Miscellanea Miaskowskich.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 01420
 • Kopie: Mf 2269
 • Tytuł: Miscellanea Miaskowskich.
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 125 k. 33x21 cm
 • Oprawa: Skóra brązowa, 18-19 w.?
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • "Notata ex libro Arcanorum status authore Peltzofer ex themo 7mo" k. 1-3
  • "Kopia mowy [...] Massalskiego, biskupa wileńskiego broniąca władzy hetmańskiey na seymie Coronationis w Warszawie 1704 mianey" k. 3v-5
  • "Mowa [...] Kajetana Sołtyka biskupa krakowskiego, którą miał mieć pod czas sessyi na seymie extraordunaryinym w roku 1767, lecz wzięty przez woyska rossyiskie w Dełengą? y nie mówił jey in facie Rzpltey" k. 5-9
  • Respons na Instrukcyą [...] panom Xaweremu Sokolnickiemu, chorążemu poznańskiemu, Kazimierzowi Radońskiemu, staroście dembskiemu, uproszonym y delegowanym od [...] wdztw poznańskiego y kaliskiego z seymiku gospodarskiego do [...] wojewody krakowskiego, hetmana w. kor., posłom z kancellaryi tegoż [...] wdy krakowskiego dany w Lądzie d. 15 9bris 1761 Anno" k. 10
  • "Kopia listu [...] hetmana w. kor. do [...] Worontzowa, kanclerza wielkiego rossyiskiego pisanego d. 26 octobris 1761 z francuskiego przetłumaczonego" k. 10-11v
  • "Kopia responsu [...] pana Woronzow [...] hetmanowi wielkiemu koronnemu z Petersburga d. 6 novembris 1761 Ao z francuskiego przetłumaczona" k. 11v-12
  • "Kopia manifestu JoX biskupa krakowskiego Sołtyka przed wzięciem samym od woyska rossyiskiego, gdy iuż upewnionym został, że wyszły ordynanse do wzięcia jego, oddał go dworskiemu swemu JP Józefowi Kownackiemu, by go oddał JP Chreptowiczowi, który go przyiął, potym prócz tego[?] kazał wydrukować" k. 12v-13v
  • "Kopia manifestu JP Karola Littawor, Chreptowicza, marszałka konfederacji i pisarza ziem; oraz posła z powiatu grodzie; na seym extraordynaryiny 1767 roku tegoż 26 8bra uczynionego" k. 13v-18v
  • "Oda" [Inc.:] "Niech to w żadnego nie postanie myśli [...]" k. 18v-19v
  • "Copia literar; [...] Stanislai Augusti [...] ad St. papam Clemens XIII anno 1768 [...]" k. 20-20v "Mowa JWP Chodkiewicza, sty żmudzkiego na seymie extraordynaryinym warszawskim d. 14 8bris 1767 miana po zabraniu senatorów przez woyska rossyiskie" k. 20v-21
  • Kopia Uniwersału Barskiey Konfederacyi 29 febr. 1768" wyd. Michał Krasiński k. 21v-23
  • "Kopia mowy pewnego Imci przy zaczęciu konfederacyi krakowskiey d. 21 czerwca 1768 mianey" k. 23v-24
  • "Kopia Manifestu konfederacyi Barskiey 1768 d. 14 8bris" k. 24-25
  • "Oda do oyczyzny z okazyi niesłychanego przypadku Jego Królewskiy Mości" k. 25-25v
  • "Deklaracya dworu cesarskiego z Wiednia przesłana dla szefów konfederackich do Kiszyna[?] na Szląsku d. 30 9bris 1771" k. 25v-26
  • Dwór austriacki pisze o Stanisławie Auguście "intruzor i tyran", i że można prześladować bez żadnego na życie względu k. 25v-26
  • "Kopia listu xcia tegoż [de Kawnicz Rittberg] do J pana Paca" k. 26
  • "Kopia uniwersału do Generalności w Cieszynie, po wyszłej Deklaracyi Dworu Wiedeńskiego, wypadłego pod datą d. 4ta Xbris roku 1771" k. 26v
  • "Manifest crimina status ogłaszaiący y iest authorem ich familia Czartoryiskich z swoiemi adherentami demonstruiący przez generalną Konfederacyą" k. 27-32
  • "Manifest JW Zaremby [...] 1771" k. 32
  • "Manifest w Chomsku [...] Michała Ogińskiego, hetmana W. X. Litt. pisany y do akt pińskich podany" k. 32v-34
  • "List [...] biskupa Kamienieckiego do Generalności pisany" k. 34-36v
  • "Krótkie opisanie Polski w roku 1771" k. 36v-37
  • Protest zapisany we Wschowie na poczynania wojsk króla pruskiego "Actum in castro vschovensi feria 2da post dnica septua [...] 1772" k. 37-38
  • "Kopia listu od woiewódz. wielkopol. do N. króla Pruskiego z Wschowy d. 17 lutego 1772" k. 38-38v
  • "Uniwersał [...] wdy kaliskiego do miast woiewództwa kaliskiego 1760 d. 6 July. Woyciech Maxim; Bończa Miaskowski wwda kaliski [...]" k. 40-41
  • "Kopia listu tegoż [W. M. Miaskowskiego] do tegoż ImP Marszałka 19 9bris[?] 1761"
  • "Kopia listu do [...] woiewody kijowskiego" "Kontynuacya listów [...] Woyciecha Miaskowskiego, woiedwody kaliskiego 1761".
