Zbiór akt, korespondencji i wypisów z 16-19 w.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 01303
 • Kopie: Mf 2475
 • Tytuł: Zbiór akt, korespondencji i wypisów z 16-19 w.
 • Miejsce i czas powstania: 16-19 w.
 • Opis fizyczny: [III], 411 k. 43x24 cm i mn.
 • Oprawa: Skóra, 20 w., pudło
 • Język: Łac., pol., franc., niem., ruski, tur., włoski cyrylica, arab.
 • Zawartość:
  • Odpowiedź na list Rudolfa II ze stycznia 1600 r., k.110-111v
  • Karta tytułowa, k. 1
  • List polski, 16 w., k. 2
  • Dokument w j. ruskim, k. 3-4
  • List Stanislawa Jakubowicza, k.5-6v
  • List łożniczego królewskiego Lukasza Leczki do Księcia Kardynała Biskupa Warmińskiego [Hozjusz, Stanisław] wysłany z Knyszyna 3. lutego 1561 r., k.7-9
  • List Waclawa Agryppy do Mikołaja Radziwiła [Radziwiłł, Mikołaj Rudy] wysłany z Wiednia 1. kwietnia 1576 r., k.10-18v
  • List Wacława Agryppy do Mikołaja Radziwiłła wysłany z Krakowa 9. Listopada 1578 r.", k. 19-20
  • List Wacława Agryppy do Mikołaja Radziwiłła wysłany z Krakowa 24. Listopada 1578 r.", k. 21-22
  • Dokumenty w j. ruskim z pieczęciami (lakowa, opłatkowa), k. 24-26
  • List Mikołaja Wizgierda do Jana Wizgierda z grudnia roku 1612, k.27-27v
  • Skarga Ewy Pluszczownej na Piotra Pluszcza złożona do urzędu, k.28-29v
  • List do Samuela? Chreptowicza z dnia 12. Stycznia 1657 r., k.30-30v
  • Dokument w j. ruskim z pieczęcią opłatkową, k. 31-32
  • Dokument Zygmunta III spisany przez Albrychta Radziwiłła z 20. listopada 1623, k.33-34
  • Instrukcja dla posłów z Województwa Połockiego wysłana na sejm elekcyjny Władysława IV, k.35-38v
  • Dokument Bogusława Radziwiłła wydany w 6. listopada 1655 r. w Suraszu, k. 39-39v
  • List hetmana Michała Kazimierza Paca do Macieja Korwina Gosiewskiego z dnia 24. października 166[?] r., k.40-40v
  • Instrukcja dla posłów z powiatu Lidzkiego na sejm w roku 1666?, k.41-46v
  • Dokument Bernhardta Schonmppa[?] dotyczący kradzieży konia z 20. września 1667r., k.47-47v
  • Dokument poświadczający oblatowanie konstytucji sejmu w Grodnie (1678/79) w urzędzie grodzkim w Warszawie w roku 1679, k.48-49v
  • Skrypt dłużny Mikołaja Radziwiłła wobec króla, k.50-51v
  • Kasztelan Witebski Michał Kazimierz Kociel poświadcza, że Jan Olszewski wojski lidski uczestniczył w pospolitym ruszeniu, k.52-53
  • Jakub Ludwik Krolewic daje plenipotencję Danielowi Wykowskiemu w celu zbadania dzierżawy ekonomii Szawelskiej przez Scypiona de Campe podkomorzego lidskiego, k.54-55v
  • Wypis z ksiąg grodzkich powiatu oszmiańskiego dotyczący nadania plenipotencji Danielowi Wykowskiemu, kasztelanowi mińskiemu, przez królewicza Jakuba Ludwika w celu zbadania dzierżawy ekonomi Szawelskiej przez Scypiona de Campe kasztelana lidskiego, k.56-57v
  • List Stanisława Poniatowskiego do Jana Chłopickiego z 23. marca 172?, k.58-59v
  • Biskup wileński Karol Piotr Pancerzyński udziela dyspensy od postu Stanisławowi Denhoffowi wojewodzie połockiemu, k.60-61v
  • List Michała Czartoryskiego do braci szlacheckich z 12. lipca 1752 r., k.61-62
  • Aprobata zgromadzenia Senatu dla wydania kodeksu dyplomatycznego Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego przez Macieja Dogiela, k.63-64
  • Dokument Michała Józefa Massalskiego hetmana wielkiego litewskiego, k.65
  • Dokument Jana Łukianowicza opata klasztorua św. Bazylego Wielkiego w Witebsku, k.66-67v
  • Dokument Stanisława Augusta Poniatowskiego potwierzający akt delimitacji wsi Dobra Wola i wymierzenia 40 mansorum w lesie Czysie, k.68-83v
  • Przysięgi Szymona Skiwskiego wysłane do Grzegorza Zacharyaszewiczowi kanonika gnieźnieńskiemu, k.85
  • List Grzegorza Zacharyaszewicza do Marcina Paczobuta rektora uniwersytetu wileńskiego potwierdzający złożenie przysięgi przez Szymona Skiwińskiego, w celu promocji na doktora nauk medycznych, k.85v
  • Marszałkowie sejmowy i konfederacki nakazują, aby pieczętarze Rzeczypospoltej zalecili stosowanie przez wszystkich metrykantów Obojga Narodów Jurium Cancellariae do taksy dla innych kancelarii, k.87-88
  • Ludwik Hrabia Tyszkiewicz marszałek gubernialny litewski popiera kandydaturę Tadeusza Kukiewicza na stanowisko Sekretarza Generalnego Szlacheckiego Gubernii Litewskiej, k.89-90
  • Tomasz Grodzicki zawiadamia o przeprowadzeniu dwóch egzaminów doktorskich, k.91-92
  • Tomasz Grodzicki zawiadamia o przeprowadzeniu dwóch egzaminów doktorskich, k. 93-94
  • Kanonik Paszkowski zawiadamia o przeprowadzeniu dwóch egzaminów doktorskich, k.95
  • Kanonik Paszkowski zawiadamia o przeprowadzeniu dwóch egzaminów doktorskich, k.96
  • Karol Malinowski zawiadamia o przeprowadzeniu egzaminu doktorskiego wspólnie z Tomaszem Grodzickim i Paszkowskim, k.97
  • Hieronim Strzynczowski[?] zawiadamia o przeprowadzeniu egzaminu doktorskiego, k.98
  • Breve papieża Benedykta XIV, 99v-99av
  • Edykt Katarzyny II nakazujący, aby zapewniono wolny przejazd z Rygi do Pohlen Christinie Kadding[?] z 16. Marca 1788r. (druk), k.100
  • Dokumenty w j. orientalnych, k. 101-104
  • "Paulus Benoe Jnstigator Regni, Capitaneus Jabłonoviensis Sacra Regia Mttis et Reipublicae Polonae ad Praefulgidam Portam Ablegatus", k.105-105v
  • Karta tytułowa ("Listy dyplomatyczne i prywatne w kopiach spółczesnych 1598-1758. Kopia pamiętnika Obuchowicza wojewody smoleńskiego 1648-1707"), k. 107-108
  • List Rudolfa II do Zygmunta III z 28. Maja 1598 r., k.109-109v
  • List do Rudolfa II w sprawie Michała Walecznego z 24. listopada 1600 r., k.112-112v
  • List do Rudolfa II w sprawie Michała Walecznego z listopada 1599r., k.113-113v
  • List Zygmunta III Wazy do Rudolfa II w sprawie Michała Walecznego ze stycznia 1600r., k.114-115
  • "Copia Assecuracyi Xcia [...] Krzysztofa Radziwiłła WWdy Wilen przyozenieniu Syna Swo Z Xięzną Zofią Olekyliowiczowną [Olelkowiczówna, Zofia]", 116-116v
  • "Copia Assecurationis Xięcia [...] Janusza.", k.117-117v
  • List Zygmunta III do Jana Onikiejewicza Korsaka, k.118-118v
  • "KORESPONDENCJE Zamoyskiego z Karolem Xiążęciem Sudermańskim podczas Woyny w Inflanciech z tymże Karolem", k.119-126
  • "Instrukcia do [...] JKM [...] i [...] Dignitarzow Urzędnikow", k.127-128v
  • "Copia Listu [...] Woiewody Wileńskiego [Kazimierz Jan Paweł Sapieha] do Krolowey Kazimiery [Maria Kazimiera d'Arquien] z Pragi Die. 13 Decembris. 1695.", k.129
