Dokumenty rodziny Woroniczów oraz Szczęsnej i Ignacego Działyńskich.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14824
 • Tytuł: Dokumenty rodziny Woroniczów oraz Szczęsnej i Ignacego Działyńskich.
 • Miejsce i czas powstania: 1797 post - 1836
 • Opis fizyczny: 155 k. 37x22 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Ros., pol. cyrylica
 • Zawartość:
  • Spór Szczęsnej Działyńskiej ze Stefanem Ruszczycem: prośba Działyńskiej do cara i Senatu Rządzącego o anulowanie wyroków Kijowskiego Sądu Powiatowego i Głównego Sądu Kijowskiego oraz o nakazanie Ruszczycowi wyrównanie strat poniesionych przez Działyńską w związku ze sporem o wieś Zikracze. W dokumencie wymienieni także: Michał Wiśniewski - woźny sądu powiatowego; Stefan Malinowski, Tadeusz Szumiejko, Łukasz Nowicki, Jan Zbromirski, Felicjan Kniażyński, Onufry Czernichowski, Gruszecki, Godlewski, deputat Maszkiewicz, pisarz sądu kijowskiego - Rogalski. [Trojanów, 1814]; k. 128-131.
  • Wpis do ksiąg sądowych żytomierskich dokumentu z 1593.10.07 określającego dobra braci Tyszkiewiczów-Łohojskich: Ostafiana, Jerzego, Piotra, Aleksandra oraz Fiodora, prawnuków Kalenika Miszkowicza. W dokumencie wymienione m.in.: Słobodyszcze (opis miasta i dworu); Sosnówka; Rajki, Skrahlówka, Berdyczów (opis miasta i dworu); Bystrzyk; Horodyszcze; Kodnia (opis miasta i dworu); Jankowce; Sołotwin; Żurbińce. W dokumencie wymienione nazwiska: Jana Machewicza, pełnomocnika Tyszkiewiczów; Grzegorza Zielanickiego woźnego województwa kijowskiego; Jana Woronicza; Krzysztofa Kozickiego; Krzysztofa Prusaka; Szczęsnego Moduskiego; Kiryła Rużyńskiego; Józefa Jabłońskiego; Seweryna Bartiha, Bogdana Kafukowskiego, Grzegorza Gulianickiego. Dokument wpisano do ksiąg żytomierskich 1724 r.na prośbę Antoniego Głębockiego łowczego parnawskiego, w obecności Piotra Jastrzębskiego naczelnika żytomierskiego; Włochowskiego i Chodakowskiego; Żytomierz 1724.11.19. Na ros. tłumaczyli Hankowski i Kochanowski; brak daty tłumaczenia. k. 1-8.
  • Wypis z ksiąg grodzkich żytomierskich z dokumentu z 1617 r. o podziale dóbr po zmarłym Aleksandrze Woroniczu pomiędzy jego synów: Filona, Mikołaja, Teodora oraz wdowę po ich bracie Wasylu - Helenę z Muchowieckich i jej dzieci: Andrzeja, Władysława, Jana, Jerzego, Eleonorę i Petronelę. Dotyczy m.in. miejscowości Trojanowa, Deneszy, Szumska, Kroszni. Inni wymienieni na dokumencie: Jan Gadzinowski podstarosta żytomierski; Paweł Rzechowski pisarz grodzki kijowski; Jakub Woronicz; Andrzej Pieresiecki; Piotr Buchałowski; Meleniewski. Żytomierz 1617.07.12. Na ros. tłum. Hankowski, Kochanowski; brak daty tłum. i wypisu. k. 9-12.
  • Wypis z ksiąg żytomierskich aktu sprzedaży z 1633 r. wsi Jankowiec przez Krzysztofa Tyszkiewicza Maksymilianowi Brzozowskiemu. Przy określaniu granic wsi uczestniczył Wacław Motowidło-Bieniewicz. Akt przyjął Jan Witwiński. Wypis dokonany w 1787 na prośbę Stefana Wichowskiego, w obecności Jana Skarbka-Michałowskiego, Ksawerego Krechowieckiego, Mochorta. Żytomierz 1787.09.17. Przetłumaczony na ros. przez Hankowskiego i Kochanowskiego; brak daty tłum. k. 13-14.
  • Wyciąg z ksiąg grodzkich województwa kijowskiego. Dotyczy skargi z 1725.10.08 o zabór zbóż przez mieszkańców Tatarynówki mieszkańcom wsi Syngóry, należącej do Antoniego i Franciszki Głębockich. Świadkowie zajścia: Jerzy Bech i Aleksander Rodikiewicz. Urzędnicy wymienieni w dokumencie: Stanisław Bogdanowicz; Benedykt Kostkiewicz; wicerejent ziemski powiatu żytomierskiego Józef (nazwisko nieczytelne) i przysięgły archiwista Wasilij (nazwisko nieczytelne). Wypis z 1795.10.04. Dok. tłumaczony na ros. przez Hankowskiego i Kochanowskiego; brak daty tłumaczenia; k. 15-16.
  • Wpis do ksiąg sądowych dokumentu z 1743.04.30 określającego granice wsi Wielka Tatarynówka, spisanego w obecności: Wawrzyńca Lanckorońskiego, Katarzyny Aksakowej (aktualnych właścicieli Tatarynówki), Józefa Popiela cześnika żydaczowskiego oraz chłopów z Tatarynówki: Fëdora Litvinienko, Mirona ~1Uŝenko, Mihaila Simčenko, Fëdora Movčana, Ivana Kramara, Mirona Čerko, Haritoma ~1Uščenko, Kuriama, Mirona Rubana, Andreja Bilavenko, Samuila Pustovojtenko i Ivana Černiš. W dokumencie wspominany poprzedni właściciel Tatarynówki - Kazimierz Aksak. Dokument wpisany do ksiąg żytomierskich w 1781.05.18 w obecności: Tadeusza Borkowskiego, Antoniego Singajewskiego. Na ros. przetłumaczył Hankowski w obecności Kochanowskiego. Brak daty tłumaczenia; k. 17-18.
  • Dokument z 1751 r. określający granice pomiędzy dobrami Jankowice i Tatarynówka należącymi do braci Jana i Gabriela Aksaków. W 1767 r. dokument przedłożony przez pełnomocnika G. Aksaka Feliksa Sudzickiego do wpisania w księgi sądowe żytomierskie. Wpisał rejent grodzki Jan Michałowski. Żytomierz 1767.05.11. Dokument tłumaczony na ros. przez Hankowskiego w obecności Kochanowskiego; brak daty tłumaczenia; k. 19-20.
  • Pokwitowanie wystawione przez Wawrzyńca Pruszyńskiego stolnika starodubskiego, zebrania podatku podymnego, z miasteczek Szumska i Trojanowa oraz wsi Dworzec i Horodyszcze, na rzecz utworzenia policji województwa kijowskiego powiatu żytomierskiego. Brak miejsca, 1752.03.22; k.21.
  • Wpis w księgi sądu żytomierskiego aktu z 1754.04.27 sprzedaży wsi Tatarynówka i Denesze przez Jana Aksaka starostę rawickiego Nikodemowi Kazimierzowi Woroniczowowi kasztelanowi kijowskiemu. Na dokumencie nazwiska świadków: Jana Kajetana Ilińskiego, Franciszka Ksawerego Nitosławskiego, Andrzeja Tretiaka, Jakuba Antoniego Korycińskiego, Jana Potockiego, Jana Woleńskiego [?]. Wpis dokonany na prośbę Aleksandra Jankowskiego, w obecności rejenta żytomierskiego Ksawerego Krechowieckiego; podpisany przez przysiegłego archiwistę Szczygłowskiego, registratora Hankowskiego i Kochanowskiego. Żytomierz 1796.07.12; k. 22-25.
  • Tłumaczenie na ros. wyroku sądu zjazdowego podkomorskiego bracławskiego i lwowskiego z 1754 r. dotyczącego ustalenia granic pomiędzy dobrami Trojanów i Tatarynówka Nikodema Kazimierza Woronicza a Słobodyszczami należącymi do Barbary Radziwiłłowej i jej syna Udalryka. Świadkowie uczestniczący przy określaniu granic: Wojciech Bogdanowicz rejent grodzki kijowski; Tomasz Dobrzycki cześnik wiski; Paweł Żytkiewicz namiestnik grodzki kijowski; Józef Bilski kasztelan kijowski; Piotr Antoni Zbigniewski; Ignacy Bognanowicz sędzia grodzki kijowski; Józef Pigłowski; Piotr Borzęcki; Wawrzyniec Sosninski; Piotr Chrzanowski. W dniu następnym w sądzie kijowskim zjawili się: N. Woronicz, Udalryk Radziwiłł reprezentujący matkę i braci Albrechta, Jerzego i Stanisława Radziwiłłów; Łukasz Liaszkiewicz reprezentujący braci Jana i Gariela Aksaków. Przedstawiono dok. z 1593 r. określający granice między Słobodyszczami (wówczas własnością Tyszkiewiczów, w ich imieniu występował Jan Machewicz) a Trojanowem (własnością Woroniczów) oraz dok. z 1617 r. będący działem pomiędzy braćmi Filonem, Mikołajem i Teodorem Woroniczami, określający m.in. granice Trojanowa, Tatarynówki i Słobodyszcz. Wyrok podpisali: Józef Konstantyn Gowarczewski komornik graniczny ziemi lwowskiej powiatu żydaczowskiego i Franciszek Garliński komornik graniczny województwa bracławskiego. Kijów 1754.05.21. Brak daty tłumaczenia na ros. Tłumaczenie potwierdzili: Hankowski i Kochanowski; k. 26-33.
  • Wyciąg z ksiąg sądowych żytomierskich na prośbę Szymona Krynickiego, pełnomockina miecznika owruckiego Jakuba Anastazego Woronicza. Dotyczy sporu o zabór siana przez poddanych Wojciecha Schabickiego z wioski Jankowiec poddanym wsi Dworzec, we władaniu Woronicza. Obecni przy wypisie: Antoni Synhajewski starosta żytomierski, Izbicki, Hankowski, Zalewski, Kochanowski; Żytomierz, 1779.08.26; brak daty tłum. na j. ros.; k. 34-35.
  • Wpisanie w 1796 r. w ksiegi żytomierskie dokumentu z 1787.10.12 określającego prawa własności dóbr: Prażewo, Jankowiec, Tatarynówka, Denesze, Horodyszcze, Dworzec, Syngóry. Strony: Wojciech Schabicki; Józefa Woroniczowa, Szczęsna i Ignacy Działyńscy; Stanisław i Katarzyna Umińscy; Michał i Tekla Głęboccy; Stanisława i Anna Głębockie. W dokumancie wymienieni także: Jan Schabicki, Józef Schabicki, Jakub Fedorowski, Franciszka Fedorowska, Piotr Woronicz, Kajetan Wyhowski, Jan Aksak, Gabriel Aksak, Remigian Dłuski, Kajetan Nikodem Woronicz oraz Grzegorz Piątkowski, Iwan Parhomienka, Jakub Czerwiński. Dokument do wpisania w akta grodzkie żytomierskie przedłożył Aleksander Jankowski; wpisał Ksawery Krechowiecki; tłumaczyli Hankowski, Kochanowski. Żytomierz, 1796.07.12; k. 36-41.
