Odpisy akt i korespondencji z lat 1579-1638

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00982
 • Kopie: Mf 983
 • Tytuł: Odpisy akt i korespondencji z lat 1579-1638
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.?
 • Opis fizyczny: [II] k., 585 s. 30x19 cm
 • Oprawa: Skóra brązowa, superekslibris, 17 w.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • "Akta od 1579 do 1638 Roku" (spis treści dokonany przez Łukasza Gołębiowskiego) k. Iv-IIv
  • Fragment (brak początku) diariusza oblężenia Pskowa 1582) s. 1-41
  • "Obligatia Żołnierska" [Stefana Batorego] (obietnica wypłaty żołdu) w obozie pod Pskowem 22.11.1581 s. 42-43
  • Korespondencja polsko-moskiewska 1579-1581 s. 44-93: "Odpis [Stefana Batorego] Ie[go] Krolewski Mczi na list [Iwana IV Groźnego] W[ielkiego] kniaza Moskiewskie[go] przyniesiony przez Dworzanina [...] P. Dzierzka do Płocka. Dnia 15 Lipca Roku 1581" s. 44-54, "Przekład y copia listu [Iwana IV Groźnego] Kniazia Moskiewskiego do [Stefana Batorego] [...] pisane[go] y przes Gonca iego oddanego w Wilnie Die 1a. mensis Junii: anno 1580" s. 55-60, "Copia odpisu [Stefana Batorego] Krola [...] na list [Iwana IV Groźnego] Kniazia Moskiewskiego ktory iest oddany Goncowi ie[go] w Wilnie Mense Iunio. Anno D. 1580" s. 60-64, "Copia listu Dumnych Boiarow [Iwana IV Groźnego] Kniazia Moskiewskie[go], ktory posłali do niektorych Rad Krola [Stefana Batorego] [...]" Moskwa "od stworzenia świata" 7088 [uzup] s. 64-70, "List [Stefana Batorego] do [Iwana IV Groźnego] Moskiewskiego z Wilna, dnia Szostego Miesiąca Lipca, Roku 1579 przes [Wacława] Lopacinskiego posłany" s. 71-79, "Przekład y Copia Listu [Iwana IV Groźnego] W[ielkiego] Kniazia Moskiewskiego, do [Stefana Batorego] [...] pisanego y przes Gonca iego z Grodna Die 22 Martij anno 1580 poslanego" s. 80-82, "Copia odpisu Krola [Stefana Batorego] [...], na list [Iwana IV Groźnego] Wiel[kiego] Kniazia Moskiewskiego ktory iest dany Goncowi ie[go] na Grodnie anno 1580 Mense Martio" s. 83-84, "Copia drugiego listu od [Iwana IV Groźnego] Kniazia Moskiewskiego na ktory zaras wtymze co thu przed nim napisany iest iemu odpisano" Moskwa 06.01. "od stworzenia świata" 7088 [uzup] s. 84-86, "Przy dobywaniu Połocka takowy list [...] [Mikołaj Radziwiłł] Pan Woiewoda Wilenski wzamek Połocki wsyłał" s. 87-91, List Stefana Batorego napisany w Zamku Połockim w 1579 roku s. 92, List Stefana Batorego napisany do zamku i doręczony przez kasztelana trockiego [Eustachego Wołłowicza?] w 1579 roku s. 93
  • Stefan Batory: "Litterae uniuersales post recuperatam arcem Połocen[sem], ad ordines Regni datae" 31.08.1579 s. 94-98
  • "Deliberatoriae, quibus sententiae de indicendo generali Conuentu a maioribus Consiliariis exquiruntur, ex Castris datae" 16.08.1579 s. 98-103
  • "Copia l[ite]rarum Stephani Regis ad Magnum Ducem Moscouiae [Iwan IV Groźny]" s. 103-153
  • Iwan IV Groźny: "Pamięć Grzegorza Papieża naywyzszego XIII Posłannikowi ie[go] Antoniemu Possewinowi Jezuitowi" s. 155-178
  • "Respons pana Jana Zamoyskiego Kanclerza y Hetmana Koronnego na requisitia przes [...] [Szymona Szczawińskiego] P. Inowlodzkiego, imieniem [...] [Stanisława Karnkowskiego] X. Arcibiskupa Gnieznienskiego, o podpisanie scriptu w sprawie P. P. Zborowskich na Conuocatiey uczynionego do siebie uczyniony" s. 179-208
  • "Prosba od niektorych powinnych przyiacioł panow Zborowskich, do [...] [Jana Zamoyskiego] Pana Kanclerza y Hetmana Koronnego, za P. Samuelem Zborowskim, w Krakowie w ostatnim tegodniu przed Swiątkami Roku 1584o vczyniona" s. 209-211
  • "Respons od [...] [Jana Zamoyskiego] Pana Kanclerza y Hetmana Wielkiego Koronnego Starosty Głownego Krakowskiego etc. na prosbę za P. Samuelem Zborowskim od niektoreych Ich M[o]sci z Rycerstwa Ziemie Krakowskiey, takze od niektorych powinnych Pana Samuelowych uczyniona, dany" s. 211-223
  • "Copia mowy [...] [Andrzeja Zborowskiego] Marszałka Dwornego przed Tworzyianską broną przy Ciele Pana Samuela Zborowskiego Brata Swego do Orszaku Szlacheckiego, y wszytkich innych mowiona. Die 30 Maij o godzinie 17. A[nno] 1584o" s. 223-229
  • "Copia listu [Andrzeja Zborowskiego] pana Marszałka Dwornego do Panow Deputatow Tribunału Lvbelskiego" Zborów 12.06.1584 s. 230-232
