Akta do panowania królów polskich: Zygmunta I Starego, Zygmunta II Augusta, Henryka III Walezego, Stefana Batorego, Zygmunta III Wazy.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00245
 • Kopie:
  • Mf 2435
  • Mf 1117
  • CD 93a
 • Tytuł: Akta do panowania królów polskich: Zygmunta I Starego, Zygmunta II Augusta, Henryka III Walezego, Stefana Batorego, Zygmunta III Wazy.
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: 424, XIV k. 27,8x19,3 cm
 • Oprawa: półsk. 18 w.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • 86. "Ad [...] cardinalem Puteum ac episcopum Veronensem [Aloisium Lippomanum] praeciupa quaedam nuntio commissa, [Łowicz 1558] k. 90-91.
  • 87. "RM [Sigismundo Augusto Stanislaus] Hosius conventus Volboriensis cui praeficit nomine, Wolborz 10 III [15]58 [dopisane inną ręką: 1555] k. 91-93.
  • 88. "Archiepiscopi [Gnesnensis Nicolai Dzierzgowski] sententia de edicendis comitiis Regni [...Sigismundo Augusto] missa, Łowicz 1558, s. 93-94.
  • 89. "RM [Sigismundo Augusto] Nicolaus Dzierzgowski archiepisopus [Gnesnensis] ut mortem Serenissimae Parentis suae [Bonae] aequo ferat animo, Łowicz [15]58 k. 94v-95.
  • 90. "Exceptio legati Summi Pontificis [Pauli IV] episcopi Veronensis [Alosii Lippomani] per Nicolaum [Dzierzgowski] archiepiscopum Gnesnensem, b.m., ok. 1555] k. 95-95v.
  • 91. "RM [Sigismundus Augustus] Nicolao [Dzierzgowski]archiepiscopo Gnesnensi, Wilno 1557 k. 95v-96.
  • 92. "Ferdinandi [!] Romanorum et Boemorum Regis verba in transactionibus pacis cum Livonensibus factis in castris apud Poswolye ad [... Sigismundum Augustum] solenniter habita, [Poswol 1557] k. 96-97v.
  • 93. "Responsum [... Sigismundi Augusti] per [...] Joannem Przerembski procancellarium nomine Regiae Majestatis datum. Accessiti sunt postea Livonens, [Poswol 1557] k. 97v.
  • 94. "Gratulatio oratorum de conditionibus pacis iuramento RM [Sigismundi Augusti] confirmatur et roboratur, b.m. [1557] k. 98.
  • 95. "Sermo Livonum ad RM [Sigismundum Augustum] demisse factus, b.m. [1557] k. 98-98v.
  • 96. "Gratulatio oratorum RM [Sigismundo Augusto] accepta, b.m. [1557] k. 98v.
  • 97. "Ad Livones [Sigismundi Augusti] conversus sermo, b.m. [157] k. 98v-99.
  • 98. "Juramentum RM [Sigismundi Augusti] k. 99.
  • 99. "In comotiis Regni Anno [15]49 [! 1548] agitat instructio, b.m.d. k. 99v-102.
  • 100. "RM [Sigismundus Augustus] Nicolao Dzierzgowski archiepiscopo [Gnesnensi] ut ad comitia Regni maiora tempestive veniat, et minora in Srzoda et Kolo celebranda non negligat, Piotrków [15]49 [! 1548] k. 102-102v.
  • 101. "Expostulatio nuntiorum terrestrium cum rege [Sigismundo Augusto] nomine tocius ordinis equestris per [...] S[tanislaum] Lupa Podlodowski in conventu generali Regni Ao 1552 [1553] Cracoviae facta k. 102v-107.
  • 102. "Litterae universales conventus Regni Ao 1562 Piotrkovie celebrati in quo exequatio omnium legum, privilegiorum suum sortia est effectum, Wilno 7 XII [15]62 k. 107v-109.
  • 103. "Verba ad RM [Sigismundus Augustum] nomine tocius nobilitatis Regni per Rafaelem Leszczinski capitaneum Radzieioviensem facta, [30 XI 1562 na sejmie piotrkowskim] k. 109-112.
  • 104. "Postulata nuntiorum, b.m. [6 II 1563] k. 112v-115v.
  • 105. "Responsum [...]archiepiscoporum et episcoporum Regni super praefatis articulis nuntiis terrarum in senatu in scriptis datum, b.m. [20 II 1563] k. 115v-124.
  • Henricus rex Poloniae trimestris in Anno Domini 1574
  • 106. "Henrico [III Valesio] regi [Stanislaus] Hosius cardinalis Varmiensis gratulatur, quod ad regnum incolumis pervenerit, Rzym [1574] k. 125.
  • 107. "Regi [Henrico III Valesio] cardinalis [Stanislaus Hosius] ut haeretici caetus suos non habeant, et nulla diversitas religionis permittatur, Rzym [24 II 1574] k. 125-127.
  • 108. "Regi novo [Henrico III Valesio] cardinalis [Stanislaus] Hosius ut praedecessores suos reges Poloniae catholicos, praesertim Sigismundum Primum, in omnibus sibi imitandum proponat, Rzym [13 II 1574] k. 127v-129v.
  • 109. "[Stanislaus] Hosius cardinalis nuntio apostolico [Vincenzo Laureo] Montis Regalis episcopo coronationi regis adsistenti, Rzym [1574] k. 129v-132.
  • 110. "Archiepiscopo Gnesnensi Jacobo Uchański, in electione regis Henrici [III Velsii] haereticorum conspirationi repugnanti Hosius cardinalis, Rzym [21 III 1573] k. 133-136.
  • 111. "Hosius Stanislaus cardinalis episcopo Cracoviensi Franciso Krasiński, Rzym, ok. 1573] k. 136-140.
  • 112. "Archidiaconmo Cracoviensi Stanislao Krasiński Hosius Stanislaus cardinalis, Rzym [1573] k. 140-141.
  • 113. "Hosius Stanislaus cardinalis episcopo Posnaniensi [...] Andreae Czarnkowski, Rzym, ok. 1573] k. 141-141v.
  • 114. "[...] Alberto Łaski palatino Syradiensi Stanislaus Hosius cardinalis, b.m., ok. 1573] k. 141v-142v.
  • 115. "Stanislaus Hosius [...] Petro Myszkowski regi procancellario, Rzym, ok. 1573] k. 142v-143.
  • 116. "Stanislaus Hosius [...] amico cuidam familiari ut saluti deploratae patriae quantum potest subveniat persuadet, Rzym [1573] k. 143-145.
  • 117. "Consilium [...] Stanislai Hosii et ratio qua rex Henricus III Valesius iuramentum, super conspiratione haereticorum Parisiis a se extor tum rescindere et invalidum pronuntiare poterit, b.m., ok. 1573] k. 145-147.
  • 118. "Litterae eiusdem regis [Henrici III ad senatores] post discessum eius in conclavi illius repertae et sigillo eius obsignatae, Kraków 18 VI 1574 k. 147-148.
  • 119. "Episcopo Wladislaviensi Stanislao Karnkowski [Henricus III Valesius], Kraków 18 VI 1574 k. 148-148v.
  • 120. "Petro [palatino Cracoviensi] et Andreae [castellano Sanociensi, Biecensi et capitaneo Radomiensi] Zborowskym [Henricus III Valesius], Kraków 18 VI 1574 k. 148v.
  • 121. "Palatino Syradiensi Alberto A Lasko [Henricus III Valesiu], Kraków 18 VI [15]47 [!] [1574] k. 149.
  • 122. "[... Joanni] Tęczyński castellano Voiniczensi succamerario [Henricus III Valesius], Kraków 18 VI [15]74 k. 149.
  • 123. "[... Nicolao Christophoro] Radzivil Duci in Olika supremo Magni Ducatus Litwaniae Marsalco [Henricus III Valesius], Kraków 18 VI 1574 k. 149v.
  • 124. "Senatus et equestris ordo Regni Poloniae Henrico [III Valesio] regi suo electo, Kraków 20 VI 1574 k. 149v-150.
  • 125. "Responsum ordinibus regni a rege [Henrico III Valesio] missum, Wiedeń 29 VI [15]74 k. 150-152.
  • 87. Pochwała króla za dekret przeciw nowinkom heretyckim.
  • 88. Radzi zwołąć sejm na początek maja w sprawie obrony przed Tatarami.
  • 90. Wyrazy radości z okazji mianowania nuncjuszem w Polsce.
  • 91. biskup wileński, Walerian Protasewicz-Suszkowski, nie stwaił się przed arcybiskupem i legatem z powodu pilnych spraw inflanckich.
  • 92. Składają gratulacje i chwalą umiarkowanie króla.
  • 93. Po złożeniu hołdu przez Inflantczyków król składa przysięgę.
  • 95. Dziekują za doprowadzenie do traktatu pokojowego.
  • 98. Tekst przysięgi.
  • 109. Nie żąda się od króla wojny z heretykami, ale wypełnienia prawa przez jego poprzedników przeciw heretykom ustanowionego.
  • 111. Słowa nagany dla biskupów, którzy podpisali konfederację warszawską.
  • 113.Wyrazy uznania za podźwignięcie kolegium jezuickiego i obronę wiary katolickiej na sejmie warszawskim.
  • 114. Chwali przysięgę Henryka Walezego przeciwko sprzysiężeniu przeciw wierze.
  • 115. Skargi na panoszenie się różnowierstwa w Krakowie.
  • 1. "[Fragment końcowy listu], b.m. [XVI w.] k. 1. 1. Należy pospieszyć z pomocą królestwu węgierskiemu - generalna ekspedycja.
  • 2. "Ludovico Regi Ungariae Sigismundus I Rex Poloniae, [Kraków 12 X 1521] k. 1-1v.
  • 3. "Sigismundus I [...] palatino Ungariae [Stephano Batori], [Kraków 1521] k. 1v-2.
  • 4. "Ludovico Regi [Hungariae] Sigismundus I [...], [Kraków 1521] k. 2-2v.
  • 5. "Proceribus Regni Hungariae [ Sigismundus I], b.m. [1521, po 28 VIII] k. 2v, brak końca. Wyraża współczucie i omawia sytuację po upadku Belgradu.
  • 6. "[Fragment końcowy listu], b.m.d., k.3.
  • 6a. "Regi Poloniae Sigismundo [I] Andreas Cricius episcopus Plocensis in casu Joannis [Zapolya] regis Hungariae, Pułtusk 3 IV 1527 k. 3 i dokończenie na k. 12.
  • 7. "Ludovico regi [Hungariae Sigismundus I], b.m. [1523] k. 3-3v.
  • 8. "Legatio ad regem Galliarum [Franciscum I] Stanislao [Hieronimo] a Lasco palatino Siradiensi data a rege Poloniae [Sigismundo I], b.m. [1523] k. 3v-4v.
  • 9. "Legatio ad status imperii [...] Andreae a Gorka [alico regio] commissa [a Sigismundo I], b.m. [IV 1527] k. 4v-6. Sprawa spotkania NN w obecności króla polskiego i księcia Saksonii, zawieszenia broni, inwazji tureckiej, udziału Ferdynanda I.
  • 10. "Sigismundus I[...] Regi Galliarum [Franciso I] litterae, Kraków 1524 [1522] k. 6-7.
  • 11. "Instructio [Sigismundi I] ad Ferdinandum [I] Romanorum regem Petro Opaliński [Castellano Landensi et Gnesnensi] data, b.m.d. k. 7-9. W sprawie obrony Węgier i całego chrzescijaństwa przed Turkami.
  • 12. "Quae agenda sunt apud Joannem [Zapolya] regem Hungariae per Sebastianum Opaliński [parochum Posnaniensem et Calisiensem, canonicum cracoviensem, secretarium Regis a Sigismundo I] data, b.m. 16 IV 1530 k. 9-10.
  • 13. "Responsum oratori Regis Poloniae [Sigismundi I] datum a Joanne [Zapolya] Rege Hungariae, b.m. [1530], k.10. 13. Brak k. 11 i zakończenia.
  • 14. "Adriano [VI] Summo Pontifici [Sigismundus I], Wilno 26 X [15]22 k. 12v-13.
  • 15. "Legatio a Joanne [Zapolya] rege Hungariae ad regem Sigismundum Primum per [...] Joannem a Lasco [cancellarium Regni, primatem Poloniae, archiepiscopum Gnesnensem] Cracoviae habita Anno 1530 k. 13-17v.
  • 16. "Responsum Regis [Sigismundi I] oratori [Joanni a Lasco cancellario Regni] datum, b.m. [1530] k. 17v-19.
  • 17. "Clementi [VII] Summo Pontifici Joannes [Zapolya] rex Ungariae, Alba b.d. k. 19-22. Użala się na obelżywe słowa przeciw niemu w bulli, co może sprowokować Turków do dalszych napadów. Nie od wywołał wojnę z Ferdynandem.
  • 18. "Carolus V Imperator Sigismundo Primo Regi Poloniae, Valladolid 31 VII 1527 k. 22-23.
  • 19. "Clementis [VII] Summi Pontificis casus periculosus, Rzym 5 X, ok. 1525] k. 24-25. Wojska niemieckie oblegają zamk Anioła w Rzymie i żądają wydania papieża i wypłacenia 250 000 dukatów okupu.
  • 20. "Leoni [X] Summo Pontifici [Sigismundus I], Brześć Kujawski [1521] k. 25-25v.
  • 21. "Ludovico Regi [Hungariae] Sigismundus Primus [...], Toruń [15 VIII 1520] k. 25v.
  • 22. Dux Venetiarum [Antonio Grimani] Sigismundo Primo Regi Poloniae, Wenecja 24 II 1527 k. 25v-26. Gratulacje z powodu wyboru Zygmunta Augusta na wielkiego księcia litewskiego.
  • 23. "Duci Venetiarum [Antonio Grimani] Sigismundus Primus [,,,], Kraków, ok. 1527] k. 26. Dziękuje za życzenia i gratuluje wyboru na dożę Wenecji.
  • 24. "Ludovico [II] regi [Hungariae] Sigismundus Primus [...], Kraków [1521] k. 26 v.
  • 25. "Mariae Reginae Hungariae Sigismundus Primus [...], Grodno [7 III 1522] k. 26v.
  • 26. "Annae Ducissae Austriae [Sigismundus I], Grodno [9 II 1522] k. 26v-27.
  • 27. "Sigismundus Primus Rex Poloniae Bonae Reginae Poloniae, Wilno b.d. k. 27-27v. Dziękuje za list; nie zaniedbuje niczego, co dot. dobra Rzeczypospolitej.
  • 28. "Sigismundus Primus [...] Summo pontifici [Clementi VII], b.m., ok. 1523] k. 27v-28. Zbyt długo przeciąga się zatwierdzenie biskupa płockiego. Nie zgadza się bez zgody krlewskiej na wybór margrabiego Jana Albrechta.
  • 29. "Sigismundus Primum [...] Sacro Cardinalium Ordini, b.m., ok. 1523] k. 28-28v. Wyraża ubolewanie, że tak lekko traktuje słuszne prawa królewskie i nie zatwierdza kandydatów na biskupstwa płockie i przemyskie.
  • 30. "Sigismundus Primus [...] Regni Poloniae protectori cardinali [Achilli] de Grassis, Kraków, ok. 1523] k. 28v-29.
  • 31. "Regis Ungariae [Ludovoici II] apud Summum Pontificem [Adrianum VI?] oratori. Andreas Kriczky episcopus Premisliensis, Kraków, ok. 1524] k. 29-29v. O oburzeniu wszystkich na utrudnienia w obsadzeniu biskupstw płockiego i przemyskiego.
  • 32. "Ludovico [II] regi Ungariae [Sigismundus I], Kraków, ok. 1523] k. 30-30v. Radzi wybrać po śmierci Tomasza Bakócs, kardynała ostrzyhomskiego, Jerzego Szathmary, biskupa Pięciukościołów.
  • 33. "Sigismundus Primus [...] Summo Pontifivi [Adriano VI], Kraków 1522 [1523] k. 30v-31.
  • 34. "Sigismundus Primus [...] Ludovico [II] Regi Ungariae, Kraków 1524 k. 31-31v. Dziwi się, że ustalono bez niego spotkanie w Bratysławie z mistrzem pruskim Albrechtem.
  • 35. "Adriano [VI] Summo Pontifici [Sigismundus Primus]. Wilno [15]2 k. 31v-32.
  • 36, "Sacro Cardinalium Ordini [Sigismundus Primus]. Wilno [28 X] [15]22 k. 32-32v.
  • 37. Ludovico [II] Regi Ungariae [Sigismundus Primus], b.m. [1526] k. 32v-33. Poleca na stanowisko kanclerza Stefana Broderika, prepozyta Pięciukościołów.
  • 38. "Sigismundus Primus [...] Raphaeli Leszczynski electo Premisliensi, [Wilno 1522] k. 33.
  • 39. "Sigismundus Primus [...] Archiepiscopo Strigonensi [Georgio Szathmary], b.m., ok. 1523] k. 33-33v. Gdyby wyczerpany trudami chciał zrezygnować, prosi o poparcie na ten urząd Stefana Broderika.
  • 40. "Episcopo Wratislaviensi [Jacobo von Salza] Andreas Kriczky, b.m., ok. 1520] k. 33v-34. Gratuluje objęcia biskupstwa i prosi o prepozyturę głogowską dla krewnego Rachenberga.
  • 41. "Erasmus Roterodamus [Andree] Cricio episcopo Premisliensi, Bazylea [5 X 15]25 k. 34-34v.
  • 42. "Episcopus Premisliensis Andreas Cricius Erasmo Roterodamo [brak zakończenia], [Kraków 20 XII 1525] k. 34v-35.
  • 43. "Cardinalis Moguntiensis [Alberti von Brandenburg] oratorum ad RM [Sigismundum I] verba, [Kraków 29 VIII 1535] k. 37-39.
