Silva rerum.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00984
 • Kopie:
  • Mf 5792
  • Mf 6446
 • Tytuł: Silva rerum.
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 233 k. 32x20 cm
 • Oprawa: Pergamin biały, ślady po wiązaniach, 17 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • Wypisy z "Poezji Postu Świętego" Stanisława Herakliusza Lubomirskiego (odpis z "J. M. P. Stanisława Lubomirskiego, Marszałka Wielkiego Koronnego ... Jezus Nazaretański w męce swojej reprezentowany", Toruń, Druk. J. Ch. Laurera, 1705, E. XXI, 471) k. 7-12v
  • "De verbo Incarnato Vera et genuina s. Joannis apostoli et Evng. Cap. 1 Relatis Carmine Elogiaco elaborata" k. 12v-13
  • "Piesn postna nabożna o Koronie Polskiey" (inc.: "Rozmyslaymyz dzis wierni chrzescianie Sarmatowie [...]") k. 13-14
  • "Mowa X[ię]cia [...] Prymassa do Krola [...] przy oddaniu relacyi sensum na konferencyach wyrazonych" k. 14v
  • "Kopia Listu [...] Pana Woiewody Kijowskiego do X[ię]cia [...] Prymassa" k. 14v-15
  • "Respons X[ię]cia [...] Prymassa na List [...] W[ojewo]dy Kijowskiego" k. 15
  • "Instrukcya króla Stanisława dana córce swoiey idącey za Króla Francuskiego przy pożegnaniu" k. 15-17
  • "Copia Listu [...] Pana [Gawriłło] Gołowina Kanclerza Moskiewskiego do [Teodora Andrzeja Potockiego] X[ię]cia [...] Prymassa z Peterburgu d. 8 Julij 1728" k. 17-18
  • "Copia responsu od [Teodora Andrzeja Potockiego] X[ię]cia [...] Prymassa na List [...] Pana [Gawriłły] Gołowkina Kanclerza Moskiews[kiego] 19 aug. 1728" k. 18-19v
  • "Kopia Listu [Teodora Andrzeja Potockiego] X[ię]cia [...] Prymassa do [...] [Stanisława Poniatowskiego] Pana Poniatowskiego Podskarbiego Litt[ewskiego] Generalnego Woysk koronnych Regimentarza pisane[g]o w Łowiczu 10 [decem]bris 1728" k. 19v
  • "De augusto Rege ex abscissa majore digito pedis P. Radoiewski surrogator Posnaniensis" k. 20
  • "Valentinus Niedzielski Patronus Tribunalilius Philosophus contra constitutionem novella[m] ita argumentatur" wiersz k. 20
  • "Encomium in laudem et honorem [...] deputatów Trybunału Koronnego Piotrkowskiego Uni cuiq secundum opera ejus" k. 20v-21v (inc.: "Nie iestem ia ? waszego honoru [...]")
  • Anegdota o koniu, który został wydarty księdzu i uwiązany u pana Czapskiego deputata kujawskiego k. 22
  • "Apostrophe cum lemmate na dywdyku końskim [...] deputatów to iest [...] Czapskiemu Deputatowi Kujawskiemu y Rodzonemu Iego jako assystentowi dedykowane 1724" k. 22-23
  • "Prognostyk iednego człowieka in Imperio, który też przed tym prorokował o woynie wiedeńskiey a teraz" na lata 1724-1740 k. 23v-24
  • "Moderni ststus Reipub[licis] Polonis descriptio facta anno 1729 29 Augusti" k. 24v
  • "Relatia Smieszna komedyi, co się stało w karczmie na Pradze tymi dniami po zakończoney elekcyi w Warszawie A. 1733" k. 25-26
  • Sentencje k. 26
  • "Mowa [...] Pana [Kaspra Franciszka] Modlibowskiego kasztelana Miedzyrzeckiego podczas senatus Consiscum Wschowie 12 Julji 1737" k. 26-26v
  • "Votum" k. 26v-27
  • "Gra Lumbrowa, która się odprawuie na Kongressie Teraznieyszym Iesiennym Roku 1728 z Francuskiego na Polski wytłumaczona" k. 29v
  • "List od [...] Pana Brzeskiego do [...] [Stanisława Kazimierza Dąmbskiego] X[iędz]a Biskupa Łuckiego w Pakoscie d. 29 Martij 1678" k. 30
  • "List od [...] Pana [Franciszka Jana] Bielińskiego Miecznika Koronnego do [...] [Stanisława Kazimierza Dąmbskiego] X[iędza] Biskupa Łuckiego wosiecku d. 29 Martij 1678. Pogrzebowy" k. 30-30v
  • "Od [...] Pana W[ojewo]dy Brzeskiego" k. 30v-31v
  • "List od [...] Ustrzyckiego Sędziego Sanockie[go] zapraszający na wesele" k. 31v
  • "List od [...] [Franciszka Martelli] Nuncyusza Sedis Apostolica na Seijmiki inducendo contra Turcos arma" 1678 k. 31v-33
  • "Copia listu X[ię]cia [...] [Marka Matczyńskiego] Woiewody Bełskiego do I[ego] M[oś]ci Zobozu d. 27 Julij 1687" k. 33-34v
  • "Copia Listu [...] [Stanisława Kazimierza Dąmbskiego] X[iędz]a Biskupa Łuckiego do Ie[g]o M[oś]ci zapraszaiąc na wesele" k. 34v-35
  • "Copia listu Ie[go] M[oś]ci do [Innocentego XI] Oyca Swiętego" 1679 k. 35
  • "Ad Pro[te]ctorem Cardinalem idonum" k. 35v
  • "Ad Cardinalem Comprotectorem Cili." k. 36
  • "Legato Caesario responsum 1679 2a. Febr[uari]us. Grodnae Lithuanor[um]" k. 36-37
  • "Ab Illimo Episcopo Luceoriensi ad [...] Cardinalem R[eg]ni Polonia Protectorem ratione Episcopatus Cracowiensis" k. 37-38v
  • "List od [...] [Stanisława Kazimierza Dąmbskiego] Biskupa Łuckie[go] do krola [...] z Itowa d. 19 7bris. 1680 A." k. 38v-40v
  • "List do I[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci od [...] [Stanisława Kazimierza Dąmbskiego] X[iędza] Biskupa Łuckiego" k. 41v-42
  • "Copia listu [...] X[iędza] Biskupa kijowskie[go] de domo Vroieijskiego? do I[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci" k. 42v-43
  • "Literae a S. R. M. ad [Innocentium XI] Sanctissimum D[omi]num in Causa Nominationis Sanctissime ac Beatissime in Christo Pater [...]" k. 43-43v
  • "[Innocentie XI] Sanctissime ac Beatissime in Christo Pater [...]" 1681 k. 43v-44
  • List Michała Kazimierza Paca do cesarza Leopolda I k. 44-44v
  • "Litterae a [...] Ioanne IIIo Rege Poloniam ad [...] Cardinalem Cibo" 1681 k. 44v-45
  • "Insimili Ad Cardinalem Vidonem R[eg]ni Protectorem" 1681 k. 45
  • "Copia l[itte]rarum Ducis magni Lithuaniae ad Celsismu[s] Episcopu[s] Viennensemo" k. 45v
  • "Respons na deliberatorias Ie[go] M[oś]ci w sprawie [...] P[an]a Podskarbiego koronnego od [...] Biskupa Łuckiego" k. 45v-46v
  • "Prawdziwa, przy obronie prawdy y honorze Rycerstwa Polskiego relacya o przeszłey w Roku 1683 w Rakusiech y Węgrzech Campany" k. 46v-52
  • "Copia listu Wenecki Rz[eczpos]p[oli]tey do I[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci d. 21 Januarij 1684 tempore moderni interregni pisana" k. 52-52v
  • "Respons I[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci Wenetom" k. 52v-53
  • "List od [...] X[siędz]a Radzieiowskie[go] Cardinała do [...] [Stanisława Kazimierza Dąmbskiego] X[iędza] Biskupa Płockiego w Lublinie d. 21 Xbris. 1686" k. 53
  • "Od [...] Pa[na] W[ojewo]dy Ruskiego do tegosz [...] ze Lwowa 15 Januarij 1687" k. 53
  • "Od [...] [Zbąskiego Jana Stanisława] X[iędz]a Biskupa Przemyskiego we Lwowie 16 Jan[uarii] 1687" k. 53v
  • "Od [Stanisława Kazimierza Dąmbskiego] [...] X[iędza] Łuckiego do tegosz [...]" k. 53v
  • "Od [...] X[iędza] krakowskie[go] do tegosz [...]" k. 53v-54
  • "Od Xiężny [...] Podkanclerzyney do tegosz" k. 54
  • "Od krola [...] do tegosz [...] ze Lwowa d. 16 Stycznia 1687. Panowa[nia] 13. Roku" k. 54
