Akta do panowania Augusta II [1697-1733].

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01560/2
 • Kopie:
  • BPCim. 3142/2
  • CD 101a/2
  • Mf 6796
 • Tytuł:
  • Archiwum Szembeka
  • Akta do panowania Augusta II [1697-1733]. Vol. 2
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 181 k. 37x24 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • Komput woyska Rzeczypospolitey WXL przysłany w. het: WWXL od króla Imci przez W. [Karola] Załuskiego, kuch. WXL in martio 1713, k. 50-51.
  • Sieniawski Adam Mikołaj, paszport dla NN na przejazd do Węgier tam i z powrotem 1707, k. 1.
  • Sieniawski Adam Mikołaj, Rozkaz dla Rybińskiego, podkomorzego chełmińskiego wymarszu chrągwi nad Pilicę, kwatera główna w Koniecpolu 1708, k. 2.
  • Continuatia dalszego procederu woiennego o szczęśliwy wygrany batalij pułtawski przez [...] cara Imć nad królem szwedzkim" 1709, k. 3.
  • August II, Asygnacja do Komisarzy skarbowych na wypłacenie pensji, rozkaz wypłacenia sumy 4 tys. talarów dla Jana Szembeka 1710, k. 4-5.
  • Asekuracja dla cara Piotra I od Rzeczpospolitej [Szembek Stanisław, prymas Polski, Denhoff Stanisław, marszałek Konfederacji Generalnej] za wydanie Michała Wiśniowieckiego, klana wileńskiego 1710, k. 6-7.
  • Przebendowski Jan Jerzy, podskarbi w. kor., Oblig na 900 tynfów, pożyczonych od Jerzego Piotra Szteynheuzera, piwnicznego król. na ekspedycję Wołłowicza Marcjana Dominika, marszałka w. lit. w poselstwie do cara 1710, k. 8.
  • August II i Fleming do ekonomii malborskiej. Asygnacja na 2000 tal. bitych pensji Tomaszowi Działyńskiemu, wdzie chełmińskiemu 1710, k. 9-10.
  • Reglament albo raczy ordynacya JKMci [...] iako się woiska [...] w komput woisk koronnych przyięte w przyszłych zimowych konsistencyach a prima novembris 1710 zachować y z nich na subsistencyą mieć maią, k. 11-12.
  • Reskrypt na Instrukcyą od [...] Adama Mikołaia [...] Sieniawskiego [...] panom Piotrowi Sokolnickiemu, kasztellanicowi międzyrzeckiemu y [...] Ludwikowi Granowskiemu, staroście mieściskiemu, posłom [...] poznańskiego y kaliskiego woiewództw dany 1710, k. 13-14.
  • Punkta woiewództw wielgopolskich ex necessitati necessitante z JKMcią [...] accordowane w Gdańsku d. 5 decembris Anno 1710" podp. Gruszczyński Adam, klan kaliski, Raczyński Michał, klan gnieźnieński, Kręski Cz. K., sta sztumski, Żychliński Jan Samuel [pieczęcie], k. 15-22.
  • Terminata assygnaciey regimentom saskim w komput woyska Rzpltey wprowadzonym 1710, k. 23.
  • Komput woyska koronnego na Radzie Warszawskiey die 1710 postanowiony oraz y z płacą regularną temuż woysku naznaczoną, k. 24-25.
  • August II Uniwersał ostrzegający o imprezie króla szwedzkiego i Porty Ottomańskiej, zalecający "executionem sancitorum" Walnej Rady Warszawskiej i gotowość "ad expeditionem militarem" 1711, k. 26-27.
  • Mahomet Gerey, sułtan, Uniwersał o wystąpieniu zbrojnym w sojuszu z królem szwedzkim, polskim Stanisławem i hetmanem zaporoskim Filipem Orlikiem przeciwko Moskwie 1711, k. 28-29.
  • August II, Uniwersał do woj. poznańskiego: wyznacza termin sejmiku w Środzie na 12 VI 1711, k. 30.
  • Memoryał [...] Stanisławowi Granowskiemu, generał adiutantowi memu [Sieniawski Adam] ad latus Jego Królewskiey Mci [...] expedyowanemu, dany w Łabiszynie d. 22 7bris 1711, k. 31-32.