  • 44. "Responsum nomine Regiae Majestatis [Sigismundi I] per [...] Andream Cricium episcopum Plocensem datum, [Kraków 29 VIII 1535] k. 39-40.
  • 45. "Sermo per [...] episcopum Plocensem [Andream] Cricium nomine RM [Sigismundi I] ad torum nupitalem habitus, [Kraków 29 VIII 1535] k. 40v-42.
  • 46. "Litterae [Andreae Cricii episcopi Premisliensis] ad Erasmum Roterodamum, Kraków [15]25 k. 42-42v.
  • 47. "Sigismundo I regi [Andreas] Cricius episcopus Premisliensis contra haereticos dogmata ecclesiae reprehendentes, b.m.d. [1524] k. 42v-46v.
  • 48. "Epistola [Andreae] Cricii episcopi Premisliensis ad [... Petrum] Tomicki episcopum Cracoviensem, Pułtusk [15]25 k. 46v-49.
  • 49. "[Andreae] Cricii episcopi Plocensis ad Bonam Reginam verba in postulando ad regnum [...] Sigismundo Augusto. Die Trium Regum sub conventu generali in arce Cracoviensi habita Anno Domini 1530 k. 49-51v.
  • 50. "Exceptio [...]marchionis Brandenburgensis [Alberti] ad nuptias venientis, b.m. [1535] k. 51v-52.
  • 51. "Andreae Kriczky ad nuntium apostolicum in Ungaria degentum [de Burgio Joannem Antonium Pulleonem] de negocio et feudo ducis Prussiae [Alberti], b.m. [1525].
  • a. "Stanislaus Hosius lectori k. 52-52v.
  • b. "Andreae Cricii epistola k. 52v-57.
  • 52. "Iuramentum fidei et subiectionis Ducis Prussiae [Alberti] marchionis Brandenburgensis, b.m. [1525] k. 57-57v.
  • 53. "Legatio in negotio Ducatus Prussiae in comitis imperii et consenssu omnium ordinum per Stanislaum a Lasko palatinum Syradiensem solenniter habita Anno Domini 1545 [!], Augsburg k. 57v-62v.
  • 54. "Sigismundus Primus regi Daniae [Christiano II], b.m., ok. 1522] k. 62v-63.
  • 55. "[Sigismundus I] civibus Gedanensibus [ut ad religionem redeant catholicam], Kraków [1525] k. 63v-64v.
  • 56. "Edictum publicum contra haereticos et eorum libros promulgatum a [...] rege Poloniae [Sigismundo I], b.m. Kraków 5 IX 1523 k. 64v-65.
  • 57. "Christophoro Schidlowieczky palatino et capitaneo Cracoviensi ut edictum exequatur [Sigismundus I], Grodno 1525 k. 65-65v.
  • 58. "Epistola Pisonis legati Summi Pontificis [Leonis X] de conflictu Polonorum et Litwanorum cum Moscis ex Litwania in Italiam Coritio [Joanni] amico transmissa, Wilno 26 IX [15]14 k. 66-69.
  • 59. "Denuntiatio belli caesari Maximiliano [I] per Venetos missa anno 1508 k. 70-70v.
  • 60. "Responsum a caesare [Maximiliano I] datum ad legationem Venetorum, b.m. [1508] k. 70v-72.
  • 61. "Denuntiatio belli Carolo V imperatori a rege Galliarum [Francisco I] Anno 1626 k. 72-73.
  • 62. "Exceptio Andreae Zebrzidowsky ad Ecclesiam Wladislawiensem per collegium canonicorum facta Anno [15]47 k. 73-74v.
  • 63. "Responsum capitulo datum a [...] Andrea Zebrzydowski episcopo Wladislawiensi et Pomeraniae, b.m. [1547] k. 74v-75.
  • 64. "Romae Anno 1561 magnae dignitatis homines extremo supplicio deleti die VI Martii k. 75-76.
  • 65. "Gratiarum actio [...] Nicolai Dzierzgowski episcopi Wladislawiensis pro collato sibi archiepiscopatu Gneznensi, b.m. [1546] k. 76v-77.
  • 66. "Legatio ad [...] reginam Bonam ex commissione Regiae Majestatis [Sigismundi II Augusti] et senatorum Regni per [...] Andream Zebrzydowski episcopum Cracoviensem Warsoviae Anno 1552 [!1555] habita k. 77-78v.
  • 67. "Responsum Regalis Majestatis [Sigismundi Augusti Bonae] datum, Warszawa 1555 k. 78v-80.
  • 68. "Carolus V imperator Sigismundo Augusto ut in religione per manus accepta persistat et nihil de ea re in regno suo innovari permittat Anno [15]54, Bruksela 4 IV 1554 k. 80-81.
  • 69. "Responsum [Sigismundi Augusti] M.C. [Carolo V] datum, Wilno 11 V [15]54 k. 82-83.
  • 70. "In motu de religione orto. Julius III Summus Pontifex Nicolao Dzierzgowski Archiepiscopo [Gnesnensi] ac caeteris episcopis, Rzym 1553 k. 83-83v.
  • 71. "Julio III Summo Pontifici archiepiscopus [Gnesnensis Nicolaus Dzierzgowski] cum caeteris regni episopis, Kraków 11 VIII [15]53 k. 83v-84v.
  • 72. "Senatores seculares Julio III Pontifici Maximo, Kraków 14 VIII [15]53 k. 84v-85.
  • 73. "Paulus IV Summus Pontifex ad senatores Regni, Rzym 20 VIII 1555 k. 85-85v.
  • 74. "Paulo IV Summo Pontifici archiepiscopus [Gnesnensis Nicolaus Dzierzgowski] cum episcopis, Warszawa 1557 k. 85v-86.
  • 75. "Cardinalis Puteus Nicolao [Dzierzgowski] archiepiscopo Gnesnensi, Rzym 13 I 1566 k. 86-86v.
  • 76. "Paulo IV Nicolaus [Dzierzgowski...], Łowicz 16 III 1557 k. 86v.
  • 77. "Sacro Cardinalium Ordini Nicolaus [Dzierzgowski...], Łowicz 7 IX [15]57 k. 86v-87.
  • 78. "Puteo Cardinali Nicolaus [Dzierzgowski] archiepiscopus [Gnesnensis], Łowicz 8 IX 1557 k. 87-87v.
  • 79. "[...] Episcopo Veronensi [Aloisio Lippomano] Nicolaus [Dzierzgowski] Archiepiscopus [Gnesnensis], Łowicz [15]57 k. 87v-88.
  • 80. "R.M. [Sigismundo Augusto] Nicolaus [Dzierzgowski...], Łowicz [15]57 k. 88-89.
  • 80. Papież nominacji J. Uchańskiego nie jest przychylny. Należy zaczekać na powrót posła z Rzymu lub zasięgnąć zdania bpa warmińska Stanisława Hozjusza.
  • 81. "Cardinali [Puteo] Nicolaus [Dzierzgowski...], Łowicz 6 III [15]58 k. 89.
  • 82. "Episcopo Chelmensi [Jacobo Uchański] electo Wladislaviensi Nicolaus [Dzierzgowski...], Wolborz 1558, s. 89-89v.
  • 83. "Capitulo Cracoviensi [Nicolaus Dzierzgowski], Wolborz 17 III [15]58 k. 89v.
  • 84. "Ad Paulum IV Summum Pontificem litterae fidei in causa religionis [Nicolaus Dzierzgowski Archiepiscopus Gnesnensis], Łowicz [15]58 k. 89v.
  • 85. "Instructio ad Sanctam Sedem [Paulum IV] nomine totius ordinis ecclesiastici nuntio [Camillo Mentuati?] data, [Łowicz? 1558] k. 89v-90.
  • 44. Wsakzuje na zamęt w kraju i wojny religijne; prosi, aby kardynał Albert von Brandenburg wstawił się do papieża i cesarza o zaradzenie tym niebezpieczeństwom.
  • 46. Wyraża współczucie z powodu nieszczęść spadających na Nimcy.
  • 48. Rozważania, czy Kościołowi, oprócz dobroci i łagodności, przysługuje również władza miecza.
  • 60. Wstyd zarzucić cesarzowi zbrodnie, których sami się dopuszczali, jak niedotrzymywanie umów i paktów z Weroną, Padwą, Umbrią i Cyprem.
  • 64. Wymienia: kardynał Caraffa uduszony, jego brat ścięty itd.
  • 69. Król zawiadamia o buncie Alberta Młodszego, margrabiego brandenburskiego, któremu przeszkodził wyprowadzić wojsko celem wzmocnienia ruchów w Niemczech.
  • 72. Dziękują za przysłanie delegata na ślub króla oraz za list w sprawie religii.
  • 73. O niebezpieczeństwie przenikania do Polski herezji z Niemiec.
  • 74. Dziękuje za wysłanie nuncjusza Alojzego Lippomano, którego pobyt na pewno przyczyni się do wzmocnienia wiary katolickiej.
  • 75. Potwierdza odbiór listu i liczy, że nuncjusz Alojzy Lippomano będzie mu pomocą w podtrzymaniu chwiejącej się wiary katolickiej.
  • 76. Prosi o przeniesienie na biskupstwo kujawskie Jakuba Uchańskiego, biskupa chełmskiego.
  • 77. Prosi o poparcie u papieża nominacji Jakuba Uchańskiego na biskupa kujawskiego .
  • 78. W sprawie j.w.
  • 79. O ugodzie wormackiej, o poparcie Jakuba Uchańskiego.
  • 82. Zawiedziony jest nieprzybyciem Uchańskiego na zjazd w Wolborzu, który specjalnie w jego sprawie był zwołany.
  • 83. O niebezpieczeństwach grożących Kościołowi; na najbliższym sejmie nie można było bezpiecznie radzić. O wszystkim szerzej opowie Starozrzepski.
  • 126. "Henrico [III Valesio] regi cardinalis [Stanislaus] Hosius post eius e Regno discessum occultum, Rzym [1574] k. 152-152v.
  • 127 "Hosius Stanislaus cardinalis Nicolao Tomiczky equiti Polono, ne Parentem licet haereticum mortuum negligat et quibus retionibus ostendit, Rzym [10 IV 1575] k. 153-154.
  • 128. "Protestatio Henrici Valesii Galliarum et Poloniae regis per procuratorem suum coram Summo Pontifice [Gregorio XIII] Romae Anno 1575 habita k. 154-155.
  • 129. "Littere [Stanislai] Hosii cardinalis Varmiensis ad Joannem [III] regem Suetiae, ut ad Ecclesiam Catholicam redeat, Rzym, ok. 1575] k. 155v-160.
  • 130. "Regi Swetiae [Joanni III] cardinalis Varmiensis [Stanislaus Hosius] ostendit interpretationem et intelligentiam Scripturarum Sacrarum non alibi, sed tantum in Ecclesia Catholica, quae Spiritu Sancto regitur esse, extra quam, nec vera doctrina, nec expressum Dei Verbum est, sed ipsum mendacium, Rzym [po 1575] k. 160-164.
  • 131. "[Stanislaus] Hosius cardinalis Catharinae [Jagellonicae] reginae Suetiae, ut in fide Ecclesiae Catholicae permaneat, Rzym, ok. 1573] k. 164-164v.
  • 132. "Reginam Suetiae [Catherinam] Stanislaus Hosius cardinalis arguit eam ac dolet, quod fraude mariti, vel potius daemonis adducta, sub utraque specie communicaverit, Rzym [7 III 1573] k. 165-168v.
  • 133. "Gregorius XIII Catherinae reginae Swetiae absolutionem mittit Apostolicam, quod sub utraque specie Sacram Eucharistiam acceperit, Rzym, ok. 1574] k. 168v-169.
  • 134. "[Stanislaus] Hosius cardinalis Varmiensis Sigismundo Filio [Joannis III] duci Finlandiae, Rzym [24 I 1574] k. 169v-171.
  • 135. "[Stanislaus] Hosius cardinalis Varmiensis regi Swetiae [Joanni III] ut Serenissima coniux eius ab insultibus haereticorum et peregrinis doctrinis sit libera atque in percipienda Sacra Synaxi ritu Ecclesiae Catholicae iuxta pacta matrimonialla utatur, b.m. [24 I 1574] k. 171-174.
  • 136. "[Stanislaus] Hosius cardinalis Varmiensis comitissae Nortumbergensi Angliae propter fidem Christi e regno et patria pulsae et proscriptae, Rzym [po 1574] k. 174-174v.
  • 137. "[Stanislaus] Hosius [...] viceregi Neapolitano, Rzym [b.d.] k. 174v.
  • 138. "[Stanislaus] Hosius cardinalis Varmiensis episcopo Silvensi [Hieronimo Ossoria], Rzym, ok. 1575] k. 175.
  • 139. "Cardinalis Urbinus [Felix Tiranni?] ad cardinalem Varmiensem [Stanislaum Hosium], Urbino 19 VIII 1575 k. 175-175v.
  • 140. "Pacta et conventa inter [...] Sigismundum Augustum [...] et [...] Joannem [III] regni Swetiae principem haereditarium ducem Finlandiae de ineundo matrimonio inter [...] Catherinam sororem Sigismundi Augusti, natu minorem, b.m. 1562 k. 176-178v.
  • 141. "Responsio [...] ducis Finlandiae [Joannis] ad conditiones et pacta matrimonialia per oratores [...] regi Poloniae [Sigismundo Augusto] in scriptis exhibita, b.m. [1562] k. 178v-181.
  • 142. "Secundum responsum [principis Joannis] ad quaedam ex postulatis MR [Sigismundi Augusti], b.m. [1562] k. 181-181v.
  • 143. "[Katarzyna Jagiellonka, księżna finlandzka, żona Jana, księcia szwedzkiego, potwierdza odbiór posagu i wyprawy], b.m.d., ok. 1562] k. 182.
  • 144. "Verba in talamo nuptiali nomine RM [Sigismundi Augusti] per [...] Petrum Myszkowski procancellarium facta, b.m. [4 X 1562] k. 182-183.
  • 145. "Stephanus [Batory] Dei gratia rex Poloniae ordinibus Regni in ingressu suo, Śniatyn 31 III 1576 k. 184-184v.
  • 146. "Litterae [...] palatini Podoliae [Nicolai Mielecki], castellani Leopoliensis [Stanislai Herburt], castellani Sanociensis [Joannis Herburt] ad Stephanum [Batory] regem in ingressu eius ad regni limites missae, Grodek 24 III 1576 k. 184v-185.
  • 147. "Responsum regis [Stephani Batory], Śniatyn 31 III 1576 k. 185-185v.
  • 148. "Amurates [III] turcarum imperator regi Stephano [Batory], Konstantynopol 28 XII [15]76 k. 185v-186.
  • 149. "Stephanus [Batory] rex duci Tartarorum Perecopensium [Dewlet Girej], Białogród 24 XII 1575 k. 186-186v.
  • 150. "iuramentum regis Stephani [Batory] omnibus ordinibus Regni et Magni Ducatus Litwaniae Warsaviae Anno [15]76 praestitum, Warszawa 29 VI 1576 k. 186v-187v.
  • In Anno Domini 1576 electio et coronatio regis Stephani Batory
  • 151. "Coronatione absoluta, iuramentoque praestito, ac obedientia Sedi Apostolicae [Gregorio XIII] delata nuntio suo in Urbem scribit, b.m. [1576] k. 187v-189.
  • 152. "Gregorio XIII. Pontifici Maximo Stephanus I [Batory] Poloniae rex, Warszawa 5 VII 1576 k. 189-189v.
  • Sub anno Domini 1587 regis Sigismundi Tertii electio intercessit
  • 153. "Sixtus V pontifex Maximus Andreae Opalynsky de Bnin marsalco regni, b.m. [1587] k. 190.
  • 154. "Alexander cardinalis Farnesius eidem Andreae Opalynsky marsalco regni, Rzym 18 IV [1587] k. 190.
  • 155. "Philippus [II] Hispaniarum rex Joanni Zamoyski vicecancellario regni et exercituum generali duci, Regia eades divi Laurentii 27 III 1587 k. 190-190v.
  • 156. "Andree Opalynsky marsalco Regni Sixtus Quintus Pontifex Maximus, Rzym 2 IV 1587 k. 290v.
  • 157. "Andree Opalinski de Bnin Annibal de Capua archiepiscopus Neapolitanus nuntius, Bodzentyn [1587] k. 190v-191.
  • 158. "Rodolphus II Romanorum imperator Andreae Opalinksi marsalco regni, b.m. [1587] k. 191-191v.
  • 159. "Andreas [Jerin] episcopus Wratislaviensis Andree Opalinski marsalco regni, Nysa 13 III 1587 k. 191v.
  • 160. "Henricus de Spaer nuncius Sueticus Andree Opalinski de Bnin marsalco, b.m. [1587] k. 191v-192.
  • 161. "Ferdinandus archidux Austriae Andree Opalinksi [...], b.m. [1587] k. 192.
  • 162. "Colloquium internuntii Ferdinandi archiducis [Austriae] cum [... Andrea] Opalinski regni marsalco in statu electionis regiae futurae, b.m. [1587] k. 192-196.
  • 163. "Ferdinando archiduci Austriae Andreas Opalinski de Bnin marsalcus regni, b.m. [1587] k. 196v.
  • 164. "Maximilianus archidux Austriae Andree Opalinski [...], Wiedeń 7 Iv 1587 k. 196v.
  • 165. "Mathias archidux Austriae Andreae Opalinski [...] Szczecin 10 IV 1587 k. 196v-197.
  • 166. "Ernestus archidux Austriae Andreae Opalinski [...], b.m. [1587] k. 197.
  • 167. "Maximilianus archidux Austriae eidem Adreae Opalinski [...], Wiedeń 20 IV [1587] k. 197v.
  • 168. "Hernestus archidux Austriae [Andreae Opalinski], Praga 2 V 1587 k. 197v-198.
  • 169. "Andreas Opalinski [...] Hernesto archiduci Austriae, b.m. [1587] k. 198-198v.
