[Materiały do panowania Wazów: Zygmunta III, Władysława IV, Jana Kazimierza].

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00318
 • Kopie:
  • Mf 112
  • Mf 854
  • Mf 1139
 • Tytuł: [Materiały do panowania Wazów: Zygmunta III, Władysława IV, Jana Kazimierza].
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: 422 k. 30x21 cm
 • Oprawa: Skóra brązowa, 17 w., kons. 20 w. BK
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • 149. "Mowa [...] Jakuba Sobieskiego kraiczego na on czas koronnego marszałka wszystkiego koła rycerskiego na eleccyiei krola [...] Władysława IV R. Bożego 1632" k. 299v-301
  • 150. "Oratio Varsouiae per [...] Jacobus Sobieski pallatinum Terrarum Russiae ad nuncium Apostolicum [Mariam Filonardi archiepiscopum Avenionensem] expedita in conuentione Generali Anno Dni 1643" k. 301-303
  • 151. "Zegnanie posłow przez [...] Jakuba Sobieskiego podczaszego na on czas koronnego gdy iusz został senatorem [1638]" k. 303-304
  • 152. "Witanie krola [Władysława IV] przez [...] Hieronima Radzieiowskiego starosty łomżyńskiego, marszałka koła poselskiego na seimie walnym warszawskim Roku Bożego 1645 d. 13 Fevruarii" k. 304-307
  • 153. "Respons [...] posłom od krola [Władysława IV] przez [...] Jerzego] Ossolińskiego kanclerza koronnego [1645]" k. 307v-308
  • 154. "[Andrzej] Lesczynski dziękuje sam od siebie krolowi [...] Władysławowi IV] za pieczęć mniejszą 1644" k. 308-309v Podkanclerzem mianowany został w lutym 1645 roku
  • 155. "Niedobra wieść przyiacielowi przez przyiaciela o Rzeczypospolitey Polskiey z Wrocławia Ao 1656" k. 309v-310 Dyskusja między magnatami o zniesieniu elekcji i stworzeniu monarchii Summa inferius scriptorum Roku Bożego 1646 wziął bił przedsie krol [...] Władysław IIII
  • 156. [Plany wojenne Władysława IV przeciw Turcji 1646 roku]" k. 310-313 Nagrobki
  • 157. "Cerne hospes. Ex generosis sineribus Gnosi DD Prandothae Dzierzek judicis Castiensis Lublinensis bene praecare [...] emmensus anno 80 obiit 31 Mai Anno 1630" k. 313v
  • 158. "Hiacinthus de Michalowo Michalowski viuentis amantissimus, defuncti maestissimus amoris ergo monumentum poni fecit, vixit anni 30 [...] Anno salutis obdormiuit d. 16 Juny 1639" k. 313v-314 Starowolski nie notuje
  • 159. "D. O. M. Rerum humanarum solitam vicissitudinem mortis audaciam insolentiam qui legis mirare, dole, time, Generosum Dnum Stanislaum a Glewa Lasocki hic situm agnosce [...] Anno salutis MDCXXXIX julÿ XXIX die" k. 314v Starowolski nie notuje
  • 160. "Copia listu [...] primasa [Macieja Łubieńskiego] do krola [Władysława IV] in disuasione monuendorum castrorum contra Turcas sine consensu ordinum in Ao 1646" k. 314v-315
  • 161. "Anno Christi eodem 1646. Copia listu [...] woiewody krakowskiego, [Stanisława Lubomirskiego] do krola [...] Władysława IV] in eadem materia vt supra [31.05]" k. 315-317
  • 162. "Copia manifestationis senatorum Regni Anno salutis 1646, Kraków 18.07. "1646" k. 317v-318
  • 163. "Epicedium in quo [...] Christina e Lubomirskich [...] eterno gaudio iam iam [???] fruens [...] Stanislaum in Koniecpole Koniecpolski generalem exercituum Regni Poloniae ducem, castellanum Crcouiensem [???] [...] viduum suum [...] et [...] Alexandrum a Koniecpole Koniecpolski Coronae Poloniae vexilliferum [...] filium unicum post se relictum, utrumque maestissimum consolationis ergo alloquitur Hisce: Vita quid est? Umbella, ampulla, dolor, labor, alga [...]
  • 164. "Anno salutis 1646. Naleziony sposob zatrzymania woiska w dalszei służbie Rzeczypospolitej, ktore teraz iest [...]" k. 318-319v
  • 165. "Obmyslenie hibernorum woyska Rzeczypospolitei kwarcianemu. Te dwoch rzeczy potrzebuią miejsca i sposobu zołnierzowi żicia" k. 319v-321
  • 166. "Muza opiewaiąca smierc roznych panow ktorzy w iednem roku pomarli z zalem ojczyzny Anno salutis 1636" k. 321v-325
  • 167. "Wieniec z sławy vwity [...] Stanisławowi Daniłowiczowi woiewodzicowi ruskiemu, korsunskiemu etc staroscie [1636]" k. 325-327v
  • 168. "Epigramma [...] Stanislai a koniecpole Koniecpolski castellani Cracouiensis, exercituum Regni supremi ducis: D. O. Maximo Vitae et mortis Regi [...]
  • 169. "Racorianae ecclesiae inscriptio [...] Jacobus Zadzik episcopus Cracouiensis dux Seueriae studio ac opera posthuma executorum amicorum errexit Anno salutis 1643" k. 328v
  • 170. Fraszki [6, dosyć frywolne]" k. 329
  • 171. "Oratio nuptialis per ironiam tractatur przez [...] Jakuba Maksymiliana Frydry [Fredry] podkomorzego przemyskiego w oddawaniu paniei Wypyskiei chorążynei nurskiei" k. 330-331v; 1" k. wycięta
  • 172. "Copia listu hana tatarskiego do [...] Jeremiego Michała Korybuta Wisniowieckiego woiewody ruskiego Ao 1647 z Bachce Szaraiu Hangierei han krymski" k. 332-333 Oświadcza się ze swoją przyjaźnią, gotów jest na każde wezwanie śpieszyć na pomoc, przesyła konia tureckiego z rzędem i kulbaką, prosi o zwolnienie ujętego przez Wiśniowieckiego posła, który "samodziesięt" udawał się do Moskwy
  • 173. "Copia listu od Szefer Adi do [...] Jeremiego Michała] Wisniowieckiego woiewody ruskiego, b. m. r., ok. 1647]" k. 333v Zapewnia o przyjaźni, a chan "chce braterstwa dotrzymać" Adversae fortunae gesta w oiczyznie naszei od początku zaraz panowania krola Kazimierza Czwartego syna Zygmunta Trzeciego summa inferius scriptorum
  • 174. "Eventus rad [...] canclerza coronnego [...] Jerzego Ossolińskiego] cuiusdam magni in Republica viri optimi zelatoris libertatis Poloniae pod Zborowem suppresso autore wydany Ao Dni 1649 Woina teraznieisza kozacka in coniunctione armorum z Tatary isz iest fructus i effectus rady P. Canclerza coronnego krociusienko wywodze simplici veritatis stillo iako prawdziwie krotka iako zołnierz" k. 334-337
  • 175. "Condycye pokoiu z hanem pod Zborowem Anno 1649, a to gdy Chmielnicki osadziwszy woisko pod Zbarażem iunctis viribus z Tatarami szedł przeciwko krolowi [Janowi] Kazimierzowi [ktury [???] miał był dac odsiecz oblężonym pod Zbarażem] i podkał pod Zborowem niespodziewanego vt praemissum est superius, że takie wymierzył condycye, dan pod Zborowem die 29 Augusti Anno Dni 1649" k. 337v-338
  • 176. "Declaracja łaski Jeo krolewskiey Msci [Jana Kazimierza] woysku zaporowskiemu na punkta suppliki dana" k. 338-339
  • 177. "Copia listu [...] woiewody kiiowskiego [Adama Kisiela] do krola [...] Jana Kazimierza] de data w Kiiowie 16 Octobris 1650" k. 339-342v
  • 178. Bogdan Chmielnicki z wojskiem zaporowskim JKM] Puncta suppliki do krola [Jana Kazimierza] i Rzeczypospolitey od woiska Jeo KMci zaporowskiego pod Zborowem, gdy tractaty zaszli [1649]" k. 343v
  • 179. "Puncta przez [...] woiewodę bracławskiego [Adama Kisiela] o [...] comisarzow od KJeo Mci [Jana Kazimierza ... Bogdanowi] Chmielnickiemu hetmanowi woiska zaporowskiego i wszystkiemu woisku zaporskiemu pozwolonych w Perejasławiu Ao Dni 1649" k. 343v-344v
  • 1. Przeproszenie króla Zygmunta III przez wojewodę krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego pod Janowcem 8. 10. 1606 roku k. 1 fragment bez początku
  • 2. "Copia listu pod rokosz [Janowiec 8. 10. 1606]" k. 1v-5 brak końca
  • 3. "Na ziezdzie kaliskim list od szlachty do JM X Arcibiskupa Gnieznienskiego [Bernarda Maciejowskiego]. Podpisany: Wojciech Żychliński marszałek zgromadzenia na sądach kaliskich imieniem woiewodztwa kaliskiego, [Kalisz] 16.01. [1607]" k. 5-5v
  • 4. "List [Piotra] Goraiskiego do Jakuba Sieninskiego [wojewodzica podolskiego], w Racznej 02.03. 1607" k. 5v-6 Na zjazd nie może się stawić dla słabego zdrowia i innych przyczyn rodzinnych
  • 5. "List [Stanislawa] Stadnickiego [starosty zygwulskiego] do tegosz [Jakuba Sieninskiego], Łańcut 04.04. [1607]" k. 6 Przesyła niezbyt pomyślne wiadomości ze zjazdu pod Jędrzejowem, 09.04. `607
  • 6. "Universał Jendrzeiowski, Jędrzejów 06.04. 1607" k. 6v-7
  • 7. "List [...] woiewody podlaskiego [Jana Zbigniewa] Ossolińskiego do [...] Jakuba Sieninskiego woiewodzica podolskiego, Klimontów 09.04. 1607" k. 7v Wysyła "umyślnego" na zjazd jędrzejowski "abys WM raczył o wszystkim dać znać
  • 8. "List [Prokopa] Pękosławskiego do tegosz [Jakuba Sieninskiego]", b.m., b.d. 1607]" k. 7v-8 Donosi o wciąż napływającej szlachcie na zjazd w Jędrzejowie
  • 9. "Tenże do tegosz [Prokop Pękosławski do Jakuba Sieninskiego], Jędrzejów 04.04. 1607" k. 8v "Nie będziem czekac na nikogo maiąc gotowe zelatori z panow Wielgopolakow, ktorzy w responsie sieradzkim kilka y 20 criminałow zadaią abo więcey [...]"
  • 10. "List [Stanisława?] Lanckoronskiego do tegosz [Jakuba Sieninskiego], Kotuszów 10.04. 1607" k. 8v-9 Zobowiązał się zapłacić pod Jędrzejowem "towarzystwu ostatek pieniędzy", tymczasem poborca w Iwaniskach dał tylko 180 złotych."Jam jusz na ten zaciąg wydał swoich pieniędzy przez pułtora tysiąca złotych".
  • 11. "List niejakiego [Stanislawa] Pomorskiego do tegosz [Jakuba Sieninskiego], Jędrzejów 26. [04. 1607]" k. 9-10v Przesyła przez "pacholę wiadomości ze zjazdu w Jędrzejowie: "W sobotę przeszłą wysadzeni są sposrzodka braci PP Deputatow 24 do skutecznego zawarcia i dalszego poparcia rokoszu [...] nazwiska]
  • 12. "List [...] Stephana Kazimierskiego do tegosz [Jakuba Sieninskiego], Jędrzejów 20.04. 1607" k. 10v "[...] conkludowano w kole, zeby obozem wszyscy staneli, żeby rząd miedzy sobą postanowili y obrali miedzy sobą starszego pana Łaszcza".
  • 13. "List [...] Jana Zbigniewa] Ossolinskiego do tegosz [Jakuba Sieninskiego], Swięciechów 20.04. 1607" k. 10v-11 Ciekawy wiadomości ze zjazdu, ale sam przyjechać nie może, ma bowiem majętność na śląsku, przez którą setki ludzi przejeżdża i wielkie wyrządza szkody
  • 14. "List drugi [...] Stanisława] Pomorskiego do tegosz [Jakuba Sieninskiego], Jędrzejów 20.04. 1607" k. 11-12
  • 15. "List [...] Zygmunta] Niszczyckiego do NN, Jędrzejów, ok. 24.04. 1607]" k. 12 Sprawy zjazdu w Jędrzejowie
  • 16. "Gesta na seymiku opatowskim [Opatów 1607]" k. 12v Wyliczenie, kto będzie, a kogo nie będzie na sejmiku
  • 17. "List [...] Jakuba] Leśniewskiego do [...] woiewodzica podolskiego [Jakuba Sieninskiego], [Jędrzejów 20.04. 1607]" k. 12v Obawia się, że "violentum co nastąpi", radzi więc "do tegoz macie rozum, media przekładaicie o pokoj [...]"
  • 207. "Discurs co lepiey uczynić, iesli ze Szwedami czyli Moskwą pokoy zawierac" k. 372v
  • 208. "Respons tych, ktorzy z Moskwą pokoiu życzą" k. 372v-373v
  • 209. "Commoda moskiewskiego pokoiu" k. 373v
  • 210. "List z koła od braciey do [...] marszałka w. koronnego [Jerzego Lubomirskiego], Lwów 22.02. 1657" k. 374 Ktoś rozsiewa fałszywe wiadomości o kontaktach z Rakoczym
  • 211. "List od ziemie lwowskiey do woiewodztwa sendomirskiego, Lwów 22.02. 1657" k. 374v Gratulują wytrwania przy królu i proszą "nie zapominać nas braci y sług swoich tot agitatos procellis et incommodis belli iusz prawie wniwecz zniesionych od nieprzyiaciela [...]"
  • 212. "Respons od [Jerzego II] Rakoczego na list ktory miasto podpisania punctow słaliśmy z obozu pod Torkami 22.02. 1657" k. 374v
  • 213. "Drugi list w tenze czas od [...] Kimin Janusza hetmana transylwańskiego, Torki 23.02. 1657" k. 374v Liczy na przychylne ustosunkowanie się do wezwania o poddanie Lwowa
  • 214. "Przetłumaczenie listu od wezyra tureckiego [Koprulu Mehmed paszy] przez [...] Stanisława Kazimierza] Bieniewskiego [kasztelana wolińskiego] przyniesionego do KJM [Jana Kazimierza], Stambuł [1657]" k. 374v-375 Jeżeli "ze strony teraznieiszego krola szwedzkiego żadna nas nie potkała szkoda, jakosz mozemy przeciwko prziazni między nami zawartey dac wam posiłek i nieprziazn przeciwko niemu pokazac [...]"
  • 215. "Pod Przemyślem za bytnością woysk siedmiogrodzkich. Conditiones accordationis inter [...] Georgium Rakocy [...] principem Transylvaniae [...] mediante [...] Joanne Kiminiano exercituum [...] generali ac [...] ordinis equestris ad praesens Praemisliae congregatos atque praesidium ibidem im positum nec non cives ac incolas praefatae civitatis Praemisliensis, Przemyśl 03.03. 1657" k. 375v-376
  • 216. "Prognostyk starodawnego proroctwa ktore przy zbudowaniu baszty iedney w Malborku w Prusiech przez szwedzkiego commendanta pod ziemią na mosiądzowey tablicy nalezione" k. 376v "Frustra affectando Poloniam [...] A. 1656 [5 w.]
  • 217. "Pacta deditionis Cracouiensis cum Suetico generali Wirtio stabilita die 24 Augusti 1657 r." k. 376v-377
  • 218. "Puncta postanowione z krolem [...] węgierskim [Leopoldem I] zaciągaiąc woyska do ćorony przez [...] Poskarbiego coronnego [Bogusława Leszczyńskiego], Wiedeń 27.05. 1657" k. 377-379v.
  • 219. Zabiegi francuskie o sukcesję w Polsce po królu Janie Kazimierzu]" k. 380-381v
  • 220. "Loci applicabiles do hetmana mowy [Stanisława Potockiego?] za sobą [...] Gabriela Silnickiego łowczego lwowskiego [...] stolnika podolskiego, ok. 1655]" k. 382 Uwagi moralne na podstawie Pisma św.
  • 221. "Na furie i minas tegosz" k. 382v Uwagi moralne
  • 222. "Przemowa do krola [...] Jana Kazimierza] witaiąc go od woyska iako posła [...] Gabriela z Silnic Silnickiego łowczego ziemie lwowskiej, pułkownika [...] na drugim sejmie po rozerwanym in Ao 1665 12 Martii" k. 383 Mowa grzecznościowa okraszona odwoływaniem się do postaci rzymskich
  • 223. "Przemowa tegosz [...] Gabriela Silnickiego] do Poselskiey Izby tegosz seymu uczyniona w tymże w roku [1665]" k. 383v Życzenie pomyślnych obrad
  • 224. "Głos w senacie tegoz [...] Gabriela Silnickiego] na tym seymie [1665] o pospolite ruszenie prosząc" k. 383v-384v
  • 225. "Copia listu [...] Jerzego] Lubomirskiego do [...] woiewody krakowskiego, hetmana w. koronnego [Stanisława Potockiego]. Datum pod Jarosławiem 26.07. 1665 Ao" k. 384v O pośrednictwo "[...] życzę sobie ubłagać JKM wszelką vniżonością moią [...]"
  • 226. "Copia listu tegosz [Jerzego Lubomirskiego] do krola [...] Jana Kazimierza] de data vt supra, [Jarosław 26.07. 1665]" k. 384v Mimo że "Vniżone moie suppliki" nie znalazły u króla posłuchu, "najpokorniej" prosi o przebaczenie
  • 227. "Copia listu [...] xiędza biskupa krakowskiego [Andrzeja Trzebickiego] do [...] woiewody krakowskiego [Stanisława Potockiego], Kraków 15.07. 1665" k. 384v-385 Cieszy się, że stoi przy królu i dla uspokojenia kraju radą swoją stara się, żeby król "przyjąć raczył żebrzącego miłosierdzia JWP Lubomirskiego"
  • 228. "List do [...] xiędza biskupa kamienieckiego od [...] Gabriela Silnickiego łowczego lwowskiego, pułkownika KJM [Jana Kazimierza] powracającego od chorągwie vsarski [...] woiewody krakowskiego [Stanisława Potockiego] pod ktorą był porucznikiem, a z ktorą był przy krolu [...] przeciwko [...] Jerzemu Lubomirskiemu in Ao 1665" k. 385-385v Przesyłał listy "Nie wiem jednak iesli te moie dochodziły tabelli, bom reciprocatus od MM Pana nie bywał responsami". Wiadomości bieżące o rokoszu Lubomirskiego; NB: Żychliński, Zł. Ks. nie wykazuje w 1665 biskupa kamienieckiego
  • 229. "List do tegoz [biskupa kamienieckiego] od tegoz [Gabriela Silnickiego] w iney materiey", b.m., b.d. 1665]" k. 385v-386v Uskarża się na napad na dwór i na wyrządzone szkody, pozostaje mu tylko sąd i ucieczka pod opiekę biskupa
  • 230. "List tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do [...] Tyzynausa [Jędrzeja Tyzenhauza] starosty vświackiego, dworzanina krola [...] Jana Kazimierza] b. m. r. [1665]" k. 386v Prosi o protekcję w uzyskaniu starostwa buskiego po bracie, ponieważ zdrowie jego doszło "ad extrema"
  • 231. "List od tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do [...] Wulfa [Wolfa] starosty felinskiego w teyze materyey", b.m., b.d. 1665]" k. 386v
  • 232. "List od tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do [...] woiewody krakowskiego, h. w." k. [Stanisława Potockiego] iako do swego rotmistrza w teyze materyey", b.m., b.d. 1665]" k. 386v-387
  • 233. "List od tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do [...] xiędza kanclerza koronego [???] [Mikołaja Prażmowskiego] w teyze materyey", b.m., b.d. 1665]" k. 387
  • 234. "List od tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do [...] Jędrzeja Modrzewskiego] potczaszego sieradzkiego, strażnika woyskowego w teyze materyey", b.m., b.d. 1665]" k. 387-387v
  • 235. "Listek pisany do [...] Gołuhoskiego in confidentia" k. 387v
  • 236. "List od tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do [...] marszałka nadwornego [Jana Klemensa Branickiego]", b.m., b.d. 1665]" k. 388 O protekcję w sprawie kasztelanii halickiej lub kamienieckiej
  • 50. "Druga declaratia [króla Zygmunta III], z obozu pod Orańskiem dnia 06.07. 1507 ! [1607]" k. 65-67
  • 51. "Trzecia declaratia [króla Zygmunta III], z obozu pod Warszawą 27.07. 1607" k. 67-68v
  • 52. Uniwersał Zygmunta III króla Polski], Warszawa sejm walny 18.06. 1607" k. 68v-71 Pisma ktore pod rokoszem bez mianowanych autorow wychodzieły
  • 53. "[Mikołaj Zebrzydowski], Apologia abo sprawota szlachcica polskiego na rokoszu pro die 6 Augusti in Anno Dni 1606 pod Sendomierzem będącego" k. 73-99v
  • 54. "Apostr[o]phe do woiewody krakowskiego. Panie woiewodo" k. 100v "Potomku cny onych przodkow, ktorzy Rzeczpospolitą miłowali [...] "
  • 55. "Consilium na triumphie krakowskim przy wroceniu sie KJM [Zygmunta III] z Janowca iemu dane, napisane Victoria" k. 100v-101
  • 56. "Tamze podane compendium naprawy Rzeczypospolitey" k. 101-102v
  • 57. "Na pisma potwarzaiące ludzi cnotliwe pod tytułem: Otosz tobie rokosz, wydane na ohyde rycerstwa ma rokoszu będącego prawdziwa y krotka Odpowiedz" k. 103-108v [brak końca] Między" k. 108 a 109 resztki trzech kart wyciętych
  • 58. "Definitio rokoszu" k. 109v
  • 59. "Rozmowa synow z matką [06.04. 1607]" k. 109v-110
  • 60. "Rozmowa braci Woiciecha z Stanisławem [06.04. 1607]" k. 110-115v
  • 61. "Genuina reuficatio calamitatis Poloniae [po 15.08. 1607]" k. 116-120v
  • 62. "Fundament z ktorego rokosz y wszystkie rozruchy w Koronie Polskiey vrosły za Zygmunta trzeciego polskiego y szwedzkiego krola [VII 1606]" k. 121-132 - tekst znacznie skrócony
  • 63. "Rzeczy naprawy potrzebuiące abo seymikiem abo rokoszem w Rzeczypospolitey" k. 132v-137
  • 64. "Copia listu od [Stefana Boczkaiego] inną ręką: Boczchaiego] do rokoszu pod Stężycą. Datum ex castris ad Koszice 10 Marty 10 Marty An. 1606" k. 138 "Audiuimus de maxima iniuria quam patitur Illris Nicolaus Zebrzydowski [...]"
  • 65. "Inuectiua na dinaste Wielgopolskiego" k. 138v-141v Podpisany: Philon Prawdzicki
  • 66. "Morale biskupom" k. 141v-143
  • 67. "Zniesienie calumnÿ z pana woiewody krakowskiego y zaraz declaratią scriptow stężyckich z strony praktik" k. 143v-147v
  • 68. "Na zamek krakowski piechoty krolewskiey puscic nie chciano rebelią to" k. 147v-159
  • 69. "Hyperbolica narratio processus rokoszanorum" k. 159-166
  • 70. "Imago votorum Senatus Regni Poloniae Daniel Propheta" k. 162-166 [brak końca]
  • 71. "Cuius nomen Corydon eius argumentum tak est [...]" k. 166v-170v
  • 72. "Tragedia rokoszowa seu alias proces rokoszowy y rozmawiaią: Ambitia, Rancor, perfidia, Astutia, Superbia, Arrogantia, concursus seu Multitudo, Praesumptio, Confusio, Licentia seu Marsalcus, Latrocinium, Stultitia, Veritas. Acclamatio, Metus, Furor, Epilogus [1607]" k. 170v-178v
  • 73. "Planct na teraznieysze nieszczęsne czasy" k. 178v-180
  • 74. "Wiersze o [Janie] Zamoyskim" k. 180-184
  • 75. "Wiersz o [Janie Karolu] Chotkiewiczu" k. 184-185
  • 76. "Rokosz glinianski Anno Domini 1379" k. 186-190 BK 316 nr 1; BK 317 nr 1
  • 77. "Proces [Stanisława] Stadnickiego [starosty zygwulskiego] z [Łukaszem] Opalinskim [starostą leżajskim]. Actum in castro Praemisliensi feria sexta post Dominicam Jubilate proxima [24.04] Anno Dni Millesimo Sexcentisimo Octauo" k. 191
  • 78. "Odpowiedz [Stanisława] Stadnickiego [Łukaszowi] Opalinskiemu, Łańcut 28.04. 1608" k. 191v
  • 79. "List [Stanisława] Stadnickiego do [...] X Arcibiskupa gnieznienskiego [Wojciecha Baranowskiego], Łańcut 06.08. 1609" k. 191v-192
  • 80. "Respons [...] x. Arcibiskupa [Stanisławowi] Stadnickiemu, Uniejów 10.08. 1609" k. 192v [...] "stronę drugą w tei mierze obwieszczę y onę serio vpomnieć nie zaniecham, żeby się w pokoiu zachowała [...]"
  • 81. "Copia listu od [Stanisława] Stadnickiego do X Arcibiskupa [Wojciecha Baranowskiego], b. m. r [Łańcut? 1607]" k. 192v-193
  • 82. "Respons X Arcibiskupa [Wojciecha Baranowskiego] na drugi list [Stanisława] Stadnickiego de data 31 Octobris [1609]" k. 193-194
  • 83. "List starosty lezaiskiego [Łukasza Opalińskiego] do [Stanisława] Stadnickiego, Warszawa b. r. [1609]" k. 194v
  • 84. "Respons [Stanisława] Stadnickiego [Łukaszowi Opalińskiemu]", b.m., b.d. 1609]" k. 194v-196
  • 85. "Rozeim miedzy [Łukaszem] Opalińskim a [Stanisławem] Stadnickim, Wiśnicz 1610" k. 196v-197
  • 86. "List X Arcibiskupa [gnieznienskiego Wojciecha Baranowskiego] do [...] woiewody podlaskiego [Jana Zbigniewa Ossolińskiego], Kraków 19.01. 1610" k. 197-198 "Inakszey resoluciey spodziewałem się w sprawie JP Stadnickiego a jeslim z listu WM mego M. Pana wyrozumiec y z kopiey tego listu ktoryś mi WM posłac raczeł, ktorym z JM P. woynickim commonikowałem, y aby dobre postępki me w tey sprawie tak pełną obłudy iakiey sukienką nakry one być miały iakom na to nie zarobieł, tak w smak mito isc nie noze [...]"
  • 87. "Respons [...] woiewody podlaskiego [Jana Zbigniewa Ossolińskiego] na list [...] Arcibiskupa [gnieźnieńskiego Wojciecha Baranowskiego] Garszko 24.01. 1610" k. 198v [...] "Jest wprawdzie oczym melankolizowac [...] iako im daley tym barziey odchodzimy ab institutis moribus maiorum nastrorum imo ab ipsa forma Reipublicae nostrae [...]"
  • 88. "List [Stanisława] Stadnickiego do KJM [Zygmunta III], b. m. [Łańcut? 14.02. 1610]" k. 199-200v "W żalu ktory raz wraz dostaie się mnie słudze y wiernemu poddanemu WKM od nieprzyiaciela domowego nie obcego, nie tylko szarkac, ale iusz wołac przychodzi [...]"
  • 89. "Respons KJM [Zygmunta III Stanisławowi] Stadnickiemu, w obozie pod Smoleńskiem 18.02. 1610" k. 200-201 Zapewnia o swej życzliwości [...] "iednak inaksze wiadomosci y częste nie tylko skargi wielu ich przez ludzi vkrzywdzonych y poszkodowanych przez co się wielka pokoiu pospolitego dzieie turbacia [...]"
  • 90. "List do Panow Senatorow od [Stanisława] Stadnickiego na conuocatieÿ" k. 201-202v Odpiera zarzuty, to ludzie źli chcąc go zohydzić [...] "y na sławie moiey vszczypac udali do KJM abym ia iakies woyska na pograniczu węgierskim miał skupic [...]"
  • 91. "Słup do Gościa" k. 202v
  • 92. "Instructia [...] senatorow dana [...] Stanisławowi Sułowskiemu opatowi tynieckiemu do [...] Stanisława Stadnickiego y [...] Szczęsnenego [???] Herbortha, w Krakowie die 25 stycznia roku 1610" k. 203-204v
  • 93. "W mowie do [...] Szczęsnego Herbortha ad extrema pericula to przydac" k. 204v "Przypomniawszy mu nie dawno, gdy go z więzienia wypuszczono ostra KJM przysięgę, dany script, że oyczyznie practicami więcey szkodzic nie miał [...]"
  • 94. "Copia listu X Arcibiskupa gnieznienskiego [Wojciecha Baranowskiego] do woiewody siedmiogrodzkiego [Gabriela Batorego], Kraków 25.01. 1610" k. 204v-205v [...] "grauibus indiciis admouemur Ill. Vestram peruersis ac temerariis aliquorum ut fertur gentis nostrae hominum consiliis eo moveti ut [...] publicae qua in patria nostra fruimur libertati inimicam se praestet [...]"
