Akta i korespondencje głównie królów Zygmunta III, Władysława IV, Jana Kazimierza, Jana III Sobieskiego, Michała Wiśniowieckiego, Staniaława Augusta dotyczące przeważnie rodziny Kierłów i Obuchowiczów

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02649
 • Kopie: Mf 2352
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Akta i korespondencje głównie królów Zygmunta III, Władysława IV, Jana Kazimierza, Jana III Sobieskiego, Michała Wiśniowieckiego, Staniaława Augusta dotyczące przeważnie rodziny Kierłów i Obuchowiczów
 • Miejsce i czas powstania: 16-19 w.
 • Opis fizyczny: 86 k. 2° i mniejsze.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac., rus.
 • Zawartość:
  • Instrukcja poselska dla posłów woj. mińskiego na sejm warszawski, 21 VIII 1788, k. 73-76
  • Edward Juszkiewicz, prowincjał litewski obserwantów, mianuje Filipa Obuchowicza syndykiem klasztoru w Mozyrzu, 29 XII 1808, k. 85
  • Kopia korespondencji z Walerianem Wąsowskim, prowincjałem pijarów, 12 XII 1787, k. 81-84
  • Ekstrakt z akt kapituły nieświeskiej zakonu franciszkanów-obserwantów, 28 VIII 1790, k. 79-80
  • Stanisław August Poniatowski mianuje Jerzego Niehrejewskiego generałem powiatu mozyrskiego, 20 VIII 1785, k. 77-78
  • M. in. również Uniwersały: Jana Zamoyskiego 1589, Jerzego Rakoczego 1657,
  • Nadania królewskie w woj. smoleńskim, laudum sejmiku nowogrodzkiego z 1780. (1589-1829).
  • Korespondenci: Denhof Gerhard, Firlej Hehryk bp przem., Glinka Aleksander, Hamski Antoni, Hamski Jan, Kierło Andrzej, Kierło Daćbóg, Kierło Gabriel, [Kiszka Janusz] woj. połocki, [Łubieński Maciej] arcybp. gnieźn., Obuchowicz Filip Kazimierz woj. smol., Obuchowicz Józef , Obuchowicz Teodor, Radziwiłł Janusz, Radziwiłł Zygmunt Karol, Sapieha Kazimierz Jan, Tyszkiewicz Dominik, Weiher Jakub, Weiher Ludwik, Weiher M[elchior], Woyna [Szymon] kaszt. brzeski, Wścieklica, Zamoyski Tomasz.
  • Jan Zamoyski do Mikołaja Łączyńskiego, pisarza skarbu koronnego, 14 XII 1584, k. 1
  • Jan Zamoyski do starostów i dzierżawców dóbr królewskich w woj. ruskim, 29 VII 1589, k. 2-3
  • List Zygmunta III Wazy, j. rus., 14 V 1598, k. 4
  • Tomasz Zamoyski do Mikołaja Kiszki, wojewody dorpackiego, Janusza Kiszki, rotmistrza wojsk J.K.M. i Krzysztofa Kiszki, 12 VIII 1620, k. 5-6
  • Władysław Zygmunt (Waza) do Daćboga [Bogdana] Kierły, 10 XI 1626, k. 7-8
  • M[elchior] Weiher, wojewoda chełmiński, do Daćboga [Bogdana] Kierły, 16 IV 1627, k. 9-10
  • Władysław Zygmunt (Waza) do Daćboga [Bogdana] Kierły, 11 XI 1628, k. 11-12
  • Władysław Zygmunt (Waza) nadaje Daćbogowi Kierle, jego rodzinie i potomnym, miejscowość Poczapów (woj. smoleńskie) z przyległościami, 28 X 1629, k. 13
  • Władysław Zygmunt (Waza) do Daćboga [Bogdana] Kierły, 31 VIII 1630, k. 14-15
  • Władysław Zygmunt (Waza) do Daćboga [Bogdana] Kierły, 5 X 1630, k. 16-17
  • Władysław Zygmunt (Waza) do Kierły (?), 15 XII 1630, k. 18-19
  • Władysław Zygmunt (Waza) do Daćboga [Bogdana] Kierły, b.d., k. 20-21
