Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 23151
 • Tytuł : Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Redaktor :
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • red. Witold Nawrocki
 • Numeracja :
  • Nr 2204, 2003 [wyd.] 2 Panic Idzi Ostatnie lata Wielkich Moraw
  • Nr 2217, 2004 Wróbel Henryk Z problemów gramatyki polskiej i słowiańskiej. Księga jubileuszowa
  • Nr 2233, 2004 Szargot Maciej Opowieści niesamowite Józefa Bogdana Dziekońskiego
  • Nr 2236, 2004 Kraszewski Józef Ignacy Jankowski Placyd Mniszewski Józef Aleksander Dziekoński Józef Bogdan Powieść składana Powieść zlepiana
  • Nr 2238, 2004 Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... Autorzy - dzieła - czytelnicy
  • Nr 2249, 2004 W kręgu oświeconej parodii
  • Nr 2255, 2004 Heska-Kwaśniewicz Krystyna Taki to mroczny czas. Losy pisarzy śląskich w okresie wojny i okupacji hitlerowskiej
  • Nr 2256, 2004 Mikołajczyk Barbara Osoby ubiegające się o status uchodźcy. Ich prawa i standardy traktowania
  • Nr 2261, 2004 Cudak Romuald Inne bajki. W kręgu liryki Rafała Wojaczka
  • Nr 2263, 2004 Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej
  • Nr 2265, 2004 Granica w literaturze. Tekst - świat - egzystencja
  • Nr 2269, 2004 Golik-Prus Aleksandra Różnorodność formuły "non omnis moriar" w łacińskich wpisach sztambuchowych przełomu XVI i XVII wieku
  • Nr 2280, 2005 Le clair-obscur dans les litteratures en langues romanes
  • Nr 2285, 2005 Czapik-Lityńska Barbara Chorwacka i serbska awangarda literacka w perspektywie badań porównawczych
  • Nr 2289, 2005 Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 1
  • Nr 2291, 2005 Wielokulturowość: postulat i praktyka
  • Nr 2292, 2004 Kłosińska Krystyna Fantazmaty. Grabiński - Prus - Zapolska
  • Nr 2308, 2005 Krainy utracone i pozyskane. Problem w literaturach Europy Środkowej
  • Nr 2309, 2005 Gosławski Maurycy Wybór poezji
  • Nr 2310, 2005 Pietruch-Reizes Diana Biblioteka i informacja w systemie parlamentarnym Unii Europejskiej i Rady Europy. Od historii do współczesności
  • Nr 2312, 2005 Słownik pisarzy śląskich. T. 1
  • Nr 2314, 2005 Gutkowska Barbara Odczytywanie śladów. W kręgu dwudziestowiecznego autobiografizmu
  • Nr 2315, 2005 Piechota Marek "Chcesz ty, jak widzę, być dawnym Polakiem". Studia i szkice o twórczości Słowackiego
  • Nr 2320, 2005 Wokół problematyki dokumentu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Antoniemu Felusiowi
  • Nr 2324, 2005 Civitas Mentis. T. 1
  • Nr 2326, 2005 Reizes-Dzieduszycki Jerzy Książka i biblioteka w działalności polskich towarzystw naukowych młodzieży akademickiej we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej
  • Nr 2331, 2006 Wykłady lozańskie Adama Mickiewicza
  • Nr 2345, 2005 Skala mikro w badaniach literackich
  • Nr 2356, 2005 Wieki stare i nowe. T. 4
