° Działyńska 2° Czartoryska 3° Holsztyńska
 • 400 $a Czartoryska Ludwika zob. Łoś Ludwika 1° Działyńska 2° Czartoryska 3° Holsztyńska
 • 400 $a Leszczyńska Teofila zob. Wiśniowiecka Teofila z Leszczyńskich
 • 400 $a Denhoff Anna zob. Daniłowicz Anna z Denhoffów
 • 400 $a Dąmbska Marianna zob. Działyńska Marianna z Dąmbskich
 • 520 $a 1.Listy do J. Działyńskiego od następujących:Błeszyński J[akub] z B[łeszyna?] kas[szt.] prz[emęcki], m[iędzyrz.] 1693-1701 (5) k. 1-10. - Brzwski Jan 1726 k. 11-12. - Buliński M. J. 1724 k. 13-14. - Chojeński Ign[acy] Franc[iszek] 1702 k. 15-16. - Czermiński [Łukasz bp pergameński?] 1700 k. 17-18 - Czartoryska-Holsztyńska L[udwika] z Ł[osiów] 1702-1712 (5) k. 19-28. - Dąmbski A[ndrzej] z L[ubrańca] c[hor.] b[rzesko-]k[uj.], k[asztelanic] konarsko-kuj., woj. brzesko-kuj. 1700 k. 29-30 - Dąmbski W[ojciech] star. inow[r.], sochaczewski, dybowski, młodzieszyński, marsz. nadw. kor., m[arsz.] kon[federacji] g[eneralnej], 1702-1721 (4) k. 31-38 - Dąmbski Z[ygmunt] wo[j.] b[rzesko-kuj.], s[tar.] i[nowr.] 1700-1702 (4) k. 39-46 - Daniłowiczowa A[nna z Denhoffów] s[tarościna] p[arcz.] 1717-1722 (3) na jednym liście dop. męża A. Daniłowicza k.47-52. - Daniłowicz Aleksander s[tar.] p[arcz.] 1700-1719 (6) k. 53-63, dop. żony Anny k. 53. - Działyńska M[arianna z Dąmbskich żona adresata] 1701 i b.d. (4) k. 64-70 - Działyński N. 1713 k. 71-71. - Działyński A[leksander] k[an.] g[nieźn.], p[rob.] ł[owic], bp a[kcyreński] 1724-1727 (3, w tym jedna kopia) k. 73-77. - Działyński J. b.d. k. 78-79. - Działyński Jan I[gnacy woj. pom.] 1702-1703 (3) k. 80-85 - Działyński J[ózef?] 1714 (2) k. 86-89. - Działyński M[aciej?] b.d. k. 90-91. - Działyński P[aweł?] kasztelanic chełmiń. b.d. k. 92-93. - Działyński Stanisław s[tar.] kiszew. 1701 k. 94-95. - Działyński T[omasz woj. chełmiń.] 1692-1713 (6) k. 96-109. - Dziewanowski A[ndrzej] kaszt. słoński 1706 k. 110-111. - Dziewanowski K[azimierz] 1714-1727 (2) k. 112-114. - Gembarth Michał Adam 1700 k. 115-116. Gorecki Tomasz s[ędzia] n[ak.] 1723-1727 (2)k. 117-120. Grabowski 1725-1727 (4) k. 121-127. - Grabowski J. sędzia ziem. człuch. 1727 k. 128-129. - Grabski J[an] s[ędzia] g[rod.] n[ak.] 1700 k. 130-131. - Grębecki Stef[an] 1721 k. 132-133. - Gruszczyński S. 1712 k. 134. - Gutowski W. A. 1724 k. 135-136. - Guzowski J. 1727 k. 137. - Hartak pakoski kaznodzieja domowy b.d. k. 138-139. - Hochenbach Bolko von, kapitan ces. 1701 k. 140-141. - Jemielski Stanisław w[ojski] in[owr.] 1700 k. 142-143. - Kołudzki Aleksander k[an.] g[nieźn.], p[rob.] k[aplicy] K[ołudzkich] 1700-1709 i b.d. (16) k. 144-175. - Kołudzki Augustyn s[ędzia] z[iem.] in[owr.] 1702 (2) k. 