"Acta sub Augusto III" 1758-1763.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00458
 • Kopie: Mf 1362
 • Tytuł: "Acta sub Augusto III" 1758-1763.
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: [VI], 662 s. 36x23 cm
 • Oprawa: Półskórek 19 w.
 • Język: Łac., pol., franc., niem.
 • Zawartość:
  • Uwagi Ł. Gołębiowskiego s. I-II "Acta sub Augusto III" s. III s. IV czysta Uwagi Ł. Gołębiowskiego s. V-VI Memoriał i list J. K. Branickiego 1758 s. 1-13
  • List Augusta III do kanclerza koronnego J. Małachowskiego 1758 s. 13-15
  • "Kopia Listu pewnego Przyiaciela do Jmci pana Branickiego hetmana Wielkiego koron[nego] napisanego" b. d. (publicystyka) s. 16-18
  • "Traduction de la Letre d'un Ami au Grand General de la Couronne" s. 18-21
  • Korespondencja pomiędzy Branickim a Małachowskim 1758) s. 21-30
  • "Extrait du Supplement de la Gazette d'Utrecht [...] du Mardi 18. Juillet 1758" s. 30-31
  • Manifesty szlachciców pruskich 1758 s. 31-38
  • "Kopia Listu JW Jmci pana woiewody Krakowskiego hetmana W[ielkieg]o K[oronnego] na Seymiki Przedseymowe" s. 39-41
  • "Mowa J. O. Xcia Jmci Udalryka Radziwiłła Koniuszego W[ielkieg]o X[ięstw]a Litt[ewskieg]o miana na Seymiku Poselskim w Chełmnie d[ie] 21. Aug[usti] 1758 Anno" s. 41-49
  • Manifest Jana z Krzetuszowa Wawrzeckiego i oświadczenie Mokronowskiego starosty ciechanowskiego s. 49-54
  • Manifesty i korespondencja w sprawie wakansów pruskich 1758-1759 s. 54-70
  • "Testamentum Celsissimi Primatis Komorowski" 1758 s. 70-88
  • "Dekret Między U. Karwickiem Regentem koronnym a WWmi Mniszchami marszałkami Nadw[ornymi] koron[ny]mi starostami Białocerkiewskiemi" 1758 s. 89-96
  • Manifesty i remanifesty s. 96-118
  • Pozwy do Trybunału Koronnego 1759 s. 118-130 Kontrakt ślubny pomiędzy Brühlami i Potockimi s. 130-134
  • "Dekret Trybunału Lubelskiego między J. WW. Mniszchem marszałkiem Nad[wornym] Kor[onnym] [i] Małachowskim kanclerzem koron[nym] y innemi" 1759 s. 134-149
  • Mowy Małachowskiego i Mniszcha w Trybunale 1759 s. 150-154
  • Kontrakt ślubny pomiędzy Poniatowskim i Czartoryską podkanclerzyną litewską 1720 s. 154-156
  • Akta w sprawach majątkowych i podatkowych s. 156-161 Akta w sprawach dóbr i posiadłości pruskich 1700-1733 s. 161-180
  • "Instructio Delegati Curlandici" 1736 s. 180-182
  • Korespondencja dyplomatyczna z dworem pruskim i cesarzem 1723-1724 s. 182-194
  • "Pozwolenie bicia Monety za Granicą Krolowi Jmci Augustowi Trzeciemu" s. 194
  • Korespondencja dostojników świeckich i duchownych (Łubieński, Brühl, Sołtyk, Branicki, Czartoryski) s. 195-226
  • Publicystyka dotycząca zasady "pluralitatis votorum" w sądach s. 227-247 Manifesty senatorów i dygnitarzy pruskich 1758 s. 248-251
  • Manifest komisarzy rosyjskich i remanifest komisarzy polskich 1759 s. 251-260
  • Rozporządzenia i korespondencja dotycząca dezercji Marcina Lubomirskiego s. 260-273
  • Manifestacje województwa pomorskiego 1759 s. 273-281
  • "Protestatio Cleri Districtus Scepusiensis" s. 281-284
  • Korespondencja Augusta III i dostojników świeckich 1759 (M. K. Radziwiłł, F. Czacki, J. Małachowski) s. 284-287
  • "Manifest woiewodztwa Chełmińskiego A[nn]o 1759" s. 287-290
  • "Kopia Responsu JW[ielmożneg]o Jpana kanclerza W[ielkieg]o Kor[onnego] do J. O. Xcia Jmci Prymasa z Warszawy d[ie] 8 {decem]bris 1759" s. 290-292
  • "O Pieczęci Pokoiowey J[eg]o K Mci, ieżeli może bydź używana na Extraktach Dekretow Referendarskich [...]" s. 292-297
  • "Kopia Listu J[eg]o K Mci do Hana Jmci Tatarskiego pisanego die Decembris 1759" s. 298-299
  • "Kopia Listu JW[ielmożneg]o Jmci pana Podkanclerzego W[ielkieg]o X[ięstw]a Litt[ewskieg]o (M. A. Sapiehy) do JO Xcia Jmsci Prymasa d[ie] 20. Januarij 1760 [...]" s. 299-300 Manifesty i remanifesty s. 300-303
