"Norma Processualis"

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01417
 • Kopie: Mf 2498
 • Tytuł: "Norma Processualis"
 • Miejsce i czas powstania: 18 w. i 19 w.
 • Opis fizyczny: 79 k. 37x23 cm
 • Oprawa: sk. brąz. zniszczona, 18 w.
 • Język: Łac., węg.
 • Zawartość:
  • "Decisiones Curiae Regiae" k. 41v.
  • "Processus Pignorum" k. 25-27.
  • "Decisiones Curiae Regiae" k. 27-30.
  • "Processus Praeemptionis ex intermissa Praemo[niti]one Erga Consangvineos et Vicinos" k. 30-30v.
  • "Decisiones Curiae Regiae" k. 30v-31.
  • "Processus Com[m]unium Bonor[um] alienatorum" k. 31-31v.
  • "Decisiones Curiae Regiae" k. 31v.
  • "Processus Oppositionalis" k. 31v-32.
  • "Decisiones Curiae Regiae" k. 32-33.
  • "Processus Impensionis" k. 33-34.
  • "Decisiones Curiae Regiae" k. 34.
  • "Processus Depositi" k. 34-34v.
  • "Causa Violatae [wyraz popr.] sedis Iudiciariae" k. 34v-35.
  • "Processus Aufzezugalis [!]" k. 35.
  • "Decisiones Curiae Regiae" k. 35v.
  • "Processus Tutelarum" k. 35v-37.
  • "Decisiones Curiae Regiae" k. 37v.
  • "Processus modernae Venationis et aucupii" k. 37v-38.
  • "Causa contra attestari nolentes" k. 38.
  • "Processus Invagiationis et Abactionis Pecorum" k. 38-39.
  • "Processus Novi" k. 39v.
  • "Decisiones Curiae Regiae" k. 39v-40.
  • "Processus Proportionalis" k. 40.
  • "Decisiones Curiae Regiae" k. 40.
  • "Processus contra S[anctae] Sedis sententias exequi nolentes" k. 40v.
  • "Processus Metalis" k. 40v-41.
  • "Processus Contractualis" k. 41v-42.
  • "Processus Nouae" k. 42.
  • "Pro[ce]ssus Repetitionis Fugitivor[um] Colonor[um] et Servoru[m]" k. 42-43v.
  • "Decisiones Curiae Regiae" k. 43v.
  • "Processus Revindica[ti]onis Bonor[um] c[on]tra c[on]tradictionem occupator[um]" k. 43v-44v.
  • "Decisiones Curiae Regiae" k. 46v.
  • "Processus Damni" k. 46v-47.
  • "Processus Testamenti" k. 47-48.
  • "Decisiones Curiae Regiae" k. 48v.
  • "Processus ad Implementum Contractus" k. 48v.
  • "Processus Telonii et Nauli" k. 48v-50.
  • "De Iure Educilli" k. 50.
  • "Proc[e]ssus Criminis Laesae Ma[ies]t[a]tis" k. 50-51.
  • "Processus Notae Infidelitatis" k. 51-51v.
  • "Processus Infaniae" [!] k. 51v-52.
  • "Processus Homicidii" k. 52-53v.
  • "Decisiones Curiae Regiae" k. 53v-54.
  • "Processus Repositorius in Integrum" k. 54.
  • "Causae, quas (...) in Partibus Iudicant" k. 54v.
  • "Causae V[ice] C[omi]tum" k. 54v.
  • "Causae Tabularum Districtualium" k. 55.
  • "Tabulae Regiae Competent[es]" k. 55v.
  • [Spis treści] k. 56-56v.
  • "[Mandatum] Relaxatorium" k. 57-57v.
  • "Actio contra Testamentum Nullum" k. 57v-58.
  • "Actio Marcalis c[on]tra attestari nolentes" k. 58.
  • "Actio Novi" k. 58v.
  • "Actio Qverulosa" k. 58v-59.
  • "Actio Insinuationalis" k. 59-59v.
  • "Similis priori Qverulosae" k. 59v-60.
  • "Actio Proportionalis" k. 60-60v.
  • "Actio Successionalis-Divisionalis" k. 60v-61.
  • "Actio Qverulosa" k. 61-61v.
  • "Actio Liqvidatoria" k. 61v.
  • "Actio Admonitoria" k. 62.
  • "Actio Liqvidatoria" k. 62-63.
  • "Actio ad Renovationem Sententiar[um]" k. 63-63v.
  • "Actio Liqvidatoria" k. 63v-64.
