No title

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 13624
 • Tytuł: Materiały polityczne i literackie dotyczące końca Księstwa Warszawskiego i utworzenia Królestwa Polskiego z lat 1813-15. Główne odpisy z gazet warszawskich.
 • Miejsce i czas powstania: 1813-1815
 • Opis fizyczny: 143 k. 21x14 cm
 • Oprawa: półsk.
 • Język: Pol., łac., franc.
 • Zawartość:
  • "Reskrypt N. Cesarza Wszech Rosyi i Króla Polskiego dany X. Woroniczowi" na biskupstwo krakowskie s. 264-265 i list ks. Woronicza do Aleksandra I. k. 132v-134v.
  • Jan Paweł Woronicz, "Wiersz z powodu ogłoszenia Królestwa Polskiego" k. 134v-135.
  • Julian Ursyn Niemcewicz, "Przemówienie (...) członka Wydziału Oświecenia przy zakończeniu popisu rocznego Szkół Departamentowych Warszwskich JJXX. Pijarów, d. 26 lipca (...) 1815 r." k. 136-137.
  • "Wiersz z powodu ukończenia Słownika jezyka polskiego S/amuela/ B/ogumiła/ Lindego, prezesa Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych (...)". Odpis z "Pamiętnika Warszawskiego" kwiecień 1815. k. 138-140.
  • Kazimierz Brodziński, "Wiadomość o Wincentym Reklewskim", z "Pamiętnika Warszawskiego", marzec 1815, s. 140-143.
  • Prażmowski Adam, Kazanie w kościele katedralnym warszwskim dnia 20 czerwca 1815 r. k. 120v-131.
  • "Regestr przedmiotów zawartych w książce pierwszej k. 1.
  • Franciszek Morawski, "Oda na przybycie Woyska Narodowego do Warszawy dnia 8 września (...) 1814 k. 2-4v.
  • Ludwik Dmuszewski, "Śpiew w temże dniu na Teatrze Narodowam Warszawskim powracającego do Oyczyzny wojownika Odważnickiego wiersz zbrojny przez (...) k. 4v-5.
  • Ludwik Kropiński, Wiersz (...) z powodu dozwolonego powrotu do Oyczyzny z honorową bronią Woyskom Polskim w Paryżu przez Nayiaśnieyszego Cesarza Wszechrosyi 1814 r-u. k. 5v-9v.
  • "Mowa (...) Michała Sokolnickiego generała Woysk Polskich Xięstwa Warszawskiego po złożeniu na katafalku ciała JO Xcia Józefa Poniatowskiego w kościele S-go Krzyża w Warszawie dnia 9 września (...) 1914 r-u miana." k. 9v-12.
  • "Na ten głos tak odpowiedział JW Linowski Radca Stanu X-twa Warszawskiego" k. 13-17.
  • Opis katafalku k. 17-18. Julian Ursyn Niemcewicz.
  • "Pogrzeb (...) Józefa Poniatowskiego naczelnego wodza Woysk Polskich. Pienie pogrzebowe przez (...) k. 18-19.
  • Marcin Molski, "Przy obchodzie w Warszawie Imienin N. Cesarza Wschechrosyi d. 11 września (...) 1814 r-u, wyszłych z druku wiersze znajomego pióra (...) które w Gazecie Warszawskiey w Nrze 74 umieszczone zostały." k. 19v-20.
  • "Tegoż dnia śpiewana była przy muzyce umyślnie na ten obchód od (...) Józefa Elsnera dyrektora orkiestry Teatru Narodowego zrobioney - następująca Kantata Recitativo" k. 21-22.
  • Wyjątki z gazet opisujące przejazd cesarza Aleksandra I przez ziemie polskie na kongres do Wiednia k. 22v-24v.
  • "Mowa (...) Rektora Akademii /Krakowskiej/ Walentego Litwińskiego" na cześć cesarza k. 24v-25v.
  • Wiersz hebrajski "przez Zgromadzenie Wyznania Mojżeszowego Krakowskiego" na cześć cesarza Aleksandra śpiewany, a "przez mieyscowego Rabina (...) napisany, a przez jednego z tuteyszych uczonych na krajowy język przełożony" k. 25v-28.
