Kariera naukowa i praca zawodowa.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14060/3
 • Autor: Czubiński, Antoni (1928-2003)
 • Tytuł:
  • Spuścizna Antoniego Czubińskiego
  • materiały biograficzne
  • Kariera naukowa i praca zawodowa. Cz. 3.
 • Miejsce i czas powstania: Poznań 1955-1970 po
 • Opis fizyczny: 160 k. 29x21 cm i mn.
 • Oprawa: luźne i częściowo oprawne
 • Zawartość: 1. Nominacje i nadania: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu magistra z 1963 r. k. 1. - Odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych z 1962 r. k. 2-3. - Zatwierdzenie nadania stopnia docenta przez Ministra Szkolnictwa Wyższego Henryka Golańskiego z 1964 r. k. 4. - Nadanie tytułu i powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych w katedrze historii powszechnej nowożytnej i najnowszej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UAM z 1969 r. k. 5. - Powołanie w skład członków Kuratorium Instytutu Zachodniego z 1969 r. k. 6. - Powołanie w skład Komitetu Redakcyjnego "Polskiego Słownika Biograficznego" z 1969 r. k. 7. - Powołanie na stanowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu Historii na Wydziale Folozoficzno-Historycznym UAM z 1969 r. k. 8. - Powołanie na kierownika wydziałowego studium doktoranckiego z dziedziny historii przy Wydziale Filozoficzno-Historycznym UAM z 1969 r. k. 9. - Powołanie na stanowisko kierownika Zakładu Historii Niemiec w Instytucie Historii przy Wydziale Filozoficzno-Historycznym z 1969 i 1974 r. k. 10-11. - Nadanie tytułu profesora zwyczajnego nauk humanistycznych z 1976, 1978 r. k. 12-14, 17. - Powołanie na stanowisko kierownika Zakładu Historii Niemiec w Instytucie Historii na Wydziale Historycznym z 1976 r. k. 15. - Powołanie na członka Rady Naukowej w Instytucie Historii PAN w Warszawie z 1978 r. k. 16. - Powołanie na członka Komisji d/s Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej UAM z 1978 r. k. 18. - Nominacja na kierownika Zakładu Badań nad Polonią Zagraniczną PAN w Poznaniu z 1979 r. (styczeń i listopad) k. 19, 22, 29. - Nominacja na stanowisko dyrektora IZ w Poznaniu z 1979 - 1989 k. 20, 23, 30-31, 36, 46, 57, 60, 84, 102. - Powołanie na stanowisko profesora zwyczajnego w IZ w Poznaniu z 1979-1983 k. 21, 32, 37, 47, 58, 62. - Odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Zachodniego z 1979 r. k. 24. - Prośba o przyjęcie stanowiska członka Rady Naukowej przy Z[akładzie] H[istorii] R[uchu] L[udowego] z 1979 r. k. 25. - Powołanie na kierownika Zakładu Historii Powszechnej Nowożytnej i Najnowszej i Pracowni Dziejów Niemiec w Instytucie Historii na Wydziale Historycznym UAM z 1979 r. k. 26. - Nominacja na redaktora naczelnego czasopisma "Polish Western Affairs", "La Pologne et les affaires occidentales" z 1979 r. k. 27. - Przy tym składrady redakcyjnej obu periodyków k. 28. - Gratulacje z okazji powołania w skład Rady Naukowej Gorzowskiego Towarzystwa Naukowego z 1981 r. k. 33. - Powołanie w skład komitetu redakcyjnego "Dokumentów i materiałów do historii stosunków Polska-NRD" z 1981 r. k. 34. - Powołanie w skład komitetu redakcyjnego "Dokumentów i materiałów do historii stosunków polsko-radzieckich" z 1981 r. k. 35. - Nominacja na Kierownika Pracowni Dziejów Niemiec Instytutu Historii na Wydziale Historycznym UAM z 1981 r. (2 egz.) k. 38-39. - Powołanie w skład Rady Naukowej Instytutu Krajów Socjalistycznych PAN z 1981 r. k. 40. - Powołanie w skład Rady Naukowej Instytutu Zachodniego w Poznaniu z 1981 r. k. 41. - Powołanie w skład Rady Naukowej Zakładu Badań nad Polonią Zagraniczną PAN z 1981 r. k. 42. - Powołanie w skład Komitetu Redakcyjnego "Prac Komisji Historycznej" z 1981 r. k. 43. - Prośba o wyrażenie zgody na wejście w skład Rady Naukowej Instytutu Ruchu Robotniczego z 1981 r. k. 44. - Przy tym pismo A. Czubińskiego wyrażające zgodę k. 45. - Powołanie na członka Komitetu Redakcyjnego periodyków: "Przegląd