Zabezpieczenie fundamentów Zamku i Dziennik pali.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 10826/01
 • Tytuł:
  • Akta dotyczące Zamku w Kórniku
  • Zabezpieczenie fundamentów Zamku i Dziennik pali. wol. 1
 • Miejsce i czas powstania: 1947-1953
 • Opis fizyczny: Wol. 1: 1-148, 189-400; wol. 2: k. 1-65, 1-37, 48-385 k.; wol. 3: karty wyjęte z wol. nr 2: 38-47, 386-399
 • Oprawa: luźne, poszyty
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Korespondencja i dokumenty dotyczące remontu Zamku w Kórniku
  • Wol. 1: Dokumenty z lat 1950-1953 związane z remontem Zamku Kórnickiego.
  • Bank Inwestycyjny, Oddział w Poznaniu, 1951, 1953, k. 63-64, 246, 263-264, 274, 279-289, 293-295, 300, 310, 314, 317-318, 330-331. - w sprawie udowodnienia na jakim akcie ustawodawczym działa Fundacja Zakłady Kórnickie (k. 63-64); potwierdzenie przyjęcia warunków dla posiadaczy rachunków inwestycyjnych (k. 246); sprawa rachunku inwestycyjnego (k. 263-264, 295); 3 lutego 1953 r. St. Gibasiewicz tłumaczy, że formalne przejęcie majątku Fundacji przez Polską Akademię Nauk jeszcze nie nastąpiło (k. 274); „Bank Inwestycyjny. Przepisy dla posiadaczy rachunków inwestycyjnych”. Warszawa, styczeń 1952 (druk) (k. 279 [10 s.]); „Bank Inwestycyjny. Warunki rozpoczęcia finansowania inwestycji”. Warszawa, styczeń 1952 (druk) (k. 280 [4 s.]); sprawa kwestionariusza zlecenia robót (k. 281); sprawa zasad finansowania inwestycji (k. 282); w sprawie oświadczenia PAN dot. zabezpieczenia fundamentów zamku (k. 283-289, 293-294); pismo informujące o przesłaniu umowy z Zjednoczeniem Robót Inżynieryjnych Budownictwa Miejskiego w Poznaniu w celu notyfikacji (k. 300, 317-318); sprawa płatności, kosztorysów (k. 310, 314, 330-331).
  • Bank Komunalny w Poznaniu, 1951, k. 74-75. - zapotrzebowanie środków inwestycyjnych na II. kwartał 1951.
  • Cebertowicz R., 1950.10.11, k. 38. - orzeczenie dotyczące zabezpieczenia uszkodzeń ścian i sklepień Zamku.
  • Centralne Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych, Oddział w Poznaniu, 1950, k. 28, 35, 43, 46, 59-61. - pismo zlecające wykonanie projektu i kosztorysu na roboty zabezpieczające fundamenty Zamku w Kórniku, w piśmie poinformowano, iż prace zabezpieczające najbardziej zagrożoną część północną budynku wykonano w r. 1947/48, dokumentacja do wglądu w biurze Fundacji na ul. Zamkowej 9 (oficyna nad jeziorem) [obecnie ul. Zamkowa 10] (k. 28); informacja o zatwierdzeniu projektu, w piśmie St. Gibasiewicz zapytuje czy nie jest zasadne by zmienić dotychczasową metodę wierconych pali betonowych na elektropetryfikację systemem prof. Cebertowicza (k. 35, 43); montaż reperów (k. 46); sprawa nadzoru prac (k. 59-61).
  • Duszczak St., mistrz malarski w Kórniku, 1951, k. 76-77. - sprawa założenia reperów na zamku i na 2 palach betonowych w pobliżu Zamku.
  • Instytut Wodny przy Katedrze Hydrauliki Politechniki Gdańskiej, 1951-1953, k. 67, 80-81, 127, 131, 134-137, 144, 147, 206, 208-209, 223-225, 236, 239-243, 250, 382-390. - potwierdzenie, że w Zamku w Kórniku można zastosować elektropetryfikację (k. 67); projekt wzmocnienia fundamentów metodą elektropetryfikacji (k. 80-81); sprawa wykonania dokumentacji i przejęcia nadzoru naukowo-technicznego nad robotami (k. 127, 131, 134-137, 144); zalecenia przed rozpoczęciem petryfikacji (k. 147); wizytacja w sprawie oceny prac w Zamku (k. 206); o przysłanie próbki szkła wodnego w celu dokonania analizy (k. 208); w sprawie przysłania kosztorysu (k. 209); protokół z komisyjnych oględzin stanu zamku w Kórniku w dniu 22.11.1952 r. (k. 223-225); umowa na „projekt” dot. elektropetryfikacji (k. 236, 239-243, 382-390); sprawa plomb (k. 250).
  • Kamiński Bogusław, 1952, k. 204. - umowa na nadzór techniczny przy elektropetryfikacji.