  • "Copia literarum Hani Partatorum ad [...] Regem Polonia. [...] Kostanecki Soc[ietatis] Jesu A[nno] 1686 d. 23 8bris scriptarum" k. 54-54v
  • "Mowa [...] [Krzysztofa Grzymułtowskiego] W[ojewo]dy Poznanskie[go] in Senatus Consilio we Lwowie d. 19 Xbris 1686 A[nno]" k. 54v-56
  • "Zdanie [...] Pana Grzybowskiego Starosty Grodzieckiego o swieżo przeszłych radach Lwowskich. 1 Junij 1687" k. 56-56v
  • "Copia Listu [...] [Krzysztofa Grzymułtowskiego] Pana Woiewody Poznanskiego do X[ię]cia Galliczyna de Data ze Lwowa 3tia Junij 1687" k. 57
  • "List [...] Pana Pieniąszka W[ojewo]dy Sieradzkiego do Iego k[rólewskiej] M[oś]ci de data 3tia Ianuaris Anno 1686 pisany" k. 57v-58v
  • "List [...] Panow Sapiechow ma Seymiki Relationis pisany Anno 1689 die 25 aprilis" k. 59-61v
  • "List [...] X[iędza] Kazimierza Opalenskiego Biskupa Chełminskiego pisany na Seymiki Relationis" k. 61v-63
  • "Elucidatio relacyi sub praetextu quasi tuenda libertatis; Na utaienie konceptów zawziętych in eversionem statuis tey Rz[eczypos]p[oli]tey rzuconych quasi sub nomine prawdziwey relacyi ktora na Seymiki podaie się o demnie Stanisława Szołkowskiego Stolnika Wilkomirskiego" k. 63-66
  • "Manifest Wielkiego Xięstwa Litt[ewskiego] po seymie rozerwanym anno 1689 w Warszawie napisany" k. 66-67v
  • "Copia Listu [...] [Stanisława Kazimierza Dąmbskiego] X[ię]dza Nuntiusza Biskupa Płockiego d. 15 Novem[bris] Anno 1689 [...]" k. 67v
  • "Respons na tenze List" k. 68
  • List kardynała Barberiniego do nieznanego adresata k. 68v
  • List kardynała Ottobono do nieznanego adresata k. 68v List do króla k. 68v-70
  • "Respons na wstanie Marszałkowskie[go] [...] X[ię]dza Jerzego Danhoffa Biskupa Przemyskiego Kanclerza W[ielkiego] Koronnego" k. 70-71v
  • "Tegoż odpowiedź na denuncyacya obrania Marszałka Poselskiey Izby" k. 71v
  • "Mowa [...] Marszałka Poselskiego gdy się Izba łączyła z Senatem" k. 71v-72v
  • "Pożegnanie krola [...] przez [...] Marszałka Poselskie[go] d. 7a Maij 1690 A[nno]" k. 72v-73v
  • "Litterae Cardinalis Palavicini ad [Stanisława Kazimierza Dąmbskiego] Ep[iscop]um Plocensem [...] 12 febr[uar]ij 1690" k. 73v
  • "List [...] X[iędza] Płockiego do [Michała Radziejowskiego] Xiążęcia Prymasa z Thorunia 10 9bris 1691" k. 73v-74v
  • "Copia listu tegoż [...] do tegoż inocassione zimowania żołnierzow powzięty hybernie z Biskupstw w Thorunju d. 28 Jan[uuraii] 1692" k. 74v-76v
  • "Copia listu kardynała [...] [Michała Radziejowskiego] Arcybiskupa Gnieznie[ńskiego] do [...] [Jerzego Albrechta Denhoffa] Kanclerza W[ielkiego] K[o]r[onnrgo] z Skwierniewic 12 Febr[uariis] 1619 A[nno]" k. 77-77v
  • "Mowa [...] Biskupa Chełminskiego w Thorunio miana gdy go Thoronczanie przepraszali" k. 78-78v
  • "List kawalera pewnego staraiącego się przed tym o Pannę apotym z Stryiowskiey niechęci po częsci relegowanego. A[nno] 1692o pisany" k. 82-83
  • "Odpowiedź szlachecka na ustną przemowę [...] krolewski mosci." k. 78v-82
  • "Mowa [...] Witwickiego na Seymie Annij 1681" k. 83-92
  • "Komplement kawalera do Oyca, w ktorym o słowo prosi" k. 92-92v
  • "Copia listu [...] Pana Bielinskiego Woiewody malborskiego z Grudziądza d. 8va Maij 1684 do [...] [Zygmunta Działyńskiego] P[ana] W[oiewo]dy Kaliskiego: Weselna" k. 92v
  • "Copia listu [...] Dambskiego Biskupa Płockiego do X[iędza] Chociszewskiego Reformata: ktory ztey reguły do inszey spirabat" k. 93-93v
  • "Copia listu [...] X[iędza] Biskupa krakowskiego do Xiązęcia [...] Kardynała" k. 93v-94
  • "[...] X[iądz] Biskup Płocki pisze w swoiey sprawje instancyą do Marszałka Trybunału koronne[go] k. 94
  • "Rownaz instancya do iednego z [...] Deputatow od tegoż [...] k. 94
  • "Od tegoż [...] in simili instancya do swoiego Prałata" k. 94v-95
  • "List wynszuiąciey Oycu Syna przyszlego. weselny" k. 95
  • "List od [...] Pana Starosti Kiszewskiego z Tribunalu odpisany" k. 95-95v
  • "List Responsorialai" k. 95v
  • "List do [...] Jana Kazimierza od [...] Woiewody Brzeskiego. ratione monetae bonae regitationis" k. 95v
  • "Od tegoż [...] tamże za [...] Lubomirskim" k. 95v-96v
  • "Od tegoż [...] o szkody vczynjone" k. 96v-97v
  • Wiersze: "Na ogród Rydzyński", Na ogród Willanowski", "Nagrobek sobie [...] Michała Działyńskiego Kasztela[na] Brzeski[ego] Kujaw[skiego] Marszałka natenczas Trybunalskiego", "Na ImP. Nieguleckiego, chorążego schowskiego nagrobek", "Na oyca, który miał syna głupiego", "O Bernardynie i Babie" (Inc.: Jeden zakonnik wszedł na kazalnicę, aby wypróżnił swoję mózgownicę [...]) k. 213-213v
  • "Gorszka Wolność Młodziańska Albo odpowiedź na Złote Iarzmo Małżeńskie Przez Iednę Damę Dworską Imieniem drugich wyrażona I na widok podana" k. 214-219v (brak końca)
  • Inc.: "Redire cogentur ad sua Principia [...]" k.220-220v
  • Wiersze: łaciński b. pocz., "Nagrobek wolności", "De profundis clamavi ad Te Domine", "Respons za królem Michałem", "Jubilus conclusa pacis Porthae Othomanae cum Polonia", "Na Kupidyna gadka", "Ultimum vale resonans ex tumulo", "Threnodia condolens et consolatoria", "Kawaler za zdrowie damy pierścień połknął, połknąwszy dziwnym sposobem, nie mnieyszą sztuką ratowany we Gdańsku" k. 220v-225
  • "Mowa [...] Pana Archidiakona Pomorskiego na pogrzebie S. P. [...] Pani z Działynia Zamoyskiey Łowczyny W[ielkiej] K[oronnej] Gniewskiey Bratyańskiey Łąkorskiey etc. Starosciny dziękując za kondolencye y na chleb załobny zapraszaiąc" k. 225-226v
  • Epigramaty: "In [...] Joannem Tertium", Carmen cancrinum in Jesuitas", "Inverse leges" k. 226v
  • "Dziesięcioro przykazania króla [...] Augusta wtorego przez Generała Fleminga Sasom w Polszcze exorbituiącym" k. 227-228
  • "Colloquium [...] Regis Poloniae Augusti II cum Senatore quodam confidente Polono" k. 228-228v
  • "Quaestiones Polonico morales in Academia Lipsiensi de polono equite moderni temporis propositae in publica disputatione Duarum Sensum Polonus quidam hic exposuit ut videant utinam et Sentiam Equites Poloni quam turpiter apud exteras nationes vapulat Fama nominis eorum" a potem po polsku satyra k. 228v-230
  • "Epiphania Polonia" k. 230
  • "Responsum ad quastiones Poloniae Morales in academia Lipsiensi de Polono Equite propositas comparatum in academia Cracovien[sis]" k. 230-231
  • "Compendium [...] regum Polomiae" k. 232v-233
  • Receptury k. 234
  • "Copia listu [...] [Jerzego Albrehta Denhoffa] kanclerza koronne[go] do [...] W[ojewo]dzica kaliskiego: d. 12 7bris 1694" k. 97v-98
  • "Enarracya mediorum po rozeszłym Warszawskim Seymie in Senatus Consilio Anni 1695 D. 3a Martij z Warszawy pisana" k. 98-99
  • "Mowa do krola [...] od całego Generału Mazowieckiego przez [...] Godlewskiego Staro[stę] Nurskiego. Ibidem." k. 99-100v