  • Listy do: Bieliński Franciszek marszałek w. kor. (2) k. 43v-44v. - Branicki woj. krakowski k. 43-43v. - Konev? marszałek k. 43. - Łubieński Władysław prymas Polski k. 44v.-45, 50v-51. - Wołkoński, książę k. 48v. - Zamoyski wojewoda inowrocławski k. 45. - NN książę k. 45-46. - NN hetman k. 46-46v, 47 v. - NN marszałka (3) k. 46v-47, 49. - NN starosta obornicki k. 48, 51v-52. -
  • "Nota. Memoryał ImP Wreykoff[?] posła moskiewskiego JKM oddany" k. 49v-50v
  • "Kopia listu ad ministerium status" k. 52v-53v (przekreślony)
  • "Excerpt memoryału podanego wielkiemu Sołtanowi przez Rexyna, pruskiego króla posła, do Porty Ottomańskiey vigore którego spomniona Traktat potencya z pruskim królem offensive et deffensive przeciwko Moskwie d. 2 kwietnia roku 1761 w Konstantynopolu po długiey na dywanie uwadze stanył[!]" k. 54-55v
  • "Kontynuacya listów [...] Woyciecha Miaskowskiego, woiewody kaliskiego 1761"-1763.
  • Listy do: Branicki Jan Klemens, hetman w. kor. k. 56-56v, 65v-66, 75-76, 79-79v. - Brühl minister k. 59, 81-82, 84v. - Brühl Henryk, gen. artylerii kor. k. 56v-57. - Czartoryski Michał Fryderyk kanclerz WXL k. 78v-79. - Jabłonowski Antoni wda poznański k. 61-61v, 92v. - Kossowski Antoni, podskarbi nadw. kor. k. 69v-70v, 72v-73v, 74v-75. - Kossowski Roch podskarbi nadw. kor. k. 86, 89, 91v-92. - Kreyzerling poseł rosyjski k. 93-93v. - Łubieński Władysław prymas Polski k. 60v-61, 70v-71v, 73v-74, 78-78v, 80-80v, 81-81v, 89-90. - Malczewski pułkownik regimentu wojsk król. k. 66-67. - Mniszech Jerzy August Wandalin, marszałek nadworny kor. k. 56, 57-57v, 58-58v, 62-62v, 62v-63v, 67-67v, 68-69v, 71v-72v, 76-77, 79v-80, 80v-81, 82v-85, 84v-85v, 92, 92v-93, 94-95. - Stoiński deputat z lubelskiego na Trybunał Koronny k. 86v-87. - Sułkowski książę, sta nowodworski k. 77-77v, 80v. Turski ksiądz, prezydent TK? k. 90-99v. - Wodzicki Michał, podkanclerzy kor. k. 55v-56. - Wołkoński k. 84. - Zapolski PNK k. 86-86v. - NN biskup krakowski 1761. - NN starosta obornicki 1761 k. 57v-58, 62v. - NN wda kijowski k. 62v. - NN posła rosyjskiego k. 64. - NN żupnik woj. wielkopolskich k. 68. - NN starosta stecki 1762 k. 85v-86. - NN wda smoleński 1762 k. 87-87v, 88-88v, 90v-91, 93v-94. - NN klan krakowski 1762 k. 87v-88. - NN sta brański 1762 k. 88v-89, 93.
  • "Kopia listu [..] wojewody kaliskiego do ministerium status pisanego d. 17 10bris 1761" k. 59-61v
  • "Kopia responsu [...] prymasa de data 23 października na list JKMci przez Imci xiędza sekretarza Kierskiego dnia 2 tegoż miesiąca przysłany" k. 64v-65
  • "Mowa miana przez Antoniego Miaskowskiego kantora gnieź;, scholastyka pozn; do [...] prymasa polskiego 1767 po nominacji" k. 95
  • "Kopia manifestu dyssydentów w Xięstwie Litt; będących, uczynionego d. 20 marca w Słucku" k. 95v-96v
  • "Kopia manifestu dyssydentów z W Polskiey y Mał; tudzież z Prus uczynionego w Toruniu 20 marca w xięgach mieyskich oblatowanego" k. 96v-99v
  • "Deklaracya Imperatorowey Rossyiskiey M. królowi y Rzpltey Polskiey uczyniona przez xcia Repnina, posła w Warszawie 1767 ultim; martii" k. 99v-104
  • "Deklaracya króla Imci pruskiego w tymże interesie iak y Rossyiska przez ministra pruskiego Jm Benoit uczyniona 1767 ultimis martii uczyniona" k. 104-104v
  • "Kopia listów Golcza, marszałka konfederacyi toruńskiey rozpisanych do Ichciów senatorów d. 20 aprilis 1767 z Torunia" k. 105
  • "Kopia listu xcia Repnina, posła rossyiskiego do [...] Mniszcha, marszałka [...] 29 maji 1767 z Warszawy pisany" k. 105-106
  • "Vaticinium o przyszłych Europy i Królestwa Polskiego rewolucyach" [Inc.:] "Dotąd Królestwo Polskie niekwitnące [...]" k. 106-106v
  • "Wiersz pobudzaiący Polaka do obrony wiary" [Inc.:]
  • "Kto Boga ieszcze kochasz [...]" k. 107-107v
  • "Kopia responsu JP Rogalińskiego, starosty nakielskiego, xciu Jabłonowskiemu, woiewodzie poznan;" k. 107v-108v
  • "Kopia responsu xcia Jabłonowskiego wdy poz; temuż JP ście nakielskiemu" k. 108v-110
  • "Kopia listu od jednego z disunitów greckich z Litwy pisanego do ImP Golcza, marszałka konfederacyi toruńskiey d. 26 julii 1767 pisanego" k. 110-113v
  • Punkta konfederatów barskich k. 113v-114v
  • "Odpowiedź [...] posłom konfederacyi [...] Ponińskiemu, marszałkowi konfederacyi wielkopolskiey[?] y Żórawskiemu, marszałkowi wdztwa płockiego d. 12 lipca 1767 dana" k. 114v-115
  • "Kopia listu pewnego konfederata od przyiaciela indiferenta" k. 116v
  • "Przystąpienie [...] xx biskupa do Konfederacyi generalney" k. 116v-117
  • "Kopia listu [...] Radziwiłła, marszałka konf. kor. imieniem Stanów skonfederowanych do xcia Repnina, posła rossyiskiego" k. 117-117v
  • "Kopia listu Repnina, posła rossyiskiego, do JP Brzostowskiego, marszałka generalnego Konfederacyi Litt." k. 117v-118
  • "Kopia listu xcia Repnina, posła rossyiskiego, do JW Hilzena, marszałka Trybunału Litt. z Warszawy in Junii 1767" k. 118
  • "Kopia powtórnego listu tegoż xcia Repnina do tegoż JW marszałka Trybunału Litt." k. 118v
  • "Deklaracya podpisana ręką xcia marszałka konfederacyi koronn; 5 julii 1767" k. 118v-119v
  • "Rozmowa saskiego kawalera z polskim senatorem" k. 120-121
  • "Extrakt z książki intytułowaney Sposób impartialny y rozum pogodzenia generalnego y wiecznego, pagina 205" k. 122-123 i w wersji francuskiej k. 124-125.