  • Sądowe oznaczenie granic między dobrami Rużki - Dominika Ilicza, Reje i Słobodyszcze - Fabiana Godlewskiego oraz miasteczkiem Kodnia Felicjana Głębockiego. Obecni przy akcie: rejent Ksawery Krechowiecki; komornik graniczny powiatu krzemienieckiego Mateusz Władysław Ozdebecha-Dziegciowski; komornik graniczny powiatu żytomierskiego Józef Gładunowicz; registrator Hankowski; archiwista żytomierski Mochort; na ros. tłumaczył Kochanowski; w obecności Aleksandra Jankowskiego. W akcie uczesniczył Jakub Anastazy Woronicz, właściciel Tatarynówki (z którą graniczyły sporne ziemie). Żytomierz, 1796.07.12; k. 42-49.
  • Świadectwo wystawione Ignacemu Działyńskiemu przez namiestnictwo tobolskie w mieście Berezowie, potwierdzające jego poprawne prowadzenie się podczas zesłania. Pismo podpisane przez atamanów kozackich (nazwiska nieczytelne). Berezow, 1797.01.18; k. 50-51.
  • Świadectwo wystawione Ignacemu Działyńskiemu przez namiestnictwo tobolskie w mieście Berezowie, potwierdzające jego poprawne prowadzenie się podczas zesłania. Pismo podpisane przez gradonaczalnika Berezowa (nazwisko nieczytelne). Berezow, 1797.01.22; k. 52-53.
  • Świadectwo wystawione Ignacemu Działyńskiemu przez władze gubernialne Tobolska, potwierdzające jego poprawne prowadzenie się podczas zesłania. Pismo podpisane przez Aleksandra Tolstoja (gubernatora Tobolska), Il'e Melnikova, Aleksandra Pavlyckiego, Nikolaja Romanova i Pavla Kavrigina. Tobolsk 1797.02.05; k. 54-55.
  • Pismo (kopia) Aleksandra Tolstoja (gubernatora tobolskiego), nakazujące zwrocić uwolnionemu Ignacenu Działyńskiemu brakujące rzeczy odbrane po przyjeździe na zesłanie do Berezowa. Pod pismem podpisani: Aleksandr Tolstoj, Il'â Melnikov, Aleksandr Pavlyckij, Nikolaj Romanov. Tobolsk, 1797.02.05; k. 56-57.
  • Wykaz rzeczy należących do Ignacego Działyńskiego. Pismo podpisane przez Alekceâ Merzlâkova, Il'e Melnikova, Nikolaâ Romanova. Kopia; b.m., [1797]; k. 58-61.
  • List od Alekseâ Kurakina do Ignacego Działyńskiego informujący, iż car przychylnie odniósł się do próśb Działyńskiego i zezwolił na widzenie się z matką oraz na uwolnienie mieszkanki Berezowa Evdokij Morozovoj i na jej wyjazd do Żytomierza. Moskwa, 1797.03.27; k. 62-63.
  • Apelacja Szczęsnej Działyńskiej i jej matki Józefy Woroniczowej do Senatu Rządzącego od wyroku Głównego Sądu Wołyńskiego; dotyczy sporu o przebieg granicy między wsią Tatarynówka (Woroniczów) i miasteczkiem Kodnia (Głębockich). W imieniu J. Woroniczowej występuje Piotr Lasocki, w imieniu S. Działyńskiej - Erazm Słowacki. Kijów, 1802.08.26. Na końcu dokumentu dopisek inną ręką oddalający apelację z przyczyn proceduralnych. 1802.11.05; k. 64-73.
  • Pozew Ziemskiego Powiatowego Sądu Kijowskiego do Szczęsnej Działyńskiej w związku ze skargą Timofeja Siričevskiego. Działyńskiej zarzuca się, że przy sprzedaży zboża w 1802 r. nie dotrzymała postanowień kontraktu, oszukała Siričewskiego i naraziła na liczne straty. Sąd nakazuje jej zadośćuczynić skarżącemu lub w sądzie wyjaśnić sprawę. W dokumencie dokładny opis przebiegu sporu. Kijów 1804.03.12; k. 74-77.
  • Dalszy ciąg sporu Szczęsnej Działyńskiej z Timofejem Siriěvskim. Pismo z Ziemskiego Powiatowego Sądu Kijowskiego dotyczące pozwu dla Sidora Mospana chłopa, poddanego Działyńskiej. W dokumencie wymienieni: Kazimierz Grabowski, sędzia sądu ziemskiego kijowskiego; Dimitrej Taravinov, woźny powiatu kijowskiego. Kijów 1804.03.23; k. 78-81.
  • Wypis z akt Niższego Ziemskiego Sądu Powiatowego w Kijowie. Nakaz uregulowania przez Timofieja Siričevskiego należności wobec Sidora Mospana chłopa, poddanego Sz. Działyńskiej, mieszkańca Rzyszczowa. W dokumencie wymienieni również: Józef Bielawski, mieszkaniec miasteczka Horwal i Jankiel Fajbiszewicz, miszkakaniec Łojewa. Kijów 1805.03.23; k. 82-83.
  • Wypis z Dziennika Sądu Głównego Wołyńskiego: decyzja Sądu Powiatowego w Żytomierzu w sprawie wniosku Szczęsnej Działyńskiej domagającej się wykluczenia sędzi Jezierskiego z procesu, jaki toczy ona ze szlachcicem Dybskim. Działyńska donosiła, iż Jezierski i Dybski są ze sobą spowinowaceni, co podważa bezstronność Jezierskiego i jest w niezgodzie z istniejącym prawem. Sąd przychylił się do jej prośby. W imieniu Działyńskiej występował Jan Kaleński. Dokument podpisali Jan Antoni Potocki, Józef Pawszta, Grotowski. Żytomierz,1806.08.03; k. 84-85.
  • Pismo z Kijowskiego Niższego Sądu Ziemskiego do Ekonomii w Rzyszczewie w sprawie wierzycieli podpułkownika [Tadeusza] Brzozowskiego. Zgodnie z decyzją Senatu Rządzącego, Sąd Główny w Kijowie Departament Obywatelski za pośrednictwem Kijowskiego Niższego Sądu Ziemskiego, zwraca się do wierzycieli Brzozowskiego: generałowej de Bandre, zmienian Soczyckiego, Dynowskiego, Grudzińskiego, szambelana Husarzewskiego i Zborowskiego, aby zgodnie z decyzją Senatu, w sprawie egzekucji owego długu, dokumenty dotyczące długu Brzozowskiego zapisanego na majątku Rzyszczew dostarczyli do Sądu Głównego w Kijowie. Ponieważ rzyszczewską część swojego majątku de Bandre odstąpiła Działyńskiej, dlatego Ekonomia Rzyszcewska ma również dostarczyć odpowiednie dokumenty do sądu. [Kijów, 1806]; k. 86-87.
  • Prośba Sczęsnej Działyńskiej do generała-gubernatora kijowskiego Mihaila Miloradoviča o odebranie Janowi Michajłowskiemu wsi Chalcza. Michajłowski (były pisarz w Sądzie Głównym Kijowskim) wydzierżawił w 1806 r. na 4 lata Chalczę od Działyńskiej i pomimo upływu terminu dzierżawy nie chciał jej zwrócić właścicielce. W imieniu Działyńskiej występował Tymoteusz Chojnicki. W dokumencie wymienieni także Zachariasz i Aleksander Hołowińscy, członkowie sądu polubownego. Brak miejsca spisania dok., 1810.08.03; k. 88-89.
  • Prośba podpułkownika Tadeusza Brzozowskiego do Senatu Rządzącego o anulowanie wyroku Głównego Sądu Kijowskiego (gdyż został podjęty bez odpowiednich dokumentów i bez jego obecności); Brzozowski prosi też o zwrot swoich dóbr zajętych przez wierzycieli oraz o ponowne sądowe rozpatrzenie sporu. Dokument zawiera wyszczególnienie wysokości zaciągniętych długów. Wśród wierzycieli wymienieni: Hołowiński, generałowa de Bandre, Kondracka, Szczęsna Działyńska, Husarzewski, Jakub Chmielowski, kapitan Zagórski, Artemowski, Niedzielski, Dynowski, Katarzyna Padlewska, Dworzański, Sośnicki, Paczuski, Grudziński. Brak miejsca spisania dok., 1811.05.31; k. 90-110.
  • Dalszy ciąg sporu Szczęsnej Działyńskiej z Janem Michałowskim (dzierżawcą wsi Chalcza): prośba Działyńskiej do cara Aleksandra I o wydanie rozporządzenia nakazujacego J. Michałowskiemu (aktualnie sędzi w sądzie bogusławskim) wypełnienie postanowień sądu polubownego i pokrycie wszelkich strat poniesionych przez Działyńską; ewentualnie by raz jeszcze została rozpatrzona sprawa przez nowych deputatów, których wybór ma nastąpić we wrześniu 1811. W dokumencie wymienieni także: Zachariasz Hołowiński; Aleksander Hołowiński; Kajetan Proskura - prezes Głównego Sądu Kijowskiego; szlachcic Śmidowicz; chorąży Chodyński. Dok. zawiera długi i szczegółowy opis sporu. Brak miejsca spisania dok., 1811.06.25; k. 111-121.
  • Kontrakt pomiędzy Szczęsną Działyńską a Stefanem Ruszczycem (posesorem) na 3-letnią dzierżawę wsi Zikracze. W dokumencie szczegółowo opisane warunki dzierżawy. Jako świadkowie figurują Ambroży Słomowski i Antoni Lubicz Sadowski. Dok. przetłumaczony na ros., nazwisko tłumacza nieczytelne. Brak miejsca zawarcia kontraktu; 1812.01.19; k. 122-125.
  • Dalszy ciąg sporu Szczęsnej Działyńskiej z Janem Michałowskim o wieś Chalcza. Prośba Działyńskiej do cara o wstrzymanie zajęcia wsi Chalcza przez Antoniego Sowieckiego. Sowiecki, w porozumieniu z J. Michałowskim, otrzymał zezwolenie z Niższego Sądu Ziemskiego Kijowskiego na zajęcie wsi Chalcza. Odbyło się to bez wiedzy i zgody Działyńskiej, która o Chalczę ciągle prowadzi z Michałowskim proces. Ponadto podtrzymanie wyroku sądu kijowskgo naraziłoby Działyńską na kolejne straty i rozpoczęłoby nowy proces, tym razem z Sowieckim. Dlatego Działyńska prosi cara o anulowanie wyroku sądu kijowskiego, a nad dochodami wsi Chalcza o ustanowienie administratorem Józefa Poniatowskiego. W imieniu Działyńskiej występuje adwokat Lew Kamieński. Kijów, 1813.07.26. Na końcu dokumentu dopisek inną ręką, datowany 1813.09.18, by prośbę swoją Działyńska skierowała do Sądu Głównego Kijowskiego, jako właściwego organu; k. 126-127.
