[Materiały szwedzko-polskie do czasów Zygmunta III Wazy 1617-1627 i Władysława IV 1634-1636].

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00329
 • Kopie: Mf 1138
 • Tytuł: [Materiały szwedzko-polskie do czasów Zygmunta III Wazy 1617-1627 i Władysława IV 1634-1636].
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: 140 k. 31x21 cm
 • Oprawa: Pergamin biały, tłoczenia, złocenia, ramka, plakietki: w owalnym wieńcu wazon z kwiatami, ślady wiązadeł, 17 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • 76. "Cautio [...] episcoporum Borussiae de sepulturis loco non mouendis" k. 97v - tylko tytuł
  • 77. "Cautio [...] legatorum interposita de restituenda per Suecos Elbinga et Pilauia" k. 98 - tylko tytuł
  • 78. "Cautio consiliariorum Bellicorum Regni Poloniae de tradenda Suecis comitiali approbatione. Datum in castris ad Quidzinum die mensis Septembris 1635" k. 99v
  • 79. "Pactorum approbatio per Regiam Maiestatem [Vladislaum IV] facta. Datum in castris ad Quidzinum die mensis Septembris 1635" k. 100
  • 80. "Comitialis approbatio pactorum. Datum Varsauiae in comitiis Regni Generalibus die mensis Anno Millesimo Sexcentesimo Trigesimo Quinto" k. 100v-101
  • 81. "Cautio electoris Brandenburgici Ducis in Prussia [Georgii Wilhelmi] de manutenendis pactis" k. 101 - tylko tytuł
  • 82. "Cautio ducis Curlandiae [Friderici] de manutenendis pactis. Actum [1635]" k. 101
  • 83. "Cautio ciuitatum maiorum Regalis Prussiae de manutenendis pactis. Actum Gedani die mensis Anno 1635" k. 102 Similis cautio a ciuitate Torunensi praestari debet nominato loco portuum ipsa ciuitate
  • 84. "Lex Suetica de authoritate administratorum in Regno Sueciae. Articulus 16. Testamur hunc articulum esse desumptum ex legibus et constitutionibus Regni Sueciae Podp.: Petrus Brahe in Vissingsborg R. R. senator, Joannes Oxenstierna Axelson, H. Wrangel, Achacius Axely de Nixholm, Joannes Nicodemi
  • 85. "Approbatio pactorum per administratores Regni Sueciae" k. 103v - tylko tytuł
  • 86. "Instructio [...] Gasparo Donhoff palatino Syradiensi, Vielunensi, Boleslauiensi, Laiscensi, Radomscensi praefecto, [Joanni] Wiesiołowski castellano Elbingensi Remigio Zaleski Regnio refferendario, Joanni Zawadzki subdapifero Ciechanouiensi praefecto Suecensi a SRM [Vladislao IV], Warszawa 20. 12. 1635" k. 105-107v
  • 87. List Piotra Gembickiego podkanclerzego koronnego do delegatów w sprawie przyjęcia Elbląga], Nowe 10.01. 1635" k. 107v-108 Ma przyjąć przysięgę od mieszczan, Wrangel ma się wycofać na wsie, gdzie może się zatrzymać na 4-5 dni, na Elbląg zwrócić pilną uwagę, gdyż nie dotrzymał on często słowa i wiary
  • 88. "[Litterae Gaspari Denhoff palatini Syradiensi, Remigii Zaleski refferendarii Regni ad Hermanum Wrangelium Campi Marschalcum Regni Sueciae], Malborg 11.01. 1636" k. 108-108v Na mocy umowy Sztumskiej 12.01 przypada dzień przyjęcia Elbląga przez Polskę
  • 89. "Litterae ad Elbingenses in patenti datae Gaspari Denhoff, Joanis Wiesiołowski, Renigii Zaleski, Joannis Zawadzki, Malbork 11.01. 1636" k. 108v-109v Do zarządu miasta o przyjęciu Elbląga przez Polskę
  • 90. "[Proconsules et consules ciuitatis Elbingensis per nuncium Henricum Horn ad commissarios Regios], Elbląg 11.01. 1636" k. 110v Ma złożyć gratulacje komisarzom i wyłożyć żądania miasta
  • 91. "Hermanus Wrangel Gasparo Donhoff palatino Syradiensi et Remigio de Othok Zaleski Regni Poloniae refferendario etc Sacrae Regiae Mttis Regnique Poloniae in Prussia deputatis commissariis [...], Elbląg 02/12.01. 1636" k. 110v-111v Trudno prędko ściągnać wojska szwedzkie rozproszone po wielu miejscach.
  • 92. Żądania komisarzy królewskich przesłane przez Jana ab Otten sekretarza królewskiego do Wrangla opuszczenie przez Szwedów Elbląga przed nadejściem komisarzy królewskich]" k. 111v-114
  • 93. List komisarzy do króla Władysława IV do Gdańska], Elbląg 13.01. 1636" k. 114-115 O pertraktacjach z Wranglem
  • 94. "Fetita [...] Hermana Wrangla do [...] panow commissarzow [1636]" k. 115v Prosi o przedłużenie o 4 dni pobytu wojska szwedzkiego na małej i dużej żuławie, w razie odmowy przesłać petita do króla
  • 95. "Vladislaus Quartus [...] Rex Poloniae [...], Warszawa 20. 12. 1635" k. 115v-119 Plenipotencja dla wyżej podanych komisarzy mających przejać Elbląg
  • 96. "Forma iuramenti [magistratus Elbingensis]" k. 119-120
  • 97. List króla Władysława IV do komisarzy królewskich], Gdańsk 14.01. 1635!" k. 120v Król pozwala Wranglowi przedłużyć wycofanie wojska szwedzkiego o 4 dni, a nawet na dalsze 4 dni "Patrząc na iego powolność chętnie pozwalamy
  • 98. Starania przedstawicieli duchowieństwa katolickiego o odzyskanie kościoła parafialnego w Elblągu] 1636" k. 120v-121
  • 99. "Modus deprecationis [a ciuitate Elbingensi Regiam Maiestatem Vladislaum IV], Elbląg I 1636 Podpisani komisarze" k. 121v-123v
  • 100. "Salutatio Dominorum commissariorum per [...] Sigismundum Meienreii consulem Elbingensem dum vno miliari a ciuitate in aduentu suo Elbingam excipererentur
  • 101. "Praefactio ad [...] commissarios Regios habita a [...] Christiano Treschenbergio praesule ciuitatis Elbingensis die VI January Ao 1636 postea quam ÿdem [...] commissarii in theatro consedissent" k. 124v-125
  • 102. "Oratio [...] Joannis Hoieri? nomine Ordinum circa praestandum iuramentum [Vladislai IV Regis Poloniae commissariis] habita [1636]" k. 125-127 103. "Continuatio tractatus inter [...] Sigismundum Tertium Poloniae et Sueciae Regem ac Gustauum principem Sueciae in Prussia Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Septimo celebrati [Diariusz pertraktacji od 06.09-14.09. 1627]" k. 129-137 "Conclusio commitiorum Regni Sueciae die 24 decembris anno 1627 Stocholmie! celebratorum" k. 137v-140
  • 39. "Breuis delineatio eorum quae in punctis neutralitatis SaeRae Maiestatis! [Sigismundo III] proposita sunt [1626?]" k. 51-53v 40. "Copia consensus super neutralitatem qualem dux et status Curlandiae petunt. Sigismundus Rex Poloniae", b.d. 1630]" k. 53v-54
  • 41. "Pacta neutralitatis 1630 ducatus Curlandiae cum Suecis" k. 54-56
  • 42. "Rationes persvadendi Sacram Regiam Maiestatem [Sigismundum III] et [...] Regni ordines ad longiores inducias" k. 58-60
  • 43. "Initium et progressus tractatuum [???] de praeparatoriis scriptum a Polonicis delegatis exhibitum, Actum Holandÿ die [12] Januarÿ Anno Domini 1635" k. 61
  • 44. "Scriptum ea in materia a Sueticis delegatis exhibitum [12.01. 1635], Actum Holandÿ die [12/22] Januarÿ Anno 1635" k. 61-61v
  • 45. "D. D. mediatorum de vtrisque superioribus scriptis mediatio. Actum Hollandÿ die XX mensis Januarÿ Anno Dni Millesimo Sexcentesimo Trigesimo Quinto" k. 61-62
  • 46. [Oświadczenie delegatów elektora pruskiego Jerzego Wilhelma, że dobrowolnie zgodzili się na to spotkanie i będą się trzymać ściśle klauzul podanych przez komisarzy szwedzkich], Actum Holandÿ die [20] mensis Januarÿ Anno Dni 1635" k. 62
  • 47. "Transactio et conclusio ratione praeparatorium inter partes utrasque eo quo sequitur modo determinata" k. 62-62v [???]
  • 48. "Plenipotentia Sueticorum commissariorum ex ipso originali descripta, Sztokholm 15/25.09. "1634 Podpisy" k. 62v-63
  • 49. Ustalenie porządku i spraw poruszanych w ciągu obrad 24.01. 1635]" k. 63v-65v
  • 50. Mowa kanclerza pruskiego [Wintera] w imieniu Jerzego Wilhelma margrabiego brandenburskiego do komisarzy królewskich 27/28.01. 1635" k. 65v-70
  • 51. "Litarae significatoriae ad [...] mediatores datae de aduentu [...] commissariorum Polonicorum Quidzinum, Kwidzyn 06.05. 1635. Podpisani: Christophorus Radziwiłł palatinus Vilnensis et exercituum M. D. Lith. Generalis, Magnum Ernestus Denoff [!] castelanus Parnauiensis, Remigius de Othok Zaleski refferendarius Regni Liczą, że obrady zaczną się prędko "ne temporis, quod rerum omnium est preciosissimum, iacturam facere uideamur"
  • 52. "Responsum ad superiores literas [Sigismundi marchionis Brandenburgensis], Malbork 08.05. 1635" k. 71v-72 Spodziewa się w najbliższych dniach komisarzy szwedzkich, poczym zaraz zaczną się obrady
  • 53. "[Literae marchionis Brandenburgensis [Sigismundi] ad commissarios Polonicos], Malbork 08.05. 1635. [???]" k. 72 Zawiadamia o przybyciu komisarzy szwedzkich, obrady zaczną się 11.05
  • 54. "Responsum ad superiores literas a [...] commissariis Polonicis In insula Mariana [Malbork] 11.05. 1635" k. 73 Przyjmują do wiadomości przyjazd komisarzy szwedzkich, delegata angielskiego oraz termin obrad
  • 55. Delegat angielski G. Duglas do komisarzy], Malbork 24.05. 1635" k. 73v Komisarze szwedzcy przyjadą do Sztumskiej wsi 24.05 g. 10-ta
  • 56. "Responsum [commissariorum Polonicorum [ad superiores literas, Kwidzyn 21.05. 1635" k. 73v-74 Proszą Duglasa [...] interim [...] pro sua dexteritate et prudentia efficiat, ne pars aduersa congressum differat [...]