  • Henryk Firlej, bp przemyski, do Daćboga [Bogdana] Kierły, 16 VII 1633, k. 22-23
  • Władysław IV nadaje Zygmuntowi Karolowi Radziwiłłowi dobra w starostwie poczapowskim za zasługi w eskpedycji moskiewskiej, 15 IV 1634, k. 24
  • Zygmunt Karol Radziwiłł, Jerzy Tyszkiewicz bp, Aleksander Kiszka, Adam Kazanowski, 4 V 1636, k. 25-26
  • Gwarancja Władysława IV dotycząca nadania Gabrielowi Kierle ziem sąsiadujących z majętnością poczapowską z przyszłego rozgraniczenia z Moskwą, 13 XII 1634, k. 27
  • Zgoda Władysława IV na nałożenie myta mostowego przez Gabriela Kierłę na zbudowanym przez niego moście nad rzeką [Sudostą], 16 II 1637, k. 28
  • Władysław IV nadaje Mikołajowi Tryznie, podskarbiemu Wlk. Ks. Lit., i jego żonie Krystynie Wołowiczownej wieś Rakanczyszki (dawniej Jurgiszki), wieś Wierbuszki oraz folwark i wieś Hayduny w woj. wileńskim, 26 II 1637, k. 29
  • Władysław IV wzywa Mikołaja Tryznę z małżonką Krystyną Wołowiczowną i Gabriela Kierłę na termin z Adamem Kuczyną o granice majętności i samodzielne rozstrzygnięcie sporu, 18 XI 1639, k. 30
  • Władysław IV nadaje plebanowi poczepowskiemu dwie wsie i grunta do nich przyległe, 17 VII 1640, k. 31
  • Mandat Władysława IV zlecający [Stanisławowi] Maliszewskiemu, mierniczemu smoleńskiemu, wymierzenie 120 włók w woj. smoleńskim stanie katyńskim dla Filipa Kazimierza Obuchowicza, 30 IX 1641, k. 32-33
  • Władysław IV zgadza się na cedowanie przez Adama Kuczynę dóbr Rohowa i Bołotychowa na rzecz Gabriela Kierły, 14 V 1644, k. 34
  • Gerard Dönhoff, wojewoda pomorski, do Gabriela Kierły, 27 X 1643, k. 35-36
  • Jan Kazimierz, mocą prawa patronatu królewskiego, prezentuje Zachariasza Obuchowicza na dziekanię smoleńską, 14 I 1650, k. 37
  • Mandat Jana Kazimierza zlecający Tomaszowi Racewiczowi, mierniczemu smoleńskiemu, wymierzenie pewnych pustoszy dla Filipa Kazimierza Obuchowicza, 18 II 1650, k. 38
  • Jan Kazimierz wyraża zgodę na cedowanie przez Jana Wścieklicę, wójta wierzbołowskiego, tegoż wójtostwa i czterech włók na rzecz Aleksandra Glinki, 11 VI 1650, k. 39
  • List Jana Kazimierza do N.N., 1650, k. 40 (zachowany częściowo)
  • Jan Kazimierz nadaje Filipowi Kazimierzowi Obuchowiczowi, pisarzowi Wlk. Ks. Lit., mieszkanie w kamienicy Łukasza Drewny, rajcy i aptekarza warszawskiego, 23 XI 1651, k. 41
  • Jan Kazimierz ustanawia komisarzy, tj. Ostafiego [Eustachego] Kierdeja, kasztelana smoleńskiego, Aleksandra Buchowieckiego, podkomorzego grodzieńskiego i Jana Sopoćkę, sędziego ziemskiego grodzieńskiego, w sprawie między dobrami dziedzicznymi Jana Woyny i dobrami królewskimi w leśnictwie perstuńskim, 25 I 1652, k. 42-43
  • Jan Kazimierz upomina Piotra Kazimierza Wiażewicza, podwojewodziego smoleńskiego, aby nie czynił pustoszenia w dobrach Żankowo , 30 I 1652, k. 44
  • Janusz ks. Radziwiłł do [Janusza Kiszki], wojewody połockiego, 29 III 1652, k. 45-46
