Prace Komisji Filologicznej

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 2603
 • Tytuł : Prace Komisji Filologicznej
 • Redaktor : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny
 • Wydawca : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • Miejsce wydania : Poznań Polska
 • Data wydania : [1921]-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • T. 1, 1921, z. 1 Hammer Seweryn O wpływie tragedji Eurypidesa "Hippolytos" na poezję hellenistyczną
  • T. 1, 1922, z. 2 Pollak Roman "Gofred" Tassa - Kochanowskiego
  • T. 1, 1922, z. 3 Grabowski Tadeusz Z dziejów literatury unicko-prawosławnej w Polsce : 1630-1700
  • T. 2, 1923, z. 1 Morawski Józef facet en Françoys [...]
  • T. 2, 1923, z. 2 Klinger Witold Przyczynki do fragmentów tetrametrycznych Archilocha
  • T. 2, 1923, z. 3 Klinger Witold Z motywów wędrownych pochodzenia klasycznego
  • T. 2, 1923, z. 4 Massey Bernard Wilfrid Arbuthnot compound epithets of Shelley and Keats [...]
  • T. 3, 1927
  • T. 4, 1930
  • T. 5, 1933
  • T. 6, 1934, z. 1 Troczyński Konstanty Zagadnienia dynamiki poezji
  • T. 6, 1934, z. 2 Grabowski Tadeusz Krytyka literacka w Polsce w epoce realizmu i modernizmu (1863-1933)
  • T. 6, 1934, z. 3 Berger Jan Jerzy Büchner
  • T. 6, 1934, z. 4 Ćwikliński Ludwik Przyczynki do historii poezji polsko-łacińskiej w. XVI
  • T. 7, 1934, z. 1 Zabrocki Ludwik Gwara borów tucholskich : szkic historyczno-genetyczny
  • T. 7, 1934, z. 2 Klinger Witold Ze starożytnej wiary ludowej [...]
  • T. 7, 1934, z. 3 Wyrembek Anna Morawski Józef legendes du "Fiance de la Vierge" [...]
  • T. 7, 1934, z. 4 Sajdak Jan Liber Suda
  • T. 7, 1935, z. 5 Klinger Witold Z motywów wędrownych pochodzenia klasycznego
  • T. 7, 1935, z. 6 Śmieszek Antoni Notes on Egyptian accent as evidenced in Coptic nouns
  • T. 7, 1935, z. 7 Stojanowski Karol Źródła tzw. Kroniki Ura Linda
  • T. 8, 1936, z. 1 Szczygielska Irena Przybyszewski jako dramaturg
  • T. 8, 1937, z. 2 Markowski Hieronim Diatagma Kaisaros [...]
  • T. 8, 1937, z. 3 Klinger Witold Ze studiów nad liryką grecką [...]
  • T. 8, 1938, z. 4 Miśkowiak Jan Ze studiów nad "Sowizdrzałem" w Polsce
  • T. 8, 1938, z. 5 Ułaszyn Henryk Przyczynki leksykalne, 2
  • T. 9, 1937 Wierczyński Stefan Vrtel- Staropolska legenda o św. Aleksym [...]
  • T. 10, 1938 Mężyński Kazimierz Rosja w wykładach paryskich Mickiewicza
  • T. 11, 1939, z. 1 Steffen V. Quaestionum tragicoraum capita tria
  • T. 11, 1948, z. 2 Massey Bernard Wilfrid Arbuthnot Fish-Names in the British Commonwealth [...]
  • T. 11, 1948, z. 3 Steffen V. De somnio Herondae [...]
  • T. 11, 1949, z. 4 Steffen V. De Sophoclis indagatoribus [...]
  • T. 11, 1952, z. 5 Steffen V. Satyragraphorum graecorum [...]
  • T. 12, 1948, z. 1 Berger J. Przekłady Kasprowicza [...] cz. 1
  • T. 12, 1948, z. 2 Otrębski J. Życie wyrazów w języku polskim [...]