  • Kopia dokumentu powyżej (fragment), spisana inną ręką, dotyczącego apelacji Szczęsnej Działynskiej do Senatu Rządzącego i cara w sporze ze Stefanem Ruszczycem. [Trojanów, 1814]; k. 132-133.
  • Ciąg dalszy sporu Sz. Działyńskiej z J. Michałowskim: prośba Działynskiej do cara o anulowanie wyroku Sądu Głównego Kijowskiego z maja 1814 r. i zatwierdzenie umowy polubownej zawartej między stronami 1814.12.14. W dokumencie wymienieni także: Zachariasz i Aleksander Hołowińscy; major Chojnicki; Ksawery Ewaryst Baranowski. [Trojanów], 1814; k. 134-135.
  • Wypis z protukołu Żytomierskiego Powiatowego Sądu Ziemskiego. Dotyczy sprawy pomiędzy Józefatem Włodkowskim, a Szczęsną Działyńską (pozwaną), prawną opiekunką Augustyna Bielińskiego - wnuka po zmarłej córce Józefie z Działyńskich i jej zmarłego męża Józefa Bielińskiego, oraz opiekunką majątku wnuka. Włodkowski domaga się spłaty pożyczki udzielonej w 1806 r. Józefowi Bielińskiemu. Sąd odroczył ogłoszenie wyroku do momentu przedstawienia przez pozwaną wszystkich brakujących dokumentów. W protokole wymienieni również: Eustachy Sanguszko marszałek szlachty wołyńskiej; Stanisław Jabłonowski senator-wojewoda Królestwa Polskiego; Faustyn Staszkiewicz; Piotr Godlewski; Ignacy Miller; Franciszek Laskiewicz, bankier; Franciszek Chaudoir, bankier warszawski; Erazm Jezierski; Józef Kowalewski. Żytomierz, 1818.10.05; k. 136-141.
  • Zaświadczenie policji w Kijowie o wysokości kursu rubla srebrnego do rubla asygnacyjnego w poszczególnych miesiącach pierwszej połowy 1811 r. Zaświadczenie wydane na prośbę adwokata Lwa Kamieńskiego. Kijów 1819.03.01; k. 142-143.
  • Zawiadomienie z Niższego Sądu Żytomierskiego dla Szczęsnej Działyńskiej nakazujące natychmiastową zapłatę 21 600 zł należnych Misji Unickiej w Żytomierzu. W piśmie przytoczone rozporządzenie Rządu Gubernialnego Wołyńskiego do Żytomierskiego Niższego Sądu Ziemskiego z 1823.02.13 w sprawie spłaty należności Missji przez wołyńskich właścicieli ziemskich. W dokumencie wymienieni także: Erazm i Aniela Pruszyńscy, ich dzieci: Józef, Ludwika i Teresa Pruszyńscy oraz Emila, druga żona Erazma; assesor Kucharski. Trojanów 1823.03.04; k. 144-147.
  • Kopia wyroku Senatu Rządzącego odnośnie apelacji Szczęsnej Działyńskiej, od wyroku Głównego Sądu Wołyńskiego, w jej sporze z dzierżawcą Jakubowiczem. W imieniu Działyńskiej występował Benedykt Jarmołowicz. Dokument podpisali: Aleksandr Vasil'ev, Danila Lelekovskij, Nikolaj Levenec. Brak miejsca spisania dok., 1826.05.11; k. 148-149.
  • Kopia dokumentu z 1834.03.05. potwierdzająca wpisanie przez Heroldię Senatu Imperium Rosyjskiego rodu Bogusławskich herbu Prus I w poczet szlachty. Dokument wydany na prośbę Kazimierza Bogusławskiego (w jego imieniu występował Aleksander Kruszczyński); w tekście wypisy m.in. z ksiąg metrykalnych, sądowych, uchwał sejmów i sejmików, potwierdzające szlachectwo Bogusławskich. Pod dokumentem podpisani: Jerzy Dziekoński, Aleksandr Masalin, Ivan Avrahov i Feliks Bronikowski. Kopię wykonano w Bracławiu 1836.01.23. Na końcu dok. dopisek z 1845.09.19 (inną ręką), potwierdzający wierność kopii; k. 150-155.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bogusławscy (ród) genealogia
  • Pieniądz 19 w. Rosja
  • Kursy walutowe 19 w. Rosja
  • Sądownictwo 18-19 w.
  • Berdyczów (Ukraina) 16 w.
  • Berezov zob. Berezowo
  • Berezowo (Rosja) 18 w.
  • Bystrzyk (Ukraina) 16 w.
  • Chalcza (Ukraina) 19 w.
  • Denesze (Ukraina) 17-18 w.
  • Dworzec (Ukraina) 18 w.
  • Horodyszcze (Ukraina) 16-18 w.
  • Horwal (Białoruś) 19 w.
  • Jankowce zob. Jankowiec
  • Jankowiec (Ukraina) 16-18 w.
  • Kijów (Ukraina) sądownictwo 19 w.
  • Kodnia (Ukraina) 16-19 w.
  • Krosznia (Ukraina) 17 w.
  • Łojów (Białoruś) 19 w.
  • Prażewo (Ukraina) 18 w.
  • Rajki (Ukraina) 16 w.
  • Reje (Ukraina) 18 w.
  • Rużki (Ukraina) 18 w.
  • Rzyszczów (Ukraina) 19 w.
  • Sielec (Ukraina) 16 w.
  • Skrahlówka (Ukraina) 16 w.
  • Słobodyszcze (Ukraina) 16-18 w.
  • Sołotwin (Ukraina) 16 w.
  • Sosnówka (Ukraina) 16 w.
  • Syngóry (Ukraina) 18 w.
  • Szumsk (Ukraina) 17-18 w.
  • Tatarynówka (Ukraina) 18-19 w.
  • Tobolsk (Rosja) 18 w.
  • Trojanów (Ukraina) 17-18 w.
  • Zikracze (Ukraina) 19 w. pocz
  • Żurbińce (Ukraina) 16 w.
  • Żytomierz (Ukraina) sądownictwo 18-19 w.
 • Uwagi:
  • Na temat Wojciecha Schabickiego zob. Teresa Zielińska, "Nobilitowany neofita zdemaskowany jako chrześcijański plebejusz", Krakowski Rocznik Archiwalny, T. 10, 2004, s. 125-135.
  • Ubytki na kartach: k. 57, 58-61, 72-73.

MARC

 • 001 a BK
 • 245 a Dokumenty rodziny Woroniczów oraz Szczęsnej i Ignacego Działyńskich.
 • 260 c 1797 post - 1836
 • 300 a 155 k. c 37x22 cm i mn.
 • 340 a Papier czerpany, ze znakami wodnymi e luźne
 • 400 a Michajłowski zob. Michałowski, Jan; 19 w. pocz.
 • 500 a Na temat Wojciecha Schabickiego zob. Teresa Zielińska, "Nobilitowany neofita zdemaskowany jako chrześcijański plebejusz", Krakowski Rocznik Archiwalny, T. 10, 2004, s. 125-135.
 • 500 a Ubytki na kartach: k. 57, 58-61, 72-73.
 • 520 a Spór Szczęsnej Działyńskiej ze Stefanem Ruszczycem: prośba Działyńskiej do cara i Senatu Rządzącego o anulowanie wyroków Kijowskiego Sądu Powiatowego i Głównego Sądu Kijowskiego oraz o nakazanie Ruszczycowi wyrównanie strat poniesionych przez Działyńską w związku ze sporem o wieś Zikracze. W dokumencie wymienieni także: Michał Wiśniewski - woźny sądu powiatowego; Stefan Malinowski, Tadeusz Szumiejko, Łukasz Nowicki, Jan Zbromirski, Felicjan Kniażyński, Onufry Czernichowski, Gruszecki, Godlewski, deputat Maszkiewicz, pisarz sądu kijowskiego - Rogalski. [Trojanów, 1814]; k. 128-131.
 • 520 a Wpis do ksiąg sądowych żytomierskich dokumentu z 1593.10.07 określającego dobra braci Tyszkiewiczów-Łohojskich: Ostafiana, Jerzego, Piotra, Aleksandra oraz Fiodora, prawnuków Kalenika Miszkowicza. W dokumencie wymienione m.in.: Słobodyszcze (opis miasta i dworu); Sosnówka; Rajki, Skrahlówka, Berdyczów (opis miasta i dworu); Bystrzyk; Horodyszcze; Kodnia (opis miasta i dworu); Jankowce; Sołotwin; Żurbińce. W dokumencie wymienione nazwiska: Jana Machewicza, pełnomocnika Tyszkiewiczów; Grzegorza Zielanickiego woźnego województwa kijowskiego; Jana Woronicza; Krzysztofa Kozickiego; Krzysztofa Prusaka; Szczęsnego Moduskiego; Kiryła Rużyńskiego; Józefa Jabłońskiego; Seweryna Bartiha, Bogdana Kafukowskiego, Grzegorza Gulianickiego. Dokument wpisano do ksiąg żytomierskich 1724 r.na prośbę Antoniego Głębockiego łowczego parnawskiego, w obecności Piotra Jastrzębskiego naczelnika żytomierskiego; Włochowskiego i Chodakowskiego; Żytomierz 1724.11.19. Na ros. tłumaczyli Hankowski i Kochanowski; brak daty tłumaczenia. k. 1-8.
 • 520 a Wypis z ksiąg grodzkich żytomierskich z dokumentu z 1617 r. o podziale dóbr po zmarłym Aleksandrze Woroniczu pomiędzy jego synów: Filona, Mikołaja, Teodora oraz wdowę po ich bracie Wasylu - Helenę z Muchowieckich i jej dzieci: Andrzeja, Władysława, Jana, Jerzego, Eleonorę i Petronelę. Dotyczy m.in. miejscowości Trojanowa, Deneszy, Szumska, Kroszni. Inni wymienieni na dokumencie: Jan Gadzinowski podstarosta żytomierski; Paweł Rzechowski pisarz grodzki kijowski; Jakub Woronicz; Andrzej Pieresiecki; Piotr Buchałowski; Meleniewski. Żytomierz 1617.07.12. Na ros. tłum. Hankowski, Kochanowski; brak daty tłum. i wypisu. k. 9-12.
 • 520 a Wypis z ksiąg żytomierskich aktu sprzedaży z 1633 r. wsi Jankowiec przez Krzysztofa Tyszkiewicza Maksymilianowi Brzozowskiemu. Przy określaniu granic wsi uczestniczył Wacław Motowidło-Bieniewicz. Akt przyjął Jan Witwiński. Wypis dokonany w 1787 na prośbę Stefana Wichowskiego, w obecności Jana Skarbka-Michałowskiego, Ksawerego Krechowieckiego, Mochorta. Żytomierz 1787.09.17. Przetłumaczony na ros. przez Hankowskiego i Kochanowskiego; brak daty tłum. k. 13-14.