  • 95. "Vniuersał. Actum in castro Opocznensi Feria Quinta post festum Purificationis Beatae Mariae Virginis proxima [09.02] Anno Dni Millesimo Sexcentesimo decimo [...] Woyciech Baranowski [...] Arcybiskup Gnieznienski Legatus Natus koronny prymas y pierwsze xiąże" k. 205v-206v Uniwersał ostrzega przed Gabrielem Batorym "pod tę nieobecnosc KJM Pana naszego miłosciwego"
  • 96. [O sporach i napadach Stadnickiego i Opalińskiego]" k. 207
  • 97. "Epitaphium Stanisława Stadnickiego. Gosciu i podróżnÿ" k. 207-208
  • 98. "Recognitio [...] Lucae Opalinski ratione interemptionis olim [...] Stanislai Stadnicki. Actum in castro Praemisliensi feria quinta post festum S. Bartholomaei Apostoli proxima [26.08] Anno Dni 1610" k. 208v
  • 99. "Epitaphium Stadnicio interempto" k. 208v-209
  • 100. "Antithesis epiataphÿ. Stanislaus Stadnicki hic iaceo" k. 209
  • 101. "Respons przy iednaniu [...] paniey starosciney lezayskiey w niebytnosci [...] pana starosty małżonka iey [Łukasza Opalińskiego]" k. 209-218
  • 102. "Stephani regis allocutio ad proceres" k. 218v BK 317 nr 333 Gesta Polonica Regnante Sigismundo III Dei Gratia Polonorum Rege
  • 103. "Diarius gestorum Bellicorum cum Turcis in Anno 1621 Die 2 Septembris-die 15 Octorbris [???]" k. 221-227
  • 104. "Pacta cum imperatore Turcarum [Osmano II] Anno Dni 1612" k. 227-229
  • 105. "List Jana Zamoyskiego kanclerza koronnego do Ojca Swiętego z zonę krolowy [...] Zygmuntowy III, Zamość 14.03. 1605" k. 229-230 A. Theiner nie notuje tego listu
  • 106. "Przemowa do [krola Zygmunta III] na seymie walnym [warszawskim] przez marszałka poselskiego [Jakuba Sobieskiego roku 1623 24 stycznia]" k. 230v-232v
  • 107. "Dziękowanie posłow [24.01. "1623]" k. 232v-234v
  • 108. "Mowa [...] marszałka poselskiego [Jakuba Sobieskiego] przy exorbitancjach [24.01. "1623]" k. 234v-236v
  • 109. "De non eligendo successore durante vita principis. Przemowa [...] Marcina] Żegockiego sendziego Ziemie Wielunskiey marszałka poselskiego na seymie torunskim Roku Panskiego 1626" k. 236v
  • 110. "In eadem materia epistola. List pana krakowskiego [Jerzego Zbaraskiego] do X Stanisława Lubinskiego [Łubieńskiego] podkanclerzego koronnego [1626]" k. 237v
  • 111. "Idem [Jerzy Zbaraski] in eadem materia ad quendam senatorem [1626]" k. 237v-239 [...] "zdał się WM trzymać strony krolewicza Jego Mci Władysława, ja jednak stateczniey y za ladaiąką przyczyną nie dam się z mego propositum ruszyć [...]"
  • 112. "List tegoż [Jerzego Zbaraskiego] do senatora jednego De vicissitudine rerum Regni Poloniae [1626]" k. 239v-240v
  • 113. "Mowa [...] podstolego koronnego [Jerzego Ossolińskiego] na pogrzebie [...] biskupa krakowskiego [Marcina] Szyszkowskiego [1630]" k. 240-242v
  • 114. "Przemowa [...] marszałka poselskiego [Jerzego Ossolińskiego podstolego koronnego] do krola [...] Zygmunta III] na początku seimu 1631" k. 242v-244v
  • 115. "List od pana krakowskiego [Stanisława] Koniecpolskiego do krola [...] Władysława VI !] [IV] o ozenieniu" k. 244v-248
  • 116. "Consilium scretum [...] Joannis] Lipski episcopi Culmensis. O ozenieniu krolewskim, ok. 1637]" k. 248v - krótki fragment
  • 117. "Votum [...] Krzysztofa] Zbaraskiego koniuszego koronnego na seymie toruńskim 1626" k. 248v-250
  • 118. "Przemowa [...] Jakuba Sobieskiego woiewodzica lubelskiego, starosty krasnostawskiego na pogrzebie [...] Krzysztofa ze Zbaraża Zbaraskiego koniuszego koronnego, krzemienieckiego, seleckiego, [ch] rubieszowskiego etc starosty 5 May Anno Dni 1627" k. 250-252
  • 119. "Mowa przy oddawaniu Szujskich cara [Dymitra] j. gubernatora ziemie moskiewskiey[w Warszawie przez hetmana koronnego Stanisława Żółkiewskiego 29. 10. 1611 roku]" k. 252v-253v - brak znacznej części końcowej
  • 120. "List p[ana] krakowskiego [Jerzego] Zabraskiego do krola [...] Zygmunta III], Kraków 20. 10. 1629" k. 253v-257
  • 121. "Przemowa na pogrzebie [...] Bernata Maciejowskiego kardynała i biskupa krakowskiego [arcybiskupa gnieźnieńskiego 1608]" k. 257v-258v
  • 122. "Przemowa pogrzebowa" k. 258v-259 - formuła
  • 123. "Mowa na pogrzebie [...] pana sieradskiego [Jana Przerębskiego?] przez [...] Jana] Romiszewskiego kasztelana rozpierskiego, ok. 1606]" k. 259v
  • 124. "Przemowa przy wyprowadzeniu ciała [...] Andrzia [???] z Tęczyna casztellana bełskiego przez [...] canclerza koronnego [Feliksa Kryskiego?] Anno 1613" k. 260-261
  • 125. "Przemowa tegosz [Feliksa Kryskiego] przy pogrzbie [???] [...] Komorowskiego dworzanina Jeo krolewskiej Mci [Zygmunta III]" k. 261v
  • 180. "List z commisiey z kozakami do [...] kanclerza koronnego [Andrzeja Leszczyńskiego], dan w obozie pod Rudnem d. ultima Octobris 1651" k. 344v-347
  • 181. "Nowiny od dworu do Piotrkowa pisane die 31 Octobris 1651" k. 347v "JKM nie kontent z tych zawarcia tractatow ktorym nie długo trwać tuszy [...]", chodzi o pomoc dla hospodara wołoskiego przed furią Chmielnickiego
  • 182. "Copia listu [...] pana krakowskiego [Mikołaja Potockiego] do krola [Jana Kazimierza] z obozu pod Białympolem 24 Octobris 1651" k. 347v-348v Na końcu list data 14 Octobris
  • 183. "Copia listu hospodara wołoskiego [Bazylego Lupu] do [...] pana krakowskiego [Mikołaja Potockiego] 18 Octobris 1651" k. 348v-349 Oświadcza się ze swoją życzliwością i przyjaźnią; zawiadamia, że "[...] 22 Augusti wielkie motus powstały w Konstantynopolu"
  • 184. "Copia ramoty hana tatarskiego [Islam Gireja] do Bohdana Chmielnickiego" k. 349 Wysyła mu wojsko na pomoc
  • 185. "Copia listu do pana krakowskiego [Mikołaja Potockiego] od [Bohdana] Chmielnickiego 9 Octobris z Korszunia 1651" k. 349-350 Przyjmuje do wiadomości, że zamiast komisarzy "do dalszego ostrzegania pokoiu" wyznaczony jest wojewoda kijowski Adam Kisiel i ze wszystkim ma się z Chmielnickim "znosić"
  • 186. "Puncta sporządzenia i vspokoienia wojska JKM [Jana Kazimierza] zaporowskiego na commissiey pod Białą Cerkwią odprawioney przez nasz commissarzow na podpisie wyrazonych Anno Domini 1651 d. 28 Septembris" k. 350-352
  • 187. "Copia listu od [...] woiewody poznanskiego [Krzysztofa Opalińskiego] do krola [...] Jana Kazimierza] de data z Rosczyc d. 26 January 1652" k. 352
  • 188. "Puncta inter [...] Stephanum Czarniecki castellanum Kiioviensem et gubernatorem Arcis et Vrbis Crcouiensis atque [...] Vitemberg ratione subditionis Arcis et Vrbis Cracoviae. Actum in Arce Cracouiensi feria secunda ipso die Sancti Lucae Euangelistae [18. 10] Anno Domini Millesimo sextentesimo quinquagesimo quinto. Conditiones et articuli inter Sacram Mttem Regnique Sueciae senatorum et campi marschalcum [...] Vitembergium et gubernatorem Arcis et Vrbis Cracoviae [...] castellanum Kiioviensem [Stephanum Czarniecki] circa deditionem dictae Arcis et Vrbis Cracouiae initae die 17 Octobris A. D. 1655" k. 353v-355
  • 189. "Diplomatis vero Sacrae Regiae Mttis Sueciae tenor sequitur estque talis. Datum Kazimiriae ad Krakowiam Decima Septima Octobris Anno Dni Millesimo sexcentesimo quinquagesimo quinto. Carolus Gustauus, locus sigilli Regni Sueciae" k. 355v Instructio nunciis palatinatuum Minoris Poloniae, et nunciis ab exercitu Polonico missis data
  • 190. "Declaratio Sacrae Regiae Mttis Sveciae data deputatis palatinatuum Cracoviensis, Sandomiriensis, Kiioviensis, Russiae, Volyniae, Lublinensis et Bełzensis, super iis, quae eorum nomine S. R. Mtti a dictis deputatis proposita sunt. Actum Cracouiae d. 21 Octobris Anno Dni 1655. Carolus Gustauus" k. 356v-357
  • 191. "Diploma super articulum sextum a [...] rege Sueciae [Carolo Gustavo] palatinatibus datum. Dabantur in castris nostris ad Proszowice die vigesima Octobris 1655. Carolus Gustauus. Locus sogilli [???]" k. 357
  • 192. "Scriptum a nuntiis Terrestribus ad manus regis Sueciae datum et subscriptum [inną ręką] Cracouiensibus, Sandomiriensibus, Kiioviensibus, Lublinensibus, Wołyniae et Bełzensibus. Actum Cracouiae die 21 Octobris 1655" k. 357v-358 brak podpisów
  • 193. "Manifestatia woiewodztwa sandomierskiego. Działo się pod Nowem Miastem Korczynem 5-ta Octobris Anno Domini 1655" k. 358
  • 194. "Copia vniuersału KJM [Karola Gustawa] po podpisanych przez deputatow punctach, z niemieckiego na polskie wytłumaczonego, Kazimierz 19 Calendas Mensis Octobris 1655. Carolus Gustauus" k. 359 Zobowiązuje generała i oficerów "pod garłem [...] aby zabiegow tak iako y po wsiach y drogach zaniechali y panow żołnierzow y szlachty polskiey nie szarpali [...]"
  • 195. "Copia listu od [...] marszałka wielkiego koronnego [Jerzego] Lubomirskiego do Karola Gustawa króla Szwecji", b.m., b.d. 10. 10. 1655]" k. 359v-360
  • 196. "Puncta inter [...] electorem marchionem Brandenburgensem et statum senatorium ac equestrem Terrarum Borussiae in conuentu Maryeburgensi constituta. Actum in Rinsk die 12 Nouembris 1655" k. 360-362
  • 197. "Confaederatia stanow koronnych dla maiestatu JKMci [Jana Kazimierza] a całosci Rzeczypospolitey podzwignienia vczyniona, w Łańcucie dnia [31] miesiąca stycznia 1656" k. 362v-363v
  • 198. List z Krosna z koła pisany przez [...] Marszałka [Jerzego] [???] Lubomirskiego, JeoMsci pana Woiakowskiego łowczego chełmskiego do KJM [Jana Kazimierza]", b.m., b.d. I-II 1656]" k. 364 "[...] Chciey adesse WKmc y nie chciey nas deserere a obmyslic adaequata, ktoreby tak jusz nachylonym do upadku [...] mogły zabieżyć media et subsidia [...]"
  • 199. "Confaederacja senatorska hetmanska szlachecka y żołnierska renuntiuiąc protectÿ krola Carola Gustawa w Tyszowcach d. 29. 12. 1655" k. 364v-366
  • 200. "Confaederatia krakowskiego y sendomirskiego woiewodztw y częsci woyska quarcianego przeciwko Ziemi Przemyskiey y Sanockiey że nie szli pod Krakow pospolitym ruszeniem, pod Krakowem d. 21 Octobris 1656" k. 366v-367v
  • 201. "A. 1656 d. 3 Novembris pod miastem Wilnem: Puncta z Moskwą namowione y na seym do approbaty wzięte" k. 368-369
  • 202. "Scrypt do podpisu przysłany przez x-cia siedmiogrodzkiego [Jerzego II Rakoczego] posłom od ziemie lwowskiey dany A. 1657 d. 13 February w Stryiu. Datum Leopoli" k. 369v
  • 203. "Na te puncta nie podpisaliśmy się, ale przez list takowy respons uczynio, Lwów d. 16.02. 1657" k. 369v
  • 204. "List [...] marszałka w. koronnego [Jerzego Lubomirskiego] do [...] Jerzego II] Rakoczego", b.m., b.d. 1657]" k. 370v
  • 205. "Consilium [...] podskarbiego coronnego [Bogusława] Leszczyńskiego w obieraniu Pana stante vita [...] Joannis Casimiri regis nostri [1656]" k. 370v-371
  • 206. "Votum [...] Joannis Casimiri Regis Poloniae tum senatorum Regni coram imagine Sanctissimae Dei Genitricis in Cappella ad Cathedralem Ecclesiam annexa praestiterunt A. 1656" k. 371v-372
  • 18. "Odpis [...] Prokopa] Pękosławskiego na listy [...] woiewodzica podolskiego [Jakuba Sieninskiego], Jędrzejów 20.04. [1607]" k. 12v-13 "[...] artykuły widzę y posły y wielkie inconueniens, y niestatek nasz, nie dac się tytułem krolewskim sądzic [ [...]"
  • 19. "Respons [...] referendarzowi WXLitto [Eustachemu Wołłowiczowi] y [...] staroscie pinskiemu [Jerzemu Zbaraskiemu] posłom KJM [Zygmunta III] na poselstwo przez Ich Mci odprawione od koła rycerskiego rokoszowego pod Jendrzeiowem zgromadzonego 25 Aprila 1607 dany" k. 13v
  • 20. "List [...] Pawła] Lubienieckiego do [...] woiewodzica podolskiego [Jakuba Sieninskiego], Warszawa 19.05. 1607" k. 14v Wiadomości z przebiegu sejmu z 1607 roku
  • 21. "Tenze do tegosz [Paweł Lubieniecki do Jakuba Sieninskiego], Warszawa 19.05. 1607" k. 14v-15 "[...] progres tak y conclusia seymowa staneła magis per acclamationes, subtilitates [...]"
  • 22. "List [...] Pawła] Gniewosza do tegosz [Jakuba Sieninskiego], Gorzyczany 21.05. 1607" k. 15v Nie był pod Jędrzejowem, ponieważ starał się zainteresować zjazdem "braci woiewodztwa sendomirskiego [...] w miasteczkach i na jarmarkach, ktore sam przypadały na tenczas [...]"
  • 23. "List [...] Ciołka [z Żelechowa] do tegosz [Jakuba Sieninskiego], z Wiśniewy 02.06. 1607" k. 15-16v Zebrzydowski "[...] wczora abo dzis ruszyc sie mial po tamtey stronie Wysly z Wałowic [...]"
  • 24. "Gesta pod Warką y w Piasecznie na deputaciey pod Czersk [16-18.06. 1607]" k. 16v-18ar
  • 25. "Gesta pod Czerskiem [24-30.06. 1607]" k. 18ar-20
  • 26. "Votum [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] [1607]" k. 20-21 "Prawda, zebym tego zyczył iako sprzodka na rokoszu, aby się było zadney suspiciey do odmiany Pana nie dawało, multo magis teraz [...]"
  • 27. "Mowa [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego 16.06. 1607]" k. 21-24
  • 28. "Mowa [...] Stanisława] Stadnickiego pod Czerskiem [16.06. 1607]" k. 24v-25 "[...] nie widzę, ieslize WM na tym seimie pragną tego, aby artykuły rokoszowe były approbowane [...] rad bym się wywiedział, kto się na nie pisał [...]"
  • 29. "Mowa Szczęsnego Herbortha [16.06. 1607]" k. 25v
  • 30. "Votum tegosz [Szczęsnego Herburta 16.06. 1607]" k. 25v-27v
  • 31. "Te dziesięć dowodow pilnie uważywszy kazali mi [...] Panowie Collegowie moi wposrzodek WM referowac" k. 27v-29
  • 32. "Protestatis Wielkopolakow [1607]" k. 29-30
  • 33. "Copia listu [Wielkopolan 08. 1607]" k. 30v
  • 34. "Vniuersał krolewski pod Jelza [Iłżą] dany przeciwko rokoszanom [06.07. 1607]. Actum in castro Sanocensi feria 5-ta in Vigilia Festi S. Bartholomei Apostoli [23.08.] Anno Dni 1607" k. 30v-34v
  • 35. "Bełskie artykuły 1606" k. 35-41v
  • 36. "Instructia na seym walny warszawski pro die 7 May Anni 1697 przez krola [...] Zygmunta III] złożony panom posłom woiewodztwa sendomirskiego z seymiku opatowskiego zgodnie [???] obranym, za wszystkich spolną zgodą namowiona, spisana y oddana" k. 42-43
  • 37. "Artykuły seymiku opatowskiego die XV Decembris Anno Dni MDCVIII panom posłom dane na seym walny warszawski pro die 7 January [1609] złożony" k. 43-44v
  • 38. "List do Riżan od [...] hetmana litewskiego [Jana Karola Chodkiewicza] aresztuiąc rzeczy [Piotra] Stabrowskiego, Zagory 21. 12. 1607" k. 44v
  • 39. "Artykuły na seymiku wiśniewskim generalnym od krola JeoM [Zygmunta III] na dzień 27 marca złożonym [1607]" k. 44v-46v Seym Anni 1607 die 7 Mensis may
  • 40. "Przemowa marszałka poselskiego [Feliksa Kryskiego]" k. 47v
  • 41. Krótkie wota senatorów 1607]" k. 47v-51v
  • 42. "Edict seymowy przeciw rokoszanom. Zygmunt III [...] król Polski WXLit., Warszawa na sejmie walnym koronnym die 25 Maia Anno ut supra [1607]" k. 52v
  • 43. "Votum [...] Jana Dzierska podsędka lubelskiego na odprawę posłow rokoszowych, starosty kamienieckiego, na drugą propositią o posle rawskim" k. 52v-54v krótkie wota
  • 44. "Responsum [Nicolai Zebrzydowski palatini Cracoviensis] contra edictum SRM [Sigismundi III], Stężyca 24.05. 1607" k. 54v-55v NB: Nie jest to odpowiedź Zebrzydowskiego na edykt królewski z 25.05., ale na pismo senatu z 20.05. wzywające go na sejm do Warszawy
  • 45. "Iustificatia vstna krola [...] Zygmunta III] w Warszawie na seymie do [...] senatorow y posłow ziemskich wobec vczyniona die 15 Juny Anno 1607" k. 55v-56
  • 46. "Puncta pokazanych rzeczy przez [...] woiewode krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] sabbata infra Octauas Corporis Christi [06.06.] Anno Dni 1607" k. 56-57v
  • 47. "Script Herbortow kiedy był po rokoszu z [Prokopem] Pękosławskim w więzieniu. Rozumiem temu, że ktokolwiek iest swiadomy spraw pospolitych, przyzna my te puncta [1608]" k. 57v-60
  • 48. "Emblemata Izby Dobromilskiey" k. 61-63
  • 49. "Declaratia krolewska, w obozie pod Warszawą 28.06. 1607" k. 63-65
  • 237. "List [od Gabriela Silnickiego] do [...] xiędza sekretarza [...] w teyze materyey", b.m., b.d. 1665]" k. 388
  • 238. "Do [...] xiędza Maydalinskiego [Madalińskiego Bonawentury?] w teyze materyey [Gabriel Silnicki]", b.m., b.d. 1665]" k. 388v 239. "Do [...] xiędza arcybiskupa lwowskiego [Jana Tarnowskiego] od tegoz [Gabriela Silnickiego] list, b. m. r., ok. 1665]" k. 388v Przesyła upolowaną sarnę. Dalej wiadomości gospodarcze
  • 240. "Do [...] Wodzickiego administratora ceł JKM [Jana Kazimierza] list od tegoz [...] Gabriela Silnickiego], b. m. r., ok. 1665]" k. 388v-389 "[...] quam maxime precor [...] zeby mi ta quota przed Trzema Krolmi doysc mogła" - z ceł ruskich
  • 241. "List do krola [...] Jana Kazimierza] tegoz [...] Gabriela] Silnickiego łowczego lwowskiego, b. m. r., ok. 1665]" k. 389 Przypomina się królowi przy "ocazyach distributywy" jakichś stanowisk, ponieważ "krew moie gdzie tego requirit wylał [...]"
  • 242. "List do krolowey [...] Marii Ludwiki] tegoz [...] Gabriela] Silnickiego łowczego lwowskiego, b. m. r., ok. 1665]" k. 389 Prosi o poparcie sprawy, którą ustnie przedstawi "ut par est reuerentia przez ustną rellatią JKPN supplex recuruiąc [...]"
  • 243. "List do [...] kanclerza w. koronnego [Mikołaja Prażmowskiego] tegoz [...] Gabriela] Silnickiego [łowczego lwowskiego], porucznika" k. 389-389v Oświadcza się z dalszymi usługami i ubolewa "co repetendo na tenczas po nieszczęsnym mogę rzec odwrocie a limitibus Vkrainy naszym".
  • 244. "List tegoz [...] Gabriela] Silnickiego łowczego lwowskiego, porucznika h. w. koronnego [Stanisława Potockiego] do [...] Adama Ostrzyckiego marszałka confaederackiego a porucznika chorągwie pancerney [...] Wiśniowieckiego Constantego in Ao 1665" k. 390 Poleca się "[...] conseruuy commilitona swego, te sortes chudobki moiey, ktorey ia nie zwykłem taic, ani vskąpic dla vsługi woyskowey [...]"
  • 245. "List do woyska confaederackiego od tegoz [...] Gabriela] Silnickiego ea de data [1665]" k. 390v Zapewnia "żem iest w lidzbie sług ICHM Panow, co sobie za taki honor kładłem, że mi nic amplius effundere sczodrzey, naywiększa moia nie mogła nigdy dola [...]"
  • 246. "List tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do [...] xiędza Sczuki proboszcza warszawskiego, b. m. r., ok. 1665]" k. 390-391 O sprawach wojskowych i politycznych tych czasów
  • 247. "Dzienkowanie za panne Siekierzynską od pana Gurskiego przez [...] Garbriela [????] Silnickiego łowczego ziemie lwowskiey, b. m. r., ok. 1665]" k. 391-392
  • 248. "List tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do [...] xiędza biskupa kamienieckiego, b. m. r., ok. 1665]" k. 392v Użala się na gwałty żołnierskie."Dwor mi tameczny inuasorie infestowany, drzwi do niego impetuose powybiiano, podstarościego contaminose znieważono. Quid amplius do zadania dishonoru slachcicowi większego desiderabatur [...]"
  • 249. "List od tegoz [...] Gabriela] Silnickiego do koła woyskowego, gdy był posłem od woyska, b. m. r., ok. 1665]" k. 392v Zdaje sprawę z działalności sejmowej
  • 250. "List tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do [...] Stanisława Jana] Jabłonowskiego ruskiego na tenczas regimentarza woyska KJM na Vkrainie w teyze materyey, b. m. r., ok. 1665]" k. 393 Sprawozdanie z funkcji poselskiej
  • 251. "List tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do [...] Collegow swoich, b. m. r., ok. 1665]" k. 393 Jak wyżej sprawozdanie z funkcji poselskiej
  • 252. "List tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do [...] xiędza biskupa kamienieckiego [Wojciecha Korycińskiego?], b. m. r., ok. 1666/1667]" k. 393v Gratulacje, ponieważ "suscepisti między nami amplitudinem senatorskiego dignitarstwa virtutibus y swoimi mentis debitum praemium [...]"
  • 253. "List tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do [...] Jordana stryia małząki swey, b. m. r., ok. 1665]" k. 393v Tłumaczy się z "nieuisczoney powinney JWPanu vsługi [...]"
  • 254. "List tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do woyska przechodzącego przez włosci, b. m. r., ok. 1665]" k. 393v-394 Powołując się na dotychczas poniesione straty, prosi wojsko o "ulitowanie się nad sobą" i oszczędzenie Kociubiniec niedawno nabytej majętności
  • 255. "List tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do [...] sendziow halickich trybunału radomskiego żem im w liscie pierwszym nie napisał wielmożni", b.m., b.d. k. 394
  • 256. "List tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do [...] Mikołaja Hieronima] Sieniawskiego strażnika koronnego, b. m. r., ok. 1666/67]" k. 394v Dostał zwolnienie chwilowe z wojska do załatwienia spraw swoich domowych, uskarża się na opresję żołnierską, bo "armata manu" z lontami dwór jego w Urmaniu dragonią został otoczony.
  • 257. "List do porucznika [...] Mikołaja Hieronima] Sieniawskiego w teyze materyey od tegoz [...] Gabriela Silnickiego], b. m. r., ok. 1666/67]" k. 395 Skarga na rabunek w Urmaniu "ultra iuris praescriptum z lątami pozapalanemi stanęły y bydła w possessyey moiey pozabiiali [...]"
  • 258. "List tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do PP sądowych Trybunału Halickiego skarbowego, b. m. r., ok. 1666/67]" k. 395 Rozlicza się z urzędem skarbowym, gdyż hetman wzywa go do wojska
  • 259. "List do [...] chorążego koronnego [Andrzeja Potockiego?] od tegoz [...] Gabriela Silnickiego], b. m. r., ok. 1666/67]" k. 395v "[...] Imię M. Pana wysokie y iego powaga [...] A osobliwie woysku deponere vkontentowanie, ktorego res y indigentiae, iako są corki M. Pana; tak braci naszych studia singulari animo o wielkim ku sobie affekcie, vstawicznie iudicium formuią [...]"
  • 260. "Oddawanie więca przez tegoz [...] Gabriela Silnickiego] teyze Panie N" k. 395v
  • 261. "Perora tegoz [...] Gabriela Silnickiego] oddaiąc zasługe pannie młodzienca" k. 396 262. "Przemowa do krola [Jana Kazimierza] prosząc o prędką expedicią od posła woyskowego tegoz [...] Gabriela Silnickiego], b. m. r., ok. 1666/67]" k. 396v-397
  • 263. "List od tegoz [...] Gabriela] Silnickiego do [...] chorążego koronnego [Andrzeja Potockiego?], b. m. r., ok. 1666/67]" k. 397 Chętnie wziąłby udział w wyprawie na ukrainę, ale "volitans fama" mówi o wycofaniu się "z tamtego pola dla consult seymowych [...]"
  • 264. "List tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do [...] hetmana w. koronnego [Stanisława Potockiego] iako od porucznika iego, b. m. r., ok. 1667]" k. 397v W sprawie zapłaty wysługi żołnierskiej
  • 265. "Perora tegoz [...] Gabriela Silnickiego] na seymiku halickim, gdy był marszałkiem, b. m. r., ok. 1666/67]" k. 397v-398 Bóg nas wezwał "do ratowania ojczyzny powszechney [...] przez zgromadzenie in vnum ad consilia ciuilia ferenda [...]"
  • 266. "Perora tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do posła [...] Jana Kazimierza] z instructią na seymik zesłanego gratiarum actio Panu za obmyśliwanie Rzeczypospolitey dobra, b. m. r., ok. 1666/67]" k. 398
  • 267. "List tegoż [Gabriela Silnickiego] do [...] Mikołaja Hieronima] Sieniawskiego strażnika koronnego, b. m. r., ok. 1666/67]" k. 398v "[...] Barzo me pertulit powzięta wiadomość o requisitiey z Buscza chleba dla chorągwi JM pana [...]"
  • 268. "List tegoż [...] Gabriela Silnickiego] do [...] Jana] Wyhowskiego woiewody kijowskiego", b.m., b.d. +1664]" k. 398v Poza słowami grzecznościowymi sprawa ważności dla obrony kraju "praesidium barskiego".
  • 269. "Do krola [...] Jana Kazimierza] za piechotą kamieniecką, b. m. r., ok. 1666/67]" k. 399 Podkreśla ważność Kamieńca w obronie kraju i prosi za żołnierzami "abyśmy a justo praemio zasług naszych exclusi nie byli, y łaskawym decretem Ich MPP Comisarzow do dalszych służb WKM inuitati zostali [...]"