  • "Wypis Cytowanych Praw y innych Dowodow w Sprawie J[aśni]e W[ielmożnem]u Jmci panu Małachowskiemu kanclerzowi Wielkiemu Kor[onnemu] pro gravamine y na uwolnienie się od win [...] w Trybunale Głownym Koronnym in Mense Julio in Anno 1759 intentowaney" s. 303-376
  • Manifestacje województwa pomorskiego 1759 Protestatio Cleri Districtus Scepusiensis" s. 281-284 Korespondencja Augusta III i dostojników świeckich 1759 (M. K. Radziwiłł, F. Czacki, J. Małachowski) s. 284-287 "Manifest woiewodztwa Chełmińskiego A[nn]o 1759" s. 287-290 "Kopia Responsu JW[ielmożneg]o Jpana kanclerza W[ielkieg]o Kor[onnego] do J. O. Xcia Jmci Prymasa z Warszawy d[ie] 8 {decem]bris 1759" s. 290-292 "O Pieczęci Pokoiowey J[eg]o K Mci, ieżeli może bydź używana na Extraktach Dekretow Referendarskich [...]" s. 292-297 "Kopia Listu J[eg]o K Mci do Hana Jmci Tatarskiego pisanego die Decembris 1759" s. 298-299 "Kopia Listu JW[ielmożneg]o Jmci pana Podkanclerzego W[ielkieg]o X[ięstw]a Litt[ewskieg]o (M. A. Sapiehy) do JO Xcia Jmsci Prymasa d[ie] 20. Januarij 1760 [...]" s. 299-300 Manifesty i remanifesty s. 300-303 "Wypis Cytowanych Praw y innych Dowodow w Sprawie J[aśni]e W[ielmożnem]u Jmci panu Małachowskiemu kanclerzowi Wielkiemu Kor[onnemu] pro gravamine y na uwolnienie się od win [...] w Trybunale Głownym Koronnym in Mense Julio in Anno 1759 intentowaney" s. 303-376
  • Korespondencja dyplomatyczna 1760 s. 376-382 Akta w sprawie Michała Wołodkiewicza s. 382-393 "Objasnienie Nieszczęsliwych Skutkow, z tylo zerwanych Seymow wynikaiących, Sposoby niektore do przywrocenia pomyslności Obradom, wzięte z Przykładow Przodkow naszych, y Oyczystemi wsparte Prawami" s. 394-400
  • "Pro Memoria so von dem Russischen Kayserlichen Gesandten übergeben worden" s. 401
  • "Manifest o Monetę, w Grodzie Krakowskim zaniesiony A[nn]o 1760" s. 402-403
  • "Kopia Listu JP[an]a Szamockiego Podstolego Ziemi Warszawskiey do JW[ielmożneg]o Jmci pana marszałka W[ielkieg]o koronnego in Sept[embri] 1760" s. 403
  • Manifesty szlachty chełmińskiej i wojewodztwa pomorskiego s. 403-408
  • Korespondencja Augusta III z kanclerzami s. 409-414
  • "Manifestatio nomine G[ener]osi Kossecki facta" s. 414
  • "Uniwersał od JO Xcia Jmci Czartoryskiego woiewody Ruskiego do Dobr Swoich wydany" s. 417-418
  • "Cautela Nobilitatis Terrae Praemisliensis ratione Monetae" s. 418-420 Korespondencja dostojników świeckich 1761 s. 420-422
  • "Punkta, ktore maią bydź na Seymiki do Instrukcyi rozsyłane A[nn]o 1761" s. 422-423 "Pamięć na Seymiki 1761 [...]" s. 423-425
  • Manifesty ziemi pruskiej s. 425-430 "Manifest JP[an]a Kosseckiego [...]" s. 430-432 Manifesty ziemi pruskiej i korespondencja z nimi związana s. 432-441 Manifest Nideckiego 1761 s. 441-443 Akta i korespondencja dotyczące spraw pruskich 1761 s. 443-451
  • "Desiderium Woyskowe do J. O. Trybunału Przeswiet[ney] Izby Skarbowey Radomskiey teraznieyszey Anni 1761" s. 451-452
  • Akta i korespondencja dotycząca spraw pruskich 1761 s. 453-457 Korespondencja pomiędzy J. A. W. Mniszchem i W. Łubieńskim 1761 s. 458-459
  • List ks. Sanguszkowej do ks. A. Jabłonowskiego s. 459-460 "Na Xiążkę o utrzymaniu Seymow napisaną" (wiersz okolicznościowy) s. 460-461 "Kopia Responsu na Respons sub ignoto Nomine wydany o Manifescie JP[an]a Kosseckiego" s. 461-464
 • Proweniencja:
  • "Treść Rękopismu Biblioteki JW Tadeusza Czackiego" - [rkps]
  • Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
  • Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • August III (król Polski ; 1696-1763)
  • August III (król Polski ; 1696-1763)
  • Bieliński Franciszek marszałek w. kor. (?-1766)
  • Bieliński Franciszek marszałek w. kor. (?-1766)
  • Branicki Jan Klemens hetman w. kor. (1689-1771)
  • Branicki Jan Klemens hetman w. kor. (1689-1771)
  • Brühl Henryk minister Augusta III, gen. artylerii koronnej (1700-1763)
  • Brühl Henryk minister Augusta III, gen. artylerii koronnej (1700-1763)
  • Czacki Feliks podczaszy kor.