  • T. 12, 1948, z. 3 Arrianus Flavius Arriana Flaviusa Żegluga dookoła Pontu [...]
  • T. 13, 1949, z. 1 Szweykowski Z. Pan Tadeusz - poemat humorystyczny
  • T. 13, 1950, z. 2 Sobierajski Z. Elementy gwarowe w utworach Kasprowicza [...]
  • T. 13, 1951, z. 3 Zabrocki L. Usilnienie i lenicja w językach indoeuropejskich i ugrofińskim
  • T. 14, 1951, z. 1 Cimochowski W. dialecte de Dushmani [...]
  • T. 14, 1952, z. 2 Sobierajski Z. Gwary kujawskie [...]
  • T. 15, 1956, z. 1 Bąk S. Gwary ludowe na Dolnym Śląsku, cz. 1
  • T. 15, 1953, z. 2 Kaczmarek L. Kształtowanie się mowy dziecka
  • T. 15, 1954, z. 3 Moszyński L. Geografia niektórych zapożyczeń niemieckich [...]
  • T. 15, 1955, z. 4 Kaczmarek L. Kwestionariusz do ustalania zaburzeń mowy dzieci [...]
  • T. 16, 1953, z. 1 Wikarjak J. Pochodzenie Herodota [...]
  • T. 16, 1955, z. 2 Dobrzycka I. conditions of living [...]
  • T. 16, 1955, z. 3 Steffen V. Quaestiones lyricae [...] F. 1
  • T. 16, 1956, z. 4 Antkowski F. chronologie [...]
  • T. 16, 1957, z. 5 Zbierski H. Shakespeare [...]
  • T. 16, 1962, z. 6 Janicka I. comic elements [...]
  • T. 17, 1956, z. 1 Berger J. Literatura niemiecka w przekładach Marii Konopnickiej [...]
  • T. 17, 1956, z. 2 Rudnicki M. Językoznawstwo polskie [...]
  • T. 17, 1957, z. 3 Maciejewski J. "Wielkopolskie" opowiadania Henryka Sienkiewicza [...]
  • T. 18, 1960, z. 1 Sobierajski Z. Polskie teksty gwarowe [...]
  • T. 18, 1961, z. 2 Sobierajski Z. Polskie teksty gwarowe II. Śląsk-Wielkopolska
  • T. 18, 1963-64, z. 3 Sobierajski Z. Polskie teksty gwarowe III. Wielkopolska-Pomorze
  • T. 18, 1963-64, z. 3 Sobierajski Z. Polskie teksty gwarowe IV. Lubawskie-Ostródzkie-Kaszuby
  • T. 19, 1959, z. 1 Rudnicki M. Prasłowiańszczyzna Lechia-Polska. I Wyłonienie się Słowian spośród ludów indoeuropejskich [...]
  • T. 19, 1961, z. 2 Rudnicki M. Prasłowiańszczyzna Lechia-Polska. II Wspólnota słowiańska wspólnota Lechicka-Polska
  • T. 20, 1960, z. 1 Pełczyński M. Studia macaronica [...]
  • T. 21, 1961, z. 1 Wikarjak J. Historia powszechna Herodota [...]
  • T. 21, 1961, z. 2 Ligacz R. Fremde einflüsse auf das Kunstdrama [...]
  • T. 21, 1963, z. 3 Grabowski T. Ze studiów nad teatrem jezuickim [...]
  • T. 21, 1963, z. 4 Bolz B. Niewolnicy w pismach Cicerona
  • T. 22, 1961, z. 1 Tyszkiewicz T. "Sobótka" <1869-1871> "Tygodnik Wielkopolski" [...]
  • T. 22, 1964, z. 2 Sługocka L. deutsche Polenliteratur [...]