176-179. - Kołudzki Ignacy [ks.] 1711 k. 180-183. - Kołaczkowski Stefan jezuita b.d. k. 184-185. - Komierowski Andrzej p[isarz] g[rod.] n[ak.] 1727-1729 (2) k. 186-189. - Kos Adam cho[rąży?] ch[ełmiński?] b.d. k. 190-191. - Kozimecki Jan 1701 i b.d. (2) k. 192-194. - Kraszkowski F[ranciszek?] J[ózef? kan., sufr. i oficjał gnieźn., bp dardaniński] 1701 i b.d. k. 195-202. Kretkowski Szczęsny F[eliks] p[rob.] g[nieźn., bp chełmiń.] d.g. 1700-1712 (3) k. 203-206. - Krzycki z Krzycka Jan b.d. k. 207-208. - Krzykowski Wojciech [kasztelan krzywiński?] 1701 k. 209-210 Kybben [?] Jakub p.k.k.j.g. 1703 (2) k. 211-214. - Łącki W[ładysław] - K[orzbok] k[aszt.] k[rusz.] 1703 k. 215. - Łakiński Paweł b.d. k. 216-217. Łoś W[ładysław Stanislaw] w[oj.] m[alb.] d.d.k. 1691 k. 218-219. - Mazowiecki z M[azowsza] Kaz[imierz] M[ichał] d[eputat na] s[ejm] k[or., sędzia ziem. dobrz.] 1701-1703 (4) k. 220-225, w tym do żony Jakuba Marjanny Działyńskiej k. 226-227. - Mdzewski S[tefan] A[ntoni] suf[ragan] gnieźn. b.d. (3) k. 228-232, przy tym dopisek S. F. Kretkowskiego. - Mostowski Aleksander deputat Trybunału Kor.,arch. gnieźn. w.j.k. 1700 k. 237-238. - Moszczeński Franciszek Michal p[odkom.] i[nowr.], kaszt.brzesko-kuj. 1716-1728 (3) k. 239 -244. - Mszyński [?] woj. kuj. [?] 1701-1702 (2) k. 233-236. - Niszczycki Paweł k[aszt.] p[łoc.] 1701 k. 245-246. - Olszowski M[ikołaj] kaszt. [bydg.] 1711 k. 247-248. - Osten Sacken [?] h.m. 1702 i b.d. k. 249-252. - Paweł jezuita 1707 k. 253-254. - Perliński Michał 1701 k. 255-256. - Piwnicki Jan Franciszek [burgr., podwojewodzy chełmiń.] 1723 k. 257-258. - Podolski Franciszek [podczaszy latyczowski, wojski?] 1702 k. 259-260. - Potulicki J[an] J[akub] w[oj.] b[rzesko-kuj.] 1714 k. 261-262. - Prochownik Jezek Samuel 1718 k. 263. - 264. - Pruszak J. b.d. k. 265-266. - Przeciszewsi Paweł 1702 k. 267 - 268. - Raczyński M[ichał] K[azimierz woj. pozn.] 1707 k. 269-270. RadolińskiJ[ózef] S[tefan] z R[adolina] p[odkom.] z[iem.] w[schow.] 1713 (2) k. 271-274. - Radziejowski M[ichał - Stefan] kard., prymas 1699 k. 275. - Radziwiłł K[arol] S[tanisław] ks[iążę], kanc[lerz] w. W[ielkiego] X[ięstwa] L[it.] 1708 - 1713 (2) k. 276 -279. - Romocki Jan Stan[isław] podsędek ziem., sędz[ia grod.] dobrz. 1692 k. 280-281. Rubinkowski H. 1702 i b.d. (3) k. 282-287. - Ryle [?] M. C. 1719 k. 288-289. - Sierakowski Wacław Hier[onim bp przem., arcybp lwow.] 1727 k. 290. - Skaławski z Rogaczewa Aleksander p[isarz?] g[rod.?] wał. [?], byd., [sędzia grod. inowr.] 1723 (2) k. 291-294. - Supieński Stanisław p., k[an.] g[nieźn.] 1701 (2) k. - 295 - 298. - Smogulecki M[ikołaj star. nak.] 1700 k. 299-300. - Stoliński M[el]ch[ior] p[isarz] g[rod.] ch[ełmiń.] 