"Akta Jeneralne zawieraiące w sobie rozne Dokumenta do Maiętności Kurnickiey nalezące od Roku 1731. az do Roku 1779 z Archiwum Jas(nie) Wielm(ożnego) Woiewody Działynskiego. Volum(en) I" [dokumenty rozliczeń pieniężnych i kwity dłużne Szołdrskich z lat 1731-1779]

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 01464
 • Kopie: Mf 6775
 • Tytuł: "Akta Jeneralne zawieraiące w sobie rozne Dokumenta do Maiętności Kurnickiey nalezące od Roku 1731. az do Roku 1779 z Archiwum Jas(nie) Wielm(ożnego) Woiewody Działynskiego. Volum(en) I" [dokumenty rozliczeń pieniężnych i kwity dłużne Szołdrskich z lat 1731-1779] Vol. 1. "Akta zawierające w sobie rozne Dokumenta do Majętnosci Kornickiey sciągające się od Roku 1731. do 1779."
 • Miejsce i czas powstania: 1731-1779
 • Opis fizyczny: 236 k. 36x23 cm
 • Oprawa: poszyt
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Antoniego Raczyńskiego, s. Zygmunta, w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego z odebrania z procentem kwoty 850 tf. z sumy ogólnej 7850 tf. (stanowiącej należną wierzycielowi połowę sumy kapitału 19000 fl., druga połowa należała do jego rodzeństwa Józefa i Anny), zapisanej na dobrach dłużnika w grodzie nakielskim 27 VII 1733 (zob. wyżej); podkreślenia w tekście; podpis. Strachowski; Poznań 15 I 1735 (wg kwitu dłużnego z 25 VII tr. czynność miała miejsce dzień wcześniej, tj. 14 I)] k. 60.
  • "G[enero]sus Raczynski M[agnifi]cum Szołdrski de summa Introcontenta quietat 1735 Sabb[ath]o a[nte] F[estum] S[anctorum] Fabiani et Sebestian[i] M[artyrum]" [nota dors.] k. 60v.
  • [Ekstrakt jak wyżej, spisany inną ręką; podkreślenia w tekście; podpis. Kamieński; Poznań, 15 I 1735] k. 61.
  • "G[e]n[er]osus Raczynski M[a]g[nifi]cum Szołdrski Cap[ita]neum Lancicien[sem] de summa 850 Tynfonu[m] Quietat 1735 sabbatho ante Fabi[ani] et Seba[stiani]" [nota dors.] k. 61v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich rekognicji Wojciecha Bnińskiego, kaszt. kowalskiego i star. nakielskiego, występującego w imieniu własnym oraz brata Rafała w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego ze zwrotu sumy 20000 fl., zapisanej w grodzie nakielskim 6 VII 1733; podpis. Dalman; Nakło, 7 VII 1735] k. 62-62v.
  • "Ill[ustr]is et M[agnifi]cus Bninski Castellan[us] Covale[nsis] M[agnifi]cum Szołdrski quietat (dopisane: "abundans") 1735", [inną ręką:] "JM Panowie Bninscy mieli na Runowie przeszło osmdziesiąt tysięcy y to nieboszczyk JM Pan starosta dwoiako płacił trzeba w roku 1732 y 3, az do 4" [noty dors.] k. 62v.
  • [Ekstrakt jak wyżej, spisany inną ręką; podkreślenia w tekście; podpis. Danieleski; Nakło, 7 VII 1735] k. 63-63v.
  • "I[llustris] et M[agnifi]cus Bninski Cas[tellanus] Covalie[nsis] M[agnifi]cum Cap[ita]neum Lancicie[nsem] quietat de summa Viginti Millium fl. ex provisione Inscr[ipt]a 1735 F[eria] 5. p[os]t F[estu]m Visita[ti]onis B[eatissi]mae Mariae Virg[inis]" [nota dors.] k. 63v.
  • [Ekstrakt jak wyżej, spisany trzecią ręką; Nakło, 7 VII 1735] k. 64-64v.
  • "I[llustris] et M[agnifi]cus Bninski Castellan[us] Covalien[sis] Quietat M[agnificum] Szołdrski 1735" [nota dors.] k. 64v.
  • [Ekstrakt jak wyżej, spisany czwartą ręką; podkreślenia w tekście; Nakło, 7 VII 1735] k. 65-65v.
  • "Illustris M[a]g[nifi]cus Bninski Castellanus Covalien[sis] quieta[t] M[agnificum] Szołdrski Capitaneum Lancicien[sem] 1735 F[eria] 5 p[os]t Visit[a]t[ionem] BVM" [nota dors.] k. 65v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Kaspra Miaskowskiego, s. zm. Jana Kazimierza, podsędka i surogata wschowskiego, w sprawie skwitowania małżeństwa Stefana Szołdrskiego star. łęczyckiego i Teofili z Działyńskich ze zwrotu sumy 13000 fl., pożyczonej przez o. Teofili Zygmunta Działyńskiego od ojca zeznającego Jana Kazimierza na mocy kontraktu zawartego w grodzie poznańskim 17 IX 1714 (roborowany 20 IX tr.) i zapisanej na dobrach Ziemino i Kromolice, następnie zeznanej przez Miaskowskiego tamże 19 VII 1717 rzecz na star. pobiedziskiego Kazimierza Niegolewskiego w ramach przelania sumy 40000 fl., z kolei cedowanej przez Jana Kazimierza 1 IX 1721 na syna Kaspra, dalej przekazanej na podstawie kwitu dłużnego przez tego pierwszego 21 X 1727 w Grądkowie na prośbę Teofili rodzinie Działyńskich po odebraniu z rąk kasztelanowej krakowskiej Teofili z Leszczyńskich Wiśniowieckiej (oblatowane w grodzie poznańskim 22 VIII 1729), wreszcie zwróconej przez małżeństwo Szołdrskich po rozliczeniu ze wszelkich roszczeń dot. tenuty i zawarciu polubownej ugody w Kromolicach 27 VIII 1735 pomiędzy zeznającym Kasprem Miaskowskim z jednej, kasztelanową rogozińską Apolinarą Koźmińską z drugiej, a star. łęczyckim Stefanem SWzołdrskim z trzeciej strony; dodatkowo 185 fl. opłaty za dekret dla kapituły katedralnej w Poznaniu; podkreślenia w tekście; podpis. Strachowski; Poznań, 1 VIII 1735] k. 66-67.
  • "M[agnifi]cus Miaskowski M[agnifi]cos Szołdrskie de Summa Intro Contenta quietat 1735 F[eria] 2 ipso D[ie] F[esti] P[etri] in Vin[culis]" [nota dors.] k. 67v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Joanny z Majchrowiczów, wdowy po Kazimierzu Dziurkiewiczu, a obecnie ż. Wojciecha Korytowskiego, złożonej w obecności męża w sprawie scedowania na star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego sumy 30000 fl., pożyczonych Michałowi Dworzańskiemu na mocy kontraktu zawartego w grodzie poznańskim 3 X 1724 z synami oraz mężami córek i sukcesorek zm. Wojciecha Rajskiego: Maciejem Rajskim, Marcinem Kościelskim, Kazimierzem Pierzchała Bielanowskim i Antonim Kosińskim, zastawnikami dóbr Runowo i Pierzchno, i zapisanych na tychże dobrach, a po spłaceniu długu przez Dworzańskiego i przelaniu praw na zeznającą i jej małżonka Wojciecha Korytowskiego w grodzie poznańskim 2 IX 1727 pożyczonych przez nią na procent następującym: 5000 fl. klarysce poznańskiej Barbarze Dziurkiewiczowej, zapisanych na wyżej wymienionych dobrach, 12902 fl. 25 gr. na poczet spłaty zobowiązań zaciągniętych na swój majątek w stanie wdowim u swego męża Wojciecha oraz innych wierzycieli; pozostałą kwotę 12097 fl. 5 gr. Szołdrski wpłacił osobiście; podkreślenia w tekście; podpis. Strachowski; Poznań, 19 VIII 1735] k. 68-69.
  • "G[enero]sa Maychrowiczowna (dopisane między wierszami: "seu Korytowska") Summam Introcontentam in personam M[agnifi]ci Szołdrski Transfudit 1735 F[eria] 6. p[os]t Assumpt[ionis]" [nota dors.] k. 69v.
  • "Z Roku 1736tego" k. 70.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich rekognicji Jana Michała Grabowskiego, s. Andrzeja Teodora kaszt. chełmińskiego, występującego w imieniu własnym oraz jako plenipotent ojca w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego z następujących sum dłużnych: sumy kapitału 33333 tf. 1 szóstaka, zapisanej na dobrach Witrogoszcza i Izdebek, 5666 tf. pobranego czynszu rocznego od tej sumy oraz bieżącego procentu w tej samej wysokości (razem 44667 tf.), pożyczonych niegdyś przez Jana Kalksteina Stolińskiego, a następnie scedowanych na ojca zeznającego, Andrzeja Teodora Grabowskiego, wówczas sędziego ziem. człuchowskiego przez wdowę po Kalksteinie Katarzynę z Chrząstowskich w imieniu własnym i swoich dzieci na mocy kontraktu spisanego w Kórniku 15 VII 1720 pomiędzy bpem nominatem poznańskim i opatem paradyskim Piotrem Tarło, wojewodzicem kaliskim Jakubem Działyńskim i Teresą z Tarłów Działyńską z jednej a wymienionym Grabowskim z drugiej strony, potwierdzonego w grodzie nakielskim 29 VII tr.; liczne podkreślenia w tekście, kilka not marg. (sumy); podpis. Dalman; Nakło, 3 IX 1736] k. 71-72.
  • "M[a]g[nifi]cus Grabowski Quietat Illustrem M[agnifi]cum Szołdrski cum transfusione 1736 (dopisane: "abundans")" [nota dors.] k. 72v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich rekognicji star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego w imieniu własnym i ż. Teofili z Działyńskich oraz Jana Michała Grabowskiego w imieniu własnym i ojca Andrzeja Teodora kaszt. chełmińskiego w sprawie wzajemnego skwitowania z wszelkich roszczeń dot. dzierżawy dóbr Witrogoszcz i Izdebki oraz ostatecznego zakończenia procesu w tym przedmiocie; podpis. Danieleski; Nakło, 3 IX 1736] k. 73-73v.
  • "M[a]g[nifi]ci Szołdrski et Grabowski quietant se ab Invice[m] de Praeten[sionibus] 1736 ra[ti]one tenutae Bonor[um] Witrogoszcza et Izdebek F[eria] 2. a[nte] Nativit[atem] BVM" [nota dors.] k. 73v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Mikołaja Święcickiego, star. ujskiego i pilskiego, w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego z odebrania sumy 28000 fl. z należnym procentem, pożyczonej na 7% 3 IX 1735 i zapisanych wierzycielowi w grodzie poznańskim; podpis. Strachowski; Poznań, 1 X 1736] k. 74.
  • "M[agnificus] Swięcicki M[agnificum] Szołdrski de Summa 28000 Milliu[m] FP. quietat 1736" [nota dors.] k. 74v.
  • [Ekstrakt jak wyżej, spisany inną ręką; podpis. Kamieński; Poznań, 1 X 1736] k. 75.
  • "M[a]g[nifi]cus Swięcicki M[a]g[nifi]cum Szołdrski Quietat 28000 ex provisione Inscr[ipt]a 1736 F[eria] [secun]da p[os]t Michaelis" [nota dors.] k. 75v.
  • [Ekstrakt jak wyżej, spisany trzecią ręką; podpis. Strachowski; Poznań, 1 X 1736] k. 76.
  • "M[agnificus] Swięcicki M[agnificum] Cap[ita]neum Lancicien[sem] de summa et Provisione a summa Introcontenta quietat 1736 F[eria] 2 p[os]t F[estum] S[ancti] Micha[elis]" [nota dors.] k. 76v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Antoniego Przyłuskiego w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego z wypłacenia z należnym procentem sumy 1000 tf., przysądzonej zeznającemu wyrokiem sądu polubownego z 14 VIII 1736, ogłoszonym na gruncie wsi Czarnom i roborowanym w grodzie nakielskim 18 VIII tr.; podpis. Strachowski; Poznań, 23 X 1736] k. 77.
  • "G[enerosus] Przyłuski M[agnifi]cum Szołdrski de summa 1000 Tynphonum quietat 1736 F[eria] 3 p[os]t F[estum] S[ancti] Lucae Ev[angelistae]" [nota dors.] k. 77v.
  • [Ekstrakt jak wyżej, spisany inną ręką; podkreślenia w tekście; podpis. Kamieński; Poznań, 23 X 1736] k. 78.
  • "G[e]n[ero]sus Antonius Przyłuski M[a]g[nifi]cum Szołdrski Quietat de 1226 (?) ex p[ro]visione inscr[ipt]a 1736 F[eria] 3. p[os]t Lucae Evangelistae" [nota dors.] k. 78v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich oblaty inwentarza dóbr Czarnon [Czarmuń] i Dziekciarnia [Dziegciarnia] w pow. nakielskim, spisanego 17 II 1736 przy urzędowym przejęciu majątków przez małżeństwo Stefana i Teofilę Szołdrskich od dotychczasowego posesora Piotra Drzewieckiego, a przedłożonego do ingrosowania w grodzie nakielskim przez Wojciecha Zbijewskiego; dok. w jęz. pol. z wtrętami łac.; Nakło, 7 III 1736] k. 79-83v.
  • "Oblata Inventarii Bonorum Czarnon Dziekciarnia 1736" [nota dors.] k. 84v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich oblaty wyroku sądu polubownego, powołanego przez Piotra Drzewieckiego i Stefana Szołdrskiego do rozstrzygnięcia spornych kwestii majątkowych i gospodarczych w związku z przejęciem przez Szołdrskich w posesję dóbr Czarnon [Czarmuń] i Dziektarnia [Dziegciarnia], wydanego 14 VIII 1736 we wsi Czarnoń, a przedłożonego do ingrosowania przez Wojciecha Bieńkowskiego; podpis. Danieleski; Nakło, 18 VIII 1736] k. 85-90.
  • "Oblata Decreti Compromissorialis in Fundo Bonorum Czarnoń prolati 1736 Sabb[ath]o p[os]t Assumpt[ionis]" [nota dors., napis odwrócony] k. 90v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich oblaty aktu urzędowego przeniesienia własności dóbr Czarnon [Czarmuń] i Dziektarnia [Dziegtarnia] z rąk dotychczasowego posesora Piotra Drzewieckiego na Stefana Szołdrskiego i jego małżonkę Teofilę z Działyńskich, dokonanego przez deputację komisarzy pod przewodnictwem burgr. ziem. wschowskiego Marcina Tomickiego; dok. przedłożył do ingrosowania Wojciech Zbijewski; podpis. Danieleski; Nakło, 7 III 1736] k. 91-93.
  • "Oblata Traditionis Bonorum Dziekciarnia et Czarnon pro P[ar]te M[agnifi]corum Szołdrskie 1736 F[eria] 4 p[os]t D[ominica]m Oculi" [nota dors.] k. 94v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji burgr. ziem. kcyńskiego Wojciecha Marszewskiego o skwitowaniu star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego z odebrania sumy 9000 fl. wraz z należnym procentem, pożyczonej i zapisanej w grodzie poznańskim w 1735; podkreślenia w tekście; podpis. Kamieński; Poznań, 24 IX 1736] k. 95.
  • "G[enerosus] Marszewski quietat M[agnificum] Szołdrski Cap[ita]neum Lan[ciciensem] 9000 fp ex provisione inscripta 1736 F[eria] 2da p[os]t Mathaei" [nota dors.] k. 95v.
  • [Ekstrakt jak wyżej, spisany inną ręką; podpis. Strachowski; Poznań, 24 IX 1736] k. 96.
  • "G[enerosus] Marszewski M[agnifi]cum Cap[ita]neum Lancicien[sem] de summa et Provisione introcontenta quietat 1736 F[eria] 2 p[os]t F[estum] S[ancti] Mathaei" [nota dors.] k. 96v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Pawła Roli Zbijewskiego, s. zm. Stanisława z Urszuli Zadorskiej, występującego jako plenipotent matki w sprawie zastawienia jej dóbr dziedzicznych, tj. majątku Koszuty wraz z przyległościami i pustkami w pow. pyzdrskim woj. kaliskiego, star. łęczyckiemu Stefanowi Szołdrskiemu za sumę 30000 fl.; kontrakt potwierdzony w aktach grodu poznańskiego 27 VII 1731 r.; podpis. Strachowski, Poznań, 22 IX 1734] k. 40-41.
  • "P[aulus] Zbijewski M[agnifico] Szołdrski Bona Koszuty pro summa 30000 Milliu[m] FP. obligat 1734" [nota dors.] k. 41v.
  • "Z Roku 1735tego" k. 42.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji br. Ulniusza Kryzińskiego z klasztoru Dominikanów w Poznaniu, deputata przeora i całego konwentu do sądu grodzk., w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego, posesora kórnicko-bnińskiego klucza dóbr (dziedzicznych jego ż. Teofili z Działyńskich), z bieżącego wypłacenia kościelnych czynszów rocznych od sumy 10000 fl., zapisanych klasztorowi na wymienionych dobrach jeszcze przez poprzednich właścicieli; podpis. Strachowski; Poznań, 14 III 1735] k. 43.
  • "Conventus S[ancti] Dominici M[agnifi]cum Szołdrski de provisione Annua summae Intro Contentae quietat 1735" [nota dors.] k. 43v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Jana Glińskiego, s. zm. Franciszka, zastawnika wsi Dakowy i Robakowo w sprawie skwitowania Teofili z Działyńskich, c. zm. Zygmunta i Teresy z Tarłów (jako jej prawowitej sukcesorki), a ż. star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego, z sumy 21000 fl. pożyczonych przez matkę po śmierci męża i zapisanych na wymienionych dobrach w grodzie poznańskim 7 VIII 1725 r., oraz z sumy 1000 fl. wynikającej z postanowień polubownej ugody zawartej 16 VI 1735 r. między Stefanem Szołdrskim (mężem) a Glińskim w przedmiocie pewnych roszczeń finansowych dot. dóbr Dachowa; kwotę odebraną od Szołdrskiej Gliński scedował następnie na jej męża Stefana; podkreślenia w tekście; podpis. Strachowski; Poznań, 25 VI 1735] k. 44-44v.
  • "G[enero]sus Gliński M[agnifi]cam Szołdrska de summa Intro contenta quietat 1735" [nota dors., u dołu dopisek: "aere proprio"; pod notą na wolnym miejscu zapiski rachunkowe ołówkiem w 2 kolumnach z podaniem nazwisk i kwot, pod nimi uwaga: "de Bonis Dachowa et Robakowa"] k. 44v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Kazimierza Bielanowskiego w imieniu własnym i żony Katarzyny Rajskiej (Rayska), Antoniego Kosińskiego w imieniu własnym i swej niezamężnej córki Jadwigi z małżeństwa z Jadwigą Rajską, a także Józefa Kościelskiego, s. Marcina, regensa ziem. poznańskiego, z Marianny Rajskiej, c. Wojciecha, w sprawie cesji sum pieniężnych (długów) w łącznej wysokości 51000 fl., pożyczonych niegdyś przez Magdalenę Leszczyńską, wdowę po Pawle Działyńskim wojewodzicu kaliskim, od Wojciecha Franciszka Rajskiego i zapisanych 18 VII 1701 r. w grodzie poznańskim wierzycielowi i jego żonie Mariannie z Doleckich na dobrach Runowo i Pierzchno (pożyczka obejmowała wówczas: 45000 fl. zastawu na dobrach, 5000 fl. w gotówce i 1000 fl. za inwentarz) na rzecz star. łęczyckiego Stefan Szołdrskiego, który spłaciwszy sukcesywnie następujące zobowiązania stał się nowym wierzycielem: a) 4100 fl. odebranych od wojewodzica kaliskiego Zygmunta Działyńskiego, syna (?) Magdaleny Leszczyńskiej, przez s. i sukcesora Wojciecha Rajskiego (wierzyciela) Macieja, który kwitował go w grodzie poznańskim 7 V 1714 r., b) 30000 fl. pożyczonych najpierw przez Macieja Rayskiego i Marcina Kościelskiego (szwagrowie) oraz zeznających Bielanowskiego i Kosińskiego Joannie z Majchrowic Dziurkiewiczowej, po mężu Korytowskiej, oraz Michałowi Dworzańskiemu i zabezpieczonych na mocy kontraktu zawartego w grodzie poznańskim 3 X 1724 r. na wyżej wymienionych dobrach, a następnie scedowanych przez Korytowską i jej męża Wojciecha, po nabyciu praw majątkowych od Dworzańskiego, na Szołdrskiego kontraktem w grodzie poznańskim z 19 VIII 1735 r., c) pozostałe do spłacenia 16900 fl., przekazane wierzycielowi przez tego ostatniego w gotówce; podkreślenia w tekście; podpis. Strachowski; Poznań, 5 IX 1735] k. 45-46.
  • "G[enero]si Bielanowski Konsinski [!] et Alÿ summam 51000 in personam M[agnifi]ci Szołdrski transfundunt 1735 F[eria] 2 a[nte] F[estum] Nativit[a]t[is] BVM" [nota dors.] k. 46v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Wojciecha Korytowskiego, s. zm. Felicjana, w sprawie cesji na rzecz star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego następujących długów w łącznej kwocie 16402 fl.: a) 7000 fl. pożyczonych przez Joannę z Malchrewiczów Dziurkiewiczową, wówczas wdowę po zm. Kazimierzu, a obecnie ż. zeznającego, zapisanych w grodzie poznańskim 24 I 1725; b) 1000 fl. pożyczonych przez wymienioną Dziurkiewiczową od Kazimierza Pierzchały Bielanowskiego na 10% i zapisanych na Runowie 5 X 1724, a następnie cedowanych przez Bielanowskiego Korytowskiemu w grodzie poznańskim 3 IX 1725; c) 1166 fl. 15 gr., tj. połowę sumy 2333 fl. zapisanej w grodzie poznańskim przez Jana Polewskiego mniszce klasztoru Benedyktynek w Toruniu Elżbiecie Polewskiej tytułem posagu, a następnie cedowanych przez konwent w aktach grodzkich wójtowskich m. Podgorce 18 II 1727 na dobro Korytowskiego (druga połowę Polewski zapisał żonie Korytowskiego); d) 3030 fl. 10 gr., tj. resztę sumy kapitału 13200 fl. pożyczonych niegdyś przez Wojciecha Rajskiego Wojciechowi Majchrowiczowi i zapisanych 24 VII 1702 w grodzie poznańskim na wsi Runowo, następnie cedowanych przez Majchrowicza na rzecz Michała Dworzańskiego w grodzie wałeckim 25 II 1713, z kolei na mocy polubownej ugody zawartej w grodzie poznańskim 4 IX 1719 między Dworzańskim i Kazimierzem Dziurkiewiczem z jednej a sukcesorami zm. Wojciecha Rajskiego z drugiej strony odstąpionych przez Dworzańskiego z dwuletnim procentem 606 fl. 2 IX 1727 Wojciechowi Korytowskiemu, wreszcie scedowanych na Szołdrskiego przez ż. Korytowskiego Joannę z Majchrowic; e) 3500 fl. - kwoty umówionej między zeznającym Korytowskim a Szołdrskim do zapłaty w chwili objęcia przez tego ostatniego w użytkowanie dóbr Runowo i Pierzchno; podkreślenia w tekście, razura; podpis. Strachowski; Poznań, 19 VIII 1735] k. 47-48v.
  • "G[enerosus] Korytowski summas varias in Personam M[agnifi]ci Szołdrski transfundit 1735 F[eria] 6. p[os]t Assumpt[ionis] GVM" [nota dors.] k. 48v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich rekognicji star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego w sprawie zapisu na rzecz swej ż. Teofili z Działyńskich, c. zm. Zygmunta z Teresy z Tarłów, 2 sum w łącznej wysokości 36000 tf. na wszystkich swych dobrach, tj. 30000 tf. kapitału, zapisanego Teofili przez jej dziadka, wojewodzica kaliskiego Jakuba Działyńskiego, w formie kontraktu i potwierdzonego testamentem w celu pomnożenia jej posagu oraz 6000 tf. dwuletniego procentu od tego kapitału jako zabezpieczenia finansowego na okres od chwili śmierci donatora (Jakuba) do czasu zamążpójścia Teofili; podkreślenia w tekście; podpis. Danieleski; Nakło, 7 VII 1735] k. 49.
  • "M[a]g[nifi]cus Capitaneus Lancicien[sis] Consorti Suae Inscribit 1735 F[eria] 5. p[os]t Visit[a]t[ionem] BVM summa[m] 36 m[ilia] Tiff[onum]" [nota dors.] k. 49v.
  • [Ekstrakt jak wyżej, spisany inną ręką; podkreślenia w tekście; podpis. Danieleski; Nakło, 7 VII 1735] k. 50-50v.
  • "M[a]g[nifi]cus Szołdrski Cap[ita]neus Lancicien[sis] M[a]g[nifi]cae Consorti suae inscribit 1735" [nota dors.] k. 50v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich rekognicji Józefa Działyńskiego w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego ze zwrotu sumy 3166 tf. i 2 szóstaków, wyłożonej na wykupienie od kupca w Szczecinku kórnickich sreber kościelnych wywiezionych za granicę brandenburską i zastawionych przez kaszt. kaliskiego Adama Gruszczyńskiego (2. męża Magdaleny Leszczyńskiej, ż. Pawła Działyńskiego, a więc ojczyma zeznającego); podkreślenia w tekście; podpis. Danieleski; Nakło, 7 VII 1735] k. 51.
  • "M[a]g[nifi]cus Działynski quietat M[a]g[nifi]cu[m] Cap[ita]neum Lancicien[sem] de summa 3166 [pro] argenterÿs inscr[ipt]a 1735" [nota dors.] k. 51v.
  • [Ekstrakt jak wyżej, spisany inną ręką; podkreślenie w tekście; podpis. Danieleski; Nakło, 7 VII 1735] k. 52.
  • "M[a]g[nifi]cus Działynski M[agnificum] Szołdrski quietat 1735 F[eria] 5 p[os]t F[estum] Visit[a]t[ionis] BVM" [nota dors.] k. 52v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Apolinary Koźmińskiej, wdowy po Adamie kaszt. rogozińskim, w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego i jego ż. Teofili z Działyńskich ze spłaty sum pieniężnych (długów) na łączną kwotę 47100 fl., tj. a) 40000 fl. pożyczonych przez zm. Zygmunta Działyńskiego, o. Teofili, od Jana Kazimierza Miaskowskiego podsędka wschowskiego na mocy kontraktu zastawnego zeznanego w grodzie poznańskim 17 IX 1714 i roborowanego tamże 20 IX tr., a zapisanych na dobrach Kromolice i Ziemin, następnie scedowanych przez tegoż Miaskowskiego na swego syna Kaspra w grodzie poznańskim 1 IX 1721, po czym ponownie cedowanych tamże 18 VIII 1727 przez Kaspra Miaskowskiego na rzecz zeznającej Apolinary Koźmińskiej; b) 7100 fl. różnych roszczeń pieniężnych rozstrzygniętych w wyniku polubownej ugody zawartej w Kromolicach 27 VII 1735 pomiędzy zeznającą z jednej, Stefanem i Teofilą Szołdrskimi z drugiej, a Kasprem Miaskowskim z trzeciej strony, zatwierdzonej wyrokiem sądu burgrabiowskiego i roborowanej w aktach grodz. poznańskich; podkreślenia w tekście; podpis. Strachowski; Poznań, 1 VIII 1735] k. 53-54.
  • "Ill[ustr]is M[agnifi]ca Kozminska M[agnifi]cos Szołdrskie de summa Introcontenta quietat 1735 f[eria] 2 ipso d[ie] f[esto] S[ancti] Petri in Vinculis" [nota dors.] k. 54v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich rekognicji star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego, występującego w imieniu własnym i ż. Teofili z Działyńskich z jednej oraz braci Józefa i Antoniego Raczyńskich, występujących w imieniu własnym oraz siostry Anny z drugiej strony w sprawie zawarcia polubownej ugody w przedmiocie uregulowania pewnych kwestii prawno-majątkowych; podpis. Danieleski; Nakło, 7 VII 1735] k. 55.
  • "Inter G[enero]sos Raczynskie et M[agnifi]cum Szołdrski Cap[ita]neum Lancicien[sem] Roboratio Compromissi 1735" [nota dors. (odwrotnie)] k. 55v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Józefa Raczyńskiego, s. zm. Zygmunta, w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego z odebrania z procentem sumy 7850 tf. (stanowiącej należną wierzycielowi połowę sumy kapitału 19000 fl., druga połowa należała do jego rodzeństwa Antoniego i Anny), zapisanej na dobrach dłużnika w grodzie nakielskim 27 VII 1733; podkreślenie w tekście; podpis. Strachowski; Poznań, 15 IX 1735] k. 56.
  • "G[enerosus] Raczynski M[agnificum] Szołdrski de Summa Introcontenta quietat 1735 F[eria] 5 p[os]tr[i]die F[esti] Exalt[a]t[ionis] S[anctae] C[rucis]" [nota dors.] k. 56v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Antoniego Raczyńskiego, s. Zygmunta, w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego z odebrania z procentem sumy 7000 tf. (stanowiącej należną wierzycielowi połowę sumy kapitału 19000 fl., druga połowa należała do jego rodzeństwa Józefa i Anny), zapisanej na dobrach dłużnika w grodzie nakielskim 27 VII 1733; pozostałe 850 tf. Szołdrski spłacił już wcześniej, zgodnie z kwitem oblatowanym w grodzie poznańskim 14 I 1735 (zob. niżej); (dok. tożsamy z dok. wyżej z tą różnicą, że stroną zeznającą jest w tym wypadku brat poprzedniego); podkreślenia w tekście; podpis. Kamieński; Poznań 20 VII 1735] k. 57-57v.
  • "G[enerosus] Antonius Raczynski M[agnificum] Szołdrski quietat 1735 F[eria] 4. p[os]t Margarethae" [nota dors.] k. 57v.
  • [Ekstrakt jak wyżej, spisany inną ręką; podkreślenia w tekście; podpis. Kamieński; Poznań, 20 VII 1735] k. 58-58v.
  • "G[e]n[er]osus Antonius Raczynski Quietat M[a]g[nifi]cum Szołdrski 1735 F[eria] 4ta p[os]t Margarethae" [nota dors.] k. 58v.
  • [Ekstrakt jak wyżej, spisany inną ręką; podkreślenia w tekście; podpis. Strachowski; Poznań, 20 VII 1735] k. 59-59v.
  • "G[enero]sus Raczynski M[agnifi]cum Szołdrski de summa Intro Contenta quietat 1735 F[eria] 4 p[os]t F[estum] S[anctae] Marg[arethae]" [nota dors.] k. 59v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich rekognicji ksieni klasztoru Klarysek w Bydoszczy Agnieszki Rzepeckiej i mniszki tegoż klasztoru Katarzyny Złotnickiej, dokonanej w obecności prepozyta kościoła par. w Bydgoszczy Marka Antoniego Makulskiego - pełnomocników wymienionego konwentu mianowanych przez miejscowego ordynariusza - w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego ze spłaty wszystkich należnych od ostatniego kwitowania procentów od kwoty 10000 fl., zapisanej w grodzie nakielskim 30 III 1630 przez Aleksandra Orzelskiego klarysce bydgoskiej Katarzynie Orzelskiej, c. Zygmunta, następnie scedowanej przez konwent 18 VI 1646 również w grodzie nakielskim na rzecz Pawła Działyńskiego, star. nieszawskiego i dziedzica Rościmina, Dziekciarni, Czarnonu i Białowic, który z kolei tym samym aktem ponownie zapisał sumę bydgoskim klaryskom na dobrach Runowo tytułem rekompensaty za dokonaną cesję, co potwierdził dekret Trybunału Koronnego w Piotrkowie 27 I 1736; podkreślenia w tekście; podpis. Danieleski; Nakło, 17 VIII 1736] k. 97.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji o. Andrzeja Łączyńskiego, s. Floriana i Katarzyny z Kamienieckich, prefekta studiów kolegium jezuickiego we Lwowie w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik swego brata stryjecznego (w 5. pokoleniu) Jerzego Antoniego na Kutkorzu Łączyńskiego, s. Andrzeja podkom. nowogródzkiego z wojewodzianki podolskiej Fredrówny, chorążego żydaczowskiego i podstarościego oraz sędziego grodzkiego lwowskiego, a przy tym naturalnego spadkobiercy (?) swego brata stryjecznego, a brata rodzonego zeznającego jezuity Andrzeja, zmarłego bezpotomnie Władysława Wojciecha, w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego i jego żony Teofili z Działyńskich z odebrania sumy 12711 fl., tj. 10000 fl., pożyczonych przez Działyńskiego (którego?) od Floriana Łączyńskiego i zapisanych na dobrach Czołowo i Mieczewo w grodzie poznański 30 VII 1714, oraz 2711 fl. na zaspokojenie roszczeń powstałych z tytułu użytkowania zastawionych dóbr, umówionych na mocy ugody zawartej w Czołowie 27 VIII 1736 między Szołdrskim a jezuitą Łączyńskim; podkreślenia w tekście; podpis. Strachowski; Poznań 1 IX 1736] k. 98.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich rekognicji Jana Michała Grabowskiego jak w dok. na k. 71-72, spisany inną ręką; podkreślenia w tekście; podpis. Danieleski; Nakło, 3 IX 1736] k. 99-100v.
  • "M[agnificus] Grabowski quietat I[llustrem] M[agnificum] Szołdrski Capitaneum Lancicien[sem] 1736 F[eria] 2 a[nte] Nativit[atis] BVM" [nota dors.] k. 100v.
  • "Religiosus Łączkowski suo et aliorum n[omi]ne M[agnificos] Szołdrskie de summa Introcontenta quietat 1736 sabb[ath]o ipso D[ie] F[esto] S[ancti] Aegidii Abbat[is]" [nota dors.] k. 101v.
  • "Religiosae Moniales Conventus Bidgostien[sis] M[a]g[nifi]cum Szołdrski Capitaneum Lancicien[sem] quietant 1736 F[eria] 6. p[os]t Assumpt[ionis]" [nota dors.] k. 102v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji ks. Hermenegilda Sczanieckiego, s. Franciszka dziedzica Oporowa, o skwitowaniu star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego ze zwrotu sumy 600 zł. węg. wraz z procentem, pożyczonych w roku poprzednim; podkreślenia w tekście; podpis. Kamieński, Poznań, 14 XII 1736] k. 103.
  • "Perillustris Sczaniecki quietat M[agnificum] Szołdrski de summa 600 aureor[um] Hung[aricalium] scripto certo assecurata 1736 F[eria] 6. p[os]t Immaculatae conceptionis BMV" [nota dors.] k. 103v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich manifestacji (urzędowego oświadczenia) star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego, dokonanej w imieniu własnym oraz ż. Teofili z Działyńskich, przeciwko Piotrowi Drzewieckiemu, s. Stanisława, zawierającej złożenie deklaracji o pełnej gotowości spłacenia w dowolnym terminie długu ciążącego na dobrach Dziekciarnia, w posiadanie których wszedł w wyniku procesu na mocy urzędowej intromisji, w wysokości określonej wyrokiem sądu polubownego lub jakiegokolwiek innego, przy uwzględnieniu spłaty na rzecz sióstr Drzewieckiego (rodziny Mańkowskich i Przyłuskich); Nakło, 17 III 1736] k. 104.
  • "I[llustris] M[agnificus] Szołdrski Capitane[us] Lancicien[sis] de deligentia [!] manifestat[ur] 1736" [nota dors.] k. 104v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Eufrozyny z Żółtowskich Białobłockiej, ż. Tomasza, dokonanej w obecności swego syna Antoniego oraz siostrzeńca Remigiana Gostkowskiego w imieniu własnym oraz złożonego ciężką chorobą męża w sprawie cesji na rzecz star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego sumy 20000 fl., pożyczonych niegdyś od małżeństwa Białobłockich przez Magdalenę z Leszczyńskich Działyńską, wdowę po Pawle wojewodzicu kaliskim, w imieniu swoim oraz synów Zygmunta, Aleksandra, Józefa i Andrzeja, a zapisanych w grodzie poznańskim 18 VII 1701 na dobrach Kicowo? i Żabikowo w pow. pyzdrskim; podkreślenia w tekście; podpis. Strachowski; Poznań, 22 X 1736] k. 105.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Piotra Drzewieckiego, s. zm. Stanisława, w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego i jego ż. Teofili z Działyńskich z odebrania kwoty 13662 tf. od sumy kapitału 27000 tf., lokowanej na dobrach Czarnon i Dziekciarnia wyrokiem sądu polubownego między zeznającym, Szołdrskimi oraz rodzinami Mańkowskich i Przyłuskich, wydanym 14 VIII 1736, a roborowanym w grodzie nakielskim 18 VIII tr.; pozostałe 14000 tf. w myśl dekretu miały otrzymać dwie ostatnie rodziny; podkreślenia w tekście; podpis. Strachowski; Poznań, 4 IX 1736] k. 106.
  • "G[enerosus] Drzewiecki M[agnificos] Szołdrskie de summa Introcontenta Quietat 1736 F[eria] 3. p[os]t S[ancti] Aegidy" [nota dors.] k. 106v.
  • "G[enerosa] Białobłocka summam intro Contentam in Personam M[agnifi]ci Szołdrski Cap[ita]nei Lancicien[sis] transfundit 1736" [nota dors.] k. 107v.
