Biblia Sacra.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00004
 • Kopie: Mf 5761
 • Tytuł: Biblia Sacra.
 • Miejsce i czas powstania: 13 w. koniec
 • Opis fizyczny: 703 k. ilum. 15,5x10,4 cm
 • Oprawa: Deski, skóra brązowa, 15 w.
 • Język: Łac., niem.
 • Zawartość:
  • Epistola Petri I k. 620v.
  • [Na kartach wyklejonych i ochronnych znajdują się teksty. Wyklejka pergaminowa pierwotnie zalepiona przez kartę papieru. Tekst bez początku, u góry z jednego boku obcięty, częścią pergaminu jeszcze przyklejony. Są tu cytaty z Gregorius Magnus (PL 77, 478) oraz Leo (PL 84, 723-724), używane w podobnym, ale krótszym i nie tym samym tekście prze Ivo Carnotensis (PL 161, 291 i 292 decretis pars IV de concilio Nicaeno). Pismo z XII w., może z połowy wieku. W tekście m. in. czytamy:] Audiant quid sanctus Gregorius dicit auctoritate quatuor principalium conciliorum, quorum istud principium est sentiat. Siquidem in epistola alexandrino antiocheno hierosolimitano patriarchis directa k. I
  • [Na odklejonej papierowej wyklejce ręką XVII w. notatka prowieniencyjna zatarta atramentem. Widać: Cathalogo C[ong]regac. [E]cclesie W[angrow] Cistertiensis An[nno inscriptus] 1790 k. II
  • [Na karcie ochronnej przy tylnej okładce znajduje się tekst pochodzący z I poł. XII w. pisany minuskułą romańską. Są to wczesne odpisy listów Iwona z Chartres (+1117). Ustęp zaczyna się od inicjału:] Apices tue caritatis in me nuncios per presentium latorem k. III
  • [PL 162, 16-17 Epistola Ivonis Carnotensis episc. ad Gerardum, przed tym listem list Iwona (PL 162, 31 nr 17), po nim PL 162, 217-218:]
  • [Ręką XVI w. data:"Anno [14]35". Opisy Kętrzyńskiego (Dz. teol. 28) i Celichowskiego (IA4) niedokładne, określają pismo rękopisu na w. XIV. Napis zatarty, pod lampą kwarcową czytelny: Anno D. 1434 ego fr. Albertus} k. IV
  • [LIBRI VETERIS TESTAMENTI] k. 1-509v.
  • Incipit epistola sancti Jeronimi presbiteri ad Paulinum, de omnibus diuine hystorie libris k. 1-3v.
  • Genesis. [Bez początku] // et annes ut luceant in firmamento [cap. I2] k. 4
  • Exodus k. 29v.
  • Leviticus k. 50
  • Numeri k. 64v.
  • Deuteronomion k. 85v.
  • Incipit prologus in librum Josue k. 103v.
  • Judicum k. 117
  • Ruth k. 130
  • Incipit prologus in libro Regum k. 132
  • Regum I k. 133
  • Regum II k. 151
  • Regum III k. 165
  • Regum IV k. 183
  • Incipit prologus in Paralipomenon k. 199v.
  • Paralipomenon I k. 200
  • Paralipomenon II k. 214v.
  • Incipit prologus in primo libro Esdre. [Na marginesie późniejszą ręką:] Oratio manesse regis k. 233v.
  • Utrum difficilius sit facere quod poscitis k. 234
  • Esdre I k. 234v.
  • Neemie k. 239v.
  • Esdre II k. 247
  • Incipit prologus in libro Tobie k. 254v.
  • Tobie k. 255
  • Incipit prologus in libro Iudith k. 260
  • Judith k. 261v.
  • Incipit prologus in libro Hester k. 267
  • Ester k. 267
  • Incipit prologus in libro Job k. 273v - 274v.
  • Item prologus k. 274v.
  • Job k. 274v.
  • Incipit prologus k. 287v.
  • Psalmorum k. 287v.
  • Incipit prologus in parabolibus Salomonis k. 317v.
  • Parabolae k. 317v.
  • [M]emini [me] hec firme quinquennio cum adhuc Rome essem k. 328 - 328v.
  • Ecclesiastes k. 328v.
  • Sapiencie k. 334
  • Incipit prologus k. 341v.
  • Item alius prologus k. 341v.
  • Ecclesiasticus k. 342
  • Incipit prologus in [libro Isaie] k. 362v.
  • Isayas k. 363
  • Incipit prologus k. 387v.
  • Jeremias k. 388
  • Lamentacio Jeremie k. 417
  • Incipit prefacio in libro Baruc k. 419v.
  • Baruch k. 419v.
  • Incipit prologus in libro Ezechiel prophete k. 423
  • Ezechiel k. 423v.
  • Incipit prologus in libro Danielis prophete k. 449v.
  • Daniel k. 450
  • Incipit prologus XII prophetarum k. 460v.
  • Alius prologus k. 461
  • Osee k. 461
  • Incipit prologus in libro Joelis prophete k. 464v.
  • Item alius prologus k. 465
  • Joel k. 465
  • Incipit prologus k. 466v.
  • Item prologus k. 466v.
  • Item alius prologus k. 467
  • Amos k. 467
  • Incipit prologus Abdiae Prophetae k. 470
  • Abdias k. 470
  • Incipit prologus k. 470v.
  • Item prologus k. 471
  • Jonas k. 471
  • Incipit prologus Naum prophete k. 472
  • Naum k. 472v.
  • Incipit prologus in libro Abicuc k. 473v.
  • [Sophonias cap. 1, 8] k. 474
  • Incipit prologus [in Aggaro] k. 474v.
  • Aggarus k. 476
  • Incipit prologus in Zachariam k. 476
  • Zacharias k. 476v.
  • Incipit prologus k. 480v.
  • Malachias k. 481
  • Domino excellentissimo k. 482-482v.
  • Item prologus k. 482v.
  • Item prologus k. 483
  • Macchabeorum I k. 483
  • Incipit prologus k. 498v.
  • Macchabeorum II k. 498v.
  • [LIBRI NOVI TESTAMENTI] k. 510 - 633v.
  • Incipit prologus k. 510
  • Item prologus [Następna karta wyrwana, brak początku prologu i ewangelii Mateusza.] k. 510v.
  • Matheus cap. 2 - 28 k. 511
  • Incipit prologus k. 525v.
  • Marcus ewangelista dei electus et Petri in baptismate filius k. 526
  • Marcus k. 526
  • Incipit prologus k. 536
  • Lucas k. 536v.
  • Incipit prologus k. 553v.
  • Johannes k. 554
  • Incipit prologus in epistola ad Romanos k. 566v.
  • Item prologus k. 567
  • Paulus ad Romanos k. 567
  • Incipit prologus k. 573v.
  • Paulus ad Corinthios I k. 573v.
  • Incipit caput in epistolam ad corinthios secundam k. 579v.
  • Paulus ad Corinthios II k. 579v.
  • Incipit prologus k. 583v.
  • Pauli Epistola ad Galathas k. 583v.
  • Incipit capitulum ad Galathas [!] [ad Ephesios II] k. 585
  • Pauli Epistola ad Ephesios k. 585v.
  • Incipit prologus in epistola ad Philippenses k. 587v.
  • Pauli epistola ad Philippenses k. 587v.
  • Incipit prologus in epistola ad Colocenses k. 589
  • Epistola ad Colocenses k. 589v.
  • Incipit prologus k. 590v.
  • Epistola ad Thessalonicenses k. 591
  • Incipit prologus k. 592
  • Epistola ad Thessalonicenses II k. 592
  • Incipit prologus k. 593
  • Epistola ad Thimoteum I k. 593
  • Incipit prologus in epistola prima ad Thimotheum k. 594v.
  • Epistola ad Timoteum II k. 594v.
  • Incipit prologus in epistola ad Tytum k. 596
  • Epistola ad Titum k. 596
  • Incipit prologus in epistola ad Philemenem k. 596
  • Epistola ad Philemenem k. 596v.
  • Incipit prologus in epistola ad Ebreos k. 597
  • Epistola ad Hebreos k. 597
  • Incipit prologus in libro Actuum Apostolorum k. 602
  • Actus Apostolorum k. 602
  • Incipit prologus super canonicales epistolas k. 618v.
  • Epistola Jacobi k. 619
  • Epistola Petri IIn k. 622
  • Epistola Johannis I k. 623
  • Epistola Johannis II k. 624v.
  • Epistola Johannis III k. 625
  • Epistola Jude k. 625
  • Incipit prologus in libro Apocalipsis k. 625v.
  • Item alius prologus k. 625v.