  • Instrukcya [...] Krzysztofowi Szembekowi, biskupowi inflantskiemu od Jego Królewskiey Mości [...] do Jego Carskiego Wlcztwa naznaczonemu, dana [...] 27 octobra 1711 [rz.] w obozie pod Stralsundem" [o zwrot Ukrainy i wyprowadzenie wojsk rosyjskich z Polski], k. 33-34.
  • Sieniawski Adam, Rozkaz wystawienia regimentów pieszych 1711, k. 35.
  • Denhoff Bogusław Ernest, gen. artylerii lit., gen. infant. kor., Ordynans komendantom regimentów pieszych w woj. zachodnich, pod komendą Rybińskiego, łowczego kor. o egzekucję wystawienia piechoty z moderunkiem 1711, k. 36-37.
  • Sieniawski Adam do Komisji Fiskalnej w Poznaniu o konieczności wystawienia wojska 1711, k. 38-39.
  • August II do oficerów wojsk rosyjskich stacjonujących w Wielkopolsce o ich nadużyciach w wybieraniu opłat i żywności 1712, k. 40.
  • August II o wyzysku Wielkopolski przez stacjonujące woska rosyjskie, o czym doniósł Karol Unrug, szambelan króla 1712, k. 41.
  • Praesentes na Seymie Warszawskim dwuniedzielnym in Anno 1712 mense aprili [ręką Tomasza Działyńskiego?; na obwolucie napisano "Działyński Tomasz, wda chełmiński"; lista obecności, k. 42-45.
  • Copia listu xcia [...] Dołhorukiego z sejmiku śrzedzkiego do grodu Poznańskiego per oblata podana 1712, k. 46-47.
  • Ewakuacja wojsk carskich Szembek Stanisław, prymas, Wezwanie do gotowości wojska wysłane na sejmik średzki? 1713, k. 48-49.
 • Proweniencja: Tytus Działyński nabył ten rękopis w 1821 r. za pośrednictwem Edwarda Raczyńskiego od dawnego bibliotekarza Dominika Radziwiłła w Nieświeżu, Kajetana Kwiatkowskiego (zob. BK 307, BK 7459)
 • Hasła przedmiotowe:
  • Denhoff, Stanisław Ernest hetman polny litewski, wojewoda płocki (ca 1673-1728)
  • Dołgorukov, Vasilij Lukič rosyjski minister (ca 1670-1739)
  • Działyński, Tomasz wojewoda chełmiński (1656-1714)
  • Granowski, Ludwik starosta mieścicki, poseł województwa poznańskiego 18 w.
  • Granowski, Stanisław generał, adiutant Adama Sieniawskiego 18 w.
  • Gruszczyński, Adam kasztelan kaliski (1670-1712)
  • Karol XII (król Szwecji ; 1682-1718)
  • Kręski, Cz. K. starosta sztumski
  • Orlik, Filip hetman kozacki (1672-1742)
  • Piotr I Wielki (cesarz Rosji ; 1672-1725)
  • Raczyński, Michał Kazimierz wojewoda kaliski, poznański (1650-1737)
  • Rybiński, Jakub Zygmunt wojewoda chełmiński (?-1725)
  • Sokolnicki, Piotr cześnik wschowski, chorąży poznański (?-1758)
  • Stanisław Leszczyński (król Polski ; 1677-1766)
  • Steinhauser, Jerzy Piotr piwniczny królewski 18 w.
  • Szembek, Krzysztof Antoni (prymas Polski ; 1667-1748)
  • Szembek, Stanisław (prymas Polski ; 1650-1721)
  • Unrug, Karol szambelan Augusta II 18 w.
  • Wiśniowiecki, Michał Serwacy hetman wielki litewski, kanclerz wielki litewski (1680-1744)
  • Wołłowicz, Marcjan Dominik marszałek wielki liewski (?-1712)
  • Załuski, Karol kuchmistrz litewski
  • Żychliński, Jan Samuel
  • Komisja Fiskalna (Poznań)
  • Rada Warszawska
  • Sejm (1712) Warszawa
  • Sejmik (1711) Środa
  • Sejmik (1712) Środa
  • Paszporty 18 w.
  • Dyplomacja 18 w.
