Silva rerum.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01346
 • Kopie: Mf 1881
 • Tytuł: Silva rerum.
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: [I], 227 k. 20x17 cm
 • Oprawa: Półskórek, papier marmurkowy zielono-czarny, 19 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • "Apotheosis Jmm Panom Commisarzom Lwowskim Hybernowym Ao 1687" (wiersz), k. 65-66
  • Utwory poetyckie, k. 1-2
  • "Kopia listu [...] Xdza Dubrawskiego dziekana lądzkiego do [...] xdza Dunina [...] in ordine szufragarij przemyskiey [...]" 26.03.1691, k. 2v-3
  • "Copia responsu [...] xdza Dunina Soc. Jesu do [...] xdza Dubrawskiego [...]" k. 3-6
  • "Wymówka kawalera siedzącego u stołu" (wiersz), k. 6v-7
  • List w j. pol., k. 7v-8
  • Listy Stefana Bidzińskiego, kasztelana sandomierskiego, m.in. do sędziów Trybunału Kor., k. 8-10v
  • "Matrona Epheska wierszem wolnym" (wiersz), k. 11-15
  • "Priami et Menelai de Statu Regni [...] Varsaviae In comitijs Ao 1790" (dialog), k. 15-16v
  • "List od krola Cazimierza do oyca S[więteg]o Clemensa IX papieża" 13.07.1668, k. 17-17v
  • "List od [...] xdza prymasa [Wacława Leszczyńskiego] na seymiki przedseymowein negotio abdicationis", Warszawa, 23.06.1660, k. 17v-19
  • "Propozycia JKMci na conwokacyey 13 Julij w seymie uczyniona", k. 19-19v
  • "Mowa [...] marszałka poselskiego [...], k. 19v-20
  • Mowy sejmowe, k. 20-21v
  • "Instrukcja [...] Wespazianowi Lanckoronskiemu biskupowi kamienieckiemu, Janowi Małachowskiemu referendarzowi koronnemu [...]", k. 21v-22v
  • "List [...] kasztelana gostynskiego do [...] starosty borzymowskiego", k. 22v-26v
  • List podkanclerzego kor. [Jana Krzysztofa Gnińskiego] do starosty żmudzkiego [Kazimierza Jana Sapiehy] 9.10.1681, k. 26v-27
  • Korespondencja urzędników staropolskich, k. 27-40v
  • "Mowa [...] Pieniążka wdy sieradzkiego in senatus consilio w Grodnie Ao 1688 dnia 18 marca", k. 41-47v
  • "Na tę mowę mowa króla [...] Jana 3ciego ktory concludował senatus consilium po zerwanym seymie grodzienskim anno 1688", k. 47v-51v
  • Korespondencja urzędników staropolskich, k. 51v-63
  • "Awantura pewna statu moderno słuzącz po elekcij ao 1697", k. 63-65
  • "Żywot wieyski" (wiersz), k. 66-67v
  • Utwory wierszowane, k. 67v-71
  • "Conterfecta Sławnych Bogiem w [...] Imionach Dam Jasnie Oswieconey Xzney [...] Podkanclerzyny Wo Xa Litto" (wiersz), k. 71-74
  • "Complexiones Quatuor Partuum Anni" (wiersze łac.), k. 74-75
  • "Dies Conversionis S. Pauli" (wiersz), k. 75
  • "Prozelit wyadany krotki Ao 1699 pod czas karnawału Maszkarady [...]" k. 75-76v
  • "Mowa xiążęcia [...] cardynała Radzieiowskiego prymasa koronnego przy oddawaniu pieczęci Roku 1689 d. 19 Jan. za Jana 3", k. 76v-78v
  • "Votum [...] Opalińskiego biskupa chełmińskiego Ad 1689", k. 78v-80
  • Listy Kazimierza Opalińskiego, bpa chełmińskiego, k. 80-81
  • "Mowa [...] Botkowskiego stolnika wiłkomirskiego [...]" 31.03.1689, k. 81-82v