  • 57. [G. Duglas delegat angielski do komisarzy polskich], Malbork 22.05. 1635" k. 74v Prosi komisarzy polskich o przyjazd do Holandu dla podpisania "Instrumenti securitatis"
  • 58. "Ad ordines Regni Poloniae [et Magni Ducatus Lithuaniae] a statibus Belgii et Germaniae 1635. Podpisany: Friderus Liber Baro de Schwartzen Berggut" k. 74v-75 Delegaci na kongres: Roch van der Honaert pierwszy radca, Andrzej Bicker członek rady Amsterdamu, Joachim Andree radca dworu
  • 59. "[Ordines Generales Confaederatorum Inferioris Germaniae legati ad commissarios Poloniae], Gdańsk 22.05. 1635 Podpisani: Roch van der Honaert, Andrzej Bicker, Joachim Andree" k. 75-76 Przyjadą do Malborka na obrady 23.05
  • 60. "Conclusio de praeparatoriis, Malbork 13/23.05. 1635 Podp.: Christopherus Lode podkomorzy derpacki, Daniel Naborowski, Jerzy Larding, Potwierdzają: Jerzy Duglass i Zygmunt margrabia brandenburski" k. 76 "Instrumentum hoc super praeparatoriis Tractatus pacis Hollanda die 22 Januarÿ Anni uoluentis factum et obseruatum [...]"
  • 61. "Plenipotentia a [...] Rege Poloniae [Wladislao IV] commissariis Regni data, Warszawa 15.04. 1635 Podp.: Vladislaus Rex, Joannes Lipski referendarius Regni, nominatus Culmensis" k. 76v-77 Dla Jakuba Zadzika, Krzysztofa Radziwiłła, Rafała Leszczyńskiego, Magnusa Ernesta Denhoffa, Remigiusza z Otoka Zaleskiego, Jakuba Sobieskiego
  • 62. "Plenipotentia ab Ordinibus Regni ÿsdem commissariis data, Warszawa na sejmie dnia 13.03. 1635" k. 77v-78v Dla osób jak wyżej
  • 63. "Plenipotentia Suecorum Commissariorum, Sztokholm 12. "12. 1634 Podp.: Gabriel Oxenstierna, Petrus Sparre, Jacob dela Garde, Carolus Bonde, Claudius Flemingk" k. 78v-79v
  • 64. "Protestatio Suetica [...] Reginae [Christinae [...] Regnique Sueciae ad Tractatus hosce Suecopolonicos Deputati Legati Commissarii, Jonasdorff V 1635" k. 81v-82
  • 65. "Attestatio a [...] legatis mediatoribus ratione receptae plenipotentiae data commissariis Polonicis, Stumsdorff 30.05. 1635 Podp.: Claudius de Memes, Roch van der Honaert, Andrzej Bicker, Joachim Andree" k. 82v
  • 66. "Protestatio Polonicorum Commissariorum de titulo [...] Christinae concesso, Stumsdorff 28.05. 1635 Podp.: Cl. de Memes, Van der Honaert, A. Bicker, Joachim Andree" k. 82v-83v
  • 67. "Media a [...] mediatoribus in casum renunciationis Commissariis Polonicis proposita [1635]" k. 83v-84 Za wieczysty pokój król Władysław i jego bracia zrezygnują z tronu szwedzkiego, jeśli po bezdzietnej śmierci Krystyna Władysław i jego potomstwo obejmie tron szwedzki; zwrot zajętych posiadłości na Pomorzu i w Inflantach
  • 68. "Alia media quae [...] mediatores censuerunt prioribus adicienda" k. 84 Zniesienie praw przeciw domowi Zygmunta III, przyjaźń między obu krajami, małżeństwa dzieci, wzajemna pomoc
  • 69. "Media a [...] Commissariis Polonicis adiuncta iis quae a [...] mediatoribus in euentum renunciationis erant proposita [1635]" k. 84-94v Warunki w 11 punktach
  • 70. "Conditiones a SRM [Vladislao IV] commissariis Polonicis transmissae quae in euentum renunciationis ultimarie et finaliter proponendae erant Sueticis Commissariis [1635]" k. 85v Warunki w 18 punktach
  • 71. "Litterae legatorum Holandiorum de reassumendis tarctatibus Sueticis iam fere abruptia [ad praesentes pacis tarctatus commissariis Polonicis], Malbork 18.06. 1635 Podp.: Andreas Bicker, Joachim Andree" k. 85v-86 Rozmowy na nowo rozpoczęć do 01.08
  • 72. "Prolongatio induciarum, Malbork 18.06. 1635" k. 86v Zachowując rozejm sześcioletni zbliżający się do końca, przedłużyć pertraktacje do sierpnia; "Conclusa praefata prolongatione induciarum [...] Commissarii Polonici die 21 Mensis Junÿ Torunium ad SRMttem [Vladislaum IV] sese contulerunt, quo loco etiam interea temporis [...] mediatorum legati, nimirum legatus regis Galliarum, legatus Magnae Britaniae regis, legati statuum Belgii Confaederatorum prouinciarum, tum et Sigismundus marchio Brandenburgensis Regiam Mttem accessere nec prius iidem [...] Commissarii Polonici ante diem septimam Julÿ Quidzinum redire ac una conuenere, et palatinus quidem Vilnensi [K. Radziwiłł] rediit die quinta Julÿ, [...] cancellarius [J. Zadzik] die 6 Julÿ, platinus Bełzensis [R. Leszczyński] ac castellanus Parnauiensis [M. E. Doenhof] die septima Julÿ, refferendarius Regni [A. Zaleski] die 1 Julÿ reuerdus est."
  • 73. "Conditiones a Commissariis Polonicis in congressu suo cum [...] mediatoribus die nona Julÿ in Curia [...] Kosputh uno et medio miliari a Quidzyno habito, exhibitae. Conditiones in euentum renunciationis" k. 87v Warunki 11 punktach
  • 74. Dokument rozejmu i jego warunki w 24 punktach, "Actum Sztumdorffÿ di 12 mensis Septembris stylo nouo Anno salutis Millesimo Saxcentesimo Trigesimo Quinta [1635]" k. 91-96v
  • 75. "Attestatio Dominorum legatorum de libero exercitio Catholicae religionis in Liuonia, Sztumdorff 12.09. 1635" k. 97 Cuius attestationis duplicia instrumenta, vnum illorum manu [...] legati Galliarum regis et legatorum [...] electoria Brandenburgensis manibus subscriptum et sigillis communitum, aliud vero manu [...] legati Magnae Britaniae regis ac legatorum Statum Holandiae manibus subscriptum et sigillis communitum
  • Rękopis BK 329 zawiera materiały dość jednolite. Są to sprawy kurlandzkie, inflanckie, zawieszenia broni ze Szwedami oraz zawarcie rozejmu sztumskiego w 1635 roku. W rękopisie znajduje się 27 listów Włodzimierza Wolmara Farensbacha lub do niego pisanych, dotyczących jego zdrady na stronę szwedzką. Ze Szwedami zresztą spiskował Farensbach już wtedy, gdy pełnił funkcję zastępcy gubernatora Inflant J. K. Chodkiewicza. W roku 1616 przechodzi Farensbach na służbę ks. kurlandzkiego Wilhelma, porozumiewa się ze Szwedami i wydaje im Parnawę i Dynemunt, próbując również opanować Rygę. Znaczna część listów Farensbacha w BK 329 to korespondencja z Wilhelmem księciem kurlandzkim, gdy zmuszony on został Kurlandię opuścić. Kłótnie bowiem obu książąt ze szlachtą kurlandzką doprowadziły do tego, że Zygmunt III król Polski chciał ich pozbawić lenna, zostawia jednak Fryderyka, a Wilhelm z obawy przed gniewem królewskim udaje się do Niemiec i Szwecji, mianuje przedtem Farensbacha swoim zarządcą pozostając z nim w częstej korespondencji [zob.: J. U. Niemcewicz, Dzieje op. cit. s. 217].
  • Rękopis zawiera również 2 listy z 1626 r. Ludwika Camerariusa, polityka, dyplomaty, ambasadora w Hadze mianowanego przez Gustawa Adolfa; przesyłane częściowo szyfrem a dotyczące spraw polskich.
  • 1. "Copiae literarum et rerum gestarum inter Wolmarum Farensbecum, Gustauum [II Adolphum] ducem Sudermaniae et duces Curlandiae. In memoriali quod Gustauus [II Adolphus] Adamo Schraffero 30 Septembris Anno 1616 Stocholmii dederat inter alia continetur, ut praefatus Schrafferus ubi primum de voluntate ducum Curlandiae aliquid acceperit, nun scilicet ob grauem, quae inter Regem Poloniae et duces Curlandiae intercedit discordiam, duces Gustauo uniri ac eius amicitiae coniungi uelint illud Farensbechio quamprimum patefaciet et duces de omnis auxilii assistentia securos ac certos efficiet" k. 1
  • 2. "Copia literarum Gustaui [Adolphi] ad principes Curlandiae [Fridericum] 6 Jan[uarii] Ao 1617" k. 1 Oskarżenie króla i stanów o rugowanie książąt kurlandzkich, o narzucanie religii, w razie napadu wojsk królewskich Gustaw obiecuje pomoc
  • 3. "Puncta instructionis [Adami] Schrafferi cum ducibus Curlandiae tractandi sub manu Schrafferi de data 6 Jan[uarii] 1617" k. 1v[???] Gdyby nawet doszło do porozumienia z Polską, Gustaw będzie pomagał Kurlandii militarnie i pieniędzmi
  • 4. "Ex literis secretarii Helfrichs ad Wolmarum Farensbachium de data Karsel 2 Feb[ruarii] Anno 1617 cum subscriptione" k. 1v-2 Namowa Waltera Farensbacha do zdrady
  • 5. "Ex libris originalibus [Adami] Schrafferi ad Farensbachium. Datis Wittenstein 12 Februarii Anno 1617" k. 2 Przesyła mu list Gustawa o szczególnej życzliwości dla Farensbacha
  • 6. "Eiusdem [Adami Schrafferi] ad principes Curlandiae copialiter datum Reualiae 12 Febr[uarii] Anno 1617" k. 2v Opłakuje klęskę książąt i zapewnia o życzliwości Gustawa Adolfa
  • 7. "Puncta ex Schrafferi instructione desumpta quae [Walterum] Farensbachium et duces Curlandiae concernunt sub manibus Schrafferi et Helfrichs [06.01. 1617]" k. 2v-3
  • 8. "Ex literis Bernardi Helfrichs ad Volmarum Farensbachium datis Wittenstein 13 Febr[uarii] 1617 originaliter" k. 3v Chętnie spotkałby się z Farensbachem "si id absque perduellionis suspicione [...] fieri commode posset [...]"
  • 9. "Litterae instructionis ducis Wilhelmi [Volmaro] Farensbecio super 18 datae Goldingae 1 Aprilis 1617 originaliter" k. 3v-4v Obietnice za zdradę
  • 10. "Instructionis Sueticae [Volmaro] Farensbachio datae 6 puncta de data 7 Aprilis Anno 1617 originaliter i copialiter" k. 4v-5v Punkty zdrady, jak wyżej
  • 11. "Originales litterae [Adami] Schrafferi ad Farensbecium datae Reualiae 12 Aprilis Anno 1617" k. 5v-6 "[...] Farensbecius significat iam adesse oportunissimum res praeconceptas aggrediendi [...]"