  • Kwestionariusz obiektu inwestycyjnego, dot. zabezpieczenia fundamentów Zamku Kórnickiego, 1950, k. 9-10, 33. - wymieniono tu inwestorów: centralny – Ministerstwo Kultury i Sztuki, naczelny – Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Wydział Kultury Poznań, główny – Konserwator Wojewódzki Poznań, bezpośredni – Fundacja Zakłady Kórnickie (k. 9-10); w kolejnych pismach jako inwestor bezpośredni wymieniany Konserwator Wojewódzki (od k. 33).
  • Miastoprojekt-Północ, Oddział w Poznaniu, 1952, k. 83, 101, 108-109, 124-126, 194-195. - gotowość do przystąpienia do robót związanych z elektropetryfikacją, oferta (k. 83); sprawa dokumentacji (k. 101, 108, 109, 124-126, 194-195).
  • Ministerstwo Kultury i Sztuki, Centralny Zarząd Muzeów, 1952-1953, k. 92, 94-95, 97, 247-249, 316. - sprawa finansowania robót (k. 92, 94-95, 97); rozliczenie subwencji udzielonej w 1952 r. na zabezpieczenie fundamentów Zamku Kórnickiego (k. 247-249, 316).
  • Ministerstwo Kultury i Sztuki, Główny Urząd Konserwatorski, 1951, k. 78-79. - sprawa finansowania robót.
  • Ministerstwo Kultury i Sztuki, Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków, 1950, k. 56. - sprawa finansowania robót.
  • Narodowy Bank Polski, V. Oddział Miejski w Poznaniu, 1952, k. 210-211, 217. - w sprawie kosztów prac przy remoncie Zamku na lata 1952-53; w piśmie informacja nt. sytuacji prawnej Fundacji, nadal nie przejętej przez Polską Akademię Nauk na dzień 25 listopada 1952 (k. 210-211); zabezpieczenie na koncie Fundacji środków na remont (k. 217).
  • P.G.R. Zespół Kórnik, 1952, k. 200, 207. - w sprawie „wypożyczenia” [!] gwoździ (k. 200); w sprawie dostarczenia słomy na sienniki (k. 207).
  • Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane nr 8, Poznań, 1950-1951, k. 27, 39, 42, 45, 48, 52, 65. - sprawa dokumentacji dot. zabezpieczenia fundamentów Zamku (k. 27); zapowiedź kontynuacji prac w 1951 r. (k. 39, 42, 45, 48); w sprawie realizacji prac (k. 52, 65).
  • Polska Akademia Nauk, Warszawa, 1952-1953, k. 142-143, 205, 216, 226-229, 238, 254-257, 260-261, 265-273, 275-278, 283-289, 297-299, 311-312, 319, 321-323. - pismo St. Gibasiewicza opisujące konieczność prac petryfikacyjnych w związku z wnioskiem o sfinansowanie prac (k. 142-143); sprawa finansowania prac, wnioski, plany inwestycyjne (k. 205, 226-229, 257, 260-261, 276, 319, 321-323); realizacja prac przy Zamku (k. 216); dot. wniosku inwestycyjnego, przy tym Zarządzenie Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (k. 238, 254-256); w sprawie planu oddania obiektu do użytku (k. 259); sprawa przeliczenia planu inwestycyjnego i planu budownictwa na 1953 r.; przy tym Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 23 z dnia 21 stycznia 1953 (k. 265-273); 11 lutego 1953 r. St. Gibasiewicz informuje, iż Bank Inwestycyjny domaga się przedłożenia zaświadczenia Akademii o przejęciu majątku Fundacji ZK (k. 275); w sprawie czynności przygotowawczych do sporządzania planów pokrycia finansowego na I kwartał oraz aktualizacji rocznych planów sfinansowania na rok 1953 (k. 277-278); w sprawie oświadczenia PAN przedstawionego Bankowi Inwestycyjnemu dot. zabezpieczenia fundamentów zamku (k. 283-289); w sprawie priorytetów budowy (k. 297); sprawa umowy na wykonanie robót (k. 298-299); w sprawie zwiększenia tempa prac (k. 311-312).
  • Poznańskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze, Poznań, 1950-1953, k. 55, 93, 96, 99-100, 109-120, 139, 141, 148, 201-203, 253, 320. - sprawa zlecenia na montaż reperów niwelacyjnych (k. 55); sprawa pomiarów niwelacyjnych Zamku w Kórniku (k. 93, 96, 99-100, 139, 141, 148, 320); wyniki pomiarów kontrolnych zamku wykonanych w dniach: 20-22.01.1951, 3-8.06.1952, 23.07.1952, 3.11.1952, sprawozdanie techniczne z czwartej obserwacji kontrolnej zamku w Kórniku (k. 201-203); warunki techniczne, kosztorys i umowa (k. 109-120); ustalenie zgodności sald (k. 253).
  • Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kórniku, 1952, k. 140, 145. - w sprawie zakwaterowania robotników zatrudnionych przy zabezpieczaniu Zamku Kórnickiego.
  • Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu, Konserwator Wojewódzki, 1950-1951, k. 32-34, 40-41, 45, 47, 53-54, 57-58, 70. - przysłano odpis pisma Ministra Kultury i Sztuki o przyznaniu na odbudowę Zamku w Kórniku na rok 1951 limit w wysokości 20.000.000 zł, sprawa finansowania inwestycji (k. 32-33, 47); sprawa dokumentacji technicznej (k. 34, 40-41, 45, 53); sprawa zlecenia prac, montaż reperów, sprawa finansowania prac (k. 54, 57-58, 70).
  • Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu, Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego, 1950, k. 8. - zaświadczenie lokalizacyjne dot. zabezpieczenia fundamentów zamku.
  • Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu, Wydział Kultury, 1950, k. 11-12, 29-31, 49-51. - w sprawie przestrzegania przez inwestorów terminów w realizacji inwestycji (k. 11-12); w sprawie dostarczenia formularzy: DT-1 Plan sporządzenia dokumentacji technicznej na rok 1951, Nr 14 Plan rozdziału robót budowlanych – montażowych, przy tym formularze (k. 29-31); pismo okólne w sprawie zawierania umów przez inwestorów (k. 49-51).
  • Sokorski Włodzimierz, Wiceminister Kultury i Sztuki, 1950, k. 1. - korespondencja w sprawie bezzwrotnego kredytu na remont Zamku.
  • Zakład Dendrologii i Pomologii w Kórniku, 1952-1953, k. 192-193, 315. - sprawa ustawienia w pobliżu fosy baraku na agregaty i chemikalia potrzebne przy elektropetryfikacji (k. 192-193); sprawa zniszczeń w arboretum (k. 315).
  • Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Nr 1, Dział Kosztorysowo-Umowny, Poznań, 1951, k. 68-69. - dot. umowy.
  • Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego, Roboty Inżynierskie Nr 5, Warszawa, 1952, k. 102-106. - zlecenie na roboty petryfikacyjne.
  • Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego, Roboty Inżynierskie, Oddział 3, Poznań, 1952-1953, k. 82, 86-91, 98, 122-123, 129-130, 132-133, 138, 146, 189-191, 196-199, 212-216, 218-222, 230-235, 237, 244-245, 251-252, 258, 262, 290-291, 296, 301-309, 311-313, 315, 324-329, 332-338. - gotowość do przystąpienia do robót związanych z elektropetryfikacją, oferta (k. 82); zlecenie prac (k. 86-91, 98, 122-123); realizacja prac (k. 129-130, 146, 189-191); sprawa dokumentacji (k. 132-133, 138); kosztorys na elektropetryfikację (k. 196-199); kwestionariusz zlecenia obiektu (k. 212-216, 262, 303-306); umowa na roboty związane z elektropetryfikacją (k. 218-222, 258); sprawy finansowe, faktury, pisma (k. 230-233, 244-245, 251-252, 290-291, 296, 301-302, 307-309, 324-329, 332-338); organizacja pracy, praca na 3 zmiany, opóźnienia (k. 234-235, 237); sprawa plomb (k. 250); pismo PAN w sprawie zwiększenia tempa prac (k. 311-313); sprawa zniszczeń w arboretum (k. 315).
  • Zjednoczenie Północno-Zachodnie Biur Projektowych Ministerstwa Budowy Miast i Osiedli, Oddział w Poznaniu, 1951, k. 60, 62, 71-73. - dot. zabezpieczenia fundamentów Zamku (k. 60, 62); protokół z 27 lutego 1951 r. w sprawie wzmocnienia fundamentów Zamku metodą elektropetryfikacyjną (k. 71-73).
  • Kosztorys do projektu wzmocnienia fundamentów Zamku w Kórniku. II. część robót, [1952], poszyt, k. 352-381.
  • Wniosek o włączenie inwestycji do Planu inwestycyjnego na rok 1951, k. 2-7.
  • Założenia projektu (budownictwa ogólnego) na rok 1951, k. 13-26.
  • Założenia projektu inwestycyjnego na rok 1953, k. 340-351. – zbiór dokumentów, odpisy zebrane w poszycie, kopie potwierdzone za zgodność przez St. Gibasiewicza, pieczęć lakowa; zawiera: opis stanu zamku; założenia projektu; odpis protokołu komisji ekspertów z dn. 29.VIII.1947 r.; odpis protokołu komisji rzeczoznawców z dn. 19.XI.1949; odpis orzeczenia rzeczoznawcy prof. Cebertowicza z 11.X.1950 r.; odpis protokołu konferencji z dn. 27.II.1951 r.; odpis orzeczenia prof. Cebertowicza z dn. 19.III.1951 r.; odpis kosztorysu Miastoprojekt-Północ w Poznaniu z dn. 11.II.1952 r.