  • "Copia listu [...] [Jana Zamoyskiego] Pana Kanclerza y Hetmana W[ielkiego] Koronnego do PP. Deputatow Tribu[nału] Lubelskiego" 22.06.1584 s. 233-237
  • "Odpowiedz [...] Panow Deputatow Dana Posłancom [...] Pana Kanclerzowym przes Pana Pisarza Płockie[go]. D. 27 Junij" 1584 s. 238-239
  • "Transactia Bęndzinska Anni 1589" (diariusz rokowań z Austrią w sprawie pretensji o koronę) s. 241-316
  • "Cassatia Nominatiey y Electiey Arcixiązęcia Maximiliana, na Seymie Walnym Warszawskim vczyniona" s. 317-319
  • Odpisy umów między Polską, Węgrami i Czechami 1337-1549 s. 321-402: "Articuli et conclusiones faederis et pergetuae pacis inter Hungariae et Poloniae Regna, tempore Cazimiri Poloniae, et Mathiae Hungariae Regum editi, et confecti" 1474 s. 321-328, "Vladislaus Hungariae Rex mittit Oratores suos ad Ioannem Albertum Regem Poloniae pro pace et faedere" 1498 s. 329-330, "Inscriptio confaeder[ati]onis inter Hungariae et Poloniae Regna, ac Magnum Ducatum Lithuaniae, contra quosuis hostes et praesertim Turcos. Regnantibus Vladislao Hungariae et Ioanne Alberto Poloniae Regibus facta" 1499 s. 331-339, "Praelati Regni Hungariae confirma[n]t inscr[ipti]ones inter Hungariae et Poloniae Regna confectas medio Oratorum infra[scri]ptorum tempore Vladislai Hungariae et Ioannis Alberti Poloniae Regum" Buda 1499 s. 340-342, "Inscriptio et tenor iuramenti per [...] Sigismundum Romanorum et Hungariae etc. Regem [...] Vladislao Regi Poloniae de pace et amicitia seruanda hincinde[!] ubi idem Sigismundus promittit pr[aese]ntes cras sigillo M[aiesta]tis suae cum primum stulptum fuerit sigillare" 1418 s. 343-345, "Inscriptio faederis et amicitiae inter Sigismundum Romanorum et Hungariae, ac Vladislaum Poloniae Reges" 20.04.1415 s. 346-348, "Exempla Pactorum Conuentoru[m] inter Reges Poloniae [Kazimierz III Wielki] et Bohemiae [Jan Luksemburski] pro subditoru[m] tam in Polonia quam Silesia tranquillitate olim inita, quorum Originalia habentur Vratislauiae in Archiuio" Poznań 3.09.1337 s. 352-355, "Casimiri Regis Poloniae Priuilegium priori conueniens" Wyszehrad 1339 s. 355-357, "Maximiliani Caesaris cu[m] Sigismundo Primo Poloniae Rege mutua pacis et amicitiae coniunctionisq[ue] constitutio" 2.07.1515 s. 358-364, "Limites inter Regnum et Silesiam fieri caepti" Milicz 1531 s. 365-369, "Confoederatio Friderici Romanorum Imperatoris, cum [...] Cazimiro Rege Poloniae, contra quosuis utrinq[ue] eoru[m] hostes" 1470 s. 372-375, "Confederationis inter [...] Fridericum Romanorum Imperatore[m], et Cazimirum Regem Poloniae factae" 13.03.1474 s. 376-379, "Littera Praelatorum et Baronum Regni Hungariae, perpetuae, cum Regno et Praelatis Regni Poloniae Confaeder[ati]onis" 4.04.1403 s. 380-381, "Faedus vnionis et fraternae Concordiae [...] Principis Domini Cazimiri Poloniae Regis, cum Ill[ust]r[issim]i Alberto Archiduce Austriae, Styriae etc." 20.09.1462 s. 382-383, "Carolus Quintus Diuina fauente clementia Romanorum Imperator Augustus etc. Rex" 2.07.1549 s. 384-402
  • "Propozicie, proźby, y responsy na Seymie Warszawskim Roku MDLXXXII vczynione dla dostatecznieyszego wyrozumiania spraw wszystkich tham thego Seymu" s. 404-439
  • Korespondencja z kardynałem Gaetanim w sprawie przystąpienia Polski do ligi antytureckiej s. 440-490
  • "Acta prowadzenia Arcyxiążęcia Maximiliana na granice do Bythomia przes [...] Senatory Polskie X[iędza] Biskupa Chełmskie[go], Pana Woiewodę Krakowskie[go], Pana Woiewodę Lubelskie[go]. Die 5 Septembr[is]" s. 491-503
  • "Transactio Bytomien[sis] et Bendzinen[sis]" s. 504-521
  • "Transactio, to iest Rosprawa albo vgoda w Linkopie (Miasteczku w Ziemi Gotlandzkiei, ku wschodu słońca leżący) miedzy Naiaśnieiszym panem Zigmuntem Szwedzkim y Polskim Krolem; A oświeconym Panem Carlem Krolestwa Szwedzkiego dziedzicznym y Sydromańskim Xziążęcięm, vczyniona dnia 28. Septembr[is] Roku Pańskie[g]o 1598" s. 522-528
  • Korespondencja Stanisława Reszki, sekretarza królewskiego, protonotariusza apostolskiego: List do kardynała Silvio Antonianiego, Neapol b. d. s. 530-532; list od kardynała Silvio Antonianiego, Rzym 1.07.1599 s. 533; list do Tomasza Galeto, Neapol b. d. s. 534-537.