  • 12. "Litterae Schrafferi ad Farensbachium originaliter Reualiae 14 Aprilis 1617" k. 6v Sługa Farensbacha Joachim odbędzie podróż lądem, proch do dział wyśle z pewnym człowiekiem morzem
  • 13. "Ex copia literarum Farensbecianarum ad Henricum Rumel de data Vindauiae prima Maÿ Anno 1617" k. 6v Farensbach mianowany przez księcia zarządcą Kurlandii
  • 14. "Ex copia eiusdem [Farensbachii] ad Gasparum Fon der Ley, Hermanum Fon den Brinken cardinalphe, Joannem Nagiel et Ottonem Rippen de data prima Maÿ Anno 1617" k. 6v-7 W sprawie jak wyżej - mianowanie zarządcy Kurlandii
  • 15. "Ex literis Farensbecii ad Schrafferum de data Vindaw 2da Maÿ 1617" k. 7 List został doręczony Schrafferowi przez wieśniaka, według umowy i zgody księcia Wilhelma i Gustawa Adolfa objął całą Kurlandię i zamki
  • 16. "Farensbecii ad Gustauum [Adolphum] de data 2da Maÿ Windaw 1617" k. 7v Zajął zamki w Kurlandii według woli Gustawa, wszędzie jednak w nich wielkie braki w sprzęcie wojennym
  • 17. "Literae Farensbechii ad principem Wilhelmum de data Volding 6 Maÿ Anno 1617" k. 7v-8 Objął zarząd Kurlandii, wzmacnia obronność, komisarze złożywszy protest przeciwko Fryderykowi wrócili do Polski
  • 18. "Literae ducis Wilhelmi ad Farensbecium data Dobraw 15 Maÿ 1617 originaliter" k. 8-9 Gratuluje objęcia zarządu Kurlandii, Semigalii i diecezji piltyńskiej
  • 19. "Copia litterarum ducis Wilhelmi ad principem Fridericum [1617]" k. 9 Książę oburzony traktowaniem go przez komisarzy w jego księstwie na równi z jego poddanymi, opuścił na jakiś czas Kurlandię
  • 20. "Litterae principis Wilhelmi ad Farensbecium datae Dobraw 24 Maÿ Anno 1617 originaliter" k. 9 Poleca Farensbachowi Pawła Spandkow
  • 21. "Litterae Schrafferi originales ad Farensbecium datae Reualiae 3 Junÿ Anno 1617" k. 9-9v Przesyła Farensbachowi 5000 talarów szwedzkich
  • 22. "Ex terminatis [literis] cum titulo Perillustris et Generose Domine de data Dunamunde 12 Junÿ [1617]" k. 9v-10 Oznajmia, że według woli Gustawa, instrukcji i umowy z księciem Wilhelmem objął Kurlandię
  • 23. "Ex litteris ad [...] Senatum Rigensem de data Dunamundae 17 Junÿ 1617" k. 10-10v Widzi wrogość Rygi w stosunku do siebie, on jednak nie ma żadnych wrogich zamiarów w stosunku do Rygi
  • 24. "Litterae originales ducis Wilhelmi ad Farensbecium datae Lubecae 17 Junÿ Anno 1617" k. 10v Wraca zdrowy z Danii i przybył do Lubeki, nie wątpi w wierność Farensbacha, poleca mistrza Paschana i Steiera
  • 25. "Extractus memorialis pro amico de data Reualiae 26 Junÿ Anno 1617" k. 10v-11 W 16 punktach, jakie wiadomości trzeba zebrać i co robić dla opanowania Kurlandii
  • 26. "Litterae Gustaui [Adolphi] originales ad Farensbecium de data Stacholmÿ 5 Julÿ 1617" k. 11-11v Dowiedział się od starosty Steierta, że Farensbach zamierza udać się do Kurlandii, wysyła mu na pomoc Stiernskiölda z 14 chorągwiami wojska, z którymi będzie współdziałał w zdobyciu Rygi
  • 27. "Instructio originalis pro Farensbachio Sterenschildt et Spandkouiensis de data 6 Julÿ Anno 1617 continens 22 puncta" k. 11v-12v 28. "Breuis et summaria tractatus cum Suecis de inducÿs relatio, Anno 1621 die 24 Aprilis" k. 13-14v
  • 29. "Nos incliti Regni Suecie Senatores [...] Senatoribus Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae, vicinis et amicis nostris salutem, Stokholm 11.08. "1624. Podpisy" k. 17-18v
  • 30. "Nos incliti RegniPoloniae et Magni Ducatus Lithuaniae senatores infrascripti [...] senatoribus Regni Sueciae vicinis et amicis nostris salutem, brak podpisów, Warszawa 23. 10. 1624" k. 19v
  • 31. Ludouicus Camerarius do NN]. Ex loco consueto 16. 10. 1626" k. 19v-23v
  • 32. Ludouicus Camerarius ad NN]. Loco consueto Kalendis Octobris stylo loci [01. 10.] Anno 1626" k. 23v-25v
  • 33. "Conclusio induciarum Polonico-sueticarum ad Starygard die 26 mensis Septembris Anno Dni 1629 peractarum" k. 27-30
  • 34. "Instructio ad tempus induciarum a Jacobo Rouselio consiliario Suetico ordinibus Regni Poloniae transmissa et proposita cuius instructionis exemplaria una cum literis in foro Varsauiensi sub tempus commitiorum per iusticiae ministrum cremata sunt, Ryga 01.01. 1632" k. 32-35
  • 35. "Responsio apologetica ad Jacobi Rousselii seditiosam epistolam superiorem, Warszawa 19.03. [1632???]" k. 35v-43
  • 36. "Transactio Regia Sueciae cum electore Brandenburgensi [Georgio Wilhelmo] de sequestro locorum secundum pacta induciarum inter reges Poloniae et Sueciae inita, Actum Fischhausÿ mense [20] Nouembris Anno 1629" k. 44-46v
  • 37. "Transactio senatus Gedanensis cum Regni Sueciae commissariis ratione telonei maritimi, Tiegenhoff die 18/28 Februarii Anno 1630" k. 46v-49v
  • 38. "Litterae [ad Sigismundum III Regem Poloniae] ducis Curlandiae [Friderici] de neutralitate cum Suecis, Candowia 28. 11. 1626" k. 50-51
 • Proweniencja: "Ex libris Francisci Bronisz mp" - [rkps w w.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Zadzik, Jakub (1582-1642)
  • Korespondencja dyplomatyczna 17 w.
  • Polityka międzynarodowa 17 w.
  • Listy łacińsko-polskie 17 w.
  • Brandenburgia 17 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) 17 w.
  • Kurlandia 17 w.
  • Prusy 17 w.
  • Ryga (Łotwa) 17 w.
  • Szwecja a Polska 17 w.
 • Uwagi:
  • Pismo jednej ręki z małymi dodatkami ręki drugiej, staranne i czytelne
  • Układ rękopisu przeważnie chronologiczny, co może świadczyć o celowym doborze materiału. Jedynie pod koniec dołączona jest wkładka z materiałem wcześniejszym z 1627 r. Znaczna ilość wolnych kart świadczy o niedokończeniu kolekcji Zasadniczy jednak zespół materiałów stanowią sprawy pertraktacji rozejmowych lub pokojowych ze Szwedami począwszy od 1621-1636. Jet tu m. in. Instrukcja Jakuba Rousela doradcy szwedzkiego do stanów królestwa polskiego, spalona na rozkaz ministra sprawiedliwości w Warszawie w czasie sejmu oraz Odpowiedź na jego "buntowniczy" list [M. Cichocki, Mediacja op. cit. s. 148 ss]. Są to obfite dokumenty przewlekłych, wciąż odkładanych i przerywanych spotkań komisarzy królewskich i szwezkich na temat rozejmu, który po wielu debatach został zawarty w Sztumie w 1635, w wyniku którego Szwedzi wycofują swoje wojska z twierdz na wybrzeżu pruskim i rezygnują z ceł pobieranych od handlu polskiego.
  • Rękopis zachowany w dobrym stanie (k. początk. nieco uszkodzone przez robactwo)
  • k. 15-16, 43v, 56v-57rv, 70v, 80-81r, 88r-90v, 98v, 127v-128v, 140v puste
  • Bronisz był pisarzem grodzkim konińskim, deputatem na trybunał koronny w roku 1768 z województwa poznańskiego, co wskazuje na wielkopolskie pochodzenie rękopisu
 • Katalogi:
  • Niesiecki II, 312
  • Jöcher 1,1595
 • Opracowania: 103. Continuatio tractatus [...] - druk: Piasecki, Chronica op. cit. s. 467-468; Cichocki, Mediacja op. cit. s. 76-80 99. Modus deprecationis [...] - druk: Carstenn, op. cit. s. 379; S. Gierszewski, Elbląg przeszłość i teraźniejszość, Gdańsk 1870 s. 169-171; Z dziejów Elbląga, op. cit. s. 28-30 98. [Starania przedstawicieli [...] - druk: Carstenn, op. cit. s. 386; Z dziejów Elbląga, op. cit. s. 32 95. Vladislaus Quartus [...] - druk: Kwiatkowski, op. cit. s. 141-142 86. Instructio [...] Gasparo [...] - druk: Carstenn, Geschichte der Hansestadt Elbing op. cit. s. 384-385; Kwiatkowski, op. cit. s. 134 80. Comitialis approbatio [...] - druk: Kwiatkowski, op. cit. s. 135 78. Cautio consiliariorum [...] - druk: Kwiatkowski, op. cit. s. 135 75. Attestatio Dominorum [...] - druk: Z dziejów Elbląga, Praca zbiorowa pod red. K. Czarnockiego, Elbląg 1956 s. 32 74. [Dokument rozejmu i [...] - druk: Carstenn, op. cit. s. 384-386; Kwiatkowski, op. cit. s. 134 71. Litterae legatorum [...] - druk: E. Carstenn, Geschichte der Hansesfadt [???] Elbing, 2 Aufl. Elbing 1937 s. 384-385 69. Media a [...] Commissariis [...] - druk: Kwiatkowski, op. cit. s. 132-134 67. Media a [...] mediatoribus [...] - druk: Kwiatkowski, op. cit. s. 132-134 64. Protestatio Suetica [...] - druk: Kwiatkowski, op. cit. s. 131 63. Plenipotentia Suecorum [...] - druk: Kwiatkowski, op. cit. s. 131-32 61. Plenipotentia a [...] - druk: Kwiatkowski, op. cit. s. 131 58. Ad ordines Regni [...] - druk: Kwiatkowski, op. cit. s. 130 55. [Delegat angielski [...] - druk: K. Kwiatkowski, Dzieje narodu polskiego za panowania Władysława IV [...] Warszawa 1823 s. 129-130 50. [Mowa kanclerza pruskiego [...] - druk: Relatio kommissyi, op. cit. s. 103 ss. 49. [Ustalenie porządku [...] - druk: Relatio kommissyi, op. cit. s. 103-111 48. Plenipotentia Sueticorum [...] - druk: Relatio kommissyi, op. cit. s. 104-107 47. Transactio et conclusio [...] - druk: Relatio kommissyi, op. cit. s. 101 45. D. D. mediatorum [...] - druk: Relatio kommissyi, op. cit 44. Scriptum ea in [...] - druk: Relatio kommissyi op. cit. 43. Initium et progressus [...] - druk: Relatio Kommisyi ze Szwedami in Anno 1635 uczyniona in Martio [w:] Bliblioteka Starożytna Pisarza Polskich [...] zebrał K. Wł. Woycicki T. 5, Warszawa 1854 s. 95-111 42. Rationes persvadendi [...] - druk: Niemcewicz, op. cit. T. 3 s. 272-273 38. Litterae [ad Sigismundum III [...] - druk: Piwarski, op. cit. s. 9-11 37. Transactio senatus [...] - druk: Cichocki, op. cit. s. 18-19, 126-127, 135-136 36. Transactio Regis [...] - druk: Niemcewicz, op. cit. T. 3 s. 270-279; Cichocki, op. cit. s. 126-130; Piwarski, op. cit. s. 11 34. Instructio ad tempus [...] - druk: Cichocki, op. cit. s. 148-163 sprawa Jakuba Roussel 33. Conclusio induciarum [...] - druk: Niemcewicz, op. cit. T. 3 s. 280-281 w języku polskim i w wersji skróconej; Piasecki, Chronica op. cit. s. 487-488; M. Cichocki, Mediacja Francji w rozejmie altmarskim, Kraków 1928 s. 130-133; K. Piwarski, Dzieje polityczne Prus Wschodnich, Gdynia 1938 s. 11 32. [Ludouicus Camerarium ad [...] - druk: ibidem, s. 7-12 31. [Ludouicus Camerarius [...] - druk: Lvdovici Camerarii I. C. aliorumque Epistolae nvper post pvgnam maritimam in Suedica naui captae a Victoro Polono Anno millesimo sexcentesimo vigesimo sexto vergente s. 12-22 30. Nos incliti Regni Poloniae [...] - druk: Niemcewicz, op. cit. T. 3 s. 238 29. Nos incliti Regni [...] - druk: Piasecki, op. cit. s. 440, 452; Niemcewicz, op. cit. T. 3 s. 237-238 28. Breuis et summaria [...] - druk: Korzon, op. cit. T. 2 s. 226; Niemcewicz, op. cit. T. 3 s. 219-220; Naruszewicz A., Żywot J. K. Chodkiewicza [...] T. 2, Kraków 1858 s. 173-175 26. Literrae Gustaui [...] - druk: Niemcewicz, op. cit. T. 3 s. 217 19. Copia litterarum [...] - druk: Niemcewicz, op. cit. T. 3 s. 217 9. Literae instructionis [...] - druk: Niemcewicz, op. cit. T. 3 s. 217; Piasecki, op. cit. s. 261-262 7. Puncta ex Schrafferi [...] - druk: Korzon, op. cit. s. 226 6. Eiusdem [Adami Schrafferi [...] - druk: Niemcewicz, op. cit. T. 3 s. 217 4. Ex literis secretarii [...] - druk: Korzon T., Dzieje wojen i wojskowości w Polsce [...] T. 2, wyd. 2, Lwów 1923 s. 226; Niemcewicz, op. cit. s. 216-218; P. Piasecki, Chronica 1648 s. 361-362 Seraphim E. , Baltische Geschichte [...] Reval 1908 s. 229-230 Niemcewicz J. U., Dzieje panowania Zygmunta III [...] T. 3, Kraków 1860 s. 217;

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 040 $a KÓR Z $b pol
 • 041 0 @ $a lat $a pol
 • 130 0 . $a Materiały
 • 245 0 0 $a [Materiały szwedzko-polskie do czasów Zygmunta III Wazy 1617-1627 i Władysława IV 1634-1636].