  • "Z Roku 1737go" k. 108.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Jadwigi z Płonczyńskich Marszewskiej, wdowy po Franciszku, oraz jej dzieci Barbary, wdowy po Józefie Kosickim, i Konstantego, kan. katedr. poznańskiego, w imieniu własnym oraz pozostałych dzieci i rodzeństwa, tj. Marcina jezuity i małoletniej Marianny, w sprawie skwitowania Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, oraz jej dzieci Ludwika, Feliksa i Marianny [!] z odebrania sumy 21000 fl., pożyczonych przez męża Teofili od syna i brata zeznających zm. Wojciecha Marszewskiego, burgr. ziem. kcyńskiego i pisarza grodz. gnieźnieńskiego, i zapisanych kontraktem w grodzie poznańskim z 22 X 1736, a po jego bezpotomnej śmierci odziedziczonych przez rodzeństwo; podkreślenia w tekście ; podpis. Kamieński; Poznań 4 IX 1737] k. 109-109v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich rekognicji Michała Tuchołki, sędziego ziem. tucholskiego i dziedzica dóbr Czarnon, Dziekciarnia i Rościmin, w sprawie odsprzedania (rezygnacji z prawa własności) wymienionych dóbr Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, za sumę 131644 fl. na mocy kontraktu podpisanego w majątku Runowo 19 V 1737, a roborowanego nazajutrz w grodzie nakielskim; podpis. Danieleski; Nakło, 25 VI 1737] k. 110-111.
  • "M[agnifi]cus Tuchołka M[agnifi]cae Szołdrska Cap[ita]neae Lancicien[si] Resignat 1737" [nota dors.] k. 111v.
  • "G[e]n[er]osae (skreśl. "de" i nad tekstem "M") Marszewskie et Perillustris marszewski suo et alioru[m] n[omi]ne M[agnificae] Szołdrska de summa 21000 F[lorenorum] P[olonicalium] Quietant 1737 F[eria] 4 p[os]t F[estum] S[ancti] Aegidii Abbat[is]" [nota dors.; obok noty u dołu podliczenie kilku sum w słupku] k. 112v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich rekognicji Michała Tuchołki, sędziego ziem. tucholskiego, w sprawie skwitowania Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, z odebrania sumy 24000 fl. za sprzedane dobra Czarnon, Dziekciarnia i Rościmin; podkreślenie ołówkiem w tekście; podpis. Danieleski; Nakło, 25 VI 1737] k. 113.
  • "M[agnifi]cus Tuchołka M[agnifi]cam Szołdrska Cap[ita]neam Lancicien[sem] quietat de summa Viginti Quatuor Millium Floren[orum] Polon[icalium] 1737" [nota dors. (odwrócona)] k. 113v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Józefa Raczyńskiego, s. Zygmunta, występującego jako pełnomocnik swej siostry Anny w sprawie skwitowania Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, z odebrania procentów od kwoty 3300 tf., zapisanej siostrze Raczyńskiego przez tego ostatniego w grodzie nakielskim 28 VII 1733; podkreślenia w tekście; podpis. Kamieński; Poznań, 9 VII 1737] k. 114-114v.
  • "G[enerosus] Antonius Raczynski n[omi]ne sororis suae de Provisionib[us] Quietat M[agnificum] Stephanum Szołdrski 1737 (inną ręką:) Feria 3tia ante Margar[ethae]" [nota dors.] k. 114v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. kościańskich rekognicji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, występującej w imieniu własnym oraz swoich dzieci Ludwika, Feliksa i Marianny, w sprawie dokonania darowizny, zgodnie z wyrażoną przed śmiercią wolą małżonka, połowy należących do niego dóbr Suchodoły z przyległościami w pow. i woj. łęczyckim na rzecz jego brata Władysława, star. łęczyckiego i rogozińskiego, oraz sprzedaży temuż Władysławowi drugiej połowy tychże dóbr za sumę 5000 fl., przeznaczonych na zabezpieczenie majątkowe dzieci Stefana; podkreślenia w tekście; podpis. Nagłowski; Kościan, 23 III 1737] k. 115-116v.
  • "M[agnifi]ca Szołdrska suo et liberorum suorum nomine sortes in Suchodoły M[a]g[nifi]co Vladislao Szołdrski Resignat in Costen 1737" [nota dors. poniżej której 3 podliczenia różnych sum w słupkach] k. 116v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich oblaty polubownej ugody zawartej we wsi Kijewo (w pow. pyzdrskim woj. kaliskiego) 2 IX 1737, a spisanej w Kórniku dwa dni później pomiędzy Teofilą z Działyńskich Szołdrską, wdową po star. łęczyckim Stefanie, dziedziczką tejże wsi a Eufrozyną Białobłocką i jej synem Antonim, dzierżawcami wsi oddanej im w arendę na mocy kontraktu zawartego 22 X 1736 przez zm. męża Teofili w zamian za pożyczenie sumy 15500 złp. w sprawie oddania włości prawowitym właścicielom z całym inwentarzem po uiszczeniu długu; dok. w jęz. polskim przedstawił do ingrosowania Stanisław Nowakowski; podpis. Kamieński; Poznań, 4 IX 1737] k. 117-118v.
  • "Oblata complanationis inter M[agnificam] Szołdrska Cap[ita]neam Lancicien[sem] et G[enerosos] Białobłockie 1737" [nota dors., obok niej podliczenie kilku sum w słupku] k. 118v.
  • "Z Roku 1738go" k. 119.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, w sprawie skwitowania brata zm. męża Władysława Szołdrskiego, star. łęczyckiego i rogozińskiego, z odebrania sumy 5000 fl. stanowiącej połowę wartości dóbr Suchodoły, leżących w pow. pyzdrskim woj. łęczyckiego, sprzedanych przez Teofilę zgodnie z wolą małżonka jego bratu kontraktem roborowanym w grodzie gnieźnieńskim 4 IV 1737 (zob. dok. na k. 115-116v); podkreślenia w tekście; podpis. Kamieński; Poznań, 26 IX 1738] k. 120.
  • "M[agnifica] Szołdrska Quietat M[agnificum] Vladislaum Szołdrski 1738 F[eria] 6 post Mathaei" [nota dors.] k. 120v.
  • [Ekstrakt jak wyżej, spisany inną ręką; podkreślenia w tekście; podpis. Kamieński; Poznań, 26 IX 1738] k. 121.
  • "Mag[nifi]ca Szoldrska Mag[nifi]cum Szoldrski Lancicien[sem] Rogosnen[sem] Capitaneu[m] de summa 5000 F[lorenorum] P[olonicalium] Quietat 1738" [nota dors.] k. 121v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich manifestacji Józefa Strzeleckiego przeciwko Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowie po star. łęczyckim Stefanie, w związku z ciągłym uchylaniem się od zwrócenia różnych sum pożyczonych niegdyś przez Szołdrskiego i zapisanych w aktach grodz., dużych sum wyłożonych przez Strzeleckiego na rozmaite reparacje w dobrach Trzciel oraz odmowę wypłacenia pięcioletniego wynagrodzenia za pracę, pomimo spłacenia przez Teofilę innych wierzycieli; podpis. Chmielewski, Poznań, 3 XI 1738] k. 122-122v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich ; podpis. Kamieński; Poznań, 3 X 1738] k. 123-123v.
  • "M[agnifi]cus Malczewski suo et Fratris nomine in Persona[m] M[agnifi]cae Szołdrska Cap[ita]neae Lancicien[sis] summa[m] 50000 M[ilium]? F[lorenorum] P[olonicalium] transfundit 1738" [nota dors.] k. 124v.
  • "G[enerosus] Strzelecki c[ontra] M[a]g[nifi]ca[m] Szołdrska C[a]p[ita]neam Lan[ci]cien[sem] M[a]n[i]f[esta]tur 1738. (poniżej inną ręką:) NB Płaciła drugim kwi[tem]? długi t[e]g[o] dokumenta" [noty dors.] k. 125v.
  • "Z Roku 1739tego" k. 126.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich manifestacji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, dziedziczki Bnina, Kórnika, Runowa i innych okolicznych majątków przeciwko wszystkim wierzycielom jej zmarłego małżonka w sprawie niemożności spłacenia przez nią długów męża z powodu odebrania jej wkrótce po jego śmierci oprawy dożywocia; podkreślenia w tekście; podpis. Chmielewski; Poznań, 15 X 1739] k. 127-127v.
  • "M[agnifica] Szołdrska Capitanea Lancicien[sis] contra Creditores m[ani]f[esta]tur 1739" [nota dors.] k. 127v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich odroczenia rozprawy wszczętej na mocy pozwu złożonego do tegoż sądu przez Józefa Strzeleckiego przeciwko Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, ż. zm. star. łęczyckiego Stefana, jako wdowie oprawnej na dożywociu męża oraz jej małoletniemu synowi Feliksowi o "oczyszczenie dożywocia", tj. zwrot z należnym procentem sumy 130 zł. węg. pożyczonych niegdyś przez Szołdrskiego; rozprawa z udziałem pełnomocników stron: powoda - Jakuba Dobrogojskiego i pozwanych - Jakuba Gądkowskiego; wskutek dojścia do porozumienia między stronami w sprawie uregulowania długu sąd na prośbę pozwanych odracza rozprawę na najbliższy termin w celu zbadania stosownych dokumentów, które mają być przez nich przedłożone; pozew dostarczył 30 XII 1738 do zamku w Kórniku woźny gen. Szymon Chodzicki, później zeznany do ksiąg grodz. poznańskich i oblatowany w grodzie pyzdrskim 23 II 1739; podkreślenia w tekście; podpis. Chmielewski; Poznań, 12 I 1739] k. 128-128v.
  • [kopia ekstraktu jak wyżej o wypłacenie Józefowi Strzeleckiemu 800 tf. zaległego, a nieuiszczonego przez Stefana Szołdrskiego wynagrodzenia za pracę za okres kilku lat; pozostałe okoliczności jak wyżej; podkreślenia w tekście; podpis. Chmielewski; Poznań, 12 I 1739] k. 129-129v.
  • [kopia ekstraktu jak wyżej o oddanie Józefowi Strzeleckiemu rozmaitych długów zaciągniętych, a niespłaconych przez nieżyjącego już męża Teofili star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego, a także wszystkich wydatków poniesionych za wiedzą właściciela na reparacje w majątku Trzciel, zgodnie z przedłożonym rejestrem; pozostałe okoliczności jak wyżej; podkreślenia w tekście; podpis. Chmielewski; Poznań, 12 I 1739] k. 130-131.
  • "Inter G[enerosum] Strzelecki et M[agnificam] Szołdrska Cap[ita]nea[m] Lancicien[sem] Dilla[ti]onis Decretum 1739", "F[eria] 2 p[os]t F[estu]m S[anctorum] Trium Regum", "53. Ex Ar[chivo] G. Zarnowiecki", "Inductum" (przekreślone), "Induct[um] post Margarethae V[irginis] M[artyris] 1739", "ad Dm 34. Exem. 1739" [kilka not dors. różnych rąk] k. 131v.
  • "Inter G[e]n[er]osum Strzelecki et M[agnifica] Szołdrska Dilla[ti]onis pro mercede Decretum 1739", "F[eria] 2 p[os]t F[estu]m S[anctorum] Trium Regum", "31 OffMg. ArGZarnowiecki", "Ad Dm 31" [kilka not dors. różnych rąk] k. 132v.
  • "Inter G[e]n[er]osum Strzelecki et M[agnificam] Szołdrska Cap[ita]neam Lancicien[sem] Dilla[ti]onis p[ro] suma 100 aureorum Decretum 1739", "32. Off Mg. ArG Zarnowiecki", "Decr[eta/um] 30", "F[eria] 2 p[os]t F[estu]m S[anctorum] Trium Regum" [kilka not dors. różnych rąk] k. 133v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji woźnego gen. Zygmunta Małyszki z Kórnika w sprawie doręczenia 9 II 1739 Józefowi Strzeleckiemu, arendarzowi majątku Siercz, pisemnego pozwu na Trybunał Koronny w Piotrkowie wystawionego 23 I tr. na żądanie Teofili z Działyńskich, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, w sprawie natychmiastowej wypłaty arendy za użytkowanie wspomnianych dóbr bez zawarcia kontraktu z Działyńską (posiadał je jedynie za wiedzą jej zmarłego małżonka); jest to "odpowiedź" Szołdrskiej na bezpodstawne jej zdaniem dochodzenie na drodze sądowej przez Strzeleckiego roszczeń finansowych kosztem dóbr dziedzicznych pozwanej wobec odebrania jej wraz ze śmiercią męża dóbr dożywotnich, których te roszczenia dotyczą; podpis. Chmielewski; Poznań, 19 II 1739] k. 134-135.
  • "Relatio ad Tribunal Regni ex parte M[agnifica] Szołdrska con[tra] G[enerosum] Strzelecki 1739" [nota dors.] k. 135v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich oblaty kwitu dłużnego wystawionego 23 IX 1736 przez star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego dla Józefa Strzeleckiego na sumę 130 zł. węg.; oryginalny kwit na prośbę ingrosanta włączono do akt grodzkich; podkreślenia w tekście; podpis. Chmielewski; Poznań, 16 X 1739] k. 136.
  • "Oblata scripti super summam Centum Triginta Aureorum per M[agnificum] Stephanum Szołdrski Cap[ita]neum Lanciciensem G[e]n[er]oso Strzelecki dati 1739" (dwie ost. cyfry popr.) 23 [septem]bris 1736" [2 różne noty dors.] k. 136v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich oblaty kopii manifestacji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, złożonej 26 II 1739 w grodzie nakielskim, a dostarczonej do sądu poznańskiego w imieniu manifestantki przez prob. kórnickiego Niżewskiego przeciwko Józefowi Strzeleckiemu, arendarzowi majątku Trzciel, w sprawie odmowy uznania zasadności jego roszczeń majątkowych dochodzonych na drodze sądowej kosztem dóbr dziedzicznych Działyńskiej (Kórnik, Bnin, Runowo itd.) wobec odebrania jej z chwilą śmierci małżonka dóbr Trzciel stanowiących oprawę jej dożywocia, których te roszczenia dotyczą (por. dok. na k. 134-135 w tej samej sprawie); podpis. Miedźwiecki; Poznań, 3 III 1739] k. 137-137v.
  • [kopia ekstraktu jak wyżej, spisana inną ręką; liczne podkreślenia w tekście; podpis. Chmielewski; Poznań, 3 III 1739] k. 138-138v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich dekretu odesłania przez sąd grodz. do rozpatrzenia przez Trybunał Koronny sprawy z powództwa Józefa Strzeleckiego, arendarza majątku Trzciel, przeciwko Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowie po star. łęczyckim Stefanie oraz przypozwanemu bratu zmarłego Władysławowi, wszczętej przez powoda w celu zaspokojenia jego roszczeń majątkowych należnych z wymienionych dóbr jako rekompensaty wkładu własnego w reparację zabudowań oraz niewypłaconego wynagrodzenia za pracę; sąd grodz. wydał wyrok remisji uwzględniając okoliczność złożenia przez pozwaną w grodzie nakielskim manifestacji przeciwko Strzeleckiemu w odpowiedzi na jego pozwy sądowe, a z drugiej strony wyznaczenie powodowi terminu rozprawy na Trybunale Koronnym (zob. wcześniejsze dok.); liczne podkreślenia w tekście, na k. 140 noty marg. inną ręką; podpis. Chmielewski; Poznań, 20 VII 1739] k. 139-141v.
  • "Inter G[enerosum] Strzelecki et IMM Szołdrskie Decretum Remissionis ad Tribunal Regni 1739", "F[eria] 2 p[os]t Margarethae", "w Ten Dekret wchodzi ex adcitatione JW Generał y Starosta Łęczycki Ratione praetensionum Fundi" [3 noty dors. różnych rąk] k. 142v.
  • "Oblata Manifestationis per M[agnifi]cam Szołdrska Contra Generosum Strzelecki facta 1739" [nota dors.] k. 143v.
  • "Oblata Manifestationis pro parte Mag[nifi]cae Szołdrska Capitaneae Lancicien[sis] 1739" [nota dors.] k. 144v.
  • [kopia ekstraktu z ksiąg grodz. poznańskich wyroku sądu grodz. jak w dok. na k. 139-141v, spisana inną ręką; podkreślenia w tekście; podpis. Rasiński, Poznań, 20 VII 1739] k. 145-148v.
  • "Int[er] G[enerosum] Strzelecki [et] M[agnificos] Szołdrskie Decretum Remis[sionis] 1739" [nota dors.] k. 148v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich oblaty kwitu dłużnego, wystawionego 30 IX 1736 przez star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego dla arendarza Józefa Strzeleckiego, w którym potwierdza odebranie od tego ostatniego różnych czynszów i arend za rok 1735 i 1736 należnych z majątków Stare i Nowe Miasto, Łobnia, folwark Siercz, Huta i Zawady, a także pieniędzy z rozliczenia z rocznych dochodów i wydatków, ze sprzedaży drewna oraz opłaty za miejscowych Żydów (może mieszkańców pobliskiego Żydowa?); oryginał kwitu włączono do akt grodz. na prośbę Strzeleckiego, który przedłożył go w urzędzie; podkreślenia w tekście; podpis. Chmielewski; Poznań, 16 X 1739] k. 149-149v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich rekognicji woźnego gen. Franciszka Nowrockiego z Nakła, występującego w imieniu Ludwika Szołdrskiego, woj. inowrocławskiego i star. gen. Wlkp. w obecności świadków Marcina Przyborowskiego i Jakuba Gutowskiego w sprawie rekwizycji (urzędowej prośby o kwerendę) z akt sądowych manifestacji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie (synu Ludwika), zaniesionych w wymienionym grodzie przeciwko temuż Ludwikowi Szołdrskiemu; wobec braku takich dok. petentowi wydano jedynie zeznaną przez Działyńską widendę manifestacji o nieważności i braku mocy prawnej wszelkich transakcji zawartych przez jej zm. małżonka w przedmiocie jej dóbr dziedzicznych, z uwzględnieniem folwarków i lasów, bez wypłacenia odszkodowania; podpis. Dalman; Nakło, 19 IX 1739] k. 150-150v.
  • "Requisitio pro Parte Illustris et M[agnifi]ci Szołdrski Palatini Iunivladislavien[sis] 1739" k. 150v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich widendy manifestacji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łeczyckim Stefanie, w sprawie jak wyżej (zob. poprzedni dok., ich kolejność jest przestawiona); podpis. Dalman; Nakło, 16 II 1739] k. 151.
  • "Videnda Manifestationis pro P[ar]te M[agnifi]cae Capitaneae Lancicie[nsis] 1739" [nota dors.] k. 151v.
  • "Oblata Quietationis Manualis per olim M[agnifi]cum Szołdrski datae pro parte Magnifici Strzelecki 1739 (inną ręką:) erig[endae] 30 Aug[usti] 1736 F[eria] 6 p[os]t Tridie [!] F[esti] S[ancti] Hedvigis V[iduae] Electae" [noty dors.] k. 152v.
  • "Z Roku 1740go" k. 153.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckiego Stefana, dziedziczki Runowa, Pierzchna itd. w sprawie skwitowania Urszuli z Zadorskich Zbijewskiej, wdowy po Stanisławie, dziedziczki wsi Koszuty w pow. pyzdrskim woj. kaliskiego z odebrania sumy 30000 fl. pożyczonych w jej imieniu przez burgr. kujawskiego Pawła Rolę Zbijewskiego od Stefana Szołdrskiego i zapisanych w grodzie poznańskim 22 IX 1738, przy zachowaniu praw do dodatkowych pożyczonych wówczas sum pieniężnych wraz z procentami oraz roszczeń należnych z dzierżawy dóbr Koszuty; pieniądze przekazane zostały wierzycielowi za pośrednictwem Józefa Strzeleckiego; podkreślenia w tekście; podpis. Kamieński; Poznań, 28 VII 1740] k. 154.
  • "M[agnifica] Szołdrska G[enerosam] Ursulam Zbijewska Quietat 1740 (inną ręką:) F[eria] 5 p[os]t Jacobi" [nota dors.] k. 154v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich manifestacji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, przeciwko różnym wierzycielom dochodzącym na drodze prawnej swych roszczeń majątkowych pozostałych po jej zm. małżonku kosztem jej dóbr dziedzicznych zamiast dożywotnich (które jej odebrano); podpis. Danieleski; Nakło, 13 I 1740] k. 155.
  • "M[agnifica] Szołdrska Capitanea Lancicien[sis] c[ontra] omnes transactiones manifest[atur] 1740 In C[ast]ro Na[clensi] Feria quarta ante Festum S[anctae] Pryscae Virginis" [nota dors.] k. 155v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich manifestacji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, przeciwko pisarzowi grodz. poznańskiemu Łukaszowi Krzyżanowskiemu o bezzasadne dochodzenie swoich roszczeń majątkowych kosztem jej dóbr dziedzicznych wobec pozbawienia jej dożywocia na dobrach Trzciel; dok. jest odpowiedzią Działyńskiej na pozwanie jej do sądu przez Krzyżanowskiego w grodzie poznańskim z tego samego powodu, co jej zm. męża, tj. o rozprzedanie przezeń roty jazdy (i zapewne zatrzymanie przez niego uzyskanych pieniędzy zamiast spłacenia wierzycieli); podpis. Danieleski; Nakło, 24 V 1740] k. 156-156v.
  • "M[a]g[nifi]ca Szołdrska Capitanea Lancici[ensis] manifesta[tur] 1740" [nota dors.] k. 156v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich manifestacji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, przeciwko woj. inowrocławskiemu i star. gen. Wlkp. Ludwikowi Szołdrskiemu w sprawie bezprawnego odebrania jej dóbr Trzciel z przyległościami, zapisanych jako oprawa dożywocia przy zawarciu małżeństwa z synem Ludwika Stefanem, pomimo ponoszenia przez tego ostatniego kosztów utrzymania majątku i zasilenia go kapitałem kilkunastu tysięcy złp. pochodzących z dochodów dóbr dziedzicznych Działyńskiej (która mimo naruszenia swoich praw nie wniosła protestacji do sądu grodz.), niewypłacania zgodnie z obietnicą 15000 złp. rocznie na spłacenie przez wdowę pożyczek zaciągniętych przez Stefana na tychże dobrach w celu spłacenia długów (cesje) na dobrach kórnickich i runowskich, oraz pozbawienia dochodów ze starostwa łęczyckiego (wartego 50000 złp.), cedowanego na brata męża Władysława Szołdrskiego; podpis. Danieleski; Nakło, 3 XII 1740] k. 157-158.
  • "M[a]g[nifi]ca Szołdrska Cap[ita]nea Lancicien[sis] con[tra] M[a]g[nifi]cum Palat[ina]t[um] Junivladislavien[sem] M[ani]f[es]tatur 1740" [nota dors.] k. 158v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich manifestacji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, przeciwko woj. inowrocławskiemu i star. gen. Wlkp. Ludwikowi Szołdrskiemu w sprawie bezprawnego odebrania jej dóbr Trzciel z przyległościami, zapisanych jako oprawa dożywocia przy zawarciu małżeństwa z jego synem Stefanem, oraz niewypłacania, zgodnie z danym przyrzeczeniem, sumy 15000 złp. rocznego czynszu na spłacenie wierzycieli zm. małżonka, a także przeciwko samym wierzycielom dochodzącym na drodze prawnej spłaty swoich wierzytelności niesłusznie kosztem dóbr dziedzicznych Działyńskiej, a nie dożywotnich, które rodzina Szołdrskich odebrała jej wbrew prawu zaraz po śmierci męża Stefana (wobec czego Działyńska dotąd nie zakładała protestu) (zob. poprzednie dok., których kolejność przestawiona); podpis. Danieleski; Nakło, 13 I 1740] k. 159-159v.
  • "M[agnifica] Szołdrska Capitanea Lancicie[nsis] c[ontra] JM Palatinu[m] Iunivladislavien[sem] Manifestat[ur] 1740 In Castro Nacl[ensi] Feria quarta ante Festum S[anctae] Prischae Vir[ginis]" [nota dors.] k. 159v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich dekretu sądu o upływie terminu ważności (? "lima spatiorum") manifestacji i remanifestu Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, zaniesionych roku poprzedniego w grodze nakielskim przeciwko woj. inowrocławskiemu i star. gen. Wlkp. Ludwikowi Szołdrskiego (ojcu Stefana i swemu teściowi), z powodu ich przedawnienia, tj. braku urzędowego ponowienia przez zainteresowaną stronę w przepisanym prawem terminie roku lub choćby zawiadomienia o zamiarze takiego ponowienia kancelarii sądu; dekret wydano na żądanie Ludwika Szołdrskiego; podpis. Danieleski; Nakło, 23 VIII 1741] k. 160-160v.
  • "Limarum Extraditio pro Parte Illustris M[agnifici] Palatini Junivladislav[iensis] 1740" [nota dors.] k. 160v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich rekognicji woźnego gen. Jakuba Odorowskiego z Nakła, występującego w imieniu Ludwika Szołdrskiego, woj. inowrocławskiego i star. gen. Wlkp., w obecności świadków Franciszka Święcickiego i Tomasza Sikorskiego w sprawie wydania (requisitio) z akt sądowych manifestacji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęcz. Stefanie, zaniesionuch w wymienionym grodzie przeciwko temuż Ludwikowi Szołdrskiemu, których jednak w powyższych aktach nie odnaleziono; podpis. Danielewski; Nakło, 4 I 1740] k. 161-161v.
  • "Requisitio pro Parte Illustris et M[a]g[nifi]ci Szołdrski Pal[ati]ni Iunivladizlavien[sis] 1740" [nota dors.] k. 161v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich manifestacji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, przeciwko podczaszemu poznańskiemu i sędziemu surogatorowi Andrzejowi Zakrzewskiemu oraz pisarzowi sąd. Łukaszowi Krzyżanowskiemu, urzędnikom sądu grodz. w Poznaniu i sędziom rozpatrującym sprawę manifestantki w grodzie poznańskim, oraz przeciwko Józefowi Zakrzewskiemu, jej włodarzowi i posesorowi, w związku z wydaniem drugiego wyroku w sprawie z powództwa wierzycieli zm. małżonka o spłatę jego długów z dóbr dożywotnich, a następnie dziedzicznych żony (zob. poprzednie dok.), już osądzonej i skierowanej w całości do rozpatrzenia przez Trybunał Koronny; manifestantka zarzuca sędziom, doskonale obeznanym z jej sytuacją prawną, świadome złamanie prawa i działanie z premedytacją na jej niekorzyść; podkreślenia w tekście; podpis. Dalman; Nakło, 23 V 1740] k. 162-162v.
  • "M[a]g[nifi]ca Szołdrska Capitanea Lancicien[sis] contra G[enero]sum Strzelecki et Off[iciu]m Castren[se] Posnaniense Manifestatur 1740 (dopisane inną ręką:) F[eria] 2 p[os]t D[ominica]m Rogationum" [nota dors.] k. 162v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich manifestacji jak wyżej, spisany inną ręką; podpis. Danielewski; Nakło, 24 V 1740] k. 163-164.
  • "M[agnifica] Szołdrska Capitanea Lancicien[sis] c[ontra] M[agnificos] Officiales Ca[strenses] Posnan[ienses] ac G[enerosum] Strzelecki manifestat[ur] 1740 Feria Tertia post D[omini]cam Rogationum prox[im]a In Castro Naclen[si]" [nota dors.] k. 164v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich wyroku sądu w sprawie z powództwa Józefa Strzeleckiego, zastawnika dóbr Trzciel Szołdrskich, przeciwko Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowie na dożywociu po star. łęczyckim Stefanie, i jej małoletniemu synowi Feliksowi o wypłacenie kwoty 800 tf. wynagrodzenia za pracę za okres kilku lat, należnego Strzeleckiemu jeszcze od zm. męża Działyńskiej; udział w rozprawie pełnomocników stron: powoda - Jakuba Dobrogojskiego i pozwanych - Stefana Janowskiego; sąd nakazuje pozwanej wypłacić pieniądze nazajutrz po św. Janie Chrzcicielu pod karą banicji procesowej; podkreślenia w tekście; podpis. Chmielewski; Poznań, 7 III 1740] k. 165-166.
  • "Inter G[enerosum] Strzelecki et M[agnifica] Szołdrska Decretum solutionis deservitae mercedis 1740 (inną ręką:) F[eria] 2 p[os]t D[ominica]m Reminiscere (dopisane kolejną ręką:) Ratione Deservitae Mercedis" [noty dors.] k. 166v.
  • "Z Roku 1741go" k. 167.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich manifestacji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, w sprawie nieważności wszelkich transakcji dokonanych przez jej zm. małżonka (sprzedaż kompleksu lasów w dobrach kórnickich, bnińskich i runowskich Działyńskiej za 180000 złp., zakup różnych wsi kosztem obciążenia dóbr żony, zapis na jej rzecz 30000 złp. zamiast 50000 odebranych od stryja Teofili Józefa Działyńskiego i pożyczenie tej sumy z zapisem na Koszutach, z której manifestantka odzyskała jedynie trzecią część) wobec uszczuplenia jej majątku, roszczeń dochodzonych sądownie przez jego wierzycieli oraz niekorzystnego dla niej wyroku sądu grodz. w Poznaniu, nakazującego spłatę długów z jej dóbr dziedzicznych; podpis. Danieleski; Nakło, 23 VIII 1741] k. 168-169.
  • "M[agnifi]ca de Działynskie Szołdrska Cap[ita]nea Lancicien[sis] Manifestat[ur] de nullitate omnium transactionum 1741 In Castro Naclen[si] Feria quinta [! zam. quarta] in vigilia S[ancti] Bartholomaei Ap[osto]li" [nota dors.] k. 169v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich wyroku sądu z postanowieniem o odesłaniu do rozpatrzenia przez Trybunał Koronny w Piotrkowie sprawy z powództwa Józefa Strzeleckiego, zastawnika dóbr Trzciel Szołdrskich, przeciwko Teofili z Działyńskich Szołdrskiej (przypozwanie) o wypłacenie zaległego kilkuletniego wynagrodzenia za pracę w kwocie 800 tf., należnego powodowi od zm. męża pozwanej Stefana; sąd grodz. skierował sprawę do Trybunału z powodu stojących na przeszkodzie manifestacji Działyńskiej, założonych przeciwko roszczeniom wierzycieli męża; rozprawa z udziałem pełnomocników stron procesowych: powoda - Jakuba Dobrogojskiego i pozwanej - Szymona Kłopotowskiego; podkreślenia w tekście; podpis. Chmielewski; Poznań, 29 V 1741] k. 170-170v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich wyroku sądu z postanowieniem jak wyżej w sprawie pomiędzy stronami jak wyżej (z uwzględnieniem także małoletniego syna pozwanej Feliksa Szołdrskiego) o zwrócenie z procentem sumy 130 zł. węg., pożyczonych niegdyś przez zm. męża Teofili Stefana Szołdrskiego; udział w rozprawie pełnomocników stron jak wyżej; sąd grodz. skierował sprawę do Trybunału z powodów jak wyżej, a także wyroku cześnika bełskiego i pisarza grodz. radziejowskiego Jerzego Chrzanowskiego; podkreślenia w tekście; podpis. Chmielewski; Poznań, 20 II 1741] k. 171-172v.
  • "Inter G[enerosum] Strzelecki et M[agnifi]cam Szołdrska ratione summae Centum Triginta aureorum Decretum Remissionis ad Tribunal Regni 1741 F[e]ria [secun]da post Dominicam Invocavit Quadragesimalem In Castro Posnaniensi" [nota dors.] k. 172v.
  • "Inter G[enerosum] Strzelecki et M[agnificam] Szołdrska Decretum Remissionis 1741 (inną ręką:) Ratione Deservitae Mercedis" [nota dors.] k. 173v.
  • "Z Roku 1742go" k. 174.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich wyroku sądu w sprawie z powództwa Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęcz. Stefanie, przeciwko Ludwikowi Szołdrskiemu, woj. inowrocławskiemu i star. gen. Wlkp., i jego synowi Władysławowi, star. łęczyckiemu, o niezgodne z prawem odebranie Działyńskiej dóbr Trzciel, zapisanych jej tytułem oprawy dożywocia przez zm. męża (syna Ludwika) i niewypłacanie jej obiecanej rocznej arendy w kwocie 15000 fl. na pokrycie długów wierzycieli męża; sąd postanawia kontynuować proces i za pośrednictwem surogatora nakielskiego Mikołaja Zembowskiego składa pozew w Trybunale Koronnym w Piotrkowie; podkreślenia w tekście; podpis. Danielewski; Nakło, 20 VIII 1742] k. 175-176.
  • "Inter Ill[ust]rem M[agnifi]cu[m] Palatinum Junivladislavie[nsem] et Generalem Majoris Poloniae tum M[agnifi]cae Szołdrska Cap[ita]neae Lancicien[sis] Decretu[m] motionis 1742" [nota dors.] k. 176v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich manifestacji Władysława Szołdrskiego, star. łęczyckiego i rogozińskiego, przeciwko Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowie po star. łęczyckim Stefanie (bracie Władysława), o naruszenie obowiązującego w Koronie prawa przy składaniu przeciwko niemu pozwu, tj. złożenie go w grodzie nakielskim, a więc nie tylko poza właściwym dla rozpatrzenia danej sprawy powiatem, ale także poza granicami województwa; podpis. Wójcicki; Poznań, 8 VIII 1742] k. 177-177v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich oblaty wyroku sądu w sprawie przeprowadzenia egzekucji dóbr (oddania w posiadanie) miasta Trzciel na rzecz Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, na mocy wyroku Trybunału Koronnego w Piotrkowie przeciwko woj. inowrocławskiemu i generałowi Wlkp. Ludwikowi Szołdrskiemu oraz jego synowi Władysławowi o bezprawne odebranie Działyńskiej tychże dóbr jako dożywocia zapisanego jej przez zm. męża, a także postanowienia sądu o odesłaniu sprawy wspomnianej egzekucji do rozpatrzenia przez Trybunał Koronny w Piotrkowie z powodu sprzeciwu zgłoszonego na rozprawie przez Stanisława Magnuskiego, dworaka Władysława Szołdrskiego, w kwestii rzekomego naruszenia praw kościoła par. w Lwówku; oblatę dostarczył do ingrosowania plenipotent powoda Franciszek Gniatkowski; podkreślenia w tekście; podpis. Gorczyczewski; Poznań, 5 XII 1742] k. 178-179.
  • "Oblata Execu[ti]onis Bonorum Oppidi Trzciel pro p[ar]te Ill[ust]ris Mag[nifi]cae Szołdrska Capi[ta]neae Lan[ciciensis] peractae [et] obstante impugna[ti]one rursus ad Tr[i]b[u]n[ali]s Regni Petricovien[sis] remissae 1742" [nota dors.] k. 179v.
  • "Mag[nifi]cus Szołdrski Lancicien[sis] Rogosnen[sis] etc. Cap[ita]neus in et Contra M[agnificam] Szołdrska Cap[ita]neam Lancicien[sem] manifest[atur] 1742" [nota dors.] k. 180v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich dekretu sądu w sprawie wszczęcia procesu z powództwa Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, przeciwko Ludwikowi Szołdrskiemu, woj. inowrocławskiemu i star. gen. Wlkp., i jego synowi Władysławowi, star. łęczyckiemu, reprezentowanych w sądzie przez plenipotenta Józefa Wyganowskiego, regenta grodz. kaliskiego; Nakło, 20 VIII 1742] k. 181.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji woźnego gen. Zygmunta Małyszki z Kórnika o dostarczeniu do Trzciela w dn. 4 VIII 1742 r. pozwu sądu grodz. w Nakle, wystawionego przez star. nakielskiego Marcina Działyńskiego, w sprawie z powództwa Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, przeciwko Ludwikowi Szołdrskiemu, woj. inowrocławskiemu i star. gen. Wlkp., i jego synowi Władysławowi, star. łęczyckiemu i rogozińskiemu, o bezprawną okupację dóbr Trzciel z przyległościami, zapisanych Działyńskiej przez zm. małżonka jako oprawa dożywocia, niewypłacanie czynszu dzierżawnego w kwocie 15000 fl. rocznie (wyjąwszy pierwszy rok) z dochodów tego majątku, zgodnie z zawartą umową ustną oraz oddania go w posiadanie swemu synowi Władysławowi z pominięciem prawowitego sukcesora, małoletniego syna Działyńskiej Feliksa; podpis. Gorczyczewski; Poznań, 6 VIII 1742] k. 182-183.
  • "Rela[ti]o Cita[ti]onis pro Judi[ci]is Castren[sibus] Naclen[sibus] Ex p[ar]te Mag[nifi]cae Szołdrska Cap[ita]neae Lancicien[sis] [contra] Ill[ustre]m et Mag[nifi]cos Szołdrskie servien[tis] 1742" [nota dors.] k. 183v.
  • "Inter M[agnifi]cam Szołdrska et Illustrem ac M[a]g[nifi]cos Palatinum Junivladislavien[sem] Majoris Poloniae Generalem Capitaneum atq[ue] Capitaneum Lancicien[sem] Decretum Motionis 1742" [nota dors.] k. 184v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. łęczyckich rekognicji woźnego gen. Zygmunta Małyszki z Kórnika o dostarczeniu 18 XII 1742 do dworu w Suchodołach w woj. łęczyckim pozwu na Trybunał Koronny w Piotrkowie w sprawie z powództwa Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, przeciwko Ludwikowi Szołdrskiemu, woj. inowrocławskiemu i star. gen. Wlkp., i jego synowi Władysławowi, star. łęczyckiemu, oraz Franciszkowi Święcickiemu, pisarzowi pyzdrskiemu, z powodów jak wyżej (zob. wcześniejsze dok.); podkreślenia w tekście; podpis. Grabowski; Poznań, 19 XII 1742] k. 185-186.
  • "Relatio pro I[udiciis] O[rdinalibus] G[eneralibus] T[ribunalis] R[egni] Petr[icoviensis] ex p[ar]te M[agnifi]cae Szołdrska Capitaneae Lancic[iensis] Contra Illustrem et M[a]g[nifi]cos Palatinatu[m] Iunivładislavi[ensem] Parentem et Cap[ita]neum Lancici[ensem] Filium Szołdrskie Recognita In C[ast]ro Lancici[ensi] 1742" [nota dors.] k. 186v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich oblaty manifestacji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, zeznanej 30 IV 1742 w grodzie nakielskim przeciwko Ludwikowi Szołdrskiemu, woj. inowrocławskiemu i generałowi wlkp., oraz jego synowi Władysławowi, star. łęczyckiemu i rogozińskiemu, w sprawie jak wyżej; dok. dostarczył do urzędu w imieniu Działyńskiej dworak Hanyżewski; podpis. Gorczyczewski; Poznań, 5 X 1742] k. 187-188.