  • Incipit liber Apocalipsis k. 625v - 633v.
  • [STEPHANUS LANGTON (Ps. Remigius Altissiodorensis): INTERPRETATIONES NOMINUM HEBRAICORUM] k. 634 - 702v.
 • Grafika:
  • ewangeliści 423v.
  • kapłan 50, 247,
  • żołnierz 104, 133, 483,
  • miecz 133, 151
  • rycerz, miecz 117
  • kat 151,
  • skazaniec 151
  • kobieta 130, 165, 234, 274v., 342, 625
  • mężczyzna 130, 165, 267, 274v., 292, 363, 536v.,
  • smok 64v.
  • lew 274v., 450,
  • niedźwiadek 260,
  • rośliny 1, 103v., 132, 199v., 234, 255, 260, 267, 273v., 287v., 328, 342, 362v., 387v., 417, 419v., 423, 449v., 460v., 461, 464v., 466v., 470, 470v., 472, 473v., 480v., 482, 482v., 483, 498v., 510, 526v., 536, 553v., 566v., 573v., 579v., 583v., 585v., 587v., 589, 590, 592, 593, 594v., 596, 596v., 597, 602, 618v, 625v., 634
  • maszkaron, potworek 1, 85v., 103v., 130, 234v., 254v., 274v., 317v., 387v., 417, 419v., 423, 464v., 466v., 470, 474v., 475v., 476, 476v., 526v., 536, 536v., 554, 596, 596v., 597, 602, 618v., 619v.,
  • kapelusz 130
  • baranek 247, 476v.
  • zając 470v., 476
  • wieloryb 471
  • Jonasz 471
  • Jan św. 554,
  • Jakub św. 619v.,
  • Paweł św., miecz 567, 573v., 579v., 583v., 585v., 587v., 589v., 591, 592, 593, 594v., 597
  • Judyta 260v.
  • król Dawid 287v., 295, 300v., 304,
  • Daniel 450
  • mnisi 307v.,
  • święty 623, 624v., 625, 625v.
  • księga 307v., 317v., 419v., 467, 470, 472, 623, 624v.,
  • krzyż 342
  • kielich 342
  • klucze 620v., 622,
  • Trójca Św. 310v.,
  • Chrystus 295, 300v., 602,
  • apostołowie 602
  • szaleniec 297
  • ludzie, postacie 29v., 85v., 498v., 597,
  • ptak 85v., 103v., 117, 132, 199v., 234, 247, 292, 310v., 317v., 362v., 417, 450, 465, 475v., 476, 480v., 498v., 536v., 554, 597, 618v., 620v., 623,
  • pies 234v., 362v., 472, 475v.
  • zwierzęta 1
  • pisarz 419v., 461, 465, 467, 470, 472v
  • Ambroży św. 1
  • król, berło 133, 214v, 267,
  • król 165v., 183, 214v., 234v., 260v., 287v., 317v., 328v., 334,
  • królowa 267
  • młodzian 104, 239v., 292, 328v., 334, 388, 423v., 450, 475v., 476v., 481, 363, 388, 423v., 450, 475v., 476v., 481, 526v., 620v., 622,
  • chłopcy 130
 • Proweniencja:
  • "Anno [14]35"
  • "Anno D. 1434 ego fr. Albertus" - [rkps]
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
  • "Cathalogo C[ong]regac. [E]cclesie W[angrow] Cistertiensis An[no inscriptus] 1790" - [rkps]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Biblia. ST.
  • Biblia. NT.
 • Uwagi:
  • V. Rozeta utworzona z pędów roślinnych, u góry ptak k. 132
  • P. Król z berłem, przed nim żołnierz z tarczą po kolana i mieczem w ręce. (Regum I) k. 133
  • F. Kat podnosząc prawicę z mieczem, chwyta lewą ręka za włosy klęczącego przed nim skazańca k. 151
  • E. przed królem stoja młodzi - kobieta i mężczyzna. (Regum III) k. 165v.
  • P. Z wieży w tył głową na dół spada młody król. (Regum IV) k. 183
  • S. Na niebieskim tle czerwona litera z białymi kołkami i kropkami, obok ozdoby roślinne, u dołu siedzi ptak k. 199v.
  • A. Kilka osób rozmawia siedząc. (Paralipomenon I) k. 200
  • C. Młody król w prawej ręce trzyma czerwone, w lewej złote berło. (Paralipomenon II) k. 214v.
  • U. Na niebieskim tle brązowa litera, wewnątrz pędy roślinne, u góry siedzi biały ptak z zielonym skrzydłem k. 234
  • I. Młoda kobieta w aureoli z gestem błogosławieństwa, pod nia brodaty król trzyma w prawej ręce złotą księgę, lewą błogosławi. Stoi na potworze, jeszcze niżej biały pies. (Esdrae I) k. 234v.
  • E. Krótko ubrany młodzian przed ołtarzem niesie na drążku kółko z czerwonymi i białymi wycinkami (świece?), tło niebieskie. (Nehemias) k. 239v.
  • E. Kapłan z nożem obok leżącego na ołtarzu baranka. U góry ptak. (Esdrae II) k. 247v.
  • C. Brązowa litera na niebieskim tle. Wewnatrz splecione pędy, zakończone czerwonymi kulkami lub głowami potworów k. 254v.
  • T. Litera z roślinnymi ozdobami k. 255
  • A. Pędy roslinne, u dołu niedźwiadek k. 260
  • A. Czerwono ubrana Judyta ucina głowe królowi. (Judith) k. 260v.
  • L. Litera z roślinnymi ozdobami - I trójpiętrowa: u góry siedzi król na tronie opuszczając berło, w środku królowa z długimi włosami trzyma za koniec opuszczonego berła, a nogi jej spoczywają na sznurze, na którym u dołu wisi półnagi brodaty mężczyzna z rękami związanymi z tyłu. (Ester) k. 267
  • C. Na niebieskim tle litera, wypełniona roślinnymi ozdobami (rozeta) k. 273v.
  • I. Litera z potworem u góry i lwem na dole. -V. Przed półnagim mężczyzną stoi zielono ubrana kobieta w białym kapeluszu zapiętym pod brodą, zasłaniającym uszy. (Job) k. 274v.
  • Inicjały ilustrujace Psałterz małymi miniaturami. O (zamiast D). Wewnątrz kółka roślinne pędy, u dołu pies. -B (w sąsiedniej kolumnie). Na niebieskim tle król Dawid z harfą. (Ps. 1)mk. 287v.
  • D. Koronacja, mężczyzna wkłada koronę młodzieńcowi. Wśród ozdób ptak. (Ps. 26) k. 292
  • D. Chrystus i Dawid klęczący przed nim i wskazujący na swe usta. (Ps. 38) k. 295
  • D. Łysy szaleniec z pałką w prawej i kulą (jabłkiem lub chlebem) w lewej ręce. (Ps. 52) k. 297
  • S. U góry Chrystus błogosławi, u dołu król Dawid w wodzie do pasa. (Ps. 68) k. 300v.
  • E. Dawid gra na dzwonkach. (Ps. 80) k. 304
  • C. Mnisi w czerwonych habitach, z wielkimi tonsurami, śpiewają z księgi. (Ps. 97) k. 307v.
  • D. Trójca Święta. Nad dwoma siedzącymi unosi się gołąb, u góry z boku siedzi orzeł k. 310v.
  • Inicjały te najpodobniejsze są doborem tematów i wykonaniem do Rękopisu Paris B. N. łat. 15476 z r. 1270. Ten typ ilustracji psałterza paryskiego występuje w drugiej połowie XIII w. (por. G. haseloff: "Die psaltersillustration im 13 Jh." kiel 1938 s. 106, 92/3). I. Z głowami potworów i ptakami. -P. Król wznosi rózgę nad obnażonym pokutnikiem klęczącym z księgą. (Parabole) k. 317v.
  • M. Z ozdobami roślinnymi k. 328
  • V. Król z czerwoną lilią w ręce przemawia do siedzącego przed nim czerwono ubranego młodzieńca. (Ecclesiastes) k. 328v.
  • D. Przed królem z mieczem w prawicy rozprawia młodzian. (Sapiencia) k. 334
  • W dwu kolumnach inicjały L i M z roślinnymi ozdobami k. 341v.
  • O. na niebieskim tle z trójkropkami niewiasta w koronie, w prawej ręce trzyma krzyż, w lewej kielich. (Ecclesiaticus) k. 342
  • N niebieskie, wewnątrz roślinna rozeta, u dołu ptak i pies k. 362v.
  • V. Nagiego męzczyznę przywiązanego do słupa dwu młodych rżnie piłą (męczeństwo proroka). (Isayas) k. 363
  • I. Obok literki pędy roślinne i potwory k. 387v.