  • Czacki Feliks podczaszy kor.
  • Czartoryska córka Kazimierza
  • Czartoryska córka K. Czartoryskiego (?-1741), podkancl. w. lit.
  • Czartoryski Aleksander August wda ruski (1697-1782)
  • Czartoryski Aleksander August wda ruski (1697-1782)
  • Czartoryski Kazimierz podkancl. w. lit. (?-1741)
  • Czartoryski Kazimierz podkanclerzy w. lit. (?-1741)
  • Czartoryski Michał Fryderyk kanclerz w. lit. (1696-1775)
  • Czartoryski Michał Fryderyk kanclerz w. lit. (1696-1775)
  • Gołębiowski Łukasz historyk (1773-1849)
  • Gołębiowski Łukasz historyk (1773-1849)
  • Jabłonowski Antoni wda poznański
  • Jabłonowski Antoni wda poznański
  • Komorowski Adam Ignacy prymas (1699-1759)
  • Komorowski Adam Ignacy prymas (1699-1759)
  • Kossecki szlachcic
  • Kossecki szlachcic
  • Krimgirej chan krymski
  • Krimgirej chan krymski
  • Łubieński Władysław prymas (1703-1767)
  • Łubieński Władysław prymas (1703-1767)
  • Lubomirski Marcin gen. leutn. komendant dywizji podolskiej
  • Lubomirski Marcin gen. leutn. komendant dywizji podolskiej
  • Małachowski Jan kanclerz w. kor. (1698-1762)
  • Małachowski Jan kanclerz w. kor. (1698-1762)
  • Mniszech Jerzy August klan krakowski (1715-1778)
  • Mniszech Jerzy August klan krakowski (1715-1778)
  • Mokronowski sta ciechanowski
  • Mokronowski sta ciechanowski
  • Nidecki szlachcic
  • Nidecki szlachcic
  • Poniatowski gen.
  • Poniatowski gen.
  • Radziwiłł Michał Kazimierz "Rybeńko" wda wileński hetman w. lit. (1702-1762)
  • Radziwiłł Michał Kazimierz "Rybeńko" wda wileński hetman w. lit. (1702-1762)
  • Radziwiłł Udalryk Krzysztof koniuszy lit. (1712-1770)
  • Radziwiłł Udalryk Krzysztof koniuszy lit. (1712-1770)
  • Sanguszko Józef Paulin marszałek w. lit.
  • Sanguszko Józef Paulin marszałek w. lit.
  • Sanguszkowa Anna z Cetnerów 2v Sapieżyna 3v Potocka 4v Karolowa ks. Lotaryńska d'Elboeuf et Lambesc
  • Sanguszkowa Anna z Cetnerów 2v Sapieżyna 3v Potocka 4v Karolowa ks. Lotaryńska d'Elboeuf et Lambesc
  • Sapieha Michał Antoni podkancl. lit. wda podlaski (1711-1760)
  • Sapieha Michał Antoni podkanclerzy lit. wda podlaski (1711-1760)
  • Sołtyk Kajetan Ignacy bp krakowski (1715-1788)
  • Sołtyk Kajetan Ignacy bp krakowski (1715-1788)
  • Szamocki podstoli warszawski
  • Szamocki podstoli warszawski
  • Wawrzecki Jan z Krzetuszowa wojskowicz bracławski
  • Wawrzecki Jan z Krzetuszowa wojskowicz bracławski
  • Wołodkiewicz Michał sędzia trybunału lit.ego
  • Wołodkiewicz Michał sędzia trybunału lit.ego
  • Izba Skarbowa Radomska 18 w.
  • Sejmik chełmski 1758
  • Sejmik chełmski 18 w.
  • Trybunał koronny 18 w.
  • Trybunał koronny 18 w.
  • Trybunał koronny Lublin 18 w.
  • Trybunał koronny Lublin 18 w.
  • Trybunał koronny Radom 18 w.
  • Trybunał koronny Radom 18 w.
  • Dokumenty 18 w.
  • Listy 18 w.
  • Mowy 18 w.
  • Poezja okolicznościowa 18 w.
  • Wojsko 18 w. Polska
  • Korespondencja dyplomatyczna 18 w.
  • Tatarzy 18 w.
  • Chełmno
  • Prusy Królewskie 18 w.
  • Prusy Królewskie 18 w.
 • Uwagi:
  • Omyłka w foliacji: po s. 274 następuje s. 278 Rkps zawiera druk Niektóre akta są glosowane S. 47 luźna Na wen. k. opr. przyklejona karta z prześwitującymi zapiskami (w lustrzanym odbiciu?) Pap. s. I-VI cieńszy i delikatniejszy, doklejony później do rkpsu. Na grzb. opr. wytłoczony tyt. "Acta Sub Augusto III"
  • Pismo jednej ręki oraz uwagi spisane ręką Ł. Gołębiowskiego
 • Opracowania: Olszewski Henryk, Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 8, (1963) s. 175

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Acta
 • 245 $a "Acta sub Augusto III" 1758-1763.
