[Akta z lat 1651-1656. T. 10].

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00352
 • Kopie:
  • Mf 845
  • Mf 1192
 • Tytuł: [Akta z lat 1651-1656. T. 10].
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: 218 k. 34x21 cm
 • Oprawa: Pergamin czerwony, ślady wiązań, 18? w.
 • Język: Pol., łac., niem., franc.
 • Zawartość:
  • "Plenipotentia commisariorum Reginae Sveciae ad tractatus pacis Lubecam designator." Sztokholm 28.05.1651 k. 2-2v
  • "Attestatio legati Galliae plenipotentia hujus copiam originali suo conformem esse" Lubeka 15.09.1651 k. 2v
  • "Oppositiones commissariorum Svecicor[um] contra plenipotentiam Reg. Mtis Poloniae [Jana Kazimierza]" k. 3-3v
  • "Index manuscriptorum hoc volumine comprehensorum secundum seriem annorum" k. 214-217
  • "Exceptiones contra plenipotentiam Reipublicae" k. 3v-4
  • "Copia instrumenti dilatorij inter Regnor[um] Poloniae ac Sveciae, ad tractatus pacis ab legatos commissarios. Lubeca Ao 1651 die 12 Octob. erecti" k. 4-4v
  • Listy Hieronima Radziejowskiego prymasa kanclerza w. kor. do: Butler Gotard podkomorzy kor. 31.03.1655 k. 125-126. - Chmielnicki Bohdan hetman kozacki Sztokholm 30.05.1652 k. 9-11. - Jan Kazimierz król Polski Piotrków 29.01.1652 (2) k. 120v-122. - Opaliński Krzysztof i Grudziński Andrzej Karol] k. 30-30v. - [Wejher Jakub] wda malborski 19.12.1655 k. 162v. - Wychowski pisarz zaporoski b.d. k. 11v-12. - szlachta zgromadzona w obozie pod Ujściem 14.07.1655 k. 27v-28v. - izba poselska Piotrków 23.01.1652 k. 122-122v.
  • "Ex constitutionibus seymu walnego koronnego warszawskiego skroconego Roku Pańskiego M. DC. LII [1652] dnia 23 lipca" k. 12v
  • "Copia literar[um] regis Poloniae [Ioannis Casimiri] ad Sveciae regem [Carolum X Gustavum]" Warszawa 25.09.1654 k. 13v
  • Listy Karola X Gustawa króla Szwecji do: Ferdynand III cesarz SRI Volgastadt 18.07.1655 k. 35-37v. - Jan Kazimierz król Polski 01.07.1654-29.09.[1655] (3) k. 14, 137-138, 147v. - [Zasławski Dominik] wda krakowski i [Tarło Jan] wda lubelski Kraków 17.10.1655 k. 150v-151
  • "Copia literar[um] senator[um] Regni Sveciae ad senatores Regni Poloniae A[nn]o 1655" Sztokholm 03.03 k. 14v-16
  • Listy Andrzeja Leszczyńskiego prymasa kanclerza w. kor. do: Koch[?] komisarz szwedzki Placentiae 08.05.1655 k. 17v. - Radziwiłł Janusz hetman w. lit. 11.1654 k. 126v-128. - [Wejher Jakub] wda malborski Głogowo 09.10.1655 k. 148-150. - senatorzy szwedzcy Łowicz 22.04.1655 k. 16v-17
  • "Copia literarum responsoriarum senatorum Regni Poloniae ad literas Svecicorum senatorum" Łowicz 15.05.1655 k. 18-19
  • "Plenipotentia S. R. M. [Ioannis Casimiri] data nunciis suis ad regem Sveciae [Carolum X Gustavum] missis ut cum commissariis de stabilienda pace inter utraq. [...] regna consultent omnesq. controversias componant" 1655 k. 19v
  • "Plenipotentia ordinum Regni Poloniae data eiusdem" 1655 k. 20
  • "Propositio legator[um] Regis Poloniae coram rege Sveciae A[nn]o 1655 mense Julio" k. 20v oraz "Responsum cancellarij R. Sveciae" [1655] k. 20v-21
  • "Tractatuum limitatio" 04.07.1655 k. 21
  • "Responsum cancellarij Regni Sveciae correctij" k. 21
  • "Diarium le[ga]torum[?] Stockholmensium" 06-14.07.1655 k. 21v-27v
  • Respons szlachty z obozu pod Ujściem na list Hieronima Radziejowskiego prymasa 19.07.1655 k. 28v
  • "Copia listu [...] Wittemberka hetmana szwedzkiego do tychże [...]" Szczecin 3[?].07.1655 k. 28v-29 oraz "Responsum" 19.07.1655 k. 29
  • "Versio Latina literarum Radzieiowski" Szczecin 14.07.1655 k. 29-30
  • "Literae a palatino Posnaniensi [Krzysztof Opaliński] et palatino Calissiensi [Andrzej Grudziński] ad [...] Radzieiowski [...]" 24.07.1655 k. 30
  • "Causa deditionis" k. 30v-31
  • "Copia literarum cujusdam ad quendam" k. 31-31v
  • "Copia literar[um] Magni Gabrielis de la Gardie ad ordines M. Duc. Lithvaniae [Ioannis Casimiri]" Ryga 24.07.1655 k. 31v
  • "Conditiones ordinib[us] M. Duc. Lith. ppositae a Magno Gabriele de la Gardie" Ryga 13.07.1655 k. 31v-32
  • "Copia literarum secretarij Status Svecici [Laurentii] Cantersteini ad [...] Leszczyński legatum Polonicum" 06.08.1655 k. 32v
  • "Copia literar[um] cujusdam ad quendam dat. Varsaviae 19 Aug. Ao 1655" k. 33
  • "Patent" podpisani: [?], Friderich Rung 15.08.1655 k. 33v-34
  • "Punkta W. X. L. z Szwedami zawarte" k. 34-34v
  • "Copia literarum cantonum Helvetiae evangelicor[um] ad Ord. Genter Unitar. Belgii [...] 1655" 30.04 k. 40 oraz "Responsum" k. 40v
  • "Copia literar[um] ducis Wirtembergici ad ducem Sabaudiae die 14 Julij a[nn]o 1655" k. 41-41v
  • "Ejusdem ducis ad cantones Helvetiae" 14.07.1655 k. 41v-42
  • "Edictum regis Castiliae [Philippi IV] de removendis ex Regno Jesuitis A[nn]o 1655 2. Octobris" k. 42-42v
  • "Copia literarum protectoris Angliae [Olivier P.] ad ordines [...] Belgii [...] ac praepotentes Dni, boni amici et foederati" 21.05.1655 k. 43
  • "Articuli compositionis pacis inter regem Sveciae et [... Cristophorum Opaliński] pa[latina]tum Posnan. et Calisien. sanctici et promulgati die 15/25 Julij anno 1655" k. 43v-44
  • "Articuli pactor[um] conventior[um] inter Carolum Gustavum regem Sveciae et palatinatum siradiensem [Joannem Koniecpolski] per mediatorem [...] Radzieiowski initi 1655 mens. Aug." k. 44-44v
  • "Extract auss einem Schreiben in Septembr. 1655" k. 44v-45
  • "Literae senatorum R. Sveciae ad senatores R. Poloniae die 20 Feb. 1625" k. 47-47v
  • "Copia literar[um] Gustavi Adolphi R[egis] Sv[eciae] ad [...] Joan[nem] Dzialinski episcopum Culmen[sis]" 20/30.09.1628 k. 48
  • "Plenipotentia Gust[avi] Adolphi R[egis] Sv[eciae] data commissariis suis de tractanda pace cum commiss[ariis] R[egis] Poloniae" Elbingiae 15/25.10.1629 k. 48v
  • Uniwersały Ludwika Wejhera wdy pomorskiego 27.03-18.10.1655 (5) k. 49-49v, 53, 58-58v, 67v, 68
  • Ludwik Wejher, "Uchwała seymiku generalnego grudziąckiego względem dodaków A[nn]o 1655" Skarszewy 11.05 k. 50
  • "Laudum conventus graudentinen. ratione contributionis nova A[nn]o 1655" k. 50v-51v
  • "Laudum colligendo milite mansionario et pecuniario Conv. Graud. 1655" k. 54-54v
  • "Instructio statuum et ordinum terrar[um] Prussiae ad imminentia Regni comitia die 19 [...] Maji Ao praesenti Varsaviae celebranda [...] Prussiae nuntiis ex conventu [...] Graud. die 4 Maj Ao 1655 data" k. 56-57v
  • Holandia a Polska- propositiones stabiliendae confederationis s. 142
  • Zestawienia liczbowe dotyczące pospolitego ruszenia [1655] k. 59-60v, 63-64
  • "Lauda conventus Mariaburgen[sis] Ao 1655 19 Julij" k. 60v-66
  • "Responsum [...] Regiae Mtis nuntio [...] Adamo Zelechynski canon. Culmen. [...] ex conventu Gnali Terrar. Prussiae Mariaburgi die 19 Julij Ao 1655 datum [...]" k. 66-67
  • "Punkta z zgromadzenia [...] obywatelow wojewodztwa pomorskiego na pospolite ruszenie według uniwersału [...] woj. pomor[skiego] pode Tczewem [...] Janowi Czarlinskiemu [...], Samuelowi Czarlinskiemu [...], Alexandrowi Jackowskiemu, Mikołaiowi Lindzie, Janowi Lissewskiemu y Mirosławowi Konarskiemu [...] posłom na zjazd generalny do Malborku die 4 8bris [...] 1655 dane" k. 67
  • "Copia literarum [...] palatini Mariaburgen[si] [Ludovici Wejher] ad M[a]g[istra]tum Gedanensem" 30.09.1655 k. 68v-69
  • "Puncta" k. 69-69v
  • "Puncta conjuctionis" Fryderyka Wilhelma elektora brandenburskiego Ryńsk 12.11.1655 k. 70-73v
  • "Lauda conventus extraordinarij Mariaburgen[sis] 23 Xbris 1655" k. 73v, 75-77v