  • V. Klęczącego młodzieńca z wielką tonsurą (proroka) dwu młodych kamienuje. (Jeremias) k. 388
  • Q. Roślinne ozdoby, potwory, ptak k. 417
  • L ze zwojami pędów i potworem. -E z pisarzem siedzącym nad księgą. (Baruch) k. 419v.
  • E. Nad leżącym młodzieńcem unoszą się 4 symbole ewangelistów. (Ezechiel) k. 423v.
  • D. Roślinny ornament k. 449v.
  • A. Młodzian - Daniel gładzi lwa, u góry ptak. (Daniel) k. 450
  • N. Roślinny ornament k. 460v.
  • T. Roślinny ornament. -V. Pisarz. (Oseas) k. 461
  • S. Roślinny ornament i potwory k. 464v.
  • V. Pisarz, u góry ptak. (Joel) k. 465
  • Dwa inicjały, jeden nad drugim: O - roślinne rozety, A - potwory k. 466v.
  • U. Pisarz, Księga wsparta na kolumnie. (Amos) k. 467
  • I. Ozdoby roślinne i potwory. -U. Pisarz, księga wsparta na kolumnach. (Amos) k. 470
  • S. roślinne ozdoby (pędy), u dołu zając z długimi uszami k. 470v.
  • E. Obok budynku wieloryb wypluwa Jonasza. (Jonas) k. 471
  • N. Roślinne pędy. U dołu pies. -O. Pisarz z aureolą. Księga wspart na kolumnie. (Naum) k. 472
  • Q. Roślinny ornament k. 473v.
  • I. Potwór z głową w infule k. 474v.
  • I. Młodzian z zieloną aureolą, niżej potwór i pies, u góry ptak k. 475v.
  • I. Potwór z głową w koronie, u góry ptak z podniesionym skrzydłem, u dolu zając k. 476
  • I. Młodzian w aureoli czerwonej, u dołu potwór, u góry baranek. (Zacharias) k. 476v.
  • D. Roślinny ornament, u góry ptak k. 480v.
  • O. Młodzianw aureoli błogosławi na niebieskim tle w biale trójkropki k.481
  • D. czerwona litera z roślinną rozetą k. 482
  • R. Roślinny ornament k. 482v.
  • Dwie litery jedna nad drugą: M z roślinnym ornamentem oraz E - trzej żołnierze, dwu z trójkątnymi, jeden z okrągłą tarczą. Tło złote. (Machabeorum I) k. 483
  • S z roślinnymi ozdobami i ptakami. -F. Spotkanie dwu ludzi, u góry ptak. (Machabeorum II) k. 498v.
  • B. Roślinne pędy k. 510
  • M. Roślinne ozdoby i główki potworów. -I. Młodzian w aureoli z gestem błogosławieństwa, pod nim potworek. (Marcus) k. 526v.
  • L. Roślinny ornament z potworem. (Lucas) k. 536
  • F. Meżczyzna z trąba nad ołtarzem, u dołu potwór, u góry ptak k. 536v.
  • H. Roślinna rozeta k. 553v.
  • J. Św. Jan w niebieskiej biało podbitej szacie, nad nim stoi potwór z nachyloną głową, u dołu ptak. (Joannes) k. 554
  • R. Roślinne pędy k. 566v.
  • R z ptakiem. -P. Św. Paweł z mieczem. (Paulus ad Rom.) k. 567
  • C. Roślinna rozeta. -P. Św. Pawel z mieczem. (Paulus ad Corinth.) k. 573v.
  • P. Roślinne ozdoby. -P. Św. Paweł z mieczem. (Paulus ad Corinth. II) k. 579v.
  • G. Roślinne pędy. -P. Św. Paweł z mieczem. (Paulus ad Galath.) k. 583v.
  • E. Roślinne ozdoby. -P. Św. Paweł z mieczem. (Paulus ad Ephes.) k. 585v.
  • P. Roślinne pędy. -P. Św. Paweł z mieczem. (Paulus ad Philip.) k. 587v.
  • C. Roślinna rozeta k. 589
  • P. Św. Paweł z mieczem. (Paulus ad Coloc.) k. 589v.
  • T. Roślinne ozdoby k. 590v.
  • P. Św. Paweł z mieczem. (Paulus ad Thessal. I) k. 591
  • A. Roślinne ozdoby. -P. Św. Paweł z mieczem. (Paulus ad Thessal. II) k. 592
  • T. Roślinna rozeta. -P. Św. Paweł z mieczem. (Paulus ad Thimot. I) k. 593
  • I. Roślinny inicjał złączony z inicjałem P - św. Paweł z mieczem. (II) k. 594v.
  • T. Roślinne. -P. Roślinne ozdoby z potworami. (Ad Titum) k. 596
  • P. Roślinne z potworami k. 596v.
  • I. Roślinne z potworami. -P. Św. Paweł z mieczem. (Paulus ad Philem.). Z drugiej kol. I - roślinne ozdoby i potwory, M - dwoje ludzi, ptak u dołu. (Paulus ad Hebreos) k. 597
  • L. Roślinne ozdoby i potwór. -P w drugiej kolumnie: apostołowie stoją pod stopami znikającego Chrystusa. (Act. Apost.) k. 602
  • N. Rośliny i potwory, u dołu ptak k. 618v.
  • I. Św. Jakub w aureoli błogosławi, stoi na potworze. (Epist. Jac. I) k. 619v.
  • P. Mlodzian z szeroką tonsurą z kluczem w lewej ręce, u dołu ptak. (Epist. Petri I) k. 620v.
  • S. Młodzian z kluczami. (Epist. Petri I) k. 622
  • Q. Święty z księgą błogosławi, u góry ptak. (Epist. Joh. I) k. 623
  • S. Św. Jan w aureoli błogosławi. (Epist. Joh. III). -I. Święty błogosławi, pod nim kobieta w koronie, stojąca na potworze. (Epist. Jacob.) k. 625
  • H. Roślinny ornament. -W drugiej kolumnie dwa inicjały: A z ozdobami roślinnymi, A - święty pisze na budynku o kilku wieżach k. 625v.
  • A z roślinnymi ozdobami, z rozetą z pędów k. 634
  • Ogółem inicjały są małe, ale wzdłuż marginesów wydłużone, nawet do 13 cm. Miniatury są mniejsze, przeciętnie 1,5x1,5 cm, ich tło najczęściej jest niebieskie z białymi trójkropkami. Dół lub górę inicjałów zwykle zdobi ptak, rzadziej pies, wyjątkowo lew lub zając. W inicjałach bez miniatur występują wielobarwne zwoje pędów roślinnych, często jako rozety. Barwy: niebieska, czerwona, zielona, złota, brązowa, poziomkowa i biała bywają artystycznie dobrane i czasami kontrastowane. Wyróżnia się miniatura na k. 130 z charakterystycznymi kapeluszami z przełomu XIII/XIV w. Marginesy zdobią wąsate filigrany czerwone i niebieskie.
  • Dwubarwne, czerwone i niebieskie, są nie tylko tytuły zmienne u góry karty, lecz także numeracja (litery i cyfry na przemian czerwone i niebieskie). Glosy na marginesach szeregu stron są niemieckie, por. k. 184v., 356v., 572, 577, 585v. Pochodzą z ręki XIV w. Nieliczne łacińskie glosy były pisane przeważnie niedługo po napisaniu tekstu.
  • Karty zawierające teksty Ewangelii mają wiele wcześnie napisanych cyfr arabskich służących konkordancjom wersetów.
  • Opisy Kętrzyńskiego (Dz. teol. 28) i Celichowskiego (I A 4) niedokładne, określają pismo rękopisu na XIV w.
  • S. Święty z księgą błogosławi, w białej aureoli. (Epist. Joh. II) k. 624v.
  • Oprawa XV w. w deski obciągnięte skórą ze śladami zapięcia na 2 klamry, z których jedna zachowana była jeszcze w XIX w. Tylna deska pęknięta, brak dolnej części skóry z grzbietu, w tym miejscu nalepka z sygnaturą. Powierzchnia okładek zdobiona. Na przedniej okładce zwierciadło 9x6 cm i podwójne ramki. Wewnątrz zwierciadła są wyciśnięte stemplami lilie, a w podwójnych ramkach rozetki. Na tylnej okładce znajdują się większe lilie.
  • Na końcu ślad po 4 wyrwanych kartach, prócz tego 2 karty pergaminowe ze starymi tekstami i 2 papierowe jako ochronne lub wyklejki. Pergamin bloku bardzo cienki.