  • Jan Kazimierz wzywa wszystkich urzędników, dygnitarzy i rycerstwo woj. smoleńskiego do podległości władzy wojewody smoleńskiego [Filipa Kazimierza Obuchowicza], 8 VI 1654, k. 47
  • Kopia listu abpa gnieźnieńskiego [Andrzeja Leszczyńskiego] do króla [Jana Kazimierza] w sprawie wojewody smoleńskiego [Filipa Kazimierza Obuchowicza], 29 XII 1654, k. 48
  • Jan Kazimierz do Jakuba Weyhera, wojewody malborskiego, 4 I 1656, k. 49-50
  • Jan Kazimierz do Ludwika Weyhera, wojewody malborskiego (!), 10 I 1656, k. 51-52
  • Uniwersał Jakuba Weyhera, wojewody malborskiego i starosty generalnego ziem pruskich, w sprawie zebrania pospolitego ruszenia, 28 IV 165[...], k. 53
  • Jerzy Rakoczy udziela miastu Siemiatycze salwagwardii ze strony wojsk siedmiogrodzkich, 7 [...] 1657, k. 54
  • Jan Kazimierz zezwala Teodorowi Obuchowiczowi, wojewodzicowi smoleńskiemu, na windykowanie sum sprzedanych iure caduco przez Pawła Sieńczyłę, 26 IV 1657, k. 55
  • Paweł Sapieha, hetman wlk. lit., udziela pułkowi wojewodzica smoleńskiego [Teodora Obuchowicza] wytchnienia i wzywa obywateli powiatu pińskiego do udzielenia wszelkiej pomocy, 15 V 1658, k. 56
  • Jan Kazimierz zamienia Gabrielowi Kierle i jego spadkobiercom prawo lennego posiadania miasta Poczepowa z przyległościami na prawo wieczystego i dziedzicznego posiadania, 15 I 1665, k. 57
  • Michał Korybut Wiśniowiecki wzywa dostojników i urzędników, tj. Benedykta Żuchorskiego, kanonika wileńskiego, [Mateusza Jana] Zakrzewskiego, sędziego ziemskiego wileńskiego i [Stanisława Olszewskiego], sędziego grodzkiego oszmiańskiego, o nieblokowanie poboru taksy przez urzędników mianowanych przez króla, 15 X 1672, k. 58
  • Glejt Jana III Sobieskiego dla Dominika Obuchowicza, 4 IV 1677, k. 59-60
  • Jan III Sobieski mianuje Andrzeja Kierłę marszałkiem starodubowskim, 20 VII 1682, k. 61
  • Glejt Jana III Sobieskiego dla Dominika Tyszkiewicza, podkomorzego słonimskiego, i Krystyny z Kozielska Ogińskiej małżonków do rozprawy w sprawie długów zmarłego Andrzeja Kierły, marszałka starodubowskiego, 9 VIII 1692, k. 62-63
  • Laudum sejmiku nowogródzkiego podane do akt grodzkich przez Michała Bemowicza, posła z sejmiku nowogródzkiego, wraz z podpisami szlachty woj. nowogródzkiego, 23 VIII 1780, k. 64-69
  • List Michała Serwacego Wiśniowieckiego, hetmana wlk. lit., do porucznika roty pancernej krajczego litewskiego, 13 XII 1704, k. 70
  • Patent porucznikowski chorążego Jakuba Sapoty Hamskiego wydany przez Stanisława Denhoffa, wojewodę połockiego i hetmana polnego lit., 15 III 1736, k. 71
  • Metryka chrztu Jerzego Kajetana Wojciecha Obuchowicza, syna Ignacego i Eleonory, ur. 24 IV 1763, ochrzczonego w m. Kleck 15 V 1763, k. 72
  • Patent gubernii mińskiej potwierdzający stan szlachecki Antoniego, syna Jana Hamskiego h. Suchekomnaty i jego przodków do pięciu pokoleń, 24 VII 1829, k. 86
 • Proweniencja:
  • Zakup antykwaryczny
  • Pochodzi prawdopodobnie z Arch. Obuchowiczów w Lipnie woj. nowogr.