 • 246 1 3 $a Akta pomiędzy Szwecją, Kurlandią, Gdańskiem etc. 1617-1630 $b Initium et Progressus Tractatuum de Praeparatoriis" układy polsko-szwedzkie 1635-1636, "Continuatio tractatus inter Sigismundum III ac Gustavum Principem Svetiae $i tyt. z inw. rkpsów
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 17 w.
 • 300 $a 140 k. $c 31x21 cm
 • 340 $d Rkps $e Pergamin biały, tłoczenia, złocenia, ramka, plakietki: w owalnym wieńcu wazon z kwiatami, ślady wiązadeł, 17 w.
 • 500 $a Pismo jednej ręki z małymi dodatkami ręki drugiej, staranne i czytelne
 • 500 $a Układ rękopisu przeważnie chronologiczny, co może świadczyć o celowym doborze materiału. Jedynie pod koniec dołączona jest wkładka z materiałem wcześniejszym z 1627 r. Znaczna ilość wolnych kart świadczy o niedokończeniu kolekcji $a Zasadniczy jednak zespół materiałów stanowią sprawy pertraktacji rozejmowych lub pokojowych ze Szwedami począwszy od 1621-1636. Jet tu m. in. Instrukcja Jakuba Rousela doradcy szwedzkiego do stanów królestwa polskiego, spalona na rozkaz ministra sprawiedliwości w Warszawie w czasie sejmu oraz Odpowiedź na jego "buntowniczy" list [M. Cichocki, Mediacja op. cit. s. 148 ss]. Są to obfite dokumenty przewlekłych, wciąż odkładanych i przerywanych spotkań komisarzy królewskich i szwezkich na temat rozejmu, który po wielu debatach został zawarty w Sztumie w 1635, w wyniku którego Szwedzi wycofują swoje wojska z twierdz na wybrzeżu pruskim i rezygnują z ceł pobieranych od handlu polskiego.
 • 500 $a Rękopis zachowany w dobrym stanie (k. początk. nieco uszkodzone przez robactwo)
 • 500 $a k. 15-16, 43v, 56v-57rv, 70v, 80-81r, 88r-90v, 98v, 127v-128v, 140v puste
 • 500 $a Bronisz był pisarzem grodzkim konińskim, deputatem na trybunał koronny w roku 1768 z województwa poznańskiego, co wskazuje na wielkopolskie pochodzenie rękopisu
 • 510 $a Niesiecki $c II, 312
 • 510 $a Jöcher $c 1,1595
 • 520 $a 76. "Cautio [...] episcoporum Borussiae de sepulturis loco non mouendis" k. 97v - tylko tytuł
 • 520 $a 77. "Cautio [...] legatorum interposita de restituenda per Suecos Elbinga et Pilauia" k. 98 - tylko tytuł
 • 520 $a 78. "Cautio consiliariorum Bellicorum Regni Poloniae de tradenda Suecis comitiali approbatione. Datum in castris ad Quidzinum die mensis Septembris 1635" k. 99v
 • 520 $a 79. "Pactorum approbatio per Regiam Maiestatem [Vladislaum IV] facta. Datum in castris ad Quidzinum die mensis Septembris 1635" k. 100
 • 520 $a 80. "Comitialis approbatio pactorum. Datum Varsauiae in comitiis Regni Generalibus die mensis Anno Millesimo Sexcentesimo Trigesimo Quinto" k. 100v-101
 • 520 $a 81. "Cautio electoris Brandenburgici Ducis in Prussia [Georgii Wilhelmi] de manutenendis pactis" k. 101 - tylko tytuł
 • 520 $a 82. "Cautio ducis Curlandiae [Friderici] de manutenendis pactis. Actum [1635]" k. 101
 • 520 $a 83. "Cautio ciuitatum maiorum Regalis Prussiae de manutenendis pactis. Actum Gedani die mensis Anno 1635" k. 102 Similis cautio a ciuitate Torunensi praestari debet nominato loco portuum ipsa ciuitate
 • 520 $a 84. "Lex Suetica de authoritate administratorum in Regno Sueciae. Articulus 16. Testamur hunc articulum esse desumptum ex legibus et constitutionibus Regni Sueciae Podp.: Petrus Brahe in Vissingsborg R. R. senator, Joannes Oxenstierna Axelson, H. Wrangel, Achacius Axely de Nixholm, Joannes Nicodemi
 • 520 $a 85. "Approbatio pactorum per administratores Regni Sueciae" k. 103v - tylko tytuł
 • 520 $a 86. "Instructio [...] Gasparo Donhoff palatino Syradiensi, Vielunensi, Boleslauiensi, Laiscensi, Radomscensi praefecto, [Joanni] Wiesiołowski castellano Elbingensi Remigio Zaleski Regnio refferendario, Joanni Zawadzki subdapifero Ciechanouiensi praefecto Suecensi a SRM [Vladislao IV], Warszawa 20. 12. 1635" k. 105-107v
 • 520 $a 87. List Piotra Gembickiego podkanclerzego koronnego do delegatów w sprawie przyjęcia Elbląga], Nowe 10.01. 1635" k. 107v-108 Ma przyjąć przysięgę od mieszczan, Wrangel ma się wycofać na wsie, gdzie może się zatrzymać na 4-5 dni, na Elbląg zwrócić pilną uwagę, gdyż nie dotrzymał on często słowa i wiary
 • 520 $a 88. "[Litterae Gaspari Denhoff palatini Syradiensi, Remigii Zaleski refferendarii Regni ad Hermanum Wrangelium Campi Marschalcum Regni Sueciae], Malborg 11.01. 1636" k. 108-108v Na mocy umowy Sztumskiej 12.01 przypada dzień przyjęcia Elbląga przez Polskę
 • 520 $a 89. "Litterae ad Elbingenses in patenti datae Gaspari Denhoff, Joanis Wiesiołowski, Renigii Zaleski, Joannis Zawadzki, Malbork 11.01. 1636" k. 108v-109v Do zarządu miasta o przyjęciu Elbląga przez Polskę
 • 520 $a 90. "[Proconsules et consules ciuitatis Elbingensis per nuncium Henricum Horn ad commissarios Regios], Elbląg 11.01. 1636" k. 110v Ma złożyć gratulacje komisarzom i wyłożyć żądania miasta
 • 520 $a 91. "Hermanus Wrangel Gasparo Donhoff palatino Syradiensi et Remigio de Othok Zaleski Regni Poloniae refferendario etc Sacrae Regiae Mttis Regnique Poloniae in Prussia deputatis commissariis [...], Elbląg 02/12.01. 1636" k. 110v-111v Trudno prędko ściągnać wojska szwedzkie rozproszone po wielu miejscach.