  • 270. "Do [...] Comisarzow w teyze materyey, b. m. r., ok. 1666/67]" k. 399
  • 271. "List do krola [...] Jana Kazimierza] od [...] woiewody krakowskiego, hetmana w. koronnego [Stanisława Potockiego] za porucznikiem vsarskim [...] Gabrielem] Silnickim, b. m. r., ok. 1666/67]" k. 399v Prosi o zwolnienie Silnickiego z wojska, przy tym o wynagrodzenie pieniężne za poniesione straty w wojsku
  • 272. "List cesarza tureckiego [Mehmeda IV] do krola [...] Jana] Kazimierza [02.08.] in Ao 1667. Tłumaczył Kazimierz Zawiski, Adrianopol" k. 400v
  • 273. "List od wezyra tureckiego na imie Kaymalca [Kajmakam Kara Mustafa pasza] do [króla Jana Kazimierza, Adrianopol 06-15.04. 1667]" k. 400v-401
  • 274. "List od tegoz wezyra [Kajmakama Kara Mustafy Paszy] do [...] kanclerza koronnego [bpa Mikołaja Prażmowskiego], obóz pod Belgradem 1666" k. 401v Jeśli Polska nie naruszy przymierza, Porta również będzie je szanowała
  • 275. "Mowa samego krola [...] Jana] Kazimierza polskiego w senacie przy abdicatiey in Anno 1668 16 Septembris" k. 401v-403
  • 276. "Assecuratio prouisiey JKM [Jana Kazimierza]" k. 403v
  • 277. Uniwersał króla Jana Kazimierza, Warszawa 17.09. 1668]" k. 404v
  • 278. "Diploma reuersale a Republica SRM [Joanni Casimiro] in abdicatione. Datum 16.09. 1668" k. 404v-405v brak podpisów
  • 279. "Kazanie niejakiego plebana w niedzielę po Swiątkach w roku przesłem 1666 na te słowa: Kto się poniża, będzie podwyższon" k. 406-408 NB: Słuszne kazanie na słuszna facti, bo factiosi homines inaczey mowią, inaczey czynią, inaczey myślą
  • 280. "Excitare do walecnego rycerstwa polskiego na convocatiey sub interregno Anno 1668" k. 409-411 Wiersz
  • 281. "Dobra krolewskie w woiewodztwie: krakowskiem, poznanskiem, sendomierskiem, kaliskiem, sieradzkiem, rawskiem, bracławskiem, pruskiem" k. 412-413
  • 282. "Inducie do lat triynastu in Anno 1667 [z Moskwą zawarte], w Andruszowie 30.01. 1667 roku" k. 414-421
  • 284. "Excerpt z roznych authorow o niedotrzymaniu słowa cesarzow tureckich podczas woyny" k. 422v
  • 285. "Głos w senacie pierwszy i drugi [...] pana kamienieckiego [Mikołaja Bieganowskiego] b. m. r. [po 1661]" k. 422v
  • 126. "Na pogrzebie [...] Jana Tarnowskiego arcybiskupa gnieznienskiego przez [...] canczlerza [???] koronnego [Feliksa Kryskiego] od pokrewnych Anno Dni 1615" k. 261v-263v
  • 127. "Mowa [...] Jakuba Sobieskiego woiewodzica lubelskiego na pogrzebie [...] Carola Chotkiewicza wojewody wilenskiego, hetmana Xstwa Litewskiego w Ostrogu 16 Nouembris Anno Dni 1624" k. 263v-265
  • 128. "Przemowa na pogrzebie [...] Marcina Wajera [Wejhera] w Moskwie zabitego [1610]" k. 265v-266v
  • 129. "Votum na seymie strony confederacyjej po wojnie moskiewskiej [przekr.], chocimskiej [1623?]" k. 266v-273v
  • 130. "Votum Jana Zamoyskiego kanczlerza i hetmana koronnego na niebezpieczeństwo od Turków [na sejmie warszawskim 1605? roku]" k. 273v-279
  • 131. "Status Regni Poloniae. Quare apud Polonos genus Reipublicae cum? monarchia democratia et aristocratia confusum sit? Regni tamen, senatui et populo sua manet dignitas integra respondetur" k. 279-282
  • 132. "Vniuersale [...] archiepiscopi Gnesnensis [Joannis Wężyk] post mortem [...] Sigismundi III Regis Poloniae, Warszawa 05.05. 1632" k. 282-284
  • 133. "Mowa [...] Jana Mokołaia Stankiewicza pisarza ziemskiego żmudzkiego marszałka koła poselskiego idąc do pocałowania ręki JKMci [Władysława IV] w Warszawie na seymie 1646 die 26 Octobris" k. 284v-285
  • 134. "Odpowiedz posłom od [...] Władysława IV] przez [...] Andrzeia Leszczynskiego podkanclerzego koronnego [1646]" k. 284v-285
  • 135. "Copia listu [...] marszałka przeszłego to iest [...] Jerzego Lubomirskiego [iako perduellem] sądzonego ne seymie Ao 1665 w Warszawie we Wrocławiu pisanego do seymiku srzedskiego [05.02]" k. 286v
  • 136. "Copia listu tegosz [marszałka Jerzego Lubomirskiego] na sejmik proszowski w teyze materyey pro die 19 February Anno 1665 Zgromadzony" k. 286-288
  • 137. "Copia responsu na list od sejmiku srzeckiego temusz [...] Jerzemu Lubomirskiemu", b.m., b.d. 1665]" k. 287-288 Odebrali list pełen "ognia i affektu", gdyby "Cum simili fastu et arrogantia z KJM Panem tak łaskawym i dobrotliwym nie pożegnał, vpewniamy, żebyś był WM kontow cudzych teraz nie pocierał [...]"
  • 138. "Copia listu [...] Stanisława] Warszyckiego kasztellana krakowskiego do [...] Wacława] Lesczynskiego arcybiskupa gnieznienskiego, Anno 1665 [Kraków 26. 10]" k. 288-289 [...] "ex more et exemplo maiorum nie ustaiesz w staraniu swoim o vspokoienie y całosc praw koronnych y rzeczy nazbyt zmieszane przywieść do pokoiu usiłujesz [...]"
  • 139. "Kopia listu tegoz [...] kasztelana krakowskiego] Stanisława Warszyckiego] do [...] X. Mikołaia Prażmowskiego kanclerza w. kor., biskupa łuckiego, b. m. r [XI 1665]" k. 289-290 [Warszycki] wyparł się autorstwa listu do Leszczyńskiego. W liście do Prażmowskiego, któremu król polecił Warszyckiemu o autorstwo listu zapytać, wyrzuca szereg błędów i nadużyć Prazmowolnemu [???] "plugawe światu podaiesz scripta, publicznemi processami vniuersałami one ad scandalum pieczęci koronney [...]"
  • 140. "Copia listu [...] Jerzego] Lubomirskiego do krola [Jana Kazimierza] Głogów 15. 11. 1665" k. 290
  • 141. "Wiersze o Prażmowskim kanclerzu w." k., Lubomirskim, Sobieskim, Reju podkanclerzu ad instar paskwilu etc" k. 290v
  • 142. "Epitaphium Serenissimae Reginae Poloniae Mariae Ludovicae Gonzagae" k. 290v-291
  • 143. "In Anno 1668 15 Junii z Warszawy daią znać o procederze krola JM Jana Kazimierza" k. 291 Krótka notatka o zamiarach abdykacji króla
  • 144. "Vota et auguria populorum de bello Gallo cum Austriacis" k. 291v De imperatore Romanorum: Hic positus est in ruinam populorum et in signum cui contradicetur [...] Elekcja Naiasnieiszego Władysława Czwartego na krolestwo polskie Roku 1623. Rozne zatym za panowania tegosz sczesliwe i przeciwne transaccyie
  • 145. "Propozycje na eleccyey krola [...] Władysława Czwartego miana do wszystkiego koła rycerskiego przez [...] Jana Wężyka arcybiskupa gnieznienskiego [1632]" k. 293-295
  • 146. "Nominacyia krola [...] Władysława Czwartego na polskie krolestwo sczęsliwie obranego przez [...] Jana Wężyka arcybiskupa gnieznienskiego" k. 295-296v Porządek na seymie walnym elekcyey miedzy Warszawą a Wolą [...] Roku Pańskiego 1632 dnia 27 września: Oznajmienie krola nowo obranego na seymie walnym elecyey [...] s. 6-7
  • 147. "Mowa [...] Jana] Wężyka arcybiskupa gnieznienskiego do krola [Władysława IV] przy oddawaniu decretum electionis krolowi Jeo Mci" k. 297-299
  • 148. Koronacja króla Władysława IV 06.02. 1633]" k. 296v
  • 283. "Mowa do tribunału koronnego od posła woiewodztw gornych in expeditione generali bellica zostawaiących w Lublinie 16 Julii Anno Domini 1663 miana" k. 421v-422
 • Proweniencja:
  • "d. w February 1732 [czarny kleks, pismo nieczytelne] [...] JW" - [rkps]
  • "Januszewski 23619" - [rkps, na k. 422v u dołu inicjały tejże ręki]
  • Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Cecylia Renata (królowa Polski ; 1611-1644)
  • Sejm 1665 Warszawa
  • Sejm 1662 Warszawa nadzwyczajny
  • Sejm 1645 Warszawa
  • Sejm 1607 Warszawa
  • Sejm 1646 Warszawa
  • Sejmik malborski 1643
  • Sejmik opatowski 1609
  • Sejmik opatowski 1607
  • Sejmik opatowski 1697
  • Sejmik proszowicki 1658
  • Rokosz 1665-1666 r. Lubomirskiego
  • Miscellanea 17 w.
  • Sylwa 17 w.
  • Epicedia 17 w.
  • Listy polskie 17 w.
  • Mowy sejmowe 17 w.
  • Sejm 17 w.
  • Sejmiki 17 w.
  • Poezja okolicznościowa 17 w.
  • Wojsko 17 w.
  • Tatarzy 17 w.
  • Francja 17 w.
  • Prusy Królewskie 17 w.
  • Turcja 17 w.
  • Ukraina 17 w.
  • Bezkrólewie 1668
 • Uwagi:
  • Pismo różnych rąk, o bardzo różnym stopniu czytelności; zawiera w znacznej części materiały do rokoszu Zebrzydowskiego wojewody krakowskiego. Powtarzają się one również w rękopisach BK 316 i 317. Materiały te są raczej znane z licznych publikacji, kończą się zaś na roku 1607, chociaż nie wygasł jeszcze w pełni płomień rokoszowy.
  • K. 60v, 71v, 137v, 213v-214v, 219v-220, 329v, 353r, 408v, 411v, 413v czyste
  • Początek rękopisu od k. 1-53 ma również drugą numerację 17 w.: 46-100, a więc jest to fragment jakiegoś innego rękopisu bez początku. Dalszy ciąg rękopisu ma już tylko numerację nadaną w Bibliotece Kórnickiej
  • Rękopis BK 318 zawiera w znacznej części materiały do rokoszu Zebrzydowskiego wojewody krakowskiego. Materiały do panowania króla Władysława IV są mniej obfite, odnoszą się głównie do relacji sejmowych. Znacznie liczniejsze natomiast są dokumenty do panowania Jana Kazimierza, wiele bowiem było rzeczy godnych zapisania w tych burzliwych czasach wojen szwedzkich, tatarskich, kozackich, tureckich i z Rakoczym. Znajduje to odbicie w rękopisie. Znajduje się tu również 39 listów Gabriela Silnickiego pisanych przez niego lub do niego. Gabriel Silnicki był łowczym lwowskim, stolnikiem podolskim, porucznikiem husarskiej chorągwi hetmana wielkiego koronnego Stanisława Rewery Potockiego. Pod Korsuniem dostał się do niewoli tatarskiej, skąd uwolniony brał udział w oblężeniu Zbaraża, walczył pod Cudnowem i "tej odwagi swojej, nie z jednej kampanii, liczne piątna na swojem ciele wyniósł, przetoż Konstyt. 1667 pochwaliwszy jego tak piękną ku ojczyźnie przysługę, dobra krolewskie [...] puściła mu na wieczność", został potem kasztelanem czernichowskim, kamienieckim i starostą lipnickim. W kilku listach swoich Silnicki, wciąż powołując się na swoje dla ojczyzny zasługi, prosi różne możne osoby o protekcję, w większości jednak jako poseł od wojska domaga się na sejmie załatwienia wielu palących spraw żołnierskich. Nie pominięto również w rękopisie BK 318, podobnie jak w dwóch rękopisach poprzednich [BK 317 i 317], głośnego sporu i zaciętych walk Stanisława Diabła-Stadnickiego starosty zygwulskiego z Łukaszem Opalińskim starostą leżajskim. Mówią o tym wzajemnie pisane listy pełne obelg i pogróżek, jak również pozwy i procesy ciągnące się całymi latami.
 • Opracowania:
  • Druk: Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego hetmana wielkiego koronnego 1632-1646, oprac. Agnieszka Biedrzycka, Kraków 2005
  • 40. Przemowa marszałka poselskiego [...] - druk: Schmitt, op. cit. s. 452-453 39. Artykuły na seymiku [...] - druk: A. Prochaska, Lauda sejmikowe [...] T. 1: Lauda wiszenskie 1572-1648, Lwów 1909: W Wiśni 27 marca 1607. Instrukcja sejmiku wiszenskiego posłom na sejm s. 122-124 38. List do Riżan [...] - druk: Naruszewicz A., Historia Jana Karola Chodkiewicza [...] T. 1, Warszawa 1781 s. 238-239 w przypadku d 35. Bełskie artykuły 1606 [...] - druk: Schmitt, op. cit. s. 95-96; Strzelecki, Sejm z r. 1605, Kraków 1921 [???] s. 66 34. Vniuersał krolewski pod Jelza [...] - druk: Schmitt, op. cit. s. 535-536 33. Copia listu [...] - druk: Dworzaczek, op. cit. s. 374 nr 108 32. Protestatia Wielkopolakow [...] - druk: Dworzaczek, op. cit. s. 375-377 31. Te dziesięć dowodow [...] - druk: Schmitt, op. cit. s. 500-502 omówienie i liczne cytaty 29. Mowa Szczęsnego Herbortha [...] - druk: Schmitt, op. cit. s. 495-496 27. Mowa [...] woiewody krakowskiego [...] - druk: Schmitt, op. cit. s. 487-494 w wersji odmiennej 25. Gesta pod Czerskiem [...] - druk: Schmitt, op. cit. s. 487-494; Niemcewicz, op. cit. s. 83-87 24. Gesta pod Warką [...] - druk: Schmitt, op. cit. s. 487-494; Niemcewicz J. U., Dzieje panowania Zygmunta III [...] T. 2, Kraków 1960 s. 82-87 19. Respons [...] referendarzowi [...] - druk: Schmitt, op. cit. s. 444-445 18. Odpis [...] Prokopa] - druk: Schmitt, op. cit. s. 468-471 14. List drugi [...] - druk: Schmitt, op. cit. s. 447-450 8. List [Prokopa] Pękosławskiego [...] - druk: Schmitt, op. cit s. 443 6. Vniuersał Jendrzeiowski [...] - druk: Schmitt, op. cit s. 442-443 3. Na ziezdzie kaliskim [...] - druk: W. Dworzaczek, Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego T. 1 [1572-1632] Cz. 1 1572-1616, Poznań 1957 s. 323-324 2. Copia listu pod rokosz [...] - druk: A. Rembowski, Rokosz Zebrzydowskiego [...], Warszawa 1893 s. 136-143; Czubek, Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608 T. 3 Proza [...] Kraków 1918 s. 145-154 1. [Przeproszenie króla [...] - druk: H. Schmitt, Rokosz Zebrzydowskiego [...] Lwów 1858 s. 374-386; J. Maciszewski, Wojna domowa w Polsce [1606-1609], Wrocław 1960 s. 357-358
  • 168. Epigramma [...] Stanislai [...] - druk: S. Przyłęcki, Pamiętniki o Koniecpolskich [...] Lwów 1842 s. 297-298 167. Wieniec z sławy vwity [...] - druk: Radziwiłł, op. cit. s. 328 z datą 21. 10; K. Niesiecki, Herbarz polski [...] T. 3, Lipsk 1839 s. 303 164. Anno salutis 1646 [...] - druk: Kubala, op. cit. s. 196-200 oraz 429; Czermak, op. cit. s. 118-122 162. Copia manifestationis [...] - druk: Czermak, op. cit. s. 177-178 161. Anno Christi eodem [...] - druk: Kubala, op. cit. s. 491 Dodatek nr VIII; Mowca polski [...] T. 2 s. 257-260 160. Copia listu [...] primasa [...] - L. Kubala, Jerzy Ossoliński, wyd. II, Warszawa s. 226 157. Cerne hospes [...] - druk: Starowolski, op. cit. s. 777-778 w odmiennej wersji 156. [Plany wojenne Władysława IV [...] - druk: Scriptores Rerum Polonicarum T. 19: Oświęcim, Diariusz 1643-1651, wydał W. Czermak, Kraków 1907 s. 130-136; Radziwiłł, op. cit. T. 2 s. 204ss; W. Czermak, Plany wojny tureckiej Władysława IV, Kraków 1895 s. 116-174 154. [Andrzej] Lesczynski dziękuje [...] - druk: Mowca polski [...] op. cit. s. 161-162 w wersji odmiennej 153. Respons [...] posłom od krola [...] - druk: Mowca polski [...] op. cit. s. 108-109 152. Witanie krola [Władysława IV] [...] - druk: Mowca polski, op. cit. s. 92-98 150. Oratio Varsouiae per [...] - druk: J. Ostrowski-Daneykowicz, Svada Latina [...] Lublin 1747 s. [II], 15 149. Mowa [...] Jakuba Sobieskiego [...] - druk: Mowca polski, op. cit. T. 1 s. 166-169; Wybór mów staropolskich [...] zebrał A. Małecki [...] Kraków 1860 s. 141-144 148. [Koronacja króla Władysława [...] - druk: Radziwiłł, op. cit. s. 138ss; Grabowski, Ojczyste Spominki [...] T. 1 Kraków 1845 s. 68-74 147. Mowa [...] Jana] Wężyka [...] - druk: Radziwiłł, op. cit. s. 126 146. Nominacyia krola [...] - druk: Porządek na sejmie walnym elekcyey miedzy Warszawą a Wolą [...] Roku Pańskiego 1632 dnia 27 września: Oznajmienie krola nowo obranego na seymie walnym elecyey [...] s. 6-7 145. Propozycje na eleccyey krola [...] - druk: Radziwiłł, Pamiętniki [...] T. 1, Poznań 1839 s. 38 142. Epitaphium Serenissimae [...] - druk: Nowak-Dłużewski, op. cit. s. 204-205 w wersji odmiennej; Starowolskinie notuje. 141. Wiersze o Prażmowskim [...] - druk: J. Nowak-Dłużewski, Poezja Związku Swięconego i rokoszu Lubomirskiego [...] Wrocław 1953 s. 60-61, nr XVII i XVIII 140. Copia listu [...] Jerzego] Lubomirskiego [...] - druk: Bąkowa, op. cit. s. 142 z Wrocławia 08.03. 1666 139. Kopia listu tegoz [...] - druk: Bąkowa, op. cit. s. 126-127 138. Copia listu [...] Stanisława] Warszyckiego [...] - druk: J. Bąkowa, Szlachta województwa krakowskiego wobec opozycji Jerzego Lubomirskiego w latach 1661-1667, Warszawa 1974 s. 126 136. Copia listu tegosz [...] - druk: A. Przyboś, Akta sejmikowe województwa krakowskiego T. 3 1661-1673, Wrocław 1959 s. 101-102 z datą 05.02 135. Copia listu [...] marszałka przeszłego [...] - druk: Wł. Czapliński, Opozycja wielkopolska po krwawym potopie [1660-1668], Kraków 1930 s. 58 134. Odpowiedz posłom od [...] - druk: A. S. Radziwiłł, Pamiętniki [...] T. 2, Poznań 1839 s. 210 133. Mowa [...] Jana Mikołaia Stankiewicza [...] - druk: J. Ostrowski-Daneykowicz, Swada polska y łacinska [...] Lublin 1747 s. 236-237 132. Vniuersale [...] archiepiscopi [...] - druk: Pamiętniki do panowania Zygmunta III, Władysława IV i Jana Kazimierza [...] wydał K. Wł. Woycicki T. 1 Warszawa 1846 s. 167-169 128. Przemowa na pogrzebie [...] - druk: Niemcewicz, op. cit. T. 2 s. 233 127. Mowca polski, op. cit. s. 31-39 w wersji odmiennej 126. Na pogrzebie [...] Jana Tarnowskiego [...] - druk: Mowca polski, op. cit. s. 62-66 119. Mowa przy oddawaniu [...] - druk: Pisma Stanisława Żółkiewskiego [...] wydał A. Bielowski, Lwów 1861 s. 558-561; Niemcewicz, Dzieje panowania Zygmunta III, op. cit. T. 3 s. 301-350 oraz A. Prochaska, Hetman Stanisław Żółkiewski, Warszawa 1927 s. 97-98 118. Przemowa [...] Jakuba Sobieskiego [...] - druk: Mowca polski, op. cit. s. 15-19 117. Votum [...] Krzysztofa] Zbaraskiego [...] - druk: Seredyka, op. cit. s. 88 116. Consilium scretum [...] - druk: Mowca polski, op. cit. s. 173-175 114. Przemowa [...] marszałka poselskiego [...] - druk: Mowca polski, op. cit. s. 71-75 113. Mowa [...] podstolego koronnego [...] - druk: Mowca polski [...] T. 1 wydał J. Pisarski, Kalisz 1668 s. 55-59 109. De non eligendo [...] - druk: Piasecki, op. cit. s. 385; J. Seredyka, Sejm w Toruniu z 1626 roku, Wrocław 1966 s. 88-90 108. Mowa [...] marszałka poselskiego [...] - druk: Niemcewicz [...], op. cit. s. 392-396 106. Przemowa do k[rola Zygmunta III [...] - druk: Niemcewicz, Zbiór pamiętników historycznych [...] T. 6, Lwów 1833 s. 383-391 104. Pacta cum imperatore [...] - druk: Naruszewicz, op. cit. s. 480-485 103. Diarius gestorum [...] - druk: P. Piasecki, Chronica gestorum in Europa singularium [...], Kraków 1645 s. 339-352; J. Sobieski, Pamiętnik wojny chocimskiej [...] wyd. W. Syrokomla, Petersburg 1854 s. 1-78; Naruszewicz, op. cit. T. 2 s. 371-480; Pamiętnik o wyprawie chocimskiej 1621 Jana [...] z Ostroroga, Prokopa Zbigniewskiego, Stanisława Lubomirskiego i Jakóba Sobieskiego [...] zebrał Żegota Pauli, Kraków 1853; L. Podhorodecki, Raszba Noj S. Wojna chocimska 1621 roku, Kraków 1979 s. 185-256; A. Grabowski, Starożytności historyczne polskie T. 1: Diariusz wojny tureckiej R. 1621, Kraków 1840 s. 134ss 100. Antithesis epiataphÿ [...] - druk: Łoziński, op. cit. s. 349 99. Epitaphium Stadnicio [...] - druk: Starowolski, op. cit. s. 783-784; Łoziński, op. cit. s. 347-348 98. Recognitio [...] Lucae Opalinski [...] - druk: Łoziński, op. cit. s. 341-342 97. Epitaphium Stanisława Stadnickiego [...] - druk: S. Starowolski, Monumenta Sarmatarum [...] Kraków 1655 s. 783-784 w j. łacińskim; Łoziński, op. cit. s. 349-350 w j. polskim 94. Copia listu X Arcibiskupa [...] - druk: Łoziński, op. cit. s. 325 92. Instructia [...] senatorow dana [...] - druk: Niemcewicz, op. cit. T. 2 s. 5-6; Łoziński, op. cit. s. 329-330, liczne cytaty 91. Słup do Gościa [...] - druk: W. A. Maciejowski, Piśmiennictwo polskie [...] T. 3 Dodatki, Warszawa 1852 s. 276; Łoziński, op. cit. [...] T. 2 s. 299 90. List do Panow Senatorow [...] - druk: Łoziński, op. cit. s. 330-331. liczne cytaty 89. Respons KJM [Zygmunta III [...] - druk: Łoziński, op. cit. s. 328-329 88. List [Stanisława] Stadnickiego do KJM [...] - druk: Łoziński, op. cit. s. 328, gdzie cytaty 85. Roziem miedzy [...] - druk: Łoziński, op. cit. s. 331 84. Respons [Stanisława] Stadnickiego [...] - druk: Łoziński, op. cit. s. 319-321 z pewnymi skrótami 83. List starosty lezaiskiego [...] - druk: Łoziński, op. cit. s. 318-319 82. Respons X Arcybiskupa [...] - druk: Łoziński, op. cit. s. 326-328, liczne cytaty 81. Copia listu od [Stanisława] Stadnickiego [...] - druk: Łoziński, op. cit. s. 326 80. Respons [...] x. Arcibiskupa [...] - druk: Łoziński, op. cit. s. 326 79. List [Stanisława] Stadnickiego [...] - druk: Łoziński, op. cit. s. 326 78. Odpowiedz [Stanisława] Stadnickiego [...] - druk: Władysław Łoziński, Prawem i lewem [...] T. 2, wyd. 5, Kraków 1957 s. 300 73. Planct na [...] - druk: Czubek, op. cit. T. 1 s. 71-75 72. Tragedia rokoszowa [...] - druk: Czubek, op. cit. T. 1 s. 178-199 71. Cuius nomen Corydon [...] - druk: Czubek, op. cit. T. 1 s. 117-125 70. Imago votorum Senatus [...] - druk: Rembowski, op. cit. s. 327-338; Czubek, op. cit. T. 2 s. 8-19 69. Hyperbolica [...] - druk: Scriptores Rerum Polonicarum T. X.: J. Wielewicki, Dziennik zakonu od [???] jezuitów u św. Barbary w Krakowie [...] Kraków 1886 s. 221-224; Rembowski, op. cit. s. 447-450 w j. polskim; Czubek, op. cit. s. 51-56 68. Na zamek krakowski [...] - druk: Czubek, op. cit. T. 2 s. 336-357: jest to dalszy ciąg nr 67: Zniesienie kalumnii [...] 67. Zniesienie calumnÿ [...] - druk: Czubek, op. cit. T. 2 s. 329-336 66. Morale biskupom [...] - druk: Czubek, op. cit. T. 2 s. 449-452 64. Copia listu od [...] - druk: Maciszewski, op. cit. Cz. 1 s. 136 63. Rzeczy naprawy [...] - druk: Czubek, op. cit. T. 2 s. 295-301 62. Fundament z ktorego rokosz [...] - druk: Czubek, op. cit. T. 2 s. 357-393 w całości 61. Genuina reuificatio [...] - druk: Czubek, op. cit. T. 3 s. 384-393 60. Rozmowa braci [...] - druk: Czubek, op. cit. T. 2 s. 138-148 59. Rozmowa synow [...] - druk: Czubek, op. cit. T. 2 s. 136-137 58. Definitio rokoszu [...] - druk: Rembowski, op. cit. s. 346-347; Czubek, op. cit. T. 2 s. 413-414 57. Na pisma potwarzaiące [...] - druk: Czubek, op. cit. T. 2 s. 40-51 56. Tamze podane [...] - druk: Czubek, op. cit. T. 3 s. 182-185 55. Consilium na triumphie [...] - druk: Czubek, op. cit. T. 3 s. 181-182 53. [Mikołaj Zebrzydowski [...] - druk: Czubek, op. cit. T. 3 s. 210-258 52. [Uniwersał Zygmunta III [...] - druk: Schmitt, op. cit. s. 475-476 częściowo; Niemcewicz, op. cit. T. 2 s. 79 47. Script Herbortow kiedy [...] - druk: Czubek, op. cit. T. 3 s. 430-435; H. Malewska, Listy staropolskie z epoki Wazów, Warszawa 1059 [???] s. 79-85 45. Iustificatia vstna [...] - druk: Schmitt, op. cit. s. 475-476 44. Responsum [Nicolai Zebrzydowski [...] - druk: Schmitt, op. cit. s. 464-465 42. Edict seymowy [...] - druk: Schmitt, op. cit. s. 466-468 41. [Krótkie wota senatorów [...] - druk: Schmitt, op. cit. s. 433-455 omówienie poszczególnych wotów
