"Manuskrypt".

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01074
 • Kopie: Mf 1011
 • Tytuł: "Manuskrypt".
 • Miejsce i czas powstania: Wielkopolska Kujawy 18 w.
 • Opis fizyczny: 419 k. 32x 19 cm i mn. oraz większe
 • Oprawa: Półskórek, 20 w.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • "Opisanie woyny byczynskiey w Roku Pańskim 1588 dnia 24 stycznia wielkim męstwem y odwagą a niemniey przezorną roztropnością Jana [...] Zamoyskiego kanclerza y hetmana [...] nieśmiertelney sławy y pamięci, a day Boze nasladowania u potomnych a teraz bardzo przychylnych Niemcow stanom Rzeczypospolitey Polskiey godnego wodza przez niektorego Ślęzaka [...] pisane [...] Roku Pańskiego 1761 przepisane", k. 324v-331v
  • "Rozmowa poufała, którą podczas zapustow w ostatni wtorek Anno 1697 dwóch jezuytow przy dobrey mysli między sobą mieli. Jeden z nich polityk, drugi prostak, a do trzeciego na ten czas maystra Zaremby, nazaiutrz wypuszczonego ex jezuyty wysłuchana et raptim konnotowana, ac tandem konfidentowi swemu kommunikowana z tym krodkim[!] listem", k. 2-15v
  • "Konfederacya generalna" 29.09.1696, k. 16-20
  • "Ordinatio Iudiciorum capturalium palatinatus Iunivladislaviensis post fata [...] Ioannis III regis Poloniae Anno Domini 1697", k. 20-23
  • "List anonime pisany do kogoś z Warszawy", k. 23-23v
  • Elogia łacińskie po śmierci Jana III Sobieskiego, k. 23v-24v
  • "Mowa JKMci przy konkluzyi senatus consilii po niedoszłym seymie warszawskim w roku 1695 die 2da Martij", k. 24v-25v
  • "Informacya kochaiącego oyczyznę syna jakiego nam przybierać trzeba króla, żeby upadaiącą dzwignął y do sławy y szczesliwości dawney przyprowadził oyczyznę naszą", k. 25v-31v
  • " Copia listu [...] Wojewody Ruskiego [Jan Stanisław Jabłonowski] do Ojca Swego [...] Pana Kasztelana Krakowskiego Hetmana W. K.[Stanisław Jan Jabłonowski]" k. 31v-33
  • Mowa posłów z Brześcia Liewskiego do prymasa Michała Radziejowskiego, 24.09.1699, k. 33-33v
  • "Mowa [...] Pocieia strażnika W.X.Litt. posła na publiczney audyencyi przed [...] [królem] miana die 15 Februarij Ao 1701 w Warszawie", k. 34-36
  • "Respekt na Trybunale Koronnym Polskim przy prezydencyi [...] Bonawentury z Niedzielska Madalińskiego [...] w kościele farnym piotrkowskim po zaczęciu trybunału [...]", k. 36-42
  • List Jana Franciszka Lipskiego, wojewody kaliskiego, dokoła generalnego pod Sandomierzem, 24.01.1702, k. 42v-43
  • Uniwersał Augusta II, 23.07.1702, k. 43-44
  • List Carla Pipera do wojewody mazowieckiego, 3.10.1702, k. 44v-45v
  • List Carla Pipera z 3.10.1702, k. 46
  • "Copia Listu [...] Kardynała [Michał Stefan Radziejowski] do [...] Panów Senatorów z Warszawy 6 Januari 1703" k.46v-47
  • "Mowa posła na seymik srzedzki die 5ta Februarij 1702", k. 55-55v
  • "Copia responsu [...] Biskupa Poznańskiego [Mikołaj Święcicki] [...] Pana Podskarbiego Koronnego [Jan Jerzy Przebendowski]" 25.02.1703. k.55v-57v
  • "Rozmowa Braterska ziemianina bez Interesu bez dependencyey żyiącego z teraznieyszemi Faworytami Szwedzkiemi" k. 78-82v
  • Odpisy mów, akt i korespondencji w sprawach publicznych, k. 83-92
  • " Copia listu [...] Woiewody Wołyńskiego (Jan Franciszek Stadnicki) do [...] Prymasa [Michał Stefan Radziejowski] die 1 januari 1705" k.85
  • "Contestatio gratiarum Sacrae Regiae Maiestatis Svetiae a senatorio et equestri ordine Poloniae [...] MDCCVI", k. 92-93
  • "Responsum [...] comiti Veling et secretario status Hermelino legatis Sveciae gratulantibus", k. 93-94
  • Odpisy mów, akt i korespondencji w sprawach publicznych, k. 94-101
  • "Pretensye cara [...] moskiewskiego do Rzpltey Polskiey przez samego [...] cara [...] podane Ao 1712", k. 101-101v
  • "Komput wsi krolewskich dychownych y szlacheckich w Krolestwie Polskim za krola sp. Zygmunta Augusta in Ao 1567 opisany", k. 101v-102
  • "Reskrypt na pewne Wiersze à circumstantia Ogonczynka y Rawicza", k. 102-102v
  • "Dziękowanie [...] Stanisława Kościelskiego za [...] Ludowikę Lipską stolnikownę poznańską a teraznieyszą zonę swoią Ao 1707", k. 103-103v
  • "Oratio funebris in funere parentis simul et filii Radzieiowskich [...]", k. 103v-104v
  • "Wiersze na senatorów kujawskich", k. 104v
  • "Z Polski Berlinowi" (wiersz), k. 104v-105
  • "Itidem z Polski do Berlina" (wiersz), k. 105-105v
  • "Toż samo po polsku" (wiersz), k. 105v-106
  • "Itidem alio modo Varsavia Thorunium" (wiersz), k. 106-107v
  • "Echo tubalne na sarmackim polu w elektoralnym skonfederowaney Rzpltey kole polską ogłoszone muzą roku 1764" (wiersz), k. 107v-108v
  • Odpisy mów, akt i korespondencji w sprawach publicznych, k. 108v-123v
  • "Historia Lubomierskiego o Niesmiertelnosci Duszy [...] pod Tytułem Sarmatijdes, seu Satyrae Aeqvitis Cujusdam Poloni 1741 A[nn]o Satyra Druga Rozdział VIII. z Łacińskich wierszy na Polskie Genuine novissime wypisana 1743 A[nn]o Author hujus operis Wjgmść pan Stefan Rachwał Zbozy Radoiewski Stolnik woiewodztwa Brzeskiego Kujawskiego Sędzia Grodzki Inowrocławski z Łacinskiego na Polski wiersz przetłumaczona Historya perfectissime de Verbo ad Verbum de versu ad Versum explicite wypisana", k. 124-128
  • Odpisy mów, akt i korespondencji w sprawach publicznych, k. 128v-131
  • "Instrukcya od Trybunału Koronnego Piotrkowskiego dana delegowanym [...] Ferdynandowi Kickiemu z kapituły kujawski Alexandrowi Dzierzbickiemu łęczyckiemu deputatom" 5.12.1758, k. 131
  • "Mowa [...] Ferdinanda Mickiego kanclerza wrocławskiego deputata na trybunał koronny [...]", k. 131v-132
  • "Ziemianina do żołnierza list pisany [...] 1733", k. 132-133v
  • "Actum Lublinij JOPT Regni circa agitationem causae ministerij R[eg]ni Anno Dni 1759no", k. 134-134v
  • "Neoteryk krodką[!] reflexyą de statu ordynacyi ostrogskiey do nalezytey kazdemu uwagi dla potrzebney informacyi podaje", "Podział ordynacyi ostrogskiey przez [...] Sanguszka in An[n]o 1754 [...]" i inne akta dot. Ordynacji Ostrogskiej, k. 134v-144
  • Odpisy mów, akt i korespondencji w sprawach publicznych, k. 144-149
  • "Actum in castro inferiori Leopoliensi [...] 1754", k. 150-151
  • "Kopia listu [...] Branickiego hetmana [...] do krola [...] z francuskiego oryginału przetłumaczona in Aprili 1758", k. 151-153
  • "Mowa [...] Antoniego Michała Potockiego woiewody bełzkiego [...] przy oddaniu przez tegoz do ziemstwa lubelskiego laski [...]", k. 153-154
  • "Kopia listu pewnego z granic pisanego [...] 1758 mense Februarij", k. 154v-155
  • "Actum in Curia Regia Varsaviensi [...] 1758", k. 155-155v
  • "Actum in castro oporinensi feria quinta post festa solenna Sancti Paschalis proxima A[nn]o Millesimo Septingentesimo Quinquagesimo Nono", k. 156-158
  • "Actum in Curia Regia Varsaviensi Feria secunda post Dominicam Misericordiae proxima A[nn]o Dni 1769no", k. 158-163