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 18 w.
 • 300 $a [VI], 662 s. $c 36x23 cm
 • 340 $d Rkps $e Półskórek 19 w.
 • 400 $a Cetnerówna Anna zob. Sanguszkowa Anna z Cetnerów 2v Sapieżyna 3v Potocka 4v Karolowa ks. Lotaryńska d'Elboeuf et Lambesc
 • 400 $a Elboeuf et Lambesc d' Anna zob. Sanguszkowa Anna z Cetnerów 2v Sapieżyna 3v Potocka 4v Karolowa ks. Lotaryńska d'Elboeuf et Lambesc
 • 400 $a Lambesc d'Elboeuf et Anna zob. Sanguszkowa Anna z Cetnerów 2v Sapieżyna 3v Potocka 4v Karolowa ks. Lotaryńska d'Elboeuf et Lambesc
 • 400 $a Potocka Anna zob. Sanguszkowa Anna z Cetnerów 2v Sapieżyna 3v Potocka 4v Karolowa ks. Lotaryńska d'Elboeuf et Lambesc
 • 400 $a Sapieżyna Anna zob. Sanguszkowa Anna z Cetnerów 2v Sapieżyna 3v Potocka 4v Karolowa ks. Lotaryńska d'Elboeuf et Lambesc
 • 500 $a Omyłka w foliacji: po s. 274 następuje s. 278 $a Rkps zawiera druk $a Niektóre akta są glosowane $a S. 47 luźna $a Na wen. k. opr. przyklejona karta z prześwitującymi zapiskami (w lustrzanym odbiciu?) $a Pap. s. I-VI cieńszy i delikatniejszy, doklejony później do rkpsu. $a Na grzb. opr. wytłoczony tyt. "Acta Sub Augusto III"
 • 500 $a Pismo jednej ręki oraz uwagi spisane ręką Ł. Gołębiowskiego
 • 520 $a Uwagi Ł. Gołębiowskiego s. I-II "Acta sub Augusto III" s. III s. IV czysta Uwagi Ł. Gołębiowskiego s. V-VI Memoriał i list J. K. Branickiego 1758 s. 1-13
 • 520 $a List Augusta III do kanclerza koronnego J. Małachowskiego 1758 s. 13-15
 • 520 $a "Kopia Listu pewnego Przyiaciela do Jmci pana Branickiego hetmana Wielkiego koron[nego] napisanego" b. d. (publicystyka) s. 16-18
 • 520 $a "Traduction de la Letre d'un Ami au Grand General de la Couronne" s. 18-21
 • 520 $a Korespondencja pomiędzy Branickim a Małachowskim 1758) s. 21-30
 • 520 $a "Extrait du Supplement de la Gazette d'Utrecht [...] du Mardi 18. Juillet 1758" s. 30-31
 • 520 $a Manifesty szlachciców pruskich 1758 s. 31-38
 • 520 $a "Kopia Listu JW Jmci pana woiewody Krakowskiego hetmana W[ielkieg]o K[oronnego] na Seymiki Przedseymowe" s. 39-41
 • 520 $a "Mowa J. O. Xcia Jmci Udalryka Radziwiłła Koniuszego W[ielkieg]o X[ięstw]a Litt[ewskieg]o miana na Seymiku Poselskim w Chełmnie d[ie] 21. Aug[usti] 1758 Anno" s. 41-49
 • 520 $a Manifest Jana z Krzetuszowa Wawrzeckiego i |oświadczenie Mokronowskiego starosty ciechanowskiego s. 49-54
 • 520 $a Manifesty i korespondencja w sprawie wakansów pruskich 1758-1759 s. 54-70
 • 520 $a "Testamentum Celsissimi Primatis Komorowski" 1758 s. 70-88
 • 520 $a "Dekret Między U. Karwickiem Regentem koronnym a WWmi Mniszchami marszałkami Nadw[ornymi] koron[ny]mi starostami Białocerkiewskiemi" 1758 s. 89-96
 • 520 $a Manifesty i |remanifesty s. 96-118
 • 520 $a Pozwy do Trybunału Koronnego 1759 s. 118-130 Kontrakt ślubny pomiędzy Brühlami i Potockimi s. 130-134
 • 520 $a "Dekret Trybunału Lubelskiego między J. WW. Mniszchem marszałkiem Nad[wornym] Kor[onnym] [i] Małachowskim kanclerzem koron[nym] y innemi" 1759 s. 134-149
 • 520 $a Mowy Małachowskiego i Mniszcha w Trybunale 1759 s. 150-154
 • 520 $a Kontrakt ślubny pomiędzy Poniatowskim i Czartoryską podkanclerzyną litewską 1720 s. 154-156
 • 520 $a Akta w sprawach majątkowych i podatkowych s. 156-161 Akta w sprawach dóbr i posiadłości pruskich 1700-1733 s. 161-180
 • 520 $a "Instructio Delegati Curlandici" 1736 s. 180-182
 • 520 $a Korespondencja dyplomatyczna z dworem pruskim i cesarzem 1723-1724 s. 182-194
 • 520 $a "Pozwolenie bicia Monety za Granicą Krolowi Jmci Augustowi Trzeciemu" s. 194
 • 520 $a Korespondencja dostojników świeckich i duchownych (Łubieński, Brühl, Sołtyk, Branicki, Czartoryski) s. 195-226
 • 520 $a Publicystyka dotycząca zasady "pluralitatis votorum" w sądach s. 227-247 Manifesty senatorów i dygnitarzy pruskich 1758 s. 248-251