  • Uszkodzenia kart: na k. 278 wycięte w dolnym marginesie okienko, k. 337 - uszkodzenie z fragmentem tekstu, k. 473 i 389 - obcięty dolny margines, brak kart po k. 3 i 258. Po k. 473 dwie k. wyrwane, resztki jako 473a i 473b z pozostawieniem niewielkich fragmentów karty i tekstu.
  • Pismo: drobna perełkowa minuskuła gotycka (cysterska) z k. XIII w. Jednym atramentem, jedna ręka o różnych kształtach duktu lub kilka rąk bardzo podobnych. Na marginesie występują inne ręce, pisane jasnym atramentem. Pismo w 2 kolumnach.
  • Zdobienia czerwone i niebieskie, rubryki, tytuły czerwone.
  • Częste wielobarwne inicjały z drobnymi miniaturami: Inicjał F ogranicza lewy margines prostymi różnobarwnymi wstęgami przechodzącymi w rozszerzeniach w pędy, głowy, zwierzęta lub potwory. W zagłębieniu litery w kolumnę tekstu miniatura (1 na 1 cm): św. Ambroży pod okrągłym trójłukiem pisze przy stoliku wspartym na jednej kolumnie-nodze. (Brak inicjału i karty z początku Genesis) k. 1
  • Litera H z czterech różnobarwnych wstęg, niebieska przechodzi do tła miniatury ozdobiona niebieskimi trójkropkami. Trzy postacie w barwnych szatach. (Exodus) k. 29v.
  • Nad literą zielony ptak, wewnątrz trzej kapłani składają na ołtarzu baranka. (Leviticus) k. 50
  • L na niebieskim tle z trójkropkami, cztery postacie, u góry smok. (Numeri) k. 64v.
  • H. Tło niebieskie z kropkami, trzy barwne postacie, u góry maszkaron, na dole ptak. (Deuteronomion) k. 85v.
  • T. Pętle pędów zwinięte ślimaczo z głowa maszkary, u góry ptak k. 103v.
  • Na niebieskim tle dwie postacie: żołnierz z włócznią i młodzian. (Josue) k. 104
  • Niebieskie P, w środku na różowym tle rycerz z mieczem i czerwona tarczą, na literze siedzi ptak. (Judicum) k. 117
  • Pomiędzy kolumnami tekstu litera I; w górnej części na niebieskim tle mężczyzna w czerwonym kapeluszu z szerokim rondem; główka płaska. Płaszcz amarantowy z kapturem i długimi rękawami zwisającymi luźno. W dolnej części na poziomkowym tle kobieta w białym kapeluszu z zasłaniajacą uszy podpinką pod brodą, w niebieskim płaszczu, również ze zwisającym kapturem i rekawami. Przed kobietą dwu chłopców stoi na potworze. Postacie mają barwione policzki. (Ruth) k. 130
 • Opracowania: k. III PL 162, 16-17 Epistola Ivonis Carnotensis episc. ad Gerardum, przed tym listem list Iwona (PL 162, 31 nr 17), po nim PL 162, 217-218

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  1
  @
  a lat a gmh h heb h grc h arc
 • 130
   0
   .
  a Biblia Vetus et Novum Testamentum l (łac.)
 • 245
   0
   0
  a Biblia Sacra.
 • 246
   1
   @
  a "[...] alienos coluerunt significant." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a Biblia Starego i Nowego Testamentu.
 • 246
   1
   @
  a "[...] insulsi comitis illius". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] ecclesie ruinis obviare". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Apices tue caritatis in me nuncios per presentium latorem [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] insulsi comitisillius." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a ""Brunoni dei gratia prime sedis Belligorum episcopo Ivo[...] Quamvis lateat oculos[...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] ecclesie ruinis obviare." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Frater Ambrosius tua mihi munuscula [...]" [Prolog urywa się:] "proice. Tollenti tuni //" [brak karty] i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Tandem finito pentateuco Moysi [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] debeamus aurc transire". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Viginti et duas litteras esse apud Hebreos [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] silvis a bonis." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Si septuaginta interpretum pura et ut ab eis in grecum versa [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] aures surde sunt ceterorum." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Utrum difficilis sit facere quod poscitis [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] et odio deterrebor." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Chromacio et Heliodoro Jeronimus... Mirari non desino exactionis vestre [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] dignati complesse.] i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Apud Hebreos liber Judith inter agyographa legitur [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] insuperabilem superaret." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Librum Hester variis translatoribus constat esse [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] in hac edicione maluimus." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Cogor per singulos scripture diuine libros [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] quam malivolum probet." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "In terra quidem habitasse Job [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] civitatibus eius Cottesutth." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "David filius Jesse cum esset in regno [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] David dictus est Christus." i [Expl.]
 • 246
   1
   @
  a "Jungat epistola quos iungit sacerdotium [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] teste suum saporem servaverint." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "[M]emini [me] hec firme quinquennio cum adhuc Rome essem [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a [Koniec przemazany i poprawiony:] "[...] rivulos consectarer." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Liber Jesu filii Sirach dicit se Jeronimus [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] ut ipse sibi commenta sit." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Multorum nobis et magnorum per legem [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] proposuerint uitam agere." i [Expl.;]
 • 246
   1
   @
  a "Nemo cum prophetas versibus viderit esse descriptos [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] diuttius insularent." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Jeremias propheta cui hic prologus scribitur [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] invidorum insaniam provocare." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Liber iste qui Baruch nomine prenotatur in hebreo [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] temporibus indicant." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Ezechiel propheta cum Joachim rege [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] manducans senecias." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Danielem prophetam iuxta septuaginta interpretes [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] amore labuntur aut odio." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Non idem ordo est duodecim prophetarum [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] titulos prophetauerunt." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Temporibus Ozie et Jonathe. Achaz et Ezechie regum [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] purificasse monstratur." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Sanctus Ioel apud Hebreos [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] auribus percipe terra." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Joel Fatuel filius describit terram [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] recte incipit prophetare." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Ozias rex cum dei religionem sollicite emularetur [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] voluit demonstrare." i [Expl.]
 • 246
   1
   @
  a "Amos propheta pastor et rusticus, et ruborum mores distinguens [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] exalta vocem tuam etc." i [Expl.]
 • 246
   1
   @
  a "Hic Amos propheta non fuit pater Ysaie [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] sepultus est cum patribus suis." i [Expl.]
 • 246
   1
   @
  a "Jacob patriarchia fratrem habuit Esau [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] in nostro sonat eloquio." i [Expl.]
 • 246
   1
   @
  a "Sanctum Jonam hebrei affirmant filium fuisse [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] quo a facie tua fugiam." i [Expl.]
 • 246
   1
   @
  a "Jonas columba et dolens filius [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] quo pergitur Tiberiadem." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Naum prophetam ante adventum regis [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] sicut in consequentibus libri huius demonstratur." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Quatuor prophetae in XII prophetarum volumine [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] que vocabanturvincula du //" [po wyrwanych 2 kartach pozostały u dołu fragmenty k. 473a i 473b] i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "et super filios regis et super omnes, qui induti sunt, veste peregrina [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Jeremias propheta ob causam periurii [...]" i [Inc.:]
 • 246
  1
   @
  a "[...] regnorum [gencium] exterarum significant." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "In anno secundo Darii regis [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] per noctem prophete revelata est." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Deus per Moysen populo Israel preceperat [...] i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Domino excelllentissimo... Ludovico rego Rabbanus... Cum sim promptus annorum ad parendum atque serviendum [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] pervenire concedat." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Reverendissimo et omni caritatis officio dignissimo Geraldo sacri palacii archidiacono Rabanus... Memini me in palacio Unangionum [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] conservare dinetur." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Machabeorum libri duo prenotant prelia [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] hortabatur ad gloriam passionis." i [Expl.;]
 • 246
   1
   @
  a "Secundus liber historie machabeorum licet brevior sit [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] unde idem ita incepit." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Bonum opus facere me cogis ex veteri [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] mei memineris papa beatissime." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "// Rachel plorans filios suos [...]" cap. 2, 18 i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Marcus ewangelista dei electus et Petri in baptismate filius [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] deus est." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Lucas Syrus Antiochensis arte medicus discipulus apostolorum [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] fastidientibus prodidisse." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Hic est Johannes Evangelista unus de discipulis dei [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] doctrina servetur." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Romani sunt qui ex iudeis gentibus [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] ad pacem et concordiam cohortatur." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Romani sunt in partibus Italie [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] ab Athenis [Co]rintho [ostatnie slowo dodane we wzorze?]" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Corinthi sunt Achaici, et hii similiter [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] per Thimotheum discipulum suum." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Post acceptam penitenciam consolatoriam scribit [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] sed emendatos ostendens" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Galathe sunt Greci. Hii verbum veritatis [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] scribens eis ab Epheso." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Ephesii sunt Asiani. Hii accepto verbo [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] per Tynticum diaconum." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Philippenses sunt Machedones. Hii accepto verbo [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] de carcere per Epafroditum." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Colossenses et hii sicut Laodicenses sunt Asiani [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a '[...] et Henesimum acolitam." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Thessalonicenses sunt Machedones, qui in Christo Jesu [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] per Thyticum et Onesimum." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Ad Thessalonicenses secundam scribit epistolam [...]" i [Inc.;]
 • 246
   1
   @
  a "[...] et Onesimum acolitum." i [Expl.]