Zachodni", "Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza" z 1982, 1984 r. k. 48-49, 74-75. - Nominacja na redaktora naczelnego czasopisma "Polish Western Affairs", "La Pologne et les Affaires Occidentales" z 1982, 1984, 1988 r. k. 50-51, 73, 76, 98. - Powołanie na członka Komitetu Redakcyjnego kwartalnika "Dzieje najnowsze" z 1982, 1984, 1988 r. k. 52, 72, 94. - Przedłużenie członkostwa w Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów z 1982-1988 r. k. 53, 59, 62-66, 78-80, 91-93. - Przy tym regulamin wyborów kierownictwa Sekcji i członków CKK k. 54. - Odwołanie ze stanowiska kierownika Zakładu Historii Powszechnej i Najnowszej z Pracownią Dziejów Niemiec z 1982 r. k. 55. - Powołanie na stanowisko Kierownika Zakładu Historii Powszechnej XIX i XX wieku w Instytucie Historii na Wydziale Historycznym UAM z 1982-1996 r. k. 56, 71, 87, 109-111. - Powołanie na członka Rady Naukowej Instytutu Zachodniego - Instytutu Naukowo-Badawczego w Poznaniu z 1984 r. k. 67-69. - Powołanie na członka Rady Naukowej Zakładu Badań nad Polonią Zagraniczną PAN w Poznaniu z 1984 r. k. 70. - Powołanie na członka Sekcji Nauk Historycznych PAN i AN ZSRR części polskiej Polsko-Radzieckiej Komisji d/s Współpracy w Dziedzinie Nauk Społecznych PAN i AS ZSRR z 1985 r. k. 77. - Nominacja na stanowisko profesora UAM z 1987 r. k. 81-83. - Powołanie na członka Rady Naukowej IZ PAN w Poznaniu z 1987 r. k. 85. - Nominacja na członka Rady Naukowej Instytutu Historii PAN z 1987 r. k. 86. - Powołanie na członka Prezydium Komitetu PAN z 1987 r. k. 88. - Powołanie na członka Komitetu Nauk Humanistycznych PAN z 1987 r. k. 89. - Zaproszenie do członkostwa w Radzie Muzealnej Muzeum Narodowego w Poznaniu z 1987 r. k. 90. - Powołanie na członka Komitetu Redakcyjnego czasopisma "Dzieje Najnowsze" z 1988 r. - Powołanie na przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego wydawnictwa "Dokumenty i materiały do stosunków Polska-NRD" z 1988 r. k. 95. - Powołanie na zastępcę przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego wydawnictwa "Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-węgierskich" z 1988 r. k. 96, 100. - Powołanie na członka Rady Redakcyjnej czasopisna "Przegląd Zachodni" z 1988 r. k. 97. - Powołanie na członka Komitetu Redakcyjnego czasopisma "Kraje socjalistyczne" z 1988 r. k. 99. - Powołanie na członka Komitetu Redakcyjnego "Studiów Grunwaldzkich" z 1988 r. k. 101. - Nominacja na członka Rady Naukowej Instytutu Krajów Socjalistycznych PAN z 1990 r. k. 103. - Powołanie na stanowisko kierownika Resortowego Programu Badań Podstawowych nr 11.11 pt.: "Rola Polski i dwóch państw niemieckich w procesie jednoczenia Europy" z 1990 r. k. 104. - Powołanie w skład Rady Naukowej Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytutu Pamięci Narodowej z 1990 r. k. 105. - Nominacja na członka Rady Naukowej Instytutu Zachodniego w Poznaniu z 1990 r. k. 106. - Przy tym lista obecności na posiedzeniu Rady Naukowej IZ w dniu 04.07.1990 r. k. 107. - Odwołanie ze stanowiska dyrektora IZ w Poznaniu z 1990 r. k. 108. - Powołanie w skład Rady Naukowej do spraw archiwów resortu spraw wewnętrznych i administracji przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1997 r. k. 112-113. - Przy tym zarządzenie ministra spraw wewnętrznych w sprawie Rady Naukowej do spraw archiwów k. 114-120 oraz "Zasób archiwalny resortu spraw wewnętrznych i administracji" k. 121-129. - Nominacja na członka Komisji ds. Nauki i Rozwoju Kadr na Kierunku Politologia w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu z 1999 r. k. 130-132
 • Proweniencja: "Z księgozbioru profesora Antoniego Czubińskiego" - [piecz.]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Dyplomy
  • Legitymacje
  • Listy gratulacyjne

MARC

 • 100 $a Czubiński, Antoni $d (1928-2003)
 • 240 $a Spuścizna Antoniego Czubińskiego
 • 243 $a materiały biograficzne
 • 245 $a Kariera naukowa i praca zawodowa. $n Cz. 3.