  • "Copia Responsu Krolowej Kazimiery [Maria Kazimiera d'Arquien] do [...] Wdy Wilen. [Kazimierz Jan Paweł Sapieha] Die. 13. Xbris. 1695.", k.129v
  • "Copia Listu [...] Woiewody Wilenskiego [Kazimierz Jan Paweł Sapieha] do X. [...] Kardynała [Jan Aleksander Lipski], z Pragi.", k.129v-130
  • "Copia Responsu Xia Kardynała [Jan Aleksander Lipski], do [...] Wdy Wilen. [Kazimierz Jan Paweł Sapieha] Die. 13. Decembris. 1695.", k.130
  • "Copia Listu [...] X. Biskupa Wilenskiego [Konstanty Kazimierz Brzostowski] De Data Die. 14. Xbris cum Ultima resolutione względem ugody z [...] Wdą Wilenskim. [Kazimierz Jan Paweł Sapieha] Do Kardynała [Jan Aleksander Lipski] [...] Pisanego. Anno 1695.", k.130v
  • Odpisy korespondencji i akt, k. 131-133v
  • Dokument Mikołaja Chrystofora Radziwiłła dla Kościoła z 1585., k.133v-136
  • "Kopia Responsu [...] Kanclerza WK. na list [...] Hetmana", k.137-137v
  • "Kopis dyaryuszu roznych czynności publicznych od r[ok]u 1648 do roku 1707 własną ręką [...] Obuchowicza woiewody smoleńskiego y jego sukcessorow pisanego", k. 138-161
  • Karta tytułowa ("Do dziejów Rady Nieustającej 1783-1794", k. 162-163
  • "Memoriał [...] Xdza Biskupa Koadjutatora Smoleńskiego Pisarza Wo W.X.L Sekretarza Rady Nieustającej [Adam Tadeusz Stanisław Naruszewicz]", k.164-173v
  • List Kapituły Metropolitarnej Gnieźnieńskiej do Króla i Rady Nieustającej z dnia 13. Lutego 1783., k. 174-181
  • "Doniesienie JKM [...] o czynnościach Rady Nieustającej na Sesyi Czterdziestey trzeciey dnia 1 Maja Roku 1787", k.182-187
  • "Doniesienie JKM [...] o czynnościach Rady Nieustającej na Sesyi Czterdziestey Czwartey dnia 4 Maja Roku 1787", k.188-193
  • Memoriał Antoniego Klemensa do Rady Nieustającej., k.194
  • "Obiaśnienie Prawa Sądow Ziemiańskich dla Prowincyi Wo. Xa. Lit." (druk), k.195-196
  • "Wypis z Protokułu Konffederacyi Generalney Wolney Wo. Xa. Lo.", k. 197-198
  • "Wypis z Protokołu Generalney Konfederacyi W X Litto z Karty Dziewiędziesiątej", k.199-200
  • "Wypis zalecenia Kom. Skar Kor wypłacenia 4000. zp. na sprowadzenie Archivum Rady Nieustaiącey do Grodna", k.201-202
  • Memoriał Ludwika Kruszewskiego i Wasilewskiego względem nieposłusznych włościan tegoż., k.203-204
  • Wypis z protokołu potocznego Rady Nieustającej z dnia 20 grudnia 1793., k.205-206
  • List Ludwika Kruszewskiego do Króla i Rady Nieustającej, k.208-209
  • Rezolucja Stanisława Augusta Poniatowskiego ze zdaniem Rady Nieustającej, odpowiadająca na memoriał Ludwika Kruszewskiego, k. 209a-210
  • Wypis z protokołu potocznego Rady Nieustającej z 31. grudnia 1793., k.211-212
  • Uniwersał Stanisława Augusta Poniatowskiego poprzedzający sejmiki deputackie i elekcyjne w Wielkim Księstwie Litewskim (druk in plano), k.213
  • Uniwersał Stanisława Augusta Poniatowskiego poprzedzający sejmiki deputackie i elekcyjne w Wielkim Księstwie Litewskim (druk in plano), k.214
  • "Extrakt Rezolucyi Nayiaśnieyszego Pana za zdaniem Rady [przy boku] Jego Nieustającej z zaleceniem WW Kanclerzom [...] wydania Rekwizycyi do Miast w Koronie i WXLitt, złożenia tego wszystkiego w Archiwum Rady co ma związek z konstytucyą 3o Maja y ustanowieniem Municypalności. wydany z Protokułu Expedycyi in Publicum wyszłych w to Słowa", k.215-216
  • "Extrakt Rezolucyi Nayiaśnieyszego Pana z Nominacyą na Assora do Lądew ze dwornych JKM Litt. U. Jozefa Narbuta Chorążego Lickiego wydany i Protokułu Expedycyi In Publicum Wyszłych w te Słowa", k.217-218
  • Memoriał Ludwika Orzeszko, Felicyana z Konopnic Graboskiego, Ignacego Boreyszy, obywatelów ziemi berezkiej do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego., k.219-220
  • "Extrakt Rezolucyi Nayiaśnieyszego Pana za zdaniem Rady przy Boku Jego Nieustającej na Memoryały [...] Tobiasza Brzczowskiego Bończucznego Piotra Reycha Generała Adiutanta Bulawy Pol. Litt względem płacenia ich Rang wydany z Protokułu Expedycyi In Publicum wyszłych w te Słowa.", k.221-222
  • "Extrakt Zalecenia Nayiaśnieyszego Pana za zdaniem Rady przy Boku Jego Nieustającej W Podkanclerzego Litt dania Informacyi względem Papierów w Metryce Litt znayduiących się, wydany z Protokułu Expedycyi in Publicum wyszłych w te Słowa", k.223-224
  • "Extrakt Rezolucyi Nayiaśnieyszego Pana za zdaniem Rady przy Boku Naszym, Nieustającey na Notes Wo Podkanclerzego Litto względem Akt 3o Maja przez Miasta u Niego złożene, wydany z Protokułu Expedycyi in Publicum wyszłych w te Słowa", k.225-226
  • Karta tytułowa ("Miscellanea. Regestra, rachunki, gazety i broszury polityczne pisane, wiersze, mowy itp. po większej części z przeszłego wieku"), k. 227-228
  • Rocznik łaciński 1563-1622., k.228 [brak k. 229 - pominięta w foliacji]
  • Spis dłużników z roku 1625., k.230v-231
  • "Regestr liczby z dochodow wszystkich lesnictwa kobrynskiego w roku 1585", k.232-236
  • "Rusczyzna do Przeyrzenia", k.237-238
  • Noty w języku włoskim, k. 239-242
  • Inwentarz gospodarczy z roku 1654., k.243-249
  • "Rapport do Lubowa Ministra Woiennego od Jenerała Igielsztroma, k.250-251v
  • Ordynacya dla wszystkich którzy z Kancellaryi Koronnych lub Wo Xa Lito na iakieikolwiek i pod pod iakim kolwiek imieniu Łask Krolewskich [...] Pieczęci potrzebować będą, po czemu od czego? Iura Cancellariae płacić maią przez [...] Kanlerzow O. N. ułozona i podpisana 176[...]" (in plano), k.252
  • "TABELA GENERALNA Okazuiąca Stan podatków a Ima 7bris 1786, ad Imam 7bris 1792 Roku do skarbu Rzptey W.X.Lit. wpadłych, oraz expens w tymże czasie do pomienioney percepty zaszłą z obiaśnieniem Remanentu, iaki po odtrąceniu expensy pozostaie" (druk in plano), k.253
  • "Spisek [...] Deputatow [...] do Wilna na Correcture Iurium tego Statutu od roku 1636 ktora Correctura zaczela się 1ma Marcy ama się konczyć vltima May.", k.254-254v
  • "Święta Nadruku podane od [...] Xdza Biskupa Wilenskieo w ktore się Sądzić niegodzi.", k.255
  • Spis ilości koni dostarczonych na wyprawy w latach 1496-1497, k.257-260v
  • "Regiment piezszy [...] Kryspina Kirszensteyna Pułkownika JKM.", k.261-266
  • Spisanie Wielmożnych y Szlachetnie Urodzonych Obywatelow Korony Polskiey, którzy w Krakowie mieyskie Prawo przeymowali ab. Ao 1490.", 267-270
  • Spis posiadaczy ziemskich w Wilnie., k.271-272v
  • "Specyffikacya Miastt maiących Przywieleja locationis et erectionis do Wydziału Miasta JKM Rzeczypltey Głównego Brześcia Littgo należących.", k.273