  • Nr 2360, 2005 Jakóbczyk Jan Szachy literackie? Rzecz o twórczości Karola Irzykowskiego
  • Nr 2370, 2005 Jurczyk Ewa Die Frau auf der Suche nach der neuen Identität. Zur Frauenfigur im dramatischen Schaffen von Johanna Franul von Weissenthurn und Charlotte Birch-Pfeiffer
  • Nr 2376, 2006 Zabierowski Stefan Wojna i pamięć
  • Nr 2380, 2005 Z dziejów podmiotu i podmiotowości w literaturach słowiańskich XX wieku
  • Nr 2382, 2006 Sarmackie theatrum [T.] 3, Studia historycznoliterackie
  • Nr 2389, 2005 Głombik Czesław Obecność filozofa. Studia historycznofilozoficzne o Władysławie Tatarkiewiczu
  • Nr 2396, 2006 Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej
  • Nr 2413, 2006 [BPR] Jarczykowa Mariola "Papirowe materie" Piotra Kochlewskiego. O działalności pisarskiej sekretarza Radziwiłłów birżańskich w piewszej połowie XVII wieku
  • Nr 2436, 2006 Styl późny w muzyce, literturze i kulturze. T. 2
  • Nr 2440, 2006 Staropolskie teksty i konteksty. Studia. T. 6
  • Nr 2441, 2006 Wilkoń Teresa Nimfy oko błękitne. Obrazy Neapolu w poezji polskiej XIX i XX wieku
  • Nr 2442, 2006 Kaczmarek Ryszard Górny Śląsk podczas II wojny światowej. Między utopią niemieckiej wspólnoty narodowej a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy
  • Nr 2446, 2006 Sitkowa Anna O pisarstwie Józefa Wereszczyńskiego. Wybrane problemy
  • Nr 2453, 2006 Sperka Jerzy Otoczenie Władysława Opolczyka w latach 1370-1401. Studium o elicie władzy w relacjach z monarchą
  • Nr 2473, 2006 Jochemczyk Mariusz Rzeczy piekielne. Wokół Poematu Piasta Dantyszka Juliusza Słowackiego
  • Nr 2479, 2006 Gerhart Hauptmann. W sześćdziesiątą rocznicę śmierci
  • Nr 2480, 2006 Mikołaj Rej na nowo odczytany
  • Nr 2481, 2007 Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... Autorzy - dzieła - czytelnicy. Cz. 2.
  • Nr 2483, 2007 Wieki stare i nowe. T. 5
  • Nr 2488, 2007 Panic Idzi Zachodniosłowiańska nazwa "Niemcy" w świetle źródeł średniowiecznych
  • Nr 2489, 2006 Kłosiński Krzysztof W stronę inności. Rozbiory i debaty
  • Nr 2492, 2006 "Zobaczyć świat w ziarenku piasku...". O przyjaźni, pamięci i wyobraźni. Tom jubileuszowy dla Profesora Tadeusza Sławka
  • Nr 2498, 2007 Tytkowska Anna Czar(ne) anioły. Fantazmaty mrocznej kobiecości w młodopolskim dramacie
  • Nr 2522, 2007 Genius loci w kulturze europejskiej: Kampania i Neapol. Szkice komparatystyczne
  • Nr 2524, 2007 Słownik pisarzy śląskich. T. 2
  • Nr 2527, 2007 [BPR] Biblioteki polskie za granicą. Przeszłość i współczesność
  • Nr 2543, 2007 Banaś Teresa Pomiędzy tragicznością a groteską. Studium z literatury i kultury polskiej schyłku renesansu i wstępnej fazy baroku
  • Nr 2548, 2007 Szawerna-Dyrszka Anna Śmiech katastrofisty. Teodor Bujnicki w kręgu Żagarów
  • Nr 2552, 2008 Archiwa i archiwalia górnośląskie 1
  • Nr 2582, 2007 Wilczek Piotr Polonice et Latine. Studia o literaturze staropolskiej