  • "Actio Damni penes Assistentia[m] Fisci Mag[ist]r[a]lis virtute B. M. Praeceptor[um] data[m]" [tytuł wpisany częśc. na razurze] k. 64-64v.
  • "Comissio" k. 64v.
  • "Actio ex detentione" k. 65.
  • "Actio contra Clancularios Sylvar[um] succisores" k. 65-65v.
  • "Actio Debiti" k. 65v.
  • "Actio in integrum Repositoria" k. 65v-66.
  • "Actio Oppositionalis" k. 66-66v.
  • "Actio ex detentione Decimar[um]" k. 66v.
  • "Actio ad Extensionem Sent[en]tiar[um]" k. 66v-67.
  • "Actio Repositoria" k. 67-67v.
  • "Actio Qverulosa" k. 67v.
  • "Actio Successionalis" k. 67v-68.
  • "Actio Metalis" k. 68v.
  • "Actio ad Reddendas Ra[ti]ones Tutelares ex Compromisso coram Iudicium (?)" k. 69.
  • "Actio Fund[amen]talis condescensa" k. 69.
  • "Actio Dehonestatoria cora[m] Sede D[omi]n[i]ali (?)" k. 69v.
  • "Actio ad Nova[m] Divisione[m]" k. 69v.
  • "Actio Continuatoria" k. 70.
  • "Actio ex Jure" k. 70.
  • [Następuje fragm. rkpsu w jęz. węg.] k. 70v-78v.
  • Kodeks prawny, zbiór przepisów prawnych (z podaniem podstawy prawnej, tj. cytowaniem artykułów) regulujących postępowanie sądowe w rozmaitych sprawach, obowiązujący na obszarze komitatów Królestwa Węgier w 18 i 19 w. W dok. obok wykładni prawnej wymieniono także cały szereg konkretnych spraw, podając nazwiska stron i przedmiot sporu, rozwiązanie prawne oraz datację (zwł. w drugiej części rkpsu).
  • "Norma Processualis" [tytuł całości] k. 1.
  • "Processus Violentialis" k. 1-3.
  • "Decisiones Curiae Regiae" k. 3-4v.
  • "Processus Actus Majoris Potentiae" k. 4v-5v.
  • "Decisiones Curiae Regiae" k. 6-6v.
  • "Processus Dehonestationis" k. 6v-7.
  • "Processus Repetitionis Literarum" k. 7-8.
  • "Decisiones Curiae Regiae" k. 8-9v.
  • "Processus Invalidandae Fassionis" k. 9v-10.
  • "Decisiones Curiae Regiae" k. 10-12v.
  • "Processus Reddendar[um] Ra[ti]onum [per] Off[icia]les" k. 12v-13.
  • "Processus Successionum" k. 13.
  • "De Successione Ascendentium" k. 13-13v.
  • "De Successione Liberor[um] Na[tur]alium et Legitimorum simul" k. 13v-14v.
  • "De successione Liberor[um] Legitimator[um]" k. 14v.
  • "De successione Legitimorum" k. 15.
  • "De successione Naturalium tantum" k. 15-15v.
  • "De successione Collateralium" k. 15v-16.
  • "Decisiones Curiae Re[gi]ae r[es]p[ect]u Poss[ess]ar[um] Successionis Specierum" k. 16-17v.
  • "Processus Divisionis" k. 17v.
  • "Decisiones Curiae Regiae" k. 18-18v.
  • "Pro[ce]ssus Rectificationis Divisionis" k. 18v.
  • "Processus Novae Divisionis" k. 18v-19.
  • "Decisiones Curiae Regiae" k. 19-19v.
  • "Processus Divisionis Rusticor[um]" k. 19v-20.
  • "Pro[ce]ssus ad Exclusionem Sexus" k. 20.
  • "Processus Dotis" k. 20-21.
  • "Decisiones Curiae Regiae" k. 21-22.
  • "Processus Paraphernalis" k. 22.
  • "De[ci]siones Curiae Regiae" k. 22.
  • "Processus Qvartalitii" k. 22v-23.
  • "Decisiones Curiae Regiae" k. 23.
  • "Processus Liqvidi Debiti" k. 23-24.
  • "Decisiones Curiae Regiae" k. 25.
 • Proweniencja: Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780)
  • Królestwo Węgier 18 w.
  • Węgry 18-19 w.
  • sądy 18-19 w. Węgry
  • komitaty Węgry (sądy) 18-19 w.