  • "Mowa Ie[go] Kro[lewskiej] M[oś]ci przy konkluzyi Senatus Consilij po niedoszłym Seymie Warszawskim Roku 1695 D. 20a Martij" k. 100v-101v
  • "List pewnego Senatora pisany do [...] Macieia Działynskiego" k. 101v
  • "List od [...] X[iędza] Biskupa kuiaw[skiego] nowego Roku winszuiący I[ego] Kr[ólewskiej] M[oś]ci" k. 101v-102
  • Listy (5) do bliżej nieokreślonego księcia patrona k. 102-103v
  • Listy (3) do rodziny królewskiej k. 103-104v
  • "Ołtarzyk na seymie warszawskim A. 1695" k. 104v-105
  • "Notata Annorum" k. 105
  • "Poloniae descriptio" k. 106
  • "Aliud Reonum Poloniae" k. 106
  • "Auguria futurorum Regum in Polonia post mortem Sigismundi Augusti" k. 106v
  • Dialog Polityka i Prostaka k. 107-125
  • "Copia listu [...] [Stefana Bidzińskiego] kasztelana Sandomierskiego do [Marii Kazimiery] Krolowey [...] ultima July 1696 z Chęcin pisanego" k. 125-125v
  • "Kondolencya Krolowey [...] Od Woiewod[z]twa Ruskiego" k. 126-126v
  • "Kondolencya Krolewicom [...] od tegosz Woiewodztwa Ruskiego" k. 126v-127
  • "Kopia Listu Krolewica [...] Jakuba do Seymiku Srzedzkiego" k. 127-127v
  • "Kopia Listu od Woiewództw Wielgopolskich z Seymiku Srzedzkiego fo inszych Woiewodztw" k. 127v-128
  • "Respons [...] Biskupom Kuiawskiemu od Sejmiku Srzedzkiego" k. 128-129
  • "Rozmowa królowey [...] z królewiczem [...] Jakubem o teraźnieyszych rzeczach" k. 129v-131
  • "Polska tak od praetensyi do korony przez królewicza Jakuba utrapiona, jako potym kiedy Krolem niezostał ucieszona. W Wenecyi na operze włoskiey manierą włoską y stylem wykształtowana, a potym na Polskie przetłumaczona" k. 131v-134v
  • "Copia Listu drugiego z Warszawy 18 Dece[m]bris Anno 1696" k. 134v-135v
  • "Respons z pewnego Seymiku Relationis po Zerwaney Konwokacyi na List [...] X[ię]dza Dą[m]bskiego Biskupa Kuiawskiego" 1696 k. 135v-136v
  • "Rationes dla ktorych niepowinna [...] Domus Regia ad Thronum, intuitu zasług utriusq[ue] Parentis" k. 136v-137
  • "Copia Listu [...] [Jana Stanisława Witwickiego] Xiędza Biskupa Poznanskiego pisanego d. 9o Decembris 1696 Do Woiewodztw Wielkipolskich na Seymik Srzedzki" k. 137v
  • "Copia Listu [...] Biskupa Kujawskiego do X[i]ęcia [...] Kardynała" k. 137v-138v
  • "Templum pacis" k. 138v-140v
  • "Awantura pewna statui moderno służąca" k. 140v-141v
  • "Respons [...] Pana Woyciecha Czackiego Starosty Włodzimierskiego na List [...] Pana Starosty Krasnosławskiego" k. 141v-143v
  • "Krotkie Pożegnanie Krolowy [...] przez List z Katafalku z Zamku warszawskiego do Bielan pisany. Anno 1694 Die 11 Aprilis" k. 143v-144
  • "Copia Listu [...] [Andrzeja Niemojewskiego] Pana Kasztelana Bydgoskiego do [...] [Stanisława Kazimierza Dąmbskiego] Biskupa Kujawskiego. Z Sochaczewa 11 Julij 1694" k. 144-145
  • "Copia Listu Pewnego z Karkowa do iednego Rokoszana 17 9bris 1697" k. 145v
  • "Respons na tenze List od Rokoszana" k. 145v-147v
  • "Copia Listu [...] Marszałka Wielkiego Koronnego do [...] Pana Podskarbiego Wielkiey K[o[ro]n[y] X[ięstwa] Litewskieg[o]o z Uiazdowa Dnia 10 Januarij" k. 147v-148
  • "Pamiątka rokoszu Gliniańskiego Anno D[om]i]ni 1374 Teraźnieyszemu Czasowi służąca w roku 1698" k. 148v-151
  • "Kopia Listu Krola [...] do Xziążecia Kardinała Primasa Koronnego" k. 151
  • Wiersze: "Przestroga na excommuniki paskwilantów", "Królowi saskiemu Fryderykowi", "O królowey [...] Maryey Kazimierzowey", "Domowi królewskiemu", "Oyczyźnie", "Duchowieństwu", "Jezuycie królewskiemu", "Woysku koronnemu" k. 151v-152v
  • "Traktat z rokoszem generalnym zawarty Die 5ta Maij Anno Domini 1698" k. 153-160
  • "Mowa [...] Pana Stephana Humienieckiego Stolnika Podolskiego Marszałka Rokoszu Ge[eneralnego] zegnaiąc Kolo przy rozwiązaniu Zwiąsku Rokoszu Die 15ma Maij An[n]o 1698" k. 160-160v
  • "Puncta do Rady na Dzien 26 Maia zrana o godzinie 10" k. 160v-161
  • "Druga Mowa [...] Pana Stephana Humieckiego witaiąc krola [...] w Warszawie 22 Maij Anno 1698" k. 161-161v
  • "Mowa [...] Pana Węgierskiego napoparciu Elekcyi miedzy Warszwaą a Wolą Die 20ma Augusti Anno 1698" k. 161v-162v
  • "Mowa [...] Pana Węgierskiego do [...] Przependowskiego woiewody Malborskiego po poparciu Elekcyi kiedy Rokosz Stanął w Warszawie podczas Scysiey a parte Contra r[em] Deputowanego do tegosz [...] Przependowskiego aby ustąpił ex nunc z warszawy afakcyi nierobił z tą resolucją, ieżeli benevole ustąpic nie zechce wygnac go deklarowano" k. 162v-163
  • "Mowa [...] Węgierskiego w Łowiczu podczas traktatu 1698" k. 163-164
  • "Postanowienie wieleńskie" 1701 k. 164-165
  • "Rada pewnego konsyliarza JKM zaraz po koronacyi iako ma sobie w zamieszaney Rz[e]cz[ypos]politey postąpić y iakim sposobem zostać Dziedzicznym Panem Korony Polskiey y W[ielkiego] X[ięstwa] Litewskiego" k. 165-167
  • "Mowa [...] Pana Karola Suchorzewskiego Posła z Seymiku Srzedzkiego do krola I[ego] M[ości]" k. 167-168
  • "Mowa [...] Pana Jozefa Kraiewskiego Posła Litewskiego Na Seymiku Srzedzkim miana Dnia 11 kwietnia 1701" k. 168v-170
  • "Speculum, w którym się każdy przeyrzeć może quid sit optandum Republicae R. P. 1701" k. 170-171
  • "Copia Listu [...] Pana Woiewody Sandomierskiego do [...] Pana Woiewody Wilenskiego" k. 171
  • "Przestroga do Całey Rzeczypospolitey" k. 171v-172v
  • List Biskupa Żmudzkiego do nn w sprawie zakonów k. 173-173v
  • "Copia Responsu od X[ię]cia [...] Primasa do [...] [Jana Chryzostoma Pieniążka] Pana W[ojewo]dy Sieradzkiego R. P. 1702" k. 173v-175
  • "Respons od X[ię]cia [...] do [Andrzeja Chryzostoma Załuskiego] X[ię]cia [...] Warminskiego Kanclerza Koronnego w Łowiczu 10 Xbris 1702" k. 175-176
  • "Wiersze in Mortem Illustrissimi D[omi]ni Petri Tarło Episcopi Poznaniensis" [Inc.: "Antea q[ua]m Gallus triplici modulamine cantet [...]"] k. 176v
  • "Continuatio Notatorum. Anni Temporis [...]" k. 177
  • 'Manifest krola [...] Stanisława po poddaniu Miasta Gdańska in Lucem wydany Roku 1734" k. 177v
  • "Zregestrowanie całey Xięgi przez liczby kart" k. 180-182
  • "Mowa [...] Pana Karola Suchorzewskiego Posła z Seymiku Srzedzkiego do Krola [...]" k. 184-185
  • "Mowa [...] Jozefa Krajewskiego Posła Litewskiego na Seymiku Srzedzkim miana Dnia 11 Kwietnia Roku 1701" k. 185-186
  • "[...] Pan Borucki czterech [...] Senatorow kuiawskich tak opisał" k. 187v
  • "Copia Literarum SS Regis Prussiae [Fridericus Wilhelmus] in Causa nefandi Excessus Incolarum Therunens die 17 Julij et Anno 1724 perpetrati. ad Serenissimum Augustum Secundum Poloniarum Regem Scriptarum" k. 188-189
  • "Rsponsum SSmi Augusti Secundi Regis Poloniae ad Regem Borussiae [ad Fridericum Wilhelmum] datum" 1724 k. 189-190v