 • 250 $a oryg., kop.
 • 260 $a Poznań $c 1955-1970 po $m Poznań
 • 300 $a 160 k. $c 29x21 cm i mn.
 • 340 $d rkps, masz., dr. $e luźne i częściowo oprawne
 • 520 $a 1. Nominacje i nadania: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu magistra z 1963 r. k. 1. - Odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych z 1962 r. k. 2-3. - Zatwierdzenie nadania stopnia docenta przez Ministra Szkolnictwa Wyższego Henryka Golańskiego z 1964 r. k. 4. - Nadanie tytułu i powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych w katedrze historii powszechnej nowożytnej i najnowszej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UAM z 1969 r. k. 5. - Powołanie w skład członków Kuratorium Instytutu Zachodniego z 1969 r. k. 6. - Powołanie w skład Komitetu Redakcyjnego "Polskiego Słownika Biograficznego" z 1969 r. k. 7. - Powołanie na stanowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu Historii na Wydziale Folozoficzno-Historycznym UAM z 1969 r. k. 8. - Powołanie na kierownika wydziałowego studium doktoranckiego z dziedziny historii przy Wydziale Filozoficzno-Historycznym UAM z 1969 r. k. 9. - Powołanie na stanowisko kierownika Zakładu Historii Niemiec w Instytucie Historii przy Wydziale Filozoficzno-Historycznym z 1969 i 1974 r. k. 10-11. - Nadanie tytułu profesora zwyczajnego nauk humanistycznych z 1976, 1978 r. k. 12-14, 17. - Powołanie na stanowisko kierownika Zakładu Historii Niemiec w Instytucie Historii na Wydziale Historycznym z 1976 r. k. 15. - Powołanie na członka Rady Naukowej w Instytucie Historii PAN w Warszawie z 1978 r. k. 16. - Powołanie na członka Komisji d/s Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej UAM z 1978 r. k. 18. - Nominacja na kierownika Zakładu Badań nad Polonią Zagraniczną PAN w Poznaniu z 1979 r. (styczeń i listopad) k. 19, 22, 29. - Nominacja na stanowisko dyrektora IZ w Poznaniu z 1979 - 1989 k. 20, 23, 30-31, 36, 46, 57, 60, 84, 102. - Powołanie na stanowisko profesora zwyczajnego w IZ w Poznaniu z 1979-1983 k. 21, 32, 37, 47, 58, 62. - Odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Zachodniego z 1979 r. k. 24. - Prośba o przyjęcie stanowiska członka Rady Naukowej przy Z[akładzie] H[istorii] R[uchu] L[udowego] z 1979 r. k. 25. - Powołanie na kierownika Zakładu Historii Powszechnej Nowożytnej i Najnowszej i Pracowni Dziejów Niemiec w Instytucie Historii na Wydziale Historycznym UAM z 1979 r. k. 26. - Nominacja na redaktora naczelnego czasopisma "Polish Western Affairs", "La Pologne et les affaires occidentales" z 1979 r. k. 27. - Przy tym składrady redakcyjnej obu periodyków k. 28. - Gratulacje z okazji powołania w skład Rady Naukowej Gorzowskiego Towarzystwa Naukowego z 1981 r. k. 33. - Powołanie w skład komitetu redakcyjnego "Dokumentów i materiałów do historii stosunków Polska-NRD" z 1981 r. k. 34. - Powołanie w skład komitetu redakcyjnego "Dokumentów i materiałów do historii stosunków polsko-radzieckich" z 1981 r. k. 35. - Nominacja na Kierownika Pracowni Dziejów Niemiec Instytutu Historii na Wydziale Historycznym UAM z 1981 r. (2 egz.) k. 38-39. - Powołanie w skład Rady Naukowej Instytutu Krajów Socjalistycznych PAN z 1981 r. k. 40. - Powołanie w skład Rady Naukowej Instytutu Zachodniego w Poznaniu z 1981 r. k. 41. - Powołanie w skład Rady Naukowej