  • "Mowa na pogrzebie [...] Felixa z Walewic Kolumni Walewskiego [...] porucznika znaku hussarskiego [...] w kościele dobr dziedzicznych Buczek nazwanych [...] miana przez [...] Franciszka [...] Rychłowskiego kasztellanica sieradzkiego dnia 2 wrzesnia roku 1755", k. 163-166v
  • "Mowa [...] Tadeusza [...] Lipskiego ksztelanica łęczyckiego [...] przy konczeniu funkcyi swoiey przystępuiąc do przysięgi w Lublinie in Decembri 1758 miana", k. 166v-167v
  • "Rozmowa dwuch[!] przyiaciów, generał pruski quondam Polak rozmawiaiąc się z szlachcicem polskim", k. 168-169v
  • "Mowa na publiczney audiencyi do króla [...] miana przez [...] Kraszewskiego kommissarza [...] inowrocławskiego od Trybunału Radomskiego delegowanego posła [...] 25 maja roku 1761 w Warszawie", k. 170-170v
  • Odpisy mów, akt i korespondencji w sprawach publicznych, k. 171-183
  • "Instrukcya ktorą materye maią być tralitowane na seymikach przedkonwokacyinych", k. 183-184v
  • Wiersze okolicznościowe, k. 184v
  • "Mowa [...] prymasa [Łubieńskiego] na zagaieniu rady senatu dnia 6 9bris 1763 miana", k. 184v-186v
  • "Collecta varia ex varijs authoribus selectis [...]", k. 187
  • "Mowa [...] Andrzeia Zamoyskiego woiewody inowrocławskiego na senatus consilium podczas interregnum d. 7 listopada roku 1763 w Warszawie miana", k. 187v-189v
  • "Gratulatio bellicor[um] successuum regi Borussorum" (wiersz), k. 189v-190
  • "Toż samo polskim wierszem", k. 190
  • Fragmenty zamazane atramentem oraz fragment dialogu prozatorskiego (polemika religijna), k. 191-191v
  • Okolicznościowy wiersz przypisywany E. Drużbackiej: "[...] Kawalerowi Maltanskiemu Steckiemu [...] ktory strzelaiąc do kaczek Dziewkę w tył postrzelił", k. 191v-192
  • "Odpowiedź krola polskiego na mowę [...] Repnina posła rossyiskiego d. 27 marca 1767", k. 192
  • Sudoku (tabela z 9 polami, suma cyfr w kolumnach i wierszach 15), k. 192
  • "Votum [...] Antoniego Lubomierskiego woiewody lubelskiego na radzie senatu stante interrregno [...] Łubieńskiego [...] prymasa [...] 8 listopada 1763 w Warszawie", k. 193-194
  • "Mowa [...] Suffczynskiego kasztelana czerskiego miana na Radzie Warszawskiey u [...] prymasa d. 8 9bris 1763", k. 194v-196v
  • "Na propozycye od [...] prymasa do rady przytomnego senatu podane zdanie [...] Franciszka Bielińskiego marszałka W. K. dnia 8 pazdziernika roku 1763", k. 196v-200
  • "Mowa [...] Andrzeia Zamoyskiego woiewody inowrocławskiego na senatus consilium po zerwanym seymie roku 1762 ultimis Octobris miana", k. 200-202v
  • "Mowa [...] Jezierskiego posał lubelskiego przy konkluzyi seymu convocationis stante interregno [...] w Warszawie agituiącego się", k. 202v-203
  • "List przyiaciela do przyiaciela", k. 203-210v
  • Odpisy mów, akt i korespondencji w sprawach publicznych, k. 211-214
  • "Descriptio Linguae Humanae", "Inscriptio Palatii Sere[nissimi] Regis Galiarum", "Responsoria", k. 214v-215
  • Odpisy mów, akt i korespondencji w sprawach publicznych, k. 215v-249
  • "Ubespieczenie wiary", k. 249-250v
  • "Mowa [...] Wielhorskiego kuchmistrza [...] posła wołyńskiego na seymie ordynaryinym warszawskim miana dnia 30 8bra 1766", k. 250v-253
  • "Uwagi przeciwko pretendowanej różności wiary y oratoryów dla dyssydentów w Polszcze", k. 253v-256v
  • "Breve apostolicum [...] Clemens PP. XIII", k. 257-257v
  • Kwit wystawiony na sumę 175 złotych polskich dla Ignacego Kościelskiego, kasztelana bydgoskiego (Bydgoszcz 12.01.1783), k. 257a
  • "Siedm Psalmow w ktorych Wolność Polska czyni Lamentacye nad upadkiem swoim" k. 258-259v
  • Mowa króla Stanisława Augusta, 11.10.1766, k. 260-260v
  • "Deklaracya [...] imperatorowy całey Rossyi [...] królowi [...] Rzeczypospolitey Polskiey uczyniona", k. 261-263
  • "List [...] Panina do Xcia [...] Replina[!]", k. 263v-264v
  • "Declaratio Aulae Varsaviensi exhibenda ab infra scripto S.R.M. Borussiae ministro", k. 264v-265
  • "Manifest [...] dyssydentow z Prowincyi Wielko y Mało Polskiey tudziez z Prus uczyniony przeciwko artykułom ex Collegio Episcopali na seymie 1766", k. 265-265v
  • "Manifest imieniem dissidentow W.X.Lit. będącym w 1766 roku miesiąca grudnia trzeciego dnia w Warszawie uczyniony" oraz manifest dyssydentów z Korony, k. 265v-267v
  • "Konfederacya rycerstwa y obywatelow W. X. Lit. tak religii staro-ruskiey, jako też oboyga wyznania ewangelickiego zaczęta w Słucku roku 1767 dnia 20 marca", k. 267v-269
  • "Mosci Panie Monitor" (tekst publicystyczny), k. 269
  • Odpisy mów i korespondencji w sprawach publicznych (1767), k. 269v-273v
  • Breve papieża Klemensa XIII, k. 273v-274v
  • Odpisy mów sejmowych, k. 274v-277v
  • "Kopia listu pewnego ziemianina katolika do swego kolligata dyssydenta", k. 277v-278
  • "Plenipotencya", k. 278-278v
  • "Akt limity", k. 278v-279v
  • "Manifest [...] Kajetana Sołtyka biskupa krakows. roku 1767 d. 24 8bra", k. 279v-280v
  • "Mowa [...] biskupa lwowskiego [Wacława Hieronima Sierakowskiego] na seymie extraordynaryinym d. 6 8bris 1767 miana" oraz kolejna z 25.05.1767, k. 280v-284v
  • "Mowa JKMci na seymie d. 12 8bris miana 1767", k. 284v-285
  • "Deklaracya posła extraordynaryinego [...] imperatorowey całey Rossyi stanom zkonfederowaney [...] Korony Polskiey y Wielkiego Xięstwa Litt. 1767 r. dana d. 15 8bris", k. 285
  • Mowa Jana Grabowskiego, marszałka konfederacji słuckiej, do delegatów sejmu 1767, k. 285-285v
  • Mowa kasztelana wiślickiego na sejmie 1767 (9.11), k. 285v-287
  • Mowa posła podolskiego Golejewskiego na sejmie warszawskim 1767 (6.10), k. 287v-288
  • Odpisy mów sejmowych (1767-1768), k. 288-291
  • "Projekt do traktatu względem Grekow, neunitow y dyssydentow", k. 291-294
  • "Konferencya delegatow z izby seymowey z [...] Repninem pełnomocnym posłem o kodyfikacyą projektow limity y plenipotencyi in plenis ordinibus czytanych", k. 294-295
  • "Odpowiedz na pretensye dyssydentow z traktatu oliwskiego", k. 295-296
  • "Odpowiedz na pretensye disunitow z traktatu Grzymułtowskiego", k. 296-297
  • "Uniwersał na konfederacyą przeciwko dyssydentom y disunitom", k. 297-297v
  • "Arcanum ab actu elekcyi krola [...] ułożone w rezultatach seymow weryfikowane y wyiawione", k. 297v-299v
  • Akta związane z konfederacją barską i innymi lokalnymi konfederacjami zawiązanymi w 1768 r., a także poezja powstała w kręgu konfederatów, k. 299v-324
  • "List pewnego prawdomowcy do krola [...] pisany 1768 [...]", k. 331v-333
  • "Pewny Petrarcha zadaie sobie pytanie na redukcye in A[nn]o 1761mo", k. 333
  • "Mowa [...] Czackiego podczaszego koronnego do proiektu o Dupli czytanego d. 10 9bris 1766 na seymie miana" oraz mowa dot. ewaluacji monety, k. 333v-337