  • "Specyfikacya Urzędow wszelkich Ziemi Słomińskiej; oraz nowo obranych Komissarzow Porządkowych y Deputata na Trybunał Główny Wo Xtta Litto w Roku 1794 Miesiąca Februarij Dziewiątego dnia przesyłająca się.", k. 274-275
  • Dokumenty finansowe, 1778, k. 276-277
  • "Demonstracya do Obrachowania Remanentow Konstytucyą 1778 Roku ostrzeżonych z Rachunkow Kommisyi na Seymie Roku tegoż podawanych wyciągniona", k. 278-287v
  • "ROD, DZIEJE Wielkie, Mężne, Znaczne i kosztowne w Rzeczy-pospolitey Zasługi*Starodawnego bo od 500. blisko lat chwalebnie słynącego Imienia i Domu JJ.OO. Xiążąt RADZIWIŁŁOW z dawnieyszych y późnieyszych, Oyczystych i obcych Dziejopisow przez Ant: Ostoja Zagorskiego Regent: Kancell: Woysk: Litt: Sekret: JKM kroćiuchno zebrane; dla latwieyszego zmiarkowania jak blisko lub daleko ta JJ. OO. Familia in Linea ascendenti et descendit jest między sobą rozrodzona, ninieyszym dawniey ułożone sposobem a teraz na żądanie wielu temu J. O. Domowi sprzyjających z przydatkiem wydrukowane" (druk), k.288
  • "Projet pour diminuer le Nombre des Proces et ameliorer la Judicatare en Pologne", k.289-292v
  • Nakaz wykonania Kodeksu Praw Cywilnych i Kryminalnych [Kodeks Zamoyskiego]., k.293-294v
  • "Zbiór praw Sądowych [Kodeks Zamoyskiego]", k.295-296
  • "Uchylenie zbioru praw przez A. Zamoyskiego ułożonych.", k.296-296v
  • "Od Departamentu Sprawiedliwości.", k.297-298
  • "Raport z Departeu Sprawiedliwości z Sessyi Dnia 3. Marca.", k.299
  • "Kopia Listu [...] Bryhla Faworyta królewskiego do mnie na wołyn z Warszawy po Francusku pisanego, a przez emniez na Polski ięzyk wyłozonego. wten sens Die 25. 10bris 1756to.", k.300
  • "Kopia Responsu mego po Francuzku pisanego a po Polsku przez emniez wyłozonego dla wiadomosci Wolnego Narodu Polakom, by wiedzieli iaka w Polakach Generozja bydz powinna: do [...] Bryhla do Warszawy odpisany z Zamku mego Mylska.", k.300-301
  • "Except z pewnego listu ze Włoch, datowanego 20 Augusti.", k.302
  • "Z Gazety Kuryera - No 71. z Wiednia Dnia 21. Sierpnia. NS.", k.303
  • "Notatki spisane w Anglii o wydarzeniach bieżących w Europie", k.304-304v
  • "Z Dodatku do Gazety Kuryera Litto No 31", k.305
  • "Z Gazety Hamburskiey No 70.", k.306
  • Spis transakcji, k.306v
  • Notatki z życia Olivera Cromwella., k.307
  • "Z Gazety Litte[wskie]y No Imo Stycznia 11. Ru. 1805.", k.307-308
  • "Punkta Konwencyi Narodowey do Ugody następuią w tym wyrażeniu.", k.309-309v
  • "Votum na Piasta Staruszka", k.310-317v
  • "Forma Prawdziwego wolnego Rządu przez Konfederacyą Targowicką ułożona. w Tulczynie Drukiem z Jaryszewa zabranym. zabranym nakładem Rzpltey Targowickiey Roku pierwszego podzvignioney wolności y niepodległości Narodu.", k.318-323v
  • "Kopia Punktów od Konfederacyi Targowickiey dla ułudzenia? y naciągnienia Narodu dołączenia się rozrzuconych.", k.324
  • "List? Xcia Repnina Posła Pełnomocnego do Xcia Franciszka Sułkowskiego.", k.325
  • "Respons Xcia Sułkowskiego temuż Xciu Repninowi.", k.325
  • "Responsu Tegoż do Xcia Antoniego Brata Swoyego.", k.325-325v
  • "De 2e. P. Petri. a Nativitate B. Mariae V.", k.326-330v
  • "Notacya z różnych Xiąg. w Ru 1786. m[iesiąc]a 8bra.", k.321-3439
  • "Pobudka do Polaków" (wiersz), k. 340
  • Fragmenty wierszy w j. pol., k. 341-342
  • "Pobudka do Polakow.", k.343-343v
  • "Do Bielaka", k.344-345v
  • "Pieśń Żołnierzy Polskich" (trzy kopie), k.346-351
  • "Poezya List Molskiego do posłow powracaiących z Grodna 1793. roku.", k.352-355v
  • "Koczerbicka Wielko Polanow na przybycie [...] Jana Potockiego Krayczyca Koronnego w Poznańskie", k.356-357v
  • "Wiersz do Krayczyca Potockiego. 1788.", k.358-358v
  • "Proza? od Krayczyca", k.358v-359
  • "Do Xiędza Łuskiny wydaiącego Gazety 1788.", k.359-361v
  • "Zdanie Lukana aby z Sarmatami niewojowac, ale Ich zakupic y na Niewolnikow obrocic. 1788.", k.362-362v
  • "Odpowiedz Żołnierza na Zdanie Lukana", k.363
  • "Monsieur le Comte de Beaujeu chambellan de son altesse electorale Monseigneur le Duc de Baviere au sujet d'un present qu'il a recu de sa Majeste Polonoise", k. 364-365
  • "Pacta Welawskie y Bromberskie Anno 1657 między Janem Kazimierzem Krolem y Rzpltą z jedney, y Fryderykiem Wilhelmem Elektorem Bradenburdskim z drugiej strony zawarte, od teraźniejszego Krola Pruskiego i Antecessorow Jego naruszone w punktach następujących.", k.366-366v
  • "Ewenta Znacznieysze w Polszcze Z Przydatkiem Lat ułozone", k.367-372
  • "Rozmowa Pretensyach Rzeczypospolitey Polskiey do Xiążęt Brunszwickich względem Summ po Zofii Brunszwickiey Xiężnie a Krolewnie Polskiey Zygmunta Igo Corze pozostałych.", k.380-385 [błędnie wszyte]
  • "Zasady Konstytucyi Krolewstwa Polskiego", k.373-375v
  • "Vłomek z pamiętnika Napoleona na Elbie pisanego", k.375v-378v
  • "Kaz[anie] Promulgujące ubłog[osławienie?] [...] archy y Fundatora Szkoł pobożnych w Kościele Katedral[nym], Wileńskim Junij 16 Ao 1749 przez X. Grzegorza Szymaka S. Th. Dokt. Regenta Szkoł Prow: Litewskiej Pisarza Apost. Zak. Kazn. Miane.", k.386-389
  • "Mowa Marszałka Sejmu roku 1668.", k.390-391v
  • Mowa polska [Inc.] "Oczy co nato patrzycie; Oczy co według Cicerona pomnazacie boleźć daicie wuldze pomocne.", k.392
  • "Mowa [...] Jozefa Kossakowskiego Podczaszego Pttu Kovięskiego [Kowno] miana na pogrzebie [...] Anny z Białożerca Woiewodziny Zabietowej Pisarzowei Ziemskiej Pttu. Kovęskiego Zapraszaięca na chleb Żałobny Roku. 1762. Miesiąca Aprila 29 A.", k.392v
  • "Mowa przy Limicie Sądów Ziem Pottu Dryziem w Roku 1780. Die 18 Xbra", k. 393-396
  • "Głos Andrzeja Ciemniewskiego Posła Mazowieckiego 23 9bris przy koncu Seymu miany.", k.397-400
  • "Głos jego Królewskiej Mści 21o Die Ru 1792o", k.401-404
  • "Mowa Jo. Xięcia [...] Radziwiłła Namiestnika Królewskiego przy otwarciu w dniu 21o października 1827 Seymu Prowincyonalnego Wielkiego Xięstwa Poznańskiego miana", k.405-406v
  • "Mowa żałobna miana za rogatką trocką przy ostatniem pożegnaniu zwłok ś.p. [...] Alexandra Żylińskiego 6. Marszałka trockiego Radzey stanu i Kawalera Orderu przez X. Jana Menue Kanonika Katedry wileńskiej dnia 22. Maja 1859r.", k.407-408
  • Druki w j. rosyjskim, k. 409-411
 • Proweniencja:
  • "Ex Bibl[iotheca] Joach[imi] Com[itis] Chreptowicz" - [pieczęć k. 2 i in.]