 • 520 a Wyciąg z ksiąg grodzkich województwa kijowskiego. Dotyczy skargi z 1725.10.08 o zabór zbóż przez mieszkańców Tatarynówki mieszkańcom wsi Syngóry, należącej do Antoniego i Franciszki Głębockich. Świadkowie zajścia: Jerzy Bech i Aleksander Rodikiewicz. Urzędnicy wymienieni w dokumencie: Stanisław Bogdanowicz; Benedykt Kostkiewicz; wicerejent ziemski powiatu żytomierskiego Józef (nazwisko nieczytelne) i przysięgły archiwista Wasilij (nazwisko nieczytelne). Wypis z 1795.10.04. Dok. tłumaczony na ros. przez Hankowskiego i Kochanowskiego; brak daty tłumaczenia; k. 15-16.
 • 520 a Wpis do ksiąg sądowych dokumentu z 1743.04.30 określającego granice wsi Wielka Tatarynówka, spisanego w obecności: Wawrzyńca Lanckorońskiego, Katarzyny Aksakowej (aktualnych właścicieli Tatarynówki), Józefa Popiela cześnika żydaczowskiego oraz chłopów z Tatarynówki: Fëdora Litvinienko, Mirona ~1Uŝenko, Mihaila Simčenko, Fëdora Movčana, Ivana Kramara, Mirona Čerko, Haritoma ~1Uščenko, Kuriama, Mirona Rubana, Andreja Bilavenko, Samuila Pustovojtenko i Ivana Černiš. W dokumencie wspominany poprzedni właściciel Tatarynówki - Kazimierz Aksak. Dokument wpisany do ksiąg żytomierskich w 1781.05.18 w obecności: Tadeusza Borkowskiego, Antoniego Singajewskiego. Na ros. przetłumaczył Hankowski w obecności Kochanowskiego. Brak daty tłumaczenia; k. 17-18.
 • 520 a Dokument z 1751 r. określający granice pomiędzy dobrami Jankowice i Tatarynówka należącymi do braci Jana i Gabriela Aksaków. W 1767 r. dokument przedłożony przez pełnomocnika G. Aksaka Feliksa Sudzickiego do wpisania w księgi sądowe żytomierskie. Wpisał rejent grodzki Jan Michałowski. Żytomierz 1767.05.11. Dokument tłumaczony na ros. przez Hankowskiego w obecności Kochanowskiego; brak daty tłumaczenia; k. 19-20.
 • 520 a Pokwitowanie wystawione przez Wawrzyńca Pruszyńskiego stolnika starodubskiego, zebrania podatku podymnego, z miasteczek Szumska i Trojanowa oraz wsi Dworzec i Horodyszcze, na rzecz utworzenia policji województwa kijowskiego powiatu żytomierskiego. Brak miejsca, 1752.03.22; k.21.
 • 520 a Wpis w księgi sądu żytomierskiego aktu z 1754.04.27 sprzedaży wsi Tatarynówka i Denesze przez Jana Aksaka starostę rawickiego Nikodemowi Kazimierzowi Woroniczowowi kasztelanowi kijowskiemu. Na dokumencie nazwiska świadków: Jana Kajetana Ilińskiego, Franciszka Ksawerego Nitosławskiego, Andrzeja Tretiaka, Jakuba Antoniego Korycińskiego, Jana Potockiego, Jana Woleńskiego [?]. Wpis dokonany na prośbę Aleksandra Jankowskiego, w obecności rejenta żytomierskiego Ksawerego Krechowieckiego; podpisany przez przysiegłego archiwistę Szczygłowskiego, registratora Hankowskiego i Kochanowskiego. Żytomierz 1796.07.12; k. 22-25.
 • 520 a Tłumaczenie na ros. wyroku sądu zjazdowego podkomorskiego bracławskiego i lwowskiego z 1754 r. dotyczącego ustalenia granic pomiędzy dobrami Trojanów i Tatarynówka Nikodema Kazimierza Woronicza a Słobodyszczami należącymi do Barbary Radziwiłłowej i jej syna Udalryka. Świadkowie uczestniczący przy określaniu granic: Wojciech Bogdanowicz rejent grodzki kijowski; Tomasz Dobrzycki cześnik wiski; Paweł Żytkiewicz namiestnik grodzki kijowski; Józef Bilski kasztelan kijowski; Piotr Antoni Zbigniewski; Ignacy Bognanowicz sędzia grodzki kijowski; Józef Pigłowski; Piotr Borzęcki; Wawrzyniec Sosninski; Piotr Chrzanowski. W dniu następnym w sądzie kijowskim zjawili się: N. Woronicz, Udalryk Radziwiłł reprezentujący matkę i braci Albrechta, Jerzego i Stanisława Radziwiłłów; Łukasz Liaszkiewicz reprezentujący braci Jana i Gariela Aksaków. Przedstawiono dok. z 1593 r. określający granice między Słobodyszczami (wówczas własnością Tyszkiewiczów, w ich imieniu występował Jan Machewicz) a Trojanowem (własnością Woroniczów) oraz dok. z 1617 r. będący działem pomiędzy braćmi Filonem, Mikołajem i Teodorem Woroniczami, określający m.in. granice Trojanowa, Tatarynówki i Słobodyszcz. Wyrok podpisali: Józef Konstantyn Gowarczewski komornik graniczny ziemi lwowskiej powiatu żydaczowskiego i Franciszek Garliński komornik graniczny województwa bracławskiego. Kijów 1754.05.21. Brak daty tłumaczenia na ros. Tłumaczenie potwierdzili: Hankowski i Kochanowski; k. 26-33.
 • 520 a Wyciąg z ksiąg sądowych żytomierskich na prośbę Szymona Krynickiego, pełnomockina miecznika owruckiego Jakuba Anastazego Woronicza. Dotyczy sporu o zabór siana przez poddanych Wojciecha Schabickiego z wioski Jankowiec poddanym wsi Dworzec, we władaniu Woronicza. Obecni przy wypisie: Antoni Synhajewski starosta żytomierski, Izbicki, Hankowski, Zalewski, Kochanowski; Żytomierz, 1779.08.26; brak daty tłum. na j. ros.; k. 34-35.
 • 520 a Wpisanie w 1796 r. w ksiegi żytomierskie dokumentu z 1787.10.12 określającego prawa własności dóbr: Prażewo, Jankowiec, Tatarynówka, Denesze, Horodyszcze, Dworzec, Syngóry. Strony: Wojciech Schabicki; Józefa Woroniczowa, Szczęsna i Ignacy Działyńscy; Stanisław i Katarzyna Umińscy; Michał i Tekla Głęboccy; Stanisława i Anna Głębockie. W dokumancie wymienieni także: Jan Schabicki, Józef Schabicki, Jakub Fedorowski, Franciszka Fedorowska, Piotr Woronicz, Kajetan Wyhowski, Jan Aksak, Gabriel Aksak, Remigian Dłuski, Kajetan Nikodem Woronicz oraz Grzegorz Piątkowski, Iwan Parhomienka, Jakub Czerwiński. Dokument do wpisania w akta grodzkie żytomierskie przedłożył Aleksander Jankowski; wpisał Ksawery Krechowiecki; tłumaczyli Hankowski, Kochanowski. Żytomierz, 1796.07.12; k. 36-41.
 • 520 a Sądowe oznaczenie granic między dobrami Rużki - Dominika Ilicza, Reje i Słobodyszcze - Fabiana Godlewskiego oraz miasteczkiem Kodnia Felicjana Głębockiego. Obecni przy akcie: rejent Ksawery Krechowiecki; komornik graniczny powiatu krzemienieckiego Mateusz Władysław Ozdebecha-Dziegciowski; komornik graniczny powiatu żytomierskiego Józef Gładunowicz; registrator Hankowski; archiwista żytomierski Mochort; na ros. tłumaczył Kochanowski; w obecności Aleksandra Jankowskiego. W akcie uczesniczył Jakub Anastazy Woronicz, właściciel Tatarynówki (z którą graniczyły sporne ziemie). Żytomierz, 1796.07.12; k. 42-49.
 • 520 a Świadectwo wystawione Ignacemu Działyńskiemu przez namiestnictwo tobolskie w mieście Berezowie, potwierdzające jego poprawne prowadzenie się podczas zesłania. Pismo podpisane przez atamanów kozackich (nazwiska nieczytelne). Berezow, 1797.01.18; k. 50-51.
 • 520 a Świadectwo wystawione Ignacemu Działyńskiemu przez namiestnictwo tobolskie w mieście Berezowie, potwierdzające jego poprawne prowadzenie się podczas zesłania. Pismo podpisane przez gradonaczalnika Berezowa (nazwisko nieczytelne). Berezow, 1797.01.22; k. 52-53.
 • 520 a Świadectwo wystawione Ignacemu Działyńskiemu przez władze gubernialne Tobolska, potwierdzające jego poprawne prowadzenie się podczas zesłania. Pismo podpisane przez Aleksandra Tolstoja (gubernatora Tobolska), Il'e Melnikova, Aleksandra Pavlyckiego, Nikolaja Romanova i Pavla Kavrigina. Tobolsk 1797.02.05; k. 54-55.
 • 520 a Pismo (kopia) Aleksandra Tolstoja (gubernatora tobolskiego), nakazujące zwrocić uwolnionemu Ignacenu Działyńskiemu brakujące rzeczy odbrane po przyjeździe na zesłanie do Berezowa. Pod pismem podpisani: Aleksandr Tolstoj, Il'â Melnikov, Aleksandr Pavlyckij, Nikolaj Romanov. Tobolsk, 1797.02.05; k. 56-57.
 • 520 a Wykaz rzeczy należących do Ignacego Działyńskiego. Pismo podpisane przez Alekceâ Merzlâkova, Il'e Melnikova, Nikolaâ Romanova. Kopia; b.m., [1797]; k. 58-61.
 • 520 a List od Alekseâ Kurakina do Ignacego Działyńskiego informujący, iż car przychylnie odniósł się do próśb Działyńskiego i zezwolił na widzenie się z matką oraz na uwolnienie mieszkanki Berezowa Evdokij Morozovoj i na jej wyjazd do Żytomierza. Moskwa, 1797.03.27; k. 62-63.
 • 520 a Apelacja Szczęsnej Działyńskiej i jej matki Józefy Woroniczowej do Senatu Rządzącego od wyroku Głównego Sądu Wołyńskiego; dotyczy sporu o przebieg granicy między wsią Tatarynówka (Woroniczów) i miasteczkiem Kodnia (Głębockich). W imieniu J. Woroniczowej występuje Piotr Lasocki, w imieniu S. Działyńskiej - Erazm Słowacki. Kijów, 1802.08.26. Na końcu dokumentu dopisek inną ręką oddalający apelację z przyczyn proceduralnych. 1802.11.05; k. 64-73.
 • 520 a Pozew Ziemskiego Powiatowego Sądu Kijowskiego do Szczęsnej Działyńskiej w związku ze skargą Timofeja Siričevskiego. Działyńskiej zarzuca się, że przy sprzedaży zboża w 1802 r. nie dotrzymała postanowień kontraktu, oszukała Siričewskiego i naraziła na liczne straty. Sąd nakazuje jej zadośćuczynić skarżącemu lub w sądzie wyjaśnić sprawę. W dokumencie dokładny opis przebiegu sporu. Kijów 1804.03.12; k. 74-77.