  • T. 22, 1972, z. 3 Dutkowski J. Božena Němcova w Polsce
  • T. 23, 1968, z. 1 Labuda A. th~Oemes de l'adolescence dans l'oeuvre d'Andre Gide 1
  • T. 23, 1969, z. 2 Labuda A. themes de l'adolescence dans l'oeuvre d'Andre Gide 2
  • T. 23, 1970, z. 3 Sienicka M. Dimensions of man as seen by T.S. Eliot in his early poetry
  • T. 24, 1971, z. 1 Najdawniejszy kalendarz gnieźnieński
  • T. 25, 1975 Witczak T. Studia nad twórczością Mikołaja Reja
  • T. 26, 1975 Sługocka L. Powojenna zachodnioniemiecka liryka o Polsce [...]
  • T. 27, 1986 Świdziński J. Literatura polska w ZSRR. Zakres i kirunki badań
  • T. 28, 1991 Słowiński L. Z dziejów nauczania literatury [...]
  • T. 29, 1991 Wojciechowska E. Problematyka moralna w powieściach Tarjei Vesaasa
  • T. 30, 1991 Jakóbczyk S. Porównywanie w glottodydaktyce
  • T. 31, 1991 [Drugie] II Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie [...]
  • T. 32, 1991 Język, literatura, kultura Słowian [...]
  • T. 33, 1995 Słowiński L. Będziem Polakami [...]
  • T. 34, 1991 Mickiewicz - Puszkin. Materiały źródłowe i bibliograficzne. Antologia. T. 1: Mickiewicz o Puszkinie
  • T. 35, 1992 Studia romanistyczne i literaturoznawcze [...]
  • T. 36, 1993 Vasylenko V. Polskie losy Dantego [...]
  • T. 37, 1995 Zapomniane wielkości romantyzmu [...]
  • T. 38, 1997 Nie tylko o Norwidzie [...]
  • T. 39, 1998 Victori Steffen in memoriam. Materiały konferencji [...]
  • T. 40, 1999 Ze studiów nad literaturą rosyjską i polską
  • T. 41, 1999 Z problematyki współczesnych przekładów twórczości Mickiewicza [...]
  • T. 42, 2001 W dwusetną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza [...]
  • T. 43, 2000 Słowiński L. Tradycja i postęp. Studia z dziejów edukacji [...]
  • T. 44, 2002 Na początku wieku. Rozważania o tradycji
  • T. 45, 2002 Na pozytywistycznej niwie
  • T. 46, 2003 Wydalony z Parnasu. Księga [...]
  • T. 47, 2006 Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego
  • T. 48, 2007 Kresy - dekonstrukcja
  • T. 49, 2007 Biografie romantycznych poetów
  • T. 50, 2007 Koc Krzysztof Czytanie świata. Reportaże Ryszarda Kapuścińskiego w edukacji polonistycznej
  • T. 51, 2008 Sobieraj Tomasz Prus versus Świętochowski. W sporze o naukowość, krytykę pozytywną i "Lalkę"
  • T. 52, 2008 Puk Marlena Mit tułacza i wygnańca w twórczości Owidiusza
  • T. 53, 2008 Wójtowicz-Stefańska Agata Symbol, ironia i groteska w edukacji polonistycznej
  • T. 54, 2008 Piękno wieku dziewiętnastego. Studia i szkice z historii literatury i estetyki
  • T. 55, 2008 Stróżyński Mateusz Mystical Experience and Philosophical Discourse in Plotinus = Doświadczenie mistyczne i dyskurs filozoficzny u Plotyna
  • T. 56, 2008 Stolarczyk-Gembiak Anna Zwischen Christentum und Moderne. Ruth Schaumann und ihr Prosawerk im Dritten Reich
  • T. 57, 2008 Narracje o Polsce
  • T. 58, 2008 Norwid - artysta. W 125. rocznicę śmierci poety
  • T. 59,2, 2009 Polemika Krytycznoliteracka w Polsce. T. 2: Dwa głosy o sztuce: Klaczko i Norwid