  • Uniwersał Fryderyka Wilhelma elektora brandenburskiego Ryńsk 12.11.1655 k. 74
  • "Literae assecurationis [...] Dorpowska ratione bonorum Ostromecka" k. 78
  • "Literae universales [...] [Jana Kazimierza króla Polski]" 15.08.1655 k. 78
  • "Laudum [...] Eptum Varmien[sis] concernens [...] militum" 23.12.1655 k. 78v
  • "Comput ludzi naszych" k. 79
  • "Zusatz der contributionen [...] Joannis Casimiri [...]" 01.01.1655 k. 79v-80
  • "Uniwersał krola [...] Jana Kazimierza do szlachty całey Korony 20. 9bris z Opola 1655" k. 81-83
  • "Votum quod [...] Rex Poloniae Iohannes Casimirus in aede Leopoliensi Octavo Annunciationis Mariae Anno 1656 solenniter vovit" k. 83v
  • "Propositiones stablienda confoederationis inter [...] regem Poloniae [Ioannem Casimirum] et ordines provinciarum confoederatarum A[nn]o 1654" k. 93-96
  • "De l'interest des Princes et Estats de la Chrestiente" (charakterystyka poszczególnych krajów Europy: Hiszpanii, Francji, Włoch, Niemiec, Szwajcarii, Anglii) k. 97-102v
  • Jacobus Runsell, "Legatio regis Sveciae ad conventus particulares ante comitiales A[nn]o 1632" Ryga 01.01 k. 105-108
  • "Runsselij petitum a Poloniae procerib[us] magna cum confidentia rejicitur" 1632 k. 108-108v
  • "Tractatus der defensiv-Alliance [...]" 21.07.1655 k. 109-112v oraz "Secret articul" k. 112v
  • "Concursus eorum sive examen, qvi ambiunt vice cancellariatum" k. 113-114
  • "Manifestatio innocentiae [...] Hieronymi in Radzieiowice Radzieiowski pro cancellarij Regni Poloniae [...]" k. 114-120v
  • "Apologia super novam a rege Polon. oppressionem Hieronymi in Radziejowice Radzieiowski [...]" k. 122v-124v
  • "Copia listu [...] [Gotarda] Butlera podkomorzego koronnego do [...] Hieronima Radziejowskiego podkanc. kor." Warszawa 11.03.1655 k. 124v
  • "Responsum [Janusza Radziwiłła hetmana w. lit.] z Mińska [Andrzejowi Leszczyńskiemu prymasowi] die 3 10br. 1654" k. 128-132
  • "Epitaphium in libertatem Polon[iae]" k. 132v
  • "Aliud epitaphium Mortuae Libertati positum Anno 1656" k. 133
  • "Aliud [epitaphium]" k. 133v
  • "Aliud [epitaphium]" k. 134
  • "Ex seculi superioris Vaticinio fragmentum de Polonia ruitura. Ex manuscripto baronis Achatÿ de Dona" k. 135
  • "Vaticinium reticii doctoris et astrologi doctissimi medici [...] [1572] (zapisano błędnie 1502) De regnatione Regni Poloniae post decessum Sigismundi Augusti Regis Poloniae" k. 135v
  • "Copia sermonis [...] Christophori Przyiemski ad Regem Sveciae [Carolum X Gustavum]" 29.08.1655 k. 136-137
  • "Ernesti Paciani ad Christophorum Przyiemski de oratione ad regem Sveciae [...] 1655" k. 138-141
  • "Literae Gustavi Ottonis Steinbock ad senatum et comitatem Thorunien[sem]" 21.09.1655 k. 141-141v
  • "Procerum et ordinum M. D. Lith. literae reversales de fide, subjectioneq. regib[us] et Regno Sveciae [...]" 10.1655 k. 141v-143
  • "Transactionis pacta inter [...] S. R. M. Sveciae plenipotentiarior[um] et inter proceres ac ordinos M. D. L." 20.10.1655 k. 143v-145v, 147
  • "Literae nomine militiae quarcianorum S. R. M. Sveciae Casimiriae d. 2 8br. a[nn]o 1655 exhibita" k. 146
  • "Assecuratio ex parte eorundem deputator[em]" 6/16.10.1655 k. 146v
  • "Punkta od woiska quarcianego instinctu [... Aleksandra] Koniecpolskiego chorążego koronnego przez [... Stanisława] Wyżyckiego porucznika [...] podane krolowi szwedzkiemu 1655" k. 147
  • "Copia literar[um] palatinor[um] Cracovien[sis] [Dominik Zasławski] et Lublinen[sis] [Jan Tarło] ad Carolum Gustavum regem Sveciae" [1655] k. 150-150v
  • "Literae universales S. R. Mtis. Sveciae [Caroli Gustavi] quibus senatores et universa nobilitas Regni Poloniae pro suscipienda tutela et patrocinio intra diem 20 Octobr. [...] 1655 Varsa[viae] convocata" k. 151v-152
  • "Conditiones et articuli inter S. R. Mtis. Regniq. Sveciae senatorem et campimarschallum, [...] comitem Wirtembergium et gubernatorem arcis ac urbis Cracovien[sis] [...] castellanum kijoviensem circa dedidtionem dicta arcis et urbis initi die 7. Octobr. Anno 1655" k. 152-154v
  • "Copia listu [... Jana Leszczyńskiego] wojewody łęczyckiego do [... Wacława Leszczyńskiego] biskupa warminskiego" Głogów 09.11.1655 k. 154v-155v
  • "Copia listu [...] Christophora Grodnickiego do krola [...] Jana Kazimierza" Lwów 16.11.1655 k. 155v-156v
  • "Rythmi in tres majores civitates Prusiae [...] 1655" k. 156v-157
  • "Nothwendige [...] königliche [...] manifest [...] 1655" k. 157-161v
  • "Puncta das Vertragen Worauf sich die Stadt Elbing an der könig [...]" k. 161v-162
  • "Copia lit. Christinae Sveciae reginae ad Carolum Gustavum [...] de apostasia sua ex Gallica lingva translatarum d. 8 9bris a[nn]o 1655" k. 162v
  • Listy Jana Kazimierza króla Polski do senatu gdańskiego 04.01-04.08.1656 (6) k. 163-163v, 170-170v, 179v-180, 191v
  • "Puncta zwischen [...] Michmet Gorey und [...] Chmielnicki" 1655 k. 165
  • "Proposita legati regis Poloniae senatui Gedanen[si] a[nn]o 1655 in 10br" k. 165-165v
  • "Responsum M[a]g[istra]tus Gedanen[sis] ablegato regis Poloniae Wituski datum 17 10br. 1655" k. 165v-166
  • "Puncta proposita ab electore Brandenburgen[se]" k. 166v
  • "Contenta [...] 7 Articul [...] Verbindung[?] der Stadt Dantzig [...]" k. 166v-167
  • "Oratio legati [...] El[ectoris] Brand[enburgensis] ad [...] protectorem Angliae Olivierum Cromwell" k. 167-167v
  • "Diarium [...] delegati Branden[burgensis]" k. 168-169v
  • "Copia literarum legati elect[oris] Branden[burgensis] ad legatum ducis Transylvaniae" Londyn 14.12.1655 k. 169v-170
  • "Literae universales landgravii Hassiae [Fryderyka] ad [...] districtus Dirssaviensis" Borzechów 14.01.1656 k. 170v-171
  • "Copia lit[erarum] [...] electoris Branden[burgensis] [Fryderyk Wilhelm] ad capitaneum Hollandensem von Willemsdorf" Królewiec 17.01.1656 k. 171
  • "De Suburbiis Gedani pridie Vincentii [21.01] cremari coeptis anno [1656] ad senatum Amplissimum" (wiersz) k. 171-171v
  • "Literae ducum Brunsvicen[sis] et Lunaburgen[sis] [Chrystian Ludwik] ad regem Sveciae [Carolum Gustavum] in causa elect[oris] Brandenb[urgensis]" 29.12.1655 k. 171v-172v
  • "In triste spectaculum" (wiersz) k. 173
  • "Aliud" (wiersz) k. 173
  • "Epigramma" k. 173
  • "Der Bürger [...] der Stadt Dantzig [...] 1656 [...] Johanni Casimiro [...]" k. 173v
  • "Der Frembden[?] und Gesellen[?]" k. 173v
  • "Edictum civitatis Elbingensis primum sub Carolo Gustavo Sveciae rege a[nn]o 1655 die 24. Xbr." k. 173v-174
  • "Edict [...] der Stadt Dantzig" k. 174-174v
  • "Copia Iuramenti a peregrinis [...] electoris Brandenburgici in Prussia [...]" 21.02.1656 k. 174v
  • "Copia qvietationis a praestitio Iuramento praemissa" 18.02.1656 k. 175
  • "Confoederatio et Nexus G[e]n[era]lis tam exercitus quam incolarum Reipub[licae] in hoc calamitoso ejusdem statu unanimiter factus in Tyszowice die 29. Xbr. Ao 1655" k. 175-177
  • "Juramentum [...] militiae ducum" k. 177
  • "Juramentum tam exercitus, quam incolarum Regni" k. 177-178
  • "Istructio data [...] internuntiis ab exercitu regni [...]" k. 179-179v
  • "Juramentum [...] commissariorum" k. 179v
  • "Tituli [...] inscriptiones" k. 180v-182v
  • "Der I. K. M. zu Schwede Hofstaath wendt armee [?] [...]" k. 183
  • Listy Olivera Cromwella protektora Anglii do: Karol X Gustaw król Szwecji 07.02.1656 k. 184v-185. - magistrat miasta Gdańsk 20.02.1656 k. 184.