 • 520 a Dalszy ciąg sporu Szczęsnej Działyńskiej z Timofejem Siriěvskim. Pismo z Ziemskiego Powiatowego Sądu Kijowskiego dotyczące pozwu dla Sidora Mospana chłopa, poddanego Działyńskiej. W dokumencie wymienieni: Kazimierz Grabowski, sędzia sądu ziemskiego kijowskiego; Dimitrej Taravinov, woźny powiatu kijowskiego. Kijów 1804.03.23; k. 78-81.
 • 520 a Wypis z akt Niższego Ziemskiego Sądu Powiatowego w Kijowie. Nakaz uregulowania przez Timofieja Siričevskiego należności wobec Sidora Mospana chłopa, poddanego Sz. Działyńskiej, mieszkańca Rzyszczowa. W dokumencie wymienieni również: Józef Bielawski, mieszkaniec miasteczka Horwal i Jankiel Fajbiszewicz, miszkakaniec Łojewa. Kijów 1805.03.23; k. 82-83.
 • 520 a Wypis z Dziennika Sądu Głównego Wołyńskiego: decyzja Sądu Powiatowego w Żytomierzu w sprawie wniosku Szczęsnej Działyńskiej domagającej się wykluczenia sędzi Jezierskiego z procesu, jaki toczy ona ze szlachcicem Dybskim. Działyńska donosiła, iż Jezierski i Dybski są ze sobą spowinowaceni, co podważa bezstronność Jezierskiego i jest w niezgodzie z istniejącym prawem. Sąd przychylił się do jej prośby. W imieniu Działyńskiej występował Jan Kaleński. Dokument podpisali Jan Antoni Potocki, Józef Pawszta, Grotowski. Żytomierz,1806.08.03; k. 84-85.
 • 520 a Pismo z Kijowskiego Niższego Sądu Ziemskiego do Ekonomii w Rzyszczewie w sprawie wierzycieli podpułkownika [Tadeusza] Brzozowskiego. Zgodnie z decyzją Senatu Rządzącego, Sąd Główny w Kijowie Departament Obywatelski za pośrednictwem Kijowskiego Niższego Sądu Ziemskiego, zwraca się do wierzycieli Brzozowskiego: generałowej de Bandre, zmienian Soczyckiego, Dynowskiego, Grudzińskiego, szambelana Husarzewskiego i Zborowskiego, aby zgodnie z decyzją Senatu, w sprawie egzekucji owego długu, dokumenty dotyczące długu Brzozowskiego zapisanego na majątku Rzyszczew dostarczyli do Sądu Głównego w Kijowie. Ponieważ rzyszczewską część swojego majątku de Bandre odstąpiła Działyńskiej, dlatego Ekonomia Rzyszcewska ma również dostarczyć odpowiednie dokumenty do sądu. [Kijów, 1806]; k. 86-87.
 • 520 a Prośba Sczęsnej Działyńskiej do generała-gubernatora kijowskiego Mihaila Miloradoviča o odebranie Janowi Michajłowskiemu wsi Chalcza. Michajłowski (były pisarz w Sądzie Głównym Kijowskim) wydzierżawił w 1806 r. na 4 lata Chalczę od Działyńskiej i pomimo upływu terminu dzierżawy nie chciał jej zwrócić właścicielce. W imieniu Działyńskiej występował Tymoteusz Chojnicki. W dokumencie wymienieni także Zachariasz i Aleksander Hołowińscy, członkowie sądu polubownego. Brak miejsca spisania dok., 1810.08.03; k. 88-89.
 • 520 a Prośba podpułkownika Tadeusza Brzozowskiego do Senatu Rządzącego o anulowanie wyroku Głównego Sądu Kijowskiego (gdyż został podjęty bez odpowiednich dokumentów i bez jego obecności); Brzozowski prosi też o zwrot swoich dóbr zajętych przez wierzycieli oraz o ponowne sądowe rozpatrzenie sporu. Dokument zawiera wyszczególnienie wysokości zaciągniętych długów. Wśród wierzycieli wymienieni: Hołowiński, generałowa de Bandre, Kondracka, Szczęsna Działyńska, Husarzewski, Jakub Chmielowski, kapitan Zagórski, Artemowski, Niedzielski, Dynowski, Katarzyna Padlewska, Dworzański, Sośnicki, Paczuski, Grudziński. Brak miejsca spisania dok., 1811.05.31; k. 90-110.
 • 520 a Dalszy ciąg sporu Szczęsnej Działyńskiej z Janem Michałowskim (dzierżawcą wsi Chalcza): prośba Działyńskiej do cara Aleksandra I o wydanie rozporządzenia nakazujacego J. Michałowskiemu (aktualnie sędzi w sądzie bogusławskim) wypełnienie postanowień sądu polubownego i pokrycie wszelkich strat poniesionych przez Działyńską; ewentualnie by raz jeszcze została rozpatrzona sprawa przez nowych deputatów, których wybór ma nastąpić we wrześniu 1811. W dokumencie wymienieni także: Zachariasz Hołowiński; Aleksander Hołowiński; Kajetan Proskura - prezes Głównego Sądu Kijowskiego; szlachcic Śmidowicz; chorąży Chodyński. Dok. zawiera długi i szczegółowy opis sporu. Brak miejsca spisania dok., 1811.06.25; k. 111-121.
 • 520 a Kontrakt pomiędzy Szczęsną Działyńską a Stefanem Ruszczycem (posesorem) na 3-letnią dzierżawę wsi Zikracze. W dokumencie szczegółowo opisane warunki dzierżawy. Jako świadkowie figurują Ambroży Słomowski i Antoni Lubicz Sadowski. Dok. przetłumaczony na ros., nazwisko tłumacza nieczytelne. Brak miejsca zawarcia kontraktu; 1812.01.19; k. 122-125.
 • 520 a Dalszy ciąg sporu Szczęsnej Działyńskiej z Janem Michałowskim o wieś Chalcza. Prośba Działyńskiej do cara o wstrzymanie zajęcia wsi Chalcza przez Antoniego Sowieckiego. Sowiecki, w porozumieniu z J. Michałowskim, otrzymał zezwolenie z Niższego Sądu Ziemskiego Kijowskiego na zajęcie wsi Chalcza. Odbyło się to bez wiedzy i zgody Działyńskiej, która o Chalczę ciągle prowadzi z Michałowskim proces. Ponadto podtrzymanie wyroku sądu kijowskgo naraziłoby Działyńską na kolejne straty i rozpoczęłoby nowy proces, tym razem z Sowieckim. Dlatego Działyńska prosi cara o anulowanie wyroku sądu kijowskiego, a nad dochodami wsi Chalcza o ustanowienie administratorem Józefa Poniatowskiego. W imieniu Działyńskiej występuje adwokat Lew Kamieński. Kijów, 1813.07.26. Na końcu dokumentu dopisek inną ręką, datowany 1813.09.18, by prośbę swoją Działyńska skierowała do Sądu Głównego Kijowskiego, jako właściwego organu; k. 126-127.
 • 520 a Kopia dokumentu powyżej (fragment), spisana inną ręką, dotyczącego apelacji Szczęsnej Działynskiej do Senatu Rządzącego i cara w sporze ze Stefanem Ruszczycem. [Trojanów, 1814]; k. 132-133.
 • 520 a Ciąg dalszy sporu Sz. Działyńskiej z J. Michałowskim: prośba Działynskiej do cara o anulowanie wyroku Sądu Głównego Kijowskiego z maja 1814 r. i zatwierdzenie umowy polubownej zawartej między stronami 1814.12.14. W dokumencie wymienieni także: Zachariasz i Aleksander Hołowińscy; major Chojnicki; Ksawery Ewaryst Baranowski. [Trojanów], 1814; k. 134-135.
 • 520 a Wypis z protukołu Żytomierskiego Powiatowego Sądu Ziemskiego. Dotyczy sprawy pomiędzy Józefatem Włodkowskim, a Szczęsną Działyńską (pozwaną), prawną opiekunką Augustyna Bielińskiego - wnuka po zmarłej córce Józefie z Działyńskich i jej zmarłego męża Józefa Bielińskiego, oraz opiekunką majątku wnuka. Włodkowski domaga się spłaty pożyczki udzielonej w 1806 r. Józefowi Bielińskiemu. Sąd odroczył ogłoszenie wyroku do momentu przedstawienia przez pozwaną wszystkich brakujących dokumentów. W protokole wymienieni również: Eustachy Sanguszko marszałek szlachty wołyńskiej; Stanisław Jabłonowski senator-wojewoda Królestwa Polskiego; Faustyn Staszkiewicz; Piotr Godlewski; Ignacy Miller; Franciszek Laskiewicz, bankier; Franciszek Chaudoir, bankier warszawski; Erazm Jezierski; Józef Kowalewski. Żytomierz, 1818.10.05; k. 136-141.
 • 520 a Zaświadczenie policji w Kijowie o wysokości kursu rubla srebrnego do rubla asygnacyjnego w poszczególnych miesiącach pierwszej połowy 1811 r. Zaświadczenie wydane na prośbę adwokata Lwa Kamieńskiego. Kijów 1819.03.01; k. 142-143.
 • 520 a Zawiadomienie z Niższego Sądu Żytomierskiego dla Szczęsnej Działyńskiej nakazujące natychmiastową zapłatę 21 600 zł należnych Misji Unickiej w Żytomierzu. W piśmie przytoczone rozporządzenie Rządu Gubernialnego Wołyńskiego do Żytomierskiego Niższego Sądu Ziemskiego z 1823.02.13 w sprawie spłaty należności Missji przez wołyńskich właścicieli ziemskich. W dokumencie wymienieni także: Erazm i Aniela Pruszyńscy, ich dzieci: Józef, Ludwika i Teresa Pruszyńscy oraz Emila, druga żona Erazma; assesor Kucharski. Trojanów 1823.03.04; k. 144-147.
 • 520 a Kopia wyroku Senatu Rządzącego odnośnie apelacji Szczęsnej Działyńskiej, od wyroku Głównego Sądu Wołyńskiego, w jej sporze z dzierżawcą Jakubowiczem. W imieniu Działyńskiej występował Benedykt Jarmołowicz. Dokument podpisali: Aleksandr Vasil'ev, Danila Lelekovskij, Nikolaj Levenec. Brak miejsca spisania dok., 1826.05.11; k. 148-149.
 • 520 a Kopia dokumentu z 1834.03.05. potwierdzająca wpisanie przez Heroldię Senatu Imperium Rosyjskiego rodu Bogusławskich herbu Prus I w poczet szlachty. Dokument wydany na prośbę Kazimierza Bogusławskiego (w jego imieniu występował Aleksander Kruszczyński); w tekście wypisy m.in. z ksiąg metrykalnych, sądowych, uchwał sejmów i sejmików, potwierdzające szlachectwo Bogusławskich. Pod dokumentem podpisani: Jerzy Dziekoński, Aleksandr Masalin, Ivan Avrahov i Feliks Bronikowski. Kopię wykonano w Bracławiu 1836.01.23. Na końcu dok. dopisek z 1845.09.19 (inną ręką), potwierdzający wierność kopii; k. 150-155.