  • List Wojciecha Baranowskiego, abpa gnieźnieńskiego do Zygmunta III Rzym 14.01.1596 s. 538-541
  • "De Bello aduersus Turcam" oraz "Responsum oppositum" s. 543-544
  • "Conditiones quibus stantibus confederatio cum Imperatore iniri possit" s. 545-547
  • "Przysięga Kozacka na Usciu Starca" 7.08.1638 s. 548-549
  • "Transactia Rzeczyp[ospoli]tei z Kozaki Zaporowskiemi przes Commissarze nizei opissane, uczyniona in Anno 1638 d[ie] 4. Decembris" s. 550-554
  • List [Mikołaja Potockiego] wdy bracławskiego hetmana polnego koronnego do [Stanisława Koniecpolskiego] klana krakowskiego 6.12.1638 s. 555-557 (relacja o transakcji z Kozakami zaporoskimi z dn. 4 grudnia 1638)
  • Żywot Piotra Kmity s. 558-585: "Avaritia Kmitae" s. 560-562, "Servi ac Domestici Kmitae" s. 262-263, "De inivstitia et in magistratu" s. 563-564, "De tvrbis in Repub[lica] contra Regem" s. 564-565, "Statuta Regni ex uitiis correcta, abrogata" s. 565-566, "De Motu Gravi propter Cancallariatus" s. 567-578, "De Authorando Rege" s. 578-579, "De Animi Magnitudine Petri Kmitae, contra Regis matrimonium" s. 579-583, "De Simultate et inimicitia eius cum Ioanne Tarnouio" s. 583-585, "De Morte Kmitae" s. 585, "De Uxoribus et finito kmitarum genere" s. 585
 • Proweniencja: "Rękopis Biblioteki JWo Tadeusza Czackiego" [rkps]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Antoniani, Silvio kard. (1540-1603)
  • Baranowski, Wojciech (prymas Polski ; 1548-1615)
  • Caetani, Enrico kard., nuncjusz papieski (1550-1599)
  • Dzierzek dworzanin króla Stefana Batorego
  • Galeata, Tomasz
  • Gołębiowski, Łukasz historyk (1773-1849)
  • Grzegorz XIII (papież ; 1502-1585)
  • Iwan IV Groźny (car Rosji ; 1530-1584)
  • Karnkowski, Stanisław (prymas Polski ; 1520-1603)
  • Karol IX Waza (król Szwecji ; 1550-1611)
  • Maksymilian Habsburg (arcyksiążę Austrii ; 1558-1618)
  • Possevino, Antonio legat papieski (1533-1534)
  • Potocki, Mikołaj hetman w. kor., wda bracławski, klan krakowski (ca 1593-1651)
  • Reszka, Stanisław sekretarz królewski, protonotariusz apostolski, dyplomata (1544-1600)
  • Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586)
  • Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586)
  • Wołłowicz, Ostafi klan trocki (?-1587)
  • Zamoyski,Jan kanclerz w. kor., hetman w. kor. (1542-1605)
  • Zborowski, Andrzej marszałek nadw. kor. (?-1598)
  • Zborowski Samuel (ca 1540-1584)
  • Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)
  • Sejm (1582)
  • Listy 17 w.
  • Mowy 17 w.
  • Korespondencja polityczna 17 w.
  • Wojsko Polska 16-17 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 17 w.
  • Polityka zagraniczna 16-17 w.
  • Bitwa 1581-1582 r. o Psków
  • Kozacy 17 w.
  • Biografie 17 w.
  • Austria 17 w.
  • Czechy 17 w.
  • Połock (Białoruś) 17 w.
  • Psków (Rosja) 17 w.
  • Rosja 17 w.
  • Szwecja 17 w.
  • Turcja 17 w.
  • Ukraina 17 w.