  • "Ludzie zamkowi" wyklejka tylna
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Benoît, Gedeon pruski dyplomata (?-po 1776)
  • Branicki Jan Klemens hetman w. kor. (1689-1771)
  • Brzostowski, Stanisław marsz. konf. lit. (1733-1769)
  • Chodkiewicz, Jan Mikołaj sta żmudzki (1738-1781)
  • Chreptowicz, Joachim kanclerz w. lit. (1729-1812)
  • Chreptowicz, Karol Litawor konfederat barski (?-ca 1801)
  • Czartoryscy (ród)
  • Fryderyk II Wielki (król Prus ; 1712-1786)
  • Fryderyk II Wielki (król Prus ; 1712-1786)
  • Goltz August Stanisław marszałek konfederacji toruńskiej dysydentów
  • Hilzen marszałek Trybunału lit.
  • Katarzyna II (cesarzowa Rosji ; 1729-1796)
  • Kierski ksiądz sekretarz króla Stanisława Augusta
  • Kownacki Józef dworski Sołtyka
  • Krasiński Adam Stanisław bp kamieniecki (1714-1800)
  • Krasiński Michał Hieronim marszałek gen. konfederacji barskiej (1712-1784)
  • Łubieński Władysław (prymas Polski ; 1703-1767)
  • Massalski Ignacy Jakub bp wileński (1726-1794)
  • Miaskowski Antoni kantor gnieźnieński
  • Miaskowski Wojciech Maksymilian wda kaliski (ca 1683-1763)
  • Ogiński Michał Kazimierz hetman w. lit. (1730-1800)
  • Pac Michał Jan sta ziołowski marszałek generalny konfederacji barskiej (1730-1787)
  • Poniński Jan Nepomucen konfederat radomski i barski (1735-po 1782)
  • Potocki Franciszek Salezy wda kijowski (1700-1772)
  • Radoński Kazimierz sta dębski
  • Repnin Nikolaj Vasil'jevič (1734-1801)
  • Rogaliński Kasper sta nakielski wda inflancki
  • Sokolnicki Ksawery chorąży poznański, podkomorzy kaliski
  • Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798)
  • Voroncov kanclerz Rosji
  • Wreykoff poseł moskiewski
  • Żórawski marszałek konfederacji województwa płockiego 18 w.
  • ministerium status
  • Sejm (1761)
  • Sejm (1767-1768) Warszawa
  • Sejm (1764) Warszawa
  • Listy 18 w.
  • Konfederacja 1767 r. toruńska
  • Konfederacja 1768-1772 r. barska
  • Prawosławie 18 w.
  • Protestantyzm 18 w.
  • Satyra 18 w.
  • Austria 18 w.
  • Chomsk 18 w.
  • Cieszyn 18 w.
  • Litwa 18 w.
  • Małopolska 18 w.
  • Prusy 18 w.
  • Prusy Królewskie 18 w.
  • Rosja 18 w.
  • Rosja 18 w.
  • Słuck 18 w.
  • Toruń 18 w.
  • Turcja 18 w.
  • Wielkopolska 18 w.
  • Wielkopolska 18 w.

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 130 %a Miscellanea
 • 245 %a Miscellanea Miaskowskich.
 • 246 %a "Niech to w żadnego nie postanie myśli [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Kto Boga ieszcze kochasz [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Dotąd Królestwo Polskie niekwitnące [...]" %i [Inc.:]
 • 250 %a kop.
 • 260 %c 18 w.
 • 300 %a 125 k. %c 33x21 cm
 • 340 %d Rkps %e Skóra brązowa, 18-19 w.?
