"Acta sub Sigismundo I Anni 1546, 1548"

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00221
 • Kopie:
  • Mf 782
  • CD 111a
  • BPCim 3155
  • CD 111a
 • Tytuł:
  • Acta Tomiciana
  • "Acta sub Sigismundo I Anni 1546, 1548"
 • Miejsce i czas powstania: 16 w.
 • Opis fizyczny: 242 k. 31,5x21,5 cm
 • Oprawa: Półskórek, 19 w.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • Rkps prawdopodobnie kop. na zlecenie A. Naruszewicza; na wykljece okładki miała się znajdować notka: "przepisana od JMPana Mokokta 1783 d. 2 Martii przyniósł". Rkps wpisano do inw. biblioteki w 1870 r. Są to materiały "Tek Górskiego" do ostatnich tomów III redakcji Actów Tomicjanów. Rkps zawiera 166 tekstów.
  • 53. Sigismundo Augusto regi Poloniae iuniori Sigismundus I rex Poloniae, b.m. [maj 1546], s. 124-125.
  • 54. Sigismundo Augusto regi iuniori Sigismundus primus rex Poloniae, b.m. [czerwiec-lipiec? 1546], s. 125-126.
  • 55. Alberto duci Prussiae Sigismundus primus rex Poloniae, [Kraków 1546], s. 126-127.
  • 56. Carlo Quinto imperatori Romanorum Sigismundus primus rex Poloniae, Kraków 29 VII 1546, s. 128.
  • 57. Legatio ad Carolum Quintum cesarem catholicum data Achacio Czeme palatino Marienburgensi, 26 VII 1546, s. 129-131.
  • 58. Sigismundus primus rex Poloniae Sigismundo regi filio, Kraków 11 VIII 1546, s. 132-134.
  • 59. Sigismundus primus rex Poloniae Alberto marchioni Brandenburgensi, duci in Prussia, Kraków 18 VIII 1546, s. 135-136.
  • 60. Legatio magnifico Achacio C[z]ema palatino Marienburgensi ad illustrissimos principes dominos Joachimum et Joannem marchiones Brandenburgenses, b.m. [1546], s. 137-141.
  • 61. Instructio ad illustrem principem dominum Joannem marchionem Brandenburgensem generoso Christophoro Conarski data, [Kraków 1546], s. 142-143.
  • [61 a]. [Palatinus Valachiae consiliariis - skreśl.] Sigismundus primus rex Poloniae consiliariis Valachie, Kraków 12 IX 1546, s. 144.
  • 62. Legatio ab Elia waijwoda Valachorum missa ad Sigismundum primum regen Poloniae. Kazan hanc dixit, 1546, s. 145-146.
  • 63. Responsum regis ad precedentem legationem palatini Valachiae, [Kraków 1546], s. 146-148.
  • 64. Sigismundo primo regi Poloniae Elias woieuoda Valachiae [...], Jassy [?] 9 XI 1546, s. 148-150.
  • 65. Legatio ab Elia palatino Valachiae ad Sigismundum primum regem Poloniae. Hanc obiuit Abraam Balinowski, 1546, s. 151-154.
  • 66. Responsum regis ad precedentam lagacionem Valachicam, [Kraków grudzień 1546], s. 155-159.
  • 67. Sigismundus dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae [Joanni Tarnowski] thesaurario regni, Wilno 13 VII 1536, s. 159.
  • 68. Eliae palatino Valachiae Sigismundus primus rex POloniae, Kraków 31 XII 1546, s. 160-162.
  • 69. Sigismundo Augusto regi iuniori Sigismundus primus rex Poloniae, Kraków 18 IX 1546, s. 163.
  • 70. Georgio episcopo Varadiensi, thesaurario [in Ungaria] Sigismundus Augustus rex Poloniae, b.m. [wrzesień-listopad 1546], s. 164-166.
  • 71. Isabellae reginae Hungariae Sigismundus primus rex Poloniae, b.m. [wrzesień? 1546], s. 166-167.
  • 72. Orator [Francisci I] regis Gallorum [Gabriel d'Aramon] apud [Solimanum II] caesarem Turcarum, Kraków 26 III 1546, s. 168.
  • 73. Instructio ad Solimanum imperatorem Turcarum Nicolao Czikowski data, b.m.d., s. 169-170.
  • 74. Paulo papae tertio Sigismundus primus rex Poloniae, Kraków 16 V 1546, s. 171-173.
  • 75. Ferdinando Romanorum regi Sigismundus primus rex Poloniae, Piotrków 17 III 1546, s. 174-175.
  • 76. Responsum datum domino [Joanni] Lango oratori regis Romanorum, Kraków 20 VI 1546, s. 175-178.
  • 77. Sigsmundus I rex Poloniae Ferdinando regi Romanorum, Kraków 29 IX 1546, s. 178-180.
  • 78. Sigismundo Augusto filio regi Poloniae [iuniori - skreśl.] Sigismundus primus rex Poloniae, Kraków 30 VIII 1546, s. 180-182.
  • 79. Sigismundo Augusto filio regi Poloniae Sigismundus primus rex Poloniae, Kraków 30 IX 1546, s. 182-183.
  • 80. Isabellae reginae Hungariae [filiae - dopisano] Sigismundus primus rex Poloniae, Kraków 16 X 1546, s. 184.
  • 81. [Solimano - dopisane] caesari Turcarum Sigismundus primus rex Ploniae, Kraków 23 X 1546, s. 184.
  • 82. Legatio a Sigismundo primo rege Poloniae ad Solimanum caesarem Turcarum missa [1544 - skreśl., nadpisane: 1546]. Hanc obiuit Stanislaus Bronewski aulicus sacrae M. Regiae, b.m. [październik 1546], s. 185-190.
  • 83. Sigismundus primus rex Poloniae Stanislao Broniewski aulicio et nunctio suo, ad [Solimanum] caesarem Turcarum misso, [październik?] 1546, s. 191-194.
  • 84. Sigsmundus I rex Poloniae Stanislao Broniewski ad caesarem Turcarum nuncio, [listopad?] 1546, s. 195.
  • 85. Sigismundo Augusto regi [iuniori - skreśl.] Poloniae Sigismundus primus rex Poloniae, Kraków 2 XI 1546, s. 196.
  • 86. Sigsmundus I rex Poloniae Stanislao Broniewski ad caesarem Turcarum nuncio misso, Kraków 10 XI 1546, s. 197.
  • 87. Sigismundo Augusto filio regi [iuniori - skreśl.] Poloniae Sigismundus primus rex Poloniae, Kraków 10 XI 1546, s. 198.
  • 88. Sigismundo Augusto filio, regi Poloniae [iuniori - skreśl.] Sigismundus primus rex Poloniae, [Kraków 1546], s. 199-200.
  • 89. Regi Poloniae Augusto Sigismundus primus rex Poloniae, Kraków 14 XII 1546, s. 200-201.
  • 90. Responsum a Sigismundo patre rege Poloniae nunciis Sigismundi filii regis Ioanni a Domanow preposito Wilnensi et Nicolao Radiuilo magno Lituaniae marschalco ex Lituania Cracouiam missis, b.m. [1546], s. 202-205. (Niesnaski graniczne między Polską a W. Ks. Litewskim; ujednolicenie monety polskiej i litewskiej z czeską; sprawy węgierskie królowej Izabeli.)
  • 91. Legatio ad Franciskam regem Gallorum data Antonio Wrantio in fine anni 1546, s. 206-207.
  • 92. Responsum a Sigismundo rege patre datum Antonio Wrantio reginae Isabellae nuntio, [Kraków 1546], s. 207-208.
  • 93. Legatio ad [Franciscum I] regem Galliae domino Iacubowski data, b.m.d. [Kraków ok. 2 I 1547], s. 209-210.
  • 94. Instructio ad dominum [Georgium] episcopum Waradiensem Andreae Iacubowski data, [Kraków 1546], s. 210-212.
  • 95. Instructio data [Andreae] Iacubowski a Sigismundo primo rege Poloniae ad [Solimanum II] caesarem Turcarum, 1547, s. 213-215.
  • 96. Causae suscepti belli ab imperatoria maiestate [Carolo] aduersus quosdam principes et ciutates Germaniae, Ratyzbona 20 VII 1546, s. 216-235.
  • 97. Legatio ad Carolum Quintum imperatorem catholicum a Sigismundo primo rege Poloniae Achacio Czemae palatino Marienburgensi data, VII 1546, s. 236-240.
  • 98. Legatio a Sigismundo Augusto rege Poloniae ad caesarem Carolum Quintum per Czemam, b.m. [lipiec 1546], s. 240-242.
  • 99. Legatio ad Ioachimum marchionem Brandenburgensem a Sigismundo primo rege Poloniae Achacio Czema data, 21 VII 1546, s. 242-243.
  • 100. Ad principes Germaniae idem, 21 VII 1546, s. 243-245.
  • 101. [Philipp I] lantgrauio Hessiae Sigismundus primus rex Poloniae, Kraków 20 XII 1546, s. 245-247.
  • 102. Ferdinando Romanorum regi Sigismundus primus rex Poloniae, Kraków 29 XII 1546, s. 248-250.
  • 53. Informacja o odpowiedzi udzielonej ks. pruskiemu w poprzednich dokumentach.
  • 54. Wiadomość o chorobie Piotra Raresza, woj. mołdawskiego, o odszkodowaniu dla Greka Andrzeja Chalkokandylesa.
  • 55. Kwestia przyznania Albertowi młodszemu, margrabiemu brandenburskiemu, sukcesji w Prusach.
  • 56. List z wiadomością o wysłaniu Achacego Czemy w sprawie banicji Albrechta, ks. pruskiego.
  • 57. List z wiadomością o wysłaniu Achacego Czemy w sprawie banicji Albrechta, ks. pruskiego.
  • 58. Legacja polska do cesarza w sprawie ks. pruskiego; odszkodowania dla Turków; sprawa zbiegłych poddanych z dóbr Bony.
  • 59. O werbunku żołnierzy dla wojsk walczących z cesarzem.
  • 60. Komisja do szkód granicznych; konieczność zapisania posagu Jadwigi, córki Zygmunta I, na pewnych dobrach; sprawa braci Loitzów.
  • 61. Komisja do sporów granicznych polsko-brandenburskich; zakusy w. mistrza krzyżackiego na odzyskanie Prus.
  • 61 a. Wiadomość o śmierci hospodara Piotra Raresza; napomnienie w sprawie konieczności wypuszczenia posła Jakuba Wilamowskiego, zatrzymanego przez zmarłego hospodara; komisja polsko-mołdawska.
  • 62. Zapewnienie o przyjaźni, hamowaniu zatargów, wypuszczeniu posła Jakuba Wilamowskiego. Tekst w jęz. polskim.
  • 63. Komisarzy do uregulowania spraw pogranicznych król wyznaczy w terminie uzgodnionym ze star. grodów nadgranicznych.
  • 64. Skarga na napad 200 uzbrojonych ludzi z ziem polskich na tereny woj. Eliasza; napastnik mieni się synem hospodarskim
  • 65. Skarga na napad 200 uzbrojonych ludzi z ziem polskich na tereny woj. Eliasza; prośba o wydanie samozwańca
  • 66. Zapewnienie zabezpieczenia granicy.
  • 67. Polecenie wysłania na granicę mołdawską 1000 jezdnych.
  • 68. Zapewnienie zabezpieczenia granicy.
  • 69. Trudne położenie królowej na Węgrzech, Zygmunt posyła Izabeli pieniądze.
  • 70. W sprawie królowej Izabeli.
  • 71. Obietnica poparcia w trudnej sytuacji przez wysłanie poselstwa do Turcji.
  • 72. Prośba o poparcie sprawy Izabeli na Węgrzech
  • 75. Żądanie wolności handlu dla kupców polskich.
  • 76. Wzajemne pretensje dot. handlu między Śląskiem i Polską.
  • 77. Wzajemne pretensje dot. handlu między Śląskiem i Polską; problem wyznaczenia komisarzy do rozsądzenia wzajemnych sporów i pretensji.
  • 78. Konieczność spisania szkód wyrządzonych przez Tatarów i żądanie odszkodowania; sprawa napadu na poselstwo mołdawskie jadące z Moskwy.
  • 79. Wyznaczenie Stanisława Broniowskiego, dworzanina królewskiego, posłem do Turcji w sprawie szkód wyrządzonych przez Tatarów; śmierć Piotra Raresza i poselstwo wysłane do Polski przez hospodara mołdawskiego Eliasza II.
  • 80. Wiadomość o wysłaniu Stanisława Broniewskiego w poselstwie do Turcji przez Mołdawię.
  • 81. Prośba o przyjęcie i wysłuchanie Stanisława Broniewskiego.
  • 82. Szkody wyrządzone ostatnim napadem tatarskim. Instrukcja poselska w jęz. polskim.
  • 83. Kolejna instrukcja w jęz. polskim, dot. spraw węgierskich królowwej Izabeli; polecenie skontaktowania się z posłem króla francuskiego w Konstantynopolu.
  • 84. Polecenie interweniowania w sprawie budowy twierdzy tureckiej na Podolu i uzyskania odszkodowania za napad turecko-tatarski.
  • 85. Wiadomość o wyzdrowieniu króla; poseł Broniewski wyruszył z Krakowa 30 X i Zygmunt August winien mu przesłać do Kamieńca listę szkód wyrządzonych Księstwu Litewskiemu przez ostatnie napady tatarskie i tureckie.
  • 86. Zawiadomienie o przesłaniu pokwitowania tureckiego wystawionego posłom polskim po wpłaceniu odszkodowania za napad na Oczaków w 1545.
  • 87. Wiadomość o interwencji u Sulejmana w sprawie odbudowy przez baszę zamku Balakley [Bałakława] pod Oczakowem, leżącego w granicach Polski.
  • 88. Wiadomość o radach przesłanych córce Izabeli, królowej węgierskiej - zawrzeć pokój z cesarzem na sprawiedliwych warunkach.
  • 89. Zamierzona podróż Zygmunta Augusta do Kijowa nie jest na czasie z powodu napiętej sytuacji turecko-polskiej.
  • 91. Prośba o poparcie spraw Izabeli królowej węgierskiej na dworze sułtana tureckiego.
  • 92. Wysłanie pomocy wojskowej nie jest możliwe z powodu postawy stanów.
  • 98. Zwrócenie uwagi na sprawy walki z Turkami.
  • 99. Sprawy posagu i wiana Jadwigi, córki Zygmunta Starego, żony margrabiego Joachima.
  • 100. Legacja nie spełniona przez Achacego Czemę.
  • 101. Wezwanie do pojednania się z cesarzem Karolem V.
  • 102. Trudna sytuacja w Niemczech.
  • Annus domini millesimus quingentesimus quadragesimus sextus
  • 1. Legatio a Sigismundo primo rege Poloniae ad conuentus terrarum particulares, [Kraków 1545], s. 7-9.
  • 2. Postulata equestris ordinis regi et Senatui oblata Cracoviae in conuentu generali ad diem s. Catherinae indicto in fine anni 1545 quorum rogabant executionem, Kraków 1545, s. 11-25.
  • 3. Stanislaus Gorski canonicus Cracoviensis, Plocensis Paulo episcopo Vilnenesi, duci Holssanensi, Kraków 29 I 1546, s. 27-32.
  • 4. Bannitio monete ducis Prussiae e regno Poloniae, [Kraków 1545], s. 33-34.