  • Węgry 17 w.
 • Uwagi:
  • Na karcie wewnętrznej oprawy wpis ołówkiem: "Lit. F. G. Miscellanea Arcy ważnej treści P 179. 209. 223 do sprawy Samuela Zborowskiego - przy końcu ułamek z Gorskiego życia Piotra Kmity"
  • Pod wyklejką karty ochronnej zachowany dawny wpis ręką 17 w. [?] "Testament Krola Augusta tu rosspisać ÿ drugie pisma z białych[?] Xiąng"
  • Pap. k. I-II z 19 w. (zawiera uwagi Ł. Gołębiowskiego)
  • Pomiędzy s. 557 a 558 4 k. wycięte, jednak nie ma braku w stosunku do spisu treści sporządzonego przez Gołębiowskiego
  • Rękopis po częściowej konserwacji (laminacja).
  • Pismo zapewne dwóch rąk oraz uwagi ręką Ł. Gołębiowskiego.
  • Pomimo, iż w rękopisie wyraźnie zaznaczono, iż pochodzi on z biblioteki Czackiego, to w dawnym inwentarzu podawano jako właściciela Kwiatkowskiego.
  • Według danych W. Lipońskiego autorem Żywotu Piotra Kmity jest Piotrowski.

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Odpisy
 • 245 $a Odpisy akt i korespondencji z lat 1579-1638
 • 246 $a Akta do panowania Batorego (m. in. Diariusz i akta wojny z Moskwą, Sprawa Zborowskich, sejm 1582) $g tyt. z dawnego inw.
 • 246 $a Akta do panowania Zygmunta III. m. in. Tranzakcja będzińska, układy o ligę przeciw Turcji, korespondencja St. Reszki $g tyt. z dawnego inw.
 • 246 $a Sprawy kozackie 1638 $g tyt. z dawnego inw.
 • 246 $a Górski, Żywot Piotra Kmity $g tyt. z dawnego inw.
 • 246 $a Miscellanea od 1579 do 1638 $g tyt. na naklejce na grzb. opr.
 • 246 $a F. G. Miscellanea $g tyt. oł. na k. I
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 17 w.?
 • 300 $a [II] k., 585 s. $c 30x19 cm
 • 340 $d Rkps $e Skóra brązowa, superekslibris, 17 w.
 • 500 $a Na karcie wewnętrznej oprawy wpis ołówkiem: "Lit. F. G. Miscellanea Arcy ważnej treści P 179. 209. 223 do sprawy Samuela Zborowskiego - przy końcu ułamek z Gorskiego życia Piotra Kmity"
 • 500 $a Pod wyklejką karty ochronnej zachowany dawny wpis ręką 17 w. [?] "Testament Krola Augusta tu rosspisać ÿ drugie pisma z białych[?] Xiąng"
 • 500 $a Pap. k. I-II z 19 w. (zawiera uwagi Ł. Gołębiowskiego)
 • 500 $a Pomiędzy s. 557 a 558 4 k. wycięte, jednak nie ma braku w stosunku do spisu treści sporządzonego przez Gołębiowskiego
 • 500 $a Rękopis po częściowej konserwacji (laminacja).
 • 500 $a Pismo zapewne dwóch rąk oraz uwagi ręką Ł. Gołębiowskiego.
 • 500 $a Pomimo, iż w rękopisie wyraźnie zaznaczono, iż pochodzi on z biblioteki Czackiego, to w dawnym inwentarzu podawano jako właściciela Kwiatkowskiego.
 • 500 $a Według danych W. Lipońskiego autorem Żywotu Piotra Kmity jest Piotrowski.