 • 520 $a 92. Żądania komisarzy królewskich przesłane przez Jana ab Otten sekretarza królewskiego do Wrangla opuszczenie przez Szwedów Elbląga przed nadejściem komisarzy królewskich]" k. 111v-114
 • 520 $a 93. List komisarzy do króla Władysława IV do Gdańska], Elbląg 13.01. 1636" k. 114-115 O pertraktacjach z Wranglem
 • 520 $a 94. "Fetita [...] Hermana Wrangla do [...] panow commissarzow [1636]" k. 115v Prosi o przedłużenie o 4 dni pobytu wojska szwedzkiego na małej i dużej żuławie, w razie odmowy przesłać petita do króla
 • 520 $a 95. "Vladislaus Quartus [...] Rex Poloniae [...], Warszawa 20. 12. 1635" k. 115v-119 Plenipotencja dla wyżej podanych komisarzy mających przejać Elbląg
 • 520 $a 96. "Forma iuramenti [magistratus Elbingensis]" k. 119-120
 • 520 $a 97. List króla Władysława IV do komisarzy królewskich], Gdańsk 14.01. 1635!" k. 120v Król pozwala Wranglowi przedłużyć wycofanie wojska szwedzkiego o 4 dni, a nawet na dalsze 4 dni "Patrząc na iego powolność chętnie pozwalamy
 • 520 $a 98. Starania przedstawicieli duchowieństwa katolickiego o odzyskanie kościoła parafialnego w Elblągu] 1636" k. 120v-121
 • 520 $a 99. "Modus deprecationis [a ciuitate Elbingensi Regiam Maiestatem Vladislaum IV], Elbląg I 1636 Podpisani komisarze" k. 121v-123v
 • 520 $a 100. "Salutatio Dominorum commissariorum per [...] Sigismundum Meienreii consulem Elbingensem dum vno miliari a ciuitate in aduentu suo Elbingam excipererentur
 • 520 $a 101. "Praefactio ad [...] commissarios Regios habita a [...] Christiano Treschenbergio praesule ciuitatis Elbingensis die VI January Ao 1636 postea quam ÿdem [...] commissarii in theatro consedissent" k. 124v-125
 • 520 $a 102. "Oratio [...] Joannis Hoieri? nomine Ordinum circa praestandum iuramentum [Vladislai IV Regis Poloniae commissariis] habita [1636]" k. 125-127 103. "Continuatio tractatus inter [...] Sigismundum Tertium Poloniae et Sueciae Regem ac Gustauum principem Sueciae in Prussia Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Septimo celebrati [Diariusz pertraktacji od 06.09-14.09. 1627]" k. 129-137 "Conclusio commitiorum Regni Sueciae die 24 decembris anno 1627 Stocholmie! celebratorum" k. 137v-140
 • 520 $a 39. "Breuis delineatio eorum quae in punctis neutralitatis SaeRae Maiestatis! [Sigismundo III] proposita sunt [1626?]" k. 51-53v 40. "Copia consensus super neutralitatem qualem dux et status Curlandiae petunt. Sigismundus Rex Poloniae", b.d. 1630]" k. 53v-54
 • 520 $a 41. "Pacta neutralitatis 1630 ducatus Curlandiae cum Suecis" k. 54-56
 • 520 $a 42. "Rationes persvadendi Sacram Regiam Maiestatem [Sigismundum III] et [...] Regni ordines ad longiores inducias" k. 58-60
 • 520 $a 43. "Initium et progressus tractatuum [???] de praeparatoriis scriptum a Polonicis delegatis exhibitum, Actum Holandÿ die [12] Januarÿ Anno Domini 1635" k. 61
 • 520 $a 44. "Scriptum ea in materia a Sueticis delegatis exhibitum [12.01. 1635], Actum Holandÿ die [12/22] Januarÿ Anno 1635" k. 61-61v
 • 520 $a 45. "D. D. mediatorum de vtrisque superioribus scriptis mediatio. Actum Hollandÿ die XX mensis Januarÿ Anno Dni Millesimo Sexcentesimo Trigesimo Quinto" k. 61-62
 • 520 $a 46. [Oświadczenie delegatów elektora pruskiego Jerzego Wilhelma, że dobrowolnie zgodzili się na to spotkanie i będą się trzymać ściśle klauzul podanych przez komisarzy szwedzkich], Actum Holandÿ die [20] mensis Januarÿ Anno Dni 1635" k. 62
 • 520 $a 47. "Transactio et conclusio ratione praeparatorium inter partes utrasque eo quo sequitur modo determinata" k. 62-62v [???]
 • 520 $a 48. "Plenipotentia Sueticorum commissariorum ex ipso originali descripta, Sztokholm 15/25.09. "1634 Podpisy" k. 62v-63
 • 520 $a 49. Ustalenie porządku i spraw poruszanych w ciągu obrad 24.01. 1635]" k. 63v-65v
 • 520 $a 50. Mowa kanclerza pruskiego [Wintera] w imieniu Jerzego Wilhelma margrabiego brandenburskiego do komisarzy królewskich 27/28.01. 1635" k. 65v-70
 • 520 $a 51. "Litarae significatoriae ad [...] mediatores datae de aduentu [...] commissariorum Polonicorum Quidzinum, Kwidzyn 06.05. 1635. Podpisani: Christophorus Radziwiłł palatinus Vilnensis et exercituum M. D. Lith. Generalis, Magnum Ernestus Denoff [!] castelanus Parnauiensis, Remigius de Othok Zaleski refferendarius Regni Liczą, że obrady zaczną się prędko "ne temporis, quod rerum omnium est preciosissimum, iacturam facere uideamur"
 • 520 $a 52. "Responsum ad superiores literas [Sigismundi marchionis Brandenburgensis], Malbork 08.05. 1635" k. 71v-72 Spodziewa się w najbliższych dniach komisarzy szwedzkich, poczym zaraz zaczną się obrady
 • 520 $a 53. "[Literae marchionis Brandenburgensis [Sigismundi] ad commissarios Polonicos], Malbork 08.05. 1635. [???]" k. 72 Zawiadamia o przybyciu komisarzy szwedzkich, obrady zaczną się 11.05
 • 520 $a 54. "Responsum ad superiores literas a [...] commissariis Polonicis In insula Mariana [Malbork] 11.05. 1635" k. 73 Przyjmują do wiadomości przyjazd komisarzy szwedzkich, delegata angielskiego oraz termin obrad
 • 520 $a 55. Delegat angielski G. Duglas do komisarzy], Malbork 24.05. 1635" k. 73v Komisarze szwedzcy przyjadą do Sztumskiej wsi 24.05 g. 10-ta
 • 520 $a 56. "Responsum [commissariorum Polonicorum [ad superiores literas, Kwidzyn 21.05. 1635" k. 73v-74 Proszą Duglasa [...] interim [...] pro sua dexteritate et prudentia efficiat, ne pars aduersa congressum differat [...]
 • 520 $a 57. [G. Duglas delegat angielski do komisarzy polskich], Malbork 22.05. 1635" k. 74v Prosi komisarzy polskich o przyjazd do Holandu dla podpisania "Instrumenti securitatis"
 • 520 $a 58. "Ad ordines Regni Poloniae [et Magni Ducatus Lithuaniae] a statibus Belgii et Germaniae 1635. Podpisany: Friderus Liber Baro de Schwartzen Berggut" k. 74v-75 Delegaci na kongres: Roch van der Honaert pierwszy radca, Andrzej Bicker członek rady Amsterdamu, Joachim Andree radca dworu
 • 520 $a 59. "[Ordines Generales Confaederatorum Inferioris Germaniae legati ad commissarios Poloniae], Gdańsk 22.05. 1635 Podpisani: Roch van der Honaert, Andrzej Bicker, Joachim Andree" k. 75-76 Przyjadą do Malborka na obrady 23.05
 • 520 $a 60. "Conclusio de praeparatoriis, Malbork 13/23.05. 1635 Podp.: Christopherus Lode podkomorzy derpacki, Daniel Naborowski, Jerzy Larding, Potwierdzają: Jerzy Duglass i Zygmunt margrabia brandenburski" k. 76 "Instrumentum hoc super praeparatoriis Tractatus pacis Hollanda die 22 Januarÿ Anni uoluentis factum et obseruatum [...]"
 • 520 $a 61. "Plenipotentia a [...] Rege Poloniae [Wladislao IV] commissariis Regni data, Warszawa 15.04. 1635 Podp.: Vladislaus Rex, Joannes Lipski referendarius Regni, nominatus Culmensis" k. 76v-77 Dla Jakuba Zadzika, Krzysztofa Radziwiłła, Rafała Leszczyńskiego, Magnusa Ernesta Denhoffa, Remigiusza z Otoka Zaleskiego, Jakuba Sobieskiego
 • 520 $a 62. "Plenipotentia ab Ordinibus Regni ÿsdem commissariis data, Warszawa na sejmie dnia 13.03. 1635" k. 77v-78v Dla osób jak wyżej
 • 520 $a 63. "Plenipotentia Suecorum Commissariorum, Sztokholm 12. "12. 1634 Podp.: Gabriel Oxenstierna, Petrus Sparre, Jacob dela Garde, Carolus Bonde, Claudius Flemingk" k. 78v-79v
 • 520 $a 64. "Protestatio Suetica [...] Reginae [Christinae [...] Regnique Sueciae ad Tractatus hosce Suecopolonicos Deputati Legati Commissarii, Jonasdorff V 1635" k. 81v-82
 • 520 $a 65. "Attestatio a [...] legatis mediatoribus ratione receptae plenipotentiae data commissariis Polonicis, Stumsdorff 30.05. 1635 Podp.: Claudius de Memes, Roch van der Honaert, Andrzej Bicker, Joachim Andree" k. 82v
 • 520 $a 66. "Protestatio Polonicorum Commissariorum de titulo [...] Christinae concesso, Stumsdorff 28.05. 1635 Podp.: Cl. de Memes, Van der Honaert, A. Bicker, Joachim Andree" k. 82v-83v
 • 520 $a 67. "Media a [...] mediatoribus in casum renunciationis Commissariis Polonicis proposita [1635]" k. 83v-84 Za wieczysty pokój król Władysław i jego bracia zrezygnują z tronu szwedzkiego, jeśli po bezdzietnej śmierci Krystyna Władysław i jego potomstwo obejmie tron szwedzki; zwrot zajętych posiadłości na Pomorzu i w Inflantach
 • 520 $a 68. "Alia media quae [...] mediatores censuerunt prioribus adicienda" k. 84 Zniesienie praw przeciw domowi Zygmunta III, przyjaźń między obu krajami, małżeństwa dzieci, wzajemna pomoc
 • 520 $a 69. "Media a [...] Commissariis Polonicis adiuncta iis quae a [...] mediatoribus in euentum renunciationis erant proposita [1635]" k. 84-94v Warunki w 11 punktach
 • 520 $a 70. "Conditiones a SRM [Vladislao IV] commissariis Polonicis transmissae quae in euentum renunciationis ultimarie et finaliter proponendae erant Sueticis Commissariis [1635]" k. 85v Warunki w 18 punktach
 • 520 $a 71. "Litterae legatorum Holandiorum de reassumendis tarctatibus Sueticis iam fere abruptia [ad praesentes pacis tarctatus commissariis Polonicis], Malbork 18.06. 1635 Podp.: Andreas Bicker, Joachim Andree" k. 85v-86 Rozmowy na nowo rozpoczęć do 01.08
 • 520 $a 72. "Prolongatio induciarum, Malbork 18.06. 1635" k. 86v Zachowując rozejm sześcioletni zbliżający się do końca, przedłużyć pertraktacje do sierpnia; "Conclusa praefata prolongatione induciarum [...] Commissarii Polonici die 21 Mensis Junÿ Torunium ad SRMttem [Vladislaum IV] sese contulerunt, quo loco etiam interea temporis [...] mediatorum legati, nimirum legatus regis Galliarum, legatus Magnae Britaniae regis, legati statuum Belgii Confaederatorum prouinciarum, tum et Sigismundus marchio Brandenburgensis Regiam Mttem accessere nec prius iidem [...] Commissarii Polonici ante diem septimam Julÿ Quidzinum redire ac una conuenere, et palatinus quidem Vilnensi [K. Radziwiłł] rediit die quinta Julÿ, [...] cancellarius [J. Zadzik] die 6 Julÿ, platinus Bełzensis [R. Leszczyński] ac castellanus Parnauiensis [M. E. Doenhof] die septima Julÿ, refferendarius Regni [A. Zaleski] die 1 Julÿ reuerdus est."