Zakładu Badań nad Polonią Zagraniczną PAN z 1981 r. k. 42. - Powołanie w skład Komitetu Redakcyjnego "Prac Komisji Historycznej" z 1981 r. k. 43. - Prośba o wyrażenie zgody na wejście w skład Rady Naukowej Instytutu Ruchu Robotniczego z 1981 r. k. 44. - Przy tym pismo A. Czubińskiego wyrażające zgodę k. 45. - Powołanie na członka Komitetu Redakcyjnego periodyków: "Przegląd Zachodni", "Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza" z 1982, 1984 r. k. 48-49, 74-75. - Nominacja na redaktora naczelnego czasopisma "Polish Western Affairs", "La Pologne et les Affaires Occidentales" z 1982, 1984, 1988 r. k. 50-51, 73, 76, 98. - Powołanie na członka Komitetu Redakcyjnego kwartalnika "Dzieje najnowsze" z 1982, 1984, 1988 r. k. 52, 72, 94. - Przedłużenie członkostwa w Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów z 1982-1988 r. k. 53, 59, 62-66, 78-80, 91-93. - Przy tym regulamin wyborów kierownictwa Sekcji i członków CKK k. 54. - Odwołanie ze stanowiska kierownika Zakładu Historii Powszechnej i Najnowszej z Pracownią Dziejów Niemiec z 1982 r. k. 55. - Powołanie na stanowisko Kierownika Zakładu Historii Powszechnej XIX i XX wieku w Instytucie Historii na Wydziale Historycznym UAM z 1982-1996 r. k. 56, 71, 87, 109-111. - Powołanie na członka Rady Naukowej Instytutu Zachodniego - Instytutu Naukowo-Badawczego w Poznaniu z 1984 r. k. 67-69. - Powołanie na członka Rady Naukowej Zakładu Badań nad Polonią Zagraniczną PAN w Poznaniu z 1984 r. k. 70. - Powołanie na członka Sekcji Nauk Historycznych PAN i AN ZSRR części polskiej Polsko-Radzieckiej Komisji d/s Współpracy w Dziedzinie Nauk Społecznych PAN i AS ZSRR z 1985 r. k. 77. - Nominacja na stanowisko profesora UAM z 1987 r. k. 81-83. - Powołanie na członka Rady Naukowej IZ PAN w Poznaniu z 1987 r. k. 85. - Nominacja na członka Rady Naukowej Instytutu Historii PAN z 1987 r. k. 86. - Powołanie na członka Prezydium Komitetu PAN z 1987 r. k. 88. - Powołanie na członka Komitetu Nauk Humanistycznych PAN z 1987 r. k. 89. - Zaproszenie do członkostwa w Radzie Muzealnej Muzeum Narodowego w Poznaniu z 1987 r. k. 90. - Powołanie na członka Komitetu Redakcyjnego czasopisma "Dzieje Najnowsze" z 1988 r. - Powołanie na przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego wydawnictwa "Dokumenty i materiały do stosunków Polska-NRD" z 1988 r. k. 95. - Powołanie na zastępcę przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego wydawnictwa "Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-węgierskich" z 1988 r. k. 96, 100. - Powołanie na członka Rady Redakcyjnej czasopisna "Przegląd Zachodni" z 1988 r. k. 97. - Powołanie na członka Komitetu Redakcyjnego czasopisma "Kraje socjalistyczne" z 1988 r. k. 99. - Powołanie na członka Komitetu Redakcyjnego "Studiów Grunwaldzkich" z 1988 r. k. 101. - Nominacja na członka Rady Naukowej Instytutu Krajów Socjalistycznych PAN z 1990 r. k. 103. - Powołanie na stanowisko kierownika Resortowego Programu Badań Podstawowych nr 11.11 pt.: "Rola Polski i dwóch państw niemieckich w procesie jednoczenia Europy" z 1990 r. k. 104. - Powołanie w skład Rady Naukowej Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytutu Pamięci Narodowej z 1990 r. k. 105. - Nominacja na członka Rady Naukowej Instytutu Zachodniego w Poznaniu z 1990 r. k. 106. - Przy