 • 520 $a "Akta od 1579 do 1638 Roku" (spis treści dokonany przez Łukasza Gołębiowskiego) k. Iv-IIv
 • 520 $a Fragment (brak początku) diariusza oblężenia Pskowa 1582) s. 1-41
 • 520 $a "Obligatia Żołnierska" [Stefana Batorego] (obietnica wypłaty żołdu) w obozie pod Pskowem 22.11.1581 s. 42-43
 • 520 $a Korespondencja polsko-moskiewska 1579-1581 s. 44-93: "Odpis [Stefana Batorego] Ie[go] Krolewski Mczi na list [Iwana IV Groźnego] W[ielkiego] kniaza Moskiewskie[go] przyniesiony przez Dworzanina [...] P. Dzierzka do Płocka. Dnia 15 Lipca Roku 1581" s. 44-54, "Przekład y copia listu [Iwana IV Groźnego] Kniazia Moskiewskiego do [Stefana Batorego] [...] pisane[go] y przes Gonca iego oddanego w Wilnie Die 1a. mensis Junii: anno 1580" s. 55-60, "Copia odpisu [Stefana Batorego] Krola [...] na list [Iwana IV Groźnego] Kniazia Moskiewskiego ktory iest oddany Goncowi ie[go] w Wilnie Mense Iunio. Anno D. 1580" s. 60-64, "Copia listu Dumnych Boiarow [Iwana IV Groźnego] Kniazia Moskiewskie[go], ktory posłali do niektorych Rad Krola [Stefana Batorego] [...]" Moskwa "od stworzenia świata" 7088 [uzup] s. 64-70, "List [Stefana Batorego] do [Iwana IV Groźnego] Moskiewskiego z Wilna, dnia Szostego Miesiąca Lipca, Roku 1579 przes [Wacława] Lopacinskiego posłany" s. 71-79, "Przekład y Copia Listu [Iwana IV Groźnego] W[ielkiego] Kniazia Moskiewskiego, do [Stefana Batorego] [...] pisanego y przes Gonca iego z Grodna Die 22 Martij anno 1580 poslanego" s. 80-82, "Copia odpisu Krola [Stefana Batorego] [...], na list [Iwana IV Groźnego] Wiel[kiego] Kniazia Moskiewskiego ktory iest dany Goncowi ie[go] na Grodnie anno 1580 Mense Martio" s. 83-84, "Copia drugiego listu od [Iwana IV Groźnego] Kniazia Moskiewskiego na ktory zaras wtymze co thu przed nim napisany iest iemu odpisano" Moskwa 06.01. "od stworzenia świata" 7088 [uzup] s. 84-86, "Przy dobywaniu Połocka takowy list [...] [Mikołaj Radziwiłł] Pan Woiewoda Wilenski wzamek Połocki wsyłał" s. 87-91, List Stefana Batorego napisany w Zamku Połockim w 1579 roku s. 92, List Stefana Batorego napisany do zamku i doręczony przez kasztelana trockiego [Eustachego Wołłowicza?] w 1579 roku s. 93
 • 520 $a Stefan Batory: "Litterae uniuersales post recuperatam arcem Połocen[sem], ad ordines Regni datae" 31.08.1579 s. 94-98
 • 520 $a "Deliberatoriae, quibus sententiae de indicendo generali Conuentu a maioribus Consiliariis exquiruntur, ex Castris datae" 16.08.1579 s. 98-103
 • 520 $a "Copia l[ite]rarum Stephani Regis ad Magnum Ducem Moscouiae [Iwan IV Groźny]" s. 103-153
 • 520 $a Iwan IV Groźny: "Pamięć Grzegorza Papieża naywyzszego XIII Posłannikowi ie[go] Antoniemu Possewinowi Jezuitowi" s. 155-178
 • 520 $a "Respons pana Jana Zamoyskiego Kanclerza y Hetmana Koronnego na requisitia przes [...] [Szymona Szczawińskiego] P. Inowlodzkiego, imieniem [...] [Stanisława Karnkowskiego] X. Arcibiskupa Gnieznienskiego, o podpisanie scriptu w sprawie P. P. Zborowskich na Conuocatiey uczynionego do siebie uczyniony" s. 179-208
 • 520 $a "Prosba od niektorych powinnych przyiacioł panow Zborowskich, do [...] [Jana Zamoyskiego] Pana Kanclerza y Hetmana Koronnego, za P. Samuelem Zborowskim, w Krakowie w ostatnim tegodniu przed Swiątkami Roku 1584o vczyniona" s. 209-211
 • 520 $a "Respons od [...] [Jana Zamoyskiego] Pana Kanclerza y Hetmana Wielkiego Koronnego Starosty Głownego Krakowskiego etc. na prosbę za P. Samuelem Zborowskim od niektoreych Ich M[o]sci z Rycerstwa Ziemie Krakowskiey, takze od niektorych powinnych Pana Samuelowych uczyniona, dany" s. 211-223
 • 520 $a "Copia mowy [...] [Andrzeja Zborowskiego] Marszałka Dwornego przed Tworzyianską broną przy Ciele Pana Samuela Zborowskiego Brata Swego do Orszaku Szlacheckiego, y wszytkich innych mowiona. Die 30 Maij o godzinie 17. A[nno] 1584o" s. 223-229
 • 520 $a "Copia listu [Andrzeja Zborowskiego] pana Marszałka Dwornego do Panow Deputatow Tribunału Lvbelskiego" Zborów 12.06.1584 s. 230-232
 • 520 $a "Copia listu [...] [Jana Zamoyskiego] Pana Kanclerza y Hetmana W[ielkiego] Koronnego do PP. Deputatow Tribu[nału] Lubelskiego" 22.06.1584 s. 233-237