  • 5. Instructio a Sigismundo primo rege Poloniae ad cardinalem protectorem [Alexandro de Farnesio] data Nicolao Misskowski [Myszkowski] aulico regio, [Kraków 1546?], s. 35.
  • 6. Legatio a Sigismundo primo rege Poloniae ad Joachimum marchionem Brandenburgensem data Georgio Conopatzki castellano Gedanensi et capitaneo Swetzensi, [Kraków 1546], s. 37.
  • 7. Responsum a Sigismundo primo rege Polonie datum Francisco Tege juris utriusque doctori, consiliario ac nuntio ducis Prussie Alberti marchionis, [Kraków 1545], s. 39-40.
  • 8. Responsum a Sigismundo primo rege Polonie legatis Prussiae ducis datum, [Kraków 1545], s. 41-44.
  • 9. Bona regina Poloniae Nicolao Sieniawski palatino Belsensi mercenarie milicie capitaneo, Kraków 4 XII 1545, s. 44-46.
  • 10. Legatio a Sigismundo rege patre ad filium Sigismundum regem Poloniae data Joanni de Trciana [Trzciński] palatinidi Rauensi, burgrabio Cracoviensi, dapifero Sandomiriensi 1545, b.m., s. 47-48
  • 11. Informatio a rege Sigismundo primo Henrico aulico regio ad Turcum misso, [Kraków 1545], s. 49-51.
  • 12. Sigismundus primus rex Poloniae Solimano cesari Turcorum, Kraków 15 XII 1546 [! 1545], s. 52.
  • 13. Ad Rostembassam [Rustem pasza] Sigismundus I rex Poloniae, Kraków 15 XII 1546 [! 1545], s. 53.
  • 14. Ad basschas Sigismundus I rex POloniae, Kraków 15 XII 1546 [! 1545], s. 53-54.
  • 15. Sigismundus primus rex Poloniae Sigismundo filio regi Poloniae, Kraków 26 III 1546, s. 54-55.
  • 16. Isabellae reginae Hungariae Sigismundus I rex Poloniae, Kraków 26 III 1546, s. 55.
  • 17. Sigismundo Augusto regi iuniori Poloniae Sigismundus I rex Poloniae [Kraków III? 1546], s. 56.
  • 18. Consiliariis regni Poloniae Sigismundus I rex Poloniae, Kraków 15 IV 1546, s. 57.
  • 19. [Joanni Tarnowski] castellano et [Petro Kmita] palatino Cracoviensibus Sigismundus I rex Poloniae, Kraków 15 IV 1546, s. 58.
  • 20. [Sigismundus I rex Poloniae] consiliariis regni, Kraków 3 V 1546, s. 59.
  • 21. Solimanus cesar Turcarum Sigismundo primo regi Poloniae, Konstantynopol w lutym 952 r. ery muzułmańskiej [styczeń 1546], s. 59-62.
  • 22. Sultan Soliman caesar Turcarum Sigismundo primo regi Poloniae, Konstantynopol [styczeń 1546], s. 63.
  • 23. Imperatori Turcarum Solimano Sigismundo I rex Poloniae, [Kraków VI 1546], s. 64-65.
  • 24. Sigismundus Augusto regi iuniori Poloniae Sigismundus I rex Poloniae, [Kraków VI 1546?], s. 65.
  • 25. Eidem regi Iuniori Poloniae Sigismundus I rex Poloniae, Kraków 25 VI 1546, s. 66-67.
  • 26. Imperatori Turcarum [Solimano] Sigismundus I rex Poloniae, Kraków 2 VII 1546, s. 68-70.
  • 27. Sigismundo Agusto filio, regi Poloniae iuniori Sigismundus I rex Poloniae, [Kraków czerwiec-lipiec 1546], s. 70-71.
  • 28. Eidem regi Poloniae iuniori [Sigismundus I rex Poloniae], Kraków 12 VIII 1546, s. 71-72.
  • 52. Responsum nunciis Alberti ducis Prussiae, b.m. [maj 1546], s. 123.
  • 29. Soliman caesar Turcarum Sigismundo primo regi Poloniae, Obóz w Babaiskelesi [luty-marzec 1546], s. 72-73.
  • 30. Sulimanus caesar Turcarum Sigismundo primo regi Poloniae, Konstantynopol II 1546, s. 73-74.
  • 31. Instructio a Sigismundo primo rege Poloniae commissariis data ad videnda damna in Oczakow per nostros illata. Missi fuerent Albertus Starzechowski, Nicolaus Grabia, [Kraków czerwiec? 1546], s. 74-75.
  • 32. Sigismundus primus rex Poloniae Solimano caesari Turcorum, [Kraków 2 VII 1546], s. 76-78.
  • 33. Sigismundo primo regi Poloniae Albertus Starzechowski et Nicolaus Grabia commissarii, Bar 6 IX 1546, s. 79-81.
  • 34. Sigismundo primo regi Poloniae Albertus Starzechowski, Nicolaus Grabia commissarii, Bar 7 IX 1546, s. 81-83.
  • 35. Damna Turcis illata resarcita per regem [Sigismundum I], Bar 5 IX 1546, s. 84-85.
  • 36. Odpowiedź ktora dano panv Giendze y Burli poslom pana voieuodi Voloskiego [Piotra Raresza] na seimie, Kraków [styczeń] 1546, s. 85-90.
  • 37. [Petro Raresz] palatino Valachiae Sigismundus I rex Poloniae, Kraków 16 I 1546, s. 91-92.
  • 38. Legatio a Sigismundo primo rege Poloniae ad Petrum Ion [Raresz] voiewodam Valachorum data Iacobo Vilamowski capitaneo Boleslauiensi, b.m. 1546, s. 92-95.
  • 39. Petrus Ion [Raresz] voiewoda Valachiae Sigismundo primo regi Poloniae; excusat se de detento a se Iacobo Wilamowski nunctio regio, b.m. 1546, s. 95-99.
  • 40. Testimonium contra Volhinenses pro Valachis. recognicio, Krzemieniec [1546], s. 99-100.
  • 41. Sigismundo Augusto regi iuniori Sigismundus I rex Poloniae, Kraków 19 VII 1546, s. 102-103.
  • 42. Consiliariis regni Sigismundus I rex Poloniae, Kraków 19 VII 1546, s. 103.
  • 43. Instructio a rege Sigismundo primo data commissariis missis ad dietam cum commissariis woieuode Valachorum agendam in causa iniuriarum finitimorum popularum, 1546, s. 104-110.
  • 44. Franciso Donato Veneciarum principi Sigismundus I rex Poloniae, Kraków [luty] 1546, s. 110-111.
  • 45. Responsum datum doctori Lango serenissimi domini [Ferdinandi] regis Romanorum oratori, Kraków 9 [?] IV 1546, s. 111-112.
  • 46. Cardinali Augustano Sigismundus I rex Poloniae, Kraków 16 VI 1546, s. 112-113.
  • 47. Alexandro Sculteto canonico Varmiensi Bona regina Poloniae, Kraków 26 V 1546, s. 113-115.
  • 48. Wratislauiensibus Sigismundus I rex Poloniae, b.m. [ok. 1546], s. 116-117.
  • 49. Regi Iuniori Sigismundo Augusto Sigismundus I rex Poloniae, Kraków [1546], s. 117-118.
  • 50. Eidem regi iuniori Sigismundus I rex Poloniae, Kraków 27 IV 1546, s. 118-119.
  • 51. Alberto duci in Prussia Sigismundus I rex Poloniae, Kraków 13 V 1546, s. 120-122.
  • 1. Sprawa zabezpieczenia przed napadami od strony Mołdawii, Tatarów i Turcji oraz ulepszenia sądownictwa.
  • 2. Na końcu not. ręką S. Górskiego.
  • 4. Edykt wydany po sejmie krakowskim.
  • 6. Sprawa uwięzienia margrabiego przez dwóch braci Loitzów.
  • 8. Sprawy bieżące; zwierzchność królewska w Prusach Książęcych.
  • 9. Sprawa napaści Kozaów litewskich na Oczaków w 1545.
  • 12. Sprawa zajść w Oczakowie.
  • 13. Sprawa zajść w Oczakowie.
  • 14. Sprawa zajść w Oczakowie.
  • 15. Sprawa zajść w Oczakowie - konieczność zbadania sprawy i dania odpowiedzi posłowi tureckiemu.
  • 16. Zatarg Solimana z Izabelą o pograniczną twierdzę Becse.
  • 17. Donosi mu o przyjęciu na audiencji czausza tureckiego Mehmeta.
  • 18. Przekazanie treści poselstwa tureckiego i prośba o radę.
  • 19. Narada nad treścią poselstwa tureckiego w sprawie Oczakowa.
  • 20. Posyła przekład listu sułtana tureckiego Sulejmana II i wzywa na naradę.
  • 23. Odpowiedź na list i poselstwo Sulejmana II ze stycznia t. r.
  • 24. Sprawa zajść w Oczakowie.
  • 25. Sprawa zajść w Oczakowie.
  • 26. Odpowiedź na poselstwo czausza tureckiego Mehmeta.
  • 27. Prośba o podanie wysokości cła pobranego przez Iwana Hornostaja podskarb. lit. od kupców tureckich kupujących futra dla sułtana.
  • 28. Opatrzenie granicy; pogłoski o śmierci woj. mołdawskiego Piotra Raresza.
  • 30. Żądanie naprawienia szkód w Oczakowie i skazania winnych.
  • 31. Nadto w sprawie zbiegłych poddanych z dóbr barskich królowej Bony.
  • 32. Kopia pozycji 26 w jęz. polskim.
  • 33. Wynagrodzenie szkód wyrządzonych w Oczakowie.
  • 34. Wiadomość o staraniach w sprawie wypuszczenia z niewoli tureckiej jeńców zabranych z Wołynia.
  • 35. Poświadczenie Wojciecha Strzechowskiego i Mikołaja Grabii dot. wysokości wypłaconych odszkodowań, przekazane czauszowi Mehmetowi. Tyt. ręką XIX-wieczną.
  • 36. Sprawy wzajemnych pretensji i sporów granicznych.
  • 37. Sprawy wzajemnych pretensji i sporów granicznych.
  • 38. Instrukcja w jęz. polskim dot. szkód wyrządzonych na ziemiach ruskich przez poddanych wojewody.
  • 40. Zeznanie wciągnięte do ksiąg krzemienieckich o napadzie na poselstwo mołdawskie wysłane do wielkiego księcia Moskwy.
  • 41. O napadzie na posłów mołdawskich na Litwie i o zatrzymaniu Jakuba Wilamowskiego przez Piotra Raresza.
  • 42. Prośba o radę w sprawach mołdawskich.
  • 44. List gratulacyjny z okazji wyniesienia do godności doży.
  • 45. W sprawie zrównania kursu monet Polski i Czech.
  • 46. List polecający NN młodzieńca.
  • 47. Sprawa banicji Aleksandra Scultetiego oskarżonego o herezję.
  • 48. Nakaz zwrócenia zajętych towarów dwóch kupców krakowskich Erazma i Jerzego Schilingów.
  • 49. Wyznaczenie komisarzy do rozgraniczenia Polski i Litwy.
  • 51. Podaje przyczynę usuwania monety pruskiej z kraju.
  • 52. Podaje przyczynę usuwania monety pruskiej z kraju.
  • 103. Carolo Quinto caesari catholico Sigismundus primus rex Poloniae, Kraków 29 XII 1546, s. 250-254.
  • 104. Carolus Quintus caesar Sigismundo primo regi Poloniae, Ulm 3 II 1547, s. 254-257.
  • 105. Caesar catholicus Carolus Quintus Sigismundo primo regi Poloniae, Assmannshausen[?] 11 X 1546, s. 257-260.
  • Annus domini millesimus quingentesimus quadragesimus octauus s. 261.
  • 106. [Kroniczka roku], s. 263.
  • 107. Propositio in conuentu Petrocouiensi per do. Samuelem [Maciejowski] episcopum Cracouiensem, regni Poloniae cancellarium inicio conuentus in senatu, dicta coram rege, consiliariis et nunctiis terrarum Ppoloniae, b.m. [15 XII 1547], s. 265-276.
  • 108. Postulata legatorum equestris ordinis in Comiciis regni Poloniae Petrcouiae actis, [1548], s. 277-291.
  • 109. Suspensio causarum iudicialium ad alium conuentum generalem regni, Piotrków 26 I 1548, s. 293-295.
  • 110. Supplicatio [per legatos - skreśl.] ab ordinibus terrarum Prussiae per eorum legatos ad regem Sigismundum primum facta, Piotrcoviae in conuentu, [23 I 1548], s. 297-300.
  • 111. Sigismundus primus rex Poloniae Illustrissimo principi domino Ferdinando Archiduci Austriae, filio serenissimi Romanorum regis Ferdinandi, Piotrków 31 I 1548, s. 301.
  • 112. Sigismundus primus rex Poloniae Maximiliano Archiduci Austriae Ferdinandi regis Romanorum filio, Piotrków 31 I 1548, s. 301-302.
  • 113. Sigismundus secundus Augustus rex Poloniae Maximiliano archiduci Austriae Ferdinandi Romanorum regis filio, Piotrków 31 I 1548, s. 302-303.
  • 114. Sigismundus secundus Augustus rex Poloniae Ferdinando Romanorum, Vngariae et Bohemiae regi, archiduci Austriae, Piotrków 3 II 1548, s. 304.
  • 115. Sigismundus primus rex Poloniae magnificio domino Eliae voiewode Valachiae, Piotrków 3 II 1548, s. 304-305.
  • 116. Legatio ad Albertum ducem Prussiae, marchionem Brandenburgensem data Stanislao de Lasko palatino Siradiensi, b.m. [1547], s. 305-308.
  • 117. Responsum ad Adalberto duce Prussiae ad nunctiata Stanislai a Lasco palatini Siradiensis nomine regio facta, 1547, s. 309-320.
  • 118. Legatio a Sigismundo primo rege Poloniae ad Carolum Quintum Romanorum regem et ad ceteros Germaniae principes, in comiciis imperii congregatos data magnificio Stanislao Laski palatino Siradiensi ex conuentu Petrcouiensi, anno domini 1547, in fine eiusdem agi cepto, s. 323-339.
  • 119. Oratio Stanislai Laski palatini Siradiensis dicta coram caesare Carolo V. et coram fratre eius Ferdinando Romanorum, Vngarie, Bohemie rege in consessu omnium ordinum imperii, Augsburg 1 I 1548, s. 341-351.
  • 120. Sigismundus primus rex Poloniae Stanislao Laski palatino Siradiensi consiliario et oratori suo ad caesarem misso, Piotrków 29 XI 1547, s. 352-353.
  • 121. Sigismundo primo regi Poloniae Stanislaus de Łasko palatinus siradiensis orator, [Augsburg luty-marzec 1548], s. 353-357.
  • 122. Franciscus Rusoczki [ad Samuelem Maciejowski episcopum Cracoviensem, cancellarium regni], Augsburg 3 III 1548, s. 358-360.
  • 123. Responsum magistri Cruciferorum [Hermani von Brüggenei] contra petitionem domini [Stanislai] Laski de Prussia, [Augsburg I 1548], s. 361-375.
  • 124. Sigismundus primus rex Poloniae Stanislao Łaski palatino Siradiensi, consiliario et oratori ad caesarem, Piotrków 6 II 1548, s. 376-378.
  • 125. Carolus Quintus caesar catholicus Sigismundo primo regi Poloniae, Augsburg 31 I 1548, s. 378-379.