  • "Oblata Manifestationis pro P[ar]te M[agnifi]cae Szołdrska Cap[ita]neae Lancicie[nsis] 1742" [nota dors.] k. 188v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich oblaty manifestacji jak wyżej, zeznanej w grodzie nakielskim 31 VII 1742, spisany inną ręką; podpis. Gorczyczewski; Poznań, 5 X 1742] k. 189.
  • [Kopia ekstraktu jak wyżej tej samej ręki; podkreślenia w tekście; podpis. Gorczyczewski; Poznań, 5 X 1742] k. 190-190v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji woźnego gen. Zygmunta Borowskiego z Kórnika o doręczeniu 22 IX 1742 do dworu w Trzcielu pozwu (przypozwania) na Trybunał Koronny w Piotrkowie, wystawionego tamże w imieniu króla 10 IX 1742, w sprawie jak wyżej; podpis. Gorczyczewski; Poznań, 1742] k. 191-191v.
  • "Ex Parte M[a]g[nifi]cae Szołdrska Contra Illustrem et M[a]g[nifi]cum Parentem et Filium Szołdrskie pro Judiciis O[drinalibus] G[eneralibus] T[ribunalis] R[egni] Petricovien[sis] Relatio 1742" [nota dors.] k. 192v.
  • "Oblata Manifestationis certae pro M[a]g[nifi]ca Szołdrska Capitanea Lancicien[sis] 1742 (dopisane drobniejszym i trudno czytelnym pismem:) erig[itur] F[eria] 3 p[os]t F[estum] S[ancti] Iacobi Ap[osto]li in Castro Nacl[ensi] oblata f[eria] 6 postridie Festi S[ancti] Francisci Confes[soris] coram actis C[astrensibus] Posn[aniensibus]" k. 193v.
  • "Oblata Manifestationis M[agnificae] Szołdrska Capitaneae Lancicien[sis] 1742" k. 194v.
  • "Z Roku 1743ciego" k. 195.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. wałeckich oblaty wyciągu z ksiąg grodz. poznańskich trzech rekognicji (w jednym dok.) Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, dot. transakcji majątkowych dokonanych na rzecz Ludwika Szołdrskiego, woj. inowrocławskiego i generała wlkp.: 1. polubownej ugody zawartej w sprawie dóbr Międzyrzecza, 2. skwitowania Szołdrskiego z odebrania sumy 50000 fl. należnej Działyńskiej z tytułu tejże ugody, 3. skwitowania Ludwika i Władysława Szołdrskich oraz pisarza pyzdrskiego Franciszka Święcickiego z zakończenia procesu i wszelkich pretensji prawnych i majątkowych; dok. przedłożył w urzędzie specjalny pełnomocnik Szołdrskiego Chryzostom Wójcicki; podpis. Młodziejewski; Wałcz, 23 VII 1743] k. 196-197.
  • "Oblata Extract[us] Transactionum certarum pro I[llustri] M[agnifi]co Szołdrski M[aioris] P[oloniae] G[enera]li servien[tium] 1743" [nota dors.] k. 197v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. pyzdrskich rekognicji woźnego gen. Wawrzyńca Wilczewskiego z Wilkowa o doręczeniu 22 IX 1742 do dworu w Krosnolicach pozwu na Trybunał Koronny w Piotrkowie, wystawionego tamże w imieniu króla 18 II 1743, w sprawie z powództwa Ludwika i Władysława Szołdrskich przeciwko Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowie po star. łęczyckim Stefanie, w sprawie jak wyżej oraz oświadczenia pełnomocnika Ludwika Szołdrskiego Nereusza Krzywosądzkiego o złożeniu i zatwierdzeniu wspomnianej rekognicji w celu kasacji zasądzonych wyroków w myśl prawa grodzieńskiego; podkreślenia w tekście; podpis. Godlewski; Pyzdry, 25 II 1743] k. 198-199.
  • "Rela[ti]o ex P[ar]te Illustriu[m] Mag[nifi]coru[m] Szołdrskich [con]tra I[llustrem] M[agnificam] Szołdrska" [nota dors.] k. 199v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich oblaty polubownej ugody zawartej w Międzyrzeczu 12 VII 1743 między Ludwikiem Szołdrskim, woj. inowrocławskim i generałem wlkp., a Teofilą z Działyńskich Szołdrską, wdową po star. łęczyckim Stefanie, w sprawie zadośćuczynienia starościnie łęczyckiej strat finansowych poniesionych w związku z okupacją przez Szołdrskich jej dóbr dożywotnich Trzciel z przyległościami i niepłaceniem czynszu dzierżawnego z tegoż majątku; Szołdrski zapisuje Działyńskiej na swych dobrach tytułem dożywocia jako rekompensatę za majątek Trzciel równowartość działu należnego z dóbr ojczystych jego synowi Władysławowi, tj. sumę 160000 fl. z czynszem rocznym 12800 fl.; podpis. Costka (?); Poznań, 20 VII 1743] k. 200-201v.
  • "Oblata complanationis inter Ill[ust]res M[agnifi]cos Szołdrskie conscriptae 1743tio" [nota dors.] k. 201v.
  • "Z Roku 1744" k. 202.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich manifestacji Teofili z Działyńskich, wdowy po star. łęczyckim Stefanie Szołdrskim, a obecnie ż. Aleksandra Potulickiego star. borzechowskiego w sprawie dochodzenia roszczeń majątkowych do dóbr Trzciel z przyległościami, zapisanych jej przez pierwszego męża jako oprawa dożywocia, a następnie okupowanych wbrew prawu przez jego rodzinę, pomimo zawarcia polubownej ugody w Międzyrzeczu 12 VII 1743 (zob. poprzednie dok.); podpis. Zienowicz, Nakło, 4 III 1744] k. 203.
  • "Ill[ust]ris M[agnifi]ca 1mo de Działynskie Szołdrska secundo ad p[rae]sens voto Potulicka Cap[ita]nea Borzechovien[sis] de Diligentia M[anifesta]t[ur] 1744 In C[ast]ro Naclen[si]" [nota dors.] k. 204v.
  • [brak k. 162-165 wg starej paginacji zawierających ekstrakt z ksiąg grodz. kościańskich oblaty polubownej ugody zawartej w Międzyrzeczu 12 VII 1744 między Teofilą z Działyńskich Szołdrską Potulicką a Ludwikiem i Władysławem Szołdrskimi]
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Józefa Strzeleckiego w sprawie odebrania (cesji) od Teofili z Działyńskich Szołdrskiej Potulickiej, w myśl polubownej ugody zawartej w Mięrzyrzeczu 12 VII 1743 między wyżej wymienioną a Ludwikiem i Władysławem Szołdrskimi, kwoty 4028 fl. 10 gr. stanowiącej sumę dwóch długów: 130 zł. węg. pożyczonych 23 IX 1736 przez zm. 1. męża Działyńskiej Stefana Szołdrskiego i zeznanych w grodzie poznańskim oraz 800 tf. zaległego, a niewypłaconego przez wyżej wymienionego wynagrodzenia za pracę; obie sumy przysądzono wcześniej Strzeleckiemu na mocy wyroków sądowych; podpis. Chmielewski; Poznań, 2 IX 1744] k. 205-206.
  • "G[e]n[er]osus Strzelecki in personam M[agni]ficae Szołdrska Capitaneae Lanciciensis transfundit 1744" k. 206v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. kościańskich ugody zawartej w Czempiniu 7 V 1744 między Ludwikiem Szołdrskim, woj. inowrocławskim i star. gen. Wlkp., dziedzicem dóbr Trzciel z przyległościami a Józefem Strzeleckim w przedmiocie pewnych spraw wymienionych szczegółowo w akcie tejże ugody; podpis. Nagłowski; Kościan, 7 V 1744] k. 207.
  • "Ill[ust]ris Mag[nifi]cus Majoris Poloniae G[e]n[er]alis et G[e]n[er]osus Strzelecki Compromissum certum Inter se Inscribunt In Costen 1744" [nota dors.] k. 207v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji pisarza grodz. nakielskiego Jakuba Ulatowskiego, plenipotenta Teofili z Działyńskich Szołdrskiej Potulickiej, o skwitowaniu Ludwika Szołdrskiego, woj. inowrocławskiego i star. gen. Wlkp., z odebrania czynszu rocznego w myśl postanowień polubownej ugody, zawartej w Międzyrzeczu 12 VII 1743, płatnego według umowy nazajutrz po św. Janie Chrzcicielu (zob. ekstrakt ugody na k. 205-206); podpis. Gorczyński; Poznań, 4 VIII 1745] k. 208.
  • "M[a]g[nifi]cae Szołdrska Cap[ita]neae Lancicien[sis] M[agnifi]cus Ple[nipote]ns Ill[ust]rem et M[agnifi]cum Szołdrski P[a]l[ati]num Junivlad[islaviensem] Majoris Poloniae G[enera]lem etc. Capitaneum pro pensione annua quietat 1745" [nota dors.] k. 208v.
  • [kopia ekstraktu jak wyżej, spisana inną ręką; podpis. Gorczyński; Poznań, 19 VII 1746] k. 209.
  • "M[agnifi]cae Szołdrska Capitaneae Lancicien[sis] M[agnifi]cus Ple[nipote]ns Ill[ust]rem et M[agnifi]cum Szołdrski Palatinum Iunivladislavien[sem] de persoluta summa quietat 1746" [nota dors.] k. 209v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich ponowienia manifestacji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, a obecnie ż. Aleksandra Potulickiego, star. borzechowskiego, zaniesionej w tym samym grodzie 1744 przeciwko Ludwikowi Szołdrskiemu, woj. inowrocławskiemu i generałowi wlkp., w sprawie niedotrzymania warunków polubownej ugody, zawartej w Międzyrzeczu 12 VII 1743, dot. zabezpieczenia jej oprawy dożywocia na dobrach Trzciel z przyległościami oraz zaspokojenia innych roszczeń na majątku zm. 1. męża, a syna wojewody; podpis. Zienowicz; Nakło, 12 IX 1747] k. 210-210v.
  • "Illustris M[agnifi]ca de Działyńskie primo Szuldrska secundo ad p[rae]sens voto Potulicka Cap[ita]nea Borzechovien[sis] Contra Szułdrskie Ma[nifestatur] 1747 (inną ręką:) In C[ast]ro Naclen[si] (następują 2 przekreślone nieczytelne wiersze drugiej ręki, być może nota prowenienc., ale nie datacja)" [nota dors.] k. 210v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji pisarza grodz. nakielskiego Jakuba Ulatowskiego, plenipotenta Teofili z Działyńskich Szołdrskiej Potulickiej, w sprawie skwitowania Ludwika Szołdrskiego, woj. inowrocławskiego i generała wlkp., z odebrania czynszu rocznego zgodnie z postanowieniami polubownej ugody, zawartej w Międzyrzeczu 12 VII 1743, płatnego według umowy nazajutrz po św. Janie Chrzcicielu (por. taki sam kwit wystawiony 1745 k. 208 oraz ekstrakt ugody k. 205-206); podpis. Kościelecki; Poznań, 4 IX 1747] k. 211r-211v.
  • "M[agni]ficus Ulatowski Not[arius] Naclen[sis] M[agni]f[i]cae Cap[ita]neae Lancicien[sis] Vadiatus Ple[nipote]ns Illu[st]rem M[agni]f[i]cu[m] Palat[inum] Iunivladisl[aviensem] quietavit 1747mo Anno" [nota dors.] k. 211v.
  • "z Roku 1749tego", "z Roku 1750tego", "z Roku 1751tego" k. 212r.
  • "z Roku 1752go", "z Roku 1753ciego", "z Roku 1760tego", "z Roku 1762go", "z Roku 1779go" k. 212v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. kościańskich manifestacji Władysława Szołdrskiego, woj. inowrocławskiego i star. gen. Wlkp. (s. Ludwika i br. zm. Stefana star. łęczyckiego), występującego w imieniu własnym oraz małoletniego bratanka Feliksa (s. Stefana i Teofili) przeciwko tejże Teofili z Działyńskich, wdowie po Stefanie, a obecnie ż. Aleksandra Potulickiego star. borzechowskiego, zaniesionej w odpowiedzi na manifestacje tej ostatniej w celu wykazania nieważności ugody zawartej między Ludwikiem a Działyńską w Międzyrzeczu 12 VII 1743, a więc uznanie wypłacania jej na tej podstawie czynszu rocznego wynikającego z zapisu uczynionego przez Ludwika na swych dobrach za bezzasadne, gdyż do czasu swojej śmierci faktycznym dysponentem całego majątku był sam generał Wlkp. (a nie jego syn i mąż Teofili Stefan, który oprawiał jej dożywocie), zaś po śmierci Ludwika (1749) prawa do majątku odziedziczyli Władysław i jego bratanek Feliks (s. Teofili); Kościan, 19 IX 1749] k. 213-214.
  • "Illustris et M[a]g[nifi]cus Szołdrski Palatinus Iunivladislavien[sis] Majoris Poloniae Generalis Capitaneus suo et M[a]g[nifi]ci Filiastri sui nomine Contra M[a]g[nifi]cam Potulicka Re et Manifestat[ur] In Costen 1749" [nota dors.] k. 214v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich protokołu intromisji Władysława Szołdrskiego, woj. inowrocławskiego i generała wlkp., stryja i opiekuna prawnego małoletniego Feliksa Szołdrskiego na równych prawach z bratankiem w dobra miasta Trzciel, dokonanej 2 V 1749 przez woźnego generalnego Michała Michalskiego z Pniew w obecności świadków ze szlachty Prokopiusza Romana i Macieja Szymańskiego i zeznanej następnie do akt grodz.; podpis. Kostka; Poznań, 5 V 1749] k. 215-215v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich manifestacji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej Potulickiej przeciwko Szołdrskim w sprawie unieważnienia wszelkich transakcji majątkowych, dokonanych przez jej zm. 1. męża, star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego, na jej dobrach dziedzicznych i za jej pieniądze, a także związanych z tym roszczeń finansowych jego wierzycieli, wycinki dużych połaci tamtejszych lasów i obrócenia uzyskanych dochodów na inwestycje we własnych dobrach, uniemożliwienia użytkowania przez Działyńską oprawy dożywocia oraz innych pretensji prawnych; podpis. Pikarski; Nakło, 6 V 1749] k. 216-216v.
  • "Ill[ust]ris et M[agnifi]ca Potulicka [contra] M[agnifi]cum Szołdrski Manifestat[ur] 1749" [nota dors.] k. 216v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich manifestacji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej Potulickiej przeciwko Szołdrskim o nierespektowanie ugody zawartej w Międzyrzeczu 12 VII 1743 między nią a Ludwikiem Szołdrskim, woj. inowrocławskim i generałem wlkp., w sprawie zabezpieczenia jej dożywocia i dochodów z dóbr Trzciel, gdyż po śmierci wojewody dobra te przeszły w posiadanie syna Ludwika Władysława i jego małoletniego bratanka Feliksa (syna Teofili); Działyńska zanosi manifestację niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o śmierci wojewody, a wysokość swoich pretensji określa kwotowo na 400000 fl.; podpis. Pikarski; Nakło, 6 V 1749] k. 217-217v.
  • "Ill[ust]ris et M[agnifi]ca Theophila de Działynskie Potulicka Cap[ita]nea Borzechovien[sis] C[ont]ra M[agnifi]cos Szołdrskie Manifestat[ur] 1749" [nota dors.] k. 217v.
  • [Ekstrakt jak wyżej, spisany inną ręką; podkreślenia w tekście; podpis. Pikarski; Nakło, 14 IV 1749] k. 218-218v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich wyroku sądu w sprawie z powództwa braci Andrzeja i Michała Malechowskich, s. Macieja łowczego kaliskiego, przeciwko Chryzostomowi Wójcickiemu, plenipotentowi Ludwika Szołdrskiego, oraz Aleksandrowi Potulickiemu star. borzechowskiemu i jego ż. Teofili z Działyńskich w przedmiocie kontraktu dzierżawnego dóbr Radzewo, zawartego między plenipotentem Działyńskiej Jakubem Ulatowskim a matką Malechowskich 26 VIII 1745 na kwotę 100000 fl.; po wcześniejszym uiszczeniu przez pozwanych sumy 60000 fl. z procentem, skwitowanej przez Andrzeja Malechowskiego w 1747 r., sąd nakazuje im wpłacić pozostałą kwotę; podkreślenia w tekście; podpis. Kostka; Poznań, 6 VII 1750] k. 219-219v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich manifestacji Nereusza Krzywosądzkiego w procesie (rewizja) przeciwko Władysławowi Szołdrskiemu, woj. inowrocławskiemu i generałowi wlkp., oraz jego bratankowi Feliksowi (s. Teofili z Działyńskich) w sprawie o oddanie z procentem sumy 74 zł. węg., pożyczonych przez ich ojca i dziada Ludwika Szołdrskiego, woj. poznańskiego, 24 IX 1748; pozew dostarczył do dworu w Piechaninie woźny generalny Wojciech Leśniewicz z Czempinia; w rozprawie uczestniczyli pełnomocnicy stron: powoda - Józef Jeziorkowski i pozwanych - Jakub Dobrogoyski; podpis. Gorczyński; Poznań, 1 III 1751] k. 220-221r.
  • "Inter G[enerosum] Krzywosądzki et I[llustres] M[agnificos] Szołdrskie Decretum solutionis 1751. Revisio" [nota dors.] k. 221v.
  • "In[te]r M[agnificos] Malechowskie et M[agnifica] Potulicka D[ecre]tum 1750" [nota dors.] k. 222v.
  • "Ill[ust]ris M[agnifi]ca de Działyńskie Szołdrska Cap[ita]nea Lancicien[sis] Manifestat[ur] 1749" [nota dors.] k. 223v.
  • "Intromissio in Bona Oppidi Trzciel 1.7.4.9." [nota dors.] k. 224v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji woźnego generalnego Franciszka Mazuchowskiego z Poznania w sprawie dostarczenia do majątku Szołdrskich w Trzcielu 24 VII 1751 pozwu pisemnego w sprawie z powództwa Andrzeja z Konar Malechowskiego, star. nakielskiego, przeciwko Władysławowi Szołdrskiemu, woj. inowrocławskiemu i generałowi wlkp., oraz jego bratankowi Feliksowi (s. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej Potulickiej); podpis. Wójcicki; Poznań, 28 VII 1751] k. 225-225v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Michała z Konar Malechowskiego, s. Macieja łowczego kaliskiego, w sprawie skwitowania woj. inowrocławskiego i generała wlkp. Władysława Szołdrskiego, s. Ludwika, oraz jego bratanka Feliksa, s. Stefana z Teofili z Działyńskich, z odebrania z procentem sumy 50000 fl. z tytułu kontraktu zastawnego dóbr Olędry Essenwaldzkie pod Strzelnem, zawartego 29 V 1741 pomiędzy wspomnianym Ludwikiem Szołdrskim a Marianną z Golińskich, wdową po Macieju Malechowskim; podpis. Kostka; Poznań, 4 X 1752] k. 226-226v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Feliksa Szołdrskiego, s. zm. Stefana star. łęczyckiego z Teofili z Działyńskich, w sprawie skwitowania swego stryja Władysława, woj. inowrocławskiego i star. gen. Wlkp., z odebrania sumy 36000 fl. tytułem dochodów z działów dóbr należących do dziada Feliksa Ludwika, woj. poznańskiego; podpis. Młodziejowski; Poznań, 27 VII 1753] k. 227-227v.
  • [Wyrok Trybunału Koronnego w Piotrkowie w sprawie spadkowej pomiędzy sukcesorami zm. podstolego łęczyckiego Józefa Grabskiego (powodowie, pełnomocnik Stanisław Stawiski), dziećmi zm. Stanisława Grabskiego: Józefem skarb. inowłodzkim, Marianną za Antonim Wierzchlejskim i Dorotą za Józefem Smoleńskim oraz innymi jego sukcesorami (powodowie i pozwani, pełnomocnik Golański), sukcesorami zm. bpa chełmińskiego Feliksa Kretkowskiego: wdową i sukcesorami po star. kowalskim Andrzeju Kretkowskim oraz Magdaleną z Kretkowskich Izbińską, wdową po Józefie sęd. sochaczewskim (powodowie i pozwani, plenipotent Mikorski), z jednej strony a sukcesorami Działyńskich: Anną Radomicką, wdową po Auguście Działyńskim, i jego sukcesorami (pozwani, plenipotent Mazowiecki) oraz starościną borzechowską Teofilą z Działyńskich Szołdrską Potulicką (przypozwana, plenipotent szl. Russyan) z drugiej strony w przedmiocie podziału mienia ruchomego (biżuteria, srebra, dokumenty majątkowe) i uregulowania spraw majątkowych po zm. Magdalenie z Leszczyńskich Działyńskiej (zm. po 1706), ż. Pawła wojewodzica kaliskiego (por. wyrok poniżej); sąd wyznacza na 20 IV 1761 termin rozstrzygającej rozprawy w majątku Kromiszewice, do którego winni zjechać sędziowie ziemscy właściwi dla miejsca zamieszkania wszystkich stron procesowych oraz strony sporu; podkreślenia w tekście; podpis. Żeromski; Piotrków, 15 X 1760] k. 228-228v.
  • "Inter M[agnifi]cos Grabskie, Kretkowskie, Izbińskie et succ[ess]ores Działynianos Condescen[sionis] Decretum Petricoviae 1760 (inną ręką:) Terminus p[os]t D[ominica]m Cantate (kolejną ręką:) NB dałem (.)1. 113 odebrałem" [noty dors.] k. 229v.
  • "M[agnifi]cus Szołdrski Ill[ust]rem M[agnificum] Szołdrski Majoris Poloniae G[e]n[er]alem Quietat 1753tio" [nota dors.] k. 230v.
  • "M[agnificus] Malechowski Ill[ust]rem et M[agnifi]cos Szołdrskie de Summis introcontentis Quietat 1752" [nota dors.] k. 231v.
  • "Relatio pro Judicÿs Castren[sibus] Valcen[sibus] ex parte M[agnifi]ci Malechowski contra I. et MM. Szołdrskie 1751" [nota dors.] k. 232v.
  • [Wyrok Trybunału Koronnego w Piotrkowie w sprawie jak wyżej, przy czym w tym dok. wymieniono znacznie więcej nazwisk osób uczestniczących w sporze, zarówno stron procesowych, jak i pełnomocników (k. 233r), a w niektórych wypadkach podano nazwiska innych plenipotentów; podkreślenia w tekście; podpis. Saganowski; Piotrków, 5 III 1762] k. 233-234v.
  • "Inter M[agnificos] Grabskie et M[a]g[nifi]cu[m] Raczynski ac M[agnificos] Kretkoskie et alios Decr[et]um Petricoviae 1762 (inną ręką:) F[eria] 6. post D[omini]cam Invocavit (kolejną ręką:) in ordine subsequendae comportationis rerum mobilium per successores Działynianos injuncta condescensio" [noty dors.] k. 234v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. przedeckich rekognicji woźnego generalnego wlkp. Piotra Zajączkowskiego z Bnina o dostarczeniu do dworu w Kromiszewicach w dniu wystawienia dok. pozwu na Trybunał Koronny w Piotrkowie, wydanego tamże z powództwa Teofili z Działyńskich Szołdrskiej Potulickiej przeciwko rodzinie Kretkowskich: Andrzejowi star. kowalskiemu, jego ż. teresie z Gembarskich (?) oraz dzieciom: Jakubowi Zygmuntowi star. przedeckiemu, Andrzejowi, Feliksowi podstol. radziejowskiemu oraz córkom Helenie za Antonim Bojanowskim miecz. kaliskim (pozn.) i niezamężnej Justynie, dziedzicom wymienionej wsi, w sprawie rzekomego spustoszenia Kromiszewic należących do schedy po zm. babce Teofili Magdalenie z Działyńskich Leszczyńskiej (zm. po 1706); podkreślenia w tekście; podpis. Wardęski; Przedecz, 17 VIII 1779] k. 235-235v.
  • "Ex p[ar]te M[a]g[nifi]cae Potulicka con[tra] Ill[ust]rem et M[a]g[nifi]cos Kretkowskie Relatio. In Castro Praedecensi 1779" [nota dors.] k. 236v.
  • [Poszyt akt procesowych Ksawerego Działyńskiego przeciwko Szołdrskim. Zawiera ekstrakty dokumentów z ksiąg grodzkich poznańskich, nakielskich i kościańskich spraw Stefana i Teofili Szołdrskich, kwity dłużne oraz akta sądowe (m.in. procesy z Ludwikiem Szołdrskim) i majątkowe (spory, manifestacje itp. dot. sum zapisanych na majątkach Trzciel, Czarnon? i Dziektarnia) Teofili Potulickiej, głównie po śmierci jej męża, Stefana Szołdrskiego].
  • [Właściwych materiałów do dziejów Kórnika tu brak, wyjąwszy k. 34-35].
  • "Rotulus actorum" [spis treści liczący 190 poz., podający foliację oraz tytuły dok.] k. 3-10.
  • "Wypis gdzie się specyfikacye Dokumentow znaydują iako to" [wykaz spisów treści zestawionych dla dok. każdego roku z osobna (nie w pełni konsekwentny, gdyż dla lat 1731 i 1735-1737 zamiast fol. spisu treści podaje fol. 1. lub 2. karty dok. z danego roku, nieścisły w podawaniu foliacji (1737) lub nieuwzględniający w ogóle wewn. spisu w ciągu foliacji (1737)] k. 12.
  • "Z Roku 1731. in Castro Posnaniensi" k. 14 [doklejona do k. 15]
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Stefana Szołdrskiego, star. łęczyckiego, w sprawie skwitowania swego ojca Ludwika, woj. inowrocławskiego i star. gen. Wielkopolski, z odebrania sumy 60000 złp., zapisanej na dobrach ojczystych, a przeznaczonej na wykup starostwa łęczyckiego oraz wydatki osobiste; podpis. Strachowski; Poznań, 3 IX 1731] k. 15.
  • "Mag[nifi]cus Szołdrski Cap[ita]neus Lancicien[sis] Filius Ill[ust]rem et Mag[nifi]cum Charissimum Patrem suum de su[m]ma 60000 f[lorenorum] Polon[icalium] Quietat 1731" [nota dors.] k. 15v.
  • "Z Roku 1732go" k. 16.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Sebastiana Radke Hazy, burgr. konińskiego, w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego i jego sukcesorów ze zwrotu sumy 15000 fl., pożyczonej na 10% i zapisanej w grodzie poznańskim 22 VIII 1729 r., a teraz odebranej przez wierzyciela z rąk plenipotenta Szołdrskiego Wojciecha Marszewskiego, instygatora sądu grodz. w Poznaniu; podpis. Strachowski; Poznań, 23 IX 1732] k. 17.
  • "P[rovidus] Haza M[agnificum] Szołdrski Cap[ita]neum Lancicien[sem] de summa 15000 Milliu[m] Fl[orenorum] quietat 1732" [nota dors.] k. 17v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. kościańskich rekognicji Ludwika Szołdrskiego, woj. inowrocławskiego i star. gen. Wielkopolski, w sprawie pożyczenia od podstol. poznańskiego Aleksandra Bielińskiego sumy 61000 fl. na 8%, zabezpieczonej na wszystkich posiadanych obecnie i w przyszłości dobrach dłużnika; podpis. Nagłowski; Kościan, 4 IX 1732] k. 18-19.
  • "Ill[ust]ris M[a]g[nifi]cus Szołdrski M[a]g[nifi]co Bieliński Summam Inscribit in Costen 1732" [nota dors.] k. 19v.
  • "Z Roku 1733ciego" k. 20.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich roboracji polubownej ugody zawartej między braćmi Wojciechem, kaszt. kowalskim i star. nakielskim, i Rafałem Bnińskimi w imieniu własnym oraz jako opiekunowie prawni niepełnoletniej bratanicy Anny, córki zm. Stanisława, star. nakielskiego, z jednej a star. łęczyckim Stefanem Szołdrskim w imieniu swoim oraz swej żony Teofili z Działyńskich z drugiej strony w sprawie cesji pewnych sum zapisanych na dobrach Runowo; podpis. Danieleski; Nakło, 6 VII 1733] k. 21-21v.
  • "Inter Ill[ust]rem M[agnifi]cum Bninski et M[agnifi]cum Szołdrski Cap[ita]neum Lancicien[sem] Complanationis Roboratio 1735" (ost. cyfra popr.) [nota dors.] k. 21v.
  • [Ekstrakt jak wyżej, spisany inną ręką przy użyciu bardziej rozbudowanej brachygrafii; w tekście dok. przy Szołdrskim zamiast imienia Stefan wpisano przez pomyłkę Stanisław; oba dok., sporządzone przez różnych pisarzy i opatrzone różnymi pieczęciami, wystawiono zapewne w różnym czasie; podpis. Dalman; Nakło, 6 VII 1733] k. 22.
  • "Inter I[llustres] et M[agnifi]cos Bninskie ab una et M[agnifi]cu[m] Szułdrski [!] parte ab altera Roboratio Complanationis a[nno] 1733 et de Inscriptione quietatio [per] G[enerosum] Naramowski" [nota dors.] k. 22v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich rekognicji braci Wojciecha, kaszt. kowalskiego i star. nakielskiego, i Rafała Bnińskich występujących w imieniu własnym oraz jako opiekunowie prawni niepełnoletniej bratanicy Anny, córki zm. Stanisława, star. nakielskiego, w sprawie cesji pewnych sum pieniężnych w łącznej wysokości 68000 fl. od sumy głównej 210000 fl., zapisanych na dobrach Runowo, a należących do wspomnianej Anny Bnińskiej, która weszła w ich posiadanie drogą dziedziczenia po śmierci ojca (zob. wyżej), na rzecz star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego w myśl zawartej przez strony polubownej ugody; podpis. Danieleski; Nakło, 6 VII 1733] k. 23-23v.
  • [Ekstrakt jak wyżej, spisany innym, bardziej rozwlekłym pismem; podpis. Dalman; Nakło, 6 VII 1733] k. 24-25.
  • "Ill[ustr]es M[agnifi]ci Bninscy suo et M[agnifi]cae Bninska n[omi]ne transfundunt in personam M[agnifi]ci Cap[ita]nei Lancicien[sis] 1733" (napis odwrócony) [nota dors.] k. 25v.
  • "Ill[ust]res et M[agnifi]ci Bninscy in personam M[agnifi]ci Szołdrski Cap[ita]nei Lancicien[sis] summas suas transfundunt 1733 F[eria] 2 p[os]t F[estu]m Visit[a]t[ionis] BVMariae" [nota dors.] k. 26v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich rekognicji star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego w sprawie pożyczenia od braci Wojciecha, kaszt. kowalskiego i star. nakielskiego, i Rafała Bnińskich sumy 20000 fl., zapisanych na wszystkich dobrach dłużnika; Nakło, 6 VII 1733] k. 27.
  • "M[agni]f[i]cus Szoldrski Illustri [!] et M[agni]f[i]cis Bninskim inscribit 1733" (napis odwrócony) [nota dors.] k. 27v.
  • [Ekstrakt jak wyżej, spisany innym charakterem pisma; podpis. Danieleski; Nakło, 6 VII 1733] k. 28-28v.
  • "M[agnifi]cus Szołdrski Cap[ita]neus Lancicien[sis] M[agni]f[i]cae Bninska [!] inscribit summam Viginti Millium Flore[norum] Polon[icalium] 1733. Acquietatum" [nota dors.] k. 28v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich rekognicji braci Józefa i Antoniego Raczyńskich w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego i jego żony Teofili z Działyńskich z wyroków sądu grodz. nakielskiego, wydanych 1 VIII 1718 oraz 2 I i 21 VIII 1719 r. na korzyść ojca zeznających, zm. Zygmunta Raczyńskiego, a dot. sumy 25000 tynfów obciążających dobra Wiele, jak również z kosztów całego procesu sądowego; podpis. Danieleski; Nakło, 27 VII 1733] k. 29-29v.
  • "Generosi Raczynscy M[agnifi]cum Szołdrski Cap[ita]neum Lancicien[sem] quieta[n]t de condemnationibus 1733" [nota dors.] k. 29v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich rekognicji Stefana Szołdrskiego, star. łęczyckiego, w sprawie pożyczenia od dzieci Zygmunta Raczyńskiego, surogatora nakielskiego, następujących sum pieniężnych w łącznej wysokości 19000 tynfów, zapisanych na wszystkich dobrach dłużnika: od Józefa i Antoniego po 7850 tynfów, od ich siostry Anny 3300 tynfów; podkreślenia w tekście dok.; podpis. Danieleski; Nakło, 28 VII 1733] k. 30-30v.
  • "M[agnifi]cus Szołdrski Cap[ita]neus Lancicien[sis] inscribit G[e]n[er]osis Raczynskim 1733" [nota dors.] k. 30v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich rekognicji braci Józefa i Antoniego Raczyńskich, ss. zm. Zygmunta, występujących w imieniu własnym oraz małoletniej siostry Anny, dzierżawców działu Rościmina we wsi Wiele (por. wyżej), dot. skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego z odebrania sumy 25000 tynfów, pożyczonych niegdyś przez Zygmunta Działyńskiego od Zygmunta Raczyńskiego na mocy kontraktu zastawnego z dn. 18 VIII 1724 r., a zapisem w grodzie nakielskim zabezpieczonych na wyżej wymienionych dobrach; podkreślenia w tekście dok.; treść dok. zregestowana inaczej w spisie dok. k. 20, poz. 16. oraz nocie dors. k. 35v; podpis. Danieleski; Nakło, 28 VII 1733] k. 31-31v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich oblaty kwitu dłużnego, wystawionego w Kórniku 26 XII 1731 r. przez Annę Daniłowiczową Teresie z Tarłów Działyńskiej na dowód zwrotu długu w kwocie 5400 złp., zaciągniętego przez tę ostatnią 10 VI 1719 r.; kwit dostarczył do urzędu Józef Grabowski, pełnomocnik star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego i jego ż. Teofili z Działyńskich; dok. oblatowany w jęz. pol. przytoczony in extenso; podpis. Danieleski, Nakło, 6 VII 1733] k. 32-32v.
  • "Oblata Scripti Certi pro p[ar]te M[agnifi]corum Capitaneor[um] Lancicie[nsium] 1731" [nota dors.] k. 32v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji o. Michała Błońskiego, przeora (procurator causarum) klasztoru Dominikanów w Poznaniu, w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego, posesora kórnicko-bnińskiego klucza dóbr (dziedzicznych jego ż. Teofili z Działyńskich), z bieżącego wypłacenia kościelnych czynszów rocznych od sumy 10000 fl., zapisanych klasztorowi na wymienionych dobrach jeszcze przez poprzednich właścicieli; podkreślenia w tekście; podpis. Kamieński; Poznań, 15 XII 1733] k. 33-33v.
  • "Con[ven]tus Posnan[iensis] S[ancti] Dominici quietat M[agnificum] Szołdrski 1733 F[eria] 3tia p[os]t Luciae de Censibus retentis a summa 10000 fp provenien[tibus] in Bonis Działynscianis locata quietant" [nota dors. 2 różnych rąk] k. 33v.
  • [Ekstrakt jak wyżej, spisany innym charakterem pisma; podpis. Strachowski; Poznań, 15 XII 1733] k. 34.
  • "Con[ven]t[us] Sancti Dominici Posnan[iensis] M[agnifi]cum Szołdrski de Provisione de summa introcontenta quietat 1733. In C[ast]ro Posnanien[si] Feria Tertia post F[estu]m Sanctae Luciae Vir[ginis] [pro]x[im]a a[nn]o D[omi]ni 1733. R[evere]ndus Michael Błonski conven(tus) Posna[niensis] S[ancti] Dominici M[a]g[nifi]cu[m] Szołdrski de censibus retentis a summa 10000 fP. quietat" [nota dors. 2 różnych rąk] k. 34v.
  • "Generosi Raczynscy in Personam M[agnifi]ci Szołdrski Cap[ita]nei Lancicien[sis] transfundunt summam 25000 Tynphonu[m] 1733 F[eria] 3 p[os]t F[estum] S[ancti] Jacobi Ap[osto]li" [nota dors. odwrócona] k. 35v.
  • "Z Roku 1734go" k. 36.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Jadwigi z Płonczyńskich, wdowy po Franciszku z Bużenina Marszewskim, oraz jej synów: Marcina, jezuity i profesa kolegium poznańskiego, Konstantyna, również duchownego, oraz Wojciecha, burgr. ziem. kcyńskiego, w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego z odebrania wraz z należnymi procentami sumy 15000 fl., pożyczonej jeszcze od zm. męża i ojca zeznających i zapisanej w grodzie poznańskim 23 IX 1732 r.; podkreślenia w tekście; podpis. Strachowski; Poznań, 17 IX 1734] k. 37-37v.
  • "G[enerosa] Marszewska M[agnifi]cu[m] Cap[ita]neum Lancicien[sem] de summa Quindecem Millium Flor[enorum] Polon[icalium] quietat 1734" [nota dors.] k. 37v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Antoniego Raczyńskiego, s. zm. Zygmunta, w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego z odebrania wszelkich należnych procentów od sumy 7850 fl. (stanowiącej przypadającą na Antoniego część ogólnej kwoty 19000 fl., otrzymanej przez starostę od rodzeństwa Raczyńskich), pożyczonej przez tego ostatniego i zapisanej na wszystkich swych dobrach w grodzie nakielskim 28 VII 1733 r. (rekognicja dłużnika, zob. wyżej); podkreślenia w tekście; podpis. Kamieński; Poznań, 27 XI 1734] k. 38.
  • "G[enerosus] Antonius Raczynski M[agnificum] Szołdrski quietat de provisionibus a summa 7850 Tynphorum provenientibus 1734 sabbatho p[os]t Catharinae" [nota dors. z poprawkami] k. 38v.