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Ros., pol. b cyrylica
 • 600 a Bogusławscy c (ród) x genealogia
 • 650 a Pieniądz y 19 w. z Rosja
 • 650 a Kursy walutowe y 19 w. z Rosja
 • 650 a Sądownictwo y 18-19 w.
 • 651 a Berdyczów (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Berezov zob. Berezowo
 • 651 a Berezowo (Rosja) y 18 w.
 • 651 a Bystrzyk (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Chalcza (Ukraina) y 19 w.
 • 651 a Denesze (Ukraina) y 17-18 w.
 • 651 a Dworzec (Ukraina) y 18 w.
 • 651 a Horodyszcze (Ukraina) y 16-18 w.
 • 651 a Horwal (Białoruś) y 19 w.
 • 651 a Jankowce zob. Jankowiec
 • 651 a Jankowiec (Ukraina) y 16-18 w.
 • 651 a Kijów (Ukraina) x sądownictwo y 19 w.
 • 651 a Kodnia (Ukraina) y 16-19 w.
 • 651 a Krosznia (Ukraina) y 17 w.
 • 651 a Łojów (Białoruś) y 19 w.
 • 651 a Prażewo (Ukraina) y 18 w.
 • 651 a Rajki (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Reje (Ukraina) y 18 w.
 • 651 a Rużki (Ukraina) y 18 w.
 • 651 a Rzyszczów (Ukraina) y 19 w.
 • 651 a Sielec (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Skrahlówka (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Słobodyszcze (Ukraina) y 16-18 w.
 • 651 a Sołotwin (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Sosnówka (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Syngóry (Ukraina) y 18 w.
 • 651 a Szumsk (Ukraina) y 17-18 w.
 • 651 a Tatarynówka (Ukraina) y 18-19 w.
 • 651 a Tobolsk (Rosja) y 18 w.
 • 651 a Trojanów (Ukraina) y 17-18 w.
 • 651 a Zikracze (Ukraina) y 19 w. pocz
 • 651 a Żurbińce (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Żytomierz (Ukraina) x sądownictwo y 18-19 w.
 • 700 a Aksak, Gabriel c szambelan dworu polskiego, brat Jana; od 1751 właściciel Prażewa, Horodyszczy i Jankowca
 • 700 a Aksak, Jan c starosta rawicki (1752-1758); w l. 1751-1754 właściciel Tatarynówki i Deneszy
 • 700 a Aksak, Katarzyna z Popielów 2v. Aksak c żona Marcjana Aksaka stolnika żytomierskiego d 18 w.
 • 700 a Aksak, Kazimierz c skarbnik kijowski (1691-1704) d (zm. przed 13 VI 1713)
 • 700 a Artemowski c ziemianin, wierzyciel podpułownika Tadeusza Brzozowskiego d 19 w. pocz.
 • 700 a Avrahov, Ivan c sekretarz w Heroldii Senatu Rządzącego d 19 w.
 • 700 a Bandre, de c generałowa, wierzycielka ppłk. Tadeusza Brzozowskiego d 18-19 w.
 • 700 a Baranowski, Ksawery Ewaryst c podkomorzy, arbiter w sądzie polubownym w sporze Sz. Działyńskiej z J. Michałowskim d 19 w. pocz.
 • 700 a Bartih, Seweryn c szlachcic z okolic Żytomierza d 16 w.
 • 700 a Bech, Jerzy c szlachcic z Kijowszczyzny d 18 w.
 • 700 a Bielawski, Józef c mieszczanin z miasta Horwal, w gub. mińskiej d 19 w. pocz.
 • 700 a Bielińska, Józefa z Działyńskich c córka Ignacego i Szczęsnej; matka Augustyna Bielińskiego d (1786-1812)
 • 700 a Bieliński, Augustyn c syn Józefa i Józefy z Działyńskich d (1812-1851)
 • 700 a Bieliński, Józef c mąż Józefy z Działyńskich d (zm. 1815)
 • 700 a Bilavenko, Andrej c chłop ze wsi Tatarynówka d 18 w.
 • 700 a Bilski, Józef c kasztelan kijowski (nie notowany w "Urzędnikach dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku") d 18 w.
 • 700 a Bogdanowicz, Ignacy c sędzia grodzki kijowski d 18 w.
 • 700 a Bogdanowicz, Stanisław c namiestnik kijowski, wiceregent d 18 w.
 • 700 a Bogdanowicz Wojciech c rejent grodzki kijowski d 18 w.
 • 700 a Bogusławski, Kazimierz c syn Franciszka, herbu Prus I, szlachcic ziemi wołyńskiej d 19 w. pocz.
 • 700 a Borkowski, Tadeusz c szlachcic z Kijowszyzny d 18 w.
 • 700 a Borzęcki, Piotr c szlachcic z Kijowszczyzny d 18 w.
 • 700 a Bronikowski, Feliks c rejent w sądzie bracłwskim d 19 w.
 • 700 a Brzozowski, Maksymilian c kasztelan kijowski (1648-1653); wojewoda brzeski-litewski (1653-1659) d (zm. 1659)
 • 700 a Brzozowski, Tadeusz c syn Aleksandra, podpukownik, szlachcic zam. w powiecie babinowskim, guberni mohylewskiej; dłużnik Sz. Działyńskiej d 19 w. pocz.
 • 700 a Buchałowski, Piotr c woźny województwa kijowskiego d 17 w.
 • 700 a Čerko, Miron c chłop ze wsi Tatarynówka d 18 w.
 • 700 a Černiš, Ivan c chłop ze wsi Tatarynówka d 18 w.
 • 700 a Chaudoir, Franciszek c bankier warszawski d 19 w. pocz.
 • 700 a Chmielowski, Jakub c ziemianin, wierzyciel podpułownika Tadeusza Brzozowskiego d 19 w. pocz.
 • 700 a Chodakowski c urzędnik w sądzie żytomierskim d 18 w.
 • 700 a Chodyński c szlachcic, chorąży; pełnomocnik Szczęsnej Działyńskiej w sporze z J. Michałowskim o wieś Chalcza d (zm. ok. 1811)
 • 700 a Chojnicki, Tymoteusz c major wojsk polskich w stanie spoczynku, pełnomocnik Szczęsnej Działyńskiej d 19 w. pocz.
 • 700 a Chrzanowski, Piotr c szlachcic z Kijowszczyzny d 18 w.
 • 700 a Czernichowski, Onufry c członek sądu powiatowego w Kijowie d 19 w. pocz.
 • 700 a Czerwiński, Jakub c komornik ziemski żytomierski d 18 w.
 • 700 a Dłuski, Remigian c wojski podolski (1765-1786)
 • 700 a Dobrzycki, Tomasz c cześnik wiski d 18 w.
 • 700 a Dworzański c ziemianin, wierzyciel podpułownika Tadeusza Brzozowskiego d 19 w. pocz.
 • 700 a Dybski c szlachcic z Kijowszczyzny, procesujący się ze Sz. Działyńską d 19 w. pocz.
 • 700 a Dynowski c ziemianin, wierzyciel podpułownika Tadeusza Brzozowskiego d 19 w. pocz
 • 700 a Działyńska, Szczęsna c z Woroniczow, żona Ignacego; właścicielka Trojanowa d (1770-1831)
 • 700 a Działyński, Ignacy c szef X regimentu pieszych wojsk koronnych; mąż Szczęsnej d (1754-1797)
 • 700 a Dziegciowski zob. Ozdebecha-Dziegciowski
 • 700 a Dziekoński, Jerzy c urzędnik Heroldii senatu rosyjskiego d 19 w.
 • 700 a Fajbiszewicz, Jankiel c zamieszkały w Łojowie d 19 w. pocz.
 • 700 a Fedorowska, Franciszka c z d. Cielecka, 1v. Podbielska, żona Jakuba d 18 w.
 • 700 a Fedorowski, Jakub c burgrabia piotrowski, pełnomocnik Józefy Woronicz oraz Szczęsniej i Ignacego Działyńskich d 18 w.
 • 700 a Gadzinowski, Jan c podstarosta żytomierski d 17 w.
 • 700 a Garliński, Franciszek c komornik graniczny województwa bracławskiego d 18 w.
 • 700 a Gładunowicz, Józef c komornik graniczny żytomierski d 18 w.
 • 700 a Głęboccy c (ród) d właściciele Kodnia
 • 700 a Głębocka, Anna c córka Felicjana Głębockiego, stolnika kijowskiego d 18 w.
 • 700 a Głębocka, Franciszka c z Gorajskich, żona Antoniego d 18 w.
 • 700 a Głębocka, Stanisława c córka Felicjana Głębockiego, stolnika kijowskiego d 18 w.
 • 700 a Głębocka, Tekla c żona Michała, wojskiego owruckiego d 18 w.
 • 700 a Głebocki, Antoni c łowczy parnawski (1730-1733) d (zm. 1735)
 • 700 a Głębocki, Felicjan c stolnik kijowski (1770-1784) d (zm. przed 1787)
 • 700 a Głębocki, Michał c wojski większy owrucki (1770-1796)
 • 700 a Głembocki zob. Głębocki
 • 700 a Godlewski c podsędek w Kijowskim Zarządzie Gubernialnym d 19 w. pocz.
 • 700 a Godlewski, Fabian c herbu Gozdawa, wojski nurski d 18 w.
 • 700 a Godlewski, Piotr c pełnomocnik Szczęsnej Działyńskiej w sporze z J. Włodkowskim d 19 w. pocz.
 • 700 a Gowarczewski z Chobrzan, Józef Konstanty c komornik graniczny ziemi lwowskiej powiatu żydaczowskiego d 18 w.
 • 700 a Grabowski, Kazimierz c sędzia sądu ziemskiego powiatu kijowskiego d 19 w. pocz.
 • 700 a Grotowski c radca w sądzie wołyńskim d 19 w. pocz.
 • 700 a Grudziński c ziemiani, wierzyciel podpułownika Tadeusza Brzozowskiego d 19 w. pocz
 • 700 a Gruszecki c podsędek w Kijowskim Zarządzie Gubernialnym d 19 w. pocz.
 • 700 a Gulianicki, Grzegorz c szlachcic z okolic Żytomierza d 16 w.
 • 700 a Hańkowski c registrator kolegialny w Żytomierzu d 18 w.
 • 700 a Hołowiński c ziemianin, wierzyciel podpułownika Tadeusza Brzozowskiego d 19 w. pocz.
 • 700 a Hołowiński, Aleksander c chorąży wojsk ros.; członek sądu polubownego w sporze Sz. Działyńskiej z Michajłowskim; kuzyn Zachariasza Hołowińskiego d (ur. 1765)
 • 700 a Hołowiński, Zachariasz c marszałek pow. bohusławskiego; fundator kościoła w Rzyszczowie; członek sądu polubownego w sporze Sz. Działyńskiej z Michajłowskim; kuzyn Aleksandra Hołowińskiego d (ur. 1770)
 • 700 a Husarzewski c szambelan, wierzyciel podpułownika Tadeusza Brzozowskiego d 19 w. pocz.
 • 700 a Ilicz, Dominik c podczasy inflancki d 18 w.
 • 700 a Iliński, Jan Kajetan c starosta żytomierski (1753-1794), wojski kijowski (1753) d (1731-1794)
 • 700 a Izbicki c urzędnik sądu żytomierskiego d 18 w.