  • 126. Oratio gratulatoria, quam Petrus Miskowski canonicus Cracouiensis nomine canonicorum dixit in excipiendo rege Sigismundo primo, ex conuentu Petrkouiensi Cracouiae reverso, Kraków 3 III 1548, s. 380-381.
  • 127. Sigismundus primus rex Poloniae Stanislao Laski palatino Siradiensi consiliario et oratori apud caesarem, Kraków 10 III 1548, s. 382-383.
  • 128. Sigismundus primus rex Poloniae consiliariis regni Poloniae, Kraków 7 III 1548, s. 384.
  • 129. Sigismundus primus rex Poloniae consiliariis terrarum Prussiae, Kraków III 1548, s. 385.
  • 130. Sigismundus primus rex Poloniae rothmagistris militiae Polonae, Kraków 4 III 1548, s. 386-387.
  • 131. Sigismundus primus rex Poloniae Achatio Cemae palatino Marienburgensi, Kraków 5 III 1548, s. 387.
  • 132. Sigismundus primus rex Poloniae Ioanni de Werden burgrabio et proconsuli Gedanensi, Kraków 5 III 1548, s. 388.
  • 133. Sigismundus primus rex Poloniae consiliariis terrarum Prussiae, Kraków 7 III 1548, s. 389.
  • 134. Legatio ad duces Pomeraniae [Barnimum IX et Philippum I] b.m. [marzec 1548], s. 390.
  • 135. Bona regina Poloniae Stanislao Costka palatino Pomeraniae, terrarum Prussiae thesaurario, b.m. [1548], s. 391-392.
  • 136. Bona regina Poloniae Isabelle reginae Vngariae filiae suae, Kraków 9 III 1548, s. 392.
  • 137. Sigismundus secundus Augustus rex Poloniae Alexandro [de Farnensio] cardinali regni Poloniae protectori, Kraków 17 III 1548, s. 393-394.
  • 138. Legatio ad Christiernum [III] Daniae regem a Sigismundo primo rege Poloniae, [Kraków] 13 III 1548, s. 395-398.
  • 139. Legatio ad comitia terrarum Prussiae missa 15 martii anno domini 1548, s. 399-404.
  • 140. Rex pater mortuus. Bona regina Poloniae Izabellae reginae Vngariae vidue filiae sue, Kraków 2 IV 1548, s. 405-410.
  • 141. Legatio ad Sigismundum secundum Augustum regem Poloniae missa in Lithuniam a consiliariis regni Poloniae, [Kraków] 3 IV 1548, s. 410-415.
  • 142. Episcopis regni Poloniae Bona regina Poloniae [eodem exemplo - dopisane], Kraków 5 IV 1548, s. 416-417.
  • 143. Bone regine Poloniae Nicolaus Dzirgowski [Dzierzgowski] archiepiscopus Gnesnensis, Gniezno 6 IV 1548, s. 417.
  • 144. [Nocolao Dzierzgowski] archiepiscopo Gnesnensi Bona regina Poloniae, Kraków 11 IV 1548, s. 418-419.
  • 145. Bone regine Poloniae Nicolaus Dzier[z]gowski archiepiscopus Gnesnensis salutem et orationes, Żnin 19 IV 1548, s. 419-422.
  • 146. Nicolao [Dzierzgowski] archiepiscopo Gnesnensi Bona regina Poloniae, Kraków 29 IV 1548, s. 422-423.
  • 147. Andree Noskowski episcopo Plocensi; amicus [...] amico, Kraków 20 IV 1548, s. 423-426.
  • 148. Paulus [Holszański] episcopus Vilnensis Bonae reginae Poloniae, Wilno 13 IV 1548, s. 426-428.
  • 149. Bona regina Poloniae Paulo [Holszański] episcopo Vilnensi, Kraków 29 IV 1548, s. 429-431.
  • 150. Bona regina Poloniae Alberto marchioni Brandenburgensi, duci in Prussia, Kraków 27 IV 1548, s. 431-435.
  • 151. Consiliarii Maioris Poloniae Sigismundo Augusto regi Poloniae, b.m. [kwiecień 1548], s. 435-438.
  • 152. Oratio gratulatoria Sandomiriae [dicta - skreśl.] a canonicis in exceptione Sigismundi secundii Augustii regis Poloniae ex Lithuania Cracouiam [euntis - skreśl.] ad sepulturam patris regis euntis dicta a Stanislao Zaleski canonico Luterculo occulto, [maj 1548], s. 439-440.
  • 103-104. Wzmianka w: Stanislai Hosii Epistolae... T. 1, ed. F. Hipler et V. Zakrzewski, Cracoviae 1879, nr 243, uw. nr 8
  • 106. s. 264 wolna
  • 107. Treść mowy podaje Dembińska, op. cit., s. 280-281. Na marg. notka "Hosius fecit". Niewykluczone, że pomylono tu mowę S. Maciejowskiego z roku 1538, którą miał pisać Hozjusz.
  • 109. Konstytucja sejmowa nie wydana w Volumina legum.
  • 110. Tekst pisany przez Górskiego. U dołu s. 300: "Anno domini 1566 die vero 1 iulii", z boku karty: "Stanislaus Gorski"
  • 111. Podziękowanie za grzecznościowy list.
  • 112. Prośba o przychylność.
  • 113. Troska o dziedzica królestwa i zabiegi o przyjaźń z Austrią.
  • 114. Wiadomość o przesłaniu oznaczonych pieniędzy z racji wiana zmarłej królowej Elżbiety Austriaczki - 30 tys. florenów.
  • 115. Uzupełnienie tekstu przymierza.
  • 117. s. 321-322 wolne.
  • 128. Doniesienie o poselstwie Łaskiego do cesarza.
  • 129. Niebezpieczeństwo akcji zbrojnej w. mistrza krzyżackiego; sejmik ziem pruskich złożony na 9 kwietnia 1548 r.
  • 130. Przygotowanie do zaciągów żołnierzy na wojnę z w. mistrzem krzyżackim; dowództwo obejmie Zygmunt August.
  • 131. Lustracja umocnień gdańskich w związku z groźbą ataku ze strony w. mistrza.
  • 132. Lustracja umocnień gdańskich w związku z groźbą ataku ze strony w. mistrza.
  • 133. List przedsejmikowy.
  • 134. Prośba o niedopuszczenie przez Pomorze wojsk w. mistrza krzyżackiego.
  • 135. Konieczność rozliczenia ziem pruskich z ostatniego podatku; ostrzeżenia przed fałszywą monetą.
  • 136. Wysłanie Filipa Padniewskiego, kantora krakowskiego i sekretarza królowej Bony w poselstwie do królowej węgierskiej Izabeli.
  • 137. Sprawa kanonikatu dla Jana Dembnickiego w kapitule krakowskiej.
  • 138. Prośba o zamknięcie Sundu dla statków w. mistrza krzyżackiego w wypadku jego ataku na Prusy.
  • 139. Groźba najazdu w. mistrza; sprwy monety i praw pruskich.
  • 140. Opis śmierci i egzekwii króla.
  • 141. Doniesienie o śmierci Zygmunta Starego i wysłaniu posłów do monarchów europejskich.
  • 142. Śmierć Zygmunta Starego.
  • 143. Na pogłoski o śmierci Zygmunta Starego wysłał swego dworzanina.
  • 144. Potwierdzenie pogłosek o śmierci Zygmunta Starego.
  • 145. Sprawy związane z żałobą po śmierci króla.
  • 146. Podziękowanie za kondolencje.
  • 147. Nastrój żałobny po śmierci króla i "niefortunnym" ożenku Zygmunta Augusta. Autor przypuszczalny - S. Górski.
  • 148. List kondolencyjny po śmierci Zygmunta Starego.
  • 149. Podziękowanie za kondolencje.
  • 150. Opis śmierci króla Zygmunta Starego.
  • 151. Żałoba i złożenie najbliższego sejmu do Piotrkowa.
  • 152. Mowa z akcentami protestanckimi.
  • 153. Oratio nomine canonicorum [ecclesiae cathedralis - skreśl.] Cracouiensium dicta ad regem Poloniae Sigismundum secundum, in eius aduentu Cracouiam in exceptione in ecclesia cathedrali. Philippus Padniewski cantor dixit, Samuel Maczieiowski episcopus Cracouiensis, regni cancellarius respondit, Kraków [26] V 1548, s. 441-443.
  • 154. Legatio a Sigismundo secundo Augusto rege Poloniae ad Izabellam reginam Vngariae viduam sororem suam data Philippo Padniewski cantori Cracoviensi, secretario regio, [Kraków] 28 VI 1548, s. 444-446.
  • 155. Ex curia caesaris [Caroli V] et regis Romanorum [Ferdinandi I] ex Augusta in Poloniam scriptum, Augsburg [1548], s. 447-448.
  • 156. Oratio dicta a [quodam - skreśl.] monacho in exequiis funebribus Auguste actis in laudem mortui Sigismundi primi regis Poloniae, in conuentu imperiali habita, Augsburg [1548], s. 448-453.
  • 157. Bona regina Poloniae caesari Carolo Quinto, Kraków 31 V 1548, s. 454-456.
  • 158. Dominus Stanislaus de Ostrorog nunctius haec verba nomine Bonae reginae Poloniae ad caesarem [Carolum V] faciet, b.m. [1548], s. 456-457.
  • 159. Bona regina Poloniae Othoni [Truchsess von Waldburg] cardinali, episcopo Augustensi, Kraków 1 VI 1548, s. 458.
  • 160. Bona regina Poloniae Joachimo marchioni electori [Brandenburgensi], Kraków 1 VI 1548, s. 458.
  • 161. Bona regina Poloniae Heduigi reginule Poloniae, priuignae, vxori Ioachimi marchionis Brandenburgensis, electoris, Kraków 1 VI 1548, s. 459.
  • 162. Bona regina Poloniae Ottoni [Truchsess von Waldburg] cardinali, [episcopo] Augustiensi, Kraków 1 VI 1548, s. 459-462.
  • 163. Bona Sphortia regina Poloniae Ferdinando Romanorum, Vngariae, Bohemiae regi, Kraków 15 VI 1548, s. 462-463.
  • 164. Carolus Quintus caesar christianus Bonae Sphortiae reginae Poloniae, Augsburg 9 VII 1548, s. 464-465.
  • 165. Bona Sphortia regina Poloniae Carolo quinto caesari catholico, Kraków 2 VIII 1548, s. 466-467.
  • 166. Paulus tertius pontifex maximus Bonae reginae Poloniae, Rzym 21 VI 1548, s. 467-468.
  • 153. Życzenia dobrego panowania dla młodego króla.
  • 154. Sprawa przyjazdu do Polski królowej Izabeli.
  • 155. Egzekwie za Zygmunta I sprawowane w obecności cesarza i innych kawalerów orderu Złotego Runa. Opis w jęz. polskim.
  • 156. Pochwała panowania Zygmunta Starego.
  • 158. Śmierć Zygmunta Starego; podziękowanie cesarzowi za egzekwie sprawowane po śmierci króla polskiego.
  • 159. List kredencyjny dany Stanisławowi Ostrorogowi.
  • 160. List kredencyjny dany Stanisławowi Ostrorogowi.
  • 161. List kredencyjny dany Stanisławowi Ostrorogowi.
  • 162. Zapewnienie o przyjaznych stosunkach z Austrią.
  • 163. List kredencyjny dany Marcinowi Kromerowi; żałoba po śmierci Zygmunta Starego; podziękowanie za egzekwie w Augsburgu.
  • 165. Podziękowanie za kondolencje i przysłanie posła na uroczystości pogrzebowe.
  • 166. Osobisty wysłannik papieża, opat Martinengus, z poselstwem do Polski; kondolencje z powodu śmierci Zygmunta Starego.
 • Proweniencja:
  • Górski, Stanisław
  • Stanisław August Poniatowski[?]
  • Czacki Tadeusz
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Albrecht Hohenzollern (książę Prus ; 1490-1568)
  • Albrecht Hohenzollern (książę Prus ; 1490-1568)
  • Aramon, Gabriel de Luels (1508-1553)
  • Balinowski, Abraham poseł mołdawski
  • Barnim IX (książę szczeciński ; 1501-1573)
  • Bona (królowa Polski ; 1494-1557)
  • Bona (królowa Polski ; 1494-1557)
  • Broniewski, Stanisław dworzanin, poseł do Turcji
  • Burla poseł mołdawski
  • Carvajal, Bernardino de (1456-1523)
  • Chalkokandyles Andreas kupiec grecki
  • Cikowski, Mikołaj kasztelan sądecki (?-ca 1570)
  • Czema, Achacy wojewoda malborski (ca 1485-1565)
  • Dembnicki, Jan kanonik krakowski
  • Domanowski, Jan biskup żmudzki (ca 1500-1563)
  • Donato, Francesco doża wenecki
  • Dzierzgowski, Mikołaj (prymas Polski ; ca 1490-1559)
  • Eliasz II (hospodar mołdawski ; ca 1531-1562)
  • Elżbieta Austriaczka (królowa Polski ; 1526-1545)
  • Farnese, Alessandro kardynał (1520-1589)
  • Ferdynand I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1503-1564)
  • Ferdynand I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1503-1564)
  • Filip I Wielkoduszny (landgraf heski ; 1504-1567)
  • Filip I Pobożny (książę pomorski ; 1515-1560)
  • Franciszek I (król Francji ; 1494-1547)
  • Franciszek I (król Francji ; 1494-1547)
  • Genda poseł mołdawski 16 w.
  • Gołębiowski, Łukasz (1773-1849)
  • Górski, Stanisław sekretarz królowej Bony, kanonik krakowski (1497-1572)
  • Grabia, Mikołaj kasztelan chełmski
  • Henryk dworzanin królewski, poseł do Turcji
  • Hermann Brüggenei von mistrz inflancki
  • Holszański, Paweł biskup łucki, wileński (ca 1485-1555)
  • Hornostaj, Iwan wojewoda nowogrodzki ?-1558)
  • Hozjusz, Stanisław kardynał (1504-1579)
  • Iwan IV Groźny (car Rosji ; 1530-1584)
  • Izabella Jagiellonka (królowa Węgier ; 1519-1559)
  • Izabella Jagiellonka (królowa Węgier ; 1519-1559)
  • Jabłoński, Wincenty kopista pracowni Naruszewicza
  • Jadwiga Jagiellonka (księżna brandemburska ; 1513-1573)
  • Jakubowski, Andrzej poseł do Francji i Turcji
  • Jan Albrecht I (książę Meklemburgii ; 1525-1576)
  • Joachim II (elektor brandenburski ; 1505-1571)
  • Joachim II (elektor brandenburski ; 1505-1571)
  • Karol V (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1500-1558)
  • Karol V (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1500-1558)
  • Kmita, Piotr marszałek wielki koronny, wojewoda krakowski (1477-1553)
  • Konarski, Krzysztof sekretarz komisarz morski
  • Konopacki, Jerzy kasztelan gdański, wojewoda pomorski (?-1543)
  • Kostka, Stanisław podskarbi ziem pruskich (ca 1550-1602)
  • Kromer, Marcin historyk (1512-1589)
  • Krystian III (król Danii i Norwegii ; 1503-1559)
  • Lange, Johann dr praw poseł cesarski
  • Łaski, Stanisław wojewoda sieradzki (1491-1550)
  • Loitz (rodzina)
  • Maciejowski, Samuel biskup krakowski, kanclerz wielki koronny (1499-1550)
  • Maksymilian II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1527-1576)
  • Martinengus opat wysłannik Pawła III do Polski 16 w.