  • Mowy sejmowe Hreherego z Obor Oborskiego, k. 82v-84v
  • "Votum [...] Stanisława Lubomirskiego marszałka W[ielkieg]o koronnego na radzie [...] po zerwanym seymie grodzieńskim Ao 1688", k. 84v-92v
  • "Rozmowa Wenery z Satyrem rozmawiających ten przypadek co się w zaduszny Wieczor [...] ze JmP Rosciszowski dał Pienscją w Pysk Jeymc pannie Katarzynie Adziewiczownie w Wilnie R[ok]u 1701" (dialog poetycki), k. 92v-96
  • Alfabetyczny wykaz tekstów, k. 96-96v
  • "Acta Interregni In anno 1696 et In anno 1697", k. 97-106v
  • Prognostyk, epigramaty, memoriały, relacje dot. bezkrólewia, k. 106v-126
  • Anonimowe mowy sejmowe, k. 126-130v
  • "Dobrey niezłey przypisane wierze Żonie" (wiersz), k. 131-131v
  • Anonimowe teksty w sprawach publicznych, k. 132-136
  • [Inc.:] "Myśl skołatana często alternato [...]" (wiersz), k. 136v-137
  • Wiersz okolicznościowy z okazji uroczystości Św. Marcina, 11.11.1743, [Inc.:] "Na ten toho Dnia [...]", k. 137v.
  • "Mowa [...] Jozefa Karczewskiego starosty [...] liwskiego na seymie ordynaryinym warszawskim na dniu 27 9bris miana", k. 138-139v
  • "Mowa [...] Poniatowskiego podkom. W. Koron. posła z wdztwa bełskiego na seymie walnym ordynaryinym warszawskim miana d. 12 9bris 1766", k. 139v-141v
  • Mowy Michała Wielhorskiego kuchmistrza w. lit., posła wołyńskiego na sejmie warszawskim (20.10.1766, 6.11.1766, 18.11.1766), k. 141v-150
  • Mowa Jana Andrzeja Borcha, wojewody inflanckiego, na sejmie warszawskim (8.11.1766), k. 150v-155
  • "Antimonitor, Monitora Albo Reflexye Monitora na Puł arkuszek Monitora tego rocznego Na kształt Loika[!] Nowomodnego 1766 pod liczbą XIII Dnia 11 Lutego Pisany" (publicystyka) k. 155-160
  • "List do przyiaciela z reflexyami na pretęsye [...] dyssydentow roku 1766 przez senatora Zelanta [...]", k. 160-166
 • Proweniencja:
  • Zbiór Mikołaja Malinowskiego [według dwnego inw.]
  • "Ex Libris Martini Wołouewzez m[anu] p[ropria] - [rkps] "Ego sum posesor Huius Libry" - [rkps; tą samą ręką]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Sejm 1696 Warszawa konwokacyjny
  • Sejm 1697
  • Sejm 1766 Warszawa
  • Senat 1688 Grodno
  • Senat 1696-1697
  • Trybunał Koronny 17-18 w.
  • Mowy sejmowe 17-18 w.
  • Poezja polska 17-18 w.
  • Publicystyka polska 17-18 w.
  • Literatura polska 17-18 w.
  • Listy polskie 17-18 w.
 • Uwagi: K. 166v.-227v puste. Na kartach wyklejkowych zapiski (wiersze, maksymy i inne drobne formy literackie oraz wpis własnościowy oraz formuły: "Liber doctus est", "Ex Libro doctus est").
 • Katalogi: E. XII, 170-171
 • Opracowania:
  • Pelc J., Potomstwo "Satyra" Jana Kochanowskiego w poezji polskiej od XVI do połowy XVII wieku, "Pamiętnik Literacki", R. 54 (1963), z. 4 s. 304-305
  • Druk fragm. tekstu znajdującego się w rkpsie: "Antimonitor Monitor albo reflexye na półarkuszyk Monitora tegorocznego nakształt logika nowomodnego 1766 pod liczbą XIII d. 11 lutego pisany (b. m. i d. w.)