  • 283. Mowa do tribunału koronnego [...] - druk: Jemiołowski, Pamiętnik op. cit. s. 183-185; Łoś, Pamiętniki op. cit. s. 75-78; Wójcik, Traktat andruszowski op. cit. s. 139-144; A. Kersten, Stefan Czarniecki op. cit. s. 497-507 282. Inducie do lat triynastu [...] - druk: L. Hubert, Pamiętniki historyczne [...] T. 1, Warszawa 1861 s. 105-121; S. Chwałkowski, Juris publici Polonici liber I [...] Regiomonti 1684 s. 354-383; Z. Wójcik, Traktat andruszowski 1667 roku i jego geneza, Warszawa 1959 s. 254-257; Z. Wójcik, Między traktatem andruszowskim a wojną turecką stosunki polsko-rosyjskie 1667, Warszawa 1968 s. 30-37 278. Diploma reuersale [...] - druk: Kochowski Annalium op. cit. s. 329-330; Volumina legum op. cit. s. 1019-1020; Schröder op. cit. k. C2v-E3v 277. [Uniwersał króla Jana Kazimierza [...] - druk: Kochowski, Annalium op. cit. s. 327-328; Volumina legum [...] ab anno 1641 ad annum 1668, Warszawa 1737 s. 1016-1017 z datą 16.09. 1668 276. Assecuratio prouisiey JKM [...] - druk: Niemcewicz op. cit. T. 5: Diariusz sejmu abdicationis króla Jana Kazimierza 1668 s. 142-143 275. Mowa samego krola [...] - druk: Niemcewicz, Zbiór pamiętników [...] op. cit. T. 5 s. 144-145; Pisarski, Mowca polski op. cit. T. 2 s. 11-15; Jerlicz op. cit. T. 2 s. 134-136 - fragment; Schröder, Actus memorandarum solennitatum abdicationis [...] Joannis Casimiri, b. m. 1668 k. E1r-H4r 273. List od wezyra tureckiego [...] - druk: Abrahamowicz op. cit. s. 350 272. List cesarza tureckiego [...] - druk: Z. Abrahamowicz, Katalog dokumentów tureckich [...], Warszawa 1959 s. 351-352 266. Perora tegoz [...] Gabriela Silnickiego [...] - druk: Lauda sejmikowe halickie wyd. A. Prochaska, Lwów 1931 obu [nr 265 i 266] "peror" nie notują. Natomiast w T. XXIV s. 258 tychże Laudów w Instrukcie sejmiku na sejm walny pod nr 6 podziękowanie [...] "Gabryelowi Silnickiemu, stolnikowi podolskiemu, pułkownikowi J. Kr. Mci, officii wdzięczność, który ufce pogańskie proelio et excubiis często profligando na ostatek sprawą i cnotami swemi rycerskiemi kraj pokucki obmierził pogaństwu, gdy ich pod Jezupolem i Rakowcem niemałą, część na placu położywszy krwią ich własną i Dniestrem opoił". 244. List tegoz [...] Gabriela] Silnickiego [...] - druk: Kochowski op. cit. s. 173; Historia panowania Jana Kazimierza op. cit. s. 344-346 243. List do [...] kanclerza w. koronnego [...] - druk: Kochowski, Annalium Poloniae Climacter III op. cit. s. 173 227. Copia listu [...] xiędza biskupa krakowskiego [...] - druk: Historia panowania Jana Kazimierza przez nieznajomego autora [...] wyd. E. Raczyński, Poznań 1840 s. 345-346; Bąkowa [???] op. cit. s. 115 z datą 12.07. 219. [Zabiegi francuskie o sukcesję [...] - druk: Kubala op. cit. s. 262-268; Walewski op. cit. s. 121-124 218. Puncta postanowione z krolem [...] - druk: Dogiel, Cod. dipl. I: Traktat przymierza pro restauranda pace; Kubala op. cit. s. 119-121; Walewski op. cit. T. 2 s. 69-73; Rudawski op. cit. s. 330-331; Accord zwischen Casimir Kön. v. Polen und Leopold I wegen Uebergabe Cracaw 1657 217. Pacta deditionis Cracouiensis [...] - druk: A. Theiner op. cit. s. 521-522; zob. też: Rudawski op. cit. s. 349; Kubala, Wojna brandenburska op. cit. s. 229-232 215. Pod Przemyślem za bytnością woysk [...] - druk: A. Theiner, Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae [...] T. 3, Rzym 1863 s. 517-518 214. Przetłumaczenie listu od wezyra [...] - Z. Abrahamowicz nie notuje tego listu 212. Respons od [Jerzego II] Rakoczego [...] - druk: Kubala op. cit. s. 144 - fragment druk. w j. pol. 210. List z koła od braciey [...] - druk: Kubala, Wojna brandenburska op. cit. s. 141-142 209. Commoda moskiewskiego pokoiu - druk: Plebański op. cit. s. 333-338: Copia listu Jmc P. Podskarbiego koronnego [Bogusława Leszczyńskiego] do [...] kanclerza koronnego [Stefana Korycińskiego] 1656 d. 12 Octobris 208. Respons tych, ktorzy z Moskwą [...] - druk: Walewski, Plebański ibidem 207. Discurs co lepiey uczynić [...] - druk: Walewski op. cit. T. 2 s. 279-284; Plebański op. cit. s. 312-330 206. Votum [...] Joannis Casimiri [...] - druk: Rudawski op. cit. s. 241-242; A. Walewski op. cit. T. 1 s. 209-210; Kubala, Wojna szwecka op. cit. s. 307-309 - oba ostatnie teksty w j. pol. 205. Consilium [...] podskarbiego coronnego [...] - druk: J. K. Plebański, Jan Kazimierz Waza, Maria Ludwika Gonzaga [...] Warszawa 1862 s. 330-338 204. List [...] marszałka w. koronnego [...] - druk: Kubala op. cit. s. 133; Jemiołowski op. cit. s. 117-118 203. Na te puncta nie podpisaliśmy się [...] - druk: Kubala op. cit. s. 144, częściowo druk. w j. pol. 202. Scrypt do podpisu [...] - druk: Jemiołowski, Pamiętnik [...] Lwów 1850 s. 117-118; A. Walewski, Historia wyzwolenia Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza T. 2, Kraków 1868 s. 37-39; Kubala op. cit. s. 143-144; S. Herbst, Wojna obronna 1655-1600, Warszawa 1957 s. 59-60 201. A. 1656 d. 3 Novembris pod miastem Wilnem [...] - druk: L. Kubala, Wojna brandenburska i najazd Rakoczego w roku 1656 i 1657 [w:] Szkice historyczne seria V, Lwów 1915 s. 56-63 200. Confaederatia krakowskiego y sendomirskiego woiewodztw [...] - druk: Rudawski op. cit. s. 279-281 z datą 23. 10. w j. łac. 199. Confaederacja senatorska hetmanska [...] - druk: J. Michałowski op. cit. s. 784-791; Rudawski op. cit. s. 221-225 w j. łac. 197. Confaederatia stanow koronnych [...] - druk: Rudawski op. cit. s. 227-228 w j. łac.; zob. też: Kubala op. cit. s. 265-267 częściowo druk w j. pol. 196. Puncta inter [...] electorem marchionem [...] - druk: Rudawski op. cit. s. 184-189; zob. też: Kubala, Wojna szwecka op. cit. s. 208-209 omówienie 195. Copia listu od [...] marszałka wielkiego koronego [...] - druk: Kubala, Wojna szwecka op. cit. s. 141 streszczenie 193. Manifestatia woiewodztwa sandomierskiego [...] - druk: Kersten op. cit. s. 227; Temberski, Annales op. cit. s. 358 192. Scriptum a nuntiis Terrestribus [...] - druk: Rudawski op. cit. s. 197-198; Kubala op. cit. s. 139-140 w jęz. pol. 191. Diploma super articulum [...] - druk: Kersten op. cit. s. 230-232 190. Declaratio Sacrae Regiae Mttis Sveciae [...] - druk: Rudawski op. cit. s. 197-198 w odm. wersji; Kubala op. cit. s. 139-140 189. Diplomatis vero Sacrae Regiae [...] - druk: Kubala op. cit. s. 130; Kersten op. cit. s. 229-231 188. Puncta inter [...] Stephanum Czarniecki [...] - druk: L. S. Rudawski op. cit. s. 194-196; S. Temberski, Roczniki 1647-1656 wydał W. Czermak [w:] Scriptores Rerum Polonicarum T. 16, Kraków 1897 s. 320-321; liczne inne przedruki zob: A. Kersten, Stefan Czarniecki 1599-1665, Warszawa 1963 s. 232; Kubala, Wojna szwecka r. 1655 i 1656, Lwów 1913 s. 408-409 187. Copia listu od [...] woiewody poznanskiego [...] - druk: K. Szajnocha, Krzysztof Opaliński. Szkic historyczny [...] Lwów 1895 s. 145-147 186. Puncta sporządzenia i vspokoienia wojska [...] - druk: J. Jerlicz, op. cit. T. 1 s. 130-134; S. Oświęcim, Diariusz op. cit. s. 373-374 w odm. wersji; L. S. Rudawski, Historiarum Poloniae ab excessu Wladislai IV [...] libri IX, Annales regnante Joanne Casimiro [...] Warszawa 1755 s. 83-84 w punktach i skrócie; Fr. Rawita Gawroński, op. cit. s. 171-172 182. Copia listu [...] pana krakowskiego [...] - druk: Fr. Rawita Gawroński, Bohdan Chmielnicki od elekcji Jana Kazimierza do śmierci [1648-1657] T. 2, Lwów 1909 s. 189 180. List z commisiey z kozakami [...] - druk: A. S. Radziwiłł, op. cit. T. 2 s. 453-454; S. Oświęcim, Diariusz, op. cit. s. 373-377 179. Puncta przez [...] woiewodę bracławskiego [...] - druk: Woycicki, Pamiętniki, op. cit. s. 95-98; A. S. Radziwiłł, op. cit. T. 2 s. 368; Kubala, op. cit. s. 361-363; Kochowski, op. cit. s. 151-152; S. Oświęcim, Diariusz, op. cit. s. 373-374 178. [Bogdan Chmielnicki z wojskiem [...] - druk: Jerlicz, op. cit. s. 93-95; Niemcewicz, Zbiór pamiętników [...] op. cit. T. 4 s. 376-380 177. Copia listu [...] woiewody kiiowskiego [...] - druk: J. Michałowski, Księga Pamiętnicza [...] Kraków 1864 s. 583-589; zob. też: Kochowski, Annalium Poloniae [...] Climacter [...] Primus, Kraków 1698 s. 133 176. Deklaracja łaski [...] - druk: Jerlicz, Kroniczka [...] wyd. K. W. Woycicki, T. 1, Warszawa 1853 s. 105-108 175. Condycye pokoiu z hanem [...] - druk: Kubala, op. cit. s. 361; M. Jemiołowski, Pamiętnik [...] wyd. A. Bielowski, Lwów [???] s. 11-16; K. W. Woycicki, Pamiętniki [...] T. 2, Warszawa 1840 s. 46-47; Kubala, Oblężenie Zbaraża [w:] Przewodnik Naukowy i Literacki R. 1874, T. 2 s. 216-217 174. Eventus rad [...] canclerza coronnego [...] - druk: Kubala, op. cit. s. 344-363; Radziwiłł, op. cit. T. 2 s. 381-386; Ł. Częścik, Sejm warszawski w 1649/50, Wrocław 1978 s. 16; Przyłęcki, op. cit. s. 422-427

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 040 $a KÓR Z $b pol
 • 041 0 @ $a pol $a lat
 • 130 0 . $a Materiały
 • 245 0 0 $a [Materiały do panowania Wazów: Zygmunta III, Władysława IV, Jana Kazimierza].
 • 246 3 3 $a Historia rokoszu Sandomirskiego 1606, Proces Stadnickiego z Opalińskim 1608 [...] $i tyt. z inw. rkpsów
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 17 w.
 • 300 $a 422 k. $c 30x21 cm
 • 340 $d Rkps $e Skóra brązowa, 17 w., kons. 20 w. BK
 • 400 $a Kimini zob. Kemeny
 • 500 $a Pismo różnych rąk, o bardzo różnym stopniu czytelności; zawiera w znacznej części materiały do rokoszu Zebrzydowskiego wojewody krakowskiego. Powtarzają się one również w rękopisach BK 316 i 317. Materiały te są raczej znane z licznych publikacji, kończą się zaś na roku 1607, chociaż nie wygasł jeszcze w pełni płomień rokoszowy.
 • 500 $a K. 60v, 71v, 137v, 213v-214v, 219v-220, 329v, 353r, 408v, 411v, 413v czyste
 • 500 $a Początek rękopisu od k. 1-53 ma również drugą numerację 17 w.: 46-100, a więc jest to fragment jakiegoś innego rękopisu bez początku. Dalszy ciąg rękopisu ma już tylko numerację nadaną w Bibliotece Kórnickiej
 • 500 $a Rękopis BK 318 zawiera w znacznej części materiały do rokoszu Zebrzydowskiego wojewody krakowskiego. Materiały do panowania króla Władysława IV są mniej obfite, odnoszą się głównie do relacji sejmowych. Znacznie liczniejsze natomiast są dokumenty do panowania Jana Kazimierza, wiele bowiem było rzeczy godnych zapisania w tych burzliwych czasach wojen szwedzkich, tatarskich, kozackich, tureckich i z Rakoczym. Znajduje to odbicie w rękopisie. $a Znajduje się tu również 39 listów Gabriela Silnickiego pisanych przez niego lub do niego. Gabriel Silnicki był łowczym lwowskim, stolnikiem podolskim, porucznikiem husarskiej chorągwi hetmana wielkiego koronnego Stanisława Rewery Potockiego. Pod Korsuniem dostał się do niewoli tatarskiej, skąd uwolniony brał udział w oblężeniu Zbaraża, walczył pod Cudnowem i "tej odwagi swojej, nie z jednej kampanii, liczne piątna na swojem ciele wyniósł, przetoż Konstyt. 1667 pochwaliwszy jego tak piękną ku ojczyźnie przysługę, dobra krolewskie [...] puściła mu na wieczność", został potem kasztelanem czernichowskim, kamienieckim i starostą lipnickim. $a W kilku listach swoich Silnicki, wciąż powołując się na swoje dla ojczyzny zasługi, prosi różne możne osoby o protekcję, w większości jednak jako poseł od wojska domaga się na sejmie załatwienia wielu palących spraw żołnierskich. $a Nie pominięto również w rękopisie BK 318, podobnie jak w dwóch rękopisach poprzednich [BK 317 i 317], głośnego sporu i zaciętych walk Stanisława Diabła-Stadnickiego starosty zygwulskiego z Łukaszem Opalińskim starostą leżajskim. Mówią o tym wzajemnie pisane listy pełne obelg i pogróżek, jak również pozwy i procesy ciągnące się całymi latami.
 • 520 $a 149. "Mowa [...] Jakuba Sobieskiego kraiczego na on czas koronnego marszałka wszystkiego koła rycerskiego na eleccyiei krola [...] Władysława IV R. Bożego 1632" k. 299v-301
 • 520 $a 150. "Oratio Varsouiae per [...] Jacobus Sobieski pallatinum Terrarum Russiae ad nuncium Apostolicum [Mariam Filonardi archiepiscopum Avenionensem] expedita in conuentione Generali Anno Dni 1643" k. 301-303
 • 520 $a 151. "Zegnanie posłow przez [...] Jakuba Sobieskiego podczaszego na on czas koronnego gdy iusz został senatorem [1638]" k. 303-304
 • 520 $a 152. "Witanie krola [Władysława IV] przez [...] Hieronima Radzieiowskiego starosty łomżyńskiego, marszałka koła poselskiego na seimie walnym warszawskim Roku Bożego 1645 d. 13 Fevruarii" k. 304-307
 • 520 $a 153. "Respons [...] posłom od krola [Władysława IV] przez [...] Jerzego] Ossolińskiego kanclerza koronnego [1645]" k. 307v-308
 • 520 $a 154. "[Andrzej] Lesczynski dziękuje sam od siebie krolowi [...] Władysławowi IV] za pieczęć mniejszą 1644" k. 308-309v Podkanclerzem mianowany został w lutym 1645 roku
 • 520 $a 155. "Niedobra wieść przyiacielowi przez przyiaciela o Rzeczypospolitey Polskiey z Wrocławia Ao 1656" k. 309v-310 Dyskusja między magnatami o zniesieniu elekcji i stworzeniu monarchii Summa inferius scriptorum Roku Bożego 1646 wziął bił przedsie krol [...] Władysław IIII
 • 520 $a 156. [Plany wojenne Władysława IV przeciw Turcji 1646 roku]" k. 310-313 Nagrobki
 • 520 $a 157. "Cerne hospes. Ex generosis sineribus Gnosi DD Prandothae Dzierzek judicis Castiensis Lublinensis bene praecare [...] emmensus anno 80 obiit 31 Mai Anno 1630" k. 313v
 • 520 $a 158. "Hiacinthus de Michalowo Michalowski viuentis amantissimus, defuncti maestissimus amoris ergo monumentum poni fecit, vixit anni 30 [...] Anno salutis obdormiuit d. 16 Juny 1639" k. 313v-314 Starowolski nie notuje
 • 520 $a 159. "D. O. M. Rerum humanarum solitam vicissitudinem mortis audaciam insolentiam qui legis mirare, dole, time, Generosum Dnum Stanislaum a Glewa Lasocki hic situm agnosce [...] Anno salutis MDCXXXIX julÿ XXIX die" k. 314v Starowolski nie notuje
 • 520 $a 160. "Copia listu [...] primasa [Macieja Łubieńskiego] do krola [Władysława IV] in disuasione monuendorum castrorum contra Turcas sine consensu ordinum in Ao 1646" k. 314v-315
 • 520 $a 161. "Anno Christi eodem 1646. Copia listu [...] woiewody krakowskiego, [Stanisława Lubomirskiego] do krola [...] Władysława IV] in eadem materia vt supra [31.05]" k. 315-317
 • 520 $a 162. "Copia manifestationis senatorum Regni Anno salutis 1646, Kraków 18.07. "1646" k. 317v-318
 • 520 $a 163. "Epicedium in quo [...] Christina e Lubomirskich [...] eterno gaudio iam iam [???] fruens [...] Stanislaum in Koniecpole Koniecpolski generalem exercituum Regni Poloniae ducem, castellanum Crcouiensem [???] [...] viduum suum [...] et [...] Alexandrum a Koniecpole Koniecpolski Coronae Poloniae vexilliferum [...] filium unicum post se relictum, utrumque maestissimum consolationis ergo alloquitur Hisce: Vita quid est? Umbella, ampulla, dolor, labor, alga [...]
 • 520 $a 164. "Anno salutis 1646. Naleziony sposob zatrzymania woiska w dalszei służbie Rzeczypospolitej, ktore teraz iest [...]" k. 318-319v
 • 520 $a 165. "Obmyslenie hibernorum woyska Rzeczypospolitei kwarcianemu. Te dwoch rzeczy potrzebuią miejsca i sposobu zołnierzowi żicia" k. 319v-321
 • 520 $a 166. "Muza opiewaiąca smierc roznych panow ktorzy w iednem roku pomarli z zalem ojczyzny Anno salutis 1636" k. 321v-325
 • 520 $a 167. "Wieniec z sławy vwity [...] Stanisławowi Daniłowiczowi woiewodzicowi ruskiemu, korsunskiemu etc staroscie [1636]" k. 325-327v
 • 520 $a 168. "Epigramma [...] Stanislai a koniecpole Koniecpolski castellani Cracouiensis, exercituum Regni supremi ducis: D. O. Maximo Vitae et mortis Regi [...]
 • 520 $a 169. "Racorianae ecclesiae inscriptio [...] Jacobus Zadzik episcopus Cracouiensis dux Seueriae studio ac opera posthuma executorum amicorum errexit Anno salutis 1643" k. 328v
 • 520 $a 170. Fraszki [6, dosyć frywolne]" k. 329
 • 520 $a 171. "Oratio nuptialis per ironiam tractatur przez [...] Jakuba Maksymiliana Frydry [Fredry] podkomorzego przemyskiego w oddawaniu paniei Wypyskiei chorążynei nurskiei" k. 330-331v; 1" k. wycięta
 • 520 $a 172. "Copia listu hana tatarskiego do [...] Jeremiego Michała Korybuta Wisniowieckiego woiewody ruskiego Ao 1647 z Bachce Szaraiu Hangierei han krymski" k. 332-333 Oświadcza się ze swoją przyjaźnią, gotów jest na każde wezwanie śpieszyć na pomoc, przesyła konia tureckiego z rzędem i kulbaką, prosi o zwolnienie ujętego przez Wiśniowieckiego posła, który "samodziesięt" udawał się do Moskwy
 • 520 $a 173. "Copia listu od Szefer Adi do [...] Jeremiego Michała] Wisniowieckiego woiewody ruskiego, b. m. r., ok. 1647]" k. 333v Zapewnia o przyjaźni, a chan "chce braterstwa dotrzymać" Adversae fortunae gesta w oiczyznie naszei od początku zaraz panowania krola Kazimierza Czwartego syna Zygmunta Trzeciego summa inferius scriptorum
 • 520 $a 174. "Eventus rad [...] canclerza coronnego [...] Jerzego Ossolińskiego] cuiusdam magni in Republica viri optimi zelatoris libertatis Poloniae pod Zborowem suppresso autore wydany Ao Dni 1649 Woina teraznieisza kozacka in coniunctione armorum z Tatary isz iest fructus i effectus rady P. Canclerza coronnego krociusienko wywodze simplici veritatis stillo iako prawdziwie krotka iako zołnierz" k. 334-337
 • 520 $a 175. "Condycye pokoiu z hanem pod Zborowem Anno 1649, a to gdy Chmielnicki osadziwszy woisko pod Zbarażem iunctis viribus z Tatarami szedł przeciwko krolowi [Janowi] Kazimierzowi [ktury [???] miał był dac odsiecz oblężonym pod Zbarażem] i podkał pod Zborowem niespodziewanego vt praemissum est superius, że takie wymierzył condycye, dan pod Zborowem die 29 Augusti Anno Dni 1649" k. 337v-338
 • 520 $a 176. "Declaracja łaski Jeo krolewskiey Msci [Jana Kazimierza] woysku zaporowskiemu na punkta suppliki dana" k. 338-339
 • 520 $a 177. "Copia listu [...] woiewody kiiowskiego [Adama Kisiela] do krola [...] Jana Kazimierza] de data w Kiiowie 16 Octobris 1650" k. 339-342v
 • 520 $a 178. Bogdan Chmielnicki z wojskiem zaporowskim JKM] Puncta suppliki do krola [Jana Kazimierza] i Rzeczypospolitey od woiska Jeo KMci zaporowskiego pod Zborowem, gdy tractaty zaszli [1649]" k. 343v
 • 520 $a 179. "Puncta przez [...] woiewodę bracławskiego [Adama Kisiela] o [...] comisarzow od KJeo Mci [Jana Kazimierza ... Bogdanowi] Chmielnickiemu hetmanowi woiska zaporowskiego i wszystkiemu woisku zaporskiemu pozwolonych w Perejasławiu Ao Dni 1649" k. 343v-344v
 • 520 $a 1. Przeproszenie króla Zygmunta III przez wojewodę krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego pod Janowcem 8. 10. 1606 roku k. 1 fragment bez początku
 • 520 $a 2. "Copia listu pod rokosz [Janowiec 8. 10. 1606]" k. 1v-5 brak końca
 • 520 $a 3. "Na ziezdzie kaliskim list od szlachty do JM X Arcibiskupa Gnieznienskiego [Bernarda Maciejowskiego]. Podpisany: Wojciech Żychliński marszałek zgromadzenia na sądach kaliskich imieniem woiewodztwa kaliskiego, [Kalisz] 16.01. [1607]" k. 5-5v
 • 520 $a 4. "List [Piotra] Goraiskiego do Jakuba Sieninskiego [wojewodzica podolskiego], w Racznej 02.03. 1607" k. 5v-6 Na zjazd nie może się stawić dla słabego zdrowia i innych przyczyn rodzinnych
 • 520 $a 5. "List [Stanislawa] Stadnickiego [starosty zygwulskiego] do tegosz [Jakuba Sieninskiego], Łańcut 04.04. [1607]" k. 6 Przesyła niezbyt pomyślne wiadomości ze zjazdu pod Jędrzejowem, 09.04. `607
 • 520 $a 6. "Universał Jendrzeiowski, Jędrzejów 06.04. 1607" k. 6v-7
 • 520 $a 7. "List [...] woiewody podlaskiego [Jana Zbigniewa] Ossolińskiego do [...] Jakuba Sieninskiego woiewodzica podolskiego, Klimontów 09.04. 1607" k. 7v Wysyła "umyślnego" na zjazd jędrzejowski "abys WM raczył o wszystkim dać znać
 • 520 $a 8. "List [Prokopa] Pękosławskiego do tegosz [Jakuba Sieninskiego]", b.m., b.d. 1607]" k. 7v-8 Donosi o wciąż napływającej szlachcie na zjazd w Jędrzejowie
 • 520 $a 9. "Tenże do tegosz [Prokop Pękosławski do Jakuba Sieninskiego], Jędrzejów 04.04. 1607" k. 8v "Nie będziem czekac na nikogo maiąc gotowe zelatori z panow Wielgopolakow, ktorzy w responsie sieradzkim kilka y 20 criminałow zadaią abo więcey [...]"
 • 520 $a 10. "List [Stanisława?] Lanckoronskiego do tegosz [Jakuba Sieninskiego], Kotuszów 10.04. 1607" k. 8v-9 Zobowiązał się zapłacić pod Jędrzejowem "towarzystwu ostatek pieniędzy", tymczasem poborca w Iwaniskach dał tylko 180 złotych."Jam jusz na ten zaciąg wydał swoich pieniędzy przez pułtora tysiąca złotych".
 • 520 $a 11. "List niejakiego [Stanislawa] Pomorskiego do tegosz [Jakuba Sieninskiego], Jędrzejów 26. [04. 1607]" k. 9-10v Przesyła przez "pacholę wiadomości ze zjazdu w Jędrzejowie: "W sobotę przeszłą wysadzeni są sposrzodka braci PP Deputatow 24 do skutecznego zawarcia i dalszego poparcia rokoszu [...] nazwiska]
 • 520 $a 12. "List [...] Stephana Kazimierskiego do tegosz [Jakuba Sieninskiego], Jędrzejów 20.04. 1607" k. 10v "[...] conkludowano w kole, zeby obozem wszyscy staneli, żeby rząd miedzy sobą postanowili y obrali miedzy sobą starszego pana Łaszcza".
 • 520 $a 13. "List [...] Jana Zbigniewa] Ossolinskiego do tegosz [Jakuba Sieninskiego], Swięciechów 20.04. 1607" k. 10v-11 Ciekawy wiadomości ze zjazdu, ale sam przyjechać nie może, ma bowiem majętność na śląsku, przez którą setki ludzi przejeżdża i wielkie wyrządza szkody
 • 520 $a 14. "List drugi [...] Stanisława] Pomorskiego do tegosz [Jakuba Sieninskiego], Jędrzejów 20.04. 1607" k. 11-12
 • 520 $a 15. "List [...] Zygmunta] Niszczyckiego do NN, Jędrzejów, ok. 24.04. 1607]" k. 12 Sprawy zjazdu w Jędrzejowie
 • 520 $a 16. "Gesta na seymiku opatowskim [Opatów 1607]" k. 12v Wyliczenie, kto będzie, a kogo nie będzie na sejmiku
 • 520 $a 17. "List [...] Jakuba] Leśniewskiego do [...] woiewodzica podolskiego [Jakuba Sieninskiego], [Jędrzejów 20.04. 1607]" k. 12v Obawia się, że "violentum co nastąpi", radzi więc "do tegoz macie rozum, media przekładaicie o pokoj [...]"
 • 520 $a 207. "Discurs co lepiey uczynić, iesli ze Szwedami czyli Moskwą pokoy zawierac" k. 372v
 • 520 $a 208. "Respons tych, ktorzy z Moskwą pokoiu życzą" k. 372v-373v
 • 520 $a 209. "Commoda moskiewskiego pokoiu" k. 373v
 • 520 $a 210. "List z koła od braciey do [...] marszałka w. koronnego [Jerzego Lubomirskiego], Lwów 22.02. 1657" k. 374 Ktoś rozsiewa fałszywe wiadomości o kontaktach z Rakoczym
 • 520 $a 211. "List od ziemie lwowskiey do woiewodztwa sendomirskiego, Lwów 22.02. 1657" k. 374v Gratulują wytrwania przy królu i proszą "nie zapominać nas braci y sług swoich tot agitatos procellis et incommodis belli iusz prawie wniwecz zniesionych od nieprzyiaciela [...]"
 • 520 $a 212. "Respons od [Jerzego II] Rakoczego na list ktory miasto podpisania punctow słaliśmy z obozu pod Torkami 22.02. 1657" k. 374v
 • 520 $a 213. "Drugi list w tenze czas od [...] Kimin Janusza hetmana transylwańskiego, Torki 23.02. 1657" k. 374v Liczy na przychylne ustosunkowanie się do wezwania o poddanie Lwowa
 • 520 $a 214. "Przetłumaczenie listu od wezyra tureckiego [Koprulu Mehmed paszy] przez [...] Stanisława Kazimierza] Bieniewskiego [kasztelana wolińskiego] przyniesionego do KJM [Jana Kazimierza], Stambuł [1657]" k. 374v-375 Jeżeli "ze strony teraznieiszego krola szwedzkiego żadna nas nie potkała szkoda, jakosz mozemy przeciwko prziazni między nami zawartey dac wam posiłek i nieprziazn przeciwko niemu pokazac [...]"
 • 520 $a 215. "Pod Przemyślem za bytnością woysk siedmiogrodzkich. Conditiones accordationis inter [...] Georgium Rakocy [...] principem Transylvaniae [...] mediante [...] Joanne Kiminiano exercituum [...] generali ac [...] ordinis equestris ad praesens Praemisliae congregatos atque praesidium ibidem im positum nec non cives ac incolas praefatae civitatis Praemisliensis, Przemyśl 03.03. 1657" k. 375v-376
 • 520 $a 216. "Prognostyk starodawnego proroctwa ktore przy zbudowaniu baszty iedney w Malborku w Prusiech przez szwedzkiego commendanta pod ziemią na mosiądzowey tablicy nalezione" k. 376v "Frustra affectando Poloniam [...] A. 1656 [5 w.]
 • 520 $a 217. "Pacta deditionis Cracouiensis cum Suetico generali Wirtio stabilita die 24 Augusti 1657 r." k. 376v-377
 • 520 $a 218. "Puncta postanowione z krolem [...] węgierskim [Leopoldem I] zaciągaiąc woyska do ćorony przez [...] Poskarbiego coronnego [Bogusława Leszczyńskiego], Wiedeń 27.05. 1657" k. 377-379v.
 • 520 $a 219. Zabiegi francuskie o sukcesję w Polsce po królu Janie Kazimierzu]" k. 380-381v
 • 520 $a 220. "Loci applicabiles do hetmana mowy [Stanisława Potockiego?] za sobą [...] Gabriela Silnickiego łowczego lwowskiego [...] stolnika podolskiego, ok. 1655]" k. 382 Uwagi moralne na podstawie Pisma św.