  • 170. "Maximilianus archidux Austriae Andreae Opalinski [...], Wiedeń 18 V 1587 k. 198v.
  • 171. "Andreas Opalinski [...] Maximiliano archiduci Austriae, b.m. [1587] k. 198v-199.
  • 172. "Maximilianus archidux Austriae Andreae Opalinski [...], Wiedeń 16 VI [1587] k. 199-199v.
  • 173. "Ernestus archidux Austriae Andreae Opalensky [...], Wiedeń [1587] k. 199v-200.
  • 174. "Maximilianus archidux Austriae Andreae Opalensky [...], Wiedeń 8 VI 1587 k. 200-200v.
  • 137. Gratulacje z okazji nominacji na wicekróla dot.ć mogą kardynała Antoniego Perrenot de Granvelle [mian. ok. 1571], bądź Ignacego Lopez de Mendoza [mian. 1575].
  • 138. Oczekuje książki o mądrości krzyża.
  • 139. Cieszy się, że pobyt Hozjusza w jego posiadłości przyczynił się do poprawy zdrowia.
  • 149. Donosi o swoim wyborze na króla polskiego i żąda uwolnienia jeńców i wstrzymania najazdów tatarskich.
  • 151. Cieszy się z życzliwości papieża, jak również z zadowolenia papieża ze zwycięstwa nad wrogami.
  • 153. Prosi, aby w czasie bezkrólewia miał szczególną opiekę nad spokojem w kraju i czuwał nad wyborem króla katolickiego.
  • 154. Wyrazy współczucia z powodu śmierci króla Stefana Batorego.
  • 156. Od wyboru króla zależy pokój królestwa, król jednak nie powinien zaprzysięgać konfederacji warszawskiej.
  • 157. Niepokoi go niezgoda w Polsce, która doprowadziła do chwycenia za broń. Poleca swoje pośrednictwo, gdyby okazało się potrzebne.
  • 158. Jan Albert, opat Św. Wincentego, Andrzej Jerin, bp wrocławski, Jan Kotchis, radca kamery śląskiej, z kondolencją do królowej Anny po śmierci Stefana Batorego.
  • 159. Nie weźmie udziału w wyborach nowego króla.
  • 161. Wysłał swego delegata z wyrazami szacunku i dobrej woli.
  • 163. Zrozumiał, co mu na temat elekcji przekazał poseł księcia Zachariasz.
  • 164. Liczy na poparcie marszałka w elekcji.
  • 165. Poleca swoją osobę w czasie elekcji.
  • 167. O poparcie na elekcji.
  • 168. O poparcie na elekcji.
  • 169. Dołozy starań, aby król był wybrany dla dobra wszystkich.
  • 170. Jeśli zostanie wybrany królem polskim, dobro królestwa będzie jego głownym celem.
  • 171. List przesłany przez dworzanina, Piotra Choińskiego, odebrał i zapewnia o życzliwości dla domu austriackiego.
  • 172. List odebrał przez swego doradcę Jana Rożnowskiego.
  • 173. O poparcie na elekcji z powołaniem się na życzliwość Mikołaja Wolskiego, starosty krzepickiego oraz nuncjusza Hannibala z Kapui.
  • 174. W sprawie j.w.
  • 228. "Hannibal de Capua nuncius Apostolicus Andreae Opalensky regni marsalco, b.m., ok. 1592] k. 233.
  • 229. "Sigismundus III [...] Clementi papae VIII, Warszawa, ok. 1592] k. 233-233v.
  • 230. "Joannes Tarnowski regni vicecancellarius [Germanico] Malaspinae episcopo Sancti Severi, b.m., ok. 1592] k. 233v.
  • 231. "Clementi papae VIII [Gregorio XIV} Sigismundus III [...], Warszawa 1 III, ok. 1590] k. 233-234v.
  • 232. "Clemens papa VIII [Gregorius XIV] Sigismundo III [...], Rzym 22 VIII 1591 k. 234v-235.
  • 233. "Magistratus Elbingensis Andreae de Bnin Opalensky marsalco regni, Elbląg 6 VII 1592 k. 235-235v.
  • 234. "Fridericus [Christianus IV] Daniae rex Sigismundo III [...], Goldingen, ok. 1592] k. 235v.
  • 235. "Alexander cardinalis Montaltus [Peretti] Sigismundo [III] Poloniae regi, Rzym [ok 1592] k. 235v-236.
  • 236. "Clemens papa VIII Sigismundo III [...] b.m., ok. 1592] k. 236-236v.
  • 237. "Simon Simonides [Szymon Szymonowic] Valentiono Fontano, b.m., ok. 1613] k. 236v-237.
  • 238. "Andreae [Jerin] episcopo Wratislaviensi senatores regni Poloniae, Poznań, ok. 1592] k. 238-238v.
  • 239. "Andreae [Jerin] episcopo Wratislaviensi Christophorus de Rytwiany Zborowski, Opole, ok. 1592] k. 238v-239.
  • 240. "Sigismundo III [...] Rodolphus [II] Romanorum imperator, Ratyzbona IX, ok. 1592] k. 239v-240.
  • Nuptiarum Sigismundi III Poloniae et Sueciae regis cum Anna Austriaca archiducissa Austriae cursus et series
  • 241. "Andreae de Bnin Opalinski marsalco regni Clemens papa VIII [Gregorius XIV] salutem, Rzym 20 I [1591] k. 241.
  • 242. "Eidem Andreae Opalinski [...] Hannibal de Capua archiepiscopus Neapolitanus, Rzym, ok. 1591] k. 241-241v.
  • 243. "Andreae Opalinski [...] Hannibal de Capua [...], rzym 29 VI, ok. 1591/92] k. 241v-242.
  • 244. Instructio oratoribus ad SCM [Rudolphum II] de connubio [...] Sigismundi III cum archiducissa Austriae [Anna], b.m., ok. 1592] k. 242-245.
  • 245. "Sigismundo III [...] archiducissa Austriae [Maria], Graz [1592] k. 245v-246.
  • 246. "Archiducissae Austriae [Mariae] Grecensi Sigismundus III [...], Kraków [1592] k. 246-246v.
  • 247. "Clementi Papae VIII [Gregorio XIV] Sigismundus III [...], Warszawa 23 I 1591 [?] k. 246v-247.
  • 248. "Sigismundo III [... Gregorio] Friderico marchioni Brandenburgensi duci in Prussia, b.m. [1592] k. 247.
  • 249. "Triumphus nuptiarum et ingressus in Cracoviam [...] archiducissae Austriae Annae reginae Poloniae: a. In arce Clepariensi inscriptio: [Inc.:] Ingredere o felix haec regna et maenia Craci...> [8v .] k. 247v; b. In arcu triumphali secundo penes templum Sanctae Mariae in foro: [Inc.:] Divam non hominem referens lectissima virgo...> [12 v.]; c. In arcu Triumphali propre arcem: [Inc.:] Vobis suis cedat polus honoribus... [4 v.] k. 248.
  • 250. "Ante aedem Divi Stanislai Tutellaris et regni Patroni salutatio reginae [Annae] canonicorum Ecclesiae Cracoviensis, b.m. [1592] k. 248-248v.
  • 251. "Joannis Tarnowski vicecancellari regni salutatio reginae [Annae] ante aedes Regias, b.m. [1592] k. 248-249v.
  • 252. "Respons oratoribus qui in nuptiis Regiis vices et munera dominorum suorum obiverunt: Summi Pontificis [Clementis VIII] legato, imperatoris Romani [Rudolphi II] domino episcopo Olomucensi, Venetorum legato Petro Docto, electoris Coloniensis legato, archiepiscopi Moguntini [Wolfgango von Dalberg] legato, archiepiscopi Trevirensis [Joannis VII von Schoenenberg] legato, electoris Brandenburgensis [Georgii Friderici] legato, eiusdem filii legato, electoris palatini legato, in Prussia ducis legato, Gulielmi Bavariae ducis legato, Pomeraniae ducum legato, Legnicensis et Brigensis ducum legato, b.m. [1592] k. 249v-252v.
  • 253. "Sigismundo III [... Georgio] Friderico marchioni Brandenburgensi duci in Prussia, b.m. [1592] k. 253.
  • Pro divo Hyacinto Confessore canonizando
  • 254. "Clementi papae VIII Sigismundo III [...], b.m., ok. 1592] k. 24.
  • 255. Pro patre Ignatio Lojola canonizado supplicat Clementi VIII papae Sigismundus III [...], Kraków, ok. 1600] k. 254-254v].
  • 256. "Pro Beato Casimiro [Jagiellonico] canonizado in Breviarum Romanum referendo Clementi papae VIII Sigismundus III [...], Wilno 2 IX 1601 k. 254v-255.
  • 257. "Clemenyi papae VIII Sigismundus III [...], b.m. [1594] k. 255-255v.
  • 258. "Albertus Baranowski episcopus Plocensis Sigismundo III [...] in statu Valachico, Rzym 15 I 1595 k. 255v-256v.
  • Belli Valachici cum Sigismundo Battori series et cum Tartaris initi contractus facti species
  • 259. "Rodolphus [II] Romanorum imperator Sigismundo III [...], Praga 13 IX 1595 k. 257.
  • 260. "Clemens papa VIII Sigismundo III [...], Rzym 8 XI 1595 k. 257v-259.
  • 261. "Clemens papa VIII Georgio Cardinali Radiwilo episcopo Cracoviensi, Rzym 8 XI 1595 k. 259-259v.
  • 262. "Clemens papa VIII Joanni Zamoyski regni Poloniae supremo cancellario, Rzym [8 XI 1595] k. 259v-260v.
  • 263. "Instructio Laurenti Gembiczky magno secretario Romam in statu Moldavico, b.m. [1596] k. 260v-263.
  • 264. "Sigismundus III [...] Rodolpho II [...], b.m. [1595] k. 263-263v.
  • 265. "Joannes Zamoyski [...] Germanico Malaspinae nuntio Apostolico, Cocar 24 X 1595 k. 263v-264.
  • Ab Anno Domini millesimo quingentesimo nonagesimo sexto, millesimo quingentesimo nonagesimo septimo inclusive puerperium Reginae
  • 266. "Philippo II Hispaniarum regi Catholico Sigismundus III [...] Warszawa [1595] k. 265.
  • 267. "Eidem Philippo [...] sigismundusIII [...], Warszawa [1595] k. 265.
  • 268. "Oratio legati Hispanici [Francisco de Mendoza] in comitiis Warsaviensibus, [Warszawa 1597] k. 265v-167.
  • 269. "De Valachia provincia adiungenda regno sententia Stanislai Karnkowski archiepiscopi Gneznensis, b.m. [1596] k. 267-267v.
  • 270. "Magnus Cham Casilieres [Ghasigirej] Tartarorum imperator Sigismundo III [...]. Ad flumen Prutum [1596] k. 268-268v.
  • 271. "Clementi papae VIII Sigismundus III [...], b.m. [1596] k. 268v.
  • 272. "Ferdinando archiduci Austrize Sigismundus III [...], b.m [1596] k. 268v.
  • 273. "Antonius Grimani dux Venetorum Sigismundo III [...], Wenecja [1596] k. 268v-269.
  • 228. Tłumaczy się z zarzutu, że zabronił małżeństwa z osobą innego wyznania; zakaz ten wynika z prawa kanonicznego.
  • 229. Poleca papieżowi Szweda Guldensteina, który nawrócił się na wiarę katolicką.
  • 230. Poleca opiece swego krewnego, młodzieńca N.
  • 231. Prosi o potwierdzenie kardynała Andrzeja Batorego jako koadjutora bpa krakowskiego Piotra Myszkowskiego, będącego już w podeszłym wieku.
  • 232. Zgoda papieża na prośbę jw., z prawem następstwa na biskupstwo krakowskie.
  • 233. Gratulacje z okazji małżeństwa najstarszego syna z córką Jana Zborowskiego, kasztelan gnieźnieńskiego.
  • 234. Prosi o przesłanie pewnej ilości koni hodowanych w Polsce.
  • 235. Donosi o mianowaniu Germanika Malaspiny, biskupa Sancti Severi, nuncjuszem w Polsce.
  • 236. W sprawie jw.
  • 238. Protest z powodu napadu na granice polskie Jana Marszewskiego i jego bandy, która napadła również niedawno na Krzysztofa Zborowskiego z Rytwian.
  • 239. W sprawie stosunków granicznych i napadu na autora listu.
  • 240. W sparwie Jana Zaremby z Kalinowy, który za jakieś listy francuskie został wtrącony do więzienia.
  • 241. Prosi, aby dołożył starań, by król pojął za żonę niewiastę religijną i pobożną.
  • 242. W sprawie jw.
  • 243. O katolickie małżeństwo króla.
  • 245. Matka arcyksiężniczki wyraża radość z powodu małżeństwa swej córki Anny z królem polskim.
  • 246. Dziękuje za wysłanie zony do polski, a byłby rad, gdyby mogła przybyć w święto Bożego Ciała.
  • 247. Prosi o nominację na prepozyturę katedry płockiej dla Andrzeja Opalińskiego.
  • 248. Króla zaprasza na swój ślub.
  • 253. Wolałby widzieć go osobiście, dziękuje jednak za wysłanie posła na ślub.
  • 254. O kanonizację św. Jacka.
  • 255. Kanonizowny w 1622 r.
  • 257. Dziękuje za zaliczenie św. Jacak w poczet świętych i prosi o podniesienie do wyższego rytu święta św. Stanisław, patrona Polski.
  • 258. Relacja z audiencji u papieża Klemensa VIII, który wzywa króla do stworzenia ligi antytureckiej.
  • 259. Doszły wiadomości, że wojska polskie, wysłane przeciw Tatarom, weszły w granice mołdawskie i siedmiogródzkie Zygmunta Batorego; ma jednak nadzieję, że król ten wybryk żołnierski ukróci.
  • 261. Sprawy mołdawskie.
  • 264. Wytłumaczenie przyczyn wkroczenia wojska polskiego do Mołdawii.
  • 265. Po potyczce Tatarzy i Turcy opuścili Polskę.
  • 266. Prosi na ojca chrzestnego syna Władysława.
  • 267. Z powodu słabego zdrowia dziecka chrzest został przyśpieszony, ochrzcił kardynał Henryk Gaetani.
  • 270. Jeremiasz Mohiła zostanie woj. mołdawskim, dochowa jednak wierności Turcji, a Kozacy zostaną powstrzymani od rabunków.
  • 271. Podziękowanie za życzenia z okazji narodzin syna Władysława.
  • 272. Zawiadamia o narodzinach syna Władysława.
  • 273. Gratulacje z powodu narodzin syna.
  • 175. "Andreas Opalensky [...] Maximiliano archiduci Austriae, b.m. [1587] k. 200v.
  • 176. "Maximilianus archidux Austriae Andreae Opalensky [...], Wiedeń [1587] k. 201-201v.
  • 177. "Andreas Opalensky [...] Maximiliano archiduci Austriae, b.m. [1587] k. 202-202v.
  • 178. "Maximilianus archidux Austriae Joanni Zamoyski cancellario regni et militiae duci supremo, Ołomuniec 21 IX 1605 [1587] k. 202v-203.
  • 179. "Joannes Zamoyski [...] Maximiliano archiduci Austriae, Kraków 21 IX 1587 k. 203-203v.
  • 180. "Ordines Regni Poloniae Rodolpho II Romanorum imperatori, [Warszawa 26 VIII 1587] k. 203v.
  • 181. "Inscriptio in vexillis archiducis Maximiliani cum ad occupandum regnum [Poloniae] pergerat [et] Contrariae partis responsum contrarium k. 203v-204. <Me virtutis amor charique iniuria Patris> [4v]; <Ambitionis amor praetensi iniuria Patris> [4v].
  • 182. "Andreas Opalensky [...] Andree [Jerin] episcopo Wratislaviensi, Sroda [1587] k. 204.
  • 183. "Andreas Opalensky [...] Hannibali de Capua archiepiscopo Neapolitano [...], Skrzynna 21 IX [1587] k. 204-204v.
  • 184. "Hannibal de Capua archiepiscopus [Neapolitnus] et nuntius Apostolicus Andreae Opalinski [...], b.m. [1587] k. 204v.
  • 185. "Andreas [Jerin] episcopus Wratislaviensis ordinibus regni Poloniae, b.m. [1587] k. 205.
  • 186. "Andreas [Jerin...] Andreae Opalinski, b.m. [1587] k. 205-206.
  • 187. "Andreas Opalensky [...] Andreae [Jerin], b.m. [1587] k. 206-206v.
  • 188. "[Joachimus] Fridericus marchio Brandenburgensis ordinibus regni, Owoldi 11 X 1587 k. 206v-207.
  • 189. "Adventus novi regis electi [Sigismundi III] in Poloniam magistratus Gedanensis ordinibus, Gdańsk 28 X 1587 k. 207.
  • 190. "Juramentum Sigismundi III regis in Olivensi monasterio legatis regni Poloniae praestitum, Oliwa 1 X 1587 k. 207-208.
  • 191. "Sigismundus III rex Poloniae Maximiliano archiduci Austriae, b.m. [1587] k. 208.
  • 192. "Joannes Zamoyski regni cancellarius Hippolito Aldobrandio cardinali legato de latere, Zamość 28 IX 1588 k. 208v-209v.
  • 193. "Propositio comitiorum Warsaviensium in Anno Domini Millesimo quingentesimo octuagesimo nono, b.m. [1589] k. 209v-210v.
  • 194. "Responsum archiducis Maximiliani nostratibus datum Bitomiae dum de juramento promisso urgeretur, Bytom 1589 k. 210v-211v.
  • 195. "Maximilianus archidux Austriae Andreae Opalensky [...], Nysa 15 XII 1589 k. 221v.
  • 196. "Legatio oratorum RM [Sigismundi III] ad CM [Rudolphum II] per Ostrorogium facta in negocio electionis, b.m. [19 iv 1589] k. 211v-213v.