 • 520 $a Manifest komisarzy rosyjskich i |remanifest komisarzy polskich 1759 s. 251-260
 • 520 $a Rozporządzenia i korespondencja dotycząca dezercji Marcina Lubomirskiego s. 260-273
 • 520 $a Manifestacje województwa pomorskiego 1759 s. 273-281
 • 520 $a "Protestatio Cleri Districtus Scepusiensis" s. 281-284
 • 520 $a Korespondencja Augusta III i dostojników świeckich 1759 (M. K. Radziwiłł, F. Czacki, J. Małachowski) s. 284-287
 • 520 $a "Manifest woiewodztwa Chełmińskiego A[nn]o 1759" s. 287-290
 • 520 $a "Kopia Responsu JW[ielmożneg]o Jpana kanclerza W[ielkieg]o Kor[onnego] do J. O. Xcia Jmci Prymasa z Warszawy d[ie] 8 {decem]bris 1759" s. 290-292
 • 520 $a "O Pieczęci Pokoiowey J[eg]o K Mci, ieżeli może bydź używana na Extraktach Dekretow Referendarskich [...]" s. 292-297
 • 520 $a "Kopia Listu J[eg]o K Mci do Hana Jmci Tatarskiego pisanego die Decembris 1759" s. 298-299
 • 520 $a "Kopia Listu JW[ielmożneg]o Jmci pana Podkanclerzego W[ielkieg]o X[ięstw]a Litt[ewskieg]o (M. A. Sapiehy) do JO Xcia Jmsci Prymasa d[ie] 20. Januarij 1760 [...]" s. 299-300 Manifesty i remanifesty s. 300-303
 • 520 $a "Wypis Cytowanych Praw y innych Dowodow w Sprawie J[aśni]e W[ielmożnem]u Jmci panu Małachowskiemu kanclerzowi Wielkiemu Kor[onnemu] pro gravamine y na uwolnienie się od win [...] w Trybunale Głownym Koronnym in Mense Julio in Anno 1759 intentowaney" s. 303-376
 • 520 $a Manifestacje województwa pomorskiego 1759 Protestatio Cleri Districtus Scepusiensis" s. 281-284 Korespondencja Augusta III i dostojników świeckich 1759 (M. K. Radziwiłł, F. Czacki, J. Małachowski) s. 284-287 "Manifest woiewodztwa Chełmińskiego A[nn]o 1759" s. 287-290 "Kopia Responsu JW[ielmożneg]o Jpana kanclerza W[ielkieg]o Kor[onnego] do J. O. Xcia Jmci Prymasa z Warszawy d[ie] 8 {decem]bris 1759" s. 290-292 "O Pieczęci Pokoiowey J[eg]o K Mci, ieżeli może bydź używana na Extraktach Dekretow Referendarskich [...]" s. 292-297 "Kopia Listu J[eg]o K Mci do Hana Jmci Tatarskiego pisanego die Decembris 1759" s. 298-299 "Kopia Listu JW[ielmożneg]o Jmci pana Podkanclerzego W[ielkieg]o X[ięstw]a Litt[ewskieg]o (M. A. Sapiehy) do JO Xcia Jmsci Prymasa d[ie] 20. Januarij 1760 [...]" s. 299-300 Manifesty i remanifesty s. 300-303 "Wypis Cytowanych Praw y innych Dowodow w Sprawie J[aśni]e W[ielmożnem]u Jmci panu Małachowskiemu kanclerzowi Wielkiemu Kor[onnemu] pro gravamine y na uwolnienie się od win [...] w Trybunale Głownym Koronnym in Mense Julio in Anno 1759 intentowaney" s. 303-376
 • 520 $a Korespondencja dyplomatyczna 1760 s. 376-382 Akta w sprawie Michała Wołodkiewicza s. 382-393 "Objasnienie Nieszczęsliwych Skutkow, z tylo zerwanych Seymow wynikaiących, Sposoby niektore do przywrocenia pomyslności Obradom, wzięte z Przykładow Przodkow naszych, y Oyczystemi wsparte Prawami" s. 394-400
 • 520 $a "Pro Memoria so von dem Russischen Kayserlichen Gesandten übergeben worden" s. 401
 • 520 $a "Manifest o Monetę, w Grodzie Krakowskim zaniesiony A[nn]o 1760" s. 402-403
 • 520 $a "Kopia |Listu JP[an]a Szamockiego Podstolego Ziemi Warszawskiey do JW[ielmożneg]o Jmci pana marszałka W[ielkieg]o koronnego in Sept[embri] 1760" s. 403
 • 520 $a Manifesty szlachty chełmińskiej i wojewodztwa pomorskiego s. 403-408
 • 520 $a Korespondencja Augusta III z kanclerzami s. 409-414
 • 520 $a "Manifestatio nomine G[ener]osi Kossecki facta" s. 414
 • 520 $a "Uniwersał od JO Xcia Jmci Czartoryskiego woiewody Ruskiego do Dobr Swoich wydany" s. 417-418
 • 520 $a "Cautela Nobilitatis Terrae Praemisliensis ratione Monetae" s. 418-420 Korespondencja dostojników świeckich 1761 s. 420-422
 • 520 $a "Punkta, ktore maią bydź na Seymiki do Instrukcyi rozsyłane A[nn]o 1761" s. 422-423 "Pamięć na Seymiki 1761 [...]" s. 423-425