  • [Ekstrakt jak wyżej, spisany innym charakterem pisma; podkreślenia w tekście; podpis. Strachowski; Poznań, 27 XI 1734] k. 39.
  • "G[enerosus] Raczynski M[agnifi]cum Cap[ita]neum Lancicien[sem] de Provisione a summis om[ni]bus introconten[tis] quietat 1734" [nota dors.] k. 39v.
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Białobłocka Eufrozyna z Żółtowskich [ż. Tomasza, m. Antoniego] (1736-1737)
  • Białobłocki Antoni [s. Tomasza i Eufrozyny z Żółtowskich] (1736, 1737)
  • Białobłocki Tomasz 18 w. [m. Eufrozyny z Żółtowskich, o. Antoniego] 1736
  • Bielanowski Kazimierz Pierzchała [m. Katarzyny Rajskiej] (1735)
  • Bieliński (Biliński) Aleksander h. Szeliga podstoli poznański (1731-1732)
  • Bieńkowski Wojciech (1736)
  • Błoński Michał przeor (procurator causarum) klasztoru Dominikanów w Poznaniu (1733)
  • Bnińscy 18 w.
  • Bnińska Anna h. Łodzia [s. Rafała, Stanisława i Wojciecha] (1733)
  • Bniński Rafał klan śremski (1705-1770)
  • Bniński Stanisław h. Łodzia [br. Rafała, Wojciecha i Anny] (1733)
  • Bniński Wojciech h. Łodzia star. nakielski kaszt. kowalski [br. Rafała, Stanisława i Anny] (1733, 1735)
  • Bojanowska Helena z Kretkowskich [ż. Antoniego miecz. poznańskiego (1779)
  • Borowski Zygmunt z Kórnika woźny generalny wlkp. (1742)
  • Byszewski plenipotent sąd. (1762)
  • Chmielewski Ludwik plenipotent sąd. (1762)
  • Chodzicki Szymon woźny generalny krakowski (1739)
  • Chrząstowska Katarzyna zob. Kalkstein
  • Daniłowicz Aleksander z Żurowa h. Sas sta parczewski (zm. a. 1724) [s. Mikołaja Franciszka woj. podolskiego, m. Anny z Denhoffów, o. Marianny za Feliksem Wincentym Potockim, Joanny Franciszki za Chryzostomem Franciszkiem Załuskim i Konstancji za Andrzejem Małachowskim] (1733)
  • Daniłowiczowa Anna z Denhoffów starościna parczewska [ż. Aleksandra z Żurowa] (1733)
  • Denhoff Zygmunt Wiktor h. własn. podkom. wieluński podskarbi nadw. litewski (zm. 1694) [s. Stanisława star. wieluńskiego, m. Heleny Działyńskiej, o. Anny za Aleksandrem Daniłowiczem] (1733)
  • Dobrogojski (Dobrogoyski) Jakub plenipotent sądowy Józefa Strzeleckiego (1739-1741)
  • Drzewiecki Piotr arendarz dóbr Czarnon i Dziekciarnia (1736)
  • Dworzański Michał (1735)
  • Działyńska Anna z Radomickich (zm. 1813) [ż. Augustyna Działyńskiego woj. kaliskiego] (1762)
  • Działyńska Helena [c. Zygmunta woj. kaliskiego z Katarzyny Witosławskiej, 1. ż. Zygmunta Wiktora Denhoffa, podskarb. nadw. lit.] (1733)
  • Działyńska Magdalena z Leszczyńskich
  • Działyńska Teofila zob. Szołdrska
  • Działyńska Teresa z Tarłów (?-1725) [ż. Zygmunta (zm. 1719/21)] (1733, 1736)
  • Działyński Augustyn wda kaliski 1715-1759
  • Działyński Jakub wojewodzic kaliski (zm. 1730) [s. Zygmunta woj. kaliskiego z Katarzyny Witosławskiej] (1735-1736)
  • Działyński Józef (1680-1735) [br. Zygmunta, stryj Teofili z Działyńskich Szołdrskiej] (1735)
  • Działyński Paweł sta inowrocławski, sta nieszawski (1601-1649) [s. Michała] (1736)
  • Działyński Paweł wojewodzic kaliski [s. Zygmunta, m. Magdaleny z Leszczyńskich] (1735)
  • Działyński Zygmunt wda kaliski (zm. 1685)
  • Działyński Zygmunt wojewodzic (?) kaliski (1735)
  • Dziurkiewicz Barbara klaryska poznańska (1735)
  • Dziurkiewicz Kazimierz [1. m. Joanny z Majchrowic] (1735)
  • Dziurkiewiczowa Joanna zob. Korytowska (1735)
  • Gądkowski Jakub plenipotent sądowy Teofili z Działyńskich Szołdrskiej (1739)
  • Gembart Teresa zob. Kretkowska
  • Gliński Jan zastawnik dzierżawny (possessor obligatorius) dóbr Dachowa i Robakowo [s. Franciszka] (1735)
  • Gniatkowski Franciszek (1742)
  • Golański plenipotent sąd. (1760)
  • Goliszewski plenipotent sąd. (1762)
  • Gostkowski Remigian (1736)
  • Grabowski Andrzej Teodor rotm. Jana III Sobieskiego kaszt. chełmiński pis. grodz. malborski sędzia ziem. człuchowski (ca 1655-1738) [o. Jana Michała] (1736)
  • Grabowski Jan Michał kaszt. gdański i kaszt. elbląski podkom. pomorski (zm. 1770) [s. Andrzeja Teodora]
  • Grabowski Józef pełnomocnik star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego i jego żony Teofili z Działyńskich (1733)
  • Grabscy 18 w.
  • Grabska Dorota [ż. Józefa Smoleńskiego] (1760, 1762)
  • Grabska Marianna [ż. Antoniego Wierzchlejskiego] (1760, 1762)
  • Grabski Józef (zm. po 1786) skarbnik inowłodzki (1760, 1762)
  • Grabski Józef podstoli łęczycki (zm. a. 28 VI 1748) (1760, 1762)
  • Grabski Stanisław (1760)
  • Grabski Stefan wojski łęczycki (zm. 1776)
  • Grochowicka Anna [ż. Antoniego] (1762)
  • Gruszczyński Adam klan gnieźnieński, kaliski zm. 1712
  • Hanyżewski dworak Teofili z Działyńskich Szołdrskiej (1742)
  • Haza zob. Radke Sebastian
  • Izbińska Magdalena z Kretkowskich [ż. Józefa sęd. ziem. sochaczewskiego] (1760, 1762)
  • Janowski Stefan plenipotent sąd. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej (1740)
  • Jeziorkowski Józef plenipotent sąd. Nereusza Krzywosądzkiego (1751)
  • Kalkstein Stolińska Katarzyna z Chrząstowskich [ż. Jana] (1736)
  • Kalkstein Stoliński Jan zastawnik dzierżawny Witrogoszcza i Izdebek [m. Katarzyny z Chrząstowskich] (1736)
  • Kłopotowski Szymon plenipotent sąd. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej (1741)
  • Kołudzka Zofia [ż. Antoniego] (1762)
  • Korytowska Joanna z Majchrowic (Malchrowic) Dziurkiewiczowa [1. ż. Kazimierza Dziurkiewicza, 2. ż. Wojciecha Korytowskiego] (1735)
  • Korytowski Wojciech [s. Felicjana, m. Joanny z Majchrowic 1-o v. Kazimierzowej Dziurkiewiczowej] (1735)
  • Kościelska Marianna z Rajskich [ż. Marcina regenta ziem. poznańskiego, m. Józefa] (1735)
  • Kościelski Józef h. Ogończyk [s. Marcina i Marianny z Rajskich] (1735)
  • Kościelski Marcin h. Ogończyk regent ziem. poznański [m. Marianny z Rajskich, o. Józefa] (1735)
  • Kościelski Michał regent ziem. poznański dziedzic Słowikowa i Rękawczyna (pow. gnieźnieński) (1735)
  • Kosińska Jadwiga [c. Antoniego i Jadwigi z Rajskich] (1735)
  • Kosiński Antoni [m. Jadwigi Rajskiej] (1735)
  • Koźmińska Apolinara [ż. Adama kaszt. rogozińskiego] (1735)
  • Kretkowscy 18 w.
  • Kretkowska Helena zob. Bojanowska
  • Kretkowska Justyna [c. Andrzeja star. kowalskiego] (1779)
  • Kretkowska Magdalena zob. Izbińska
  • Kretkowska Teresa z Gembartów [ż. Andrzeja star. kowalskiego] (1779)
  • Kretkowski Andrzej h. Dołęga sta kowalski (zm. 1758)
  • Kretkowski Andrzej h. Dołęga [s. Andrzeja star. przedeckiego] (1779)
  • Kretkowski Feliks sta kowalski (?) [s. Andrzeja star. kowalskiego] (1779)
  • Kretkowski Feliks Ignacy prezydent Trybunału Koronnego bp chełmiński (1657-1730)
  • Kretkowski Jakub Zygmunt sta bobrownicki i przedecki (zm. 1810) [s. Andrzeja star. kowalskiego] (1779)
  • Kryziński Ulniusz br. deputat klasztorny do sądu grodzk. poznańskiego dominikanin z klasztoru w Poznaniu (1735)
  • Krzycki Władysław h. Kotwicz subdelegat sądu grodz. nakielskiego kasztelanic nakielski (1733)
  • Krzywosądzki Nereusz plenipotent sąd. Ludwika Szołdrskiego woj. inowrocł. i generała wlkp. (1743, 1751)
  • Krzyżanowski Łukasz h. Świnka pisarz poznański (zm. 1740) (1740)
  • Łączyński Andrzej jezuita prefekt studiów i rektor kolegium we Lwowie (1697-1763) [s. Floriana z Katarzyny z Kamieniewskich] (1736)
  • Łączyński Jerzy Antoni na Kutkorzu podstarości i sędzia grodz. lwowski chorąży żydaczowski (zm. 1754) [s. Andrzeja podkom. nowogródzkiego z Fredrówny wojewodzianki podolskiej] (1736)
  • Łączyński Władysław Wojciech [s. Floriana z Katarzyny z Kamieniewskich, br. Andrzeja jezuity] (1736)
  • Leśniewicz Wojciech z Czempinia woźny gen. wlkp. (1751)
  • Lewandowicz Michał z Koszut woźny generalny wlkp. (1741)
  • Lipiński Maciej komisarz star. Piotra Barankiewicza (1736)
  • Magnuski Stanisław dworak Władysława Szołdrskiego (1742)
  • Majchrowicz Wojciech (1735)
  • Makulski Marek Antoni prepozyt kościoła par. w Bydgoszczy (1736)
  • Małachowska Konstancja z Daniłowiczów starościna smotrycka [c. Aleksandra i Anny z Denhoffów, ż. Andrzeja] (1733)
  • Malechowski Andrzej h. Habdank star. nakielski (zm. a. 22 V 1762) [s. Macieja łowcz. kaliskiego] (1750-1751)
  • Malechowski Michał h. Abdank [s. Macieja łowcz. kaliskiego] (1750)
  • Małyszka Zygmunt z Kórnika woźny gen. wlkp. (1739, 1742)
  • Mańkowscy 18 w. (1736)
  • Marszewska Barbara [c. Franciszka z Jadwigi z Płonczyńskich, ż. Józefa Kosickiego (zm. a. 1736)] (1737)
  • Marszewska Jadwiga z Płonczyńskich [ż. Franciszka, m. Konstantego, Marcina, Wojciecha, Barbary i Marianny] (1734, 1737)
  • Marszewska Marianna [c. Franciszka z Jadwigi z Płonczyńskich] (1737)
  • Marszewski Franciszek z Bużenina h. Rogala [m. Jadwigi z Płonczyńskich, o. Konstantego, Marcina i Wojciecha] (1734)
  • Marszewski Konstanty h. Rogala [s. Franciszka i Jadwigi z Płonczyńskich] (1734, 1737)
  • Marszewski Marcin h. Rogala profes kolegium w Poznaniu superior w Wałczu prof. teol. moralnej w Łaszczowie jezuita (1707- po 1759) [s. Franciszka i Jadwigi z Płonczyńskich] (1734, 1737)
  • Marszewski Wojciech h. Rogala plenipotent Stefana Szołdrskiego pisarz grodz. gnieźnieński burgr. ziem. kcyński instygator sądu grodz. w Poznaniu [s. Franciszka i Jadwigi z Płonczyńskich] (1732, 1734, 1736-1737)
  • Mazowiecki plenipotent sąd. (1760, 1762)
  • Mazuchowski Franciszek z Poznania woźny gen. wlkp. (1751)
  • Miaskowski Jan Kazimierz surogator grodz. wschowski podsędek wschowski [o. Kaspra] (1735)
  • Miaskowski Kasper [s. Jana Kazimierza podsędka i surogatora wschowskiego] (1735)
  • Michalski Michał woźny gen. wlkp. (1749)
  • Mikorski szl. (1760)
  • Niegolewski Kazimierz h. Grzymała star. pobiedziski (1735)
  • Odorowski Jakub z Nakła woźny generalny wlkp. (1740)
  • Orzelska Katarzyna klaryska bydgoska [c. Zygmunta] (1736)
  • Orzelski Aleksander (1736)
  • Płonczyńska zob. Marszewska Jadwiga
  • Polewska Elżbieta [benedyktynka toruńska] (1735)
  • Polewski Jan (1735)
  • Potocka Marianna z Daniłowiczów starościanka parczewska [c. Aleksandra i Anny z Denhoffów, ż. Feliksa Wincentego Potockiego z Krasnegostawu] (1733)
  • Potulicka Teofila z Działyńskich 1v. Szołdrska 1714-1790
  • Potulicka Teofila z Działyńskich 1v. Szołdrska 1714-1790 (1733)
  • Przyłuscy 18 w. (1736)
  • Przyłuski Antoni (1736)
  • Raczyńscy 18 w.
  • Raczyńska Anna h. Nałęcz [c. Zygmunta, s. Józefa i Antoniego] (1733, 1735, 1737)
  • Raczyński Antoni h. Nałęcz [s. Zygmunta, br. Józefa i Anny] (1733-1735)
  • Raczyński Józef h. Nałęcz [s. Zygmunta, br. Antoniego i Anny] (1733, 1735, 1737)
  • Raczyński Kazimierz marszałek nadw. kor. starosta gen. wlkp 1739-1824
  • Raczyński Zygmunt h. Nałęcz star. jasieniecki podsędek (sędzia surogator grodz.) nakielski (ca 1590-1677) [o. Anny, Antoniego i Józefa] (1733, 1735)
  • Radke Haza Sebastian burgrabia Konina (1732)
  • Radomicka Anna zob. Działyńska
  • Rajska Marianna z Doleckich [1. ż. Wojciecha Franciszka] (1735)
  • Rajski Maciej [s. Wojciecha Franciszka i Marianny z Doleckich] (1735)
  • Rajski Wojciech Franciszek zastawnik dóbr Runowo i Pierzchno Działyńskich [m. Marianny z Doleckich, o. Macieja i Marianny] (1735)
  • Rembowski włodarz majątków Teofili z Działyńskich Szołdrskiej (1742)
  • Russjan zob. Russyan
  • Russyan h. Nałęcz szl. plenipotent sąd. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej Potulickiej (1760)
  • Rzepecka Agnieszka ksieni klasztoru Klarysek w Bydgoszczy
  • Sczaniecki Hermenegild ks. [s. Franciszka z Oporowa] (1736)
  • Sikorski Tomasz świadek woźnego gen. wlkp. (1740)
  • Skaławski Antoni h. Nałęcz [s. Józefa] (1762)
  • Skaławski Józef h. Nałęcz [s. Aleksandra sęd. grodz. inowrocł.] (1762)
  • Skaławski Stefan h. Nałęcz [s. Józefa] (1762)
  • Skrzyński plenipotent sąd. (1762)
  • Stawiski Stanisław (1760)
  • Stoliński Jan zob. Kalkstein
  • Strzelecki Józef włodarz i zastawnik (?) majątku Trzciel Szołdrskich (1738-1740)
  • Święcicki Franciszek pisarz pyzdrski (1740, 1743)
  • Święcicki Mikołaj sta pilski i ujski (1736)
  • Szołdrscy 18 w.
  • Szołdrski Feliks (1736-1795)
  • Szołdrski Ludwik wda poznański (1675-1749)
  • Szołdrski Stefan sta łęczycki [s. Ludwika, woj. inowrocł. i generała Wlkp., m. Teofili z Działyńskich]
  • Szołdrski Władysław sta łęczycki i sta rogoziński (zm. 1757) [s. Ludwika woj. inowrocł. i generała Wlkp., br. Stefana star. łęczyckiego]
  • Tarło Piotr bp poznański (zm. 1722)
  • Tomicki Marcin burgr. ziem. wschowski (1736)
  • Tuchołka Michał h. Korzbok dziedzic Czarnonu, Dziekciarni i Rościmina ławnik tucholski i sędzia ziem. tucholski (zm. po 1762) (1737)
  • Ulatowski Jakub h. Jastrzębiec plenipotent Teofili z Działyńskich Szołdrskiej Potulickiej pisarz grodz. nakielski (1745-1747, 1750)
  • Wilczewski Wawrzyniec z Wilkowa woźny gen. wlkp. (1743)
  • Wiśniowiecka, Teofila z Leszczyńskich 1v. Konarzewska 1680-1757
  • Wójcicki Chryzostom plenipotent sąd. Ludwika Szołdrskiego wdy inowrocławskiego (1743, 1750)
  • Wyganowski Józef plenipotent sąd. Ludwika i Władysława Szołdrskich regent grodz. kaliski (1742)
  • Zaborowski Tomasz plenipotent sąd. (1762)
  • Zadorscy zob. Zbijewska Urszula
  • Zakrzewski Andrzej klan gnieźnieński kaliski (zm. 1755)
  • Załuska Joanna Franciszka z Daniłowiczów starościanka parczewska [c. Aleksandra i Anny z Denhoffów, ż. Chryzostoma Franciszka Załuskiego] (1733)
  • Zawadzka Eleonora [ż. Ignacego Zawadzkiego podczasz. łukowskiego] (1762)
  • Zbijewska Urszula z Zadorskich dziedziczka Koszut [ż. Stanisława, m. Pawła burgr. kujawskiego] (1734, 1740)
  • Zbijewski Paweł h. Rola burgr. kujawski dziedzic Koszut [s. Stanisława z Urszuli Zadorskiej] (1734, 1740)
  • Zbijewski Stanisław h. Rola [m. Urszuli z Zadorskich, o. Pawła burgr. kujawskiego] (1740)
  • Zbijewski Wojciech (1736)
  • Złotnicka Katarzyna klaryska bydgoska (1736)
  • Żółtowska Eufrozyna zob. Białobłocka
  • Benedyktynki Toruń 18 w.
  • Dominikanie Poznań 18 w.
  • Klaryski Bydgoszcz 18 w.
  • Klaryski Poznań 18 w.
  • Trybunał Koronny 18 w. apelacje
  • Białowice 18 w.
  • Bnin lasy sprzedaż 18 w.
  • Brandenburgia 18 w. handel
  • Bydgoszcz klaryski 18 w.
  • Bydgoszcz Kościół katolicki 18 w.
  • Czarmuń 18 w. (inwentarz dóbr) [w. pod Więcborkiem]
  • Czarnom zob. Czarmuń
  • Czołowo 18 w.
  • Dziegciarnia 18 w. inwentarz dóbr
  • Dziekciarnia zob. Dziegciarnia
  • Huta 18 w. arenda
  • Izdebki? 18 w.
  • Kijewo [w. w pow. pyzdrskim]
  • Kórnik kościół parafialny 18 w.
  • Kórnik lasy sprzedaż 18 w.
  • Kórnik majątek 18 w. (tytuły prawne i rozliczenia finansowe)
  • Koszuty 18 w. zastaw
  • Kromolice 18 w.
  • Łęczyckie starostwo 18 w. wykup
  • Lobnia? 18 w. czynsz roczny
  • Lwówek kościół par. 18 w.
  • Mieczewo 18 w.
  • Nowe Miasto 18 w. czynsz roczny
  • Pierzchno 18 w. zastaw [w. pod Kórnikiem]
  • Poznań dominikanie 18 w.
  • Poznań klaryski 18 w.
  • Radzewo 18 w. zastaw
  • Rościmin 18 w. wykup i sprzedaż [dział we wsi Wiele]
  • Runowo lasy sprzedaż 18 w.
  • Runowo zastaw 18 w. [w. pod Kórnikiem]
  • Siercz 18 w. czynsz roczny
  • Stare Miasto 18 w. czynsz roczny
  • Suchodoły 18 w. [w. w pow. i woj. łęczyckim]
  • Szczecinek 18 w. kupcy
  • Trzciel 18 w.
  • Wiele 18 w.
  • Witrogoszcz? 18 w.
  • Żabikowo [w pow. pyzdrskim]
  • Zawady 18 w. arenda
  • Zimin 18 w. [w. pod Kórnikiem]
  • Żydowo? 18 w.
  • Akta majątkowe właścicieli Kórnika
  • apelacje do Trybunału Koronnego 18 w.
  • argenteria Kórnik 18 w. (zastaw i wykup)
  • cesje długów 18 w. Wielkopolska
  • cesje sum pieniężnych 18 w. Wielkopolska
  • czynsze kościelne 18 w. Wielkopolska
  • czynsze roczne 18 w. Wielkopolska
  • darowizny 18 w. Ziemia Łęczycka
  • drewno sprzedaż 18 w. Wielkopolska
  • egzekucja dóbr 18 w. Wielkopolska
  • ekstrakty 18 w. Wielkopolska
  • hipoteki 18 w. Wielkopolska
  • ingrosacje 18 w. Wielkopolska
  • inskrypcje 18 w. Wielkopolska
  • inwentarze dóbr ziemskich 18 w. Wielkopolska
  • jazda oddział 18 w. Wielkopolska sprzedaż
  • kwerendy z akt grodzkich 18 w. Wielkopolska
  • kwity dłużne 18 w. Wielkopolska
  • majątki szlacheckie 18 w. Wielkopolska
  • manifestacje 18 w. Wielkopolska
  • oblaty 18 w. Wielkopolska
  • odroczenia rozpraw 18 w. Wielkopolska
  • pożyczki 18 w. Wielkopolska
  • procenty od pożyczek pieniężnych 18 w. Wielkopolska
  • procesy sądowe 18 w. Wielkopolska
  • rekognicje 18 w. Wielkopolska
  • rekwizycje (kwerendy) 18 w. Wielkopolska
  • rota jazdy 18 w. Wielkopolska sprzedaż
  • sądy polubowne 18 w. Wielkopolska
  • srebra kościelne Kórnik 18 w. (zastaw i wykup)
  • ugody polubowne 18 w. Wielkopolska
  • wykup długów 18 w. Wielkopolska
  • wyroki sądów polubownych 18 w. Wielkopolska
  • zapisy wierzytelności 18 w. Wielkopolska
  • zastawy majątków 18 w. Wielkopolska
  • zastawy sreber kościelnych 18 w. Wielkopolska
  • Żydzi 18 w. Wielkopolska opłata czynszowa
 • Uwagi:
  • Vol. 2. pod sygn. BK 3476
  • 190 dokumentów
  • k. 234-235 bardzo zniszczone
  • k. 11, 13 czyste
  • Poszyt powstał w wyniku uporządkowania w 19 w. (zapewne nie wcześniej niż w 1810 r.) akt luźnych, które ułożono chronologicznie i zaopatrzono ogólnym spisem treści (na wstępie) oraz spisami dok. ułożonymi dla każdego roku osobno i poprzedzającymi właściwe dla tego roku dok. (wewnątrz poszytu); wszystkie spisy treści sporządzone na kartach inserowanych (wyprodukowanych w 19 w., a więc wyraźnie młodszych od kart papieru dokumentów)
  • w prawym górnym rogu dok. dwie dawne foliacje naniesione atramentem: pierwsza przekreślona i druga nadana przez ostatniego opracowującego rkps., odpowiadająca spisowi treści z k. 3-10
  • dok. nr 92 i 93 na k. 120-121 przestawione przy wszywaniu
  • Niektóre k. rkpsu zawierają znaki wodne: 1. Biskup, przy krawędzi kart inicjały "J F M" (f. papierni w Bosewie nad str. Wymokracz w pow. wyszkowskim na Mazowszu, występujący w latach 1810-1814) k. 4-6, 10 [odwrócone] - 2. Korona królewska (f. pochodzenia obcego oznaczający rodzaj papieru tzw. "regałowego", produk. w latach 1820-1850 w niektórych czerpalniach na Mazowszu, Białostocczyźnie, w Ziemi Łęczycko-Sieradzkiej i w Małopolsce, tu użytego do spisania na kartach inserowanych wybranych spisów dok. osobnych dla każdego roku; w każdym znaku drobne różnice detalu) k. 13, 20, 42, 70, 126, 167 [odwrócone]; 195, 212 - 3. Herb Lewart (?) na tarczy zwieńczonej koroną (f. papierni Firlejów na Lubelszczyźnie albo f. pochodzenia obcego z terenu Moraw (Ullersdorf) lub Ziemi Lubuskiej (Görlitz)) k. 130, 165 [odwrócone], 132-133, 144, 172 - 4. Herb Lis w zwieńczonym koroną owalnym kartuszu w formie bordiury z listowia (f. jednej z czerpalni w dobrach Sapiehów w Wielkopolsce, prwdp. papierni w Herbardowie k. Piły) k. 17, 57, 172, 196, 206; 58, 75, 145, 147, 154, 170, 201, 232 [odwrócone] - 5. Madonna z Dzieciątkiem "w kręgu płomienistym", tzw. mandorli (bardzo pospolity w 17 w. f. papierni pomorskich, śląskich i mazowieckich, tu: f. czerpalni należącej do papiernika kryjącego się pod syglami "I.G.I." (wyst. na tych samych kartach pap., choć nie obok siebie) k. 25, 62, 64, 158; 27, 51, 63, 71, 162, 181, 229, 233 [odwrócone] - 6. Orzeł pruski z cyfrą cesarską (godło), ale z głową zwróconą w lewo (jak w godle polskim), pod nim napis majuskułą "HAMMER H" (f. papierni w Hamerni nad Sopotem w pow. biłgorajskim, w dobrach Ordynacji Zamoyskich) k. 11 - 7. Orzeł w koronie (godło polskie?), ale o nieco innym rysunku, bez berła i miecza w łapach, z nieczytelnym wizerunkiem na piersi i napisem w odwrotnej kolejności: "H HAMMER" k. 16 [odwrócony] - 8. Pocztylion (f. stosowany powszechnie w 18 w.) k. 186 - 9. Ryba w ażurowym kartuszu z girlandy kwiatowej zwieńczonym koroną z dwoma krzyżami greckimi (f. jednej z papierni w Zatoce Gdańskiej, być może gdańskiej czerpalni C. Mocka i Meissnerów) k. 28-29, 35, 52, 85, 100, 102, 113, 155-156, 160, 169, 175, 217-218 [odwrócone]; 49, 79, 81, 83, 86-87, 92, 94, 104, 111, 150, 159, 164, 204 - 10. Litera "B" w koronie (f. niezident. papierni, dok. wystawiono 1743) k. 220 [odwrócona] - 11. Litera "S" z wydatnymi szeryfami oplatająca strzałę zakończoną z jednej strony dłuższym półgrotem prostym, z drugiej krótszym półgrotem łukowatym (f. niezident. papierni, prwdp. XIX-wieczny) k. 36 - 12. Litera "S" oplatająca smukłą kolumnę (lub monogram "IS") w okrągłym kartuszu z listowia zwieńczonym koroną (f. niezident. papierni, może ze Świdnicy (?); dok. wystawiono 1739) k. 134, 140, 142-143 [odwrócony], 152 - 13. Litery "C + M" na krótkiej banderoli rozdartej i zawiniętej na końcach (prwdp. f. papierni gdańskiej C. Mocka) k. 26, 80, 84, 88-91, 99, 93, 110, 163, 168, 176; 31-32, 55, 65, 73, 82, 228 [odwrócone] - 14. Litery "IGI" na krótkiej wstędze zakończonej z każdej strony 3 wypustkami (f. nierozpoznany, występujący na tych samych arkuszach pap. (choć nie obok siebie), co f. z Madonną, a więc pochodzący z jednej z papierni pomorskich, śląskich lub mazowieckich, prwdp. XIX-wieczny; dok. wystawiono 1733-1750) k. 22, 24, 50, 157, 161, 184; 72, 210, 219, 223 [odwrócone] - 15. Litery "I G EBART" (4 ostatnie wersalikami) (f. niezient. papierni, wyst. tylko na pap. wewn. spisów treści włączonych do poszytu podczas jego porządkowania, prwdp. XIX-wieczny) k. 12, 108, 174, 202 [odwrócone], 119, 153 - 16. Nazwa "IEZIORY" [!] i niżej "9" (prwdp. f. papierni w Jeziornej n. Jeziorką w pow. piaseczyńskim pod Warszawą) k. 236 [odwrócony] - 17. f. nierozpoznany: w stylizowanym kartuszu być może ul (dok. wystawiono 1731) k. 15 [odwrócony] - 18. f. nierozpoznany: lew kroczący (?) (może odm. herbu Lewart?; dok. wystawiono 1732) k. 18 [odwrócony] - 19. f. nierozpoznany: wąż oplatający ujęte schematycznie drzewo dębu wyrastające z gruntu, z wierzchołka którego wyrastają 3 żołędzie i 2 liście pomiędzy nimi, po bokach 2 duże kwiaty chabru, zaś w podstawie po obu stronach drzewa 2 pochylone litery "S" (duży f. zbliżony rysunkiem do f. z motywem kwiatu, może więc pochodzi z jakiejś papierni gdańskich) k. 34, 41, 43-44, 46, 48, 76, 98, 109, 124, 180, 189, 191; 54, 56, 66, 68, 74, 78, 95, 106-107, 122, 179, 182, 187, 193 [odwrócone] - 20. jak wyżej, przy czym w podstawie proste inicjały "M S" k. 118 [odwrócony], 120 - 21. podobny do poprzedniego: z łodygi obrośniętej małymi listkami i zakończonej trójlistną koniczyną wyrastają z obu stron 2 duże kwiaty chabru ujęte profilowo, u dołu na krótkiej wstędze inicjały "GIS" k. 199 - 22. jak wyżej, ale bez banderoli z inicjałami k. 222 [odwrócony] - 23. f. nierozpoznany (słabo czytelny): prwdp. dwugłowy orzeł, nad którym korona (prwdp. papier "stemplowy", dok. wystawiono 1752) k. 226 - 24. f. nierozpoznany: duży orzeł, pod którym trudno czytelne nazwisko lub nazwa miejscowa oddane kaligraficzną minuskułą (prwdp. papier "stemplowy", dok. wystawiono 1753) k. 230 - 25. f. nierozpoznany: wstęga ze zwężonymi i wydłużonymi końcami podniesionymi ku górze, na niej inicjały "I : S" (dok. wystawiono 1762) k. 234 [odwrócony] - 26. f. nierozpoznany: wydatny orzeł z berłem w jednej, a mieczem w drugiej łapie i w koronie, nad którą nieodczytany klejnot zwieńczony krzyżem równoramiennym (dok. wystawiono 1779) k. 235 [odwrócony] - 27. f. nieczytelne k. 14, 21, 23, 115, 213, 215 (zasłonięty przez pieczęć), 227.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Akta
 • 245 a "Akta Jeneralne zawieraiące w sobie rozne Dokumenta do Maiętności Kurnickiey nalezące od Roku 1731. az do Roku 1779 z Archiwum Jas(nie) Wielm(ożnego) Woiewody Działynskiego. Volum(en) I" [dokumenty rozliczeń pieniężnych i kwity dłużne Szołdrskich z lat 1731-1779] n Vol. 1. p "Akta zawierające w sobie rozne Dokumenta do Majętnosci Kornickiey sciągające się od Roku 1731. do 1779."
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1731-1779
 • 300 a 236 k. c 36x23 cm
 • 340 d rkps e poszyt
 • 400 a Leszczyńska, Magdalena zob. Działyńska Magdalena z Leszczyńskich
 • 500 a Vol. 2. pod sygn. BK 3476
 • 500 a 190 dokumentów
 • 500 a k. 234-235 bardzo zniszczone
 • 500 a k. 11, 13 czyste
 • 500 a Poszyt powstał w wyniku uporządkowania w 19 w. (zapewne nie wcześniej niż w 1810 r.) akt luźnych, które ułożono chronologicznie i zaopatrzono ogólnym spisem treści (na wstępie) oraz spisami dok. ułożonymi dla każdego roku osobno i poprzedzającymi właściwe dla tego roku dok. (wewnątrz poszytu); wszystkie spisy treści sporządzone na kartach inserowanych (wyprodukowanych w 19 w., a więc wyraźnie młodszych od kart papieru dokumentów)
 • 500 a w prawym górnym rogu dok. dwie dawne foliacje naniesione atramentem: pierwsza przekreślona i druga nadana przez ostatniego opracowującego rkps., odpowiadająca spisowi treści z k. 3-10
 • 500 a dok. nr 92 i 93 na k. 120-121 przestawione przy wszywaniu
 • 500 a Niektóre k. rkpsu zawierają znaki wodne: 1. Biskup, przy krawędzi kart inicjały "J F M" (f. papierni w Bosewie nad str. Wymokracz w pow. wyszkowskim na Mazowszu, występujący w latach 1810-1814) k. 4-6, 10 [odwrócone] - 2. Korona królewska (f. pochodzenia obcego oznaczający rodzaj papieru tzw. "regałowego", produk. w latach 1820-1850 w niektórych czerpalniach na Mazowszu, Białostocczyźnie, w Ziemi Łęczycko-Sieradzkiej i w Małopolsce, tu użytego do spisania na kartach inserowanych wybranych spisów dok. osobnych dla każdego roku; w każdym znaku drobne różnice detalu) k. 13, 20, 42, 70, 126, 167 [odwrócone]; 195, 212 - 3. Herb Lewart (?) na tarczy zwieńczonej koroną (f. papierni Firlejów na Lubelszczyźnie albo f. pochodzenia obcego z terenu Moraw (Ullersdorf) lub Ziemi Lubuskiej (Görlitz)) k. 130, 165 [odwrócone], 132-133, 144, 172 - 4. Herb Lis w zwieńczonym koroną owalnym kartuszu w formie bordiury z listowia (f. jednej z czerpalni w dobrach Sapiehów w Wielkopolsce, prwdp. papierni w Herbardowie k. Piły) k. 17, 57, 172, 196, 206; 58, 75, 145, 147, 154, 170, 201, 232 [odwrócone] - 5. Madonna z Dzieciątkiem "w kręgu płomienistym", tzw. mandorli (bardzo pospolity w 17 w. f. papierni pomorskich, śląskich i mazowieckich, tu: f. czerpalni należącej do papiernika kryjącego się pod syglami "I.G.I." (wyst. na tych samych kartach pap., choć nie obok siebie) k. 25, 62, 64, 158; 27, 51, 63, 71, 162, 181, 229, 233 [odwrócone] - 6. Orzeł pruski z cyfrą cesarską (godło), ale z głową zwróconą w lewo (jak w godle polskim), pod nim napis majuskułą "HAMMER H" (f. papierni w Hamerni nad Sopotem w pow. biłgorajskim, w dobrach Ordynacji Zamoyskich) k. 11 - 7. Orzeł w koronie (godło polskie?), ale o nieco innym rysunku, bez berła i miecza w łapach, z nieczytelnym wizerunkiem na piersi i napisem w odwrotnej kolejności: "H HAMMER" k. 16 [odwrócony] - 8. Pocztylion (f. stosowany powszechnie w 18 w.) k. 186 - 9. Ryba w ażurowym kartuszu z girlandy kwiatowej zwieńczonym koroną z dwoma krzyżami greckimi (f. jednej z papierni w Zatoce Gdańskiej, być może gdańskiej czerpalni C. Mocka i Meissnerów) k. 28-29, 35, 52, 85, 100, 102, 113, 155-156, 160, 169, 175, 217-218 [odwrócone]; 49, 79, 81, 83, 86-87, 92, 94, 104, 111, 150, 159, 164, 204 - 10. Litera "B" w koronie (f. niezident. papierni, dok. wystawiono 1743) k. 220 [odwrócona] - 11. Litera "S" z wydatnymi szeryfami oplatająca strzałę zakończoną z jednej strony dłuższym półgrotem prostym, z drugiej krótszym półgrotem łukowatym (f. niezident. papierni, prwdp. XIX-wieczny) k. 36 - 12. Litera "S" oplatająca smukłą kolumnę (lub monogram "IS") w okrągłym kartuszu z listowia zwieńczonym koroną (f. niezident. papierni, może ze Świdnicy (?); dok. wystawiono 1739) k. 134, 140, 142-143 [odwrócony], 152 - 13. Litery "C + M" na krótkiej banderoli rozdartej i zawiniętej na końcach (prwdp. f. papierni gdańskiej C. Mocka) k. 26, 80, 84, 88-91, 99, 93, 110, 163, 168, 176; 31-32, 55, 65, 73, 82, 228 [odwrócone] - 14. Litery "IGI" na krótkiej wstędze zakończonej z każdej strony 3 wypustkami (f. nierozpoznany, występujący na tych samych arkuszach pap. (choć nie obok siebie), co f. z Madonną, a więc pochodzący z jednej z papierni pomorskich, śląskich lub mazowieckich, prwdp. XIX-wieczny; dok. wystawiono 1733-1750) k. 22, 24, 50, 157, 161, 184; 72, 210, 219, 223 [odwrócone] - 15. Litery "I G EBART" (4 ostatnie wersalikami) (f. niezient. papierni, wyst. tylko na pap. wewn. spisów treści włączonych do poszytu podczas jego porządkowania, prwdp. XIX-wieczny) k. 12, 108, 174, 202 [odwrócone], 119, 153 - 16. Nazwa "IEZIORY" [!] i niżej "9" (prwdp. f. papierni w Jeziornej n. Jeziorką w pow. piaseczyńskim pod Warszawą) k. 236 [odwrócony] - 17. f. nierozpoznany: w stylizowanym kartuszu być może ul (dok. wystawiono 1731) k. 15 [odwrócony] - 18. f. nierozpoznany: lew kroczący (?) (może odm. herbu Lewart?; dok. wystawiono 1732) k. 18 [odwrócony] - 19. f. nierozpoznany: wąż oplatający ujęte schematycznie drzewo dębu wyrastające z gruntu, z wierzchołka którego wyrastają 3 żołędzie i 2 liście pomiędzy nimi, po bokach 2 duże kwiaty chabru, zaś w podstawie po obu stronach drzewa 2 pochylone litery "S" (duży f. zbliżony rysunkiem do f. z motywem kwiatu, może więc pochodzi z jakiejś papierni gdańskich) k. 34, 41, 43-44, 46, 48, 76, 98, 109, 124, 180, 189, 191; 54, 56, 66, 68, 74, 78, 95, 106-107, 122, 179, 182, 187, 193 [odwrócone] - 20. jak wyżej, przy czym w podstawie proste inicjały "M S" k. 118 [odwrócony], 120 - 21. podobny do poprzedniego: z łodygi obrośniętej małymi listkami i zakończonej trójlistną koniczyną wyrastają z obu stron 2 duże kwiaty chabru ujęte profilowo, u dołu na krótkiej wstędze inicjały "GIS" k. 199 - 22. jak wyżej, ale bez banderoli z inicjałami k. 222 [odwrócony] - 23. f. nierozpoznany (słabo czytelny): prwdp. dwugłowy orzeł, nad którym korona (prwdp. papier "stemplowy", dok. wystawiono 1752) k. 226 - 24. f. nierozpoznany: duży orzeł, pod którym trudno czytelne nazwisko lub nazwa miejscowa oddane kaligraficzną minuskułą (prwdp. papier "stemplowy", dok. wystawiono 1753) k. 230 - 25. f. nierozpoznany: wstęga ze zwężonymi i wydłużonymi końcami podniesionymi ku górze, na niej inicjały "I : S" (dok. wystawiono 1762) k. 234 [odwrócony] - 26. f. nierozpoznany: wydatny orzeł z berłem w jednej, a mieczem w drugiej łapie i w koronie, nad którą nieodczytany klejnot zwieńczony krzyżem równoramiennym (dok. wystawiono 1779) k. 235 [odwrócony] - 27. f. nieczytelne k. 14, 21, 23, 115, 213, 215 (zasłonięty przez pieczęć), 227.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Antoniego Raczyńskiego, s. Zygmunta, w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego z odebrania z procentem kwoty 850 tf. z sumy ogólnej 7850 tf. (stanowiącej należną wierzycielowi połowę sumy kapitału 19000 fl., druga połowa należała do jego rodzeństwa Józefa i Anny), zapisanej na dobrach dłużnika w grodzie nakielskim 27 VII 1733 (zob. wyżej); podkreślenia w tekście; podpis. Strachowski; Poznań 15 I 1735 (wg kwitu dłużnego z 25 VII tr. czynność miała miejsce dzień wcześniej, tj. 14 I)] k. 60.