 • 700 a Jabłonowski, Stanisław c generał, poseł na Sejm Wielki, senator-wojewoda Królestwa Polskiego d (1762-1822)
 • 700 a Jabłoński, Józef c szlachcic z okolic Żytomierza d 16 w.
 • 700 a Jakubowicz c dzierżawca dóbr Szczęsnej Działyńskiej d 19 w. pocz
 • 700 a Jankowski, Aleksander c szlachcic z Kijowszczyzny d 18 w.
 • 700 a Jarmołowicz, Benedykt c registrator kolegialny, pełnomocnik Szczęsnej Działyńskiej w sporze z Jakubowiczem d 19 w. pocz
 • 700 a Jezierski c sędzia sądu powiatowego w Żytomierzu d 19 w. pocz
 • 700 a Jezierski, Erazm c szlachcic, syn Piotra d 19 w. pocz.
 • 700 a Kafukowski, Bogdan c szlachcic z okolic Żytomierza d 16 w.
 • 700 a Kalenik Miszkowicz c protoplasta rodu Tyszkiewiczów, właściciel dóbr koło Żytomierza d (ok. 1405-1452)
 • 700 a Kaleński, Jan c pełnomocnik Szczęsnej Działyńskiej d 19 w. pocz
 • 700 a Kamieński, Lew c syn Kazimierza; adwokat Działyńskiej d 19 w. pocz.
 • 700 a Kavrigin, Pavel c registrator w zarządzie gubernialnym Tobolska d 18 w. koniec
 • 700 a Kniażyński, Feliks c członek sądu powiatowego w Kijowie d 19 w. pocz.
 • 700 a Kochanowski c tłumacz sądu wołyńskiego w Żytomierzu d 18 w.
 • 700 a Koryciński, Jakub Antoni c łowczy owrucki (1745-1766)
 • 700 a Kostkiewicz, Benedykt c woźny woj. kijowskiego d 18 w.
 • 700 a Kowalewski, Józef c szlachcic d 19 w. pocz.
 • 700 a Kozicki, Krzysztof c szlachcic z okolic Żytomierza d 16 w.
 • 700 a Kramar, Ivan c chłop ze wsi Tatarynówka d 18 w.
 • 700 a Krechowiecki, Ksawery c rejent przysięgły powiatu żytomierskiego d 18 w.
 • 700 a Kruszczyński, Aleksander c radca tytularny d 19 w. pocz.
 • 700 a Krynicki, Szymon c pełnomockik Jakuba Anastazego Woronicza d 18 w.
 • 700 a Kucharski c asesor w Żytomierskim Niższym Sądzie Ziemskim d 19 w. pocz.
 • 700 a Kurakin, Aleksej c rosyjski działacz państwowy, minister spraw wewnętrznych (1807-1810) d (1759-1829)
 • 700 a Kuriam c chłop ze wsi Tatarynówka d 18 w.
 • 700 a Lanckoroński, Wawrzyniec c starosta stobnicki d (zm. 1751)
 • 700 a Laskiewicz, Franciszek c bankier z Brodów d 19 w. pocz.
 • 700 a Lasocki, Piotr c syn Józefa, szlachcic guberni wołyńskiej d pocz. 19 w.
 • 700 a Laszkiewicz, Łukasz c szlachcic z Kijowszczyzny, pełnomocnik Jana i Gabriela Aksaków d 18 w.
 • 700 a Lelekovskij, Danila c radca tytularny z gub. wołyńskiej d 19 w. pocz.
 • 700 a Levenec, Nikolaj c radca tytularny z gub. wołyńskiej d 19 w. pocz
 • 700 a Litvinienko, Fëdor c chłop ze wsi Tatarynówka d 18 w.
 • 700 a Machewicz, Jan c szlachcic z Kijowszczyzny, pełnomocnik Tyszkiewiczów d 16 w.
 • 700 a Malinowski, Stefan c szlachcic z gub. kijowskiej d 19 w. pocz.
 • 700 a Masalin, Aleksandr c registrator w Heroldii Senatu Rządzącego d 19 w.
 • 700 a Maszkiewicz c deputat w sądzie kijowskim d 19 w. pocz
 • 700 a Meleniewski c urzędnik zamku żytomierskiego d 17 w.
 • 700 a Mel'nikov, Il'â c radca, członek rządu gubernialnego w Tobolsku d 18 w. koniec
 • 700 a Merzlâkov, Alekcej c sekretarz z rządzie guberni tobolskiej d 18 w. koniec
 • 700 a Michałowski, Jan c rejent grodzki żytomierski d 18 w.
 • 700 a Michałowski, Jan c pisarz Głównego Sądu Kijowskiego, następnie sędzia w Powiatowym Sądzie Bogusławskim; sekretarz kolegialny. Prowadził z Sz. Działyńską proces o wieś Chalcza. d 19 w. pocz
 • 700 a Miller, Ignacy c pełnomocnik Eustachego Sanguszki w sporze w J. Włodkowskim d 19 w. pocz.
 • 700 a Miloradovič, Mihail c generał-gubernator kijowski 1810-1818; generał-gubernator petersburski (1818-1825) d (1771-1825)
 • 700 a Mochort c archiwista przysięgły w Żytomierzu d 18 w.
 • 700 a Moduski, Szczęsny c szlachcic z okolic Żytomierza d 16 w.
 • 700 a Morozova, Evokiâ c mieszkanka Berezova, znajoma Ignacego Działyńskiego d 18 w. koniec
 • 700 a Mospan, Sidor c chłop, poddany Szczęsnej Działyńskiej, zamieszkały w miasteczku Rzyszczów d 19 w. pocz.
 • 700 a Motowidło-Bieniewicz, Wacław c ziemianin zam. na Kijowszczyźnie, kalwin d 18 w.
 • 700 a Movčan, Fëdor c chłop ze wsi Tatarynówka d 18 w.
 • 700 a Niedzielski c ziemianin, wierzyciel podpułownika Tadeusza Brzozowskiego d 19 w. pocz.
 • 700 a Nitosławski, Franciszek Ksawery c podwojewoda kijowski (1738-1755 ?) d (1680-1755)
 • 700 a Nowicki, Łukasz c szlachcic z gub. kijowskiej d 19 w. pocz
 • 700 a Ozdebecha-Dziegciowski, Mateusz Władysław c komornik graniczny powiatu krzemienieckiego d 18 w.
 • 700 a Paczuski c ziemianin, wierzyciel podpułownika Tadeusza Brzozowskiego d 19 w. pocz.
 • 700 a Padlewska, Katarzyna c ziemianka, wierzycielka podpułownika Tadeusza Brzozowskiego d 19 w. pocz.
 • 700 a Parhomienka, Ivan c woźny województwa kijowskiego d 18 w.
 • 700 a Pavluckij, Aleksandr c radca, członek rządu gubernialnego w Tobolsku d 18 w. koniec
 • 700 a Pawsza, Józef c deputat w sądzie wołyńskim d 19 w. pocz.
 • 700 a Piątkowski, Grzegorz c skarbnik żydaczowski d 18 w.
 • 700 a Pieresiecki, Andrzej c świadek przy podziale spadku po Aleksandrze Woroniczu w 1617 d 17 w.
 • 700 a Pigłowski, Józef c szlachcic z Kijowszczyzny d 18 w.
 • 700 a Piontkowski zob. Piątkowski
 • 700 a Poniatowski, Józef c ziemianin z powiatu bogusławskiego d 19 w. pocz.
 • 700 a Popiel, Józef c cześnik żydaczowski (nie notowany w "Urzędnikach dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII w.") d 18 w.
 • 700 a Potocki, Jan c szlachcic z Kijowszczyzny d 18 w.
 • 700 a Potocki, Jan Antoni c deputat w sądzie wołyńskim d 19 w. pocz.
 • 700 a Proskura, Kajetan c poseł na Sejm Czteroletni z woj. kijowskiego; starosta tuczapski; prezes Głównego Sądu Kijowskiego (był nim wymieniany w l. 1800 i 1811) d (ur. ok. 1759-zm. po 1811)
 • 700 a Prusak, Krzysztof c szlachcic z okolic Żytomierza d 16 w.
 • 700 a Pruszyńska, Aniela c pierwsza żona Erazma; starsza siostra Emilii Pruszyńskiej d (ur. ok. 1770)
 • 700 a Pruszyńska, Emilia c druga żona Erazma; młodsza siostra Anieli Pruszyńskiej d (ur. ok 1780)
 • 700 a Pruszyńska, Ludwika c córka Anieli i Erazma Pruszyńskich d (ok. 1800-1854)
 • 700 a Pruszyńska, Teresa c córka Anieli i Erazma Pruszyńskich d (1803-1860)
 • 700 a Pruszyński, Erazm c prezes sądów wołyńskich d (ok. 1770-1842)
 • 700 a Pruszyński, Józef c syn Anieli i Erazma Pruszyńskich d (zm. 1871)
 • 700 a Pruszyński, Wawrzyniec c stolnik starodubski (1750-1755); skarbnik kijowski (1756-1775) d 18 w.
 • 700 a Pustovojtenko, Samuil' c chłop ze wsi Tatarynówka d 18 w.
 • 700 a Radziwiłł, Albrecht c starosta rzeczycki; wymieniony na dok. z 1754 jako współwłaściciel Słobodyszcz d (1717-1790)
 • 700 a Radziwiłł, Barbara c z d. Zawisza-Kieżgajłło, żona Mikołaja wojewody nowogrodzkiego; wymieniona na dok. z 1754 jako współwłaścicielka Słobodyszcz d (1690-1762)
 • 700 a Radziwiłł, Jerzy c wojewoda nowogrodzki; wymieniony na dok. z 1754 jako współwłaściciel Słobodyszcz d (1721-1754)
 • 700 a Radziwiłł, Stanisław c krajczy wielki litewski (1752-1759); wymieniony na dok. z 1754 jako współwłaściciel Słobodyszcz d (1722-1787)
 • 700 a Radziwiłł, Udalryk c koniuszy litewski (1734-1762), pisarz wielki litewski 1762; wymieniony na dok. z 1754 jako współwłaściciel Słobodyszcz d (1712-1770)
 • 700 a Rodikiewicz, Aleksander c szlachcic z Kijowszczyzny d 18 w.
 • 700 a Rogalski c pisarz w sądzie kijowskim d 19 w. pocz.
 • 700 a Romanov, Nikolaj c sekretarz rządzie gubernialnym Tobolska d 18 w. koniec
 • 700 a Ruban, Miron c chłop ze wsi Tatarynówka d 18 w.
 • 700 a Ruszczyc, Stefan c szlachcic; dzierżawił od Sz. Działyńskiej wieś Zikracze w gub. kijowskiej d 19 w. pocz.
 • 700 a Rużyński, Kirył c kniaź, właściciel dóbr w okolicach Żytomierza d (zm. 1599)
 • 700 a Rzechowski, Paweł c pisarz grodzki kijowski d 17 w.
 • 700 a Sadowski, Antoni Lubicz c szlachcic z Kijowszczyzny d 19 w. pocz.