  • T. [59,3], 2010 Polemika Krytycznoliteracka w Polsce. T. 3: Krajewska Joanna "Jazgot niewieści" i "męskie kasztele". Z dziejów sporu o literaturę kobiecą w Dwudziestoleciu międzywojennym
  • T. 60, 2009 Przemyśleć wszystko.... Stanisława Wyspiańskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej
  • T. 61, 2009 Błaszczak Monika Ekrany i lustra w polskim dramacie współczesnym
  • T. 62, 2009 Lasek Anna Maria Nonnos' Spiel mit den Gattungen in den Dionysiaka
  • T. 63, 2010 Stępień Piotr Towards the Strophic Grammar of Greek Tragedy
  • T. 64, 2010 Literatura a filozofia
 • Seria : Polemika Krytycznoliteracka w Polsce
 • Uwagi : pol. fr. ang. niem.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Herodot
  • Cicero Marcus Tullius
  • Bachmann, Ingeborg (1926-1973)
  • Kraszewski, Józef Ignacy
  • Kapuściński, Ryszard (1932-2007)
  • Klaczko, Julian (1825-1906)
  • Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883)
  • Ovidius Publius Naso (43 a.C.-ca 17)
  • Plotyn (204-270 r. n.e.)
  • Shelley, Percy Bysshe
  • Schaumann, Ruth (1899-1975)
  • Němcova, Božena
  • Wyspiański, Stanisław (1869-1907)
  • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny Komisja Filologiczna

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a PRACE
 • 245 $a Prace Komisji Filologicznej $c Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny
 • 260 $a Poznań $b Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk $c [1921]- $k Polska
 • 300 $c
 • 310 $a Niereg.
 • 362 $a T. 1, 1921, z. 1 $b Hammer Seweryn $c O wpływie tragedji Eurypidesa "Hippolytos" na poezję hellenistyczną
 • 362 $a T. 1, 1922, z. 2 $b Pollak Roman $c "Gofred" Tassa - Kochanowskiego
 • 362 $a T. 1, 1922, z. 3 $b Grabowski Tadeusz $c Z dziejów literatury unicko-prawosławnej w Polsce : 1630-1700
 • 362 $a T. 2, 1923, z. 1 $b Morawski Józef $c Le ||facet en Françoys [...]
 • 362 $a T. 2, 1923, z. 2 $b Klinger Witold $c Przyczynki do fragmentów tetrametrycznych Archilocha
 • 362 $a T. 2, 1923, z. 3 $b Klinger Witold $c Z motywów wędrownych pochodzenia klasycznego
 • 362 $a T. 2, 1923, z. 4 $b Massey Bernard Wilfrid Arbuthnot $c The ||compound epithets of Shelley and Keats [...]
 • 362 $a T. 3, 1927
 • 362 $a T. 4, 1930
 • 362 $a T. 5, 1933
 • 362 $a T. 6, 1934, z. 1 $b Troczyński Konstanty $c Zagadnienia dynamiki poezji
 • 362 $a T. 6, 1934, z. 2 $b Grabowski Tadeusz $c Krytyka literacka w Polsce w epoce realizmu i modernizmu (1863-1933)
 • 362 $a T. 6, 1934, z. 3 $b Berger Jan $c Jerzy Büchner
 • 362 $a T. 6, 1934, z. 4 $b Ćwikliński Ludwik $c Przyczynki do historii poezji polsko-łacińskiej w. XVI
 • 362 $a T. 7, 1934, z. 1 $b Zabrocki Ludwik $c Gwara borów tucholskich : szkic historyczno-genetyczny
 • 362 $a T. 7, 1934, z. 2 $b Klinger Witold $c Ze starożytnej wiary ludowej [...]
 • 362 $a T. 7, 1934, z. 3 $b Wyrembek Anna $b Morawski Józef $c Les ||legendes du "Fiance de la Vierge" [...]
