Kolekcja akt z lat 1698-1731.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01597
 • Tytuł: Kolekcja akt z lat 1698-1731.
 • Miejsce i czas powstania: 17-18 w.
 • Opis fizyczny: 85 k. 38x24 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Łac., pol., niem.
 • Zawartość:
  • Relatia o potrzebie pod Warszawą die 24 [Se]pt[embr]is[?] odprawioney [...]" po 1701, k. 69-71v.
  • Copia Plenipotentiae a Rege Angliae ad Tractatus Pacis Turcicae de Die 15 Martij 1698, k. 1-2.
  • Diariusz krotki Negotationis Pokoiu z Portą insimul cum Colligatis pod Salamkemen naznaczoney [...], k. 3-4.
  • Copia Armistitij Moschovitici [...], k. 5-6.
  • List Karola XII do kardynała Radziejowskiego, k. 7
  • Sposob uwolnienia się od Niebezpieczenstwa woyn saskich y [...] szwedzkiey [...], k. 7-8.
  • Copia literar[um] S R Mtis Poloniae ad S R Mtem Daniae ex Concluso Senatus Consilij nuper Celebrati expediturum 1700, k. 8-8v.
  • Livonia summa iniuria impetita vel asserta [...]" 1700, k. 8v.-10v.
  • Mowa JmPana Pocieia Straznika WoXaLitto Posła od Całey Rzplitey Wo Xa Lo d[ie] 16. Febr[uarii] 1701 przed Krolem Jmcią na publiczney audientiey miana, k. 11-12v.
  • Polecenie A. Sieniawskiego zwalniające od ciężarów żołnierskich dobra A. Małachowskiej, k. 13-14v.
  • Comput Miast, Miasteczek y Wsiow Dobr JOXcia JM Starosty Sandomierskiego w Woiewodztwie Wołhyńskim y Kiiowskim, tak dziedzicznych, iako y w Ordynacyi i Xięstwa Ostrogskiego zkonnotowanych, k. 15-18v.
  • Przywilej Augusta II dla A. Wielopolskiego i L. Sapieżanki na starostwo rabsztyńskie, k. 19-19av.
  • Pożegnanie Izby Poselskiey przez podskarbiego nadwornego koronnego F. M. Ossolińskiego, marszałka poselskiego 1722, k. 20-20v.
  • Respons od JE[g]o Kr Mci Pana Naszego Miłosciwego na Instrukcyą Wielebnemu Jędrzejowi Załuskiemu Proboszczowi Płockiemu y Urodzonemu Janowi Małachowskiemu Woiewodzicowi Poznanskiemu Posłom od [...] Trybunału Koronnego dany [...] dnia III Miesiąca Sierpnia [...] MDCCXXII, k. 21-22v.
  • Przywilej Augusta II dla S. Skarzyńskiego 1729, k. 23-24v.
  • Zgoda na cesję połowy młyna udzielona P. Skarbkowi Stąnce 1731, k. 25-26v.
  • Ordinatio Judicijum Illustrium et M[agni]ficor[um] Iudicum Deputatorum Trib[una]lis R[eg]ni Spectans" 1727 k. 27-27v.
  • K. 28-28v. czyste.
  • Mowy J. Potulickiego 1728, k. 29-31v.
  • K. 32-32v. czyste.
  • Proroctwo pewnego Człowieka [...], k. 33-33v.
  • Copia Listu J. W. JmPana Woiewody Kijowskiego do JW JmPana Woiewody Pod[olskiego] Het[mana] Pol[nego] Kor[onnego] [...] d[ie] 20 Apr[ilis] 1723, k. 34-34v.
  • List A. M. Sieniawskiego do senatorów i rycerstwa województwa poznańskiego i kaliskiego 1722, k. 35-38v.
  • Compendium Łask Matki Bozey przy Kosciele Farnym Ostrowskim w Obrazie Swoim wsławiony od Roku 1705 [...] do [...] 25 Maja [...] 1720, k. 39-40v.
  • List od nieznanego nadawcy do nieznanego odbiorcy zawierający elementy publicystyki politycznej, k. 41-42v.