 • 520 %a "Notata ex libro Arcanorum status authore Peltzofer ex themo 7mo" k. 1-3
 • 520 %a "Kopia mowy [...] Massalskiego, biskupa wileńskiego broniąca władzy hetmańskiey na seymie Coronationis w Warszawie 1704 mianey" k. 3v-5
 • 520 %a "Mowa [...] Kajetana Sołtyka biskupa krakowskiego, którą miał mieć pod czas sessyi na seymie extraordunaryinym w roku 1767, lecz wzięty przez woyska rossyiskie w Dełengą? y nie mówił jey in facie Rzpltey" k. 5-9
 • 520 %a Respons na Instrukcyą [...] panom Xaweremu Sokolnickiemu, chorążemu poznańskiemu, Kazimierzowi Radońskiemu, staroście dembskiemu, uproszonym y delegowanym od [...] wdztw poznańskiego y kaliskiego z seymiku gospodarskiego do [...] wojewody krakowskiego, hetmana w. kor., posłom z kancellaryi tegoż [...] wdy krakowskiego dany w Lądzie d. 15 9bris 1761 Anno" k. 10
 • 520 %a "Kopia listu [...] hetmana w. kor. do [...] Worontzowa, kanclerza wielkiego rossyiskiego pisanego d. 26 octobris 1761 z francuskiego przetłumaczonego" k. 10-11v
 • 520 %a "Kopia responsu [...] pana Woronzow [...] hetmanowi wielkiemu koronnemu z Petersburga d. 6 novembris 1761 Ao z francuskiego przetłumaczona" k. 11v-12
 • 520 %a "Kopia manifestu JoX biskupa krakowskiego Sołtyka przed wzięciem samym od woyska rossyiskiego, gdy iuż upewnionym został, że wyszły ordynanse do wzięcia jego, oddał go dworskiemu swemu JP Józefowi Kownackiemu, by go oddał JP Chreptowiczowi, który go przyiął, potym prócz tego[?] kazał wydrukować" k. 12v-13v
 • 520 %a "Kopia manifestu JP Karola Littawor, Chreptowicza, marszałka konfederacji i pisarza ziem; oraz posła z powiatu grodzie; na seym extraordynaryiny 1767 roku tegoż 26 8bra uczynionego" k. 13v-18v
 • 520 %a "Oda" [Inc.:] "Niech to w żadnego nie postanie myśli [...]" k. 18v-19v
 • 520 %a "Copia literar; [...] Stanislai Augusti [...] ad St. papam Clemens XIII anno 1768 [...]" k. 20-20v "Mowa JWP Chodkiewicza, sty żmudzkiego na seymie extraordynaryinym warszawskim d. 14 8bris 1767 miana po zabraniu senatorów przez woyska rossyiskie" k. 20v-21
 • 520 %a Kopia Uniwersału Barskiey Konfederacyi 29 febr. 1768" wyd. Michał Krasiński k. 21v-23
 • 520 %a "Kopia mowy pewnego Imci przy zaczęciu konfederacyi krakowskiey d. 21 czerwca 1768 mianey" k. 23v-24
 • 520 %a "Kopia Manifestu konfederacyi Barskiey 1768 d. 14 8bris" k. 24-25
 • 520 %a "Oda do oyczyzny z okazyi niesłychanego przypadku Jego Królewskiy Mości" k. 25-25v
 • 520 %a "Deklaracya dworu cesarskiego z Wiednia przesłana dla szefów konfederackich do Kiszyna[?] na Szląsku d. 30 9bris 1771" k. 25v-26
 • 520 %a Dwór austriacki pisze o Stanisławie Auguście "intruzor i tyran", i że można prześladować bez żadnego na życie względu k. 25v-26
 • 520 %a "Kopia listu xcia tegoż [de Kawnicz Rittberg] do J pana Paca" k. 26
 • 520 %a "Kopia uniwersału do Generalności w Cieszynie, po wyszłej Deklaracyi Dworu Wiedeńskiego, wypadłego pod datą d. 4ta Xbris roku 1771" k. 26v
 • 520 %a "Manifest crimina status ogłaszaiący y iest authorem ich familia Czartoryiskich z swoiemi adherentami demonstruiący przez generalną Konfederacyą" k. 27-32
 • 520 %a "Manifest JW Zaremby [...] 1771" k. 32
 • 520 %a "Manifest w Chomsku [...] Michała Ogińskiego, hetmana W. X. Litt. pisany y do akt pińskich podany" k. 32v-34
 • 520 %a "List [...] biskupa Kamienieckiego do Generalności pisany" k. 34-36v
 • 520 %a "Krótkie opisanie Polski w roku 1771" k. 36v-37
 • 520 %a Protest zapisany we Wschowie na poczynania wojsk króla pruskiego "Actum in castro vschovensi feria 2da post dnica septua [...] 1772" k. 37-38
 • 520 %a "Kopia listu od woiewódz. wielkopol. do N. króla Pruskiego z Wschowy d. 17 lutego 1772" k. 38-38v
 • 520 %a "Uniwersał [...] wdy kaliskiego do miast woiewództwa kaliskiego 1760 d. 6 July. Woyciech Maxim; Bończa Miaskowski wwda kaliski [...]" k. 40-41
 • 520 %a "Kopia listu tegoż [W. M. Miaskowskiego] do tegoż ImP Marszałka 19 9bris[?] 1761"
 • 520 %a "Kopia listu do [...] woiewody kijowskiego" "Kontynuacya listów [...] Woyciecha Miaskowskiego, woiedwody kaliskiego 1761".