  • Zbiór Mikołaja Malinowskiego "M. M" - [oł., rkps]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Agryppa, Wacław klan smoleński (?-1597)
  • Benedykt XIV (papież ; 1675-1758)
  • Brzostowski, Konstanty Kazimierz bp wileński (1644-1722)
  • Ciemniewski, Andrzej poseł na sejmy
  • Cromwell, Oliver (1599-1658)
  • Czartoryski, Michał Fryderyk kanclerz w. lit. (1696-1775)
  • Denhoff, Stanisław hetman polny lit. (ca 1673-1728)
  • Dogiel, Maciej (1715-1760)
  • Hozjusz, Stanisław (1504-1579)
  • Igelstr~om, Josif Andriejewicz ambasador rosyjski w Warszawie
  • Karol IX Waza (król Szwecji ; 1550-1611)
  • Katarzyna II (cesarzowa Rosji ; 1729-1796)
  • Kociełł, Michał Kazimierz podskarbi w. lit. (1644-1722)
  • Kossakowski, Józef Kazimierz bp inflancki (1738-1794)
  • Lipski, Jan Aleksander prymas (1690-1746)
  • Maria Kazimiera (królowa Polski ; 1641-1716)
  • Massalski, Michał Józef hetman w. lit. (ante 1700-1768)
  • Narbutt, Józef chorąży nadw. lit.
  • Naruszewicz, Adam (1733-1796)
  • Obuchowicz, Filip Kazimierz pisarz w. lit. (1601-1656)
  • Olelkowicz Słuska, Zofia zob. Radziwiłł, Zofia z Olelkowiczów Słuskich
  • Pac, Michał Kazimierz hetman w. lit. (ok.1624-1682)
  • Pancerzyński, Karol Piotr bp wileński (?-1729)
  • Poniatowski, Stanisław podskarbi lit. (1676-1762)
  • Potocki, Jan (1761-1815)
  • Przebendowski, Ignacy Franciszek wda pomorski (ca 1730-1791)
  • Radziwiłł, Albrycht Stanisław kanclerz lit. (1593-1656)
  • Radziwiłł, Antoni namiestnik wielkiego księstwa poznańskiego (1775-1833)
  • Radziwiłł, Bogusław koniuszy w. lit. (1620-1669)
  • Radziwiłł, Janusz (1612-1655)
  • Radziwiłł, Krzysztof hetman w. lit. (1585-1640)
  • Radziwiłł, Mikołaj Krzysztof Sierotka wda wileński (1549-1616)
  • Radziwiłł, Mikołaj Rudy wda wileński (1512-1584)
  • Radziwiłł, Zofia z Olelkowiczów Słuskich wojewodzina wileńska (1585-1612)
  • Repnin, Nikolaj Vasil'evič (1734-1801)
  • Rudolf II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1552-1612)
  • Sapieha, Kazimierz Jan hetman w. lit. (ca 1642-1720)
  • Sobieski, Jakub Ludwik (królewicz polski ; 1667-1737)
  • Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798)
  • Sułkowski, Antoni wda gnieźnieński (1735-1796)
  • Sułkowski, Franciszek konfederat barski (1733-1812)
  • Tyszkiewicz, Ludwik hetman polny lit. (?-1808)
  • Zamoyski, Andrzej Hieronim Franciszek kanclerz w. kor. (1716-1792)
  • Zamoyski, Jan kanclerz w. kor. (1542-1605)
  • Zofia Jagiellonka (księżna brunszwicka ; 1522-1575)
  • Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)
  • Sejm 16-18 w.
  • Listy polskie 16-18 w.
  • Listy polsko-łacińskie 16-18 w.
  • Listy łacińskie 16-18 w.
  • Listy francuskie 18 w.
  • Listy tureckie 17 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 16-18 w.
  • Księgi wieczyste 17-18 w.
  • Rada Nieustająca
  • Sądownictwo 16-18 w.
  • Konfederacja 1792 r. targowicka
  • Mowy polskie 17-18 w.
  • Mowy polsko-łacińskie 18 w.
  • Mowy pogrzebowe 18 w.
  • Epigramy polskie 17-18 w.
  • Poezja polska 17-18 w.
  • Senat 16-18 w.
  • Genealogia 17 w.
  • Pogłówne 16-17 w.
  • Traktaty welawsko-bydgoskie (1657)
 • Uwagi:
  • Różne formaty zebranych akt
  • Część dokumentów opatrzona pieczęciami, głównie opłatkowymi.
  • Pismo wielu rąk
 • Katalogi:
  • E. XX, 24
  • E. XXIV, 376
 • Opracowania: Forma prawdziwego wolnego rządu przez konfederacyą Targowicką ułożona, b. m. i r. w.; "Pobudka do Polakow", b. m. i r. w.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Zbiór
 • 245 a Zbiór akt, korespondencji i wypisów z 16-19 w.
 • 246 a Miscellanea: rachunki, gazety, broszury g tyt. z dawnego inw.
 • 246 a Listy Wacława Agryppy oraz inne z lat 1561-1798. g tyt. z dawnego inw.
 • 246 a Dokumenty z lat 1561-1798; m. in. do dziejów Rady Nieustającej, dyplom perg. Mich. Fürstenberga z 1558 g tyt. z dawnego inw.
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 16-19 w.
 • 300 a [III], 411 k. c 43x24 cm i mn.
 • 340 a Papier, pergamin d rkps e Skóra, 20 w., pudło
 • 500 a Różne formaty zebranych akt
 • 500 a Część dokumentów opatrzona pieczęciami, głównie opłatkowymi.