 • 520 a "G[enero]sus Raczynski M[agnifi]cum Szołdrski de summa Introcontenta quietat 1735 Sabb[ath]o a[nte] F[estum] S[anctorum] Fabiani et Sebestian[i] M[artyrum]" [nota dors.] k. 60v.
 • 520 a [Ekstrakt jak wyżej, spisany inną ręką; podkreślenia w tekście; podpis. Kamieński; Poznań, 15 I 1735] k. 61.
 • 520 a "G[e]n[er]osus Raczynski M[a]g[nifi]cum Szołdrski Cap[ita]neum Lancicien[sem] de summa 850 Tynfonu[m] Quietat 1735 sabbatho ante Fabi[ani] et Seba[stiani]" [nota dors.] k. 61v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich rekognicji Wojciecha Bnińskiego, kaszt. kowalskiego i star. nakielskiego, występującego w imieniu własnym oraz brata Rafała w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego ze zwrotu sumy 20000 fl., zapisanej w grodzie nakielskim 6 VII 1733; podpis. Dalman; Nakło, 7 VII 1735] k. 62-62v.
 • 520 a "Ill[ustr]is et M[agnifi]cus Bninski Castellan[us] Covale[nsis] M[agnifi]cum Szołdrski quietat (dopisane: "abundans") 1735", [inną ręką:] "JM Panowie Bninscy mieli na Runowie przeszło osmdziesiąt tysięcy y to nieboszczyk JM Pan starosta dwoiako płacił trzeba w roku 1732 y 3, az do 4" [noty dors.] k. 62v.
 • 520 a [Ekstrakt jak wyżej, spisany inną ręką; podkreślenia w tekście; podpis. Danieleski; Nakło, 7 VII 1735] k. 63-63v.
 • 520 a "I[llustris] et M[agnifi]cus Bninski Cas[tellanus] Covalie[nsis] M[agnifi]cum Cap[ita]neum Lancicie[nsem] quietat de summa Viginti Millium fl. ex provisione Inscr[ipt]a 1735 F[eria] 5. p[os]t F[estu]m Visita[ti]onis B[eatissi]mae Mariae Virg[inis]" [nota dors.] k. 63v.
 • 520 a [Ekstrakt jak wyżej, spisany trzecią ręką; Nakło, 7 VII 1735] k. 64-64v.
 • 520 a "I[llustris] et M[agnifi]cus Bninski Castellan[us] Covalien[sis] Quietat M[agnificum] Szołdrski 1735" [nota dors.] k. 64v.
 • 520 a [Ekstrakt jak wyżej, spisany czwartą ręką; podkreślenia w tekście; Nakło, 7 VII 1735] k. 65-65v.
 • 520 a "Illustris M[a]g[nifi]cus Bninski Castellanus Covalien[sis] quieta[t] M[agnificum] Szołdrski Capitaneum Lancicien[sem] 1735 F[eria] 5 p[os]t Visit[a]t[ionem] BVM" [nota dors.] k. 65v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Kaspra Miaskowskiego, s. zm. Jana Kazimierza, podsędka i surogata wschowskiego, w sprawie skwitowania małżeństwa Stefana Szołdrskiego star. łęczyckiego i Teofili z Działyńskich ze zwrotu sumy 13000 fl., pożyczonej przez o. Teofili Zygmunta Działyńskiego od ojca zeznającego Jana Kazimierza na mocy kontraktu zawartego w grodzie poznańskim 17 IX 1714 (roborowany 20 IX tr.) i zapisanej na dobrach Ziemino i Kromolice, następnie zeznanej przez Miaskowskiego tamże 19 VII 1717 rzecz na star. pobiedziskiego Kazimierza Niegolewskiego w ramach przelania sumy 40000 fl., z kolei cedowanej przez Jana Kazimierza 1 IX 1721 na syna Kaspra, dalej przekazanej na podstawie kwitu dłużnego przez tego pierwszego 21 X 1727 w Grądkowie na prośbę Teofili rodzinie Działyńskich po odebraniu z rąk kasztelanowej krakowskiej Teofili z Leszczyńskich Wiśniowieckiej (oblatowane w grodzie poznańskim 22 VIII 1729), wreszcie zwróconej przez małżeństwo Szołdrskich po rozliczeniu ze wszelkich roszczeń dot. tenuty i zawarciu polubownej ugody w Kromolicach 27 VIII 1735 pomiędzy zeznającym Kasprem Miaskowskim z jednej, kasztelanową rogozińską Apolinarą Koźmińską z drugiej, a star. łęczyckim Stefanem SWzołdrskim z trzeciej strony; dodatkowo 185 fl. opłaty za dekret dla kapituły katedralnej w Poznaniu; podkreślenia w tekście; podpis. Strachowski; Poznań, 1 VIII 1735] k. 66-67.
 • 520 a "M[agnifi]cus Miaskowski M[agnifi]cos Szołdrskie de Summa Intro Contenta quietat 1735 F[eria] 2 ipso D[ie] F[esti] P[etri] in Vin[culis]" [nota dors.] k. 67v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Joanny z Majchrowiczów, wdowy po Kazimierzu Dziurkiewiczu, a obecnie ż. Wojciecha Korytowskiego, złożonej w obecności męża w sprawie scedowania na star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego sumy 30000 fl., pożyczonych Michałowi Dworzańskiemu na mocy kontraktu zawartego w grodzie poznańskim 3 X 1724 z synami oraz mężami córek i sukcesorek zm. Wojciecha Rajskiego: Maciejem Rajskim, Marcinem Kościelskim, Kazimierzem Pierzchała Bielanowskim i Antonim Kosińskim, zastawnikami dóbr Runowo i Pierzchno, i zapisanych na tychże dobrach, a po spłaceniu długu przez Dworzańskiego i przelaniu praw na zeznającą i jej małżonka Wojciecha Korytowskiego w grodzie poznańskim 2 IX 1727 pożyczonych przez nią na procent następującym: 5000 fl. klarysce poznańskiej Barbarze Dziurkiewiczowej, zapisanych na wyżej wymienionych dobrach, 12902 fl. 25 gr. na poczet spłaty zobowiązań zaciągniętych na swój majątek w stanie wdowim u swego męża Wojciecha oraz innych wierzycieli; pozostałą kwotę 12097 fl. 5 gr. Szołdrski wpłacił osobiście; podkreślenia w tekście; podpis. Strachowski; Poznań, 19 VIII 1735] k. 68-69.
 • 520 a "G[enero]sa Maychrowiczowna (dopisane między wierszami: "seu Korytowska") Summam Introcontentam in personam M[agnifi]ci Szołdrski Transfudit 1735 F[eria] 6. p[os]t Assumpt[ionis]" [nota dors.] k. 69v.
 • 520 a "Z Roku 1736tego" k. 70.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich rekognicji Jana Michała Grabowskiego, s. Andrzeja Teodora kaszt. chełmińskiego, występującego w imieniu własnym oraz jako plenipotent ojca w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego z następujących sum dłużnych: sumy kapitału 33333 tf. 1 szóstaka, zapisanej na dobrach Witrogoszcza i Izdebek, 5666 tf. pobranego czynszu rocznego od tej sumy oraz bieżącego procentu w tej samej wysokości (razem 44667 tf.), pożyczonych niegdyś przez Jana Kalksteina Stolińskiego, a następnie scedowanych na ojca zeznającego, Andrzeja Teodora Grabowskiego, wówczas sędziego ziem. człuchowskiego przez wdowę po Kalksteinie Katarzynę z Chrząstowskich w imieniu własnym i swoich dzieci na mocy kontraktu spisanego w Kórniku 15 VII 1720 pomiędzy bpem nominatem poznańskim i opatem paradyskim Piotrem Tarło, wojewodzicem kaliskim Jakubem Działyńskim i Teresą z Tarłów Działyńską z jednej a wymienionym Grabowskim z drugiej strony, potwierdzonego w grodzie nakielskim 29 VII tr.; liczne podkreślenia w tekście, kilka not marg. (sumy); podpis. Dalman; Nakło, 3 IX 1736] k. 71-72.
 • 520 a "M[a]g[nifi]cus Grabowski Quietat Illustrem M[agnifi]cum Szołdrski cum transfusione 1736 (dopisane: "abundans")" [nota dors.] k. 72v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich rekognicji star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego w imieniu własnym i ż. Teofili z Działyńskich oraz Jana Michała Grabowskiego w imieniu własnym i ojca Andrzeja Teodora kaszt. chełmińskiego w sprawie wzajemnego skwitowania z wszelkich roszczeń dot. dzierżawy dóbr Witrogoszcz i Izdebki oraz ostatecznego zakończenia procesu w tym przedmiocie; podpis. Danieleski; Nakło, 3 IX 1736] k. 73-73v.
 • 520 a "M[a]g[nifi]ci Szołdrski et Grabowski quietant se ab Invice[m] de Praeten[sionibus] 1736 ra[ti]one tenutae Bonor[um] Witrogoszcza et Izdebek F[eria] 2. a[nte] Nativit[atem] BVM" [nota dors.] k. 73v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Mikołaja Święcickiego, star. ujskiego i pilskiego, w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego z odebrania sumy 28000 fl. z należnym procentem, pożyczonej na 7% 3 IX 1735 i zapisanych wierzycielowi w grodzie poznańskim; podpis. Strachowski; Poznań, 1 X 1736] k. 74.
 • 520 a "M[agnificus] Swięcicki M[agnificum] Szołdrski de Summa 28000 Milliu[m] FP. quietat 1736" [nota dors.] k. 74v.
 • 520 a [Ekstrakt jak wyżej, spisany inną ręką; podpis. Kamieński; Poznań, 1 X 1736] k. 75.
 • 520 a "M[a]g[nifi]cus Swięcicki M[a]g[nifi]cum Szołdrski Quietat 28000 ex provisione Inscr[ipt]a 1736 F[eria] [secun]da p[os]t Michaelis" [nota dors.] k. 75v.
 • 520 a [Ekstrakt jak wyżej, spisany trzecią ręką; podpis. Strachowski; Poznań, 1 X 1736] k. 76.
 • 520 a "M[agnificus] Swięcicki M[agnificum] Cap[ita]neum Lancicien[sem] de summa et Provisione a summa Introcontenta quietat 1736 F[eria] 2 p[os]t F[estum] S[ancti] Micha[elis]" [nota dors.] k. 76v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Antoniego Przyłuskiego w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego z wypłacenia z należnym procentem sumy 1000 tf., przysądzonej zeznającemu wyrokiem sądu polubownego z 14 VIII 1736, ogłoszonym na gruncie wsi Czarnom i roborowanym w grodzie nakielskim 18 VIII tr.; podpis. Strachowski; Poznań, 23 X 1736] k. 77.
 • 520 a "G[enerosus] Przyłuski M[agnifi]cum Szołdrski de summa 1000 Tynphonum quietat 1736 F[eria] 3 p[os]t F[estum] S[ancti] Lucae Ev[angelistae]" [nota dors.] k. 77v.
 • 520 a [Ekstrakt jak wyżej, spisany inną ręką; podkreślenia w tekście; podpis. Kamieński; Poznań, 23 X 1736] k. 78.
 • 520 a "G[e]n[ero]sus Antonius Przyłuski M[a]g[nifi]cum Szołdrski Quietat de 1226 (?) ex p[ro]visione inscr[ipt]a 1736 F[eria] 3. p[os]t Lucae Evangelistae" [nota dors.] k. 78v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich oblaty inwentarza dóbr Czarnon [Czarmuń] i Dziekciarnia [Dziegciarnia] w pow. nakielskim, spisanego 17 II 1736 przy urzędowym przejęciu majątków przez małżeństwo Stefana i Teofilę Szołdrskich od dotychczasowego posesora Piotra Drzewieckiego, a przedłożonego do ingrosowania w grodzie nakielskim przez Wojciecha Zbijewskiego; dok. w jęz. pol. z wtrętami łac.; Nakło, 7 III 1736] k. 79-83v.
 • 520 a "Oblata Inventarii Bonorum Czarnon Dziekciarnia 1736" [nota dors.] k. 84v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich oblaty wyroku sądu polubownego, powołanego przez Piotra Drzewieckiego i Stefana Szołdrskiego do rozstrzygnięcia spornych kwestii majątkowych i gospodarczych w związku z przejęciem przez Szołdrskich w posesję dóbr Czarnon [Czarmuń] i Dziektarnia [Dziegciarnia], wydanego 14 VIII 1736 we wsi Czarnoń, a przedłożonego do ingrosowania przez Wojciecha Bieńkowskiego; podpis. Danieleski; Nakło, 18 VIII 1736] k. 85-90.
 • 520 a "Oblata Decreti Compromissorialis in Fundo Bonorum Czarnoń prolati 1736 Sabb[ath]o p[os]t Assumpt[ionis]" [nota dors., napis odwrócony] k. 90v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich oblaty aktu urzędowego przeniesienia własności dóbr Czarnon [Czarmuń] i Dziektarnia [Dziegtarnia] z rąk dotychczasowego posesora Piotra Drzewieckiego na Stefana Szołdrskiego i jego małżonkę Teofilę z Działyńskich, dokonanego przez deputację komisarzy pod przewodnictwem burgr. ziem. wschowskiego Marcina Tomickiego; dok. przedłożył do ingrosowania Wojciech Zbijewski; podpis. Danieleski; Nakło, 7 III 1736] k. 91-93.
 • 520 a "Oblata Traditionis Bonorum Dziekciarnia et Czarnon pro P[ar]te M[agnifi]corum Szołdrskie 1736 F[eria] 4 p[os]t D[ominica]m Oculi" [nota dors.] k. 94v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji burgr. ziem. kcyńskiego Wojciecha Marszewskiego o skwitowaniu star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego z odebrania sumy 9000 fl. wraz z należnym procentem, pożyczonej i zapisanej w grodzie poznańskim w 1735; podkreślenia w tekście; podpis. Kamieński; Poznań, 24 IX 1736] k. 95.
 • 520 a "G[enerosus] Marszewski quietat M[agnificum] Szołdrski Cap[ita]neum Lan[ciciensem] 9000 fp ex provisione inscripta 1736 F[eria] 2da p[os]t Mathaei" [nota dors.] k. 95v.
 • 520 a [Ekstrakt jak wyżej, spisany inną ręką; podpis. Strachowski; Poznań, 24 IX 1736] k. 96.
 • 520 a "G[enerosus] Marszewski M[agnifi]cum Cap[ita]neum Lancicien[sem] de summa et Provisione introcontenta quietat 1736 F[eria] 2 p[os]t F[estum] S[ancti] Mathaei" [nota dors.] k. 96v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Pawła Roli Zbijewskiego, s. zm. Stanisława z Urszuli Zadorskiej, występującego jako plenipotent matki w sprawie zastawienia jej dóbr dziedzicznych, tj. majątku Koszuty wraz z przyległościami i pustkami w pow. pyzdrskim woj. kaliskiego, star. łęczyckiemu Stefanowi Szołdrskiemu za sumę 30000 fl.; kontrakt potwierdzony w aktach grodu poznańskiego 27 VII 1731 r.; podpis. Strachowski, Poznań, 22 IX 1734] k. 40-41.
 • 520 a "P[aulus] Zbijewski M[agnifico] Szołdrski Bona Koszuty pro summa 30000 Milliu[m] FP. obligat 1734" [nota dors.] k. 41v.
 • 520 a "Z Roku 1735tego" k. 42.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji br. Ulniusza Kryzińskiego z klasztoru Dominikanów w Poznaniu, deputata przeora i całego konwentu do sądu grodzk., w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego, posesora kórnicko-bnińskiego klucza dóbr (dziedzicznych jego ż. Teofili z Działyńskich), z bieżącego wypłacenia kościelnych czynszów rocznych od sumy 10000 fl., zapisanych klasztorowi na wymienionych dobrach jeszcze przez poprzednich właścicieli; podpis. Strachowski; Poznań, 14 III 1735] k. 43.
 • 520 a "Conventus S[ancti] Dominici M[agnifi]cum Szołdrski de provisione Annua summae Intro Contentae quietat 1735" [nota dors.] k. 43v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Jana Glińskiego, s. zm. Franciszka, zastawnika wsi Dakowy i Robakowo w sprawie skwitowania Teofili z Działyńskich, c. zm. Zygmunta i Teresy z Tarłów (jako jej prawowitej sukcesorki), a ż. star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego, z sumy 21000 fl. pożyczonych przez matkę po śmierci męża i zapisanych na wymienionych dobrach w grodzie poznańskim 7 VIII 1725 r., oraz z sumy 1000 fl. wynikającej z postanowień polubownej ugody zawartej 16 VI 1735 r. między Stefanem Szołdrskim (mężem) a Glińskim w przedmiocie pewnych roszczeń finansowych dot. dóbr Dachowa; kwotę odebraną od Szołdrskiej Gliński scedował następnie na jej męża Stefana; podkreślenia w tekście; podpis. Strachowski; Poznań, 25 VI 1735] k. 44-44v.
 • 520 a "G[enero]sus Gliński M[agnifi]cam Szołdrska de summa Intro contenta quietat 1735" [nota dors., u dołu dopisek: "aere proprio"; pod notą na wolnym miejscu zapiski rachunkowe ołówkiem w 2 kolumnach z podaniem nazwisk i kwot, pod nimi uwaga: "de Bonis Dachowa et Robakowa"] k. 44v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Kazimierza Bielanowskiego w imieniu własnym i żony Katarzyny Rajskiej (Rayska), Antoniego Kosińskiego w imieniu własnym i swej niezamężnej córki Jadwigi z małżeństwa z Jadwigą Rajską, a także Józefa Kościelskiego, s. Marcina, regensa ziem. poznańskiego, z Marianny Rajskiej, c. Wojciecha, w sprawie cesji sum pieniężnych (długów) w łącznej wysokości 51000 fl., pożyczonych niegdyś przez Magdalenę Leszczyńską, wdowę po Pawle Działyńskim wojewodzicu kaliskim, od Wojciecha Franciszka Rajskiego i zapisanych 18 VII 1701 r. w grodzie poznańskim wierzycielowi i jego żonie Mariannie z Doleckich na dobrach Runowo i Pierzchno (pożyczka obejmowała wówczas: 45000 fl. zastawu na dobrach, 5000 fl. w gotówce i 1000 fl. za inwentarz) na rzecz star. łęczyckiego Stefan Szołdrskiego, który spłaciwszy sukcesywnie następujące zobowiązania stał się nowym wierzycielem: a) 4100 fl. odebranych od wojewodzica kaliskiego Zygmunta Działyńskiego, syna (?) Magdaleny Leszczyńskiej, przez s. i sukcesora Wojciecha Rajskiego (wierzyciela) Macieja, który kwitował go w grodzie poznańskim 7 V 1714 r., b) 30000 fl. pożyczonych najpierw przez Macieja Rayskiego i Marcina Kościelskiego (szwagrowie) oraz zeznających Bielanowskiego i Kosińskiego Joannie z Majchrowic Dziurkiewiczowej, po mężu Korytowskiej, oraz Michałowi Dworzańskiemu i zabezpieczonych na mocy kontraktu zawartego w grodzie poznańskim 3 X 1724 r. na wyżej wymienionych dobrach, a następnie scedowanych przez Korytowską i jej męża Wojciecha, po nabyciu praw majątkowych od Dworzańskiego, na Szołdrskiego kontraktem w grodzie poznańskim z 19 VIII 1735 r., c) pozostałe do spłacenia 16900 fl., przekazane wierzycielowi przez tego ostatniego w gotówce; podkreślenia w tekście; podpis. Strachowski; Poznań, 5 IX 1735] k. 45-46.
 • 520 a "G[enero]si Bielanowski Konsinski [!] et Alÿ summam 51000 in personam M[agnifi]ci Szołdrski transfundunt 1735 F[eria] 2 a[nte] F[estum] Nativit[a]t[is] BVM" [nota dors.] k. 46v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Wojciecha Korytowskiego, s. zm. Felicjana, w sprawie cesji na rzecz star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego następujących długów w łącznej kwocie 16402 fl.: a) 7000 fl. pożyczonych przez Joannę z Malchrewiczów Dziurkiewiczową, wówczas wdowę po zm. Kazimierzu, a obecnie ż. zeznającego, zapisanych w grodzie poznańskim 24 I 1725; b) 1000 fl. pożyczonych przez wymienioną Dziurkiewiczową od Kazimierza Pierzchały Bielanowskiego na 10% i zapisanych na Runowie 5 X 1724, a następnie cedowanych przez Bielanowskiego Korytowskiemu w grodzie poznańskim 3 IX 1725; c) 1166 fl. 15 gr., tj. połowę sumy 2333 fl. zapisanej w grodzie poznańskim przez Jana Polewskiego mniszce klasztoru Benedyktynek w Toruniu Elżbiecie Polewskiej tytułem posagu, a następnie cedowanych przez konwent w aktach grodzkich wójtowskich m. Podgorce 18 II 1727 na dobro Korytowskiego (druga połowę Polewski zapisał żonie Korytowskiego); d) 3030 fl. 10 gr., tj. resztę sumy kapitału 13200 fl. pożyczonych niegdyś przez Wojciecha Rajskiego Wojciechowi Majchrowiczowi i zapisanych 24 VII 1702 w grodzie poznańskim na wsi Runowo, następnie cedowanych przez Majchrowicza na rzecz Michała Dworzańskiego w grodzie wałeckim 25 II 1713, z kolei na mocy polubownej ugody zawartej w grodzie poznańskim 4 IX 1719 między Dworzańskim i Kazimierzem Dziurkiewiczem z jednej a sukcesorami zm. Wojciecha Rajskiego z drugiej strony odstąpionych przez Dworzańskiego z dwuletnim procentem 606 fl. 2 IX 1727 Wojciechowi Korytowskiemu, wreszcie scedowanych na Szołdrskiego przez ż. Korytowskiego Joannę z Majchrowic; e) 3500 fl. - kwoty umówionej między zeznającym Korytowskim a Szołdrskim do zapłaty w chwili objęcia przez tego ostatniego w użytkowanie dóbr Runowo i Pierzchno; podkreślenia w tekście, razura; podpis. Strachowski; Poznań, 19 VIII 1735] k. 47-48v.
 • 520 a "G[enerosus] Korytowski summas varias in Personam M[agnifi]ci Szołdrski transfundit 1735 F[eria] 6. p[os]t Assumpt[ionis] GVM" [nota dors.] k. 48v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich rekognicji star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego w sprawie zapisu na rzecz swej ż. Teofili z Działyńskich, c. zm. Zygmunta z Teresy z Tarłów, 2 sum w łącznej wysokości 36000 tf. na wszystkich swych dobrach, tj. 30000 tf. kapitału, zapisanego Teofili przez jej dziadka, wojewodzica kaliskiego Jakuba Działyńskiego, w formie kontraktu i potwierdzonego testamentem w celu pomnożenia jej posagu oraz 6000 tf. dwuletniego procentu od tego kapitału jako zabezpieczenia finansowego na okres od chwili śmierci donatora (Jakuba) do czasu zamążpójścia Teofili; podkreślenia w tekście; podpis. Danieleski; Nakło, 7 VII 1735] k. 49.
 • 520 a "M[a]g[nifi]cus Capitaneus Lancicien[sis] Consorti Suae Inscribit 1735 F[eria] 5. p[os]t Visit[a]t[ionem] BVM summa[m] 36 m[ilia] Tiff[onum]" [nota dors.] k. 49v.
 • 520 a [Ekstrakt jak wyżej, spisany inną ręką; podkreślenia w tekście; podpis. Danieleski; Nakło, 7 VII 1735] k. 50-50v.
 • 520 a "M[a]g[nifi]cus Szołdrski Cap[ita]neus Lancicien[sis] M[a]g[nifi]cae Consorti suae inscribit 1735" [nota dors.] k. 50v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich rekognicji Józefa Działyńskiego w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego ze zwrotu sumy 3166 tf. i 2 szóstaków, wyłożonej na wykupienie od kupca w Szczecinku kórnickich sreber kościelnych wywiezionych za granicę brandenburską i zastawionych przez kaszt. kaliskiego Adama Gruszczyńskiego (2. męża Magdaleny Leszczyńskiej, ż. Pawła Działyńskiego, a więc ojczyma zeznającego); podkreślenia w tekście; podpis. Danieleski; Nakło, 7 VII 1735] k. 51.
 • 520 a "M[a]g[nifi]cus Działynski quietat M[a]g[nifi]cu[m] Cap[ita]neum Lancicien[sem] de summa 3166 [pro] argenterÿs inscr[ipt]a 1735" [nota dors.] k. 51v.
 • 520 a [Ekstrakt jak wyżej, spisany inną ręką; podkreślenie w tekście; podpis. Danieleski; Nakło, 7 VII 1735] k. 52.
 • 520 a "M[a]g[nifi]cus Działynski M[agnificum] Szołdrski quietat 1735 F[eria] 5 p[os]t F[estum] Visit[a]t[ionis] BVM" [nota dors.] k. 52v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Apolinary Koźmińskiej, wdowy po Adamie kaszt. rogozińskim, w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego i jego ż. Teofili z Działyńskich ze spłaty sum pieniężnych (długów) na łączną kwotę 47100 fl., tj. a) 40000 fl. pożyczonych przez zm. Zygmunta Działyńskiego, o. Teofili, od Jana Kazimierza Miaskowskiego podsędka wschowskiego na mocy kontraktu zastawnego zeznanego w grodzie poznańskim 17 IX 1714 i roborowanego tamże 20 IX tr., a zapisanych na dobrach Kromolice i Ziemin, następnie scedowanych przez tegoż Miaskowskiego na swego syna Kaspra w grodzie poznańskim 1 IX 1721, po czym ponownie cedowanych tamże 18 VIII 1727 przez Kaspra Miaskowskiego na rzecz zeznającej Apolinary Koźmińskiej; b) 7100 fl. różnych roszczeń pieniężnych rozstrzygniętych w wyniku polubownej ugody zawartej w Kromolicach 27 VII 1735 pomiędzy zeznającą z jednej, Stefanem i Teofilą Szołdrskimi z drugiej, a Kasprem Miaskowskim z trzeciej strony, zatwierdzonej wyrokiem sądu burgrabiowskiego i roborowanej w aktach grodz. poznańskich; podkreślenia w tekście; podpis. Strachowski; Poznań, 1 VIII 1735] k. 53-54.
 • 520 a "Ill[ustr]is M[agnifi]ca Kozminska M[agnifi]cos Szołdrskie de summa Introcontenta quietat 1735 f[eria] 2 ipso d[ie] f[esto] S[ancti] Petri in Vinculis" [nota dors.] k. 54v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich rekognicji star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego, występującego w imieniu własnym i ż. Teofili z Działyńskich z jednej oraz braci Józefa i Antoniego Raczyńskich, występujących w imieniu własnym oraz siostry Anny z drugiej strony w sprawie zawarcia polubownej ugody w przedmiocie uregulowania pewnych kwestii prawno-majątkowych; podpis. Danieleski; Nakło, 7 VII 1735] k. 55.
 • 520 a "Inter G[enero]sos Raczynskie et M[agnifi]cum Szołdrski Cap[ita]neum Lancicien[sem] Roboratio Compromissi 1735" [nota dors. (odwrotnie)] k. 55v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Józefa Raczyńskiego, s. zm. Zygmunta, w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego z odebrania z procentem sumy 7850 tf. (stanowiącej należną wierzycielowi połowę sumy kapitału 19000 fl., druga połowa należała do jego rodzeństwa Antoniego i Anny), zapisanej na dobrach dłużnika w grodzie nakielskim 27 VII 1733; podkreślenie w tekście; podpis. Strachowski; Poznań, 15 IX 1735] k. 56.
 • 520 a "G[enerosus] Raczynski M[agnificum] Szołdrski de Summa Introcontenta quietat 1735 F[eria] 5 p[os]tr[i]die F[esti] Exalt[a]t[ionis] S[anctae] C[rucis]" [nota dors.] k. 56v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Antoniego Raczyńskiego, s. Zygmunta, w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego z odebrania z procentem sumy 7000 tf. (stanowiącej należną wierzycielowi połowę sumy kapitału 19000 fl., druga połowa należała do jego rodzeństwa Józefa i Anny), zapisanej na dobrach dłużnika w grodzie nakielskim 27 VII 1733; pozostałe 850 tf. Szołdrski spłacił już wcześniej, zgodnie z kwitem oblatowanym w grodzie poznańskim 14 I 1735 (zob. niżej); (dok. tożsamy z dok. wyżej z tą różnicą, że stroną zeznającą jest w tym wypadku brat poprzedniego); podkreślenia w tekście; podpis. Kamieński; Poznań 20 VII 1735] k. 57-57v.
 • 520 a "G[enerosus] Antonius Raczynski M[agnificum] Szołdrski quietat 1735 F[eria] 4. p[os]t Margarethae" [nota dors.] k. 57v.
 • 520 a [Ekstrakt jak wyżej, spisany inną ręką; podkreślenia w tekście; podpis. Kamieński; Poznań, 20 VII 1735] k. 58-58v.
 • 520 a "G[e]n[er]osus Antonius Raczynski Quietat M[a]g[nifi]cum Szołdrski 1735 F[eria] 4ta p[os]t Margarethae" [nota dors.] k. 58v.
 • 520 a [Ekstrakt jak wyżej, spisany inną ręką; podkreślenia w tekście; podpis. Strachowski; Poznań, 20 VII 1735] k. 59-59v.
 • 520 a "G[enero]sus Raczynski M[agnifi]cum Szołdrski de summa Intro Contenta quietat 1735 F[eria] 4 p[os]t F[estum] S[anctae] Marg[arethae]" [nota dors.] k. 59v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich rekognicji ksieni klasztoru Klarysek w Bydoszczy Agnieszki Rzepeckiej i mniszki tegoż klasztoru Katarzyny Złotnickiej, dokonanej w obecności prepozyta kościoła par. w Bydgoszczy Marka Antoniego Makulskiego - pełnomocników wymienionego konwentu mianowanych przez miejscowego ordynariusza - w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego ze spłaty wszystkich należnych od ostatniego kwitowania procentów od kwoty 10000 fl., zapisanej w grodzie nakielskim 30 III 1630 przez Aleksandra Orzelskiego klarysce bydgoskiej Katarzynie Orzelskiej, c. Zygmunta, następnie scedowanej przez konwent 18 VI 1646 również w grodzie nakielskim na rzecz Pawła Działyńskiego, star. nieszawskiego i dziedzica Rościmina, Dziekciarni, Czarnonu i Białowic, który z kolei tym samym aktem ponownie zapisał sumę bydgoskim klaryskom na dobrach Runowo tytułem rekompensaty za dokonaną cesję, co potwierdził dekret Trybunału Koronnego w Piotrkowie 27 I 1736; podkreślenia w tekście; podpis. Danieleski; Nakło, 17 VIII 1736] k. 97.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji o. Andrzeja Łączyńskiego, s. Floriana i Katarzyny z Kamienieckich, prefekta studiów kolegium jezuickiego we Lwowie w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik swego brata stryjecznego (w 5. pokoleniu) Jerzego Antoniego na Kutkorzu Łączyńskiego, s. Andrzeja podkom. nowogródzkiego z wojewodzianki podolskiej Fredrówny, chorążego żydaczowskiego i podstarościego oraz sędziego grodzkiego lwowskiego, a przy tym naturalnego spadkobiercy (?) swego brata stryjecznego, a brata rodzonego zeznającego jezuity Andrzeja, zmarłego bezpotomnie Władysława Wojciecha, w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego i jego żony Teofili z Działyńskich z odebrania sumy 12711 fl., tj. 10000 fl., pożyczonych przez Działyńskiego (którego?) od Floriana Łączyńskiego i zapisanych na dobrach Czołowo i Mieczewo w grodzie poznański 30 VII 1714, oraz 2711 fl. na zaspokojenie roszczeń powstałych z tytułu użytkowania zastawionych dóbr, umówionych na mocy ugody zawartej w Czołowie 27 VIII 1736 między Szołdrskim a jezuitą Łączyńskim; podkreślenia w tekście; podpis. Strachowski; Poznań 1 IX 1736] k. 98.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich rekognicji Jana Michała Grabowskiego jak w dok. na k. 71-72, spisany inną ręką; podkreślenia w tekście; podpis. Danieleski; Nakło, 3 IX 1736] k. 99-100v.
 • 520 a "M[agnificus] Grabowski quietat I[llustrem] M[agnificum] Szołdrski Capitaneum Lancicien[sem] 1736 F[eria] 2 a[nte] Nativit[atis] BVM" [nota dors.] k. 100v.
 • 520 a "Religiosus Łączkowski suo et aliorum n[omi]ne M[agnificos] Szołdrskie de summa Introcontenta quietat 1736 sabb[ath]o ipso D[ie] F[esto] S[ancti] Aegidii Abbat[is]" [nota dors.] k. 101v.
 • 520 a "Religiosae Moniales Conventus Bidgostien[sis] M[a]g[nifi]cum Szołdrski Capitaneum Lancicien[sem] quietant 1736 F[eria] 6. p[os]t Assumpt[ionis]" [nota dors.] k. 102v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji ks. Hermenegilda Sczanieckiego, s. Franciszka dziedzica Oporowa, o skwitowaniu star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego ze zwrotu sumy 600 zł. węg. wraz z procentem, pożyczonych w roku poprzednim; podkreślenia w tekście; podpis. Kamieński, Poznań, 14 XII 1736] k. 103.
 • 520 a "Perillustris Sczaniecki quietat M[agnificum] Szołdrski de summa 600 aureor[um] Hung[aricalium] scripto certo assecurata 1736 F[eria] 6. p[os]t Immaculatae conceptionis BMV" [nota dors.] k. 103v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich manifestacji (urzędowego oświadczenia) star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego, dokonanej w imieniu własnym oraz ż. Teofili z Działyńskich, przeciwko Piotrowi Drzewieckiemu, s. Stanisława, zawierającej złożenie deklaracji o pełnej gotowości spłacenia w dowolnym terminie długu ciążącego na dobrach Dziekciarnia, w posiadanie których wszedł w wyniku procesu na mocy urzędowej intromisji, w wysokości określonej wyrokiem sądu polubownego lub jakiegokolwiek innego, przy uwzględnieniu spłaty na rzecz sióstr Drzewieckiego (rodziny Mańkowskich i Przyłuskich); Nakło, 17 III 1736] k. 104.