 • 520 $a "Odpowiedz [...] Panow Deputatow Dana Posłancom [...] Pana Kanclerzowym przes Pana Pisarza Płockie[go]. D. 27 Junij" 1584 s. 238-239
 • 520 $a "Transactia Bęndzinska Anni 1589" (diariusz rokowań z Austrią w sprawie pretensji o koronę) s. 241-316
 • 520 $a "Cassatia Nominatiey y Electiey Arcixiązęcia Maximiliana, na Seymie Walnym Warszawskim vczyniona" s. 317-319
 • 520 $a Odpisy umów między Polską, Węgrami i Czechami 1337-1549 s. 321-402: "Articuli et conclusiones faederis et pergetuae pacis inter Hungariae et Poloniae Regna, tempore Cazimiri Poloniae, et Mathiae Hungariae Regum editi, et confecti" 1474 s. 321-328, "Vladislaus Hungariae Rex mittit Oratores suos ad Ioannem Albertum Regem Poloniae pro pace et faedere" 1498 s. 329-330, "Inscriptio confaeder[ati]onis inter Hungariae et Poloniae Regna, ac Magnum Ducatum Lithuaniae, contra quosuis hostes et praesertim Turcos. Regnantibus Vladislao Hungariae et Ioanne Alberto Poloniae Regibus facta" 1499 s. 331-339, "Praelati Regni Hungariae confirma[n]t inscr[ipti]ones inter Hungariae et Poloniae Regna confectas medio Oratorum infra[scri]ptorum tempore Vladislai Hungariae et Ioannis Alberti Poloniae Regum" Buda 1499 s. 340-342, "Inscriptio et tenor iuramenti per [...] Sigismundum Romanorum et Hungariae etc. Regem [...] Vladislao Regi Poloniae de pace et amicitia seruanda hincinde[!] ubi idem Sigismundus promittit pr[aese]ntes cras sigillo M[aiesta]tis suae cum primum stulptum fuerit sigillare" 1418 s. 343-345, "Inscriptio faederis et amicitiae inter Sigismundum Romanorum et Hungariae, ac Vladislaum Poloniae Reges" 20.04.1415 s. 346-348, "Exempla Pactorum Conuentoru[m] inter Reges Poloniae [Kazimierz III Wielki] et Bohemiae [Jan Luksemburski] pro subditoru[m] tam in Polonia quam Silesia tranquillitate olim inita, quorum Originalia habentur Vratislauiae in Archiuio" Poznań 3.09.1337 s. 352-355, "Casimiri Regis Poloniae Priuilegium priori conueniens" Wyszehrad 1339 s. 355-357, "Maximiliani Caesaris cu[m] Sigismundo Primo Poloniae Rege mutua pacis et amicitiae coniunctionisq[ue] constitutio" 2.07.1515 s. 358-364, "Limites inter Regnum et Silesiam fieri caepti" Milicz 1531 s. 365-369, "Confoederatio Friderici Romanorum Imperatoris, cum [...] Cazimiro Rege Poloniae, contra quosuis utrinq[ue] eoru[m] hostes" 1470 s. 372-375, "Confederationis inter [...] Fridericum Romanorum Imperatore[m], et Cazimirum Regem Poloniae factae" 13.03.1474 s. 376-379, "Littera Praelatorum et Baronum Regni Hungariae, perpetuae, cum Regno et Praelatis Regni Poloniae Confaeder[ati]onis" 4.04.1403 s. 380-381, "Faedus vnionis et fraternae Concordiae [...] Principis Domini Cazimiri Poloniae Regis, cum Ill[ust]r[issim]i Alberto Archiduce Austriae, Styriae etc." 20.09.1462 s. 382-383, "Carolus Quintus Diuina fauente clementia Romanorum Imperator Augustus etc. Rex" 2.07.1549 s. 384-402
 • 520 $a "Propozicie, proźby, y responsy na Seymie Warszawskim Roku MDLXXXII vczynione dla dostatecznieyszego wyrozumiania spraw wszystkich tham thego Seymu" s. 404-439
 • 520 $a Korespondencja z kardynałem Gaetanim w sprawie przystąpienia Polski do ligi antytureckiej s. 440-490
 • 520 $a "Acta prowadzenia Arcyxiążęcia Maximiliana na granice do Bythomia przes [...] Senatory Polskie X[iędza] Biskupa Chełmskie[go], Pana Woiewodę Krakowskie[go], Pana Woiewodę Lubelskie[go]. Die 5 Septembr[is]" s. 491-503
 • 520 $a "Transactio Bytomien[sis] et Bendzinen[sis]" s. 504-521
 • 520 $a "Transactio, to iest Rosprawa albo vgoda w Linkopie (Miasteczku w Ziemi Gotlandzkiei, ku wschodu słońca leżący) miedzy Naiaśnieiszym panem Zigmuntem Szwedzkim y Polskim Krolem; A oświeconym Panem Carlem Krolestwa Szwedzkiego dziedzicznym y Sydromańskim Xziążęcięm, vczyniona dnia 28. Septembr[is] Roku Pańskie[g]o 1598" s. 522-528
 • 520 $a Korespondencja Stanisława Reszki, sekretarza królewskiego, protonotariusza apostolskiego: List do kardynała Silvio Antonianiego, Neapol b. d. s. 530-532; list od kardynała Silvio Antonianiego, Rzym 1.07.1599 s. 533; list do Tomasza Galeto, Neapol b. d. s. 534-537.