 • 520 $a 73. "Conditiones a Commissariis Polonicis in congressu suo cum [...] mediatoribus die nona Julÿ in Curia [...] Kosputh uno et medio miliari a Quidzyno habito, exhibitae. Conditiones in euentum renunciationis" k. 87v Warunki 11 punktach
 • 520 $a 74. Dokument rozejmu i jego warunki w 24 punktach, "Actum Sztumdorffÿ di 12 mensis Septembris stylo nouo Anno salutis Millesimo Saxcentesimo Trigesimo Quinta [1635]" k. 91-96v
 • 520 $a 75. "Attestatio Dominorum legatorum de libero exercitio Catholicae religionis in Liuonia, Sztumdorff 12.09. 1635" k. 97 Cuius attestationis duplicia instrumenta, vnum illorum manu [...] legati Galliarum regis et legatorum [...] electoria Brandenburgensis manibus subscriptum et sigillis communitum, aliud vero manu [...] legati Magnae Britaniae regis ac legatorum Statum Holandiae manibus subscriptum et sigillis communitum
 • 520 $a Rękopis BK 329 zawiera materiały dość jednolite. Są to sprawy kurlandzkie, inflanckie, zawieszenia broni ze Szwedami oraz zawarcie rozejmu sztumskiego w 1635 roku. W rękopisie znajduje się 27 listów Włodzimierza Wolmara Farensbacha lub do niego pisanych, dotyczących jego zdrady na stronę szwedzką. Ze Szwedami zresztą spiskował Farensbach już wtedy, gdy pełnił funkcję zastępcy gubernatora Inflant J. K. Chodkiewicza. W roku 1616 przechodzi Farensbach na służbę ks. kurlandzkiego Wilhelma, porozumiewa się ze Szwedami i wydaje im Parnawę i Dynemunt, próbując również opanować Rygę. Znaczna część listów Farensbacha w BK 329 to korespondencja z Wilhelmem księciem kurlandzkim, gdy zmuszony on został Kurlandię opuścić. Kłótnie bowiem obu książąt ze szlachtą kurlandzką doprowadziły do tego, że Zygmunt III król Polski chciał ich pozbawić lenna, zostawia jednak Fryderyka, a Wilhelm z obawy przed gniewem królewskim udaje się do Niemiec i Szwecji, mianuje przedtem Farensbacha swoim zarządcą pozostając z nim w częstej korespondencji [zob.: J. U. Niemcewicz, Dzieje op. cit. s. 217].
 • 520 $a Rękopis zawiera również 2 listy z 1626 r. Ludwika Camerariusa, polityka, dyplomaty, ambasadora w Hadze mianowanego przez Gustawa Adolfa; przesyłane częściowo szyfrem a dotyczące spraw polskich.
 • 520 $a 1. "Copiae literarum et rerum gestarum inter Wolmarum Farensbecum, Gustauum [II Adolphum] ducem Sudermaniae et duces Curlandiae. In memoriali quod Gustauus [II Adolphus] Adamo Schraffero 30 Septembris Anno 1616 Stocholmii dederat inter alia continetur, ut praefatus Schrafferus ubi primum de voluntate ducum Curlandiae aliquid acceperit, nun scilicet ob grauem, quae inter Regem Poloniae et duces Curlandiae intercedit discordiam, duces Gustauo uniri ac eius amicitiae coniungi uelint illud Farensbechio quamprimum patefaciet et duces de omnis auxilii assistentia securos ac certos efficiet" k. 1
 • 520 $a 2. "Copia literarum Gustaui [Adolphi] ad principes Curlandiae [Fridericum] 6 Jan[uarii] Ao 1617" k. 1 Oskarżenie króla i stanów o rugowanie książąt kurlandzkich, o narzucanie religii, w razie napadu wojsk królewskich Gustaw obiecuje pomoc
 • 520 $a 3. "Puncta instructionis [Adami] Schrafferi cum ducibus Curlandiae tractandi sub manu Schrafferi de data 6 Jan[uarii] 1617" k. 1v[???] Gdyby nawet doszło do porozumienia z Polską, Gustaw będzie pomagał Kurlandii militarnie i pieniędzmi
 • 520 $a 4. "Ex literis secretarii Helfrichs ad Wolmarum Farensbachium de data Karsel 2 Feb[ruarii] Anno 1617 cum subscriptione" k. 1v-2 Namowa Waltera Farensbacha do zdrady
 • 520 $a 5. "Ex libris originalibus [Adami] Schrafferi ad Farensbachium. Datis Wittenstein 12 Februarii Anno 1617" k. 2 Przesyła mu list Gustawa o szczególnej życzliwości dla Farensbacha
 • 520 $a 6. "Eiusdem [Adami Schrafferi] ad principes Curlandiae copialiter datum Reualiae 12 Febr[uarii] Anno 1617" k. 2v Opłakuje klęskę książąt i zapewnia o życzliwości Gustawa Adolfa
 • 520 $a 7. "Puncta ex Schrafferi instructione desumpta quae [Walterum] Farensbachium et duces Curlandiae concernunt sub manibus Schrafferi et Helfrichs [06.01. 1617]" k. 2v-3
 • 520 $a 8. "Ex literis Bernardi Helfrichs ad Volmarum Farensbachium datis Wittenstein 13 Febr[uarii] 1617 originaliter" k. 3v Chętnie spotkałby się z Farensbachem "si id absque perduellionis suspicione [...] fieri commode posset [...]"
 • 520 $a 9. "Litterae instructionis ducis Wilhelmi [Volmaro] Farensbecio super 18 datae Goldingae 1 Aprilis 1617 originaliter" k. 3v-4v Obietnice za zdradę
 • 520 $a 10. "Instructionis Sueticae [Volmaro] Farensbachio datae 6 puncta de data 7 Aprilis Anno 1617 originaliter i copialiter" k. 4v-5v Punkty zdrady, jak wyżej
 • 520 $a 11. "Originales litterae [Adami] Schrafferi ad Farensbecium datae Reualiae 12 Aprilis Anno 1617" k. 5v-6 "[...] Farensbecius significat iam adesse oportunissimum res praeconceptas aggrediendi [...]"
 • 520 $a 12. "Litterae Schrafferi ad Farensbachium originaliter Reualiae 14 Aprilis 1617" k. 6v Sługa Farensbacha Joachim odbędzie podróż lądem, proch do dział wyśle z pewnym człowiekiem morzem
 • 520 $a 13. "Ex copia literarum Farensbecianarum ad Henricum Rumel de data Vindauiae prima Maÿ Anno 1617" k. 6v Farensbach mianowany przez księcia zarządcą Kurlandii
 • 520 $a 14. "Ex copia eiusdem [Farensbachii] ad Gasparum Fon der Ley, Hermanum Fon den Brinken cardinalphe, Joannem Nagiel et Ottonem Rippen de data prima Maÿ Anno 1617" k. 6v-7 W sprawie jak wyżej - mianowanie zarządcy Kurlandii
 • 520 $a 15. "Ex literis Farensbecii ad Schrafferum de data Vindaw 2da Maÿ 1617" k. 7 List został doręczony Schrafferowi przez wieśniaka, według umowy i zgody księcia Wilhelma i Gustawa Adolfa objął całą Kurlandię i zamki
 • 520 $a 16. "Farensbecii ad Gustauum [Adolphum] de data 2da Maÿ Windaw 1617" k. 7v Zajął zamki w Kurlandii według woli Gustawa, wszędzie jednak w nich wielkie braki w sprzęcie wojennym
 • 520 $a 17. "Literae Farensbechii ad principem Wilhelmum de data Volding 6 Maÿ Anno 1617" k. 7v-8 Objął zarząd Kurlandii, wzmacnia obronność, komisarze złożywszy protest przeciwko Fryderykowi wrócili do Polski
 • 520 $a 18. "Literae ducis Wilhelmi ad Farensbecium data Dobraw 15 Maÿ 1617 originaliter" k. 8-9 Gratuluje objęcia zarządu Kurlandii, Semigalii i diecezji piltyńskiej
 • 520 $a 19. "Copia litterarum ducis Wilhelmi ad principem Fridericum [1617]" k. 9 Książę oburzony traktowaniem go przez komisarzy w jego księstwie na równi z jego poddanymi, opuścił na jakiś czas Kurlandię
 • 520 $a 20. "Litterae principis Wilhelmi ad Farensbecium datae Dobraw 24 Maÿ Anno 1617 originaliter" k. 9 Poleca Farensbachowi Pawła Spandkow
 • 520 $a 21. "Litterae Schrafferi originales ad Farensbecium datae Reualiae 3 Junÿ Anno 1617" k. 9-9v Przesyła Farensbachowi 5000 talarów szwedzkich
 • 520 $a 22. "Ex terminatis [literis] cum titulo Perillustris et Generose Domine de data Dunamunde 12 Junÿ [1617]" k. 9v-10 Oznajmia, że według woli Gustawa, instrukcji i umowy z księciem Wilhelmem objął Kurlandię
 • 520 $a 23. "Ex litteris ad [...] Senatum Rigensem de data Dunamundae 17 Junÿ 1617" k. 10-10v Widzi wrogość Rygi w stosunku do siebie, on jednak nie ma żadnych wrogich zamiarów w stosunku do Rygi
 • 520 $a 24. "Litterae originales ducis Wilhelmi ad Farensbecium datae Lubecae 17 Junÿ Anno 1617" k. 10v Wraca zdrowy z Danii i przybył do Lubeki, nie wątpi w wierność Farensbacha, poleca mistrza Paschana i Steiera
 • 520 $a 25. "Extractus memorialis pro amico de data Reualiae 26 Junÿ Anno 1617" k. 10v-11 W 16 punktach, jakie wiadomości trzeba zebrać i co robić dla opanowania Kurlandii
 • 520 $a 26. "Litterae Gustaui [Adolphi] originales ad Farensbecium de data Stacholmÿ 5 Julÿ 1617" k. 11-11v Dowiedział się od starosty Steierta, że Farensbach zamierza udać się do Kurlandii, wysyła mu na pomoc Stiernskiölda z 14 chorągwiami wojska, z którymi będzie współdziałał w zdobyciu Rygi
 • 520 $a 27. "Instructio originalis pro Farensbachio Sterenschildt et Spandkouiensis de data 6 Julÿ Anno 1617 continens 22 puncta" k. 11v-12v 28. "Breuis et summaria tractatus cum Suecis de inducÿs relatio, Anno 1621 die 24 Aprilis" k. 13-14v
 • 520 $a 29. "Nos incliti Regni Suecie Senatores [...] Senatoribus Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae, vicinis et amicis nostris salutem, Stokholm 11.08. "1624. Podpisy" k. 17-18v
 • 520 $a 30. "Nos incliti RegniPoloniae et Magni Ducatus Lithuaniae senatores infrascripti [...] senatoribus Regni Sueciae vicinis et amicis nostris salutem, brak podpisów, Warszawa 23. 10. 1624" k. 19v
 • 520 $a 31. Ludouicus Camerarius do NN]. Ex loco consueto 16. 10. 1626" k. 19v-23v
 • 520 $a 32. Ludouicus Camerarius ad NN]. Loco consueto Kalendis Octobris stylo loci [01. 10.] Anno 1626" k. 23v-25v
 • 520 $a 33. "Conclusio induciarum Polonico-sueticarum ad Starygard die 26 mensis Septembris Anno Dni 1629 peractarum" k. 27-30
 • 520 $a 34. "Instructio ad tempus induciarum a Jacobo Rouselio consiliario Suetico ordinibus Regni Poloniae transmissa et proposita cuius instructionis exemplaria una cum literis in foro Varsauiensi sub tempus commitiorum per iusticiae ministrum cremata sunt, Ryga 01.01. 1632" k. 32-35
 • 520 $a 35. "Responsio apologetica ad Jacobi Rousselii seditiosam epistolam superiorem, Warszawa 19.03. [1632???]" k. 35v-43
 • 520 $a 36. "Transactio Regia Sueciae cum electore Brandenburgensi [Georgio Wilhelmo] de sequestro locorum secundum pacta induciarum inter reges Poloniae et Sueciae inita, Actum Fischhausÿ mense [20] Nouembris Anno 1629" k. 44-46v
 • 520 $a 37. "Transactio senatus Gedanensis cum Regni Sueciae commissariis ratione telonei maritimi, Tiegenhoff die 18/28 Februarii Anno 1630" k. 46v-49v
 • 520 $a 38. "Litterae [ad Sigismundum III Regem Poloniae] ducis Curlandiae [Friderici] de neutralitate cum Suecis, Candowia 28. 11. 1626" k. 50-51
 • 530 $d Mf 1138
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol., łac.
