Akta sądowe i gospodarcze a 18-19 w. (archiwum Świeykowskich).

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 01237 vol. 2
 • Kopie: Mf 7120
 • Tytuł: Akta sądowe i gospodarcze a 18-19 w. (archiwum Świeykowskich). Vol. 2
 • Miejsce i czas powstania: 18-19 w.
 • Opis fizyczny: 201 k. 37x24 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • "Summariusz Dokumentow WW.OO Dominikanów Konwentu Morachwiańskiego Zakonu S. dominika Prowincyi Ruskiey własność y własność y Granicy dobr gołynczynie Starych y Xięzowki przed tym Xięzowką zwany w woiewodztwie dawniey podolskim teraz w powiecie Jampolskim a guberni podolskiey lezacych wykrywiących spisany" [b.d.] [Regesty dokumentów z lat 1585-1800, dzieje własności] k. 1-6v
  • "1736 d[nia]12 9bris w Gro[dzie] Win[nnickim] od U[rodzonej Anny z Sierakowskich Popławskiey na Część Dóbr Wsi Szołudek prawem Dziedzicznym na siebie Spadłą WW Krzysztofowi y Franciszce z Grocholskich Moszczyńskim mał[żonkom] służąca. [12.11 1736] [Regesty dokumentów z lat 1604-1769, dot,dubinskich, Kuczynskich, Czetwertyńskich i inych] k.7-10
  • "Summariusz dokumentow Dobr Wsi Krolewsczyzny Jastrzembiniec z Podolskiej z Podolskiey Kazieney Pałaty przysłanych do Lustracyiney Kommissyi Bracławskiey' [1798] [Regesty dokumentów z lat 1721-1790] k.11-12
  • "Sumamariusz Dokumentow UUr[odzonych] Bernackich Kryszynskiego y Innych do Dobr Rudowice Buszynki małey a teraz Szołudek Zwanych sciagaiących się y należących, do Komportowa Tychze z mocy Dekretu Trybynał[u] Koron[nego] Lubel[skiego] Między JOO. Xiązętami IChm[ościami] Czetwertyńskiemia Tymiż UUr[odzonymi Kryczyńskimi Bernackimi y Innemi Dnia 10 7. 1778 Roku Ferowanego Spisany y do Komportacyi Dnia 10 Maja 1779 Roku w Szołudkach podac się maiący" [10.05 1779] [Regesty dokumentów z lat 1715-1777] k. 13-16v
  • "Summaryusz Papierów sciągaiących się do Dzieła o sprzedaży Wsi Siomak przez JWW Swieykowskich, y o kupnie oney przez JW. Jukowskiego..." [29.03 1830] [17 regestów z lat 15.12 1828-29.03 1830 dot. sprzedaży wsi Siomak] k. 17-18
  • "Sumaryusz Spraw WImc Rottaryusza a Imc P[anem] Jaroszynski..." [05.04 1724] [Regesty z lat 1714-1724] ] k. 19-19v
  • "Sumaryusz Spraw..." [Jak k. 19-19v] k. 20-21
  • "Dokumenta Poszeszy_ Dobr Wsi Szoludek po Usmierzeniu Rewolucyi Krajowey dla Sukcesorow niegdy Imc Marianny z Sierakowskich Bernadzkiey Słuzącą Okazuiące" [30.08 1779] [Regesty spraw z lat 1755-1779 dot.też Karczewskich, Grocholskich, Moszyńskich, Kryczynskich, Boruchowskich, Czetwertyńscy] k. 21-22
  • "Kwerenda od roku 1759 Tranzakcyi roznych do Sprawy Sielnickiey słuzących" [b.d.] [Regesty z lat 1759-1772 dot. m. in. Swieykowskich] k.23-24
  • "Nota Papierow ktore są teraz z Szpikowa posyłaią do Lublina medies[!] Septembris 1786 Roku" [__.09 1786] [6 regestów opisujących dokumenty zebrane w fascykułach w sprawie Torkowa z lat 1766-1786] k. 25-26
  • "ACTORES M[a]g[nifi]cus Leonardus Martini Swieykowski Judex Terrestris Braclaviensis tum Judicum plenum Terrestre Braclaviense CITATI Ilustris Magnus Joachimus Potocki Pociliiator M.D.L. tum G. StanislausRożen ac Officium Castren: Vinnicense Plenum" [1779] [Regesty dokumentów z lat 1776-1779 do sprawy odebranych gruntów wsi Stroiniec] k. 27-28
  • "Status Causae" [1758-1761] [Sprawa długu Franciszka Zalutynskiego, dot. ks. Pawła Antoniego Pienkowskiego oficjała i dziekana bracławskiego] k. 29
  • "Connotacya Papierow zastawnych Imp[an]a Preysa r[espo]n[der]e Pon ikieuice" [b.d.] [Regesty dokumentów z lat. 1674-1729; sprawy Kalinskich, Kaminskiego, Kruszelnickiego, Omiecinskich, Swieykowskich] k. 31-32
  • "Summaria Munimentow regulantia ad Bona Villa Ponikowice" [06.08 1722] [Regesty z lat 1666-1722 dot. wsi Ponikowice; dot Koniecpolskich, Golińskich, Grotowskich, Kruszelnicki, Omiecińskich, Swieykowskich i in. ] k. 32-37
  • "Summaryusz Papierow y transakcyey roznych do Sprawy z J[ego]m[oś]cią Panem Janem Omiecinskim po Dekrecie Kompromisarskim w Lublnie ferowanym Spisany..." [07.07 1722] [Regesty z lat 1718-1722] k.38-39
  • "Summaryusz Papierow ktore posyłam przez Imci Pana Adama Ogonowskiego Plenipotenta JW Imci Dia[?] do sprawy moiey z ImP Janem Omiecińskim Ichm PP Patronow do Lublina nalezacych..." [07.08 1723] [Regest dokumentów z lat. 1666-1722 dot. Ponikowic, Koniecpolskich, Golinskich, Prusikowskich, Omiecinskich] k. 40-41
  • "Sumamriusz Dokumentów Spisanych y Odebranych przy Spłacie Jedenastu Tysięcy Sto Pięcdziesiąt Dwoch Złotych Pol[skich JW[ielmożnemu] Janowi Nepomucenowi Pruszyńskiemu Stol[nikowi] Kor[onnemu] za spłat WW Jezierskich z Dobr Korostiatyna wynikłey..." [11.01 1805] [Regesty spraw sądowych z lat 1779-1796 dot. Orzeszków, Lubomirskich, Jezierskich, Swieykowskich, Pruszyńskich, Łaźniewskich] k. 42-43
  • "Regestr Papirow do Ponikowicy Nalezących" [24.04 1718] [Kilka plików dot. Jacimowicza, Giełczewskich, Łukasza Omiecińskiego, spisane przez Hołubowicza?] k. 44-45
  • "Summaryusz Procesu JP Janem Omiecinskim wzgledem Summy 4000 przez JPana Deboina z Dobr Wsi Ponikowicz pretendowaney" [B.d.] [Regesty z lat 1704-1720] k. 46
  • "Summariusz dokumentow od JW[ielmożneg]o Michała Walewskiego Starosty rabsztyńskiego W[ielemoznem]u Leonardowi Marcinowi Swieykowskiemu Sedziemu Ziemskiemu Wojewodztwa bracławskiego po zeznaney temuż na Dobra Tyszyn z attinencyami Donacyi oddanych a to oprocz innych, w dalszym czasie go iest w Kontraktach Dubienskich oddać się mianych" [31.10 1776] [Regesty dokumentów z lat 1763-1776, dot. Stanisław ks. Lubomirski podstoli, Gabriel Olizar, z Romerów Walewska podkomorzyna, Ksawery ks. Lubomirski, Śliwiński, Karczewscy] k. 47-48
  • "Terminata Dokumentow przez Imc Pana Ruszkowskiego posłanych [...] z Szpikowa do Lublina" [06.09 1770] [Regesty spraw z lat 1660-1743] k. 51
  • "Kwerenda Akt Grodzkich Winickich od roku 1750 aż do Roku 1765 dla JW[ielmożnego] Swieykowskiego Kasztel[ana] Kamie[nieckiego] Podol[skiego] [b.d.] [Regesty z lat 1750-1768 dot. Sopowskich, Miastkowskich, Chłopickich, Lubomirskich, Rybczynskich, Potockich i in.] k. 52-53
  • "Summaryusz Papierow JW Imc Xiedza Ignacego Dłuskiego Biskupa Hebron[skiego] Sufragana Kamien[ca] Podol[skiego] do warszawy odesłanych 1782 R[ok]u" [1782] [Resgesty dokumentów z lat 1778-1782, dot. Potockiego, Mączynskiego, Swieykowskiego] k. 54
  • "Sumarium Documentorum ex comportatione in Actu condescensionis in Fundo Woroszyłowka" [Regesty dokumentów z lat 1584-1747 dotyczące rozgraniczenia dóbr] k. 55-56
  • "Summariusz Extraktow extra Summarium do Lublina z JW Sosnowskim JPanu Kopczynskiemu oddanych Die 3 Apr[ili] 1779 A[nno] Spisany w Szpikowie" [03.04 1779] [Regesty dokumentów z lat 1776-1777, dot. wsi Widły, Szpikowa, Jurkowki; Lubomirski, Swieykowscy] k. 57
  • "Papiery potrzebne do Sprawy z JP Iwanowskim" [b.d.] [Regesty dokumentów z lat 1632-1766, Swieykowscy] k. 58
  • "Zostaią u Suscepty w Metryce" [b.d.] [Wypis wiadomości o skrypach, kotraktach, kwitach; Zytomierski] k. 59