  • Uniwersał A. D. Skrzetuskiego marszałka konfederacji województwa poznańskiego i kaliskiego 1716, k. 43-43v.
  • Mowa S. M. Rzewuskiego na sejmie 1720 r., k. 44-45v.
  • Oblata zeznania F. Tarły 1715, k. 46-47v.
  • Uniwersał generała rosyjskiego J. de Eberstetr[?] 1710, k. 48-49v.
  • Ekscerpt z listu województwa malborskiego do kanclerza koronnego 1711, k. 50-51v.
  • Głosy (vota) Krakowa w sądzie w sprawach podatkowych województwa krakowskiego 1711 k. 52-53
  • K. 53v. czysta.
  • Uniwersał wydany w imieniu naczelnego wodza wojsk szwedzkich w Niemczech 1713, k. 54-55v.
  • Replika na Propozycye Xcia Dołhorukiego Pełnomocnego Posła Cara Jmci. Dnia 13 Januarij 1713, k. 56-58v.
  • Proiekt wobmysleniu Płacy Woysku, k. 59-60v.
  • K. 61-61v. czyste.
  • Respons [...] Na Instructiam woiewodztw Poznanskiego y Kaliskiego [...] dany [...] d[ie] XIII [...] Grudnia R. P. MDCCVII, k. 62-62v.
  • K. 63-63v. czyste.
  • Copia Listu Ichmciow Panow Senatorow do Xcia Jmci [Stanisława Szembeka] Prymasa [...] 24 I 1709, k. 64-65v.
  • Relacya rzeczywista o szczęsliwey Generalney Battaliey miedzey woyskami Je[g]o Carskiego Wieliczenstwa y Krola Szwedzkiego nie daleko Połtawy d[ie] 27 Junij 1709. od Ichmciow Panow Ministrow Cara Jmci uczyniona, k. 66-67v.
  • Uniwersał Karola XII 19 II 1702, k. 68-68v.
  • Instrukcja sejmikowa na sejmik przedsejmowy 17 III 1701, k. 72-75.
  • K. 75v. czysta.
  • Spis akt dotyczących położenia dysydentów z lat 1573-1698, k. 76-77v., 79v.
  • K. 78-79 czyste.
  • Oblata akt sądu generalnego w Radomiu i limitacji trybunału radomskiego 1700 k. 80-83v.
  • Uniwersał generała saskiego M. von Brandta IX 1706, pochodzi z Nieświeża, kol[egium] jez[uickiego], k. 84-84v.
  • Uniwersał S. Konopackiego 1707, k. 85-85v.
  • W teczce znajduje się dawny, częściowy spis zawartości rkpsu. W dawnym inw. rkpsów odnotowano, że rkps został skatalogowany w 1949 r. przez J. Studnicką.
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • August II Mocny (król Polski ; 1670-1733)
  • Brandt, Michael von baron, generał saski
  • Dołgorukov, Vasilij Lukič rosyjski minister (ca 1670-1739)
  • Eberstetr[?] Johann[?] de generał rosyjski
  • Fryderyk IV (król Danii ; 1671-1730)
  • Karol XII (król Szwecji ; 1682-1718)
  • Konopacki, Stanisław Aleksander kasztelan chełmiński (ca 1640-1709)
  • Małachowska, Anna Konstancja (?-1726)
  • Małachowski, Jan kanclerz wielki koronny (1698-1762)
  • Ossoliński, Franciszek Maksymilian podskarbi wielki koronny (1676-1756)
  • Pociej, Antoni Aleksander strażnik litewski (ca 1696-1749)
  • Potocki, Józef wojewoda kijowski, poznański, hetman wielki koronny (1673-1751)
  • Potulicki, Józef Remigian wojewoda czernihowski (ca 1695-1734)
  • Radziejowski, Michał (prymas Polski ; 1641-1705)
  • Rzewuski, Stanisław Mateusz hetman wielki koronny (1662-1728)
  • Sieniawski, Adam Mikołaj wojewoda bełski, hetman wielki koronny, kasztelan krakowski (1666-1726)
  • Skarbek, Stąnka Paweł szlachcic
  • Skarzyński, Stanisław
  • Skrzetuski, Andrzej marszałek konfederacji wojewdztwa poznańskiego i kaliskiego
  • Szembek, Stanisław (prymas Polski ; 1650-1721)
  • Tarło, Franciszek kasztelan lubelski (?-1731)
  • Wielopolska, Ludwika żona Aleksandra Wielopolskiego
  • Wielopolski, Aleksander starosta opoczyński (?-1725)
  • Wilhelm III Orański (król Anglii, Szkocji, Irlandii ; 1650-1702)
  • Załuski, Andrzej Chryzostom biskup kanclerz wielki koronny (ca 1650-1711)
  • Konfederacja (1716 r.) wielkopolska
  • Listy 16-17 w.
