Silva rerum z czasów Stanisława Poniatowskiego.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 01075
 • Kopie: Mf 1012
 • Tytuł: Silva rerum z czasów Stanisława Poniatowskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 108 k. 36x21 cm
 • Oprawa: Półskórek, 19 w. bardzo zniszczona
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • "Summarium documentorum granicialium ex [brak tekstu] ad Calamum Reproductorum et Comporatorum in Termino [brak tekstu] Feria Secunda post Festum [...] Bartholomei Apostoli inter [brak tekstu] Bysławek ab una et Bona Bysław majus agitata 1766to" k. 3-3v
  • "Notabiliora" k. 5v
  • "Epilogus na seym warszawski roku 1748. Odprawiony a niedoszły cały" k. 5v-8v [wiersz]
  • "Mowy rozne posła prowincyi Pruskiey na Seymie Ordynaryinym Warszawskim 1766 agitowanym do roznych Materyi stosowane": ["Krotkie Wotum na Elekcyią Marszałka Posell[sliego] per Iurnam miane" k. 9, "Mowa na proiekt porządku traktowania skarbowych materyi na seymie" k. 9-9v, "Mowa na proiekt nowego podatkowania na mieysce zniesionego cła generalnego" k. 9v-10, "Mowa In materia wiary przeciw Dyssydentom" k. 10-10v, "Mowa na proiekt Mostowego Grobelnego" k. 10v-11] k. 9-11
  • "Mowa na Seymiku Sztumskim Extraordynaryinym przed Generalnym 1767 miana" k. 11-12
  • "Mowa na Generale Grudziądzkim Extraordynaryinym przy złożeniu Laski Marszałkowskiey roku 1767 miana" k. 13-13v
  • "Mowa na tymże Generale miana w ktorey stary Marszałek nowo obranemu Laskę Marszałkowską oddaie" k. 13v-14
  • "Votum na Zagaienie Seymiku Deputackiego w Sztumie Roku 1767" k. 14
  • "Manifest [...] dua [...] Kaietana Sołtyka Biskupa Krakowskiego dua siewiercę Roku 1767 d[ie] 24 8bris przed niewolą swoią napisany y oddany [...] Jozefowi Kownackiemu dworzaninowi jego ktory osobiscie stanąwszy w Grodzie ad akta Grodnen[si]s podał tenże Manifest tenoris talis" k. 14-15
  • "Kopia lsitu [...] W[oje]w[o]dy smoleńskiego do krola [...] 1767" k. 15v
  • "Monitor wydany roku 1767 z okazyi konfederacyi Dysydentskich" k. 15v-16
  • "Wiersze na Seym 1767 y [17]68 a[nn]o w Warszawie agitowany" k. 16
  • "Mowa dopraszaiąca się Indigenatu Pruskiego 1766 d[ie] 19 września miana" k. 16-16v
  • "Mowa na podziękowanie za konferowany Indygenat na Generale Malbor[skim] [?] d[ie] 19 września 1766 miana. Bninski k. 16v-17v
  • "Mowa przy wotowaniu na Marszałka [...] Jezierskiego Posła Lubelskiego 1764 na seymie conuocationis" k. 17v-18
  • "Mowa przy konkluzyi Seymu" k. 18-18v
  • "Mowa Ławnika na Generale w Grudziądzu przy złączeniu się zagaienia Koła Rycerskiego z Senatem Roku 1764 d[ie] 29 8bris miana" k. 18v-19v
  • "Mowa [...] Piwnickiego chorążego malborskiego posła pruskiego na Seymie Coronat[io]nis d[ie] 16 8bris[?] 1764 miana" k. 19v-22
  • "Mowa na Generale Malborskim na podziękowaniu za konferowaną sobie laską Marszałkowską d[ie] 9 września 1766 miana" k. 22-22v
  • "Mowa na tymże Generale na pozegnanie miana" k. 22v-23