 • 520 $a 221. "Na furie i minas tegosz" k. 382v Uwagi moralne
 • 520 $a 222. "Przemowa do krola [...] Jana Kazimierza] witaiąc go od woyska iako posła [...] Gabriela z Silnic Silnickiego łowczego ziemie lwowskiej, pułkownika [...] na drugim sejmie po rozerwanym in Ao 1665 12 Martii" k. 383 Mowa grzecznościowa okraszona odwoływaniem się do postaci rzymskich
 • 520 $a 223. "Przemowa tegosz [...] Gabriela Silnickiego] do Poselskiey Izby tegosz seymu uczyniona w tymże w roku [1665]" k. 383v Życzenie pomyślnych obrad
 • 520 $a 224. "Głos w senacie tegoz [...] Gabriela Silnickiego] na tym seymie [1665] o pospolite ruszenie prosząc" k. 383v-384v
 • 520 $a 225. "Copia listu [...] Jerzego] Lubomirskiego do [...] woiewody krakowskiego, hetmana w. koronnego [Stanisława Potockiego]. Datum pod Jarosławiem 26.07. 1665 Ao" k. 384v O pośrednictwo "[...] życzę sobie ubłagać JKM wszelką vniżonością moią [...]"
 • 520 $a 226. "Copia listu tegosz [Jerzego Lubomirskiego] do krola [...] Jana Kazimierza] de data vt supra, [Jarosław 26.07. 1665]" k. 384v Mimo że "Vniżone moie suppliki" nie znalazły u króla posłuchu, "najpokorniej" prosi o przebaczenie
 • 520 $a 227. "Copia listu [...] xiędza biskupa krakowskiego [Andrzeja Trzebickiego] do [...] woiewody krakowskiego [Stanisława Potockiego], Kraków 15.07. 1665" k. 384v-385 Cieszy się, że stoi przy królu i dla uspokojenia kraju radą swoją stara się, żeby król "przyjąć raczył żebrzącego miłosierdzia JWP Lubomirskiego"
 • 520 $a 228. "List do [...] xiędza biskupa kamienieckiego od [...] Gabriela Silnickiego łowczego lwowskiego, pułkownika KJM [Jana Kazimierza] powracającego od chorągwie vsarski [...] woiewody krakowskiego [Stanisława Potockiego] pod ktorą był porucznikiem, a z ktorą był przy krolu [...] przeciwko [...] Jerzemu Lubomirskiemu in Ao 1665" k. 385-385v Przesyłał listy "Nie wiem jednak iesli te moie dochodziły tabelli, bom reciprocatus od MM Pana nie bywał responsami". Wiadomości bieżące o rokoszu Lubomirskiego; NB: Żychliński, Zł. Ks. nie wykazuje w 1665 biskupa kamienieckiego
 • 520 $a 229. "List do tegoz [biskupa kamienieckiego] od tegoz [Gabriela Silnickiego] w iney materiey", b.m., b.d. 1665]" k. 385v-386v Uskarża się na napad na dwór i na wyrządzone szkody, pozostaje mu tylko sąd i ucieczka pod opiekę biskupa
 • 520 $a 230. "List tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do [...] Tyzynausa [Jędrzeja Tyzenhauza] starosty vświackiego, dworzanina krola [...] Jana Kazimierza] b. m. r. [1665]" k. 386v Prosi o protekcję w uzyskaniu starostwa buskiego po bracie, ponieważ zdrowie jego doszło "ad extrema"
 • 520 $a 231. "List od tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do [...] Wulfa [Wolfa] starosty felinskiego w teyze materyey", b.m., b.d. 1665]" k. 386v
 • 520 $a 232. "List od tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do [...] woiewody krakowskiego, h. w." k. [Stanisława Potockiego] iako do swego rotmistrza w teyze materyey", b.m., b.d. 1665]" k. 386v-387
 • 520 $a 233. "List od tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do [...] xiędza kanclerza koronego [???] [Mikołaja Prażmowskiego] w teyze materyey", b.m., b.d. 1665]" k. 387
 • 520 $a 234. "List od tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do [...] Jędrzeja Modrzewskiego] potczaszego sieradzkiego, strażnika woyskowego w teyze materyey", b.m., b.d. 1665]" k. 387-387v
 • 520 $a 235. "Listek pisany do [...] Gołuhoskiego in confidentia" k. 387v
 • 520 $a 236. "List od tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do [...] marszałka nadwornego [Jana Klemensa Branickiego]", b.m., b.d. 1665]" k. 388 O protekcję w sprawie kasztelanii halickiej lub kamienieckiej
 • 520 $a 50. "Druga declaratia [króla Zygmunta III], z obozu pod Orańskiem dnia 06.07. 1507 ! [1607]" k. 65-67
 • 520 $a 51. "Trzecia declaratia [króla Zygmunta III], z obozu pod Warszawą 27.07. 1607" k. 67-68v
 • 520 $a 52. Uniwersał Zygmunta III króla Polski], Warszawa sejm walny 18.06. 1607" k. 68v-71 Pisma ktore pod rokoszem bez mianowanych autorow wychodzieły
 • 520 $a 53. "[Mikołaj Zebrzydowski], Apologia abo sprawota szlachcica polskiego na rokoszu pro die 6 Augusti in Anno Dni 1606 pod Sendomierzem będącego" k. 73-99v
 • 520 $a 54. "Apostr[o]phe do woiewody krakowskiego. Panie woiewodo" k. 100v "Potomku cny onych przodkow, ktorzy Rzeczpospolitą miłowali [...] "
 • 520 $a 55. "Consilium na triumphie krakowskim przy wroceniu sie KJM [Zygmunta III] z Janowca iemu dane, napisane Victoria" k. 100v-101
 • 520 $a 56. "Tamze podane compendium naprawy Rzeczypospolitey" k. 101-102v
 • 520 $a 57. "Na pisma potwarzaiące ludzi cnotliwe pod tytułem: Otosz tobie rokosz, wydane na ohyde rycerstwa ma rokoszu będącego prawdziwa y krotka Odpowiedz" k. 103-108v [brak końca] Między" k. 108 a 109 resztki trzech kart wyciętych
 • 520 $a 58. "Definitio rokoszu" k. 109v
 • 520 $a 59. "Rozmowa synow z matką [06.04. 1607]" k. 109v-110
 • 520 $a 60. "Rozmowa braci Woiciecha z Stanisławem [06.04. 1607]" k. 110-115v
 • 520 $a 61. "Genuina reuficatio calamitatis Poloniae [po 15.08. 1607]" k. 116-120v
 • 520 $a 62. "Fundament z ktorego rokosz y wszystkie rozruchy w Koronie Polskiey vrosły za Zygmunta trzeciego polskiego y szwedzkiego krola [VII 1606]" k. 121-132 - tekst znacznie skrócony
 • 520 $a 63. "Rzeczy naprawy potrzebuiące abo seymikiem abo rokoszem w Rzeczypospolitey" k. 132v-137
 • 520 $a 64. "Copia listu od [Stefana Boczkaiego] inną ręką: Boczchaiego] do rokoszu pod Stężycą. Datum ex castris ad Koszice 10 Marty 10 Marty An. 1606" k. 138 "Audiuimus de maxima iniuria quam patitur Illris Nicolaus Zebrzydowski [...]"
 • 520 $a 65. "Inuectiua na dinaste Wielgopolskiego" k. 138v-141v Podpisany: Philon Prawdzicki
 • 520 $a 66. "Morale biskupom" k. 141v-143
 • 520 $a 67. "Zniesienie calumnÿ z pana woiewody krakowskiego y zaraz declaratią scriptow stężyckich z strony praktik" k. 143v-147v
 • 520 $a 68. "Na zamek krakowski piechoty krolewskiey puscic nie chciano rebelią to" k. 147v-159
 • 520 $a 69. "Hyperbolica narratio processus rokoszanorum" k. 159-166
 • 520 $a 70. "Imago votorum Senatus Regni Poloniae Daniel Propheta" k. 162-166 [brak końca]
 • 520 $a 71. "Cuius nomen Corydon eius argumentum tak est [...]" k. 166v-170v
 • 520 $a 72. "Tragedia rokoszowa seu alias proces rokoszowy y rozmawiaią: Ambitia, Rancor, perfidia, Astutia, Superbia, Arrogantia, concursus seu Multitudo, Praesumptio, Confusio, Licentia seu Marsalcus, Latrocinium, Stultitia, Veritas. Acclamatio, Metus, Furor, Epilogus [1607]" k. 170v-178v
 • 520 $a 73. "Planct na teraznieysze nieszczęsne czasy" k. 178v-180
 • 520 $a 74. "Wiersze o [Janie] Zamoyskim" k. 180-184
 • 520 $a 75. "Wiersz o [Janie Karolu] Chotkiewiczu" k. 184-185
 • 520 $a 76. "Rokosz glinianski Anno Domini 1379" k. 186-190 BK 316 nr 1; BK 317 nr 1
 • 520 $a 77. "Proces [Stanisława] Stadnickiego [starosty zygwulskiego] z [Łukaszem] Opalinskim [starostą leżajskim]. Actum in castro Praemisliensi feria sexta post Dominicam Jubilate proxima [24.04] Anno Dni Millesimo Sexcentisimo Octauo" k. 191
 • 520 $a 78. "Odpowiedz [Stanisława] Stadnickiego [Łukaszowi] Opalinskiemu, Łańcut 28.04. 1608" k. 191v
 • 520 $a 79. "List [Stanisława] Stadnickiego do [...] X Arcibiskupa gnieznienskiego [Wojciecha Baranowskiego], Łańcut 06.08. 1609" k. 191v-192
 • 520 $a 80. "Respons [...] x. Arcibiskupa [Stanisławowi] Stadnickiemu, Uniejów 10.08. 1609" k. 192v [...] "stronę drugą w tei mierze obwieszczę y onę serio vpomnieć nie zaniecham, żeby się w pokoiu zachowała [...]"
 • 520 $a 81. "Copia listu od [Stanisława] Stadnickiego do X Arcibiskupa [Wojciecha Baranowskiego], b. m. r [Łańcut? 1607]" k. 192v-193
 • 520 $a 82. "Respons X Arcibiskupa [Wojciecha Baranowskiego] na drugi list [Stanisława] Stadnickiego de data 31 Octobris [1609]" k. 193-194
 • 520 $a 83. "List starosty lezaiskiego [Łukasza Opalińskiego] do [Stanisława] Stadnickiego, Warszawa b. r. [1609]" k. 194v
 • 520 $a 84. "Respons [Stanisława] Stadnickiego [Łukaszowi Opalińskiemu]", b.m., b.d. 1609]" k. 194v-196
 • 520 $a 85. "Rozeim miedzy [Łukaszem] Opalińskim a [Stanisławem] Stadnickim, Wiśnicz 1610" k. 196v-197
 • 520 $a 86. "List X Arcibiskupa [gnieznienskiego Wojciecha Baranowskiego] do [...] woiewody podlaskiego [Jana Zbigniewa Ossolińskiego], Kraków 19.01. 1610" k. 197-198 "Inakszey resoluciey spodziewałem się w sprawie JP Stadnickiego a jeslim z listu WM mego M. Pana wyrozumiec y z kopiey tego listu ktoryś mi WM posłac raczeł, ktorym z JM P. woynickim commonikowałem, y aby dobre postępki me w tey sprawie tak pełną obłudy iakiey sukienką nakry one być miały iakom na to nie zarobieł, tak w smak mito isc nie noze [...]"
 • 520 $a 87. "Respons [...] woiewody podlaskiego [Jana Zbigniewa Ossolińskiego] na list [...] Arcibiskupa [gnieźnieńskiego Wojciecha Baranowskiego] Garszko 24.01. 1610" k. 198v [...] "Jest wprawdzie oczym melankolizowac [...] iako im daley tym barziey odchodzimy ab institutis moribus maiorum nastrorum imo ab ipsa forma Reipublicae nostrae [...]"
 • 520 $a 88. "List [Stanisława] Stadnickiego do KJM [Zygmunta III], b. m. [Łańcut? 14.02. 1610]" k. 199-200v "W żalu ktory raz wraz dostaie się mnie słudze y wiernemu poddanemu WKM od nieprzyiaciela domowego nie obcego, nie tylko szarkac, ale iusz wołac przychodzi [...]"
 • 520 $a 89. "Respons KJM [Zygmunta III Stanisławowi] Stadnickiemu, w obozie pod Smoleńskiem 18.02. 1610" k. 200-201 Zapewnia o swej życzliwości [...] "iednak inaksze wiadomosci y częste nie tylko skargi wielu ich przez ludzi vkrzywdzonych y poszkodowanych przez co się wielka pokoiu pospolitego dzieie turbacia [...]"
 • 520 $a 90. "List do Panow Senatorow od [Stanisława] Stadnickiego na conuocatieÿ" k. 201-202v Odpiera zarzuty, to ludzie źli chcąc go zohydzić [...] "y na sławie moiey vszczypac udali do KJM abym ia iakies woyska na pograniczu węgierskim miał skupic [...]"
 • 520 $a 91. "Słup do Gościa" k. 202v
 • 520 $a 92. "Instructia [...] senatorow dana [...] Stanisławowi Sułowskiemu opatowi tynieckiemu do [...] Stanisława Stadnickiego y [...] Szczęsnenego [???] Herbortha, w Krakowie die 25 stycznia roku 1610" k. 203-204v
 • 520 $a 93. "W mowie do [...] Szczęsnego Herbortha ad extrema pericula to przydac" k. 204v "Przypomniawszy mu nie dawno, gdy go z więzienia wypuszczono ostra KJM przysięgę, dany script, że oyczyznie practicami więcey szkodzic nie miał [...]"
 • 520 $a 94. "Copia listu X Arcibiskupa gnieznienskiego [Wojciecha Baranowskiego] do woiewody siedmiogrodzkiego [Gabriela Batorego], Kraków 25.01. 1610" k. 204v-205v [...] "grauibus indiciis admouemur Ill. Vestram peruersis ac temerariis aliquorum ut fertur gentis nostrae hominum consiliis eo moveti ut [...] publicae qua in patria nostra fruimur libertati inimicam se praestet [...]"
 • 520 $a 95. "Vniuersał. Actum in castro Opocznensi Feria Quinta post festum Purificationis Beatae Mariae Virginis proxima [09.02] Anno Dni Millesimo Sexcentesimo decimo [...] Woyciech Baranowski [...] Arcybiskup Gnieznienski Legatus Natus koronny prymas y pierwsze xiąże" k. 205v-206v Uniwersał ostrzega przed Gabrielem Batorym "pod tę nieobecnosc KJM Pana naszego miłosciwego"
 • 520 $a 96. [O sporach i napadach Stadnickiego i Opalińskiego]" k. 207
 • 520 $a 97. "Epitaphium Stanisława Stadnickiego. Gosciu i podróżnÿ" k. 207-208
 • 520 $a 98. "Recognitio [...] Lucae Opalinski ratione interemptionis olim [...] Stanislai Stadnicki. Actum in castro Praemisliensi feria quinta post festum S. Bartholomaei Apostoli proxima [26.08] Anno Dni 1610" k. 208v
 • 520 $a 99. "Epitaphium Stadnicio interempto" k. 208v-209
 • 520 $a 100. "Antithesis epiataphÿ. Stanislaus Stadnicki hic iaceo" k. 209
 • 520 $a 101. "Respons przy iednaniu [...] paniey starosciney lezayskiey w niebytnosci [...] pana starosty małżonka iey [Łukasza Opalińskiego]" k. 209-218
 • 520 $a 102. "Stephani regis allocutio ad proceres" k. 218v BK 317 nr 333 Gesta Polonica Regnante Sigismundo III Dei Gratia Polonorum Rege
 • 520 $a 103. "Diarius gestorum Bellicorum cum Turcis in Anno 1621 Die 2 Septembris-die 15 Octorbris [???]" k. 221-227
 • 520 $a 104. "Pacta cum imperatore Turcarum [Osmano II] Anno Dni 1612" k. 227-229
 • 520 $a 105. "List Jana Zamoyskiego kanclerza koronnego do Ojca Swiętego z zonę krolowy [...] Zygmuntowy III, Zamość 14.03. 1605" k. 229-230 A. Theiner nie notuje tego listu
 • 520 $a 106. "Przemowa do [krola Zygmunta III] na seymie walnym [warszawskim] przez marszałka poselskiego [Jakuba Sobieskiego roku 1623 24 stycznia]" k. 230v-232v
 • 520 $a 107. "Dziękowanie posłow [24.01. "1623]" k. 232v-234v
 • 520 $a 108. "Mowa [...] marszałka poselskiego [Jakuba Sobieskiego] przy exorbitancjach [24.01. "1623]" k. 234v-236v
 • 520 $a 109. "De non eligendo successore durante vita principis. Przemowa [...] Marcina] Żegockiego sendziego Ziemie Wielunskiey marszałka poselskiego na seymie torunskim Roku Panskiego 1626" k. 236v
 • 520 $a 110. "In eadem materia epistola. List pana krakowskiego [Jerzego Zbaraskiego] do X Stanisława Lubinskiego [Łubieńskiego] podkanclerzego koronnego [1626]" k. 237v
 • 520 $a 111. "Idem [Jerzy Zbaraski] in eadem materia ad quendam senatorem [1626]" k. 237v-239 [...] "zdał się WM trzymać strony krolewicza Jego Mci Władysława, ja jednak stateczniey y za ladaiąką przyczyną nie dam się z mego propositum ruszyć [...]"
 • 520 $a 112. "List tegoż [Jerzego Zbaraskiego] do senatora jednego De vicissitudine rerum Regni Poloniae [1626]" k. 239v-240v
 • 520 $a 113. "Mowa [...] podstolego koronnego [Jerzego Ossolińskiego] na pogrzebie [...] biskupa krakowskiego [Marcina] Szyszkowskiego [1630]" k. 240-242v
 • 520 $a 114. "Przemowa [...] marszałka poselskiego [Jerzego Ossolińskiego podstolego koronnego] do krola [...] Zygmunta III] na początku seimu 1631" k. 242v-244v
 • 520 $a 115. "List od pana krakowskiego [Stanisława] Koniecpolskiego do krola [...] Władysława VI !] [IV] o ozenieniu" k. 244v-248
 • 520 $a 116. "Consilium scretum [...] Joannis] Lipski episcopi Culmensis. O ozenieniu krolewskim, ok. 1637]" k. 248v - krótki fragment
 • 520 $a 117. "Votum [...] Krzysztofa] Zbaraskiego koniuszego koronnego na seymie toruńskim 1626" k. 248v-250
 • 520 $a 118. "Przemowa [...] Jakuba Sobieskiego woiewodzica lubelskiego, starosty krasnostawskiego na pogrzebie [...] Krzysztofa ze Zbaraża Zbaraskiego koniuszego koronnego, krzemienieckiego, seleckiego, [ch] rubieszowskiego etc starosty 5 May Anno Dni 1627" k. 250-252
 • 520 $a 119. "Mowa przy oddawaniu Szujskich cara [Dymitra] j. gubernatora ziemie moskiewskiey[w Warszawie przez hetmana koronnego Stanisława Żółkiewskiego 29. 10. 1611 roku]" k. 252v-253v - brak znacznej części końcowej
 • 520 $a 120. "List p[ana] krakowskiego [Jerzego] Zabraskiego do krola [...] Zygmunta III], Kraków 20. 10. 1629" k. 253v-257
 • 520 $a 121. "Przemowa na pogrzebie [...] Bernata Maciejowskiego kardynała i biskupa krakowskiego [arcybiskupa gnieźnieńskiego 1608]" k. 257v-258v
 • 520 $a 122. "Przemowa pogrzebowa" k. 258v-259 - formuła
 • 520 $a 123. "Mowa na pogrzebie [...] pana sieradskiego [Jana Przerębskiego?] przez [...] Jana] Romiszewskiego kasztelana rozpierskiego, ok. 1606]" k. 259v
 • 520 $a 124. "Przemowa przy wyprowadzeniu ciała [...] Andrzia [???] z Tęczyna casztellana bełskiego przez [...] canclerza koronnego [Feliksa Kryskiego?] Anno 1613" k. 260-261
 • 520 $a 125. "Przemowa tegosz [Feliksa Kryskiego] przy pogrzbie [???] [...] Komorowskiego dworzanina Jeo krolewskiej Mci [Zygmunta III]" k. 261v
 • 520 $a 180. "List z commisiey z kozakami do [...] kanclerza koronnego [Andrzeja Leszczyńskiego], dan w obozie pod Rudnem d. ultima Octobris 1651" k. 344v-347
 • 520 $a 181. "Nowiny od dworu do Piotrkowa pisane die 31 Octobris 1651" k. 347v "JKM nie kontent z tych zawarcia tractatow ktorym nie długo trwać tuszy [...]", chodzi o pomoc dla hospodara wołoskiego przed furią Chmielnickiego
 • 520 $a 182. "Copia listu [...] pana krakowskiego [Mikołaja Potockiego] do krola [Jana Kazimierza] z obozu pod Białympolem 24 Octobris 1651" k. 347v-348v Na końcu list data 14 Octobris
 • 520 $a 183. "Copia listu hospodara wołoskiego [Bazylego Lupu] do [...] pana krakowskiego [Mikołaja Potockiego] 18 Octobris 1651" k. 348v-349 Oświadcza się ze swoją życzliwością i przyjaźnią; zawiadamia, że "[...] 22 Augusti wielkie motus powstały w Konstantynopolu"
 • 520 $a 184. "Copia ramoty hana tatarskiego [Islam Gireja] do Bohdana Chmielnickiego" k. 349 Wysyła mu wojsko na pomoc
 • 520 $a 185. "Copia listu do pana krakowskiego [Mikołaja Potockiego] od [Bohdana] Chmielnickiego 9 Octobris z Korszunia 1651" k. 349-350 Przyjmuje do wiadomości, że zamiast komisarzy "do dalszego ostrzegania pokoiu" wyznaczony jest wojewoda kijowski Adam Kisiel i ze wszystkim ma się z Chmielnickim "znosić"
 • 520 $a 186. "Puncta sporządzenia i vspokoienia wojska JKM [Jana Kazimierza] zaporowskiego na commissiey pod Białą Cerkwią odprawioney przez nasz commissarzow na podpisie wyrazonych Anno Domini 1651 d. 28 Septembris" k. 350-352
 • 520 $a 187. "Copia listu od [...] woiewody poznanskiego [Krzysztofa Opalińskiego] do krola [...] Jana Kazimierza] de data z Rosczyc d. 26 January 1652" k. 352
 • 520 $a 188. "Puncta inter [...] Stephanum Czarniecki castellanum Kiioviensem et gubernatorem Arcis et Vrbis Crcouiensis atque [...] Vitemberg ratione subditionis Arcis et Vrbis Cracoviae. Actum in Arce Cracouiensi feria secunda ipso die Sancti Lucae Euangelistae [18. 10] Anno Domini Millesimo sextentesimo quinquagesimo quinto. Conditiones et articuli inter Sacram Mttem Regnique Sueciae senatorum et campi marschalcum [...] Vitembergium et gubernatorem Arcis et Vrbis Cracoviae [...] castellanum Kiioviensem [Stephanum Czarniecki] circa deditionem dictae Arcis et Vrbis Cracouiae initae die 17 Octobris A. D. 1655" k. 353v-355
 • 520 $a 189. "Diplomatis vero Sacrae Regiae Mttis Sueciae tenor sequitur estque talis. Datum Kazimiriae ad Krakowiam Decima Septima Octobris Anno Dni Millesimo sexcentesimo quinquagesimo quinto. Carolus Gustauus, locus sigilli Regni Sueciae" k. 355v Instructio nunciis palatinatuum Minoris Poloniae, et nunciis ab exercitu Polonico missis data
 • 520 $a 190. "Declaratio Sacrae Regiae Mttis Sveciae data deputatis palatinatuum Cracoviensis, Sandomiriensis, Kiioviensis, Russiae, Volyniae, Lublinensis et Bełzensis, super iis, quae eorum nomine S. R. Mtti a dictis deputatis proposita sunt. Actum Cracouiae d. 21 Octobris Anno Dni 1655. Carolus Gustauus" k. 356v-357
 • 520 $a 191. "Diploma super articulum sextum a [...] rege Sueciae [Carolo Gustavo] palatinatibus datum. Dabantur in castris nostris ad Proszowice die vigesima Octobris 1655. Carolus Gustauus. Locus sogilli [???]" k. 357
 • 520 $a 192. "Scriptum a nuntiis Terrestribus ad manus regis Sueciae datum et subscriptum [inną ręką] Cracouiensibus, Sandomiriensibus, Kiioviensibus, Lublinensibus, Wołyniae et Bełzensibus. Actum Cracouiae die 21 Octobris 1655" k. 357v-358 brak podpisów
 • 520 $a 193. "Manifestatia woiewodztwa sandomierskiego. Działo się pod Nowem Miastem Korczynem 5-ta Octobris Anno Domini 1655" k. 358
 • 520 $a 194. "Copia vniuersału KJM [Karola Gustawa] po podpisanych przez deputatow punctach, z niemieckiego na polskie wytłumaczonego, Kazimierz 19 Calendas Mensis Octobris 1655. Carolus Gustauus" k. 359 Zobowiązuje generała i oficerów "pod garłem [...] aby zabiegow tak iako y po wsiach y drogach zaniechali y panow żołnierzow y szlachty polskiey nie szarpali [...]"
 • 520 $a 195. "Copia listu od [...] marszałka wielkiego koronnego [Jerzego] Lubomirskiego do Karola Gustawa króla Szwecji", b.m., b.d. 10. 10. 1655]" k. 359v-360
 • 520 $a 196. "Puncta inter [...] electorem marchionem Brandenburgensem et statum senatorium ac equestrem Terrarum Borussiae in conuentu Maryeburgensi constituta. Actum in Rinsk die 12 Nouembris 1655" k. 360-362
 • 520 $a 197. "Confaederatia stanow koronnych dla maiestatu JKMci [Jana Kazimierza] a całosci Rzeczypospolitey podzwignienia vczyniona, w Łańcucie dnia [31] miesiąca stycznia 1656" k. 362v-363v
 • 520 $a 198. List z Krosna z koła pisany przez [...] Marszałka [Jerzego] [???] Lubomirskiego, JeoMsci pana Woiakowskiego łowczego chełmskiego do KJM [Jana Kazimierza]", b.m., b.d. I-II 1656]" k. 364 "[...] Chciey adesse WKmc y nie chciey nas deserere a obmyslic adaequata, ktoreby tak jusz nachylonym do upadku [...] mogły zabieżyć media et subsidia [...]"
 • 520 $a 199. "Confaederacja senatorska hetmanska szlachecka y żołnierska renuntiuiąc protectÿ krola Carola Gustawa w Tyszowcach d. 29. 12. 1655" k. 364v-366
 • 520 $a 200. "Confaederatia krakowskiego y sendomirskiego woiewodztw y częsci woyska quarcianego przeciwko Ziemi Przemyskiey y Sanockiey że nie szli pod Krakow pospolitym ruszeniem, pod Krakowem d. 21 Octobris 1656" k. 366v-367v
 • 520 $a 201. "A. 1656 d. 3 Novembris pod miastem Wilnem: Puncta z Moskwą namowione y na seym do approbaty wzięte" k. 368-369
 • 520 $a 202. "Scrypt do podpisu przysłany przez x-cia siedmiogrodzkiego [Jerzego II Rakoczego] posłom od ziemie lwowskiey dany A. 1657 d. 13 February w Stryiu. Datum Leopoli" k. 369v
 • 520 $a 203. "Na te puncta nie podpisaliśmy się, ale przez list takowy respons uczynio, Lwów d. 16.02. 1657" k. 369v
 • 520 $a 204. "List [...] marszałka w. koronnego [Jerzego Lubomirskiego] do [...] Jerzego II] Rakoczego", b.m., b.d. 1657]" k. 370v
 • 520 $a 205. "Consilium [...] podskarbiego coronnego [Bogusława] Leszczyńskiego w obieraniu Pana stante vita [...] Joannis Casimiri regis nostri [1656]" k. 370v-371
 • 520 $a 206. "Votum [...] Joannis Casimiri Regis Poloniae tum senatorum Regni coram imagine Sanctissimae Dei Genitricis in Cappella ad Cathedralem Ecclesiam annexa praestiterunt A. 1656" k. 371v-372
 • 520 $a 18. "Odpis [...] Prokopa] Pękosławskiego na listy [...] woiewodzica podolskiego [Jakuba Sieninskiego], Jędrzejów 20.04. [1607]" k. 12v-13 "[...] artykuły widzę y posły y wielkie inconueniens, y niestatek nasz, nie dac się tytułem krolewskim sądzic [ [...]"
 • 520 $a 19. "Respons [...] referendarzowi WXLitto [Eustachemu Wołłowiczowi] y [...] staroscie pinskiemu [Jerzemu Zbaraskiemu] posłom KJM [Zygmunta III] na poselstwo przez Ich Mci odprawione od koła rycerskiego rokoszowego pod Jendrzeiowem zgromadzonego 25 Aprila 1607 dany" k. 13v
 • 520 $a 20. "List [...] Pawła] Lubienieckiego do [...] woiewodzica podolskiego [Jakuba Sieninskiego], Warszawa 19.05. 1607" k. 14v Wiadomości z przebiegu sejmu z 1607 roku
 • 520 $a 21. "Tenze do tegosz [Paweł Lubieniecki do Jakuba Sieninskiego], Warszawa 19.05. 1607" k. 14v-15 "[...] progres tak y conclusia seymowa staneła magis per acclamationes, subtilitates [...]"
 • 520 $a 22. "List [...] Pawła] Gniewosza do tegosz [Jakuba Sieninskiego], Gorzyczany 21.05. 1607" k. 15v Nie był pod Jędrzejowem, ponieważ starał się zainteresować zjazdem "braci woiewodztwa sendomirskiego [...] w miasteczkach i na jarmarkach, ktore sam przypadały na tenczas [...]"
 • 520 $a 23. "List [...] Ciołka [z Żelechowa] do tegosz [Jakuba Sieninskiego], z Wiśniewy 02.06. 1607" k. 15-16v Zebrzydowski "[...] wczora abo dzis ruszyc sie mial po tamtey stronie Wysly z Wałowic [...]"