  • Nr 2586, 2008 Barłowska Maria Ossoliński, Moskorzowski, Sarbiewski - mowy pogrzebowe. Teksty w dialogu
  • Nr 2589, 2008 Nawrot Dariusz Litwa i Napoleon w 1812 roku
  • Nr 2635, 2008 Mazurkowa Bożena Na ziemskich i niebieskich szlakach. Studia o poezji Franciszka Zabłockiego i Franciszka Dionizego Kniaźnina
  • Nr 2655, 2008 Korek Janusz Paradoksy paryskiej "Kultury"
  • Nr 2656, 2008 Zwierzyński Leszek Egzystencja i eschatologia. Genezyjska wyobraźnia Słowackiego
  • Nr 2665, 2008 Zabierowski Stefan W kręgu Conrada
  • Nr 2666, 2009 Kluczek Agata Aleksandra Vndiqve victores. Wizja rzymskiego władztwa nad światem w mennictwie złotego wieku Antonimów i doby kryzysu III wieku - studium porównawcze
  • Nr 2667, 2009 Rolnik Dariusz Portret szlachty czasów stanisławowskich, epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich
  • Nr 2672, 2008 Tajemnice Słowa i ciała. Szkice o powieści Teodora Parnickiego
  • Nr 2679, 2009 Ryba Janusz Oświeceniowe tutti frutti. Maskarady - konwersacja - literatura
  • Nr 2686, 2009 Skrzypietz Aleksandra Francuskie zabiegi o koronę polską po śmierci Jana III Sobieskiego
  • Nr 2698, 2009 Koziołek Ryszard Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy
 • Seria : Romanica Silesiana
 • Hasła przedmiotowe :
  • Andrzejewski, Jerzy
  • Briusow, Walerij
  • Bujnicki, Teodor (1907-1944)
  • Conrad, Joseph (1857-1924)
  • Dziekoński, Józef Bogdan
  • Kaden-Bandrowski Juliusz
  • Kniaźnin, Franciszek Dionizy (ca 1749-1807)
  • Parnicki, Teodor (1908-1988)
  • Polignac, Melchior de (1661-1742)
  • Probus Marcus Aurelius, cesarz rzymski
  • Giono, Jean
  • Hauptmann, Gerhart (1862-1946)
  • Sławek, Tadeusz (1946- )
  • Tasso Torquato
  • Belyj Andrej
  • Mickiewicz, Adam
  • Rej, Mikołaj (1505-1569)
  • Zabłocki, Franciszek (1752-1821)
  • Zieliński, Tadeusz
  • Ossoliński, Jerzy
  • Wiśniowiecki, Janusz
  • Polański, Kazimierz
  • Wiśniowiecki, Janusz
  • Eco, Umberto
  • Artaud, Antonin
  • Odojewski, Włodzimierz
  • Tetmajer Kazimierz Przerwa-
  • Szczepański, Jan Józef
  • Szafrańcowie
  • Alembekowie
  • Calderon de la Barca Pedro
  • Szramek, Emil
  • Brězan, Jurij
  • Słobodzianek, Tadeusz
  • Słowacki, Juliusz (1809-1849)
  • Wolf, Leon
  • Rogowscy
  • Wat, Aleksander
  • Reichenbach Moritz, von
  • Kapuściński, Ryszard
  • Feluś, Antoni (1933- )
  • Napoleon I (cesarz Francuzów ; 1769-1821)
  • Tatarkiewicz, Władysław
  • Konfederacja targowicka
  • Uniwersytet Śląski (Katowice)

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a PRACE
 • 245 a Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach c Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 245 c red. Witold Nawrocki
 • 362 a Nr 2204, 2003 [wyd.] 2 b Panic Idzi c Ostatnie lata Wielkich Moraw
 • 362 a Nr 2217, 2004 b Wróbel Henryk c Z problemów gramatyki polskiej i słowiańskiej. Księga jubileuszowa