  • Mowy 16-17 w.
  • Akta 16-17 w.
  • Bitwa 1709 r. pod Połtawą
  • Kraków (woj. małopolskie) 16-17 w.
  • Ostrówek 16-17 w.
  • Połtawa (Ukraina) 16-17 w.
  • Rosja 16-17 w.
  • Szwecja 16-17 w.
 • Uwagi:
  • Pierwotna oprawa papierowa. Różne formaty zebranych akt, głównie luźnych. Pismo wielu rąk.
  • Rękopis zawiera druk.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Kolekcja
 • 245 a Kolekcja akt z lat 1698-1731.
 • 246 a Akta do panowania Augusta II [listy, diariusz negotiationis pokoju z Portą 1698, mowy, sprawy inflanckie]. g Tytuł z dawnego inwentarza
 • 246 a Akta do panowania Augusta II g tyt. na pierw. opr.
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 17-18 w.
 • 300 a 85 k. c 38x24 cm i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 500 a Pierwotna oprawa papierowa. Różne formaty zebranych akt, głównie luźnych. Pismo wielu rąk.
 • 500 a Rękopis zawiera druk.
 • 520 a Relatia o potrzebie pod Warszawą die 24 [Se]pt[embr]is[?] odprawioney [...]" po 1701, k. 69-71v.
 • 520 a Copia Plenipotentiae a Rege Angliae ad Tractatus Pacis Turcicae de Die 15 Martij 1698, k. 1-2.
 • 520 a Diariusz krotki Negotationis Pokoiu z Portą insimul cum Colligatis pod Salamkemen naznaczoney [...], k. 3-4.
 • 520 a Copia Armistitij Moschovitici [...], k. 5-6.
 • 520 a List Karola XII do kardynała Radziejowskiego, k. 7
 • 520 a Sposob uwolnienia się od Niebezpieczenstwa woyn saskich y [...] szwedzkiey [...], k. 7-8.
 • 520 a Copia literar[um] S R Mtis Poloniae ad S R Mtem Daniae ex Concluso Senatus Consilij nuper Celebrati expediturum 1700, k. 8-8v.
 • 520 a Livonia summa iniuria impetita vel asserta [...]" 1700, k. 8v.-10v.
 • 520 a Mowa JmPana Pocieia Straznika WoXaLitto Posła od Całey Rzplitey Wo Xa Lo d[ie] 16. Febr[uarii] 1701 przed Krolem Jmcią na publiczney audientiey miana, k. 11-12v.
 • 520 a Polecenie A. Sieniawskiego zwalniające od ciężarów żołnierskich dobra A. Małachowskiej, k. 13-14v.
 • 520 a Comput Miast, Miasteczek y Wsiow Dobr JOXcia JM Starosty Sandomierskiego w Woiewodztwie Wołhyńskim y Kiiowskim, tak dziedzicznych, iako y w Ordynacyi i Xięstwa Ostrogskiego zkonnotowanych, k. 15-18v.
 • 520 a Przywilej Augusta II dla A. Wielopolskiego i L. Sapieżanki na starostwo rabsztyńskie, k. 19-19av.
 • 520 a Pożegnanie Izby Poselskiey przez podskarbiego nadwornego koronnego F. M. Ossolińskiego, marszałka poselskiego 1722, k. 20-20v.