 • 246
   1
   @
  a "Thimotheum instruit et docet [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] scripsit ei a Laodicia." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Item Thimotheo scribit de exhortacione [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] scribens ab urbe Roma." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Tytum commonefacit et instruit [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] scribens eis a Nichopoli." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Philemoni familiares litteras [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] scribens ei a Roma de carcere." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "In primus dicendum est cur apostolus [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] greco sermone composuit." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Lucas natione Syrus, cuius laus in evangelio canitur [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] proficeret medicina." i [Expl.]
 • 246
   1
   @
  a "Non ita ordo est apud Grecos [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] poscentibus denegabo." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Hic est Johannes ewangelista unus ex discipulis [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a '[...] incoruptibile principium." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Apocalipsis Johannis tot sacramenta [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] multiplices latent sentencie. [w druku: intelligentiae]" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Apocalipsis Jesu Christi, quam dedit illi [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] gracia domini Jesu Christi cum omnibus nobis. Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Aaz apprehendensvel apprehensio [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
  @ 
  a "[...] Zuzim consiliantes eos vel consiliatores eorum." i [Expl.:]
 • 250 a kop.
 • 260 c 13 w. koniec
 • 300 a 703 k. b ilum. c 15,5x10,4 cm
 • 340 a perg. d rkps e Deski, skóra brązowa, 15 w.
 • 500 a V. Rozeta utworzona z pędów roślinnych, u góry ptak k. 132
 • 500 a P. Król z berłem, przed nim żołnierz z tarczą po kolana i mieczem w ręce. (Regum I) k. 133
 • 500 a F. Kat podnosząc prawicę z mieczem, chwyta lewą ręka za włosy klęczącego przed nim skazańca k. 151
 • 500 a E. przed królem stoja młodzi - kobieta i mężczyzna. (Regum III) k. 165v.
 • 500 a P. Z wieży w tył głową na dół spada młody król. (Regum IV) k. 183
 • 500 a S. Na niebieskim tle czerwona litera z białymi kołkami i kropkami, obok ozdoby roślinne, u dołu siedzi ptak k. 199v.
 • 500 a A. Kilka osób rozmawia siedząc. (Paralipomenon I) k. 200
 • 500 a C. Młody król w prawej ręce trzyma czerwone, w lewej złote berło. (Paralipomenon II) k. 214v.
 • 500 a U. Na niebieskim tle brązowa litera, wewnątrz pędy roślinne, u góry siedzi biały ptak z zielonym skrzydłem k. 234
 • 500 a I. Młoda kobieta w aureoli z gestem błogosławieństwa, pod nia brodaty król trzyma w prawej ręce złotą księgę, lewą błogosławi. Stoi na potworze, jeszcze niżej biały pies. (Esdrae I) k. 234v.
 • 500 a E. Krótko ubrany młodzian przed ołtarzem niesie na drążku kółko z czerwonymi i białymi wycinkami (świece?), tło niebieskie. (Nehemias) k. 239v.
 • 500 a E. Kapłan z nożem obok leżącego na ołtarzu baranka. U góry ptak. (Esdrae II) k. 247v.
 • 500 a C. Brązowa litera na niebieskim tle. Wewnatrz splecione pędy, zakończone czerwonymi kulkami lub głowami potworów k. 254v.
 • 500 a T. Litera z roślinnymi ozdobami k. 255
 • 500 a A. Pędy roslinne, u dołu niedźwiadek k. 260
 • 500 a A. Czerwono ubrana Judyta ucina głowe królowi. (Judith) k. 260v.
 • 500 a L. Litera z roślinnymi ozdobami - I trójpiętrowa: u góry siedzi król na tronie opuszczając berło, w środku królowa z długimi włosami trzyma za koniec opuszczonego berła, a nogi jej spoczywają na sznurze, na którym u dołu wisi półnagi brodaty mężczyzna z rękami związanymi z tyłu. (Ester) k. 267
 • 500 a C. Na niebieskim tle litera, wypełniona roślinnymi ozdobami (rozeta) k. 273v.
 • 500 a I. Litera z potworem u góry i lwem na dole. -V. Przed półnagim mężczyzną stoi zielono ubrana kobieta w białym kapeluszu zapiętym pod brodą, zasłaniającym uszy. (Job) k. 274v.
 • 500 a Inicjały ilustrujace Psałterz małymi miniaturami. O (zamiast D). Wewnątrz kółka roślinne pędy, u dołu pies. -B (w sąsiedniej kolumnie). Na niebieskim tle król Dawid z harfą. (Ps. 1)mk. 287v.
 • 500 a D. Koronacja, mężczyzna wkłada koronę młodzieńcowi. Wśród ozdób ptak. (Ps. 26) k. 292
 • 500 a D. Chrystus i Dawid klęczący przed nim i wskazujący na swe usta. (Ps. 38) k. 295
 • 500 a D. Łysy szaleniec z pałką w prawej i kulą (jabłkiem lub chlebem) w lewej ręce. (Ps. 52) k. 297
 • 500 a S. U góry Chrystus błogosławi, u dołu król Dawid w wodzie do pasa. (Ps. 68) k. 300v.
 • 500 a E. Dawid gra na dzwonkach. (Ps. 80) k. 304
 • 500 a C. Mnisi w czerwonych habitach, z wielkimi tonsurami, śpiewają z księgi. (Ps. 97) k. 307v.
 • 500 a D. Trójca Święta. Nad dwoma siedzącymi unosi się gołąb, u góry z boku siedzi orzeł k. 310v.
 • 500 a Inicjały te najpodobniejsze są doborem tematów i wykonaniem do Rękopisu Paris B. N. łat. 15476 z r. 1270. Ten typ ilustracji psałterza paryskiego występuje w drugiej połowie XIII w. (por. G. haseloff: "Die psaltersillustration im 13 Jh." kiel 1938 s. 106, 92/3). I. Z głowami potworów i ptakami. -P. Król wznosi rózgę nad obnażonym pokutnikiem klęczącym z księgą. (Parabole) k. 317v.
 • 500 a M. Z ozdobami roślinnymi k. 328
 • 500 a V. Król z czerwoną lilią w ręce przemawia do siedzącego przed nim czerwono ubranego młodzieńca. (Ecclesiastes) k. 328v.
 • 500 a D. Przed królem z mieczem w prawicy rozprawia młodzian. (Sapiencia) k. 334
 • 500 a W dwu kolumnach inicjały L i M z roślinnymi ozdobami k. 341v.
 • 500 a O. na niebieskim tle z trójkropkami niewiasta w koronie, w prawej ręce trzyma krzyż, w lewej kielich. (Ecclesiaticus) k. 342
 • 500 a N niebieskie, wewnątrz roślinna rozeta, u dołu ptak i pies k. 362v.
 • 500 a V. Nagiego męzczyznę przywiązanego do słupa dwu młodych rżnie piłą (męczeństwo proroka). (Isayas) k. 363
 • 500 a I. Obok literki pędy roślinne i potwory k. 387v.
 • 500 a V. Klęczącego młodzieńca z wielką tonsurą (proroka) dwu młodych kamienuje. (Jeremias) k. 388
 • 500 a Q. Roślinne ozdoby, potwory, ptak k. 417
 • 500 a L ze zwojami pędów i potworem. -E z pisarzem siedzącym nad księgą. (Baruch) k. 419v.
 • 500 a E. Nad leżącym młodzieńcem unoszą się 4 symbole ewangelistów. (Ezechiel) k. 423v.
 • 500 a D. Roślinny ornament k. 449v.
 • 500 a A. Młodzian - Daniel gładzi lwa, u góry ptak. (Daniel) k. 450
 • 500 a N. Roślinny ornament k. 460v.
 • 500 a T. Roślinny ornament. -V. Pisarz. (Oseas) k. 461
 • 500 a S. Roślinny ornament i potwory k. 464v.
 • 500 a V. Pisarz, u góry ptak. (Joel) k. 465
 • 500 a Dwa inicjały, jeden nad drugim: O - roślinne rozety, A - potwory k. 466v.