  • Onufry Kopczyński, "Wiersz w Łacińskim języku napisany przez (...) ekprowincyała pierskiego, członka Dyrekcyi Edukacyi publiczney - Ad Congressum Vidobonensem - który wytłumaczony na język polski do Gazety Warszawskiey podany pod N-rem 80 dnia 4 Października (...) 1814 roku (...)" k. 28-33.
  • "O Aleksandrach" - dwuwiersz k. 33v.
  • Franciszek Morawski, "Mowa przy obchodzie pogrzebowym JO Xiążęcia Józefa Poniatowskiego miana przez (...) Półkownika Woysk Polskich w Sedan. Dnia 23 Grudnia (...) 1813 roku" k. 33v-52. Odpis z druku: Paryż 1814.
  • "Pisanie zdarzeń waznieyszych dla Woyska Polskiego po bitwie pod Lipskiem, w których dniach co następowało" k. 52v-54.
  • Michał Sokolnicki, "Mowa (...) Jenerała Dywizyi Woysk Polskich w kościele katedralnym poznańskim przy oddaniu do teyże katedry ułomka zwłoków Stanisława Leszczyńskiego króla, xięcia Lotaryngij i Baru dnia 5 lipca (...) 1814 miana". k. 55-65.
  • "Mowa JW. Radomskiego prazesa Rady Departamentowey d. 1 sierpnia (...) 1814 roku przy wprowadzeniu zwłoków sp. Xcia Józefa Poniatowskiego do Kościoła poznańskiego miana" k. 65-73.
  • W. Książę Konstanty, "Rozkaz Dzienny do Woyska Polskiego. 11 grudnia 1814 r. w Warszawie" k. 74-74v.
  • Jan Paweł Woronicz, "Kazanie na pogrzebie sprowadzonych do Warszawy zwłoków s.p. JO. Xięcia Józefa Poniatowskiego (...) k. 75-89. Druk: Warszawa 1814.
  • "Z Kutna miasta (...) list officerów dwoch pułków Gwardyi Polskiey do /Wincentego/ Krasińskiego z offiarowaniem mu od siebie pałasza (...)" i odpowiedź Krasińskiego z 9 grudnia 1814 r. k. 89-90. Odpis z "Kuryera Litewskiego" Nr 3 1815 r.
  • Onufry Kopczyński, "Ad Congressum Vindobonensem" k. 90v-93.
  • Manifest cesarza Aleksandra I do Polaków, 26 maja 1815 r. Odpis z Nru 49 "Gazety Korrespondenta Warszawskiego i Zagranicznego" k. 94-98.
  • "Rada Naywyższa Tymczasowa do Obywatełów Xięstwa Warszawskiego" odpis z tejże "Gazety" oraz inne artykuły na temat Kongresu wiedeńskiego, k. 98-102.
  • Tomasz Wawrzecki, "Mowa (...) w kościele Ś. Jana miana w d. 20 czerwca (...) przed wykonaniem wierności przysięgi N. Cesarzowi Rosyjskiemu i Królowi Polskiemu Aleksandrowi I." k. 103-110.
  • Odezwa Rządu Tymczsowego Królestwa Polskiego z 22 VI 1815 r. - odpis z dodatku do nru 50 "Gazety Korrespondenta Warszawskiego..." oraz z tejże "gazety" opis uroczystości utworzenia Królestwa Polskiego i teksty wierszy okolicznościowych, w tym fragm. przerobionego tekstu opery "Krakowiacy" k. 111-115.
  • Onufry Kopczyński, Version libre des vers Latins "Au Cong~'rs de Vienne". (por. poz. 13 i 22) k. 115-120.
  • "Trakt N. Aleksandra Imperatora Rosyi z Królem Pruskim (Fryderykiem Wilhelmem III) względem grani y wieczystey od Xięstwa Wielkiego Poznańskiego" k. 131-132.
 • Proweniencja: ekslibris - "Ex Libris Com. Branicki. Sucha"; zapis ręczny - "Ze zbiorów X. prał. dr Józefa Pacyny - Gniezno."