  • Z BK 1607
 • Hasła przedmiotowe:
  • Niesiołowski Józef?
  • Sejmik nowogrodzki 1780
  • Literatura podróżnicza 17 w. Polska
  • Pamiętniki 17 w. Polska
  • Korespondencja dyplomatyczna 17 w.
  • Lipno (Litwa) 17 w.
  • Nowogród (Litwa) 17 w.
  • Poczepow (Rosja) 17 w.
  • Smoleńsk (Rosja) 17 w.
 • Uwagi:
  • Uszkodz. przez wilgoć, naddarcia i wycięcia
  • Pap., 1 perg.

MARC

 • 130 $a Akta i korespondencje głównie królów
 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Akta i korespondencje głównie królów Zygmunta III, Władysława IV, Jana Kazimierza, Jana III Sobieskiego, Michała Wiśniowieckiego, Staniaława Augusta dotyczące przeważnie rodziny Kierłów i Obuchowiczów
 • 250 $a W większ. oryg. (z rozdart. rkpsu)
 • 260 $c 16-19 w.
 • 300 $a 86 k. $c 2° i mniejsze.
 • 340 $d Rkps $e luźne
 • 500 $a Uszkodz. przez wilgoć, naddarcia i wycięcia
 • 500 $a Pap., 1 perg.
 • 520 $a Instrukcja poselska dla posłów woj. mińskiego na sejm warszawski, 21 VIII 1788, k. 73-76
 • 520 $a Edward Juszkiewicz, prowincjał litewski obserwantów, mianuje Filipa Obuchowicza syndykiem klasztoru w Mozyrzu, 29 XII 1808, k. 85
 • 520 $a Kopia korespondencji z Walerianem Wąsowskim, prowincjałem pijarów, 12 XII 1787, k. 81-84
 • 520 $a Ekstrakt z akt kapituły nieświeskiej zakonu franciszkanów-obserwantów, 28 VIII 1790, k. 79-80
 • 520 $a Stanisław August Poniatowski mianuje Jerzego Niehrejewskiego generałem powiatu mozyrskiego, 20 VIII 1785, k. 77-78
 • 520 $a M. in. również Uniwersały: Jana Zamoyskiego 1589, Jerzego Rakoczego 1657,
 • 520 $a Nadania królewskie w woj. smoleńskim, laudum sejmiku nowogrodzkiego z 1780. (1589-1829).
 • 520 $a Korespondenci: Denhof Gerhard, Firlej Hehryk bp przem., Glinka Aleksander, Hamski Antoni, Hamski Jan, Kierło Andrzej, Kierło Daćbóg, Kierło Gabriel, [Kiszka Janusz] woj. połocki, [Łubieński Maciej] arcybp. gnieźn., Obuchowicz Filip Kazimierz woj. smol., Obuchowicz Józef , Obuchowicz Teodor, Radziwiłł Janusz, Radziwiłł Zygmunt Karol, Sapieha Kazimierz Jan, Tyszkiewicz Dominik, Weiher Jakub, Weiher Ludwik, Weiher M[elchior], Woyna [Szymon] kaszt. brzeski, Wścieklica, Zamoyski Tomasz.