 • 500 a Pismo wielu rąk
 • 510 a E. c XX, 24
 • 510 a E. c XXIV, 376
 • 520 a Odpowiedź na list Rudolfa II ze stycznia 1600 r., k.110-111v
 • 520 a Karta tytułowa, k. 1
 • 520 a List polski, 16 w., k. 2
 • 520 a Dokument w j. ruskim, k. 3-4
 • 520 a List Stanislawa Jakubowicza, k.5-6v
 • 520 a List łożniczego królewskiego Lukasza Leczki do Księcia Kardynała Biskupa Warmińskiego [Hozjusz, Stanisław] wysłany z Knyszyna 3. lutego 1561 r., k.7-9
 • 520 a List Waclawa Agryppy do Mikołaja Radziwiła [Radziwiłł, Mikołaj Rudy] wysłany z Wiednia 1. kwietnia 1576 r., k.10-18v
 • 520 a List Wacława Agryppy do Mikołaja Radziwiłła wysłany z Krakowa 9. Listopada 1578 r.", k. 19-20
 • 520 a List Wacława Agryppy do Mikołaja Radziwiłła wysłany z Krakowa 24. Listopada 1578 r.", k. 21-22
 • 520 a Dokumenty w j. ruskim z pieczęciami (lakowa, opłatkowa), k. 24-26
 • 520 a List Mikołaja Wizgierda do Jana Wizgierda z grudnia roku 1612, k.27-27v
 • 520 a Skarga Ewy Pluszczownej na Piotra Pluszcza złożona do urzędu, k.28-29v
 • 520 a List do Samuela? Chreptowicza z dnia 12. Stycznia 1657 r., k.30-30v
 • 520 a Dokument w j. ruskim z pieczęcią opłatkową, k. 31-32
 • 520 a Dokument Zygmunta III spisany przez Albrychta Radziwiłła z 20. listopada 1623, k.33-34
 • 520 a Instrukcja dla posłów z Województwa Połockiego wysłana na sejm elekcyjny Władysława IV, k.35-38v
 • 520 a Dokument Bogusława Radziwiłła wydany w 6. listopada 1655 r. w Suraszu, k. 39-39v
 • 520 a List hetmana Michała Kazimierza Paca do Macieja Korwina Gosiewskiego z dnia 24. października 166[?] r., k.40-40v
 • 520 a Instrukcja dla posłów z powiatu Lidzkiego na sejm w roku 1666?, k.41-46v
 • 520 a Dokument Bernhardta Schonmppa[?] dotyczący kradzieży konia z 20. września 1667r., k.47-47v
 • 520 a Dokument poświadczający oblatowanie konstytucji sejmu w Grodnie (1678/79) w urzędzie grodzkim w Warszawie w roku 1679, k.48-49v
 • 520 a Skrypt dłużny Mikołaja Radziwiłła wobec króla, k.50-51v
 • 520 a Kasztelan Witebski Michał Kazimierz Kociel poświadcza, że Jan Olszewski wojski lidski uczestniczył w pospolitym ruszeniu, k.52-53
 • 520 a Jakub Ludwik Krolewic daje plenipotencję Danielowi Wykowskiemu w celu zbadania dzierżawy ekonomii Szawelskiej przez Scypiona de Campe podkomorzego lidskiego, k.54-55v
 • 520 a Wypis z ksiąg grodzkich powiatu oszmiańskiego dotyczący nadania plenipotencji Danielowi Wykowskiemu, kasztelanowi mińskiemu, przez królewicza Jakuba Ludwika w celu zbadania dzierżawy ekonomi Szawelskiej przez Scypiona de Campe kasztelana lidskiego, k.56-57v
 • 520 a List Stanisława Poniatowskiego do Jana Chłopickiego z 23. marca 172?, k.58-59v
 • 520 a Biskup wileński Karol Piotr Pancerzyński udziela dyspensy od postu Stanisławowi Denhoffowi wojewodzie połockiemu, k.60-61v
 • 520 a List Michała Czartoryskiego do braci szlacheckich z 12. lipca 1752 r., k.61-62
 • 520 a Aprobata zgromadzenia Senatu dla wydania kodeksu dyplomatycznego Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego przez Macieja Dogiela, k.63-64
 • 520 a Dokument Michała Józefa Massalskiego hetmana wielkiego litewskiego, k.65
 • 520 a Dokument Jana Łukianowicza opata klasztorua św. Bazylego Wielkiego w Witebsku, k.66-67v
 • 520 a Dokument Stanisława Augusta Poniatowskiego potwierzający akt delimitacji wsi Dobra Wola i wymierzenia 40 mansorum w lesie Czysie, k.68-83v
 • 520 a Przysięgi Szymona Skiwskiego wysłane do Grzegorza Zacharyaszewiczowi kanonika gnieźnieńskiemu, k.85
 • 520 a List Grzegorza Zacharyaszewicza do Marcina Paczobuta rektora uniwersytetu wileńskiego potwierdzający złożenie przysięgi przez Szymona Skiwińskiego, w celu promocji na doktora nauk medycznych, k.85v
 • 520 a Marszałkowie sejmowy i konfederacki nakazują, aby pieczętarze Rzeczypospoltej zalecili stosowanie przez wszystkich metrykantów Obojga Narodów Jurium Cancellariae do taksy dla innych kancelarii, k.87-88
 • 520 a Ludwik Hrabia Tyszkiewicz marszałek gubernialny litewski popiera kandydaturę Tadeusza Kukiewicza na stanowisko Sekretarza Generalnego Szlacheckiego Gubernii Litewskiej, k.89-90
 • 520 a Tomasz Grodzicki zawiadamia o przeprowadzeniu dwóch egzaminów doktorskich, k.91-92
 • 520 a Tomasz Grodzicki zawiadamia o przeprowadzeniu dwóch egzaminów doktorskich, k. 93-94
 • 520 a Kanonik Paszkowski zawiadamia o przeprowadzeniu dwóch egzaminów doktorskich, k.95
 • 520 a Kanonik Paszkowski zawiadamia o przeprowadzeniu dwóch egzaminów doktorskich, k.96
 • 520 a Karol Malinowski zawiadamia o przeprowadzeniu egzaminu doktorskiego wspólnie z Tomaszem Grodzickim i Paszkowskim, k.97
 • 520 a Hieronim Strzynczowski[?] zawiadamia o przeprowadzeniu egzaminu doktorskiego, k.98
 • 520 a Breve papieża Benedykta XIV, 99v-99av
 • 520 a Edykt Katarzyny II nakazujący, aby zapewniono wolny przejazd z Rygi do Pohlen Christinie Kadding[?] z 16. Marca 1788r. (druk), k.100
 • 520 a Dokumenty w j. orientalnych, k. 101-104
 • 520 a "Paulus Benoe Jnstigator Regni, Capitaneus Jabłonoviensis Sacra Regia Mttis et Reipublicae Polonae ad Praefulgidam Portam Ablegatus", k.105-105v
 • 520 a Karta tytułowa ("Listy dyplomatyczne i prywatne w kopiach spółczesnych 1598-1758. Kopia pamiętnika Obuchowicza wojewody smoleńskiego 1648-1707"), k. 107-108
 • 520 a List Rudolfa II do Zygmunta III z 28. Maja 1598 r., k.109-109v
 • 520 a List do Rudolfa II w sprawie Michała Walecznego z 24. listopada 1600 r., k.112-112v
 • 520 a List do Rudolfa II w sprawie Michała Walecznego z listopada 1599r., k.113-113v
 • 520 a List Zygmunta III Wazy do Rudolfa II w sprawie Michała Walecznego ze stycznia 1600r., k.114-115
 • 520 a "Copia Assecuracyi Xcia [...] Krzysztofa Radziwiłła WWdy Wilen przyozenieniu Syna Swo Z Xięzną Zofią Olekyliowiczowną [Olelkowiczówna, Zofia]", 116-116v
 • 520 a "Copia Assecurationis Xięcia [...] Janusza.", k.117-117v
 • 520 a List Zygmunta III do Jana Onikiejewicza Korsaka, k.118-118v
 • 520 a "KORESPONDENCJE Zamoyskiego z Karolem Xiążęciem Sudermańskim podczas Woyny w Inflanciech z tymże Karolem", k.119-126
 • 520 a "Instrukcia do [...] JKM [...] i [...] Dignitarzow Urzędnikow", k.127-128v
 • 520 a "Copia Listu [...] Woiewody Wileńskiego [Kazimierz Jan Paweł Sapieha] do Krolowey Kazimiery [Maria Kazimiera d'Arquien] z Pragi Die. 13 Decembris. 1695.", k.129
 • 520 a "Copia Responsu Krolowej Kazimiery [Maria Kazimiera d'Arquien] do [...] Wdy Wilen. [Kazimierz Jan Paweł Sapieha] Die. 13. Xbris. 1695.", k.129v