 • 500 a U. Pisarz, Księga wsparta na kolumnie. (Amos) k. 467
 • 500 a I. Ozdoby roślinne i potwory. -U. Pisarz, księga wsparta na kolumnach. (Amos) k. 470
 • 500 a S. roślinne ozdoby (pędy), u dołu zając z długimi uszami k. 470v.
 • 500 a E. Obok budynku wieloryb wypluwa Jonasza. (Jonas) k. 471
 • 500 a N. Roślinne pędy. U dołu pies. -O. Pisarz z aureolą. Księga wspart na kolumnie. (Naum) k. 472
 • 500 a Q. Roślinny ornament k. 473v.
 • 500 a I. Potwór z głową w infule k. 474v.
 • 500 a I. Młodzian z zieloną aureolą, niżej potwór i pies, u góry ptak k. 475v.
 • 500 a I. Potwór z głową w koronie, u góry ptak z podniesionym skrzydłem, u dolu zając k. 476
 • 500 a I. Młodzian w aureoli czerwonej, u dołu potwór, u góry baranek. (Zacharias) k. 476v.
 • 500 a D. Roślinny ornament, u góry ptak k. 480v.
 • 500 a O. Młodzianw aureoli błogosławi na niebieskim tle w biale trójkropki k.481
 • 500 a D. czerwona litera z roślinną rozetą k. 482
 • 500 a R. Roślinny ornament k. 482v.
 • 500 a Dwie litery jedna nad drugą: M z roślinnym ornamentem oraz E - trzej żołnierze, dwu z trójkątnymi, jeden z okrągłą tarczą. Tło złote. (Machabeorum I) k. 483
 • 500 a S z roślinnymi ozdobami i ptakami. -F. Spotkanie dwu ludzi, u góry ptak. (Machabeorum II) k. 498v.
 • 500 a B. Roślinne pędy k. 510
 • 500 a M. Roślinne ozdoby i główki potworów. -I. Młodzian w aureoli z gestem błogosławieństwa, pod nim potworek. (Marcus) k. 526v.
 • 500 a L. Roślinny ornament z potworem. (Lucas) k. 536
 • 500 a F. Meżczyzna z trąba nad ołtarzem, u dołu potwór, u góry ptak k. 536v.
 • 500 a H. Roślinna rozeta k. 553v.
 • 500 a J. Św. Jan w niebieskiej biało podbitej szacie, nad nim stoi potwór z nachyloną głową, u dołu ptak. (Joannes) k. 554
 • 500 a R. Roślinne pędy k. 566v.
 • 500 a R z ptakiem. -P. Św. Paweł z mieczem. (Paulus ad Rom.) k. 567
 • 500 a C. Roślinna rozeta. -P. Św. Pawel z mieczem. (Paulus ad Corinth.) k. 573v.
 • 500 a P. Roślinne ozdoby. -P. Św. Paweł z mieczem. (Paulus ad Corinth. II) k. 579v.
 • 500 a G. Roślinne pędy. -P. Św. Paweł z mieczem. (Paulus ad Galath.) k. 583v.
 • 500 a E. Roślinne ozdoby. -P. Św. Paweł z mieczem. (Paulus ad Ephes.) k. 585v.
 • 500 a P. Roślinne pędy. -P. Św. Paweł z mieczem. (Paulus ad Philip.) k. 587v.
 • 500 a C. Roślinna rozeta k. 589
 • 500 a P. Św. Paweł z mieczem. (Paulus ad Coloc.) k. 589v.
 • 500 a T. Roślinne ozdoby k. 590v.
 • 500 a P. Św. Paweł z mieczem. (Paulus ad Thessal. I) k. 591
 • 500 a A. Roślinne ozdoby. -P. Św. Paweł z mieczem. (Paulus ad Thessal. II) k. 592
 • 500 a T. Roślinna rozeta. -P. Św. Paweł z mieczem. (Paulus ad Thimot. I) k. 593
 • 500 a I. Roślinny inicjał złączony z inicjałem P - św. Paweł z mieczem. (II) k. 594v.
 • 500 a T. Roślinne. -P. Roślinne ozdoby z potworami. (Ad Titum) k. 596
 • 500 a P. Roślinne z potworami k. 596v.
 • 500 a I. Roślinne z potworami. -P. Św. Paweł z mieczem. (Paulus ad Philem.). Z drugiej kol. I - roślinne ozdoby i potwory, M - dwoje ludzi, ptak u dołu. (Paulus ad Hebreos) k. 597
 • 500 a L. Roślinne ozdoby i potwór. -P w drugiej kolumnie: apostołowie stoją pod stopami znikającego Chrystusa. (Act. Apost.) k. 602
 • 500 a N. Rośliny i potwory, u dołu ptak k. 618v.
 • 500 a I. Św. Jakub w aureoli błogosławi, stoi na potworze. (Epist. Jac. I) k. 619v.
 • 500 a P. Mlodzian z szeroką tonsurą z kluczem w lewej ręce, u dołu ptak. (Epist. Petri I) k. 620v.
 • 500 a S. Młodzian z kluczami. (Epist. Petri I) k. 622
 • 500 a Q. Święty z księgą błogosławi, u góry ptak. (Epist. Joh. I) k. 623
 • 500 a S. Św. Jan w aureoli błogosławi. (Epist. Joh. III). -I. Święty błogosławi, pod nim kobieta w koronie, stojąca na potworze. (Epist. Jacob.) k. 625
 • 500 a H. Roślinny ornament. -W drugiej kolumnie dwa inicjały: A z ozdobami roślinnymi, A - święty pisze na budynku o kilku wieżach k. 625v.
 • 500 a A z roślinnymi ozdobami, z rozetą z pędów k. 634
 • 500 a Ogółem inicjały są małe, ale wzdłuż marginesów wydłużone, nawet do 13 cm. Miniatury są mniejsze, przeciętnie 1,5x1,5 cm, ich tło najczęściej jest niebieskie z białymi trójkropkami. Dół lub górę inicjałów zwykle zdobi ptak, rzadziej pies, wyjątkowo lew lub zając. W inicjałach bez miniatur występują wielobarwne zwoje pędów roślinnych, często jako rozety. Barwy: niebieska, czerwona, zielona, złota, brązowa, poziomkowa i biała bywają artystycznie dobrane i czasami kontrastowane. Wyróżnia się miniatura na k. 130 z charakterystycznymi kapeluszami z przełomu XIII/XIV w. Marginesy zdobią wąsate filigrany czerwone i niebieskie.
 • 500 a Dwubarwne, czerwone i niebieskie, są nie tylko tytuły zmienne u góry karty, lecz także numeracja (litery i cyfry na przemian czerwone i niebieskie). Glosy na marginesach szeregu stron są niemieckie, por. k. 184v., 356v., 572, 577, 585v. Pochodzą z ręki XIV w. Nieliczne łacińskie glosy były pisane przeważnie niedługo po napisaniu tekstu.
 • 500 a Karty zawierające teksty Ewangelii mają wiele wcześnie napisanych cyfr arabskich służących konkordancjom wersetów.
 • 500 a Opisy Kętrzyńskiego (Dz. teol. 28) i Celichowskiego (I A 4) niedokładne, określają pismo rękopisu na XIV w.
 • 500 a S. Święty z księgą błogosławi, w białej aureoli. (Epist. Joh. II) k. 624v.
 • 500 a Oprawa XV w. w deski obciągnięte skórą ze śladami zapięcia na 2 klamry, z których jedna zachowana była jeszcze w XIX w. Tylna deska pęknięta, brak dolnej części skóry z grzbietu, w tym miejscu nalepka z sygnaturą. Powierzchnia okładek zdobiona. Na przedniej okładce zwierciadło 9x6 cm i podwójne ramki. Wewnątrz zwierciadła są wyciśnięte stemplami lilie, a w podwójnych ramkach rozetki. Na tylnej okładce znajdują się większe lilie.
 • 500 a Na końcu ślad po 4 wyrwanych kartach, prócz tego 2 karty pergaminowe ze starymi tekstami i 2 papierowe jako ochronne lub wyklejki. Pergamin bloku bardzo cienki.
 • 500 a Uszkodzenia kart: na k. 278 wycięte w dolnym marginesie okienko, k. 337 - uszkodzenie z fragmentem tekstu, k. 473 i 389 - obcięty dolny margines, brak kart po k. 3 i 258. Po k. 473 dwie k. wyrwane, resztki jako 473a i 473b z pozostawieniem niewielkich fragmentów karty i tekstu.