 • 561 $a "Ex libris Francisci Bronisz mp" - [rkps w w. $d BK II, 200 $w Bronisz Franciszek, pułk.
 • 581 $a 103. Continuatio tractatus [...] - druk: Piasecki, Chronica op. cit. s. 467-468; Cichocki, Mediacja op. cit. s. 76-80 $a 99. Modus deprecationis [...] - druk: Carstenn, op. cit. s. 379; S. Gierszewski, Elbląg przeszłość i teraźniejszość, Gdańsk 1870 s. 169-171; Z dziejów Elbląga, op. cit. s. 28-30 $a 98. [Starania przedstawicieli [...] - druk: Carstenn, op. cit. s. 386; Z dziejów Elbląga, op. cit. s. 32 $a 95. Vladislaus Quartus [...] - druk: Kwiatkowski, op. cit. s. 141-142 $a 86. Instructio [...] Gasparo [...] - druk: Carstenn, Geschichte der Hansestadt Elbing op. cit. s. 384-385; Kwiatkowski, op. cit. s. 134 $a 80. Comitialis approbatio [...] - druk: Kwiatkowski, op. cit. s. 135 $a 78. Cautio consiliariorum [...] - druk: Kwiatkowski, op. cit. s. 135 $a 75. Attestatio Dominorum [...] - druk: Z dziejów Elbląga, Praca zbiorowa pod red. K. Czarnockiego, Elbląg 1956 s. 32 $a 74. [Dokument rozejmu i [...] - druk: Carstenn, op. cit. s. 384-386; Kwiatkowski, op. cit. s. 134 $a 71. Litterae legatorum [...] - druk: E. Carstenn, Geschichte der Hansesfadt [???] Elbing, 2 Aufl. Elbing 1937 s. 384-385 $a 69. Media a [...] Commissariis [...] - druk: Kwiatkowski, op. cit. s. 132-134 $a 67. Media a [...] mediatoribus [...] - druk: Kwiatkowski, op. cit. s. 132-134 $a 64. Protestatio Suetica [...] - druk: Kwiatkowski, op. cit. s. 131 $a 63. Plenipotentia Suecorum [...] - druk: Kwiatkowski, op. cit. s. 131-32 $a 61. Plenipotentia a [...] - druk: Kwiatkowski, op. cit. s. 131 $a 58. Ad ordines Regni [...] - druk: Kwiatkowski, op. cit. s. 130 $a 55. [Delegat angielski [...] - druk: K. Kwiatkowski, Dzieje narodu polskiego za panowania Władysława IV [...] Warszawa 1823 s. 129-130 $a 50. [Mowa kanclerza pruskiego [...] - druk: Relatio kommissyi, op. cit. s. 103 ss. $a 49. [Ustalenie porządku [...] - druk: Relatio kommissyi, op. cit. s. 103-111 $a 48. Plenipotentia Sueticorum [...] - druk: Relatio kommissyi, op. cit. s. 104-107 $a 47. Transactio et conclusio [...] - druk: Relatio kommissyi, op. cit. s. 101 $a 45. D. D. mediatorum [...] - druk: Relatio kommissyi, op. cit $a 44. Scriptum ea in [...] - druk: Relatio kommissyi op. cit. $a 43. Initium et progressus [...] - druk: Relatio Kommisyi ze Szwedami in Anno 1635 uczyniona in Martio [w:] Bliblioteka Starożytna Pisarza Polskich [...] zebrał K. Wł. Woycicki T. 5, Warszawa 1854 s. 95-111 $a 42. Rationes persvadendi [...] - druk: Niemcewicz, op. cit. T. 3 s. 272-273 $a 38. Litterae [ad Sigismundum III [...] - druk: Piwarski, op. cit. s. 9-11 $a 37. Transactio senatus [...] - druk: Cichocki, op. cit. s. 18-19, 126-127, 135-136 $a 36. Transactio Regis [...] - druk: Niemcewicz, op. cit. T. 3 s. 270-279; Cichocki, op. cit. s. 126-130; Piwarski, op. cit. s. 11 $a 34. Instructio ad tempus [...] - druk: Cichocki, op. cit. s. 148-163 sprawa Jakuba Roussel $a 33. Conclusio induciarum [...] - druk: Niemcewicz, op. cit. T. 3 s. 280-281 w języku polskim i w wersji skróconej; Piasecki, Chronica op. cit. s. 487-488; M. Cichocki, Mediacja Francji w rozejmie altmarskim, Kraków 1928 s. 130-133; K. Piwarski, Dzieje polityczne Prus Wschodnich, Gdynia 1938 s. 11 $a 32. [Ludouicus Camerarium ad [...] - druk: ibidem, s. 7-12 $a 31. [Ludouicus Camerarius [...] - druk: Lvdovici Camerarii I. C. aliorumque Epistolae nvper post pvgnam maritimam in Suedica naui captae a Victoro Polono Anno millesimo sexcentesimo vigesimo sexto vergente s. 12-22 $a 30. Nos incliti Regni Poloniae [...] - druk: Niemcewicz, op. cit. T. 3 s. 238 $a 29. Nos incliti Regni [...] - druk: Piasecki, op. cit. s. 440, 452; Niemcewicz, op. cit. T. 3 s. 237-238 $a 28. Breuis et summaria [...] - druk: Korzon, op. cit. T. 2 s. 226; Niemcewicz, op. cit. T. 3 s. 219-220; Naruszewicz A., Żywot J. K. Chodkiewicza [...] T. 2, Kraków 1858 s. 173-175 $a 26. Literrae Gustaui [...] - druk: Niemcewicz, op. cit. T. 3 s. 217 $a 19. Copia litterarum [...] - druk: Niemcewicz, op. cit. T. 3 s. 217 $a 9. Literae instructionis [...] - druk: Niemcewicz, op. cit. T. 3 s. 217; Piasecki, op. cit. s. 261-262 $a 7. Puncta ex Schrafferi [...] - druk: Korzon, op. cit. s. 226 $a 6. Eiusdem [Adami Schrafferi [...] - druk: Niemcewicz, op. cit. T. 3 s. 217 $a 4. Ex literis secretarii [...] - druk: Korzon T., |Dzieje wojen i wojskowości w Polsce [...] T. 2, wyd. 2, Lwów 1923 s. 226; Niemcewicz, op. cit. s. 216-218; P. Piasecki, Chronica 1648 s. 361-362 $a Seraphim E. , |Baltische Geschichte [...] Reval 1908 s. 229-230 $a 2. Copia literarum [...] - druk: ||Niemcewicz J. U., |Dzieje panowania Zygmunta III [...] T. 3, Kraków 1860 s. 217;
 • 600 1 9 $a Zadzik, Jakub $d (1582-1642)
 • 650 . 9 $a Korespondencja dyplomatyczna $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Polityka międzynarodowa $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Listy łacińsko-polskie $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Brandenburgia $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Gdańsk (woj. pomorskie) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Kurlandia $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Prusy $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Ryga (Łotwa) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Szwecja $x a Polska $y 17 w.
 • 700 1 2 $a Andree Joachim $c radca dworu
 • 700 1 2 $a Berggut Friderus Liber Baro de Schwartzen
 • 700 1 2 $a Bicker Andrzej $c członek rady Amsterdamu
 • 700 1 2 $a Bonde Carolus
 • 700 1 2 $a Brahe Petrus
 • 700 1 2 $a Camerarius Ludwik $c ambasador w Hadze
 • 700 1 2 $a De La Gardie Jacob $c gen. szwedz. gubernator Estonii marsz. Szwecji
 • 700 1 2 $a Denhoff Ernest Magnus $c wda parnawski
 • 700 1 2 $a Denhoff Kasper $c wda sieradzki $d (?-1645)
 • 700 1 2 $a Duglas George $c delegat angielski
 • 700 1 2 $a Farensbach Włodzimierz Wolmar
 • 700 1 2 $a Flemingh Claudius
 • 700 0 2 $a Fryderyk Kettler $c (książę Kurlandii i Semigalii ; $d 1569-1642)
 • 700 1 2 $a Gembicki Piotr $c kanclerz w. kor. bp przemyski krakowski $d (1585-1657)
 • 700 0 2 $a Gustaw $b II Adolf $c (król Szwecji ; $d 1594-1632)
 • 700 1 2 $a Honaert Roch van der
 • 700 0 2 $a Jerzy Wilhelm $c (elektor brandenburski ; $d 1595-1640)
 • 700 0 2 $a Krystyna $c (królowa Szwecji ; $d 1626-1689)
 • 700 1 2 $a Larding Jerzy
 • 700 1 2 $a Lipski Jan $c referendarz król.
 • 700 1 2 $a Lode Christopher $c podkomorzy derpacki
 • 700 1 2 $a Memes Claudius de
 • 700 1 2 $a Nixholm Achacius Axely de
 • 700 1 2 $a Oxenstern Gabriel
 • 700 1 2 $a Radziwiłł Krzysztof $c wda wileński hetman w. lit. $d (1585-1640)
 • 700 1 $a Rouselio Jakub $c doradca szwedzki
 • 700 1 2 $a Rumel Henryk
 • 700 1 2 $a Schraffer Adam
 • 700 1 2 $a Sparre Petrus
 • 700 1 2 $a Treschenberg Christian
 • 700 1 2 $a Wiesiołowski Jan $c klan elbląski
 • 700 1 2 $a Winter $c kanclerz pruski
 • 700 0 2 $a Władysław $b IV $c (król Polski ; $d 1595-1648)
 • 700 1 2 $a Wrangel Herman
 • 700 1 2 $a Zaleski Remigian $c referendarz kor.
 • 700 1 2 $a Zawadzki Jan $c podstoli ciechanowski
 • 700 0 2 $a Zygmunt $b III Waza $c (król Polski ; $d 1566-1632)
 • 700 0 2 $a Zygmunt $c margrabia brandenburski
 • 740 $a Cautio episcoporum Borussiae de sepulturis loco non mouendis tylko tytuł
 • 740 $a Cautio legatorum interposita de restituenda per Suecos Elbinga et Pilauia tylko tytuł
 • 740 $a Cautio consiliariorum Bellicorum Regni Poloniae de tradenda Suecis comitiali approbatione 1635
 • 740 $a Pactorum approbatio per Regiam Maiestatem Vladislaum IV facta 1635
 • 740 $a Comitialis approbatio pactorum. Datum Varsauiae in comitiis Regni Generalibus 1635
 • 740 $a Cautio electoris Brandenburgici Ducis in Prussia Georgii Wilhelmi de manutenendis pactis tylko tytuł
 • 740 $a Cautio ducis Curlandiae Friderici de manutenendis pactis. Actum 1635
 • 740 $a Cautio ciuitatum maiorum Regalis Prussiae de manutenendis pactis. Actum Gedani die mensis Anno 1635
 • 740 $a Lex Suetica de authoritate administratorum in Regno Sueciae
 • 740 $a Approbatio pactorum per administratores Regni Sueciae tylko tytuł
 • 740 $a Instructio Gasparo Donhoff palatino Syradiensi , Joanni Wiesiołowski castellano Elbingensi, Remigio Zaleski Regnio refferendario, Joanni Zawadzki subdapifero Ciechanouiensi a Vladislao IV 1635
 • 740 $a List Piotra Gembickiego podkanclerzego kor. do delegatów w sprawie przyjęcia Elbląga 1635
 • 740 $a Litterae Gaspari Denhoff palatini Syradiensi, Remigii Zaleski refferendarii Regni ad Hermanum Wrangelium Campi Marschalcum Regni Sueciae 1636
 • 740 $a Litterae ad Elbingenses in patenti datae Gaspari Denhoff, Joanis Wiesiołowski, Renigii Zaleski, Joannis Zawadzki 1636
 • 740 $a Proconsules et consules ciuitatis Elbingensis per nuncium Henricum Horn ad commissarios Regios 1636
 • 740 $a Hermanus Wrangel Gasparo Donhoff palatino Syradiensi et Remigio de Othok Zaleski Regni Poloniae refferendario etc Sacrae Regiae Mttis Regnique Poloniae in Prussia deputatis commissariis 1636
 • 740 $a Żądania komisarzy królewskich przesłane przez Jana ab Otten sekretarza królewskiego do Wrangla
 • 740 $a List komisarzy do króla Władysława IV do Gdańska 1636
 • 740 $a Fetita Hermana Wrangla do panow commissarzow 1636
 • 740 $a Vladislaus Quartus Rex Poloniae 1635
 • 740 $a Forma iuramenti magistratus Elbingensis
 • 740 $a List Władysława IV króla Polski do komisarzy królewskich 1635!