  • 197. "Responsum Caesareum [Rudoplphi II] huic orationi, b.m. [19 IV 1589] k. 213v.
  • 198. "Sultan Machumet [Mehmet III} Turcarum imperator Sigismundo III Poloniae regi, Konstantynopol 7 V 1588 k. 213v-214v.
  • 199. "[Gregorius] Fridericus marchio Brandenburgensis dux in Prussia ordinibus regni Lenciciam congregatis, b.m., ok. 1589] k. 214v-215.
  • 200. "Ordines regni [Georgio] Friderico [...], b.m., ok. 1588] k. 215-215v.
  • 201. "Andreas [Jerin] episcopus Wratislaviensis Andreae Opalinski marsalco regni, b.m., ok. 1588] k. 215v-216.
  • 202. "Hippolitus cardinalis Aldobrandinus Andreae de Bnin marsalco regni, b.m., ok. 1588] k. 216.
  • 203. Vincentius [Laureus] cardinalis Monteregalis Joanni Zamoyski regni cancellario, Rzym 1589 k. 216.
  • 204. "Vincentius [Laureus...] Andreae Opalinski [...], Rzym [1589] k. 216v.
  • 205. "[Legatio Austriaca ad Sigismundum III regem Poloniae], b.m., ok. 1589] k. 216v-218.
  • 206. "Stanislaus Karnkowski archiepiscopus Gneznensis Sigismundo III [...], b.m., ok. 1589] k. 218.
  • 207. "Sixto V [Clementi VIII] Pontifici Maximo Sigismundus III Poloniae rex, b.m., ok. 1593] k. 218v.
  • 208. "Joannes Zamoyski cancellarius regni Sigismundo III Poloniae rex, b.m., ok. 1591] k. 218v-219.
  • 209. "Maximiliano archiduci Austriae Rodolphus [II] Romnaorum imperator. In arce Regia 18 II 1588 k. 219-219v.
  • De navigatione Varthae fluminis instituenda et perficienda
  • 210. "Sigismundus III [...] ducibus Pomeraniae [Barnim] et Stetyniae [Joanni Friderico], Lublin 26 V 1589 k. 220.
  • 211. Ducibus Pomeraniae [Barnim] et Stetini [Joanni Friderico] Sigismundus III [...], b.m., ok. 1589] k. 220.
  • 212. "Marchioni electori Brandenburgensi [Georgio Friderico] Sigismundus III [...], b.m., ok. 1589] k. 220-220v.
  • 213. "Senatus Civitatis Stetinensis Andreae Opaliński supremo regni marsalco, b.m., ok. 1589] k. 220v.
  • 214. "Ramin cancellarius ducis Stetinensis [Joannis Friderici] Andreae Opaliński [...], b.m., ok. 1589] k. 220v-221.
  • 215. "Senatus Stetinensis Andree Opaliński [...] ok. 1589] k. 221.
  • 217. "Praescriptum legationis [...] Martino Skrzetuski in eodem negocio fluminis Varthae, b.m., ok. 1589] k. 221-223.
  • 217. "Joannis Tarnowski vicecancellarii [!] ad [...] Joannem Suecorum regem nomine senatus regni Poloniae oratio facta, b.m., ok. 1589] k. 223-225.
  • 218. "Epistola cuiusdam senatoris ad Sigismundum III [...], b.m., ok. 1589] k. 225-228v.
  • Sub hoc tempore irruptio Tartarorum in terris Prussiae
  • 219. "Sigismundo III [...] Stanislaus Karnkowski archiepiscopus [Gnesnensis], Łowicz [1589] k. 228v-229.
  • 220. "Petrus Myszkowski episcopus Cracoviensis Sigismundo III [...], [Kraków 1589] k. 229-230.
  • 221. "Hieronimus Rozrażewski episcopus Wladislaviensis Sigismundo III [...], b.m. [1589] k. 230.
  • 222. "Sigismundo III [...] Joannes Zamoyski cancellarius regni, b.m., ok. 1589] k. 230-231.
  • 223. "Gregorius XIV Pontifex Maximus Sigismundo III [...], b.m. [1590/1591] k. 231-231v.
  • 224. "Clemens papa VIII Andreae Opalenski [...], Rzym 24 V 1592 k. 232.
  • 225. "Sigismundus III [...] cardinali de Sancto Severibo [Alfonso Pisani?], b.m. [1592] k. 232-232v.
  • 226. "Joannes Tarnowski regni vicecancellarius cardinali [Alfonso] Gesualdo archiepiscopo Neapolitano, b.m. [1592] k. 232v.
  • 227. "Sigismundus III [...] Maximiliano duci Bavariae, b.m., ok. 1592] k. 233.
  • 175. W sprawie elkcji.
  • 176. Obiecuje swój prędki wjazd i spokojne załagodzenie sporu z Zamoyskim.
  • 177. Mimo starań z jego strony, królem polskim został Zygmunt Waza.
  • 182. O niepokojach na granicy śląskiej.
  • 183. Pragniemy tylko pokoju, a król Zygmunt objął tron bez żadnego rozlewu krwi.
  • 184. Ocenia wysiłki marszałka w utrzymaniu królestwa w pokoju wśród tylu niebezpieczeństw.
  • 185. Doszła wiadomość o wyborze Zygmunta na sejmie warszawskim.
  • 186. Nie można dziwić się niepokojom na Śląsku, jeśli cała Polska jest pod bronią.
  • 187. Spór o granice majątków na pograniczu polsko-śląskim między Kitlitzem a opatem z Przemętu.
  • 188. Wyraża zaniepokojenie rozdwojeniem i zamętem w Polsce.
  • 189. Król przybywa na Hel z wszystkimi swoimi okrętami.
  • 191. Delegatów arcyksięcia przyjął na posiedzeniu senatu, a królem wybrany został nie przekupstwem, lecz wolą wyborców.
  • 195. Donosi o wyjeździe do Polski dworzanina Piotra Choinskiego.
  • 197. Cesarz nic innego nie pragnie, jak zapomnienia wszystkich przykrości i zgody z królestwem polskim.
  • 198. Donosi o przybyciu do Porty posła królewskiego Andrzeja Fredry, a krótko przedtem Pawła Uchańskiego, starosty drohobyckiego, z wiadomością o zwycięstwie nad Maksymilianem.
  • 199. W sprawie zagrażających Polsce najazdów tureckiego i tatarskiego.
  • 200. Donoszą, że zagony tatarskie, które wtargnęły na Podole i Ruś, cofnęły się z niemałymi własnymi stratami.
  • 201. W sprawie sporu między Janem a Maldon i Piotrem Choinskim.
  • 202. Donosi o szczęśliwym przybyciu do Rzymu.
  • 203. Cieszy się z gorliwości Zamoyskiego w obronie religii katolickiej.
  • 204. Gratuluje mu gorliwości w obronie wiary katolickiej przed herezją.
  • 205. W sprawie nieobjęcia tronu polskiego przez Maksymiliana.
  • 206. Ubolewa nad tym, że król lekceważąc swoje bezpieczeństwo udaje się do Inflant.
  • 207. Były obawy co do powrotu króla do Polski, on jednak o swoim powrocie zapewnia.
  • 208. Prosi o poaprcie dla nominata przemyskiego Wawrzyńca Goślickiego.
  • 209. Dowiaduje się o klęsce wojska Maksymiliana, jego uwięzieniu i robi starania o jego uwolnienie.
  • 210. Posyła swego sekretarza Marcina Skrzetuskiego do omówienia wspólnych spraw publicznych.
  • 211. Sprawa żeglugi na Warcie została powierzona Andrzejowi Opalińskiemu, marszałkowi królestwa i Wielkopolski.
  • 212. Wysyła Mikołaja Lackiego, chorążego poznańskiego, sekretarza i dworzanina królewskiego w sprawach żeglugi na Warcie.
  • 213. O żeglugę na Warcie.
  • 214. Żegluga na Warcie.
  • 215. Żegluga na Warcie.
  • 218. Moralne wskazówki i polecenie się względom królewskim.
  • 219. O zwołanie sejmu do Lwowa lub Lublina celem zaradzenia napaściom tatrskim.
  • 220. W sprawie j.w.
  • 221. Wiadomość o napadzie tatarskim; opodatkowaniu kleru na cele wojenne.
  • 222. Mądra rzeczpospolita dba o swoje bezpieczeństwo, gdy tymczasem u nas wszystko dzieje się odwrotnie.
  • 223. Zawiadamia o swoim wyborze na papieża i wzywa do obrony wiary przed Turkami.
  • 224. Donosi oswiom wyborze na papieża, wychwala pobożność króla i troskę o kościół katolicki, wysyła nuncjusza Germanika Malaspinę.
  • 225. Słowa radości z powodu wyboru na papieża (Klemensa VIII).
  • 226. Wyraża żal z powodu śmierci papieża Innocentego IX, zktórego pontyfikatem Polska wiązała wielkie nadzieje.
  • 227. Poleca opiece syna senatora N.
  • 274. "Sigismundus III [...] Antonio Grimano duci Venetorum, Warszawa [1596] k. 269.
  • 275. "Petrus Tyliczky episcopus Culmensis vicecancellarius Joanni Zamoyski cancellario, b.m., ok. 1597] k. 269-269v.
  • Sub hoc tempore Graecorum ad Romanam Ecclesiam conversio
  • 276. "Clementi papae VIII Sigismundus III [...], b.m., ok. 1595] k. 269v.
  • 277. "Clemens papa VIII Sigismundus III [...], Rzym 30 XII 1595 k. 269v-270.
  • 278. "Silvii Antoniani secretarii suae Sanctitatis ad episcopos Ruthenos summi Pontificis [Clementis VIII] nomine oratio, b.m. [Rzym 1595] k. 270-270v.
  • 279. "Sequitur professio fidei ab utroque Vladica eodem tempore et mutatis tandem nominibus facta, b.m. [1595/96] k. 270v-272.
  • 280. "Sanctissimi Domini nostri papae Clementis VIII ad Wladikas habitus sermo, [Rzym 1595] k. 272.
  • 281. "Articuli seu conditiones quas a Catholicae Romanae Ecclesiae ordinibus Ruthenorum nuntii Wladicarum priusquam ad unionem Ecclesiae accederent requisiverunt, b.m. [1595] k. 273-274.
  • 282. "Articuli sive conditiones quas a Sacra Regia M. [Sigismundo III ...] Wladicae Rutheni sibi confirmari petierunt, b.m. [1595] k. 274-274v.
  • 283. "Responsum nuntii Apostolici [Germanici Malaspinae] datum supra scriptis artculis, b.m., ok. 1595] k. 274v.
  • 284. "De victoria reportata ex Sinan Bassa Stephanus Kakass, Cluj 8 XI 1595 k. 274v.
  • Sub Anno Domini 1598 Ducatus Ferrariensis Sedi Apostolicae restitutus
  • 285. "Sigismundo III [...] Clemens papa VIII, Rzym 10 II [1598] k. 275.
  • 286. "Clementi papae VIII Sigismundus III [...], Warszawa III 1598 k. 275v.
  • 287. "Cyntio cardinali Aldobrandini Sigismundus III [..., Warszawa 1598] k. 275v.
  • 288. "Clementi papae VIII Sigismundus III [..., Warszawa 1598] k. 275v-276.
  • 289. "Rodolpho [II] imperatori Sigismundus III [...], b.m. [1598] k. 276-276v.
  • 290. "Sigismundo III [...] Clemens papa VIII, Rzym 24 III 1598 k. 276v.
  • 291. "Catherinae Opalensciae Clemens VIII Pontifex Maximus, Rzym [24 III 1598] k. 276v.
  • 292. "Petro Aldobrandino Sigismundus III [...], Warszawa IV [1598] k. 276v-277.
  • 293. "Sigismundus III [...] consiliariis regni sui, b.m. [1598] k. 277.
  • 294. Clementi papae VIII Sigsmundus III [...], b.m. [1598] k. 277-277v.
  • 295. "[Clementi papae VIII - przekreśl.] Sigismundus III [...], b.m. [1598] k. 277v.
  • 296. "Alexandro cardinali Montalto [Peretti] Sigismundis III [...], b.m. [1598] k. 277v.
  • 298. "Cyntio cardinali Aldobrandino Sigismundus III [...], b.m. [1598] k. 278.
  • Sub hoc eodem Anno et tempore consulebatur de societate belli ineunda contra Turcam communem Christiani nominis hostem 1598
  • 299. "Oratio habita ab oratoribus imperatoris [Rudolphi II] in comitiis Warsaviensibus generalibus, b.m. [Warszawa 1597] k. 279-280.
  • 300. "Henrici cardinalis Caietani et Summi Pontificis [Clementis VIII] a latere legati oratio in senatu habita, b.m. [Warszawa 1597] k. 280v-285.
  • 301. "Conditiones regni Poloniae consiliariorum in comitiis Warsaviensibus generalibus Summi Pontificis [Clementis VIII] imperatoriisque nuntiis propositae et quaesitae, ratione societatis armorumque cum Christianis principibus ineundae, [Warszawa 1597] k. 285v-287.
  • 302. "Ad has conditiones consiliariorum regni a nuntiis tam Pontificiis quam imperatoris responsum, [Warszawa 1597] k. 287-288.
  • 303. "De hac societate ineunda sententia Joannis Zamoyski cancellarii regni Poloniae, [Warszawa 1598] k. 288-290v.
  • Sub Anno Domini 1599. Pro funere Annae Reginae Poloniae invitationes
  • 304. "Alberto archiduci Austriae Sigismundus III [..., Warszawa] 6 X 1599 k. 291.
  • 305. "Maximiliano archiduci Austriae Sigismundus III [..., Warszawa 1599] k. 291.
  • 306. "Matthiae archiduci Austriae Sigismundus III [...], b.m. [Warszawa 1599] k. 291-291v.
  • 307. "Gulielmo V Bavariae duci Sigismundus III [...], b.m. [Warszawa 1599] k. 291v.
  • 308. "Maximiliano Bavariae duci Sigismundus III [...], b.m. [Warszawa 1599] k. 291v-292.
  • 309. "Instrumentum legationis in eodem negocio ad archiducissam Grecensem [Mariam] per [...] Andream de Bnin Opalenski praepositum Plocensem et SRM [Sigismundi III] secretarium, b.m. [Warszawa 1599] k. 292-292v.
  • 310. "Supplementum legationis eiusdem [Andreae Opaliński] ad archiducem Ferdinandum, b.m. [Warszawa 1599] k. 292v-293.
  • 311. "Laurenti Gembiczki secretarii magni et postmodum episcopi Culmensis oratio funebris, b.m. [Warszawa 1599] k. 293-294v.
  • 312. "Responsum nuntio Caesareo [Rudolphi II] in funere reginae Annae, b.m. [Warszawa 1599] k. 294-294v.
  • 313. "Clementi papae VIII Sigismundus III [...], Wilno 2 IX 1600 k. 294v.
  • 314. "Commissio pro monasterio Vitoviensi [Premonstratensium], Wilno 12 VIII [1600] k. 294v-295.
  • 315. "Monasterio Vitoviensi Sigismundus III [...], Wilno [1600] k. 295.
  • 316. "Sigismundus III [...] Clementi VIII Pontifici Maximo, b.m., ok. 1595?] k. 295v-296.
  • 317. "Andreas de Bnin Oplenski praepositus Plocensis Clementii VIII [...], Warszawa, ok. 1595] k. 296.
  • 318. "Idem [Andreas Opaliński] cardinali Camerino, b.m., ok. 1595] k. 296.
  • 319. "Sigismundus III [... Mrie] archiducissae Austriae et Grecensi, b.m., ok. 1595] k. 296-296v.
  • 320. "Sigismundo III [...] Cyntius Aldobrandini, b.m., ok. 1595] k. 296v.
  • In Anno 1600
  • 321. "Instructio legationis [...] Joanni Fierleio de Dąmbrowicza regni thesaurario ad nuptias [...] archiducis Ferdinandi data Varsaviae 20 Martii, b.m. [1600] k. 297-297v.
  • 322. "Rudolpho II Romanorum imperatori Sigismundus [III] rex, Warszawa 24 III 1600 k. 297v.
  • 323. "Ad eundem [Rudolphum II] praescriptum legationis SRM [Sigismundi III] praedicto [...] Joanni Firlei regni tesaurario, b.m. [1600] k. 297v-298v.
  • 324. "Rudolphus II [...] Sigismundo III [...], Plzno [1600] k. 299.
  • 325. "Responsum SCM [Rudolphi II] ad propositam legationem [...] Joannis Firlej regni tesaurarii, Pilzno 3 VI [1600] k. 299-299v.
  • 326. "Ad huius legationis resonsum replica, b.m. [1600] k. 300.
  • 327. "Responsum ad ea CM [Rudolphi II] quae [...] Joannes Firlei caesareae majestati replicabat, Praga 14 VI [1600] k. 300-301.
  • 274. Gratulacje z okazji wyboru na dożę Wenecji.
  • 275. W sprawie wyprawy wołoskiej.
  • 276. Poleca wracających do kościoła katolickiego biskupów wyznania greckiego, którzy udają się do papieża z obediencją.
  • 285. Kardynał Cintio Aldobrandini przejął Ferrarę w posiadanie w imieniu Stolicy Apostolskiej.
  • 286. Gratulacje z w/w powodu.
  • 287. Gratulacje jw.
  • 288. Z okazji wyjazdu nuncjusza Germanika Malaspiny.
  • 289. W sprawie uwolnienia Michała Sędziwoja, uwięzionego w Pradze.
  • 290. Poleconego przez króla Andrzeja Opalińskiego przyjął papież do grona swoich domowników.
  • 291. W sprawie jw.
  • 292. Wyraża zadowolenie, ze nastał pokój między królem Francji Henrykiem IV a księciem Sabaudii.
  • 293. W sprawie sporu o dobra między Janem Zamoyskim, kanclerzem i hetmanem wielkim, a Janem Tyzenhausem.