 • 500 a Pismo: drobna perełkowa minuskuła gotycka (cysterska) z k. XIII w. Jednym atramentem, jedna ręka o różnych kształtach duktu lub kilka rąk bardzo podobnych. Na marginesie występują inne ręce, pisane jasnym atramentem. Pismo w 2 kolumnach.
 • 500 a Zdobienia czerwone i niebieskie, rubryki, tytuły czerwone.
 • 500 a Częste wielobarwne inicjały z drobnymi miniaturami: Inicjał F ogranicza lewy margines prostymi różnobarwnymi wstęgami przechodzącymi w rozszerzeniach w pędy, głowy, zwierzęta lub potwory. W zagłębieniu litery w kolumnę tekstu miniatura (1 na 1 cm): św. Ambroży pod okrągłym trójłukiem pisze przy stoliku wspartym na jednej kolumnie-nodze. (Brak inicjału i karty z początku Genesis) k. 1
 • 500 a Litera H z czterech różnobarwnych wstęg, niebieska przechodzi do tła miniatury ozdobiona niebieskimi trójkropkami. Trzy postacie w barwnych szatach. (Exodus) k. 29v.
 • 500 a Nad literą zielony ptak, wewnątrz trzej kapłani składają na ołtarzu baranka. (Leviticus) k. 50
 • 500 a L na niebieskim tle z trójkropkami, cztery postacie, u góry smok. (Numeri) k. 64v.
 • 500 a H. Tło niebieskie z kropkami, trzy barwne postacie, u góry maszkaron, na dole ptak. (Deuteronomion) k. 85v.
 • 500 a T. Pętle pędów zwinięte ślimaczo z głowa maszkary, u góry ptak k. 103v.
 • 500 a Na niebieskim tle dwie postacie: żołnierz z włócznią i młodzian. (Josue) k. 104
 • 500 a Niebieskie P, w środku na różowym tle rycerz z mieczem i czerwona tarczą, na literze siedzi ptak. (Judicum) k. 117
 • 500 a Pomiędzy kolumnami tekstu litera I; w górnej części na niebieskim tle mężczyzna w czerwonym kapeluszu z szerokim rondem; główka płaska. Płaszcz amarantowy z kapturem i długimi rękawami zwisającymi luźno. W dolnej części na poziomkowym tle kobieta w białym kapeluszu z zasłaniajacą uszy podpinką pod brodą, w niebieskim płaszczu, również ze zwisającym kapturem i rekawami. Przed kobietą dwu chłopców stoi na potworze. Postacie mają barwione policzki. (Ruth) k. 130
 • 520 a Epistola Petri I k. 620v.
 • 520 a [Na kartach wyklejonych i ochronnych znajdują się teksty. Wyklejka pergaminowa pierwotnie zalepiona przez kartę papieru. Tekst bez początku, u góry z jednego boku obcięty, częścią pergaminu jeszcze przyklejony. Są tu cytaty z Gregorius Magnus (PL 77, 478) oraz Leo (PL 84, 723-724), używane w podobnym, ale krótszym i nie tym samym tekście prze Ivo Carnotensis (PL 161, 291 i 292 decretis pars IV de concilio Nicaeno). Pismo z XII w., może z połowy wieku. W tekście m. in. czytamy:] Audiant quid sanctus Gregorius dicit auctoritate quatuor principalium conciliorum, quorum istud principium est sentiat. Siquidem in epistola alexandrino antiocheno hierosolimitano patriarchis directa k. I
 • 520 a [Na odklejonej papierowej wyklejce ręką XVII w. notatka prowieniencyjna zatarta atramentem. Widać: Cathalogo C[ong]regac. [E]cclesie W[angrow] Cistertiensis An[nno inscriptus] 1790 k. II
 • 520 a [Na karcie ochronnej przy tylnej okładce znajduje się tekst pochodzący z I poł. XII w. pisany minuskułą romańską. Są to wczesne odpisy listów Iwona z Chartres (+1117). Ustęp zaczyna się od inicjału:] Apices tue caritatis in me nuncios per presentium latorem k. III
 • 520 a [PL 162, 16-17 Epistola Ivonis Carnotensis episc. ad Gerardum, przed tym listem list Iwona (PL 162, 31 nr 17), po nim PL 162, 217-218:]
 • 520 a [Ręką XVI w. data:"Anno [14]35". Opisy Kętrzyńskiego (Dz. teol. 28) i Celichowskiego (IA4) niedokładne, określają pismo rękopisu na w. XIV. Napis zatarty, pod lampą kwarcową czytelny: Anno D. 1434 ego fr. Albertus} k. IV
 • 520 a [LIBRI VETERIS TESTAMENTI] k. 1-509v.
 • 520 a Incipit epistola sancti Jeronimi presbiteri ad Paulinum, de omnibus diuine hystorie libris k. 1-3v.
 • 520 a Genesis. [Bez początku] // et annes ut luceant in firmamento [cap. I2] k. 4
 • 520 a Exodus k. 29v.
 • 520 a Leviticus k. 50
 • 520 a Numeri k. 64v.
 • 520 a Deuteronomion k. 85v.
 • 520 a Incipit prologus in librum Josue k. 103v.
 • 520 a Judicum k. 117
 • 520 a Ruth k. 130
 • 520 a Incipit prologus in libro Regum k. 132
 • 520 a Regum I k. 133
 • 520 a Regum II k. 151
 • 520 a Regum III k. 165
 • 520 a Regum IV k. 183
 • 520 a Incipit prologus in Paralipomenon k. 199v.
 • 520 a Paralipomenon I k. 200
 • 520 a Paralipomenon II k. 214v.
 • 520 a Incipit prologus in primo libro Esdre. [Na marginesie późniejszą ręką:] Oratio manesse regis k. 233v.
 • 520 a Utrum difficilius sit facere quod poscitis k. 234
 • 520 a Esdre I k. 234v.
 • 520 a Neemie k. 239v.
 • 520 a Esdre II k. 247
 • 520 a Incipit prologus in libro Tobie k. 254v.
 • 520 a Tobie k. 255
 • 520 a Incipit prologus in libro Iudith k. 260
 • 520 a Judith k. 261v.
 • 520 a Incipit prologus in libro Hester k. 267
 • 520 a Ester k. 267
 • 520 a Incipit prologus in libro Job k. 273v - 274v.
 • 520 a Item prologus k. 274v.
 • 520 a Job k. 274v.
 • 520 a Incipit prologus k. 287v.
 • 520 a Psalmorum k. 287v.
 • 520 a Incipit prologus in parabolibus Salomonis k. 317v.
 • 520 a Parabolae k. 317v.
 • 520 a [M]emini [me] hec firme quinquennio cum adhuc Rome essem k. 328 - 328v.
 • 520 a Ecclesiastes k. 328v.
 • 520 a Sapiencie k. 334
 • 520 a Incipit prologus k. 341v.
 • 520 a Item alius prologus k. 341v.
 • 520 a Ecclesiasticus k. 342
 • 520 a Incipit prologus in [libro Isaie] k. 362v.
 • 520 a Isayas k. 363
 • 520 a Incipit prologus k. 387v.
 • 520 a Jeremias k. 388
 • 520 a Lamentacio Jeremie k. 417
 • 520 a Incipit prefacio in libro Baruc k. 419v.
 • 520 a Baruch k. 419v.
 • 520 a Incipit prologus in libro Ezechiel prophete k. 423
 • 520 a Ezechiel k. 423v.
 • 520 a Incipit prologus in libro Danielis prophete k. 449v.
 • 520 a Daniel k. 450
 • 520 a Incipit prologus XII prophetarum k. 460v.
 • 520 a Alius prologus k. 461
 • 520 a Osee k. 461
 • 520 a Incipit prologus in libro Joelis prophete k. 464v.
 • 520 a Item alius prologus k. 465
 • 520 a Joel k. 465
 • 520 a Incipit prologus k. 466v.
 • 520 a Item prologus k. 466v.
 • 520 a Item alius prologus k. 467
 • 520 a Amos k. 467
 • 520 a Incipit prologus Abdiae Prophetae k. 470
 • 520 a Abdias k. 470
 • 520 a Incipit prologus k. 470v.
 • 520 a Item prologus k. 471
 • 520 a Jonas k. 471
 • 520 a Incipit prologus Naum prophete k. 472
 • 520 a Naum k. 472v.
 • 520 a Incipit prologus in libro Abicuc k. 473v.
 • 520 a [Sophonias cap. 1, 8] k. 474
 • 520 a Incipit prologus [in Aggaro] k. 474v.
 • 520 a Aggarus k. 476
 • 520 a Incipit prologus in Zachariam k. 476
 • 520 a Zacharias k. 476v.
 • 520 a Incipit prologus k. 480v.