 • 520 $a Manifesty ziemi pruskiej s. 425-430 "Manifest JP[an]a Kosseckiego [...]" s. 430-432 Manifesty ziemi pruskiej i |korespondencja z nimi związana s. 432-441 Manifest Nideckiego 1761 s. 441-443 Akta i |korespondencja dotyczące spraw pruskich 1761 s. 443-451
 • 520 $a "Desiderium Woyskowe do J. O. Trybunału Przeswiet[ney] Izby Skarbowey Radomskiey teraznieyszey Anni 1761" s. 451-452
 • 520 $a Akta i korespondencja dotycząca spraw pruskich 1761 s. 453-457 Korespondencja pomiędzy J. A. W. Mniszchem i W. Łubieńskim 1761 s. 458-459
 • 520 $a List ks. Sanguszkowej do ks. A. Jabłonowskiego s. 459-460 "Na Xiążkę o utrzymaniu Seymow napisaną" (wiersz okolicznościowy) s. 460-461 "Kopia Responsu na Respons sub ignoto Nomine wydany o Manifescie JP[an]a Kosseckiego" s. 461-464
 • 530 $d Mf 1362
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Łac., pol., franc., niem.
 • 561 $a "Treść Rękopismu Biblioteki JW Tadeusza Czackiego" - [rkps] $m Poryck $w Czacki Tadeusz
 • 561 $a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego $d BK II 332 $w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 561 $a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego $d BK II 332 $w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 581 $a Olszewski Henryk, Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 8, (1963) s. 175
 • 600 $a August $b III $c (król Polski ; $d 1696-1763)
 • 600 $a August $b III $c (król Polski ; $d 1696-1763)
 • 600 $a Bieliński Franciszek $c marszałek w. kor. $d (?-1766)
 • 600 $a Bieliński Franciszek $c marszałek w. kor. $d (?-1766)
 • 600 $a Branicki Jan Klemens $c hetman w. kor. $d (1689-1771)
 • 600 $a Branicki Jan Klemens $c hetman w. kor. $d (1689-1771)
 • 600 $a Brühl Henryk $c minister Augusta III, gen. artylerii koronnej $d (1700-1763)
 • 600 $a Brühl Henryk $c minister Augusta III, gen. artylerii koronnej $d (1700-1763)
 • 600 $a Czacki Feliks $c podczaszy kor.
 • 600 $a Czacki Feliks $c podczaszy kor.
 • 600 $a Czartoryska $c córka Kazimierza
 • 600 $a Czartoryska $c córka K. Czartoryskiego (?-1741), podkancl. w. lit.
 • 600 $a Czartoryski Aleksander August $c wda ruski $d (1697-1782)
 • 600 $a Czartoryski Aleksander August $c wda ruski $d (1697-1782)
 • 600 $a Czartoryski Kazimierz $c podkancl. w. lit. $d (?-1741)
 • 600 $a Czartoryski Kazimierz $c podkanclerzy w. lit. $d (?-1741)
 • 600 $a Czartoryski Michał Fryderyk $c kanclerz w. lit. $d (1696-1775)
 • 600 $a Czartoryski Michał Fryderyk $c kanclerz w. lit. $d (1696-1775)
 • 600 $a Gołębiowski Łukasz $c historyk $d (1773-1849)
 • 600 $a Gołębiowski Łukasz $c historyk (1773-1849)
 • 600 $a Jabłonowski Antoni $c wda poznański
 • 600 $a Jabłonowski Antoni $c wda poznański
 • 600 $a Komorowski Adam Ignacy $c prymas $d (1699-1759)
 • 600 $a Komorowski Adam Ignacy $c prymas $d (1699-1759)
 • 600 $a Kossecki $c szlachcic
 • 600 $a Kossecki $c szlachcic
 • 600 $a Krimgirej $c chan krymski
 • 600 $a Krimgirej $c chan krymski
 • 600 $a Łubieński Władysław $c prymas $d (1703-1767)
 • 600 $a Łubieński Władysław $c prymas $d (1703-1767)
 • 600 $a Lubomirski Marcin $c gen. leutn. komendant dywizji podolskiej
 • 600 $a Lubomirski Marcin $c gen. leutn. komendant dywizji podolskiej
 • 600 $a Małachowski Jan $c kanclerz w. kor. $d (1698-1762)
 • 600 $a Małachowski Jan $c kanclerz w. kor. $d (1698-1762)
 • 600 $a Mniszech Jerzy August $c klan krakowski $d (1715-1778)
 • 600 $a Mniszech Jerzy August $c klan krakowski $d (1715-1778)
 • 600 $a Mokronowski $c sta ciechanowski
 • 600 $a Mokronowski $c sta ciechanowski
 • 600 $a Nidecki $c szlachcic
 • 600 $a Nidecki $c szlachcic
 • 600 $a Poniatowski $c gen.