  • Mehmed czausz turecki
  • Mokokt 16 w.
  • Myszkowski, Mikołaj kasztelan wojnicki, starosta oświęcimski (ca 1500-1557)
  • Myszkowski, Piotr biskup krakowski, podkanclerz koronny (1510-1591)
  • Naruszewicz, Adam (1733-1796)
  • Noskowski, Andrzej biskup płocki (1492-1567)
  • Ostroróg, Stanisław kasztelan międzyrzecki (1519-1568)
  • Padniewski, Filip biskup krakowski, podskarbi koronny (1510-1572)
  • Paweł III (papież ; 1468-1549)
  • Paweł III (papież ; 1468-1549)
  • Piotr IV Rareş (wojewoda Mołdawii ; ca 1487-1546)
  • Radziwiłł, Mikołaj kanclerz litewski, wojewoda wileński (1515-1565)
  • Russocki, Franciszek kasztelan nakielski
  • Rustem pasza 16 w.
  • Rzeczycki, Stanisław 16 w.
  • Schilling Erazm kupiec krakowski
  • Schilling Jerzy kupiec krakowski
  • Sculteti, Aleksander kanonik warmiński (ca 1485-1564)
  • Sieniawski, Mikołaj wojewoda ruski, hetman wielki koronny (1489-1569)
  • Starzechowski, Wojciech wojewoda, komisarz królewski (?-1556)
  • Sulejman II (sułtan Imperium Osmańskiego ; 1642-1691)
  • Sulejman II (sułtan Imperium Osmańskiego ; 1642-1691)
  • Tarnowski, Jan Amor hetman wielki koronny, kasztelan krakowski (1488-1561)
  • Tarnowski, Jan Spytek wojewoda sieradzki, podskarbi wielki koronny (1484-1553)
  • Tege, Franciscus dr obojga praw, radca, poseł ks. Albrechta pruskiego
  • Trzciński, Jan burgrabia krakowski, podstoli sandomierski
  • Utišenić, Georgius biskup Waradynu, kardynał
  • Vrančić, Antonius poseł królowej Izabeli do Francji (1504-1573)
  • Waldburg, Georg von (1488-1531)
  • Werden, Johann von burmistrz Gdańska, burgrabia (1495-1554)
  • Wilamowski, Jakub starosta bolesławiecki, poseł do Turcji
  • Zaleski Stanisław kanonik
  • Zebrzydowski, Andrzej biskup włocławski, krakowski (1496-1560)
  • Zygmunt I Stary (król Polski ; 1467-1548)
  • Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1572)
  • Komisja polsko-austriacka na Śląsku 1539
  • Komisja polsko-brandenburska 1546
  • Komisja polsko-litewska 1546
  • Komisja polsko-mołdawska 1546
  • Komisja polsko-turecka 1546
  • Krzyżacy
  • Sejm 1545 Kraków
  • Sejmik pruski 1545
  • Sejmik pruski 1548
  • Sejm Rzeszy 1457-1458
  • Stany pruskie zob. też Sejmik pruski
  • Zakon inflancki
  • Augsburg (Niemcy) 16 w.
  • Augsburg (Niemcy) 16 w.
  • Austria 16 w.
  • Austria 16 w.
  • Bałakława (Ukraina) 16 w.
  • Balakley zob. Bałakława (Ukraina)
  • Bar (Ukraina) 16 w.
  • Bendery (Rumunia) 16 w.
  • Francja 16 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) 16 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) 16 w.
  • Kijów (Ukraina) 16 w.
  • Konstantynopol 16 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) 16 w.
  • Litwa 16 w.
  • Mołdawia 16 w.
  • Moskiewskie (państwo) 16 w.
  • Niemcy 16 w.
  • Oczaków (Ukraina) 16 w.
  • Podole (Ukraina) 16 w.
  • Pomorze Zachodnie 16 w.
  • Prusy Królewskie 16 w.
  • Prusy Książęce 16 w.
  • Rzym (Włochy) 16 w.
  • Sandomierz (woj. świętokrzyskie) 16 w.
  • Śląsk 16 w.
  • Śląsk 16 w.
  • Sund (cieśnina) 16 w.
  • Tehinia zob. Tighina
  • Tighina zob. Bendery
  • Turcja 16 w.
  • Węgry 16 w.
  • Wielkie Księstwo Litewskie 16 w.
  • Wielkopolska 16 w.
  • Wołyń (Ukraina) 16 w.
  • Wrocław (woj. dolnośląskie) 16 w.
  • Wrocław (woj. dolnośląskie) 16 w.
  • wojny polsko-krzyżackie 16 w.
  • polityka zagraniczna 16 w.
  • Tatarzy
  • wojna szmalkaldzka 1546-1547
  • Granica mołdawska
  • Granica litewska
  • Prawo
  • sądy
  • Wojny
  • Wojsko zaciężne
  • Granica brandenburska
  • Traktat 1548 polsko-mołdawski
  • Poselstwa do Polski
  • Poselstwa polskie
  • Dziesięciny zob. Podatki
  • granice 16 w.
  • Handel
  • Zakaz wywozu towarów na Śląsk i Węgry
  • Intercyzy
  • Intercyzy Jagiellonów
  • Mostowe zob. Cła
  • Niewola tatarska
  • Niewola turecka
  • Order Złotego Runa
  • pieniądze 16 w.
  • Podatki
  • sądy
  • Kozacy
  • Tatarzy
  • Akcyza zob. Podatki
  • Annaty zob. Podatki
  • Chłopi Zbiegostwo
  • Cła
  • Danina zob. Podatki
  • dyplomacja 16 w.
  • Poselstwa
  • Poselstwo francuskie do Turcji 1546
  • Poselstwo mołdawskie do Moskwy 1546
  • Poselstwo węgierskie do Francji 1546
  • dyplomacja 16 w.
  • Poselstwa polskie
  • Poselstwa do Polski
  • Traktaty
  • akta
  • piśmiennictwo pragmatyczne
  • Konstytucje sejmowe 16 w.
  • mowy
 • Uwagi:
  • Liczne przekreślenia, próby pióra. Odpis wykonany w pracowni S. Górskiego. Niektóre dokumenty przepisał własnoręcznie S. Górski; ponadto jego uwagi "porządkowe". Nieliczne dopiski ręką z 19 w.
  • pismo kilku rąk
 • Katalogi: Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII w., T. 2, Wrocław 1985 71-88
 • Opracowania:
  • Marciniak R., Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia, Warszawa-Poznań 1983
  • Abrahamowicz Z., Katalog dokumentów tureckich. Dokumenty do dziejów Polski i krajów ościennych w latach 1455-1672, oprac. pod red. A. Zajączkowskiego, Warszawa 1959 s. 84-87, 89
  • Pociecha W., Poselstwo Andrzeja Jakubowskiego do Francji w r. 1547 i pierwsza misja Jana Montluca w Polsce, "Odrodzenie i Reformacja w Polsce", T. 5 (1960) s. 93-95
  • Dembińska A., Zygmunt I, Poznań 1948
  • Por. Kolankowski L., Zygmunt August wielki książę Litwy do roku 1548, Lwów 1913 s. 244-250, 256
  • Por. Gąsiorowski A., Itineraria dwu ostatnich Jagiellonów, "Studia Historyczne", R. 16 (1973) s. 267
  • Por. Jasnowski J., Mikołaj Czarny Radziwiłł (1515-1565), Warszawa 1939 s. 7
  • Por. Deggeller G., Karl V und Polen, Lituaen, Würzburg-Aumühle 1939 s. 25-26, 44
  • Tomczak A., Memoriał Bernarda Pretwicza do króla z 1550 r., "Studia i Materiały do Historii Wojskowości", T. 6, cz. 2, Warszawa 1960 s. 335
  • Druk fragm.: Pociecha W., Panowanie Zygmunta Starego 1506-1548, Kraków 1923
  • Druk fragm.: Niemcewicz J. U., Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze, T. 4, Warszawa 1822
  • Druk fragm.: Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae... Ed. A. Theiner, T. 2. Romae 1861
  • Druk fragm.: Iura municipalia terrarum Prussiae... 1578, skł. T2v-V.
  • Druk fragm.: Lengnich G., Geschichte der preussischen Lande königlich-polnischen Antheils, Bd. 1, Dantzig 1722, nr 125; s. 296-299
  • Druk fragm.: : Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae... Ed. M. Dogiel, T. 1, Vilnae 1758, s. 210-212
  • Druk fragm.: Plater W., Zbiór pamiętników do dziejów Polski, T. 1. Warszawa 1858, s. 160-169
  • Druk fragm.: Stanisława Łaskiego wojewody sieradzkiego prace naukowe i dyplomatyczne... Wyd. M. Malinowski, Wilno 1864, s. 108-111, 120-137, 140-144, 321-322
  • Druk fragm.: Przezdziecki A., Jagiellonki polskie w XVI wieku, T. 1, Kraków 1868, 352-356
  • 74. Druk: Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae... Ed. A. Theiner, T. 2, Romae 1861, s. 623.
  • 3. Druk fragm.: Pociecha W., Panowanie Zygmunta Starego 1506-1548, Kraków 1923, s. 31-32
  • 7. Druk w jęz. polskim: Niemcewicz J. U., Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze, T. 4, Warszawa 1822, s. 49-50.
  • 10. Druk w jęz. polskim: Niemcewicz J. U., Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze, T. 4, Warszawa 1822, s. 68-71.
  • 11. Druk: Niemcewicz J. U., Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze, T. 4, Warszawa 1822, s. 72-75.
  • 108. Druk: Plater W., Zbiór pamiętników do dziejów Polski, T. 1, Warszawa 1858, s. 160-169.
  • 110. Druk: Iura municipalia terrarum Prussiae... 1578, skł. T2v-V.
  • 116. Druk w jęz. polskim: Stanisława Łaskiego wojewody sieradzkiego prace naukowe i dyplomatyczne... Wyd. M. Malinowski, Wilno 1864, s. 108-111.
  • 117. Druk w jęz. polskim: Stanisława Łaskiego wojewody sieradzkiego prace naukowe i dyplomatyczne... Wyd. M. Malinowski, Wilno 1864, s. 321-322.
  • 118. Druk w jęz. polskim: Stanisława Łaskiego wojewody sieradzkiego prace naukowe i dyplomatyczne... Wyd. M. Malinowski, Wilno 1864, s. 120-132.
  • 119. Druk w jęz. niemieckim: Lengnich G., Geschichte der preussischen Lande königliche-polnischen Antheils, Bd. 1, Dantzig 1722, s. 296-299.
  • 120. Druk w jęz. polskim: Stanisława Łaskiego wojewody sieradzkiego prace naukowe i dyplomatyczne... Wyd. M. Malinowski, Wilno 1864, s. 132-133.
  • 121. Druk w jęz. polskim: Stanisława Łaskiego wojewody sieradzkiego prace naukowe i dyplomatyczne... Wyd. M. Malinowski, Wilno 1864, s. 133-137.
  • 123. Druk w jęz. niemieckim: Lengnich G., Geschichte der preussischen Lande königlich-polnischen Antheils, Bd. 1, Dantzig 1722, s. 299-300.
  • 124. Druk w jęz. polskim: Stanisława Łaskiego wojewody sieradzkiego prace naukowe i dyplomatyczne... Wyd. M. Malinowski, Wilno 1864, s. 140-141.
  • 125. Druk w jęz. polskim: Stanisława Łaskiego wojewody sieradzkiego prace naukowe i dyplomatyczne... Wyd. M. Malinowski, Wilno 1864, s. 142.
  • 127. Druk w jęz. polskim: Stanisława Łaskiego wojewody sieradzkiego prace naukowe i dyplomatyczne... Wyd. M. Malinowski, Wilno 1864, s. 143-144.
  • 140. Druk w tłumaczeniu polskim: Niemcewicz J. U., Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze, T. 1, Warszawa 1822, s. 58-64.
  • 157. Druk: Przezdziecki A., Jagiellonki polskie w XVI wieku, T. 1. Kraków 1868, s. 352-354; z rkpsu biblioteki wiedeńskiej, gdzie data: "1 VI 1548 r."
  • 164. Druk: Przezdziecki A., Jagiellonki polskie w XVI wieku, T. 1. Kraków 1868, s. 354-356.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Acta
 • 243 a Acta Tomiciana
 • 245 a "Acta sub Sigismundo I Anni 1546, 1548"
 • 250 a kop.
 • 260 c 16 w.
 • 300 a 242 k. c 31,5x21,5 cm
 • 340 d rkps e Półskórek, 19 w.
 • 500 a Liczne przekreślenia, próby pióra. Odpis wykonany w pracowni S. Górskiego. Niektóre dokumenty przepisał własnoręcznie S. Górski; ponadto jego uwagi "porządkowe". Nieliczne dopiski ręką z 19 w.
 • 500 a pismo kilku rąk
 • 510 a Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII w., T. 2, Wrocław 1985 c 71-88
 • 520 a Rkps prawdopodobnie kop. na zlecenie A. Naruszewicza; na wykljece okładki miała się znajdować notka: "przepisana od JMPana Mokokta 1783 d. 2 Martii przyniósł". a Rkps wpisano do inw. biblioteki w 1870 r. a Są to materiały "Tek Górskiego" do ostatnich tomów III redakcji Actów Tomicjanów. Rkps zawiera 166 tekstów.
 • 520 a 53. Sigismundo Augusto regi Poloniae iuniori Sigismundus I rex Poloniae, b.m. [maj 1546], s. 124-125.
 • 520 a 54. Sigismundo Augusto regi iuniori Sigismundus primus rex Poloniae, b.m. [czerwiec-lipiec? 1546], s. 125-126.
 • 520 a 55. Alberto duci Prussiae Sigismundus primus rex Poloniae, [Kraków 1546], s. 126-127.
 • 520 a 56. Carlo Quinto imperatori Romanorum Sigismundus primus rex Poloniae, Kraków 29 VII 1546, s. 128.
 • 520 a 57. Legatio ad Carolum Quintum cesarem catholicum data Achacio Czeme palatino Marienburgensi, 26 VII 1546, s. 129-131.
 • 520 a 58. Sigismundus primus rex Poloniae Sigismundo regi filio, Kraków 11 VIII 1546, s. 132-134.
 • 520 a 59. Sigismundus primus rex Poloniae Alberto marchioni Brandenburgensi, duci in Prussia, Kraków 18 VIII 1546, s. 135-136.
 • 520 a 60. Legatio magnifico Achacio C[z]ema palatino Marienburgensi ad illustrissimos principes dominos Joachimum et Joannem marchiones Brandenburgenses, b.m. [1546], s. 137-141.
 • 520 a 61. Instructio ad illustrem principem dominum Joannem marchionem Brandenburgensem generoso Christophoro Conarski data, [Kraków 1546], s. 142-143.
 • 520 a [61 a]. [Palatinus Valachiae consiliariis - skreśl.] Sigismundus primus rex Poloniae consiliariis Valachie, Kraków 12 IX 1546, s. 144.
 • 520 a 62. Legatio ab Elia waijwoda Valachorum missa ad Sigismundum primum regen Poloniae. Kazan hanc dixit, 1546, s. 145-146.
 • 520 a 63. Responsum regis ad precedentem legationem palatini Valachiae, [Kraków 1546], s. 146-148.