  • "Summaryusz dokumentow W Sprawie JWW[ielmożny]ch Jana y Michała Swieykowskich woiewodzicow Podol[skich] z JOX[ię]ciem Józefem Lubomirskim Kaszt[elanem] Kijow[skim] o Summę 8500 Zł[otych] Pol[skich] na Substancyi Tegoz rozciągaiącey się pod rozbior podaney..." [24.01 1801] [Regesty dokumentów z lat 1792-1801, plnipotencja dla Tomasza Kretczmara] k. 60-60v
  • "Dokumenta Ktore oprocz Dobr Kamieniec przez Wiel[możnego Swieykowskiego Sędziego Ziemskiego Bracł[awskiego] posiadanych dowodzą ze po Komplanacyi czyli Intercyzie Dielczej y razem Graniczney Miedzy JQW Zamoyską Kanclerzyną Koronną z Jedney a Urodzonemi Stefanem i Piotrem Zabokrzyckiemi z Drugiej Strony w roku 1646 Zawartey..." [1778] [Regesty dokumentów w sprawie wsi Sielnicy z lat 1640-1778] k. 61-62v
  • "Summariusz Papierow roznych do Sprawy z W[ielmożnym] Grodeckim" [04.11 1799] [Reggesty dokumentów z lat 1763-1799 w sprawie Sarnecki pdkm powiatu lipnowskiego a Grodecki] k. 63-64
  • "Dziewięc Tysięcy Osmset Szescdziesiat y Osm Zł[otych] Pol[skich] Należcą zab...[karta zdefektowana]" [1781-1782] [Spraw pożyczki?, dot. Wawrzyńca Dunina. Jakuba Grzegorzewskiego skarbnik rzeczycki, Leonard Swieykowski] k. 66
  • "Summariusz Dokumentow po smierci niegdy Wiel[moznego] Tomasza Szduty Markusa Czesnika pozostałych temuz słuzoncych y innych znayduiących się miedzy dokumentami tegoz niegdy Wiel[możnego] Czesnika Mscisławskiego Die 15 Martij 1771 w przytomnosci nizey wyrazonych przyjacioł w Krupcy spisany" [15.03 1771] [Regesty dokumentów z lat 1763-1758] k. 67-70v
  • "Summaryusz Dokumentów w Sprawie Graniczney między Dobrami Zabokrzyckimi a Dobrami Kuzmincami..." [25.04 1785] [Dokumentacja do urzędu podkomorskiego] k. 71
  • "Summaryusz dokumentow do komportacyi przez W Lenkiewicza Komornika GB Opiekuna Imieniem W Petronelli Niedzwiedzkiey małoletniey Dobr Łuki Zabokryzckiey Trzech Cześci Dziedziczki w czasie Komissyi Gra[icznej] między JW Swieykowskim kasztelanem Komien[ieckim] a Dziedzicami Klucza Zaborzyckiego i Innemi z drugiej Strony odprawiany Ułozony y Podpisany..." [20.05 1785] [Regesty dokumentów z lat 1629-1784] k. 72-73
  • "Summariusz Dokumentow do rąk JP[an]a Zawrockiego Susceptanda Grodzkiego Winnickiego przesłanych, a do Summy Trzydiestu Dwoch Tysięcy na Zachnowkę niegdyś importowaney. Osobno Zaś Summe Czterech Tysięcy na Wsi Lesniczowie Lokowaney y sciągaiacych się spisany w Kołodnie..." [19.06 1786] [Regesty dokumentów Z lat 1761-178:, specyfokacja sum; ks. Paweł Pieńkowski, starozakonny Abramek Rabinowicz, Marcin i Marianna Zawadzcy małżonkowie; Bakowski, Swieykowski] k. 74
  • "Summariusz Dokumentow do rąk JP[an]a Zawrockiego Susceptanda Grodzkiego Winnickiego przesłanych, a do Summy Trzydiestu Dwoch Tysięcy na Zachnowkę niegdyś importowaney. Osobno Zaś Summe Czterech Tysięcy na Wsi Lesniczowie Lokowaney y sciągaiacych się spisany w Kołodnie..." [19.06 1786] [Regesty dokumentów Z lat 1761-178:, specyfokacja sum; ks. Paweł Pieńskowski, starozak"Summarium Documentoonny Abramek Rabinowicz, Marcin i Marianna Zawadzcy małzonkowie; Bakowsski, Swieykowski, jak k. 76] k. 75
  • "Summariusz Dokumentów do Dóbr Wsi sielnicy Sciagaiących" [1786] [Regesty dokumentów z lat 1640-1786, Swieykowscy i inni w sprawie granicznej, długu i innych] k. 76-76v
  • "Summariusz Dokumentow ex Archiwo W[ielmożneg]o Swieykowskiego Sędziego Ziems[kiego] Bracła[wskiego] Imc P[an]u Gaszynskiemu komornikowi oddanych w Szpikowie..." [24.1 1781] [Regesty dokumentów z lat 1591-1647 Swieykowskiego, dot. wsi Wielki Kobylin] k. 77-78
  • "Summaryusz dokumentow JW[ielmożneg]o Swieykowskiego Kasztel[ana] K.P. w Sprawie przeciwko Sukcesorom , Niegdy W. Imc Xiędza Pawła Pienkowskiego, Oficjała Bracł[awskiego], względem Summy za Zachnowce bedącey" [b.d.] [Regesty dokumentów z lat 17571782, dotyczące m.in. niewiernego Abrahamka Rabinowicza, Zawadzckich, Bakowskich, Ł[]aszczewskich] k. 79-80
  • "Summarium Documentor[um] ex P[ar]te M[a]g[nifi]ci Leonardi Swieykowski Iudicis Iudicis! P[a]l[atina]tus Braclawien[sis] et Relicta et Succesor[es] Olim G[enero]si Francisci Swieykowski in Retrusionem Actorat[us] Msci Ge[nerosi] Sokolnickie et alio[rum] Respectu p[re]tensa Deocupationis Sortis Kruszczyzna dicta B[ono]rum Swieyki ad Communicationem Con__iptum" [b.d.] [Regesty dokumentów z lat 1650-1762 w sprawie z Sokolnickimi, genealogia Swieykowksich] k. 81-82v
  • "Summarium Documento[rum] ................k. 83
  • "Summarium Documentorum ex parte M[a]gnifi]ci Leonardi Swieykowski Iudicis Ter[r]is Bracławvie[sis] et R[elicta] et S[uccessores] G[enerosi] Francisci Swieykoski! in Retrusionem Actoratus Morum? Sokolnickie et alio[rum] respectu pretensa Deocupationis Sortis Kruszczyzna dicta B[ono]rum Swieyki ad Communicationem Con____iptum" [b.d.] [Regesty dokumentów z lat 1659-1762 w sprawie z Sokolnickimi] k. 84-85
  • "Connotatio Transactionum Genero[sum] Bylinow" [b.d.] [Regesty dokumentów 1564-1700, dane genealogiczne rodu Bylinów] k. 86-87
  • "Connotatio Transactionum Genero[sum] Bylinow" [b.d.] [Regesty dokumentów 1564-1700, dane genealogiczne rodu Bylinów, jak k. 86-87] k. 88-89
  • Część genealogia Zabokrzyckich k. 104, 143, 150
  • Listy do NN: Żaurocki Mateusz k. 181-182
  • "Summarium Documento[rum] ................k. 83
  • "Summarium Documentorum ex parte M[a]gnifi]ci Leonardi Swieykowski Iudicis Ter[r]is Bracławvie[sis] et R[elicta] et S[uccessores] G[enerosi] Francisci Swieykoski! in Retrusionem Actoratus Morum? Sokolnickie et alio[rum] respectu pretensa Deocupationis Sortis Kruszczyzna dicta B[ono]rum Swieyki ad Communicationem Con____iptum" [b.d.] [Regesty dokumentów z lat 1659-1762 w sprawie z Sokolnickimi] k. 84-85
  • "Connotatio Transactionum Genero[sum] Bylinow" [b.d.] [Regesty dokumentów 1564-1700, materiały do genealogii rodu Bylinów] k. 86-87
  • "Connotatio Transactionum Genero[sum] Bylinow" [b.d.] [Regesty dokumentów 1564-1700, materiały do genealogii rodu Bylinów, jak k. 86-87] k. 88-89
  • "Summariusz Papierow do Lwowa Ordynowanych die 29 Xbris 1761 Anno" [29.12 1762] [Regesty dokumentów z lat 1585-1701 w sprawie ks. Ostrogskiego i innych] k. 90-90v
  • "Laudatur Jesus Christus. Amen. Actor G[e]n[e]rosus Mathias Bylina Consuccesor Trąpczynianus. Citati Ill[ust]rimus et R[everen]d[i]mus Josephus Episcopus Niochenen[sis] Archidiaconus Pszczeven[sis] et Officiialis G[e]n[er]alis Posnaien[sis] tum Mfici?? Michael Castellani__ Biechovien[sis] Fratres inter se germani Pawłowscy" [Regesty dokumentów z lat 1633-1751 w sprawie Bylinów współspadkobierców Trąmczynskich, tabela należności i dokumentów] k. 91-94
  • "Summaryusz Dokumentow do Dobr Częsci w Swieykach Większych y Mnieyszych Oraz Rzymca sciagaiących się do Rawy W[ielmożnem]u Wrzoskowi Odesłanych w Dubnie.... Spisany" [23.01 1782] [Regesty dokumentów z lat 1661-1777 do sprawy z Grzegorzewskim] k. 95-96