 • 520 %a Listy do: Bieliński Franciszek marszałek w. kor. (2) k. 43v-44v. - Branicki woj. krakowski k. 43-43v. - Konev? marszałek k. 43. - Łubieński Władysław prymas Polski k. 44v.-45, 50v-51. - Wołkoński, książę k. 48v. - Zamoyski wojewoda inowrocławski k. 45. - NN książę k. 45-46. - NN hetman k. 46-46v, 47 v. - NN marszałka (3) k. 46v-47, 49. - NN starosta obornicki k. 48, 51v-52. -
 • 520 %a "Nota. Memoryał ImP Wreykoff[?] posła moskiewskiego JKM oddany" k. 49v-50v
 • 520 %a "Kopia listu ad ministerium status" k. 52v-53v (przekreślony)
 • 520 %a "Excerpt memoryału podanego wielkiemu Sołtanowi przez Rexyna, pruskiego króla posła, do Porty Ottomańskiey vigore którego spomniona Traktat potencya z pruskim królem offensive et deffensive przeciwko Moskwie d. 2 kwietnia roku 1761 w Konstantynopolu po długiey na dywanie uwadze stanył[!]" k. 54-55v
 • 520 %a "Kontynuacya listów [...] Woyciecha Miaskowskiego, woiewody kaliskiego 1761"-1763.
 • 520 %a Listy do: Branicki Jan Klemens, hetman w. kor. k. 56-56v, 65v-66, 75-76, 79-79v. - Brühl minister k. 59, 81-82, 84v. - Brühl Henryk, gen. artylerii kor. k. 56v-57. - Czartoryski Michał Fryderyk kanclerz WXL k. 78v-79. - Jabłonowski Antoni wda poznański k. 61-61v, 92v. - Kossowski Antoni, podskarbi nadw. kor. k. 69v-70v, 72v-73v, 74v-75. - Kossowski Roch podskarbi nadw. kor. k. 86, 89, 91v-92. - Kreyzerling poseł rosyjski k. 93-93v. - Łubieński Władysław prymas Polski k. 60v-61, 70v-71v, 73v-74, 78-78v, 80-80v, 81-81v, 89-90. - Malczewski pułkownik regimentu wojsk król. k. 66-67. - Mniszech Jerzy August Wandalin, marszałek nadworny kor. k. 56, 57-57v, 58-58v, 62-62v, 62v-63v, 67-67v, 68-69v, 71v-72v, 76-77, 79v-80, 80v-81, 82v-85, 84v-85v, 92, 92v-93, 94-95. - Stoiński deputat z lubelskiego na Trybunał Koronny k. 86v-87. - Sułkowski książę, sta nowodworski k. 77-77v, 80v. Turski ksiądz, prezydent TK? k. 90-99v. - Wodzicki Michał, podkanclerzy kor. k. 55v-56. - Wołkoński k. 84. - Zapolski PNK k. 86-86v. - NN biskup krakowski 1761. - NN starosta obornicki 1761 k. 57v-58, 62v. - NN wda kijowski k. 62v. - NN posła rosyjskiego k. 64. - NN żupnik woj. wielkopolskich k. 68. - NN starosta stecki 1762 k. 85v-86. - NN wda smoleński 1762 k. 87-87v, 88-88v, 90v-91, 93v-94. - NN klan krakowski 1762 k. 87v-88. - NN sta brański 1762 k. 88v-89, 93.
 • 520 %a "Kopia listu [..] wojewody kaliskiego do ministerium status pisanego d. 17 10bris 1761" k. 59-61v
 • 520 %a "Kopia responsu [...] prymasa de data 23 października na list JKMci przez Imci xiędza sekretarza Kierskiego dnia 2 tegoż miesiąca przysłany" k. 64v-65
 • 520 %a "Mowa miana przez Antoniego Miaskowskiego kantora gnieź;, scholastyka pozn; do [...] prymasa polskiego 1767 po nominacji" k. 95
 • 520 %a "Kopia manifestu dyssydentów w Xięstwie Litt; będących, uczynionego d. 20 marca w Słucku" k. 95v-96v
 • 520 %a "Kopia manifestu dyssydentów z W Polskiey y Mał; tudzież z Prus uczynionego w Toruniu 20 marca w xięgach mieyskich oblatowanego" k. 96v-99v
 • 520 %a "Deklaracya Imperatorowey Rossyiskiey M. królowi y Rzpltey Polskiey uczyniona przez xcia Repnina, posła w Warszawie 1767 ultim; martii" k. 99v-104
 • 520 %a "Deklaracya króla Imci pruskiego w tymże interesie iak y Rossyiska przez ministra pruskiego Jm Benoit uczyniona 1767 ultimis martii uczyniona" k. 104-104v
 • 520 %a "Kopia listów Golcza, marszałka konfederacyi toruńskiey rozpisanych do Ichciów senatorów d. 20 aprilis 1767 z Torunia" k. 105
 • 520 %a "Kopia listu xcia Repnina, posła rossyiskiego do [...] Mniszcha, marszałka [...] 29 maji 1767 z Warszawy pisany" k. 105-106
 • 520 %a "Vaticinium o przyszłych Europy i Królestwa Polskiego rewolucyach" [Inc.:] "Dotąd Królestwo Polskie niekwitnące [...]" k. 106-106v
 • 520 %a "Wiersz pobudzaiący Polaka do obrony wiary" [Inc.:]
 • 520 %a "Kto Boga ieszcze kochasz [...]" k. 107-107v
 • 520 %a "Kopia responsu JP Rogalińskiego, starosty nakielskiego, xciu Jabłonowskiemu, woiewodzie poznan;" k. 107v-108v
 • 520 %a "Kopia responsu xcia Jabłonowskiego wdy poz; temuż JP ście nakielskiemu" k. 108v-110
 • 520 %a "Kopia listu od jednego z disunitów greckich z Litwy pisanego do ImP Golcza, marszałka konfederacyi toruńskiey d. 26 julii 1767 pisanego" k. 110-113v
 • 520 %a Punkta konfederatów barskich k. 113v-114v
 • 520 %a "Odpowiedź [...] posłom konfederacyi [...] Ponińskiemu, marszałkowi konfederacyi wielkopolskiey[?] y Żórawskiemu, marszałkowi wdztwa płockiego d. 12 lipca 1767 dana" k. 114v-115
 • 520 %a "Kopia listu pewnego konfederata od przyiaciela indiferenta" k. 116v
 • 520 %a "Przystąpienie [...] xx biskupa do Konfederacyi generalney" k. 116v-117
 • 520 %a "Kopia listu [...] Radziwiłła, marszałka konf. kor. imieniem Stanów skonfederowanych do xcia Repnina, posła rossyiskiego" k. 117-117v
 • 520 %a "Kopia listu Repnina, posła rossyiskiego, do JP Brzostowskiego, marszałka generalnego Konfederacyi Litt." k. 117v-118
 • 520 %a "Kopia listu xcia Repnina, posła rossyiskiego, do JW Hilzena, marszałka Trybunału Litt. z Warszawy in Junii 1767" k. 118
 • 520 %a "Kopia powtórnego listu tegoż xcia Repnina do tegoż JW marszałka Trybunału Litt." k. 118v
 • 520 %a "Deklaracya podpisana ręką xcia marszałka konfederacyi koronn; 5 julii 1767" k. 118v-119v
 • 520 %a "Rozmowa saskiego kawalera z polskim senatorem" k. 120-121
 • 520 %a "Extrakt z książki intytułowaney Sposób impartialny y rozum pogodzenia generalnego y wiecznego, pagina 205" k. 122-123 i w wersji francuskiej k. 124-125.