  • kodyfikacja prawa Austro-Węgry 18-19 w.
  • sądownictwo Węgry 18-19 w.
  • piśmiennictwo pragmatyczne 18-19 w.
  • orzecznictwo prawno-sądowe 18-19 w.
  • kazuistyka 18-19 w.
 • Uwagi:
  • Rkps zniszczony: karty luźne, oprawa zniszczona, pap. pożółkły i przybrudzony (pierwsze karty) ze śladami zalania.
  • Od k. 70v wpisy ręką 19 w. wyłącznie po węgiersku
  • Na kk. 1-57 zachowana oryginalna paginacja (ss. 1-114)
  • pismo zapewne czterech rąk
  • K. 79-79v czysta.
  • Na niektórych kartach rkpsu występuje znak wodny przedstawiający godło Austro-Węgier: orzeł dwugłowy z literami "MB" na piersi, trzymający w lewej łapie miecz, a w prawej berło, zwieńczony koroną z gałką i krzyżem (prwdp. f. papierni w Szkle k. Lwowa) k. 4, 6-8, 25, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46-49, 51, 53, 56-57, 61-62, 65-66, 70-72, 74, 78; odwrócony k. 10-11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29.
  • Na k. wewn. przedniej okładziny oprawy uwaga: "26 octobris exhibita facta"
  • Na kk. 1-73 tekst wpisany w ołówkowym obramowaniu

MARC

 • 001 a \Kórnik
 • 130 a Kodeks prawny a Zbiór orzeczeń sądowych a Przepisy procesowe a Procedury sądowe a Kanon prawny
 • 245 a "Norma Processualis"
 • 246 a Norma processualis g tyt. z dawnego inwentarza
 • 250 a kop.
 • 260 c 18 w. i 19 w.
 • 300 a 79 k. c 37x23 cm
 • 340 d rkps e sk. brąz. zniszczona, 18 w.
 • 500 a Rkps zniszczony: karty luźne, oprawa zniszczona, pap. pożółkły i przybrudzony (pierwsze karty) ze śladami zalania.
 • 500 a Od k. 70v wpisy ręką 19 w. wyłącznie po węgiersku
 • 500 a Na kk. 1-57 zachowana oryginalna paginacja (ss. 1-114)
 • 500 a pismo zapewne czterech rąk
 • 500 a K. 79-79v czysta.
 • 500 a Na niektórych kartach rkpsu występuje znak wodny przedstawiający godło Austro-Węgier: orzeł dwugłowy z literami "MB" na piersi, trzymający w lewej łapie miecz, a w prawej berło, zwieńczony koroną z gałką i krzyżem (prwdp. f. papierni w Szkle k. Lwowa) k. 4, 6-8, 25, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46-49, 51, 53, 56-57, 61-62, 65-66, 70-72, 74, 78; odwrócony k. 10-11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29.
 • 500 a Na k. wewn. przedniej okładziny oprawy uwaga: "26 octobris exhibita facta"
 • 500 a Na kk. 1-73 tekst wpisany w ołówkowym obramowaniu
 • 520 a "Decisiones Curiae Regiae" k. 41v.
 • 520 a "Processus Pignorum" k. 25-27.
 • 520 a "Decisiones Curiae Regiae" k. 27-30.
 • 520 a "Processus Praeemptionis ex intermissa Praemo[niti]one Erga Consangvineos et Vicinos" k. 30-30v.
 • 520 a "Decisiones Curiae Regiae" k. 30v-31.
 • 520 a "Processus Com[m]unium Bonor[um] alienatorum" k. 31-31v.
 • 520 a "Decisiones Curiae Regiae" k. 31v.
 • 520 a "Processus Oppositionalis" k. 31v-32.
 • 520 a "Decisiones Curiae Regiae" k. 32-33.
 • 520 a "Processus Impensionis" k. 33-34.
 • 520 a "Decisiones Curiae Regiae" k. 34.
 • 520 a "Processus Depositi" k. 34-34v.
 • 520 a "Causa Violatae [wyraz popr.] sedis Iudiciariae" k. 34v-35.
 • 520 a "Processus Aufzezugalis [!]" k. 35.
 • 520 a "Decisiones Curiae Regiae" k. 35v.
 • 520 a "Processus Tutelarum" k. 35v-37.
 • 520 a "Decisiones Curiae Regiae" k. 37v.
 • 520 a "Processus modernae Venationis et aucupii" k. 37v-38.
 • 520 a "Causa contra attestari nolentes" k. 38.