  • "Summaryusz Dokumentow z Strony Urodz[onych] Labęckich do Dobr Wsi Torkowa Zabokrzycza, Łuki Zabokrzyckiey, y Innych na Terminie Kondescen[censyi] w Dobrach Mieście JKMci Krzemiencu w Sprawie z JP[ane]m Janem Ruszkowskim Janowskim u Innemi z mocy Dekretu Trybunalskiego Roku 1776 Dnia 18 wrzesnia w Krzemiencu Sadzony R[oku] 1777 Dnia 3 Listopada Komportowanych spisany" [03.11 1777] [Regesty dokumentów z lat 1640-1668 w sprawie Zamoyska z Zbokrzyckimi] k. 97
  • "Summariusz Dokumentow Torkowskich w Fascykule pod N[ume]rem 5tym spisany" [b.d.] [Regesty z lat 1765-1775] k. 98-98v
  • "W Xięgach Woiewodztwa............ k.99-101
  • "Summariusz Dokumentow w Sprawie JOXięcia Imci Lubomirskiego Podst[olego] WXLit[ewskiego] z Urodzonemi Skopowskiemi, Zabokrzyckiemi, y Inne[mi] do Dobr Sielnicy, Torkowa, y Innych Sciagaiących się za Dekretem Groc[kim] Winni[ckim] od Wiel[możnego] Loskiewicza Komportowanych [...] Spisany" [23.09 1766] [Regesty dokumentów z lat 1640-1766] k. 102
  • "Querenda Tranzactionum G[enerosi] Zabokrzyckich..." [b.d.] [Regesty dokumentów z lat 1602-1645; genealogia Zabokrzyckich] k. 103-104
  • "Liquidatio Iurium vigore quorum Relicta et Successores olim Magnifici Mathia Swieykowski Colonelli S.R M[ajea]t[a]tis et Reipublicae..." [1741] [Regesty dokumentów z lat 1694-1729. Koniecpolski, Rzewuski, Omiecińscy, wieś Ponikowica] k. 105-106
  • "Regestr Monimentów niektorych z Jego Moscią Panem Jaroszyj!skim" [b.d.] [Regesty dokumentów z lat 1722-1723, pułkownik JKM Rothariusz] k. 107
  • "Regestr Mu[!]nimentow do Sprawy Graniczney między dobrami Jetiowem!. Lipowcem alias Aisynem? Czerniawką Liskowem, y innemi..." [07.09 1779] [Regesty dokumentów z lat 1604-1745, Ostrogscy, Zbarascy] k. 108-109
  • "Sumariusz dokumentow do Ziałowa y Kopestyrzyna Nalezące y Innych" [b.d.] [regesty dokumentów z lat 1591-1778, dokument pisany od Łastowieckiego do Swieykowskiego, Hulewiczowie, Ostrogscy, Zabokrzyccy] k. 110
  • "Summariusz documentow per M[a]g[nifi]cum Leonardu Matrinum Swieykowski Judicem T[e]rrem bratisłaviemsem M[a]g[nifi]co Jacobo Grzegorzewski Suppano Ravensi in satisfactionem Durato Terrestri Ravensi..." [21.04 1782] [Regestry z lat 1667-1786dot.spraw genealogiczmuch i majątkowych Swiekowskich Duninów i innych, wsie Świeyki i Rzymiec] k. 111-114v
  • "Sumariusz Documentorum ex Parte et Actorates M[oś]ci Jacobi Grzegorzewski Suppaiy Terrae Ravens[is] in Causa cum M[o]sci Eleonardo? Swieykowski Judice Terrestri Bracławien[sis] B[ono]rum Swieyki cum attinen[tia] Haerede in Judicis Tribu[nalis] Rawen[sis] in Biał__ respecta solutionis summae 6868 zp..." [22.04 1782] [Regesty dokumentów z lat.1730-1871, Duninowie, Jakób Grzegorzewski, Marcin Leonard Swieykowski] k. 115-116
  • "Summarium Documentorum per JM[a]g]nifi]cum Martinum Lenardum Swieykowski Swieykowski Judiceim Bracłaviensem.................
  • "1700 Dnia 5tego 7bris w Grodzie Winnic[kim] na Rekwizycyie UUr.PP Wacława Zabokrzyckiego i Heleny Zabokrzyckiego Janowskiey po zeyszciu z tego świata Rodziców Swoich U.Ur. Piotra i Marianny SzczeleKonwskiey? Zabokrzyckich w Dobra Szelenkowskie i inne dziedziczne zapisana.... Intromissyia" [1700-1780] [Regesty dokumentów z lat 1700-1780 dotyczy dóbr Torkowo, Zabokrzynca, Łuki i inne, genealogia Zabokrzyckich i ich potomów] k. 121-124v
  • "Act[or] Ill[ustrisimus] Princeps Lubomirski Ensifer Regni Casim[iriensis & Capitaneus Tractus Lipovensis cum attinen[ties] Heres. Cittati M[agnifica] Julianna de Rosciszewskie Strutyńska Capitea Horodliensis Bonor[um] Zerniszcze Harodisza ac alij" [b.d.] [Regesty dokumentów z lat 1604-1760 do dóbr Lipowiec, Żorniscze] k. 125-126
  • Karty 127-138 zawierają 6 dokumentów o treści jak k. 125-126
  • "Dokumenta Dziedzictwo nierozdzielne całych Dóbr Klucza Szpikowskiego dowodzące, a przeto należność do ograniczenia, Nienależność zas Sporu przez JW Potockiego Podkomorzego koronnego? pretensje Dziedzictwa połowy Dobr probuiące" [27.06 1708] [Regesty dokumentów z lat 1585-1708] k. 139
  • "Act[or] Magnificus Leonardus Martinus Swieykowski Judex Terrestris Palatinatus Braclavie[nsis] Cit[tati] M[oś]ci Joannes et? de Bebnowskie Ruszkowscy Pocillatores Mscil[aviesis] Terminus per iteratam Remissionem ad sui officium deveniens" [18.09 1776] [Regesty dokumentów z lat 1602-1767 dot. Torkow, Zabokrzycz, Kuzmin, Silnica, Jurkowce; genealogia włascicieli] k. 140-143
  • "Actrix W[ielmozna] Zofia z Czesmowskich? Bąkowska Chor[ążyna] Owr[ucka]... Citatus W[ielmozny] Leonard Marcin Swieykowski SZB y Inni" [03.10 1777] [Regesty do sprawy o zwrot sum po zmarłym Pieńkowskim oficjale bracławskim proboszczu krasniańskim] k. 144-144v
  • "Powod WIPan Jan Jet_ Bukoiemski Podstoli Podlaski? Dobr Części Wsi Łuki Zabokrzyckie Dziedzic. Pozwani WW. Antoni Szawłowski Pisarz Grodzki Horodelski Jan i Helena z Bębnowskich Ruszkowscy Małżonkowie i inni" [20.05 1785] [Regesty dokumentów w sprawie granicznej z lat 1746-1784] k. 145-146
  • "Act[or] Magnificus Leonardus Martinus Swieykowski Judex Terrestris Palatinatus Braclavie[nsis] Cit[tati] M[oś]ci Joannes et? de Bebnowskie Ruszkowscy Pocillatores Mscil[aviesis] Terminus per iteratam Remissionem ad sui officium deveniens" [18.09 1776] [Regesty dokumentów z lat 1602-1767 dot. Torkow, Zabokrzycz, Kuzmin, Silnica, Jurkowce; genealogia włascicieli, jak k.140-143] k. 147-150
  • "Summaryusz Dokumentow od UUrodz[onych Granowskich w Sprawie Graniczney z JW. Kasztelanem Kamienie[ckim] do Komportowania w Czasie Zjazdu złożony." [24,05 1785] [Regesty dokumentów z lat 1632-1766] k. 151
  • "Summariusz dokumentów granicznych w porządku dostatecznieyszey Komportacyi z Strony W[ielmożneg]o Jana Ruszkowskiego Podczaszego Mscisł[awskiego] _________Zabokrzyckiey Dziedzica na Terminie z Limity dnia 20 Maya 1785 R[ok]u a na Dnia 24 Maja i tegoż 1785 R[ok]u na nocy Dekretow Trybunalskich sądzić się Zaczętey z Nakazu Urzędu Komorniczego Granicznego Bracł[awskiego] spisany Stronie Kommunikowany y Podpisany" [20.05 1785] [Dokumenty z lat 1590-1649, Zotomirowce] k. 152
  • "Summariusz Papierów do Klucza Czudnowskiego nalezacych Których odebrałem od WJPana Sweykowskiego Podstolego Czernieckiego..." [18.11 1766] [Regesty dokumentów od 1753 roku, księżna Sanguszkowa Marszałkowa Wielka WXL] k. 153-154
  • "Konnotacie Potrzebne" [1747] [Dotyczy rograniczenia dóbr w województwie bracławskim] k. 155-156
  • "Powodowie urodzeni Helena z Żułtowsich Lublinska, niegdy Ur[odzonego Jozefa Lublinskiego Małżąka[!] pozostała wdową, Anna z Żułtowskich Ur[odzonego] Teodora Horodyskiego Mał[żonka] w Asystencyi tego czyniąca, jako tez y Sam tanze Ur[odzony] Teodor Horodyńki tudież Sukcesorowie Ur[odzonej] niegdy Maryanny z Żułtowskich Jamnickiey z Ur[odzonym] niegdy Janem Jamnickim spłodzeni, małoletni w Opiece Ur[odzonego] Teodora i Anny Ciotki Swey Horodynskich zostaiących. Pozwany JO Xiąze Felicjan Czetwertynski Kasztelan Czernichowski" [1799] [Regesty dokumentów z lat 1727-1790, sprawa o część dochodów z dóbr Szoludek przynależnych sierotom i ich opiekunom] k. 157-160