1723 k. 301-302. - Srzemsk Paweł 1727 k. 303-304. - Tomicki Bogusław p[isarz] g[rod.] nak. 1710 (2) k. 305-308. - T[owiańska] K[onstancja] k[asztelanowa] ł[ęcz.] 1701 k. 309. - Towiański Jerzy kaszt. łęcz. 1701-1702 (2) k. 310-313. - Towiański Krzysztof p[odczaszy] k[or.], b[iel.] 1700 (4) k. 314-321. - Umiński Kazimierz s[ędzia?] k[rusz.?], b[urgr.] r[adziej.] b.d. k. 322-323. - Warszycki Jerzy m[arsz.] Trybunału K[or.], p. b[oleslawski], s[tar., woj. łęcz.] 1702 k. 324-325. - Wedelewski Wawrzyniec 1700 k. 326-327. - Wiesiołowski K[azimierz] 1. 1726 i b. d. (2) k. 328-330. - Wilkostowski Adam z Grabia p[odwojewodzy] b[rzesko]-k[uj.] b.d. (2) k. 331-333. - Wiśnewski P. 1711 k. 334-335. Wiśniowiecka T[eofila Leszczyńskich] kasz[telanowa] kra[k.], woje[wodzina] krak. 1716 i b. d. (2) k. 336-339. - [Wloszkiewicz Wojciech] 1701 [?] k. 340-341. - Włossowski Antoni 1715 k. 342-343. - Wolski Kazimierz chor. kor. 1717 k. 344-345. - Wolski Paweł p[leban] k[ościelecki?] 1714 k. 346-347. - Wróblewski Adam b.d. (3) k. 348-353. - Zakowski Chryzostom ks. scholastyk i oficjał kuj., kan.krak. 1710 k. 354-355. - Załuski Ch[ryzostom] star. lub[el.] 1719 k. 356-357. - Zaluski F[rancisek] w[oj.] p[łocki] 1719 k. 358-359. - Złotnicki Józef 1711 k. 360-361.
 • 530 $d Mf 6633
 • 541 $c st. zas.
 • 651 $a Bnin
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Pakość
 • 653 $a Genealogie |dokumeny prawno-majątkowe Działyńskich
 • 653 $a Majętność kórnicka 18 w.
 • 653 $a korespondencja
 • 653 $a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 700 $a Chojeński Ignacy Franciszek
 • 700 $a Romocki Jan Stanisław $c podsędek ziemski, sędzia grod. dobrz.
 • 700 $a Rubikowski H.
 • 700 $a Ryle
 • 700 $a Sierakowski Wacław Hieronim $c bp. przemyski, odznaczony Orderem Orła Białego, arcybp lwow., konfederat barski $d (1700-1780)
 • 700 $a Skaławski z Rogaczewa Aleksander $c pisarz grod. wał, byd., sędzia grod. inowr.
 • 700 $a Skupieński Stanisław $c p. kan. gnieźn.
 • 700 $a Smogulecki Mikołaj $c star. nak.
 • 700 $a Stoliński Melchior $c pisarz grod. chełmiń.
 • 700 $a Srzemsk Paweł
 • 700 $a Tomicki Bogusław $c pisarz grod. nak.
 • 700 $a Towiańska Konstancja $c kasztelanowa łęcz.
 • 700 $a Towiański Jerzy $c kastelan łęcz.
 • 700 $a Towiański Krzysztof $c podczaszy kor., star. biel.
 • 700 $a Umiński Kazimierz $c sędzia krusz., burgr. radziej.
 • 700 $a Warszycki Jerzy $c marsz. Trybunału Kor., p. boleslawski, star. woj. łęcz.
 • 700 $a Wedelewski Wawrzyniec
 • 700 $a Wiesiołowski Kazimierz
 • 700 $a Wilkostowski Adam z Grabia $c podwojewodzy brzesko-kujawski
 • 700 $a Wiśniewski J.P.