 • 520 $a Jan Zamoyski do Mikołaja Łączyńskiego, pisarza skarbu koronnego, 14 XII 1584, k. 1
 • 520 $a Jan Zamoyski do starostów i dzierżawców dóbr królewskich w woj. ruskim, 29 VII 1589, k. 2-3
 • 520 $a List Zygmunta III Wazy, j. rus., 14 V 1598, k. 4
 • 520 $a Tomasz Zamoyski do Mikołaja Kiszki, wojewody dorpackiego, Janusza Kiszki, rotmistrza wojsk J.K.M. i Krzysztofa Kiszki, 12 VIII 1620, k. 5-6
 • 520 $a Władysław Zygmunt (Waza) do Daćboga [Bogdana] Kierły, 10 XI 1626, k. 7-8
 • 520 $a M[elchior] Weiher, wojewoda chełmiński, do Daćboga [Bogdana] Kierły, 16 IV 1627, k. 9-10
 • 520 $a Władysław Zygmunt (Waza) do Daćboga [Bogdana] Kierły, 11 XI 1628, k. 11-12
 • 520 $a Władysław Zygmunt (Waza) nadaje Daćbogowi Kierle, jego rodzinie i potomnym, miejscowość Poczapów (woj. smoleńskie) z przyległościami, 28 X 1629, k. 13
 • 520 $a Władysław Zygmunt (Waza) do Daćboga [Bogdana] Kierły, 31 VIII 1630, k. 14-15
 • 520 $a Władysław Zygmunt (Waza) do Daćboga [Bogdana] Kierły, 5 X 1630, k. 16-17
 • 520 $a Władysław Zygmunt (Waza) do Kierły (?), 15 XII 1630, k. 18-19
 • 520 $a Władysław Zygmunt (Waza) do Daćboga [Bogdana] Kierły, b.d., k. 20-21
 • 520 $a Henryk Firlej, bp przemyski, do Daćboga [Bogdana] Kierły, 16 VII 1633, k. 22-23
 • 520 $a Władysław IV nadaje Zygmuntowi Karolowi Radziwiłłowi dobra w starostwie poczapowskim za zasługi w eskpedycji moskiewskiej, 15 IV 1634, k. 24
 • 520 $a Zygmunt Karol Radziwiłł, Jerzy Tyszkiewicz bp, Aleksander Kiszka, Adam Kazanowski, 4 V 1636, k. 25-26
 • 520 $a Gwarancja Władysława IV dotycząca nadania Gabrielowi Kierle ziem sąsiadujących z majętnością poczapowską z przyszłego rozgraniczenia z Moskwą, 13 XII 1634, k. 27
 • 520 $a Zgoda Władysława IV na nałożenie myta mostowego przez Gabriela Kierłę na zbudowanym przez niego moście nad rzeką [Sudostą], 16 II 1637, k. 28
 • 520 $a Władysław IV nadaje Mikołajowi Tryznie, podskarbiemu Wlk. Ks. Lit., i jego żonie Krystynie Wołowiczownej wieś Rakanczyszki (dawniej Jurgiszki), wieś Wierbuszki oraz folwark i wieś Hayduny w woj. wileńskim, 26 II 1637, k. 29
 • 520 $a Władysław IV wzywa Mikołaja Tryznę z małżonką Krystyną Wołowiczowną i Gabriela Kierłę na termin z Adamem Kuczyną o granice majętności i samodzielne rozstrzygnięcie sporu, 18 XI 1639, k. 30
 • 520 $a Władysław IV nadaje plebanowi poczepowskiemu dwie wsie i grunta do nich przyległe, 17 VII 1640, k. 31
 • 520 $a Mandat Władysława IV zlecający [Stanisławowi] Maliszewskiemu, mierniczemu smoleńskiemu, wymierzenie 120 włók w woj. smoleńskim stanie katyńskim dla Filipa Kazimierza Obuchowicza, 30 IX 1641, k. 32-33
 • 520 $a Władysław IV zgadza się na cedowanie przez Adama Kuczynę dóbr Rohowa i Bołotychowa na rzecz Gabriela Kierły, 14 V 1644, k. 34
 • 520 $a Gerard Dönhoff, wojewoda pomorski, do Gabriela Kierły, 27 X 1643, k. 35-36