  • Olszewski Henryk, Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 8 (1963) s. 173, 175

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Silva
 • 245 a Silva rerum.
 • 246 a Miscellanea. Listy, mowy, wiersze 1660-1766 g tyt. z dawnego inw.
 • 250 a kop.
 • 260 c 18 w.
 • 300 a [I], 227 k. c 20x17 cm
 • 340 d rkps e Półskórek, papier marmurkowy zielono-czarny, 19 w.
 • 500 a K. 166v.-227v puste. Na kartach wyklejkowych zapiski (wiersze, maksymy i inne drobne formy literackie oraz wpis własnościowy oraz formuły: "Liber doctus est", "Ex Libro doctus est").
 • 510 a E. c XII, 170-171
 • 520 a "Apotheosis Jmm Panom Commisarzom Lwowskim Hybernowym Ao 1687" (wiersz), k. 65-66
 • 520 a Utwory poetyckie, k. 1-2
 • 520 a "Kopia listu [...] Xdza Dubrawskiego dziekana lądzkiego do [...] xdza Dunina [...] in ordine szufragarij przemyskiey [...]" 26.03.1691, k. 2v-3
 • 520 a "Copia responsu [...] xdza Dunina Soc. Jesu do [...] xdza Dubrawskiego [...]" k. 3-6
 • 520 a "Wymówka kawalera siedzącego u stołu" (wiersz), k. 6v-7
 • 520 a List w j. pol., k. 7v-8
 • 520 a Listy Stefana Bidzińskiego, kasztelana sandomierskiego, m.in. do sędziów Trybunału Kor., k. 8-10v
 • 520 a "Matrona Epheska wierszem wolnym" (wiersz), k. 11-15
 • 520 a "Priami et Menelai de Statu Regni [...] Varsaviae In comitijs Ao 1790" (dialog), k. 15-16v
 • 520 a "List od krola Cazimierza do oyca S[więteg]o Clemensa IX papieża" 13.07.1668, k. 17-17v
 • 520 a "List od [...] xdza prymasa [Wacława Leszczyńskiego] na seymiki przedseymowein negotio abdicationis", Warszawa, 23.06.1660, k. 17v-19
 • 520 a "Propozycia JKMci na conwokacyey 13 Julij w seymie uczyniona", k. 19-19v
 • 520 a "Mowa [...] marszałka poselskiego [...], k. 19v-20
 • 520 a Mowy sejmowe, k. 20-21v
 • 520 a "Instrukcja [...] Wespazianowi Lanckoronskiemu biskupowi kamienieckiemu, Janowi Małachowskiemu referendarzowi koronnemu [...]", k. 21v-22v
 • 520 a "List [...] kasztelana gostynskiego do [...] starosty borzymowskiego", k. 22v-26v
 • 520 a List podkanclerzego kor. [Jana Krzysztofa Gnińskiego] do starosty żmudzkiego [Kazimierza Jana Sapiehy] 9.10.1681, k. 26v-27
 • 520 a Korespondencja urzędników staropolskich, k. 27-40v
 • 520 a "Mowa [...] Pieniążka wdy sieradzkiego in senatus consilio w Grodnie Ao 1688 dnia 18 marca", k. 41-47v
 • 520 a "Na tę mowę mowa króla [...] Jana 3ciego ktory concludował senatus consilium po zerwanym seymie grodzienskim anno 1688", k. 47v-51v
 • 520 a Korespondencja urzędników staropolskich, k. 51v-63
 • 520 a "Awantura pewna statu moderno słuzącz po elekcij ao 1697", k. 63-65
 • 520 a "Żywot wieyski" (wiersz), k. 66-67v
 • 520 a Utwory wierszowane, k. 67v-71
 • 520 a "Conterfecta Sławnych Bogiem w [...] Imionach Dam Jasnie Oswieconey Xzney [...] Podkanclerzyny Wo Xa Litto" (wiersz), k. 71-74
 • 520 a "Complexiones Quatuor Partuum Anni" (wiersze łac.), k. 74-75
 • 520 a "Dies Conversionis S. Pauli" (wiersz), k. 75
 • 520 a "Prozelit wyadany krotki Ao 1699 pod czas karnawału Maszkarady [...]" k. 75-76v