  • "List anonyma iednego ex collegio episcopali d. 20 7bris 1766 pisany", k. 337v-340
  • "Mowa [...] Poniatowskiego podkomorzego w. koron. [...] na seymie walnym ordynaryjnym warszawskim miana", k. 340-341
  • "Mowa [...] Markowskiego czesnika y posła ziemi mielnickiey przy czynionych relacyach o skarbowey kommisyi koronney rządzeniu się miana", k. 341-343
  • Korespondencja Mikołaja Repnina, k. 343-345v
  • "Punkta ułożonego od konfederacyi traktatu", k. 345v-346
  • "Propozycye do seymu pacificationis przez [...] krola [...] 20. Junij A[nn]o 1769 podane", k. 346-347
  • "Proiekt pobudzaiący wiernych oyczyzny synow do utrzymania wiary praw y wolnosci do ostatniey zguby nakłonionych y do ratunku tey miłey oyczyzny iuż w opłakanym stanie będącey [...] 1769 [...]", k. 347-348
  • "Votum [...] Jana Zamoyskiego [...] ktory z mieysca swego wystąpiwszy y ku krolowi Zygmuntowi III zbliżywszy się tym sposobem rzecz uczynił w roku 1606[!]", k. 348-349v
  • Odpisy mów sejmowych, k. 349v-351
  • Uniwersał Stanisława Augista Poniatowskiego, 21.08.1769 oraz "odpowiedź narodowa" 28.08.1769, k. 351v-356
  • Odpisy akt, mów i korespondencji w sprawach publicznych, k. 356-373
  • Fryderyk II Wielki, król Prus: "Edykt jako żaden ze szlacheckich chołdownikow[!] y poddanych Jego Krolewskiey Mości bez pozwolenia własną krolewską ręką z kraju wyjeżdżać a tym mniey ieszcze z zagraniczne służby wstępować nie ma. Dano w Berlinie dnia 13 września roku 1772", k. 373-374
  • Odpisy akt, mów i korespondencji w sprawach publicznych, k. 374-405v
  • "Kopia deklaracyi iednosłownych oddanych ministrom krola [...] Rzeczypospolitey Polskiey przez [...] ministrow imperatorowy [...] Rossyi y krola [...] pruskiego na dniu 18 września [...] przez pana Rewitzkiego [...]" 26.09.1772 oraz odpowiedź (druk, [2] k. nsygn., 253 R 1074), k. 412-413
  • "Przetłomaczenie deklaracyi iednosłownych od ministrów trzech potencyi sąsiedzkich [...] die 4 Xbris Anno 1772 podanych" (druk, [1] k. nsygn., 254 R 1074), k. 414
  • "Kopia deklaracyj iednosłownych oddanych ministrom krola [...]" (druk, [2] k., sygn. )(1-2, 255 R 1074), k. 415-416
  • "Głos [...] Tomasza [...] łowczego posła ziemi wyszogrodzkiey [...] 6 7bris 1776 na proiekt [...]" (brak tekstu przez uszkodzenie krawędzi karty), k. 417-418
  • List (oryg.) dot. plonów w parafii Góra skierowany do NN proboszcza, 1.01.1773, k. 419
  • " Kopia Liaty [...] Pana Zapolskiego pod. woiewodzego Lęczyckiego do [...] Pana Działyńskiego Krayczego Koronnego [Tomasz Działyński]" k.33
  • "List królewski konwokujący Senatirum do Torunia pro Die 16 Marij 1703" k. 47-47v.
  • "Przysięga [...] Panów Hetmanów" k.48
  • "Przysięga [...] Panów Woyskowych" k.48-49
  • "Nos Carolus Dei Gracia Svecorum Gottorum Vandalo rumq Rex Magnus Princeps Finladnia Dux Scania [...]"k.49-49v
  • "Copia Literarum Magni Comus de [...]" 11.02.1703 k.49v-50
  • "Copia Listu [...] Pana Lipskiego wojewody Kaliskiego [Feliks Aleksander Lipski] od Koła Generalnego die 24 w Gorzycach 1702 pisanem pod Sędomierzem"k.50-51
  • "Copia listu [...] Republikanów Litewskich" 1694. k.51-52
  • " Copia listu [...] Biskupa Warminskiego Kanclerza Wo Ko [Andrzej Chryzostom Załuski] do [...] Kardynała [Michał Stefan Radziejowski] pisanego w Toruniu in Decembri 1702" k.52-53
  • " Copia Responsu [...] Primasa [Michał Stefan Radziejowski] na list [...] Biskupa Warminskiego Kanclerza WKo [Andrzej Chryzostom Załuski] 10 xbris 1702" 10.12.1702. k. 53-54v.
  • " Copia listu [...] Poznańskiego na Sejmik [...] Wielkopolskiego" 15.02.1702. k.54v.
  • "Mowa do Stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego w Grodnie 12 Octobris 1701" k.57v-59v
  • "Copia Listu do Wojewodów Wielkopolskich [...] Podskarbiego Koronnego k.59v-61.
  • ''Copia Listu od [...] Leszczyńskiego (Rafał Leszczyński (1650-1703) Podskarbiego Wo Ko do Woiewodziw Wielkopolskich de data 14.8bris.1702 z Rydzyney pisanego. k.61-62
  • ''Copia Listu [...] Lubomirskiego (Hieronim Augustyn Lubomirski (1674-1706) Kasztelana Krakowskiego H W. Ko. do Wojewodziw Wielkopolskich w obozie pod Machowem de data 5 Octobris 1702 pisanego k.62v-63v
  • ''Copia Listu z Francuskiego przetłumaczonego [...] Podskarbiego (Rafał Andrzej Leszczyński (1650-1703) Wko do Króla (August II Mocny (1670-1733) [...] 29. Augusti 1702. k.63v-64v
  • ''Copia Responsu [...] na list [...] podskarbiego (Rafał Andrzej Leszczyński (1650-1703) Wo Koronnego Generała Wielkopolskiego de data die 6 7bris 1702 z Puław k.64v-65v.
  • ''List [...] Kardynała (Michał Stefan Radziejowski (1654-1705) z Sejmika Radziejowskiego k.65v-66
  • ''Copia Listu [...] Podskarbiego Koron do [...] Kardynała (Michał Stefan Radziejowski (1654-1705) [...] pisanego. k. 66-66v
  • ''Excerpt z listu [...] Podkanclerzego Karol Tarło (1639-1703) W.K. luto do [...] Wdy Malborskiego (Jan Jerzy Przebendowski (1638-1729) w Radzynie 16.7bris. 1702 k. 66v-67
  • "List od [...] Kardynała (Michał Stefan Radziejowski (1654-1705) do [...] Hetmanów Koronnych" 12.12.1702 k.67-68
  • " List od [...] Kardynała (Michał Stefan Radziejowski (1654-1705) do Hana Krymskiego (Selim I Girej)" 12.12.1702, k. 68
  • "Copia Responsu [...] Prymasa (Michał Stefan Radziejowski (1654-1705) do [...] wdy Sieradzkiego (Jan Chryzostom Pieniążek)" 7.12.1702 k.68v-69v
  • " Copia Responsu [...] wdy Sieradzkiego na list [...] Biskupa Warminskiego Kanclerza Koronnego" . k.69v-71v
  • "Copia listu [...] Kardynała (Michał Stefan Radziejowski (1654-1705) do Koła Seymiku Radzieiowskiego z Warszawy 22 February 1703" k.71v-72v
  • "Copia listu [...] Gębickiego starosty Nakielskiego do Koła Seymiku Radzieiowskiego" k.72v-74
  • "Litera Regis Sverci ad Eminern Cardinalem Radziejowski (Michał Stefan Radziejowski (1654-1705)"k. 74-74v
  • "Copia Listu Króla Szwedzkiego (Karol XII Wittelsbach) do [...] Wdy Mazowieckiego (Stanisław Morsztyn)" 10.1702. k. 74v-75
  • "Excellenisfime et [...] Pataline Domine Amice Honoratifime" 23.09.1702 k.75v-77
  • "Copia Listu [...] Hetmanów Koronnych do [...] Kardynała (Michał Stefan Radziejowski (1654-1705) Die 29 9bris 1703" k.77v-78
  • "Copia Responsu [...] Kardynała" k.85-85v
  • ''Copia Instrukcyi [...] Hetmana Na Sejmik do Radziejowa pro Die 31 May k.83v-84v
  • ''Responsum a Mitte Svetica Datum Xbris Commisarijs ad Tractatum designatis 10. Mai 1703 k.84v-85
  • Instrukcya Wielmożnym [...] Ianowi Kolczynskiemu (XVIII) Podczaszemu u Stanisławowi Jarnowskiemu (XVII/XVIII) Cześnikowi Inowrocławskim Posłom do Jaśnie Oświeconego Księcia [...] Michała Korybuta Wiśniowieckiego (Michał Serwacy Wiśniowiecki (1680 - 1744) Hrabi na Dolsku Komarnie Dobrownicy Hetmana Polnego Wojska Litewskiego Pinskiego Glinanskiego Wilkomirskiego Konarskiego etc. Starosty k.85-86.