 • 362 a Nr 2233, 2004 b Szargot Maciej c Opowieści niesamowite Józefa Bogdana Dziekońskiego
 • 362 a Nr 2236, 2004 b Kraszewski Józef Ignacy b Jankowski Placyd b Mniszewski Józef Aleksander b Dziekoński Józef Bogdan c Powieść składana c Powieść zlepiana
 • 362 a Nr 2238, 2004 c Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... Autorzy - dzieła - czytelnicy
 • 362 a Nr 2249, 2004 c W kręgu oświeconej parodii
 • 362 a Nr 2255, 2004 b Heska-Kwaśniewicz Krystyna c Taki to mroczny czas. Losy pisarzy śląskich w okresie wojny i okupacji hitlerowskiej
 • 362 a Nr 2256, 2004 b Mikołajczyk Barbara c Osoby ubiegające się o status uchodźcy. Ich prawa i standardy traktowania
 • 362 a Nr 2261, 2004 b Cudak Romuald c Inne bajki. W kręgu liryki Rafała Wojaczka
 • 362 a Nr 2263, 2004 c Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej
 • 362 a Nr 2265, 2004 c Granica w literaturze. Tekst - świat - egzystencja
 • 362 a Nr 2269, 2004 b Golik-Prus Aleksandra c Różnorodność formuły "non omnis moriar" w łacińskich wpisach sztambuchowych przełomu XVI i XVII wieku
 • 362 a Nr 2280, 2005 c Le |clair-obscur dans les litteratures en langues romanes
 • 362 a Nr 2285, 2005 b Czapik-Lityńska Barbara c Chorwacka i serbska awangarda literacka w perspektywie badań porównawczych
 • 362 a Nr 2289, 2005 c Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 1
 • 362 a Nr 2291, 2005 c Wielokulturowość: postulat i praktyka
 • 362 a Nr 2292, 2004 b Kłosińska Krystyna c Fantazmaty. Grabiński - Prus - Zapolska
 • 362 a Nr 2308, 2005 c Krainy utracone i pozyskane. Problem w literaturach Europy Środkowej
 • 362 a Nr 2309, 2005 b Gosławski Maurycy c Wybór poezji
 • 362 a Nr 2310, 2005 b Pietruch-Reizes Diana c Biblioteka i informacja w systemie parlamentarnym Unii Europejskiej i Rady Europy. Od historii do współczesności
 • 362 a Nr 2312, 2005 c Słownik pisarzy śląskich. T. 1
 • 362 a Nr 2314, 2005 b Gutkowska Barbara c Odczytywanie śladów. W kręgu dwudziestowiecznego autobiografizmu
 • 362 a Nr 2315, 2005 b Piechota Marek c "Chcesz ty, jak widzę, być dawnym Polakiem". Studia i szkice o twórczości Słowackiego
 • 362 a Nr 2320, 2005 c Wokół problematyki dokumentu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Antoniemu Felusiowi
 • 362 a Nr 2324, 2005 c Civitas Mentis. T. 1
 • 362 a Nr 2326, 2005 b Reizes-Dzieduszycki Jerzy c Książka i biblioteka w działalności polskich towarzystw naukowych młodzieży akademickiej we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej
 • 362 a Nr 2331, 2006 c Wykłady lozańskie Adama Mickiewicza
 • 362 a Nr 2345, 2005 c Skala mikro w badaniach literackich
 • 362 a Nr 2356, 2005 c Wieki stare i nowe. T. 4
 • 362 a Nr 2360, 2005 b Jakóbczyk Jan c Szachy literackie? Rzecz o twórczości Karola Irzykowskiego
 • 362 a Nr 2370, 2005 b Jurczyk Ewa c Die |Frau auf der Suche nach der neuen Identität. Zur Frauenfigur im dramatischen Schaffen von Johanna Franul von Weissenthurn und Charlotte Birch-Pfeiffer