 • 520 a 64. Sigismundo primo regi Poloniae Elias woieuoda Valachiae [...], Jassy [?] 9 XI 1546, s. 148-150.
 • 520 a 65. Legatio ab Elia palatino Valachiae ad Sigismundum primum regem Poloniae. Hanc obiuit Abraam Balinowski, 1546, s. 151-154.
 • 520 a 66. Responsum regis ad precedentam lagacionem Valachicam, [Kraków grudzień 1546], s. 155-159.
 • 520 a 67. Sigismundus dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae [Joanni Tarnowski] thesaurario regni, Wilno 13 VII 1536, s. 159.
 • 520 a 68. Eliae palatino Valachiae Sigismundus primus rex POloniae, Kraków 31 XII 1546, s. 160-162.
 • 520 a 69. Sigismundo Augusto regi iuniori Sigismundus primus rex Poloniae, Kraków 18 IX 1546, s. 163.
 • 520 a 70. Georgio episcopo Varadiensi, thesaurario [in Ungaria] Sigismundus Augustus rex Poloniae, b.m. [wrzesień-listopad 1546], s. 164-166.
 • 520 a 71. Isabellae reginae Hungariae Sigismundus primus rex Poloniae, b.m. [wrzesień? 1546], s. 166-167.
 • 520 a 72. Orator [Francisci I] regis Gallorum [Gabriel d'Aramon] apud [Solimanum II] caesarem Turcarum, Kraków 26 III 1546, s. 168.
 • 520 a 73. Instructio ad Solimanum imperatorem Turcarum Nicolao Czikowski data, b.m.d., s. 169-170.
 • 520 a 74. Paulo papae tertio Sigismundus primus rex Poloniae, Kraków 16 V 1546, s. 171-173.
 • 520 a 75. Ferdinando Romanorum regi Sigismundus primus rex Poloniae, Piotrków 17 III 1546, s. 174-175.
 • 520 a 76. Responsum datum domino [Joanni] Lango oratori regis Romanorum, Kraków 20 VI 1546, s. 175-178.
 • 520 a 77. Sigsmundus I rex Poloniae Ferdinando regi Romanorum, Kraków 29 IX 1546, s. 178-180.
 • 520 a 78. Sigismundo Augusto filio regi Poloniae [iuniori - skreśl.] Sigismundus primus rex Poloniae, Kraków 30 VIII 1546, s. 180-182.
 • 520 a 79. Sigismundo Augusto filio regi Poloniae Sigismundus primus rex Poloniae, Kraków 30 IX 1546, s. 182-183.
 • 520 a 80. Isabellae reginae Hungariae [filiae - dopisano] Sigismundus primus rex Poloniae, Kraków 16 X 1546, s. 184.
 • 520 a 81. [Solimano - dopisane] caesari Turcarum Sigismundus primus rex Ploniae, Kraków 23 X 1546, s. 184.
 • 520 a 82. Legatio a Sigismundo primo rege Poloniae ad Solimanum caesarem Turcarum missa [1544 - skreśl., nadpisane: 1546]. Hanc obiuit Stanislaus Bronewski aulicus sacrae M. Regiae, b.m. [październik 1546], s. 185-190.
 • 520 a 83. Sigismundus primus rex Poloniae Stanislao Broniewski aulicio et nunctio suo, ad [Solimanum] caesarem Turcarum misso, [październik?] 1546, s. 191-194.
 • 520 a 84. Sigsmundus I rex Poloniae Stanislao Broniewski ad caesarem Turcarum nuncio, [listopad?] 1546, s. 195.
 • 520 a 85. Sigismundo Augusto regi [iuniori - skreśl.] Poloniae Sigismundus primus rex Poloniae, Kraków 2 XI 1546, s. 196.
 • 520 a 86. Sigsmundus I rex Poloniae Stanislao Broniewski ad caesarem Turcarum nuncio misso, Kraków 10 XI 1546, s. 197.
 • 520 a 87. Sigismundo Augusto filio regi [iuniori - skreśl.] Poloniae Sigismundus primus rex Poloniae, Kraków 10 XI 1546, s. 198.
 • 520 a 88. Sigismundo Augusto filio, regi Poloniae [iuniori - skreśl.] Sigismundus primus rex Poloniae, [Kraków 1546], s. 199-200.
 • 520 a 89. Regi Poloniae Augusto Sigismundus primus rex Poloniae, Kraków 14 XII 1546, s. 200-201.
 • 520 a 90. Responsum a Sigismundo patre rege Poloniae nunciis Sigismundi filii regis Ioanni a Domanow preposito Wilnensi et Nicolao Radiuilo magno Lituaniae marschalco ex Lituania Cracouiam missis, b.m. [1546], s. 202-205. (Niesnaski graniczne między Polską a W. Ks. Litewskim; ujednolicenie monety polskiej i litewskiej z czeską; sprawy węgierskie królowej Izabeli.)
 • 520 a 91. Legatio ad Franciskam regem Gallorum data Antonio Wrantio in fine anni 1546, s. 206-207.
 • 520 a 92. Responsum a Sigismundo rege patre datum Antonio Wrantio reginae Isabellae nuntio, [Kraków 1546], s. 207-208.
 • 520 a 93. Legatio ad [Franciscum I] regem Galliae domino Iacubowski data, b.m.d. [Kraków ok. 2 I 1547], s. 209-210.
 • 520 a 94. Instructio ad dominum [Georgium] episcopum Waradiensem Andreae Iacubowski data, [Kraków 1546], s. 210-212.
 • 520 a 95. Instructio data [Andreae] Iacubowski a Sigismundo primo rege Poloniae ad [Solimanum II] caesarem Turcarum, 1547, s. 213-215.
 • 520 a 96. Causae suscepti belli ab imperatoria maiestate [Carolo] aduersus quosdam principes et ciutates Germaniae, Ratyzbona 20 VII 1546, s. 216-235.
 • 520 a 97. Legatio ad Carolum Quintum imperatorem catholicum a Sigismundo primo rege Poloniae Achacio Czemae palatino Marienburgensi data, VII 1546, s. 236-240.
 • 520 a 98. Legatio a Sigismundo Augusto rege Poloniae ad caesarem Carolum Quintum per Czemam, b.m. [lipiec 1546], s. 240-242.
 • 520 a 99. Legatio ad Ioachimum marchionem Brandenburgensem a Sigismundo primo rege Poloniae Achacio Czema data, 21 VII 1546, s. 242-243.
 • 520 a 100. Ad principes Germaniae idem, 21 VII 1546, s. 243-245.
 • 520 a 101. [Philipp I] lantgrauio Hessiae Sigismundus primus rex Poloniae, Kraków 20 XII 1546, s. 245-247.
 • 520 a 102. Ferdinando Romanorum regi Sigismundus primus rex Poloniae, Kraków 29 XII 1546, s. 248-250.
 • 520 a 53. Informacja o odpowiedzi udzielonej ks. pruskiemu w poprzednich dokumentach.
 • 520 a 54. Wiadomość o chorobie Piotra Raresza, woj. mołdawskiego, o odszkodowaniu dla Greka Andrzeja Chalkokandylesa.
 • 520 a 55. Kwestia przyznania Albertowi młodszemu, margrabiemu brandenburskiemu, sukcesji w Prusach.
 • 520 a 56. List z wiadomością o wysłaniu Achacego Czemy w sprawie banicji Albrechta, ks. pruskiego.
 • 520 a 57. List z wiadomością o wysłaniu Achacego Czemy w sprawie banicji Albrechta, ks. pruskiego.
 • 520 a 58. Legacja polska do cesarza w sprawie ks. pruskiego; odszkodowania dla Turków; sprawa zbiegłych poddanych z dóbr Bony.
 • 520 a 59. O werbunku żołnierzy dla wojsk walczących z cesarzem.
 • 520 a 60. Komisja do szkód granicznych; konieczność zapisania posagu Jadwigi, córki Zygmunta I, na pewnych dobrach; sprawa braci Loitzów.
 • 520 a 61. Komisja do sporów granicznych polsko-brandenburskich; zakusy w. mistrza krzyżackiego na odzyskanie Prus.
 • 520 a 61 a. Wiadomość o śmierci hospodara Piotra Raresza; napomnienie w sprawie konieczności wypuszczenia posła Jakuba Wilamowskiego, zatrzymanego przez zmarłego hospodara; komisja polsko-mołdawska.
 • 520 a 62. Zapewnienie o przyjaźni, hamowaniu zatargów, wypuszczeniu posła Jakuba Wilamowskiego. Tekst w jęz. polskim.
 • 520 a 63. Komisarzy do uregulowania spraw pogranicznych król wyznaczy w terminie uzgodnionym ze star. grodów nadgranicznych.
 • 520 a 64. Skarga na napad 200 uzbrojonych ludzi z ziem polskich na tereny woj. Eliasza; napastnik mieni się synem hospodarskim
 • 520 a 65. Skarga na napad 200 uzbrojonych ludzi z ziem polskich na tereny woj. Eliasza; prośba o wydanie samozwańca
 • 520 a 66. Zapewnienie zabezpieczenia granicy.
 • 520 a 67. Polecenie wysłania na granicę mołdawską 1000 jezdnych.
 • 520 a 68. Zapewnienie zabezpieczenia granicy.
 • 520 a 69. Trudne położenie królowej na Węgrzech, Zygmunt posyła Izabeli pieniądze.
 • 520 a 70. W sprawie królowej Izabeli.
 • 520 a 71. Obietnica poparcia w trudnej sytuacji przez wysłanie poselstwa do Turcji.
 • 520 a 72. Prośba o poparcie sprawy Izabeli na Węgrzech
 • 520 a 75. Żądanie wolności handlu dla kupców polskich.
 • 520 a 76. Wzajemne pretensje dot. handlu między Śląskiem i Polską.
 • 520 a 77. Wzajemne pretensje dot. handlu między Śląskiem i Polską; problem wyznaczenia komisarzy do rozsądzenia wzajemnych sporów i pretensji.
 • 520 a 78. Konieczność spisania szkód wyrządzonych przez Tatarów i żądanie odszkodowania; sprawa napadu na poselstwo mołdawskie jadące z Moskwy.
 • 520 a 79. Wyznaczenie Stanisława Broniowskiego, dworzanina królewskiego, posłem do Turcji w sprawie szkód wyrządzonych przez Tatarów; śmierć Piotra Raresza i poselstwo wysłane do Polski przez hospodara mołdawskiego Eliasza II.
 • 520 a 80. Wiadomość o wysłaniu Stanisława Broniewskiego w poselstwie do Turcji przez Mołdawię.
 • 520 a 81. Prośba o przyjęcie i wysłuchanie Stanisława Broniewskiego.
 • 520 a 82. Szkody wyrządzone ostatnim napadem tatarskim. Instrukcja poselska w jęz. polskim.
 • 520 a 83. Kolejna instrukcja w jęz. polskim, dot. spraw węgierskich królowwej Izabeli; polecenie skontaktowania się z posłem króla francuskiego w Konstantynopolu.
 • 520 a 84. Polecenie interweniowania w sprawie budowy twierdzy tureckiej na Podolu i uzyskania odszkodowania za napad turecko-tatarski.
 • 520 a 85. Wiadomość o wyzdrowieniu króla; poseł Broniewski wyruszył z Krakowa 30 X i Zygmunt August winien mu przesłać do Kamieńca listę szkód wyrządzonych Księstwu Litewskiemu przez ostatnie napady tatarskie i tureckie.
 • 520 a 86. Zawiadomienie o przesłaniu pokwitowania tureckiego wystawionego posłom polskim po wpłaceniu odszkodowania za napad na Oczaków w 1545.
 • 520 a 87. Wiadomość o interwencji u Sulejmana w sprawie odbudowy przez baszę zamku Balakley [Bałakława] pod Oczakowem, leżącego w granicach Polski.
 • 520 a 88. Wiadomość o radach przesłanych córce Izabeli, królowej węgierskiej - zawrzeć pokój z cesarzem na sprawiedliwych warunkach.
 • 520 a 89. Zamierzona podróż Zygmunta Augusta do Kijowa nie jest na czasie z powodu napiętej sytuacji turecko-polskiej.
 • 520 a 91. Prośba o poparcie spraw Izabeli królowej węgierskiej na dworze sułtana tureckiego.
 • 520 a 92. Wysłanie pomocy wojskowej nie jest możliwe z powodu postawy stanów.
 • 520 a 98. Zwrócenie uwagi na sprawy walki z Turkami.
 • 520 a 99. Sprawy posagu i wiana Jadwigi, córki Zygmunta Starego, żony margrabiego Joachima.
 • 520 a 100. Legacja nie spełniona przez Achacego Czemę.
 • 520 a 101. Wezwanie do pojednania się z cesarzem Karolem V.
 • 520 a 102. Trudna sytuacja w Niemczech.
 • 520 a Annus domini millesimus quingentesimus quadragesimus sextus
 • 520 a 1. Legatio a Sigismundo primo rege Poloniae ad conuentus terrarum particulares, [Kraków 1545], s. 7-9.
 • 520 a 2. Postulata equestris ordinis regi et Senatui oblata Cracoviae in conuentu generali ad diem s. Catherinae indicto in fine anni 1545 quorum rogabant executionem, Kraków 1545, s. 11-25.
 • 520 a 3. Stanislaus Gorski canonicus Cracoviensis, Plocensis Paulo episcopo Vilnenesi, duci Holssanensi, Kraków 29 I 1546, s. 27-32.
 • 520 a 4. Bannitio monete ducis Prussiae e regno Poloniae, [Kraków 1545], s. 33-34.
 • 520 a 5. Instructio a Sigismundo primo rege Poloniae ad cardinalem protectorem [Alexandro de Farnesio] data Nicolao Misskowski [Myszkowski] aulico regio, [Kraków 1546?], s. 35.
 • 520 a 6. Legatio a Sigismundo primo rege Poloniae ad Joachimum marchionem Brandenburgensem data Georgio Conopatzki castellano Gedanensi et capitaneo Swetzensi, [Kraków 1546], s. 37.
 • 520 a 7. Responsum a Sigismundo primo rege Polonie datum Francisco Tege juris utriusque doctori, consiliario ac nuntio ducis Prussie Alberti marchionis, [Kraków 1545], s. 39-40.
 • 520 a 8. Responsum a Sigismundo primo rege Polonie legatis Prussiae ducis datum, [Kraków 1545], s. 41-44.
 • 520 a 9. Bona regina Poloniae Nicolao Sieniawski palatino Belsensi mercenarie milicie capitaneo, Kraków 4 XII 1545, s. 44-46.
 • 520 a 10. Legatio a Sigismundo rege patre ad filium Sigismundum regem Poloniae data Joanni de Trciana [Trzciński] palatinidi Rauensi, burgrabio Cracoviensi, dapifero Sandomiriensi 1545, b.m., s. 47-48
 • 520 a 11. Informatio a rege Sigismundo primo Henrico aulico regio ad Turcum misso, [Kraków 1545], s. 49-51.
 • 520 a 12. Sigismundus primus rex Poloniae Solimano cesari Turcorum, Kraków 15 XII 1546 [! 1545], s. 52.
 • 520 a 13. Ad Rostembassam [Rustem pasza] Sigismundus I rex Poloniae, Kraków 15 XII 1546 [! 1545], s. 53.
 • 520 a 14. Ad basschas Sigismundus I rex POloniae, Kraków 15 XII 1546 [! 1545], s. 53-54.