 • 520 $a 24. "Gesta pod Warką y w Piasecznie na deputaciey pod Czersk [16-18.06. 1607]" k. 16v-18ar
 • 520 $a 25. "Gesta pod Czerskiem [24-30.06. 1607]" k. 18ar-20
 • 520 $a 26. "Votum [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] [1607]" k. 20-21 "Prawda, zebym tego zyczył iako sprzodka na rokoszu, aby się było zadney suspiciey do odmiany Pana nie dawało, multo magis teraz [...]"
 • 520 $a 27. "Mowa [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego 16.06. 1607]" k. 21-24
 • 520 $a 28. "Mowa [...] Stanisława] Stadnickiego pod Czerskiem [16.06. 1607]" k. 24v-25 "[...] nie widzę, ieslize WM na tym seimie pragną tego, aby artykuły rokoszowe były approbowane [...] rad bym się wywiedział, kto się na nie pisał [...]"
 • 520 $a 29. "Mowa Szczęsnego Herbortha [16.06. 1607]" k. 25v
 • 520 $a 30. "Votum tegosz [Szczęsnego Herburta 16.06. 1607]" k. 25v-27v
 • 520 $a 31. "Te dziesięć dowodow pilnie uważywszy kazali mi [...] Panowie Collegowie moi wposrzodek WM referowac" k. 27v-29
 • 520 $a 32. "Protestatis Wielkopolakow [1607]" k. 29-30
 • 520 $a 33. "Copia listu [Wielkopolan 08. 1607]" k. 30v
 • 520 $a 34. "Vniuersał krolewski pod Jelza [Iłżą] dany przeciwko rokoszanom [06.07. 1607]. Actum in castro Sanocensi feria 5-ta in Vigilia Festi S. Bartholomei Apostoli [23.08.] Anno Dni 1607" k. 30v-34v
 • 520 $a 35. "Bełskie artykuły 1606" k. 35-41v
 • 520 $a 36. "Instructia na seym walny warszawski pro die 7 May Anni 1697 przez krola [...] Zygmunta III] złożony panom posłom woiewodztwa sendomirskiego z seymiku opatowskiego zgodnie [???] obranym, za wszystkich spolną zgodą namowiona, spisana y oddana" k. 42-43
 • 520 $a 37. "Artykuły seymiku opatowskiego die XV Decembris Anno Dni MDCVIII panom posłom dane na seym walny warszawski pro die 7 January [1609] złożony" k. 43-44v
 • 520 $a 38. "List do Riżan od [...] hetmana litewskiego [Jana Karola Chodkiewicza] aresztuiąc rzeczy [Piotra] Stabrowskiego, Zagory 21. 12. 1607" k. 44v
 • 520 $a 39. "Artykuły na seymiku wiśniewskim generalnym od krola JeoM [Zygmunta III] na dzień 27 marca złożonym [1607]" k. 44v-46v Seym Anni 1607 die 7 Mensis may
 • 520 $a 40. "Przemowa marszałka poselskiego [Feliksa Kryskiego]" k. 47v
 • 520 $a 41. Krótkie wota senatorów 1607]" k. 47v-51v
 • 520 $a 42. "Edict seymowy przeciw rokoszanom. Zygmunt III [...] król Polski WXLit., Warszawa na sejmie walnym koronnym die 25 Maia Anno ut supra [1607]" k. 52v
 • 520 $a 43. "Votum [...] Jana Dzierska podsędka lubelskiego na odprawę posłow rokoszowych, starosty kamienieckiego, na drugą propositią o posle rawskim" k. 52v-54v krótkie wota
 • 520 $a 44. "Responsum [Nicolai Zebrzydowski palatini Cracoviensis] contra edictum SRM [Sigismundi III], Stężyca 24.05. 1607" k. 54v-55v NB: Nie jest to odpowiedź Zebrzydowskiego na edykt królewski z 25.05., ale na pismo senatu z 20.05. wzywające go na sejm do Warszawy
 • 520 $a 45. "Iustificatia vstna krola [...] Zygmunta III] w Warszawie na seymie do [...] senatorow y posłow ziemskich wobec vczyniona die 15 Juny Anno 1607" k. 55v-56
 • 520 $a 46. "Puncta pokazanych rzeczy przez [...] woiewode krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego] sabbata infra Octauas Corporis Christi [06.06.] Anno Dni 1607" k. 56-57v
 • 520 $a 47. "Script Herbortow kiedy był po rokoszu z [Prokopem] Pękosławskim w więzieniu. Rozumiem temu, że ktokolwiek iest swiadomy spraw pospolitych, przyzna my te puncta [1608]" k. 57v-60
 • 520 $a 48. "Emblemata Izby Dobromilskiey" k. 61-63
 • 520 $a 49. "Declaratia krolewska, w obozie pod Warszawą 28.06. 1607" k. 63-65
 • 520 $a 237. "List [od Gabriela Silnickiego] do [...] xiędza sekretarza [...] w teyze materyey", b.m., b.d. 1665]" k. 388
 • 520 $a 238. "Do [...] xiędza Maydalinskiego [Madalińskiego Bonawentury?] w teyze materyey [Gabriel Silnicki]", b.m., b.d. 1665]" k. 388v 239. "Do [...] xiędza arcybiskupa lwowskiego [Jana Tarnowskiego] od tegoz [Gabriela Silnickiego] list, b. m. r., ok. 1665]" k. 388v Przesyła upolowaną sarnę. Dalej wiadomości gospodarcze
 • 520 $a 240. "Do [...] Wodzickiego administratora ceł JKM [Jana Kazimierza] list od tegoz [...] Gabriela Silnickiego], b. m. r., ok. 1665]" k. 388v-389 "[...] quam maxime precor [...] zeby mi ta quota przed Trzema Krolmi doysc mogła" - z ceł ruskich
 • 520 $a 241. "List do krola [...] Jana Kazimierza] tegoz [...] Gabriela] Silnickiego łowczego lwowskiego, b. m. r., ok. 1665]" k. 389 Przypomina się królowi przy "ocazyach distributywy" jakichś stanowisk, ponieważ "krew moie gdzie tego requirit wylał [...]"
 • 520 $a 242. "List do krolowey [...] Marii Ludwiki] tegoz [...] Gabriela] Silnickiego łowczego lwowskiego, b. m. r., ok. 1665]" k. 389 Prosi o poparcie sprawy, którą ustnie przedstawi "ut par est reuerentia przez ustną rellatią JKPN supplex recuruiąc [...]"
 • 520 $a 243. "List do [...] kanclerza w. koronnego [Mikołaja Prażmowskiego] tegoz [...] Gabriela] Silnickiego [łowczego lwowskiego], porucznika" k. 389-389v Oświadcza się z dalszymi usługami i ubolewa "co repetendo na tenczas po nieszczęsnym mogę rzec odwrocie a limitibus Vkrainy naszym".
 • 520 $a 244. "List tegoz [...] Gabriela] Silnickiego łowczego lwowskiego, porucznika h. w. koronnego [Stanisława Potockiego] do [...] Adama Ostrzyckiego marszałka confaederackiego a porucznika chorągwie pancerney [...] Wiśniowieckiego Constantego in Ao 1665" k. 390 Poleca się "[...] conseruuy commilitona swego, te sortes chudobki moiey, ktorey ia nie zwykłem taic, ani vskąpic dla vsługi woyskowey [...]"
 • 520 $a 245. "List do woyska confaederackiego od tegoz [...] Gabriela] Silnickiego ea de data [1665]" k. 390v Zapewnia "żem iest w lidzbie sług ICHM Panow, co sobie za taki honor kładłem, że mi nic amplius effundere sczodrzey, naywiększa moia nie mogła nigdy dola [...]"
 • 520 $a 246. "List tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do [...] xiędza Sczuki proboszcza warszawskiego, b. m. r., ok. 1665]" k. 390-391 O sprawach wojskowych i politycznych tych czasów
 • 520 $a 247. "Dzienkowanie za panne Siekierzynską od pana Gurskiego przez [...] Garbriela [????] Silnickiego łowczego ziemie lwowskiey, b. m. r., ok. 1665]" k. 391-392
 • 520 $a 248. "List tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do [...] xiędza biskupa kamienieckiego, b. m. r., ok. 1665]" k. 392v Użala się na gwałty żołnierskie."Dwor mi tameczny inuasorie infestowany, drzwi do niego impetuose powybiiano, podstarościego contaminose znieważono. Quid amplius do zadania dishonoru slachcicowi większego desiderabatur [...]"
 • 520 $a 249. "List od tegoz [...] Gabriela] Silnickiego do koła woyskowego, gdy był posłem od woyska, b. m. r., ok. 1665]" k. 392v Zdaje sprawę z działalności sejmowej
 • 520 $a 250. "List tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do [...] Stanisława Jana] Jabłonowskiego ruskiego na tenczas regimentarza woyska KJM na Vkrainie w teyze materyey, b. m. r., ok. 1665]" k. 393 Sprawozdanie z funkcji poselskiej
 • 520 $a 251. "List tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do [...] Collegow swoich, b. m. r., ok. 1665]" k. 393 Jak wyżej sprawozdanie z funkcji poselskiej
 • 520 $a 252. "List tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do [...] xiędza biskupa kamienieckiego [Wojciecha Korycińskiego?], b. m. r., ok. 1666/1667]" k. 393v Gratulacje, ponieważ "suscepisti między nami amplitudinem senatorskiego dignitarstwa virtutibus y swoimi mentis debitum praemium [...]"
 • 520 $a 253. "List tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do [...] Jordana stryia małząki swey, b. m. r., ok. 1665]" k. 393v Tłumaczy się z "nieuisczoney powinney JWPanu vsługi [...]"
 • 520 $a 254. "List tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do woyska przechodzącego przez włosci, b. m. r., ok. 1665]" k. 393v-394 Powołując się na dotychczas poniesione straty, prosi wojsko o "ulitowanie się nad sobą" i oszczędzenie Kociubiniec niedawno nabytej majętności
 • 520 $a 255. "List tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do [...] sendziow halickich trybunału radomskiego żem im w liscie pierwszym nie napisał wielmożni", b.m., b.d. k. 394
 • 520 $a 256. "List tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do [...] Mikołaja Hieronima] Sieniawskiego strażnika koronnego, b. m. r., ok. 1666/67]" k. 394v Dostał zwolnienie chwilowe z wojska do załatwienia spraw swoich domowych, uskarża się na opresję żołnierską, bo "armata manu" z lontami dwór jego w Urmaniu dragonią został otoczony.
 • 520 $a 257. "List do porucznika [...] Mikołaja Hieronima] Sieniawskiego w teyze materyey od tegoz [...] Gabriela Silnickiego], b. m. r., ok. 1666/67]" k. 395 Skarga na rabunek w Urmaniu "ultra iuris praescriptum z lątami pozapalanemi stanęły y bydła w possessyey moiey pozabiiali [...]"
 • 520 $a 258. "List tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do PP sądowych Trybunału Halickiego skarbowego, b. m. r., ok. 1666/67]" k. 395 Rozlicza się z urzędem skarbowym, gdyż hetman wzywa go do wojska
 • 520 $a 259. "List do [...] chorążego koronnego [Andrzeja Potockiego?] od tegoz [...] Gabriela Silnickiego], b. m. r., ok. 1666/67]" k. 395v "[...] Imię M. Pana wysokie y iego powaga [...] A osobliwie woysku deponere vkontentowanie, ktorego res y indigentiae, iako są corki M. Pana; tak braci naszych studia singulari animo o wielkim ku sobie affekcie, vstawicznie iudicium formuią [...]"
 • 520 $a 260. "Oddawanie więca przez tegoz [...] Gabriela Silnickiego] teyze Panie N" k. 395v
 • 520 $a 261. "Perora tegoz [...] Gabriela Silnickiego] oddaiąc zasługe pannie młodzienca" k. 396 262. "Przemowa do krola [Jana Kazimierza] prosząc o prędką expedicią od posła woyskowego tegoz [...] Gabriela Silnickiego], b. m. r., ok. 1666/67]" k. 396v-397
 • 520 $a 263. "List od tegoz [...] Gabriela] Silnickiego do [...] chorążego koronnego [Andrzeja Potockiego?], b. m. r., ok. 1666/67]" k. 397 Chętnie wziąłby udział w wyprawie na ukrainę, ale "volitans fama" mówi o wycofaniu się "z tamtego pola dla consult seymowych [...]"
 • 520 $a 264. "List tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do [...] hetmana w. koronnego [Stanisława Potockiego] iako od porucznika iego, b. m. r., ok. 1667]" k. 397v W sprawie zapłaty wysługi żołnierskiej
 • 520 $a 265. "Perora tegoz [...] Gabriela Silnickiego] na seymiku halickim, gdy był marszałkiem, b. m. r., ok. 1666/67]" k. 397v-398 Bóg nas wezwał "do ratowania ojczyzny powszechney [...] przez zgromadzenie in vnum ad consilia ciuilia ferenda [...]"
 • 520 $a 266. "Perora tegoz [...] Gabriela Silnickiego] do posła [...] Jana Kazimierza] z instructią na seymik zesłanego gratiarum actio Panu za obmyśliwanie Rzeczypospolitey dobra, b. m. r., ok. 1666/67]" k. 398
 • 520 $a 267. "List tegoż [Gabriela Silnickiego] do [...] Mikołaja Hieronima] Sieniawskiego strażnika koronnego, b. m. r., ok. 1666/67]" k. 398v "[...] Barzo me pertulit powzięta wiadomość o requisitiey z Buscza chleba dla chorągwi JM pana [...]"
 • 520 $a 268. "List tegoż [...] Gabriela Silnickiego] do [...] Jana] Wyhowskiego woiewody kijowskiego", b.m., b.d. +1664]" k. 398v Poza słowami grzecznościowymi sprawa ważności dla obrony kraju "praesidium barskiego".
 • 520 $a 269. "Do krola [...] Jana Kazimierza] za piechotą kamieniecką, b. m. r., ok. 1666/67]" k. 399 Podkreśla ważność Kamieńca w obronie kraju i prosi za żołnierzami "abyśmy a justo praemio zasług naszych exclusi nie byli, y łaskawym decretem Ich MPP Comisarzow do dalszych służb WKM inuitati zostali [...]"
 • 520 $a 270. "Do [...] Comisarzow w teyze materyey, b. m. r., ok. 1666/67]" k. 399
 • 520 $a 271. "List do krola [...] Jana Kazimierza] od [...] woiewody krakowskiego, hetmana w. koronnego [Stanisława Potockiego] za porucznikiem vsarskim [...] Gabrielem] Silnickim, b. m. r., ok. 1666/67]" k. 399v Prosi o zwolnienie Silnickiego z wojska, przy tym o wynagrodzenie pieniężne za poniesione straty w wojsku
 • 520 $a 272. "List cesarza tureckiego [Mehmeda IV] do krola [...] Jana] Kazimierza [02.08.] in Ao 1667. Tłumaczył Kazimierz Zawiski, Adrianopol" k. 400v
 • 520 $a 273. "List od wezyra tureckiego na imie Kaymalca [Kajmakam Kara Mustafa pasza] do [króla Jana Kazimierza, Adrianopol 06-15.04. 1667]" k. 400v-401
 • 520 $a 274. "List od tegoz wezyra [Kajmakama Kara Mustafy Paszy] do [...] kanclerza koronnego [bpa Mikołaja Prażmowskiego], obóz pod Belgradem 1666" k. 401v Jeśli Polska nie naruszy przymierza, Porta również będzie je szanowała
 • 520 $a 275. "Mowa samego krola [...] Jana] Kazimierza polskiego w senacie przy abdicatiey in Anno 1668 16 Septembris" k. 401v-403
 • 520 $a 276. "Assecuratio prouisiey JKM [Jana Kazimierza]" k. 403v
 • 520 $a 277. Uniwersał króla Jana Kazimierza, Warszawa 17.09. 1668]" k. 404v
 • 520 $a 278. "Diploma reuersale a Republica SRM [Joanni Casimiro] in abdicatione. Datum 16.09. 1668" k. 404v-405v brak podpisów
 • 520 $a 279. "Kazanie niejakiego plebana w niedzielę po Swiątkach w roku przesłem 1666 na te słowa: Kto się poniża, będzie podwyższon" k. 406-408 NB: Słuszne kazanie na słuszna facti, bo factiosi homines inaczey mowią, inaczey czynią, inaczey myślą
 • 520 $a 280. "Excitare do walecnego rycerstwa polskiego na convocatiey sub interregno Anno 1668" k. 409-411 Wiersz
 • 520 $a 281. "Dobra krolewskie w woiewodztwie: krakowskiem, poznanskiem, sendomierskiem, kaliskiem, sieradzkiem, rawskiem, bracławskiem, pruskiem" k. 412-413
 • 520 $a 282. "Inducie do lat triynastu in Anno 1667 [z Moskwą zawarte], w Andruszowie 30.01. 1667 roku" k. 414-421
 • 520 $a 284. "Excerpt z roznych authorow o niedotrzymaniu słowa cesarzow tureckich podczas woyny" k. 422v
 • 520 $a 285. "Głos w senacie pierwszy i drugi [...] pana kamienieckiego [Mikołaja Bieganowskiego] b. m. r. [po 1661]" k. 422v
 • 520 $a 126. "Na pogrzebie [...] Jana Tarnowskiego arcybiskupa gnieznienskiego przez [...] canczlerza [???] koronnego [Feliksa Kryskiego] od pokrewnych Anno Dni 1615" k. 261v-263v
 • 520 $a 127. "Mowa [...] Jakuba Sobieskiego woiewodzica lubelskiego na pogrzebie [...] Carola Chotkiewicza wojewody wilenskiego, hetmana Xstwa Litewskiego w Ostrogu 16 Nouembris Anno Dni 1624" k. 263v-265
 • 520 $a 128. "Przemowa na pogrzebie [...] Marcina Wajera [Wejhera] w Moskwie zabitego [1610]" k. 265v-266v
 • 520 $a 129. "Votum na seymie strony confederacyjej po wojnie moskiewskiej [przekr.], chocimskiej [1623?]" k. 266v-273v
 • 520 $a 130. "Votum Jana Zamoyskiego kanczlerza i hetmana koronnego na niebezpieczeństwo od Turków [na sejmie warszawskim 1605? roku]" k. 273v-279
 • 520 $a 131. "Status Regni Poloniae. Quare apud Polonos genus Reipublicae cum? monarchia democratia et aristocratia confusum sit? Regni tamen, senatui et populo sua manet dignitas integra respondetur" k. 279-282
 • 520 $a 132. "Vniuersale [...] archiepiscopi Gnesnensis [Joannis Wężyk] post mortem [...] Sigismundi III Regis Poloniae, Warszawa 05.05. 1632" k. 282-284
 • 520 $a 133. "Mowa [...] Jana Mokołaia Stankiewicza pisarza ziemskiego żmudzkiego marszałka koła poselskiego idąc do pocałowania ręki JKMci [Władysława IV] w Warszawie na seymie 1646 die 26 Octobris" k. 284v-285
 • 520 $a 134. "Odpowiedz posłom od [...] Władysława IV] przez [...] Andrzeia Leszczynskiego podkanclerzego koronnego [1646]" k. 284v-285
 • 520 $a 135. "Copia listu [...] marszałka przeszłego to iest [...] Jerzego Lubomirskiego [iako perduellem] sądzonego ne seymie Ao 1665 w Warszawie we Wrocławiu pisanego do seymiku srzedskiego [05.02]" k. 286v
 • 520 $a 136. "Copia listu tegosz [marszałka Jerzego Lubomirskiego] na sejmik proszowski w teyze materyey pro die 19 February Anno 1665 Zgromadzony" k. 286-288
 • 520 $a 137. "Copia responsu na list od sejmiku srzeckiego temusz [...] Jerzemu Lubomirskiemu", b.m., b.d. 1665]" k. 287-288 Odebrali list pełen "ognia i affektu", gdyby "Cum simili fastu et arrogantia z KJM Panem tak łaskawym i dobrotliwym nie pożegnał, vpewniamy, żebyś był WM kontow cudzych teraz nie pocierał [...]"
 • 520 $a 138. "Copia listu [...] Stanisława] Warszyckiego kasztellana krakowskiego do [...] Wacława] Lesczynskiego arcybiskupa gnieznienskiego, Anno 1665 [Kraków 26. 10]" k. 288-289 [...] "ex more et exemplo maiorum nie ustaiesz w staraniu swoim o vspokoienie y całosc praw koronnych y rzeczy nazbyt zmieszane przywieść do pokoiu usiłujesz [...]"
 • 520 $a 139. "Kopia listu tegoz [...] kasztelana krakowskiego] Stanisława Warszyckiego] do [...] X. Mikołaia Prażmowskiego kanclerza w. kor., biskupa łuckiego, b. m. r [XI 1665]" k. 289-290 [Warszycki] wyparł się autorstwa listu do Leszczyńskiego. W liście do Prażmowskiego, któremu król polecił Warszyckiemu o autorstwo listu zapytać, wyrzuca szereg błędów i nadużyć Prazmowolnemu [???] "plugawe światu podaiesz scripta, publicznemi processami vniuersałami one ad scandalum pieczęci koronney [...]"
 • 520 $a 140. "Copia listu [...] Jerzego] Lubomirskiego do krola [Jana Kazimierza] Głogów 15. 11. 1665" k. 290
 • 520 $a 141. "Wiersze o Prażmowskim kanclerzu w." k., Lubomirskim, Sobieskim, Reju podkanclerzu ad instar paskwilu etc" k. 290v
 • 520 $a 142. "Epitaphium Serenissimae Reginae Poloniae Mariae Ludovicae Gonzagae" k. 290v-291
 • 520 $a 143. "In Anno 1668 15 Junii z Warszawy daią znać o procederze krola JM Jana Kazimierza" k. 291 Krótka notatka o zamiarach abdykacji króla
 • 520 $a 144. "Vota et auguria populorum de bello Gallo cum Austriacis" k. 291v De imperatore Romanorum: Hic positus est in ruinam populorum et in signum cui contradicetur [...] Elekcja Naiasnieiszego Władysława Czwartego na krolestwo polskie Roku 1623. Rozne zatym za panowania tegosz sczesliwe i przeciwne transaccyie
 • 520 $a 145. "Propozycje na eleccyey krola [...] Władysława Czwartego miana do wszystkiego koła rycerskiego przez [...] Jana Wężyka arcybiskupa gnieznienskiego [1632]" k. 293-295
 • 520 $a 146. "Nominacyia krola [...] Władysława Czwartego na polskie krolestwo sczęsliwie obranego przez [...] Jana Wężyka arcybiskupa gnieznienskiego" k. 295-296v Porządek na seymie walnym elekcyey miedzy Warszawą a Wolą [...] Roku Pańskiego 1632 dnia 27 września: Oznajmienie krola nowo obranego na seymie walnym elecyey [...] s. 6-7
 • 520 $a 147. "Mowa [...] Jana] Wężyka arcybiskupa gnieznienskiego do krola [Władysława IV] przy oddawaniu decretum electionis krolowi Jeo Mci" k. 297-299
 • 520 $a 148. Koronacja króla Władysława IV 06.02. 1633]" k. 296v
 • 520 $a 283. "Mowa do tribunału koronnego od posła woiewodztw gornych in expeditione generali bellica zostawaiących w Lublinie 16 Julii Anno Domini 1663 miana" k. 421v-422
 • 530 $d Mf 112
 • 530 $d Mf 854
 • 530 $d Mf 1139
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol., łac.