  • "Kopia Listu krola [...] Polskiego do krola [...] Stanisława" k. 23-23v
  • "Respons [króla Stanisława na list króla Polskiego]" k. 23v-24
  • "Respons [króla Polskiego na list króla Stanisława]" k. 24-24v
  • "Wiersze pod czas konfederacyi w Polsze 1768 a[nn]o" k. 24v-25
  • "Drugie wiersze" k. 25-25v
  • "Kopia mowy czyli Listu [...] Rz[eczypos]p[oli]ty Pols[kiej] skonfederowany do [...] Imperatorowey Rossyiskiey" k. 26-26v
  • "Kopia Listu Związku Woyskowego do Oyca S[witętego] d[ie] 10 Marca 1768" k. 27-27v
  • "Początek Testamentu uczynionego przez niegdy[ś] [...] Michała Sapiehy Podkanclerzego W[ielkiego] K[sięstwa] Lite[wskiego]" k. 27v-28
  • "Hac Inferiora desumpta et Libro cui titulus abrys doczesney szczęsliwosci przez [...] Stanislawa Witwickiego Biskupa Łuckiego y Brzeskiego w Warszawie drukowany Roku 1685 a teraz po trzeci raz w Wilnie Roku 1754" k. 29-31v
  • "Sententia variorum" k. 30v-33v
  • "Deastra Principaliora antiquorum" [wymienieni bogowie rzymscy, z boku dopis Cicero] k. 34
  • "XII Labores Herculis" k. 34
  • "Insignia Boszkom ad Starozytnosci dane" k. 34-34v
  • "Currus albo Poiazdy Deastrow Poganskich" k. 34v
  • Lista bóstw starożytnych k. 34v
  • "Znaki zodiaczne wierszem" [pisane po łacinie z tłumaczeniem polskim] k. 34v
  • "Wiatry Owidyusza wierszem pisane" [przetłumaczone na język polski] k. 35
  • "Opiewanie Septanarum Numerum alias Rok Siodmy Klimateryczny. Według Majolusa" [przetłumaczone wierszem na język polski] k. 35-35v
  • "Muzyce wiersz przypisany" k. 35v
  • "De Republica" k. 36
  • "Indukta sprawy" k. 36v
  • "Indukta Druga" k. 36v-37
  • "Indukta w sprawie [...] Gurowski 1767 miana" k. 37-37v
  • "Mowa zegnaiąca Kaptury Sochaczewskie" k. 37v-38
  • "Mowa [...] Rzewuskiego starosty [?] na Seymie miana 1767" k. 38
  • "Mowa do X[ię]cia [...] Prymasa z Rekognicyą 1768" k. 38v
  • "Mowa Bninskiego starosty Marzynowy pod czas sprawy a[nn]o 1764 miana" k. 38v-39
  • "Mowa [...] Goleiewskiego po zabraniu Senatorow Roku 1764" k. 39-39v
  • "Mowa tegoż tamże" k. 39v-40
  • "Mowa [...] Radwanskiego tamże" k. 40
  • "Mowa X[ię]cia [...] Sołtyka biskupa Krakowskiego 1767 a[nn]o" k. 40-40v
  • "Genealogia Mielżynskich" k. 41v-42
  • "Manifest [...] Dzierzanowskiego Marszałka Konfederacyi ziemi gostynskiey a[nn]o 1768" k. 42v-44v
  • "Mowa przy wyprowadzaniu ciała [...] Sapiehy podkomorzego W[ielkiego] X[ięstwa] Litt[ewskiego] d[ie] 4 9bris 1760 miana" k. 44v-46
  • "Oratio ante Certamen Philosophicum" k. 46
  • "List iednego szlachcica Mazowieckiego do [...] Grabowskiego czasu ieszcze nierozwiązany konfederacyi słuckiey, ktorey tenże [...] Grabowski był Marszałkiem pisanego" k. 47-54
  • "Od Narodu do poety ubolewającego nad przypadkiem intruza na tron Polski w Warszawie dnia 3 Listopada R[oku] 1771 doswiadczonych" k. 54-55
  • "Apostropha do krola" k. 55-55v
  • "Manifest" k. 55v-62v
  • "Planctus [...] Josephi Gorski Assensoris[?] Terrestris Dirschaviensis super Societatem Jesu mentem" k. 63