 • 520 %a "Ludzie zamkowi" wyklejka tylna
 • 530 %d Mf 2269
 • 541 %c st. zas.
 • 546 %a Pol., łac.
 • 561 %a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego %d BK IX,68 %w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 600 %a Benoît, Gedeon %c pruski dyplomata %d (?-po 1776)
 • 600 %a Branicki Jan Klemens %c hetman w. kor. %d (1689-1771)
 • 600 %a Brzostowski, Stanisław %c marsz. konf. lit. %d (1733-1769)
 • 600 %a Chodkiewicz, Jan Mikołaj %c sta żmudzki %d (1738-1781)
 • 600 %a Chreptowicz, Joachim %c kanclerz w. lit. %d (1729-1812)
 • 600 %a Chreptowicz, Karol Litawor %c konfederat barski %d (?-ca 1801)
 • 600 %a Czartoryscy (ród)
 • 600 %a Fryderyk %b II Wielki %c (król Prus ; %d 1712-1786)
 • 600 %a Fryderyk %b II Wielki %c (król Prus ; %d 1712-1786)
 • 600 %a Goltz August Stanisław %c marszałek konfederacji toruńskiej dysydentów
 • 600 %a Hilzen %c marszałek Trybunału lit.
 • 600 %a Katarzyna %b II %c (cesarzowa Rosji ; %d 1729-1796)
 • 600 %a Kierski %c ksiądz sekretarz króla Stanisława Augusta
 • 600 %a Kownacki Józef %c dworski Sołtyka
 • 600 %a Krasiński Adam Stanisław %c bp kamieniecki %d (1714-1800)
 • 600 %a Krasiński Michał Hieronim %c marszałek gen. konfederacji barskiej %d (1712-1784)
 • 600 %a Łubieński Władysław %c (prymas Polski ; %d 1703-1767)
 • 600 %a Massalski Ignacy Jakub %c bp wileński %d (1726-1794)
 • 600 %a Miaskowski Antoni %c kantor gnieźnieński
 • 600 %a Miaskowski Wojciech Maksymilian %c wda kaliski %d (ca 1683-1763)
 • 600 %a Ogiński Michał Kazimierz %c hetman w. lit. %d (1730-1800)
 • 600 %a Pac Michał Jan %c sta ziołowski marszałek generalny konfederacji barskiej %d (1730-1787)
 • 600 %a Poniński Jan Nepomucen %c konfederat radomski i barski %d (1735-po 1782)
 • 600 %a Potocki Franciszek Salezy %c wda kijowski %d (1700-1772)
 • 600 %a Radoński Kazimierz %c sta dębski
 • 600 %a Repnin Nikolaj Vasil'jevič %d (1734-1801)
 • 600 %a Rogaliński Kasper %c sta nakielski wda inflancki
 • 600 %a Sokolnicki Ksawery %c chorąży poznański, podkomorzy kaliski
 • 600 %a Stanisław August Poniatowski %c (król Polski ; %d 1732-1798)
 • 600 %a Voroncov %c kanclerz Rosji
 • 600 %a Wreykoff %c poseł moskiewski
 • 600 %a Żórawski %c marszałek konfederacji województwa płockiego %d 18 w.
 • 610 %a ministerium status
 • 611 %a konfederacja 1768-1772 r. barska
 • 650 %a Sejm (1761)
 • 650 %a Sejm (1767-1768) Warszawa
 • 650 %a Sejm (1764) Warszawa
 • 650 %a Listy %y 18 w.
 • 650 %a Konfederacja 1767 r. toruńska
 • 650 %a Konfederacja 1768-1772 r. barska
 • 650 %a Prawosławie %y 18 w.
 • 650 %a Protestantyzm %y 18 w.
 • 650 %a Satyra %y 18 w.
 • 651 %a Austria %y 18 w.
 • 651 %a Chomsk %y 18 w.
 • 651 %a Cieszyn %y 18 w.
 • 651 %a Litwa %y 18 w.
 • 651 %a Małopolska %y 18 w.
 • 651 %a Prusy %y 18 w.
 • 651 %a Prusy Królewskie %y 18 w.
 • 651 %a Rosja %y 18 w.