 • 520 a "I[llustris] M[agnificus] Szołdrski Capitane[us] Lancicien[sis] de deligentia [!] manifestat[ur] 1736" [nota dors.] k. 104v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Eufrozyny z Żółtowskich Białobłockiej, ż. Tomasza, dokonanej w obecności swego syna Antoniego oraz siostrzeńca Remigiana Gostkowskiego w imieniu własnym oraz złożonego ciężką chorobą męża w sprawie cesji na rzecz star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego sumy 20000 fl., pożyczonych niegdyś od małżeństwa Białobłockich przez Magdalenę z Leszczyńskich Działyńską, wdowę po Pawle wojewodzicu kaliskim, w imieniu swoim oraz synów Zygmunta, Aleksandra, Józefa i Andrzeja, a zapisanych w grodzie poznańskim 18 VII 1701 na dobrach Kicowo? i Żabikowo w pow. pyzdrskim; podkreślenia w tekście; podpis. Strachowski; Poznań, 22 X 1736] k. 105.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Piotra Drzewieckiego, s. zm. Stanisława, w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego i jego ż. Teofili z Działyńskich z odebrania kwoty 13662 tf. od sumy kapitału 27000 tf., lokowanej na dobrach Czarnon i Dziekciarnia wyrokiem sądu polubownego między zeznającym, Szołdrskimi oraz rodzinami Mańkowskich i Przyłuskich, wydanym 14 VIII 1736, a roborowanym w grodzie nakielskim 18 VIII tr.; pozostałe 14000 tf. w myśl dekretu miały otrzymać dwie ostatnie rodziny; podkreślenia w tekście; podpis. Strachowski; Poznań, 4 IX 1736] k. 106.
 • 520 a "G[enerosus] Drzewiecki M[agnificos] Szołdrskie de summa Introcontenta Quietat 1736 F[eria] 3. p[os]t S[ancti] Aegidy" [nota dors.] k. 106v.
 • 520 a "G[enerosa] Białobłocka summam intro Contentam in Personam M[agnifi]ci Szołdrski Cap[ita]nei Lancicien[sis] transfundit 1736" [nota dors.] k. 107v.
 • 520 a "Z Roku 1737go" k. 108.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Jadwigi z Płonczyńskich Marszewskiej, wdowy po Franciszku, oraz jej dzieci Barbary, wdowy po Józefie Kosickim, i Konstantego, kan. katedr. poznańskiego, w imieniu własnym oraz pozostałych dzieci i rodzeństwa, tj. Marcina jezuity i małoletniej Marianny, w sprawie skwitowania Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, oraz jej dzieci Ludwika, Feliksa i Marianny [!] z odebrania sumy 21000 fl., pożyczonych przez męża Teofili od syna i brata zeznających zm. Wojciecha Marszewskiego, burgr. ziem. kcyńskiego i pisarza grodz. gnieźnieńskiego, i zapisanych kontraktem w grodzie poznańskim z 22 X 1736, a po jego bezpotomnej śmierci odziedziczonych przez rodzeństwo; podkreślenia w tekście ; podpis. Kamieński; Poznań 4 IX 1737] k. 109-109v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich rekognicji Michała Tuchołki, sędziego ziem. tucholskiego i dziedzica dóbr Czarnon, Dziekciarnia i Rościmin, w sprawie odsprzedania (rezygnacji z prawa własności) wymienionych dóbr Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, za sumę 131644 fl. na mocy kontraktu podpisanego w majątku Runowo 19 V 1737, a roborowanego nazajutrz w grodzie nakielskim; podpis. Danieleski; Nakło, 25 VI 1737] k. 110-111.
 • 520 a "M[agnifi]cus Tuchołka M[agnifi]cae Szołdrska Cap[ita]neae Lancicien[si] Resignat 1737" [nota dors.] k. 111v.
 • 520 a "G[e]n[er]osae (skreśl. "de" i nad tekstem "M") Marszewskie et Perillustris marszewski suo et alioru[m] n[omi]ne M[agnificae] Szołdrska de summa 21000 F[lorenorum] P[olonicalium] Quietant 1737 F[eria] 4 p[os]t F[estum] S[ancti] Aegidii Abbat[is]" [nota dors.; obok noty u dołu podliczenie kilku sum w słupku] k. 112v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich rekognicji Michała Tuchołki, sędziego ziem. tucholskiego, w sprawie skwitowania Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, z odebrania sumy 24000 fl. za sprzedane dobra Czarnon, Dziekciarnia i Rościmin; podkreślenie ołówkiem w tekście; podpis. Danieleski; Nakło, 25 VI 1737] k. 113.
 • 520 a "M[agnifi]cus Tuchołka M[agnifi]cam Szołdrska Cap[ita]neam Lancicien[sem] quietat de summa Viginti Quatuor Millium Floren[orum] Polon[icalium] 1737" [nota dors. (odwrócona)] k. 113v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Józefa Raczyńskiego, s. Zygmunta, występującego jako pełnomocnik swej siostry Anny w sprawie skwitowania Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, z odebrania procentów od kwoty 3300 tf., zapisanej siostrze Raczyńskiego przez tego ostatniego w grodzie nakielskim 28 VII 1733; podkreślenia w tekście; podpis. Kamieński; Poznań, 9 VII 1737] k. 114-114v.
 • 520 a "G[enerosus] Antonius Raczynski n[omi]ne sororis suae de Provisionib[us] Quietat M[agnificum] Stephanum Szołdrski 1737 (inną ręką:) Feria 3tia ante Margar[ethae]" [nota dors.] k. 114v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. kościańskich rekognicji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, występującej w imieniu własnym oraz swoich dzieci Ludwika, Feliksa i Marianny, w sprawie dokonania darowizny, zgodnie z wyrażoną przed śmiercią wolą małżonka, połowy należących do niego dóbr Suchodoły z przyległościami w pow. i woj. łęczyckim na rzecz jego brata Władysława, star. łęczyckiego i rogozińskiego, oraz sprzedaży temuż Władysławowi drugiej połowy tychże dóbr za sumę 5000 fl., przeznaczonych na zabezpieczenie majątkowe dzieci Stefana; podkreślenia w tekście; podpis. Nagłowski; Kościan, 23 III 1737] k. 115-116v.
 • 520 a "M[agnifi]ca Szołdrska suo et liberorum suorum nomine sortes in Suchodoły M[a]g[nifi]co Vladislao Szołdrski Resignat in Costen 1737" [nota dors. poniżej której 3 podliczenia różnych sum w słupkach] k. 116v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich oblaty polubownej ugody zawartej we wsi Kijewo (w pow. pyzdrskim woj. kaliskiego) 2 IX 1737, a spisanej w Kórniku dwa dni później pomiędzy Teofilą z Działyńskich Szołdrską, wdową po star. łęczyckim Stefanie, dziedziczką tejże wsi a Eufrozyną Białobłocką i jej synem Antonim, dzierżawcami wsi oddanej im w arendę na mocy kontraktu zawartego 22 X 1736 przez zm. męża Teofili w zamian za pożyczenie sumy 15500 złp. w sprawie oddania włości prawowitym właścicielom z całym inwentarzem po uiszczeniu długu; dok. w jęz. polskim przedstawił do ingrosowania Stanisław Nowakowski; podpis. Kamieński; Poznań, 4 IX 1737] k. 117-118v.
 • 520 a "Oblata complanationis inter M[agnificam] Szołdrska Cap[ita]neam Lancicien[sem] et G[enerosos] Białobłockie 1737" [nota dors., obok niej podliczenie kilku sum w słupku] k. 118v.
 • 520 a "Z Roku 1738go" k. 119.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, w sprawie skwitowania brata zm. męża Władysława Szołdrskiego, star. łęczyckiego i rogozińskiego, z odebrania sumy 5000 fl. stanowiącej połowę wartości dóbr Suchodoły, leżących w pow. pyzdrskim woj. łęczyckiego, sprzedanych przez Teofilę zgodnie z wolą małżonka jego bratu kontraktem roborowanym w grodzie gnieźnieńskim 4 IV 1737 (zob. dok. na k. 115-116v); podkreślenia w tekście; podpis. Kamieński; Poznań, 26 IX 1738] k. 120.
 • 520 a "M[agnifica] Szołdrska Quietat M[agnificum] Vladislaum Szołdrski 1738 F[eria] 6 post Mathaei" [nota dors.] k. 120v.
 • 520 a [Ekstrakt jak wyżej, spisany inną ręką; podkreślenia w tekście; podpis. Kamieński; Poznań, 26 IX 1738] k. 121.
 • 520 a "Mag[nifi]ca Szoldrska Mag[nifi]cum Szoldrski Lancicien[sem] Rogosnen[sem] Capitaneu[m] de summa 5000 F[lorenorum] P[olonicalium] Quietat 1738" [nota dors.] k. 121v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich manifestacji Józefa Strzeleckiego przeciwko Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowie po star. łęczyckim Stefanie, w związku z ciągłym uchylaniem się od zwrócenia różnych sum pożyczonych niegdyś przez Szołdrskiego i zapisanych w aktach grodz., dużych sum wyłożonych przez Strzeleckiego na rozmaite reparacje w dobrach Trzciel oraz odmowę wypłacenia pięcioletniego wynagrodzenia za pracę, pomimo spłacenia przez Teofilę innych wierzycieli; podpis. Chmielewski, Poznań, 3 XI 1738] k. 122-122v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich ; podpis. Kamieński; Poznań, 3 X 1738] k. 123-123v.
 • 520 a "M[agnifi]cus Malczewski suo et Fratris nomine in Persona[m] M[agnifi]cae Szołdrska Cap[ita]neae Lancicien[sis] summa[m] 50000 M[ilium]? F[lorenorum] P[olonicalium] transfundit 1738" [nota dors.] k. 124v.
 • 520 a "G[enerosus] Strzelecki c[ontra] M[a]g[nifi]ca[m] Szołdrska C[a]p[ita]neam Lan[ci]cien[sem] M[a]n[i]f[esta]tur 1738. (poniżej inną ręką:) NB Płaciła drugim kwi[tem]? długi t[e]g[o] dokumenta" [noty dors.] k. 125v.
 • 520 a "Z Roku 1739tego" k. 126.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich manifestacji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, dziedziczki Bnina, Kórnika, Runowa i innych okolicznych majątków przeciwko wszystkim wierzycielom jej zmarłego małżonka w sprawie niemożności spłacenia przez nią długów męża z powodu odebrania jej wkrótce po jego śmierci oprawy dożywocia; podkreślenia w tekście; podpis. Chmielewski; Poznań, 15 X 1739] k. 127-127v.
 • 520 a "M[agnifica] Szołdrska Capitanea Lancicien[sis] contra Creditores m[ani]f[esta]tur 1739" [nota dors.] k. 127v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich odroczenia rozprawy wszczętej na mocy pozwu złożonego do tegoż sądu przez Józefa Strzeleckiego przeciwko Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, ż. zm. star. łęczyckiego Stefana, jako wdowie oprawnej na dożywociu męża oraz jej małoletniemu synowi Feliksowi o "oczyszczenie dożywocia", tj. zwrot z należnym procentem sumy 130 zł. węg. pożyczonych niegdyś przez Szołdrskiego; rozprawa z udziałem pełnomocników stron: powoda - Jakuba Dobrogojskiego i pozwanych - Jakuba Gądkowskiego; wskutek dojścia do porozumienia między stronami w sprawie uregulowania długu sąd na prośbę pozwanych odracza rozprawę na najbliższy termin w celu zbadania stosownych dokumentów, które mają być przez nich przedłożone; pozew dostarczył 30 XII 1738 do zamku w Kórniku woźny gen. Szymon Chodzicki, później zeznany do ksiąg grodz. poznańskich i oblatowany w grodzie pyzdrskim 23 II 1739; podkreślenia w tekście; podpis. Chmielewski; Poznań, 12 I 1739] k. 128-128v.
 • 520 a [kopia ekstraktu jak wyżej o wypłacenie Józefowi Strzeleckiemu 800 tf. zaległego, a nieuiszczonego przez Stefana Szołdrskiego wynagrodzenia za pracę za okres kilku lat; pozostałe okoliczności jak wyżej; podkreślenia w tekście; podpis. Chmielewski; Poznań, 12 I 1739] k. 129-129v.
 • 520 a [kopia ekstraktu jak wyżej o oddanie Józefowi Strzeleckiemu rozmaitych długów zaciągniętych, a niespłaconych przez nieżyjącego już męża Teofili star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego, a także wszystkich wydatków poniesionych za wiedzą właściciela na reparacje w majątku Trzciel, zgodnie z przedłożonym rejestrem; pozostałe okoliczności jak wyżej; podkreślenia w tekście; podpis. Chmielewski; Poznań, 12 I 1739] k. 130-131.
 • 520 a "Inter G[enerosum] Strzelecki et M[agnificam] Szołdrska Cap[ita]nea[m] Lancicien[sem] Dilla[ti]onis Decretum 1739", "F[eria] 2 p[os]t F[estu]m S[anctorum] Trium Regum", "53. Ex Ar[chivo] G. Zarnowiecki", "Inductum" (przekreślone), "Induct[um] post Margarethae V[irginis] M[artyris] 1739", "ad Dm 34. Exem. 1739" [kilka not dors. różnych rąk] k. 131v.
 • 520 a "Inter G[e]n[er]osum Strzelecki et M[agnifica] Szołdrska Dilla[ti]onis pro mercede Decretum 1739", "F[eria] 2 p[os]t F[estu]m S[anctorum] Trium Regum", "31 OffMg. ArGZarnowiecki", "Ad Dm 31" [kilka not dors. różnych rąk] k. 132v.
 • 520 a "Inter G[e]n[er]osum Strzelecki et M[agnificam] Szołdrska Cap[ita]neam Lancicien[sem] Dilla[ti]onis p[ro] suma 100 aureorum Decretum 1739", "32. Off Mg. ArG Zarnowiecki", "Decr[eta/um] 30", "F[eria] 2 p[os]t F[estu]m S[anctorum] Trium Regum" [kilka not dors. różnych rąk] k. 133v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji woźnego gen. Zygmunta Małyszki z Kórnika w sprawie doręczenia 9 II 1739 Józefowi Strzeleckiemu, arendarzowi majątku Siercz, pisemnego pozwu na Trybunał Koronny w Piotrkowie wystawionego 23 I tr. na żądanie Teofili z Działyńskich, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, w sprawie natychmiastowej wypłaty arendy za użytkowanie wspomnianych dóbr bez zawarcia kontraktu z Działyńską (posiadał je jedynie za wiedzą jej zmarłego małżonka); jest to "odpowiedź" Szołdrskiej na bezpodstawne jej zdaniem dochodzenie na drodze sądowej przez Strzeleckiego roszczeń finansowych kosztem dóbr dziedzicznych pozwanej wobec odebrania jej wraz ze śmiercią męża dóbr dożywotnich, których te roszczenia dotyczą; podpis. Chmielewski; Poznań, 19 II 1739] k. 134-135.
 • 520 a "Relatio ad Tribunal Regni ex parte M[agnifica] Szołdrska con[tra] G[enerosum] Strzelecki 1739" [nota dors.] k. 135v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich oblaty kwitu dłużnego wystawionego 23 IX 1736 przez star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego dla Józefa Strzeleckiego na sumę 130 zł. węg.; oryginalny kwit na prośbę ingrosanta włączono do akt grodzkich; podkreślenia w tekście; podpis. Chmielewski; Poznań, 16 X 1739] k. 136.
 • 520 a "Oblata scripti super summam Centum Triginta Aureorum per M[agnificum] Stephanum Szołdrski Cap[ita]neum Lanciciensem G[e]n[er]oso Strzelecki dati 1739" (dwie ost. cyfry popr.) 23 [septem]bris 1736" [2 różne noty dors.] k. 136v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich oblaty kopii manifestacji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, złożonej 26 II 1739 w grodzie nakielskim, a dostarczonej do sądu poznańskiego w imieniu manifestantki przez prob. kórnickiego Niżewskiego przeciwko Józefowi Strzeleckiemu, arendarzowi majątku Trzciel, w sprawie odmowy uznania zasadności jego roszczeń majątkowych dochodzonych na drodze sądowej kosztem dóbr dziedzicznych Działyńskiej (Kórnik, Bnin, Runowo itd.) wobec odebrania jej z chwilą śmierci małżonka dóbr Trzciel stanowiących oprawę jej dożywocia, których te roszczenia dotyczą (por. dok. na k. 134-135 w tej samej sprawie); podpis. Miedźwiecki; Poznań, 3 III 1739] k. 137-137v.
 • 520 a [kopia ekstraktu jak wyżej, spisana inną ręką; liczne podkreślenia w tekście; podpis. Chmielewski; Poznań, 3 III 1739] k. 138-138v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich dekretu odesłania przez sąd grodz. do rozpatrzenia przez Trybunał Koronny sprawy z powództwa Józefa Strzeleckiego, arendarza majątku Trzciel, przeciwko Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowie po star. łęczyckim Stefanie oraz przypozwanemu bratu zmarłego Władysławowi, wszczętej przez powoda w celu zaspokojenia jego roszczeń majątkowych należnych z wymienionych dóbr jako rekompensaty wkładu własnego w reparację zabudowań oraz niewypłaconego wynagrodzenia za pracę; sąd grodz. wydał wyrok remisji uwzględniając okoliczność złożenia przez pozwaną w grodzie nakielskim manifestacji przeciwko Strzeleckiemu w odpowiedzi na jego pozwy sądowe, a z drugiej strony wyznaczenie powodowi terminu rozprawy na Trybunale Koronnym (zob. wcześniejsze dok.); liczne podkreślenia w tekście, na k. 140 noty marg. inną ręką; podpis. Chmielewski; Poznań, 20 VII 1739] k. 139-141v.
 • 520 a "Inter G[enerosum] Strzelecki et IMM Szołdrskie Decretum Remissionis ad Tribunal Regni 1739", "F[eria] 2 p[os]t Margarethae", "w Ten Dekret wchodzi ex adcitatione JW Generał y Starosta Łęczycki Ratione praetensionum Fundi" [3 noty dors. różnych rąk] k. 142v.
 • 520 a "Oblata Manifestationis per M[agnifi]cam Szołdrska Contra Generosum Strzelecki facta 1739" [nota dors.] k. 143v.
 • 520 a "Oblata Manifestationis pro parte Mag[nifi]cae Szołdrska Capitaneae Lancicien[sis] 1739" [nota dors.] k. 144v.
 • 520 a [kopia ekstraktu z ksiąg grodz. poznańskich wyroku sądu grodz. jak w dok. na k. 139-141v, spisana inną ręką; podkreślenia w tekście; podpis. Rasiński, Poznań, 20 VII 1739] k. 145-148v.
 • 520 a "Int[er] G[enerosum] Strzelecki [et] M[agnificos] Szołdrskie Decretum Remis[sionis] 1739" [nota dors.] k. 148v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich oblaty kwitu dłużnego, wystawionego 30 IX 1736 przez star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego dla arendarza Józefa Strzeleckiego, w którym potwierdza odebranie od tego ostatniego różnych czynszów i arend za rok 1735 i 1736 należnych z majątków Stare i Nowe Miasto, Łobnia, folwark Siercz, Huta i Zawady, a także pieniędzy z rozliczenia z rocznych dochodów i wydatków, ze sprzedaży drewna oraz opłaty za miejscowych Żydów (może mieszkańców pobliskiego Żydowa?); oryginał kwitu włączono do akt grodz. na prośbę Strzeleckiego, który przedłożył go w urzędzie; podkreślenia w tekście; podpis. Chmielewski; Poznań, 16 X 1739] k. 149-149v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich rekognicji woźnego gen. Franciszka Nowrockiego z Nakła, występującego w imieniu Ludwika Szołdrskiego, woj. inowrocławskiego i star. gen. Wlkp. w obecności świadków Marcina Przyborowskiego i Jakuba Gutowskiego w sprawie rekwizycji (urzędowej prośby o kwerendę) z akt sądowych manifestacji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie (synu Ludwika), zaniesionych w wymienionym grodzie przeciwko temuż Ludwikowi Szołdrskiemu; wobec braku takich dok. petentowi wydano jedynie zeznaną przez Działyńską widendę manifestacji o nieważności i braku mocy prawnej wszelkich transakcji zawartych przez jej zm. małżonka w przedmiocie jej dóbr dziedzicznych, z uwzględnieniem folwarków i lasów, bez wypłacenia odszkodowania; podpis. Dalman; Nakło, 19 IX 1739] k. 150-150v.
 • 520 a "Requisitio pro Parte Illustris et M[agnifi]ci Szołdrski Palatini Iunivladislavien[sis] 1739" k. 150v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich widendy manifestacji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łeczyckim Stefanie, w sprawie jak wyżej (zob. poprzedni dok., ich kolejność jest przestawiona); podpis. Dalman; Nakło, 16 II 1739] k. 151.
 • 520 a "Videnda Manifestationis pro P[ar]te M[agnifi]cae Capitaneae Lancicie[nsis] 1739" [nota dors.] k. 151v.
 • 520 a "Oblata Quietationis Manualis per olim M[agnifi]cum Szołdrski datae pro parte Magnifici Strzelecki 1739 (inną ręką:) erig[endae] 30 Aug[usti] 1736 F[eria] 6 p[os]t Tridie [!] F[esti] S[ancti] Hedvigis V[iduae] Electae" [noty dors.] k. 152v.
 • 520 a "Z Roku 1740go" k. 153.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckiego Stefana, dziedziczki Runowa, Pierzchna itd. w sprawie skwitowania Urszuli z Zadorskich Zbijewskiej, wdowy po Stanisławie, dziedziczki wsi Koszuty w pow. pyzdrskim woj. kaliskiego z odebrania sumy 30000 fl. pożyczonych w jej imieniu przez burgr. kujawskiego Pawła Rolę Zbijewskiego od Stefana Szołdrskiego i zapisanych w grodzie poznańskim 22 IX 1738, przy zachowaniu praw do dodatkowych pożyczonych wówczas sum pieniężnych wraz z procentami oraz roszczeń należnych z dzierżawy dóbr Koszuty; pieniądze przekazane zostały wierzycielowi za pośrednictwem Józefa Strzeleckiego; podkreślenia w tekście; podpis. Kamieński; Poznań, 28 VII 1740] k. 154.
 • 520 a "M[agnifica] Szołdrska G[enerosam] Ursulam Zbijewska Quietat 1740 (inną ręką:) F[eria] 5 p[os]t Jacobi" [nota dors.] k. 154v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich manifestacji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, przeciwko różnym wierzycielom dochodzącym na drodze prawnej swych roszczeń majątkowych pozostałych po jej zm. małżonku kosztem jej dóbr dziedzicznych zamiast dożywotnich (które jej odebrano); podpis. Danieleski; Nakło, 13 I 1740] k. 155.
 • 520 a "M[agnifica] Szołdrska Capitanea Lancicien[sis] c[ontra] omnes transactiones manifest[atur] 1740 In C[ast]ro Na[clensi] Feria quarta ante Festum S[anctae] Pryscae Virginis" [nota dors.] k. 155v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich manifestacji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, przeciwko pisarzowi grodz. poznańskiemu Łukaszowi Krzyżanowskiemu o bezzasadne dochodzenie swoich roszczeń majątkowych kosztem jej dóbr dziedzicznych wobec pozbawienia jej dożywocia na dobrach Trzciel; dok. jest odpowiedzią Działyńskiej na pozwanie jej do sądu przez Krzyżanowskiego w grodzie poznańskim z tego samego powodu, co jej zm. męża, tj. o rozprzedanie przezeń roty jazdy (i zapewne zatrzymanie przez niego uzyskanych pieniędzy zamiast spłacenia wierzycieli); podpis. Danieleski; Nakło, 24 V 1740] k. 156-156v.
 • 520 a "M[a]g[nifi]ca Szołdrska Capitanea Lancici[ensis] manifesta[tur] 1740" [nota dors.] k. 156v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich manifestacji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, przeciwko woj. inowrocławskiemu i star. gen. Wlkp. Ludwikowi Szołdrskiemu w sprawie bezprawnego odebrania jej dóbr Trzciel z przyległościami, zapisanych jako oprawa dożywocia przy zawarciu małżeństwa z synem Ludwika Stefanem, pomimo ponoszenia przez tego ostatniego kosztów utrzymania majątku i zasilenia go kapitałem kilkunastu tysięcy złp. pochodzących z dochodów dóbr dziedzicznych Działyńskiej (która mimo naruszenia swoich praw nie wniosła protestacji do sądu grodz.), niewypłacania zgodnie z obietnicą 15000 złp. rocznie na spłacenie przez wdowę pożyczek zaciągniętych przez Stefana na tychże dobrach w celu spłacenia długów (cesje) na dobrach kórnickich i runowskich, oraz pozbawienia dochodów ze starostwa łęczyckiego (wartego 50000 złp.), cedowanego na brata męża Władysława Szołdrskiego; podpis. Danieleski; Nakło, 3 XII 1740] k. 157-158.
 • 520 a "M[a]g[nifi]ca Szołdrska Cap[ita]nea Lancicien[sis] con[tra] M[a]g[nifi]cum Palat[ina]t[um] Junivladislavien[sem] M[ani]f[es]tatur 1740" [nota dors.] k. 158v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich manifestacji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, przeciwko woj. inowrocławskiemu i star. gen. Wlkp. Ludwikowi Szołdrskiemu w sprawie bezprawnego odebrania jej dóbr Trzciel z przyległościami, zapisanych jako oprawa dożywocia przy zawarciu małżeństwa z jego synem Stefanem, oraz niewypłacania, zgodnie z danym przyrzeczeniem, sumy 15000 złp. rocznego czynszu na spłacenie wierzycieli zm. małżonka, a także przeciwko samym wierzycielom dochodzącym na drodze prawnej spłaty swoich wierzytelności niesłusznie kosztem dóbr dziedzicznych Działyńskiej, a nie dożywotnich, które rodzina Szołdrskich odebrała jej wbrew prawu zaraz po śmierci męża Stefana (wobec czego Działyńska dotąd nie zakładała protestu) (zob. poprzednie dok., których kolejność przestawiona); podpis. Danieleski; Nakło, 13 I 1740] k. 159-159v.
 • 520 a "M[agnifica] Szołdrska Capitanea Lancicie[nsis] c[ontra] JM Palatinu[m] Iunivladislavien[sem] Manifestat[ur] 1740 In Castro Nacl[ensi] Feria quarta ante Festum S[anctae] Prischae Vir[ginis]" [nota dors.] k. 159v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich dekretu sądu o upływie terminu ważności (? "lima spatiorum") manifestacji i remanifestu Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, zaniesionych roku poprzedniego w grodze nakielskim przeciwko woj. inowrocławskiemu i star. gen. Wlkp. Ludwikowi Szołdrskiego (ojcu Stefana i swemu teściowi), z powodu ich przedawnienia, tj. braku urzędowego ponowienia przez zainteresowaną stronę w przepisanym prawem terminie roku lub choćby zawiadomienia o zamiarze takiego ponowienia kancelarii sądu; dekret wydano na żądanie Ludwika Szołdrskiego; podpis. Danieleski; Nakło, 23 VIII 1741] k. 160-160v.
 • 520 a "Limarum Extraditio pro Parte Illustris M[agnifici] Palatini Junivladislav[iensis] 1740" [nota dors.] k. 160v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich rekognicji woźnego gen. Jakuba Odorowskiego z Nakła, występującego w imieniu Ludwika Szołdrskiego, woj. inowrocławskiego i star. gen. Wlkp., w obecności świadków Franciszka Święcickiego i Tomasza Sikorskiego w sprawie wydania (requisitio) z akt sądowych manifestacji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęcz. Stefanie, zaniesionuch w wymienionym grodzie przeciwko temuż Ludwikowi Szołdrskiemu, których jednak w powyższych aktach nie odnaleziono; podpis. Danielewski; Nakło, 4 I 1740] k. 161-161v.
 • 520 a "Requisitio pro Parte Illustris et M[a]g[nifi]ci Szołdrski Pal[ati]ni Iunivladizlavien[sis] 1740" [nota dors.] k. 161v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich manifestacji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, przeciwko podczaszemu poznańskiemu i sędziemu surogatorowi Andrzejowi Zakrzewskiemu oraz pisarzowi sąd. Łukaszowi Krzyżanowskiemu, urzędnikom sądu grodz. w Poznaniu i sędziom rozpatrującym sprawę manifestantki w grodzie poznańskim, oraz przeciwko Józefowi Zakrzewskiemu, jej włodarzowi i posesorowi, w związku z wydaniem drugiego wyroku w sprawie z powództwa wierzycieli zm. małżonka o spłatę jego długów z dóbr dożywotnich, a następnie dziedzicznych żony (zob. poprzednie dok.), już osądzonej i skierowanej w całości do rozpatrzenia przez Trybunał Koronny; manifestantka zarzuca sędziom, doskonale obeznanym z jej sytuacją prawną, świadome złamanie prawa i działanie z premedytacją na jej niekorzyść; podkreślenia w tekście; podpis. Dalman; Nakło, 23 V 1740] k. 162-162v.
 • 520 a "M[a]g[nifi]ca Szołdrska Capitanea Lancicien[sis] contra G[enero]sum Strzelecki et Off[iciu]m Castren[se] Posnaniense Manifestatur 1740 (dopisane inną ręką:) F[eria] 2 p[os]t D[ominica]m Rogationum" [nota dors.] k. 162v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich manifestacji jak wyżej, spisany inną ręką; podpis. Danielewski; Nakło, 24 V 1740] k. 163-164.
 • 520 a "M[agnifica] Szołdrska Capitanea Lancicien[sis] c[ontra] M[agnificos] Officiales Ca[strenses] Posnan[ienses] ac G[enerosum] Strzelecki manifestat[ur] 1740 Feria Tertia post D[omini]cam Rogationum prox[im]a In Castro Naclen[si]" [nota dors.] k. 164v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich wyroku sądu w sprawie z powództwa Józefa Strzeleckiego, zastawnika dóbr Trzciel Szołdrskich, przeciwko Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowie na dożywociu po star. łęczyckim Stefanie, i jej małoletniemu synowi Feliksowi o wypłacenie kwoty 800 tf. wynagrodzenia za pracę za okres kilku lat, należnego Strzeleckiemu jeszcze od zm. męża Działyńskiej; udział w rozprawie pełnomocników stron: powoda - Jakuba Dobrogojskiego i pozwanych - Stefana Janowskiego; sąd nakazuje pozwanej wypłacić pieniądze nazajutrz po św. Janie Chrzcicielu pod karą banicji procesowej; podkreślenia w tekście; podpis. Chmielewski; Poznań, 7 III 1740] k. 165-166.
 • 520 a "Inter G[enerosum] Strzelecki et M[agnifica] Szołdrska Decretum solutionis deservitae mercedis 1740 (inną ręką:) F[eria] 2 p[os]t D[ominica]m Reminiscere (dopisane kolejną ręką:) Ratione Deservitae Mercedis" [noty dors.] k. 166v.
 • 520 a "Z Roku 1741go" k. 167.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich manifestacji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, w sprawie nieważności wszelkich transakcji dokonanych przez jej zm. małżonka (sprzedaż kompleksu lasów w dobrach kórnickich, bnińskich i runowskich Działyńskiej za 180000 złp., zakup różnych wsi kosztem obciążenia dóbr żony, zapis na jej rzecz 30000 złp. zamiast 50000 odebranych od stryja Teofili Józefa Działyńskiego i pożyczenie tej sumy z zapisem na Koszutach, z której manifestantka odzyskała jedynie trzecią część) wobec uszczuplenia jej majątku, roszczeń dochodzonych sądownie przez jego wierzycieli oraz niekorzystnego dla niej wyroku sądu grodz. w Poznaniu, nakazującego spłatę długów z jej dóbr dziedzicznych; podpis. Danieleski; Nakło, 23 VIII 1741] k. 168-169.
 • 520 a "M[agnifi]ca de Działynskie Szołdrska Cap[ita]nea Lancicien[sis] Manifestat[ur] de nullitate omnium transactionum 1741 In Castro Naclen[si] Feria quinta [! zam. quarta] in vigilia S[ancti] Bartholomaei Ap[osto]li" [nota dors.] k. 169v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich wyroku sądu z postanowieniem o odesłaniu do rozpatrzenia przez Trybunał Koronny w Piotrkowie sprawy z powództwa Józefa Strzeleckiego, zastawnika dóbr Trzciel Szołdrskich, przeciwko Teofili z Działyńskich Szołdrskiej (przypozwanie) o wypłacenie zaległego kilkuletniego wynagrodzenia za pracę w kwocie 800 tf., należnego powodowi od zm. męża pozwanej Stefana; sąd grodz. skierował sprawę do Trybunału z powodu stojących na przeszkodzie manifestacji Działyńskiej, założonych przeciwko roszczeniom wierzycieli męża; rozprawa z udziałem pełnomocników stron procesowych: powoda - Jakuba Dobrogojskiego i pozwanej - Szymona Kłopotowskiego; podkreślenia w tekście; podpis. Chmielewski; Poznań, 29 V 1741] k. 170-170v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich wyroku sądu z postanowieniem jak wyżej w sprawie pomiędzy stronami jak wyżej (z uwzględnieniem także małoletniego syna pozwanej Feliksa Szołdrskiego) o zwrócenie z procentem sumy 130 zł. węg., pożyczonych niegdyś przez zm. męża Teofili Stefana Szołdrskiego; udział w rozprawie pełnomocników stron jak wyżej; sąd grodz. skierował sprawę do Trybunału z powodów jak wyżej, a także wyroku cześnika bełskiego i pisarza grodz. radziejowskiego Jerzego Chrzanowskiego; podkreślenia w tekście; podpis. Chmielewski; Poznań, 20 II 1741] k. 171-172v.
 • 520 a "Inter G[enerosum] Strzelecki et M[agnifi]cam Szołdrska ratione summae Centum Triginta aureorum Decretum Remissionis ad Tribunal Regni 1741 F[e]ria [secun]da post Dominicam Invocavit Quadragesimalem In Castro Posnaniensi" [nota dors.] k. 172v.
 • 520 a "Inter G[enerosum] Strzelecki et M[agnificam] Szołdrska Decretum Remissionis 1741 (inną ręką:) Ratione Deservitae Mercedis" [nota dors.] k. 173v.
 • 520 a "Z Roku 1742go" k. 174.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich wyroku sądu w sprawie z powództwa Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęcz. Stefanie, przeciwko Ludwikowi Szołdrskiemu, woj. inowrocławskiemu i star. gen. Wlkp., i jego synowi Władysławowi, star. łęczyckiemu, o niezgodne z prawem odebranie Działyńskiej dóbr Trzciel, zapisanych jej tytułem oprawy dożywocia przez zm. męża (syna Ludwika) i niewypłacanie jej obiecanej rocznej arendy w kwocie 15000 fl. na pokrycie długów wierzycieli męża; sąd postanawia kontynuować proces i za pośrednictwem surogatora nakielskiego Mikołaja Zembowskiego składa pozew w Trybunale Koronnym w Piotrkowie; podkreślenia w tekście; podpis. Danielewski; Nakło, 20 VIII 1742] k. 175-176.
 • 520 a "Inter Ill[ust]rem M[agnifi]cu[m] Palatinum Junivladislavie[nsem] et Generalem Majoris Poloniae tum M[agnifi]cae Szołdrska Cap[ita]neae Lancicien[sis] Decretu[m] motionis 1742" [nota dors.] k. 176v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich manifestacji Władysława Szołdrskiego, star. łęczyckiego i rogozińskiego, przeciwko Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowie po star. łęczyckim Stefanie (bracie Władysława), o naruszenie obowiązującego w Koronie prawa przy składaniu przeciwko niemu pozwu, tj. złożenie go w grodzie nakielskim, a więc nie tylko poza właściwym dla rozpatrzenia danej sprawy powiatem, ale także poza granicami województwa; podpis. Wójcicki; Poznań, 8 VIII 1742] k. 177-177v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich oblaty wyroku sądu w sprawie przeprowadzenia egzekucji dóbr (oddania w posiadanie) miasta Trzciel na rzecz Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, na mocy wyroku Trybunału Koronnego w Piotrkowie przeciwko woj. inowrocławskiemu i generałowi Wlkp. Ludwikowi Szołdrskiemu oraz jego synowi Władysławowi o bezprawne odebranie Działyńskiej tychże dóbr jako dożywocia zapisanego jej przez zm. męża, a także postanowienia sądu o odesłaniu sprawy wspomnianej egzekucji do rozpatrzenia przez Trybunał Koronny w Piotrkowie z powodu sprzeciwu zgłoszonego na rozprawie przez Stanisława Magnuskiego, dworaka Władysława Szołdrskiego, w kwestii rzekomego naruszenia praw kościoła par. w Lwówku; oblatę dostarczył do ingrosowania plenipotent powoda Franciszek Gniatkowski; podkreślenia w tekście; podpis. Gorczyczewski; Poznań, 5 XII 1742] k. 178-179.
 • 520 a "Oblata Execu[ti]onis Bonorum Oppidi Trzciel pro p[ar]te Ill[ust]ris Mag[nifi]cae Szołdrska Capi[ta]neae Lan[ciciensis] peractae [et] obstante impugna[ti]one rursus ad Tr[i]b[u]n[ali]s Regni Petricovien[sis] remissae 1742" [nota dors.] k. 179v.
 • 520 a "Mag[nifi]cus Szołdrski Lancicien[sis] Rogosnen[sis] etc. Cap[ita]neus in et Contra M[agnificam] Szołdrska Cap[ita]neam Lancicien[sem] manifest[atur] 1742" [nota dors.] k. 180v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich dekretu sądu w sprawie wszczęcia procesu z powództwa Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, przeciwko Ludwikowi Szołdrskiemu, woj. inowrocławskiemu i star. gen. Wlkp., i jego synowi Władysławowi, star. łęczyckiemu, reprezentowanych w sądzie przez plenipotenta Józefa Wyganowskiego, regenta grodz. kaliskiego; Nakło, 20 VIII 1742] k. 181.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji woźnego gen. Zygmunta Małyszki z Kórnika o dostarczeniu do Trzciela w dn. 4 VIII 1742 r. pozwu sądu grodz. w Nakle, wystawionego przez star. nakielskiego Marcina Działyńskiego, w sprawie z powództwa Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, przeciwko Ludwikowi Szołdrskiemu, woj. inowrocławskiemu i star. gen. Wlkp., i jego synowi Władysławowi, star. łęczyckiemu i rogozińskiemu, o bezprawną okupację dóbr Trzciel z przyległościami, zapisanych Działyńskiej przez zm. małżonka jako oprawa dożywocia, niewypłacanie czynszu dzierżawnego w kwocie 15000 fl. rocznie (wyjąwszy pierwszy rok) z dochodów tego majątku, zgodnie z zawartą umową ustną oraz oddania go w posiadanie swemu synowi Władysławowi z pominięciem prawowitego sukcesora, małoletniego syna Działyńskiej Feliksa; podpis. Gorczyczewski; Poznań, 6 VIII 1742] k. 182-183.