  • "Summariusz Dokumentow do Dóbr Wsiów Szołudek y Buszynki małey w Powiecie Bracławskim Gubernii Podolskiey lezacych przez JW[ielmożneg]o Ignacego Szczeniowskiego Mar[szałka] PW od JOX Stanisława Czetwertyńskiego byłego Mar[szałka] PB na dziedzictwo w R[ok]u 1817 w Kijowie na Kontraktach na dziedzictwo Kupionych, sciągaiących się" [1817] [Regesty dokumentów z lat 1604-1765] k. 161-164
  • "Summaryusz Dokumentow w Sprawie Jasnie Wielmożnych Swieykowskich Woiewodzicow Podolskich Jaśnie OOX[iążę]tami Michałem y Innemi Lubomirskiemi Woiewodzicami Kijowskiemi o Summę 11152 Złotych Pol[skich] z Dobr Korostiatyna Wynikłey a z Mocy Dekretu w Ziem[stwie] Wołynskim Zapadłego y z Mocy Ewikcyi JW[ielmo]żnemu Pruszynskiemuzastępnie Za JWW[ielmo]znych Swieykowskich Zapłacic Nakazaney, Mocą Komplenacyi dnia 8go Februarii 1808 Między WW___ bracią zapadłey do Oddania wyż rzeczonych Dokumentow Na schedę JW[ielmożne]go Adama Swieykowskiego W.P. Oznaczoney dnia 29 Xbra 1808 roku spisany" [29.12 1808] [Regesty akt sprawy z lat 1795-1807] k. 165-166
  • "summaryusz dokumentów JW[ielmozneg]o Jana Nepomucena swieykowskiego Marszałka P[owia]tu Bracł[awskiego] w sprawie z JWW[ielmożnymu] Urbanowskiemi miaey spisany." [23.09 1801] [Regesty dokumentów w sprawie zbiegłego Petra Mielnika] k. 167
  • "Sumariusz Dokumentow w Sprawie JWW Swieykowskich Woiewodziców Podolskich z JO X. Jozefem Lubomirskiem o Summy 8500 Złotych Polskich miany dla udopełnienia Kompartycyi y zaprzysiezenia teyzże przez Plenipotenta na zJ[!]ezdzie Rozbiorowym w Kownym będacym Spisany y reką JWW swieykowskich WPodol[skich] Popisany Summaryusz dattum w Pieczarze ..." [08.01 1801] [Regesty dokumentów z lat 1792-1796] k. 168
  • "Summaryusz Papierów JWW[ielmożny]ch Jana Nepomucena y Michała Swieykowskowskich Wojewodziców Podolskich, bedących u W[ielmożneg]o Eliasza Zawrockiego Komor[nika] Gran[icznego] Bracł[awskiego] a tenże do Archiwum Tychże JWW[ielmożny]ch Wojewodziców odebranych" [20.08 1795] [ Regesty dokumentów z lat 1766-1795 w 13 fascykułach, sprawy z Mączynskim, z Sobolewskim, Chłopickiemi, z Humiecką i Domaniewskimi, o poddanych, z Potockim, z Poniatowskim, z Kamińskim i inne] k. 169-174
  • "Summaryusz Papierów JWW[ielmożny]ch Jana Nepomucena y Michała Swieykowskowskich Wojewodziców Podolskich, bedących u W[ielmożneg]o Eliasza Zawrockiego Komor[nika] Gran[icznego] Bracł[awskiego] a tenże do Archiwum Tychże JWW[ielmożny]ch Wojewodziców odebranych" [20.08 1795] [ Regesty dokumentów z lat 1766-1795 w 13 fascykułach, sprawy z Mączynskim, z Sobolewskim, Chłopickiemi, z Humiecką i Domaniewskimi, o poddanych, z Potockim, z Poniatowskim,z Kamińskim i inne, podobnie jak k. 169-174] k. 175-180
  • "Wielmozny Mosci Dobrodzieju" [1795] [List Mateusza Żaurockiego i skrypt do Swieykowskiego?] k. 181-182
  • "Summariusz Dokumentow w Sprawie JW[ielmoznych] Swieykowski WP. z JW Janem z dulki Pryzłuskim KB. w Guberniy Wołyn[skiej] mianey, oddanych W Krukowieckiemu S.D.B.P. do ukączenia[!] tego Interesu, spisany..." [10.10 1800] [Regesty dokumentów z lat 1788-1796 w sprawie sumy 31364 złotych, summariusz dokumentów w sprawie s Józefem ks. Lubomiraskim] k. 183-184
  • "Summariusz Dokumentow w Sprawie JW[ielmoznych] Swieykowski WP. z JW Janem z dulki Pryzłuskim KB. w Guberniy Wołyn[skiej] mianey, oddanych W Krukowieckiemu S.D.B.P. do ukączenia[!] tego Interesu, spisany..." [10.10 1800] [Regesty dokumentów z lat 1788-1796 w sprawie sumy 31364 złotych, summariusz dokumentów w sprawie s Józefem ks. Lubomiraskim] k. 183-184
  • "R[ok]u 1641 d[ies] 23.9bris w Grodzie Łuckim Imc. Pani K. ____uzkiey y innych p[rzeciw]ko JW[ielmożnej] Pani Zamoyskiey Kanc[lerzyny] Kor[onnej] i innym - Protestacya" [1791] [Regesty dokumentów z lat 1641-1791, Jan Zamoyski, Liniewski sędzia ziemski łucki, Świeykowski KKP, miasteczko Koźlin] k. 185-186
  • "Summaryusz Dokumentów oddanych do Żytomierza przez rece W[ielmozneg]o Jackowskiego Vices gerenta w Sprawie z Kredytorami N: JW[ielmozneg]o Kazimierza Ustryzckiego mianey Spisany..." [30.07 1803; 1804] [refgesty dokumetów z lat 1786-1804, Stsnisław Poniatowski; Uruski; Badeni; Tarnawscy] k. 187-188
  • "Summaryusz Dokumentów oddanych do Żytomierza przez rece W[ielmozneg]o Jackowskiego Vices gerenta w Sprawie z Kredytorami N: JW[ielmozneg]o Kazimierza Ustryzckiego mianey Spisany..." [30.07 1803; 1804] [refgesty dokumetów z lat 1786-1804, Stanisław Poniatowski; Uruski; Badeni; Tarnawscy, jak k. 187-188] k. 189-190
  • "Dokumentów JWW: Swieykowskich Wojewodziców Podol[skich] z JOOXX: Xawerym y Alexandrem Lubomirskimi w sprawie zapłaconego długu na rzecz JW[ielmozneg]o Pruszynskiego S;K:, zastepnie za JOXX. Lubomirskich W:K: z przedaży Dóbr Korosciatyna, z mocy Ewikcji wynikłego po uczynioney Supersessyi do zuskania pomocy Woyskowey spisany Summaryusz" [1796] [refgesty z lat 1795-1796, wpis o sprawie skryptu starozakonnego Moszka Szmuytowicza i sprawa z Janem Przyłuskim przy sprzedzzy dóbr Nowosielicy] k. 191-191v
  • "Summaryusz Dokumentow w sprawie JWW Jana, Michała y adama Małoletniego Swieykowskich WP Braci do Sprawy oblikwidacyjney z JWX Włodzimierzem Czetwertynskim S[tarostą] U[tajskim] mianey w Czasie trwaiacego Ziazdu na Gruncie dobr Miasta Zasławia z Mocy Dekretu Ziemskiego Woł[yńskiego]..." [07.06 1796] [Regesty dokumentów z lat 1781-1790 w dwóch fascykułach, 2 dot. długu Iwona Steckiego] k.192-193
  • "Summariusz odebranych dokumentów róznych od JW[ielmozneg]o Pania Pnia..." [12.10 1807] [6 regestów dokumentów z lat 1792-1799, kościół w Kołodnie] k. 194
  • "Dokumentów posłanych do Łucka W Kretczmerowi VGŁ do Sprawy JOX Włodzimierza Czetwertynskiego S.U. z W Iwonem Steckim mianey względem nadto niby wypłasconey przez niegdy JW Swieykowskiego W[ojewo]dy Podol[skiego] Summy spisany Summariusz" [20.07 1795] [Regesty dokumentów z lat 1781-1785] k. 195-195v
  • "Kopia Summaryuszu Dokumentów do Dziedzictwa Dóbr Rasnik z attynencyami po Rezygnaci Tychze Dóbr JWWielmożny]m Łazinskim Małżonkom Bywszym Łowiectwu Wielim Kornn[ym] na Terminie przez Kontrakt Rezygnacyiny oznaczonym na Gróncie Dobr Rasnik oddanych" [b.d.] [Regesty dokumentów z lat 1774-1778, także dot. Drozdowa, Horbowa, Szkarowa] k.196-197
  • "Sumariusz Jawnego Antewostica Processu z Tyszkiewiczami Dobr Bo[e]rnowki alias Białopole Dziedzicami" [b.d.] [Regesty dokumentów z lat 1602-1629, Rużynscy, Chodkiewiczowa, Zamoyski] k. 198-199
  • "Summaryusz Papierów w Sprawie JW[ielemożneg]o Swieykowskiego Kasztelana Kamienieckiego Podol[skieg]o z W [Teklą] Niemiryczową Chorążyną Owrucką przezemnie niżey podpisanego d[nia] 30 Stycznia 1789 roku w Dubnie wzietych spisany" [30.01 1789] [Regesty dokumentów z lat. 1783-1789 w sprawie spłaty długu] k.200-201
 • Proweniencja: Archiwum Podwysockiego w Rychtach
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bylinowie
  • Zabokrzyccy
  • Archiwum Świeykowskich
  • genealogie 18 w.

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 130 %a Akta
 • 245 %a Akta sądowe i gospodarcze a 18-19 w. (archiwum Świeykowskich). %n Vol. 2
 • 250 %a oryg., kop.
 • 260 %c 18-19 w.
 • 300 %a 201 k. %c 37x24 cm i mn.