 • 700 $a Wiśniowiecka Teofila z Leszczyńskich $c żona 1. Filipa Konrzewskiego, starosty konińskiego 2. od 1704 Janusza Antoniego Wiśniowieckiego, wojewody wileńskiego (1706 wojewody krakowskiego, 1726 kasztelana krakowskiego)kasztelanowa krak., wojewodzina krak, od 1753 dominikanka we Lwowie $d (1680-1757)
 • 700 $a Włoszkiewicz Wojciech
 • 700 $a Włossowski Antoni
 • 700 $a Wolski Kazimierz $c chor. kor.
 • 700 $a Wolski Paweł $c pleban kościelecki
 • 700 $a Wróblewski Adam
 • 700 $a Zakowski Chryzostom $c ks. scholastyk i oficjał kuj. kan. krak.
 • 700 $a Załuski Chryzostom $c star. lubel.
 • 700 $a Załuski Franciszek $c wojewoda czernichowski, wojewoda płocki, kasztelan wojnicki, starosta lubelski $d (1660-1735)
 • 700 $a Złotnicki Józef
 • 700 $a Pruszak J.
 • 700 $a Przeciszewski Paweł
 • 700 $a Prochownik Jezek Samuel
 • 700 $a Potulicki Jan Jakub $c wojewoda brzesko-kujawski, poseł na sejmy $d (1652-1726)
 • 700 $a Podolski Franciszek $c podczaszy latyczow.
 • 700 $a Piwnicki Jan Franciszek $c podwojewodzy chełmiński
 • 700 $a Perliński Michał
 • 700 $a Paweł $c jezuita $d 1707 r.
 • 700 $a Osten-Sacken? H.
 • 700 $a Olszowski Mikołaj $c kasztelan bydgoski
 • 700 $a Niszczycki Paweł $c kasztelan płocki
 • 700 $a Mszyński? $c wojewoda kujawski
 • 700 $a Mostowski Aleksander $c deputat Trybunału Koronnego
 • 700 $a Mdzewski Stefan Antoni $c sufragan gnieźnieński
 • 700 $a Łakiński Paweł
 • 700 $a Łącki Władysław Korzbok $c kasztelan kruszwicki
 • 700 $a Kÿbben? Jakub $c p. k. k. j. g.
 • 700 $a Krąkowski Wojciech $c kasztelan krzywiński?
 • 700 $a Krzycki Jan
 • 700 $a Kretkowski Franciszek $c kasztelanic chełmiński?
 • 700 $a Kraszkowski Franciszek Józef $c sufragan i oficjał generalny gnieźnieński?
 • 700 $a Kozimecki Jan
 • 700 $a Kosiński Antoni
 • 700 $a Komierowski Andrzej $c pisarz grodzki nakielski
 • 700 $a Kołudzki Ignacy $c ksiądz
 • 700 $a Kołudzki Aleksander $c kanonik gnieźnieński
 • 700 $a Kołaczkowski Stefan $c jezuita
 • 700 $a Kłobuchowski
 • 700 $a Jemielski Stanisław $c wojski inowrocławski
 • 700 $a Hohenbach Bolko von $c kapitan cesarski
 • 700 $a Hartak $c pakoski kaznodzieja domowy
 • 700 $a Gutowski W. A.
 • 700 $a Gruszczyński S.
 • 700 $a Grudowski
 • 700 $a Grębecki Stefan
 • 700 $a Grabowski J. $c sędzia ziemski człuchowski
 • 700 $a Grabowski
 • 700 $a Górecki Tomasz $c sędzia nakielski
 • 700 $a Gereth Michael
 • 700 $a Gembarth Michał Adam
 • 700 $a Dziewanowski Kazimierz
 • 700 $a Dziewanowski Andrzej $c kasztelan słoński
 • 700 $a Działyński Stanisław $c syn wojewody chełmińskiego, starosta kiszewski, brat Karola $d (zm.1719)
 • 700 $a Działyński Paweł? $c kasztelanic chełmiński $d (zm. post 1725)
 • 700 $a Działyński N. $d (18 w.)
 • 700 $a Działyński Jan Ignacy $c woj. pomorski $d (zm. 1724)
 • 700 $a Działyński Jan $c wojewodzic kaliski $d (zm. 1692\3)
 • 700 $a Daniłowicz Aleksander $c starosta parczewski
 • 700 $a Działyńska Marianna z Dąmbskich $d (18 w.)