 • 561 $a "d. w February 1732 [czarny kleks, pismo nieczytelne] [...] JW" - [rkps] $r 1732 $w W J
 • 561 $a "Januszewski 23619" - [rkps, na k. 422v u dołu inicjały tejże ręki] $w Januszewski
 • 561 $a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego $d BK II, 187 $w Działyński Tytus
 • 581 $a Druk: Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego hetmana wielkiego koronnego 1632-1646, oprac. Agnieszka Biedrzycka, Kraków 2005
 • 581 $a 40. Przemowa marszałka poselskiego [...] - druk: Schmitt, op. cit. s. 452-453 $a 39. Artykuły na seymiku [...] - druk: A. Prochaska, Lauda sejmikowe [...] T. 1: Lauda wiszenskie 1572-1648, Lwów 1909: W Wiśni 27 marca 1607. Instrukcja sejmiku wiszenskiego posłom na sejm s. 122-124 $a 38. List do Riżan [...] - druk: Naruszewicz A., Historia Jana Karola Chodkiewicza [...] T. 1, Warszawa 1781 s. 238-239 w przypadku d $a 35. Bełskie artykuły 1606 [...] - druk: Schmitt, op. cit. s. 95-96; Strzelecki, Sejm z r. 1605, Kraków 1921 [???] s. 66 $a 34. Vniuersał krolewski pod Jelza [...] - druk: Schmitt, op. cit. s. 535-536 $a 33. Copia listu [...] - druk: Dworzaczek, op. cit. s. 374 nr 108 $a 32. Protestatia Wielkopolakow [...] - druk: Dworzaczek, op. cit. s. 375-377 $a 31. Te dziesięć dowodow [...] - druk: Schmitt, op. cit. s. 500-502 omówienie i liczne cytaty $a 29. Mowa Szczęsnego Herbortha [...] - druk: Schmitt, op. cit. s. 495-496 $a 27. Mowa [...] woiewody krakowskiego [...] - druk: Schmitt, op. cit. s. 487-494 w wersji odmiennej $a 25. Gesta pod Czerskiem [...] - druk: Schmitt, op. cit. s. 487-494; Niemcewicz, op. cit. s. 83-87 $a 24. Gesta pod Warką [...] - druk: Schmitt, op. cit. s. 487-494; Niemcewicz J. U., Dzieje panowania Zygmunta III [...] T. 2, Kraków 1960 s. 82-87 $a 19. Respons [...] referendarzowi [...] - druk: Schmitt, op. cit. s. 444-445 $a 18. Odpis [...] Prokopa] - druk: Schmitt, op. cit. s. 468-471 $a 14. List drugi [...] - druk: Schmitt, op. cit. s. 447-450 $a 8. List [Prokopa] Pękosławskiego [...] - druk: Schmitt, op. cit s. 443 $a 6. Vniuersał Jendrzeiowski [...] - druk: Schmitt, op. cit s. 442-443 $a 3. Na ziezdzie kaliskim [...] - druk: W. Dworzaczek, Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego T. 1 [1572-1632] Cz. 1 1572-1616, Poznań 1957 s. 323-324 $a 2. Copia listu pod rokosz [...] - druk: A. Rembowski, Rokosz Zebrzydowskiego [...], Warszawa 1893 s. 136-143; Czubek, Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608 T. 3 Proza [...] Kraków 1918 s. 145-154 $a 1. [Przeproszenie króla [...] - druk: H. Schmitt, Rokosz Zebrzydowskiego [...] Lwów 1858 s. 374-386; J. Maciszewski, Wojna domowa w Polsce [1606-1609], Wrocław 1960 s. 357-358
 • 581 $a 168. Epigramma [...] Stanislai [...] - druk: S. Przyłęcki, Pamiętniki o Koniecpolskich [...] Lwów 1842 s. 297-298 $a 167. Wieniec z sławy vwity [...] - druk: Radziwiłł, op. cit. s. 328 z datą 21. 10; K. Niesiecki, Herbarz polski [...] T. 3, Lipsk 1839 s. 303 $a 164. Anno salutis 1646 [...] - druk: Kubala, op. cit. s. 196-200 oraz 429; Czermak, op. cit. s. 118-122 $a 162. Copia manifestationis [...] - druk: Czermak, op. cit. s. 177-178 $a 161. Anno Christi eodem [...] - druk: Kubala, op. cit. s. 491 Dodatek nr VIII; Mowca polski [...] T. 2 s. 257-260 $a 160. Copia listu [...] primasa [...] - L. Kubala, Jerzy Ossoliński, wyd. II, Warszawa s. 226 $a 157. Cerne hospes [...] - druk: Starowolski, op. cit. s. 777-778 w odmiennej wersji $a 156. [Plany wojenne Władysława IV [...] - druk: Scriptores Rerum Polonicarum T. 19: Oświęcim, Diariusz 1643-1651, wydał W. Czermak, Kraków 1907 s. 130-136; Radziwiłł, op. cit. T. 2 s. 204ss; W. Czermak, Plany wojny tureckiej Władysława IV, Kraków 1895 s. 116-174 $a 154. [Andrzej] Lesczynski dziękuje [...] - druk: Mowca polski [...] op. cit. s. 161-162 w wersji odmiennej $a 153. Respons [...] posłom od krola [...] - druk: Mowca polski [...] op. cit. s. 108-109 $a 152. Witanie krola [Władysława IV] [...] - druk: Mowca polski, op. cit. s. 92-98 $a 150. Oratio Varsouiae per [...] - druk: J. Ostrowski-Daneykowicz, Svada Latina [...] Lublin 1747 s. [II], 15 $a 149. Mowa [...] Jakuba Sobieskiego [...] - druk: Mowca polski, op. cit. T. 1 s. 166-169; Wybór mów staropolskich [...] zebrał A. Małecki [...] Kraków 1860 s. 141-144 $a 148. [Koronacja króla Władysława [...] - druk: Radziwiłł, op. cit. s. 138ss; Grabowski, Ojczyste Spominki [...] T. 1 Kraków 1845 s. 68-74 $a 147. Mowa [...] Jana] Wężyka [...] - druk: Radziwiłł, op. cit. s. 126 $a 146. Nominacyia krola [...] - druk: Porządek na sejmie walnym elekcyey miedzy Warszawą a Wolą [...] Roku Pańskiego 1632 dnia 27 września: Oznajmienie krola nowo obranego na seymie walnym elecyey [...] s. 6-7 $a 145. Propozycje na eleccyey krola [...] - druk: Radziwiłł, Pamiętniki [...] T. 1, Poznań 1839 s. 38 $a 142. Epitaphium Serenissimae [...] - druk: Nowak-Dłużewski, op. cit. s. 204-205 w wersji odmiennej; Starowolskinie notuje. $a 141. Wiersze o Prażmowskim [...] - druk: J. Nowak-Dłużewski, Poezja Związku Swięconego i rokoszu Lubomirskiego [...] Wrocław 1953 s. 60-61, nr XVII i XVIII $a 140. Copia listu [...] Jerzego] Lubomirskiego [...] - druk: Bąkowa, op. cit. s. 142 z Wrocławia 08.03. 1666 $a 139. Kopia listu tegoz [...] - druk: Bąkowa, op. cit. s. 126-127 $a 138. Copia listu [...] Stanisława] Warszyckiego [...] - druk: J. Bąkowa, Szlachta województwa krakowskiego wobec opozycji Jerzego Lubomirskiego w latach 1661-1667, Warszawa 1974 s. 126 $a 136. Copia listu tegosz [...] - druk: A. Przyboś, Akta sejmikowe województwa krakowskiego T. 3 1661-1673, Wrocław 1959 s. 101-102 z datą 05.02 $a 135. Copia listu [...] marszałka przeszłego [...] - druk: Wł. Czapliński, Opozycja wielkopolska po krwawym potopie [1660-1668], Kraków 1930 s. 58 $a 134. Odpowiedz posłom od [...] - druk: A. S. Radziwiłł, Pamiętniki [...] T. 2, Poznań 1839 s. 210 $a 133. Mowa [...] Jana Mikołaia Stankiewicza [...] - druk: J. Ostrowski-Daneykowicz, Swada polska y łacinska [...] Lublin 1747 s. 236-237 $a 132. Vniuersale [...] archiepiscopi [...] - druk: Pamiętniki do panowania Zygmunta III, Władysława IV i Jana Kazimierza [...] wydał K. Wł. Woycicki T. 1 Warszawa 1846 s. 167-169 $a 128. Przemowa na pogrzebie [...] - druk: Niemcewicz, op. cit. T. 2 s. 233 $a 127. Mowca polski, op. cit. s. 31-39 w wersji odmiennej $a 126. Na pogrzebie [...] Jana Tarnowskiego [...] - druk: Mowca polski, op. cit. s. 62-66 $a 119. Mowa przy oddawaniu [...] - druk: Pisma Stanisława Żółkiewskiego [...] wydał A. Bielowski, Lwów 1861 s. 558-561; Niemcewicz, Dzieje panowania Zygmunta III, op. cit. T. 3 s. 301-350 oraz A. Prochaska, Hetman Stanisław Żółkiewski, Warszawa 1927 s. 97-98 $a 118. Przemowa [...] Jakuba Sobieskiego [...] - druk: Mowca polski, op. cit. s. 15-19 $a 117. Votum [...] Krzysztofa] Zbaraskiego [...] - druk: Seredyka, op. cit. s. 88 $a 116. Consilium scretum [...] - druk: Mowca polski, op. cit. s. 173-175 $a 114. Przemowa [...] marszałka poselskiego [...] - druk: Mowca polski, op. cit. s. 71-75 $a 113. Mowa [...] podstolego koronnego [...] - druk: Mowca polski [...] T. 1 wydał J. Pisarski, Kalisz 1668 s. 55-59 $a 109. De non eligendo [...] - druk: Piasecki, op. cit. s. 385; J. Seredyka, Sejm w Toruniu z 1626 roku, Wrocław 1966 s. 88-90 $a 108. Mowa [...] marszałka poselskiego [...] - druk: Niemcewicz [...], op. cit. s. 392-396 $a 106. Przemowa do k[rola Zygmunta III [...] - druk: Niemcewicz, Zbiór pamiętników historycznych [...] T. 6, Lwów 1833 s. 383-391 $a 104. Pacta cum imperatore [...] - druk: Naruszewicz, op. cit. s. 480-485 $a 103. Diarius gestorum [...] - druk: P. Piasecki, Chronica gestorum in Europa singularium [...], Kraków 1645 s. 339-352; J. Sobieski, Pamiętnik wojny chocimskiej [...] wyd. W. Syrokomla, Petersburg 1854 s. 1-78; Naruszewicz, op. cit. T. 2 s. 371-480; Pamiętnik o wyprawie chocimskiej 1621 Jana [...] z Ostroroga, Prokopa Zbigniewskiego, Stanisława Lubomirskiego i Jakóba Sobieskiego [...] zebrał Żegota Pauli, Kraków 1853; L. Podhorodecki, Raszba Noj S. Wojna chocimska 1621 roku, Kraków 1979 s. 185-256; A. Grabowski, Starożytności historyczne polskie T. 1: Diariusz wojny tureckiej R. 1621, Kraków 1840 s. 134ss $a 100. Antithesis epiataphÿ [...] - druk: Łoziński, op. cit. s. 349 $a 99. Epitaphium Stadnicio [...] - druk: Starowolski, op. cit. s. 783-784; Łoziński, op. cit. s. 347-348 $a 98. Recognitio [...] Lucae Opalinski [...] - druk: Łoziński, op. cit. s. 341-342 $a 97. Epitaphium Stanisława Stadnickiego [...] - druk: S. Starowolski, Monumenta Sarmatarum [...] Kraków 1655 s. 783-784 w j. łacińskim; Łoziński, op. cit. s. 349-350 w j. polskim $a 94. Copia listu X Arcibiskupa [...] - druk: Łoziński, op. cit. s. 325 $a 92. Instructia [...] senatorow dana [...] - druk: Niemcewicz, op. cit. T. 2 s. 5-6; Łoziński, op. cit. s. 329-330, liczne cytaty $a 91. Słup do Gościa [...] - druk: W. A. Maciejowski, Piśmiennictwo polskie [...] T. 3 Dodatki, Warszawa 1852 s. 276; Łoziński, op. cit. [...] T. 2 s. 299 $a 90. List do Panow Senatorow [...] - druk: Łoziński, op. cit. s. 330-331. liczne cytaty $a 89. Respons KJM [Zygmunta III [...] - druk: Łoziński, op. cit. s. 328-329 $a 88. List [Stanisława] Stadnickiego do KJM [...] - druk: Łoziński, op. cit. s. 328, gdzie cytaty $a 85. Roziem miedzy [...] - druk: Łoziński, op. cit. s. 331 $a 84. Respons [Stanisława] Stadnickiego [...] - druk: Łoziński, op. cit. s. 319-321 z pewnymi skrótami $a 83. List starosty lezaiskiego [...] - druk: Łoziński, op. cit. s. 318-319 $a 82. Respons X Arcybiskupa [...] - druk: Łoziński, op. cit. s. 326-328, liczne cytaty $a 81. Copia listu od [Stanisława] Stadnickiego [...] - druk: Łoziński, op. cit. s. 326 $a 80. Respons [...] x. Arcibiskupa [...] - druk: Łoziński, op. cit. s. 326 $a 79. List [Stanisława] Stadnickiego [...] - druk: Łoziński, op. cit. s. 326 $a 78. Odpowiedz [Stanisława] Stadnickiego [...] - druk: Władysław Łoziński, Prawem i lewem [...] T. 2, wyd. 5, Kraków 1957 s. 300 $a 73. Planct na [...] - druk: Czubek, op. cit. T. 1 s. 71-75 $a 72. Tragedia rokoszowa [...] - druk: Czubek, op. cit. T. 1 s. 178-199 $a 71. Cuius nomen Corydon [...] - druk: Czubek, op. cit. T. 1 s. 117-125 $a 70. Imago votorum Senatus [...] - druk: Rembowski, op. cit. s. 327-338; Czubek, op. cit. T. 2 s. 8-19 $a 69. Hyperbolica [...] - druk: Scriptores Rerum Polonicarum T. X.: J. Wielewicki, Dziennik zakonu od [???] jezuitów u św. Barbary w Krakowie [...] Kraków 1886 s. 221-224; Rembowski, op. cit. s. 447-450 w j. polskim; Czubek, op. cit. s. 51-56 $a 68. Na zamek krakowski [...] - druk: Czubek, op. cit. T. 2 s. 336-357: jest to dalszy ciąg nr 67: Zniesienie kalumnii [...] $a 67. Zniesienie calumnÿ [...] - druk: Czubek, op. cit. T. 2 s. 329-336 $a 66. Morale biskupom [...] - druk: Czubek, op. cit. T. 2 s. 449-452 $a 64. Copia listu od [...] - druk: Maciszewski, op. cit. Cz. 1 s. 136 $a 63. Rzeczy naprawy [...] - druk: Czubek, op. cit. T. 2 s. 295-301 $a 62. Fundament z ktorego rokosz [...] - druk: Czubek, op. cit. T. 2 s. 357-393 w całości $a 61. Genuina reuificatio [...] - druk: Czubek, op. cit. T. 3 s. 384-393 $a 60. Rozmowa braci [...] - druk: Czubek, op. cit. T. 2 s. 138-148 $a 59. Rozmowa synow [...] - druk: Czubek, op. cit. T. 2 s. 136-137 $a 58. Definitio rokoszu [...] - druk: Rembowski, op. cit. s. 346-347; Czubek, op. cit. T. 2 s. 413-414 $a 57. Na pisma potwarzaiące [...] - druk: Czubek, op. cit. T. 2 s. 40-51 $a 56. Tamze podane [...] - druk: Czubek, op. cit. T. 3 s. 182-185 $a 55. Consilium na triumphie [...] - druk: Czubek, op. cit. T. 3 s. 181-182 $a 53. [Mikołaj Zebrzydowski [...] - druk: Czubek, op. cit. T. 3 s. 210-258 $a 52. [Uniwersał Zygmunta III [...] - druk: Schmitt, op. cit. s. 475-476 częściowo; Niemcewicz, op. cit. T. 2 s. 79 $a 47. Script Herbortow kiedy [...] - druk: Czubek, op. cit. T. 3 s. 430-435; H. Malewska, Listy staropolskie z epoki Wazów, Warszawa 1059 [???] s. 79-85 $a 45. Iustificatia vstna [...] - druk: Schmitt, op. cit. s. 475-476 $a 44. Responsum [Nicolai Zebrzydowski [...] - druk: Schmitt, op. cit. s. 464-465 $a 42. Edict seymowy [...] - druk: Schmitt, op. cit. s. 466-468 $a 41. [Krótkie wota senatorów [...] - druk: Schmitt, op. cit. s. 433-455 omówienie poszczególnych wotów
 • 581 $a 283. Mowa do tribunału koronnego [...] - druk: Jemiołowski, Pamiętnik op. cit. s. 183-185; Łoś, Pamiętniki op. cit. s. 75-78; Wójcik, Traktat andruszowski op. cit. s. 139-144; A. Kersten, Stefan Czarniecki op. cit. s. 497-507 $a 282. Inducie do lat triynastu [...] - druk: L. Hubert, Pamiętniki historyczne [...] T. 1, Warszawa 1861 s. 105-121; S. Chwałkowski, Juris publici Polonici liber I [...] Regiomonti 1684 s. 354-383; Z. Wójcik, Traktat andruszowski 1667 roku i jego geneza, Warszawa 1959 s. 254-257; Z. Wójcik, Między traktatem andruszowskim a wojną turecką stosunki polsko-rosyjskie 1667, Warszawa 1968 s. 30-37 $a 278. Diploma reuersale [...] - druk: Kochowski Annalium op. cit. s. 329-330; Volumina legum op. cit. s. 1019-1020; Schröder op. cit. k. C2v-E3v $a 277. [Uniwersał króla Jana Kazimierza [...] - druk: Kochowski, Annalium op. cit. s. 327-328; Volumina legum [...] ab anno 1641 ad annum 1668, Warszawa 1737 s. 1016-1017 z datą 16.09. 1668 $a 276. Assecuratio prouisiey JKM [...] - druk: Niemcewicz op. cit. T. 5: Diariusz sejmu abdicationis króla Jana Kazimierza 1668 s. 142-143 $a 275. Mowa samego krola [...] - druk: Niemcewicz, Zbiór pamiętników [...] op. cit. T. 5 s. 144-145; Pisarski, Mowca polski op. cit. T. 2 s. 11-15; Jerlicz op. cit. T. 2 s. 134-136 - fragment; Schröder, Actus memorandarum solennitatum abdicationis [...] Joannis Casimiri, b. m. 1668 k. E1r-H4r $a 273. List od wezyra tureckiego [...] - druk: Abrahamowicz op. cit. s. 350 $a 272. List cesarza tureckiego [...] - druk: Z. Abrahamowicz, Katalog dokumentów tureckich [...], Warszawa 1959 s. 351-352 $a 266. Perora tegoz [...] Gabriela Silnickiego [...] - druk: Lauda sejmikowe halickie wyd. A. Prochaska, Lwów 1931 obu [nr 265 i 266] "peror" nie notują. Natomiast w T. XXIV s. 258 tychże Laudów w Instrukcie sejmiku na sejm walny pod nr 6 podziękowanie [...] "Gabryelowi Silnickiemu, stolnikowi podolskiemu, pułkownikowi J. Kr. Mci, officii wdzięczność, który ufce pogańskie proelio et excubiis często profligando na ostatek sprawą i cnotami swemi rycerskiemi kraj pokucki obmierził pogaństwu, gdy ich pod Jezupolem i Rakowcem niemałą, część na placu położywszy krwią ich własną i Dniestrem opoił". $a 244. List tegoz [...] Gabriela] Silnickiego [...] - druk: Kochowski op. cit. s. 173; Historia panowania Jana Kazimierza op. cit. s. 344-346 $a 243. List do [...] kanclerza w. koronnego [...] - druk: Kochowski, Annalium Poloniae Climacter III op. cit. s. 173 $a 227. Copia listu [...] xiędza biskupa krakowskiego [...] - druk: Historia panowania Jana Kazimierza przez nieznajomego autora [...] wyd. E. Raczyński, Poznań 1840 s. 345-346; Bąkowa [???] op. cit. s. 115 z datą 12.07. $a 219. [Zabiegi francuskie o sukcesję [...] - druk: Kubala op. cit. s. 262-268; Walewski op. cit. s. 121-124 $a 218. Puncta postanowione z krolem [...] - druk: Dogiel, Cod. dipl. I: Traktat przymierza pro restauranda pace; Kubala op. cit. s. 119-121; Walewski op. cit. T. 2 s. 69-73; Rudawski op. cit. s. 330-331; Accord zwischen Casimir Kön. v. Polen und Leopold I wegen Uebergabe Cracaw 1657 $a 217. Pacta deditionis Cracouiensis [...] - druk: A. Theiner op. cit. s. 521-522; zob. też: Rudawski op. cit. s. 349; Kubala, Wojna brandenburska op. cit. s. 229-232 $a 215. Pod Przemyślem za bytnością woysk [...] - druk: A. Theiner, Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae [...] T. 3, Rzym 1863 s. 517-518 $a 214. Przetłumaczenie listu od wezyra [...] - Z. Abrahamowicz nie notuje tego listu $a 212. Respons od [Jerzego II] Rakoczego [...] - druk: Kubala op. cit. s. 144 - fragment druk. w j. pol. $a 210. List z koła od braciey [...] - druk: Kubala, Wojna brandenburska op. cit. s. 141-142 $a 209. Commoda moskiewskiego pokoiu - druk: Plebański op. cit. s. 333-338: Copia listu Jmc P. Podskarbiego koronnego [Bogusława Leszczyńskiego] do [...] kanclerza koronnego [Stefana Korycińskiego] 1656 d. 12 Octobris $a 208. Respons tych, ktorzy z Moskwą [...] - druk: Walewski, Plebański ibidem $a 207. Discurs co lepiey uczynić [...] - druk: Walewski op. cit. T. 2 s. 279-284; Plebański op. cit. s. 312-330 $a 206. Votum [...] Joannis Casimiri [...] - druk: Rudawski op. cit. s. 241-242; A. Walewski op. cit. T. 1 s. 209-210; Kubala, Wojna szwecka op. cit. s. 307-309 - oba ostatnie teksty w j. pol. $a 205. Consilium [...] podskarbiego coronnego [...] - druk: J. K. Plebański, Jan Kazimierz Waza, Maria Ludwika Gonzaga [...] Warszawa 1862 s. 330-338 $a 204. List [...] marszałka w. koronnego [...] - druk: Kubala op. cit. s. 133; Jemiołowski op. cit. s. 117-118 $a 203. Na te puncta nie podpisaliśmy się [...] - druk: Kubala op. cit. s. 144, częściowo druk. w j. pol. $a 202. Scrypt do podpisu [...] - druk: Jemiołowski, Pamiętnik [...] Lwów 1850 s. 117-118; A. Walewski, Historia wyzwolenia Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza T. 2, Kraków 1868 s. 37-39; Kubala op. cit. s. 143-144; S. Herbst, Wojna obronna 1655-1600, Warszawa 1957 s. 59-60 $a 201. A. 1656 d. 3 Novembris pod miastem Wilnem [...] - druk: L. Kubala, Wojna brandenburska i najazd Rakoczego w roku 1656 i 1657 [w:] Szkice historyczne seria V, Lwów 1915 s. 56-63 $a 200. Confaederatia krakowskiego y sendomirskiego woiewodztw [...] - druk: Rudawski op. cit. s. 279-281 z datą 23. 10. w j. łac. $a 199. Confaederacja senatorska hetmanska [...] - druk: J. Michałowski op. cit. s. 784-791; Rudawski op. cit. s. 221-225 w j. łac. $a 197. Confaederatia stanow koronnych [...] - druk: Rudawski op. cit. s. 227-228 w j. łac.; zob. też: Kubala op. cit. s. 265-267 częściowo druk w j. pol. $a 196. Puncta inter [...] electorem marchionem [...] - druk: Rudawski op. cit. s. 184-189; zob. też: Kubala, Wojna szwecka op. cit. s. 208-209 omówienie $a 195. Copia listu od [...] marszałka wielkiego koronego [...] - druk: Kubala, Wojna szwecka op. cit. s. 141 streszczenie $a 193. Manifestatia woiewodztwa sandomierskiego [...] - druk: Kersten op. cit. s. 227; Temberski, Annales op. cit. s. 358 $a 192. Scriptum a nuntiis Terrestribus [...] - druk: Rudawski op. cit. s. 197-198; Kubala op. cit. s. 139-140 w jęz. pol. $a 191. Diploma super articulum [...] - druk: Kersten op. cit. s. 230-232 $a 190. Declaratio Sacrae Regiae Mttis Sveciae [...] - druk: Rudawski op. cit. s. 197-198 w odm. wersji; Kubala op. cit. s. 139-140 $a 189. Diplomatis vero Sacrae Regiae [...] - druk: Kubala op. cit. s. 130; Kersten op. cit. s. 229-231 $a 188. Puncta inter [...] Stephanum Czarniecki [...] - druk: L. S. Rudawski op. cit. s. 194-196; S. Temberski, Roczniki 1647-1656 wydał W. Czermak [w:] Scriptores Rerum Polonicarum T. 16, Kraków 1897 s. 320-321; liczne inne przedruki zob: A. Kersten, Stefan Czarniecki 1599-1665, Warszawa 1963 s. 232; Kubala, Wojna szwecka r. 1655 i 1656, Lwów 1913 s. 408-409 $a 187. Copia listu od [...] woiewody poznanskiego [...] - druk: K. Szajnocha, Krzysztof Opaliński. Szkic historyczny [...] Lwów 1895 s. 145-147 $a 186. Puncta sporządzenia i vspokoienia wojska [...] - druk: J. Jerlicz, op. cit. T. 1 s. 130-134; S. Oświęcim, Diariusz op. cit. s. 373-374 w odm. wersji; L. S. Rudawski, Historiarum Poloniae ab excessu Wladislai IV [...] libri IX, Annales regnante Joanne Casimiro [...] Warszawa 1755 s. 83-84 w punktach i skrócie; Fr. Rawita Gawroński, op. cit. s. 171-172 $a 182. Copia listu [...] pana krakowskiego [...] - druk: Fr. Rawita Gawroński, Bohdan Chmielnicki od elekcji Jana Kazimierza do śmierci [1648-1657] T. 2, Lwów 1909 s. 189 $a 180. List z commisiey z kozakami [...] - druk: A. S. Radziwiłł, op. cit. T. 2 s. 453-454; S. Oświęcim, Diariusz, op. cit. s. 373-377 $a 179. Puncta przez [...] woiewodę bracławskiego [...] - druk: Woycicki, Pamiętniki, op. cit. s. 95-98; A. S. Radziwiłł, op. cit. T. 2 s. 368; Kubala, op. cit. s. 361-363; Kochowski, op. cit. s. 151-152; S. Oświęcim, Diariusz, op. cit. s. 373-374 $a 178. [Bogdan Chmielnicki z wojskiem [...] - druk: Jerlicz, op. cit. s. 93-95; Niemcewicz, Zbiór pamiętników [...] op. cit. T. 4 s. 376-380 $a 177. Copia listu [...] woiewody kiiowskiego [...] - druk: J. Michałowski, Księga Pamiętnicza [...] Kraków 1864 s. 583-589; zob. też: Kochowski, Annalium Poloniae [...] Climacter [...] Primus, Kraków 1698 s. 133 $a 176. Deklaracja łaski [...] - druk: Jerlicz, Kroniczka [...] wyd. K. W. Woycicki, T. 1, Warszawa 1853 s. 105-108 $a 175. Condycye pokoiu z hanem [...] - druk: Kubala, op. cit. s. 361; M. Jemiołowski, Pamiętnik [...] wyd. A. Bielowski, Lwów [???] s. 11-16; K. W. Woycicki, Pamiętniki [...] T. 2, Warszawa 1840 s. 46-47; Kubala, Oblężenie Zbaraża [w:] Przewodnik Naukowy i Literacki R. 1874, T. 2 s. 216-217 $a 174. Eventus rad [...] canclerza coronnego [...] - druk: Kubala, op. cit. s. 344-363; Radziwiłł, op. cit. T. 2 s. 381-386; Ł. Częścik, Sejm warszawski w 1649/50, Wrocław 1978 s. 16; Przyłęcki, op. cit. s. 422-427
 • 600 0 9 $a Cecylia Renata $c (królowa Polski ; $d 1611-1644)
 • 610 2 . $a Sejm 1665 Warszawa
 • 610 2 . $a Sejm 1662 Warszawa nadzwyczajny
 • 610 2 . $a Sejm 1645 Warszawa
 • 610 2 . $a Sejm 1607 Warszawa
 • 610 2 . $a Sejm 1646 Warszawa
 • 610 2 . $a Sejmik malborski 1643
 • 610 2 . $a Sejmik opatowski 1609
 • 610 2 . $a Sejmik opatowski 1607
 • 610 2 . $a Sejmik opatowski 1697
 • 610 2 . $a Sejmik proszowicki 1658
 • 650 . 9 $a Rokosz 1665-1666 r. Lubomirskiego
 • 650 . 9 $a Miscellanea $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Sylwa $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Epicedia $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Listy polskie $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Mowy sejmowe $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Sejm $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Sejmiki $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Poezja okolicznościowa $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Wojsko $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Tatarzy $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Francja $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Prusy Królewskie $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Turcja $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Ukraina $y 17 w.
 • 653 $a Bezkrólewie 1668
 • 700 1 2 $a Chmielnicki Bohdan $c hetman kozacki $d (ca 1595-1657)
 • 700 1 2 $a Czarniecki, Stefan $c hetman dowódca wojskowy $d (1599-1665)
 • 700 1 2 $a Czyżowski Zygmunt $c bp kamieniecki łucki $d (?-1667)
 • 700 1 2 $a Daniłowicz Stanisław $c syn Jana wdy ruskiego
 • 700 1 2 $a Dzierżek Prandota $c sęd. gr. lub.
 • 700 0 2 $a Ferdynand $b III $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1608-1657)
 • 700 1 2 $a Fryderyk Wilhelm $c (elektor brandenburski ; $d 1620-1688)
 • 700 1 2 $a Herburt Jan Szczęsny $c pisarz rokoszowy
 • 700 0 2 $a Jan Kazimierz $c (król Polski ; $d 1609-1672)
 • 700 0 2 $a Jerzy $b I Rakoczy $c (książę Siedmiogrodu ; $d 1593-1648)
 • 700 0 2 $a Karol $b X Gustaw $c (król Szwecji ; $d (1622-1660)
 • 700 1 2 $a Kazanowski Marcin $c rtm. płk. klan hal. hetm. pol.
 • 700 1 2 $a Kemeny Janasz $c hetm. siedmiogr.
 • 700 1 2 $a Koniecpolski Stanisław $c hetman polny kor. $d (ca 1592-1646)
 • 700 1 2 $a Koryciński Wojciech $c bp kamieniecki abp lwowski $d (?-1677)
 • 700 1 2 $a Kryski Feliks $c kanclerz w. kor. $d (1562-1618)
 • 700 1 2 $a Leszczyński Andrzej $c prymas kanclerz w. kor. $d (ca 1608-1658)
 • 700 1 2 $a Leszczyński Bogusław $c podskarbi podkanclerzy kor. $d (ca 1612-1659)
 • 700 1 2 $a Lipski Jan $c abp gnieźnieński prymas $d (1589-1641)
 • 700 1 2 $a Lubieniecki Paweł
 • 700 1 2 $a Łubieński Stanisław $c bp łucki płocki podkanclerzy kor. $d (1573-1640)
 • 700 1 2 $a Lubomirski Jerzy Sebastian $c marszałek w. hetman polny kor. $d (1616-1667)
 • 700 0 2 $a Ludwika Maria $c (królowa Polski ; $d 1611-1667)
 • 700 1 2 $a Lupul Wasyli $c hosp. ziem mołd.
 • 700 1 2 $a Mielecki Jan $c wda podolski marsz. w. kor.
 • 700 1 2 $a Opaliński Krzysztof $c wda poznański $d 1609-1655
 • 700 1 2 $a Ostrzycki Adam $c Marszałek wojsk związkowych $d (1665-1666)
 • 700 1 2 $a Potocki Mikołaj $c hetman w. kor. wda bracławski klan krakowski $d ca (1593-1651)
 • 700 1 2 $a Potocki Stanisław "Rewera" $c wda krakowski hetman w. kor. $d 1589-1667
 • 700 1 2 $a Sieniawski Mikołaj Hieronim $c wda wołyński hetman polny kor. $d (1645-1683)
 • 700 1 2 $a Silnicki Gabriel $c klan kamieniecki pułk. $d (?-1681)
 • 700 1 2 $a Szczuka Kazimierz $c prob. warsz.
 • 700 1 2 $a Trzebicki Andrzej $c podkanclerzy kor. bp przemyski krakowski $d (1607-1679)
 • 700 1 2 $a Tyszkiewicz Janusz $c wda mścisławski wda kijowski $d (1572-1642)
 • 700 1 2 $a Tyzenhaus $c sta uświacki
 • 700 1 2 $a Ujejski Tomasz $c bp kijowski sufragan warmiński $d (1612-1689)
 • 700 1 2 $a Wiśniowiecki Janusz $c sta krzemieniecki koniuszy kor. $d (?-1636)
 • 700 1 2 $a Wiśniowiecki Jeremi Michał $c wda ruski $d (1612-1651)
 • 700 0 2 $a Władysław $b IV $c (król Polski ; $d 1595-1648)
 • 700 1 2 $a Wulf $c sta felin.
 • 700 1 2 $a Wyhowski Jan $c płk. wda kijowski
 • 740 $a Mowy Sobieskiego Jaluba krajczego kor.
 • 740 $a Mowa Radziejowskiego Hieronima podkanclerzego kor.
 • 740 $a Mowa Ossolińskiego Jerzego kanclerza w. kor. w imieniu króla Władysława IV
 • 740 $a Mowa Leszczyńskiego Andrzeja kanclerza w. kor.