 • 520 a "Mowa xiążęcia [...] cardynała Radzieiowskiego prymasa koronnego przy oddawaniu pieczęci Roku 1689 d. 19 Jan. za Jana 3", k. 76v-78v
 • 520 a "Votum [...] Opalińskiego biskupa chełmińskiego Ad 1689", k. 78v-80
 • 520 a Listy Kazimierza Opalińskiego, bpa chełmińskiego, k. 80-81
 • 520 a "Mowa [...] Botkowskiego stolnika wiłkomirskiego [...]" 31.03.1689, k. 81-82v
 • 520 a Mowy sejmowe Hreherego z Obor Oborskiego, k. 82v-84v
 • 520 a "Votum [...] Stanisława Lubomirskiego marszałka W[ielkieg]o koronnego na radzie [...] po zerwanym seymie grodzieńskim Ao 1688", k. 84v-92v
 • 520 a "Rozmowa Wenery z Satyrem rozmawiających ten przypadek co się w zaduszny Wieczor [...] ze JmP Rosciszowski dał Pienscją w Pysk Jeymc pannie Katarzynie Adziewiczownie w Wilnie R[ok]u 1701" (dialog poetycki), k. 92v-96
 • 520 a Alfabetyczny wykaz tekstów, k. 96-96v
 • 520 a "Acta Interregni In anno 1696 et In anno 1697", k. 97-106v
 • 520 a Prognostyk, epigramaty, memoriały, relacje dot. bezkrólewia, k. 106v-126
 • 520 a Anonimowe mowy sejmowe, k. 126-130v
 • 520 a "Dobrey niezłey przypisane wierze Żonie" (wiersz), k. 131-131v
 • 520 a Anonimowe teksty w sprawach publicznych, k. 132-136
 • 520 a [Inc.:] "Myśl skołatana często alternato [...]" (wiersz), k. 136v-137
 • 520 a Wiersz okolicznościowy z okazji uroczystości Św. Marcina, 11.11.1743, [Inc.:] "Na ten toho Dnia [...]", k. 137v.
 • 520 a "Mowa [...] Jozefa Karczewskiego starosty [...] liwskiego na seymie ordynaryinym warszawskim na dniu 27 9bris miana", k. 138-139v
 • 520 a "Mowa [...] Poniatowskiego podkom. W. Koron. posła z wdztwa bełskiego na seymie walnym ordynaryinym warszawskim miana d. 12 9bris 1766", k. 139v-141v
 • 520 a Mowy Michała Wielhorskiego kuchmistrza w. lit., posła wołyńskiego na sejmie warszawskim (20.10.1766, 6.11.1766, 18.11.1766), k. 141v-150
 • 520 a Mowa Jana Andrzeja Borcha, wojewody inflanckiego, na sejmie warszawskim (8.11.1766), k. 150v-155
 • 520 a "Antimonitor, Monitora Albo Reflexye Monitora na Puł arkuszek Monitora tego rocznego Na kształt Loika[!] Nowomodnego 1766 pod liczbą XIII Dnia 11 Lutego Pisany" (publicystyka) k. 155-160
 • 520 a "List do przyiaciela z reflexyami na pretęsye [...] dyssydentow roku 1766 przez senatora Zelanta [...]", k. 160-166
 • 530 d Mf 1881
 • 541 c a d 1873
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a Zbiór Mikołaja Malinowskiego [według dwnego inw.] d BK VIII, 68 d 56 N m Wilno w Działyński Jan w Malinowski Mikołaj
 • 561 a "Ex Libris Martini Wołouewzez m[anu] p[ropria] - [rkps] a "Ego sum posesor Huius Libry" - [rkps; tą samą ręką] w Wołowiec Marcin
 • 581 a Pelc J., Potomstwo "Satyra" Jana Kochanowskiego w poezji polskiej od XVI do połowy XVII wieku, "Pamiętnik Literacki", R. 54 (1963), z. 4 s. 304-305
 • 581 a Druk fragm. tekstu znajdującego się w rkpsie: "Antimonitor Monitor albo reflexye na półarkuszyk Monitora tegorocznego nakształt logika nowomodnego 1766 pod liczbą XIII d. 11 lutego pisany (b. m. i d. w.)