tym lista obecności na posiedzeniu Rady Naukowej IZ w dniu 04.07.1990 r. k. 107. - Odwołanie ze stanowiska dyrektora IZ w Poznaniu z 1990 r. k. 108. - Powołanie w skład Rady Naukowej do spraw archiwów resortu spraw wewnętrznych i administracji przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1997 r. k. 112-113. - Przy tym zarządzenie ministra spraw wewnętrznych w sprawie Rady Naukowej do spraw archiwów k. 114-120 oraz "Zasób archiwalny resortu spraw wewnętrznych i administracji" k. 121-129. - Nominacja na członka Komisji ds. Nauki i Rozwoju Kadr na Kierunku Politologia w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu z 1999 r. k. 130-132
 • 521 $a 2. Podziękowania od: dr Józefa Gruszki (Prezesa Kurtorium Instytutu Śląskiego w Opolu) z 1978 r. k. 133. - prof. dr hab. Benona Miśkiewicza (Rektora UAM) z 1980 r. k. 134. - Mieczysława F. Rakowskiego (Wiceprezesa Rady Ministrów) z 1983 r. k. 135. - prof. dr hab. Benona Miśkiewicza (Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) z 1987 r. k. 136. - Zbigniewa Messnera (Prezesa Rady Ministrów) z 1988 r. k. 137. - Jerzego Silskiego (Sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Poznaniu) z 1989 r. k. 138. - prof. dr hab. Wojciecha Wrzesińskiego (Prezesa Kuratorium Instytutu Zachodniego w Poznaniu) z 1990 r. k. 139. - Jana Jankowskiego (Wiceprezesa Rady Ministrów) z 1990 r. k. 140-143. - prof. dr Andrzeja Wyczańskiego (Sekretarza Wydziału i Nauk Społecznych PAN) z 1991 r. k. 143. - prof. dr hab. Stefana Jurgi (Rektora UAM w Poznaniu) z 1998-2000 r. k. 144-146, 150-152, 154-156. - prof. dr hab. Mirosława Handke (Ministra Edukacji Narodowej) z 1999 r. k. 147-149. - prof. UAM dr hab. Zbigniewa Pilarczyka (Kierownika Podyplomowego Studium Historii UAM) z 2000-2002 r. k. 153, 157. - prof. dr hab. Stanisława Lorenca (Rektora UAM w Poznaniu) z 2002 r. k. 158-160
 • 541 $c c $d 2003 $e 1787
 • 541 $c c $d 2004 $e 1433
 • 561 $a "Z księgozbioru profesora Antoniego Czubińskiego" - [piecz.] $e piecz. $m Poznań $r 2003 $w Czubiński Antoni
 • 655 $a Dyplomy
 • 655 $a Legitymacje
 • 655 $a Listy gratulacyjne
 • 700 $a Gruszka Józef $c dr, prezesa Kurtorium Instytutu Śląskiego w Opolu
 • 700 $a Handke Mirosław $c prof. dr hab., Ministrer Edukacji Narodowej
 • 700 $a Jankowski Jan $c wiceprezes Rady Ministrów
 • 700 $a Jurga Stefan $c prof. dr hab., rektor UAM
 • 700 $a Lorenc Stanisław $c prof. dr hab., rektor
 • 700 $a Messner Zbigniew $c prezes Rady Ministrów
 • 700 $a Miśkiewicz Benon $c prof. dr hab., rektora UAM, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 700 $a Pilarczyk Zbigniew $c prof. UAM dr hab., Kierownik Podyplomowego Studium Historii UAM
 • 700 $a Rakowski Mieczysław F. $c wiceprezes Rady Ministrów
 • 700 $a Silski Jerzy $c sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Poznaniu
 • 700 $a Wrzesiński Wojciech $c prof. dr hab., prezes Kuratorium Instytutu Zachodniego w Poznaniu
 • 700 $a Wyczański Andrzej $c prof. dr hab., sekretarza Wydziału i Nauk Społecznych PAN
 • 740 $a Odwołania A. Czubińskiego z różnych funkcji i stanowisk
 • 740 $a Nominacje A. Czubińskieg na różne funkcje i stanowiskao
 • 740 $a Podziękowania dla A. Czubińskiego za pracę
 • 852 $j BK 14060/3
 • 999 $a EN

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 14060/3