  • "Idem Metro Latino redditus per [...] Adamu[m] Wysocki S.J." k. 63v
  • "Dyskurs polityczny [...] kadeta Szkoły Rycerskiej z [...] panem konwiktorem ex Collegio Nobilis Scholarum P.P. o maxymach politycznych z interessow snujących się w R[eczypos]p[o]lity Polskiey na dowod korzystania wyborney z nowych funduszow edukacyi z Zamku Warszawy Roku 1768 [d]ie 20 augusti traktowany" k. 64-83
  • "Duma nad wzięciem Senatorow y Posła 1767mo A[nn]o" k. 83-84
  • "Mysl nad czasem teraznieyszym y nieszczęsliwościami zostawiona" k. 84-86
  • "Konfederat wielko Polski 1769 R[oku] d[ie] 20 Marca tę przestrogę X[ię]ciu Repninowi po Warszawie rozrzuca, a to z okoliczności słow tegoż posła Appraxynowi powiedzianych przy wysłaniu go z woyskiem przeciwko konfederacyi Wielko Pol[ski]ey Narob z tych swin szynkow na swięta" k. 86-86v
  • "Wiersze na Xiążąt Radziwiłow y Czartoryskich wzdłuż co innego a wszerz wraz co innego znaczące 1767mo A[nn]o rozrzucone w Warszawie" k. 86v-87
  • "Rozmowa [...] Rzewuskiego W[ojewo]dy Krakow[skiego] Hetmana Pol[skieg]o Koron[neg]o z synem swoim starostą Dolińskim Posłem Podolskim 1767 w więzieniu Moskiewskim Wierszem pisana" k. 87-90v
  • "Wiersze [...] X[ię]cia Sołtyka biskupa krakowskiego do Narodu z Reflexyami w więzieniu napisane 1767mo A[nn]o in Decembris" k. 90v-94
  • "Umysł konfederata napisany w Barze 4 Aprilis 1768mo" k. 94-94v
  • "Wdzięcznosc Patryoty" k. 94v-95
  • "Lament Wiary y Wolności Polskiey 1768 opisany" k. 95-97v
  • "Skrypt przeciwko Dyssydentom Wolnosc Summienia y inne vitia naganiaiący pod Imieniem Konfederacya Cygańska w Wilnie podniesiona 1768 A[nn]o" k. 97v-104v
  • "Arcana Krola [...] Stanisława Augusta ab Acta Elekcyu układane in 1768 wyiawione" k. 105-107v
  • "Memoria kupionych rzeczy na przyodziewek od 1818 a[nn]o" k. 108 [wyklejka]
 • Proweniencja: Ze zbiorów Edwarda Grabowskiego z Radwanicy, nabyte w 1873 od A. Ashera w Berlinie, zob. Katalog Ashera nr 88, Berlin 1870, k. 172,
 • Hasła przedmiotowe:
  • Rzewuski Seweryn (1743-1811)
  • Collegium Nobilium Warszawa
  • Szkoła Rycerska Warszawa
  • Sejm (1767) Sztum
  • Sejm (1764) Warszawa
  • Sejm (1748) Warszawa
  • Sejm (1766) Warszawa
  • Sejm (1767-1768) Warszawa
  • Sejm (1767) Grudziądz
  • Sejm (1764) Grudziądz
  • Sejm (1766) Malbork
  • Konfederacja 1767 r. toruńska
  • Konfederacja 1768-1772 r. barska
  • Literatura polska 18 w.
  • Ubiór 18 w.
  • Protestantyzm 18 w.
  • Testament 18 w.
  • Genealogia 18 w.
  • Anegdoty 18 w.
  • Bysławek (woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski, gm. Lubiewo) 18 w.
  • Bysław (woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski, gm. Lubiewo) 18 w.
  • Prusy Królewskie 18 w.
  • Wielkopolska 18 w.
 • Uwagi: Karty puste: 4-5v, 28v, 41, 46v
 • Katalogi: "E. XXXIII,138

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Silva rerum
 • 245 $a Silva rerum z czasów Stanisława Poniatowskiego.