 • 520 a "Copia Listu [...] Woiewody Wilenskiego [Kazimierz Jan Paweł Sapieha] do X. [...] Kardynała [Jan Aleksander Lipski], z Pragi.", k.129v-130
 • 520 a "Copia Responsu Xia Kardynała [Jan Aleksander Lipski], do [...] Wdy Wilen. [Kazimierz Jan Paweł Sapieha] Die. 13. Decembris. 1695.", k.130
 • 520 a "Copia Listu [...] X. Biskupa Wilenskiego [Konstanty Kazimierz Brzostowski] De Data Die. 14. Xbris cum Ultima resolutione względem ugody z [...] Wdą Wilenskim. [Kazimierz Jan Paweł Sapieha] Do Kardynała [Jan Aleksander Lipski] [...] Pisanego. Anno 1695.", k.130v
 • 520 a Odpisy korespondencji i akt, k. 131-133v
 • 520 a Dokument Mikołaja Chrystofora Radziwiłła dla Kościoła z 1585., k.133v-136
 • 520 a "Kopia Responsu [...] Kanclerza WK. na list [...] Hetmana", k.137-137v
 • 520 a "Kopis dyaryuszu roznych czynności publicznych od r[ok]u 1648 do roku 1707 własną ręką [...] Obuchowicza woiewody smoleńskiego y jego sukcessorow pisanego", k. 138-161
 • 520 a Karta tytułowa ("Do dziejów Rady Nieustającej 1783-1794", k. 162-163
 • 520 a "Memoriał [...] Xdza Biskupa Koadjutatora Smoleńskiego Pisarza Wo W.X.L Sekretarza Rady Nieustającej [Adam Tadeusz Stanisław Naruszewicz]", k.164-173v
 • 520 a List Kapituły Metropolitarnej Gnieźnieńskiej do Króla i Rady Nieustającej z dnia 13. Lutego 1783., k. 174-181
 • 520 a "Doniesienie JKM [...] o czynnościach Rady Nieustającej na Sesyi Czterdziestey trzeciey dnia 1 Maja Roku 1787", k.182-187
 • 520 a "Doniesienie JKM [...] o czynnościach Rady Nieustającej na Sesyi Czterdziestey Czwartey dnia 4 Maja Roku 1787", k.188-193
 • 520 a Memoriał Antoniego Klemensa do Rady Nieustającej., k.194
 • 520 a "Obiaśnienie Prawa Sądow Ziemiańskich dla Prowincyi Wo. Xa. Lit." (druk), k.195-196
 • 520 a "Wypis z Protokułu Konffederacyi Generalney Wolney Wo. Xa. Lo.", k. 197-198
 • 520 a "Wypis z Protokołu Generalney Konfederacyi W X Litto z Karty Dziewiędziesiątej", k.199-200
 • 520 a "Wypis zalecenia Kom. Skar Kor wypłacenia 4000. zp. na sprowadzenie Archivum Rady Nieustaiącey do Grodna", k.201-202
 • 520 a Memoriał Ludwika Kruszewskiego i Wasilewskiego względem nieposłusznych włościan tegoż., k.203-204
 • 520 a Wypis z protokołu potocznego Rady Nieustającej z dnia 20 grudnia 1793., k.205-206
 • 520 a List Ludwika Kruszewskiego do Króla i Rady Nieustającej, k.208-209
 • 520 a Rezolucja Stanisława Augusta Poniatowskiego ze zdaniem Rady Nieustającej, odpowiadająca na memoriał Ludwika Kruszewskiego, k. 209a-210
 • 520 a Wypis z protokołu potocznego Rady Nieustającej z 31. grudnia 1793., k.211-212
 • 520 a Uniwersał Stanisława Augusta Poniatowskiego poprzedzający sejmiki deputackie i elekcyjne w Wielkim Księstwie Litewskim (druk in plano), k.213
 • 520 a Uniwersał Stanisława Augusta Poniatowskiego poprzedzający sejmiki deputackie i elekcyjne w Wielkim Księstwie Litewskim (druk in plano), k.214
 • 520 a "Extrakt Rezolucyi Nayiaśnieyszego Pana za zdaniem Rady [przy boku] Jego Nieustającej z zaleceniem WW Kanclerzom [...] wydania Rekwizycyi do Miast w Koronie i WXLitt, złożenia tego wszystkiego w Archiwum Rady co ma związek z konstytucyą 3o Maja y ustanowieniem Municypalności. wydany z Protokułu Expedycyi in Publicum wyszłych w to Słowa", k.215-216
 • 520 a "Extrakt Rezolucyi Nayiaśnieyszego Pana z Nominacyą na Assora do Lądew ze dwornych JKM Litt. U. Jozefa Narbuta Chorążego Lickiego wydany i Protokułu Expedycyi In Publicum Wyszłych w te Słowa", k.217-218
 • 520 a Memoriał Ludwika Orzeszko, Felicyana z Konopnic Graboskiego, Ignacego Boreyszy, obywatelów ziemi berezkiej do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego., k.219-220
 • 520 a "Extrakt Rezolucyi Nayiaśnieyszego Pana za zdaniem Rady przy Boku Jego Nieustającej na Memoryały [...] Tobiasza Brzczowskiego Bończucznego Piotra Reycha Generała Adiutanta Bulawy Pol. Litt względem płacenia ich Rang wydany z Protokułu Expedycyi In Publicum wyszłych w te Słowa.", k.221-222
 • 520 a "Extrakt Zalecenia Nayiaśnieyszego Pana za zdaniem Rady przy Boku Jego Nieustającej W Podkanclerzego Litt dania Informacyi względem Papierów w Metryce Litt znayduiących się, wydany z Protokułu Expedycyi in Publicum wyszłych w te Słowa", k.223-224
 • 520 a "Extrakt Rezolucyi Nayiaśnieyszego Pana za zdaniem Rady przy Boku Naszym, Nieustającey na Notes Wo Podkanclerzego Litto względem Akt 3o Maja przez Miasta u Niego złożene, wydany z Protokułu Expedycyi in Publicum wyszłych w te Słowa", k.225-226
 • 520 a Karta tytułowa ("Miscellanea. Regestra, rachunki, gazety i broszury polityczne pisane, wiersze, mowy itp. po większej części z przeszłego wieku"), k. 227-228
 • 520 a Rocznik łaciński 1563-1622., k.228 [brak k. 229 - pominięta w foliacji]
 • 520 a Spis dłużników z roku 1625., k.230v-231
 • 520 a "Regestr liczby z dochodow wszystkich lesnictwa kobrynskiego w roku 1585", k.232-236
 • 520 a "Rusczyzna do Przeyrzenia", k.237-238
 • 520 a Noty w języku włoskim, k. 239-242
 • 520 a Inwentarz gospodarczy z roku 1654., k.243-249
 • 520 a "Rapport do Lubowa Ministra Woiennego od Jenerała Igielsztroma, k.250-251v
 • 520 a Ordynacya dla wszystkich którzy z Kancellaryi Koronnych lub Wo Xa Lito na iakieikolwiek i pod pod iakim kolwiek imieniu Łask Krolewskich [...] Pieczęci potrzebować będą, po czemu od czego? Iura Cancellariae płacić maią przez [...] Kanlerzow O. N. ułozona i podpisana 176[...]" (in plano), k.252
 • 520 a "TABELA GENERALNA Okazuiąca Stan podatków a Ima 7bris 1786, ad Imam 7bris 1792 Roku do skarbu Rzptey W.X.Lit. wpadłych, oraz expens w tymże czasie do pomienioney percepty zaszłą z obiaśnieniem Remanentu, iaki po odtrąceniu expensy pozostaie" (druk in plano), k.253
 • 520 a "Spisek [...] Deputatow [...] do Wilna na Correcture Iurium tego Statutu od roku 1636 ktora Correctura zaczela się 1ma Marcy ama się konczyć vltima May.", k.254-254v
 • 520 a "Święta Nadruku podane od [...] Xdza Biskupa Wilenskieo w ktore się Sądzić niegodzi.", k.255
 • 520 a Spis ilości koni dostarczonych na wyprawy w latach 1496-1497, k.257-260v
 • 520 a "Regiment piezszy [...] Kryspina Kirszensteyna Pułkownika JKM.", k.261-266
 • 520 a Spisanie Wielmożnych y Szlachetnie Urodzonych Obywatelow Korony Polskiey, którzy w Krakowie mieyskie Prawo przeymowali ab. Ao 1490.", 267-270
 • 520 a Spis posiadaczy ziemskich w Wilnie., k.271-272v
 • 520 a "Specyffikacya Miastt maiących Przywieleja locationis et erectionis do Wydziału Miasta JKM Rzeczypltey Głównego Brześcia Littgo należących.", k.273