 • 362 $a T. 7, 1934, z. 4 $b Sajdak Jan $c Liber Suda
 • 362 $a T. 7, 1935, z. 5 $b Klinger Witold $c Z motywów wędrownych pochodzenia klasycznego
 • 362 $a T. 7, 1935, z. 6 $b Śmieszek Antoni $c Notes on Egyptian accent as evidenced in Coptic nouns
 • 362 $a T. 7, 1935, z. 7 $b Stojanowski Karol $c Źródła tzw. Kroniki Ura Linda
 • 362 $a T. 8, 1936, z. 1 $b Szczygielska Irena $c Przybyszewski jako dramaturg
 • 362 $a T. 8, 1937, z. 2 $b Markowski Hieronim $c Diatagma Kaisaros [...]
 • 362 $a T. 8, 1937, z. 3 $b Klinger Witold $c Ze studiów nad liryką grecką [...]
 • 362 $a T. 8, 1938, z. 4 $b Miśkowiak Jan $c Ze studiów nad "Sowizdrzałem" w Polsce
 • 362 $a T. 8, 1938, z. 5 $b Ułaszyn Henryk $c Przyczynki leksykalne, 2
 • 362 $a T. 9, 1937 $b Wierczyński Stefan Vrtel- $c Staropolska legenda o św. Aleksym [...]
 • 362 $a T. 10, 1938 $b Mężyński Kazimierz $c Rosja w wykładach paryskich Mickiewicza
 • 362 $a T. 11, 1939, z. 1 $b Steffen V. $c Quaestionum tragicoraum capita tria
 • 362 $a T. 11, 1948, z. 2 $b Massey Bernard Wilfrid Arbuthnot $c Fish-Names in the British Commonwealth [...]
 • 362 $a T. 11, 1948, z. 3 $b Steffen V. $c De somnio Herondae [...]
 • 362 $a T. 11, 1949, z. 4 $b Steffen V. $c De Sophoclis indagatoribus [...]
 • 362 $a T. 11, 1952, z. 5 $b Steffen V. $c Satyragraphorum graecorum [...]
 • 362 $a T. 12, 1948, z. 1 $b Berger J. $c Przekłady Kasprowicza [...] cz. 1
 • 362 $a T. 12, 1948, z. 2 $b Otrębski J. $c Życie wyrazów w języku polskim [...]
 • 362 $a T. 12, 1948, z. 3 $b Arrianus Flavius $c Arriana Flaviusa |Żegluga dookoła Pontu [...]
 • 362 $a T. 13, 1949, z. 1 $b Szweykowski Z. $c Pan Tadeusz - poemat humorystyczny
 • 362 $a T. 13, 1950, z. 2 $b Sobierajski Z. $c Elementy gwarowe w utworach Kasprowicza [...]
 • 362 $a T. 13, 1951, z. 3 $b Zabrocki L. $c Usilnienie i lenicja w językach indoeuropejskich i ugrofińskim
 • 362 $a T. 14, 1951, z. 1 $b Cimochowski W. $c Le ||dialecte de Dushmani [...]
 • 362 $a T. 14, 1952, z. 2 $b Sobierajski Z. $c Gwary kujawskie [...]
 • 362 $a T. 15, 1956, z. 1 $b Bąk S. $c Gwary ludowe na Dolnym Śląsku, cz. 1
 • 362 $a T. 15, 1953, z. 2 $b Kaczmarek L. $c Kształtowanie się mowy dziecka
 • 362 $a T. 15, 1954, z. 3 $b Moszyński L. $c Geografia niektórych zapożyczeń niemieckich [...]
 • 362 $a T. 15, 1955, z. 4 $b Kaczmarek L. $c Kwestionariusz do ustalania zaburzeń mowy dzieci [...]
 • 362 $a T. 16, 1953, z. 1 $b Wikarjak J. $c Pochodzenie Herodota [...]
 • 362 $a T. 16, 1955, z. 2 $b Dobrzycka I. $c The ||conditions of living [...]