  • "Copia lit[erarum] chami ad electorem Brandenburgensem de data Baccasserey die 20. Martij A[nn]o 1656" k. 185
  • "Conditiones deditionis Warsaviae inter [...] Andream Trzebicki [...] episcopum praemislensem [...], Joannem comitem de Leszno [...], Georgium [...] Lubomirski [...], Stephanum comitem de Pilsza [...], Vincentium Gąszewski [...], Nicolaum de Bnin Opaliński [...] et [...] Wittemberg [...] Regni Sveciae Campi marschalcum die 9. Julij Ao 1656 [...]" k. 185v-186
  • "Excidium Lesznae historica fide narratum" k. 186v-191
  • List Jana Kazimierza króla Polski do stanów pruskich 12.09.1656 k. 191v
  • "Uniwersał szwedzki de data 1. Maij 1656. Karol Gustaw" k. 192-193
  • "Casus Mirus de Casu Casimiri Ao M. DC. LVI. Casus Mirus cadit Casimirus" k. 193-193v
  • "Libertas quam sagaciter indagas Germane en ego qua regibus quondam nostris dominabar" 1655 k. 193v-194v
  • "Epigramma in [...] regem Pol. Ioannem Casimirum" k. 194v
  • "Instructio [...] Nicolao Ostroróg [...], Alexandro Dersnik [...] et Alexandro Tymieniecki [...] ad inclytam Dnorum Gedanensium urbem ablegatis" k. 195
  • "Oratio [...] Nicolai ducis de Ostrorog in curia Gedani habita in April. A[nn]o 1656" k. 195v-196
  • "Puncta deditionis Arcis Marieburgensis" k. 196v-197
  • "Copia listu Xcia Bogusława Radziwiłła d. 7 Xbris Ao 1656 z Labkowic[?]" k. 197v-198v
  • "Puncta tractatuum inter senatores Majoris Poloniae et status marchicos" 12.12.1656 k. 199-199v
  • "Copia listu [... Jana Tańskiego?] viceinstignatora koronnego do [...] sędz. wschow. de data d. 28 Jan. Ao 1656" k. 208-209v
  • "Copia listu [... Daniela Żytkiewicza] instignatora koronnego do [... Jana Tańskiego?] viceinstignatora koronnego de data z Elbląga 21 Febr. 1656" k. 209v
  • "Copia listu [...] chorążego chełmińskiego [...] Bąkowskiego do [...] Andrzeia Garczynskiego sędziego ziemskiego tczewskiego" 01.1656 k. 210-211
  • "Copia listu do tegoż [...] sędziego tczewskiego od [...] Pawła Orzechowskiego" 30.01.1656 k. 211v-212
  • "Index manuscriptorum hoc volumine comprehensorum secundum seriem annorum" k. 214-218
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Fryderyk landgraf heski gen. szwedzki
  • Henryk III (król Francji ; 1551-1589)
  • Jerzy II Rakoczy (książę Siedmiogrodu ; 1621-1660)
  • Leszczyński Bogusław podskarbi podkancl. kor. (ca 1612-1659)
  • Lubomirski Jerzy Sebastian marszałek w. hetman pol. kor. (1616-1667)
  • Lubowiecki Władysław sędz. krak.
  • Mehmet Ali Murza
  • Opaliński Jan Piotr wda podlaski wda kaliski (1601-1665)
  • Ossoliński Jerzy kanclerz w. kor. wda sandomierski (1595-1650)
  • Radziejowski Hieronim podkancl. kor. (1612-1667)
  • Radziwiłł Albrycht Stanisław kanclerz lit. (1593-1656)
  • Radziwiłł Janusz wda wil. hetman w. lit. 1612-1655
  • Tuchołka Jan Piotr pisarz z. malborskiej
  • Wejher Jakub płk. klan chełmiński wda malborski
  • Wyżycki Stanisław rtm stol. nowogr.
  • Zygmunt IAugust (król Polski ; 1520-1572)
  • Sejm 1652 Warszawa
  • Sejmik grudziądzki
  • Sejmik malborski 1643
  • Epitafium (lit.) 17 w.
  • Listy polsko-łacińskie 17 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 17 w.
  • Kozacy 17 w.
  • Cło 17 w.
  • Podatek 17 w.
  • Uniwersał 17 w.
  • Miscellanea 17 w.
  • Wojsko 17 w. Polska
  • Sejm 17 w.
  • Sejmiki 17 w.
  • Poezja łacińska 17 w.
  • Anglia 17 w.
  • Białoruś 17 w.
  • Brandenburgia 17 w.
  • Francja 17 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) 17 w.
  • Hiszpania 17 w.
  • Holandia 17 w.
  • Mazowsze 17 w.
  • Prusy Królewskie 17 w.
  • Szwajcaria 17 w.
  • Szwecja 17 w.
  • Turcja 17 w.
  • Ukraina 17 w.
  • Wielkopolska 17 w.
  • Włochy 17 w.
  • Instrukcje poselskie 17 w.
 • Uwagi:
  • Pismo kilku rąk.
  • K. czyste: 5-8,38-39, 46, 84-92, 200-207, 219
  • Zawiera m.in. materiały dot. stosunków polsko-szwedzkich, sprawy H. Radziejowskiego oraz listy, relacje, pisma ulotne z lat 1651-1656

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  1
  @
  a pol a lat a ger a fre
 • 130
   0
   .
  a Akta
 • 245
   0
   0
  a [Akta z lat 1651-1656. T. 10].
 • 250 a kop.
 • 260 c 17 w.
 • 300 a 218 k. c 34x21 cm
 • 340 d Rkps e Pergamin czerwony, ślady wiązań, 18? w.
 • 500 a Pismo kilku rąk.