  • DRUKI:
  • Główny Urząd Statystyczny. Instrukcja w sprawie sprawozdawczości, Warszawa 1953, k. 391, (16 s.).
  • Sprawozdanie o realizacji inwestycji. Wzór I-1, formularze, jeden częściowo wypełniony ołówkiem, pozostałe puste, k. 392-400.
  • Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1953 r. w sprawie zasad finansowania przez banki specjalne inwestycji scentralizowanych limitowych. Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Przedruk poz. 67 z nru A-6 z dnia 26 stycznia 1953 r.; k. 339 (24 s.).
  • Notatki: k. 36-37, 44, 66, 84-85, 107, 128.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Kórnik
  • Budynki
  • Fundacja likwidacja
  • Cebertyzacja
  • Zamek w Kórniku - sprawy budowlane
  • Zamek w Kórniku - remonty
  • Zamek w Kórniku – elektropetryfikacja
  • Zamek w Kórniku - podpalowanie
  • Zamek w Kórniku - fundamenty
  • Zamek w Kórniku
  • Majętność Kórnicka Archiwum gospodarcze 1945-1953
 • Uwagi:
  • Sygnatura w 3 teczkach; karty 38-47, 386-399 wyjęte z teczki nr 2 ze względu na format, ułożone w osobnej teczce (wol. nr 3).
  • Pomyłka w foliowaniu kart, po k. 148 błędnie k. 189, a dalej kontynuacja od 189 - stwierdzono 8.10.2014 K. Woźniak

MARC

 • 040 a KÓR-Z b pol
 • 041
  0
  @
  a pol
 • 044 a pl
 • 240
  0
  0
  a Akta dotyczące Zamku w Kórniku
 • 245
  0
  0
  a Zabezpieczenie fundamentów Zamku i Dziennik pali. n wol. 1
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1947-1953
 • 300 a Wol. 1: 1-148, 189-400; wol. 2: k. 1-65, 1-37, 48-385 k.; wol. 3: karty wyjęte z wol. nr 2: 38-47, 386-399
 • 340 d rkps e luźne, poszyty
 • 500 a Sygnatura w 3 teczkach; karty 38-47, 386-399 wyjęte z teczki nr 2 ze względu na format, ułożone w osobnej teczce (wol. nr 3).
 • 500 a Pomyłka w foliowaniu kart, po k. 148 błędnie k. 189, a dalej kontynuacja od 189 - stwierdzono 8.10.2014 K. Woźniak
 • 520 a Korespondencja i dokumenty dotyczące remontu Zamku w Kórniku
 • 520 a Wol. 1: Dokumenty z lat 1950-1953 związane z remontem Zamku Kórnickiego.
 • 520 a Bank Inwestycyjny, Oddział w Poznaniu, 1951, 1953, k. 63-64, 246, 263-264, 274, 279-289, 293-295, 300, 310, 314, 317-318, 330-331. - w sprawie udowodnienia na jakim akcie ustawodawczym działa Fundacja Zakłady Kórnickie (k. 63-64); potwierdzenie przyjęcia warunków dla posiadaczy rachunków inwestycyjnych (k. 246); sprawa rachunku inwestycyjnego (k. 263-264, 295); 3 lutego 1953 r. St. Gibasiewicz tłumaczy, że formalne przejęcie majątku Fundacji przez Polską Akademię Nauk jeszcze nie nastąpiło (k. 274); „Bank Inwestycyjny. Przepisy dla posiadaczy rachunków inwestycyjnych”. Warszawa, styczeń 1952 (druk) (k. 279 [10 s.]); „Bank Inwestycyjny. Warunki rozpoczęcia finansowania inwestycji”. Warszawa, styczeń 1952 (druk) (k. 280 [4 s.]); sprawa kwestionariusza zlecenia robót (k. 281); sprawa zasad finansowania inwestycji (k. 282); w sprawie oświadczenia PAN dot. zabezpieczenia fundamentów zamku (k. 283-289, 293-294); pismo informujące o przesłaniu umowy z Zjednoczeniem Robót Inżynieryjnych Budownictwa Miejskiego w Poznaniu w celu notyfikacji (k. 300, 317-318); sprawa płatności, kosztorysów (k. 310, 314, 330-331).
 • 520 a Bank Komunalny w Poznaniu, 1951, k. 74-75. - zapotrzebowanie środków inwestycyjnych na II. kwartał 1951.
 • 520 a Cebertowicz R., 1950.10.11, k. 38. - orzeczenie dotyczące zabezpieczenia uszkodzeń ścian i sklepień Zamku.