 • 520 a Respons od JE[g]o Kr Mci Pana Naszego Miłosciwego na Instrukcyą Wielebnemu Jędrzejowi Załuskiemu Proboszczowi Płockiemu y Urodzonemu Janowi Małachowskiemu Woiewodzicowi Poznanskiemu Posłom od [...] Trybunału Koronnego dany [...] dnia III Miesiąca Sierpnia [...] MDCCXXII, k. 21-22v.
 • 520 a Przywilej Augusta II dla S. Skarzyńskiego 1729, k. 23-24v.
 • 520 a Zgoda na cesję połowy młyna udzielona P. Skarbkowi Stąnce 1731, k. 25-26v.
 • 520 a Ordinatio Judicijum Illustrium et M[agni]ficor[um] Iudicum Deputatorum Trib[una]lis R[eg]ni Spectans" 1727 k. 27-27v.
 • 520 a K. 28-28v. czyste.
 • 520 a Mowy J. Potulickiego 1728, k. 29-31v.
 • 520 a K. 32-32v. czyste.
 • 520 a Proroctwo pewnego Człowieka [...], k. 33-33v.
 • 520 a Copia Listu J. W. JmPana Woiewody Kijowskiego do JW JmPana Woiewody Pod[olskiego] Het[mana] Pol[nego] Kor[onnego] [...] d[ie] 20 Apr[ilis] 1723, k. 34-34v.
 • 520 a List A. M. Sieniawskiego do senatorów i rycerstwa województwa poznańskiego i kaliskiego 1722, k. 35-38v.
 • 520 a Compendium Łask Matki Bozey przy Kosciele Farnym Ostrowskim w Obrazie Swoim wsławiony od Roku 1705 [...] do [...] 25 Maja [...] 1720, k. 39-40v.
 • 520 a List od nieznanego nadawcy do nieznanego odbiorcy zawierający elementy publicystyki politycznej, k. 41-42v.
 • 520 a Uniwersał A. D. Skrzetuskiego marszałka konfederacji województwa poznańskiego i kaliskiego 1716, k. 43-43v.
 • 520 a Mowa S. M. Rzewuskiego na sejmie 1720 r., k. 44-45v.
 • 520 a Oblata zeznania F. Tarły 1715, k. 46-47v.
 • 520 a Uniwersał generała rosyjskiego J. de Eberstetr[?] 1710, k. 48-49v.
 • 520 a Ekscerpt z listu województwa malborskiego do kanclerza koronnego 1711, k. 50-51v.
 • 520 a Głosy (vota) Krakowa w sądzie w sprawach podatkowych województwa krakowskiego 1711 k. 52-53
 • 520 a K. 53v. czysta.
 • 520 a Uniwersał wydany w imieniu naczelnego wodza wojsk szwedzkich w Niemczech 1713, k. 54-55v.
 • 520 a Replika na Propozycye Xcia Dołhorukiego Pełnomocnego Posła Cara Jmci. Dnia 13 Januarij 1713, k. 56-58v.
 • 520 a Proiekt wobmysleniu Płacy Woysku, k. 59-60v.
 • 520 a K. 61-61v. czyste.
 • 520 a Respons [...] Na Instructiam woiewodztw Poznanskiego y Kaliskiego [...] dany [...] d[ie] XIII [...] Grudnia R. P. MDCCVII, k. 62-62v.
 • 520 a K. 63-63v. czyste.
 • 520 a Copia Listu Ichmciow Panow Senatorow do Xcia Jmci [Stanisława Szembeka] Prymasa [...] 24 I 1709, k. 64-65v.
 • 520 a Relacya rzeczywista o szczęsliwey Generalney Battaliey miedzey woyskami Je[g]o Carskiego Wieliczenstwa y Krola Szwedzkiego nie daleko Połtawy d[ie] 27 Junij 1709. od Ichmciow Panow Ministrow Cara Jmci uczyniona, k. 66-67v.
 • 520 a Uniwersał Karola XII 19 II 1702, k. 68-68v.
 • 520 a Instrukcja sejmikowa na sejmik przedsejmowy 17 III 1701, k. 72-75.
 • 520 a K. 75v. czysta.