 • 362 $a T. 16, 1955, z. 3 $b Steffen V. $c Quaestiones lyricae [...] F. 1
 • 362 $a T. 16, 1956, z. 4 $b Antkowski F. $c La ||chronologie [...]
 • 362 $a T. 16, 1957, z. 5 $b Zbierski H. $c Shakespeare [...]
 • 362 $a T. 16, 1962, z. 6 $b Janicka I. $c The ||comic elements [...]
 • 362 $a T. 17, 1956, z. 1 $b Berger J. $c Literatura niemiecka w przekładach Marii Konopnickiej [...]
 • 362 $a T. 17, 1956, z. 2 $b Rudnicki M. $c Językoznawstwo polskie [...]
 • 362 $a T. 17, 1957, z. 3 $b Maciejewski J. $c "Wielkopolskie" opowiadania Henryka Sienkiewicza [...]
 • 362 $a T. 18, 1960, z. 1 $b Sobierajski Z. $c Polskie teksty gwarowe [...]
 • 362 $a T. 18, 1961, z. 2 $b Sobierajski Z. $c Polskie teksty gwarowe II. Śląsk-Wielkopolska
 • 362 $a T. 18, 1963-64, z. 3 $b Sobierajski Z. $c Polskie teksty gwarowe III. Wielkopolska-Pomorze
 • 362 $a T. 18, 1963-64, z. 3 $b Sobierajski Z. $c Polskie teksty gwarowe IV. Lubawskie-Ostródzkie-Kaszuby
 • 362 $a T. 19, 1959, z. 1 $b Rudnicki M. $c Prasłowiańszczyzna Lechia-Polska. I |Wyłonienie się Słowian spośród ludów indoeuropejskich [...]
 • 362 $a T. 19, 1961, z. 2 $b Rudnicki M. $c Prasłowiańszczyzna Lechia-Polska. II |Wspólnota słowiańska wspólnota Lechicka-Polska
 • 362 $a T. 20, 1960, z. 1 $b Pełczyński M. $c Studia macaronica [...]
 • 362 $a T. 21, 1961, z. 1 $b Wikarjak J. $c Historia powszechna Herodota [...]
 • 362 $a T. 21, 1961, z. 2 $b Ligacz R. $c Fremde einflüsse auf das Kunstdrama [...]
 • 362 $a T. 21, 1963, z. 3 $b Grabowski T. $c Ze studiów nad teatrem jezuickim [...]
 • 362 $a T. 21, 1963, z. 4 $b Bolz B. $c Niewolnicy w pismach Cicerona
 • 362 $a T. 22, 1961, z. 1 $b Tyszkiewicz T. $c "Sobótka" <1869-1871> "Tygodnik Wielkopolski" [...]
 • 362 $a T. 22, 1964, z. 2 $b Sługocka L. $c Die ||deutsche Polenliteratur [...]
 • 362 $a T. 22, 1972, z. 3 $b Dutkowski J. $c Božena Němcova w Polsce
 • 362 $a T. 23, 1968, z. 1 $b Labuda A. $c Les ||th~Oemes de l'adolescence dans l'oeuvre d'Andre Gide 1
 • 362 $a T. 23, 1969, z. 2 $b Labuda A. $c Les ||themes de l'adolescence dans l'oeuvre d'Andre Gide 2
 • 362 $a T. 23, 1970, z. 3 $b Sienicka M. $c Dimensions of man as seen by T.S. Eliot in his early poetry
 • 362 $a T. 24, 1971, z. 1 $b Najdawniejszy kalendarz gnieźnieński
 • 362 $a T. 25, 1975 $b Witczak T. $c Studia nad twórczością Mikołaja Reja
 • 362 $a T. 26, 1975 $b Sługocka L. $c Powojenna zachodnioniemiecka liryka o Polsce [...]
 • 362 $a T. 27, 1986 $b Świdziński J. $c Literatura polska w ZSRR. Zakres i kirunki badań
 • 362 $a T. 28, 1991 $b Słowiński L. $c Z dziejów nauczania literatury [...]