  • ''Mowa do Króla [...] Jana Kolczyńskiego (XVIII) Podczaszego Inowrocławskiego Sędzi Radnego Posła na ten czas. k.86-86v.
  • ''Mowa Do Xiążęcia [...] Wiśniowieckiego (Michał Serwacy Wiśniowiecki (1680 - 1744 [...] Pana Jana Kolczyńskiego (XVIII) Podczaszego Inowrocławskiego Sędzi Radnego. k.87-88.
 • Proweniencja:
  • Ze zbiorów Edwarda Grabowskiego z Radwanicy, nabyte w 1873 od A. Ashera w Berlinie, zob. Katalog Ashera nr 88, Berlin 1870, s. 172,
  • "Należał w 1790 r do Kościeleckiego" - [rkps]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Kościelska, Ludwika z Lipskich 18 w.
  • Kościelski, Ignacy klan bydgoski (?-1792)
  • Walewski, Feliks klan rozpierski (?-1755)
  • Zamoyski, Jan kanclerz w. kor. (1542-1605)
  • Zygmunt III Waza (kól Polski ; 1566-1632)
  • Sejm 1764 Warszawa
  • Sejm 1767-1768 Warszawa nadzwyczajny
  • Sejm 1773-1775 Warszawa nadzwyczajny
  • Sejm 1776 Warszawa
  • Sejmik kujawski 18 w.
  • Sejmik średzki 1702
  • Senat 1761-1763
  • Senat 1767
  • Literatura polska 18 w.
  • Publicystyka 18 w. Polska
  • Tatarzy 18 w.
  • Konfederacja 1768-1772 r. barska
  • Gry i zabawy umysłowe 18 w.
  • Sudoku 18 w. Polska
  • Sejmiki 18 w.
  • Sejm 17-18 w.
  • Religia 18 w. Polska
  • Listy łacińskie 18 w.
  • Listy polskie 18 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 18 w.
  • Mowy sejmowe 18 w.
  • Poezja okolicznościowa 18 w.
  • Bitwa pod Byczyną 1588
  • Austria 18 w.
  • Kujawy 18 w.
  • Prusy 18 w.
  • Rosja 18 w.
  • Szwecja 18 w.
  • Watykan 18 w.
  • Dialog polski 18 w.
  • Silva rerum 18 w.
 • Uwagi:
  • Rkps zawiera druki. Na k. 192v. probationes calami. Pismo wielu rąk.
  • K. puste: 406-411
 • Opracowania:
  • Nowak-Dłużewski J., Próba rewizji poezji barskiej Kazimierza Kolbuszewskiego, "Pamiętnik Literacki", R. 39 (1950), s. 207
  • Literatura barska (Antologia), wyd. 2 uzup. zm., oprac. J. Maciejewski, Wrocław-Kraków 1976 (BN I 108) s. 5-16

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Manuskrypt
 • 245 a "Manuskrypt".
 • 246 a Silva rerum 1694-1776 czasy saskie, konfederacja barska g tyt. z dawnego inw.
 • 246 a Silva rerum en polonais. Miscellanees historiques, politiques, satryriques etc. sur les affaires de la Pologne dans les annes 1694 a 1766 g tyt. z katalogu Ashera, naklejony na k. wewn. opr.
 • 250 a kop.
 • 260 a Wielkopolska a Kujawy c 18 w.
 • 300 a 419 k. c 32x 19 cm i mn. oraz większe
 • 340 d rkps e Półskórek, 20 w.
 • 500 a Rkps zawiera druki. Na k. 192v. probationes calami. Pismo wielu rąk.
 • 500 a K. puste: 406-411
 • 520 a "Opisanie woyny byczynskiey w Roku Pańskim 1588 dnia 24 stycznia wielkim męstwem y odwagą a niemniey przezorną roztropnością Jana [...] Zamoyskiego kanclerza y hetmana [...] nieśmiertelney sławy y pamięci, a day Boze nasladowania u potomnych a teraz bardzo przychylnych Niemcow stanom Rzeczypospolitey Polskiey godnego wodza przez niektorego Ślęzaka [...] pisane [...] Roku Pańskiego 1761 przepisane", k. 324v-331v
 • 520 a "Rozmowa poufała, którą podczas zapustow w ostatni wtorek Anno 1697 dwóch jezuytow przy dobrey mysli między sobą mieli. Jeden z nich polityk, drugi prostak, a do trzeciego na ten czas maystra Zaremby, nazaiutrz wypuszczonego ex jezuyty wysłuchana et raptim konnotowana, ac tandem konfidentowi swemu kommunikowana z tym krodkim[!] listem", k. 2-15v
 • 520 a "Konfederacya generalna" 29.09.1696, k. 16-20
 • 520 a "Ordinatio Iudiciorum capturalium palatinatus Iunivladislaviensis post fata [...] Ioannis III regis Poloniae Anno Domini 1697", k. 20-23
 • 520 a "List anonime pisany do kogoś z Warszawy", k. 23-23v
 • 520 a Elogia łacińskie po śmierci Jana III Sobieskiego, k. 23v-24v
 • 520 a "Mowa JKMci przy konkluzyi senatus consilii po niedoszłym seymie warszawskim w roku 1695 die 2da Martij", k. 24v-25v
 • 520 a "Informacya kochaiącego oyczyznę syna jakiego nam przybierać trzeba króla, żeby upadaiącą dzwignął y do sławy y szczesliwości dawney przyprowadził oyczyznę naszą", k. 25v-31v
 • 520 a " Copia listu [...] Wojewody Ruskiego [Jan Stanisław Jabłonowski] do Ojca Swego [...] Pana Kasztelana Krakowskiego Hetmana W. K.[Stanisław Jan Jabłonowski]" k. 31v-33
 • 520 a Mowa posłów z Brześcia Liewskiego do prymasa Michała Radziejowskiego, 24.09.1699, k. 33-33v
 • 520 a "Mowa [...] Pocieia strażnika W.X.Litt. posła na publiczney audyencyi przed [...] [królem] miana die 15 Februarij Ao 1701 w Warszawie", k. 34-36
 • 520 a "Respekt na Trybunale Koronnym Polskim przy prezydencyi [...] Bonawentury z Niedzielska Madalińskiego [...] w kościele farnym piotrkowskim po zaczęciu trybunału [...]", k. 36-42
 • 520 a List Jana Franciszka Lipskiego, wojewody kaliskiego, dokoła generalnego pod Sandomierzem, 24.01.1702, k. 42v-43
 • 520 a Uniwersał Augusta II, 23.07.1702, k. 43-44
 • 520 a List Carla Pipera do wojewody mazowieckiego, 3.10.1702, k. 44v-45v
 • 520 a List Carla Pipera z 3.10.1702, k. 46
 • 520 a "Copia Listu [...] Kardynała [Michał Stefan Radziejowski] do [...] Panów Senatorów z Warszawy 6 Januari 1703" k.46v-47
 • 520 a "Mowa posła na seymik srzedzki die 5ta Februarij 1702", k. 55-55v
 • 520 a "Copia responsu [...] Biskupa Poznańskiego [Mikołaj Święcicki] [...] Pana Podskarbiego Koronnego [Jan Jerzy Przebendowski]" 25.02.1703. k.55v-57v
 • 520 a "Rozmowa Braterska ziemianina bez Interesu bez dependencyey żyiącego z teraznieyszemi Faworytami Szwedzkiemi" k. 78-82v
 • 520 a Odpisy mów, akt i korespondencji w sprawach publicznych, k. 83-92
 • 520 a " Copia listu [...] Woiewody Wołyńskiego (Jan Franciszek Stadnicki) do [...] Prymasa [Michał Stefan Radziejowski] die 1 januari 1705" k.85
 • 520 a "Contestatio gratiarum Sacrae Regiae Maiestatis Svetiae a senatorio et equestri ordine Poloniae [...] MDCCVI", k. 92-93
 • 520 a "Responsum [...] comiti Veling et secretario status Hermelino legatis Sveciae gratulantibus", k. 93-94
 • 520 a Odpisy mów, akt i korespondencji w sprawach publicznych, k. 94-101
 • 520 a "Pretensye cara [...] moskiewskiego do Rzpltey Polskiey przez samego [...] cara [...] podane Ao 1712", k. 101-101v
 • 520 a "Komput wsi krolewskich dychownych y szlacheckich w Krolestwie Polskim za krola sp. Zygmunta Augusta in Ao 1567 opisany", k. 101v-102
 • 520 a "Reskrypt na pewne Wiersze à circumstantia Ogonczynka y Rawicza", k. 102-102v