 • 520 a Spis akt dotyczących położenia dysydentów z lat 1573-1698, k. 76-77v., 79v.
 • 520 a K. 78-79 czyste.
 • 520 a Oblata akt sądu generalnego w Radomiu i limitacji trybunału radomskiego 1700 k. 80-83v.
 • 520 a Uniwersał generała saskiego M. von Brandta IX 1706, pochodzi z Nieświeża, kol[egium] jez[uickiego], k. 84-84v.
 • 520 a Uniwersał S. Konopackiego 1707, k. 85-85v.
 • 520 a W teczce znajduje się dawny, częściowy spis zawartości rkpsu. W dawnym inw. rkpsów odnotowano, że rkps został skatalogowany w 1949 r. przez J. Studnicką.
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol., niem.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK IX 245 w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 600 a August b II Mocny c (król Polski ; d 1670-1733)
 • 600 a Brandt, Michael von c baron, generał saski
 • 600 a Dołgorukov, Vasilij Lukič c rosyjski minister d (ca 1670-1739)
 • 600 a Eberstetr[?] Johann[?] de c generał rosyjski
 • 600 a Fryderyk b IV c (król Danii ; d 1671-1730)
 • 600 a Karol b XII c (król Szwecji ; d 1682-1718)
 • 600 a Konopacki, Stanisław Aleksander c kasztelan chełmiński d (ca 1640-1709)
 • 600 a Małachowska, Anna Konstancja d (?-1726)
 • 600 a Małachowski, Jan c kanclerz wielki koronny d (1698-1762)
 • 600 a Ossoliński, Franciszek Maksymilian c podskarbi wielki koronny d (1676-1756)
 • 600 a Pociej, Antoni Aleksander c strażnik litewski d (ca 1696-1749)
 • 600 a Potocki, Józef c wojewoda kijowski, poznański, hetman wielki koronny d (1673-1751)
 • 600 a Potulicki, Józef Remigian c wojewoda czernihowski d (ca 1695-1734)
 • 600 a Radziejowski, Michał c (prymas Polski ; d 1641-1705)
 • 600 a Rzewuski, Stanisław Mateusz c hetman wielki koronny d (1662-1728)
 • 600 a Sieniawski, Adam Mikołaj c wojewoda bełski, hetman wielki koronny, kasztelan krakowski d (1666-1726)
 • 600 a Skarbek, Stąnka Paweł c szlachcic
 • 600 a Skarzyński, Stanisław
 • 600 a Skrzetuski, Andrzej c marszałek konfederacji wojewdztwa poznańskiego i kaliskiego
 • 600 a Szembek, Stanisław c (prymas Polski ; d 1650-1721)
 • 600 a Tarło, Franciszek c kasztelan lubelski d (?-1731)
 • 600 a Wielopolska, Ludwika c żona Aleksandra Wielopolskiego
 • 600 a Wielopolski, Aleksander c starosta opoczyński d (?-1725)
 • 600 a Wilhelm b III Orański c (król Anglii, Szkocji, Irlandii ; d 1650-1702)
 • 600 a Załuski, Andrzej Chryzostom c biskup kanclerz wielki koronny d (ca 1650-1711)
 • 610 a Konfederacja (1716 r.) wielkopolska
 • 650 a Listy y 16-17 w.
 • 650 a Mowy y 16-17 w.
 • 650 a Akta y 16-17 w.
 • 650 a Bitwa 1709 r. pod Połtawą
 • 651 a Kraków (woj. małopolskie) y 16-17 w.
 • 651 a Ostrówek y 16-17 w.
 • 651 a Połtawa (Ukraina) y 16-17 w.
 • 651 a Rosja y 16-17 w.
 • 651 a Szwecja y 16-17 w.