 • 340 %d rkps, druk %e luźne
 • 520 %a "Summariusz Dokumentow WW.OO Dominikanów Konwentu Morachwiańskiego Zakonu S. dominika Prowincyi Ruskiey własność y własność y Granicy dobr gołynczynie Starych y Xięzowki przed tym Xięzowką zwany w woiewodztwie dawniey podolskim teraz w powiecie Jampolskim a guberni podolskiey lezacych wykrywiących spisany" [b.d.] [Regesty dokumentów z lat 1585-1800, dzieje własności] k. 1-6v
 • 520 %a "1736 d[nia]12 9bris w Gro[dzie] Win[nnickim] od U[rodzonej Anny z Sierakowskich Popławskiey na Część Dóbr Wsi Szołudek prawem Dziedzicznym na siebie Spadłą WW Krzysztofowi y Franciszce z Grocholskich Moszczyńskim mał[żonkom] służąca. [12.11 1736] [Regesty dokumentów z lat 1604-1769, dot,dubinskich, Kuczynskich, Czetwertyńskich i inych] k.7-10
 • 520 %a "Summariusz dokumentow Dobr Wsi Krolewsczyzny Jastrzembiniec z Podolskiej z Podolskiey Kazieney Pałaty przysłanych do Lustracyiney Kommissyi Bracławskiey' [1798] [Regesty dokumentów z lat 1721-1790] k.11-12
 • 520 %a "Sumamariusz Dokumentow UUr[odzonych] Bernackich Kryszynskiego y Innych do Dobr Rudowice Buszynki małey a teraz Szołudek Zwanych sciagaiących się y należących, do Komportowa Tychze z mocy Dekretu Trybynał[u] Koron[nego] Lubel[skiego] Między JOO. Xiązętami IChm[ościami] Czetwertyńskiemia Tymiż UUr[odzonymi Kryczyńskimi Bernackimi y Innemi Dnia 10 7. 1778 Roku Ferowanego Spisany y do Komportacyi Dnia 10 Maja 1779 Roku w Szołudkach podac się maiący" [10.05 1779] [Regesty dokumentów z lat 1715-1777] k. 13-16v
 • 520 %a "Summaryusz Papierów sciągaiących się do Dzieła o sprzedaży Wsi Siomak przez JWW Swieykowskich, y o kupnie oney przez JW. Jukowskiego..." [29.03 1830] [17 regestów z lat 15.12 1828-29.03 1830 dot. sprzedaży wsi Siomak] k. 17-18
 • 520 %a "Sumaryusz Spraw WImc Rottaryusza a Imc P[anem] Jaroszynski..." [05.04 1724] [Regesty z lat 1714-1724] ] k. 19-19v
 • 520 %a "Sumaryusz Spraw..." [Jak k. 19-19v] k. 20-21
 • 520 %a "Dokumenta Poszeszy_ Dobr Wsi Szoludek po Usmierzeniu Rewolucyi Krajowey dla Sukcesorow niegdy Imc Marianny z Sierakowskich Bernadzkiey Słuzącą Okazuiące" [30.08 1779] [Regesty spraw z lat 1755-1779 dot.też Karczewskich, Grocholskich, Moszyńskich, Kryczynskich, Boruchowskich, Czetwertyńscy] k. 21-22
 • 520 %a "Kwerenda od roku 1759 Tranzakcyi roznych do Sprawy Sielnickiey słuzących" [b.d.] [Regesty z lat 1759-1772 dot. m. in. Swieykowskich] k.23-24
 • 520 %a "Nota Papierow ktore są teraz z Szpikowa posyłaią do Lublina medies[!] Septembris 1786 Roku" [__.09 1786] [6 regestów opisujących dokumenty zebrane w fascykułach w sprawie Torkowa z lat 1766-1786] k. 25-26
 • 520 %a "ACTORES M[a]g[nifi]cus Leonardus Martini Swieykowski Judex Terrestris Braclaviensis tum Judicum plenum Terrestre Braclaviense CITATI Ilustris Magnus Joachimus Potocki Pociliiator M.D.L. tum G. StanislausRożen ac Officium Castren: Vinnicense Plenum" [1779] [Regesty dokumentów z lat 1776-1779 do sprawy odebranych gruntów wsi Stroiniec] k. 27-28
 • 520 %a "Status Causae" [1758-1761] [Sprawa długu Franciszka Zalutynskiego, dot. ks. Pawła Antoniego Pienkowskiego oficjała i dziekana bracławskiego] k. 29
 • 520 %a "Connotacya Papierow zastawnych Imp[an]a Preysa r[espo]n[der]e Pon ikieuice" [b.d.] [Regesty dokumentów z lat. 1674-1729; sprawy Kalinskich, Kaminskiego, Kruszelnickiego, Omiecinskich, Swieykowskich] k. 31-32
 • 520 %a "Summaria Munimentow regulantia ad Bona Villa Ponikowice" [06.08 1722] [Regesty z lat 1666-1722 dot. wsi Ponikowice; dot Koniecpolskich, Golińskich, Grotowskich, Kruszelnicki, Omiecińskich, Swieykowskich i in. ] k. 32-37
 • 520 %a "Summaryusz Papierow y transakcyey roznych do Sprawy z J[ego]m[oś]cią Panem Janem Omiecinskim po Dekrecie Kompromisarskim w Lublnie ferowanym Spisany..." [07.07 1722] [Regesty z lat 1718-1722] k.38-39
 • 520 %a "Summaryusz Papierow ktore posyłam przez Imci Pana Adama Ogonowskiego Plenipotenta JW Imci Dia[?] do sprawy moiey z ImP Janem Omiecińskim Ichm PP Patronow do Lublina nalezacych..." [07.08 1723] [Regest dokumentów z lat. 1666-1722 dot. Ponikowic, Koniecpolskich, Golinskich, Prusikowskich, Omiecinskich] k. 40-41
 • 520 %a "Sumamriusz Dokumentów Spisanych y Odebranych przy Spłacie Jedenastu Tysięcy Sto Pięcdziesiąt Dwoch Złotych Pol[skich JW[ielmożnemu] Janowi Nepomucenowi Pruszyńskiemu Stol[nikowi] Kor[onnemu] za spłat WW Jezierskich z Dobr Korostiatyna wynikłey..." [11.01 1805] [Regesty spraw sądowych z lat 1779-1796 dot. Orzeszków, Lubomirskich, Jezierskich, Swieykowskich, Pruszyńskich, Łaźniewskich] k. 42-43
 • 520 %a "Regestr Papirow do Ponikowicy Nalezących" [24.04 1718] [Kilka plików dot. Jacimowicza, Giełczewskich, Łukasza Omiecińskiego, spisane przez Hołubowicza?] k. 44-45
 • 520 %a "Summaryusz Procesu JP Janem Omiecinskim wzgledem Summy 4000 przez JPana Deboina z Dobr Wsi Ponikowicz pretendowaney" [B.d.] [Regesty z lat 1704-1720] k. 46
 • 520 %a "Summariusz dokumentow od JW[ielmożneg]o Michała Walewskiego Starosty rabsztyńskiego W[ielemoznem]u Leonardowi Marcinowi Swieykowskiemu Sedziemu Ziemskiemu Wojewodztwa bracławskiego po zeznaney temuż na Dobra Tyszyn z attinencyami Donacyi oddanych a to oprocz innych, w dalszym czasie go iest w Kontraktach Dubienskich oddać się mianych" [31.10 1776] [Regesty dokumentów z lat 1763-1776, dot. Stanisław ks. Lubomirski podstoli, Gabriel Olizar, z Romerów Walewska podkomorzyna, Ksawery ks. Lubomirski, Śliwiński, Karczewscy] k. 47-48
 • 520 %a "Terminata Dokumentow przez Imc Pana Ruszkowskiego posłanych [...] z Szpikowa do Lublina" [06.09 1770] [Regesty spraw z lat 1660-1743] k. 51
 • 520 %a "Kwerenda Akt Grodzkich Winickich od roku 1750 aż do Roku 1765 dla JW[ielmożnego] Swieykowskiego Kasztel[ana] Kamie[nieckiego] Podol[skiego] [b.d.] [Regesty z lat 1750-1768 dot. Sopowskich, Miastkowskich, Chłopickich, Lubomirskich, Rybczynskich, Potockich i in.] k. 52-53
 • 520 %a "Summaryusz Papierow JW Imc Xiedza Ignacego Dłuskiego Biskupa Hebron[skiego] Sufragana Kamien[ca] Podol[skiego] do warszawy odesłanych 1782 R[ok]u" [1782] [Resgesty dokumentów z lat 1778-1782, dot. Potockiego, Mączynskiego, Swieykowskiego] k. 54
 • 520 %a "Sumarium Documentorum ex comportatione in Actu condescensionis in Fundo Woroszyłowka" [Regesty dokumentów z lat 1584-1747 dotyczące rozgraniczenia dóbr] k. 55-56
 • 520 %a "Summariusz Extraktow extra Summarium do Lublina z JW Sosnowskim JPanu Kopczynskiemu oddanych Die 3 Apr[ili] 1779 A[nno] Spisany w Szpikowie" [03.04 1779] [Regesty dokumentów z lat 1776-1777, dot. wsi Widły, Szpikowa, Jurkowki; Lubomirski, Swieykowscy] k. 57
 • 520 %a "Papiery potrzebne do Sprawy z JP Iwanowskim" [b.d.] [Regesty dokumentów z lat 1632-1766, Swieykowscy] k. 58
 • 520 %a "Zostaią u Suscepty w Metryce" [b.d.] [Wypis wiadomości o skrypach, kotraktach, kwitach; Zytomierski] k. 59
 • 520 %a "Summaryusz dokumentow W Sprawie JWW[ielmożny]ch Jana y Michała Swieykowskich woiewodzicow Podol[skich] z JOX[ię]ciem Józefem Lubomirskim Kaszt[elanem] Kijow[skim] o Summę 8500 Zł[otych] Pol[skich] na Substancyi Tegoz rozciągaiącey się pod rozbior podaney..." [24.01 1801] [Regesty dokumentów z lat 1792-1801, plnipotencja dla Tomasza Kretczmara] k. 60-60v