  • Wojsko 18 w. Polska
  • Wojsko 18 w. Saksonia
  • Żołd 18 w.
  • Koniecpol (pow. częstochowski, woj. śląskie) 18 w.
  • Litwa 18 w.
  • Pilica
  • Połtawa
  • Poznań (woj. wielkopolskie) 18 w.
  • Szwecja 18 w.
  • Turcja 18
  • Ukraina 18 w.
  • Węgry 18 w.
  • Wielkopolska 19 w.
  • Bitwa 1709 r. Połtawa
 • Uwagi: Akta pochodzączęściowo z archiwum Jana Szembeka, kanclerza koronnego 1700-1731.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Akta
 • 240 a Archiwum Szembeka
 • 245 a Akta do panowania Augusta II [1697-1733]. n Vol. 2
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 18 w.
 • 300 a 181 k. c 37x24 cm i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 500 a Akta pochodzączęściowo z archiwum Jana Szembeka, kanclerza koronnego 1700-1731.
 • 520 a Komput woyska Rzeczypospolitey WXL przysłany w. het: WWXL od króla Imci przez W. [Karola] Załuskiego, kuch. WXL in martio 1713, k. 50-51.
 • 520 a Sieniawski Adam Mikołaj, paszport dla NN na przejazd do Węgier tam i z powrotem 1707, k. 1.
 • 520 a Sieniawski Adam Mikołaj, Rozkaz dla Rybińskiego, podkomorzego chełmińskiego wymarszu chrągwi nad Pilicę, kwatera główna w Koniecpolu 1708, k. 2.
 • 520 a Continuatia dalszego procederu woiennego o szczęśliwy wygrany batalij pułtawski przez [...] cara Imć nad królem szwedzkim" 1709, k. 3.
 • 520 a August II, Asygnacja do Komisarzy skarbowych na wypłacenie pensji, rozkaz wypłacenia sumy 4 tys. talarów dla Jana Szembeka 1710, k. 4-5.
 • 520 a Asekuracja dla cara Piotra I od Rzeczpospolitej [Szembek Stanisław, prymas Polski, Denhoff Stanisław, marszałek Konfederacji Generalnej] za wydanie Michała Wiśniowieckiego, klana wileńskiego 1710, k. 6-7.
 • 520 a Przebendowski Jan Jerzy, podskarbi w. kor., Oblig na 900 tynfów, pożyczonych od Jerzego Piotra Szteynheuzera, piwnicznego król. na ekspedycję Wołłowicza Marcjana Dominika, marszałka w. lit. w poselstwie do cara 1710, k. 8.
 • 520 a August II i Fleming do ekonomii malborskiej. Asygnacja na 2000 tal. bitych pensji Tomaszowi Działyńskiemu, wdzie chełmińskiemu 1710, k. 9-10.
 • 520 a Reglament albo raczy ordynacya JKMci [...] iako się woiska [...] w komput woisk koronnych przyięte w przyszłych zimowych konsistencyach a prima novembris 1710 zachować y z nich na subsistencyą mieć maią, k. 11-12.
 • 520 a Reskrypt na Instrukcyą od [...] Adama Mikołaia [...] Sieniawskiego [...] panom Piotrowi Sokolnickiemu, kasztellanicowi międzyrzeckiemu y [...] Ludwikowi Granowskiemu, staroście mieściskiemu, posłom [...] poznańskiego y kaliskiego woiewództw dany 1710, k. 13-14.
 • 520 a Punkta woiewództw wielgopolskich ex necessitati necessitante z JKMcią [...] accordowane w Gdańsku d. 5 decembris Anno 1710" podp. Gruszczyński Adam, klan kaliski, Raczyński Michał, klan gnieźnieński, Kręski Cz. K., sta sztumski, Żychliński Jan Samuel [pieczęcie], k. 15-22.
 • 520 a Terminata assygnaciey regimentom saskim w komput woyska Rzpltey wprowadzonym 1710, k. 23.
 • 520 a Komput woyska koronnego na Radzie Warszawskiey die 1710 postanowiony oraz y z płacą regularną temuż woysku naznaczoną, k. 24-25.