 • 700 $a Dąmbski Andrzej $c wojewoda brzesko-kujawski
 • 700 $a Dąmbski Wojciech $c starosta inowrocławski,sochaczewski, dybowski, młodzieszyński, marszałek konfederacji generalnej,marszałek nadworny koronny $d (1676-1725)
 • 700 $a Dąmbski Zygmunt $c wojewoda brzesko-kujawski, starosta inowrocławski, syn Adama kasztelana słońskiego, brat Stanislawa bp krakowskiego $d (?-1704)
 • 700 $a Daniłowicz Anna z Denhoffów $c starościna parczewska
 • 700 $a Działyński Aleksander $c biskup sufragan kujawski $d (zm. 1739)
 • 700 $a Działyński Jakub $c wojewodzic kaliski $d (zm. 1730)
 • 700 $a Działyński Józef $d (zm. 1735)
 • 700 $a Działyński Maciej? $d (zm. 1694/95)
 • 700 $a Działyński Tomasz $c wojewoda chełmiński, krajczy koronny $d (?- 1714)
 • 700 $a Grabski Jan $c sędzia grodzki nakielski
 • 700 $a Guzowski Jan $c regent grodzki nakielski
 • 700 $a Kołudzki Augustyn $c sędzia ziemski inowrocławski, autor statutu Wielkiego Xięstwa Litewskiego $d (?-1720)
 • 700 $a Kos Adam chorąży chełmiński?
 • 700 $a Kretkowski Szczęsny Feliks $c bp chełmiński
 • 700 $a Łakińska Marianna
 • 700 $a Wiśniowiecka Teofila z Leszczyńskich $c kasztelanowa krakowska
 • 700 $a Łoś Władysław $c stolnik płocki, chorąży, poseł sejmowy, kasztelan chełmiński, podskarbi Prus, wojewoda pomorski, malborski $d (?-1694)
 • 700 $a Mazowiecki Kazimierz $c sędzia ziem. dobrz.
 • 700 $a Moszczeński Franciszek Michał $c kasztelan brzesko-kujawski
 • 700 $a Obniski Jan 1
 • 700 $a Czermiński Łukasz $c bp pergameński?
 • 700 $a Łoś Ludwika 1° Działyńska 2° Czartoryska 3° Holsztyńska
 • 700 $a Buliński M. J.
 • 700 $a Brzeski? Jan
 • 700 $a Brzeski Jan
 • 700 $a Bnińska Anna
 • 700 $a Błeszyński Jakub $c kasztelan przemyski, międzyrzecki
 • 700 $a Osten-Sacken? H.
 • 700 $a Olszowski Mikołaj $c kasztelan bydgoski
 • 700 $a Niszczycki Paweł $c kasztelan płocki
 • 700 $a Mszyński? $c wojewoda kujawski
 • 700 $a Mostowski Aleksander $c deputat Trybunału Koronnego
 • 700 $a Mdzewski Stefan Antoni $c sufragan gnieźnieński
 • 700 $a Łakiński Paweł
 • 700 $a Łącki Władysław Korzbok $c kasztelan kruszwicki
 • 700 $a Kÿbben? Jakub $c p. k. k. j. g.
 • 700 $a Krąkowski Wojciech $c kasztelan krzywiński?
 • 700 $a Krzycki Jan
 • 700 $a Kretkowski Franciszek $c kasztelanic chełmiński?
 • 700 $a Kraszkowski Franciszek Józef $c sufragan i oficjał generalny gnieźnieński?
 • 700 $a Kozimecki Jan
 • 700 $a Kosiński Antoni
 • 700 $a Komierowski Andrzej $c pisarz grodzki nakielski
 • 700 $a Kołudzki Ignacy $c ksiądz
 • 700 $a Kołudzki Aleksander $c kanonik gnieźnieński
 • 700 $a Kołaczkowski Stefan $c jezuita
 • 700 $a Kłobuchowski
 • 700 $a Jemielski Stanisław $c wojski inowrocławski
 • 700 $a Hohenbach Bolko von $c kapitan cesarski
 • 700 $a Hartak $c pakoski kaznodzieja domowy
 • 700 $a Gutowski W. A.
 • 700 $a Gruszczyński S.