 • 520 a 15. Sigismundus primus rex Poloniae Sigismundo filio regi Poloniae, Kraków 26 III 1546, s. 54-55.
 • 520 a 16. Isabellae reginae Hungariae Sigismundus I rex Poloniae, Kraków 26 III 1546, s. 55.
 • 520 a 17. Sigismundo Augusto regi iuniori Poloniae Sigismundus I rex Poloniae [Kraków III? 1546], s. 56.
 • 520 a 18. Consiliariis regni Poloniae Sigismundus I rex Poloniae, Kraków 15 IV 1546, s. 57.
 • 520 a 19. [Joanni Tarnowski] castellano et [Petro Kmita] palatino Cracoviensibus Sigismundus I rex Poloniae, Kraków 15 IV 1546, s. 58.
 • 520 a 20. [Sigismundus I rex Poloniae] consiliariis regni, Kraków 3 V 1546, s. 59.
 • 520 a 21. Solimanus cesar Turcarum Sigismundo primo regi Poloniae, Konstantynopol w lutym 952 r. ery muzułmańskiej [styczeń 1546], s. 59-62.
 • 520 a 22. Sultan Soliman caesar Turcarum Sigismundo primo regi Poloniae, Konstantynopol [styczeń 1546], s. 63.
 • 520 a 23. Imperatori Turcarum Solimano Sigismundo I rex Poloniae, [Kraków VI 1546], s. 64-65.
 • 520 a 24. Sigismundus Augusto regi iuniori Poloniae Sigismundus I rex Poloniae, [Kraków VI 1546?], s. 65.
 • 520 a 25. Eidem regi Iuniori Poloniae Sigismundus I rex Poloniae, Kraków 25 VI 1546, s. 66-67.
 • 520 a 26. Imperatori Turcarum [Solimano] Sigismundus I rex Poloniae, Kraków 2 VII 1546, s. 68-70.
 • 520 a 27. Sigismundo Agusto filio, regi Poloniae iuniori Sigismundus I rex Poloniae, [Kraków czerwiec-lipiec 1546], s. 70-71.
 • 520 a 28. Eidem regi Poloniae iuniori [Sigismundus I rex Poloniae], Kraków 12 VIII 1546, s. 71-72.
 • 520 a 52. Responsum nunciis Alberti ducis Prussiae, b.m. [maj 1546], s. 123.
 • 520 a 29. Soliman caesar Turcarum Sigismundo primo regi Poloniae, Obóz w Babaiskelesi [luty-marzec 1546], s. 72-73.
 • 520 a 30. Sulimanus caesar Turcarum Sigismundo primo regi Poloniae, Konstantynopol II 1546, s. 73-74.
 • 520 a 31. Instructio a Sigismundo primo rege Poloniae commissariis data ad videnda damna in Oczakow per nostros illata. Missi fuerent Albertus Starzechowski, Nicolaus Grabia, [Kraków czerwiec? 1546], s. 74-75.
 • 520 a 32. Sigismundus primus rex Poloniae Solimano caesari Turcorum, [Kraków 2 VII 1546], s. 76-78.
 • 520 a 33. Sigismundo primo regi Poloniae Albertus Starzechowski et Nicolaus Grabia commissarii, Bar 6 IX 1546, s. 79-81.
 • 520 a 34. Sigismundo primo regi Poloniae Albertus Starzechowski, Nicolaus Grabia commissarii, Bar 7 IX 1546, s. 81-83.
 • 520 a 35. Damna Turcis illata resarcita per regem [Sigismundum I], Bar 5 IX 1546, s. 84-85.
 • 520 a 36. Odpowiedź ktora dano panv Giendze y Burli poslom pana voieuodi Voloskiego [Piotra Raresza] na seimie, Kraków [styczeń] 1546, s. 85-90.
 • 520 a 37. [Petro Raresz] palatino Valachiae Sigismundus I rex Poloniae, Kraków 16 I 1546, s. 91-92.
 • 520 a 38. Legatio a Sigismundo primo rege Poloniae ad Petrum Ion [Raresz] voiewodam Valachorum data Iacobo Vilamowski capitaneo Boleslauiensi, b.m. 1546, s. 92-95.
 • 520 a 39. Petrus Ion [Raresz] voiewoda Valachiae Sigismundo primo regi Poloniae; excusat se de detento a se Iacobo Wilamowski nunctio regio, b.m. 1546, s. 95-99.
 • 520 a 40. Testimonium contra Volhinenses pro Valachis. recognicio, Krzemieniec [1546], s. 99-100.
 • 520 a 41. Sigismundo Augusto regi iuniori Sigismundus I rex Poloniae, Kraków 19 VII 1546, s. 102-103.
 • 520 a 42. Consiliariis regni Sigismundus I rex Poloniae, Kraków 19 VII 1546, s. 103.
 • 520 a 43. Instructio a rege Sigismundo primo data commissariis missis ad dietam cum commissariis woieuode Valachorum agendam in causa iniuriarum finitimorum popularum, 1546, s. 104-110.
 • 520 a 44. Franciso Donato Veneciarum principi Sigismundus I rex Poloniae, Kraków [luty] 1546, s. 110-111.
 • 520 a 45. Responsum datum doctori Lango serenissimi domini [Ferdinandi] regis Romanorum oratori, Kraków 9 [?] IV 1546, s. 111-112.
 • 520 a 46. Cardinali Augustano Sigismundus I rex Poloniae, Kraków 16 VI 1546, s. 112-113.
 • 520 a 47. Alexandro Sculteto canonico Varmiensi Bona regina Poloniae, Kraków 26 V 1546, s. 113-115.
 • 520 a 48. Wratislauiensibus Sigismundus I rex Poloniae, b.m. [ok. 1546], s. 116-117.
 • 520 a 49. Regi Iuniori Sigismundo Augusto Sigismundus I rex Poloniae, Kraków [1546], s. 117-118.
 • 520 a 50. Eidem regi iuniori Sigismundus I rex Poloniae, Kraków 27 IV 1546, s. 118-119.
 • 520 a 51. Alberto duci in Prussia Sigismundus I rex Poloniae, Kraków 13 V 1546, s. 120-122.
 • 520 a 1. Sprawa zabezpieczenia przed napadami od strony Mołdawii, Tatarów i Turcji oraz ulepszenia sądownictwa.
 • 520 a 2. Na końcu not. ręką S. Górskiego.
 • 520 a 4. Edykt wydany po sejmie krakowskim.
 • 520 a 6. Sprawa uwięzienia margrabiego przez dwóch braci Loitzów.
 • 520 a 8. Sprawy bieżące; zwierzchność królewska w Prusach Książęcych.
 • 520 a 9. Sprawa napaści Kozaów litewskich na Oczaków w 1545.
 • 520 a 12. Sprawa zajść w Oczakowie.
 • 520 a 13. Sprawa zajść w Oczakowie.
 • 520 a 14. Sprawa zajść w Oczakowie.
 • 520 a 15. Sprawa zajść w Oczakowie - konieczność zbadania sprawy i dania odpowiedzi posłowi tureckiemu.
 • 520 a 16. Zatarg Solimana z Izabelą o pograniczną twierdzę Becse.
 • 520 a 17. Donosi mu o przyjęciu na audiencji czausza tureckiego Mehmeta.
 • 520 a 18. Przekazanie treści poselstwa tureckiego i prośba o radę.
 • 520 a 19. Narada nad treścią poselstwa tureckiego w sprawie Oczakowa.
 • 520 a 20. Posyła przekład listu sułtana tureckiego Sulejmana II i wzywa na naradę.
 • 520 a 23. Odpowiedź na list i poselstwo Sulejmana II ze stycznia t. r.
 • 520 a 24. Sprawa zajść w Oczakowie.
 • 520 a 25. Sprawa zajść w Oczakowie.
 • 520 a 26. Odpowiedź na poselstwo czausza tureckiego Mehmeta.
 • 520 a 27. Prośba o podanie wysokości cła pobranego przez Iwana Hornostaja podskarb. lit. od kupców tureckich kupujących futra dla sułtana.
 • 520 a 28. Opatrzenie granicy; pogłoski o śmierci woj. mołdawskiego Piotra Raresza.
 • 520 a 30. Żądanie naprawienia szkód w Oczakowie i skazania winnych.
 • 520 a 31. Nadto w sprawie zbiegłych poddanych z dóbr barskich królowej Bony.
 • 520 a 32. Kopia pozycji 26 w jęz. polskim.
 • 520 a 33. Wynagrodzenie szkód wyrządzonych w Oczakowie.
 • 520 a 34. Wiadomość o staraniach w sprawie wypuszczenia z niewoli tureckiej jeńców zabranych z Wołynia.
 • 520 a 35. Poświadczenie Wojciecha Strzechowskiego i Mikołaja Grabii dot. wysokości wypłaconych odszkodowań, przekazane czauszowi Mehmetowi. Tyt. ręką XIX-wieczną.
 • 520 a 36. Sprawy wzajemnych pretensji i sporów granicznych.
 • 520 a 37. Sprawy wzajemnych pretensji i sporów granicznych.
 • 520 a 38. Instrukcja w jęz. polskim dot. szkód wyrządzonych na ziemiach ruskich przez poddanych wojewody.
 • 520 a 40. Zeznanie wciągnięte do ksiąg krzemienieckich o napadzie na poselstwo mołdawskie wysłane do wielkiego księcia Moskwy.
 • 520 a 41. O napadzie na posłów mołdawskich na Litwie i o zatrzymaniu Jakuba Wilamowskiego przez Piotra Raresza.
 • 520 a 42. Prośba o radę w sprawach mołdawskich.
 • 520 a 44. List gratulacyjny z okazji wyniesienia do godności doży.
 • 520 a 45. W sprawie zrównania kursu monet Polski i Czech.
 • 520 a 46. List polecający NN młodzieńca.
 • 520 a 47. Sprawa banicji Aleksandra Scultetiego oskarżonego o herezję.
 • 520 a 48. Nakaz zwrócenia zajętych towarów dwóch kupców krakowskich Erazma i Jerzego Schilingów.
 • 520 a 49. Wyznaczenie komisarzy do rozgraniczenia Polski i Litwy.
 • 520 a 51. Podaje przyczynę usuwania monety pruskiej z kraju.
 • 520 a 52. Podaje przyczynę usuwania monety pruskiej z kraju.
 • 520 a 103. Carolo Quinto caesari catholico Sigismundus primus rex Poloniae, Kraków 29 XII 1546, s. 250-254.
 • 520 a 104. Carolus Quintus caesar Sigismundo primo regi Poloniae, Ulm 3 II 1547, s. 254-257.
 • 520 a 105. Caesar catholicus Carolus Quintus Sigismundo primo regi Poloniae, Assmannshausen[?] 11 X 1546, s. 257-260.
 • 520 a Annus domini millesimus quingentesimus quadragesimus octauus s. 261.
 • 520 a 106. [Kroniczka roku], s. 263.
 • 520 a 107. Propositio in conuentu Petrocouiensi per do. Samuelem [Maciejowski] episcopum Cracouiensem, regni Poloniae cancellarium inicio conuentus in senatu, dicta coram rege, consiliariis et nunctiis terrarum Ppoloniae, b.m. [15 XII 1547], s. 265-276.
 • 520 a 108. Postulata legatorum equestris ordinis in Comiciis regni Poloniae Petrcouiae actis, [1548], s. 277-291.
 • 520 a 109. Suspensio causarum iudicialium ad alium conuentum generalem regni, Piotrków 26 I 1548, s. 293-295.
 • 520 a 110. Supplicatio [per legatos - skreśl.] ab ordinibus terrarum Prussiae per eorum legatos ad regem Sigismundum primum facta, Piotrcoviae in conuentu, [23 I 1548], s. 297-300.
 • 520 a 111. Sigismundus primus rex Poloniae Illustrissimo principi domino Ferdinando Archiduci Austriae, filio serenissimi Romanorum regis Ferdinandi, Piotrków 31 I 1548, s. 301.
 • 520 a 112. Sigismundus primus rex Poloniae Maximiliano Archiduci Austriae Ferdinandi regis Romanorum filio, Piotrków 31 I 1548, s. 301-302.
 • 520 a 113. Sigismundus secundus Augustus rex Poloniae Maximiliano archiduci Austriae Ferdinandi Romanorum regis filio, Piotrków 31 I 1548, s. 302-303.
 • 520 a 114. Sigismundus secundus Augustus rex Poloniae Ferdinando Romanorum, Vngariae et Bohemiae regi, archiduci Austriae, Piotrków 3 II 1548, s. 304.
 • 520 a 115. Sigismundus primus rex Poloniae magnificio domino Eliae voiewode Valachiae, Piotrków 3 II 1548, s. 304-305.
 • 520 a 116. Legatio ad Albertum ducem Prussiae, marchionem Brandenburgensem data Stanislao de Lasko palatino Siradiensi, b.m. [1547], s. 305-308.
 • 520 a 117. Responsum ad Adalberto duce Prussiae ad nunctiata Stanislai a Lasco palatini Siradiensis nomine regio facta, 1547, s. 309-320.
 • 520 a 118. Legatio a Sigismundo primo rege Poloniae ad Carolum Quintum Romanorum regem et ad ceteros Germaniae principes, in comiciis imperii congregatos data magnificio Stanislao Laski palatino Siradiensi ex conuentu Petrcouiensi, anno domini 1547, in fine eiusdem agi cepto, s. 323-339.
 • 520 a 119. Oratio Stanislai Laski palatini Siradiensis dicta coram caesare Carolo V. et coram fratre eius Ferdinando Romanorum, Vngarie, Bohemie rege in consessu omnium ordinum imperii, Augsburg 1 I 1548, s. 341-351.
 • 520 a 120. Sigismundus primus rex Poloniae Stanislao Laski palatino Siradiensi consiliario et oratori suo ad caesarem misso, Piotrków 29 XI 1547, s. 352-353.
 • 520 a 121. Sigismundo primo regi Poloniae Stanislaus de Łasko palatinus siradiensis orator, [Augsburg luty-marzec 1548], s. 353-357.
 • 520 a 122. Franciscus Rusoczki [ad Samuelem Maciejowski episcopum Cracoviensem, cancellarium regni], Augsburg 3 III 1548, s. 358-360.
 • 520 a 123. Responsum magistri Cruciferorum [Hermani von Brüggenei] contra petitionem domini [Stanislai] Laski de Prussia, [Augsburg I 1548], s. 361-375.
 • 520 a 124. Sigismundus primus rex Poloniae Stanislao Łaski palatino Siradiensi, consiliario et oratori ad caesarem, Piotrków 6 II 1548, s. 376-378.
 • 520 a 125. Carolus Quintus caesar catholicus Sigismundo primo regi Poloniae, Augsburg 31 I 1548, s. 378-379.
 • 520 a 126. Oratio gratulatoria, quam Petrus Miskowski canonicus Cracouiensis nomine canonicorum dixit in excipiendo rege Sigismundo primo, ex conuentu Petrkouiensi Cracouiae reverso, Kraków 3 III 1548, s. 380-381.
 • 520 a 127. Sigismundus primus rex Poloniae Stanislao Laski palatino Siradiensi consiliario et oratori apud caesarem, Kraków 10 III 1548, s. 382-383.
 • 520 a 128. Sigismundus primus rex Poloniae consiliariis regni Poloniae, Kraków 7 III 1548, s. 384.
 • 520 a 129. Sigismundus primus rex Poloniae consiliariis terrarum Prussiae, Kraków III 1548, s. 385.