 • 500 a K. czyste: 5-8,38-39, 46, 84-92, 200-207, 219
 • 500 a Zawiera m.in. materiały dot. stosunków polsko-szwedzkich, sprawy H. Radziejowskiego oraz listy, relacje, pisma ulotne z lat 1651-1656
 • 520 a "Plenipotentia commisariorum Reginae Sveciae ad tractatus pacis Lubecam designator." Sztokholm 28.05.1651 k. 2-2v
 • 520 a "Attestatio legati Galliae plenipotentia hujus copiam originali suo conformem esse" Lubeka 15.09.1651 k. 2v
 • 520 a "Oppositiones commissariorum Svecicor[um] contra plenipotentiam Reg. Mtis Poloniae [Jana Kazimierza]" k. 3-3v
 • 520 a "Index manuscriptorum hoc volumine comprehensorum secundum seriem annorum" k. 214-217
 • 520 a "Exceptiones contra plenipotentiam Reipublicae" k. 3v-4
 • 520 a "Copia instrumenti dilatorij inter Regnor[um] Poloniae ac Sveciae, ad tractatus pacis ab legatos commissarios. Lubeca Ao 1651 die 12 Octob. erecti" k. 4-4v
 • 520 a Listy Hieronima Radziejowskiego prymasa kanclerza w. kor. do: Butler Gotard podkomorzy kor. 31.03.1655 k. 125-126. - Chmielnicki Bohdan hetman kozacki Sztokholm 30.05.1652 k. 9-11. - Jan Kazimierz król Polski Piotrków 29.01.1652 (2) k. 120v-122. - Opaliński Krzysztof i Grudziński Andrzej Karol] k. 30-30v. - [Wejher Jakub] wda malborski 19.12.1655 k. 162v. - Wychowski pisarz zaporoski b.d. k. 11v-12. - szlachta zgromadzona w obozie pod Ujściem 14.07.1655 k. 27v-28v. - izba poselska Piotrków 23.01.1652 k. 122-122v.
 • 520 a "Ex constitutionibus seymu walnego koronnego warszawskiego skroconego Roku Pańskiego M. DC. LII [1652] dnia 23 lipca" k. 12v
 • 520 a "Copia literar[um] regis Poloniae [Ioannis Casimiri] ad Sveciae regem [Carolum X Gustavum]" Warszawa 25.09.1654 k. 13v
 • 520 a Listy Karola X Gustawa króla Szwecji do: Ferdynand III cesarz SRI Volgastadt 18.07.1655 k. 35-37v. - Jan Kazimierz król Polski 01.07.1654-29.09.[1655] (3) k. 14, 137-138, 147v. - [Zasławski Dominik] wda krakowski i [Tarło Jan] wda lubelski Kraków 17.10.1655 k. 150v-151
 • 520 a "Copia literar[um] senator[um] Regni Sveciae ad senatores Regni Poloniae A[nn]o 1655" Sztokholm 03.03 k. 14v-16
 • 520 a Listy Andrzeja Leszczyńskiego prymasa kanclerza w. kor. do: Koch[?] komisarz szwedzki Placentiae 08.05.1655 k. 17v. - Radziwiłł Janusz hetman w. lit. 11.1654 k. 126v-128. - [Wejher Jakub] wda malborski Głogowo 09.10.1655 k. 148-150. - senatorzy szwedzcy Łowicz 22.04.1655 k. 16v-17
 • 520 a "Copia literarum responsoriarum senatorum Regni Poloniae ad literas Svecicorum senatorum" Łowicz 15.05.1655 k. 18-19
 • 520 a "Plenipotentia S. R. M. [Ioannis Casimiri] data nunciis suis ad regem Sveciae [Carolum X Gustavum] missis ut cum commissariis de stabilienda pace inter utraq. [...] regna consultent omnesq. controversias componant" 1655 k. 19v
 • 520 a "Plenipotentia ordinum Regni Poloniae data eiusdem" 1655 k. 20
 • 520 a "Propositio legator[um] Regis Poloniae coram rege Sveciae A[nn]o 1655 mense Julio" k. 20v oraz "Responsum cancellarij R. Sveciae" [1655] k. 20v-21
 • 520 a "Tractatuum limitatio" 04.07.1655 k. 21
 • 520 a "Responsum cancellarij Regni Sveciae correctij" k. 21
 • 520 a "Diarium le[ga]torum[?] Stockholmensium" 06-14.07.1655 k. 21v-27v
 • 520 a Respons szlachty z obozu pod Ujściem na list Hieronima Radziejowskiego prymasa 19.07.1655 k. 28v
 • 520 a "Copia listu [...] Wittemberka hetmana szwedzkiego do tychże [...]" Szczecin 3[?].07.1655 k. 28v-29 oraz "Responsum" 19.07.1655 k. 29
 • 520 a "Versio Latina literarum Radzieiowski" Szczecin 14.07.1655 k. 29-30
 • 520 a "Literae a palatino Posnaniensi [Krzysztof Opaliński] et palatino Calissiensi [Andrzej Grudziński] ad [...] Radzieiowski [...]" 24.07.1655 k. 30
 • 520 a "Causa deditionis" k. 30v-31
 • 520 a "Copia literarum cujusdam ad quendam" k. 31-31v
 • 520 a "Copia literar[um] Magni Gabrielis de la Gardie ad ordines M. Duc. Lithvaniae [Ioannis Casimiri]" Ryga 24.07.1655 k. 31v
 • 520 a "Conditiones ordinib[us] M. Duc. Lith. ppositae a Magno Gabriele de la Gardie" Ryga 13.07.1655 k. 31v-32
 • 520 a "Copia literarum secretarij Status Svecici [Laurentii] Cantersteini ad [...] Leszczyński legatum Polonicum" 06.08.1655 k. 32v
 • 520 a "Copia literar[um] cujusdam ad quendam dat. Varsaviae 19 Aug. Ao 1655" k. 33
 • 520 a "Patent" podpisani: [?], Friderich Rung 15.08.1655 k. 33v-34
 • 520 a "Punkta W. X. L. z Szwedami zawarte" k. 34-34v
 • 520 a "Copia literarum cantonum Helvetiae evangelicor[um] ad Ord. Genter Unitar. Belgii [...] 1655" 30.04 k. 40 oraz "Responsum" k. 40v
 • 520 a "Copia literar[um] ducis Wirtembergici ad ducem Sabaudiae die 14 Julij a[nn]o 1655" k. 41-41v
 • 520 a "Ejusdem ducis ad cantones Helvetiae" 14.07.1655 k. 41v-42
 • 520 a "Edictum regis Castiliae [Philippi IV] de removendis ex Regno Jesuitis A[nn]o 1655 2. Octobris" k. 42-42v
 • 520 a "Copia literarum protectoris Angliae [Olivier P.] ad ordines [...] Belgii [...] ac praepotentes Dni, boni amici et foederati" 21.05.1655 k. 43
 • 520 a "Articuli compositionis pacis inter regem Sveciae et [... Cristophorum Opaliński] pa[latina]tum Posnan. et Calisien. sanctici et promulgati die 15/25 Julij anno 1655" k. 43v-44
 • 520 a "Articuli pactor[um] conventior[um] inter Carolum Gustavum regem Sveciae et palatinatum siradiensem [Joannem Koniecpolski] per mediatorem [...] Radzieiowski initi 1655 mens. Aug." k. 44-44v
 • 520 a "Extract auss einem Schreiben in Septembr. 1655" k. 44v-45
 • 520 a "Literae senatorum R. Sveciae ad senatores R. Poloniae die 20 Feb. 1625" k. 47-47v
 • 520 a "Copia literar[um] Gustavi Adolphi R[egis] Sv[eciae] ad [...] Joan[nem] Dzialinski episcopum Culmen[sis]" 20/30.09.1628 k. 48
 • 520 a "Plenipotentia Gust[avi] Adolphi R[egis] Sv[eciae] data commissariis suis de tractanda pace cum commiss[ariis] R[egis] Poloniae" Elbingiae 15/25.10.1629 k. 48v
 • 520 a Uniwersały Ludwika Wejhera wdy pomorskiego 27.03-18.10.1655 (5) k. 49-49v, 53, 58-58v, 67v, 68
 • 520 a Ludwik Wejher, "Uchwała seymiku generalnego grudziąckiego względem dodaków A[nn]o 1655" Skarszewy 11.05 k. 50
 • 520 a "Laudum conventus graudentinen. ratione contributionis nova A[nn]o 1655" k. 50v-51v
 • 520 a "Laudum colligendo milite mansionario et pecuniario Conv. Graud. 1655" k. 54-54v
 • 520 a "Instructio statuum et ordinum terrar[um] Prussiae ad imminentia Regni comitia die 19 [...] Maji Ao praesenti Varsaviae celebranda [...] Prussiae nuntiis ex conventu [...] Graud. die 4 Maj Ao 1655 data" k. 56-57v
 • 520 a Holandia a Polska- propositiones stabiliendae confederationis s. 142
 • 520 a Zestawienia liczbowe dotyczące pospolitego ruszenia [1655] k. 59-60v, 63-64
 • 520 a "Lauda conventus Mariaburgen[sis] Ao 1655 19 Julij" k. 60v-66
 • 520 a "Responsum [...] Regiae Mtis nuntio [...] Adamo Zelechynski canon. Culmen. [...] ex conventu Gnali Terrar. Prussiae Mariaburgi die 19 Julij Ao 1655 datum [...]" k. 66-67
 • 520 a "Punkta z zgromadzenia [...] obywatelow wojewodztwa pomorskiego na pospolite ruszenie według uniwersału [...] woj. pomor[skiego] pode Tczewem [...] Janowi Czarlinskiemu [...], Samuelowi Czarlinskiemu [...], Alexandrowi Jackowskiemu, Mikołaiowi Lindzie, Janowi Lissewskiemu y Mirosławowi Konarskiemu [...] posłom na zjazd generalny do Malborku die 4 8bris [...] 1655 dane" k. 67
 • 520 a "Copia literarum [...] palatini Mariaburgen[si] [Ludovici Wejher] ad M[a]g[istra]tum Gedanensem" 30.09.1655 k. 68v-69
 • 520 a "Puncta" k. 69-69v
 • 520 a "Puncta conjuctionis" Fryderyka Wilhelma elektora brandenburskiego Ryńsk 12.11.1655 k. 70-73v
 • 520 a "Lauda conventus extraordinarij Mariaburgen[sis] 23 Xbris 1655" k. 73v, 75-77v
 • 520 a Uniwersał Fryderyka Wilhelma elektora brandenburskiego Ryńsk 12.11.1655 k. 74