 • Hasła przedmiotowe:
  • Aleksander I (cesarz Rosji ; 1777-1825)
  • Branicki
  • Brodziński, Kazimierz (1791-1835)
  • Dmuszewski, Ludwik (1777-1847)
  • Elsner, Józef (1769-1854)
  • Fryderyk Wilhelm III (król pruski ; 1770-1840)
  • Konstanty (wielki książę rosyjski ; 1779-1831)
  • Kopczyński, Onufry (1735-1817)
  • Krasiński, Wincenty (1782-1858)
  • Kropiński, Ludwik (1767-1844)
  • Linde, Samuel Bogumił (1771-1847)
  • Linowski, Aleksander (ca 1760-1820)
  • Litwiński, Walenty (1778-1823)
  • Molski, Marcin (1751-1822)
  • Morawski, Franciszek (1783-1861)
  • Niemcewicz, Julian Ursyn (1758-1841)
  • Pacyna, Józef (1906-1985)
  • Poniatowski, Józef (1763-1813)
  • Prażmowski, Adam Michał (1764-1836)
  • Reklewski, Wincenty (1768-1812)
  • Sokolnicki, Michał (1760-1816)
  • Stanisław Leszczyński (król Polski ; 1677-1766)
  • Wawrzecki, Tomasz (1759-1816)
  • Woronicz, Jan Paweł (1757-1829)
  • Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego 19 w. Polska
  • Gazeta Warszawska 1814 Polska
  • Kościół katedralny w Poznaniu 19 w. Polska
  • Kościół katedralny w Warszawie 19 w. Polska
  • Kurier Literacki czasopismo 1815 Polska
  • Pamiętnik Warszawski 19 w. Polska
  • Pijarzy Warszawa
  • Pułk Gwardii Polskiej 19 w. Polska
  • Rada Departamentowa 1814 Polska
  • Rada Najwyższa Tymczasowa 19 w. Polska
  • Szkoły Departamentowe Warszawskie Ojców Pijarów 1815 Polska
  • Teatr Narodowy w Warszawie 19 w. Polska
  • Uniwersytet Jagielloński 19 w. Polska
  • Wojsko Polskie 19 w. Polska
  • Teatr 19 w. Polska
  • Czasopisma 1814 Polska
  • Bitwa 1813 Lipsk Niemcy
  • Akademie 19 w. Polska
  • Kościoły 19 w. Polska
  • Administracja 1814 Polska
  • Szkolnictwo 1815 Polska
  • Bar m. 19 w. Ukraina
  • Kraków m. 19 w.
  • Kraków m. Akademia Krakowska 19 w.
  • Kutno m. 1814
  • Lipsk m. bitwa 1813 Niemcy
  • Lotaryngia 19 w. Francja
  • Paryż m. 19 w. Francja
  • Poznań m. Kościół katedralny 19 w.
  • Sedan m. 19 w. Francja
  • Warszawa m. Szkoły Departamentowe Warszawskie Ojców Pijarów 1815
  • Warszawa m. Kościół katedralny 19 w.
  • Warszawa m. Teatr Narodowy 19 w.
  • Wiedeń m. kongres wiedeński 1815 r. Austria
  • Wielkie Księstwo Poznańskie 19 w.

MARC

 • 130 %a Materiały polityczne i literackie
 • 240 %a Materiały polityczne i literackie dotyczące końca Księstwa Warszawskiego i utworzenia Królestwa Polskiego z lat 1813-15. Główne odpisy z gazet warszawskich.
 • 250 %a oryg.
 • 260 %c 1813-1815
 • 300 %a 143 k. %c 21x14 cm
 • 340 %e półsk.
 • 520 %a 31. ||"Reskrypt N. Cesarza Wszech Rosyi i Króla Polskiego dany X. Woroniczowi" na biskupstwo krakowskie s. 264-265 i list ks. Woronicza do Aleksandra I. k. 132v-134v.
 • 520 %a 32. ||Jan Paweł Woronicz, "Wiersz z powodu ogłoszenia Królestwa Polskiego" k. 134v-135.
 • 520 %a 33. ||Julian Ursyn Niemcewicz, "Przemówienie (...) członka Wydziału Oświecenia przy zakończeniu popisu rocznego Szkół Departamentowych Warszwskich JJXX. Pijarów, d. 26 lipca (...) 1815 r." k. 136-137.
 • 520 %a 34. ||"Wiersz z powodu ukończenia Słownika jezyka polskiego S/amuela/ B/ogumiła/ Lindego, prezesa Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych (...)". Odpis z "Pamiętnika Warszawskiego" kwiecień 1815. k. 138-140.
 • 520 %a 35. ||Kazimierz Brodziński, "Wiadomość o Wincentym Reklewskim", z "Pamiętnika Warszawskiego", marzec 1815, s. 140-143.