 • 740 a Relacya rzeczywista o szczęsliwey Generalney Battaliey miedzey woyskami Jego Carskiego Wieliczenstwa y Krola Szwedzkiego 1709
 • 740 a Uniwersał Karola XII 1702
 • 740 a Relatia o potrzebie pod Warszawą die 24 Septembris? odprawioney 1701 po
 • 740 a Instrukcja sejmikowa na sejmik przedsejmowy 1701
 • 740 a Spis |akt dotyczących położenia dysydentów z lat 1573-1698
 • 740 a Oblata akt sądu generalnego w Radomiu i limitacji trybunału radomskiego 1700
 • 740 a Uniwersał Brandta Michaela von gen. saskiego 1706
 • 740 a Uniwersał Konopackiego Stanisława klana chełmińskiego 1707
 • 740 a List Potockiego Józefa wdy kijowskiego do Rzewuskiego Stanisława wdy podolskiego 1723
 • 740 a Mowy Potulickiego Józefa wdy czernichowskiego 1728
 • 740 a Ordinatio Judicijum Iudicum Deputatorum Tribunalis Regni Spectans 1727
 • 740 a Zgoda na cesję połowy młyna udzielona Skarbkowi Stąnce 1731
 • 740 a Przywilej Augusta II dla Skarzyńskiego Stanisława 1729
 • 740 a Pożegnanie Izby Poselskiey przez Franciszka Maksymiliana Ossolińskiego podskarniego kor. 1722
 • 740 a Przywilej Augusta II dla Aleksandra Wielopolskiego i Ludwiki Sapieżanki na starostwo rabsztyńskie
 • 740 a Comput Miast, Miasteczek y Wsiow Dobr starosty Sandomierskiego w woiewodztwie Wołhyńskim y Kiiowskim
 • 740 a Polecenie Sieniawskiego Adama Mikołaja hetmana w. kor. zwalniające od ciężarów żołnierskich dobra Anny Małachowskiej
 • 740 a Mowa Antoniego Pocieia Straznika WoXaLitto 1701 przed Krolem na publiczney audientiey miana
 • 740 a Livonia summa iniuria impetita vel asserta 1700
 • 740 a Listy Augusta II króla Polski do
 • 740 a Sposob uwolnienia się od Niebezpieczenstwa woyn saskich y szwedzkiey
 • 740 a List Karola XII do Radziejowskiego Michała kard.
 • 740 a Copia Plenipotentiae a Rege Angliae ad Tractatus Pacis Turcicae 1698
 • 740 a Diariusz krotki Negotationis Pokoiu z Portą insimul cum Colligatis pod Salamkemen naznaczoney
 • 740 a Copia Armistitij Moschovitici
 • 740 a Fragment kopiariusza
 • 740 a List Sieniawskiego Adama Mikołaja hetmana w. kor. do senatorów i rycerstwa województwa poznańskiego i kaliskiego 1722
 • 740 a Compendium Łask Matki Bozey przy Kosciele Farnym Ostrowskim w Obrazie Swoim wsławiony od Roku 1705 do 1720
 • 740 a List NN do NN
 • 740 a Uniwersał Skrzetuskiego Andrzeja marszałka konfederacji województwa poznańskiego i kaliskiego 1716
 • 740 a Mowa Rzewuskiego Stanisława Mateusza hetmana w. kor. na sejmie 1720
 • 740 a Oblata zeznania Tarły Franciszka wdy lubelskiego 1715
 • 740 a Uniwersał Eberstetr? Johanna? de gen. ros. 1710
 • 740 a Ekscerpt z listu województwa malborskiego do kanclerza koronnego 1711
 • 740 a Głosy vota Krakowa w sądzie w sprawach podatkowych województwa krakowskiego 1711
 • 740 a Uniwersał wydany w imieniu nacz. wodza wojsk szwedzkich w Niemczech 1713
 • 740 a Replika na Propozycye Dołhorukiego Pełnomocnego Posła Cara Jmci 1713
 • 740 a Proiekt wobmysleniu Płacy Woysku
 • 740 a Respons Na Instructiam woiewodztw Poznańskiego y Kaliskiego 1707
 • 740 a List senatorów do Szembeka Stanisława prymasa 1709
 • 740 a Proroctwo pewnego Człowieka
 • 852 j BK 01597
 • 920 b Pieczęcie opłatkowe i wyciśnięte na papierze, pieczęć lakowa
 • 999 d 19.01.10

Indeksy