 • 651 %a Rosja %y 18 w.
 • 651 %a Słuck %y 18 w.
 • 651 %a Toruń %y 18 w.
 • 651 %a Turcja %y 18 w.
 • 651 %a Wielkopolska %y 18 w.
 • 651 %a Wielkopolska %y 18 w.
 • 700 %a Bieliński, Franciszek %c marszałek w. kor. %d (1683-1766)
 • 700 %a Branicki Jan Klemens %c hetman w. kor. %d (1689-1771)
 • 700 %a Klemens %b XIII %c (papież ; %d 1693-1769)
 • 700 %a Pelzhofer Johann Albrecht %c jezuita
 • 700 %a Stanisław August Poniatowski %c (król Polski ; %d 1732-1798)
 • 700 %a Zamoyski Andrzej %c kanclerz w. kor. wda inowrocławski %d (1716-1792)
 • 700 %a Zaremba Józef
 • 700 %a Branicki Jan Klemens %c hetman w. kor. %d 1689-1771
 • 700 %a Br~uhl, Henryk %c minister saski %d (1700-1763)
 • 700 %a Czartoryski Michał Fryderyk %c kanclerz w. lit. %d (1696-1775)
 • 700 %a Jabłonowski Antoni Barnaba %c wda poznański %d (1732-1799)
 • 700 %a Kossowski Antoni %c podskarbi nadworny kor. %d (1701-1771)
 • 700 %a Kossowski Roch %c podskarbi nadworny kor. ok. %d (1737-1813)
 • 700 %a Kreyzerling %c poseł rosyjski
 • 700 %a Łubieński Władysław %c (prymas Polski ; %d 1703-1767)
 • 700 %a Malczewski %c płk. regimentu wojsk król.
 • 700 %a Miaskowski Wojciech Maksymilian %c wda kaliski %d (ca 1683-1763)
 • 700 %a Mniszech Jerzy August %c marszałek nadw. kor. klan krakowski %d (1715-1778)
 • 700 %a Radziwiłł Karol Stanisław %c kanclerz w. lit. %d (1669-1719)
 • 700 %a Rexyn %c poseł króla pruskiego do Turcji %d 18 w.
 • 700 %a Sołtyk Kajetan Ignacy %c bp krakowski %d (1715-1788)
 • 700 %a Stoiński %c deputat z lubelskiego na Trybunał kor.
 • 700 %a Sułkowski %c ks. sta nowodworski
 • 700 %a Turski Feliks Paweł %c bp chełmski łucki i krakowski %d (1729-1800)
 • 700 %a Wodzicki Michał %c podkanclerzy kor. bp przemyski %d (1687-1764)
 • 740 %a List ad ministerium status
 • 740 %a Nota. |Memoryał ImP Wreykoff? posła moskiewskiego JKM oddany
 • 740 %a Kontynuacya listów Woyciecha Miaskowskiego woiedwody kaliskiego 1761.
 • 740 %a List do woiewody kijowskiego
 • 740 %a List tegoż W. M. Miaskowskiego? do tegoż ImP Marszałka 19 9bris? 1761
 • 740 %a Uniwersał wdy kaliskiego do miast woiewództwa kaliskiego 1760 d. 6 July. Woyciech Maxim Bończa Miaskowski wwda kaliski
 • 740 %a List od woiewódz. wielkopol. do N. króla Pruskiego z Wschowy d. 17 lutego 1772
 • 740 %a Protest zapisany we Wschowie na poczynania króla pruskiego Actum in castro vschovensi feria 2da post dnica septua 1772
 • 740 %a Krótkie opisanie Polski w roku 1771
 • 740 %a List biskupa Kamienieckiego do Generalności pisany
 • 740 %a Manifest w Chomsku Michała Ogińskiego hetmana W. X. Litt. pisany y do akt pińskich podany
 • 740 %a Manifest Zaremby 1771
 • 740 %a Manifest crimina status ogłaszaiący y iest authorem ich familia Czartoryiskich z swoiemi adherentami demonstruiący przez generalną Konfederacyą
 • 740 %a Kopia uniwersału do Generalności w Cieszynie po wyszłej Deklaracyi Dworu Wiedeńskiego wypadłego pod datą d. 4ta Xbris roku 1771
 • 740 %a List xcia tegoż de Kawnicz Rittberg do J pana Paca
 • 740 %a Deklaracya dworu cesarskiego z Wiednia przesłana dla szefów konfederackich do Kiszyna? na Szląsku d. 30 9bris 1771
 • 740 %a Oda |do oyczyzny z okazyi niesłychanego przypadku Jego Królewskiy Mości
 • 740 %a Manifest konfederacyi Barskiey 1768 d. 14 8bris
 • 740 %a Kopia mowy pewnego Imci przy zaczęciu konfederacyi krakowskiey d. 21 czerwca 1768 mianey
 • 740 %a Kopia |Uniwersału Barskiey Konfederacyi 29 febr. 1768
 • 740 %a Mowa JWP Chodkiewicza sty żmudzkiego na seymie extraordynaryinym warszawskim d. 14 8bris 1767 miana po zabraniu senatorów przez woyska rossyiskie
 • 740 %a Copia literar Stanislai Augusti ad St. papam Clemens XIII anno 1768
 • 740 %a Oda
 • 740 %a manifest Karola Littawor Chreptowicza marszałka konfederacji i pisarza ziem oraz posła z powiatu grodzie na seym extraordynaryiny 1767 roku tegoż 26 8bra uczynionego
 • 740 %a Kopia manifestu JoX biskupa krakowskiego Sołtyka przed wzięciem samym od woyska rossyiskiego gdy iuż upewnionym został że wyszły ordynanse do wzięcia jego oddał go dworskiemu swemu JP Józefowi Kownackiemu by go oddał JP Chreptowiczowi który go przyiął potym prócz tego? kazał wydrukować
 • 740 %a Respons pana Woronzow hetmanowi wielkiemu koronnemu z Petersburga d. 6 novembris 1761 Ao z francuskiego przetłumaczona
 • 740 %a List hetmana w. kor. do Worontzowa kanclerza wielkiego rossyiskiego pisanego d. 26 octobris 1761 z francuskiego przetłumaczonego
 • 740 %a Respons na Instrukcyą panom Xaweremu Sokolnickiemu chorążemu poznańskiemu Kazimierzowi Radońskiemu staroście dembskiemu uproszonym y delegowanym od wdztw poznańskiego y kaliskiego z seymiku gospodarskiego do wojewody krakowskiego hetmana w. kor. posłom z kancellaryi tegoż wdy krakowskiego dany w Lądzie d. 15 9bris 1761 Anno
 • 740 %a Kopia mowy Massalskiego biskupa wileńskiego broniąca władzy hetmańskiey na seymie Coronationis w Warszawie 1704 mianey
 • 740 %a Notata ex libro |Arcanorum status authore Peltzofer ex themo 7mo
 • 740 %a Ludzie zamkowi
 • 740 %a Kontynuacya listów Woyciecha Miaskowskiego woiewody kaliskiego 1761-1763.