 • 246 $a "Conventus noster Uentus [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Moy kochany Baranicki [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Wieciesz o iakiey chcę pisac Nowinie [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Nam modo purpureo vires capit Eurus ab orta [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Zmocniycie Niebiosy Czartoryskich siłę [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Niech to w żadnego niepostoi myśli [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "O! dziury ak bez czoła! y tyż to Narodzie [...] $i [Inc.:]
 • 246 $a "Przejeżdzam Nieporęcki Las już to po Seymie [...]" $i [Inc.:]
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 18 w.
 • 300 $a 108 k. $c 36x21 cm
 • 340 $d Rkps $e Półskórek, 19 w. bardzo zniszczona
 • 500 $a Karty puste: 4-5v, 28v, 41, 46v
 • 510 $a "E. $c XXXIII,138
 • 520 $a "Summarium documentorum granicialium ex [brak tekstu] ad Calamum Reproductorum et Comporatorum in Termino [brak tekstu] Feria Secunda post Festum [...] Bartholomei Apostoli inter [brak tekstu] Bysławek ab una et Bona Bysław majus agitata 1766to" k. 3-3v
 • 520 $a "Notabiliora" k. 5v
 • 520 $a "Epilogus na seym warszawski roku 1748. Odprawiony a niedoszły cały" k. 5v-8v [wiersz]
 • 520 $a "Mowy rozne posła prowincyi Pruskiey na Seymie Ordynaryinym Warszawskim 1766 agitowanym do roznych Materyi stosowane": ["Krotkie Wotum na Elekcyią Marszałka Posell[sliego] per Iurnam miane" k. 9, "Mowa na proiekt porządku traktowania skarbowych materyi na seymie" k. 9-9v, "Mowa na proiekt nowego podatkowania na mieysce zniesionego cła generalnego" k. 9v-10, "Mowa In materia wiary przeciw Dyssydentom" k. 10-10v, "Mowa na proiekt Mostowego Grobelnego" k. 10v-11] k. 9-11
 • 520 $a "Mowa na Seymiku Sztumskim Extraordynaryinym przed Generalnym 1767 miana" k. 11-12
 • 520 $a "Mowa na Generale Grudziądzkim Extraordynaryinym przy złożeniu Laski Marszałkowskiey roku 1767 miana" k. 13-13v
 • 520 $a "Mowa na tymże Generale miana w ktorey stary Marszałek nowo obranemu Laskę Marszałkowską oddaie" k. 13v-14
 • 520 $a "Votum na Zagaienie Seymiku Deputackiego w Sztumie Roku 1767" k. 14
 • 520 $a "Manifest [...] dua [...] Kaietana Sołtyka Biskupa Krakowskiego dua siewiercę Roku 1767 d[ie] 24 8bris przed niewolą swoią napisany y oddany [...] Jozefowi Kownackiemu dworzaninowi jego ktory osobiscie stanąwszy w Grodzie ad akta Grodnen[si]s podał tenże Manifest tenoris talis" k. 14-15
 • 520 $a "Kopia lsitu [...] W[oje]w[o]dy smoleńskiego do krola [...] 1767" k. 15v
 • 520 $a "Monitor wydany roku 1767 z okazyi konfederacyi Dysydentskich" k. 15v-16
 • 520 $a "Wiersze na Seym 1767 y [17]68 a[nn]o w Warszawie agitowany" k. 16
 • 520 $a "Mowa dopraszaiąca się Indigenatu Pruskiego 1766 d[ie] 19 września miana" k. 16-16v
 • 520 $a "Mowa na podziękowanie za konferowany Indygenat na Generale Malbor[skim] [?] d[ie] 19 września 1766 miana. Bninski k. 16v-17v