 • 581 a Olszewski Henryk, Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 8 (1963) s. 173, 175
 • 610 a Sejm 1696 Warszawa konwokacyjny
 • 610 a Sejm 1697
 • 610 a Sejm 1766 Warszawa
 • 610 a Senat 1688 Grodno
 • 610 a Senat 1696-1697
 • 610 a Trybunał Koronny y 17-18 w.
 • 650 a Mowy sejmowe y 17-18 w.
 • 650 a Poezja polska y 17-18 w.
 • 650 a Publicystyka polska y 17-18 w.
 • 650 a Literatura polska y 17-18 w.
 • 650 a Listy polskie y 17-18 w.
 • 700 a Karczewski, Józef c sta liwski d (?-1793)
 • 700 a Wielhorski, Michał c kuchmistrz w. lit. d (ca 1730-1814)
 • 700 a Sapieha, Kazimierz Jan c starosta żmudzki d (ca 1642-1720)
 • 700 a Radziejowski, Michał Stefan c prymas d (1645-1705)
 • 700 a Poniatowski, Kazimierz c podkomorzy kor. d (1721-1800)
 • 700 a Pieniążek, Jan Chryzostom c wda sieradzki d (ca 1630-1712)
 • 700 a Opaliński, Kazimierz Jan c bp chełmiński d (1639-1693)
 • 700 a Małachowski, Jan c referendarz kor. d (1612-1677)
 • 700 a Lubomirski, Stanisław Herakliusz d (1642-1702)
 • 700 a Leszczyński, Wacław c prymas d (1605-1666)
 • 700 a Lanckoroński, Wespazjan c bp kamieniecki d (1612-1677)
 • 700 a Klemens b IX c (papież ; d 1600-1669)
 • 700 a Bidziński, Stefan c klan sandomierski d (?-1704)
 • 700 a Borch, Jan Andrzej c kanclerz w. kor. d (1713-1780)
 • 700 a Dubrawski c dziekan lądzki d 17 w.
 • 700 a Dunin, Piotr Stanisław d (1635-1704)
 • 700 a Gniński, Jan Krzysztof c podkanclerzy kor. d (ca 1625-1685)
 • 700 a Jan b III Sobieski c (król Polski ; d 1629-1696)
 • 700 a Jan Kazimierz c (król Polski ; d 1609-1672)
 • 740 a Rozmowa Wenery z Satyrem rozmawiających ten przypadek co się w zaduszny Wieczor [...] ze JmP Rosciszowski dał Pienscją w Pysk Jeymc pannie Katarzynie Adziewiczownie w Wilnie Roku 1701
 • 740 a Dobrey niezłey przypisane wierze Żonie" (wiersz)
 • 740 a Awantura pewna statu moderno słuzącz po elekcij ao 1697 (wiersz)
 • 740 a Priami et Menelai de Statu Regni [...] Varsaviae In comitijs Ao 1790 (dialog)
 • 740 a Matrona Epheska wierszem wolnym
 • 740 a Żywot wieyski" (wiersz)
 • 852 j BK 01346
 • 999 d 19.07.04

Indeksy