 • 740 $a Starania przedstawicieli duchowieństwa katolickiego o odzyskanie kościoła parafialnego w Elblągu 1636
 • 740 $a Modus deprecationis a ciuitate Elbingensi Regiam Maiestatem Vladislaum IV 1636
 • 740 $a Salutatio Dominorum commissariorum per Sigismundum Meienreii consulem Elbingensem dum vno miliari a ciuitate in aduentu suo Elbingam excipererentur
 • 740 $a Praefactio ad commissarios Regios habita a Christiano Treschenbergio praesule ciuitatis Elbingensis die VI January Ao 1636 postea quam ÿdem commissarii in theatro consedissent
 • 740 $a Oratio Joannis Hoieri? nomine Ordinum circa praestandum iuramentum Vladislai IV Regis Poloniae commissariis habita 1636
 • 740 $a Continuatio tractatus inter Sigismundum Tertium Poloniae et Sueciae Regem ac Gustauum principem Sueciae in Prussia 1627 celebrati |Diariusz pertraktacji 06-14.09. 1627
 • 740 $a Conclusio commitiorum Regni Sueciae die 24 decembris anno 1627 Stocholmie! celebratorum
 • 740 $a Breuis delineatio eorum quae in punctis neutralitatis SaeRae Maiestatis! Sigismundo III proposita sunt 1626?
 • 740 $a Copia consensus super neutralitatem qualem dux et status Curlandiae petunt. Sigismundus Rex Poloniae 1630
 • 740 $a Pacta neutralitatis 1630 ducatus Curlandiae cum Suecis
 • 740 $a Rationes persvadendi Sacram Regiam Maiestatem Sigismundum III et Regni ordines ad longiores inducias
 • 740 $a Initium et progressus tractatuum ? de praeparatoriis scriptum a Polonicis delegatis exhibitum 1635
 • 740 $a Scriptum ea in materia a Sueticis delegatis exhibitum 1635
 • 740 $a D. D. mediatorum de vtrisque superioribus scriptis mediatio 1635
 • 740 $a Oświadczenie delegatów elektora pruskiego Jerzego Wilhelma 1635
 • 740 $a Transactio et conclusio ratione praeparatorium inter partes utrasque eo quo sequitur modo determinata
 • 740 $a Plenipotentia Sueticorum commissariorum ex ipso originali descripta 1634
 • 740 $a Ustalenie porządku i spraw poruszanych w ciągu obrad 1635
 • 740 $a Mowa kanclerza pruskiego Wintera w imieniu Jerzego Wilhelma margrabiego brandenburskiego do komisarzy królewskich 1635
 • 740 $a Litarae significatoriae ad mediatores datae de aduentu commissariorum Polonicorum Quidzinum
 • 740 $a Responsum ad superiores literas Sigismundi marchionis Brandenburgensis 1635
 • 740 $a Literae marchionis Brandenburgensis Sigismundi ad commissarios Polonicos 1635?
 • 740 $a Responsum ad superiores literas a commissariis Polonicis In insula Mariana 1635
 • 740 $a Listy delegata angielskiego G. Duglasa do komisarzy polskich 1635
 • 740 $a Responsum commissariorum Polonicorum ad superiores literas 1635
 • 740 $a Ad ordines Regni Poloniae a statibus Belgii et Germaniae 1635
 • 740 $a Ordines Generales Confaederatorum Inferioris Germaniae legati ad commissarios Poloniae 1635
 • 740 $a Conclusio de praeparatoriis 1635 |Instrumentum hoc super praeparatoriis Tractatus pacis Hollanda die 22 Januarÿ Anni uoluentis factum et obseruatum
 • 740 $a Plenipotentia a Rege Poloniae Wladislao IV commissariis Regni 1635
 • 740 $a Plenipotentia ab Ordinibus Regni ÿsdem commissariis na sejmie dnia 13.03. 1635
 • 740 $a Plenipotentia Suecorum Commissariorum 1634
 • 740 $a Protestatio Suetica Reginae Christinae Regnique Sueciae ad Tractatus hosce Suecopolonicos Deputati Legati Commissarii, Jonasdorff V 1635
 • 740 $a Attestatio a legatis mediatoribus ratione receptae plenipotentiae data commissariis Polonicis 1635
 • 740 $a Protestatio Polonicorum Commissariorum de titulo Christinae concesso 1635
 • 740 $a Media a mediatoribus in casum renunciationis Commissariis Polonicis proposita 1635
 • 740 $a Alia media quae mediatores censuerunt prioribus adicienda
 • 740 $a Media a Commissariis Polonicis adiuncta iis quae a mediatoribus in euentum renunciationis erant proposita 1635
 • 740 $a Conditiones a Vladislao IV commissariis Polonicis transmissae quae in euentum renunciationis ultimarie et finaliter proponendae erant Sueticis Commissariis 1635
 • 740 $a Litterae legatorum Holandiorum de reassumendis tractatibus Sueticis iam fere abruptia ad praesentes pacis tarctatus commissariis Polonicis 1635
 • 740 $a Prolongatio induciarum 1635
 • 740 $a Conditiones a Commissariis Polonicis in congressu suo cum mediatoribus die nona Julÿ in Curia Kosputh uno et medio miliari a Quidzyno habito, exhibitae
 • 740 $a Dokument rozejmu i jego warunki w 24 punktach |Actum Sztumdorffÿ di 12 mensis Septembris stylo nouo Anno salutis 1635
 • 740 $a Attestatio Dominorum legatorum de libero exercitio Catholicae religionis in Liuonia 1635
 • 740 $a Copiae literarum et rerum gestarum inter Wolmarum Farensbecum, Gustauum II Adolphum ducem Sudermaniae et duces Curlandiae
 • 740 $a Copia literarum Gustaui Adolphi ad principes Curlandiae Fridericum 6 Januarii Ao 1617
 • 740 $a Puncta instructionis Adami Schrafferi cum ducibus Curlandiae tractandi sub manu Schrafferi de data 6 Januarii 1617
 • 740 $a Ex literis secretarii Helfrichs ad Wolmarum Farensbachium de data Karsel 2 Februarii Anno 1617 cum subscriptione |Namowa Waltera Farensbacha do zdrady
 • 740 $a Ex libris originalibus Adami Schrafferi ad Farensbachium. Datis Wittenstein 12 Februarii Anno 1617
 • 740 $a Eiusdem Adami Schrafferi ad principes Curlandiae copialiter datum Reualiae 12 Februarii Anno 1617
 • 740 $a Puncta ex Schrafferi instructione desumpta quae Walterum Farensbachium et duces Curlandiae concernunt sub manibus Schrafferi et Helfrichs 1617
 • 740 $a Ex literis Bernardi Helfrichs ad Volmarum Farensbachium datis Wittenstein 13 Februarii 1617 originaliter
 • 740 $a Litterae instructionis ducis Wilhelmi Volmaro Farensbecio super 18 datae Goldingae 1 Aprilis 1617 originaliter
 • 740 $a Instructionis Sueticae Volmaro Farensbachio datae 6 puncta de data 7 Aprilis Anno 1617 originaliter i copialiter
 • 740 $a Listy Adama Schraffera do Farensbacha 1617
 • 740 $a Ex copia literarum Farensbecianarum ad Henricum Rumel de data Vindauiae prima Maÿ Anno 1617
 • 740 $a Ex copia eiusdem Farensbachii ad Gasparum Fon der Ley, Hermanum Fon den Brinken cardinalphe, Joannem Nagiel et Ottonem Rippen de data prima Maÿ Anno 1617
 • 740 $a Ex literis Farensbecii ad Schrafferum de data Vindaw 2da Maÿ 1617
 • 740 $a Farensbecii ad Gustauum Adolphum de data 2da Maÿ Windaw 1617
 • 740 $a Literae Farensbechii ad principem Wilhelmum de data Volding 6 Maÿ Anno 1617
 • 740 $a Listy Jerzego Wilhelma elektora brandenburskiego do Farensbacha 1617
 • 740 $a Copia litterarum ducis Wilhelmi ad principem Fridericum 1617
 • 740 $a Litterae Schrafferi originales ad Farensbecium datae Reualiae 3 Junÿ Anno 1617
 • 740 $a Ex terminatis literis cum titulo Perillustris et Generose Domine de data Dunamunde 12 Junÿ 1617
 • 740 $a Ex litteris ad Senatum Rigensem de data Dunamundae 17 Junÿ 1617
 • 740 $a Extractus memorialis pro amico de data Reualiae 26 Junÿ Anno 1617
 • 740 $a Litterae Gustaui Adolphi originales ad Farensbecium de data Stacholmÿ 5 Julÿ 1617
 • 740 $a Instructio originalis pro Farensbachio Sterenschildt et Spandkouiensis de data 6 Julÿ Anno 1617 continens 22 puncta
 • 740 $a Breuis et summaria tractatus cum Suecis de inducÿs relatio, Anno 1621 die 24 Aprilis
 • 740 $a Nos incliti Regni Suecie Senatores Senatoribus Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae, vicinis et amicis nostris salutem 1624
 • 740 $a Nos incliti RegniPoloniae et Magni Ducatus Lithuaniae senatores infrascripti senatoribus Regni Sueciae vicinis et amicis nostris salutem 1624
 • 740 $a Ludouicus Camerarius do NN 1626
 • 740 $a Conclusio induciarum Polonico-sueticarum ad Starygard 1629 peractarum
 • 740 $a Instructio ad tempus induciarum a Jacobo Rouselio consiliario Suetico ordinibus Regni Poloniae 1632
 • 740 $a Responsio apologetica ad Jacobi Rousselii seditiosam epistolam superiorem 1632?
 • 740 $a Transactio Regia Sueciae cum electore Brandenburgensi Georgio Wilhelmo 1629
 • 740 $a Transactio senatus Gedanensis cum Regni Sueciae commissariis ratione telonei maritimi 1630
 • 740 $a Litterae ad Sigismundum III Regem Poloniae ducis Curlandiae Friderici de neutralitate cum Suecis 1626
 • 852 $j BK 00329
 • 999 $d 2017-06-08

Indexes

Copies

 • Signature: BK 00329