 • 520 a Centralne Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych, Oddział w Poznaniu, 1950, k. 28, 35, 43, 46, 59-61. - pismo zlecające wykonanie projektu i kosztorysu na roboty zabezpieczające fundamenty Zamku w Kórniku, w piśmie poinformowano, iż prace zabezpieczające najbardziej zagrożoną część północną budynku wykonano w r. 1947/48, dokumentacja do wglądu w biurze Fundacji na ul. Zamkowej 9 (oficyna nad jeziorem) [obecnie ul. Zamkowa 10] (k. 28); informacja o zatwierdzeniu projektu, w piśmie St. Gibasiewicz zapytuje czy nie jest zasadne by zmienić dotychczasową metodę wierconych pali betonowych na elektropetryfikację systemem prof. Cebertowicza (k. 35, 43); montaż reperów (k. 46); sprawa nadzoru prac (k. 59-61).
 • 520 a Duszczak St., mistrz malarski w Kórniku, 1951, k. 76-77. - sprawa założenia reperów na zamku i na 2 palach betonowych w pobliżu Zamku.
 • 520 a Instytut Wodny przy Katedrze Hydrauliki Politechniki Gdańskiej, 1951-1953, k. 67, 80-81, 127, 131, 134-137, 144, 147, 206, 208-209, 223-225, 236, 239-243, 250, 382-390. - potwierdzenie, że w Zamku w Kórniku można zastosować elektropetryfikację (k. 67); projekt wzmocnienia fundamentów metodą elektropetryfikacji (k. 80-81); sprawa wykonania dokumentacji i przejęcia nadzoru naukowo-technicznego nad robotami (k. 127, 131, 134-137, 144); zalecenia przed rozpoczęciem petryfikacji (k. 147); wizytacja w sprawie oceny prac w Zamku (k. 206); o przysłanie próbki szkła wodnego w celu dokonania analizy (k. 208); w sprawie przysłania kosztorysu (k. 209); protokół z komisyjnych oględzin stanu zamku w Kórniku w dniu 22.11.1952 r. (k. 223-225); umowa na „projekt” dot. elektropetryfikacji (k. 236, 239-243, 382-390); sprawa plomb (k. 250).
 • 520 a Kamiński Bogusław, 1952, k. 204. - umowa na nadzór techniczny przy elektropetryfikacji.
 • 520 a Kwestionariusz obiektu inwestycyjnego, dot. zabezpieczenia fundamentów Zamku Kórnickiego, 1950, k. 9-10, 33. - wymieniono tu inwestorów: centralny – Ministerstwo Kultury i Sztuki, naczelny – Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Wydział Kultury Poznań, główny – Konserwator Wojewódzki Poznań, bezpośredni – Fundacja Zakłady Kórnickie (k. 9-10); w kolejnych pismach jako inwestor bezpośredni wymieniany Konserwator Wojewódzki (od k. 33).
 • 520 a Miastoprojekt-Północ, Oddział w Poznaniu, 1952, k. 83, 101, 108-109, 124-126, 194-195. - gotowość do przystąpienia do robót związanych z elektropetryfikacją, oferta (k. 83); sprawa dokumentacji (k. 101, 108, 109, 124-126, 194-195).
 • 520 a Ministerstwo Kultury i Sztuki, Centralny Zarząd Muzeów, 1952-1953, k. 92, 94-95, 97, 247-249, 316. - sprawa finansowania robót (k. 92, 94-95, 97); rozliczenie subwencji udzielonej w 1952 r. na zabezpieczenie fundamentów Zamku Kórnickiego (k. 247-249, 316).
 • 520 a Ministerstwo Kultury i Sztuki, Główny Urząd Konserwatorski, 1951, k. 78-79. - sprawa finansowania robót.
 • 520 a Ministerstwo Kultury i Sztuki, Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków, 1950, k. 56. - sprawa finansowania robót.
 • 520 a Narodowy Bank Polski, V. Oddział Miejski w Poznaniu, 1952, k. 210-211, 217. - w sprawie kosztów prac przy remoncie Zamku na lata 1952-53; w piśmie informacja nt. sytuacji prawnej Fundacji, nadal nie przejętej przez Polską Akademię Nauk na dzień 25 listopada 1952 (k. 210-211); zabezpieczenie na koncie Fundacji środków na remont (k. 217).
 • 520 a P.G.R. Zespół Kórnik, 1952, k. 200, 207. - w sprawie „wypożyczenia” [!] gwoździ (k. 200); w sprawie dostarczenia słomy na sienniki (k. 207).
 • 520 a Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane nr 8, Poznań, 1950-1951, k. 27, 39, 42, 45, 48, 52, 65. - sprawa dokumentacji dot. zabezpieczenia fundamentów Zamku (k. 27); zapowiedź kontynuacji prac w 1951 r. (k. 39, 42, 45, 48); w sprawie realizacji prac (k. 52, 65).