 • 520 a "Literae assecurationis [...] Dorpowska ratione bonorum Ostromecka" k. 78
 • 520 a "Literae universales [...] [Jana Kazimierza króla Polski]" 15.08.1655 k. 78
 • 520 a "Laudum [...] Eptum Varmien[sis] concernens [...] militum" 23.12.1655 k. 78v
 • 520 a "Comput ludzi naszych" k. 79
 • 520 a "Zusatz der contributionen [...] Joannis Casimiri [...]" 01.01.1655 k. 79v-80
 • 520 a "Uniwersał krola [...] Jana Kazimierza do szlachty całey Korony 20. 9bris z Opola 1655" k. 81-83
 • 520 a "Votum quod [...] Rex Poloniae Iohannes Casimirus in aede Leopoliensi Octavo Annunciationis Mariae Anno 1656 solenniter vovit" k. 83v
 • 520 a "Propositiones stablienda confoederationis inter [...] regem Poloniae [Ioannem Casimirum] et ordines provinciarum confoederatarum A[nn]o 1654" k. 93-96
 • 520 a "De l'interest des Princes et Estats de la Chrestiente" (charakterystyka poszczególnych krajów Europy: Hiszpanii, Francji, Włoch, Niemiec, Szwajcarii, Anglii) k. 97-102v
 • 520 a Jacobus Runsell, "Legatio regis Sveciae ad conventus particulares ante comitiales A[nn]o 1632" Ryga 01.01 k. 105-108
 • 520 a "Runsselij petitum a Poloniae procerib[us] magna cum confidentia rejicitur" 1632 k. 108-108v
 • 520 a "Tractatus der defensiv-Alliance [...]" 21.07.1655 k. 109-112v oraz "Secret articul" k. 112v
 • 520 a "Concursus eorum sive examen, qvi ambiunt vice cancellariatum" k. 113-114
 • 520 a "Manifestatio innocentiae [...] Hieronymi in Radzieiowice Radzieiowski pro cancellarij Regni Poloniae [...]" k. 114-120v
 • 520 a "Apologia super novam a rege Polon. oppressionem Hieronymi in Radziejowice Radzieiowski [...]" k. 122v-124v
 • 520 a "Copia listu [...] [Gotarda] Butlera podkomorzego koronnego do [...] Hieronima Radziejowskiego podkanc. kor." Warszawa 11.03.1655 k. 124v
 • 520 a "Responsum [Janusza Radziwiłła hetmana w. lit.] z Mińska [Andrzejowi Leszczyńskiemu prymasowi] die 3 10br. 1654" k. 128-132
 • 520 a "Epitaphium in libertatem Polon[iae]" k. 132v
 • 520 a "Aliud epitaphium Mortuae Libertati positum Anno 1656" k. 133
 • 520 a "Aliud [epitaphium]" k. 133v
 • 520 a "Aliud [epitaphium]" k. 134
 • 520 a "Ex seculi superioris Vaticinio fragmentum de Polonia ruitura. Ex manuscripto baronis Achatÿ de Dona" k. 135
 • 520 a "Vaticinium reticii doctoris et astrologi doctissimi medici [...] [1572] (zapisano błędnie 1502) De regnatione Regni Poloniae post decessum Sigismundi Augusti Regis Poloniae" k. 135v
 • 520 a "Copia sermonis [...] Christophori Przyiemski ad Regem Sveciae [Carolum X Gustavum]" 29.08.1655 k. 136-137
 • 520 a "Ernesti Paciani ad Christophorum Przyiemski de oratione ad regem Sveciae [...] 1655" k. 138-141
 • 520 a "Literae Gustavi Ottonis Steinbock ad senatum et comitatem Thorunien[sem]" 21.09.1655 k. 141-141v
 • 520 a "Procerum et ordinum M. D. Lith. literae reversales de fide, subjectioneq. regib[us] et Regno Sveciae [...]" 10.1655 k. 141v-143
 • 520 a "Transactionis pacta inter [...] S. R. M. Sveciae plenipotentiarior[um] et inter proceres ac ordinos M. D. L." 20.10.1655 k. 143v-145v, 147
 • 520 a "Literae nomine militiae quarcianorum S. R. M. Sveciae Casimiriae d. 2 8br. a[nn]o 1655 exhibita" k. 146
 • 520 a "Assecuratio ex parte eorundem deputator[em]" 6/16.10.1655 k. 146v
 • 520 a "Punkta od woiska quarcianego instinctu [... Aleksandra] Koniecpolskiego chorążego koronnego przez [... Stanisława] Wyżyckiego porucznika [...] podane krolowi szwedzkiemu 1655" k. 147
 • 520 a "Copia literar[um] palatinor[um] Cracovien[sis] [Dominik Zasławski] et Lublinen[sis] [Jan Tarło] ad Carolum Gustavum regem Sveciae" [1655] k. 150-150v
 • 520 a "Literae universales S. R. Mtis. Sveciae [Caroli Gustavi] quibus senatores et universa nobilitas Regni Poloniae pro suscipienda tutela et patrocinio intra diem 20 Octobr. [...] 1655 Varsa[viae] convocata" k. 151v-152
 • 520 a "Conditiones et articuli inter S. R. Mtis. Regniq. Sveciae senatorem et campimarschallum, [...] comitem Wirtembergium et gubernatorem arcis ac urbis Cracovien[sis] [...] castellanum kijoviensem circa dedidtionem dicta arcis et urbis initi die 7. Octobr. Anno 1655" k. 152-154v
 • 520 a "Copia listu [... Jana Leszczyńskiego] wojewody łęczyckiego do [... Wacława Leszczyńskiego] biskupa warminskiego" Głogów 09.11.1655 k. 154v-155v
 • 520 a "Copia listu [...] Christophora Grodnickiego do krola [...] Jana Kazimierza" Lwów 16.11.1655 k. 155v-156v
 • 520 a "Rythmi in tres majores civitates Prusiae [...] 1655" k. 156v-157
 • 520 a "Nothwendige [...] königliche [...] manifest [...] 1655" k. 157-161v
 • 520 a "Puncta das Vertragen Worauf sich die Stadt Elbing an der könig [...]" k. 161v-162
 • 520 a "Copia lit. Christinae Sveciae reginae ad Carolum Gustavum [...] de apostasia sua ex Gallica lingva translatarum d. 8 9bris a[nn]o 1655" k. 162v
 • 520 a Listy Jana Kazimierza króla Polski do senatu gdańskiego 04.01-04.08.1656 (6) k. 163-163v, 170-170v, 179v-180, 191v
 • 520 a "Puncta zwischen [...] Michmet Gorey und [...] Chmielnicki" 1655 k. 165
 • 520 a "Proposita legati regis Poloniae senatui Gedanen[si] a[nn]o 1655 in 10br" k. 165-165v
 • 520 a "Responsum M[a]g[istra]tus Gedanen[sis] ablegato regis Poloniae Wituski datum 17 10br. 1655" k. 165v-166
 • 520 a "Puncta proposita ab electore Brandenburgen[se]" k. 166v
 • 520 a "Contenta [...] 7 |Articul [...] Verbindung[?] der Stadt Dantzig [...]" k. 166v-167
 • 520 a "Oratio legati [...] El[ectoris] Brand[enburgensis] ad [...] protectorem Angliae Olivierum Cromwell" k. 167-167v
 • 520 a "Diarium [...] delegati Branden[burgensis]" k. 168-169v
 • 520 a "Copia literarum legati elect[oris] Branden[burgensis] ad legatum ducis Transylvaniae" Londyn 14.12.1655 k. 169v-170
 • 520 a "Literae universales landgravii Hassiae [Fryderyka] ad [...] districtus Dirssaviensis" Borzechów 14.01.1656 k. 170v-171
 • 520 a "Copia lit[erarum] [...] electoris Branden[burgensis] [Fryderyk Wilhelm] ad capitaneum Hollandensem von Willemsdorf" Królewiec 17.01.1656 k. 171
 • 520 a "De Suburbiis Gedani pridie Vincentii [21.01] cremari coeptis anno [1656] ad senatum Amplissimum" (wiersz) k. 171-171v
 • 520 a "Literae ducum Brunsvicen[sis] et Lunaburgen[sis] [Chrystian Ludwik] ad regem Sveciae [Carolum Gustavum] in causa elect[oris] Brandenb[urgensis]" 29.12.1655 k. 171v-172v
 • 520 a "In triste spectaculum" (wiersz) k. 173
 • 520 a "Aliud" (wiersz) k. 173
 • 520 a "Epigramma" k. 173
 • 520 a "Der Bürger [...] der Stadt Dantzig [...] 1656 [...] Johanni Casimiro [...]" k. 173v
 • 520 a "Der Frembden[?] und Gesellen[?]" k. 173v
 • 520 a "Edictum civitatis Elbingensis primum sub Carolo Gustavo Sveciae rege a[nn]o 1655 die 24. Xbr." k. 173v-174
 • 520 a "Edict [...] der Stadt Dantzig" k. 174-174v
 • 520 a "Copia Iuramenti a peregrinis [...] electoris Brandenburgici in Prussia [...]" 21.02.1656 k. 174v
 • 520 a "Copia qvietationis a praestitio Iuramento praemissa" 18.02.1656 k. 175
 • 520 a "Confoederatio et Nexus G[e]n[era]lis tam exercitus quam incolarum Reipub[licae] in hoc calamitoso ejusdem statu unanimiter factus in Tyszowice die 29. Xbr. Ao 1655" k. 175-177
 • 520 a "Juramentum [...] militiae ducum" k. 177
 • 520 a "Juramentum tam exercitus, quam incolarum Regni" k. 177-178
 • 520 a "Istructio data [...] internuntiis ab exercitu regni [...]" k. 179-179v
 • 520 a "Juramentum [...] commissariorum" k. 179v
 • 520 a "Tituli [...] inscriptiones" k. 180v-182v
 • 520 a "Der I. K. M. zu Schwede Hofstaath wendt armee [?] [...]" k. 183
 • 520 a Listy Olivera Cromwella protektora Anglii do: Karol X Gustaw król Szwecji 07.02.1656 k. 184v-185. - magistrat miasta Gdańsk 20.02.1656 k. 184.