 • 520 $a Jan Kazimierz, mocą prawa patronatu królewskiego, prezentuje Zachariasza Obuchowicza na dziekanię smoleńską, 14 I 1650, k. 37
 • 520 $a Mandat Jana Kazimierza zlecający Tomaszowi Racewiczowi, mierniczemu smoleńskiemu, wymierzenie pewnych pustoszy dla Filipa Kazimierza Obuchowicza, 18 II 1650, k. 38
 • 520 $a Jan Kazimierz wyraża zgodę na cedowanie przez Jana Wścieklicę, wójta wierzbołowskiego, tegoż wójtostwa i czterech włók na rzecz Aleksandra Glinki, 11 VI 1650, k. 39
 • 520 $a List Jana Kazimierza do N.N., 1650, k. 40 (zachowany częściowo)
 • 520 $a Jan Kazimierz nadaje Filipowi Kazimierzowi Obuchowiczowi, pisarzowi Wlk. Ks. Lit., mieszkanie w kamienicy Łukasza Drewny, rajcy i aptekarza warszawskiego, 23 XI 1651, k. 41
 • 520 $a Jan Kazimierz ustanawia komisarzy, tj. Ostafiego [Eustachego] Kierdeja, kasztelana smoleńskiego, Aleksandra Buchowieckiego, podkomorzego grodzieńskiego i Jana Sopoćkę, sędziego ziemskiego grodzieńskiego, w sprawie między dobrami dziedzicznymi Jana Woyny i dobrami królewskimi w leśnictwie perstuńskim, 25 I 1652, k. 42-43
 • 520 $a Jan Kazimierz upomina Piotra Kazimierza Wiażewicza, podwojewodziego smoleńskiego, aby nie czynił pustoszenia w dobrach Żankowo , 30 I 1652, k. 44
 • 520 $a Janusz ks. Radziwiłł do [Janusza Kiszki], wojewody połockiego, 29 III 1652, k. 45-46
 • 520 $a Jan Kazimierz wzywa wszystkich urzędników, dygnitarzy i rycerstwo woj. smoleńskiego do podległości władzy wojewody smoleńskiego [Filipa Kazimierza Obuchowicza], 8 VI 1654, k. 47
 • 520 $a Kopia listu abpa gnieźnieńskiego [Andrzeja Leszczyńskiego] do króla [Jana Kazimierza] w sprawie wojewody smoleńskiego [Filipa Kazimierza Obuchowicza], 29 XII 1654, k. 48
 • 520 $a Jan Kazimierz do Jakuba Weyhera, wojewody malborskiego, 4 I 1656, k. 49-50
 • 520 $a Jan Kazimierz do Ludwika Weyhera, wojewody malborskiego (!), 10 I 1656, k. 51-52
 • 520 $a Uniwersał Jakuba Weyhera, wojewody malborskiego i starosty generalnego ziem pruskich, w sprawie zebrania pospolitego ruszenia, 28 IV 165[...], k. 53
 • 520 $a Jerzy Rakoczy udziela miastu Siemiatycze salwagwardii ze strony wojsk siedmiogrodzkich, 7 [...] 1657, k. 54
 • 520 $a Jan Kazimierz zezwala Teodorowi Obuchowiczowi, wojewodzicowi smoleńskiemu, na windykowanie sum sprzedanych iure caduco przez Pawła Sieńczyłę, 26 IV 1657, k. 55
 • 520 $a Paweł Sapieha, hetman wlk. lit., udziela pułkowi wojewodzica smoleńskiego [Teodora Obuchowicza] wytchnienia i wzywa obywateli powiatu pińskiego do udzielenia wszelkiej pomocy, 15 V 1658, k. 56
 • 520 $a Jan Kazimierz zamienia Gabrielowi Kierle i jego spadkobiercom prawo lennego posiadania miasta Poczepowa z przyległościami na prawo wieczystego i dziedzicznego posiadania, 15 I 1665, k. 57
 • 520 $a Michał Korybut Wiśniowiecki wzywa dostojników i urzędników, tj. Benedykta Żuchorskiego, kanonika wileńskiego, [Mateusza Jana] Zakrzewskiego, sędziego ziemskiego wileńskiego i [Stanisława Olszewskiego], sędziego grodzkiego oszmiańskiego, o nieblokowanie poboru taksy przez urzędników mianowanych przez króla, 15 X 1672, k. 58