 • 600 $a Poniatowski $c gen.
 • 600 $a Radziwiłł Michał Kazimierz $b "Rybeńko" $c wda wileński hetman w. lit. $d (1702-1762)
 • 600 $a Radziwiłł Michał Kazimierz $b "Rybeńko" $c wda wileński hetman w. lit. $d (1702-1762)
 • 600 $a Radziwiłł Udalryk Krzysztof $c koniuszy lit. $d (1712-1770)
 • 600 $a Radziwiłł Udalryk Krzysztof $c koniuszy lit. $d (1712-1770)
 • 600 $a Sanguszko Józef Paulin $c marszałek w. lit.
 • 600 $a Sanguszko Józef Paulin $c marszałek w. lit.
 • 600 $a Sanguszkowa Anna z Cetnerów 2v Sapieżyna 3v Potocka 4v Karolowa $c ks. Lotaryńska d'Elboeuf et Lambesc
 • 600 $a Sanguszkowa Anna z Cetnerów 2v Sapieżyna 3v Potocka 4v Karolowa $c ks. Lotaryńska d'Elboeuf et Lambesc
 • 600 $a Sapieha Michał Antoni $c podkancl. lit. wda podlaski $d (1711-1760)
 • 600 $a Sapieha Michał Antoni $c podkanclerzy lit. wda podlaski $d (1711-1760)
 • 600 $a Sołtyk Kajetan Ignacy $c bp krakowski $d (1715-1788)
 • 600 $a Sołtyk Kajetan Ignacy $c bp krakowski $d (1715-1788)
 • 600 $a Szamocki $c podstoli warszawski
 • 600 $a Szamocki $c podstoli warszawski
 • 600 $a Wawrzecki Jan z Krzetuszowa $c wojskowicz bracławski
 • 600 $a Wawrzecki Jan z Krzetuszowa $c wojskowicz bracławski
 • 600 $a Wołodkiewicz Michał $c sędzia trybunału lit.ego
 • 600 $a Wołodkiewicz Michał $c sędzia trybunału lit.ego
 • 610 $a Izba Skarbowa Radomska 18 w.
 • 610 $a Sejmik chełmski 1758
 • 610 $a Sejmik chełmski 18 w.
 • 610 $a Trybunał koronny $d 18 w.
 • 610 $a Trybunał koronny $d 18 w.
 • 610 $a Trybunał koronny Lublin $d 18 w.
 • 610 $a Trybunał koronny Lublin $d 18 w.
 • 610 $a Trybunał koronny Radom $d 18 w.
 • 610 $a Trybunał koronny Radom $d 18 w.
 • 650 $a Dokumenty $y 18 w.
 • 650 $a Listy $y 18 w.
 • 650 $a Mowy $y 18 w.
 • 650 $a Poezja okolicznościowa $y 18 w.
 • 650 $a Wojsko $y 18 w. $z Polska
 • 650 $a Korespondencja dyplomatyczna $y 18 w.
 • 650 $a Tatarzy $y 18 w.
 • 651 $a Chełmno
 • 651 $a Prusy Królewskie $y 18 w.
 • 651 $a Prusy Królewskie $y 18 w.
 • 740 $a Uwagi Ł. Gołębiowskiego
 • 740 $a Memoriał i list J. K. Branickiego 1758
 • 740 $a List Augusta III do kanclerza koronnego J. Małachowskiego 1758
 • 740 $a Kopia Listu pewnego Przyiaciela do pana Branickiego hetmana Wielkiego koronnego napisanego b. d. publicystyka
 • 740 $a Traduction de la ||Letre d'un Ami au Grand General de la Couronne .