  • 294. O przeniesienie Bernarda Maciejowskiego z biskupstwa łuckiego na krakowskiego, a Stanisława Gomolińskiego z chełmskiego na łuckie.
  • 295. O zatwierdzenie nominacji Jerzego Zamoyskiego na bpa chełmskiego.
  • 296. W sprawie jak pod nr 294.
  • 297. W sprawie jak pod nr 294.
  • 298. Odpowiedź na życzenie króla z okazji odzyskania księstwa Ferrary.
  • 299. Domagają się utworzenia ligi antytureckiej
  • 311. Z okazji śmierci królowej Anny, żony Zygmunta III.
  • 313. Prosi o zatwierdzenie Jakuba Brzeźnickiego, sufragana poznańskiego, na opata w Przemęcie, z zachowaniem sufraganii poznańskiej.
  • 314. Z powodu ciężkiej choroby opata Stanisława Kietlińskiego i rozluźnienia dyscypliny klasztornej, sprawy badać będzie komisja arcybiskupa lub komisarza zakonnego.
  • 315. Zawiadamia o wysłaniu komisarza.
  • 316. Prosi o zatwierdzenie Andrzeja Opalińskiego, sekretarza królewskiego, na dziekana poznańskiego.
  • 317. W sprawie jw.
  • 318. W sprawie jw.
  • 319. Prosi o przyjęcie na służbę do swego dworu Samuela Niemstę.
  • 320. Jak tylko może popiera sprawy króla przed Stolicą Apostolską.
  • 321. Na ślub z Marią Anną, córką Wilhelma V, księcia bawarskiego.
  • 322. Wysyła Jana Firleja z Dąbrownicy, podskarbiego królestwa, aby przedstawił cesarzowi ważne sprawy.
  • 323. Ma się domagać Inflant i wykazać nieszczere postepowanie Michała, woj. wołoskiego.
  • 324. O wysłuchaniu spraw przedstawionych przez Jana Firleja.
  • 326. Sprawy Inflant i Transylwanii.
  • 327. Sprawy Inflant, woj. Michała, komisji w sprawie Stanisława Stadnickiego; o zmianie koryta Warty przez Joachima Fryderyka, księcia Brzegu.
  • De Michaele Vaivoda Transalpinae querellae
  • 328. "Clementi papae VIII Sigismundus III [...] b.m. [1600] k. 301-301v.
  • 329. "Rudolpho [II] Romanorum imperatori Sigismundus III [...], Warszawa [16000] k. 301v-302.
  • 330. Sigismundo III [...] Rodolphus [II] Romanorum imperator, b.m. [1600] k. 302.
  • 331. "Matthias archidux Austriae Sigismundo III [...], Wiedeń [1600] k. 302-302v.
  • 332. "Sigismundus III [...] Matthiae archiduci Austriae, b.m. [1600] k. 302v.
  • Duci in Prussia [Georgio Friderico] Sigismundus III [...], b.m. [1600] k. 302v.
  • 334. Civitatibus Maioribus Prissiae Sigismundus III [...], b.m. [16000] k. 303.
  • 335. "Michael Vaivoda Transalpinae Valachiae Sigismundo III [...], Białogród 25 VII 1600 k. 303.
  • 336. "Sigismundus III [...] Michaeli Vaivodae Valachiae Transalpinae, Warszawa 19 VIII 1600 k. 303-303v.
  • De discessu regis in Sueciam
  • 337. "Clementi VIII [...] Sigismundus III [...], Warszawa [1598] k. 303v-304.
  • 338. Rodolpho [II] Romanorum imperatori Sigismundus III [...] [Warszawa 1598] k. 304-304v.
  • 339. "Marchioni Brandenburgensi [Georgio Friderico] Sigismundus III [...], [Warszawa 1598] k. 304v-305.
  • 340. "Transactio Bendziensis, b.m. [1589] k. 305-308v.
  • 341. "Approbatio eiusdem transactionis per Maximilianum archiducem Austriae, Praga 8 V 1598 k. 308-309.
  • 342. "Recognitio ad eundem transactionem pertinens, Praga 14 V 1599 k. 309-310.
  • 343. "Senatoribus Regni Poloniae Carolus Sudermaniae princeps, Nykjobing 9 XI 1598 k. 310-311.
  • 344. "Carolo Sudermaniae principi senatores Rgni Poloniae, Warszawa 1 V 1599 k. 311-312.
  • 345. "Sub eodem Anno et tempore transactio [...] Rudolphi II cum Sigismundo Batori de statu et dominioTransylvanico, Praga 9 XI 1599 k. 312-313v.
  • 346. "Sigismundus Battoreus Transylvaniae princeps non contentus de transactione hac literas hasce imperatori mittit, Cluj 22 VIII 1599 k. 313v-314.
  • 347. "Inscriptio Baltazaris Battori monumenti in Halbostradiensi Ecclesia, b.m. [po 1594] k. 314.
  • Baltazar Battori de Somlio Dominus Terrae Fogaras Regis Poloniae fratris nepos ob rem militarem domi forique bene gestam.
  • 348. "Stanislao Rescio abbati Andreioviensi Andreas cardinalis Battoreus, Macio 8 II 1599 k. 314-314v.
  • 349. "Andreae cardinalis Battorei principis Transylvaniae legatio Warsaviae facta Anno 1599, b.m. 27 VII [1599] k. 314v-316v.
  • 350. "Responsum S.R.M. [Sigismundi III] ad legationem cardinalis Andreae Batorei, [Warszawa 1599] k. 316v-317.
  • 351. "Andreae cardinali Battoreo Sigismundus [III], b.m. [1599] k. 317.
  • 352. "Eidem [Andreae Battoreo] Petrus Tyliczki episcopus Culmensis et regni vicecancellarius, b.m. [1599] k. 317.
  • 353. "Responsum archiduci Maximiliani Sigismundo Battoreo per internuntium, b.m. [1599] k. 317v-318.
  • 354. "Praescriptum legationis SRM [Sigismundi III] ad [...] Clementem VIII [...] Henrico Firlei scolastico Cracoviensi, b.m. [1599] k. 319-321.
  • 355. "Simon Simonides [Szymon Szymonowic] Valentino Fontano Phisico, b.m. [1601-1604] k. 321.
  • Sub Anno Domini Millesimo Sexcentesimo. Occasio belli Livonici cum Carolo
  • 356. "Ordinibus regni Poloniae Carolus Sudermaniae princeps, Nowa Parnawa 7 X 1600 k. 322.
  • 357. "Civibus Rigensibus Carolus Sudermaniae princeps, Nowa Parnawa 9 X 1600 k. 322-323.
  • 358. "Georgio Farensbekio belli praefecto Carolus Sudermaniae princeps, Felini 25 X 1600 k. 323-323v.
  • 359. "Georgio Farensbekio belli praefecto Petrus Tiliczky episcopus Varmiensis et regni vicecancellarius, b.m. [1600] k. 323v.
  • 360. "Clementi papae VIII Sigismundus III [...], Warszawa 10 IX 1600 k. 323v.
  • 361. "[...] Paulo Vołucky episcopo Camenecensi ad Summaum Pontificem [Clementem VIII] Instructio, b.m., ok. 1600] k. 323v-324v.
  • 362. "Legatio per [...] Nicolaum Firlej castellanum Woiniciensem ad regni Hungariae ordines Bistriciae habita 26 II 1620 k. 325-326v.
  • Ab anno Domini Millesimo sexcentesimo Michaelis Vaividae Valachiae Transalpinae bellum
  • 363. "Sigismundo III [...] Rodolphus [II] imperator, b.m. [1600] k. 327.
  • 364. "Clementi pape VIII Sigismundus III [...], Nowy Korczyn 8 XI 1600 k. 327-327v.
  • 365. "Supplicatio Michaelis Vaivodae Transalpinae Rodolpho [II] imperatori porrecta, b.m. [1600] k. 327v-331v.
  • 366. "Instrumentum legationis ad [...] Rudolphum II [Andreae de Bnin Opalensky praepositio Plocensi in statu belli Moldavici, b.m. [1600] k. 331v-334 [oraz] Supplementum eiusdem legationis k. 334.
  • 367. "Andreas Opalensky [...] Carolo a Lichtenstein aulae imperatoris Praefecto, Praga 4 VI [1600] k. 334.
  • 368. "Responsum CM Rodolphi II ad capiat legationis datum Andreae de Bnin Opalensky [...], Praga 1 VII 1601 k. 334v-335.
  • 369. "Replica contradictoria [Andreae Opalinski], b.m. [1601] k. 335-336.
  • 370. "Sigismundo III [...] Maichael Transalpinae, b.m. [1600] k. 336.
  • 371. "Michaeli vaivodae Transalpinae Sigismundus III [...], Warszawa 8 VIII [1600] k. 336-336v.
  • 372. "Sigismundo III [...] Philippus III Hispaniarum rex, Madryt 28 I 1600 k. 337.
  • 373. "Eidem Sigismundo [III] regi Albertus archidux Austriae, Bruksela 22 XI 1600 k. 337.
  • 328. Nie był zawiadomiony, ze do odebrania przysięgi będzińskiej mógł wysyłać swoich posłów, domaga się zmuszenia Węgier i Austrii do wypełnienia ugody.
  • 329. Michał, woj. wołoski, zająwszy Siedmiogród, kieruje wojska na Wołoszczyznę przeciw Jeremiaszowi.
  • 330. Wpłynie na powstrzymanie Michała, woj. wołoskiego, od napadu na Jeremiasza; ma jednak wieści z Konstantynopola, że Jeremiasz spiskuje z Turkami.
  • 331. O przyłączeniu pod władzę cesarza Siedmiogrodu; dochodzą jednak wieści, że kanclerz Jan Zamoyski chce z wielkimi siłami uderzyć na woj. Michała.
  • 332. Wiadomości są mylne, kanclerz ma rozkaz tylko bronić Jeremiasza, natomiast woj. Michał wyraźnie zagraża Mołdawii.
  • 333. O zajęciu Siedmiogrodu i zepchnięciu wojska Jeremiasza aż pod granice królestwa. Prosi o pomoc Prus.
  • 334. O zajęciu Siedmiogrodu, wtargnieciu do Wołoszczyzny. Trzeba zebrać wszystkie siły przeciw wrogom.
  • 335. Wysyła swoich posłów i ma nadzieję, że wszystko ułoży się na korzyść królestwa polskiego.
  • 336. Posłów król przyjmie, jeśli jednak ma utrzymać się przyjaźń, należy wojska z Wołoszczyzny wycofać i opuścić miejsca warowne.
  • 337. Donosi o swoim wyjeździe do Szwecji.
  • 338. Donosi jw.
  • 339. Jw.
  • 342. Potwierdzenie zgody w Bytomiu i Będzinie.
  • 343. Donosi o bitwie pod Linköping, sejmie sztokholmskim, o wyjeździe króla do Gdańska.
  • 344. Nic tak nie rzuca złego światła na niego, jak skargi na króla.
  • 346. Stał się pośmiewiskiem książąt i cała jego nadzieja w cesarzu, chociaż został niegodnie potraktowany i oszukany.
  • 349. Zdaje sprawę z wydarzeń w Siedmiogrodzie.
  • 350. Cieszy się, że kardynał pragnie bezpieczeństwa Siedmiogrodu, król jednak nic w tym pomóc nie może bez zgody sejmu i senatu.
  • 351. Posłów wysłuchał i dobrze zrozumiał, co mu powiedzieli.
  • 352. Odebrał listy do króla przesłane przez posła Stefana Kakasa i zapewnia o swj życzliwości.
  • 353. Zarzuca mu chwiejną wolę, potajemne gromadzenie wojska i cichą zmowę z wrogiem.
  • 354. O interwencji u papieża w sprawie ziem wołoskich.
  • 356. Posłowie jego zostali uwięzieni, listy wysłane latem nie czytane odesłane, oznacza to, że nie można się spodziewać niczego dobrego od Polski.
  • 359. Wdzięczny jest król i Rzeczpospolita za jego starania w Inflantach.
  • 360. Dziękuje za wyrazy życzliwości przesłane przez Pawła Wołuckiego, bpa kamienieckiego.
  • 361. Skargi na Michała, woj. wołoskiego, o zajęcie Siedmiogrodu i knowania z Turkami oraz na Karola Sudermańskiego.
  • 362. Oświadcza chęć pogodzenia stanów węgierskich z cesarzem.
  • 363. Tłumaczy się, że nie za jego namową Michał, woj. wołoski, zajął Mołdawię.
  • 364. O napadzie Michała na Mołdawię i o konieczności zorganizowania obroy.
  • 365. W sprawach Wołoszczyzny i Siedmiogrodu.
  • 366. O zajęciu tronu szwedzkiego przez Karola Sudermańskiego i o stanie wojny z Polską.
  • 367. Prosi, aby cesarz nie odkładał udzielenia audiencji w sprawach tak pilnych.
  • 368. Sprawy tureckie, siedmiogrodzkie, wołoskie i mołdawskie.
  • 369. Woj. Michał może cieszyć się względami cesarza, ale niech nie robi wypadów na Polskę i Wołoszczyznę.
  • 370. Po powrocie posłów wysyła do króla legatow i prosi o przyjęcie ich i wysłuchanie.
  • 371. Król oświadcza, że chce zachować przyjaźń i pragnie uregulowania nieporozumień z Jeremiaszem, woj. mołdawskim.
  • 372. Gratulacje z okazji otrzymania orderu Złotego Runa.
  • 373. Wysłał legata, kawalera Złotego Runa, aby wręczył królowi to odznaczenie.
  • 374. "Sigismundo III [...] Antonius Della Valle cancellarius ordinis Aurei Velleris, Madryt 26 II [1600] k. 337-337v.
  • 375. "Dispensatio super articulos Aurei Velleris, b.m. [1600] k. 337v-338.
  • 376. "Articuli Velleris Aurei, Warszawa 25 II 1601 k. 338.
  • 377. "Verba formalia ad altare summum per suam M.R. [Sigismundum III] et nuntium dicta, [Warszawa 1601] k. 338-338v.
  • 378. "Recognitio S.R.M. [Sigismundi III] de recepto Vellero Aureo, Warszawa 20 II 1601 k. 338v.
  • 379. "Philippo III regi Hispaniarum Sigismundus III [...], Warszawa 25 II [1601] k. 338v.
  • 380. "Alberto archiduci Austriae Sigismundus III [...], Warszawa 16 II 1601 k. 339.
  • 381. "Antonio Della Valle Sigismundus III [...], Warszawa 16 II 1601 k. 339.
  • 382. "Responsum secundum [Sigismundi III] ad legationem eiusdem regis [Philippi III] regis Hispaniarum, [Warszawa 1601] k. 339v.
  • 383. "Responsum secundum [Sigismundi III] ad legationem eiusdem regis [Philippi III] regis Hispaniarum, [Warszawa 1601] k. 339v.
  • 384. "Tertium responsum [Sigismundi III] ad legationem eiusdem regis [Philippi III], []Warszawa 1601] k. 339-340.
  • 385. "Responsum [Sigismundi III] ad archiducis Austriae Alberti salutationem, [Warszawa 1601] k. 340.
  • 386. "Lemoraldo de Ligne nuntio regis Hispaniarum [Philippi III] Sigismundus III [...], Warszawa 21 III 1601 k. 340.
  • 387. "Philippo III [...] Sigismundus III [...], Warszawa 26 II 1601 k. 340v.
  • 388. "Rodolpho II imparatori [Austriae] Sigismundus III [...], [Warszawa 1601] k. 340v.
  • 389. "Sultano Muchameto [Mehmed III] Chamo [!] Turcarum imperatori Sigismundus III [...] Ex castris ad fluvium Gavia, 10 X 1601 k. 340v-342.
  • 390. "Ibraimo Bassae Sigismundus III rex Poloniae, b.m. [1601] k. 342.
  • 391. "Chalib Bassye Sigismundus III rex Poloniae, b.m. [1601] k. 342.
  • 392. "Sultano Muchameto [Mehmed III ...] Sigismundus III [...], b.m. [1601] k. 342-342v.
  • 393. Magistro Melitensi [MAlta alof de Vignacourt] Sigismundus III rex Poloniae, Lwów 13 IX 1601 k. 342v.
  • 394. "Praescriptum legationis SRM [ Sigismundi III] ad consiliarios ducis Prusiae [Georgii Friderici] Boguslao Radoszewski Boxa aulico regio, Grodnae 16 VII [1601] k. 342v-343.
  • 395. "Praescriptum legationis [Sigismundi III] eidem [Boguslao Radoszewski Boxa] ad [Joannem] Sigismundum marchionem Brandenburgensem, b.m. [1601] k. 343-343v.
  • 396. "Joanni Sigismundo marchioni Brandenburgensi Sigismundus III [...], Grodno 6 VI 1601 k. 343v.
  • 397. "Consiliariis ducatus in Prussia Sigismundus III [...], Grodno 16 VII 1602 k. 343v-344.
  • 398. "Consiliaris ducatus Prussiae Sigismundus III [...], Wilno 16 VIII [1601] k. 344.
  • 399. "Responsum [Sigismundi III] internuntio Curlandiae ducum [Friderici et Wilhelmi], Wilno [1601] k. 344.
  • 400. Ducibus Curlandiae et Semigaliae [Friderico et Wilhelmo] Sigismundus III [...], Warszawa [1601] k. 344v.
  • 401. "Henrico Galliarum regi IV Sigismundus III rex Poloniae, Kraków 6 VIII 1600 k. 344v.
  • 402. "Sigismundus III [...] Livoniensibus. In castris Regiis, [1601] k. 344v-345.
  • 403. "Joannes Zamoyski regni cancellarius [...] Carolo Sudermaniae duci, Kokenhauza 21 IX [1601] k. 345-345v.
  • 404. "Sigismundus III POloniae rex civitati Rigensi, b.m. [1601] k. 345v.
  • 405. "Joannes de Nasau Joanni Zamoyski cancellario, b.m. [1601] k. 345v-346.