 • 520 a "Dziękowanie [...] Stanisława Kościelskiego za [...] Ludowikę Lipską stolnikownę poznańską a teraznieyszą zonę swoią Ao 1707", k. 103-103v
 • 520 a "Oratio funebris in funere parentis simul et filii Radzieiowskich [...]", k. 103v-104v
 • 520 a "Wiersze na senatorów kujawskich", k. 104v
 • 520 a "Z Polski Berlinowi" (wiersz), k. 104v-105
 • 520 a "Itidem z Polski do Berlina" (wiersz), k. 105-105v
 • 520 a "Toż samo po polsku" (wiersz), k. 105v-106
 • 520 a "Itidem alio modo Varsavia Thorunium" (wiersz), k. 106-107v
 • 520 a "Echo tubalne na sarmackim polu w elektoralnym skonfederowaney Rzpltey kole polską ogłoszone muzą roku 1764" (wiersz), k. 107v-108v
 • 520 a Odpisy mów, akt i korespondencji w sprawach publicznych, k. 108v-123v
 • 520 a "Historia Lubomierskiego o Niesmiertelnosci Duszy [...] pod Tytułem Sarmatijdes, seu Satyrae Aeqvitis Cujusdam Poloni 1741 A[nn]o Satyra Druga Rozdział VIII. z Łacińskich wierszy na Polskie Genuine novissime wypisana 1743 A[nn]o Author hujus operis Wjgmść pan Stefan Rachwał Zbozy Radoiewski Stolnik woiewodztwa Brzeskiego Kujawskiego Sędzia Grodzki Inowrocławski z Łacinskiego na Polski wiersz przetłumaczona Historya perfectissime de Verbo ad Verbum de versu ad Versum explicite wypisana", k. 124-128
 • 520 a Odpisy mów, akt i korespondencji w sprawach publicznych, k. 128v-131
 • 520 a "Instrukcya od Trybunału Koronnego Piotrkowskiego dana delegowanym [...] Ferdynandowi Kickiemu z kapituły kujawski Alexandrowi Dzierzbickiemu łęczyckiemu deputatom" 5.12.1758, k. 131
 • 520 a "Mowa [...] Ferdinanda Mickiego kanclerza wrocławskiego deputata na trybunał koronny [...]", k. 131v-132
 • 520 a "Ziemianina do żołnierza list pisany [...] 1733", k. 132-133v
 • 520 a "Actum Lublinij JOPT Regni circa agitationem causae ministerij R[eg]ni Anno Dni 1759no", k. 134-134v
 • 520 a "Neoteryk krodką[!] reflexyą de statu ordynacyi ostrogskiey do nalezytey kazdemu uwagi dla potrzebney informacyi podaje", "Podział ordynacyi ostrogskiey przez [...] Sanguszka in An[n]o 1754 [...]" i inne akta dot. Ordynacji Ostrogskiej, k. 134v-144
 • 520 a Odpisy mów, akt i korespondencji w sprawach publicznych, k. 144-149
 • 520 a "Actum in castro inferiori Leopoliensi [...] 1754", k. 150-151
 • 520 a "Kopia listu [...] Branickiego hetmana [...] do krola [...] z francuskiego oryginału przetłumaczona in Aprili 1758", k. 151-153
 • 520 a "Mowa [...] Antoniego Michała Potockiego woiewody bełzkiego [...] przy oddaniu przez tegoz do ziemstwa lubelskiego laski [...]", k. 153-154
 • 520 a "Kopia listu pewnego z granic pisanego [...] 1758 mense Februarij", k. 154v-155
 • 520 a "Actum in Curia Regia Varsaviensi [...] 1758", k. 155-155v
 • 520 a "Actum in castro oporinensi feria quinta post festa solenna Sancti Paschalis proxima A[nn]o Millesimo Septingentesimo Quinquagesimo Nono", k. 156-158
 • 520 a "Actum in Curia Regia Varsaviensi Feria secunda post Dominicam Misericordiae proxima A[nn]o Dni 1769no", k. 158-163
 • 520 a "Mowa na pogrzebie [...] Felixa z Walewic Kolumni Walewskiego [...] porucznika znaku hussarskiego [...] w kościele dobr dziedzicznych Buczek nazwanych [...] miana przez [...] Franciszka [...] Rychłowskiego kasztellanica sieradzkiego dnia 2 wrzesnia roku 1755", k. 163-166v
 • 520 a "Mowa [...] Tadeusza [...] Lipskiego ksztelanica łęczyckiego [...] przy konczeniu funkcyi swoiey przystępuiąc do przysięgi w Lublinie in Decembri 1758 miana", k. 166v-167v
 • 520 a "Rozmowa dwuch[!] przyiaciów, generał pruski quondam Polak rozmawiaiąc się z szlachcicem polskim", k. 168-169v
 • 520 a "Mowa na publiczney audiencyi do króla [...] miana przez [...] Kraszewskiego kommissarza [...] inowrocławskiego od Trybunału Radomskiego delegowanego posła [...] 25 maja roku 1761 w Warszawie", k. 170-170v
 • 520 a Odpisy mów, akt i korespondencji w sprawach publicznych, k. 171-183
 • 520 a "Instrukcya ktorą materye maią być tralitowane na seymikach przedkonwokacyinych", k. 183-184v
 • 520 a Wiersze okolicznościowe, k. 184v
 • 520 a "Mowa [...] prymasa [Łubieńskiego] na zagaieniu rady senatu dnia 6 9bris 1763 miana", k. 184v-186v
 • 520 a "Collecta varia ex varijs authoribus selectis [...]", k. 187
 • 520 a "Mowa [...] Andrzeia Zamoyskiego woiewody inowrocławskiego na senatus consilium podczas interregnum d. 7 listopada roku 1763 w Warszawie miana", k. 187v-189v
 • 520 a "Gratulatio bellicor[um] successuum regi Borussorum" (wiersz), k. 189v-190
 • 520 a "Toż samo polskim wierszem", k. 190
 • 520 a Fragmenty zamazane atramentem oraz fragment dialogu prozatorskiego (polemika religijna), k. 191-191v
 • 520 a Okolicznościowy wiersz przypisywany E. Drużbackiej: "[...] Kawalerowi Maltanskiemu Steckiemu [...] ktory strzelaiąc do kaczek Dziewkę w tył postrzelił", k. 191v-192
 • 520 a "Odpowiedź krola polskiego na mowę [...] Repnina posła rossyiskiego d. 27 marca 1767", k. 192
 • 520 a Sudoku (tabela z 9 polami, suma cyfr w kolumnach i wierszach 15), k. 192
 • 520 a "Votum [...] Antoniego Lubomierskiego woiewody lubelskiego na radzie senatu stante interrregno [...] Łubieńskiego [...] prymasa [...] 8 listopada 1763 w Warszawie", k. 193-194
 • 520 a "Mowa [...] Suffczynskiego kasztelana czerskiego miana na Radzie Warszawskiey u [...] prymasa d. 8 9bris 1763", k. 194v-196v
 • 520 a "Na propozycye od [...] prymasa do rady przytomnego senatu podane zdanie [...] Franciszka Bielińskiego marszałka W. K. dnia 8 pazdziernika roku 1763", k. 196v-200
 • 520 a "Mowa [...] Andrzeia Zamoyskiego woiewody inowrocławskiego na senatus consilium po zerwanym seymie roku 1762 ultimis Octobris miana", k. 200-202v
 • 520 a "Mowa [...] Jezierskiego posał lubelskiego przy konkluzyi seymu convocationis stante interregno [...] w Warszawie agituiącego się", k. 202v-203
 • 520 a "List przyiaciela do przyiaciela", k. 203-210v
 • 520 a Odpisy mów, akt i korespondencji w sprawach publicznych, k. 211-214
 • 520 a "Descriptio Linguae Humanae", "Inscriptio Palatii Sere[nissimi] Regis Galiarum", "Responsoria", k. 214v-215
 • 520 a Odpisy mów, akt i korespondencji w sprawach publicznych, k. 215v-249
 • 520 a "Ubespieczenie wiary", k. 249-250v
 • 520 a "Mowa [...] Wielhorskiego kuchmistrza [...] posła wołyńskiego na seymie ordynaryinym warszawskim miana dnia 30 8bra 1766", k. 250v-253
 • 520 a "Uwagi przeciwko pretendowanej różności wiary y oratoryów dla dyssydentów w Polszcze", k. 253v-256v