 • 362 $a T. 29, 1991 $b Wojciechowska E. $c Problematyka moralna w powieściach Tarjei Vesaasa
 • 362 $a T. 30, 1991 $b Jakóbczyk S. $c Porównywanie w glottodydaktyce
 • 362 $a T. 31, 1991 $b [Drugie] II |Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie [...]
 • 362 $a T. 32, 1991 $c Język, literatura, kultura Słowian [...]
 • 362 $a T. 33, 1995 $b Słowiński L. $c Będziem Polakami [...]
 • 362 $a T. 34, 1991 $c Mickiewicz - Puszkin. Materiały źródłowe i bibliograficzne. Antologia. T. 1: Mickiewicz o Puszkinie
 • 362 $a T. 35, 1992 $c Studia romanistyczne i literaturoznawcze [...]
 • 362 $a T. 36, 1993 $b Vasylenko V. $c Polskie losy Dantego [...]
 • 362 $a T. 37, 1995 $c Zapomniane wielkości romantyzmu [...]
 • 362 $a T. 38, 1997 $c Nie tylko o Norwidzie [...]
 • 362 $a T. 39, 1998 $c Victori Steffen in memoriam. Materiały konferencji [...]
 • 362 $a T. 40, 1999 $c Ze studiów nad literaturą rosyjską i polską
 • 362 $a T. 41, 1999 $c Z problematyki współczesnych przekładów twórczości Mickiewicza [...]
 • 362 $a T. 42, 2001 $c W dwusetną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza [...]
 • 362 $a T. 43, 2000 $b Słowiński L. $c Tradycja i postęp. Studia z dziejów edukacji [...]
 • 362 $a T. 44, 2002 $c Na początku wieku. Rozważania o tradycji
 • 362 $a T. 45, 2002 $c Na pozytywistycznej niwie
 • 362 $a T. 46, 2003 $c Wydalony z Parnasu. Księga [...]
 • 362 $a T. 47, 2006 $c Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego
 • 362 $a T. 48, 2007 $c Kresy - dekonstrukcja
 • 362 $a T. 49, 2007 $c Biografie romantycznych poetów
 • 362 $a T. 50, 2007 $b Koc Krzysztof $c Czytanie świata. Reportaże Ryszarda Kapuścińskiego w edukacji polonistycznej
 • 362 $a T. 51, 2008 $b Sobieraj Tomasz $c Prus versus Świętochowski. W sporze o naukowość, krytykę pozytywną i "Lalkę"
 • 362 $a T. 52, 2008 $b Puk Marlena $c Mit tułacza i wygnańca w twórczości Owidiusza
 • 362 $a T. 53, 2008 $b Wójtowicz-Stefańska Agata $c Symbol, ironia i groteska w edukacji polonistycznej
 • 362 $a T. 54, 2008 $c Piękno wieku dziewiętnastego. Studia i szkice z historii literatury i estetyki
 • 362 $a T. 55, 2008 $b Stróżyński Mateusz $c Mystical Experience and Philosophical Discourse in Plotinus = $c Doświadczenie mistyczne i dyskurs filozoficzny u Plotyna
 • 362 $a T. 56, 2008 $b Stolarczyk-Gembiak Anna $c Zwischen Christentum und Moderne. Ruth Schaumann und ihr Prosawerk im Dritten Reich
 • 362 $a T. 57, 2008 $c Narracje o Polsce
 • 362 $a T. 58, 2008 $c Norwid - artysta. W 125. rocznicę śmierci poety
 • 362 $a T. 59,2, 2009 Polemika Krytycznoliteracka w Polsce. T. 2: $c Dwa głosy o sztuce: Klaczko i Norwid
 • 362 $a T. [59,3], 2010 Polemika Krytycznoliteracka w Polsce. T. 3: $b Krajewska Joanna $c "Jazgot niewieści" i "męskie kasztele". Z dziejów sporu o literaturę kobiecą w Dwudziestoleciu międzywojennym
 • 362 $a T. 60, 2009 $c Przemyśleć wszystko.... Stanisława Wyspiańskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej
 • 362 $a T. 61, 2009 $b Błaszczak Monika $c Ekrany i lustra w polskim dramacie współczesnym
 • 362 $a T. 62, 2009 $b Lasek Anna Maria $c Nonnos' Spiel mit den Gattungen in den Dionysiaka
 • 362 $a T. 63, 2010 $b Stępień Piotr $c Towards the Strophic Grammar of Greek Tragedy
 • 362 $a T. 64, 2010 $c Literatura a filozofia
 • 440 $a Polemika Krytycznoliteracka w Polsce
 • 546 $a pol. $a fr. $a ang. $a niem.