 • 700 $a Grudowski
 • 700 $a Grębecki Stefan
 • 700 $a Grabowski J. $c sędzia ziemski człuchowski
 • 700 $a Grabowski
 • 700 $a Gorecki Tomasz $c sędzia nakielski
 • 700 $a Gereth Michael
 • 700 $a Gembarth Michał Adam
 • 700 $a Dziewanowski Kazimierz
 • 700 $a Dziewanowski Andrzej $c kasztelan słoński
 • 700 $a Działyński Stanisław $c starosta kiszewski $d (zm. 1719)
 • 700 $a Działyński Paweł? $c kasztelanic chełmiński $d (zm. post 1725)
 • 700 $a Działyński N. $d (18 w.)
 • 700 $a Działyński Jan Ignacy $c woj. pomorski $d zm. 1724
 • 700 $a Działyński Jan $c wojewodzic kaliski $d (zm. 1692\3)
 • 700 $a Daniłowicz Aleksander $c starosta parczewski
 • 700 $a Działyńska Marianna z Dąmbskich $d (18 w.)
 • 700 $a Dąmbski Andrzej $c wojewoda brzesko-kujawski
 • 700 $a Dąmbski Wojciech $c marszałek nadworny koronny
 • 700 $a Dąmbski Zygmunt $c wojewoda brzesko-kujawski
 • 700 $a Daniłowicz Anna z Denhoffów $c starościna parczewska
 • 700 $a Działyński Aleksander $c biskup sufragan kujawski $d (zm. 1739)
 • 700 $a Działyński Jakub $c wojewodzic kaliski $d (zm. 1730)
 • 700 $a Działyński Józef $d (-zm. 1735)
 • 700 $a Działyński Maciej? $d (zm. 1694/95)
 • 700 $a Działyński Tomasz $c wojewoda chełmiński $d (-)
 • 700 $a Grabski Jan $c sędzia grodzki nakielski
 • 700 $a Guzowski Jan regent grodzki nakielski
 • 700 $a Kołudzki Augustyn $c sędzia ziemski inowrocławski
 • 700 $a Kretkowski Szczęsny Feliks $c bp chełmiński
 • 700 $a Łakińska Marianna
 • 700 $a Łoś Władysław $c wojewoda pomorski, malborski
 • 700 $a Mazowiecki Kazimierz $c sędzia ziem. dobrz.
 • 700 $a Moszczeński Franciszek Michał $c kasztelan brzesko-kujawski
 • 700 $a Obniski Jan 1
 • 700 $a Czermiński Łukasz $c bp pergameński?
 • 700 $a Łoś Ludwika 1° Działyńska 2° Czartoryska 3° Holsztyńska
 • 700 $a Buliński M. J.
 • 700 $a Brzeski? Jan
 • 700 $a Bnińska Anna
 • 700 $a Błeszyński Jakub $c kasztelan przemyski, międzyrzecki
 • 700 $a Chojeński Ignacy Franciszek
 • 700 $a Pruszak J.
 • 700 $a Przeciszewski Paweł
 • 700 $a Prochownik Jezek Samuel
 • 700 $a Potulicki Jan Jakub $c wojewoda brzesko-kujawski, poseł na sejmy $d (ca 1652-1726)
 • 700 $a Podolski Franciszek $c podczaszy latyczow.
 • 700 $a Piwnicki Jan Franciszek $c burgr., podwojewodzy chełmiński
 • 700 $a Perliński Michał
 • 700 $a Paweł $c jezuita $d 1707 r.
 • 700 $a Raczyński Michał Kazimierz $c wojewoda poznański
 • 700 $a Radoliński Józef Stefan z Radolina $c podkomorzy ziemski wschowski $d (?-1782)
 • 700 $a Radziejowski Michał Stefan $c biskup warmiński, podkanclerzy koronny, kardynał, arcybiskup gnieźnienski, prymas $d (1645-1705)
 • 700 $a Radziwiłł Karol Stanisław $c książę, kanclerz w. Wielkiego Xięstwa Litewskiego, hrabia na Ołyce, Nieświeżu i Kłecku, starosta przemyski, człuchowski, kamieniecki, etc. $d (1669-1719)
 • 852 $j BK 07213/1-2

Indexes

Copies

 • Signature: BK 07213/1-2