 • 520 a Polska Akademia Nauk, Warszawa, 1952-1953, k. 142-143, 205, 216, 226-229, 238, 254-257, 260-261, 265-273, 275-278, 283-289, 297-299, 311-312, 319, 321-323. - pismo St. Gibasiewicza opisujące konieczność prac petryfikacyjnych w związku z wnioskiem o sfinansowanie prac (k. 142-143); sprawa finansowania prac, wnioski, plany inwestycyjne (k. 205, 226-229, 257, 260-261, 276, 319, 321-323); realizacja prac przy Zamku (k. 216); dot. wniosku inwestycyjnego, przy tym Zarządzenie Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (k. 238, 254-256); w sprawie planu oddania obiektu do użytku (k. 259); sprawa przeliczenia planu inwestycyjnego i planu budownictwa na 1953 r.; przy tym Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 23 z dnia 21 stycznia 1953 (k. 265-273); 11 lutego 1953 r. St. Gibasiewicz informuje, iż Bank Inwestycyjny domaga się przedłożenia zaświadczenia Akademii o przejęciu majątku Fundacji ZK (k. 275); w sprawie czynności przygotowawczych do sporządzania planów pokrycia finansowego na I kwartał oraz aktualizacji rocznych planów sfinansowania na rok 1953 (k. 277-278); w sprawie oświadczenia PAN przedstawionego Bankowi Inwestycyjnemu dot. zabezpieczenia fundamentów zamku (k. 283-289); w sprawie priorytetów budowy (k. 297); sprawa umowy na wykonanie robót (k. 298-299); w sprawie zwiększenia tempa prac (k. 311-312).
 • 520 a Poznańskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze, Poznań, 1950-1953, k. 55, 93, 96, 99-100, 109-120, 139, 141, 148, 201-203, 253, 320. - sprawa zlecenia na montaż reperów niwelacyjnych (k. 55); sprawa pomiarów niwelacyjnych Zamku w Kórniku (k. 93, 96, 99-100, 139, 141, 148, 320); wyniki pomiarów kontrolnych zamku wykonanych w dniach: 20-22.01.1951, 3-8.06.1952, 23.07.1952, 3.11.1952, sprawozdanie techniczne z czwartej obserwacji kontrolnej zamku w Kórniku (k. 201-203); warunki techniczne, kosztorys i umowa (k. 109-120); ustalenie zgodności sald (k. 253).
 • 520 a Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kórniku, 1952, k. 140, 145. - w sprawie zakwaterowania robotników zatrudnionych przy zabezpieczaniu Zamku Kórnickiego.
 • 520 a Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu, Konserwator Wojewódzki, 1950-1951, k. 32-34, 40-41, 45, 47, 53-54, 57-58, 70. - przysłano odpis pisma Ministra Kultury i Sztuki o przyznaniu na odbudowę Zamku w Kórniku na rok 1951 limit w wysokości 20.000.000 zł, sprawa finansowania inwestycji (k. 32-33, 47); sprawa dokumentacji technicznej (k. 34, 40-41, 45, 53); sprawa zlecenia prac, montaż reperów, sprawa finansowania prac (k. 54, 57-58, 70).
 • 520 a Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu, Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego, 1950, k. 8. - zaświadczenie lokalizacyjne dot. zabezpieczenia fundamentów zamku.
 • 520 a Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu, Wydział Kultury, 1950, k. 11-12, 29-31, 49-51. - w sprawie przestrzegania przez inwestorów terminów w realizacji inwestycji (k. 11-12); w sprawie dostarczenia formularzy: DT-1 Plan sporządzenia dokumentacji technicznej na rok 1951, Nr 14 Plan rozdziału robót budowlanych – montażowych, przy tym formularze (k. 29-31); pismo okólne w sprawie zawierania umów przez inwestorów (k. 49-51).
 • 520 a Sokorski Włodzimierz, Wiceminister Kultury i Sztuki, 1950, k. 1. - korespondencja w sprawie bezzwrotnego kredytu na remont Zamku.
 • 520 a Zakład Dendrologii i Pomologii w Kórniku, 1952-1953, k. 192-193, 315. - sprawa ustawienia w pobliżu fosy baraku na agregaty i chemikalia potrzebne przy elektropetryfikacji (k. 192-193); sprawa zniszczeń w arboretum (k. 315).
 • 520 a Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Nr 1, Dział Kosztorysowo-Umowny, Poznań, 1951, k. 68-69. - dot. umowy.
 • 520 a Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego, Roboty Inżynierskie Nr 5, Warszawa, 1952, k. 102-106. - zlecenie na roboty petryfikacyjne.
 • 520 a Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego, Roboty Inżynierskie, Oddział 3, Poznań, 1952-1953, k. 82, 86-91, 98, 122-123, 129-130, 132-133, 138, 146, 189-191, 196-199, 212-216, 218-222, 230-235, 237, 244-245, 251-252, 258, 262, 290-291, 296, 301-309, 311-313, 315, 324-329, 332-338. - gotowość do przystąpienia do robót związanych z elektropetryfikacją, oferta (k. 82); zlecenie prac (k. 86-91, 98, 122-123); realizacja prac (k. 129-130, 146, 189-191); sprawa dokumentacji (k. 132-133, 138); kosztorys na elektropetryfikację (k. 196-199); kwestionariusz zlecenia obiektu (k. 212-216, 262, 303-306); umowa na roboty związane z elektropetryfikacją (k. 218-222, 258); sprawy finansowe, faktury, pisma (k. 230-233, 244-245, 251-252, 290-291, 296, 301-302, 307-309, 324-329, 332-338); organizacja pracy, praca na 3 zmiany, opóźnienia (k. 234-235, 237); sprawa plomb (k. 250); pismo PAN w sprawie zwiększenia tempa prac (k. 311-313); sprawa zniszczeń w arboretum (k. 315).