 • 520 %a "Dokumenta Ktore oprocz Dobr Kamieniec przez Wiel[możnego Swieykowskiego Sędziego Ziemskiego Bracł[awskiego] posiadanych dowodzą ze po Komplanacyi czyli Intercyzie Dielczej y razem Graniczney Miedzy JQW Zamoyską Kanclerzyną Koronną z Jedney a Urodzonemi Stefanem i Piotrem Zabokrzyckiemi z Drugiej Strony w roku 1646 Zawartey..." [1778] [Regesty dokumentów w sprawie wsi Sielnicy z lat 1640-1778] k. 61-62v
 • 520 %a "Summariusz Papierow roznych do Sprawy z W[ielmożnym] Grodeckim" [04.11 1799] [Reggesty dokumentów z lat 1763-1799 w sprawie Sarnecki pdkm powiatu lipnowskiego a Grodecki] k. 63-64
 • 520 %a "Dziewięc Tysięcy Osmset Szescdziesiat y Osm Zł[otych] Pol[skich] Należcą zab...[karta zdefektowana]" [1781-1782] [Spraw pożyczki?, dot. Wawrzyńca Dunina. Jakuba Grzegorzewskiego skarbnik rzeczycki, Leonard Swieykowski] k. 66
 • 520 %a "Summariusz Dokumentow po smierci niegdy Wiel[moznego] Tomasza Szduty Markusa Czesnika pozostałych temuz słuzoncych y innych znayduiących się miedzy dokumentami tegoz niegdy Wiel[możnego] Czesnika Mscisławskiego Die 15 Martij 1771 w przytomnosci nizey wyrazonych przyjacioł w Krupcy spisany" [15.03 1771] [Regesty dokumentów z lat 1763-1758] k. 67-70v
 • 520 %a "Summaryusz Dokumentów w Sprawie Graniczney między Dobrami Zabokrzyckimi a Dobrami Kuzmincami..." [25.04 1785] [Dokumentacja do urzędu podkomorskiego] k. 71
 • 520 %a "Summaryusz dokumentow do komportacyi przez W Lenkiewicza Komornika GB Opiekuna Imieniem W Petronelli Niedzwiedzkiey małoletniey Dobr Łuki Zabokryzckiey Trzech Cześci Dziedziczki w czasie Komissyi Gra[icznej] między JW Swieykowskim kasztelanem Komien[ieckim] a Dziedzicami Klucza Zaborzyckiego i Innemi z drugiej Strony odprawiany Ułozony y Podpisany..." [20.05 1785] [Regesty dokumentów z lat 1629-1784] k. 72-73
 • 520 %a "Summariusz Dokumentow do rąk JP[an]a Zawrockiego Susceptanda Grodzkiego Winnickiego przesłanych, a do Summy Trzydiestu Dwoch Tysięcy na Zachnowkę niegdyś importowaney. Osobno Zaś Summe Czterech Tysięcy na Wsi Lesniczowie Lokowaney y sciągaiacych się spisany w Kołodnie..." [19.06 1786] [Regesty dokumentów Z lat 1761-178:, specyfokacja sum; ks. Paweł Pieńkowski, starozakonny Abramek Rabinowicz, Marcin i Marianna Zawadzcy małżonkowie; Bakowski, Swieykowski] k. 74
 • 520 %a "Summariusz Dokumentow do rąk JP[an]a Zawrockiego Susceptanda Grodzkiego Winnickiego przesłanych, a do Summy Trzydiestu Dwoch Tysięcy na Zachnowkę niegdyś importowaney. Osobno Zaś Summe Czterech Tysięcy na Wsi Lesniczowie Lokowaney y sciągaiacych się spisany w Kołodnie..." [19.06 1786] [Regesty dokumentów Z lat 1761-178:, specyfokacja sum; ks. Paweł Pieńskowski, starozak"Summarium Documentoonny Abramek Rabinowicz, Marcin i Marianna Zawadzcy małzonkowie; Bakowsski, Swieykowski, jak k. 76] k. 75
 • 520 %a "Summariusz Dokumentów do Dóbr Wsi sielnicy Sciagaiących" [1786] [Regesty dokumentów z lat 1640-1786, Swieykowscy i inni w sprawie granicznej, długu i innych] k. 76-76v
 • 520 %a "Summariusz Dokumentow ex Archiwo W[ielmożneg]o Swieykowskiego Sędziego Ziems[kiego] Bracła[wskiego] Imc P[an]u Gaszynskiemu komornikowi oddanych w Szpikowie..." [24.1 1781] [Regesty dokumentów z lat 1591-1647 Swieykowskiego, dot. wsi Wielki Kobylin] k. 77-78
 • 520 %a "Summaryusz dokumentow JW[ielmożneg]o Swieykowskiego Kasztel[ana] K.P. w Sprawie przeciwko Sukcesorom , Niegdy W. Imc Xiędza Pawła Pienkowskiego, Oficjała Bracł[awskiego], względem Summy za Zachnowce bedącey" [b.d.] [Regesty dokumentów z lat 17571782, dotyczące m.in. niewiernego Abrahamka Rabinowicza, Zawadzckich, Bakowskich, Ł[]aszczewskich] k. 79-80
 • 520 %a "Summarium Documentor[um] ex P[ar]te M[a]g[nifi]ci Leonardi Swieykowski Iudicis Iudicis! P[a]l[atina]tus Braclawien[sis] et Relicta et Succesor[es] Olim G[enero]si Francisci Swieykowski in Retrusionem Actorat[us] Msci Ge[nerosi] Sokolnickie et alio[rum] Respectu p[re]tensa Deocupationis Sortis Kruszczyzna dicta B[ono]rum Swieyki ad Communicationem Con__iptum" [b.d.] [Regesty dokumentów z lat 1650-1762 w sprawie z Sokolnickimi, genealogia Swieykowksich] k. 81-82v
 • 520 %a "Summarium Documento[rum] ................k. 83
 • 520 %a "Summarium Documentorum ex parte M[a]gnifi]ci Leonardi Swieykowski Iudicis Ter[r]is Bracławvie[sis] et R[elicta] et S[uccessores] G[enerosi] Francisci Swieykoski! in Retrusionem Actoratus Morum? Sokolnickie et alio[rum] respectu pretensa Deocupationis Sortis Kruszczyzna dicta B[ono]rum Swieyki ad Communicationem Con____iptum" [b.d.] [Regesty dokumentów z lat 1659-1762 w sprawie z Sokolnickimi] k. 84-85
 • 520 %a "Connotatio Transactionum Genero[sum] Bylinow" [b.d.] [Regesty dokumentów 1564-1700, dane genealogiczne rodu Bylinów] k. 86-87
 • 520 %a "Connotatio Transactionum Genero[sum] Bylinow" [b.d.] [Regesty dokumentów 1564-1700, dane genealogiczne rodu Bylinów, jak k. 86-87] k. 88-89
 • 520 %a Część genealogia Zabokrzyckich k. 104, 143, 150
 • 520 %a Listy do NN: Żaurocki Mateusz k. 181-182
 • 520 %a "Summarium Documento[rum] ................k. 83
 • 520 %a "Summarium Documentorum ex parte M[a]gnifi]ci Leonardi Swieykowski Iudicis Ter[r]is Bracławvie[sis] et R[elicta] et S[uccessores] G[enerosi] Francisci Swieykoski! in Retrusionem Actoratus Morum? Sokolnickie et alio[rum] respectu pretensa Deocupationis Sortis Kruszczyzna dicta B[ono]rum Swieyki ad Communicationem Con____iptum" [b.d.] [Regesty dokumentów z lat 1659-1762 w sprawie z Sokolnickimi] k. 84-85
 • 520 %a "Connotatio Transactionum Genero[sum] Bylinow" [b.d.] [Regesty dokumentów 1564-1700, materiały do genealogii rodu Bylinów] k. 86-87
 • 520 %a "Connotatio Transactionum Genero[sum] Bylinow" [b.d.] [Regesty dokumentów 1564-1700, materiały do genealogii rodu Bylinów, jak k. 86-87] k. 88-89
 • 520 %a "Summariusz Papierow do Lwowa Ordynowanych die 29 Xbris 1761 Anno" [29.12 1762] [Regesty dokumentów z lat 1585-1701 w sprawie ks. Ostrogskiego i innych] k. 90-90v
 • 520 %a "Laudatur Jesus Christus. Amen. Actor G[e]n[e]rosus Mathias Bylina Consuccesor Trąpczynianus. Citati Ill[ust]rimus et R[everen]d[i]mus Josephus Episcopus Niochenen[sis] Archidiaconus Pszczeven[sis] et Officiialis G[e]n[er]alis Posnaien[sis] tum Mfici?? Michael Castellani__ Biechovien[sis] Fratres inter se germani Pawłowscy" [Regesty dokumentów z lat 1633-1751 w sprawie Bylinów współspadkobierców Trąmczynskich, tabela należności i dokumentów] k. 91-94
 • 520 %a "Summaryusz Dokumentow do Dobr Częsci w Swieykach Większych y Mnieyszych Oraz Rzymca sciagaiących się do Rawy W[ielmożnem]u Wrzoskowi Odesłanych w Dubnie.... Spisany" [23.01 1782] [Regesty dokumentów z lat 1661-1777 do sprawy z Grzegorzewskim] k. 95-96
 • 520 %a "Summaryusz Dokumentow z Strony Urodz[onych] Labęckich do Dobr Wsi Torkowa Zabokrzycza, Łuki Zabokrzyckiey, y Innych na Terminie Kondescen[censyi] w Dobrach Mieście JKMci Krzemiencu w Sprawie z JP[ane]m Janem Ruszkowskim Janowskim u Innemi z mocy Dekretu Trybunalskiego Roku 1776 Dnia 18 wrzesnia w Krzemiencu Sadzony R[oku] 1777 Dnia 3 Listopada Komportowanych spisany" [03.11 1777] [Regesty dokumentów z lat 1640-1668 w sprawie Zamoyska z Zbokrzyckimi] k. 97