 • 520 $a Glejt Jana III Sobieskiego dla Dominika Obuchowicza, 4 IV 1677, k. 59-60
 • 520 $a Jan III Sobieski mianuje Andrzeja Kierłę marszałkiem starodubowskim, 20 VII 1682, k. 61
 • 520 $a Glejt Jana III Sobieskiego dla Dominika Tyszkiewicza, podkomorzego słonimskiego, i Krystyny z Kozielska Ogińskiej małżonków do rozprawy w sprawie długów zmarłego Andrzeja Kierły, marszałka starodubowskiego, 9 VIII 1692, k. 62-63
 • 520 $a Laudum sejmiku nowogródzkiego podane do akt grodzkich przez Michała Bemowicza, posła z sejmiku nowogródzkiego, wraz z podpisami szlachty woj. nowogródzkiego, 23 VIII 1780, k. 64-69
 • 520 $a List Michała Serwacego Wiśniowieckiego, hetmana wlk. lit., do porucznika roty pancernej krajczego litewskiego, 13 XII 1704, k. 70
 • 520 $a Patent porucznikowski chorążego Jakuba Sapoty Hamskiego wydany przez Stanisława Denhoffa, wojewodę połockiego i hetmana polnego lit., 15 III 1736, k. 71
 • 520 $a Metryka chrztu Jerzego Kajetana Wojciecha Obuchowicza, syna Ignacego i Eleonory, ur. 24 IV 1763, ochrzczonego w m. Kleck 15 V 1763, k. 72
 • 520 $a Patent gubernii mińskiej potwierdzający stan szlachecki Antoniego, syna Jana Hamskiego h. Suchekomnaty i jego przodków do pięciu pokoleń, 24 VII 1829, k. 86
 • 530 $d Mf 2352
 • 541 $c a $d 1959 $e 3704 (druki)
 • 541 $c a $d 1959 $e 3143
 • 541 $c a $d 1959 $e 3703 (część)
 • 546 $a Pol., łac., rus.
 • 561 $a Zakup antykwaryczny
 • 561 $a Pochodzi prawdopodobnie z Arch. Obuchowiczów w Lipnie woj. nowogr.
 • 561 $a Z BK 1607
 • 600 $a Niesiołowski Józef?
 • 610 $a Sejmik nowogrodzki 1780
 • 650 $a Literatura podróżnicza $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Pamiętniki $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Korespondencja dyplomatyczna $y 17 w.
 • 651 $a Lipno (Litwa) $y 17 w.
 • 651 $a Nowogród (Litwa) $y 17 w.
 • 651 $a Poczepow (Rosja) $y 17 w.
 • 651 $a Smoleńsk (Rosja) $y 17 w.
 • 700 $a Maliszewicz Stanisław $c mierniczy smoleński
 • 700 $a Denhoff Gerard $c wda pomorski $d (ca 1598-1648)
 • 700 $a Denhoff Stanisław $c hetman polny lit. $d (1673-1728)
 • 700 $a Drewno Łukasz $c aptekarz warszawski
 • 700 $a Jan Kazimierz $c (król polski ; $d 1609-1672)
 • 700 $a Jan $b III Sobieski $c (król polski ; $d 1629-1698)
 • 700 $a Jerzy $b II Rakoczy $c (książę Siedmiogrodu ; $d 1621-1660)
 • 700 $a Kierdej Eustachy $c klan smoleński
 • 700 $a Obuchowicz Józef $c podwojewodzy nowogrodzki
 • 700 $a Obuchowicz Zachariasz $c dziekan smoleński
 • 700 $a Michał Korybut Wiśniowiecki $c (król polski ; $d 1640-1673)
 • 700 $a Łączyński Mikołaj $c pisarz skarbu koronnego
 • 700 $a Kiszka Mikołaj $c podskarbi w. lit., woj. dorpacki
 • 700 $a Kiszka Krzysztof $c cześnik lit.