 • 520 a "Processus Invagiationis et Abactionis Pecorum" k. 38-39.
 • 520 a "Processus Novi" k. 39v.
 • 520 a "Decisiones Curiae Regiae" k. 39v-40.
 • 520 a "Processus Proportionalis" k. 40.
 • 520 a "Decisiones Curiae Regiae" k. 40.
 • 520 a "Processus contra S[anctae] Sedis sententias exequi nolentes" k. 40v.
 • 520 a "Processus Metalis" k. 40v-41.
 • 520 a "Processus Contractualis" k. 41v-42.
 • 520 a "Processus Nouae" k. 42.
 • 520 a "Pro[ce]ssus Repetitionis Fugitivor[um] Colonor[um] et Servoru[m]" k. 42-43v.
 • 520 a "Decisiones Curiae Regiae" k. 43v.
 • 520 a "Processus Revindica[ti]onis Bonor[um] c[on]tra c[on]tradictionem occupator[um]" k. 43v-44v.
 • 520 a "Decisiones Curiae Regiae" k. 46v.
 • 520 a "Processus Damni" k. 46v-47.
 • 520 a "Processus Testamenti" k. 47-48.
 • 520 a "Decisiones Curiae Regiae" k. 48v.
 • 520 a "Processus ad Implementum Contractus" k. 48v.
 • 520 a "Processus Telonii et Nauli" k. 48v-50.
 • 520 a "De Iure Educilli" k. 50.
 • 520 a "Proc[e]ssus Criminis Laesae Ma[ies]t[a]tis" k. 50-51.
 • 520 a "Processus Notae Infidelitatis" k. 51-51v.
 • 520 a "Processus Infaniae" [!] k. 51v-52.
 • 520 a "Processus Homicidii" k. 52-53v.
 • 520 a "Decisiones Curiae Regiae" k. 53v-54.
 • 520 a "Processus Repositorius in Integrum" k. 54.
 • 520 a "Causae, quas (...) in Partibus Iudicant" k. 54v.
 • 520 a "Causae V[ice] C[omi]tum" k. 54v.
 • 520 a "Causae Tabularum Districtualium" k. 55.
 • 520 a "Tabulae Regiae Competent[es]" k. 55v.
 • 520 a [Spis treści] k. 56-56v.
 • 520 a "[Mandatum] Relaxatorium" k. 57-57v.
 • 520 a "Actio contra Testamentum Nullum" k. 57v-58.
 • 520 a "Actio Marcalis c[on]tra attestari nolentes" k. 58.
 • 520 a "Actio Novi" k. 58v.
 • 520 a "Actio Qverulosa" k. 58v-59.
 • 520 a "Actio Insinuationalis" k. 59-59v.
 • 520 a "Similis priori Qverulosae" k. 59v-60.
 • 520 a "Actio Proportionalis" k. 60-60v.
 • 520 a "Actio Successionalis-Divisionalis" k. 60v-61.
 • 520 a "Actio Qverulosa" k. 61-61v.
 • 520 a "Actio Liqvidatoria" k. 61v.
 • 520 a "Actio Admonitoria" k. 62.
 • 520 a "Actio Liqvidatoria" k. 62-63.
 • 520 a "Actio ad Renovationem Sententiar[um]" k. 63-63v.
 • 520 a "Actio Liqvidatoria" k. 63v-64.
 • 520 a "Actio Damni penes Assistentia[m] Fisci Mag[ist]r[a]lis virtute B. M. Praeceptor[um] data[m]" [tytuł wpisany częśc. na razurze] k. 64-64v.
 • 520 a "Comissio" k. 64v.
 • 520 a "Actio ex detentione" k. 65.
 • 520 a "Actio contra Clancularios Sylvar[um] succisores" k. 65-65v.
 • 520 a "Actio Debiti" k. 65v.
 • 520 a "Actio in integrum Repositoria" k. 65v-66.
 • 520 a "Actio Oppositionalis" k. 66-66v.
 • 520 a "Actio ex detentione Decimar[um]" k. 66v.
 • 520 a "Actio ad Extensionem Sent[en]tiar[um]" k. 66v-67.
 • 520 a "Actio Repositoria" k. 67-67v.
 • 520 a "Actio Qverulosa" k. 67v.
 • 520 a "Actio Successionalis" k. 67v-68.
 • 520 a "Actio Metalis" k. 68v.
 • 520 a "Actio ad Reddendas Ra[ti]ones Tutelares ex Compromisso coram Iudicium (?)" k. 69.