 • 520 a "Rela[ti]o Cita[ti]onis pro Judi[ci]is Castren[sibus] Naclen[sibus] Ex p[ar]te Mag[nifi]cae Szołdrska Cap[ita]neae Lancicien[sis] [contra] Ill[ustre]m et Mag[nifi]cos Szołdrskie servien[tis] 1742" [nota dors.] k. 183v.
 • 520 a "Inter M[agnifi]cam Szołdrska et Illustrem ac M[a]g[nifi]cos Palatinum Junivladislavien[sem] Majoris Poloniae Generalem Capitaneum atq[ue] Capitaneum Lancicien[sem] Decretum Motionis 1742" [nota dors.] k. 184v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. łęczyckich rekognicji woźnego gen. Zygmunta Małyszki z Kórnika o dostarczeniu 18 XII 1742 do dworu w Suchodołach w woj. łęczyckim pozwu na Trybunał Koronny w Piotrkowie w sprawie z powództwa Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, przeciwko Ludwikowi Szołdrskiemu, woj. inowrocławskiemu i star. gen. Wlkp., i jego synowi Władysławowi, star. łęczyckiemu, oraz Franciszkowi Święcickiemu, pisarzowi pyzdrskiemu, z powodów jak wyżej (zob. wcześniejsze dok.); podkreślenia w tekście; podpis. Grabowski; Poznań, 19 XII 1742] k. 185-186.
 • 520 a "Relatio pro I[udiciis] O[rdinalibus] G[eneralibus] T[ribunalis] R[egni] Petr[icoviensis] ex p[ar]te M[agnifi]cae Szołdrska Capitaneae Lancic[iensis] Contra Illustrem et M[a]g[nifi]cos Palatinatu[m] Iunivładislavi[ensem] Parentem et Cap[ita]neum Lancici[ensem] Filium Szołdrskie Recognita In C[ast]ro Lancici[ensi] 1742" [nota dors.] k. 186v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich oblaty manifestacji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, zeznanej 30 IV 1742 w grodzie nakielskim przeciwko Ludwikowi Szołdrskiemu, woj. inowrocławskiemu i generałowi wlkp., oraz jego synowi Władysławowi, star. łęczyckiemu i rogozińskiemu, w sprawie jak wyżej; dok. dostarczył do urzędu w imieniu Działyńskiej dworak Hanyżewski; podpis. Gorczyczewski; Poznań, 5 X 1742] k. 187-188.
 • 520 a "Oblata Manifestationis pro P[ar]te M[agnifi]cae Szołdrska Cap[ita]neae Lancicie[nsis] 1742" [nota dors.] k. 188v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich oblaty manifestacji jak wyżej, zeznanej w grodzie nakielskim 31 VII 1742, spisany inną ręką; podpis. Gorczyczewski; Poznań, 5 X 1742] k. 189.
 • 520 a [Kopia ekstraktu jak wyżej tej samej ręki; podkreślenia w tekście; podpis. Gorczyczewski; Poznań, 5 X 1742] k. 190-190v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji woźnego gen. Zygmunta Borowskiego z Kórnika o doręczeniu 22 IX 1742 do dworu w Trzcielu pozwu (przypozwania) na Trybunał Koronny w Piotrkowie, wystawionego tamże w imieniu króla 10 IX 1742, w sprawie jak wyżej; podpis. Gorczyczewski; Poznań, 1742] k. 191-191v.
 • 520 a "Ex Parte M[a]g[nifi]cae Szołdrska Contra Illustrem et M[a]g[nifi]cum Parentem et Filium Szołdrskie pro Judiciis O[drinalibus] G[eneralibus] T[ribunalis] R[egni] Petricovien[sis] Relatio 1742" [nota dors.] k. 192v.
 • 520 a "Oblata Manifestationis certae pro M[a]g[nifi]ca Szołdrska Capitanea Lancicien[sis] 1742 (dopisane drobniejszym i trudno czytelnym pismem:) erig[itur] F[eria] 3 p[os]t F[estum] S[ancti] Iacobi Ap[osto]li in Castro Nacl[ensi] oblata f[eria] 6 postridie Festi S[ancti] Francisci Confes[soris] coram actis C[astrensibus] Posn[aniensibus]" k. 193v.
 • 520 a "Oblata Manifestationis M[agnificae] Szołdrska Capitaneae Lancicien[sis] 1742" k. 194v.
 • 520 a "Z Roku 1743ciego" k. 195.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. wałeckich oblaty wyciągu z ksiąg grodz. poznańskich trzech rekognicji (w jednym dok.) Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, dot. transakcji majątkowych dokonanych na rzecz Ludwika Szołdrskiego, woj. inowrocławskiego i generała wlkp.: 1. polubownej ugody zawartej w sprawie dóbr Międzyrzecza, 2. skwitowania Szołdrskiego z odebrania sumy 50000 fl. należnej Działyńskiej z tytułu tejże ugody, 3. skwitowania Ludwika i Władysława Szołdrskich oraz pisarza pyzdrskiego Franciszka Święcickiego z zakończenia procesu i wszelkich pretensji prawnych i majątkowych; dok. przedłożył w urzędzie specjalny pełnomocnik Szołdrskiego Chryzostom Wójcicki; podpis. Młodziejewski; Wałcz, 23 VII 1743] k. 196-197.
 • 520 a "Oblata Extract[us] Transactionum certarum pro I[llustri] M[agnifi]co Szołdrski M[aioris] P[oloniae] G[enera]li servien[tium] 1743" [nota dors.] k. 197v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. pyzdrskich rekognicji woźnego gen. Wawrzyńca Wilczewskiego z Wilkowa o doręczeniu 22 IX 1742 do dworu w Krosnolicach pozwu na Trybunał Koronny w Piotrkowie, wystawionego tamże w imieniu króla 18 II 1743, w sprawie z powództwa Ludwika i Władysława Szołdrskich przeciwko Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowie po star. łęczyckim Stefanie, w sprawie jak wyżej oraz oświadczenia pełnomocnika Ludwika Szołdrskiego Nereusza Krzywosądzkiego o złożeniu i zatwierdzeniu wspomnianej rekognicji w celu kasacji zasądzonych wyroków w myśl prawa grodzieńskiego; podkreślenia w tekście; podpis. Godlewski; Pyzdry, 25 II 1743] k. 198-199.
 • 520 a "Rela[ti]o ex P[ar]te Illustriu[m] Mag[nifi]coru[m] Szołdrskich [con]tra I[llustrem] M[agnificam] Szołdrska" [nota dors.] k. 199v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich oblaty polubownej ugody zawartej w Międzyrzeczu 12 VII 1743 między Ludwikiem Szołdrskim, woj. inowrocławskim i generałem wlkp., a Teofilą z Działyńskich Szołdrską, wdową po star. łęczyckim Stefanie, w sprawie zadośćuczynienia starościnie łęczyckiej strat finansowych poniesionych w związku z okupacją przez Szołdrskich jej dóbr dożywotnich Trzciel z przyległościami i niepłaceniem czynszu dzierżawnego z tegoż majątku; Szołdrski zapisuje Działyńskiej na swych dobrach tytułem dożywocia jako rekompensatę za majątek Trzciel równowartość działu należnego z dóbr ojczystych jego synowi Władysławowi, tj. sumę 160000 fl. z czynszem rocznym 12800 fl.; podpis. Costka (?); Poznań, 20 VII 1743] k. 200-201v.
 • 520 a "Oblata complanationis inter Ill[ust]res M[agnifi]cos Szołdrskie conscriptae 1743tio" [nota dors.] k. 201v.
 • 520 a "Z Roku 1744" k. 202.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich manifestacji Teofili z Działyńskich, wdowy po star. łęczyckim Stefanie Szołdrskim, a obecnie ż. Aleksandra Potulickiego star. borzechowskiego w sprawie dochodzenia roszczeń majątkowych do dóbr Trzciel z przyległościami, zapisanych jej przez pierwszego męża jako oprawa dożywocia, a następnie okupowanych wbrew prawu przez jego rodzinę, pomimo zawarcia polubownej ugody w Międzyrzeczu 12 VII 1743 (zob. poprzednie dok.); podpis. Zienowicz, Nakło, 4 III 1744] k. 203.
 • 520 a "Ill[ust]ris M[agnifi]ca 1mo de Działynskie Szołdrska secundo ad p[rae]sens voto Potulicka Cap[ita]nea Borzechovien[sis] de Diligentia M[anifesta]t[ur] 1744 In C[ast]ro Naclen[si]" [nota dors.] k. 204v.
 • 520 a [brak k. 162-165 wg starej paginacji zawierających ekstrakt z ksiąg grodz. kościańskich oblaty polubownej ugody zawartej w Międzyrzeczu 12 VII 1744 między Teofilą z Działyńskich Szołdrską Potulicką a Ludwikiem i Władysławem Szołdrskimi]
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Józefa Strzeleckiego w sprawie odebrania (cesji) od Teofili z Działyńskich Szołdrskiej Potulickiej, w myśl polubownej ugody zawartej w Mięrzyrzeczu 12 VII 1743 między wyżej wymienioną a Ludwikiem i Władysławem Szołdrskimi, kwoty 4028 fl. 10 gr. stanowiącej sumę dwóch długów: 130 zł. węg. pożyczonych 23 IX 1736 przez zm. 1. męża Działyńskiej Stefana Szołdrskiego i zeznanych w grodzie poznańskim oraz 800 tf. zaległego, a niewypłaconego przez wyżej wymienionego wynagrodzenia za pracę; obie sumy przysądzono wcześniej Strzeleckiemu na mocy wyroków sądowych; podpis. Chmielewski; Poznań, 2 IX 1744] k. 205-206.
 • 520 a "G[e]n[er]osus Strzelecki in personam M[agni]ficae Szołdrska Capitaneae Lanciciensis transfundit 1744" k. 206v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. kościańskich ugody zawartej w Czempiniu 7 V 1744 między Ludwikiem Szołdrskim, woj. inowrocławskim i star. gen. Wlkp., dziedzicem dóbr Trzciel z przyległościami a Józefem Strzeleckim w przedmiocie pewnych spraw wymienionych szczegółowo w akcie tejże ugody; podpis. Nagłowski; Kościan, 7 V 1744] k. 207.
 • 520 a "Ill[ust]ris Mag[nifi]cus Majoris Poloniae G[e]n[er]alis et G[e]n[er]osus Strzelecki Compromissum certum Inter se Inscribunt In Costen 1744" [nota dors.] k. 207v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji pisarza grodz. nakielskiego Jakuba Ulatowskiego, plenipotenta Teofili z Działyńskich Szołdrskiej Potulickiej, o skwitowaniu Ludwika Szołdrskiego, woj. inowrocławskiego i star. gen. Wlkp., z odebrania czynszu rocznego w myśl postanowień polubownej ugody, zawartej w Międzyrzeczu 12 VII 1743, płatnego według umowy nazajutrz po św. Janie Chrzcicielu (zob. ekstrakt ugody na k. 205-206); podpis. Gorczyński; Poznań, 4 VIII 1745] k. 208.
 • 520 a "M[a]g[nifi]cae Szołdrska Cap[ita]neae Lancicien[sis] M[agnifi]cus Ple[nipote]ns Ill[ust]rem et M[agnifi]cum Szołdrski P[a]l[ati]num Junivlad[islaviensem] Majoris Poloniae G[enera]lem etc. Capitaneum pro pensione annua quietat 1745" [nota dors.] k. 208v.
 • 520 a [kopia ekstraktu jak wyżej, spisana inną ręką; podpis. Gorczyński; Poznań, 19 VII 1746] k. 209.
 • 520 a "M[agnifi]cae Szołdrska Capitaneae Lancicien[sis] M[agnifi]cus Ple[nipote]ns Ill[ust]rem et M[agnifi]cum Szołdrski Palatinum Iunivladislavien[sem] de persoluta summa quietat 1746" [nota dors.] k. 209v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich ponowienia manifestacji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, wdowy po star. łęczyckim Stefanie, a obecnie ż. Aleksandra Potulickiego, star. borzechowskiego, zaniesionej w tym samym grodzie 1744 przeciwko Ludwikowi Szołdrskiemu, woj. inowrocławskiemu i generałowi wlkp., w sprawie niedotrzymania warunków polubownej ugody, zawartej w Międzyrzeczu 12 VII 1743, dot. zabezpieczenia jej oprawy dożywocia na dobrach Trzciel z przyległościami oraz zaspokojenia innych roszczeń na majątku zm. 1. męża, a syna wojewody; podpis. Zienowicz; Nakło, 12 IX 1747] k. 210-210v.
 • 520 a "Illustris M[agnifi]ca de Działyńskie primo Szuldrska secundo ad p[rae]sens voto Potulicka Cap[ita]nea Borzechovien[sis] Contra Szułdrskie Ma[nifestatur] 1747 (inną ręką:) In C[ast]ro Naclen[si] (następują 2 przekreślone nieczytelne wiersze drugiej ręki, być może nota prowenienc., ale nie datacja)" [nota dors.] k. 210v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji pisarza grodz. nakielskiego Jakuba Ulatowskiego, plenipotenta Teofili z Działyńskich Szołdrskiej Potulickiej, w sprawie skwitowania Ludwika Szołdrskiego, woj. inowrocławskiego i generała wlkp., z odebrania czynszu rocznego zgodnie z postanowieniami polubownej ugody, zawartej w Międzyrzeczu 12 VII 1743, płatnego według umowy nazajutrz po św. Janie Chrzcicielu (por. taki sam kwit wystawiony 1745 k. 208 oraz ekstrakt ugody k. 205-206); podpis. Kościelecki; Poznań, 4 IX 1747] k. 211r-211v.
 • 520 a "M[agni]ficus Ulatowski Not[arius] Naclen[sis] M[agni]f[i]cae Cap[ita]neae Lancicien[sis] Vadiatus Ple[nipote]ns Illu[st]rem M[agni]f[i]cu[m] Palat[inum] Iunivladisl[aviensem] quietavit 1747mo Anno" [nota dors.] k. 211v.
 • 520 a "z Roku 1749tego", "z Roku 1750tego", "z Roku 1751tego" k. 212r.
 • 520 a "z Roku 1752go", "z Roku 1753ciego", "z Roku 1760tego", "z Roku 1762go", "z Roku 1779go" k. 212v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. kościańskich manifestacji Władysława Szołdrskiego, woj. inowrocławskiego i star. gen. Wlkp. (s. Ludwika i br. zm. Stefana star. łęczyckiego), występującego w imieniu własnym oraz małoletniego bratanka Feliksa (s. Stefana i Teofili) przeciwko tejże Teofili z Działyńskich, wdowie po Stefanie, a obecnie ż. Aleksandra Potulickiego star. borzechowskiego, zaniesionej w odpowiedzi na manifestacje tej ostatniej w celu wykazania nieważności ugody zawartej między Ludwikiem a Działyńską w Międzyrzeczu 12 VII 1743, a więc uznanie wypłacania jej na tej podstawie czynszu rocznego wynikającego z zapisu uczynionego przez Ludwika na swych dobrach za bezzasadne, gdyż do czasu swojej śmierci faktycznym dysponentem całego majątku był sam generał Wlkp. (a nie jego syn i mąż Teofili Stefan, który oprawiał jej dożywocie), zaś po śmierci Ludwika (1749) prawa do majątku odziedziczyli Władysław i jego bratanek Feliks (s. Teofili); Kościan, 19 IX 1749] k. 213-214.
 • 520 a "Illustris et M[a]g[nifi]cus Szołdrski Palatinus Iunivladislavien[sis] Majoris Poloniae Generalis Capitaneus suo et M[a]g[nifi]ci Filiastri sui nomine Contra M[a]g[nifi]cam Potulicka Re et Manifestat[ur] In Costen 1749" [nota dors.] k. 214v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich protokołu intromisji Władysława Szołdrskiego, woj. inowrocławskiego i generała wlkp., stryja i opiekuna prawnego małoletniego Feliksa Szołdrskiego na równych prawach z bratankiem w dobra miasta Trzciel, dokonanej 2 V 1749 przez woźnego generalnego Michała Michalskiego z Pniew w obecności świadków ze szlachty Prokopiusza Romana i Macieja Szymańskiego i zeznanej następnie do akt grodz.; podpis. Kostka; Poznań, 5 V 1749] k. 215-215v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich manifestacji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej Potulickiej przeciwko Szołdrskim w sprawie unieważnienia wszelkich transakcji majątkowych, dokonanych przez jej zm. 1. męża, star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego, na jej dobrach dziedzicznych i za jej pieniądze, a także związanych z tym roszczeń finansowych jego wierzycieli, wycinki dużych połaci tamtejszych lasów i obrócenia uzyskanych dochodów na inwestycje we własnych dobrach, uniemożliwienia użytkowania przez Działyńską oprawy dożywocia oraz innych pretensji prawnych; podpis. Pikarski; Nakło, 6 V 1749] k. 216-216v.
 • 520 a "Ill[ust]ris et M[agnifi]ca Potulicka [contra] M[agnifi]cum Szołdrski Manifestat[ur] 1749" [nota dors.] k. 216v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich manifestacji Teofili z Działyńskich Szołdrskiej Potulickiej przeciwko Szołdrskim o nierespektowanie ugody zawartej w Międzyrzeczu 12 VII 1743 między nią a Ludwikiem Szołdrskim, woj. inowrocławskim i generałem wlkp., w sprawie zabezpieczenia jej dożywocia i dochodów z dóbr Trzciel, gdyż po śmierci wojewody dobra te przeszły w posiadanie syna Ludwika Władysława i jego małoletniego bratanka Feliksa (syna Teofili); Działyńska zanosi manifestację niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o śmierci wojewody, a wysokość swoich pretensji określa kwotowo na 400000 fl.; podpis. Pikarski; Nakło, 6 V 1749] k. 217-217v.
 • 520 a "Ill[ust]ris et M[agnifi]ca Theophila de Działynskie Potulicka Cap[ita]nea Borzechovien[sis] C[ont]ra M[agnifi]cos Szołdrskie Manifestat[ur] 1749" [nota dors.] k. 217v.
 • 520 a [Ekstrakt jak wyżej, spisany inną ręką; podkreślenia w tekście; podpis. Pikarski; Nakło, 14 IV 1749] k. 218-218v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich wyroku sądu w sprawie z powództwa braci Andrzeja i Michała Malechowskich, s. Macieja łowczego kaliskiego, przeciwko Chryzostomowi Wójcickiemu, plenipotentowi Ludwika Szołdrskiego, oraz Aleksandrowi Potulickiemu star. borzechowskiemu i jego ż. Teofili z Działyńskich w przedmiocie kontraktu dzierżawnego dóbr Radzewo, zawartego między plenipotentem Działyńskiej Jakubem Ulatowskim a matką Malechowskich 26 VIII 1745 na kwotę 100000 fl.; po wcześniejszym uiszczeniu przez pozwanych sumy 60000 fl. z procentem, skwitowanej przez Andrzeja Malechowskiego w 1747 r., sąd nakazuje im wpłacić pozostałą kwotę; podkreślenia w tekście; podpis. Kostka; Poznań, 6 VII 1750] k. 219-219v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich manifestacji Nereusza Krzywosądzkiego w procesie (rewizja) przeciwko Władysławowi Szołdrskiemu, woj. inowrocławskiemu i generałowi wlkp., oraz jego bratankowi Feliksowi (s. Teofili z Działyńskich) w sprawie o oddanie z procentem sumy 74 zł. węg., pożyczonych przez ich ojca i dziada Ludwika Szołdrskiego, woj. poznańskiego, 24 IX 1748; pozew dostarczył do dworu w Piechaninie woźny generalny Wojciech Leśniewicz z Czempinia; w rozprawie uczestniczyli pełnomocnicy stron: powoda - Józef Jeziorkowski i pozwanych - Jakub Dobrogoyski; podpis. Gorczyński; Poznań, 1 III 1751] k. 220-221r.
 • 520 a "Inter G[enerosum] Krzywosądzki et I[llustres] M[agnificos] Szołdrskie Decretum solutionis 1751. Revisio" [nota dors.] k. 221v.
 • 520 a "In[te]r M[agnificos] Malechowskie et M[agnifica] Potulicka D[ecre]tum 1750" [nota dors.] k. 222v.
 • 520 a "Ill[ust]ris M[agnifi]ca de Działyńskie Szołdrska Cap[ita]nea Lancicien[sis] Manifestat[ur] 1749" [nota dors.] k. 223v.
 • 520 a "Intromissio in Bona Oppidi Trzciel 1.7.4.9." [nota dors.] k. 224v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji woźnego generalnego Franciszka Mazuchowskiego z Poznania w sprawie dostarczenia do majątku Szołdrskich w Trzcielu 24 VII 1751 pozwu pisemnego w sprawie z powództwa Andrzeja z Konar Malechowskiego, star. nakielskiego, przeciwko Władysławowi Szołdrskiemu, woj. inowrocławskiemu i generałowi wlkp., oraz jego bratankowi Feliksowi (s. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej Potulickiej); podpis. Wójcicki; Poznań, 28 VII 1751] k. 225-225v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Michała z Konar Malechowskiego, s. Macieja łowczego kaliskiego, w sprawie skwitowania woj. inowrocławskiego i generała wlkp. Władysława Szołdrskiego, s. Ludwika, oraz jego bratanka Feliksa, s. Stefana z Teofili z Działyńskich, z odebrania z procentem sumy 50000 fl. z tytułu kontraktu zastawnego dóbr Olędry Essenwaldzkie pod Strzelnem, zawartego 29 V 1741 pomiędzy wspomnianym Ludwikiem Szołdrskim a Marianną z Golińskich, wdową po Macieju Malechowskim; podpis. Kostka; Poznań, 4 X 1752] k. 226-226v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Feliksa Szołdrskiego, s. zm. Stefana star. łęczyckiego z Teofili z Działyńskich, w sprawie skwitowania swego stryja Władysława, woj. inowrocławskiego i star. gen. Wlkp., z odebrania sumy 36000 fl. tytułem dochodów z działów dóbr należących do dziada Feliksa Ludwika, woj. poznańskiego; podpis. Młodziejowski; Poznań, 27 VII 1753] k. 227-227v.
 • 520 a [Wyrok Trybunału Koronnego w Piotrkowie w sprawie spadkowej pomiędzy sukcesorami zm. podstolego łęczyckiego Józefa Grabskiego (powodowie, pełnomocnik Stanisław Stawiski), dziećmi zm. Stanisława Grabskiego: Józefem skarb. inowłodzkim, Marianną za Antonim Wierzchlejskim i Dorotą za Józefem Smoleńskim oraz innymi jego sukcesorami (powodowie i pozwani, pełnomocnik Golański), sukcesorami zm. bpa chełmińskiego Feliksa Kretkowskiego: wdową i sukcesorami po star. kowalskim Andrzeju Kretkowskim oraz Magdaleną z Kretkowskich Izbińską, wdową po Józefie sęd. sochaczewskim (powodowie i pozwani, plenipotent Mikorski), z jednej strony a sukcesorami Działyńskich: Anną Radomicką, wdową po Auguście Działyńskim, i jego sukcesorami (pozwani, plenipotent Mazowiecki) oraz starościną borzechowską Teofilą z Działyńskich Szołdrską Potulicką (przypozwana, plenipotent szl. Russyan) z drugiej strony w przedmiocie podziału mienia ruchomego (biżuteria, srebra, dokumenty majątkowe) i uregulowania spraw majątkowych po zm. Magdalenie z Leszczyńskich Działyńskiej (zm. po 1706), ż. Pawła wojewodzica kaliskiego (por. wyrok poniżej); sąd wyznacza na 20 IV 1761 termin rozstrzygającej rozprawy w majątku Kromiszewice, do którego winni zjechać sędziowie ziemscy właściwi dla miejsca zamieszkania wszystkich stron procesowych oraz strony sporu; podkreślenia w tekście; podpis. Żeromski; Piotrków, 15 X 1760] k. 228-228v.
 • 520 a "Inter M[agnifi]cos Grabskie, Kretkowskie, Izbińskie et succ[ess]ores Działynianos Condescen[sionis] Decretum Petricoviae 1760 (inną ręką:) Terminus p[os]t D[ominica]m Cantate (kolejną ręką:) NB dałem (.)1. 113 odebrałem" [noty dors.] k. 229v.
 • 520 a "M[agnifi]cus Szołdrski Ill[ust]rem M[agnificum] Szołdrski Majoris Poloniae G[e]n[er]alem Quietat 1753tio" [nota dors.] k. 230v.
 • 520 a "M[agnificus] Malechowski Ill[ust]rem et M[agnifi]cos Szołdrskie de Summis introcontentis Quietat 1752" [nota dors.] k. 231v.
 • 520 a "Relatio pro Judicÿs Castren[sibus] Valcen[sibus] ex parte M[agnifi]ci Malechowski contra I. et MM. Szołdrskie 1751" [nota dors.] k. 232v.
 • 520 a [Wyrok Trybunału Koronnego w Piotrkowie w sprawie jak wyżej, przy czym w tym dok. wymieniono znacznie więcej nazwisk osób uczestniczących w sporze, zarówno stron procesowych, jak i pełnomocników (k. 233r), a w niektórych wypadkach podano nazwiska innych plenipotentów; podkreślenia w tekście; podpis. Saganowski; Piotrków, 5 III 1762] k. 233-234v.
 • 520 a "Inter M[agnificos] Grabskie et M[a]g[nifi]cu[m] Raczynski ac M[agnificos] Kretkoskie et alios Decr[et]um Petricoviae 1762 (inną ręką:) F[eria] 6. post D[omini]cam Invocavit (kolejną ręką:) in ordine subsequendae comportationis rerum mobilium per successores Działynianos injuncta condescensio" [noty dors.] k. 234v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. przedeckich rekognicji woźnego generalnego wlkp. Piotra Zajączkowskiego z Bnina o dostarczeniu do dworu w Kromiszewicach w dniu wystawienia dok. pozwu na Trybunał Koronny w Piotrkowie, wydanego tamże z powództwa Teofili z Działyńskich Szołdrskiej Potulickiej przeciwko rodzinie Kretkowskich: Andrzejowi star. kowalskiemu, jego ż. teresie z Gembarskich (?) oraz dzieciom: Jakubowi Zygmuntowi star. przedeckiemu, Andrzejowi, Feliksowi podstol. radziejowskiemu oraz córkom Helenie za Antonim Bojanowskim miecz. kaliskim (pozn.) i niezamężnej Justynie, dziedzicom wymienionej wsi, w sprawie rzekomego spustoszenia Kromiszewic należących do schedy po zm. babce Teofili Magdalenie z Działyńskich Leszczyńskiej (zm. po 1706); podkreślenia w tekście; podpis. Wardęski; Przedecz, 17 VIII 1779] k. 235-235v.
 • 520 a "Ex p[ar]te M[a]g[nifi]cae Potulicka con[tra] Ill[ust]rem et M[a]g[nifi]cos Kretkowskie Relatio. In Castro Praedecensi 1779" [nota dors.] k. 236v.
 • 520 a [Poszyt akt procesowych Ksawerego Działyńskiego przeciwko Szołdrskim. Zawiera ekstrakty dokumentów z ksiąg grodzkich poznańskich, nakielskich i kościańskich spraw Stefana i Teofili Szołdrskich, kwity dłużne oraz akta sądowe (m.in. procesy z Ludwikiem Szołdrskim) i majątkowe (spory, manifestacje itp. dot. sum zapisanych na majątkach Trzciel, Czarnon? i Dziektarnia) Teofili Potulickiej, głównie po śmierci jej męża, Stefana Szołdrskiego].
 • 520 a [Właściwych materiałów do dziejów Kórnika tu brak, wyjąwszy k. 34-35].
 • 520 a "Rotulus actorum" [spis treści liczący 190 poz., podający foliację oraz tytuły dok.] k. 3-10.
 • 520 a "Wypis gdzie się specyfikacye Dokumentow znaydują iako to" [wykaz spisów treści zestawionych dla dok. każdego roku z osobna (nie w pełni konsekwentny, gdyż dla lat 1731 i 1735-1737 zamiast fol. spisu treści podaje fol. 1. lub 2. karty dok. z danego roku, nieścisły w podawaniu foliacji (1737) lub nieuwzględniający w ogóle wewn. spisu w ciągu foliacji (1737)] k. 12.
 • 520 a "Z Roku 1731. in Castro Posnaniensi" k. 14 [doklejona do k. 15]
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Stefana Szołdrskiego, star. łęczyckiego, w sprawie skwitowania swego ojca Ludwika, woj. inowrocławskiego i star. gen. Wielkopolski, z odebrania sumy 60000 złp., zapisanej na dobrach ojczystych, a przeznaczonej na wykup starostwa łęczyckiego oraz wydatki osobiste; podpis. Strachowski; Poznań, 3 IX 1731] k. 15.
 • 520 a "Mag[nifi]cus Szołdrski Cap[ita]neus Lancicien[sis] Filius Ill[ust]rem et Mag[nifi]cum Charissimum Patrem suum de su[m]ma 60000 f[lorenorum] Polon[icalium] Quietat 1731" [nota dors.] k. 15v.
 • 520 a "Z Roku 1732go" k. 16.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Sebastiana Radke Hazy, burgr. konińskiego, w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego i jego sukcesorów ze zwrotu sumy 15000 fl., pożyczonej na 10% i zapisanej w grodzie poznańskim 22 VIII 1729 r., a teraz odebranej przez wierzyciela z rąk plenipotenta Szołdrskiego Wojciecha Marszewskiego, instygatora sądu grodz. w Poznaniu; podpis. Strachowski; Poznań, 23 IX 1732] k. 17.
 • 520 a "P[rovidus] Haza M[agnificum] Szołdrski Cap[ita]neum Lancicien[sem] de summa 15000 Milliu[m] Fl[orenorum] quietat 1732" [nota dors.] k. 17v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. kościańskich rekognicji Ludwika Szołdrskiego, woj. inowrocławskiego i star. gen. Wielkopolski, w sprawie pożyczenia od podstol. poznańskiego Aleksandra Bielińskiego sumy 61000 fl. na 8%, zabezpieczonej na wszystkich posiadanych obecnie i w przyszłości dobrach dłużnika; podpis. Nagłowski; Kościan, 4 IX 1732] k. 18-19.
 • 520 a "Ill[ust]ris M[a]g[nifi]cus Szołdrski M[a]g[nifi]co Bieliński Summam Inscribit in Costen 1732" [nota dors.] k. 19v.
 • 520 a "Z Roku 1733ciego" k. 20.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich roboracji polubownej ugody zawartej między braćmi Wojciechem, kaszt. kowalskim i star. nakielskim, i Rafałem Bnińskimi w imieniu własnym oraz jako opiekunowie prawni niepełnoletniej bratanicy Anny, córki zm. Stanisława, star. nakielskiego, z jednej a star. łęczyckim Stefanem Szołdrskim w imieniu swoim oraz swej żony Teofili z Działyńskich z drugiej strony w sprawie cesji pewnych sum zapisanych na dobrach Runowo; podpis. Danieleski; Nakło, 6 VII 1733] k. 21-21v.
 • 520 a "Inter Ill[ust]rem M[agnifi]cum Bninski et M[agnifi]cum Szołdrski Cap[ita]neum Lancicien[sem] Complanationis Roboratio 1735" (ost. cyfra popr.) [nota dors.] k. 21v.
 • 520 a [Ekstrakt jak wyżej, spisany inną ręką przy użyciu bardziej rozbudowanej brachygrafii; w tekście dok. przy Szołdrskim zamiast imienia Stefan wpisano przez pomyłkę Stanisław; oba dok., sporządzone przez różnych pisarzy i opatrzone różnymi pieczęciami, wystawiono zapewne w różnym czasie; podpis. Dalman; Nakło, 6 VII 1733] k. 22.
 • 520 a "Inter I[llustres] et M[agnifi]cos Bninskie ab una et M[agnifi]cu[m] Szułdrski [!] parte ab altera Roboratio Complanationis a[nno] 1733 et de Inscriptione quietatio [per] G[enerosum] Naramowski" [nota dors.] k. 22v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich rekognicji braci Wojciecha, kaszt. kowalskiego i star. nakielskiego, i Rafała Bnińskich występujących w imieniu własnym oraz jako opiekunowie prawni niepełnoletniej bratanicy Anny, córki zm. Stanisława, star. nakielskiego, w sprawie cesji pewnych sum pieniężnych w łącznej wysokości 68000 fl. od sumy głównej 210000 fl., zapisanych na dobrach Runowo, a należących do wspomnianej Anny Bnińskiej, która weszła w ich posiadanie drogą dziedziczenia po śmierci ojca (zob. wyżej), na rzecz star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego w myśl zawartej przez strony polubownej ugody; podpis. Danieleski; Nakło, 6 VII 1733] k. 23-23v.
 • 520 a [Ekstrakt jak wyżej, spisany innym, bardziej rozwlekłym pismem; podpis. Dalman; Nakło, 6 VII 1733] k. 24-25.
 • 520 a "Ill[ustr]es M[agnifi]ci Bninscy suo et M[agnifi]cae Bninska n[omi]ne transfundunt in personam M[agnifi]ci Cap[ita]nei Lancicien[sis] 1733" (napis odwrócony) [nota dors.] k. 25v.
 • 520 a "Ill[ust]res et M[agnifi]ci Bninscy in personam M[agnifi]ci Szołdrski Cap[ita]nei Lancicien[sis] summas suas transfundunt 1733 F[eria] 2 p[os]t F[estu]m Visit[a]t[ionis] BVMariae" [nota dors.] k. 26v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich rekognicji star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego w sprawie pożyczenia od braci Wojciecha, kaszt. kowalskiego i star. nakielskiego, i Rafała Bnińskich sumy 20000 fl., zapisanych na wszystkich dobrach dłużnika; Nakło, 6 VII 1733] k. 27.
 • 520 a "M[agni]f[i]cus Szoldrski Illustri [!] et M[agni]f[i]cis Bninskim inscribit 1733" (napis odwrócony) [nota dors.] k. 27v.
 • 520 a [Ekstrakt jak wyżej, spisany innym charakterem pisma; podpis. Danieleski; Nakło, 6 VII 1733] k. 28-28v.
 • 520 a "M[agnifi]cus Szołdrski Cap[ita]neus Lancicien[sis] M[agni]f[i]cae Bninska [!] inscribit summam Viginti Millium Flore[norum] Polon[icalium] 1733. Acquietatum" [nota dors.] k. 28v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich rekognicji braci Józefa i Antoniego Raczyńskich w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego i jego żony Teofili z Działyńskich z wyroków sądu grodz. nakielskiego, wydanych 1 VIII 1718 oraz 2 I i 21 VIII 1719 r. na korzyść ojca zeznających, zm. Zygmunta Raczyńskiego, a dot. sumy 25000 tynfów obciążających dobra Wiele, jak również z kosztów całego procesu sądowego; podpis. Danieleski; Nakło, 27 VII 1733] k. 29-29v.
 • 520 a "Generosi Raczynscy M[agnifi]cum Szołdrski Cap[ita]neum Lancicien[sem] quieta[n]t de condemnationibus 1733" [nota dors.] k. 29v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich rekognicji Stefana Szołdrskiego, star. łęczyckiego, w sprawie pożyczenia od dzieci Zygmunta Raczyńskiego, surogatora nakielskiego, następujących sum pieniężnych w łącznej wysokości 19000 tynfów, zapisanych na wszystkich dobrach dłużnika: od Józefa i Antoniego po 7850 tynfów, od ich siostry Anny 3300 tynfów; podkreślenia w tekście dok.; podpis. Danieleski; Nakło, 28 VII 1733] k. 30-30v.
 • 520 a "M[agnifi]cus Szołdrski Cap[ita]neus Lancicien[sis] inscribit G[e]n[er]osis Raczynskim 1733" [nota dors.] k. 30v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich rekognicji braci Józefa i Antoniego Raczyńskich, ss. zm. Zygmunta, występujących w imieniu własnym oraz małoletniej siostry Anny, dzierżawców działu Rościmina we wsi Wiele (por. wyżej), dot. skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego z odebrania sumy 25000 tynfów, pożyczonych niegdyś przez Zygmunta Działyńskiego od Zygmunta Raczyńskiego na mocy kontraktu zastawnego z dn. 18 VIII 1724 r., a zapisem w grodzie nakielskim zabezpieczonych na wyżej wymienionych dobrach; podkreślenia w tekście dok.; treść dok. zregestowana inaczej w spisie dok. k. 20, poz. 16. oraz nocie dors. k. 35v; podpis. Danieleski; Nakło, 28 VII 1733] k. 31-31v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. nakielskich oblaty kwitu dłużnego, wystawionego w Kórniku 26 XII 1731 r. przez Annę Daniłowiczową Teresie z Tarłów Działyńskiej na dowód zwrotu długu w kwocie 5400 złp., zaciągniętego przez tę ostatnią 10 VI 1719 r.; kwit dostarczył do urzędu Józef Grabowski, pełnomocnik star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego i jego ż. Teofili z Działyńskich; dok. oblatowany w jęz. pol. przytoczony in extenso; podpis. Danieleski, Nakło, 6 VII 1733] k. 32-32v.
 • 520 a "Oblata Scripti Certi pro p[ar]te M[agnifi]corum Capitaneor[um] Lancicie[nsium] 1731" [nota dors.] k. 32v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji o. Michała Błońskiego, przeora (procurator causarum) klasztoru Dominikanów w Poznaniu, w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego, posesora kórnicko-bnińskiego klucza dóbr (dziedzicznych jego ż. Teofili z Działyńskich), z bieżącego wypłacenia kościelnych czynszów rocznych od sumy 10000 fl., zapisanych klasztorowi na wymienionych dobrach jeszcze przez poprzednich właścicieli; podkreślenia w tekście; podpis. Kamieński; Poznań, 15 XII 1733] k. 33-33v.