 • 520 a "Specyfikacya Urzędow wszelkich Ziemi Słomińskiej; oraz nowo obranych Komissarzow Porządkowych y Deputata na Trybunał Główny Wo Xtta Litto w Roku 1794 Miesiąca Februarij Dziewiątego dnia przesyłająca się.", k. 274-275
 • 520 a Dokumenty finansowe, 1778, k. 276-277
 • 520 a "Demonstracya do Obrachowania Remanentow Konstytucyą 1778 Roku ostrzeżonych z Rachunkow Kommisyi na Seymie Roku tegoż podawanych wyciągniona", k. 278-287v
 • 520 a "ROD, DZIEJE Wielkie, Mężne, Znaczne i kosztowne w Rzeczy-pospolitey Zasługi*Starodawnego bo od 500. blisko lat chwalebnie słynącego Imienia i Domu JJ.OO. Xiążąt RADZIWIŁŁOW z dawnieyszych y późnieyszych, Oyczystych i obcych Dziejopisow przez Ant: Ostoja Zagorskiego Regent: Kancell: Woysk: Litt: Sekret: JKM kroćiuchno zebrane; dla latwieyszego zmiarkowania jak blisko lub daleko ta JJ. OO. Familia in Linea ascendenti et descendit jest między sobą rozrodzona, ninieyszym dawniey ułożone sposobem a teraz na żądanie wielu temu J. O. Domowi sprzyjających z przydatkiem wydrukowane" (druk), k.288
 • 520 a "Projet pour diminuer le Nombre des Proces et ameliorer la Judicatare en Pologne", k.289-292v
 • 520 a Nakaz wykonania Kodeksu Praw Cywilnych i Kryminalnych [Kodeks Zamoyskiego]., k.293-294v
 • 520 a "Zbiór praw Sądowych [Kodeks Zamoyskiego]", k.295-296
 • 520 a "Uchylenie zbioru praw przez A. Zamoyskiego ułożonych.", k.296-296v
 • 520 a "Od Departamentu Sprawiedliwości.", k.297-298
 • 520 a "Raport z Departeu Sprawiedliwości z Sessyi Dnia 3. Marca.", k.299
 • 520 a "Kopia Listu [...] Bryhla Faworyta królewskiego do mnie na wołyn z Warszawy po Francusku pisanego, a przez emniez na Polski ięzyk wyłozonego. wten sens Die 25. 10bris 1756to.", k.300
 • 520 a "Kopia Responsu mego po Francuzku pisanego a po Polsku przez emniez wyłozonego dla wiadomosci Wolnego Narodu Polakom, by wiedzieli iaka w Polakach Generozja bydz powinna: do [...] Bryhla do Warszawy odpisany z Zamku mego Mylska.", k.300-301
 • 520 a "Except z pewnego listu ze Włoch, datowanego 20 Augusti.", k.302
 • 520 a "Z Gazety Kuryera - No 71. z Wiednia Dnia 21. Sierpnia. NS.", k.303
 • 520 a "Notatki spisane w Anglii o wydarzeniach bieżących w Europie", k.304-304v
 • 520 a "Z Dodatku do Gazety Kuryera Litto No 31", k.305
 • 520 a "Z Gazety Hamburskiey No 70.", k.306
 • 520 a Spis transakcji, k.306v
 • 520 a Notatki z życia Olivera Cromwella., k.307
 • 520 a "Z Gazety Litte[wskie]y No Imo Stycznia 11. Ru. 1805.", k.307-308
 • 520 a "Punkta Konwencyi Narodowey do Ugody następuią w tym wyrażeniu.", k.309-309v
 • 520 a "Votum na Piasta Staruszka", k.310-317v
 • 520 a "Forma Prawdziwego wolnego Rządu przez Konfederacyą Targowicką ułożona. w Tulczynie Drukiem z Jaryszewa zabranym. zabranym nakładem Rzpltey Targowickiey Roku pierwszego podzvignioney wolności y niepodległości Narodu.", k.318-323v
 • 520 a "Kopia Punktów od Konfederacyi Targowickiey dla ułudzenia? y naciągnienia Narodu dołączenia się rozrzuconych.", k.324
 • 520 a "List? Xcia Repnina Posła Pełnomocnego do Xcia Franciszka Sułkowskiego.", k.325
 • 520 a "Respons Xcia Sułkowskiego temuż Xciu Repninowi.", k.325
 • 520 a "Responsu Tegoż do Xcia Antoniego Brata Swoyego.", k.325-325v
 • 520 a "De 2e. P. Petri. a Nativitate B. Mariae V.", k.326-330v
 • 520 a "Notacya z różnych Xiąg. w Ru 1786. m[iesiąc]a 8bra.", k.321-3439
 • 520 a "Pobudka do Polaków" (wiersz), k. 340
 • 520 a Fragmenty wierszy w j. pol., k. 341-342
 • 520 a "Pobudka do Polakow.", k.343-343v
 • 520 a "Do Bielaka", k.344-345v
 • 520 a "Pieśń Żołnierzy Polskich" (trzy kopie), k.346-351
 • 520 a "Poezya List Molskiego do posłow powracaiących z Grodna 1793. roku.", k.352-355v
 • 520 a "Koczerbicka Wielko Polanow na przybycie [...] Jana Potockiego Krayczyca Koronnego w Poznańskie", k.356-357v
 • 520 a "Wiersz do Krayczyca Potockiego. 1788.", k.358-358v
 • 520 a "Proza? od Krayczyca", k.358v-359
 • 520 a "Do Xiędza Łuskiny wydaiącego Gazety 1788.", k.359-361v
 • 520 a "Zdanie Lukana aby z Sarmatami niewojowac, ale Ich zakupic y na Niewolnikow obrocic. 1788.", k.362-362v
 • 520 a "Odpowiedz Żołnierza na Zdanie Lukana", k.363
 • 520 a "Monsieur le Comte de Beaujeu chambellan de son altesse electorale Monseigneur le Duc de Baviere au sujet d'un present qu'il a recu de sa Majeste Polonoise", k. 364-365
 • 520 a "Pacta Welawskie y Bromberskie Anno 1657 między Janem Kazimierzem Krolem y Rzpltą z jedney, y Fryderykiem Wilhelmem Elektorem Bradenburdskim z drugiej strony zawarte, od teraźniejszego Krola Pruskiego i Antecessorow Jego naruszone w punktach następujących.", k.366-366v
 • 520 a "Ewenta Znacznieysze w Polszcze Z Przydatkiem Lat ułozone", k.367-372
 • 520 a "Rozmowa Pretensyach Rzeczypospolitey Polskiey do Xiążęt Brunszwickich względem Summ po Zofii Brunszwickiey Xiężnie a Krolewnie Polskiey Zygmunta Igo Corze pozostałych.", k.380-385 [błędnie wszyte]
 • 520 a "Zasady Konstytucyi Krolewstwa Polskiego", k.373-375v
 • 520 a "Vłomek z pamiętnika Napoleona na Elbie pisanego", k.375v-378v
 • 520 a "Kaz[anie] Promulgujące ubłog[osławienie?] [...] archy y Fundatora Szkoł pobożnych w Kościele Katedral[nym], Wileńskim Junij 16 Ao 1749 przez X. Grzegorza Szymaka S. Th. Dokt. Regenta Szkoł Prow: Litewskiej Pisarza Apost. Zak. Kazn. Miane.", k.386-389
 • 520 a "Mowa Marszałka Sejmu roku 1668.", k.390-391v
 • 520 a Mowa polska [Inc.] "Oczy co nato patrzycie; Oczy co według Cicerona pomnazacie boleźć daicie wuldze pomocne.", k.392
 • 520 a "Mowa [...] Jozefa Kossakowskiego Podczaszego Pttu Kovięskiego [Kowno] miana na pogrzebie [...] Anny z Białożerca Woiewodziny Zabietowej Pisarzowei Ziemskiej Pttu. Kovęskiego Zapraszaięca na chleb Żałobny Roku. 1762. Miesiąca Aprila 29 A.", k.392v
 • 520 a "Mowa przy Limicie Sądów Ziem Pottu Dryziem w Roku 1780. Die 18 Xbra", k. 393-396
 • 520 a "Głos Andrzeja Ciemniewskiego Posła Mazowieckiego 23 9bris przy koncu Seymu miany.", k.397-400
 • 520 a "Głos jego Królewskiej Mści 21o Die Ru 1792o", k.401-404
 • 520 a "Mowa Jo. Xięcia [...] Radziwiłła Namiestnika Królewskiego przy otwarciu w dniu 21o października 1827 Seymu Prowincyonalnego Wielkiego Xięstwa Poznańskiego miana", k.405-406v
 • 520 a "Mowa żałobna miana za rogatką trocką przy ostatniem pożegnaniu zwłok ś.p. [...] Alexandra Żylińskiego 6. Marszałka trockiego Radzey stanu i Kawalera Orderu przez X. Jana Menue Kanonika Katedry wileńskiej dnia 22. Maja 1859r.", k.407-408
 • 520 a Druki w j. rosyjskim, k. 409-411
 • 530 d Mf 2475
 • 541 c a d 1873
 • 546 a Łac., pol., franc., niem., ruski, tur., włoski b cyrylica, arab.