 • 740 $a Korespondencja pomiędzy Branickim a Małachowskim 1758
 • 740 $a Extrait du Supplement de la |Gazette d'Utrecht du Mardi 18. Juillet 1758
 • 740 $a Manifesty szlachciców pruskich 1758
 • 740 $a Kopia Listu JW pana woiewody Krakowskiego hetmana Wielkiego Koronnego na Seymiki Przedseymowe
 • 740 $a Mowa J. O. Xcia Udalryka Radziwiłła Koniuszego Wielkiego Xięstwa Littewskiego miana na Seymiku Poselskim w Chełmnie die 21. Augusti 1758 Anno
 • 740 $a Manifest Jana z Krzetuszowa Wawrzeckiego i |oświadczenie Mokronowskiego starosty ciechanowskiego
 • 740 $a Manifesty i korespondencja w sprawie wakansów pruskich 1758-1759
 • 740 $a Testamentum Celsissimi Primatis Komorowski 1758
 • 740 $a Dekret Między U. Karwickiem Regentem koronnym a WWmi Mniszchami marszałkami Nadwornymi koronnymi starostami Białocerkiewskiemi 1758
 • 740 $a Manifesty i |remanifesty
 • 740 $a Pozwy do Trybunału Koronnego 1759
 • 740 $a Kontrakt ślubny pomiędzy Br~uhlami i Potockimi
 • 740 $a Dekret Trybunału Lubelskiego między J. WW. Mniszchem marszałkiem Nadwornym Koronnym i Małachowskim kanclerzem koronnym y innemi 1759
 • 740 $a Mowy Małachowskiego i Mniszcha w Trybunale 1759
 • 740 $a Kontrakt ślubny pomiędzy Poniatowskim i Czartoryską podkanclerzyną litewską 1720
 • 740 $a Akta w sprawach majątkowych i podatkowych
 • 740 $a Akta w sprawach dóbr i posiadłości pruskich 1700-1733
 • 740 $a Instructio Delegati Curlandici 1736
 • 740 $a Korespondencja dyplomatyczna z dworem pruskim i cesarzem 1723-1724
 • 740 $a Pozwolenie bicia Monety za Granicą Krolowi Augustowi Trzeciemu
 • 740 $a Korespondencja dostojników świeckich i duchownych Łubieński Br~uhl Sołtyk Branicki Czartoryski
 • 740 $a Publicystyka dotycząca zasady pluralitatis votorum w sądach
 • 740 $a Manifesty senatorów i dygnitarzy pruskich 1758
 • 740 $a Manifest komisarzy rosyjskich i |remanifest komisarzy polskich 1759
 • 740 $a Rozporządzenia i korespondencja dotycząca dezercji Mracina Lubomirskiego
 • 740 $a Manifestacje województwa pomorskiego 1759
 • 740 $a Protestatio Cleri Districtus Scepusiensis
 • 740 $a Korespondencja Augusta III i dostojników świeckich 1759 M. K. Radziwiłł F. Czacki J. Małachowski
 • 740 $a Manifest woiewodztwa Chełmińskiego Anno 1759
 • 740 $a Kopia Responsu JWielmożnego Jpana kanclerza Wielkiego Koronnego do J. O. Xcia Prymasa z Warszawy die 8 decembris 1759
 • 740 $a O Pieczęci Pokoiowey Jego K Mci ieżeli może bydź używana na Extraktach Dekretow Referendarskich
 • 740 $a Kopia Listu Jego K Mci do Hana Tatarskiego pisanego die Decembris 1759
 • 740 $a Kopia Listu JWielmożnego pana Podkanclerzego Wielkiego Xięstwa Littewskiego M. A. Sapiehy do JO Xcia Jmsci Prymasa die 20. Januarij 1760
 • 740 $a Wypis Cytowanych Praw y innych Dowodow w Sprawie Jaśnie Wielmożnemu panu Małachowskiemu kanclerzowi Wielkiemu Koronnemu pro gravamine y na uwolnienie się od win w Trybunale Głownym Koronnym in Mense Julio in Anno 1759 intentowaney
 • 740 $a Korespondencja dyplomatyczna 1760
 • 740 $a Akta w sprawie Michała Wołodkiewicza
 • 740 $a Objasnienie Nieszczęsliwych Skutkow z tylo zerwanych Seymow wynikaiących Sposoby niektore do przywrocenia pomyslności Obradom wzięte z Przykładow Przodkow naszych y Oyczystemi wsparte Prawami
 • 740 $a Pro Memoria so von dem Russischen Kayserlichen Gesandten ~ubergeben worden
 • 740 $a Manifest o Monetę w Grodzie Krakowskim zaniesiony Anno 1760
 • 740 $a Kopia |Listu JPana Szamockiego Podstolego Ziemi Warszawskiey do JWielmożnego pana marszałka Wielkiego koronnego in Septembri 1760
 • 740 $a Manifesty szlachty chełmińskiej i wojewodztwa pomorskiego
 • 740 $a Korespondencja Augusta III z kanclerzami
 • 740 $a Manifestatio nomine Generosi Kossecki facta
 • 740 $a Uniwersał od JO Xcia Czartoryskiego woiewody Ruskiego do Dobr Swoich wydany
 • 740 $a Cautela Nobilitatis Terrae Praemisliensis ratione Monetae
 • 740 $a Korespondencja dostojników świeckich 1761
 • 740 $a Punkta ktore maią bydź na Seymiki do Instrukcyi rozsyłane Anno 1761
 • 740 $a Pamięć na Seymiki 1761
 • 740 $a Manifesty ziemi pruskiej
 • 740 $a Manifest Kosseckiego
 • 740 $a Manifesty ziemi pruskiej i |korespondencja z nimi związana
 • 740 $a Manifest Nideckiego 1761
 • 740 $a Akta i |korespondencja dot. spraw pruskich 1761
 • 740 $a Desiderium Woyskowe do J. O. Trybunału Przeswietney Izby Skarbowey Radomskiey teraznieyszey Anni 1761
 • 740 $a Akta i korespondencja dotycząca spraw pruskich 1761
 • 740 $a Korespondencja pomiędzy J. A. W. Mniszchem i W. Łubieńskim 1761
 • 740 $a List ks. Sanguszkowej do ks. A. Jabłonowskiego
 • 740 $a Na książkę o utrzymaniu Seymow napisaną wiersz okolicznościowy
 • 740 $a Kopia Responsu na Respons sub ignoto Nomine wydany o Manifescie JPana Kosseckiego
 • 852 $j BK 00458
 • 999 $d 17.12.14

Indexes

Copies

 • Signature: BK 00458