 • 520 a August II Uniwersał ostrzegający o imprezie króla szwedzkiego i Porty Ottomańskiej, zalecający "executionem sancitorum" Walnej Rady Warszawskiej i gotowość "ad expeditionem militarem" 1711, k. 26-27.
 • 520 a Mahomet Gerey, sułtan, Uniwersał o wystąpieniu zbrojnym w sojuszu z królem szwedzkim, polskim Stanisławem i hetmanem zaporoskim Filipem Orlikiem przeciwko Moskwie 1711, k. 28-29.
 • 520 a August II, Uniwersał do woj. poznańskiego: wyznacza termin sejmiku w Środzie na 12 VI 1711, k. 30.
 • 520 a Memoryał [...] Stanisławowi Granowskiemu, generał adiutantowi memu [Sieniawski Adam] ad latus Jego Królewskiey Mci [...] expedyowanemu, dany w Łabiszynie d. 22 7bris 1711, k. 31-32.
 • 520 a Instrukcya [...] Krzysztofowi Szembekowi, biskupowi inflantskiemu od Jego Królewskiey Mości [...] do Jego Carskiego Wlcztwa naznaczonemu, dana [...] 27 octobra 1711 [rz.] w obozie pod Stralsundem" [o zwrot Ukrainy i wyprowadzenie wojsk rosyjskich z Polski], k. 33-34.
 • 520 a Sieniawski Adam, Rozkaz wystawienia regimentów pieszych 1711, k. 35.
 • 520 a Denhoff Bogusław Ernest, gen. artylerii lit., gen. infant. kor., Ordynans komendantom regimentów pieszych w woj. zachodnich, pod komendą Rybińskiego, łowczego kor. o egzekucję wystawienia piechoty z moderunkiem 1711, k. 36-37.
 • 520 a Sieniawski Adam do Komisji Fiskalnej w Poznaniu o konieczności wystawienia wojska 1711, k. 38-39.
 • 520 a August II do oficerów wojsk rosyjskich stacjonujących w Wielkopolsce o ich nadużyciach w wybieraniu opłat i żywności 1712, k. 40.
 • 520 a August II o wyzysku Wielkopolski przez stacjonujące woska rosyjskie, o czym doniósł Karol Unrug, szambelan króla 1712, k. 41.
 • 520 a Praesentes na Seymie Warszawskim dwuniedzielnym in Anno 1712 mense aprili [ręką Tomasza Działyńskiego?; na obwolucie napisano "Działyński Tomasz, wda chełmiński"; lista obecności, k. 42-45.
 • 520 a Copia listu xcia [...] Dołhorukiego z sejmiku śrzedzkiego do grodu Poznańskiego per oblata podana 1712, k. 46-47.
 • 520 a Ewakuacja wojsk carskich Szembek Stanisław, prymas, Wezwanie do gotowości wojska wysłane na sejmik średzki? 1713, k. 48-49.
 • 530 d BPCim. 3142/2
 • 530 d CD 101a/2
 • 530 d Mf 6796
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a Tytus Działyński nabył ten rękopis w 1821 r. za pośrednictwem Edwarda Raczyńskiego od dawnego bibliotekarza Dominika Radziwiłła w Nieświeżu, Kajetana Kwiatkowskiego (zob. BK 307, BK 7459) d BK IX,208 w Działyński Tytus (1796-1861) w Kwiatkowski Kajetan (1769-1852)
 • 600 a Denhoff, Stanisław Ernest c hetman polny litewski, wojewoda płocki d (ca 1673-1728)
 • 600 a Dołgorukov, Vasilij Lukič c rosyjski minister d (ca 1670-1739)
 • 600 a Działyński, Tomasz c wojewoda chełmiński d (1656-1714)
 • 600 a Granowski, Ludwik c starosta mieścicki, poseł województwa poznańskiego d 18 w.
 • 600 a Granowski, Stanisław c generał, adiutant Adama Sieniawskiego d 18 w.