 • 362 a Nr 2376, 2006 b Zabierowski Stefan c Wojna i pamięć
 • 362 a Nr 2380, 2005 c Z dziejów podmiotu i podmiotowości w literaturach słowiańskich XX wieku
 • 362 a Nr 2382, 2006 c Sarmackie theatrum [T.] 3, Studia historycznoliterackie
 • 362 a Nr 2389, 2005 b Głombik Czesław c Obecność filozofa. Studia historycznofilozoficzne o Władysławie Tatarkiewiczu
 • 362 a Nr 2396, 2006 c Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej
 • 362 a Nr 2413, 2006 [BPR] b Jarczykowa Mariola c "Papirowe materie" Piotra Kochlewskiego. O działalności pisarskiej sekretarza Radziwiłłów birżańskich w piewszej połowie XVII wieku
 • 362 a Nr 2436, 2006 c Styl późny w muzyce, literturze i kulturze. T. 2
 • 362 a Nr 2440, 2006 c Staropolskie teksty i konteksty. Studia. T. 6
 • 362 a Nr 2441, 2006 b Wilkoń Teresa c Nimfy oko błękitne. Obrazy Neapolu w poezji polskiej XIX i XX wieku
 • 362 a Nr 2442, 2006 b Kaczmarek Ryszard c Górny Śląsk podczas II wojny światowej. Między utopią niemieckiej wspólnoty narodowej a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy
 • 362 a Nr 2446, 2006 b Sitkowa Anna c O pisarstwie Józefa Wereszczyńskiego. Wybrane problemy
 • 362 a Nr 2453, 2006 b Sperka Jerzy c Otoczenie Władysława Opolczyka w latach 1370-1401. Studium o elicie władzy w relacjach z monarchą
 • 362 a Nr 2473, 2006 b Jochemczyk Mariusz c Rzeczy piekielne. Wokół Poematu Piasta Dantyszka Juliusza Słowackiego
 • 362 a Nr 2479, 2006 c Gerhart Hauptmann. W sześćdziesiątą rocznicę śmierci
 • 362 a Nr 2480, 2006 c Mikołaj Rej na nowo odczytany
 • 362 a Nr 2481, 2007 c Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... Autorzy - dzieła - czytelnicy. Cz. 2.
 • 362 a Nr 2483, 2007 c Wieki stare i nowe. T. 5
 • 362 a Nr 2488, 2007 b Panic Idzi c Zachodniosłowiańska nazwa "Niemcy" w świetle źródeł średniowiecznych
 • 362 a Nr 2489, 2006 b Kłosiński Krzysztof c W stronę inności. Rozbiory i debaty
 • 362 a Nr 2492, 2006 c "Zobaczyć świat w ziarenku piasku...". O przyjaźni, pamięci i wyobraźni. Tom jubileuszowy dla Profesora Tadeusza Sławka
 • 362 a Nr 2498, 2007 b Tytkowska Anna c Czar(ne) anioły. Fantazmaty mrocznej kobiecości w młodopolskim dramacie
 • 362 a Nr 2522, 2007 c Genius loci w kulturze europejskiej: Kampania i Neapol. Szkice komparatystyczne
 • 362 a Nr 2524, 2007 c Słownik pisarzy śląskich. T. 2
 • 362 a Nr 2527, 2007 [BPR] c Biblioteki polskie za granicą. Przeszłość i współczesność
 • 362 a Nr 2543, 2007 b Banaś Teresa c Pomiędzy tragicznością a groteską. Studium z literatury i kultury polskiej schyłku renesansu i wstępnej fazy baroku
 • 362 a Nr 2548, 2007 b Szawerna-Dyrszka Anna c Śmiech katastrofisty. Teodor Bujnicki w kręgu Żagarów
 • 362 a Nr 2552, 2008 c Archiwa i archiwalia górnośląskie 1
 • 362 a Nr 2582, 2007 b Wilczek Piotr c Polonice et Latine. Studia o literaturze staropolskiej