 • 700 a Sanguszko, Eustachy c generał, poseł na Sejm Wielki, marszałek szlachty guberni wołyńskiej d (1768-1844)
 • 700 a Schabicki, Jan c pełnomocnik Wojciecha Schabickiego d 18 w.
 • 700 a Schabicki, Józef c świadek Wojciecha Schabickiego d 18 w.
 • 700 a Schabicki, Wojciech c od 1779 właściciel dóbr Prażewo, Jankowiec, Horodyszcze d 18 w.
 • 700 a Simčenko, Mihail c chłop ze wsi Tatarynówka d 18 w.
 • 700 a Singajewski, zob. Synhajewski
 • 700 a Siričevskij, Timofej c mieszczanin kijowski d 19 w. pocz.
 • 700 a Skarbek-Michałowski, Jan c wicerejent żytomierski d 18 w.
 • 700 a Słomowski, Ambroży c szlachcic, zam. na Kijowszczyźnie d 19 w. pocz.
 • 700 a Słowacki, Erazm c syn Józefa, szlachcic guberni wołyńskiej d (1781-1839)
 • 700 a Śmidowicz c szlachcic, członek sądu polubownego w sporze Sz. Działyńskiej z J. Michałowskim d 19 w. pocz.
 • 700 a Sośnicki c ziemianin, wierzyciel podpułownika Tadeusza Brzozowskiego d 19 w. pocz.
 • 700 a Sosninski, Wawrzyniec c szlachcic z Kijowszczyzny d 18 w.
 • 700 a Soszycki c ziemianin, wierzyciel podpułownika Tadeusza Brzozowskiego d 19 w. pocz.
 • 700 a Sowiecki, Antoni c chorąży dawnych wojsk polskich d 19 w. pocz.
 • 700 a Staszkiewicz, Faustyn c pełnomocnik Józefata Włodkowskiego d 19 w. pocz.
 • 700 a Sudzicki, Feliks c szlachcic z Kijowszczyzny, pełnomocnik Jana i Gabriela Aksaków d 18 w.
 • 700 a Syngajewski zob. Synhajewski
 • 700 a Synhajewski, Antoni c namiestnik starostwa żytomierskiego d 18 w.
 • 700 a Szczygłowski c przysiegły archiwista w aktach żytomierskich d 18 w.
 • 700 a Szumiejko, Tadeusz c szlachcic z gub. kijowskiej d 19 w. pocz.
 • 700 a Taravinov, Dimitrej c woźny powiatu kijowskiego d 19 w. pocz.
 • 700 a Tolstoj, Aleksandr Grigor'evič c gubernator Tobolska 1795-1797 d (zm. przed 1802)
 • 700 a Tretiak, Andrzej c szlachcic z Kijowszczyzny d 18 w.
 • 700 a Tyszkiewicz, Aleksander c młodszy brat Ostafiana; właściciel dóbr w okolicach Żytomierza d (ur. ok. 1571)
 • 700 a Tyszkiewicz, Fiodor c właściciel dóbr w okolicach Żytomierza; brat Ostafiana d (ur. ok. 1549-zm. po 1621)
 • 700 a Tyszkiewicz, Jerzy c dworzanin królewski, brat Ostafiana; właściciel dóbr w okolicach Żytomierza d (ok. 1571-1625)
 • 700 a Tyszkiewicz-Łohojscy zob. Tyszkiewicz
 • 700 a Tyszkiewicz, Ostafian c podskarbi nadworny litewski (1607-1615), woj. mścisławski 1611, woj. brzeski 1615; właściciel dóbr w okolicach Żytomierza d (ur. ok. 1571-1631)
 • 700 a Tyszkiewicz, Piotr c kasztelan miński, wojewoda miński, brat Ostafiana; właściciel dóbr w okolicach Żytomierza d (ok. 1571-zapewne 1631)
 • 700 a Umińska Katarzyna c z Głębockich, żona Stanisława d 18 w.
 • 700 a Umiński, Stanisław d 18 w.
 • 700 a Uščenko, Haritom c chłop ze wsi Tatarynówka d 18 w.
 • 700 a Uŝenko, Miron c chłop ze wsi Tatarynówka d 18 w.
 • 700 a Vasil'ev, Aleksandr c obersekretarz senatu Rosji w departamencie wołyńskim d 19 pocz.
 • 700 a Wichowski, Stefan c szlachcic z Kijowszczyzny d 18 w.
 • 700 a Wiśniewski, Michał c szlachcic z gub. kijowskiej d 19 w. pocz
 • 700 a Witwiński, Jan c podstarosta żytomierski d 18 w.
 • 700 a Włochowski c urzędnik w sądzie żytomierskim d 18 w.
 • 700 a Włodkowski, Józefat c wierzyciel Józefa Bielińskiego d 19 w. pocz.
 • 700 a Woleński, Jan c szlachcic z Kijowszczyzny d 18 w.
 • 700 a Woronicz, Aleksander c właściciel m.in. Szumska, Trojanowa, Deneszy d (ur. ok. 1540-1617)
 • 700 a Woronicz, Andrzej c syn Wasyla d 17 w.
 • 700 a Woronicz, Eleonora c córka Wasyla d 17 w.
 • 700 a Woronicz, Filon c podkomorzy kijowski (1630-1640) d (ur. ok. 1580-1640)
 • 700 a Woronicz, Helena c z Muchowieckich, żona Wasyla d 17 w.
 • 700 a Woronicz, Jakub c świadek przy podziale spadku po Aleksandrze Woroniczu w 1617 d 17 w.
 • 700 a Woronicz, Jakub Anastazy c miecznik owrucki (1763-1781), kasztelan bełzki (1781-1783) d (zm. 1783)
 • 700 a Woronicz, Jan c szlachcic z okolic Żytomierza d 16 w.
 • 700 a Woronicz, Jan c syn Wasyna d 17 w.
 • 700 a Woronicz, Jerzy c syn Wasyla d 17 w.
 • 700 a Woronicz, Józefa c żona Jakuba, kasztelana bełskiego; matka Szczęsnej Działyńskiej d (ur. ok. 1840-zm. po 1802)
 • 700 a Woronicz, Mikołaj c brat Filona i Teodora d (zm. 1654)
 • 700 a Woronicz, Nikodem Kazimierz c kasztelan kijowski (1748-1760); podkomorzy kijowski (1748); od 1754 właściciel Trojanowa, Deneszy i Tatarynówki d (zm. w 1761 lub przed VI 1762)
 • 700 a Woronicz, Petronela c córka Wasyla d 17 w.
 • 700 a Woronicz, Piotr c pełnomocnik Katarzyny i Stanisława Umińskich d 18 w.
 • 700 a Woronicz, Teodor c rotmistrz królewski, podczaszy kijowski (1630-1646) d (zm. 1646)
 • 700 a Woronicz, Wasyl c pisarz ziemski kijowski (1608-1613) d (zm. 1613)
 • 700 a Woronicz, Władysław c syn Wasyla d 17 w.
 • 700 a Wyhowski, Kajetan c pełnomocnik Stanisławy i Anny Głębockich d 18 w.
 • 700 a Zagórski c kapitan, wierzyciel podpułownika Tadeusza Brzozowskiego d 19 w. pocz.
 • 700 a Zalewski c urzędnik w sądzie w Żytomierzu d 18 w.
 • 700 a Zbigniewski, Piotr Antoni c szlachcic z Kijowszczyzny d 18 w.
 • 700 a Zborowski c ziemianin, wierzyciel podpułownika Tadeusza Brzozowskiego d 19 w. pocz.
 • 700 a Zbromirski, Jan c członek sądu powiatowego w Kijowie d 19 w. pocz
 • 700 a Zielanicki, Grzegorz c woźny województwa kijowskiego d 16 w.
 • 700 a Żytkiewicz, Paweł c namiestnik grodzki kijowski, starosta owrucki (1754-1764) d 18 w.
 • 852 j BK 14824
 • 920 a k. 21 e nieczytelna, częściowo wykruszona f czerwony lak
 • 920 a k. 54 e urzędowa f lak brązowy j nieczytelny k nieczytelny
 • 920 a k. 64, 66, 67, 68 e urzędowa f tusz j napis cyrylicą: List''. 1801. goda. Cěna 30 kopěek''. k herb Imperium Rosyjskiego
 • 920 a k. 74, 75 e urzędowa f tusz j napis cyrylicą: List'' 1802 goda. Cěna 30 kopěek'' k herb Imperium Rosyjskiego
 • 920 a k. 76v. e urzędowa f odcisk pieczętny w papierze j napis cyrylica nieczytelny k herb Imperium Rosyjskiego
 • 920 a k. 78, 79 e urzędowa f tusz j napis cyrylicą: List'' 1802 goda. Cěna 30 kopěek'' k herb Imperium Rosyjskiego
 • 920 a k. 80v. e urzędowa f odcisk pieczętny w papierze j napis cyrylicą nieczytelny k herb Imperium Rosyjskiego
 • 920 a k. 82 e urzędowa f tusz j napis cyrylicą: List'' 1803 goda. Cěna 30 kopěek'' k herb Imperium Rosyjskiego
 • 920 a k. 83v. e urzędowa f tusz j napis cyrylicą nieczytelny k herb Imperium Rosyjskiego
 • 920 a k. 84 e urzędowa f tusz j napis cyrylicą: List'' 1805 goda. Cěna 30 kopěek'' k herb Imperium Rosyjskiego
 • 920 a k. 85 e urzędowa f odcisk pieczętny w papierze j napis cyrylicą częściowo nieczytelny: [...] suda pervago departamenta k herb Imperium Rosyjskiego
 • 920 a k. 88 e urzędowa f tusz j napis cyrylicą: List'' 1810 goda. Cěna 50 kopěek'' k herb Imperium Rosyjskiego
 • 920 a k. 126 e urzędowa f tusz j napis cyrylicą: List'' 1811 goda. Cěna 50 kopěek'' k herb Imperium Rosyjskiego
 • 920 a k. 136, 138, 140 e urzędowa f tusz j napis cyrylicą: Cěna odin'' rubl' k herb Imperium Rosyjskiego
 • 920 a k. 141v. e urzędowa f odcisk pieczętny w papierze j napis cyrylicą nieczytelny k herb Imperium Rosyjskiego
 • 920 a k. 142 e urzędowa f tusz j napis cyrylicą: List'' 1817 goda. Cěna 50 kopěek'' k herb Imperium Rosyjskiego
 • 920 a k. 142v. e urzędowa f tusz j napis cyrylicą: Pečat' kievskoj gradskoj Policij k herb Imperium Rosyjskiego
 • 920 a k. 150, 151, 152 e urzędowa f tusz j napis cyrylicą: Cěna 15 kop. ser. k herb Imperium Rosyjskiego
 • 920 a 155v. e urzędowa f tusz j napis cyrylicą: Peč. Podol'. guber. Baltsk. uězgn. suda k herb Imperium Rosyjskiego
 • 920 a k. 52 e urzędowe f czerwony lak j napis cyrylicą: Peča berězovckih'' gorodničeckih'' del'' k herb miasta Berezowa
 • 999 a AK

Indeksy