 • 600 a Gruszczyński, Adam c kasztelan kaliski d (1670-1712)
 • 600 a Karol b XII c (król Szwecji ; d 1682-1718)
 • 600 a Kręski, Cz. K. c starosta sztumski
 • 600 a Orlik, Filip c hetman kozacki d (1672-1742)
 • 600 a Piotr b I Wielki c (cesarz Rosji ; d 1672-1725)
 • 600 a Raczyński, Michał Kazimierz c wojewoda kaliski, poznański d (1650-1737)
 • 600 a Rybiński, Jakub Zygmunt c wojewoda chełmiński d (?-1725)
 • 600 a Sokolnicki, Piotr c cześnik wschowski, chorąży poznański d (?-1758)
 • 600 a Stanisław Leszczyński c (król Polski ; d 1677-1766)
 • 600 a Steinhauser, Jerzy Piotr c piwniczny królewski d 18 w.
 • 600 a Szembek, Krzysztof Antoni c (prymas Polski ; d 1667-1748)
 • 600 a Szembek, Stanisław c (prymas Polski ; d 1650-1721)
 • 600 a Unrug, Karol c szambelan Augusta II d 18 w.
 • 600 a Wiśniowiecki, Michał Serwacy c hetman wielki litewski, kanclerz wielki litewski d (1680-1744)
 • 600 a Wołłowicz, Marcjan Dominik c marszałek wielki liewski d (?-1712)
 • 600 a Załuski, Karol c kuchmistrz litewski
 • 600 a Żychliński, Jan Samuel
 • 610 a Komisja Fiskalna (Poznań)
 • 610 a Rada Warszawska
 • 610 a Sejm (1712) Warszawa
 • 610 a Sejmik (1711) Środa
 • 610 a Sejmik (1712) Środa
 • 650 a Paszporty y 18 w.
 • 650 a Dyplomacja y 18 w.
 • 650 a Wojsko y 18 w. z Polska
 • 650 a Wojsko y 18 w. z Saksonia
 • 650 a Żołd y 18 w.
 • 651 a Koniecpol (pow. częstochowski, woj. śląskie) y 18 w.
 • 651 a Litwa y 18 w.
 • 651 a Pilica
 • 651 a Połtawa
 • 651 a Poznań (woj. wielkopolskie) y 18 w.
 • 651 a Szwecja y 18 w.
 • 651 a Turcja y 18
 • 651 a Ukraina y 18 w.
 • 651 a Węgry y 18 w.
 • 651 a Wielkopolska y 19 w.
 • 653 a Bitwa 1709 r. Połtawa
 • 700 a Flemming, Jakub Henryk c koniuszy litewski d (1667-1728)
 • 700 a Przebendowski, Jan Jerzy c wojewoda malborski, podskarbi wielki koronny d (1639-1729)
 • 700 a Szembek, Jan Sebastian c kanclerz wielki koronny d (?-1731)
 • 700 a Sieniawski, Adam Mikołaj c wojewoda bełski, hetman wielki koronny, kasztelan krakowski d (1666-1726)
 • 700 a August b II Mocny c (król Polski ; d 1670-1733)
 • 700 a Denhoff, Bogusław Ernest c generał artylerii litewskiej d (?-1724)
 • 700 a Mahomet Gerey c sułtan d (1648-1719)
 • 740 a August II, Uniwersał do woj. poznańskiego: wyznacza termin sejmiku w Środzie na 12 VI 1711
 • 740 a Denhoff Bogusław Ernest, gen. artylerii lit., gen. infant. kor., Ordynans komendantom regimentów pieszych w woj. zachodnich, pod komendą Rybińskiego, łowczego kor. o egzekucję wystawienia piechoty z moderunkiem 1711
 • 740 a Komput woyska Rzeczypospolitey WXL przysłany w. het: WWXL od króla Imci przez W. [Karola] Załuskiego, kuch. WXL in martio 1713
 • 740 a Ewakuacja wojsk carskich Szembek Stanisław, prymas, Wezwanie do gotowości wojska wysłane na sejmik średzki? 1713
 • 740 a Copia listu xcia [...] Dołhorukiego z sejmiku śrzedzkiego do grodu Poznańskiego per oblata podana 1712
 • 740 a Praesentes na Seymie Warszawskim dwuniedzielnym in Anno 1712 mense aprili
 • 740 a August II o wyzysku Wielkopolski przez stacjonujące woska rosyjskie, o czym doniósł Karol Unrug, szambelan króla 1712