 • 520 $a "Mowa przy wotowaniu na Marszałka [...] Jezierskiego Posła Lubelskiego 1764 na seymie conuocationis" k. 17v-18
 • 520 $a "Mowa przy konkluzyi Seymu" k. 18-18v
 • 520 $a "Mowa Ławnika na Generale w Grudziądzu przy złączeniu się zagaienia Koła Rycerskiego z Senatem Roku 1764 d[ie] 29 8bris miana" k. 18v-19v
 • 520 $a "Mowa [...] Piwnickiego chorążego malborskiego posła pruskiego na Seymie Coronat[io]nis d[ie] 16 8bris[?] 1764 miana" k. 19v-22
 • 520 $a "Mowa na Generale Malborskim na podziękowaniu za konferowaną sobie laską Marszałkowską d[ie] 9 września 1766 miana" k. 22-22v
 • 520 $a "Mowa na tymże Generale na pozegnanie miana" k. 22v-23
 • 520 $a "Kopia Listu krola [...] Polskiego do krola [...] Stanisława" k. 23-23v
 • 520 $a "Respons [króla Stanisława na list króla Polskiego]" k. 23v-24
 • 520 $a "Respons [króla Polskiego na list króla Stanisława]" k. 24-24v
 • 520 $a "Wiersze pod czas konfederacyi w Polsze 1768 a[nn]o" k. 24v-25
 • 520 $a "Drugie wiersze" k. 25-25v
 • 520 $a "Kopia mowy czyli Listu [...] Rz[eczypos]p[oli]ty Pols[kiej] skonfederowany do [...] Imperatorowey Rossyiskiey" k. 26-26v
 • 520 $a "Kopia Listu Związku Woyskowego do Oyca S[witętego] d[ie] 10 Marca 1768" k. 27-27v
 • 520 $a "Początek Testamentu uczynionego przez niegdy[ś] [...] Michała Sapiehy Podkanclerzego W[ielkiego] K[sięstwa] Lite[wskiego]" k. 27v-28
 • 520 $a "Hac Inferiora desumpta et Libro cui titulus abrys doczesney szczęsliwosci przez [...] Stanislawa Witwickiego Biskupa Łuckiego y Brzeskiego w Warszawie drukowany Roku 1685 a teraz po trzeci raz w Wilnie Roku 1754" k. 29-31v
 • 520 $a "Sententia variorum" k. 30v-33v
 • 520 $a "Deastra Principaliora antiquorum" [wymienieni bogowie rzymscy, z boku dopis Cicero] k. 34
 • 520 $a "XII Labores Herculis" k. 34
 • 520 $a "Insignia Boszkom ad Starozytnosci dane" k. 34-34v
 • 520 $a "Currus albo Poiazdy Deastrow Poganskich" k. 34v
 • 520 $a Lista bóstw starożytnych k. 34v
 • 520 $a "Znaki zodiaczne wierszem" [pisane po łacinie z tłumaczeniem polskim] k. 34v
 • 520 $a "Wiatry Owidyusza wierszem pisane" [przetłumaczone na język polski] k. 35
 • 520 $a "Opiewanie Septanarum Numerum alias Rok Siodmy Klimateryczny. Według Majolusa" [przetłumaczone wierszem na język polski] k. 35-35v
 • 520 $a "Muzyce wiersz przypisany" k. 35v
 • 520 $a "De Republica" k. 36
 • 520 $a "Indukta sprawy" k. 36v
 • 520 $a "Indukta Druga" k. 36v-37
 • 520 $a "Indukta w sprawie [...] Gurowski 1767 miana" k. 37-37v
 • 520 $a "Mowa zegnaiąca Kaptury Sochaczewskie" k. 37v-38
 • 520 $a "Mowa [...] Rzewuskiego starosty [?] na Seymie miana 1767" k. 38
 • 520 $a "Mowa do X[ię]cia [...] Prymasa z Rekognicyą 1768" k. 38v
 • 520 $a "Mowa Bninskiego starosty Marzynowy pod czas sprawy a[nn]o 1764 miana" k. 38v-39
 • 520 $a "Mowa [...] Goleiewskiego po zabraniu Senatorow Roku 1764" k. 39-39v
 • 520 $a "Mowa tegoż tamże" k. 39v-40
 • 520 $a "Mowa [...] Radwanskiego tamże" k. 40