  • "Copia Brevis Literarum apostolicarum as Illustrem et Excellentem Dominum Joannem Szembek Supremum R[e]gni Cancellarium Benedicti Papae XIII" 1725 k. 190v-191
  • "Copia Recredentialium a SSmo [Augusta II] Rege Poloniae ad [Jerzego I] SSmum Regem Angliae" 1725 k. 191
  • "Copia Literarum ab Eodem SSmo Rege ad [Jerzego I] SS. Regem Angliae" k. 191-191v
  • "Momwa kardynała de Roan do Pryncessij Maryi krola Stanisława Corki w kosciele Straszburskim miana roku 1725" k. 191v-192v
  • "List [Teodora Andrzeja Potockiego] X[ię]cia [...] Primasa do krola [...] Augusta II pisany anno 1725to" k. 192v-193v
  • "Respons Naiasnieiszego krola [...] Augusta II na List [Teodora Andrzeja Potockiego] X[ię]cia [...] Prymasa" k. 193v-194
  • "Kopia Listu Dyssydentow Wielkiey y Maley Polski y W[ielkiego] X[ięstwa] Litewskiego do Jasnie Oswieconego [Teodora Andrzeja Potockiego] X[ię]cia [...] Primasa" 1725 k. 194-194v
  • "Copia Literarum ab ordinibus Gene ralibus Faederatis Belgij ad [Augusta II] SS Regem Poloniae" 1725 k. 194v-196
  • "Respons [...] [Teodora Andrzeja Potockiego] X[ię]cia [...] Primasa na List Dessydentow Wielkiey y Małey Polski y W[ielkiego] X[ięstwa] Litewskiego do Ja[śnie] O[świeconego] X[ię]cia I[ego] M[ości] ordynowany" k. 196v-198
  • "Replika pewnego kathilika na Votum [...] Pana Przebendowskiego Podskarbiego W[ielkiego] K[oronnego] ktore miał in Senatus Consilio w Zamku Warszawskim d. 7 Febru[arii] 1726" k. 198-200v
  • "Konfidencka Do Konfidenta z Rzymskiey Poczty relacya 20 Martij 1726" k. 200v-202v
  • "Epitaphium Dolorosum [...] Comiti Vitztum Succamerario Saxoniae prope Nadarzyn 15 Aprilis a Monsieur Sant Gille e sclopeto occiso scriptum anno 1726" k. 202v-203
  • "Copia Listu [...] [Jana Szembeka] Pana Kanclerza W[ielkiego] K[oronnego] do [...] [Józefa Mniszcha] Pana Marszałka W[ielkiego] K[oronnego] z Mitawy 28 Julij 1726" k. 203v-204
  • "Laudes" k. 204
  • "Instrukcya ma Seym Grodzinski 1726 Wetrzech punktach prawo-wiernemu Posłowi Dana" k. 204v-207
  • "Copia Brevis aplica ad archiep[isco]pos et Episcopos Regni Poloniae" [list Benedykta XIII] k. 207-207v
  • "Copia Listu krola [...] do oyca S. Varsavia 30 Martij 1727" k. 207v-208
  • "Fridericus Wilhelmus Rex Borussiae Ad [...] Augustum II Regem Poloniae" k. 208v-210v
  • "Templum pacis et Honoris aeternae memoriae Georgio Magnae Britaniae regi erectum Anno Domini 1727" k. 210v-211
  • "Od Konstantego Prawdzicza nagrobek" Jerzemu I, królowi Anglii k. 211-212
  • "Epitaphium sad dolorosum quia nimis crudete" k. 211v-212
  • "Świeżo wydane nabożeństwo alias Pacierz Marcina Lutra" k. 212-213
  • "Copia Listu bardzo łasnego od Peter Alexewicza z ciemney Piekarni do Xiążęcia Brandebirskiego" k. 213
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • August II Mocny (król Polski ; 1670-1733)
  • Czapski deputat kujawski
  • Flemming, Jakub Henryk koniuszy lit. feldmarszałek saski (1667-1728)
  • Jakub Ludwik Sobieski (królewicz polski ; 1667-1737)
  • Jerzy I (król Wielkiej Brytanii ; 1660-1727)
  • Leopold I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1640-1705)
  • Luther, Martin (1483-1546)
  • Maria Kazimiera (królowa Polski ; 1641-1716)
  • Maria Leszczyńska (królowa Francji ; 1703-1768)
  • Michał Korybut Wiśniowiecki (król Polski ; 1640-1673)
  • Niegolewski, Michał chorąży wschowski
  • Pac, Michał Kazimierz wda wileński hetman w. lit. (1624-1682)
  • Przebendowski, Jan Jerzy podskarbi w. kor. (1639-1729)
  • Stanisław Leszczyński (król Polski ; 1677-1766)
  • Zamoyska, Anna z Działyńskich łowczyna w. kor. (?-1719)
  • Sejm 1689 Warszawa
  • Sejm 1695 Warszawa
  • Sejm 1726 Grodno
  • Elekcja 18 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 17-18 w.
  • Sądownictwo 18 w. Polska
  • Literatura polska 17 w.
  • Prognostyki 18 w.
  • Instrukcje poselskie 18 w.
  • Silva rerum 17 w.
 • Uwagi:
  • Karty puste: 1-6v, 27v-29, 178-179v, 182v-183v, 186v-187, 231v-232, 233v
  • Karty tylnej wyklejki częściowo sklejone. Zapiski na tylnej wyklejce.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Silva
 • 245 a Silva rerum.
 • 246 a "Rozmyslaymyz dzis wierni chrzescianie Sarmatowie [...]" i [Inc.:]
 • 246 a "Nie iestem ia ... waszego honoru [...]" i [Inc.:]
 • 246 a "Antea q[ua]m Gallus triplici modulamine cantet [...]" i [Inc.:]
 • 250 a kop.
 • 260 c 18 w.
 • 300 a 233 k. c 32x20 cm
 • 340 d rkps e Pergamin biały, ślady po wiązaniach, 17 w.
 • 400 a Działyńska, Anna zob. Zamoyska, Anna z Działyńskich
 • 500 a Karty puste: 1-6v, 27v-29, 178-179v, 182v-183v, 186v-187, 231v-232, 233v
 • 500 a Karty tylnej wyklejki częściowo sklejone. Zapiski na tylnej wyklejce.
 • 520 a Wypisy z "Poezji Postu Świętego" Stanisława Herakliusza Lubomirskiego (odpis z "J. M. P. Stanisława Lubomirskiego, Marszałka Wielkiego Koronnego ... Jezus Nazaretański w męce swojej reprezentowany", Toruń, Druk. J. Ch. Laurera, 1705, E. XXI, 471) k. 7-12v
 • 520 a "De verbo Incarnato Vera et genuina s. Joannis apostoli et Evng. Cap. 1 Relatis Carmine Elogiaco elaborata" k. 12v-13
 • 520 a "Piesn postna nabożna o Koronie Polskiey" (inc.: "Rozmyslaymyz dzis wierni chrzescianie Sarmatowie [...]") k. 13-14
 • 520 a "Mowa X[ię]cia [...] Prymassa do Krola [...] przy oddaniu relacyi sensum na konferencyach wyrazonych" k. 14v
 • 520 a "Kopia Listu [...] Pana Woiewody Kijowskiego do X[ię]cia [...] Prymassa" k. 14v-15
 • 520 a "Respons X[ię]cia [...] Prymassa na List [...] W[ojewo]dy Kijowskiego" k. 15
 • 520 a "Instrukcya króla Stanisława dana córce swoiey idącey za Króla Francuskiego przy pożegnaniu" k. 15-17
 • 520 a "Copia Listu [...] Pana [Gawriłło] Gołowina Kanclerza Moskiewskiego do [Teodora Andrzeja Potockiego] X[ię]cia [...] Prymassa z Peterburgu d. 8 Julij 1728" k. 17-18
 • 520 a "Copia responsu od [Teodora Andrzeja Potockiego] X[ię]cia [...] Prymassa na List [...] Pana [Gawriłły] Gołowkina Kanclerza Moskiews[kiego] 19 aug. 1728" k. 18-19v
 • 520 a "Kopia Listu [Teodora Andrzeja Potockiego] X[ię]cia [...] Prymassa do [...] [Stanisława Poniatowskiego] Pana Poniatowskiego Podskarbiego Litt[ewskiego] Generalnego Woysk koronnych Regimentarza pisane[g]o w Łowiczu 10 [decem]bris 1728" k. 19v
 • 520 a "De augusto Rege ex abscissa majore digito pedis P. Radoiewski surrogator Posnaniensis" k. 20
 • 520 a "Valentinus Niedzielski Patronus Tribunalilius Philosophus contra constitutionem novella[m] ita argumentatur" wiersz k. 20
 • 520 a "Encomium in laudem et honorem [...] deputatów Trybunału Koronnego Piotrkowskiego Uni cuiq secundum opera ejus" k. 20v-21v (inc.: "Nie iestem ia ? waszego honoru [...]")