 • 520 %a 29. ||Prażmowski Adam, Kazanie w kościele katedralnym warszwskim dnia 20 czerwca 1815 r. k. 120v-131.
 • 520 %a 1 ||"Regestr przedmiotów zawartych w książce pierwszej k. 1.
 • 520 %a 2. ||Franciszek Morawski, "Oda na przybycie Woyska Narodowego do Warszawy dnia 8 września (...) 1814 k. 2-4v.
 • 520 %a 3. ||Ludwik Dmuszewski, "Śpiew w temże dniu na Teatrze Narodowam Warszawskim powracającego do Oyczyzny wojownika Odważnickiego wiersz zbrojny przez (...) k. 4v-5.
 • 520 %a 4. ||Ludwik Kropiński, Wiersz (...) z powodu dozwolonego powrotu do Oyczyzny z honorową bronią Woyskom Polskim w Paryżu przez Nayiaśnieyszego Cesarza Wszechrosyi 1814 r-u. k. 5v-9v.
 • 520 %a 5. ||"Mowa (...) Michała Sokolnickiego generała Woysk Polskich Xięstwa Warszawskiego po złożeniu na katafalku ciała JO Xcia Józefa Poniatowskiego w kościele S-go Krzyża w Warszawie dnia 9 września (...) 1914 r-u miana." k. 9v-12.
 • 520 %a 6. ||"Na ten głos tak odpowiedział JW Linowski Radca Stanu X-twa Warszawskiego" k. 13-17.
 • 520 %a 7. ||Opis katafalku k. 17-18. Julian Ursyn Niemcewicz.
 • 520 %a 8. ||"Pogrzeb (...) Józefa Poniatowskiego naczelnego wodza Woysk Polskich. Pienie pogrzebowe przez (...) k. 18-19.
 • 520 %a 9. ||Marcin Molski, "Przy obchodzie w Warszawie Imienin N. Cesarza Wschechrosyi d. 11 września (...) 1814 r-u, wyszłych z druku wiersze znajomego pióra (...) które w Gazecie Warszawskiey w Nrze 74 umieszczone zostały." k. 19v-20.
 • 520 %a 10. ||"Tegoż dnia śpiewana była przy muzyce umyślnie na ten obchód od (...) Józefa Elsnera dyrektora orkiestry Teatru Narodowego zrobioney - następująca Kantata Recitativo" k. 21-22.
 • 520 %a 11. ||Wyjątki z gazet opisujące przejazd cesarza Aleksandra I przez ziemie polskie na kongres do Wiednia k. 22v-24v.
 • 520 %a 12. ||"Mowa (...) Rektora Akademii /Krakowskiej/ Walentego Litwińskiego" na cześć cesarza k. 24v-25v.
 • 520 %a 13. ||Wiersz hebrajski "przez Zgromadzenie Wyznania Mojżeszowego Krakowskiego" na cześć cesarza Aleksandra śpiewany, a "przez mieyscowego Rabina (...) napisany, a przez jednego z tuteyszych uczonych na krajowy język przełożony" k. 25v-28.
 • 520 %a 14. ||Onufry Kopczyński, "Wiersz w Łacińskim języku napisany przez (...) ekprowincyała pierskiego, członka Dyrekcyi Edukacyi publiczney - Ad Congressum Vidobonensem - który wytłumaczony na język polski do Gazety Warszawskiey podany pod N-rem 80 dnia 4 Października (...) 1814 roku (...)" k. 28-33.
 • 520 %a 15. ||"O Aleksandrach" - dwuwiersz k. 33v.
 • 520 %a 16. ||Franciszek Morawski, "Mowa przy obchodzie pogrzebowym JO Xiążęcia Józefa Poniatowskiego miana przez (...) Półkownika Woysk Polskich w Sedan. Dnia 23 Grudnia (...) 1813 roku" k. 33v-52. Odpis z druku: Paryż 1814.
 • 520 %a 17. ||"Pisanie zdarzeń waznieyszych dla Woyska Polskiego po bitwie pod Lipskiem, w których dniach co następowało" k. 52v-54.
 • 520 %a 18. ||Michał Sokolnicki, "Mowa (...) Jenerała Dywizyi Woysk Polskich w kościele katedralnym poznańskim przy oddaniu do teyże katedry ułomka zwłoków Stanisława Leszczyńskiego króla, xięcia Lotaryngij i Baru dnia 5 lipca (...) 1814 miana". k. 55-65.