 • 520 a Zjednoczenie Północno-Zachodnie Biur Projektowych Ministerstwa Budowy Miast i Osiedli, Oddział w Poznaniu, 1951, k. 60, 62, 71-73. - dot. zabezpieczenia fundamentów Zamku (k. 60, 62); protokół z 27 lutego 1951 r. w sprawie wzmocnienia fundamentów Zamku metodą elektropetryfikacyjną (k. 71-73).
 • 520 a Kosztorys do projektu wzmocnienia fundamentów Zamku w Kórniku. II. część robót, [1952], poszyt, k. 352-381.
 • 520 a Wniosek o włączenie inwestycji do Planu inwestycyjnego na rok 1951, k. 2-7.
 • 520 a Założenia projektu (budownictwa ogólnego) na rok 1951, k. 13-26.
 • 520 a Założenia projektu inwestycyjnego na rok 1953, k. 340-351. – zbiór dokumentów, odpisy zebrane w poszycie, kopie potwierdzone za zgodność przez St. Gibasiewicza, pieczęć lakowa; zawiera: opis stanu zamku; założenia projektu; odpis protokołu komisji ekspertów z dn. 29.VIII.1947 r.; odpis protokołu komisji rzeczoznawców z dn. 19.XI.1949; odpis orzeczenia rzeczoznawcy prof. Cebertowicza z 11.X.1950 r.; odpis protokołu konferencji z dn. 27.II.1951 r.; odpis orzeczenia prof. Cebertowicza z dn. 19.III.1951 r.; odpis kosztorysu Miastoprojekt-Północ w Poznaniu z dn. 11.II.1952 r.
 • 520 a DRUKI:
 • 520 a Główny Urząd Statystyczny. Instrukcja w sprawie sprawozdawczości, Warszawa 1953, k. 391, (16 s.).
 • 520 a Sprawozdanie o realizacji inwestycji. Wzór I-1, formularze, jeden częściowo wypełniony ołówkiem, pozostałe puste, k. 392-400.
 • 520 a Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1953 r. w sprawie zasad finansowania przez banki specjalne inwestycji scentralizowanych limitowych. Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Przedruk poz. 67 z nru A-6 z dnia 26 stycznia 1953 r.; k. 339 (24 s.).
 • 520 a Notatki: k. 36-37, 44, 66, 84-85, 107, 128.
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol.
 • 561 d VII-6
 • 651
   
  9
  a Kórnik
 • 653 a Budynki
 • 653 a Fundacja likwidacja
 • 653 a Cebertyzacja
 • 653 a Zamek w Kórniku - sprawy budowlane
 • 653 a Zamek w Kórniku - remonty
 • 653 a Zamek w Kórniku – elektropetryfikacja
 • 653 a Zamek w Kórniku - podpalowanie
 • 653 a Zamek w Kórniku - fundamenty
 • 653 a Zamek w Kórniku
 • 653 a Majętność Kórnicka |Archiwum gospodarcze 1945-1953
 • 700
  1
  2
  a Bąk M. c Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego, Oddział 3, Poznań
 • 700
  1
  2
  a Białobok Stefan
 • 700
  1
  2
  a Bodniak Stanisław c historyk, dyrektor Biblioteki Kórnickiej Fundacji "Zakłady Kórnickie" d (1897–1952)
 • 700
  1
  2
  a Bodzicz Jan
 • 700
  1
  2
  a Cebertowicz Romuald d (1897-1981)
 • 700
  1
  2
  a Chruścielowa Jadwiga c Instytut Wodny Politechniki Gdańskiej
 • 700
  1
  2
  a Durzyński Henryk
 • 700
  1
  2
  a Duszczak St. c mistrz malarski w Kórniku
 • 700
  1
  2
  a Dziewulski Romuald c inż. arch., dyrektor Głównego Urzędu Konserwatorskiego
 • 700
  1
  2
  a Gastman Bolesław c Dyrektor Administracyjny PAN
 • 700
  1
  2
  a Gibasiewicz Stanisław d (1904-1986)
 • 700
  1
  2
  a Górski Edmund c główny księgowy, Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego, Oddział 3, Poznań
 • 700
  1
  2
  a Grześkowiakowa P. c księgowa FZK
 • 700
  1
  2
  a Hilgier L. c Dyrektor Biura Finansowo-Gospodarczego PAN
 • 700
  1
  2
  a Holas Aleksander c mgr inż., przedstawiciel Konserwatora Wojewódzkiego
 • 700
  1
  2
  a Kamiński Bogusław c mgr inż. Instytut Wodny Politechniki Gdańskiej, nadzór nad elektropetryfikacją
 • 700
  1
  2
  a Kantorowicz Teodor c Poznańskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze
 • 700
  1
  2
  a Koziński Piotr c inż. arch. Dyrektor Głównego Urzędu Konserwatorskiego Konserwator Generalny
 • 700
  1
  2
  a Mazur Stanisław c Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk
 • 700
  1
  2
  a Raczkowska Bogusława