 • 520 a Anegdota o koniu, który został wydarty księdzu i uwiązany u pana Czapskiego deputata kujawskiego k. 22
 • 520 a "Apostrophe cum lemmate na dywdyku końskim [...] deputatów to iest [...] Czapskiemu Deputatowi Kujawskiemu y Rodzonemu Iego jako assystentowi dedykowane 1724" k. 22-23
 • 520 a "Prognostyk iednego człowieka in Imperio, który też przed tym prorokował o woynie wiedeńskiey a teraz" na lata 1724-1740 k. 23v-24
 • 520 a "Moderni ststus Reipub[licis] Polonis descriptio facta anno 1729 29 Augusti" k. 24v
 • 520 a "Relatia Smieszna komedyi, co się stało w karczmie na Pradze tymi dniami po zakończoney elekcyi w Warszawie A. 1733" k. 25-26
 • 520 a Sentencje k. 26
 • 520 a "Mowa [...] Pana [Kaspra Franciszka] Modlibowskiego kasztelana Miedzyrzeckiego podczas senatus Consiscum Wschowie 12 Julji 1737" k. 26-26v
 • 520 a "Votum" k. 26v-27
 • 520 a "Gra Lumbrowa, która się odprawuie na Kongressie Teraznieyszym Iesiennym Roku 1728 z Francuskiego na Polski wytłumaczona" k. 29v
 • 520 a "List od [...] Pana Brzeskiego do [...] [Stanisława Kazimierza Dąmbskiego] X[iędz]a Biskupa Łuckiego w Pakoscie d. 29 Martij 1678" k. 30
 • 520 a "List od [...] Pana [Franciszka Jana] Bielińskiego Miecznika Koronnego do [...] [Stanisława Kazimierza Dąmbskiego] X[iędza] Biskupa Łuckiego wosiecku d. 29 Martij 1678. Pogrzebowy" k. 30-30v
 • 520 a "Od [...] Pana W[ojewo]dy Brzeskiego" k. 30v-31v
 • 520 a "List od [...] Ustrzyckiego Sędziego Sanockie[go] zapraszający na wesele" k. 31v
 • 520 a "List od [...] [Franciszka Martelli] Nuncyusza Sedis Apostolica na Seijmiki inducendo contra Turcos arma" 1678 k. 31v-33
 • 520 a "Copia listu X[ię]cia [...] [Marka Matczyńskiego] Woiewody Bełskiego do I[ego] M[oś]ci Zobozu d. 27 Julij 1687" k. 33-34v
 • 520 a "Copia Listu [...] [Stanisława Kazimierza Dąmbskiego] X[iędz]a Biskupa Łuckiego do Ie[g]o M[oś]ci zapraszaiąc na wesele" k. 34v-35
 • 520 a "Copia listu Ie[go] M[oś]ci do [Innocentego XI] Oyca Swiętego" 1679 k. 35
 • 520 a "Ad Pro[te]ctorem Cardinalem idonum" k. 35v
 • 520 a "Ad Cardinalem Comprotectorem Cili." k. 36
 • 520 a "Legato Caesario responsum 1679 2a. Febr[uari]us. Grodnae Lithuanor[um]" k. 36-37
 • 520 a "Ab Illimo Episcopo Luceoriensi ad [...] Cardinalem R[eg]ni Polonia Protectorem ratione Episcopatus Cracowiensis" k. 37-38v
 • 520 a "List od [...] [Stanisława Kazimierza Dąmbskiego] Biskupa Łuckie[go] do krola [...] z Itowa d. 19 7bris. 1680 A." k. 38v-40v
 • 520 a "List do I[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci od [...] [Stanisława Kazimierza Dąmbskiego] X[iędza] Biskupa Łuckiego" k. 41v-42
 • 520 a "Copia listu [...] X[iędza] Biskupa kijowskie[go] de domo Vroieijskiego? do I[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci" k. 42v-43
 • 520 a "Literae a S. R. M. ad [Innocentium XI] Sanctissimum D[omi]num in Causa Nominationis Sanctissime ac Beatissime in Christo Pater [...]" k. 43-43v
 • 520 a "[Innocentie XI] Sanctissime ac Beatissime in Christo Pater [...]" 1681 k. 43v-44
 • 520 a List Michała Kazimierza Paca do cesarza Leopolda I k. 44-44v
 • 520 a "Litterae a [...] Ioanne IIIo Rege Poloniam ad [...] Cardinalem Cibo" 1681 k. 44v-45
 • 520 a "Insimili Ad Cardinalem Vidonem R[eg]ni Protectorem" 1681 k. 45
 • 520 a "Copia l[itte]rarum Ducis magni Lithuaniae ad Celsismu[s] Episcopu[s] Viennensemo" k. 45v
 • 520 a "Respons na deliberatorias Ie[go] M[oś]ci w sprawie [...] P[an]a Podskarbiego koronnego od [...] Biskupa Łuckiego" k. 45v-46v
 • 520 a "Prawdziwa, przy obronie prawdy y honorze Rycerstwa Polskiego relacya o przeszłey w Roku 1683 w Rakusiech y Węgrzech Campany" k. 46v-52
 • 520 a "Copia listu Wenecki Rz[eczpos]p[oli]tey do I[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci d. 21 Januarij 1684 tempore moderni interregni pisana" k. 52-52v
 • 520 a "Respons I[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci Wenetom" k. 52v-53
 • 520 a "List od [...] X[siędz]a Radzieiowskie[go] Cardinała do [...] [Stanisława Kazimierza Dąmbskiego] X[iędza] Biskupa Płockiego w Lublinie d. 21 Xbris. 1686" k. 53
 • 520 a "Od [...] Pa[na] W[ojewo]dy Ruskiego do tegosz [...] ze Lwowa 15 Januarij 1687" k. 53
 • 520 a "Od [...] [Zbąskiego Jana Stanisława] X[iędz]a Biskupa Przemyskiego we Lwowie 16 Jan[uarii] 1687" k. 53v
 • 520 a "Od [Stanisława Kazimierza Dąmbskiego] [...] X[iędza] Łuckiego do tegosz [...]" k. 53v
 • 520 a "Od [...] X[iędza] krakowskie[go] do tegosz [...]" k. 53v-54
 • 520 a "Od Xiężny [...] Podkanclerzyney do tegosz" k. 54
 • 520 a "Od krola [...] do tegosz [...] ze Lwowa d. 16 Stycznia 1687. Panowa[nia] 13. Roku" k. 54
 • 520 a "Copia literarum Hani Partatorum ad [...] Regem Polonia. [...] Kostanecki Soc[ietatis] Jesu A[nno] 1686 d. 23 8bris scriptarum" k. 54-54v
 • 520 a "Mowa [...] [Krzysztofa Grzymułtowskiego] W[ojewo]dy Poznanskie[go] in Senatus Consilio we Lwowie d. 19 Xbris 1686 A[nno]" k. 54v-56
 • 520 a "Zdanie [...] Pana Grzybowskiego Starosty Grodzieckiego o swieżo przeszłych radach Lwowskich. 1 Junij 1687" k. 56-56v
 • 520 a "Copia Listu [...] [Krzysztofa Grzymułtowskiego] Pana Woiewody Poznanskiego do X[ię]cia Galliczyna de Data ze Lwowa 3tia Junij 1687" k. 57
 • 520 a "List [...] Pana Pieniąszka W[ojewo]dy Sieradzkiego do Iego k[rólewskiej] M[oś]ci de data 3tia Ianuaris Anno 1686 pisany" k. 57v-58v
 • 520 a "List [...] Panow Sapiechow ma Seymiki Relationis pisany Anno 1689 die 25 aprilis" k. 59-61v
 • 520 a "List [...] X[iędza] Kazimierza Opalenskiego Biskupa Chełminskiego pisany na Seymiki Relationis" k. 61v-63
 • 520 a "Elucidatio relacyi sub praetextu quasi tuenda libertatis; Na utaienie konceptów zawziętych in eversionem statuis tey Rz[eczypos]p[oli]tey rzuconych quasi sub nomine prawdziwey relacyi ktora na Seymiki podaie się o demnie Stanisława Szołkowskiego Stolnika Wilkomirskiego" k. 63-66
 • 520 a "Manifest Wielkiego Xięstwa Litt[ewskiego] po seymie rozerwanym anno 1689 w Warszawie napisany" k. 66-67v
 • 520 a "Copia Listu [...] [Stanisława Kazimierza Dąmbskiego] X[ię]dza Nuntiusza Biskupa Płockiego d. 15 Novem[bris] Anno 1689 [...]" k. 67v
 • 520 a "Respons na tenze List" k. 68
 • 520 a List kardynała Barberiniego do nieznanego adresata k. 68v
 • 520 a List kardynała Ottobono do nieznanego adresata k. 68v List do króla k. 68v-70