 • 740 $a Niedobra wieść przyiacielowi przez przyiaciela o Rzeczypospolitey Polskiey [...] 1656
 • 740 $a Plany wojenne Władysława IV przeciw Turcji 1646
 • 740 $a Cerne hospes. Ex generosis sineribus Gnosi DD Prandothae Dzierzek judicis Castiensis Lublinensis bene praecare emmensus 1630
 • 740 $a Hiacinthus de Michalowo Michalowski viuentis amantissimus, defuncti maestissimus amoris ergo monumentum poni fecit, vixit 1639
 • 740 $a D. O. M. Rerum humanarum solitam vicissitudinem mortis audaciam insolentiam qui legis mirare, dole, time, Generosum Dnum Stanislaum a Glewa Lasocki hic situm agnosce 1639
 • 740 $a Listy do Władysława IV króla Polski
 • 740 $a Manifestatio senatorum Regni Anno salutis 1646
 • 740 $a Epicedium in quo Christina e Lubomirskich eterno gaudio iam iam fruens Stanislaum in Koniecpole Koniecpolski generalem exercituum Regni Poloniae ducem et Alexandrum [...] Koniecpolski Coronae Poloniae vexilliferum
 • 740 $a Naleziony sposob zatrzymania woiska w dalszei służbie Rzeczypospolitej, ktore teraz iest
 • 740 $a Obmyslenie hibernorum woyska Rzeczypospolitei kwarcianemu
 • 740 $a Muza opiewaiąca smierc roznych panow ktorzy w iednem roku pomarli z zalem ojczyzny Anno salutis 1636
 • 740 $a Wieniec z sławy vwity Stanisławowi Daniłowiczowi woiewodzicowi ruskiemu, korsunskiemu etc staroscie 1636
 • 740 $a Epigramma Stanislai a Koniecpole Koniecpolski castellani Cracouiensis, exercituum Regni supremi ducis
 • 740 $a Racorianae ecclesiae inscriptio Jacobus Zadzik episcopus Cracouiensis dux Seueriae studio ac opera posthuma executorum amicorum errexit Anno salutis 1643
 • 740 $a Fraszki
 • 740 $a Oratio nuptialis per ironiam tractatur przez Jakuba Maksymiliana Frydry Fredry podkomorzego przemyskiego w oddawaniu paniei Wypyskiei chorążynei nurskiei
 • 740 $a Listy do Wiśniowieckiego Jeremiego Michała wdy ruskiego
 • 740 $a Eventus rad canclerza coronnego Jerzego Ossolińskiego cuiusdam magni in Republica viri optimi zelatoris libertatis Poloniae pod Zborowem suppresso autore wydany 1649
 • 740 $a Condycye pokoiu z chanem pod Zborowem [...] 1649
 • 740 $a Declaracja łaski Jana Kazimierza woysku zaporowskiemu na punkta suppliki dana
 • 740 $a List Kisiela Adama wdy kijowskiego do Jana Kazimierza króla Polski
 • 740 $a Bogdan Chmielnicki z wojskiem zaporowskim JKM |Puncta suppliki do krola Jana Kazimierza i Rzeczypospolitey od woiska Jeo KMci zaporowskiego pod Zborowem, gdy tractaty zaszli 1649
 • 740 $a Puncta przez woiewodę bracławskiego Adama Kisiela o comisarzow od Jana Kazimierza Bogdanowi Chmielnickiemu hetmanowi woiska zaporowskiego i wszystkiemu woisku zaporskiemu pozwolonych w Perejasławiu 1649
 • 740 $a Przeproszenie Zygmunta III przez Mikołaja Zebrzydowskiego wdę krakowskiego pod Janowcem 1606 fragment bez początku
 • 740 $a List pod rokosz Janowiec 1606
 • 740 $a List szlachty do Maciejowskiego Bernarda abpa gnieźnieńskiego
 • 740 $a List Gorajskiego Piotra do Sienińskiego Jakuba wojewodzica podolskiego
 • 740 $a Listy do Sienińskiego Jakuba wojewodzica podolskiego
 • 740 $a Universał Jendrzeiowski 1607
 • 740 $a List Niszczyckiego Zygmunta do NN 1607
 • 740 $a Gesta na seymiku opatowskim 1607
 • 740 $a Listy Silnickiego Gabriela klana kamienieckiego
 • 740 $a Discurs co lepiey uczynić, iesli ze Szwedami czyli Moskwą pokoy zawierac
 • 740 $a Respons tych, ktorzy z Moskwą pokoiu życzą
 • 740 $a Commoda moskiewskiego pokoiu
 • 740 $a List z koła od braciey do marszałka w. koronnego Jerzego Lubomirskiego
 • 740 $a List ziemi lwowskiej do województwa sendomierskiego 1657
 • 740 $a Respons od Jerzego II Rakoczego na list ktory miasto podpisania punctow słaliśmy z obozu pod Torkami 1657
 • 740 $a Listy do Jana Kazimierza króla Polski
 • 740 $a Conditiones accordationis inter Georgium Rakocy principem Transylvaniae mediante Joanne Kiminiano exercituum generali ac ordinis equestris ad praesens Praemisliae congregatos 1657
 • 740 $a Prognostyk starodawnego proroctwa ktore przy zbudowaniu baszty iedney w Malborku w Prusiech przez szwedzkiego commendanta pod ziemią na mosiądzowey tablicy nalezione
 • 740 $a Pacta deditionis Cracouiensis cum Suetico generali Wirtio stabilita [...] 1657
 • 740 $a Puncta postanowione z krolem węgierskim Leopoldem I zaciągaiąc woyska do ćorony przez Poskarbiego coronnego Bogusława Leszczyńskiego 1657
 • 740 $a Loci applicabiles do hetmana mowy Stanisława Potockiego? za sobą Gabriela Silnickiego łowczego lwowskiego stolnika podolskiego ok. 1655 |Uwagi moralne na podstawie Pisma Św.
 • 740 $a Mowy Silnickiego Gabriela łowczego lwowskiego
 • 740 $a Listy Lubomirskiego Jerzego Sebastiana marszałka w. kor. do
 • 740 $a List Trzebickiego Andrzeja bpa krakowskiego do Potockiego Stanisława wdy krakowskiego
 • 740 $a Listy Silnickiego Gabriela łowczego lwowskiego do
 • 740 $a Listek pisany do Gołuhoskiego in confidentia
 • 740 $a Uniwersał Zygmunta III króla Polski, Warszawa 1607
 • 740 $a Apostrophe do woiewody krakowskiego. Panie woiewodo |Potomku cny onych przodkow, ktorzy Rzeczpospolitą miłowali
 • 740 $a Consilium na triumphie krakowskim przy wroceniu sie KJM Zygmunta III z Janowca iemu dane, napisane Victoria
 • 740 $a Tamze podane compendium naprawy Rzeczypospolitey
 • 740 $a Na pisma potwarzaiące ludzi cnotliwe pod tytułem: Otosz tobie rokosz, wydane na ohyde rycerstwa na rokoszu będącego prawdziwa y krotka Odpowiedz
 • 740 $a Rozmowa synow z matką 1607
 • 740 $a Rozmowa braci Woiciecha z Stanisławem 1607
 • 740 $a Genuina reuficatio calamitatis Poloniae 1607
 • 740 $a Fundament z ktorego rokosz y wszystkie rozruchy w Koronie Polskiey vrosły za Zygmunta trzeciego polskiego y szwedzkiego krola 1606
 • 740 $a Rzeczy naprawy potrzebuiące abo seymikiem abo rokoszem w Rzeczypospolitey
 • 740 $a List Bocskay'ego Stefana do rokoszu pod Stężycą
 • 740 $a Audiuimus de maxima iniuria quam patitur Nicolaus Zebrzydowski
 • 740 $a Invectiva na dinaste Wielgopolskiego
 • 740 $a Morale biskupom
 • 740 $a Zniesienie calumnÿ z pana woiewody krakowskiego y zaraz declaratią scriptow stężyckich z strony praktik
 • 740 $a Na zamek krakowski piechoty krolewskiey puscic nie chciano rebelią to
 • 740 $a Hyperbolica narratio processus rokoszanorum
 • 740 $a Imago votorum Senatus Regni Poloniae Daniel Propheta
 • 740 $a Cuius nomen Corydon eius argumentum tak est
 • 740 $a Tragedia rokoszowa seu alias proces rokoszowy y rozmawiaią: Ambitia, Rancor, perfidia, Astutia, Superbia, Arrogantia, concursus seu Multitudo, Praesumptio, Confusio, Licentia seu Marsalcus, Latrocinium, Stultitia, Veritas. Acclamatio, Metus, Furor, Epilogus 1607
 • 740 $a Planct na teraznieysze nieszczęsne czasy
 • 740 $a Wiersze o Janie Zamoyskim
 • 740 $a Wiersz o Janie Karolu Chotkiewiczu
 • 740 $a Rokosz gliniański 1379
 • 740 $a Proces Stanisława Stadnickiego starosty zygwulskiego z Łukaszem Opalinskim starostą leżajskim 1608
 • 740 $a Listy Stadnickiego Stanisława sty żygwulskiego do
 • 740 $a Listy do Stadnickiego Stanisława sty żygwulskiego
 • 740 $a Rozejm miedzy Łukaszem Opalińskim a Stanisławem Stadnickim
 • 740 $a Listy Baranowskiego Wojciecha abpa gnieźnieńskiego do
 • 740 $a List Ossolińskiego Jana Zbigniewa wdy podlaskiego do Baranowskiego Wojciecha abpa gnieźnieńskiego
 • 740 $a Słup do Gościa
 • 740 $a Instructia senatorow dana Stanisławowi Sułowskiemu opatowi tynieckiemu do Stanisława Stadnickiego y Szczęsnenego ??? Herbortha 1610
 • 740 $a W mowie do Szczęsnego Herbortha ad extrema pericula to przydac
 • 740 $a Universał. Actum in castro Opocznensi 1610 Woyciech Baranowski Arcybiskup Gnieznienski Legatus Natus koronny prymas y pierwsze xiąże
 • 740 $a O sporach i napadach Stadnickiego i Opalińskiego
 • 740 $a Epitaphium Stanisława Stadnickiego. Gosciu i podróżnÿ
 • 740 $a Recognitio Lucae Opalinski ratione interemptionis olim Stanislai Stadnicki. Actum in castro Praemisliensi 1610
 • 740 $a Epitaphium Stadnicio interempto
 • 740 $a Antithesis epiataphÿ. Stanislaus Stadnicki hic iaceo
 • 740 $a Respons przy iednaniu paniey starosciney lezayskiey w niebytnosci pana starosty małżonka iey Łukasza Opalińskiego
 • 740 $a Stephani regis allocutio ad proceres
 • 740 $a Diarius gestorum Bellicorum cum Turcis in Anno 1621
 • 740 $a Pacta cum imperatore Turcarum Osmano II Anno Dni 1612
 • 740 $a List Jana Zamoyskiego kanclerza koronnego do Ojca Swiętego z zonę krolowy Zygmuntowy III 1605
 • 740 $a Przemowa do krola Zygmunta III na seymie walnym warszawskim przez marszałka poselskiego Jakuba Sobieskiego roku 1623
 • 740 $a Dziękowanie posłow 1623
 • 740 $a Mowa marszałka poselskiego Jakuba Sobieskiego przy exorbitancjach 1623
 • 740 $a De non eligendo successore durante vita principis. |Przemowa Marcina Żegockiego marszałka poselskiego na seymie torunskim 1626
 • 740 $a In eadem materia epistola. |List pana krakowskiego Jerzego Zbaraskiego do X Stanisława Lubinskiego Łubieńskiego podkanclerzego koronnego 1626
 • 740 $a Idem |Jerzy Zbaraski in eadem materia ad quendam senatorem 1626
 • 740 $a List tegoż Jerzego Zbaraskiego do senatora jednego |De vicissitudine rerum Regni Poloniae 1626
 • 740 $a Mowa podstolego koronnego Jerzego Ossolińskiego na pogrzebie biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego 1630
 • 740 $a Przemowa marszałka poselskiego Jerzego Ossolińskiego podstolego koronnego do krola Zygmunta III na początku seimu 1631
 • 740 $a List od pana krakowskiego Stanisława Koniecpolskiego do krola Władysława VI ! IV o ozenieniu
 • 740 $a Consilium scretum Joannis Lipski episcopi Culmensis. |O ozenieniu krolewskim, ok. 1637
 • 740 $a Votum Krzysztofa Zbaraskiego koniuszego koronnego na seymie toruńskim 1626
 • 740 $a Przemowa Jakuba Sobieskiego starosty krasnostawskiego na pogrzebie Krzysztofa ze Zbaraża Zbaraskiego koniuszego koronnego 1627
 • 740 $a Mowa przy oddawaniu Szujskich cara Dymitra j. gubernatora ziemie moskiewskiey w Warszawie przez hetmana koronnego Stanisława Żółkiewskiego 1611
 • 740 $a List pana krakowskiego Jerzego Zabraskiego do krola Zygmunta III 1629
 • 740 $a Przemowa na pogrzebie Bernata Maciejowskiego kardynała i biskupa krakowskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego 1608
 • 740 $a Przemowa pogrzebowa
 • 740 $a Mowa na pogrzebie pana sieradskiego Jana Przerębskiego? przez Jana Romiszewskiego kasztelana rozpierskiego, ok. 1606
 • 740 $a Przemowa przy wyprowadzeniu ciała Andrzia ??? z Tęczyna casztellana bełskiego przez canclerza koronnego Feliksa Kryskiego? Anno 1613
 • 740 $a Przemowa tegosz Feliksa Kryskiego przy pogrzbie ? Komorowskiego dworzanina Jeo krolewskiej Mci Zygmunta III
 • 740 $a List z commisiey z kozakami do kanclerza koronnego Andrzeja Leszczyńskiego 1651
 • 740 $a Nowiny od dworu do Piotrkowa pisane die 31 Octobris 1651
 • 740 $a List Mikołaja Potockiego klana krakowskiego do Jana Kazimierza 1651
 • 740 $a List Bazylego Lupu hospodara wołoskiego do Mikołaja Potockiego klana krakowskiego 1651
 • 740 $a Copia ramoty hana tatarskiego Islam Gireja do Bohdana Chmielnickiego
 • 740 $a List Bohdana Chmielnickiego do Mikołaja Potockiego klana krakowskiego 1651
 • 740 $a Puncta sporządzenia i vspokoienia wojska Jana Kazimierza zaporowskiego na commissiey pod Białą Cerkwią odprawioney przez nasz commissarzow na podpisie wyrazonych 1651
 • 740 $a List Krzysztofa Opalińskiego wdy poznańskiego do Jana Kazimierza 1652
 • 740 $a Puncta inter Stephanum Czarniecki castellanum Kiioviensem et gubernatorem Arcis et Vrbis Crcouiensis atque Vitemberg ratione subditionis Arcis et Vrbis Cracoviae 1655
 • 740 $a Diplomatis vero Sacrae Regiae Mttis Sueciae tenor sequitur estque talis 1655
 • 740 $a Declaratio Sacrae Regiae Mttis Sveciae data deputatis palatinatuum Cracoviensis, Sandomiriensis, Kiioviensis, Russiae, Volyniae, Lublinensis et Bełzensis 1655
 • 740 $a Diploma super articulum sextum a rege Sueciae Carolo Gustavo palatinatibus datum 1655
 • 740 $a Scriptum a nuntiis Terrestribus ad manus regis Sueciae datum et subscriptum inną ręką Cracouiensibus, Sandomiriensibus, Kiioviensibus, Lublinensibus, Wołyniae et Bełzensibus 1655
 • 740 $a Manifestatia woiewodztwa sandomierskiego 1655
 • 740 $a Universał Karola Gustawa po podpisanych przez deputatow punktach 1655
 • 740 $a List Jerzego Lubomirskiego marszałka w. kor. do Karola Gustawa króla Szwecji 1655
 • 740 $a Puncta inter electorem marchionem Brandenburgensem et statum senatorium ac equestrem Terrarum Borussiae in conuentu Maryeburgensi constituta 1655
 • 740 $a Confaederatia stanow koronnych dla maiestatu JKMci Jana Kazimierza a całosci Rzeczypospolitey podzwignienia vczyniona 1656
 • 740 $a List z Krosna z koła pisany przez Marszałka Jerzego ? Lubomirskiego, Woiakowskiego łowczego chełmskiego do KJM Jana Kazimierza 1656
 • 740 $a Confaederacja senatorska hetmanska szlachecka y żołnierska renuntiuiąc protectÿ krola Carola Gustawa w Tyszowcach 1655
 • 740 $a Confaederatia krakowskiego y sendomirskiego woiewodztw y częsci woyska quarcianego przeciwko Ziemi Przemyskiey y Sanockiey że nie szli pod Krakow pospolitym ruszeniem 1656
 • 740 $a Puncta z Moskwą namowione y na seym do approbaty wzięte 1656
 • 740 $a Scrypt do podpisu przysłany przez x-cia siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego posłom od ziemie lwowskiey dany A. 1657
 • 740 $a Na te puncta nie podpisaliśmy się, ale przez list takowy respons uczynio 1657
 • 740 $a List Jerzego Lubomirskiego marszałka w. kor. do Jerzego II Rakoczego 1657
 • 740 $a Consilium podskarbiego coronnego Bogusława Leszczyńskiego w obieraniu Pana stante vita Joannis Casimiri regis nostri 1656
 • 740 $a Votum Joannis Casimiri Regis Poloniae tum senatorum Regni coram imagine Sanctissimae Dei Genitricis in Cappella ad Cathedralem Ecclesiam annexa praestiterunt 1656
 • 740 $a Odpis Prokopa Pękosławskiego na listy woiewodzica podolskiego Jakuba Sieninskiego 1607
 • 740 $a Respons referendarzowi WXLitto Eustachemu Wołłowiczowi y staroscie pinskiemu Jerzemu Zbaraskiemu posłom KJM Zygmunta III na poselstwo przez Ich Mci odprawione od koła rycerskiego rokoszowego pod Jendrzeiowem zgromadzonego 25 Aprila 1607 dany
 • 740 $a List Pawła Lubienieckiego do woiewodzica podolskiego Jakuba Sieninskiego 1607
 • 740 $a Tenze do tegosz Paweł Lubieniecki do Jakuba Sieninskiego 1607
 • 740 $a List Pawła Gniewosza do tegosz Jakuba Sieninskiego 1607
 • 740 $a List Ciołka z Żelechowa do tegosz Jakuba Sieninskiego 1607
 • 740 $a Gesta pod Warką y w Piasecznie na deputaciey pod Czersk 1607
 • 740 $a Gesta pod Czerskiem 1607
 • 740 $a Votum woiewody krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego 1607
 • 740 $a Mowa woiewody krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego 1607
 • 740 $a Mowa Stanisława Stadnickiego pod Czerskiem 1607
 • 740 $a Mowa Szczęsnego Herbortha 16.06. 1607
 • 740 $a Votum tegosz Szczęsnego Herburta 1607
 • 740 $a Te dziesięć dowodow pilnie uważywszy kazali mi Panowie Collegowie moi wposrzodek WM referowac
 • 740 $a Protestatis Wielkopolakow 1607
 • 740 $a Copia listu Wielkopolan 08. 1607
 • 740 $a Universał krolewski pod Jelza Iłżą dany przeciwko rokoszanom 1607
 • 740 $a Bełskie artykuły 1606
 • 740 $a Instructia na seym walny warszawski 1697 przez Zygmunta III złożony posłom woiewodztwa sendomirskiego z seymiku opatowskiego
 • 740 $a Artykuły seymiku opatowskiego 1608 posłom dane na seym walny warszawski pro die 7 January 1609 złożony
 • 740 $a List do Riżan od hetmana litewskiego Jana Karola Chodkiewicza aresztuiąc rzeczy Piotra Stabrowskiego 1607
 • 740 $a Artykuły na seymiku wiśniewskim generalnym od krola Zygmunta III na dzień 27 marca złożonym 1607
 • 740 $a Przemowa marszałka poselskiego Feliksa Kryskiego
 • 740 $a Krótkie wota senatorów 1607
 • 740 $a Edict seymowy przeciw rokoszanom. Zygmunt III król Polski WXLit., Warszawa na sejmie walnym koronnym 1607
 • 740 $a Votum Jana Dzierska podsędka lubelskiego na odprawę posłow rokoszowych, starosty kamienieckiego, na drugą propositią o posle rawskim
 • 740 $a Responsum Nicolai Zebrzydowski palatini Cracoviensis contra edictum Sigismundi III 1607
 • 740 $a Iustificatia vstna krola Zygmunta III w Warszawie na seymie do senatorow y posłow ziemskich wobec vczyniona die 15 Juny Anno 1607
 • 740 $a Puncta pokazanych rzeczy przez woiewode krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego 1607
 • 740 $a Script Herbortow kiedy był po rokoszu z Prokopem Pękosławskim w więzieniu 1608
 • 740 $a Emblemata Izby Dobromilskiey
 • 740 $a Declaratia krolewska, w obozie pod Warszawą 28.06. 1607
 • 740 $a Listy Gabriela Silnickiego klana kamienieckiego
 • 740 $a List Gabriela Silnickiego do xiędza sekretarza w teyze materyey 1665
 • 740 $a Do xiędza Maydalinskiego Madalińskiego Bonawentury? w teyze materyey Gabriel Silnicki 1665
 • 740 $a Do xiędza arcybiskupa lwowskiego Jana Tarnowskiego od tegoz Gabriela Silnickiego list ok. 1665
 • 740 $a Do Wodzickiego administratora ceł JKM Jana Kazimierza list od tegoz Gabriela Silnickiego ok. 1665
 • 740 $a List do krola Jana Kazimierza tegoz Gabriela Silnickiego łowczego lwowskiego ok. 1665
 • 740 $a List do krolowey Marii Ludwiki tegoz Gabriela Silnickiego łowczego lwowskiego ok. 1665
 • 740 $a List do kanclerza w. koronnego Mikołaja Prażmowskiego tegoz Gabriela Silnickiego łowczego lwowskiego, porucznika
 • 740 $a List Gabriela Silnickiego łowczego lwowskiego do Adama Ostrzyckiego marszałka confaederackiego 1665
 • 740 $a List do woyska confaederackiego od Gabriela Silnickiego 1665
 • 740 $a List Gabriela Silnickiego do xiędza Sczuki proboszcza warszawskiego ok. 1665
 • 740 $a Dzienkowanie za panne Siekierzynską od pana Gurskiego przez Garbriela ? Silnickiego łowczego ziemie lwowskiey ok. 1665
 • 740 $a List Gabriela Silnickiego do Zygmunta Czyżowskiego? xiędza biskupa kamienieckiego ok. 1665
 • 740 $a List Gabriela Silnickiego do koła woyskowego, gdy był posłem od woyska ok. 1665
 • 740 $a List Gabriela Silnickiego do Stanisława Jana Jabłonowskiego ruskiego na tenczas regimentarza woyska KJM na Vkrainie w teyze materyey ok. 1665
 • 740 $a List Gabriela Silnickiego do Collegow swoich ok. 1665
 • 740 $a List Gabriela Silnickiego do Wojciecha Korycińskiego? xiędza biskupa kamienieckiego ok. 1666/1667
 • 740 $a List Gabriela Silnickiego do Jordana stryia małząki swey ok. 1665
 • 740 $a List Gabriela Silnickiego do woyska przechodzącego przez włosci ok. 1665
 • 740 $a List Gabriela Silnickiego do sendziow halickich trybunału radomskiego żem im w liscie pierwszym nie napisał wielmożni
 • 740 $a List Gabriela Silnickiego do Mikołaja Hieronima Sieniawskiego strażnika koronnego ok. 1666/67
 • 740 $a List do porucznika Mikołaja Hieronima Sieniawskiego w teyze materyey od Gabriela Silnickiego ok. 1666/67 |Skarga na rabunek w Urmaniu ok. 1666/1667
 • 740 $a List Gabriela Silnickiego do PP sądowych Trybunału Halickiego skarbowego ok. 1666/67
 • 740 $a List do chorążego koronnego Andrzeja Potockiego? od Gabriela Silnickiego ok. 1666/67
 • 740 $a Oddawanie więca przez Gabriela Silnickiego teyze Panie N
 • 740 $a Perora Gabriela Silnickiego oddaiąc zasługe pannie młodzienca
 • 740 $a Przemowa do krola Jana Kazimierza prosząc o prędką expedicią od posła woyskowego Gabriela Silnickiego ok. 1666/67
 • 740 $a Listy Gabriela Silnickiego klana kamienieckiego
 • 740 $a List Gabriela Silnickiego do chorążego koronnego Andrzeja Potockiego? ok. 1666/67
 • 740 $a List Gabriela Silnickiego do hetmana w. koronnego Stanisława Potockiego iako od porucznika iego ok. 1667
 • 740 $a Perora Gabriela Silnickiego na seymiku halickim, gdy był marszałkiem ok. 1666/67
 • 740 $a Perora Gabriela Silnickiego do posła Jana Kazimierza z instructią na seymik zesłanego gratiarum actio Panu za obmyśliwanie Rzeczypospolitey dobra ok. 1666/67
 • 740 $a List Gabriela Silnickiego do Mikołaja Hieronima Sieniawskiego strażnika koronnego ok. 1666/67
 • 740 $a List Gabriela Silnickiego do Jana Wyhowskiego woiewody kijowskiego 1664 po
 • 740 $a Do krola Jana Kazimierza za piechotą kamieniecką ok. 1666/67
 • 740 $a Do Comisarzow w teyze materyey ok. 1666/67
 • 740 $a List do krola Jana Kazimierza od woiewody krakowskiego, hetmana w. koronnego Stanisława Potockiego za porucznikiem vsarskim Gabrielem Silnickim ok. 1666/67
 • 740 $a List cesarza tureckiego Mehmeda IV do krola Jana Kazimierza 1667
 • 740 $a List od wezyra tureckiego na imie Kaymalca Kajmakam Kara Mustafa pasza do króla Jana Kazimierza 1667
 • 740 $a List wezyra Kajmakama Kara Mustafy Paszy do kanclerza koronnego bpa Mikołaja Prażmowskiego 1666
 • 740 $a Mowa Jana Kazimierza króla polskiego w senacie przy abdicatiey in Anno 1668
 • 740 $a Assecuratio prouisiey JKM Jana Kazimierza
 • 740 $a Uniwersał króla Jana Kazimierza 1668
 • 740 $a Diploma reuersale a Republica Joanni Casimiro in abdicatione 1668
 • 740 $a Kazanie niejakiego plebana w niedzielę po Swiątkach w roku przesłem 1666 na te słowa: Kto się poniża, będzie podwyższon
 • 740 $a Excitare do walecnego rycerstwa polskiego na convocatiey sub interregno Anno 1668
 • 740 $a Dobra krolewskie w woiewodztwie: krakowskiem, poznańskiem, sendomierskiem, kaliskiem, sieradzkiem, rawskiem, bracławskiem, pruskiem
 • 740 $a Inducie do lat triynastu in Anno 1667 z Moskwą zawarte, w Andruszowie 1667 roku
 • 740 $a Mowa do tribunału koronnego od posła woiewodztw gornych in expeditione generali bellica zostawaiących w Lublinie 1663 miana
 • 740 $a Excerpt z roznych authorow o niedotrzymaniu słowa cesarzow tureckich podczas woyny
 • 740 $a Głos w senacie pierwszy i drugi pana kamienieckiego Mikołaja Bieganowskiego 1661 po
 • 740 $a Na pogrzebie Jana Tarnowskiego arcybiskupa gnieznienskiego przez canczlerza ? koronnego Feliksa Kryskiego od pokrewnych 1615
 • 740 $a Mowa Jakuba Sobieskiego woiewodzica lubelskiego na pogrzebie Carola Chotkiewicza hetmana Xstwa Litewskiego w Ostrogu 1624
 • 740 $a Przemowa na pogrzebie Marcina Wajera Wejhera w Moskwie zabitego 1610
 • 740 $a Votum na seymie strony confederacyjej po wojnie moskiewskiej przekr., chocimskiej 1623?
 • 740 $a Votum Jana Zamoyskiego kanczlerza i hetmana koronnego na niebezpieczeństwo od Turków na sejmie warszawskim 1605?
 • 740 $a Status Regni Poloniae. |Quare apud Polonos genus Reipublicae cum? monarchia democratia et aristocratia confusum sit? Regni tamen, senatui et populo sua manet dignitas integra respondetur
 • 740 $a Universale archiepiscopi Gnesnensis Joannis Wężyk post mortem Sigismundi III Regis Poloniae 1632
 • 740 $a Mowa Jana Mokołaia Stankiewicza pisarza ziemskiego żmudzkiego marszałka koła poselskiego idąc do pocałowania ręki Władysława IV w Warszawie na seymie 1646
 • 740 $a Odpowiedz posłom od Władysława IV przez Andrzeia Leszczynskiego podkanclerzego koronnego 1646
 • 740 $a Copia listu marszałka przeszłego to iest Jerzego Lubomirskiego iako perduellem sądzonego ne seymie Ao 1665 w Warszawie we Wrocławiu pisanego do seymiku srzedskiego
 • 740 $a Copia listu tegosz marszałka Jerzego Lubomirskiego na sejmik proszowski w teyze materyey pro die 19 February Anno 1665 Zgromadzony
 • 740 $a Copia responsu na list od sejmiku srzeckiego temusz Jerzemu Lubomirskiemu 1665
 • 740 $a Copia listu Stanisława Warszyckiego kasztellana krakowskiego do Wacława Lesczynskiego arcybiskupa gnieznienskiego, Anno 1665
 • 740 $a Kopia listu tegoz kasztelana krakowskiego Stanisława Warszyckiego do X. Mikołaia Prażmowskiego kanclerza w. kor. 1665
 • 740 $a Copia listu Jerzego Lubomirskiego do krola Jana Kazimierza 1665
 • 740 $a Wiersze o Prażmowskim kanclerzu w. k., Lubomirskim, Sobieskim, Reju podkanclerzu ad instar paskwilu etc
 • 740 $a Epitaphium Reginae Poloniae Mariae Ludovicae Gonzagae
 • 740 $a In Anno 1668 15 Junii z Warszawy daią znać o procederze krola Jana Kazimierza |notatka o zamiarach abdykacji króla
 • 740 $a Vota et auguria populorum de bello Gallo cum Austriacis |De imperatore Romanorum
 • 740 $a Propozycje na eleccyey krola Władysława Czwartego miana do wszystkiego koła rycerskiego przez Jana Wężyka arcybiskupa gnieznienskiego 1632
 • 740 $a Nominacyia krola Władysława Czwartego na polskie krolestwo sczęsliwie obranego przez Jana Wężyka arcybiskupa gnieznienskiego
 • 740 $a Mowa Jana Wężyka arcybiskupa gnieznienskiego do krola Władysława IV przy oddawaniu decretum electionis krolowi Jeo Mci
 • 740 $a Koronacja króla Władysława IV 1633
 • 777 $a Zebrzydowski Mikołaj wda lubelski wda krakowski 1553-1620 $t Apologia abo sprawota szlachcica polskiego na rokoszu pro die 6 Augusti in Anno Dni 1606 pod Sendomierzem będącego"
 • 852 $j BK 00318
 • 999 $d 18.01.02

Indexes

Copies

 • Signature: BK 00318