 • 600 $a Herodot
 • 600 $a Cicero Marcus Tullius
 • 600 $a Bachmann, Ingeborg $d (1926-1973)
 • 600 $a Kraszewski, Józef Ignacy
 • 600 $a Kapuściński, Ryszard $d (1932-2007)
 • 600 $a Klaczko, Julian $d (1825-1906)
 • 600 $a Norwid, Cyprian Kamil $d (1821-1883)
 • 600 $a Ovidius Publius Naso $d (43 a.C.-ca 17)
 • 600 $a Plotyn $d (204-270 r. n.e.)
 • 600 $a Shelley, Percy Bysshe
 • 600 $a Schaumann, Ruth $d (1899-1975)
 • 600 $a Němcova, Božena
 • 600 $a Wyspiański, Stanisław $d (1869-1907)
 • 651 $a Gniezno (woj. wielkopolskie)
 • 710 $a Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. $b Wydział Filologiczno-Filozoficzny $b Komisja Filologiczna
 • 852 $j Cz 2603

Indexes

Copies

 • Signature: Cz 2603/1921
 • Signature: Cz 2603/1922
 • Signature: Cz 2603/1923
 • Signature: Cz 2603/1927
 • Signature: Cz 2603/1930
 • Signature: Cz 2603/1933
 • Signature: Cz 2603/1934
 • Signature: Cz 2603/1935
 • Signature: Cz 2603/1936
 • Signature: Cz 2603/1937
 • Signature: Cz 2603/1938
 • Signature: Cz 2603/1939
 • Signature: Cz 2603/1948
 • Signature: Cz 2603/1949
 • Signature: Cz 2603/1950
 • Signature: Cz 2603/1951
 • Signature: Cz 2603/1952
 • Signature: Cz 2603/1953
 • Signature: Cz 2603/1954
 • Signature: Cz 2603/1955
 • Signature: Cz 2603/1956
 • Signature: Cz 2603/1957
 • Signature: Cz 2603/1959
 • Signature: Cz 2603/1960
 • Signature: Cz 2603/1961
 • Signature: Cz 2603/1962
 • Signature: Cz 2603/1963
 • Signature: Cz 2603/1964
 • Signature: Cz 2603/1968
 • Signature: Cz 2603/1969
 • Signature: Cz 2603/1970
 • Signature: Cz 2603/1971
 • Signature: Cz 2603/1972
 • Signature: Cz 2603/1975
 • Signature: Cz 2603/1986
 • Signature: Cz 2603/1991
 • Signature: Cz 2603/1992
 • Signature: Cz 2603/1993
 • Signature: Cz 2603/1995
 • Signature: Cz 2603/1997
 • Signature: Cz 2603/1998
 • Signature: Cz 2603/1999
 • Signature: Cz 2603/2000
 • Signature: Cz 2603/2001
 • Signature: Cz 2603/2002
 • Signature: Cz 2603/2003
 • Signature: Cz 2603/2006
 • Signature: Cz 2603/2007
 • Signature: Cz 2603/2008
 • Signature: Cz 2603/2009
 • Signature: Cz 2603/2010