 • 520 a "Con[ven]tus Posnan[iensis] S[ancti] Dominici quietat M[agnificum] Szołdrski 1733 F[eria] 3tia p[os]t Luciae de Censibus retentis a summa 10000 fp provenien[tibus] in Bonis Działynscianis locata quietant" [nota dors. 2 różnych rąk] k. 33v.
 • 520 a [Ekstrakt jak wyżej, spisany innym charakterem pisma; podpis. Strachowski; Poznań, 15 XII 1733] k. 34.
 • 520 a "Con[ven]t[us] Sancti Dominici Posnan[iensis] M[agnifi]cum Szołdrski de Provisione de summa introcontenta quietat 1733. In C[ast]ro Posnanien[si] Feria Tertia post F[estu]m Sanctae Luciae Vir[ginis] [pro]x[im]a a[nn]o D[omi]ni 1733. R[evere]ndus Michael Błonski conven(tus) Posna[niensis] S[ancti] Dominici M[a]g[nifi]cu[m] Szołdrski de censibus retentis a summa 10000 fP. quietat" [nota dors. 2 różnych rąk] k. 34v.
 • 520 a "Generosi Raczynscy in Personam M[agnifi]ci Szołdrski Cap[ita]nei Lancicien[sis] transfundunt summam 25000 Tynphonu[m] 1733 F[eria] 3 p[os]t F[estum] S[ancti] Jacobi Ap[osto]li" [nota dors. odwrócona] k. 35v.
 • 520 a "Z Roku 1734go" k. 36.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Jadwigi z Płonczyńskich, wdowy po Franciszku z Bużenina Marszewskim, oraz jej synów: Marcina, jezuity i profesa kolegium poznańskiego, Konstantyna, również duchownego, oraz Wojciecha, burgr. ziem. kcyńskiego, w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego z odebrania wraz z należnymi procentami sumy 15000 fl., pożyczonej jeszcze od zm. męża i ojca zeznających i zapisanej w grodzie poznańskim 23 IX 1732 r.; podkreślenia w tekście; podpis. Strachowski; Poznań, 17 IX 1734] k. 37-37v.
 • 520 a "G[enerosa] Marszewska M[agnifi]cu[m] Cap[ita]neum Lancicien[sem] de summa Quindecem Millium Flor[enorum] Polon[icalium] quietat 1734" [nota dors.] k. 37v.
 • 520 a [Ekstrakt z ksiąg grodz. poznańskich rekognicji Antoniego Raczyńskiego, s. zm. Zygmunta, w sprawie skwitowania star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego z odebrania wszelkich należnych procentów od sumy 7850 fl. (stanowiącej przypadającą na Antoniego część ogólnej kwoty 19000 fl., otrzymanej przez starostę od rodzeństwa Raczyńskich), pożyczonej przez tego ostatniego i zapisanej na wszystkich swych dobrach w grodzie nakielskim 28 VII 1733 r. (rekognicja dłużnika, zob. wyżej); podkreślenia w tekście; podpis. Kamieński; Poznań, 27 XI 1734] k. 38.
 • 520 a "G[enerosus] Antonius Raczynski M[agnificum] Szołdrski quietat de provisionibus a summa 7850 Tynphorum provenientibus 1734 sabbatho p[os]t Catharinae" [nota dors. z poprawkami] k. 38v.
 • 520 a [Ekstrakt jak wyżej, spisany innym charakterem pisma; podkreślenia w tekście; podpis. Strachowski; Poznań, 27 XI 1734] k. 39.
 • 520 a "G[enerosus] Raczynski M[agnifi]cum Cap[ita]neum Lancicien[sem] de Provisione a summis om[ni]bus introconten[tis] quietat 1734" [nota dors.] k. 39v.
 • 530 d Mf 6775
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d do tych Aktow nalezą takze Akta pod Nrem 91. Litt A. Vide Volum[en] II. d Litt A. No 88. d Litt A. Nr 2 Repert. w Działyński Tytus
 • 600 a Białobłocka Eufrozyna z Żółtowskich x [ż. Tomasza, m. Antoniego] y (1736-1737)
 • 600 a Białobłocki Antoni x [s. Tomasza i Eufrozyny z Żółtowskich] y (1736, 1737)
 • 600 a Białobłocki Tomasz d 18 w. x [m. Eufrozyny z Żółtowskich, o. Antoniego] y 1736
 • 600 a Bielanowski Kazimierz Pierzchała x [m. Katarzyny Rajskiej] y (1735)
 • 600 a Bieliński (Biliński) Aleksander h. Szeliga c podstoli poznański y (1731-1732)
 • 600 a Bieńkowski Wojciech y (1736)
 • 600 a Błoński Michał c przeor (procurator causarum) klasztoru Dominikanów w Poznaniu y (1733)
 • 600 a Bnińscy 18 w.
 • 600 a Bnińska Anna h. Łodzia x [s. Rafała, Stanisława i Wojciecha] y (1733)
 • 600 a Bniński Rafał c klan śremski d (1705-1770)
 • 600 a Bniński Stanisław h. Łodzia x [br. Rafała, Wojciecha i Anny] y (1733)
 • 600 a Bniński Wojciech h. Łodzia c star. nakielski c kaszt. kowalski x [br. Rafała, Stanisława i Anny] y (1733, 1735)
 • 600 a Bojanowska Helena z Kretkowskich x [ż. Antoniego miecz. poznańskiego y (1779)
 • 600 a Borowski Zygmunt z Kórnika c woźny generalny wlkp. y (1742)
 • 600 a Byszewski c plenipotent sąd. y (1762)
 • 600 a Chmielewski Ludwik c plenipotent sąd. y (1762)
 • 600 a Chodzicki Szymon c woźny generalny krakowski y (1739)
 • 600 a Chrząstowska Katarzyna zob. Kalkstein
 • 600 a Daniłowicz Aleksander z Żurowa h. Sas c sta parczewski d (zm. a. 1724) x [s. Mikołaja Franciszka woj. podolskiego, m. Anny z Denhoffów, o. Marianny za Feliksem Wincentym Potockim, Joanny Franciszki za Chryzostomem Franciszkiem Załuskim i Konstancji za Andrzejem Małachowskim] y (1733)
 • 600 a Daniłowiczowa Anna z Denhoffów c starościna parczewska x [ż. Aleksandra z Żurowa] y (1733)
 • 600 a Denhoff Zygmunt Wiktor h. własn. c podkom. wieluński c podskarbi nadw. litewski d (zm. 1694) x [s. Stanisława star. wieluńskiego, m. Heleny Działyńskiej, o. Anny za Aleksandrem Daniłowiczem] y (1733)
 • 600 a Dobrogojski (Dobrogoyski) Jakub c plenipotent sądowy Józefa Strzeleckiego y (1739-1741)
 • 600 a Drzewiecki Piotr c arendarz dóbr Czarnon i Dziekciarnia y (1736)
 • 600 a Dworzański Michał d (1735)
 • 600 a Działyńska Anna z Radomickich d (zm. 1813) x [ż. Augustyna Działyńskiego woj. kaliskiego] y (1762)
 • 600 a Działyńska Helena x [c. Zygmunta woj. kaliskiego z Katarzyny Witosławskiej, 1. ż. Zygmunta Wiktora Denhoffa, podskarb. nadw. lit.] y (1733)
 • 600 a Działyńska Magdalena z Leszczyńskich
 • 600 a Działyńska Teofila zob. Szołdrska
 • 600 a Działyńska Teresa z Tarłów d (?-1725) x [ż. Zygmunta (zm. 1719/21)] y (1733, 1736)
 • 600 a Działyński Augustyn c wda kaliski d 1715-1759
 • 600 a Działyński Jakub c wojewodzic kaliski d (zm. 1730) x [s. Zygmunta woj. kaliskiego z Katarzyny Witosławskiej] y (1735-1736)
 • 600 a Działyński Józef d (1680-1735) x [br. Zygmunta, stryj Teofili z Działyńskich Szołdrskiej] y (1735)
 • 600 a Działyński Paweł c sta inowrocławski, sta nieszawski d (1601-1649) x [s. Michała] y (1736)
 • 600 a Działyński Paweł c wojewodzic kaliski x [s. Zygmunta, m. Magdaleny z Leszczyńskich] y (1735)
 • 600 a Działyński Zygmunt c wda kaliski d (zm. 1685)
 • 600 a Działyński Zygmunt c wojewodzic (?) kaliski y (1735)
 • 600 a Dziurkiewicz Barbara c klaryska poznańska y (1735)
 • 600 a Dziurkiewicz Kazimierz x [1. m. Joanny z Majchrowic] y (1735)
 • 600 a Dziurkiewiczowa Joanna zob. Korytowska y (1735)
 • 600 a Gądkowski Jakub c plenipotent sądowy Teofili z Działyńskich Szołdrskiej y (1739)
 • 600 a Gembart Teresa zob. Kretkowska
 • 600 a Gliński Jan c zastawnik dzierżawny (possessor obligatorius) dóbr Dachowa i Robakowo x [s. Franciszka] y (1735)
 • 600 a Gniatkowski Franciszek y (1742)
 • 600 a Golański c plenipotent sąd. y (1760)
 • 600 a Goliszewski c plenipotent sąd. y (1762)
 • 600 a Gostkowski Remigian y (1736)
 • 600 a Grabowski Andrzej Teodor c rotm. Jana III Sobieskiego c kaszt. chełmiński c pis. grodz. malborski c sędzia ziem. człuchowski d (ca 1655-1738) x [o. Jana Michała] y (1736)
 • 600 a Grabowski Jan Michał c kaszt. gdański i kaszt. elbląski c podkom. pomorski d (zm. 1770) x [s. Andrzeja Teodora]
 • 600 a Grabowski Józef c pełnomocnik star. łęczyckiego Stefana Szołdrskiego i jego żony Teofili z Działyńskich y (1733)
 • 600 a Grabscy 18 w.
 • 600 a Grabska Dorota x [ż. Józefa Smoleńskiego] y (1760, 1762)
 • 600 a Grabska Marianna x [ż. Antoniego Wierzchlejskiego] y (1760, 1762)
 • 600 a Grabski Józef d (zm. po 1786) x skarbnik inowłodzki y (1760, 1762)
 • 600 a Grabski Józef c podstoli łęczycki d (zm. a. 28 VI 1748) y (1760, 1762)
 • 600 a Grabski Stanisław y (1760)
 • 600 a Grabski Stefan c wojski łęczycki d (zm. 1776)
 • 600 a Grochowicka Anna x [ż. Antoniego] y (1762)
 • 600 a Gruszczyński Adam klan gnieźnieński, kaliski zm. 1712
 • 600 a Hanyżewski c dworak Teofili z Działyńskich Szołdrskiej y (1742)
 • 600 a Haza zob. Radke Sebastian
 • 600 a Izbińska Magdalena z Kretkowskich x [ż. Józefa sęd. ziem. sochaczewskiego] y (1760, 1762)
 • 600 a Janowski Stefan c plenipotent sąd. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej y (1740)
 • 600 a Jeziorkowski Józef c plenipotent sąd. Nereusza Krzywosądzkiego y (1751)
 • 600 a Kalkstein Stolińska Katarzyna z Chrząstowskich x [ż. Jana] y (1736)
 • 600 a Kalkstein Stoliński Jan c zastawnik dzierżawny Witrogoszcza i Izdebek x [m. Katarzyny z Chrząstowskich] y (1736)
 • 600 a Kłopotowski Szymon c plenipotent sąd. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej y (1741)
 • 600 a Kołudzka Zofia x [ż. Antoniego] y (1762)
 • 600 a Korytowska Joanna z Majchrowic (Malchrowic) Dziurkiewiczowa x [1. ż. Kazimierza Dziurkiewicza, 2. ż. Wojciecha Korytowskiego] y (1735)
 • 600 a Korytowski Wojciech x [s. Felicjana, m. Joanny z Majchrowic 1-o v. Kazimierzowej Dziurkiewiczowej] y (1735)
 • 600 a Kościelska Marianna z Rajskich x [ż. Marcina regenta ziem. poznańskiego, m. Józefa] y (1735)
 • 600 a Kościelski Józef h. Ogończyk x [s. Marcina i Marianny z Rajskich] y (1735)
 • 600 a Kościelski Marcin h. Ogończyk c regent ziem. poznański x [m. Marianny z Rajskich, o. Józefa] y (1735)
 • 600 a Kościelski Michał c regent ziem. poznański c dziedzic Słowikowa i Rękawczyna (pow. gnieźnieński) y (1735)
 • 600 a Kosińska Jadwiga x [c. Antoniego i Jadwigi z Rajskich] y (1735)
 • 600 a Kosiński Antoni x [m. Jadwigi Rajskiej] y (1735)
 • 600 a Koźmińska Apolinara x [ż. Adama kaszt. rogozińskiego] y (1735)
 • 600 a Kretkowscy 18 w.
 • 600 a Kretkowska Helena zob. Bojanowska
 • 600 a Kretkowska Justyna x [c. Andrzeja star. kowalskiego] y (1779)
 • 600 a Kretkowska Magdalena zob. Izbińska
 • 600 a Kretkowska Teresa z Gembartów x [ż. Andrzeja star. kowalskiego] y (1779)
 • 600 a Kretkowski Andrzej h. Dołęga c sta kowalski d (zm. 1758)
 • 600 a Kretkowski Andrzej h. Dołęga x [s. Andrzeja star. przedeckiego] y (1779)
 • 600 a Kretkowski Feliks c sta kowalski (?) x [s. Andrzeja star. kowalskiego] y (1779)
 • 600 a Kretkowski Feliks Ignacy c prezydent Trybunału Koronnego c bp chełmiński d (1657-1730)
 • 600 a Kretkowski Jakub Zygmunt c sta bobrownicki i przedecki d (zm. 1810) x [s. Andrzeja star. kowalskiego] y (1779)
 • 600 a Kryziński Ulniusz br. c deputat klasztorny do sądu grodzk. poznańskiego c dominikanin z klasztoru w Poznaniu y (1735)
 • 600 a Krzycki Władysław h. Kotwicz c subdelegat sądu grodz. nakielskiego c kasztelanic nakielski y (1733)
 • 600 a Krzywosądzki Nereusz c plenipotent sąd. Ludwika Szołdrskiego woj. inowrocł. i generała wlkp. y (1743, 1751)
 • 600 a Krzyżanowski Łukasz h. Świnka c pisarz poznański d (zm. 1740) y (1740)
 • 600 a Łączyński Andrzej jezuita c prefekt studiów i rektor kolegium we Lwowie d (1697-1763) x [s. Floriana z Katarzyny z Kamieniewskich] y (1736)
 • 600 a Łączyński Jerzy Antoni na Kutkorzu c podstarości i sędzia grodz. lwowski c chorąży żydaczowski d (zm. 1754) x [s. Andrzeja podkom. nowogródzkiego z Fredrówny wojewodzianki podolskiej] y (1736)
 • 600 a Łączyński Władysław Wojciech x [s. Floriana z Katarzyny z Kamieniewskich, br. Andrzeja jezuity] y (1736)
 • 600 a Leśniewicz Wojciech z Czempinia c woźny gen. wlkp. y (1751)
 • 600 a Lewandowicz Michał z Koszut c woźny generalny wlkp. y (1741)
 • 600 a Lipiński Maciej c komisarz star. Piotra Barankiewicza y (1736)
 • 600 a Magnuski Stanisław c dworak Władysława Szołdrskiego y (1742)
 • 600 a Majchrowicz Wojciech y (1735)
 • 600 a Makulski Marek Antoni c prepozyt kościoła par. w Bydgoszczy y (1736)
 • 600 a Małachowska Konstancja z Daniłowiczów c starościna smotrycka x [c. Aleksandra i Anny z Denhoffów, ż. Andrzeja] y (1733)
 • 600 a Malechowski Andrzej h. Habdank c star. nakielski d (zm. a. 22 V 1762) x [s. Macieja łowcz. kaliskiego] y (1750-1751)
 • 600 a Malechowski Michał h. Abdank x [s. Macieja łowcz. kaliskiego] y (1750)
 • 600 a Małyszka Zygmunt z Kórnika c woźny gen. wlkp. y (1739, 1742)
 • 600 a Mańkowscy 18 w. y (1736)
 • 600 a Marszewska Barbara x [c. Franciszka z Jadwigi z Płonczyńskich, ż. Józefa Kosickiego (zm. a. 1736)] y (1737)
 • 600 a Marszewska Jadwiga z Płonczyńskich x [ż. Franciszka, m. Konstantego, Marcina, Wojciecha, Barbary i Marianny] y (1734, 1737)
 • 600 a Marszewska Marianna x [c. Franciszka z Jadwigi z Płonczyńskich] y (1737)
 • 600 a Marszewski Franciszek z Bużenina h. Rogala x [m. Jadwigi z Płonczyńskich, o. Konstantego, Marcina i Wojciecha] y (1734)
 • 600 a Marszewski Konstanty h. Rogala x [s. Franciszka i Jadwigi z Płonczyńskich] y (1734, 1737)
 • 600 a Marszewski Marcin h. Rogala c profes kolegium w Poznaniu c superior w Wałczu c prof. teol. moralnej w Łaszczowie c jezuita d (1707- po 1759) x [s. Franciszka i Jadwigi z Płonczyńskich] y (1734, 1737)
 • 600 a Marszewski Wojciech h. Rogala c plenipotent Stefana Szołdrskiego c pisarz grodz. gnieźnieński c burgr. ziem. kcyński c instygator sądu grodz. w Poznaniu x [s. Franciszka i Jadwigi z Płonczyńskich] y (1732, 1734, 1736-1737)
 • 600 a Mazowiecki c plenipotent sąd. y (1760, 1762)
 • 600 a Mazuchowski Franciszek z Poznania c woźny gen. wlkp. y (1751)
 • 600 a Miaskowski Jan Kazimierz c surogator grodz. wschowski c podsędek wschowski x [o. Kaspra] y (1735)
 • 600 a Miaskowski Kasper x [s. Jana Kazimierza podsędka i surogatora wschowskiego] y (1735)
 • 600 a Michalski Michał c woźny gen. wlkp. y (1749)
 • 600 a Mikorski szl. y (1760)
 • 600 a Niegolewski Kazimierz h. Grzymała c star. pobiedziski y (1735)
 • 600 a Odorowski Jakub z Nakła c woźny generalny wlkp. y (1740)
 • 600 a Orzelska Katarzyna c klaryska bydgoska x [c. Zygmunta] y (1736)
 • 600 a Orzelski Aleksander y (1736)
 • 600 a Płonczyńska zob. Marszewska Jadwiga
 • 600 a Polewska Elżbieta x [benedyktynka toruńska] y (1735)
 • 600 a Polewski Jan y (1735)
 • 600 a Potocka Marianna z Daniłowiczów c starościanka parczewska x [c. Aleksandra i Anny z Denhoffów, ż. Feliksa Wincentego Potockiego z Krasnegostawu] y (1733)
 • 600 a Potulicka Teofila z Działyńskich 1v. Szołdrska d 1714-1790
 • 600 a Potulicka Teofila z Działyńskich 1v. Szołdrska d 1714-1790 y (1733)
 • 600 a Przyłuscy 18 w. y (1736)
 • 600 a Przyłuski Antoni y (1736)
 • 600 a Raczyńscy 18 w.
 • 600 a Raczyńska Anna h. Nałęcz x [c. Zygmunta, s. Józefa i Antoniego] y (1733, 1735, 1737)
 • 600 a Raczyński Antoni h. Nałęcz x [s. Zygmunta, br. Józefa i Anny] y (1733-1735)
 • 600 a Raczyński Józef h. Nałęcz x [s. Zygmunta, br. Antoniego i Anny] y (1733, 1735, 1737)
 • 600 a Raczyński Kazimierz c marszałek nadw. kor. starosta gen. wlkp d 1739-1824
 • 600 a Raczyński Zygmunt h. Nałęcz c star. jasieniecki c podsędek (sędzia surogator grodz.) nakielski d (ca 1590-1677) x [o. Anny, Antoniego i Józefa] y (1733, 1735)
 • 600 a Radke Haza Sebastian c burgrabia Konina y (1732)
 • 600 a Radomicka Anna zob. Działyńska
 • 600 a Rajska Marianna z Doleckich x [1. ż. Wojciecha Franciszka] y (1735)
 • 600 a Rajski Maciej x [s. Wojciecha Franciszka i Marianny z Doleckich] y (1735)
 • 600 a Rajski Wojciech Franciszek c zastawnik dóbr Runowo i Pierzchno Działyńskich x [m. Marianny z Doleckich, o. Macieja i Marianny] y (1735)
 • 600 a Rembowski c włodarz majątków Teofili z Działyńskich Szołdrskiej y (1742)
 • 600 a Russjan zob. Russyan
 • 600 a Russyan h. Nałęcz szl. c plenipotent sąd. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej Potulickiej y (1760)
 • 600 a Rzepecka Agnieszka c ksieni klasztoru Klarysek w Bydgoszczy
 • 600 a Sczaniecki Hermenegild ks. x [s. Franciszka z Oporowa] y (1736)
 • 600 a Sikorski Tomasz c świadek woźnego gen. wlkp. y (1740)
 • 600 a Skaławski Antoni h. Nałęcz x [s. Józefa] y (1762)
 • 600 a Skaławski Józef h. Nałęcz x [s. Aleksandra sęd. grodz. inowrocł.] y (1762)
 • 600 a Skaławski Stefan h. Nałęcz x [s. Józefa] y (1762)
 • 600 a Skrzyński c plenipotent sąd. y (1762)
 • 600 a Stawiski Stanisław y (1760)
 • 600 a Stoliński Jan zob. Kalkstein
 • 600 a Strzelecki Józef c włodarz i zastawnik (?) majątku Trzciel Szołdrskich y (1738-1740)
 • 600 a Święcicki Franciszek c pisarz pyzdrski y (1740, 1743)
 • 600 a Święcicki Mikołaj c sta pilski i ujski y (1736)
 • 600 a Szołdrscy 18 w.
 • 600 a Szołdrski Feliks d (1736-1795)
 • 600 a Szołdrski Ludwik c wda poznański d (1675-1749)
 • 600 a Szołdrski Stefan c sta łęczycki x [s. Ludwika, woj. inowrocł. i generała Wlkp., m. Teofili z Działyńskich]
 • 600 a Szołdrski Władysław c sta łęczycki i sta rogoziński d (zm. 1757) x [s. Ludwika woj. inowrocł. i generała Wlkp., br. Stefana star. łęczyckiego]
 • 600 a Tarło Piotr c bp poznański d (zm. 1722)
 • 600 a Tomicki Marcin c burgr. ziem. wschowski y (1736)
 • 600 a Tuchołka Michał h. Korzbok c dziedzic Czarnonu, Dziekciarni i Rościmina c ławnik tucholski i sędzia ziem. tucholski d (zm. po 1762) y (1737)
 • 600 a Ulatowski Jakub h. Jastrzębiec c plenipotent Teofili z Działyńskich Szołdrskiej Potulickiej c pisarz grodz. nakielski y (1745-1747, 1750)
 • 600 a Wilczewski Wawrzyniec z Wilkowa c woźny gen. wlkp. y (1743)
 • 600 a Wiśniowiecka, Teofila z Leszczyńskich 1v. Konarzewska d 1680-1757
 • 600 a Wójcicki Chryzostom c plenipotent sąd. Ludwika Szołdrskiego wdy inowrocławskiego y (1743, 1750)
 • 600 a Wyganowski Józef c plenipotent sąd. Ludwika i Władysława Szołdrskich c regent grodz. kaliski y (1742)
 • 600 a Zaborowski Tomasz c plenipotent sąd. y (1762)
 • 600 a Zadorscy zob. Zbijewska Urszula
 • 600 a Zakrzewski Andrzej c klan gnieźnieński kaliski d (zm. 1755)
 • 600 a Załuska Joanna Franciszka z Daniłowiczów c starościanka parczewska x [c. Aleksandra i Anny z Denhoffów, ż. Chryzostoma Franciszka Załuskiego] y (1733)
 • 600 a Zawadzka Eleonora x [ż. Ignacego Zawadzkiego podczasz. łukowskiego] y (1762)
 • 600 a Zbijewska Urszula z Zadorskich c dziedziczka Koszut x [ż. Stanisława, m. Pawła burgr. kujawskiego] y (1734, 1740)
 • 600 a Zbijewski Paweł h. Rola c burgr. kujawski c dziedzic Koszut x [s. Stanisława z Urszuli Zadorskiej] y (1734, 1740)
 • 600 a Zbijewski Stanisław h. Rola x [m. Urszuli z Zadorskich, o. Pawła burgr. kujawskiego] y (1740)
 • 600 a Zbijewski Wojciech y (1736)
 • 600 a Złotnicka Katarzyna c klaryska bydgoska y (1736)
 • 600 a Żółtowska Eufrozyna zob. Białobłocka
 • 610 a Benedyktynki Toruń 18 w.
 • 610 a Dominikanie Poznań 18 w.
 • 610 a Klaryski Bydgoszcz 18 w.
 • 610 a Klaryski Poznań 18 w.
 • 610 a Trybunał Koronny 18 w. apelacje
 • 651 a Białowice 18 w.
 • 651 a Bnin lasy sprzedaż 18 w.
 • 651 a Brandenburgia 18 w. handel
 • 651 a Bydgoszcz klaryski 18 w.
 • 651 a Bydgoszcz Kościół katolicki 18 w.
 • 651 a Czarmuń 18 w. (inwentarz dóbr) x [w. pod Więcborkiem]
 • 651 a Czarnom zob. Czarmuń
 • 651 a Czołowo 18 w.
 • 651 a Dziegciarnia 18 w. inwentarz dóbr
 • 651 a Dziekciarnia zob. Dziegciarnia
 • 651 a Huta 18 w. arenda
 • 651 a Izdebki? 18 w.
 • 651 a Kijewo x [w. w pow. pyzdrskim]
 • 651 a Kórnik kościół parafialny 18 w.
 • 651 a Kórnik lasy sprzedaż 18 w.
 • 651 a Kórnik majątek 18 w. (tytuły prawne i rozliczenia finansowe)
 • 651 a Koszuty 18 w. zastaw
 • 651 a Kromolice 18 w.
 • 651 a Łęczyckie starostwo 18 w. wykup
 • 651 a Lobnia? 18 w. czynsz roczny
 • 651 a Lwówek kościół par. 18 w.
 • 651 a Mieczewo 18 w.
 • 651 a Nowe Miasto 18 w. czynsz roczny
 • 651 a Pierzchno 18 w. zastaw x [w. pod Kórnikiem]
 • 651 a Poznań dominikanie 18 w.
 • 651 a Poznań klaryski 18 w.
 • 651 a Radzewo 18 w. zastaw
 • 651 a Rościmin 18 w. wykup i sprzedaż x [dział we wsi Wiele]
 • 651 a Runowo lasy sprzedaż 18 w.
 • 651 a Runowo zastaw 18 w. x [w. pod Kórnikiem]
 • 651 a Siercz 18 w. czynsz roczny
 • 651 a Stare Miasto 18 w. czynsz roczny
 • 651 a Suchodoły 18 w. x [w. w pow. i woj. łęczyckim]
 • 651 a Szczecinek 18 w. kupcy
 • 651 a Trzciel 18 w.
 • 651 a Wiele 18 w.
 • 651 a Witrogoszcz? 18 w.
 • 651 a Żabikowo x [w pow. pyzdrskim]
 • 651 a Zawady 18 w. arenda
 • 651 a Zimin 18 w. x [w. pod Kórnikiem]
 • 651 a Żydowo? 18 w.
 • 653 a Akta majątkowe właścicieli Kórnika
 • 653 a apelacje do Trybunału Koronnego 18 w.
 • 653 a argenteria Kórnik 18 w. (zastaw i wykup)
 • 653 a cesje długów 18 w. Wielkopolska
 • 653 a cesje sum pieniężnych 18 w. Wielkopolska
 • 653 a czynsze kościelne 18 w. Wielkopolska
 • 653 a czynsze roczne 18 w. Wielkopolska
 • 653 a darowizny 18 w. Ziemia Łęczycka
 • 653 a drewno sprzedaż 18 w. Wielkopolska
 • 653 a egzekucja dóbr 18 w. Wielkopolska
 • 653 a ekstrakty 18 w. Wielkopolska
 • 653 a hipoteki 18 w. Wielkopolska
 • 653 a ingrosacje 18 w. Wielkopolska
 • 653 a inskrypcje 18 w. Wielkopolska
 • 653 a inwentarze dóbr ziemskich 18 w. Wielkopolska
 • 653 a jazda oddział 18 w. Wielkopolska sprzedaż
 • 653 a kwerendy z akt grodzkich 18 w. Wielkopolska
 • 653 a kwity dłużne 18 w. Wielkopolska
 • 653 a majątki szlacheckie 18 w. Wielkopolska
 • 653 a manifestacje 18 w. Wielkopolska
 • 653 a oblaty 18 w. Wielkopolska
 • 653 a odroczenia rozpraw 18 w. Wielkopolska
 • 653 a pożyczki 18 w. Wielkopolska
 • 653 a procenty od pożyczek pieniężnych 18 w. Wielkopolska
 • 653 a procesy sądowe 18 w. Wielkopolska
 • 653 a rekognicje 18 w. Wielkopolska
 • 653 a rekwizycje (kwerendy) 18 w. Wielkopolska
 • 653 a rota jazdy 18 w. Wielkopolska sprzedaż
 • 653 a sądy polubowne 18 w. Wielkopolska
 • 653 a srebra kościelne Kórnik 18 w. (zastaw i wykup)
 • 653 a ugody polubowne 18 w. Wielkopolska
 • 653 a wykup długów 18 w. Wielkopolska
 • 653 a wyroki sądów polubownych 18 w. Wielkopolska
 • 653 a zapisy wierzytelności 18 w. Wielkopolska
 • 653 a zastawy majątków 18 w. Wielkopolska
 • 653 a zastawy sreber kościelnych 18 w. Wielkopolska
 • 653 a Żydzi 18 w. Wielkopolska opłata czynszowa
 • 852 j BK 01464
 • 920 a na dok. pojawia się kilka powtarzających się wzorów pieczęci tych samych właścicieli:
 • 920 a pieczęcie k. 15, 17, 34, 37v, 39, 41, 43, 44v, 46, 48v, 54, 56, 59v-60, 67, 69, 74, 76-77, 96, 98v, 105v-106, 109, 118v, 121, 122v, 123v, 127v, 128v, 129v, 131, 136v, 137v, 138v, 141v, 148v, 149v, 166, 170v, 172v, 183?, 188, 189v, 190v, 199, 206, 208v b opłatkowe d Szołdrski Ludwik z Szołdr (zm. 1749), woj. inowrocławski i star. gen. Wielkopolski g owalne i majuskulna legenda otokowa w bordiurze: "LUDOVICVS A SZOLDRY . SZOLDRSKI . PALATIN[US] . IUNIVLADISLAV[IENSIS] . MAIORIS . POLONIAE G[E]N[ER]ALIS . CAP[ITA]NEVS : DISTR[ICTVS] POSNAN[IENSIS] (ostatnie dwa wyrazy z powodu długości całego napisu znalazły się w polu pieczętnym), zazwyczaj trudno czytelna, w zależności od dokładności przyłożenia pieczęci do dok. j przeważnie słabo odciśnięte, niektóre prawie nieczytelne lub zniekształcone k herb Łodzia w owalu zwieńczonym koroną, z panopliami (bez hełmu i klejnotu)
 • 920 a pieczęcie k. 19, 116v, 135, 207?, 214 b opłatkowe d Szołdrski Ludwik z Szołdr (zm. 1749), woj. inowrocławski i star. gen. Wielkopolski g owalne i majuskulna legenda otokowa w bordiurze: "LUDOVICVS A SZOLDRY . SZOLDRSKI . PALATIN[VS] . IUNIVLADISLAV[IENSIS] . POLONIAE . G[E]N[ER]ALIS . CAP[ITA]NEVS . * DISTR[ICTUS] COSTEN[SIS]" (przynajmniej ostatni wyraz ze względu na długość napisu znalazł się w polu pieczętnym), w różnym stopniu czytelna, w zależności od dokładności przyłożenia do dok. j słabo odciśnięta, częściowo nieczytelna k herb Łodzia w stylizowanym kartuszu z koroną (bez hełmu i klejnotu)
 • 920 a pieczęcie k. 21v, 23v, 28v, 29v, 31v, 32v, 55, 83, 90, 93, 110v, 113 b opłatkowe d Działyński August h. Ogończyk, kaszt. kowalski i star. nakielski g okrągłe i majuskulna legenda otokowa w bordiurze: "(...) A DZIAŁYN : DZAŁYNSKI [!] : CAPITANUS [!] : NACLENSIS : etC : A : P (?) : S (?) :" j częściowo nieczytelne lub słabo czytelne k herb Ogończyk pełny w owalnym stylizowanym kartuszu z panopliami
 • 920 a pieczęcie k. 22, 27, 64v b opłatkowe d Bniński Wojciech h. Łodzia (?), kaszt. kowalski i star. nakielski g okrągłe i majuskulna legenda otokowa w bordiurze (prawie nieczytelna): "S[IGILLVM] * ALBERTI * A BNIN (...) CASTELLANI (?) (...)" j bardzo słabo czytelne k herb Łodzia pełny z panopliami
 • 920 a pieczęcie k. 25, 30v, 49-52, 62v, 63v, 65v, 72, 73v, 97v, 100v, 150v-151, 155, 156v, 158, 159v, 160v, 161v, 162v, 164, 169 b opłatkowe d Działyński August h. Ogończyk (zm. 1759), kaszt. kowalski i star. nakielski g owalne i majuskulna legenda otokowa w bordiurze: "AUGUSTINUS . COMES . A . DZIALYN . DZIALYNSKI . CAPITANEUS . NACLENSIS *", zazwyczaj słabo czytelna j słabo czytelne k herb Ogończyk pełny z panopliami
 • 920 a ślad po pieczęci opłatkowej k. 176
 • 920 a pieczęcie silnie zniekształcone k. 177, 179, 211v, 219v, 226v d (zapewne Ludwika Szołdrskiego)
 • 920 a pieczęć k. 186 b opłatkowa d Szołdrski Władysław h. Łodzia (zm. 1757)?, star. rogoziński, generał Wielkopolski, woj. inowrocławski g owalna i majuskulna legenda otokowa w bordiurze: "VLADISLAVS * A * SZOLDRY * SZOLDRSKI * (...)NSIS * ROGOSNEN[SIS] * CAPITAN[E]VS [!]" k herb Łodzia w stylizowanym owalnym kartuszu zwieńczonym koroną
 • 920 a pieczęć k. 197 b opłatkowa d Goltz v. Golcz v. Gulcz Henryk Rüdiger, star. wałecki (?) h. własnego g okrągła i majuskulna legenda otokowa w bordiurze, prawie nieczytelna: "(...)NRI(...) (...)ER * BARODE * GOLTZCEWO (?) (...)" j częściowo nieczytelna k herb Golc (Golcz, Gulcz) pełny
 • 920 a pieczęcie k. 201v, 209, 215v, 225v b opłatkowe d Szołdrski Władysław z Szołdr h. Łodzia (zm. 1757), star. rogoziński, generał Wielkopolski, woj. inowrocławski g okrągłe i majuskulna legenda otokowa w bordiurze: "VLADISLA(VS) . a . SZOLDRY . SZOLDRSKI . MAIOR(IS) POL(ONIAE) G[ENERA]LIS . ROGO(SNENSIS) CAP[ITA]NE(VS) DISTRIITV [!] POSNAN[IENSI]" (dwa ostatnie słowa umieszczone mniejszym modułem liter w polu pieczętnym nad herbem) j bardzo dobrze zachowana (k. 201v) k herb Łodzia w koronie i z panopliami
 • 920 a pieczęcie k. 210v, 216v, 217v, 218v b opłatkowe d Działyński Jakub h. Ogończyk (zm. 1756), star. nakielski, podkom. poznański, woj. malborski g okrągłe i majuskulna legenda otokowa w bordiurze: "IACOBUS . A . KOSCIELEC [ET] DZIALYN . DZIALYNSKI . NACLEN[SIS] : etC : CAP[ITA]NEUS / (...)" (zakończenie napisu umieszczone mniejszym modułem pisma w polu pieczętnym nad herbem) j słabo czytelne (zwłaszcza na kk. 216v, 217v i 218v) k herb Ogończyk w stylizowanym kartuszu z klejnotem w koronie i panopliami
 • 920 a pieczęcie k. 229, 234 b opłatkowe e ziemska sieradzka i Trybunału Koronnego w Piotrkowie g okrągłe i majuskulna legenda otokowa w podwójnej bordiurze: "SIGILLVM IVDICIS TERRESTRIS SIRADZIENSIS ET TRIBVNALIS REGNI MAIORIS POLONIE" (wszystkie litery "N" w napisie odwrócone); w górnej części pola pieczętnego pośród ornamentu roślinnego rozdzielona data "1760" j bardzo ładna, dobrze zachowana i czytelna (k. 229) k herb |Królestwa Polskiego lub Wielkopolski (Orzeł biały, tu bez korony) z tarczą z herbem własnym sędziego ziemsk. sieradzkiego (|Sulima) na piersi w owalnym, bardzo ozdobnym kartuszu zwieńczonym koroną; po bokach 2 małe herby z klejnotami w koronach, w znacznie mniejszych owalnych kartuszach, ujętych z góry i od dołu główkami orłów: prwdp. |Kolumna (odmienny klejnot: lew wspięty trzymający uniesioną szablę) oraz |Poraj
 • 920 a pieczęć k. 235 b opłatkowa d Kretkowski Jakub Zygmunt h. Dołęga (ok. 1740-1810), star. przedecki g okrągła i majuskulna legenda otokowa w bordiurze, częśc. nieczytelna: "IACOBUS : SIGIS[MUNDUS] . A KRETKOWI : KRETKOWSKI . (...)ENSIS : PRZEDECENSIS (?) *" j niezbyt czytelna k herb Dołęga w stylizowanym kartuszu z klejnotem w koronie i panopliami
 • 999 a WK, KK

Indexes