 • 520 a "Copia lit[erarum] chami ad electorem Brandenburgensem de data Baccasserey die 20. Martij A[nn]o 1656" k. 185
 • 520 a "Conditiones deditionis Warsaviae inter [...] Andream Trzebicki [...] episcopum praemislensem [...], Joannem comitem de Leszno [...], Georgium [...] Lubomirski [...], Stephanum comitem de Pilsza [...], Vincentium Gąszewski [...], Nicolaum de Bnin Opaliński [...] et [...] Wittemberg [...] Regni Sveciae Campi marschalcum die 9. Julij Ao 1656 [...]" k. 185v-186
 • 520 a "Excidium Lesznae historica fide narratum" k. 186v-191
 • 520 a List Jana Kazimierza króla Polski do stanów pruskich 12.09.1656 k. 191v
 • 520 a "Uniwersał szwedzki de data 1. Maij 1656. Karol Gustaw" k. 192-193
 • 520 a "Casus Mirus de Casu Casimiri Ao M. DC. LVI. Casus Mirus cadit Casimirus" k. 193-193v
 • 520 a "Libertas quam sagaciter indagas Germane en ego qua regibus quondam nostris dominabar" 1655 k. 193v-194v
 • 520 a "Epigramma in [...] regem Pol. Ioannem Casimirum" k. 194v
 • 520 a "Instructio [...] Nicolao Ostroróg [...], Alexandro Dersnik [...] et Alexandro Tymieniecki [...] ad inclytam Dnorum Gedanensium urbem ablegatis" k. 195
 • 520 a "Oratio [...] Nicolai ducis de Ostrorog in curia Gedani habita in April. A[nn]o 1656" k. 195v-196
 • 520 a "Puncta deditionis Arcis Marieburgensis" k. 196v-197
 • 520 a "Copia listu Xcia Bogusława Radziwiłła d. 7 Xbris Ao 1656 z Labkowic[?]" k. 197v-198v
 • 520 a "Puncta tractatuum inter senatores Majoris Poloniae et status marchicos" 12.12.1656 k. 199-199v
 • 520 a "Copia listu [... Jana Tańskiego?] viceinstignatora koronnego do [...] sędz. wschow. de data d. 28 Jan. Ao 1656" k. 208-209v
 • 520 a "Copia listu [... Daniela Żytkiewicza] instignatora koronnego do [... Jana Tańskiego?] viceinstignatora koronnego de data z Elbląga 21 Febr. 1656" k. 209v
 • 520 a "Copia listu [...] chorążego chełmińskiego [...] Bąkowskiego do [...] Andrzeia Garczynskiego sędziego ziemskiego tczewskiego" 01.1656 k. 210-211
 • 520 a "Copia listu do tegoż [...] sędziego tczewskiego od [...] Pawła Orzechowskiego" 30.01.1656 k. 211v-212
 • 520 a "Index manuscriptorum hoc volumine comprehensorum secundum seriem annorum" k. 214-218
 • 530 d Mf 845
 • 530 d Mf 1192
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., łac., niem., franc.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK II, 222 w Działyński Tytus
 • 600
   0
   .
  a Fryderyk c landgraf heski gen. szwedzki
 • 600
   0
   9
  a Henryk b III c (król Francji ; d 1551-1589)
 • 600
   0
   9
  a Jerzy b II Rakoczy c (książę Siedmiogrodu ; d 1621-1660)
 • 600
   1
   .
  a Leszczyński Bogusław c podskarbi podkancl. kor. d (ca 1612-1659)
 • 600
   1
   .
  a Lubomirski Jerzy Sebastian c marszałek w. hetman pol. kor. d (1616-1667)
 • 600
   1
   .
  a Lubowiecki Władysław c sędz. krak.
 • 600
   0
   .
  a Mehmet Ali Murza
 • 600
   1
   .
  a Opaliński Jan Piotr c wda podlaski wda kaliski d (1601-1665)
 • 600
   1
   .
  a Ossoliński Jerzy c kanclerz w. kor. wda sandomierski d (1595-1650)
 • 600
   1
   .
  a Radziejowski Hieronim c podkancl. kor. d (1612-1667)
 • 600
   1
   .
  a Radziwiłł Albrycht Stanisław c kanclerz lit. d (1593-1656)
 • 600
   1
   .
  a Radziwiłł Janusz c wda wil. hetman w. lit. 1612-1655
 • 600
   1
   .
  a Tuchołka Jan Piotr c pisarz z. malborskiej
 • 600
   1
   .
  a Wejher Jakub c płk. klan chełmiński wda malborski
 • 600
   1
   .
  a Wyżycki Stanisław c rtm stol. nowogr.
 • 600
   0
   9
  a Zygmunt IAugust c (król Polski ; d 1520-1572)
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1652 Warszawa
 • 610
   2
   
  a Sejmik grudziądzki
 • 610
   2
   .
  a Sejmik malborski 1643
 • 650
   .
   9
  a Epitafium (lit.) y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Listy polsko-łacińskie y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Korespondencja dyplomatyczna y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Kozacy y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Cło y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Podatek y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Uniwersał y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Miscellanea y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Wojsko y 17 w. z Polska
 • 650
   .
   9
  a Sejm y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Sejmiki y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Poezja łacińska y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Anglia y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Białoruś y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Brandenburgia y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Francja y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Gdańsk (woj. pomorskie) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Hiszpania y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Holandia y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Mazowsze y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Prusy Królewskie y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Szwajcaria y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Szwecja y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Turcja y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Ukraina y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Wielkopolska y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Włochy y 17 w.
 • 653 a Instrukcje poselskie 17 w.
 • 700
   1
   2
  a Bąkowski, Jan Ignacy c wda pomorski d (ca 1615-1679)
 • 700
   1
   2
  a Białobłocki Paweł c pisarz pomorski
 • 700
   1
   2
  a Brochocki Adam c klan sochacz.
 • 700
   1
   2
  a Butler Gotard c podskarbi nadw. kor. podkom. kor. d (?-1661)
 • 700
   1
   2
  a Chmielnicki Bohdan c hetman kozacki d (ca 1595-1657)
 • 700
   1
   2
  a Cromwell, Oliver d (1599-1658)
 • 700
   1
   2
  a Czarliński Jan c sędzia ziemski tczewski
 • 700
   1
   2
  a Czarliński Samuel c rtm pow. nowskiego
 • 700
   1
   2
  a De La Gardie Magnus Gabriel c gen. szwedzki d (1622-1686)
 • 700
   1
   2
  a Dembiński Jeremiasz c sta trejd.