 • 520 a 130. Sigismundus primus rex Poloniae rothmagistris militiae Polonae, Kraków 4 III 1548, s. 386-387.
 • 520 a 131. Sigismundus primus rex Poloniae Achatio Cemae palatino Marienburgensi, Kraków 5 III 1548, s. 387.
 • 520 a 132. Sigismundus primus rex Poloniae Ioanni de Werden burgrabio et proconsuli Gedanensi, Kraków 5 III 1548, s. 388.
 • 520 a 133. Sigismundus primus rex Poloniae consiliariis terrarum Prussiae, Kraków 7 III 1548, s. 389.
 • 520 a 134. Legatio ad duces Pomeraniae [Barnimum IX et Philippum I] b.m. [marzec 1548], s. 390.
 • 520 a 135. Bona regina Poloniae Stanislao Costka palatino Pomeraniae, terrarum Prussiae thesaurario, b.m. [1548], s. 391-392.
 • 520 a 136. Bona regina Poloniae Isabelle reginae Vngariae filiae suae, Kraków 9 III 1548, s. 392.
 • 520 a 137. Sigismundus secundus Augustus rex Poloniae Alexandro [de Farnensio] cardinali regni Poloniae protectori, Kraków 17 III 1548, s. 393-394.
 • 520 a 138. Legatio ad Christiernum [III] Daniae regem a Sigismundo primo rege Poloniae, [Kraków] 13 III 1548, s. 395-398.
 • 520 a 139. Legatio ad comitia terrarum Prussiae missa 15 martii anno domini 1548, s. 399-404.
 • 520 a 140. Rex pater mortuus. Bona regina Poloniae Izabellae reginae Vngariae vidue filiae sue, Kraków 2 IV 1548, s. 405-410.
 • 520 a 141. Legatio ad Sigismundum secundum Augustum regem Poloniae missa in Lithuniam a consiliariis regni Poloniae, [Kraków] 3 IV 1548, s. 410-415.
 • 520 a 142. Episcopis regni Poloniae Bona regina Poloniae [eodem exemplo - dopisane], Kraków 5 IV 1548, s. 416-417.
 • 520 a 143. Bone regine Poloniae Nicolaus Dzirgowski [Dzierzgowski] archiepiscopus Gnesnensis, Gniezno 6 IV 1548, s. 417.
 • 520 a 144. [Nocolao Dzierzgowski] archiepiscopo Gnesnensi Bona regina Poloniae, Kraków 11 IV 1548, s. 418-419.
 • 520 a 145. Bone regine Poloniae Nicolaus Dzier[z]gowski archiepiscopus Gnesnensis salutem et orationes, Żnin 19 IV 1548, s. 419-422.
 • 520 a 146. Nicolao [Dzierzgowski] archiepiscopo Gnesnensi Bona regina Poloniae, Kraków 29 IV 1548, s. 422-423.
 • 520 a 147. Andree Noskowski episcopo Plocensi; amicus [...] amico, Kraków 20 IV 1548, s. 423-426.
 • 520 a 148. Paulus [Holszański] episcopus Vilnensis Bonae reginae Poloniae, Wilno 13 IV 1548, s. 426-428.
 • 520 a 149. Bona regina Poloniae Paulo [Holszański] episcopo Vilnensi, Kraków 29 IV 1548, s. 429-431.
 • 520 a 150. Bona regina Poloniae Alberto marchioni Brandenburgensi, duci in Prussia, Kraków 27 IV 1548, s. 431-435.
 • 520 a 151. Consiliarii Maioris Poloniae Sigismundo Augusto regi Poloniae, b.m. [kwiecień 1548], s. 435-438.
 • 520 a 152. Oratio gratulatoria Sandomiriae [dicta - skreśl.] a canonicis in exceptione Sigismundi secundii Augustii regis Poloniae ex Lithuania Cracouiam [euntis - skreśl.] ad sepulturam patris regis euntis dicta a Stanislao Zaleski canonico Luterculo occulto, [maj 1548], s. 439-440.
 • 520 a 103-104. Wzmianka w: Stanislai Hosii Epistolae... T. 1, ed. F. Hipler et V. Zakrzewski, Cracoviae 1879, nr 243, uw. nr 8
 • 520 a 106. s. 264 wolna
 • 520 a 107. Treść mowy podaje Dembińska, op. cit., s. 280-281. Na marg. notka "Hosius fecit". Niewykluczone, że pomylono tu mowę S. Maciejowskiego z roku 1538, którą miał pisać Hozjusz.
 • 520 a 109. Konstytucja sejmowa nie wydana w Volumina legum.
 • 520 a 110. Tekst pisany przez Górskiego. U dołu s. 300: "Anno domini 1566 die vero 1 iulii", z boku karty: "Stanislaus Gorski"
 • 520 a 111. Podziękowanie za grzecznościowy list.
 • 520 a 112. Prośba o przychylność.
 • 520 a 113. Troska o dziedzica królestwa i zabiegi o przyjaźń z Austrią.
 • 520 a 114. Wiadomość o przesłaniu oznaczonych pieniędzy z racji wiana zmarłej królowej Elżbiety Austriaczki - 30 tys. florenów.
 • 520 a 115. Uzupełnienie tekstu przymierza.
 • 520 a 117. s. 321-322 wolne.
 • 520 a 128. Doniesienie o poselstwie Łaskiego do cesarza.
 • 520 a 129. Niebezpieczeństwo akcji zbrojnej w. mistrza krzyżackiego; sejmik ziem pruskich złożony na 9 kwietnia 1548 r.
 • 520 a 130. Przygotowanie do zaciągów żołnierzy na wojnę z w. mistrzem krzyżackim; dowództwo obejmie Zygmunt August.
 • 520 a 131. Lustracja umocnień gdańskich w związku z groźbą ataku ze strony w. mistrza.
 • 520 a 132. Lustracja umocnień gdańskich w związku z groźbą ataku ze strony w. mistrza.
 • 520 a 133. List przedsejmikowy.
 • 520 a 134. Prośba o niedopuszczenie przez Pomorze wojsk w. mistrza krzyżackiego.
 • 520 a 135. Konieczność rozliczenia ziem pruskich z ostatniego podatku; ostrzeżenia przed fałszywą monetą.
 • 520 a 136. Wysłanie Filipa Padniewskiego, kantora krakowskiego i sekretarza królowej Bony w poselstwie do królowej węgierskiej Izabeli.
 • 520 a 137. Sprawa kanonikatu dla Jana Dembnickiego w kapitule krakowskiej.
 • 520 a 138. Prośba o zamknięcie Sundu dla statków w. mistrza krzyżackiego w wypadku jego ataku na Prusy.
 • 520 a 139. Groźba najazdu w. mistrza; sprwy monety i praw pruskich.
 • 520 a 140. Opis śmierci i egzekwii króla.
 • 520 a 141. Doniesienie o śmierci Zygmunta Starego i wysłaniu posłów do monarchów europejskich.
 • 520 a 142. Śmierć Zygmunta Starego.
 • 520 a 143. Na pogłoski o śmierci Zygmunta Starego wysłał swego dworzanina.
 • 520 a 144. Potwierdzenie pogłosek o śmierci Zygmunta Starego.
 • 520 a 145. Sprawy związane z żałobą po śmierci króla.
 • 520 a 146. Podziękowanie za kondolencje.
 • 520 a 147. Nastrój żałobny po śmierci króla i "niefortunnym" ożenku Zygmunta Augusta. Autor przypuszczalny - S. Górski.
 • 520 a 148. List kondolencyjny po śmierci Zygmunta Starego.
 • 520 a 149. Podziękowanie za kondolencje.
 • 520 a 150. Opis śmierci króla Zygmunta Starego.
 • 520 a 151. Żałoba i złożenie najbliższego sejmu do Piotrkowa.
 • 520 a 152. Mowa z akcentami protestanckimi.
 • 520 a 153. Oratio nomine canonicorum [ecclesiae cathedralis - skreśl.] Cracouiensium dicta ad regem Poloniae Sigismundum secundum, in eius aduentu Cracouiam in exceptione in ecclesia cathedrali. Philippus Padniewski cantor dixit, Samuel Maczieiowski episcopus Cracouiensis, regni cancellarius respondit, Kraków [26] V 1548, s. 441-443.
 • 520 a 154. Legatio a Sigismundo secundo Augusto rege Poloniae ad Izabellam reginam Vngariae viduam sororem suam data Philippo Padniewski cantori Cracoviensi, secretario regio, [Kraków] 28 VI 1548, s. 444-446.
 • 520 a 155. Ex curia caesaris [Caroli V] et regis Romanorum [Ferdinandi I] ex Augusta in Poloniam scriptum, Augsburg [1548], s. 447-448.
 • 520 a 156. Oratio dicta a [quodam - skreśl.] monacho in exequiis funebribus Auguste actis in laudem mortui Sigismundi primi regis Poloniae, in conuentu imperiali habita, Augsburg [1548], s. 448-453.
 • 520 a 157. Bona regina Poloniae caesari Carolo Quinto, Kraków 31 V 1548, s. 454-456.
 • 520 a 158. Dominus Stanislaus de Ostrorog nunctius haec verba nomine Bonae reginae Poloniae ad caesarem [Carolum V] faciet, b.m. [1548], s. 456-457.
 • 520 a 159. Bona regina Poloniae Othoni [Truchsess von Waldburg] cardinali, episcopo Augustensi, Kraków 1 VI 1548, s. 458.
 • 520 a 160. Bona regina Poloniae Joachimo marchioni electori [Brandenburgensi], Kraków 1 VI 1548, s. 458.
 • 520 a 161. Bona regina Poloniae Heduigi reginule Poloniae, priuignae, vxori Ioachimi marchionis Brandenburgensis, electoris, Kraków 1 VI 1548, s. 459.
 • 520 a 162. Bona regina Poloniae Ottoni [Truchsess von Waldburg] cardinali, [episcopo] Augustiensi, Kraków 1 VI 1548, s. 459-462.
 • 520 a 163. Bona Sphortia regina Poloniae Ferdinando Romanorum, Vngariae, Bohemiae regi, Kraków 15 VI 1548, s. 462-463.
 • 520 a 164. Carolus Quintus caesar christianus Bonae Sphortiae reginae Poloniae, Augsburg 9 VII 1548, s. 464-465.
 • 520 a 165. Bona Sphortia regina Poloniae Carolo quinto caesari catholico, Kraków 2 VIII 1548, s. 466-467.
 • 520 a 166. Paulus tertius pontifex maximus Bonae reginae Poloniae, Rzym 21 VI 1548, s. 467-468.
 • 520 a 153. Życzenia dobrego panowania dla młodego króla.
 • 520 a 154. Sprawa przyjazdu do Polski królowej Izabeli.
 • 520 a 155. Egzekwie za Zygmunta I sprawowane w obecności cesarza i innych kawalerów orderu Złotego Runa. Opis w jęz. polskim.
 • 520 a 156. Pochwała panowania Zygmunta Starego.
 • 520 a 158. Śmierć Zygmunta Starego; podziękowanie cesarzowi za egzekwie sprawowane po śmierci króla polskiego.
 • 520 a 159. List kredencyjny dany Stanisławowi Ostrorogowi.
 • 520 a 160. List kredencyjny dany Stanisławowi Ostrorogowi.
 • 520 a 161. List kredencyjny dany Stanisławowi Ostrorogowi.
 • 520 a 162. Zapewnienie o przyjaznych stosunkach z Austrią.
 • 520 a 163. List kredencyjny dany Marcinowi Kromerowi; żałoba po śmierci Zygmunta Starego; podziękowanie za egzekwie w Augsburgu.
 • 520 a 165. Podziękowanie za kondolencje i przysłanie posła na uroczystości pogrzebowe.
 • 520 a 166. Osobisty wysłannik papieża, opat Martinengus, z poselstwem do Polski; kondolencje z powodu śmierci Zygmunta Starego.
 • 530 b BN
 • 530 d Mf 782
 • 530 d CD 111a
 • 530 d BPCim 3155
 • 530 d CD 111a
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol.
 • 561 a Górski, Stanisław w Górski Stanisław
 • 561 a Stanisław August Poniatowski[?] w Stanisław August Poniatowski[?]
 • 561 a Czacki Tadeusz d C 289 (sygn. porycka) m Poryck w Czacki Tadeusz (1765-1813)
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego d BK Dz. hist. 94 w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 581 a Marciniak R., Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia, Warszawa-Poznań 1983
 • 581 a Abrahamowicz Z., Katalog dokumentów tureckich. Dokumenty do dziejów Polski i krajów ościennych w latach 1455-1672, oprac. pod red. A. Zajączkowskiego, Warszawa 1959 s. 84-87, 89
 • 581 a Pociecha W., Poselstwo Andrzeja Jakubowskiego do Francji w r. 1547 i pierwsza misja Jana Montluca w Polsce, "Odrodzenie i Reformacja w Polsce", T. 5 (1960) s. 93-95
 • 581 a Dembińska A., Zygmunt I, Poznań 1948
 • 581 a Por. Kolankowski L., Zygmunt August wielki książę Litwy do roku 1548, Lwów 1913 s. 244-250, 256
 • 581 a Por. Gąsiorowski A., Itineraria dwu ostatnich Jagiellonów, "Studia Historyczne", R. 16 (1973) s. 267
 • 581 a Por. Jasnowski J., Mikołaj Czarny Radziwiłł (1515-1565), Warszawa 1939 s. 7
 • 581 a Por. Deggeller G., Karl V und Polen, Lituaen, Würzburg-Aumühle 1939 s. 25-26, 44
 • 581 a Tomczak A., Memoriał Bernarda Pretwicza do króla z 1550 r., "Studia i Materiały do Historii Wojskowości", T. 6, cz. 2, Warszawa 1960 s. 335
 • 581 a Druk fragm.: |Pociecha W., Panowanie Zygmunta Starego 1506-1548, Kraków 1923
 • 581 a Druk fragm.: |Niemcewicz J. U., Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze, T. 4, Warszawa 1822
 • 581 a Druk fragm.: |Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae... Ed. A. Theiner, T. 2. Romae 1861
 • 581 a Druk fragm.: |Iura municipalia terrarum Prussiae... 1578, skł. T2v-V.
 • 581 a Druk fragm.: |Lengnich G., Geschichte der preussischen Lande königlich-polnischen Antheils, Bd. 1, Dantzig 1722, nr 125; s. 296-299
 • 581 a Druk fragm.: : |Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae... Ed. M. Dogiel, T. 1, Vilnae 1758, s. 210-212
 • 581 a Druk fragm.: |Plater W., Zbiór pamiętników do dziejów Polski, T. 1. Warszawa 1858, s. 160-169
 • 581 a Druk fragm.: |Stanisława Łaskiego wojewody sieradzkiego prace naukowe i dyplomatyczne... Wyd. M. Malinowski, Wilno 1864, s. 108-111, 120-137, 140-144, 321-322
 • 581 a Druk fragm.: |Przezdziecki A., Jagiellonki polskie w XVI wieku, T. 1, Kraków 1868, 352-356
 • 581 a 74. Druk: |Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae... Ed. A. Theiner, T. 2, Romae 1861, s. 623.
 • 581 a 3. Druk fragm.: |Pociecha W., Panowanie Zygmunta Starego 1506-1548, Kraków 1923, s. 31-32
 • 581 a 7. Druk w jęz. polskim: |Niemcewicz J. U., Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze, T. 4, Warszawa 1822, s. 49-50.