 • 520 %a 19. ||"Mowa JW. Radomskiego prazesa Rady Departamentowey d. 1 sierpnia (...) 1814 roku przy wprowadzeniu zwłoków sp. Xcia Józefa Poniatowskiego do Kościoła poznańskiego miana" k. 65-73.
 • 520 %a 20. ||W. Książę Konstanty, "Rozkaz Dzienny do Woyska Polskiego. 11 grudnia 1814 r. w Warszawie" k. 74-74v.
 • 520 %a 21. ||Jan Paweł Woronicz, "Kazanie na pogrzebie sprowadzonych do Warszawy zwłoków s.p. JO. Xięcia Józefa Poniatowskiego (...) k. 75-89. Druk: Warszawa 1814.
 • 520 %a 22. ||"Z Kutna miasta (...) list officerów dwoch pułków Gwardyi Polskiey do /Wincentego/ Krasińskiego z offiarowaniem mu od siebie pałasza (...)" i odpowiedź Krasińskiego z 9 grudnia 1814 r. k. 89-90. Odpis z "Kuryera Litewskiego" Nr 3 1815 r.
 • 520 %a 23. ||Onufry Kopczyński, "Ad Congressum Vindobonensem" k. 90v-93.
 • 520 %a 24. ||Manifest cesarza Aleksandra I do Polaków, 26 maja 1815 r. Odpis z Nru 49 "Gazety Korrespondenta Warszawskiego i Zagranicznego" k. 94-98.
 • 520 %a 25. ||"Rada Naywyższa Tymczasowa do Obywatełów Xięstwa Warszawskiego" odpis z tejże "Gazety" oraz inne artykuły na temat Kongresu wiedeńskiego, k. 98-102.
 • 520 %a 26. ||Tomasz Wawrzecki, "Mowa (...) w kościele Ś. Jana miana w d. 20 czerwca (...) przed wykonaniem wierności przysięgi N. Cesarzowi Rosyjskiemu i Królowi Polskiemu Aleksandrowi I." k. 103-110.
 • 520 %a 27. ||Odezwa Rządu Tymczsowego Królestwa Polskiego z 22 VI 1815 r. - odpis z dodatku do nru 50 "Gazety Korrespondenta Warszawskiego..." oraz z tejże "gazety" opis uroczystości utworzenia Królestwa Polskiego i teksty wierszy okolicznościowych, w tym fragm. przerobionego tekstu opery "Krakowiacy" k. 111-115.
 • 520 %a 28. ||Onufry Kopczyński, Version libre des vers Latins "Au Cong~'rs de Vienne". (por. poz. 13 i 22) k. 115-120.
 • 520 %a 30. ||"Trakt N. Aleksandra Imperatora Rosyi z Królem Pruskim (Fryderykiem Wilhelmem III) względem grani y wieczystey od Xięstwa Wielkiego Poznańskiego" k. 131-132.
 • 541 %c a %d 1987 %e 803
 • 546 %a Pol., łac., franc.
 • 561 %a ekslibris - "Ex Libris Com. Branicki. Sucha"; zapis ręczny - "Ze zbiorów X. prał. dr Józefa Pacyny - Gniezno."