 • 520 a "Breve apostolicum [...] Clemens PP. XIII", k. 257-257v
 • 520 a Kwit wystawiony na sumę 175 złotych polskich dla Ignacego Kościelskiego, kasztelana bydgoskiego (Bydgoszcz 12.01.1783), k. 257a
 • 520 a "Siedm Psalmow w ktorych Wolność Polska czyni Lamentacye nad upadkiem swoim" k. 258-259v
 • 520 a Mowa króla Stanisława Augusta, 11.10.1766, k. 260-260v
 • 520 a "Deklaracya [...] imperatorowy całey Rossyi [...] królowi [...] Rzeczypospolitey Polskiey uczyniona", k. 261-263
 • 520 a "List [...] Panina do Xcia [...] Replina[!]", k. 263v-264v
 • 520 a "Declaratio Aulae Varsaviensi exhibenda ab infra scripto S.R.M. Borussiae ministro", k. 264v-265
 • 520 a "Manifest [...] dyssydentow z Prowincyi Wielko y Mało Polskiey tudziez z Prus uczyniony przeciwko artykułom ex Collegio Episcopali na seymie 1766", k. 265-265v
 • 520 a "Manifest imieniem dissidentow W.X.Lit. będącym w 1766 roku miesiąca grudnia trzeciego dnia w Warszawie uczyniony" oraz manifest dyssydentów z Korony, k. 265v-267v
 • 520 a "Konfederacya rycerstwa y obywatelow W. X. Lit. tak religii staro-ruskiey, jako też oboyga wyznania ewangelickiego zaczęta w Słucku roku 1767 dnia 20 marca", k. 267v-269
 • 520 a "Mosci Panie Monitor" (tekst publicystyczny), k. 269
 • 520 a Odpisy mów i korespondencji w sprawach publicznych (1767), k. 269v-273v
 • 520 a Breve papieża Klemensa XIII, k. 273v-274v
 • 520 a Odpisy mów sejmowych, k. 274v-277v
 • 520 a "Kopia listu pewnego ziemianina katolika do swego kolligata dyssydenta", k. 277v-278
 • 520 a "Plenipotencya", k. 278-278v
 • 520 a "Akt limity", k. 278v-279v
 • 520 a "Manifest [...] Kajetana Sołtyka biskupa krakows. roku 1767 d. 24 8bra", k. 279v-280v
 • 520 a "Mowa [...] biskupa lwowskiego [Wacława Hieronima Sierakowskiego] na seymie extraordynaryinym d. 6 8bris 1767 miana" oraz kolejna z 25.05.1767, k. 280v-284v
 • 520 a "Mowa JKMci na seymie d. 12 8bris miana 1767", k. 284v-285
 • 520 a "Deklaracya posła extraordynaryinego [...] imperatorowey całey Rossyi stanom zkonfederowaney [...] Korony Polskiey y Wielkiego Xięstwa Litt. 1767 r. dana d. 15 8bris", k. 285
 • 520 a Mowa Jana Grabowskiego, marszałka konfederacji słuckiej, do delegatów sejmu 1767, k. 285-285v
 • 520 a Mowa kasztelana wiślickiego na sejmie 1767 (9.11), k. 285v-287
 • 520 a Mowa posła podolskiego Golejewskiego na sejmie warszawskim 1767 (6.10), k. 287v-288
 • 520 a Odpisy mów sejmowych (1767-1768), k. 288-291
 • 520 a "Projekt do traktatu względem Grekow, neunitow y dyssydentow", k. 291-294
 • 520 a "Konferencya delegatow z izby seymowey z [...] Repninem pełnomocnym posłem o kodyfikacyą projektow limity y plenipotencyi in plenis ordinibus czytanych", k. 294-295
 • 520 a "Odpowiedz na pretensye dyssydentow z traktatu oliwskiego", k. 295-296
 • 520 a "Odpowiedz na pretensye disunitow z traktatu Grzymułtowskiego", k. 296-297
 • 520 a "Uniwersał na konfederacyą przeciwko dyssydentom y disunitom", k. 297-297v
 • 520 a "Arcanum ab actu elekcyi krola [...] ułożone w rezultatach seymow weryfikowane y wyiawione", k. 297v-299v
 • 520 a Akta związane z konfederacją barską i innymi lokalnymi konfederacjami zawiązanymi w 1768 r., a także poezja powstała w kręgu konfederatów, k. 299v-324
 • 520 a "List pewnego prawdomowcy do krola [...] pisany 1768 [...]", k. 331v-333
 • 520 a "Pewny Petrarcha zadaie sobie pytanie na redukcye in A[nn]o 1761mo", k. 333
 • 520 a "Mowa [...] Czackiego podczaszego koronnego do proiektu o Dupli czytanego d. 10 9bris 1766 na seymie miana" oraz mowa dot. ewaluacji monety, k. 333v-337
 • 520 a "List anonyma iednego ex collegio episcopali d. 20 7bris 1766 pisany", k. 337v-340
 • 520 a "Mowa [...] Poniatowskiego podkomorzego w. koron. [...] na seymie walnym ordynaryjnym warszawskim miana", k. 340-341
 • 520 a "Mowa [...] Markowskiego czesnika y posła ziemi mielnickiey przy czynionych relacyach o skarbowey kommisyi koronney rządzeniu się miana", k. 341-343
 • 520 a Korespondencja Mikołaja Repnina, k. 343-345v
 • 520 a "Punkta ułożonego od konfederacyi traktatu", k. 345v-346
 • 520 a "Propozycye do seymu pacificationis przez [...] krola [...] 20. Junij A[nn]o 1769 podane", k. 346-347
 • 520 a "Proiekt pobudzaiący wiernych oyczyzny synow do utrzymania wiary praw y wolnosci do ostatniey zguby nakłonionych y do ratunku tey miłey oyczyzny iuż w opłakanym stanie będącey [...] 1769 [...]", k. 347-348
 • 520 a "Votum [...] Jana Zamoyskiego [...] ktory z mieysca swego wystąpiwszy y ku krolowi Zygmuntowi III zbliżywszy się tym sposobem rzecz uczynił w roku 1606[!]", k. 348-349v
 • 520 a Odpisy mów sejmowych, k. 349v-351
 • 520 a Uniwersał Stanisława Augista Poniatowskiego, 21.08.1769 oraz "odpowiedź narodowa" 28.08.1769, k. 351v-356
 • 520 a Odpisy akt, mów i korespondencji w sprawach publicznych, k. 356-373
 • 520 a Fryderyk II Wielki, król Prus: "Edykt jako żaden ze szlacheckich chołdownikow[!] y poddanych Jego Krolewskiey Mości bez pozwolenia własną krolewską ręką z kraju wyjeżdżać a tym mniey ieszcze z zagraniczne służby wstępować nie ma. Dano w Berlinie dnia 13 września roku 1772", k. 373-374
 • 520 a Odpisy akt, mów i korespondencji w sprawach publicznych, k. 374-405v
 • 520 a "Kopia deklaracyi iednosłownych oddanych ministrom krola [...] Rzeczypospolitey Polskiey przez [...] ministrow imperatorowy [...] Rossyi y krola [...] pruskiego na dniu 18 września [...] przez pana Rewitzkiego [...]" 26.09.1772 oraz odpowiedź (druk, [2] k. nsygn., 253 R 1074), k. 412-413
 • 520 a "Przetłomaczenie deklaracyi iednosłownych od ministrów trzech potencyi sąsiedzkich [...] die 4 Xbris Anno 1772 podanych" (druk, [1] k. nsygn., 254 R 1074), k. 414
 • 520 a "Kopia deklaracyj iednosłownych oddanych ministrom krola [...]" (druk, [2] k., sygn. )(1-2, 255 R 1074), k. 415-416
 • 520 a "Głos [...] Tomasza [...] łowczego posła ziemi wyszogrodzkiey [...] 6 7bris 1776 na proiekt [...]" (brak tekstu przez uszkodzenie krawędzi karty), k. 417-418
 • 520 a List (oryg.) dot. plonów w parafii Góra skierowany do NN proboszcza, 1.01.1773, k. 419
 • 520 a " Kopia Liaty [...] Pana Zapolskiego pod. woiewodzego Lęczyckiego do [...] Pana Działyńskiego Krayczego Koronnego [Tomasz Działyński]" k.33
 • 520 a "List królewski konwokujący Senatirum do Torunia pro Die 16 Marij 1703" k. 47-47v.