 • 520 %a "Summariusz Dokumentow Torkowskich w Fascykule pod N[ume]rem 5tym spisany" [b.d.] [Regesty z lat 1765-1775] k. 98-98v
 • 520 %a "W Xięgach Woiewodztwa............ k.99-101
 • 520 %a "Summariusz Dokumentow w Sprawie JOXięcia Imci Lubomirskiego Podst[olego] WXLit[ewskiego] z Urodzonemi Skopowskiemi, Zabokrzyckiemi, y Inne[mi] do Dobr Sielnicy, Torkowa, y Innych Sciagaiących się za Dekretem Groc[kim] Winni[ckim] od Wiel[możnego] Loskiewicza Komportowanych [...] Spisany" [23.09 1766] [Regesty dokumentów z lat 1640-1766] k. 102
 • 520 %a "Querenda Tranzactionum G[enerosi] Zabokrzyckich..." [b.d.] [Regesty dokumentów z lat 1602-1645; genealogia Zabokrzyckich] k. 103-104
 • 520 %a "Liquidatio Iurium vigore quorum Relicta et Successores olim Magnifici Mathia Swieykowski Colonelli S.R M[ajea]t[a]tis et Reipublicae..." [1741] [Regesty dokumentów z lat 1694-1729. Koniecpolski, Rzewuski, Omiecińscy, wieś Ponikowica] k. 105-106
 • 520 %a "Regestr Monimentów niektorych z Jego Moscią Panem Jaroszyj!skim" [b.d.] [Regesty dokumentów z lat 1722-1723, pułkownik JKM Rothariusz] k. 107
 • 520 %a "Regestr Mu[!]nimentow do Sprawy Graniczney między dobrami Jetiowem!. Lipowcem alias Aisynem? Czerniawką Liskowem, y innemi..." [07.09 1779] [Regesty dokumentów z lat 1604-1745, Ostrogscy, Zbarascy] k. 108-109
 • 520 %a "Sumariusz dokumentow do Ziałowa y Kopestyrzyna Nalezące y Innych" [b.d.] [regesty dokumentów z lat 1591-1778, dokument pisany od Łastowieckiego do Swieykowskiego, Hulewiczowie, Ostrogscy, Zabokrzyccy] k. 110
 • 520 %a "Summariusz documentow per M[a]g[nifi]cum Leonardu Matrinum Swieykowski Judicem T[e]rrem bratisłaviemsem M[a]g[nifi]co Jacobo Grzegorzewski Suppano Ravensi in satisfactionem Durato Terrestri Ravensi..." [21.04 1782] [Regestry z lat 1667-1786dot.spraw genealogiczmuch i majątkowych Swiekowskich Duninów i innych, wsie Świeyki i Rzymiec] k. 111-114v
 • 520 %a "Sumariusz Documentorum ex Parte et Actorates M[oś]ci Jacobi Grzegorzewski Suppaiy Terrae Ravens[is] in Causa cum M[o]sci Eleonardo? Swieykowski Judice Terrestri Bracławien[sis] B[ono]rum Swieyki cum attinen[tia] Haerede in Judicis Tribu[nalis] Rawen[sis] in Biał__ respecta solutionis summae 6868 zp..." [22.04 1782] [Regesty dokumentów z lat.1730-1871, Duninowie, Jakób Grzegorzewski, Marcin Leonard Swieykowski] k. 115-116
 • 520 %a "Summarium Documentorum per JM[a]g]nifi]cum Martinum Lenardum Swieykowski Swieykowski Judiceim Bracłaviensem.................
 • 520 %a "1700 Dnia 5tego 7bris w Grodzie Winnic[kim] na Rekwizycyie UUr.PP Wacława Zabokrzyckiego i Heleny Zabokrzyckiego Janowskiey po zeyszciu z tego świata Rodziców Swoich U.Ur. Piotra i Marianny SzczeleKonwskiey? Zabokrzyckich w Dobra Szelenkowskie i inne dziedziczne zapisana.... Intromissyia" [1700-1780] [Regesty dokumentów z lat 1700-1780 dotyczy dóbr Torkowo, Zabokrzynca, Łuki i inne, genealogia Zabokrzyckich i ich potomów] k. 121-124v
 • 520 %a "Act[or] Ill[ustrisimus] Princeps Lubomirski Ensifer Regni Casim[iriensis & Capitaneus Tractus Lipovensis cum attinen[ties] Heres. Cittati M[agnifica] Julianna de Rosciszewskie Strutyńska Capitea Horodliensis Bonor[um] Zerniszcze Harodisza ac alij" [b.d.] [Regesty dokumentów z lat 1604-1760 do dóbr Lipowiec, Żorniscze] k. 125-126
 • 520 %a Karty 127-138 zawierają 6 dokumentów o treści jak k. 125-126
 • 520 %a "Dokumenta Dziedzictwo nierozdzielne całych Dóbr Klucza Szpikowskiego dowodzące, a przeto należność do ograniczenia, Nienależność zas Sporu przez JW Potockiego Podkomorzego koronnego? pretensje Dziedzictwa połowy Dobr probuiące" [27.06 1708] [Regesty dokumentów z lat 1585-1708] k. 139
 • 520 %a "Act[or] Magnificus Leonardus Martinus Swieykowski Judex Terrestris Palatinatus Braclavie[nsis] Cit[tati] M[oś]ci Joannes et? de Bebnowskie Ruszkowscy Pocillatores Mscil[aviesis] Terminus per iteratam Remissionem ad sui officium deveniens" [18.09 1776] [Regesty dokumentów z lat 1602-1767 dot. Torkow, Zabokrzycz, Kuzmin, Silnica, Jurkowce; genealogia włascicieli] k. 140-143
 • 520 %a "Actrix W[ielmozna] Zofia z Czesmowskich? Bąkowska Chor[ążyna] Owr[ucka]... Citatus W[ielmozny] Leonard Marcin Swieykowski SZB y Inni" [03.10 1777] [Regesty do sprawy o zwrot sum po zmarłym Pieńkowskim oficjale bracławskim proboszczu krasniańskim] k. 144-144v
 • 520 %a "Powod WIPan Jan Jet_ Bukoiemski Podstoli Podlaski? Dobr Części Wsi Łuki Zabokrzyckie Dziedzic. Pozwani WW. Antoni Szawłowski Pisarz Grodzki Horodelski Jan i Helena z Bębnowskich Ruszkowscy Małżonkowie i inni" [20.05 1785] [Regesty dokumentów w sprawie granicznej z lat 1746-1784] k. 145-146
 • 520 %a "Act[or] Magnificus Leonardus Martinus Swieykowski Judex Terrestris Palatinatus Braclavie[nsis] Cit[tati] M[oś]ci Joannes et? de Bebnowskie Ruszkowscy Pocillatores Mscil[aviesis] Terminus per iteratam Remissionem ad sui officium deveniens" [18.09 1776] [Regesty dokumentów z lat 1602-1767 dot. Torkow, Zabokrzycz, Kuzmin, Silnica, Jurkowce; genealogia włascicieli, jak k.140-143] k. 147-150
 • 520 %a "Summaryusz Dokumentow od UUrodz[onych Granowskich w Sprawie Graniczney z JW. Kasztelanem Kamienie[ckim] do Komportowania w Czasie Zjazdu złożony." [24,05 1785] [Regesty dokumentów z lat 1632-1766] k. 151
 • 520 %a "Summariusz dokumentów granicznych w porządku dostatecznieyszey Komportacyi z Strony W[ielmożneg]o Jana Ruszkowskiego Podczaszego Mscisł[awskiego] _________Zabokrzyckiey Dziedzica na Terminie z Limity dnia 20 Maya 1785 R[ok]u a na Dnia 24 Maja i tegoż 1785 R[ok]u na nocy Dekretow Trybunalskich sądzić się Zaczętey z Nakazu Urzędu Komorniczego Granicznego Bracł[awskiego] spisany Stronie Kommunikowany y Podpisany" [20.05 1785] [Dokumenty z lat 1590-1649, Zotomirowce] k. 152
 • 520 %a "Summariusz Papierów do Klucza Czudnowskiego nalezacych Których odebrałem od WJPana Sweykowskiego Podstolego Czernieckiego..." [18.11 1766] [Regesty dokumentów od 1753 roku, księżna Sanguszkowa Marszałkowa Wielka WXL] k. 153-154
 • 520 %a "Konnotacie Potrzebne" [1747] [Dotyczy rograniczenia dóbr w województwie bracławskim] k. 155-156
 • 520 %a "Powodowie urodzeni Helena z Żułtowsich Lublinska, niegdy Ur[odzonego Jozefa Lublinskiego Małżąka[!] pozostała wdową, Anna z Żułtowskich Ur[odzonego] Teodora Horodyskiego Mał[żonka] w Asystencyi tego czyniąca, jako tez y Sam tanze Ur[odzony] Teodor Horodyńki tudież Sukcesorowie Ur[odzonej] niegdy Maryanny z Żułtowskich Jamnickiey z Ur[odzonym] niegdy Janem Jamnickim spłodzeni, małoletni w Opiece Ur[odzonego] Teodora i Anny Ciotki Swey Horodynskich zostaiących. Pozwany JO Xiąze Felicjan Czetwertynski Kasztelan Czernichowski" [1799] [Regesty dokumentów z lat 1727-1790, sprawa o część dochodów z dóbr Szoludek przynależnych sierotom i ich opiekunom] k. 157-160
 • 520 %a "Summariusz Dokumentow do Dóbr Wsiów Szołudek y Buszynki małey w Powiecie Bracławskim Gubernii Podolskiey lezacych przez JW[ielmożneg]o Ignacego Szczeniowskiego Mar[szałka] PW od JOX Stanisława Czetwertyńskiego byłego Mar[szałka] PB na dziedzictwo w R[ok]u 1817 w Kijowie na Kontraktach na dziedzictwo Kupionych, sciągaiących się" [1817] [Regesty dokumentów z lat 1604-1765] k. 161-164