 • 740 %a Extrakt z książki intytułowaney |Sposób impartialny y rozum pogodzeniag
 • 740 %a Rozmowa saskiego kawalera z polskim senatorem
 • 740 %a Deklaracya podpisana ręką xcia marszałka konfederacyi koronn 5 julii 1767
 • 740 %a Kopia powtórnego listu tegoż xcia Repnina do tegoż JW marszałka Trybunału Litt.
 • 740 %a List xcia Repnina posła rossyiskiego do JW Hilzena marszałka Trybunału Litt. z Warszawy in Junii 1767
 • 740 %a List Repnina posła rossyiskiego do JP Brzostowskiego marszałka generalnego Konfederacyi Litt.
 • 740 %a List Radziwiłła marszałka konf. kor. imieniem Stanów skonfederowanych do xcia Repnina posła rossyiskiego
 • 740 %a Przystąpienie xx biskupa do Konfederacyi generalney
 • 740 %a List pewnego konfederata od przyiaciela indiferenta
 • 740 %a Odpowiedź posłom konfederacyi Ponińskiemu marszałkowi konfederacyi wielkopolskiey? y Żórawskiemu marszałkowi wdztwa płockiego d. 12 lipca 1767 dana
 • 740 %a Punkta konfederatów barskich
 • 740 %a List od jednego z disunitów greckich z Litwy pisanego do ImP Golcza marszałka konfederacyi toruńskiey d. 26 julii 1767 pisanego
 • 740 %a Respons xcia Jabłonowskiego wdy poz temuż JP ście nakielskiemu
 • 740 %a Respons JP Rogalińskiego starosty nakielskiego xciu Jabłonowskiemu woiewodzie poznan
 • 740 %a Wiersz pobudzaiący Polaka do obrony wiary
 • 740 %a Vaticinium |o przyszłych Europy i Królestwa Polskiego rewolucyach
 • 740 %a List xcia Repnina posła rossyiskiego do Mniszcha marszałka 29 maji 1767 z Warszawy pisany
 • 740 %a Kopia listów Golcza marszałka konfederacyi toruńskiey rozpisanych do Ichciów senatorów d. 20 aprilis 1767 z Torunia
 • 740 %a Deklaracya króla Imci pruskiego w tymże interesie iak y Rossyiska przez ministra pruskiego Jm Benoit uczyniona 1767 ultimis martii uczyniona
 • 740 %a Deklaracya Imperatorowey Rossyiskiey M. królowi y Rzpltey Polskiey uczyniona przez xcia Repnina posła w Warszawie 1767 ultim martii
 • 740 %a Kopia manifestu dyssydentów z W Polskiey y Mał tudzież z Prus uczynionego w Toruniu 20 marca w xięgach mieyskich oblatowanego
 • 740 %a Kopia manifestu dyssydentów w Xięstwie Litt będących uczynionego d. 20 marca w Słucku
 • 740 %a Mowa miana przez Antoniego Miaskowskiego kantora gnieź scholastyka pozn do prymasa polskiego 1767 po nominacji k. 95 mowa nieukończona
 • 740 %a Respons prymasa de data 23 października na list JKMci przez Imci xiędza sekretarza Kierskiego dnia 2 tegoż miesiąca przysłany
 • 740 %a List .. wojewody kaliskiego do ministerium status pisanego d. 17 10bris 1761
 • 740 %a Excerpt memoryału podanego wielkiemu Sołtanowi przez Rexyna pruskiego króla posła do Porty Ottomańskiey vigore którego spomniona Traktat potencya z pruskim królem offensive et deffensive przeciwko Moskwie d. 2 kwietnia roku 1761 w Konstantynopolu po długiey na dywanie uwadze stanył!
 • 777 %a Sołtyk Kajetan Ignacy bp krakowski 1715-1788 %t Mowa Kajetana Sołtyka biskupa krakowskiego którą miał mieć pod czas sessyi na seymie extraordunaryinym w roku 1767 lecz wzięty przez woyska rossyiskie w Dełengą? y nie mówił jey in facie Rzpltey
 • 852 %j BK 01420
 • 999 %d 19.07.25

Indexes

Copies

  • Signature: BK 01420