 • 740 a August II do oficerów wojsk rosyjskich stacjonujących w Wielkopolsce o ich nadużyciach w wybieraniu opłat i żywności 1712
 • 740 a Sieniawski Adam do Komisji Fiskalnej w Poznaniu o konieczności wystawienia wojska 1711
 • 740 a Sieniawski Adam Mikołaj, paszport dla NN na przejazd do Węgier tam i z powrotem 1707
 • 740 a Sieniawski Adam Mikołaj, Rozkaz dla Rybińskiego, podkomorzego chełmińskiego wymarszu chrągwi nad Pilicę, kwatera główna w Koniecpolu 1708
 • 740 a Continuatia dalszego procederu woiennego o szczęśliwy wygrany batalij pułtawski przez [...] cara Imć nad królem szwedzkim" 1709
 • 740 a August II, Asygnacja do Komisarzy skarbowych na wypłacenie pensji, rozkaz wypłacenia sumy 4 tys. talarów dla Jana Szembeka 1710
 • 740 a Asekuracja dla cara Piotra I od Rzeczpospolitej [Szembek Stanisław, prymas Polski, Denhoff Stanisław, marszałek Konfederacji Generalnej] za wydanie Michała Wiśniowieckiego, klana wileńskiego 1710
 • 740 a Przebendowski Jan Jerzy, podskarbi w. kor., Oblig na 900 tynfów, pożyczonych od Jerzego Piotra Szteynheuzera, piwnicznego król. na ekspedycję Wołłowicza Marcjana Dominika, marszałka w. lit. w poselstwie do cara 1710
 • 740 a August II i Fleming do ekonomii malborskiej. Asygnacja na 2000 tal. bitych pensji Tomaszowi Działyńskiemu, wdzie chełmińskiemu 1710
 • 740 a Reglament albo raczy ordynacya JKMci [...] iako się woiska [...] w komput woisk koronnych przyięte w przyszłych zimowych konsistencyach a prima novembris 1710 zachować y z nich na subsistencyą mieć maią
 • 740 a Reskrypt na Instrukcyą od [...] Adama Mikołaia [...] Sieniawskiego [...] panom Piotrowi Sokolnickiemu, kasztellanicowi międzyrzeckiemu y [...] Ludwikowi Granowskiemu, staroście mieściskiemu, posłom [...] poznańskiego y kaliskiego woiewództw dany 1710
 • 740 a Punkta woiewództw wielgopolskich ex necessitati necessitante z JKMcią [...] accordowane w Gdańsku d. 5 decembris Anno 1710" podp. Gruszczyński Adam, klan kaliski, Raczyński Michał, klan gnieźnieński, Kręski Cz. K., sta sztumski, Żychliński Jan Samuel [pieczęcie]
 • 740 a Terminata assygnaciey regimentom saskim w komput woyska Rzpltey wprowadzonym 1710
 • 740 a Komput woyska koronnego na Radzie Warszawskiey die 1710 postanowiony oraz y z płacą regularną temuż woysku naznaczoną
 • 740 a August II Uniwersał ostrzegający o imprezie króla szwedzkiego i Porty Ottomańskiej, zalecający "executionem sancitorum" Walnej Rady Warszawskiej i gotowość "ad expeditionem militarem" 1711
 • 740 a Mahomet Gerey, sułtan, Uniwersał o wystąpieniu zbrojnym w sojuszu z królem szwedzkim, polskim Stanisławem i hetmanem zaporoskim Filipem Orlikiem przeciwko Moskwie 1711
 • 740 a Memoryał [...] Stanisławowi Granowskiemu, generał adiutantowi memu [Sieniawski Adam] ad latus Jego Królewskiey Mci [...] expedyowanemu, dany w Łabiszynie d. 22 7bris 1711
 • 740 a Instrukcya [...] Krzysztofowi Szembekowi, biskupowi inflantskiemu od Jego Królewskiey Mości [...] do Jego Carskiego Wlcztwa naznaczonemu, dana [...] 27 octobra 1711 [rz.] w obozie pod Stralsundem" [o zwrot Ukrainy i wyprowadzenie wojsk rosyjskich z Polski]
 • 740 a Sieniawski Adam, Rozkaz wystawienia regimentów pieszych 1711
 • 852 j BK 01560/2 n 1
 • 999 d 18.11.22

Indeksy