 • 520 a "Przysięga [...] Panów Hetmanów" k.48
 • 520 a "Przysięga [...] Panów Woyskowych" k.48-49
 • 520 a "Nos Carolus Dei Gracia Svecorum Gottorum Vandalo rumq Rex Magnus Princeps Finladnia Dux Scania [...]"k.49-49v
 • 520 a "Copia Literarum Magni Comus de [...]" 11.02.1703 k.49v-50
 • 520 a "Copia Listu [...] Pana Lipskiego wojewody Kaliskiego [Feliks Aleksander Lipski] od Koła Generalnego die 24 w Gorzycach 1702 pisanem pod Sędomierzem"k.50-51
 • 520 a "Copia listu [...] Republikanów Litewskich" 1694. k.51-52
 • 520 a " Copia listu [...] Biskupa Warminskiego Kanclerza Wo Ko [Andrzej Chryzostom Załuski] do [...] Kardynała [Michał Stefan Radziejowski] pisanego w Toruniu in Decembri 1702" k.52-53
 • 520 a " Copia Responsu [...] Primasa [Michał Stefan Radziejowski] na list [...] Biskupa Warminskiego Kanclerza WKo [Andrzej Chryzostom Załuski] 10 xbris 1702" 10.12.1702. k. 53-54v.
 • 520 a " Copia listu [...] Poznańskiego na Sejmik [...] Wielkopolskiego" 15.02.1702. k.54v.
 • 520 a "Mowa do Stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego w Grodnie 12 Octobris 1701" k.57v-59v
 • 520 a "Copia Listu do Wojewodów Wielkopolskich [...] Podskarbiego Koronnego k.59v-61.
 • 520 a ''Copia Listu od [...] Leszczyńskiego (Rafał Leszczyński (1650-1703) Podskarbiego Wo Ko do Woiewodziw Wielkopolskich de data 14.8bris.1702 z Rydzyney pisanego. k.61-62
 • 520 a ''Copia Listu [...] Lubomirskiego (Hieronim Augustyn Lubomirski (1674-1706) Kasztelana Krakowskiego H W. Ko. do Wojewodziw Wielkopolskich w obozie pod Machowem de data 5 Octobris 1702 pisanego k.62v-63v
 • 520 a ''Copia Listu z Francuskiego przetłumaczonego [...] Podskarbiego (Rafał Andrzej Leszczyński (1650-1703) Wko do Króla (August II Mocny (1670-1733) [...] 29. Augusti 1702. k.63v-64v
 • 520 a ''Copia Responsu [...] na list [...] podskarbiego (Rafał Andrzej Leszczyński (1650-1703) Wo Koronnego Generała Wielkopolskiego de data die 6 7bris 1702 z Puław k.64v-65v.
 • 520 a ''List [...] Kardynała (Michał Stefan Radziejowski (1654-1705) z Sejmika Radziejowskiego k.65v-66
 • 520 a ''Copia Listu [...] Podskarbiego Koron do [...] Kardynała (Michał Stefan Radziejowski (1654-1705) [...] pisanego. k. 66-66v
 • 520 a ''Excerpt z listu [...] Podkanclerzego Karol Tarło (1639-1703) W.K. luto do [...] Wdy Malborskiego (Jan Jerzy Przebendowski (1638-1729) w Radzynie 16.7bris. 1702 k. 66v-67
 • 520 a "List od [...] Kardynała (Michał Stefan Radziejowski (1654-1705) do [...] Hetmanów Koronnych" 12.12.1702 k.67-68
 • 520 a " List od [...] Kardynała (Michał Stefan Radziejowski (1654-1705) do Hana Krymskiego (Selim I Girej)" 12.12.1702, k. 68
 • 520 a "Copia Responsu [...] Prymasa (Michał Stefan Radziejowski (1654-1705) do [...] wdy Sieradzkiego (Jan Chryzostom Pieniążek)" 7.12.1702 k.68v-69v
 • 520 a " Copia Responsu [...] wdy Sieradzkiego na list [...] Biskupa Warminskiego Kanclerza Koronnego" . k.69v-71v
 • 520 a "Copia listu [...] Kardynała (Michał Stefan Radziejowski (1654-1705) do Koła Seymiku Radzieiowskiego z Warszawy 22 February 1703" k.71v-72v
 • 520 a "Copia listu [...] Gębickiego starosty Nakielskiego do Koła Seymiku Radzieiowskiego" k.72v-74
 • 520 a "Litera Regis Sverci ad Eminern Cardinalem Radziejowski (Michał Stefan Radziejowski (1654-1705)"k. 74-74v
 • 520 a "Copia Listu Króla Szwedzkiego (Karol XII Wittelsbach) do [...] Wdy Mazowieckiego (Stanisław Morsztyn)" 10.1702. k. 74v-75
 • 520 a "Excellenisfime et [...] Pataline Domine Amice Honoratifime" 23.09.1702 k.75v-77
 • 520 a "Copia Listu [...] Hetmanów Koronnych do [...] Kardynała (Michał Stefan Radziejowski (1654-1705) Die 29 9bris 1703" k.77v-78
 • 520 a "Copia Responsu [...] Kardynała" k.85-85v
 • 520 a ''Copia Instrukcyi [...] Hetmana Na Sejmik do Radziejowa pro Die 31 May k.83v-84v
 • 520 a ''Responsum a Mitte Svetica Datum Xbris Commisarijs ad Tractatum designatis 10. Mai 1703 k.84v-85
 • 520 a Instrukcya Wielmożnym [...] Ianowi Kolczynskiemu (XVIII) Podczaszemu u Stanisławowi Jarnowskiemu (XVII/XVIII) Cześnikowi Inowrocławskim Posłom do Jaśnie Oświeconego Księcia [...] Michała Korybuta Wiśniowieckiego (Michał Serwacy Wiśniowiecki (1680 - 1744) Hrabi na Dolsku Komarnie Dobrownicy Hetmana Polnego Wojska Litewskiego Pinskiego Glinanskiego Wilkomirskiego Konarskiego etc. Starosty k.85-86.
 • 520 a ''Mowa do Króla [...] Jana Kolczyńskiego (XVIII) Podczaszego Inowrocławskiego Sędzi Radnego Posła na ten czas. k.86-86v.
 • 520 a ''Mowa Do Xiążęcia [...] Wiśniowieckiego (Michał Serwacy Wiśniowiecki (1680 - 1744 [...] Pana Jana Kolczyńskiego (XVIII) Podczaszego Inowrocławskiego Sędzi Radnego. k.87-88.
 • 530 d Mf 1011
 • 541 c a d 1873
 • 546 a Łac., pol.
 • 561 a Ze zbiorów Edwarda Grabowskiego z Radwanicy, nabyte w 1873 od A. Ashera w Berlinie, zob. Katalog Ashera nr 88, Berlin 1870, s. 172, d BK VI, 176 d Ms 3 (oł.) d N 12 (na k. wewn. opr.) m Berlin m Radwanica w Asher A., antykwariusz w Grabowski Edward w Działyński Jan
 • 561 a "Należał w 1790 r do Kościeleckiego" - [rkps] d 1790 w Kościelecki
 • 581 a Nowak-Dłużewski J., Próba rewizji poezji barskiej Kazimierza Kolbuszewskiego, "Pamiętnik Literacki", R. 39 (1950), s. 207
 • 581 a Literatura barska (Antologia), wyd. 2 uzup. zm., oprac. J. Maciejewski, Wrocław-Kraków 1976 (BN I 108) s. 5-16
 • 600 a Kościelska, Ludwika z Lipskich d 18 w.