 • 520 a "Respons na wstanie Marszałkowskie[go] [...] X[ię]dza Jerzego Danhoffa Biskupa Przemyskiego Kanclerza W[ielkiego] Koronnego" k. 70-71v
 • 520 a "Tegoż odpowiedź na denuncyacya obrania Marszałka Poselskiey Izby" k. 71v
 • 520 a "Mowa [...] Marszałka Poselskiego gdy się Izba łączyła z Senatem" k. 71v-72v
 • 520 a "Pożegnanie krola [...] przez [...] Marszałka Poselskie[go] d. 7a Maij 1690 A[nno]" k. 72v-73v
 • 520 a "Litterae Cardinalis Palavicini ad [Stanisława Kazimierza Dąmbskiego] Ep[iscop]um Plocensem [...] 12 febr[uar]ij 1690" k. 73v
 • 520 a "List [...] X[iędza] Płockiego do [Michała Radziejowskiego] Xiążęcia Prymasa z Thorunia 10 9bris 1691" k. 73v-74v
 • 520 a "Copia listu tegoż [...] do tegoż inocassione zimowania żołnierzow powzięty hybernie z Biskupstw w Thorunju d. 28 Jan[uuraii] 1692" k. 74v-76v
 • 520 a "Copia listu kardynała [...] [Michała Radziejowskiego] Arcybiskupa Gnieznie[ńskiego] do [...] [Jerzego Albrechta Denhoffa] Kanclerza W[ielkiego] K[o]r[onnrgo] z Skwierniewic 12 Febr[uariis] 1619 A[nno]" k. 77-77v
 • 520 a "Mowa [...] Biskupa Chełminskiego w Thorunio miana gdy go Thoronczanie przepraszali" k. 78-78v
 • 520 a "List kawalera pewnego staraiącego się przed tym o Pannę apotym z Stryiowskiey niechęci po częsci relegowanego. A[nno] 1692o pisany" k. 82-83
 • 520 a "Odpowiedź szlachecka na ustną przemowę [...] krolewski mosci." k. 78v-82
 • 520 a "Mowa [...] Witwickiego na Seymie Annij 1681" k. 83-92
 • 520 a "Komplement kawalera do Oyca, w ktorym o słowo prosi" k. 92-92v
 • 520 a "Copia listu [...] Pana Bielinskiego Woiewody malborskiego z Grudziądza d. 8va Maij 1684 do [...] [Zygmunta Działyńskiego] P[ana] W[oiewo]dy Kaliskiego: Weselna" k. 92v
 • 520 a "Copia listu [...] Dambskiego Biskupa Płockiego do X[iędza] Chociszewskiego Reformata: ktory ztey reguły do inszey spirabat" k. 93-93v
 • 520 a "Copia listu [...] X[iędza] Biskupa krakowskiego do Xiązęcia [...] Kardynała" k. 93v-94
 • 520 a "[...] X[iądz] Biskup Płocki pisze w swoiey sprawje instancyą do Marszałka Trybunału koronne[go] k. 94
 • 520 a "Rownaz instancya do iednego z [...] Deputatow od tegoż [...] k. 94
 • 520 a "Od tegoż [...] in simili instancya do swoiego Prałata" k. 94v-95
 • 520 a "List wynszuiąciey Oycu Syna przyszlego. weselny" k. 95
 • 520 a "List od [...] Pana Starosti Kiszewskiego z Tribunalu odpisany" k. 95-95v
 • 520 a "List Responsorialai" k. 95v
 • 520 a "List do [...] Jana Kazimierza od [...] Woiewody Brzeskiego. ratione monetae bonae regitationis" k. 95v
 • 520 a "Od tegoż [...] tamże za [...] Lubomirskim" k. 95v-96v
 • 520 a "Od tegoż [...] o szkody vczynjone" k. 96v-97v
 • 520 a Wiersze: "Na ogród Rydzyński", Na ogród Willanowski", "Nagrobek sobie [...] Michała Działyńskiego Kasztela[na] Brzeski[ego] Kujaw[skiego] Marszałka natenczas Trybunalskiego", "Na ImP. Nieguleckiego, chorążego schowskiego nagrobek", "Na oyca, który miał syna głupiego", "O Bernardynie i Babie" (Inc.: Jeden zakonnik wszedł na kazalnicę, aby wypróżnił swoję mózgownicę [...]) k. 213-213v
 • 520 a "Gorszka Wolność Młodziańska Albo odpowiedź na Złote Iarzmo Małżeńskie Przez Iednę Damę Dworską Imieniem drugich wyrażona I na widok podana" k. 214-219v (brak końca)
 • 520 a Inc.: "Redire cogentur ad sua Principia [...]" k.220-220v
 • 520 a Wiersze: łaciński b. pocz., "Nagrobek wolności", "De profundis clamavi ad Te Domine", "Respons za królem Michałem", "Jubilus conclusa pacis Porthae Othomanae cum Polonia", "Na Kupidyna gadka", "Ultimum vale resonans ex tumulo", "Threnodia condolens et consolatoria", "Kawaler za zdrowie damy pierścień połknął, połknąwszy dziwnym sposobem, nie mnieyszą sztuką ratowany we Gdańsku" k. 220v-225
 • 520 a "Mowa [...] Pana Archidiakona Pomorskiego na pogrzebie S. P. [...] Pani z Działynia Zamoyskiey Łowczyny W[ielkiej] K[oronnej] Gniewskiey Bratyańskiey Łąkorskiey etc. Starosciny dziękując za kondolencye y na chleb załobny zapraszaiąc" k. 225-226v
 • 520 a Epigramaty: "In [...] Joannem Tertium", Carmen cancrinum in Jesuitas", "Inverse leges" k. 226v
 • 520 a "Dziesięcioro przykazania króla [...] Augusta wtorego przez Generała Fleminga Sasom w Polszcze exorbituiącym" k. 227-228
 • 520 a "Colloquium [...] Regis Poloniae Augusti II cum Senatore quodam confidente Polono" k. 228-228v
 • 520 a "Quaestiones Polonico morales in Academia Lipsiensi de polono equite moderni temporis propositae in publica disputatione Duarum Sensum Polonus quidam hic exposuit ut videant utinam et Sentiam Equites Poloni quam turpiter apud exteras nationes vapulat Fama nominis eorum" a potem po polsku satyra k. 228v-230
 • 520 a "Epiphania Polonia" k. 230
 • 520 a "Responsum ad quastiones Poloniae Morales in academia Lipsiensi de Polono Equite propositas comparatum in academia Cracovien[sis]" k. 230-231
 • 520 a "Compendium [...] regum Polomiae" k. 232v-233
 • 520 a Receptury k. 234
 • 520 a "Copia listu [...] [Jerzego Albrehta Denhoffa] kanclerza koronne[go] do [...] W[ojewo]dzica kaliskiego: d. 12 7bris 1694" k. 97v-98
 • 520 a "Enarracya mediorum po rozeszłym Warszawskim Seymie in Senatus Consilio Anni 1695 D. 3a Martij z Warszawy pisana" k. 98-99
 • 520 a "Mowa do krola [...] od całego Generału Mazowieckiego przez [...] Godlewskiego Staro[stę] Nurskiego. Ibidem." k. 99-100v
 • 520 a "Mowa Ie[go] Kro[lewskiej] M[oś]ci przy konkluzyi Senatus Consilij po niedoszłym Seymie Warszawskim Roku 1695 D. 20a Martij" k. 100v-101v
 • 520 a "List pewnego Senatora pisany do [...] Macieia Działynskiego" k. 101v
 • 520 a "List od [...] X[iędza] Biskupa kuiaw[skiego] nowego Roku winszuiący I[ego] Kr[ólewskiej] M[oś]ci" k. 101v-102
 • 520 a Listy (5) do bliżej nieokreślonego księcia patrona k. 102-103v
 • 520 a Listy (3) do rodziny królewskiej k. 103-104v
 • 520 a "Ołtarzyk na seymie warszawskim A. 1695" k. 104v-105
 • 520 a "Notata Annorum" k. 105
 • 520 a "Poloniae descriptio" k. 106
 • 520 a "Aliud Reonum Poloniae" k. 106
 • 520 a "Auguria futurorum Regum in Polonia post mortem Sigismundi Augusti" k. 106v
 • 520 a Dialog Polityka i Prostaka k. 107-125
 • 520 a "Copia listu [...] [Stefana Bidzińskiego] kasztelana Sandomierskiego do [Marii Kazimiery] Krolowey [...] ultima July 1696 z Chęcin pisanego" k. 125-125v
 • 520 a "Kondolencya Krolowey [...] Od Woiewod[z]twa Ruskiego" k. 126-126v
 • 520 a "Kondolencya Krolewicom [...] od tegosz Woiewodztwa Ruskiego" k. 126v-127