 • 561 %d BK 13313
 • 600 %a Aleksander I %c (cesarz Rosji ; %d 1777-1825)
 • 600 %a Branicki
 • 600 %a Brodziński, Kazimierz %d (1791-1835)
 • 600 %a Dmuszewski, Ludwik %d (1777-1847)
 • 600 %a Elsner, Józef %d (1769-1854)
 • 600 %a Fryderyk Wilhelm III %c (król pruski ; %d 1770-1840)
 • 600 %a Konstanty %c (wielki książę rosyjski ; %d 1779-1831)
 • 600 %a Kopczyński, Onufry %d (1735-1817)
 • 600 %a Krasiński, Wincenty %d (1782-1858)
 • 600 %a Kropiński, Ludwik %d (1767-1844)
 • 600 %a Linde, Samuel Bogumił %d (1771-1847)
 • 600 %a Linowski, Aleksander %d (ca 1760-1820)
 • 600 %a Litwiński, Walenty %d (1778-1823)
 • 600 %a Molski, Marcin %d (1751-1822)
 • 600 %a Morawski, Franciszek %d (1783-1861)
 • 600 %a Niemcewicz, Julian Ursyn %d (1758-1841)
 • 600 %a Pacyna, Józef %d (1906-1985)
 • 600 %a Poniatowski, Józef %d (1763-1813)
 • 600 %a Prażmowski, Adam Michał %d (1764-1836)
 • 600 %a Reklewski, Wincenty %d (1768-1812)
 • 600 %a Sokolnicki, Michał %d (1760-1816)
 • 600 %a Stanisław Leszczyński %c (król Polski ; %d 1677-1766)
 • 600 %a Wawrzecki, Tomasz %d (1759-1816)
 • 600 %a Woronicz, Jan Paweł %d (1757-1829)
 • 610 %a Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego 19 w. Polska
 • 610 %a Gazeta Warszawska 1814 Polska
 • 610 %a Kościół katedralny w Poznaniu 19 w. Polska
 • 610 %a Kościół katedralny w Warszawie 19 w. Polska
 • 610 %a Kurier Literacki czasopismo 1815 Polska
 • 610 %a Pamiętnik Warszawski 19 w. Polska
 • 610 %a Pijarzy Warszawa
 • 610 %a Pułk Gwardii Polskiej 19 w. Polska
 • 610 %a Rada Departamentowa 1814 Polska
 • 610 %a Rada Najwyższa Tymczasowa 19 w. Polska
 • 610 %a Szkoły Departamentowe Warszawskie Ojców Pijarów 1815 Polska
 • 610 %a Teatr Narodowy w Warszawie 19 w. Polska
 • 610 %a Uniwersytet Jagielloński 19 w. Polska
 • 610 %a Wojsko Polskie 19 w. Polska
 • 611 %a Kongres 1815 wiedeński Austria
 • 650 %a Teatr %y 19 w. %z Polska
 • 650 %a Czasopisma %y 1814 %z Polska
 • 650 %a Bitwa 1813 Lipsk %z Niemcy
 • 650 %a Akademie %y 19 w. %z Polska
 • 650 %a Kościoły %y 19 w. %z Polska
 • 650 %a Administracja %y 1814 %z Polska
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1815 %z Polska
 • 651 %a Bar m. %y 19 w. %z Ukraina
 • 651 %a Kraków m. %y 19 w.
 • 651 %a Kraków m. %x Akademia Krakowska %y 19 w.
 • 651 %a Kutno m. %y 1814
 • 651 %a Lipsk m. %x bitwa %y 1813 %z Niemcy
 • 651 %a Lotaryngia %y 19 w. %z Francja
 • 651 %a Paryż m. %y 19 w. %z Francja
 • 651 %a Poznań m. %x Kościół katedralny %y 19 w.
 • 651 %a Sedan m. %y 19 w. %z Francja
 • 651 %a Warszawa m. %x Szkoły Departamentowe Warszawskie Ojców Pijarów %y 1815
 • 651 %a Warszawa m. %x Kościół katedralny %y 19 w.
 • 651 %a Warszawa m. %x Teatr Narodowy %y 19 w.
 • 651 %a Wiedeń m. %x kongres wiedeński %y 1815 r. %z Austria
 • 651 %a Wielkie Księstwo Poznańskie %y 19 w.
 • 740 %a Śpiew w temże dniu na Teatrze Narodowam Warszawskim powracającego do Oyczyzny wojownika Odważnickiego wiersz zbrojny przez Ludwika Dmuszewskiego
 • 740 %a Wiersz z powodu ukończenia Słownika jezyka polskiego Samuela Bogumiła Lindego, prezesa Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych (...)
 • 740 %a Wiersz w Łacińskim języku napisany przez (...) ekprowincyała pierskiego, członka Dyrekcyi Edukacyi publiczney - Ad Congressum Vidobonensem - który wytłumaczony na język polski do Gazety Warszawskiey podany pod N-rem 80 dnia 4 Października (...) 1814 roku przez Onufrego Kopczyńskiego
 • 740 %a Wiersz (...) z powodu dozwolonego powrotu do Oyczyzny z honorową bronią Woyskom Polskim w Paryżu przez Nayiaśnieyszego Cesarza Wszechrosyi 1814 roku przez Ludwika Kropińskiego
 • 740 %a Oda na przybycie Woyska Narodowego do Warszawy dnia 8 września (...) 1814 r. przez Franciszla Morawskiego
 • 852 %j BK 13624

Indexes

Copies

  • Signature: BK 13624