 • 520 $a "Mowa X[ię]cia [...] Sołtyka biskupa Krakowskiego 1767 a[nn]o" k. 40-40v
 • 520 $a "Genealogia Mielżynskich" k. 41v-42
 • 520 $a "Manifest [...] Dzierzanowskiego Marszałka Konfederacyi ziemi gostynskiey a[nn]o 1768" k. 42v-44v
 • 520 $a "Mowa przy wyprowadzaniu ciała [...] Sapiehy podkomorzego W[ielkiego] X[ięstwa] Litt[ewskiego] d[ie] 4 9bris 1760 miana" k. 44v-46
 • 520 $a "Oratio ante Certamen Philosophicum" k. 46
 • 520 $a "List iednego szlachcica Mazowieckiego do [...] Grabowskiego czasu ieszcze nierozwiązany konfederacyi słuckiey, ktorey tenże [...] Grabowski był Marszałkiem pisanego" k. 47-54
 • 520 $a "Od Narodu do poety ubolewającego nad przypadkiem intruza na tron Polski w Warszawie dnia 3 Listopada R[oku] 1771 doswiadczonych" k. 54-55
 • 520 $a "Apostropha do krola" k. 55-55v
 • 520 $a "Manifest" k. 55v-62v
 • 520 $a "Planctus [...] Josephi Gorski Assensoris[?] Terrestris Dirschaviensis super Societatem Jesu mentem" k. 63
 • 520 $a "Idem Metro Latino redditus per [...] Adamu[m] Wysocki S.J." k. 63v
 • 520 $a "Dyskurs polityczny [...] kadeta Szkoły Rycerskiej z [...] panem konwiktorem ex Collegio Nobilis Scholarum P.P. o maxymach politycznych z interessow snujących się w R[eczypos]p[o]lity Polskiey na dowod korzystania wyborney z nowych funduszow edukacyi z Zamku Warszawy Roku 1768 [d]ie 20 augusti traktowany" k. 64-83
 • 520 $a "Duma nad wzięciem Senatorow y Posła 1767mo A[nn]o" k. 83-84
 • 520 $a "Mysl nad czasem teraznieyszym y nieszczęsliwościami zostawiona" k. 84-86
 • 520 $a "Konfederat wielko Polski 1769 R[oku] d[ie] 20 Marca tę przestrogę X[ię]ciu Repninowi po Warszawie rozrzuca, a to z okoliczności słow tegoż posła Appraxynowi powiedzianych przy wysłaniu go z woyskiem przeciwko konfederacyi Wielko Pol[ski]ey Narob z tych swin szynkow na swięta" k. 86-86v
 • 520 $a "Wiersze na Xiążąt Radziwiłow y Czartoryskich wzdłuż co innego a wszerz wraz co innego znaczące 1767mo A[nn]o rozrzucone w Warszawie" k. 86v-87
 • 520 $a "Rozmowa [...] Rzewuskiego W[ojewo]dy Krakow[skiego] Hetmana Pol[skieg]o Koron[neg]o z synem swoim starostą Dolińskim Posłem Podolskim 1767 w więzieniu Moskiewskim Wierszem pisana" k. 87-90v
 • 520 $a "Wiersze [...] X[ię]cia Sołtyka biskupa krakowskiego do Narodu z Reflexyami w więzieniu napisane 1767mo A[nn]o in Decembris" k. 90v-94
 • 520 $a "Umysł konfederata napisany w Barze 4 Aprilis 1768mo" k. 94-94v
 • 520 $a "Wdzięcznosc Patryoty" k. 94v-95
 • 520 $a "Lament Wiary y Wolności Polskiey 1768 opisany" k. 95-97v
 • 520 $a "Skrypt przeciwko Dyssydentom Wolnosc Summienia y inne vitia naganiaiący pod Imieniem Konfederacya Cygańska w Wilnie podniesiona 1768 A[nn]o" k. 97v-104v
 • 520 $a "Arcana Krola [...] Stanisława Augusta ab Acta Elekcyu układane in 1768 wyiawione" k. 105-107v
 • 520 $a "Memoria kupionych rzeczy na przyodziewek od 1818 a[nn]o" k. 108 [wyklejka]
 • 530 $d Mf 1012
 • 541 $c a $d 1873
 • 546 $a Pol., łac.