 • 520 a "Actio Fund[amen]talis condescensa" k. 69.
 • 520 a "Actio Dehonestatoria cora[m] Sede D[omi]n[i]ali (?)" k. 69v.
 • 520 a "Actio ad Nova[m] Divisione[m]" k. 69v.
 • 520 a "Actio Continuatoria" k. 70.
 • 520 a "Actio ex Jure" k. 70.
 • 520 a [Następuje fragm. rkpsu w jęz. węg.] k. 70v-78v.
 • 520 a Kodeks prawny, zbiór przepisów prawnych (z podaniem podstawy prawnej, tj. cytowaniem artykułów) regulujących postępowanie sądowe w rozmaitych sprawach, obowiązujący na obszarze komitatów Królestwa Węgier w 18 i 19 w. W dok. obok wykładni prawnej wymieniono także cały szereg konkretnych spraw, podając nazwiska stron i przedmiot sporu, rozwiązanie prawne oraz datację (zwł. w drugiej części rkpsu).
 • 520 a "Norma Processualis" [tytuł całości] k. 1.
 • 520 a "Processus Violentialis" k. 1-3.
 • 520 a "Decisiones Curiae Regiae" k. 3-4v.
 • 520 a "Processus Actus Majoris Potentiae" k. 4v-5v.
 • 520 a "Decisiones Curiae Regiae" k. 6-6v.
 • 520 a "Processus Dehonestationis" k. 6v-7.
 • 520 a "Processus Repetitionis Literarum" k. 7-8.
 • 520 a "Decisiones Curiae Regiae" k. 8-9v.
 • 520 a "Processus Invalidandae Fassionis" k. 9v-10.
 • 520 a "Decisiones Curiae Regiae" k. 10-12v.
 • 520 a "Processus Reddendar[um] Ra[ti]onum [per] Off[icia]les" k. 12v-13.
 • 520 a "Processus Successionum" k. 13.
 • 520 a "De Successione Ascendentium" k. 13-13v.
 • 520 a "De Successione Liberor[um] Na[tur]alium et Legitimorum simul" k. 13v-14v.
 • 520 a "De successione Liberor[um] Legitimator[um]" k. 14v.
 • 520 a "De successione Legitimorum" k. 15.
 • 520 a "De successione Naturalium tantum" k. 15-15v.
 • 520 a "De successione Collateralium" k. 15v-16.
 • 520 a "Decisiones Curiae Re[gi]ae r[es]p[ect]u Poss[ess]ar[um] Successionis Specierum" k. 16-17v.
 • 520 a "Processus Divisionis" k. 17v.
 • 520 a "Decisiones Curiae Regiae" k. 18-18v.
 • 520 a "Pro[ce]ssus Rectificationis Divisionis" k. 18v.
 • 520 a "Processus Novae Divisionis" k. 18v-19.
 • 520 a "Decisiones Curiae Regiae" k. 19-19v.
 • 520 a "Processus Divisionis Rusticor[um]" k. 19v-20.
 • 520 a "Pro[ce]ssus ad Exclusionem Sexus" k. 20.
 • 520 a "Processus Dotis" k. 20-21.
 • 520 a "Decisiones Curiae Regiae" k. 21-22.
 • 520 a "Processus Paraphernalis" k. 22.
 • 520 a "De[ci]siones Curiae Regiae" k. 22.
 • 520 a "Processus Qvartalitii" k. 22v-23.
 • 520 a "Decisiones Curiae Regiae" k. 23.
 • 520 a "Processus Liqvidi Debiti" k. 23-24.
 • 520 a "Decisiones Curiae Regiae" k. 25.
 • 530 d Mf 2498
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., węg.
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego d BK IX,65 d 26 w Działyński Tytus
 • 600 a Maria Teresa c (cesarzowa Austrii ; d 1717-1780)
 • 651 a Królestwo Węgier y 18 w.
 • 651 a Węgry y 18-19 w.
 • 653 a sądy 18-19 w. Węgry
 • 655 a komitaty Węgry (sądy) 18-19 w.
 • 655 a kodyfikacja prawa Austro-Węgry 18-19 w.
 • 655 a sądownictwo Węgry 18-19 w.
 • 655 a piśmiennictwo pragmatyczne 18-19 w.
 • 655 a orzecznictwo prawno-sądowe 18-19 w.
 • 655 a kazuistyka 18-19 w.
 • 852 j BK 01417
 • 990 a ungaricum 18-19 w.
 • 999 d 2013
 • 999 a KK a PB