 • 520 $a List Wojciecha Baranowskiego, abpa gnieźnieńskiego do Zygmunta III Rzym 14.01.1596 s. 538-541
 • 520 $a "De Bello aduersus Turcam" oraz "Responsum oppositum" s. 543-544
 • 520 $a "Conditiones quibus stantibus confederatio cum Imperatore iniri possit" s. 545-547
 • 520 $a "Przysięga Kozacka na Usciu Starca" 7.08.1638 s. 548-549
 • 520 $a "Transactia Rzeczyp[ospoli]tei z Kozaki Zaporowskiemi przes Commissarze nizei opissane, uczyniona in Anno 1638 d[ie] 4. Decembris" s. 550-554
 • 520 $a List [Mikołaja Potockiego] wdy bracławskiego hetmana polnego koronnego do [Stanisława Koniecpolskiego] klana krakowskiego 6.12.1638 s. 555-557 (relacja o transakcji z Kozakami zaporoskimi z dn. 4 grudnia 1638)
 • 520 $a Żywot Piotra Kmity s. 558-585: "Avaritia Kmitae" s. 560-562, "Servi ac Domestici Kmitae" s. 262-263, "De inivstitia et in magistratu" s. 563-564, "De tvrbis in Repub[lica] contra Regem" s. 564-565, "Statuta Regni ex uitiis correcta, abrogata" s. 565-566, "De Motu Gravi propter Cancallariatus" s. 567-578, "De Authorando Rege" s. 578-579, "De Animi Magnitudine Petri Kmitae, contra Regis matrimonium" s. 579-583, "De Simultate et inimicitia eius cum Ioanne Tarnouio" s. 583-585, "De Morte Kmitae" s. 585, "De Uxoribus et finito kmitarum genere" s. 585
 • 530 $d Mf 983
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Łac., pol.
 • 561 $a "Rękopis Biblioteki JWo Tadeusza Czackiego" [rkps] $d BK VI 79 $m Poryck $w Działyński Tytus (1796-1861) $w Biblioteka Porycka $w Czacki Tadeusz (1765-1813)
 • 600 $a Antoniani, Silvio $c kard. $d (1540-1603)
 • 600 $a Baranowski, Wojciech $c (prymas Polski ; $d 1548-1615)
 • 600 $a Caetani, Enrico $c kard., nuncjusz papieski $d (1550-1599)
 • 600 $a Dzierzek $c dworzanin króla Stefana Batorego
 • 600 $a Galeata, Tomasz
 • 600 $a Gołębiowski, Łukasz $c historyk $d (1773-1849)
 • 600 $a Grzegorz $b XIII $c (papież ; $d 1502-1585)
 • 600 $a Iwan $b IV Groźny $c (car Rosji ; $d 1530-1584)
 • 600 $a Karnkowski, Stanisław $c (prymas Polski ; $d 1520-1603)
 • 600 $a Karol $b IX Waza $c (król Szwecji ; $d 1550-1611)
 • 600 $a Maksymilian Habsburg $c (arcyksiążę Austrii ; $d 1558-1618)
 • 600 $a Possevino, Antonio $c legat papieski $d (1533-1534)
 • 600 $a Potocki, Mikołaj $c hetman w. kor., wda bracławski, klan krakowski $d (ca 1593-1651)
 • 600 $a Reszka, Stanisław $c sekretarz królewski, protonotariusz apostolski, dyplomata $d (1544-1600)
 • 600 $a Stefan Batory $c (król Polski ; $d 1533-1586)
 • 600 $a Stefan Batory $c (król Polski ; $d 1533-1586)
 • 600 $a Wołłowicz, Ostafi $c klan trocki $d (?-1587)
 • 600 $a Zamoyski,Jan $c kanclerz w. kor., hetman w. kor. $d (1542-1605)
 • 600 $a Zborowski, Andrzej $c marszałek nadw. kor. $d (?-1598)
 • 600 $a Zborowski Samuel $d (ca 1540-1584)
 • 600 $a Zygmunt $b III Waza $c (król Polski ; $d 1566-1632)
 • 610 $a Sejm (1582)
 • 650 $a Listy $y 17 w.
 • 650 $a Mowy $y 17 w.
 • 650 $a Korespondencja polityczna $y 17 w.
 • 650 $a Wojsko $x Polska $z 16-17 w.
 • 650 $a Korespondencja dyplomatyczna $y 17 w.
 • 650 $a Polityka zagraniczna $y 16-17 w.
 • 650 $a Bitwa 1581-1582 r. o Psków
 • 650 $a Kozacy $y 17 w.
 • 650 $a Biografie $y 17 w.
 • 651 $a Austria $y 17 w.
 • 651 $a Czechy $y 17 w.
 • 651 $a Połock (Białoruś) $y 17 w.
 • 651 $a Psków (Rosja) $y 17 w.
 • 651 $a Rosja $y 17 w.
 • 651 $a Szwecja $y 17 w.
 • 651 $a Turcja $y 17 w.
 • 651 $a Ukraina $y 17 w.
 • 651 $a Węgry $y 17 w.