 • 520 a "Kopia Listu Krolewica [...] Jakuba do Seymiku Srzedzkiego" k. 127-127v
 • 520 a "Kopia Listu od Woiewództw Wielgopolskich z Seymiku Srzedzkiego fo inszych Woiewodztw" k. 127v-128
 • 520 a "Respons [...] Biskupom Kuiawskiemu od Sejmiku Srzedzkiego" k. 128-129
 • 520 a "Rozmowa królowey [...] z królewiczem [...] Jakubem o teraźnieyszych rzeczach" k. 129v-131
 • 520 a "Polska tak od praetensyi do korony przez królewicza Jakuba utrapiona, jako potym kiedy Krolem niezostał ucieszona. W Wenecyi na operze włoskiey manierą włoską y stylem wykształtowana, a potym na Polskie przetłumaczona" k. 131v-134v
 • 520 a "Copia Listu drugiego z Warszawy 18 Dece[m]bris Anno 1696" k. 134v-135v
 • 520 a "Respons z pewnego Seymiku Relationis po Zerwaney Konwokacyi na List [...] X[ię]dza Dą[m]bskiego Biskupa Kuiawskiego" 1696 k. 135v-136v
 • 520 a "Rationes dla ktorych niepowinna [...] Domus Regia ad Thronum, intuitu zasług utriusq[ue] Parentis" k. 136v-137
 • 520 a "Copia Listu [...] [Jana Stanisława Witwickiego] Xiędza Biskupa Poznanskiego pisanego d. 9o Decembris 1696 Do Woiewodztw Wielkipolskich na Seymik Srzedzki" k. 137v
 • 520 a "Copia Listu [...] Biskupa Kujawskiego do X[i]ęcia [...] Kardynała" k. 137v-138v
 • 520 a "Templum pacis" k. 138v-140v
 • 520 a "Awantura pewna statui moderno służąca" k. 140v-141v
 • 520 a "Respons [...] Pana Woyciecha Czackiego Starosty Włodzimierskiego na List [...] Pana Starosty Krasnosławskiego" k. 141v-143v
 • 520 a "Krotkie Pożegnanie Krolowy [...] przez List z Katafalku z Zamku warszawskiego do Bielan pisany. Anno 1694 Die 11 Aprilis" k. 143v-144
 • 520 a "Copia Listu [...] [Andrzeja Niemojewskiego] Pana Kasztelana Bydgoskiego do [...] [Stanisława Kazimierza Dąmbskiego] Biskupa Kujawskiego. Z Sochaczewa 11 Julij 1694" k. 144-145
 • 520 a "Copia Listu Pewnego z Karkowa do iednego Rokoszana 17 9bris 1697" k. 145v
 • 520 a "Respons na tenze List od Rokoszana" k. 145v-147v
 • 520 a "Copia Listu [...] Marszałka Wielkiego Koronnego do [...] Pana Podskarbiego Wielkiey K[o[ro]n[y] X[ięstwa] Litewskieg[o]o z Uiazdowa Dnia 10 Januarij" k. 147v-148
 • 520 a "Pamiątka rokoszu Gliniańskiego Anno D[om]i]ni 1374 Teraźnieyszemu Czasowi służąca w roku 1698" k. 148v-151
 • 520 a "Kopia Listu Krola [...] do Xziążecia Kardinała Primasa Koronnego" k. 151
 • 520 a Wiersze: "Przestroga na excommuniki paskwilantów", "Królowi saskiemu Fryderykowi", "O królowey [...] Maryey Kazimierzowey", "Domowi królewskiemu", "Oyczyźnie", "Duchowieństwu", "Jezuycie królewskiemu", "Woysku koronnemu" k. 151v-152v
 • 520 a "Traktat z rokoszem generalnym zawarty Die 5ta Maij Anno Domini 1698" k. 153-160
 • 520 a "Mowa [...] Pana Stephana Humienieckiego Stolnika Podolskiego Marszałka Rokoszu Ge[eneralnego] zegnaiąc Kolo przy rozwiązaniu Zwiąsku Rokoszu Die 15ma Maij An[n]o 1698" k. 160-160v
 • 520 a "Puncta do Rady na Dzien 26 Maia zrana o godzinie 10" k. 160v-161
 • 520 a "Druga Mowa [...] Pana Stephana Humieckiego witaiąc krola [...] w Warszawie 22 Maij Anno 1698" k. 161-161v
 • 520 a "Mowa [...] Pana Węgierskiego napoparciu Elekcyi miedzy Warszwaą a Wolą Die 20ma Augusti Anno 1698" k. 161v-162v
 • 520 a "Mowa [...] Pana Węgierskiego do [...] Przependowskiego woiewody Malborskiego po poparciu Elekcyi kiedy Rokosz Stanął w Warszawie podczas Scysiey a parte Contra r[em] Deputowanego do tegosz [...] Przependowskiego aby ustąpił ex nunc z warszawy afakcyi nierobił z tą resolucją, ieżeli benevole ustąpic nie zechce wygnac go deklarowano" k. 162v-163
 • 520 a "Mowa [...] Węgierskiego w Łowiczu podczas traktatu 1698" k. 163-164
 • 520 a "Postanowienie wieleńskie" 1701 k. 164-165
 • 520 a "Rada pewnego konsyliarza JKM zaraz po koronacyi iako ma sobie w zamieszaney Rz[e]cz[ypos]politey postąpić y iakim sposobem zostać Dziedzicznym Panem Korony Polskiey y W[ielkiego] X[ięstwa] Litewskiego" k. 165-167
 • 520 a "Mowa [...] Pana Karola Suchorzewskiego Posła z Seymiku Srzedzkiego do krola I[ego] M[ości]" k. 167-168
 • 520 a "Mowa [...] Pana Jozefa Kraiewskiego Posła Litewskiego Na Seymiku Srzedzkim miana Dnia 11 kwietnia 1701" k. 168v-170
 • 520 a "Speculum, w którym się każdy przeyrzeć może quid sit optandum Republicae R. P. 1701" k. 170-171
 • 520 a "Copia Listu [...] Pana Woiewody Sandomierskiego do [...] Pana Woiewody Wilenskiego" k. 171
 • 520 a "Przestroga do Całey Rzeczypospolitey" k. 171v-172v
 • 520 a List Biskupa Żmudzkiego do nn w sprawie zakonów k. 173-173v
 • 520 a "Copia Responsu od X[ię]cia [...] Primasa do [...] [Jana Chryzostoma Pieniążka] Pana W[ojewo]dy Sieradzkiego R. P. 1702" k. 173v-175
 • 520 a "Respons od X[ię]cia [...] do [Andrzeja Chryzostoma Załuskiego] X[ię]cia [...] Warminskiego Kanclerza Koronnego w Łowiczu 10 Xbris 1702" k. 175-176
 • 520 a "Wiersze in Mortem Illustrissimi D[omi]ni Petri Tarło Episcopi Poznaniensis" [Inc.: "Antea q[ua]m Gallus triplici modulamine cantet [...]"] k. 176v
 • 520 a "Continuatio Notatorum. Anni Temporis [...]" k. 177
 • 520 a 'Manifest krola [...] Stanisława po poddaniu Miasta Gdańska in Lucem wydany Roku 1734" k. 177v
 • 520 a "Zregestrowanie całey Xięgi przez liczby kart" k. 180-182
 • 520 a "Mowa [...] Pana Karola Suchorzewskiego Posła z Seymiku Srzedzkiego do Krola [...]" k. 184-185
 • 520 a "Mowa [...] Jozefa Krajewskiego Posła Litewskiego na Seymiku Srzedzkim miana Dnia 11 Kwietnia Roku 1701" k. 185-186
 • 520 a "[...] Pan Borucki czterech [...] Senatorow kuiawskich tak opisał" k. 187v
 • 520 a "Copia Literarum SS Regis Prussiae [Fridericus Wilhelmus] in Causa nefandi Excessus Incolarum Therunens die 17 Julij et Anno 1724 perpetrati. ad Serenissimum Augustum Secundum Poloniarum Regem Scriptarum" k. 188-189
 • 520 a "Rsponsum SSmi Augusti Secundi Regis Poloniae ad Regem Borussiae [ad Fridericum Wilhelmum] datum" 1724 k. 189-190v
 • 520 a "Copia Brevis Literarum apostolicarum as Illustrem et Excellentem Dominum Joannem Szembek Supremum R[e]gni Cancellarium Benedicti Papae XIII" 1725 k. 190v-191
 • 520 a "Copia Recredentialium a SSmo [Augusta II] Rege Poloniae ad [Jerzego I] SSmum Regem Angliae" 1725 k. 191
 • 520 a "Copia Literarum ab Eodem SSmo Rege ad [Jerzego I] SS. Regem Angliae" k. 191-191v
 • 520 a "Momwa kardynała de Roan do Pryncessij Maryi krola Stanisława Corki w kosciele Straszburskim miana roku 1725" k. 191v-192v