 • 561 $a Ze zbiorów Edwarda Grabowskiego z Radwanicy, nabyte w 1873 od A. Ashera w Berlinie, zob. Katalog Ashera nr 88, Berlin 1870, k. 172, $d BK VI $m Berlin $m Radwanica $w Asher Adolf (1800-1853), antykwariusz $w Działyński Jan (1829-1880) $w Grabowski Edward
 • 600 $a Rzewuski Seweryn $d (1743-1811)
 • 610 $a Collegium Nobilium Warszawa
 • 610 $a Szkoła Rycerska Warszawa
 • 650 $a Sejm (1767) Sztum
 • 650 $a Sejm (1764) Warszawa
 • 650 $a Sejm (1748) Warszawa
 • 650 $a Sejm (1766) Warszawa
 • 650 $a Sejm (1767-1768) Warszawa
 • 650 $a Sejm (1767) Grudziądz
 • 650 $a Sejm (1764) Grudziądz
 • 650 $a Sejm (1766) Malbork
 • 650 $a Konfederacja 1767 r. toruńska
 • 650 $a Konfederacja 1768-1772 r. barska
 • 650 $a Literatura polska $y 18 w.
 • 650 $a Ubiór $y 18 w.
 • 650 $a Protestantyzm $y 18 w.
 • 650 $a Testament $y 18 w.
 • 650 $a Genealogia $y 18 w.
 • 650 $a Anegdoty $y 18 w.
 • 651 $a Bysławek (woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski, gm. Lubiewo) $y 18 w.
 • 651 $a Bysław (woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski, gm. Lubiewo) $y 18 w.
 • 651 $a Prusy Królewskie $y 18 w.
 • 651 $a Wielkopolska $y 18 w.
 • 700 $a Bniński $c sta Marzynowa
 • 700 $a Dzierżanowski Michał $c marszałek konfederacji barskiej $d (ca 1725-1808)
 • 700 $a Golejewski
 • 700 $a Grabowski Jan Jerzy $c marszałek konfederacji dysydentów $d (?-1789)
 • 700 $a Gurowski
 • 700 $a Klemens $b XIII $c (papież ; $d 1693-1769)
 • 700 $a Kownacki Józef $c dworzanin
 • 700 $a Mielżyńscy (ród)
 • 700 $a Piwnicki $c chorąży
 • 700 $a Radwański
 • 700 $a Repnin Nikolaj Vasil'jevič $d (1734-1801)
 • 700 $a Rzewuski Wacław Piotr $c hetman w. kor. klan krakowski $d (1706-1779)
 • 700 $a Sapieha Michał Antoni $c podkanclerzy lit. wda podlaski $d (1711-1760)
 • 700 $a Sapieha Michał Franciszek $c gen. art. lit. $d (1670-1700)
 • 700 $a Sołtyk Kajetan Ignacy $c bp krakowski $d (1715-1788)
 • 700 $a Stanisław August Poniatowski $c (król Polski ; $d 1732-1798)
 • 700 $a Witwicki Stanisław $c bp łucki brzeski $d (ca 1630-1698)
 • 700 $a Wysocki Adam $c jezuita
 • 740 $a Insignia bożkom od starożytności dane
 • 740 $a List iednego szlachcica mazowieckiego do Grabowskiego czasu ieszcze nie rozwiązaney Konfederacyi słuckiey
 • 740 $a Cursus albo |poiazdy deastrów pogańskich
 • 740 $a Znaki zodyaczne wierszem
 • 740 $a Haec inferiora ex libro cui titulus |Abrys doczesny szczęśliwości przez Stanisława Witwickiego w Warszawie drukowany 1685 a teraz po trzeci raz w Wilnie 1754
 • 740 $a Początek testamentu uczynionego przez Michała Sapiehy podkanclerzego WXL
 • 740 $a List związku woyskowego do Oyca Ś. 1768
 • 740 $a Illusya na illuminacyą kscia Radziwiłła podczas balu na św. Katarzynę
 • 740 $a Wiersze podczas konfederacyi w Polszcze 1768
 • 740 $a Wiersze na seym 1767 y 68 w Warszawie agitowany