 • 520 %a "Summaryusz Dokumentow w Sprawie Jasnie Wielmożnych Swieykowskich Woiewodzicow Podolskich Jaśnie OOX[iążę]tami Michałem y Innemi Lubomirskiemi Woiewodzicami Kijowskiemi o Summę 11152 Złotych Pol[skich] z Dobr Korostiatyna Wynikłey a z Mocy Dekretu w Ziem[stwie] Wołynskim Zapadłego y z Mocy Ewikcyi JW[ielmo]żnemu Pruszynskiemuzastępnie Za JWW[ielmo]znych Swieykowskich Zapłacic Nakazaney, Mocą Komplenacyi dnia 8go Februarii 1808 Między WW___ bracią zapadłey do Oddania wyż rzeczonych Dokumentow Na schedę JW[ielmożne]go Adama Swieykowskiego W.P. Oznaczoney dnia 29 Xbra 1808 roku spisany" [29.12 1808] [Regesty akt sprawy z lat 1795-1807] k. 165-166
 • 520 %a "summaryusz dokumentów JW[ielmozneg]o Jana Nepomucena swieykowskiego Marszałka P[owia]tu Bracł[awskiego] w sprawie z JWW[ielmożnymu] Urbanowskiemi miaey spisany." [23.09 1801] [Regesty dokumentów w sprawie zbiegłego Petra Mielnika] k. 167
 • 520 %a "Sumariusz Dokumentow w Sprawie JWW Swieykowskich Woiewodziców Podolskich z JO X. Jozefem Lubomirskiem o Summy 8500 Złotych Polskich miany dla udopełnienia Kompartycyi y zaprzysiezenia teyzże przez Plenipotenta na zJ[!]ezdzie Rozbiorowym w Kownym będacym Spisany y reką JWW swieykowskich WPodol[skich] Popisany Summaryusz dattum w Pieczarze ..." [08.01 1801] [Regesty dokumentów z lat 1792-1796] k. 168
 • 520 %a "Summaryusz Papierów JWW[ielmożny]ch Jana Nepomucena y Michała Swieykowskowskich Wojewodziców Podolskich, bedących u W[ielmożneg]o Eliasza Zawrockiego Komor[nika] Gran[icznego] Bracł[awskiego] a tenże do Archiwum Tychże JWW[ielmożny]ch Wojewodziców odebranych" [20.08 1795] [ Regesty dokumentów z lat 1766-1795 w 13 fascykułach, sprawy z Mączynskim, z Sobolewskim, Chłopickiemi, z Humiecką i Domaniewskimi, o poddanych, z Potockim, z Poniatowskim, z Kamińskim i inne] k. 169-174
 • 520 %a "Summaryusz Papierów JWW[ielmożny]ch Jana Nepomucena y Michała Swieykowskowskich Wojewodziców Podolskich, bedących u W[ielmożneg]o Eliasza Zawrockiego Komor[nika] Gran[icznego] Bracł[awskiego] a tenże do Archiwum Tychże JWW[ielmożny]ch Wojewodziców odebranych" [20.08 1795] [ Regesty dokumentów z lat 1766-1795 w 13 fascykułach, sprawy z Mączynskim, z Sobolewskim, Chłopickiemi, z Humiecką i Domaniewskimi, o poddanych, z Potockim, z Poniatowskim,z Kamińskim i inne, podobnie jak k. 169-174] k. 175-180
 • 520 %a "Wielmozny Mosci Dobrodzieju" [1795] [List Mateusza Żaurockiego i skrypt do Swieykowskiego?] k. 181-182
 • 520 %a "Summariusz Dokumentow w Sprawie JW[ielmoznych] Swieykowski WP. z JW Janem z dulki Pryzłuskim KB. w Guberniy Wołyn[skiej] mianey, oddanych W Krukowieckiemu S.D.B.P. do ukączenia[!] tego Interesu, spisany..." [10.10 1800] [Regesty dokumentów z lat 1788-1796 w sprawie sumy 31364 złotych, summariusz dokumentów w sprawie s Józefem ks. Lubomiraskim] k. 183-184
 • 520 %a "Summariusz Dokumentow w Sprawie JW[ielmoznych] Swieykowski WP. z JW Janem z dulki Pryzłuskim KB. w Guberniy Wołyn[skiej] mianey, oddanych W Krukowieckiemu S.D.B.P. do ukączenia[!] tego Interesu, spisany..." [10.10 1800] [Regesty dokumentów z lat 1788-1796 w sprawie sumy 31364 złotych, summariusz dokumentów w sprawie s Józefem ks. Lubomiraskim] k. 183-184
 • 520 %a "R[ok]u 1641 d[ies] 23.9bris w Grodzie Łuckim Imc. Pani K. ____uzkiey y innych p[rzeciw]ko JW[ielmożnej] Pani Zamoyskiey Kanc[lerzyny] Kor[onnej] i innym - Protestacya" [1791] [Regesty dokumentów z lat 1641-1791, Jan Zamoyski, Liniewski sędzia ziemski łucki, Świeykowski KKP, miasteczko Koźlin] k. 185-186
 • 520 %a "Summaryusz Dokumentów oddanych do Żytomierza przez rece W[ielmozneg]o Jackowskiego Vices gerenta w Sprawie z Kredytorami N: JW[ielmozneg]o Kazimierza Ustryzckiego mianey Spisany..." [30.07 1803; 1804] [refgesty dokumetów z lat 1786-1804, Stsnisław Poniatowski; Uruski; Badeni; Tarnawscy] k. 187-188
 • 520 %a "Summaryusz Dokumentów oddanych do Żytomierza przez rece W[ielmozneg]o Jackowskiego Vices gerenta w Sprawie z Kredytorami N: JW[ielmozneg]o Kazimierza Ustryzckiego mianey Spisany..." [30.07 1803; 1804] [refgesty dokumetów z lat 1786-1804, Stanisław Poniatowski; Uruski; Badeni; Tarnawscy, jak k. 187-188] k. 189-190
 • 520 %a "Dokumentów JWW: Swieykowskich Wojewodziców Podol[skich] z JOOXX: Xawerym y Alexandrem Lubomirskimi w sprawie zapłaconego długu na rzecz JW[ielmozneg]o Pruszynskiego S;K:, zastepnie za JOXX. Lubomirskich W:K: z przedaży Dóbr Korosciatyna, z mocy Ewikcji wynikłego po uczynioney Supersessyi do zuskania pomocy Woyskowey spisany Summaryusz" [1796] [refgesty z lat 1795-1796, wpis o sprawie skryptu starozakonnego Moszka Szmuytowicza i sprawa z Janem Przyłuskim przy sprzedzzy dóbr Nowosielicy] k. 191-191v
 • 520 %a "Summaryusz Dokumentow w sprawie JWW Jana, Michała y adama Małoletniego Swieykowskich WP Braci do Sprawy oblikwidacyjney z JWX Włodzimierzem Czetwertynskim S[tarostą] U[tajskim] mianey w Czasie trwaiacego Ziazdu na Gruncie dobr Miasta Zasławia z Mocy Dekretu Ziemskiego Woł[yńskiego]..." [07.06 1796] [Regesty dokumentów z lat 1781-1790 w dwóch fascykułach, 2 dot. długu Iwona Steckiego] k.192-193
 • 520 %a "Summariusz odebranych dokumentów róznych od JW[ielmozneg]o Pania Pnia..." [12.10 1807] [6 regestów dokumentów z lat 1792-1799, kościół w Kołodnie] k. 194
 • 520 %a "Dokumentów posłanych do Łucka W Kretczmerowi VGŁ do Sprawy JOX Włodzimierza Czetwertynskiego S.U. z W Iwonem Steckim mianey względem nadto niby wypłasconey przez niegdy JW Swieykowskiego W[ojewo]dy Podol[skiego] Summy spisany Summariusz" [20.07 1795] [Regesty dokumentów z lat 1781-1785] k. 195-195v
 • 520 %a "Kopia Summaryuszu Dokumentów do Dziedzictwa Dóbr Rasnik z attynencyami po Rezygnaci Tychze Dóbr JWWielmożny]m Łazinskim Małżonkom Bywszym Łowiectwu Wielim Kornn[ym] na Terminie przez Kontrakt Rezygnacyiny oznaczonym na Gróncie Dobr Rasnik oddanych" [b.d.] [Regesty dokumentów z lat 1774-1778, także dot. Drozdowa, Horbowa, Szkarowa] k.196-197
 • 520 %a "Sumariusz Jawnego Antewostica Processu z Tyszkiewiczami Dobr Bo[e]rnowki alias Białopole Dziedzicami" [b.d.] [Regesty dokumentów z lat 1602-1629, Rużynscy, Chodkiewiczowa, Zamoyski] k. 198-199
 • 520 %a "Summaryusz Papierów w Sprawie JW[ielemożneg]o Swieykowskiego Kasztelana Kamienieckiego Podol[skieg]o z W [Teklą] Niemiryczową Chorążyną Owrucką przezemnie niżey podpisanego d[nia] 30 Stycznia 1789 roku w Dubnie wzietych spisany" [30.01 1789] [Regesty dokumentów z lat. 1783-1789 w sprawie spłaty długu] k.200-201
 • 521 %a "R[ok]u 1641 d[ies] 23.9bris w Grodzie Łuckim Imc. Pani K. ____uzkiey
 • 530 %d Mf 7120
 • 541 %c a %d 1870
 • 546 %a Pol.
 • 561 %a Archiwum Podwysockiego w Rychtach %d BK VII, XXV %m Rychty %w Działyński Jan %w Darowski Aleksander Weryha %w Archiwum Świeykowskich %w Świeykowscy %w Podwysocki Konstanty
 • 600 %a Bylinowie
 • 600 %a Zabokrzyccy
 • 610 %a Archiwum Świeykowskich
 • 655 %a genealogie 18 w.
 • 700 %a Żaurocki Mateusz
 • 740 %a genealogia maciupka Zabokrzyckich
 • 852 %j BK 01237 vol. 2

Copies

  • Signature: BK 01237 vol. 2