 • 561 a "Ex Bibl[iotheca] Joach[imi] Com[itis] Chreptowicz" - [pieczęć k. 2 i in.] w Chreptowicz Jan
 • 561 a Zbiór Mikołaja Malinowskiego "M. M" - [oł., rkps] d 21 (naklejka na grzb. opr.) m Wilno w Malinowski Mikołaj w Działyński Jan
 • 581 a Druk fragmentu rkpsu: ||Forma prawdziwego wolnego rządu przez konfederacyą Targowicką ułożona, b. m. i r. w.; "Pobudka do Polakow", b. m. i r. w.
 • 600 a Agryppa, Wacław c klan smoleński d (?-1597)
 • 600 a Benedykt b XIV c (papież ; d 1675-1758)
 • 600 a Brzostowski, Konstanty Kazimierz c bp wileński d (1644-1722)
 • 600 a Ciemniewski, Andrzej c poseł na sejmy
 • 600 a Cromwell, Oliver d (1599-1658)
 • 600 a Czartoryski, Michał Fryderyk c kanclerz w. lit. d (1696-1775)
 • 600 a Denhoff, Stanisław c hetman polny lit. d (ca 1673-1728)
 • 600 a Dogiel, Maciej d (1715-1760)
 • 600 a Hozjusz, Stanisław d (1504-1579)
 • 600 a Igelstr~om, Josif Andriejewicz c ambasador rosyjski w Warszawie
 • 600 a Karol b IX Waza c (król Szwecji ; d 1550-1611)
 • 600 a Katarzyna b II c (cesarzowa Rosji ; d 1729-1796)
 • 600 a Kociełł, Michał Kazimierz c podskarbi w. lit. d (1644-1722)
 • 600 a Kossakowski, Józef Kazimierz c bp inflancki d (1738-1794)
 • 600 a Lipski, Jan Aleksander c prymas d (1690-1746)
 • 600 a Maria Kazimiera c (królowa Polski ; d 1641-1716)
 • 600 a Massalski, Michał Józef c hetman w. lit. d (ante 1700-1768)
 • 600 a Narbutt, Józef c chorąży nadw. lit.
 • 600 a Naruszewicz, Adam d (1733-1796)
 • 600 a Obuchowicz, Filip Kazimierz c pisarz w. lit. d (1601-1656)
 • 600 a Olelkowicz Słuska, Zofia zob. Radziwiłł, Zofia z Olelkowiczów Słuskich
 • 600 a Pac, Michał Kazimierz c hetman w. lit. d (ok.1624-1682)
 • 600 a Pancerzyński, Karol Piotr c bp wileński d (?-1729)
 • 600 a Poniatowski, Stanisław c podskarbi lit. d (1676-1762)
 • 600 a Potocki, Jan d (1761-1815)
 • 600 a Przebendowski, Ignacy Franciszek c wda pomorski d (ca 1730-1791)
 • 600 a Radziwiłł, Albrycht Stanisław c kanclerz lit. d (1593-1656)
 • 600 a Radziwiłł, Antoni c namiestnik wielkiego księstwa poznańskiego d (1775-1833)
 • 600 a Radziwiłł, Bogusław c koniuszy w. lit. d (1620-1669)
 • 600 a Radziwiłł, Janusz d (1612-1655)
 • 600 a Radziwiłł, Krzysztof c hetman w. lit. d (1585-1640)
 • 600 a Radziwiłł, Mikołaj Krzysztof Sierotka c wda wileński d (1549-1616)
 • 600 a Radziwiłł, Mikołaj Rudy c wda wileński d (1512-1584)
 • 600 a Radziwiłł, Zofia z Olelkowiczów Słuskich c wojewodzina wileńska d (1585-1612)
 • 600 a Repnin, Nikolaj Vasil'evič d (1734-1801)
 • 600 a Rudolf b II c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1552-1612)
 • 600 a Sapieha, Kazimierz Jan c hetman w. lit. d (ca 1642-1720)
 • 600 a Sobieski, Jakub Ludwik b (królewicz polski ; c 1667-1737)
 • 600 a Stanisław August Poniatowski c (król Polski ; d 1732-1798)
 • 600 a Sułkowski, Antoni c wda gnieźnieński d (1735-1796)
 • 600 a Sułkowski, Franciszek c konfederat barski d (1733-1812)
 • 600 a Tyszkiewicz, Ludwik c hetman polny lit. d (?-1808)
 • 600 a Zamoyski, Andrzej Hieronim Franciszek c kanclerz w. kor. d (1716-1792)
 • 600 a Zamoyski, Jan c kanclerz w. kor. d (1542-1605)
 • 600 a Zofia Jagiellonka c (księżna brunszwicka ; d 1522-1575)
 • 600 a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 650 a Sejm y 16-18 w.
 • 650 a Listy polskie y 16-18 w.
 • 650 a Listy polsko-łacińskie y 16-18 w.
 • 650 a Listy łacińskie y 16-18 w.
 • 650 a Listy francuskie y 18 w.
 • 650 a Listy tureckie y 17 w.
 • 650 a Korespondencja dyplomatyczna y 16-18 w.
 • 650 a Księgi wieczyste y 17-18 w.
 • 650 a Rada Nieustająca
 • 650 a Sądownictwo y 16-18 w.
 • 650 a Konfederacja 1792 r. targowicka
 • 650 a Mowy polskie y 17-18 w.
 • 650 a Mowy polsko-łacińskie y 18 w.
 • 650 a Mowy pogrzebowe y 18 w.
 • 650 a Epigramy polskie y 17-18 w.
 • 650 a Poezja polska y 17-18 w.
 • 650 a Senat y 16-18 w.
 • 650 a Genealogia y 17 w.
 • 650 a Pogłówne y 16-17 w.
 • 650 a Traktaty welawsko-bydgoskie (1657)
 • 700 a Napoleon b I c (cesarz Francuzów ; d 1769-1821)
 • 852 j BK 01303
 • 920 b pieczęcie lakowe i opłatkowe także majestatyczne, pieczęć tł. na pap., pap. stemplowy
 • 999 d 19.07.19

Indexes