 • 700
   1
   2
  a Derśniak Aleksander c sta radosz.
 • 700
   1
   2
  a Działyński Adam c sta bratiański
 • 700
   1
   2
  a Działyński Jan Dominik c sta pokrzyw.
 • 700
   0
   2
  a Ferdynand b III c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1608-1657)
 • 700
   0
   2
  a Filip b IV c (król Hiszpanii i Portugalii ; d 1605-1665)
 • 700
   0
   2
  a Fryderyk Wilhelm c (elektor brandenburski ; d 1620-1688)
 • 700
   1
   2
  a Garczyński Andrzej c sędzia ziemski Tczew
 • 700
   1
   2
  a Gosiewski Wincenty Aleksander Korwin c hetman polny podskarbi w. lit. d (?-1622)
 • 700
   1
   2
  a Grodnicki Krzysztof c oberst. gen. art. klan kam.
 • 700
   1
   2
  a Grudziński Andrzej Karol c wda kaliski poznański d (1611-1678)
 • 700
   0
   2
  a Gustaw b II Adolf c (król Szwecji ; d 1594-1632)
 • 700
   0
   2
  a Jan Kazimierz c (król Polski ; d 1609-1672)
 • 700
   1
   2
  a Jaskólski Mariusz Stanisław c wda podolski d (?-1683)
 • 700
   0
   2
  a Karol b X Gustaw c (król Szwecji ; d 1622-1660)
 • 700
   1
   2
  a Kobierzycki Stanisław c klan gdański wda pomorski
 • 700
   1
   2
  a Kochański Andrzej
 • 700
   1
   2
  a Komensky, Jan Amos d (1592-1670)
 • 700
   1
   2
  a Konarski Michał c wda pomorski d (ca 1557-1613)
 • 700
   1
   2
  a Konarski Mirosław c syn Mikołaja wdy pomorskiego
 • 700
   1
   2
  a Koniecpolski Aleksander c chorąży kor. wda sandomierski d (1620-1659)
 • 700
   1
   2
  a Koniecpolski Jan c wda sieradzki d (1600-1661)
 • 700
   1
   2
  a Koryciński Stefan c kanclerz w. kor. d (1617-1658)
 • 700
   1
   2
  a Kos Jan c klan elbląski wda chełmiński
 • 700
   0
   2
  a Krystyna c (królowa Szwecji ; d 1626-1689)
 • 700
   1
   2
  a Leszczyński Andrzej c prymas kanclerz w. kor. d (ca 1608-1658)
 • 700
   1
   2
  a Leszczyński Jan c wda pozn. krak. kancl. w. kor. d (1603-1678)
 • 700
   1
   2
  a Leszczyński Wacław c prymas d (1605-1666)
 • 700
   1
   2
  a Lubomirski Jerzy Sebastian c marszałek w. hetman pol. kor. d 1616-1667)
 • 700
   0
   2
  a Mehmed Girej c chan krymski
 • 700
   1
   2
  a Opaliński Krzysztof c wda poznański d (1609-1655)
 • 700
   1
   2
  a Opaliński Łukasz c marszałek w. kor. pisarz d (1612-1662)
 • 700
   1
   2
  a Ostroróg Mikołaj c podstoli kor. sta rohatyński podczaszy kor.
 • 700
   1
   2
  a Oxenstierna, Axel d (1583-1654)
 • 700
   1
   2
  a Przyjemski Krzysztof c pułk. klan chełmiński kustosz wiślicki d (1605-1663)
 • 700
   1
   2
  a Radziejowski Hieronim c podkanclerzy kor. d (1612-1667)
 • 700
   1
   2
  a Radziwiłł Bogusław c koniuszy lit. d (1620-1669)
 • 700
   1
   2
  a Radziwiłł Janusz c wda wileński hetman w. lit. d (1612-1655)
 • 700
   1
   2
  a Steinbock Gustav Otto c gen. szwedzki
 • 700
   1
   2
  a Tański Jan c instygator kor. d (?-1673)
 • 700
   1
   2
  a Tarło Jan c wda lubelski sandomierski d (?-1679)
 • 700
   1
   2
  a Tarło Zygmunt c klan przemyski sta pilzneński
 • 700
   1
   2
  a Trzebicki Andrzej c podkancl. kor. krak. d (1607-1679)
 • 700
   1
   2
  a Tymieniecki Aleksander c miecznik wileński
 • 700
   1
   2
  a Wejher Ludwik c klan elbląski wda pomorski d (?-1656)
 • 700
   1
   2
  a Willemsdorf von c kpt. holenderski
 • 700
   1
   2
  a Wychowski c pisarz zaporoski.
 • 700
   1
   2
  a Zasławski Dominik Władysław c koniuszy kor. wda krak. d (?-1656)
 • 700
   1
   2
  a Zielechiński? Adam c poseł
 • 700
   1
   2
  a Żytkiewicz Daniel c instygator kor.
 • 740 a Plenipotentia commisariorum Reginae Sveciae ad tractatus pacis Lubecam designator. 1651
 • 740 a Attestatio legati Galliae plenipotentia hujus copiam originali suo conformem esse 1651
 • 740 a Oppositiones commissariorum Svecicorum contra plenipotentiam Reg. Mtis Poloniae Jana Kazimierza
 • 740 a Exceptiones contra plenipotentiam Reipublicae
 • 740 a Copia |instrumenti dilatorij inter Regnorum Poloniae ac Sveciae, ad tractatus pacis ab legatos commissarios. 1651 erecti
 • 740 a Listy Radziejowskiego Hieronima podkanclerzego kor. do
 • 740 a Listy do Radziejowskiego Hieronima podkanclerzego kor.
 • 740 a Ex constitutionibus seymu walnego koronnego warszawskiego skroconego 1652
 • 740 a List Jana Kazimierza króla Polski do Karola X Gustawa króla Szwecji
 • 740 a Listy do Jana Kazimierza króla Polski
 • 740 a List senatorów szwedzkich do senatorów polskich 1655
 • 740 a List senatorów polskich do senatorów szwedzkich 1655
 • 740 a Listy Leszczyńskiego Andrzeja prymasa
 • 740 a Plenipotentia Joannis Casimiri data nunciis suis ad regem Sveciae Carolum X Gustavum missis 1655
 • 740 a Plenipotentia ordinum Regni Poloniae data eiusdem 1655
 • 740 a Propositio legatorum Regis Poloniae Joannis Casimiri coram rege Sveciae Carolo X Gustavo 1655
 • 740 a Responsum cancellarij Regis Sveciae Caroli X Gustavi 1655
 • 740 a Tractatuum limitatio 1655
 • 740 a Responsum cancellarij Regni Sveciae correctij
 • 740 a Diarium legatorum? Stockholmensium 1655
 • 740 a Listy szlachty z obozu pod Ujściem do 1655
 • 740 a List Wittemberga hetmana szwedzkiego do szlachty z obozu pod Ujściem 1655
 • 740 a Versio Latina literarum Radzieiowski 1655
 • 740 a Litera Magni Gabrielis de la Gardie ad ordines M. Duc. Lithvaniae Ioannis Casimiri 1655
 • 740 a Conditiones ordinibus M. Duc. Lith. ppositae a Magno Gabriele de la Gardie 1655
 • 740 a List Cantersteina Laurentiusa sekretarza szwedzkiego do Leszczyńskiego posła polskiego 1655
 • 740 a Punkta W. X. L. z Szwedami zawarte
 • 740 a Literae cantonum Helvetiae evangelicorum ad Ord. Genter Unitar. Belgii 1655
 • 740 a Responsum Ordinum Generalium ad epistolam evangeliarum Cantonum Helvetiae
 • 740 a Listy księcia wirtemberskiego 1655
 • 740 a Edictum regis Castiliae Philippi IV de removendis ex Regno Jesuitis 1655
 • 740 a Literae protectoris Angliae Olivier P. ad ordines Belgii ac praepotentes Dni, boni amici et foederati 1655
 • 740 a Articuli compositionis pacis inter regem Sveciae et Cristophorum Opaliński palatinum Posnan. et Calisien. sanctici et promulgati 1655
 • 740 a Articuli pactorum conventiorum inter Carolum Gustavum regem Sveciae et palatinatum siradiensem Joannem Koniecpolski per mediatorem Radzieiowski initi 1655
 • 740 a Extract auss einem Schreiben 1655
 • 740 a Literae senatorum R. Sveciae ad senatores R. Poloniae 1625
 • 740 a List Gustawa Adolfa króla Szwecji do Jana Działyńskiego bpa 1628
 • 740 a Plenipotentia Gustavi Adolphi Regis Sveciae data commissariis suis de tractanda pace cum commissariis Regis Poloniae 1629
 • 740 a Uniwersały Wejhera Ludwika wdy pomorskiego 1655
 • 740 a Laudum conventus graudentinen. ratione contributionis nova 1655
 • 740 a Laudum colligendo milite mansionario et pecuniario Conv. Graud. 1655