 • 520 a Malachias k. 481
 • 520 a Domino excellentissimo k. 482-482v.
 • 520 a Item prologus k. 482v.
 • 520 a Item prologus k. 483
 • 520 a Macchabeorum I k. 483
 • 520 a Incipit prologus k. 498v.
 • 520 a Macchabeorum II k. 498v.
 • 520 a [LIBRI NOVI TESTAMENTI] k. 510 - 633v.
 • 520 a Incipit prologus k. 510
 • 520 a Item prologus [Następna karta wyrwana, brak początku prologu i ewangelii Mateusza.] k. 510v.
 • 520 a Matheus cap. 2 - 28 k. 511
 • 520 a Incipit prologus k. 525v.
 • 520 a Marcus ewangelista dei electus et Petri in baptismate filius k. 526
 • 520 a Marcus k. 526
 • 520 a Incipit prologus k. 536
 • 520 a Lucas k. 536v.
 • 520 a Incipit prologus k. 553v.
 • 520 a Johannes k. 554
 • 520 a Incipit prologus in epistola ad Romanos k. 566v.
 • 520 a Item prologus k. 567
 • 520 a Paulus ad Romanos k. 567
 • 520 a Incipit prologus k. 573v.
 • 520 a Paulus ad Corinthios I k. 573v.
 • 520 a Incipit caput in epistolam ad corinthios secundam k. 579v.
 • 520 a Paulus ad Corinthios II k. 579v.
 • 520 a Incipit prologus k. 583v.
 • 520 a Pauli Epistola ad Galathas k. 583v.
 • 520 a Incipit capitulum ad Galathas [!] [ad Ephesios II] k. 585
 • 520 a Pauli Epistola ad Ephesios k. 585v.
 • 520 a Incipit prologus in epistola ad Philippenses k. 587v.
 • 520 a Pauli epistola ad Philippenses k. 587v.
 • 520 a Incipit prologus in epistola ad Colocenses k. 589
 • 520 a Epistola ad Colocenses k. 589v.
 • 520 a Incipit prologus k. 590v.
 • 520 a Epistola ad Thessalonicenses k. 591
 • 520 a Incipit prologus k. 592
 • 520 a Epistola ad Thessalonicenses II k. 592
 • 520 a Incipit prologus k. 593
 • 520 a Epistola ad Thimoteum I k. 593
 • 520 a Incipit prologus in epistola prima ad Thimotheum k. 594v.
 • 520 a Epistola ad Timoteum II k. 594v.
 • 520 a Incipit prologus in epistola ad Tytum k. 596
 • 520 a Epistola ad Titum k. 596
 • 520 a Incipit prologus in epistola ad Philemenem k. 596
 • 520 a Epistola ad Philemenem k. 596v.
 • 520 a Incipit prologus in epistola ad Ebreos k. 597
 • 520 a Epistola ad Hebreos k. 597
 • 520 a Incipit prologus in libro Actuum Apostolorum k. 602
 • 520 a Actus Apostolorum k. 602
 • 520 a Incipit prologus super canonicales epistolas k. 618v.
 • 520 a Epistola Jacobi k. 619
 • 520 a Epistola Petri IIn k. 622
 • 520 a Epistola Johannis I k. 623
 • 520 a Epistola Johannis II k. 624v.
 • 520 a Epistola Johannis III k. 625
 • 520 a Epistola Jude k. 625
 • 520 a Incipit prologus in libro Apocalipsis k. 625v.
 • 520 a Item alius prologus k. 625v.
 • 520 a Incipit liber Apocalipsis k. 625v - 633v.
 • 520 a [STEPHANUS LANGTON (Ps. Remigius Altissiodorensis): INTERPRETATIONES NOMINUM HEBRAICORUM] k. 634 - 702v.
 • 530 d Mf 5761
 • 530 a Fotokop. III 553
 • 530 a Fotokop. II 566
 • 530 a Fotokop. I 594
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., niem.
 • 561 a "Anno [14]35" r 1435
 • 561 a "Anno D. 1434 ego fr. Albertus" - [rkps] r 1434 w Albertus brat
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego d BK I A 4 d BK Dz. teol. 28 w Działyński Tytus
 • 561 a "Cathalogo C[ong]regac. [E]cclesie W[angrow] Cistertiensis An[no inscriptus] 1790" - [rkps] m Wągrowiec r 1790 w cystersi Wągrowiec
 • 581 a k. III PL 162, 16-17 Epistola Ivonis Carnotensis episc. ad Gerardum, przed tym listem list Iwona (PL 162, 31 nr 17), po nim PL 162, 217-218
 • 630
   0
   9
  a Biblia. p ST.
 • 630
   0
   9
  a Biblia. p NT.
 • 700
  1
  2
  a Langton, Stephen d (1150?-1228) t Interpretationes nominum Hebraicorum
 • 740 a Audiant quid sanctus Gregorius dicit auctoritate quatuor principalium conciliorum quorum istud principium est sentiat. Siquidem in epistola alexandrino antiocheno hierosolimitano patriarchis directa
 • 740 a Apices tue caritatis in me nuncios per presentium latorem
 • 740 a Brunoni dei gracia prime sedis Belligorum episcopo Ivo Quamvis lateat oculos
 • 852 j BK 00004
 • 900 c ewangeliści k 423v.
 • 900 c kapłan k 50, 247,
 • 900 c żołnierz k 104, 133, 483,
 • 900 c miecz k 133, 151
 • 900 c rycerz, |miecz k 117
 • 900 c kat k 151,
 • 900 c skazaniec k 151
 • 900 c kobieta k 130, 165, 234, 274v., 342, 625
 • 900 c mężczyzna k 130, 165, 267, 274v., 292, 363, 536v.,
 • 900 c smok k 64v.
 • 900 c lew k 274v., 450,
 • 900 c niedźwiadek k 260,
 • 900 c rośliny k 1, 103v., 132, 199v., 234, 255, 260, 267, 273v., 287v., 328, 342, 362v., 387v., 417, 419v., 423, 449v., 460v., 461, 464v., 466v., 470, 470v., 472, 473v., 480v., 482, 482v., 483, 498v., 510, 526v., 536, 553v., 566v., 573v., 579v., 583v., 585v., 587v., 589, 590, 592, 593, 594v., 596, 596v., 597, 602, 618v, 625v., 634
 • 900 c maszkaron, |potworek k 1, 85v., 103v., 130, 234v., 254v., 274v., 317v., 387v., 417, 419v., 423, 464v., 466v., 470, 474v., 475v., 476, 476v., 526v., 536, 536v., 554, 596, 596v., 597, 602, 618v., 619v.,
 • 900 c kapelusz k 130
 • 900 c baranek k 247, 476v.
 • 900 c zając k 470v., 476
 • 900 c wieloryb k 471
 • 900 c Jonasz k 471
 • 900 c Jan św. k 554,
 • 900 c Jakub św. k 619v.,
 • 900 c Paweł św., |miecz k 567, 573v., 579v., 583v., 585v., 587v., 589v., 591, 592, 593, 594v., 597
 • 900 c Judyta k 260v.
 • 900 c król |Dawid k 287v., 295, 300v., 304,
 • 900 c Daniel k 450
 • 900 c mnisi k 307v.,
 • 900 c święty k 623, 624v., 625, 625v.
 • 900 c księga k 307v., 317v., 419v., 467, 470, 472, 623, 624v.,
 • 900 c krzyż k 342
 • 900 c kielich k 342
 • 900 c klucze k 620v., 622,
 • 900 c Trójca Św. k 310v.,
 • 900 c Chrystus k 295, 300v., 602,
 • 900 c apostołowie k 602
 • 900 c szaleniec k 297
 • 900 c ludzie, |postacie k 29v., 85v., 498v., 597,
 • 900 c ptak k 85v., 103v., 117, 132, 199v., 234, 247, 292, 310v., 317v., 362v., 417, 450, 465, 475v., 476, 480v., 498v., 536v., 554, 597, 618v., 620v., 623,
 • 900 c pies k 234v., 362v., 472, 475v.
 • 900 c zwierzęta k 1
 • 900 c pisarz k 419v., 461, 465, 467, 470, 472v
 • 900 c Ambroży św. k 1
 • 900 c król, |berło k 133, 214v, 267,
 • 900 c król k 165v., 183, 214v., 234v., 260v., 287v., 317v., 328v., 334,
 • 900 c królowa k 267
 • 900 c młodzian k 104, 239v., 292, 328v., 334, 388, 423v., 450, 475v., 476v., 481, 363, 388, 423v., 450, 475v., 476v., 481, 526v., 620v., 622,
 • 900 c chłopcy k 130
 • 999 d 19.08.01

Indeksy