  • 406. "Joanni Zamoyski [...] Carolus dux Sudermaniae, Croscholini 17 II 1602 k. 346-346v.
  • 407. "Carolo duci Sudermaniae Joannes Zamoyski supremus regni Poloniae cancellarius, b.m. [IV 1602] k. 346v-347v.
  • 408. "Joannes Zamoyski [...] generalis praefectus exercitus Carolo Sudermaniae duci. Ex castris ad Mex 15 VIII [1602] k. 347-348.
  • 409. "Sigismundo [III...] Carolus Sudermaniae dux, Sztokholm 20 VI [1602] k. 348-348v.
  • 410. "Carolo Sudermaniae duci Sigismundus III [...], Kraków 13 VIII 1602 k. 348v-349.
  • 411. "Ex Castris ad Mex, 9 Augustii [1602] k. 350.
  • 412. "Joannis Serni sub Felino in Livonia interempti epitaphium k. 350v. <Traiectus ventrem Sernius sub maenibus alti Felini intrepidus> [10 v.]
  • 413. "Georgii Farensbechius palatini Vendensis epitaphium k. 350v. <Hic situs est Farensbechius tam pectore et armis magnus> [2 v.] <Aliud: Imberbis patriae fato exul regna exivi> [12 v.]
  • 414. "Demitus Livonici exercitus in contributionum exactores k. 351. <Est gravis acris hyems est dura luesque famesque> [4 v.]
  • 415. "Sigismundus III [...] Rudolpho II Romanorum imperatori, Kraków [1602] k. 351.
  • 416. "Bernardo Maczeiowski episcopo Cracoviensi N. Piskorzewski [przekreślone] [inną ręką:] Joannes Zamoyski regni cancellarius, Biały Kamień 4 X 1602 k. 351.
  • 417. "Sigismundo III [...] Robertus cardinalis Belarminus, Rzym [1602] k. 351-351v.
  • 418. "Cyntius cardinalis Sancti Georgii Aldobrandinus Sigismundo III [...], Rzym [1602] k. 351v.
  • 419. "Sigismundo III [...] Cardinalis de Camerino, Rzym [1602] k. 351v.
  • 420. "Sigismundo III [...] Alexander Montaltus [Peretti] cardinalis, [Rzym 1602] k. 351v.
  • 421. "Petrus cardinalis Aldobrandinus Sigismundo III [..., Rzym 1602] k. 351v-352.
  • 422. "Cardinalis Salviatus Sigismundo III [...], Rzym [1602] k. 352.
  • 423. "Sigismundo III [...] Rodolphus II Romanorum imperator, Praga 4 IX 1602 k. 352.
  • 424. "Rudolpho II [...] Sigismundus III Poloniae rex, Kraków 6 X 1602 k. 352-352v.
  • 374. Cieszy się, że w czasie, gdy on jest kanclerzem orderu Złotego Runa, król otrzymuje to odznaczenie.
  • 377. Dziękuje za przyjęcie do bractwa Złotego Runa i za zwolnienie z niektórych artykułów.
  • 378. Król stwierdza wręczenie mu Złotego Runa przez Franciszka de Amanda, rycerza i doradcę cesarskiego, z polecenia cesarza.
  • 379. W sprawie jw.
  • 380. Donosi o otrzymaniu orderu Złotego Runa.
  • 381. Podziękowanie za order kanclerzowi kapituły.
  • 382. Podziękowanie za order kanclerzowi kapituły.
  • 383. Podziękowanie za order kanclerzowi kapituły.
  • 384. Podziękowanie za order kanclerzowi kapituły.
  • 386. List do króla Hiszpanii, przygotowany w kancelarii, wycofuje i przesyła inny.
  • 387. Prosi o względy dla Franciszka de Amanda, który z wielką godnością sprawował funkcję posła przy wręczaniu orderu Złotego Runa.
  • 388. Wyrazy współczucia z powodu śmierci Elżbiety, królowej Francji.
  • 389. O napadzie na Inflanty i oblężeniu Rygi, o Siedmiogrodzie i Wołoszczyźnie.
  • 390. Ponieważ wojska tureckie zajmują Węgry, w myśl paktów powinny być bezpieczne granice królestwa polskiego i Siedmiogrodu.
  • 391. O opiekę nad Abrahamem N., który udaje się do Konstantynopola na naukę języka arabskiego.
  • 392. O opiekę nad kupcem Achmetem, który razem z posłami udaje się do Konstantynopola.
  • 393. Gratuluje wyboru na mistrza.
  • 394. O zebraniu wojska w Ragnecie i jazdy kurońskiej do obrony brzegów morskich.
  • 395. List z przypomnieniem więzów z rodziną królewską.
  • 396. Wysyłając Bogusława Radoszewskiego Boxę do księcia Jerzego Fryderyka, polecił mu odwiedzić także księcia Jana Zygmunta.
  • 397. Wysyła swego dworzanina, Bogusława Radoszewskiego Boxę i prosi, aby dali wiarę temu, co w imieniu króla im powie.
  • 398. "Consiliaris ducatus Prussiae Sigismundus III [...], Wilno 16 VIII [1601] k. 344.
  • 398. Dziękuje za pobór wojska w myśl paktu; w sprawie połączenia z wojskiem królewskim wysyła Benedykta Bucholza, ma je przejąć Jerzy Farensbach, woj. wendeński.
  • 399. Mimo rozsiewanych plotek, wierzy w wierność księcia, a co do krzywd wojskowych wysyła dworzanina N. Bardowskiego.
  • 400. Odebrał listy przez Michała Manteufla, z których poznał polecenia książąt; przez Manteufla wysyła odpowiedź.
  • 401. Poleca Mikołaja Firleja udającego się na studia do Akademii w Orleanie.
  • 402. Donosi, ze na uwolnienie Inflant wysyła z wojskiem kanclerza i hetmana Jana Zamoyskiego.
  • 403. Jan Zamoyski i Stanisław Żółkiewski wzywają Karola do opuszczenia Inflant.
  • 404. Dziękuje za wierność i stawianie oporu.
  • 405. O ludzkie traktowanie jeńców i uprowadzonych niewiast.
  • 406. Nie zamierza paktować o pokój, dopóki hetman nie przedstawi plenipotencji królewskiej; również sprawa wymiany jeńców.
  • 407. W sprawie jw.
  • 409. Stany bezskutecznie się zwracały do króla, aby przysłał do Szwecji swego syna, który by tu został wychowany w prawdziwej religii chrześcijańskiej.
  • 410. Rozsiewa fałszywe wieści wśród poddanych, aby tylko dopiąć swego celu.
  • 411. Chołamowski i Farensbach zdobyli w nocy zamek nadmorski i pokonali jego dowódcę.
  • 415. O złagodzenie kary Jerzemu N., uwięzionemu w Pradze, podejrzanemu o zabójstwo.
  • 416. Prosi o poparcie młodego Andrzeja Lugona.
  • 417. Poleca królowi Krzysztofa Warszewickiego, kanonika krakowskiego.
  • 418. W sprawie jw.
  • 419. Jw.
  • 420. Jw.
  • 421. Jw.
  • 422. Jw.
  • 423. Prowincja mołdawska należy do cesarza, ponieważ poddał ją woj. Michał Raduł.
  • 424. Odpowiedź w sprawie jw.
  • 477. "In nomine Domini Amen. List Tureczky [Mehmeda III] do króla Jego Miłości [Zygmunta III], Konstantynopol 15 mensis Pegilech 1007 [1598] k. 378-380.
  • 478. "Respons [Zygmunta III] na tenże list, b.m. [15]99 k. 380-381v.
  • 479. "Exemplum faederis a S.R.M. [Sigismundo III cum Mehmedo III sultano Turcarum] sine novis conditinibus etc b.m. 7 V [11-20 XI 1597] k. 381v-384v.
  • 480. "Exemplum faederis a S.R.M. [Sigismundo III] cum novis conditionibus, b.m., ok. 1597] k. 384v-388v.
  • 481. "Litterae [Sigismundi III] ad Turcarum imperatorem [Mehmed III], Z obozu nad rzeką Gawią 16 X 1601 k. 388v-391.
  • 482. "Instructia [...] Christophorowi Kochanowskiemu [do sułtana tureckiego Mehmeda III 1601 roku], b.m. [1601] k. 391v-394v.
  • 483. "Ad Ibrahim bassam literae [Sigismundi III], Warszawa [15]99 k. 394v-395v.
  • 484. "Ad Chalib Bassam [Sigismundus III], b.m., ok. 1599], 395v.
  • 485. "[Wielki wezyr Hafiz Ahmed pasza do Zygmunta III]. Przeklat listu tureczkiego przez [...] Adriana Rembowskiego, b.m. [8-9 1601] k. 395v-397v.
  • 486. "Exemplum faederis a Turcarum imperatore [Mehmed III] allatum per [...] Joannem Felicem Herburtum legatum A.R.M. [Sigismundi III] Anno Domini MDCIX [1599], b.m. k. 397v-403.
  • 487. "Copia litterarum regis Persarum ad [...] regem Poloniae [Sigismundum III], b.m., ok. 1599] k. 404-404v.
  • 488. "Paulus papa V [Sigismundo III ...], Rzym 3 X 1609 k. 404v-405.
  • 489. "Paulus papa V [Constantiae reginae Poloniae], Rzym 3 X 1609 k. 405-405v.
  • 490. "Exemplum litterarum Turcarum imperatoris [Achmeti I] ad S.R.M. [Sigismundum III] datarum in Konstantynopoli 1 X 1607 k. 406-406v.
  • 491. "Exemplum litterarum Vesiri Bassae ad cancellarium regni Poloniae [Matthiam Pstrokoński], b.m. [1607] k. 406v-407.
  • 492. "Exemplum litterarum S.R.M. [[Sigismundi III] ad imperatorem Turcarum [Achmetum I] quibus respondetur superioribus, b.m. [1607] k. 407-407v.
  • 493. "Exemplum litterarum Turcarum imperatoris [Achmeti I] ad S.R.M. [Sigismundum III] Anno 1609 quas attulit Gregorius Kochański internuntius, Konstantynopol [1609] k. 407-408v.
  • 494. "Bulla Pauli III concessionis juris patronatus aliquarum parochialium Ecclesiarum in diocesi Cracoviensi praefectis Ilczensi et Slavcoviensi, Rzym 16 VI 1535 k. 409-410v.
  • 495. "R.P.D. Lancelloto de Ordine SDN [Pauli V] proponente Plocensem canonicatum et praebendam Veneris XXVI Martii MDCX [1610] pro [...] Stanislao Goczanowski contra [...] Stanislaum Skarszewski, Decisio [...] Sacrae Romanae Rotae auditorum, b.m., ok. 1610] k. 410v-412v.
  • 496. "Episcopi Premisliensis [Laurentii Goślicki] nominatio, Warszawa [1591]. [Sigismundus III Poloniae rex Summo Pontifici Innocentio IX] k. 412v-413.
  • 497. "Ad protectorem regni [Alexandrum cardinalem Montaltum Peretti] de eodem negotio [Sigismundus III ...], b.m. [1591] k. 413-414.
  • 498. "Episcopi Chelmensis nominatio [Sigismundus III Clementi VIII Summo Pontifivi], b.m., ok. 1593] k. 414-414v.
  • 499. "Ad protectorem regni [Alexandrum cardinalem Montaltum Peretti] de eodem negotio [Sigismundus III], b.m., ok. 1593] k. 414v-415.
  • 500. "Gratulatio Pontifici Maximo [Gregorio XIV Sigismundi III Poloniae regis], Warszawa, ok. 1590] k. 416.
  • 501. "[Ad Pontificem Maximum Gregorium XIV Sigismundus III], [Warszawa 1590] k. 416-416v.
  • 502. "Protectori regni [Alexandro cardinali Montalto Peretti] Sigismundus III, [Warszawa 1590] k. 416v.
  • 503. "[...] Cardinali Sfondrati [Sigismundus III], [Warszawa ok. 1590/91] k. 417.
  • 504. "A S.C.M. [Rudolpho II] ad ordines regni, Praga 16 XI 1590 k. 417-417v.
  • 505. "Clemens papa VIII, Rzym 6 XI 1602 k. 417v-419.
  • 506. "Clemens papa VIII [Sigismundo III], Rzym 13 XII 1603 k. 419-420.
  • 507. "Instructio legationis internuncio S.R.M. [Sigismundi III] ad [...] Hispaniae regem [Philippum IV] data Varsaviae die secunda Mensis Martii Anno Domini MDCXXIII [1623] k. 420-421.
  • 508. "Instructio legationis internuncio S.R.M. ["Sigismundi III] a S.R.M. [Constantia] ad S. Hispaniae rege [Philippum IV], Serenissimam reginam nec non [...] Infantem hispaniae datam Soviae [?] die 11 Mensis Martii Anno Domini MDCXXIII k. 422-422v.
  • 509. "Salutatio nomine Cathedralis Ecclesiae Plocensis Sigismundi III Poloniae regis, b.m.d. k. 423-424.
  • 477. Pozwala królowi osadzić woj. siedmiogrodzkiego według swej woli, byle dopełnił on swoich obowiązków wobec Turcji.
  • 478. Osadzi na Siedmiogrodzie Andrzeja Batorego, brata poległego Baltazara.
  • 481. Zanim rozpocznie wojnę z najeźdźcą Inflant, chciałby mieć spokojne granice w Wołoszczyzną i Mołdawią.
  • 483. Ponieważ wojska tureckie ruszyły na Węgry, król powołuje się na przymierze, ale wyraża obawy aby nie był zagrożony Siedmiogród.
  • 484. Poleca Abrahama Krzewskiego wysłanego do Konstantynopola na naukę języka arabskiego.
  • 487. Wyrazy przyjaźni i zawiadomienie o wysłaniu do papieża sługi Alikulibega z mnichem Franciszkiem.
  • 488. Przesyła królowi błogosławieństwo z okazji wyprawy wojennej.
  • 489. Pociesza królowę z powodu nieobecności króla będącego na wojnie z Moskwą.
  • 490. Po śmierci Szymona Mohiły ma panować najstarszy z jego synów Michał.
  • 491. Jw.
  • 492. Otrzymał wiadomość o śmierci Szymona Mohiły i następstwie jego syna. Ma nadzieję, ze granice z królestwem będą bezpieczne.
  • 493. Cieszy się z przyjaźni, ale uskarża się na napady Kozaków i Tatarów.
  • 497. W sprawie zatwierdzenia Wawrzyńca Goślickiego na biskupstwo przemyskie.
  • 498. O zatwierdzenie Stanisława Gomolińskiego, bpa kamienieckiego, na biskupstwo chełmskie.
  • 500. Z powodu wyboru na papieża.
  • 501. Poleca kardynała Jerzego Radziwiłła, który udaje się do papieża.
  • 502. W sprawie jw.
  • 503. Wyrazy szacunku od kardynała Jerzego Radziwiłła wyjeżdżającego do Rzymu do papieża Grzegorza XIV.
  • 504. O wysłaniu legatów na sejm, między innymi biskupa wrocławskiego Andrzeja Jerina.
  • 505. Zatwierdzenie święta św. Kazimierza w królestwie i na Litwie na dzień 4 marca pod rytem podwójnym, przy tym krótki życiorys świętego i modlitwy dla drugiego nokturnu brewiarza.
  • 506. Pozwolenie na zatrzymanie przez sufragana łuckiego kanonikatu krakowskiego.
  • 507. Obaj monarchowie muszą zwalczać tego samego wroga chrzescijaństwa; jeden od wschodu, drugi od zachodu; poza tym współczucie z powodu przedwczesnej smierci rodzica, Filipa III.
  • 508. W sprawie jw.
  • 425. "Sigismundo III [...] Clemens papa VIII, Rzym 16 IX 1602 k. 352v.
  • 426. "Sigismundus Battoreus imperatori Romanorum [Rudolpho II], b.m. [1602] k. 352v-353.
  • 427. "Sigismundo III [...] Clemens papa VIII, Rzym [1602] k. 353.
  • 428. "Mattias Pstrokoński episcopus Premisliensis Stanislao Karnkowski archiepiscopo Gneznensi, Warszawa [1602] k. 353.
  • 429. "Sigismundo III [...] Fridericus et Hernestus duces Stetinenses et Pomeraniae, Szczecin 1 X 1602 [! 1587] k. 354.
  • 430. "Oratio eorundem [Jonatae Gutslaw et Petri Fobesii], b.m. 1 X [1587] k. 354-356v.
  • 431. "Responsum [Sigismundi III] iisdem oratoribus ducum Pomeraniae, b.m. [1587] k. 356v.
  • 432. "Petro cardinali Aldobrandino Sigismundus III Poloniae rex, b.m., ok. 1602] k. 357.
  • 433. "Friderico [! Christiano IV] Angliae [! Daniae] regi Sigismundus III [...], b.m., ok. 1602] k. 357.
  • 434. "Friderico et Hernesto ducibus Pomeraniae Sigismundus III [...], Kraków b.d. k. 357.
  • 435. "Andreas Opalenski praepositus Plocensis magistratui Elbingensi, Kraków 14 I 1603 k. 357-357v.
  • 436. "Cintius cardinalis Aldobrandinus Sigismundo III [...], Rzym, ok. 1603] k. 357v.
  • 437. "Sigismundo III [...] Petrus cardinalis Aldobrandinus, b.m. [Rzym 1603] k. 357v.
  • 438. "[...] Joannis Zamoyski supremi regni cancellarii de Livoniae provincia recuperanda sententia [inną ręką:] in comitiis Cracoviensibus, b.m. [1603] k. 358-358v.
  • 439. "Sigismundo III [...] Christopherus comes et dominus Frisiae Orientalis, Bruksela 20 II 1603 k. 358v-359.
  • 440. "Maximiliano archiduci Austriae Sigismundus III [...], Kraków 22 II 1603 k. 359.
  • 441. "Georgio Friderico marchioni Brandenburgensi Sigismundus III [...], Kraków 22 II 1603 k. 359.