 • 740 $a Monitor wydany 1767 z okazyi Konfederacyi Dyssydentskich
 • 740 $a Memoria kupionych rzeczy na przyodziewek od 1814
 • 740 $a Arcana króla Stanisława Augusta ab actu elekcyi układane in ao 1768 wyiawione
 • 740 $a Skrypt przeciwko dyssydentom wolność sumnienia y inne vitia naganiaiący pod imieniem |Konfederacya Cygańska w Wilnie 1768 Ao
 • 740 $a Lament wiary y wolności polskiey 1768 opisany
 • 740 $a Wdzięczność patryoty
 • 740 $a Umysł konfederata napisany w Barze ie 4 aprilis 1768
 • 740 $a Wiersze Sołtyka biskupa krakow. |Do Narodu z reflexyami w więzieniu napisane 1767
 • 740 $a Rozmowa Jw Rzewuskiego wdy krakow. hetmana pol. kor. z synem swoim starostą dolińskim posłem podolskim 1767 w więzieniu moskiewskim wierszem opisana
 • 740 $a Wiersze na xiążąt Radziwiłłów y Czartoryskich wzdłuż co innego a wszerz co innego znaczące 1767 Ao rozrzucone w Warszawie
 • 740 $a Konfederat Wielko-Polski 1769 d. 20 marca tę przestrogę xciu Repninowi po Warszawie rozrzuca a to z okoliczności słów tegoż posłą Appraxynowi powiedzianych przy wysłaniu go z woyskiem przeciwko Konfederacyi Wielko-Pol. |Narób z tych świń szynków na święta
 • 740 $a Myśl nad czasem teraźnieyszym y nieszczęśliwościami zastanowiona
 • 740 $a Duma na wzięcie senatorów y posła 1767 Ao
 • 740 $a Dyskurs polityczny kadeta Szkoły Rycerskiey z Jpanem konwiktorem ex Collegio Nobil. Scholarum PP. |o maxymach politycznych z interessów snujących się w Rzplty Polskiey na dowód korzystania wyborney z nowych funduszów Edukacyi 1768 traktowany
 • 740 $a Manifest
 • 740 $a Apostropha do króla
 • 740 $a Od narodu do poety ubolewającego nad przypadkiem intruza na tron Polski w Warszawie dnia 3 listopda r. 1771 doświadczonych
 • 740 $a Genealogia Mielżyńskich
 • 740 $a Indukta sprawy
 • 740 $a Deastra principaliora antiquorum
 • 740 $a Sententia variorum i |anegdoty
 • 740 $a Testament Michała Sapiehy podkanclerzego w. lit.
 • 740 $a Wiersze podczas Konfederacyi w Polszcze 1768 Ao
 • 740 $a Mowy różne posłów prowincji pruskiej na sejmie 1766 sejmikach etc.
 • 740 $a Notabiliora
 • 740 $a Epilogus na seym warszawski roku 1748
 • 740 $a Summarium documentorum granicialium Bysławek Bysław 1766
 • 777 $a Ovidius Publius Naso $t Wiatry Owidyusza wierszem opisane
 • 777 $a Górski Józef asesor $t Planctus Josephi Górski super Societatem Jesu ruentem
 • 777 $a Dzierżanowski Michał (ca 1725-1808) marszałek konfederacji barskiej $t Manifest Dzierżanowskiego marszałka konfederacyi ziemi gostyńskiey ao 1768
 • 777 $a Witwicki Jan Stanisław bp kijowski łucki poznański 1630-1698 $t Abrys doczesney szczęśliwości przez Stanisława Witwickiego biskupa łuckiego y brzeskiego w Warszawie drukowany roku 1685 a teraz po trzeci raz w Winie roku 1754
 • 852 $j BK 01075
 • 999 $d 19.07.17

Indexes

Copies

 • Signature: BK 01075