 • 520 a "List [Teodora Andrzeja Potockiego] X[ię]cia [...] Primasa do krola [...] Augusta II pisany anno 1725to" k. 192v-193v
 • 520 a "Respons Naiasnieiszego krola [...] Augusta II na List [Teodora Andrzeja Potockiego] X[ię]cia [...] Prymasa" k. 193v-194
 • 520 a "Kopia Listu Dyssydentow Wielkiey y Maley Polski y W[ielkiego] X[ięstwa] Litewskiego do Jasnie Oswieconego [Teodora Andrzeja Potockiego] X[ię]cia [...] Primasa" 1725 k. 194-194v
 • 520 a "Copia Literarum ab ordinibus Gene ralibus Faederatis Belgij ad [Augusta II] SS Regem Poloniae" 1725 k. 194v-196
 • 520 a "Respons [...] [Teodora Andrzeja Potockiego] X[ię]cia [...] Primasa na List Dessydentow Wielkiey y Małey Polski y W[ielkiego] X[ięstwa] Litewskiego do Ja[śnie] O[świeconego] X[ię]cia I[ego] M[ości] ordynowany" k. 196v-198
 • 520 a "Replika pewnego kathilika na Votum [...] Pana Przebendowskiego Podskarbiego W[ielkiego] K[oronnego] ktore miał in Senatus Consilio w Zamku Warszawskim d. 7 Febru[arii] 1726" k. 198-200v
 • 520 a "Konfidencka Do Konfidenta z Rzymskiey Poczty relacya 20 Martij 1726" k. 200v-202v
 • 520 a "Epitaphium Dolorosum [...] Comiti Vitztum Succamerario Saxoniae prope Nadarzyn 15 Aprilis a Monsieur Sant Gille e sclopeto occiso scriptum anno 1726" k. 202v-203
 • 520 a "Copia Listu [...] [Jana Szembeka] Pana Kanclerza W[ielkiego] K[oronnego] do [...] [Józefa Mniszcha] Pana Marszałka W[ielkiego] K[oronnego] z Mitawy 28 Julij 1726" k. 203v-204
 • 520 a "Laudes" k. 204
 • 520 a "Instrukcya ma Seym Grodzinski 1726 Wetrzech punktach prawo-wiernemu Posłowi Dana" k. 204v-207
 • 520 a "Copia Brevis aplica ad archiep[isco]pos et Episcopos Regni Poloniae" [list Benedykta XIII] k. 207-207v
 • 520 a "Copia Listu krola [...] do oyca S. Varsavia 30 Martij 1727" k. 207v-208
 • 520 a "Fridericus Wilhelmus Rex Borussiae Ad [...] Augustum II Regem Poloniae" k. 208v-210v
 • 520 a "Templum pacis et Honoris aeternae memoriae Georgio Magnae Britaniae regi erectum Anno Domini 1727" k. 210v-211
 • 520 a "Od Konstantego Prawdzicza nagrobek" Jerzemu I, królowi Anglii k. 211-212
 • 520 a "Epitaphium sad dolorosum quia nimis crudete" k. 211v-212
 • 520 a "Świeżo wydane nabożeństwo alias Pacierz Marcina Lutra" k. 212-213
 • 520 a "Copia Listu bardzo łasnego od Peter Alexewicza z ciemney Piekarni do Xiążęcia Brandebirskiego" k. 213
 • 530 d Mf 5792
 • 530 d Mf 6446
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK VI, 81 w Działyński Tytus
 • 600 a August b II Mocny c (król Polski ; d 1670-1733)
 • 600 a Czapski c deputat kujawski
 • 600 a Flemming, Jakub Henryk c koniuszy lit. feldmarszałek saski d (1667-1728)
 • 600 a Jakub Ludwik Sobieski c (królewicz polski ; d 1667-1737)
 • 600 a Jerzy b I c (król Wielkiej Brytanii ; d 1660-1727)
 • 600 a Leopold b I c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1640-1705)
 • 600 a Luther, Martin d (1483-1546)
 • 600 a Maria Kazimiera c (królowa Polski ; d 1641-1716)
 • 600 a Maria Leszczyńska c (królowa Francji ; d 1703-1768)
 • 600 a Michał Korybut Wiśniowiecki c (król Polski ; d 1640-1673)
 • 600 a Niegolewski, Michał c chorąży wschowski
 • 600 a Pac, Michał Kazimierz c wda wileński hetman w. lit. d (1624-1682)
 • 600 a Przebendowski, Jan Jerzy c podskarbi w. kor. d (1639-1729)
 • 600 a Stanisław Leszczyński c (król Polski ; d 1677-1766)
 • 600 a Zamoyska, Anna z Działyńskich c łowczyna w. kor. d (?-1719)
 • 610 a Sejm 1689 Warszawa
 • 610 a Sejm 1695 Warszawa
 • 610 a Sejm 1726 Grodno
 • 650 a Elekcja y 18 w.
 • 650 a Korespondencja dyplomatyczna y 17-18 w.
 • 650 a Sądownictwo y 18 w. z Polska
 • 650 a Literatura polska y 17 w.
 • 653 a Prognostyki 18 w.
 • 653 a Instrukcje poselskie 18 w.
 • 653 a Silva rerum 17 w.
 • 700 a Barberini, Antonio Marcello c kard. d (1569-1646)
 • 700 a Benedykt b XIII c (papież ; d 1650-1730)
 • 700 a Bidziński, Stefan c klan i wda sandomierski d (ca 1630-1704)
 • 700 a Bieliński, Franciszek Jan c wda malborski miecz. kor. d (?-1685)
 • 700 a Chociszewski c ksiądz
 • 700 a Czacki, Wojciech c sta włodzimierski d (1621-?)
 • 700 a Dąmbski, Stanisław Kazimierz c bp chełmski d (ca 1638-1700)
 • 700 a Denhoff, Jerzy Albrecht c kanclerz w. kor. d (1640-1702)
 • 700 a Działyński Michał c klan brzesko-kujawski d (?-1713)
 • 700 a Działyński, Zygmunt c wda kaliski d (?-1685)
 • 700 a Godlewski, Stanisław c sta nurski klan podlaski d (?-1709)
 • 700 a Gołowkin, Gawiriłło c kanclerz rosyjski d (1660-1734)
 • 700 a Grzybowski, Teofil c sta grodzieński d (?-po 1676)
 • 700 a Grzymułtowski, Krzysztof c wda poznański d (1620-1687)
 • 700 a Humiecki Stefan Kazimierz c wda podolski d (?-1736)
 • 700 a Innocenty b XI c (papież ; d 1611-1689)
 • 700 a Jan b III Sobieski c (król Polski ; d 1629-1696)
 • 700 a Krajewski, Józef c poseł lit.
 • 700 a Martelli, Franciszek c nuncjusz apostolski
 • 700 a Matczyński Marek c wda ruski podskarbi w. kor. d (1631-1697)
 • 700 a Mniszech, Józef c marszałek w. kor. d (1670-1747)
 • 700 a Modlibowski, Kasper Franciszek c klan międzyrzecki d (?-1686)
 • 700 a Niedzielski, Walenty c patron trybunału piotrkowskiego
 • 700 a Niemojewski, Andrzej c klan bydgoski d (?-1701)
 • 700 a Opaliński, Kazimierz Jan c bp chełmiński d (1639-1693)
 • 700 a Pieniążek, Jan Chryzostom c sta oświęcimski wda sieradzki d (ca 1630-ca 1712)
 • 700 a Poniatowski, Stanisław c klan krakowski d (1676-1762)
 • 700 a Potocki, Teodor Andrzej c prymas d (1664-1738)
 • 700 a Radziejowski, Michał c prymas d (1645-1705)
 • 700 a Suchorzewski, Karol c poseł
 • 700 a Szembek, Jan c kanclerz w. kor. d (?-1731)
 • 700 a Szołkowski, Stanisław c stolnik wiłkomirski
 • 700 a Vidoni, Piotr c kard. protektor Polski
 • 700 a Witwicki, Jan Stanisław c bp kujawski łucki poznański d (1630-1698)
 • 700 a Załuski, Andrzej Chryzostom c kanclerz w. kor. d (ca 1650-1711)
 • 700 a Zbąski, Jan Stanisław c bp przemyski d (1629-1697)
 • 777 a Niedzielski, Walenty patron trybunału piotrkowskiego t contra constitutionem novell~ ita argumentatur wiersz
 • 777 a Żydowski, Andrzej Jan (?-1721) t Gorszka wolność młodziańska albo |odpowiedź na Złote jarzmo małżeńskie przez jednę damę dworską imieniem drugich wyrażona i na widok podana
 • 777 a Prawdzicz, Konstanty t Od Konstantego Prawdzicza nagrobek Jerzemu I królowi Anglii
 • 777 a Lubomirski, Stanisław Herakliusz (1642-1702) t Rytm o Męce Pańskiej
 • 852 j BK 00984
 • 999 d 19.07.11

Indexes