  • 442. "Sigismundo III [...] Joannes comes [...] Frisiae Orientalis, b.m. 20 IV 1603 k. 359v.
  • 443. "Joachimi Friderici marchionis Brandenburgensis in Prussia ducis legatio in conventu Cracoviensi, b.m. [1603], podpisani: Vedigo Reimar Gans Liber baro, Adamus a Seliben, Christophorus Berendorff, Joachimus Huebnerus k. 359v-361v.
  • 444. "Ad hanc legationem oratorum Brandenburgensium SRM [Sigismundi III] responsum, b.m., ok. 1603] k. 361-362.
  • 445. "SRM [Sigismundi III] iisdem oratoribus in scripto responsum porrectum, [Kraków 5 III 1603] k. 362-364.
  • 446. "Replica oratorum Brandenburgensium ad superius responsum SRM [Sigismundi III], Kraków 5 III 1603 k. 364-364v.
  • 447. "Rodolpho II imperatori Romanorum Sigismundus III [...], b.m. [603] k. 364-364v-365.
  • 448. "Sigismundo III [...] sultanus Mechmet III Turcarum imperator, Konstantynopol [1603] k. 365.
  • 449. "Sigismundo III Poloniae regi Ibrahimus Bassa, b.m., ok. 1603] k. 365-365v.
  • 450. "Sultano Mechmet III chamo Turcarum imperatori Sigismundus III [...], b.m. [1603] k. 365v.
  • 451. "Ibrahimo Bassae Sigismundus III [...], Warszawa [1603] k. 365v-366.
  • 452. "Legatio nuntiorum Brandenburgensium, b.m., ok. 1605] k. 366-366v.
  • 453. "Electori marchioni Brandenburgensi Joachimo Friderico Sigismundus III [...], Kraków, ok. 1605] k. 366v.
  • 454. "SRM [Sigismundi III] ad legationem marchionis Brandenburgensis [Joachimi Friderici] responsum, [Kraków 1605] k. 367-367v.
  • 455. "Civitatis [W]schoviensis pro retinendo templo atque ideo religione luterana ad SRM [Sigismundum III] supplicatio, b.m., ok. 1605] k. 367v.
  • 456. "Ultima voluntas [...] Joannis Demetrii Solikowski archiepiscopi Leopoliensis, b.m., ok. 1603] k. 368-368v.
  • 457. "Cyntio cardinali Aldobrandino Andreas Opalenski praepositus Plocensis, b.m., ok. 1606] k. 368v-369.
  • 458. "Petro cardinali Aldobrandino Andreas Opalenski praepositus Plocensis, b.m., ok. 1606] k. 369.
  • 459. "Clementi papae VIII Sigismundus III [...], Warszawa, ok. 1604/5] k. 369-369v.
  • 460. "Andreas Opalenski praepositus Plocensis Clementi papae VIII, Radlin, ok. 1604/5] k. 369v.
  • 461. "Clemens papa VIII Andreas Opalenski praeposito Plocensi, Rzym 22 V 1604 k. 369v-370.
  • 462. "Petrus cardinalis Aldobrandinus Andreae Opalenski praeposito Plocensi, Rzym 29 V 1604 k. 370.
  • 463. "Cyntius cardinalis Aldobrandinus Andreae Opalenski [...], Rzym 22 V 1604 k. 370.
  • 464. "Claudio Rangonio nuntio Apostolico, episcopo Rigiensi, Andreas Opalenski praepositus Plocensis, Radlin, ok. 1604] k. 370.
  • 465. "Mutio ipsius Claudii Rangonii secretario idem qui supra [Andreas Opalinski], Radlin, ok. 1604] k. 370-370v.
  • 466. "Magistratui Elbingensi Andreas Opalenski [...], Kraków 14 X 1604 k. 370v.
  • 467. "Claudio Rangonio nuntio Apostolico Andreas de Bnin Opalensky Praepositus Plocensis, [Kraków 1605] k. 370-371.
  • 468. "Gratiarum actio pro collata aliqua dignitate aut honore k. 371-371v.
  • 469. "Alia similis gratiarum actio k. 371v.
  • 470. "Sigismundo III Poloniae regi Rudolphus [II] Romanorum imperator, Praga 15 II 1605 k. 372.
  • 471. "List wymowny od pogrzebu k. 372.
  • 472. "Sigismundus III [...] Christophoro comiti Frisiae Orientalis, Kraków 12 VI 1603 k. 372v.
  • 473. "Sigismundus III [...] Alberto archiduci Austriae, Kraków 13 VI 1603 k. 372v-373.
  • 474. "Clemens papa VIII Summus Pontifex, Rzym 9 VIII 1603 k. 374v.
  • 475. "Oratio per [...] Georgium Ossoliński palatinum Sendomiriensem habita ad Jacobum Britaniae regem anno 1621, b.m. [Londyn 1621] k. 375-376.
  • 476. "Clementi papae VIII Joannes Zamoyski cancellarius regni Poloniae, Zamość 14 I 1605 k. 376v-377.
  • 425. Poleca Aleksandra i Konstantego Zasławskich, którzy godnie zachowywali się na dworze papieskim.
  • 426. Prosi cesarza o przebaczenie i ucieka się pod jego opiekę.
  • 427. O poparcie dla Samuela Zborowskiego, dworzanina papieskiego, który wraca do kraju.
  • 428. Donosi, że król obdarzył go biskupstwem przemyskim i dwoma probostwami.
  • 429. Sprawy przedstawiają dwaj radcy, Jonatas Gutslaw i Piotr Fobesius.
  • 430. Gratulują zwycięstwa nad Karolem Sudermańskim i upragnionego pokoju dla Inflant.
  • 431. Podziękowanie za gratulacje.
  • 432. Dziękuje kardynałowi za poparcie u papieża sprawy Adama N., sekretarza króla.
  • 433. Jerzy Mulner udaje się do króla duńskiego dopominać się o sprawiedliwość od Duńczyków dla Dawida Konarskiego, opata oliwskiego.
  • 434. Interwencja w sprawie pieniędzy należnych Dawidowi Konarskiemu, opatowi oliwskiemu.
  • 435. O zapłatę do dnia 11 XI pieniedzy pożyczonych magistratowi przez jego ojca.
  • 436. W sprawie Krzysztofa Warszewickiego: obiecany mu kanonikat został dany Mikołajowi N.
  • 437. O zapewnienie Fabianowi Konopackiemu, który w Rzymie godnie pilnuje interesów królewskich, jakiegoś wakującego beneficium.
  • 439. Ofiaruje królowi swoje usługi wojskowe.
  • 440. Prosi o przywrócenie do łask Węgra Jana Kereki.
  • 441. O poparcie spraw Damranuskich [!] przeciw Wojciechowi Krewiczowi.
  • 442. O przykrościach spowodowanych przyjęciem wiary katolickiej.
  • 445. Sprawy stosunków królestwa z księstwem pruskim.
  • 446. Sprawa jw.
  • 447. Dziękuje za życzliwość dla swego posłą w Pradze, Michała Sędziwoja.
  • 448. Mojżesz Siculus z Siedmiogrodu poddał się Turcji, Szymon Mihiła mianowany został wojewodą mołdawskim.
  • 449. Mołdawia została przywrócona Szymonowi, a Mojżeszowi Siedmiogród.
  • 450. Przyjął do wiadomości fakt przywrócenia tronu mołdawskiego Szymonowi Mohile.
  • 451. W sprawie jw.
  • 452. O rządy po chorym Albrechcie Fryderyku.
  • 453. Posyła do księcia delegację z odpowiedzią.
  • 454. Kuratela nad Albrechtem Fryderykiem, homagium Joachima Fryderyka.
  • 457. Prosi o poparcie u papieża i króla w sprawie biskupstaw poznańskiego, po śmierci Wawrzyńca Goślickiego.
  • 458. Jw.
  • 459. Cieszy się, że nastała zgoda między Stolicą Apostolską a rządcą Sabaudii dla dobra całego chrześcijaństwa.
  • 460. Przypomina o doznawanej życzliwości w czasie pobytu na dworze papieskim i poleca się na przyszłość.
  • 461. Zapewnia o dalszej życzliwości pamięci.
  • 462. Nuncjusz otrzymał polecenie papieża poparcia go przed królem.
  • 463. Jw.
  • 464. Poleca nuncjuszowi swoje sprawy.
  • 465. Poleca się sekretarzowi.
  • 466. O uregulowanie długu pieniężnego.
  • 467. Poleca swoje sprawy i donosi, że mimo jego starań sufraganem poznańskim został Jan Gliński.
  • 468. Formularz.
  • 469. Formularz.
  • 470. Sprawy węgierskie i siedmiogrodzkie.Tekst b. słabo czytelny.
  • 471. Formularz.
  • 472. Chwali jego doświadczenie wojenne, które może wyjść na pożytek rzeczypospolitej chrześcijańskiej.
  • 473. Poleca mu Krzysztofa, hrabiego Fryzji.
  • 474. Duchowni wszelkich godności mogą brać udział w naradach nad karą śmierci, nie mogą jednak wydawać wyroków śmierci i pod nimi się podpisywać.
  • 476. W imieniu całej szlachty przeciw małżeństwu króla z siostrą zmarłej żony, Konstancją.
 • Proweniencja:
  • Z Biblioteki Poryckiej T. Czackiego
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Czarnkowska, Anna Elżbieta ze Zborowskich 1v. Opalińska
  • Dalberg, Wolfgang von arcybiskup Moguncji (1538-1601)
  • Krewicz, Wojciech
  • López de Mendoza y Mendoza, Iñigo (1512-1580)
  • Ludwik Węgierski (król Węgier i Polski ; 1326-1382)
  • Lugon, Andrzej 17 w.
  • Maciej (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1557-1619)
  • Maciejowski, Bernard (prymas Polski ; 1548-1608)
  • Maksymilian I (książę bawarski ; 1573-1651)
  • Maksymilian I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1459-1519)
  • Malaspina, Germanico (ca 1547-1603)
  • Maltzan, Joachim von (1492-1556)
  • Manteuffel, Michał poseł kurlandzki
  • Maria (królowa Czech i Węgier ; 1505-1558)
  • Maria Anna Bawarska (arcyksiężna austriacka ; 1551-1608)
  • Marszewski, Jan z Bużenina podsędek kaliski (-?1620)
  • Mehmed III (sułtan Imperium Osmańskiego ; 1566-1603)
  • Mendoza y Bovadilla, Francisco arcybiskup Walencji, kardynał (1508-1566)
  • Mentuati, Camillo nuncjusz papieski (?-1560)
  • Michał Waleczny (hospodar wołoski ; 1557-1601)
  • Mielecki, Mikołaj wojewoda podolski, hetman wielki koronny (ca 1540-1585)
  • Mohiła, Michał hospodar mołdawski
  • Mohiła, Szymon hospodar mołdawski
  • Mulner, Jerzy poseł do Danii
  • Mutius sekretarz nuncjusza Claudio Rangoni
  • Myszkowski, Piotr biskup krakowski, podkanclerz koronny (1510-1591)
  • Niemsta, Samuel poseł województwa mińskiego (1570-?)
  • Northumberland hrabina
  • Opalińska, Katarzyna (1548-1601)
  • Opaliński, Andrzej biskup poznański (1575-1623)
  • Opaliński, Andrzej marszałek wielki koronny, starosta generalny wielkopolski (1540-1593)
  • Opaliński, Piotr kasztelan gnieźnieński, ochmistrz dworu (ca 1480-1551)
  • Opaliński, Piotr krajczy koronny (1566-1600)
  • Opaliński z Bnina, Sebastian prepozyt poznański, kaliski (1485-1538)
  • Osório, Jerónimo biskup silweński (1506-1580)
  • Ossoliński, Jerzy kanclerz wielki koronny, wojewoda sandomierski (1595-1650)
  • Ostroróg, Jan wojewoda poznański (1565-1622)
  • Paretti, Alessandro Monte Alto de kardynał (1571-1623)
  • Paweł III (papież ; 1468-1549)
  • Paweł IV (papież ; 1478-1559)
  • Paweł V (papież ; 1552-1621)
  • Pawłowski, Stanisław biskup Ołomuńca (ca 1542-1598)
  • Pierbenedetti, Mariano biskup Frascati, kardynał Camerino (1538-1611)
  • Pisano, Alfonso biskup Sancta Severina (1586-1623)
  • Piskorzewski, Mateusz (ca 1544-1603)
  • Piso, Giacomo dyplomata węgierski, legat papieski
  • Podlodowski, Stanisław Lupa stolnik sandomierski (?-1550)
  • Protasewicz, Walerian biskup wileński (ca 1505-1579)
  • Przerębski, Jan (prymas Polski ; 1519-1562)
  • Pstrokoński, Maciej kanclerz wielki koronny, biskup przemyski, kujawski (ca 1553-1609)
  • Pulleo, Joannes Antonius nuncjusz apostolski na Węgrzech
  • Puteus kardynał
  • Radoszewski, Bogusław dworzanin królewski
  • Radu, Mihnea (hospodar mołdawski i wołoski ; 1586-1626)
  • Radziwiłł, Jerzy biskup krakowski, kardynał, gubernator Inflant (1556-1600)
  • Radziwiłł, Mikołaj Krzysztof marszałek wielki litewski, wojewoda wileński (1549-1616)
  • Ramin kanclerz księcia szczecińskiego Jana Fryderyka
  • Rangoni, Claudio nuncjusz papieski w Polsce (1559-1621)
  • Rechenberg, Melchior von (1545-1625)
  • Reimar, Vedigo poseł brandenburski
  • Rembowski, Adrian sekretarz królewski, dyplomata, tłumacz (?-po 1601)
  • Reszka, Stanisław sekretarz królewski, protonotariusz apostolski, dyplomata (1544-1600)
  • Rozdrażewski, Hieronim biskup włocławski (1546-1600)
  • Rożnowski, Jan doradca arcyksięcia Maksymiliana
  • Rudolf II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1552-1612)
  • Salviati, Antonio Maria kardynał (1537-1602)
  • Salza, Jakub von biskup wrocławski (1481-1532)
  • Sędziwój, Michał 16 w.
  • Sekler, Mozes pretendent do tronu siedmiogrodzkiego
  • Seliben, Adam poseł brandenburski
  • Serny, Jan
  • Sfondrati, Paulo Emilio kardynał (1560-1618)
  • Sinan pasza 16 w.
  • Skarszewski, Stanisław dworzanin królewski (1602-1685)
  • Skrzetuski, Marcin sekretarz królewski (?-ca 1613)
  • Solikowski, Jan Dymitr arcybiskup lwowski (1539-1603)
  • Sparre Erik poseł szwedzki na dworze Zygmunta III
  • Stadnicki, Stanisław 16-17 w.
  • Stanisław (św. ; ca 1030-1079)
  • Staroźrebski Sobiejuski, Wojciech biskup chełmski,przemyski (ca 1517-1589)
  • Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586)
  • Sykstus V (papież ; 1520-1590)
  • Szathmary, György arcybiskup ostrzyhomski (ca 1457-1524)
  • Szydłowiecki, Krzysztof kasztelan krakowski, kanclerz wielki koronny (1467-1532)
  • Szymonowic, Szymon (1558-1629)
  • Tarnowski, Jan (prymas Polski ; 1550-1605)
  • Tęczyński, Jan podkomorzy krakowski, kasztelan wojnicki (?-1593)
  • Tiranni, Felice kardynał Urbino (1508-1578)
  • Tomicki, Mikołaj proboszcz katedry krakowskiej, kanonik kaliski
  • Tylicki, Piotr biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski (1464-1535)
  • Tyzenhaus, Jan 16 w.
  • Uchański, Jakub (prymas Polski ; 1502-1581)
  • Uchański, Paweł starosta drohobycki, poseł do Turcji
  • Warszewicki, Krzysztof (1543-1603)
  • Wilhelm V Pobożny (książę Bawarii ; 1548-1626)
  • Wilhelm Kettler (książę Kurlandii i Semigalii ; 1574-1640)
  • Władysław IV (król Polski ; 1595-1648)
  • Wolski, Mikołaj starosta krzepicki, marszałek wielki koronny (1553-1630)
  • Wołucki, Paweł biskup kamieniecki, łucki, kujawski (1560-1622)
  • Zachariasz poseł arcyksięcia Ferdynanda
  • Zamoyski, Jan kanclerz wielki koronny, hetman wielki koronny (1542-1605)
  • Zamoyski, Jerzy biskup chełmski (?-1621)
  • Zaremba, Jan z Kalinowy dworzanin, sekretarz królewski (?-1523)
  • Zasławski, Aleksander kasztelan wołyński, wojewoda kijowski (po 1577-1629)
  • Zasławski, Konstanty wojewodzic podlaski (ca 1585-1615)
  • Zborowski, Andrzej marszałek nadworny koronny (?-1598)
  • Zborowski, Krzysztof podczaszy koronny (?-1593)
  • Zborowski, Piotr wojewoda sandomierski (?-1580)
  • Zborowski, Samuel rotmistrz królewski (ca 1540-1584)
  • Zebrzydowski, Andrzej biskup włocławski, krakowski (1496-1560)
  • Cystersi 16 w. Oliwa
  • Joannici 16 w.
  • Norbertanie Witów 16 w.
  • Sejm 1530
  • Sejm 1603 Kraków
  • Sejm 1597 Warszawa
  • Sejm 1590 Warszawa
  • Sejm 1591 Warszawa
  • Sejm 1589 Warszawa pacyfikacyjny
  • Sejm 1587 Warszawa
  • Sejm 1573
  • Sejm 1562-1563 Piotrków
  • Sejm 1553 Kraków
  • Sejm 1548 Piotrków
  • Sejm 1529 Warszawa
  • Sejm Rzeszy 1457-1458
  • Sejm szwedzki 1598
  • Sejm węgierski 1620
  • Zakon maltański zob. Joannici
  • Korespondencja dyplomatyczna 16-17 w.