 • 700 $a Tryzna Mikołaj $c pisarz ziem. i pisarz WXL
 • 700 $a Zamoyski Tomasz $c kanclerz w. kor. $d (1594-1638)
 • 700 $a Wścieklica Janusz $c wójt wierzbołowski
 • 700 $a Woyna Szymon $c klan brzeski
 • 700 $a Wejher Melchior $c podskarbi ziem pruskich, wda chełmiński
 • 700 $a Niehrejewski Jerzy $c gen. pow. mozyrskiego
 • 700 $a Hamski Jakub $c por.
 • 700 $a Wiśniowiecki Michał Serwacy $c hetman w. lit., kanclerz w. lit. $d (1680- 1744)
 • 700 $a Obuchowicz Dominik
 • 700 $a Olszewski Stanisław $c sędzia gr. oszmiański
 • 700 $a Zakrzewski Mateusz Jan $c sędzia z. wileński
 • 700 $a Żuchorski Benedykt $c kan., bp wileński
 • 700 $a Sapieha Paweł Jan $c hetman wlk. lit.
 • 700 $a Leszczyński Andrzej $c abp gnieźn.
 • 700 $a Sopoćko Jan $c sędzia ziem. grodzieński
 • 700 $a Buchowiecki Aleksander $c podkom. grodzieński
 • 700 $a Tryzna z Wołowiczów Krystyna
 • 700 $a Wejher Ludwik $c klan elbląski, wda pomorski
 • 700 $a Wejher Jakub $c klan chełmski, wda malborski
 • 700 $a Tyszkiewicz Dominik Aleksander $c podkomorzy słonimski
 • 700 $a Sapieha Kazimierz Jan $c wda wileński, hetman polny, w. lit.
 • 700 $a Radziwiłł Zygmunt Karol $c krajczy królowej, wda nowogrodzki
 • 700 $a Radziwiłł Janusz $c hetman polny, w. lit., wda wileński
 • 700 $a Stanisław August Poniatowski $c (król polski ; $d 1732-1798)
 • 700 $a Władysław $b IV Waza $c (król polski ; $d 1595-1648)
 • 700 $a Zamoyski Jan $b I $c kancl. w. kor., hetman w. kor. $d (1542-1605)
 • 700 $a Zygmunt $b III Waza $c (król polski ; $d 1566-1632)
 • 700 $a Łubieński Maciej $c sekr. król., arcbp gnieźn. $d (1572-1652)
 • 700 $a Obuchowicz Filip Kazimierz $c wda witebski, pisarz w. lit. $d (?-1656)
 • 700 $a Kiszka Janusz $c hetman polny i w. lit. $d (1586-1653)
 • 700 $a Kierło Gabriel $c marsz. starodubowski
 • 700 $a Kierło Daćbóg $c marsz. starodubowski
 • 700 $a Kierło Andrzej $c marsz. starodubowski
 • 700 $a Jerzy $b II Rakoczy $c (książę Siedmiogrodu ; $d (1621-1660)
 • 700 $a Hamski Antoni
 • 700 $a Hamski Jan
 • 700 $a Glinka Aleksander $c wójt wierzbołowski
 • 700 $a Firlej Henryk $c sekr. król., bp pozn. $d (1574-1626)
 • 740 $a Uniwersały: Jana Zamoyskiego 1589, Jerzego Rakoczego 1657,
 • 740 $a Nadania królewskie w woj. smoleńskim, |laudum sejmiku nowogrodzkiego z 1780. 1589-1829.
 • 777 $a Obuchowicz Teodor dworzanin król., podkomorzy, kaszt. nowogródzki $t Diariusz 1657-1707
 • 852 $j BK 02649 $q Def.
 • 920 $b opłatkowa $d Jan Zamoyski $e kanclerska
 • 920 $b opłatkowa $d Władysław IV Waza $e królewska
 • 999 $d 19.08.01

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 02649