 • 600 a Kościelski, Ignacy c klan bydgoski d (?-1792)
 • 600 a Walewski, Feliks c klan rozpierski d (?-1755)
 • 600 a Zamoyski, Jan c kanclerz w. kor. d (1542-1605)
 • 600 a Zygmunt b III Waza c (kól Polski ; d 1566-1632)
 • 610 a Sejm 1764 Warszawa
 • 610 a Sejm 1767-1768 Warszawa nadzwyczajny
 • 610 a Sejm 1773-1775 Warszawa nadzwyczajny
 • 610 a Sejm 1776 Warszawa
 • 610 a Sejmik kujawski y 18 w.
 • 610 a Sejmik średzki 1702
 • 610 a Senat 1761-1763
 • 610 a Senat 1767
 • 650 a Literatura polska y 18 w.
 • 650 a Publicystyka y 18 w. z Polska
 • 650 a Tatarzy y 18 w.
 • 650 a Konfederacja 1768-1772 r. barska
 • 650 a Gry i zabawy umysłowe y 18 w.
 • 650 a Sudoku y 18 w. z Polska
 • 650 a Sejmiki y 18 w.
 • 650 a Sejm y 17-18 w.
 • 650 a Religia y 18 w. z Polska
 • 650 a Listy łacińskie y 18 w.
 • 650 a Listy polskie y 18 w.
 • 650 a Korespondencja dyplomatyczna y 18 w.
 • 650 a Mowy sejmowe y 18 w.
 • 650 a Poezja okolicznościowa y 18 w.
 • 650 a Bitwa pod Byczyną 1588
 • 651 a Austria y 18 w.
 • 651 a Kujawy y 18 w.
 • 651 a Prusy y 18 w.
 • 651 a Rosja y 18 w.
 • 651 a Szwecja y 18 w.
 • 651 a Watykan y 18 w.
 • 653 a Dialog polski 18 w.
 • 653 a Silva rerum 18 w.
 • 700 a Pułaski, Kazimierz d (1745-1779)
 • 700 a Poniński, Antoni Józef c wda poznański d (?-1744)
 • 700 a Poniatowski, Kazimierz c podkomorzy kor. d (1721-1800)
 • 700 a Podoski, Gabriel c prymas d (1719-1777)
 • 700 a Pociej, Antoni Aleksander c strażnik lit. d 18 w.
 • 700 a Piper, Carl c minister szwedzki d (1647-1716)
 • 700 a Piotr b I Wielki c (car Rosji ; d 1672-1725)
 • 700 a Ogiński, Michał Kazimierz c hetman w. lit. d (1730-1800)
 • 700 a Miączyński, Piotr Michał c wda czernihowski d (1695-1776)
 • 700 a Massalski, Ignacy Jakub c bp wileński d (1726-1794)
 • 700 a Markowski, Józef c chorąży mielnicki d 18 w.
 • 700 a Madaliński, Bonawentura c bp płocki d (ca 1620-1691)
 • 700 a Łubieński, Władysław c prymas d (1703-1767)
 • 700 a Łopuski, Antoni c syn Józefa miecznika chełmskiego d 18 w.
 • 700 a Lubomirski, Stanisław Herakliusz d (1642-1702)
 • 700 a Lubomirski, Antoni c wda lubelski krakowski d (1718-1782)
 • 700 a Lipski, Tadeusz c klan łęczycki d (1725-1796)
 • 700 a Lipski, Jan Franciszek c wda kaliski d 18 w.
 • 700 a Lipski, Feliks Aleksander c wda kaliski d (?-1702)
 • 700 a Krasiński, Adam Stanisław c bp kamieniecki d (1714-1800)
 • 700 a Kościelski, Stanisław d 18 w.
 • 700 a Klemens b XIII c (papież ; d 1693-1769)
 • 700 a August b II Mocny c (król Polski ; d 1670-1733)
 • 700 a Golicyn, Aleksandr Mihajlovič c gen. rosyjski d (1718-1783)
 • 700 a Grabowski, Paweł c sta czchowski d 18 w.
 • 700 a Jabłonowski, Roch Michał c klan wiślicki d (?-1780)
 • 700 a Jan b III Sobieski c (król Polski ; d 1629-1696)
 • 700 a Karłowski, Longin c sta kruszwicki d 18 w.
 • 700 a Katarzyna b II c (caryca Rosji ; d 1729-1796)
 • 700 a Zamoyski, Jan c kanclerz w. kor. d (1542-1605)
 • 700 a Radojewski, Rafał Stefan Zboży c stolnik brzeski d (?-1764)
 • 700 a Zamoyski, Andrzej c kanclerz w. kor. d (1642-1702)
 • 700 a Wolski, Józef c klan lubelski d (?-1754)
 • 700 a Wielhorski, Michał c kuchmistrz w. lit. d (ca 1730-1814)
 • 700 a Turski, Feliks Paweł c bp krakowski d (1729-1800)
 • 700 a Szembek, Stanisław c prymas d (1650-1721)
 • 700 a Suffczyński, Michał c klan czerski d (1718-1796)
 • 700 a Stanisław August Poniatowski c (król Polski ; d 1732-1798)
 • 700 a Sołtyk, Kajetan Ignacy c bp krakowski d (1715-1788)
 • 700 a Skarbek, Jan c klan inowrocławski d 18 w.
 • 700 a Sierakowski, Wacław Hieronim c abp lwowski d (1699-1780)
 • 700 a Rzewuski, Wacław Piotr c hetman w. kor. d (1706-1779)
 • 700 a Rzewuski, Stanisław Ferdynand c chorąży w. lit. d (1737-1786)
 • 700 a Rzewuski, Seweryn c hetman polny kor. d (1743-1811)
 • 700 a Rychłowski, Franciszek c kasztelanic sieradzki d 18 w.
 • 700 a Rulikowski, Michał c podczaszy bełski d 18 w.
 • 700 a Repnin, Nikolaj Vasil'jevič d (1734-1801)
 • 700 a Radziejowski, Michał c prymas d (1641-1705)
 • 700 a Bieliński, Franciszek c marszałek w. kor. d (ca 1683-1766)
 • 700 a Borch, Jan Andrzej c kanclerz w. kor. d (1715-1780)
 • 700 a Czacki, Feliks c podczaszy kor. d (1723-1790)
 • 700 a Fryderyk b II Wielki c (król Prus ; d 1712-1786)
 • 700 a Jabłonowski, Jan Stanisław c chorąży wielki koronny d (1699-1731)
 • 700 a Jabłonowski, Stanisław Jan c hetman wielki koronny d (1634-1702)
 • 700 a Działyński, Tomasz c krajczy koronny d (1656-1714)
 • 700 a Załuski, Andrzej Chryzostom c kanclerz w.k. d (1650-1711)
 • 700 a Przebendowski, Jan Jerzy c podskarbi w.k. d (1638-1729)
 • 700 a Święcicki, Mikołaj c biskup poznański d (?-1707)
 • 700 a Leszczyński, Rafał c podskarbi WK d (1650-1703)
 • 700 a Lubomirski, Hieronim Augustyn c Kasztelan Krakowski d (1674-1706)
 • 700 a Tarło, Karol c podkanclerz koronny d (1639 - 1703)
 • 700 a Przebendowski, Jan Jerzy c wojewoda malborski d (1638-1729)
 • 700 a Girej, Selim b I c chan krymski d (1631-1704)
 • 700 a Pieniążek, Jan Chryzostom c wojewoda sieradzki d (ok. 1630-1712)
 • 700 a Karol b XII c król Szwecji d (1682-1718)
 • 700 a Morsztyn, Stanisław c wojewoda mazowiecki d (1623-1725)
 • 700 a Stadnicki, Jan Franciszek c wojewoda wołyński d (1656-1713)
 • 700 a Wiśniowiecki, Michał Serwacy c książę litewski, hetman wielki litewski d (1680-1744)
 • 700 a Jaranowski, Stanisław c cześnik inowrocławski d XVII/XVIII w.
 • 700 a Kolczyński, Jan c podczaszy inowrocławski d XVIII w.
 • 777 a Drużbacka, Elżbieta (ca 1698-1765) t Wiersze kawalerowi maltańskiemu Steckiemu
 • 852 j BK 01074
 • 999 d 19.07.29

Indeksy