 • 740 a Instructio statuum et ordinum terrarum Prussiae ad imminentia Regni comitia Varsaviae celebranda Prussiae nuntiis ex conventu Graud. 1655 data
 • 740 a Zestawienia liczbowe dotyczące pospolitego ruszenia 1655
 • 740 a Lauda conventus Mariaburgensis 1655
 • 740 a Responsum Regiae Mtis nuntio Adamo Zelechynski canon. Culmen. ex conventu Gnali Terrar. Prussiae Mariaburgi 1655 datum
 • 740 a Punkta z zgromadzenia obywatelow wojewodztwa pomorskiego na pospolite ruszenie według uniwersału woj. pomorskiego Ludwika Wejhera pode Tczewem posłom na zjazd generalny do Malborku 1655 dane
 • 740 a List Wejhera Ludwika wdy pomorskiego do magistratu gdańskiego 1655
 • 740 a Puncta conjuctionis Fryderyka Wilhelma elektora brandenburskiego 1655
 • 740 a Uniwersał Fryderyka Wilhelma elektora brandenburskiego 1655
 • 740 a Literae assecurationis Dorpowska ratione bonorum Ostromecka
 • 740 a Uniwersały Jana Kazimierza króla Polski 1655
 • 740 a Laudum Episcopatum Varmiensium concernens militum 1655
 • 740 a Zusatz der contributionen Joannis Casimiri 1655
 • 740 a Votum quod Rex Poloniae Iohannes Casimirus in aede Leopoliensi Octavo Annunciationis Mariae Anno 1656 solenniter vovit
 • 740 a Propositiones stablienda confoederationis inter regem Poloniae Ioannem Casimirum et ordines provinciarum confoederatarum 1654
 • 740 a De l'interest des Princes et Estats de la Chrestiente
 • 740 a Tractatus der defensiv-Alliance 1655 oraz |Secret articul
 • 740 a Concursus eorum sive |examen, qvi ambiunt vice cancellariatum
 • 740 a Manifestatio innocentiae Hieronymi in Radzieiowice Radzieiowski pro cancellarij Regni Poloniae
 • 740 a Apologia Hieronymi in Radziejowice Radzieiowski
 • 740 a List Butlera Gotarda podkomorzego kor. do Radziejowskiego Hieronima kanclerza w. kor. 1655
 • 740 a List Radziwiłła Janusza hetmana w. lit. do Leszczyńskiego Andrzeja prymasa 1654
 • 740 a Epitaphium in libertatem Poloniae
 • 740 a Epitaphium Mortuae Libertati positum Anno 1656
 • 740 a Ex seculi superioris Vaticinio fragmentum de Polonia ruitura. |Ex manuscripto baronis Achatÿ de Dona
 • 740 a Vaticinium reticii doctoris et astrologi doctissimi medici 1572 |De regnatione Regni Poloniae post decessum Sigismundi Augusti Regis Poloniae
 • 740 a Sermo Christophori Przyiemski ad Regem Sveciae Carolum X Gustavum 1655
 • 740 a List Paciani Ernesta do Przyjemskiego Krzysztofa 1655
 • 740 a List Steinbocka Gustawa Ottona do miasta Torunia 1655
 • 740 a Procerum et ordinum M. D. Lith. literae reversales de fide, subjectioneq. regibus et Regno Sveciae 1655
 • 740 a Transactionis pacta inter S. R. M. Sveciae plenipotentiariorum et inter proceres ac ordinos M. D. L. 1655
 • 740 a Literae nomine militiae S. R. M. Sveciae Casimiriae 1655 exhibita
 • 740 a Assecuratio ex parte eorundem deputatorem 1655
 • 740 a Punkta od woiska quarcianego instinctu Aleksandra Koniecpolskiego chorążego koronnego przez Stanisława Wyżyckiego porucznika podane krolowi szwedzkiemu 1655
 • 740 a List Zasławskiego Dominika wdy krakowskiego i Tarło Jana wdy lubelskiego do Karola X Gustawa króla Szwecji 1655
 • 740 a Uniwersał Karola X Gustawa króla Szwecji 1655
 • 740 a Conditiones et articuli inter Sveciae senatorem et campimarschallum, comitem Wirtembergium et gubernatorem arcis ac urbis Cracoviensis 1655
 • 740 a List Leszczyńskiego Jana wdy łęczyckiego do Leszczyńskiego Wacława bpa warmińskiego 1655
 • 740 a Listy do Jana Kazimierza króla Polski 1655
 • 740 a Rythmi in tres majores civitates Prusiae 1655
 • 740 a Nothwendige königliche manifest 1655
 • 740 a Puncta das Vertragen Worauf sich die Stadt Elbing an der könig
 • 740 a List Krystyny królowej Szwecji do Karola X Gustawa króla Szwecji 1655
 • 740 a Listy Jana Kazimierza króla Polski
 • 740 a Puncta zwischen Michmet Gorey und Chmielnicki 1655
 • 740 a Proposita legati regis Poloniae senatui Gedanensi 1655
 • 740 a Responsum Magistratus Gedanensis ablegato regis Poloniae Wituski datum .. 1655
 • 740 a Puncta proposita ab electore Brandenburgense
 • 740 a Articul Verbindung? der Stadt Dantzig
 • 740 a Oratio legati Electoris Brandenburgensis ad protectorem Angliae Olivierum Cromwell
 • 740 a Diarium delegati Brandenburgensis
 • 740 a List NN posła elektora brandenburskiego do NN posła księcia Siedmiogrodu 1655
 • 740 a Uniwersał Fryderyka landgrafa Hesji do dystryktu tczewskiego 1656
 • 740 a List Fryderyka Wilhelma elektora brandenburskiego do Willemsdorfa kpt. holenderskiego 1656
 • 740 a De Suburbiis Gedani pridie Vincentii 21.01 cremari coeptis anno 1656 ad senatum Amplissimum
 • 740 a Listy do Karola X Gustawa króla Szwecji
 • 740 a In triste spectaculum
 • 740 a Listy do Jana Kazimierza króla Polski
 • 740 a Edictum civitatis Elbingensis primum sub Carolo Gustavo Sveciae rege 1655
 • 740 a Edict der Stadt Dantzig
 • 740 a Iuramentum a peregrinis electoris Brandenburgici in Prussia 1656
 • 740 a Quietatio a praestitio Iuramento praemissa 1656
 • 740 a Confoederatio et Nexus Generalis tam exercitus quam incolarum Reipublicae in hoc calamitoso ejusdem statu 1655
 • 740 a Juramentum militiae ducum
 • 740 a Juramentum tam exercitus, quam incolarum Regni
 • 740 a Istructio data internuntiis ab exercitu regni
 • 740 a Juramentum commissariorum
 • 740 a Tituli inscriptiones
 • 740 a Listy Cromwella Olivera protektora Anglii do
 • 740 a Listy do Karola X Gustawa króla Szwecji
 • 740 a List chana tureckiego do Fryderyka Wilhelma elektora brandenburskiego 1656
 • 740 a Conditiones deditionis Warsaviae inter Andream Trzebicki episcopum praemislensem et al. et Wittemberg Regni Sveciae Campi marschalcum 1656
 • 740 a Excidium Lesznae historica fide narratum
 • 740 a List Jana Kazimierza króla Polski do stanów pruskich 1656
 • 740 a Uniwersał Karola X Gustawa króla Szwecji 1656
 • 740 a Casus Mirus de Casu Casimiri Ao M. DC. LVI. |Casus Mirus cadit Casimirus
 • 740 a Libertas quam sagaciter indagas Germane en ego qua regibus quondam nostris dominabar 1655
 • 740 a Epigramma in regem Pol. Ioannem Casimirum
 • 740 a Mowa Ostroroga Mikołaja podczaszego kor. w kurii gdańskiej 1656
 • 740 a Puncta deditionis Arcis Marieburgensis
 • 740 a List Radziwiłła Bogusława koniuszego lit. do NN 1656
 • 740 a Puncta tractatuum inter senatores Majoris Poloniae et status marchicos 1656
 • 740 a List Tańskiego Jana? viceinstygnatora kor. do NN sędziego wschowskiego 1656
 • 740 a List Żytkiewicza Daniela instygnatora kor. do Tańskiego Jana? viceinstygnatora kor. 1656
 • 740 a Listy do Garczyńskiego Andrzeja sędziego ziemskiego tczewskiego 1656
 • 740 a Index manuscriptorum hoc volumine comprehensorum secundum seriem annorum
 • 852 j BK 00352
 • 999 d 2017-07-04

Indexes