 • 700
  1
  2
  a Rossbaum Jan c inż., Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego, Warszawa
 • 700
  1
  2
  a Ruszczyńska T. c Konserwator Wojewódzki w Poznaniu
 • 700
  1
  2
  a Rydlewski Stanisław c prof. dr inż., Instytut Wodny Politechniki Gdańskiej
 • 700
  1
  2
  a Sadowska J. c p.o. Naczelnik Wydziału Inwestycji PAN
 • 700
  1
  2
  a Salomończyk Bolesław c inż., Zjednoczenie Północno-Zachodnie Biur Projektowych Ministerstwa Budowy Miast i Osiedli, Oddział w Poznaniu
 • 700
  1
  2
  a Sokorski Włodzimierz c Wiceminister Kultury i Sztuki
 • 700
  1
  2
  a Stronka Antoni c wicedyrektor Oddziału 8 w Poznaniu, Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane
 • 700
  1
  2
  a Świejkowski W. c Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kórniku
 • 700
  1
  2
  a Swuliński Bogumił c mgr inż. Dyrektor Oddziału, Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego, Oddział 3, Poznań
 • 700
  1
  2
  a Szmidtowa Jadwiga c Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu, Wydział Kultury
 • 700
  1
  2
  a Urbaniak Stefan c inż., Poznańskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze
 • 700
  1
  2
  a Wojciechowski Franciszek c mgr inż., Zjednoczenie Północno-Zachodnie Biur Projektowych Ministerstwa Budowy Miast i Osiedli, Oddział w Poznaniu
 • 700
  1
  2
  a Zieliński Karol c inż., Instytut Wodny Politechniki Gdańskiej
 • 710
  2
  2
  a Bank Inwestycyjny, Oddział w Poznaniu
 • 710
  2
  2
  a Bank Komunalny w Poznaniu
 • 710
  2
  2
  a Centralne Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych, Oddział w Poznaniu
 • 710
  2
  2
  a Fundacja Zakłady Kórnickie
 • 710
  2
  2
  a Instytut Wodny przy Katedrze Hydrauliki Politechniki Gdańskiej
 • 710
  2
  2
  a Konserwator Wojewódzki Poznań
 • 710
  2
  2
  a Miastoprojekt-Północ, Oddział w Poznaniu
 • 710
  2
  2
  a Ministerstwo Kultury i Sztuki
 • 710
  2
  2
  a Ministerstwo Kultury i Sztuki, Centralny Zarząd Muzeów
 • 710
  2
  2
  a Ministerstwo Kultury i Sztuki, Główny Urząd Konserwatorski
 • 710
  2
  2
  a Ministerstwo Kultury i Sztuki, Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków
 • 710
  2
  2
  a Narodowy Bank Polski, V. Oddział Miejski w Poznaniu
 • 710
  2
  2
  a Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego
 • 710
  2
  2
  a Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane nr 8, Poznań
 • 710
  2
  2
  a P.G.R. Zespół Kórnik
 • 710
  2
  2
  a Polska Akademia Nauk
 • 710
  2
  2
  a Poznańskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze, Poznań
 • 710
  2
  2
  a Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kórniku
 • 710
  2
  2
  a Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu, Konserwator Wojewódzki
 • 710
  2
  2
  a Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu, Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego
 • 710
  2
  2
  a Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu, Wydział Kultury
 • 710
  2
  2
  a Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Wydział Kultury Poznań
 • 710
  2
  2
  a Urząd Statystyczny
 • 710
  2
  2
  a Zakład Dendrologii i Pomologii w Kórniku
 • 710
  2
  2
  a Zamek w Kórniku
 • 710
  2
  2
  a Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Nr 1, Dział Kosztorysowo-Umowny, Poznań
 • 710
  2
  2
  a Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego, Roboty Inżynierskie Nr 5, Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego, Roboty Inżynierskie, Oddział 3, Poznań
 • 710
  2
  2
  a Zjednoczenie Północno-Zachodnie Biur Projektowych Ministerstwa Budowy Miast i Osiedli, Oddział w Poznaniu
 • 710
  2
  2
  a Zjednoczenie Robót Inżynieryjnych Budownictwa Miejskiego w Poznaniu
 • 852 j BK 10826/01
 • 999 a kw d 23.05.05

Indeksy