 • 362 a Nr 2586, 2008 b Barłowska Maria c Ossoliński, Moskorzowski, Sarbiewski - mowy pogrzebowe. Teksty w dialogu
 • 362 a Nr 2589, 2008 b Nawrot Dariusz c Litwa i Napoleon w 1812 roku
 • 362 a Nr 2635, 2008 b Mazurkowa Bożena c Na ziemskich i niebieskich szlakach. Studia o poezji Franciszka Zabłockiego i Franciszka Dionizego Kniaźnina
 • 362 a Nr 2655, 2008 b Korek Janusz c Paradoksy paryskiej "Kultury"
 • 362 a Nr 2656, 2008 b Zwierzyński Leszek c Egzystencja i eschatologia. Genezyjska wyobraźnia Słowackiego
 • 362 a Nr 2665, 2008 b Zabierowski Stefan c W kręgu Conrada
 • 362 a Nr 2666, 2009 b Kluczek Agata Aleksandra c Vndiqve victores. Wizja rzymskiego władztwa nad światem w mennictwie złotego wieku Antonimów i doby kryzysu III wieku - studium porównawcze
 • 362 a Nr 2667, 2009 b Rolnik Dariusz c Portret szlachty czasów stanisławowskich, epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich
 • 362 a Nr 2672, 2008 c Tajemnice Słowa i ciała. Szkice o powieści Teodora Parnickiego
 • 362 a Nr 2679, 2009 b Ryba Janusz c Oświeceniowe tutti frutti. Maskarady - konwersacja - literatura
 • 362 a Nr 2686, 2009 b Skrzypietz Aleksandra c Francuskie zabiegi o koronę polską po śmierci Jana III Sobieskiego
 • 362 a Nr 2698, 2009 b Koziołek Ryszard c Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy
 • 440 a Romanica Silesiana
 • 600 a Andrzejewski, Jerzy
 • 600 a Briusow, Walerij
 • 600 a Bujnicki, Teodor d (1907-1944)
 • 600 a Conrad, Joseph d (1857-1924)
 • 600 a Dziekoński, Józef Bogdan
 • 600 a Kaden-Bandrowski Juliusz
 • 600 a Kniaźnin, Franciszek Dionizy d (ca 1749-1807)
 • 600 a Parnicki, Teodor d (1908-1988)
 • 600 a Polignac, Melchior de d (1661-1742)
 • 600 a Probus Marcus Aurelius, cesarz rzymski
 • 600 a Giono, Jean
 • 600 a Hauptmann, Gerhart d (1862-1946)
 • 600 a Sławek, Tadeusz d (1946- )
 • 600 a Tasso Torquato
 • 600 a Belyj Andrej
 • 600 a Mickiewicz, Adam
 • 600 a Rej, Mikołaj d (1505-1569)
 • 600 a Zabłocki, Franciszek d (1752-1821)
 • 600 a Zieliński, Tadeusz
 • 600 a Ossoliński, Jerzy
 • 600 a Wiśniowiecki, Janusz
 • 600 a Polański, Kazimierz
 • 600 a Wiśniowiecki, Janusz
 • 600 a Eco, Umberto
 • 600 a Artaud, Antonin
 • 600 a Odojewski, Włodzimierz
 • 600 a Tetmajer Kazimierz Przerwa-
 • 600 a Szczepański, Jan Józef
 • 600 a Szafrańcowie
 • 600 a Alembekowie
 • 600 a Calderon de la Barca Pedro
 • 600 a Szramek, Emil
 • 600 a Brězan, Jurij
 • 600 a Słobodzianek, Tadeusz
 • 600 a Słowacki, Juliusz d (1809-1849)
 • 600 a Wolf, Leon
 • 600 a Rogowscy
 • 600 a Wat, Aleksander
 • 600 a Reichenbach Moritz, von
 • 600 a Kapuściński, Ryszard
 • 600 a Feluś, Antoni d (1933- )
 • 600 a Napoleon b I c (cesarz Francuzów ; d 1769-1821)
 • 600 a Tatarkiewicz, Władysław
 • 611 a Konfederacja targowicka
 • 710 a Uniwersytet Śląski (Katowice)
 • 852 j Cz 23151

Indexes