 • 700 $a Albrecht $b VII $c (arcyksiażę austriacki ; $d 1559-1621)
 • 700 $a Ferdynand $b I $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1503-1564)
 • 700 $a Fryderyk $b III $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1415-1493)
 • 700 $a Iwan $b IV Groźny $c (car Rosji ; $d 1530-1584)
 • 700 $a Jan Luksemburski $c (król Czech ; $d 1296-1346)
 • 700 $a Jan $b Olbracht $c (król Polski ; $d 1459-1501)
 • 700 $a Karol $b V $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1500-1558)
 • 700 $a Kazimierz Jagiellończyk $c (król Polski ; $d 1427-1492)
 • 700 $a Kazimierz Wielki $c (król Polski ; $d 1310-1370)
 • 700 $a Koniecpolski, Stanisław $c hetman w. kor. $d (1594-1646)
 • 700 $a Łopaciński Wacław $c dworzanin króla Stefana Batorego $d (1530-ca 1595)
 • 700 $a Maciej Korwin $c król Węgier
 • 700 $a Maksymilian $b I $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1459-1519)
 • 700 $a Piotrowski $c domniemany autor żywotu P. Kmity
 • 700 $a Radziwiłł, Mikołaj $c wda wileński, hetman w. lit. $d (1512-1584)
 • 700 $a Szczawiński, Szymon Jan $c klan inowłodzki $d (ca 1600-1654)
 • 700 $a Tarnowski, Jan Amor $c hetman w. kor., klan krakowski $d (1488-1561)
 • 700 $a Władysław Jagiellończyk $c (król Węgier i Czech ; $d 1427-1492)
 • 700 $a Władysław Jagiełło $c (król Polski ; $d ca 1351-1434)
 • 700 $a Zygmunt Luksemburski $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1368-1437)
 • 740 $a Spis treści dokonany przez Gołębiowskiego Łukasza
 • 740 $a Diariusza oblężenia Pskowa
 • 740 $a Obietnica wypłaty żołdu żołnierzom przez Stefana Batorego
 • 740 $a Korespondencja polsko-moskiewska
 • 740 $a Litterae universales post recuperatam arcem Połocensem, ad ordines Regni datae
 • 740 $a Deliberatoriae, quibus sententiae de indicendo generali Conventu a maioribus Consiliariis exquiruntur, ex Castris datae
 • 740 $a List Stefana Batorego króla Polski do Iwana IV Groźnego cara Rosji
 • 740 $a List Iwana IV Gorźnego cara Rosji do Possevina Antonio legata papieskiego
 • 740 $a Mowy Zamoyskiego Jana kanclerza w. kor.
 • 740 $a Prośba skierowana do Zamoyskiego Jana kanclerza w. kor. w sprawie Zborowskiego Samuela
 • 740 $a Mowa Zborowskiego Andrzeja marszałka nadw. kor.
 • 740 $a Listu Zborowskiego Andrzeja marszałka nadw. kor. do trybunału lubelskiego
 • 740 $a Listu Zamoyskiego Jana kanclerza w. kor. trybunału lubelskiego
 • 740 $a Odpowiedz deputatow dana posłancom Zamoyskiego Jana kanclerza w. kor.
 • 740 $a Diariusz rokowań z Austrią w sprawie pretensji o koronę
 • 740 $a Cassatia Nominatiei i Electiei Arcyksiążęcia Maximiliana na sejmie Walnym Warszawskim uczyniona
 • 740 $a Odpisy umów między Polską, Węgrami i Czechami
 • 740 $a Propozycje, prośby i responsy przedstawione podczas sejmu warszawskiego
 • 740 $a Korespondencja z kardynałem Gaetanim w sprawie przystąpienia Polski do ligi antytureckiej
 • 740 $a Akta dotyczące prowadzenia Maksymiliana arcks. austriackiego do Bytomia
 • 740 $a Transakcja bytomska i bendzińska
 • 740 $a Transactio, to iest Rosprawa albo vgoda w Linkopie [...] miedzy Naiaśnieiszym panem Zigmuntęm Szwedzkim y Polskim Krolem; A oświeconym Panęm Carlem Krolestwa Szwedzkiego dziedzicznym y Sydromańskim Xziążęcięm [...]
 • 740 $a Korespondencja Reszki Stanisława sekretarza królewskiego
 • 740 $a List Baranowskiego Wojciecha prymasa do Zygmunta III króla Polski
 • 740 $a De Bello aduersus Turcam Responsum oppositum
 • 740 $a Conditiones quibus stantibus confederatio cum Imperatore iniri possit
 • 740 $a Przysięga Kozacka
 • 740 $a Transakcja Rzeczypspolitej z Kozakami Zaporowskimi
 • 740 $a List Potockiego Mikołaja wdy bracławskiego hetmana polnego koronnego do Koniecpolskiego Stanisława klana krakowskiego 1638
 • 740 $a Żywot Piotra Kmity
 • 777 $a Górski Jakub (1525-1585) $t Żywot Piotra Kmity
 • 852 $j BK 00982
 • 999 $d 19.06.10

Indexes

Copies

 • Signature: BK 00982