 • 581 a 10. Druk w jęz. polskim: |Niemcewicz J. U., Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze, T. 4, Warszawa 1822, s. 68-71.
 • 581 a 11. Druk: |Niemcewicz J. U., Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze, T. 4, Warszawa 1822, s. 72-75.
 • 581 a 108. Druk: |Plater W., Zbiór pamiętników do dziejów Polski, T. 1, Warszawa 1858, s. 160-169.
 • 581 a 110. Druk: |Iura municipalia terrarum Prussiae... 1578, skł. T2v-V.
 • 581 a 116. Druk w jęz. polskim: |Stanisława Łaskiego wojewody sieradzkiego prace naukowe i dyplomatyczne... Wyd. M. Malinowski, Wilno 1864, s. 108-111.
 • 581 a 117. Druk w jęz. polskim: |Stanisława Łaskiego wojewody sieradzkiego prace naukowe i dyplomatyczne... Wyd. M. Malinowski, Wilno 1864, s. 321-322.
 • 581 a 118. Druk w jęz. polskim: |Stanisława Łaskiego wojewody sieradzkiego prace naukowe i dyplomatyczne... Wyd. M. Malinowski, Wilno 1864, s. 120-132.
 • 581 a 119. Druk w jęz. niemieckim: |Lengnich G., Geschichte der preussischen Lande königliche-polnischen Antheils, Bd. 1, Dantzig 1722, s. 296-299.
 • 581 a 120. Druk w jęz. polskim: |Stanisława Łaskiego wojewody sieradzkiego prace naukowe i dyplomatyczne... Wyd. M. Malinowski, Wilno 1864, s. 132-133.
 • 581 a 121. Druk w jęz. polskim: |Stanisława Łaskiego wojewody sieradzkiego prace naukowe i dyplomatyczne... Wyd. M. Malinowski, Wilno 1864, s. 133-137.
 • 581 a 123. Druk w jęz. niemieckim: |Lengnich G., Geschichte der preussischen Lande königlich-polnischen Antheils, Bd. 1, Dantzig 1722, s. 299-300.
 • 581 a 124. Druk w jęz. polskim: |Stanisława Łaskiego wojewody sieradzkiego prace naukowe i dyplomatyczne... Wyd. M. Malinowski, Wilno 1864, s. 140-141.
 • 581 a 125. Druk w jęz. polskim: |Stanisława Łaskiego wojewody sieradzkiego prace naukowe i dyplomatyczne... Wyd. M. Malinowski, Wilno 1864, s. 142.
 • 581 a 127. Druk w jęz. polskim: |Stanisława Łaskiego wojewody sieradzkiego prace naukowe i dyplomatyczne... Wyd. M. Malinowski, Wilno 1864, s. 143-144.
 • 581 a 140. Druk w tłumaczeniu polskim: |Niemcewicz J. U., Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze, T. 1, Warszawa 1822, s. 58-64.
 • 581 a 157. Druk: |Przezdziecki A., Jagiellonki polskie w XVI wieku, T. 1. Kraków 1868, s. 352-354; z rkpsu biblioteki wiedeńskiej, gdzie data: "1 VI 1548 r."
 • 581 a 164. Druk: |Przezdziecki A., Jagiellonki polskie w XVI wieku, T. 1. Kraków 1868, s. 354-356.
 • 600 a Albrecht Hohenzollern c (książę Prus ; d 1490-1568)
 • 600 a Albrecht Hohenzollern c (książę Prus ; d 1490-1568)
 • 600 a Aramon, Gabriel de Luels d (1508-1553)
 • 600 a Balinowski, Abraham c poseł mołdawski
 • 600 a Barnim b IX c (książę szczeciński ; 1501-1573)
 • 600 a Bona c (królowa Polski ; d 1494-1557)
 • 600 a Bona c (królowa Polski ; d 1494-1557)
 • 600 a Broniewski, Stanisław c dworzanin, poseł do Turcji
 • 600 a Burla c poseł mołdawski
 • 600 a Carvajal, Bernardino de d (1456-1523)
 • 600 a Chalkokandyles Andreas c kupiec grecki
 • 600 a Cikowski, Mikołaj c kasztelan sądecki d (?-ca 1570)
 • 600 a Czema, Achacy c wojewoda malborski d (ca 1485-1565)
 • 600 a Dembnicki, Jan c kanonik krakowski
 • 600 a Domanowski, Jan c biskup żmudzki d (ca 1500-1563)
 • 600 a Donato, Francesco c doża wenecki
 • 600 a Dzierzgowski, Mikołaj c (prymas Polski ; d ca 1490-1559)
 • 600 a Eliasz b II c (hospodar mołdawski ; d ca 1531-1562)
 • 600 a Elżbieta Austriaczka c (królowa Polski ; d 1526-1545)
 • 600 a Farnese, Alessandro c kardynał d (1520-1589)
 • 600 a Ferdynand b I c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1503-1564)
 • 600 a Ferdynand b I c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1503-1564)
 • 600 a Filip b I Wielkoduszny c (landgraf heski ; d 1504-1567)
 • 600 a Filip b I Pobożny c (książę pomorski ; d 1515-1560)
 • 600 a Franciszek b I c (król Francji ; d 1494-1547)
 • 600 a Franciszek b I c (król Francji ; d 1494-1547)
 • 600 a Genda c poseł mołdawski d 16 w.
 • 600 a Gołębiowski, Łukasz d (1773-1849)
 • 600 a Górski, Stanisław c sekretarz królowej Bony, kanonik krakowski d (1497-1572)
 • 600 a Grabia, Mikołaj c kasztelan chełmski
 • 600 a Henryk c dworzanin królewski, poseł do Turcji
 • 600 a Hermann Brüggenei von c mistrz inflancki
 • 600 a Holszański, Paweł c biskup łucki, wileński d (ca 1485-1555)
 • 600 a Hornostaj, Iwan c wojewoda nowogrodzki d ?-1558)
 • 600 a Hozjusz, Stanisław c kardynał d (1504-1579)
 • 600 a Iwan b IV Groźny c (car Rosji ; d 1530-1584)
 • 600 a Izabella Jagiellonka c (królowa Węgier ; d 1519-1559)
 • 600 a Izabella Jagiellonka c (królowa Węgier ; d 1519-1559)
 • 600 a Jabłoński, Wincenty c kopista pracowni Naruszewicza
 • 600 a Jadwiga Jagiellonka c (księżna brandemburska ; d 1513-1573)
 • 600 a Jakubowski, Andrzej c poseł do Francji i Turcji
 • 600 a Jan Albrecht b I c (książę Meklemburgii ; d 1525-1576)
 • 600 a Joachim b II c (elektor brandenburski ; d 1505-1571)
 • 600 a Joachim b II c (elektor brandenburski ; d 1505-1571)
 • 600 a Karol b V c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1500-1558)
 • 600 a Karol b V c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1500-1558)
 • 600 a Kmita, Piotr c marszałek wielki koronny, wojewoda krakowski d (1477-1553)
 • 600 a Konarski, Krzysztof c sekretarz komisarz morski
 • 600 a Konopacki, Jerzy c kasztelan gdański, wojewoda pomorski d (?-1543)
 • 600 a Kostka, Stanisław c podskarbi ziem pruskich d (ca 1550-1602)
 • 600 a Kromer, Marcin c historyk d (1512-1589)
 • 600 a Krystian b III c (król Danii i Norwegii ; d 1503-1559)
 • 600 a Lange, Johann c dr praw poseł cesarski
 • 600 a Łaski, Stanisław c wojewoda sieradzki d (1491-1550)
 • 600 a Loitz (rodzina)
 • 600 a Maciejowski, Samuel c biskup krakowski, kanclerz wielki koronny d (1499-1550)
 • 600 a Maksymilian b II c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1527-1576)
 • 600 a Martinengus c opat wysłannik Pawła III do Polski d 16 w.
 • 600 a Mehmed c czausz turecki
 • 600 a Mokokt d 16 w.
 • 600 a Myszkowski, Mikołaj c kasztelan wojnicki, starosta oświęcimski d (ca 1500-1557)
 • 600 a Myszkowski, Piotr c biskup krakowski, podkanclerz koronny d (1510-1591)
 • 600 a Naruszewicz, Adam d (1733-1796)
 • 600 a Noskowski, Andrzej c biskup płocki d (1492-1567)
 • 600 a Ostroróg, Stanisław c kasztelan międzyrzecki d (1519-1568)
 • 600 a Padniewski, Filip c biskup krakowski, podskarbi koronny d (1510-1572)
 • 600 a Paweł b III c (papież ; d 1468-1549)
 • 600 a Paweł b III c (papież ; d 1468-1549)
 • 600 a Piotr b IV Rareş c (wojewoda Mołdawii ; d ca 1487-1546)
 • 600 a Radziwiłł, Mikołaj c kanclerz litewski, wojewoda wileński d (1515-1565)
 • 600 a Russocki, Franciszek c kasztelan nakielski
 • 600 a Rustem c pasza d 16 w.
 • 600 a Rzeczycki, Stanisław d 16 w.
 • 600 a Schilling Erazm c kupiec krakowski
 • 600 a Schilling Jerzy c kupiec krakowski
 • 600 a Sculteti, Aleksander c kanonik warmiński d (ca 1485-1564)
 • 600 a Sieniawski, Mikołaj c wojewoda ruski, hetman wielki koronny d (1489-1569)
 • 600 a Starzechowski, Wojciech c wojewoda, komisarz królewski d (?-1556)
 • 600 a Sulejman b II c (sułtan Imperium Osmańskiego ; d 1642-1691)
 • 600 a Sulejman b II c (sułtan Imperium Osmańskiego ; d 1642-1691)
 • 600 a Tarnowski, Jan Amor c hetman wielki koronny, kasztelan krakowski d (1488-1561)
 • 600 a Tarnowski, Jan Spytek c wojewoda sieradzki, podskarbi wielki koronny d (1484-1553)
 • 600 a Tege, Franciscus c dr obojga praw, radca, poseł ks. Albrechta pruskiego
 • 600 a Trzciński, Jan c burgrabia krakowski, podstoli sandomierski
 • 600 a Utišenić, Georgius c biskup Waradynu, kardynał
 • 600 a Vrančić, Antonius c poseł królowej Izabeli do Francji d (1504-1573)
 • 600 a Waldburg, Georg von d (1488-1531)
 • 600 a Werden, Johann von c burmistrz Gdańska, burgrabia d (1495-1554)
 • 600 a Wilamowski, Jakub c starosta bolesławiecki, poseł do Turcji
 • 600 a Zaleski Stanisław c kanonik
 • 600 a Zebrzydowski, Andrzej c biskup włocławski, krakowski d (1496-1560)
 • 600 a Zygmunt b I Stary c (król Polski ; d 1467-1548)
 • 600 a Zygmunt b II August c (król Polski ; d 1520-1572)
 • 610 a Komisja polsko-austriacka na Śląsku y 1539
 • 610 a Komisja polsko-brandenburska y 1546
 • 610 a Komisja polsko-litewska y 1546
 • 610 a Komisja polsko-mołdawska y 1546
 • 610 a Komisja polsko-turecka y 1546
 • 610 a Krzyżacy
 • 610 a Sejm y 1545 z Kraków
 • 610 a Sejmik pruski y 1545
 • 610 a Sejmik pruski y 1548
 • 610 a Sejm Rzeszy y 1457-1458
 • 610 a Stany pruskie zob. też Sejmik pruski
 • 610 a Zakon inflancki
 • 651 a Augsburg (Niemcy) y 16 w.
 • 651 a Augsburg (Niemcy) y 16 w.
 • 651 a Austria y 16 w.
 • 651 a Austria y 16 w.
 • 651 a Bałakława (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Balakley zob. Bałakława (Ukraina)
 • 651 a Bar (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Bendery (Rumunia) y 16 w.
 • 651 a Francja y 16 w.
 • 651 a Gdańsk (woj. pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Gdańsk (woj. pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Kijów (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Konstantynopol y 16 w.
 • 651 a Kraków (woj. małopolskie) y 16 w.
 • 651 a Litwa y 16 w.
 • 651 a Mołdawia y 16 w.
 • 651 a Moskiewskie (państwo) y 16 w.
 • 651 a Niemcy y 16 w.
 • 651 a Oczaków (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Podole (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Pomorze Zachodnie y 16 w.
 • 651 a Prusy Królewskie y 16 w.
 • 651 a Prusy Książęce y 16 w.
 • 651 a Rzym (Włochy) y 16 w.
 • 651 a Sandomierz (woj. świętokrzyskie) y 16 w.
 • 651 a Śląsk y 16 w.
 • 651 a Śląsk y 16 w.
 • 651 a Sund (cieśnina) y 16 w.
 • 651 a Tehinia zob. Tighina
 • 651 a Tighina zob. Bendery
 • 651 a Turcja y 16 w.
 • 651 a Węgry y 16 w.
 • 651 a Wielkie Księstwo Litewskie y 16 w.
 • 651 a Wielkopolska y 16 w.
 • 651 a Wołyń (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Wrocław (woj. dolnośląskie) y 16 w.
 • 651 a Wrocław (woj. dolnośląskie) y 16 w.
 • 653 a wojny polsko-krzyżackie 16 w.
 • 653 a polityka zagraniczna 16 w.
 • 653 a Tatarzy
 • 653 a wojna szmalkaldzka 1546-1547
 • 653 a Granica mołdawska
 • 653 a Granica litewska
 • 653 a Prawo
 • 653 a sądy
 • 653 a Wojny
 • 653 a Wojsko zaciężne
 • 653 a Granica brandenburska
 • 653 a Traktat 1548 polsko-mołdawski
 • 653 a Poselstwa do Polski
 • 653 a Poselstwa polskie
 • 653 a Dziesięciny zob. Podatki
 • 653 a granice 16 w.
 • 653 a Handel
 • 653 a Zakaz wywozu towarów na Śląsk i Węgry
 • 653 a Intercyzy
 • 653 a Intercyzy Jagiellonów
 • 653 a Mostowe zob. Cła
 • 653 a Niewola tatarska
 • 653 a Niewola turecka
 • 653 a Order Złotego Runa
 • 653 a pieniądze 16 w.
 • 653 a Podatki
 • 653 a sądy
 • 653 a Kozacy
 • 653 a Tatarzy
 • 653 a Akcyza zob. Podatki
 • 653 a Annaty zob. Podatki
 • 653 a Chłopi |Zbiegostwo
 • 653 a Cła
 • 653 a Danina zob. Podatki
 • 653 a dyplomacja 16 w.
 • 653 a Poselstwa
 • 653 a Poselstwo francuskie do Turcji 1546
 • 653 a Poselstwo mołdawskie do Moskwy 1546
 • 653 a Poselstwo węgierskie do Francji 1546
 • 653 a dyplomacja 16 w.
 • 653 a Poselstwa polskie
 • 653 a Poselstwa do Polski
 • 653 a Traktaty
 • 655 a akta
 • 655 a piśmiennictwo pragmatyczne
 • 655 a Konstytucje sejmowe 16 w.
 • 655 a mowy
 • 700 a Górski, Stanisław c sekretarz królowej Bony, kanonik krakowski d (1497-1572)
 • 700 a Rastowski c kopista w pracowni Stanisława Górskiego
 • 700 a Zygmunt b II August c (król Polski ; d 1520-1572)
 • 710 a sejm d 1547
 • 710 a senat d 1547
 • 852 j BK 00221
 • 999 d 17.10.31

Indeksy