  • Dyplomacja 16-17 w.
  • Listy łacińskie 16-17 w.
  • Austria 16 w.
  • Brandenburgia (Niemcy ; kraj związkowy) 16 w.
  • Brandenburgia (Niemcy ; kraj związkowy) 16 w.
  • Francja 16 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) - Oliwa 16 w.
  • Hiszpania 16 w.
  • Hiszpania 16 w.
  • Łuck (Ukraina) 16 w.
  • Lwów (Ukraina) 16 w.
  • Mołdawia 16 w.
  • Moskiewskie (państwo) 16 w.
  • Nandor Alba zob. Belgrad
  • Nieman (Rosja) 16 w.
  • Niemcy 16 w.
  • Niemcy 16 w.
  • Padwa (Włochy) 16 w.
  • Persja 16 w.
  • Płock 16 w.
  • Poswol (Litwa) 16 w.
  • Poznań (woj. wielkopolskie) 16 w.
  • Prusy Książęce 16 w.
  • Przemęt (pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie) 16 w.
  • Przemyśl (woj. podkarpackie) 16 w.
  • Ragneta zob. Nieman
  • Rewel zob. Tallinn
  • Ryga (Łotwa) 16 w.
  • Rzym (Włochy) 16 w.
  • Rzym (Włochy) 16 w.
  • Sabaudia (Francja) 16 w.
  • Siedmiogród (Rumunia) 16 w.
  • Siedmiogród (Rumunia) 16 w.
  • Śląsk 16 w.
  • Szczecin (woj. zachodniopomorskie) 16 w.
  • Szwecja 16 w.
  • Szwecja 16 w.
  • Turcja 16 w.
  • Turcja 16 w.
  • Umbria (Włochy) 16 w.
  • Warszawa (woj. mazowieckie) 16 w.
  • Warta (rzeka) 16 w.
  • Węgry 16 w.
  • Węgry 16 w.
  • Wenecja (Włochy) 16 w.
  • Werona (Włochy) 16 w.
  • Witów (gm. Kościelisko, pow. tatrzański, woj. małopolskie) 16 w.
  • Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie) 16 w.
  • Wolbórz (pow. piotrkowski, woj. łódzkie) 16 w.
  • Wołoszczyzna 16 w.
  • Wołoszczyzna 16 w.
  • Wrocław (woj. dolnośląskie) 16 w.
  • Wschowa (woj. lubuskie) 16 w.
  • Wojny włoskie 16 w.
  • wojny polsko-szwedzkie 17 w.
  • wojny polsko rosyjskie 17 w.
  • wojny polsko-mołdawskie 16 w.
  • traktat 1597-1599 polsko-turecki
  • traktat 1557 polsko-inflancki
  • traktat 1589 polsko-austriacki
  • handel 16 w.
  • intercyzy 16 w.
  • liga antyturecka
  • podatek 16 w.
  • reformacja
  • Poselstwa 16 w.
  • Bezkrólewie 1587
  • dyplomacja 16 w.
  • Tatarzy 16 w.
  • diariusze sejmowe 16-17 w.
  • diariusze sejmowe 16 w.
 • Uwagi: 53. Data w rękopisie jest na pewno mylna, bowiem poselstwo na sejm Rzeszy w Augsburgu odbył S. Łaski w 1547 r.
 • Opracowania:
  • 125. Druk: P. Champion: Letters de Henri III. T. 1. Paris 1959, s. 360-362. 125. Druk: E.H.V. Noailles: Henri de Valois... T. 3. Paris 1867, s. 600-601. 124. Druk: A. Gwagnin: Rerum Polonicarum tomi tres. T. 1. Frankfurt a/M 1584, s. 173-175. 124. Druk: N. J. Pistorius: Poloniae historiae corpus. T. 3. Bazylea 1582, s. 99-100. 123. Druk: A. Gwagnin: Rerum Polonicarum tomi tres. T. 1. Frankfurt a/M 1584, s. 173. 123. Druk: N. J. Pistorius: Poloniae historiae corpus. T. 3. Bazylea 1582, s. 99. 123. Druk: P. Champion: Letters de Henri III. T. 1. Paris 1959, s. 352. 122. Druk: A. Gwagnin: Rerum Polonicarum tomi tres. T. 1. Frankfurt a/M 1584, s. 173. 122. Druk: N. J. Pistorius: Poloniae historiae corpus. T. 3. Bazylea 1582, s. 99. 122. Druk: P. Champion: Letters de Henri III. T. 1. Paris 1959, s. 353. 121. Druk: P. Champion: Letters de Henri III. T. 1. Paris 1959, s. 351-352. 120. Druk: P. Champion: Letters de Henri III. T. 1. Paris 1959, s. 350-351. 120. Druk: N. J. Pistorius: Poloniae historiae corpus. T. 3. Bazylea 1582, s. 98-99. 120. Druk: A. Gwagnin: Rerum Polonicarum tomi tres. T. 1. Frankfurt a/M 1584, s. 171-172. 119. Druk: Relacye nuncjuszów apostolskich. T. 1. Berlin 1864, s. 236-237. 119. Druk: Druk: P. Champion: Letters de Henri III. T. 1. Paris 1959, s. 349-350. 119. Druk: S. Karnkowski: Epistolae Illustrium virorum. Cracoviae 1578 k. S4v-T. 119. Druk: A. Gwagnin: Rerum Polonicarum tomi tres. T. 1. Frankfurt a/M 1584, s. 169-170. 119. Druk: N. J. Pistorius: Poloniae historiae corpus. T. 3. Bazylea 1582, s. 98. 118. Druk: Relacye nuncjuszów apostolskich. T. 1. Berlin 1864, s. 277-279. 118. Druk: A. Gwagnin: Rerum Polonicarum tomi tres. T. 1. Frankfurt a/M 1584, s. 166-169. 118. Druk: N. J. Pistorius: Poloniae historiae corpus. T. 3. Bazylea 1582, s. 97-98. 118. Druk: P. Champion: Letters de Henri III. T. 1. Paris 1959, s. 346-348. 118. Druk: E.H.V. Noailles: Henri de Valois... T. 3. Paris 1867, s. 598-600. 110. Druk: S. Hosius: Opera omnia. T. 2. Coloniae 1584, s. 342-344. 108. Druk: S. Hosius: Opera omnia. T. 2. Coloniae 1584, s. 381-382. 107. Druk: S. Hosius: Opera omnia. T. 2. Coloniae 1584, s. 383-384. 105. Druk: Zrodlopisma do dziejów unii Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz. 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 92-101. 104. Druk: Zrodlopisma do dziejów unii Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz. 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 63-66. 103. Druk: M. Wiszniewski: Historia literatury polskiej. T. 9. Kraków 1857, s. 427-432. 103. Druk: Wybór mów staropolskich... Zebrał A. Małecki... Kraków 1860, s. 38-44. 103. Druk: Rzecz, którą uczynił do najmocniejszego króla Zygmunta Augusta i do wszystkiej Rady koronnej urodzony pan Rafał Leszczyński... w Piotrkowie na walnym sejmie dnia 30 XI [1562], b.m.d. k. 6 nlb. 86. Druk: Akta poselskie i korespondencye Franciszka Krasińskiego 1558-1576. Wyd. J. Janicki. Kraków 1872, s. 5-8.
  • Acta Tomiciana. T. 6, nr 126. Acta Tomiciana. T. 6, nr 129. Acta Tomiciana. T. 6, nr 128. 34. Druk: Acta Tomiciana. T. 7, nr 95. Acta Tomiciana. T. 6, nr 200. Acta Tomiciana. T. 6, nr 189. Acta Tomiciana. T. 6, nr 17. Acta Tomiciana. T. 6, nr 22. Acta Tomiciana. T. 5, nr 431. Acta Tomiciana. T. 5, nr 314. Acta Tomiciana. T. 5, nr 375. Lanz K.: Korrespondenz des Kaisers Karl V. Leipzig 1844, nie notuje tego listu. Acta Tomiciana. T. 9, nr 236. Acta Tomiciana. T. 12, nr 56. Acta Tomiciana. T. 12, nr 55. Acta Tomiciana. T. 6, nr 119. Acta Tomiciana. T. 12, nr 91. Acta Tomiciana. T. 12, nr 90. Acta Tomiciana. T. 6, nr 171. Acta Tomiciana. T. 9, nr 115. Niemcewicz J. U.: Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze. T. 4. Warszawa 1822, s. 21-26. Acta Tomiciana. T. 6, nr 190. Acta Tomiciana. T. 6, nr 214. Acta Tomiciana. T. 5, nr 429. Acta Tomiciana. T. 5, nr 418. Acta Tomiciana. T. 5, nr 438. Pamiętnik Literacki, 28, s. 472-474
  • Allen P. S., Allen H. M., Garrod H. W.: Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami. T. 6. Oxford 1926, nr 1629. Desiderii Erasmi Roterodami Epistolarum opus [...] Bazylea 1538, s. 577. Acta Tomiciana. T. 7, nr 103.
  • 85. Druk: Akta poselskie i korespondencye Franciszka Krasińskiego 1558-1576. Wyd. J. Janicki. Kraków 1872, s. 4-5. 84. Druk: Akta poselskie i korespondencye Franciszka Krasińskiego 1558-1576. Wyd. J. Janicki. Kraków 1872, s. 3-4. 81. Druk: Akta poselskie i korespondencye Franciszka Krasińskiego 1558-1576. Wyd. J. Janicki. Kraków 1872, s. 3. 71. Druk: W. POciecha: arcybiskup Mikołaj Dzierzgowski. "Nasza Przeszłość" Z. 2:1947, s. 77-78, fragment. 67. Druk: W. Wisłocki: Korespondencja A. Zebrzydowskiego. Kraków 1878, s. 539-541. 66. Druk: W. Wisłocki: Korespondencja A. Zebrzydowskiego. Kraków 1878, s. 537-539. 58. Druk: A. Gwagnin: Rerum Polonicarum tomi tres. T.3. Franfurt a/M 1584, s. 515-522. 58. Druk: N. J. Pistorius: Polonicae historiae corpus. T. 3. Bazylea 1582, s. 1-3. 58. Druk: Acta Tomiciana. T. 3, nr 246. 56. Druk: A. Krzycki: Encomia Lutheri... Kraków H. Wietor 1524 k. A2-A3v. 56. Druk: Acta Tomiciana. T. 6, nr 248. 55. Druk: Acta Tomiciana. T. 7, nr 113. 53. Druk: Stanisława Łaskiego wojewody sieradzkiego prace naukowe i dyplomatyczne. Wyd. M. Malinowski. Wilno 1864, s. CXX-CXXXII. 53. Druk: J. Ch. Lünig: Orationes procerum Europae... Lipsiae 1715, s. 285-291. 52. Druk: Acta Tomiciana. T. 7, nr 33. 51 b. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. C. Morawski. Cracoviae 1888, s. 105 III, 11. 51 b. Druk: H. Wietor Kraków 1525 k. k. A4-B4. 51 b. Druk: Acta Tomiciana. T. 7, cz. 2, nr 33. 51 a. Druk: Stanislai Hosii Epistolae... Ed. F. Hipler, V. Zakrzewski. T. 1. Cracoviae 1879, s. CXXXVI. 51 a. Druk: H. Wietor Kraków 1525 k. A4-B4. 51 a. Druk: Acta Tomiciana. T. 7, cz. 2, nr 33. 49. Druk: A. Krzycki: Oratio in postulando ad regnum Sigismundo secundo... Kraków M. Szarffenberg po 6 I 1530. 49. Druk: Acta Tomiciana. T. 12, nr 8. 47. Druk: H. Wietor, Kraków 1524 k. A3v-Byv. 47. Druk: Encomia Lutheri... in Lutherum oratio. Kolonia P. Quentell 1524 k. A2-A4, B1v. 43. Druk: Acta Tomiciana. T. 17, nr 457. 42. Druk: K. Miaskowski: "Jahrbuch für Philospophie" 15: Padeborn 1900, s. 1900-200. 42. Druk: P. S. Allen, H. M. Allen, H. W. Garrod: Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami. T. 6. Oxford 1926, nr 1652. 42. Druk: Acta Tomiciana. T. 7, nr 104.
  • 155. Druk: Archiwum Jana Zamoyskiego. T. 4. Kraków 1948, s. 111-112. 152. Druk: Joannis Długosii seu Longini Historiae Polonicae. T. 2. Lipsk 1712, s. 1754-1755. 150. Druk: A. Pawiński: Początki panowania w Polsce Stefana Batorego 1575-1577. Warszawa 1877, w wersji obszerniejszej. 150. Druk: Volumina legum. T. 2. Warszawa 1733, s. 892-894. 147. Druk: A. Mosbach: Wiadomości do dziejów polskich z Archiwum Prowincji Śląskiej. Wrocław 1860, s. 113. 146. Druk: A. Mosbach: Wiadomości do dziejów polskich z Archiwum Prowincji Śląskiej. Wrocław 1860, s. 112-113. 144. Druk: Sigismundi Augusti Poloniarum regis epistolae, legationes et responsa... Ed. J.B. Menckenius. Lipsiae 1703, s. 90-95, w jęz. łacińskim. 135. Druk: S. Hosius: Opera omnia. T. 2. Coloniae 1584, s. 375-378. 134. Druk: S. Hosius: Opera omnia. T. 2. Coloniae 1584, s. 380-381. 132. Druk: S. Hosius: Opera omnia. T. 2. Coloniae 1584, s. 336-337. 131. Druk: S. Hosius: Opera omnia. T. 2. Coloniae 1584, s. 336. 129. Druk: S. Hosius: Opera omnia. T. 2. Coloniae 1584, s. 376-378. 128. Druk: E.H.V. Noailles: Henri de Valois... T. 3. Paris 1867, s. 617-619. 127. Druk: S. Hosius: Opera omnia. T. 2. Coloniae 1584, s. 399-400.
  • 268. Druk: Scriptores rerum Polonicarum. T. 20. Kraków 1907, s. 11-15. 262. Druk: N. Reusner: Epistolarum Turcicarum liber 9-11. Frankfurt a/M. 1599, s. 170-171. 262. Druk: De negocio Moldavico epistolae Clementis XII papae ad... regem Poloniae Sigismundum III. Rostock 1595 k. B-B2. 260. Druk: De negocio Moldavico epistolae Clementis XII papae ad... regem Poloniae Sigismundum III. Rostock 1595. 260. Druk: Ad Serenissimum Poloniae et Sueciae regem Sigismundum III duae epistolae... Clementis VIII. B.m. 1596. 260. Druk: A. Theiner: La Suede et la Saint-Siepe... T.3. Paris 1842, s. 230-232. 237. Druk: S. Bodniak: Dwa listy Szymonowicza. "Pamiętnik Literacki" 28:1931, s. 474.
  • 192. Druk: Archiwum Jana Zamoyskiego. T. 4. Kraków 1948, s. 232-235. 180. Druk: Ordinum Regni Poloniae... ad diversos principes Christianos legationes, epistolae responsa... Cracoviae 1587 k. B3v-B4, w wersji nieco odmiennej. 179. Druk: Sigismundi Augusti Poloniarum regis epistolae, legationes et responsa... Ed. J.B. Menckenius. Lipsiae 1703, s. 576-577. 179. Druk: Archiwum Jana Zamoyskiego. T. 4. Kraków 1948, s. 136-137. 178. Druk: Archiwum Jana Zamoyskiego. T. 4. Kraków 1948, s. 127-129.
  • 303. Druk: "Biblioteka Warszawska", T. 2:1887, s. 10-12. 303. Druk: "Dziennik Warszawski", T. 9:1827, s. 125-130. 303. Druk: Scriptores rerum Polonicarum... T. 20, s. 125-130. 303. Druk: Wybór mów staropolskich świeckich i innych... Kraków 1860, s. 94-95. 300. Druk: "Biblioteka Warszawska", T. 2:1887, s. 6-8. 300. Druk: "Dziennik Warszawski", T. 9:1827, s. 132-134. 300. Druk: Scriptores rerum Polonicarum. T. 20, s. 21-27.
  • 355. Druk: S. Bodniak: Dwa listy Szymanowicza. "Pamiętnik Literacki" 28:1931, s. 473-474. 348. Druk: Materiały do dziejów piśmiennictwa polskiego... Wyd. T. Wierzbowski. T. 1. Warszawa 1900, s. 320 nr 468. 341. Pacificationis inter... domum Austriacam... ac Regem Poloniae et ordines regni... Kraków Mik. Szarffenberg 1590 k. Mv-N3. 340. Druk: Pacificationis inter... domum Austriacam... ac Regem Poloniae et ordines regni... Kraków Mik. Szarffenberg 1590 k. Mv-Q2v, dokumenty strony polskiej.
  • 408. Druk: Suada Latina... Lublin 1747, s. 2-3. 408. Druk: Niemcewicz: Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze. T. 1. Warszawa 1822, s. 236.
  • 482. Druk: J.U. Niemcewicz: Zbiór pamiętników o dawnej Polszcze. T. 5. Puławy 1830, s. 389-396.
  • 475. Druk w tłumaczeniu polskim: Mowy Jerzego Ossolińskiego... Warszawa 1784, s. 1-15. 475. Druk: Mercurius Sarmatiae... Orationes a... Georgio... Ossoliński habitae... Brunsbergae 1730, s. 20-27. 456. Druk: Adiunctum Testamenti... Joannis Demetrii Solikowski... Kraków J. Sibeneycher 1603.

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Akta
 • 245 $a Akta do panowania królów polskich: Zygmunta I Starego, Zygmunta II Augusta, Henryka III Walezego, Stefana Batorego, Zygmunta III Wazy.
 • 246 $a Akta do panowania królów polskich od Zygmunta I do Zygmunta III.
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 17 w.
 • 300 $a 424, XIV k. $c 27,8x19,3 cm
 • 340 $d rkps $e półsk. 18 w.
 • 400 $a Kościelecka Katarzyna zob. Opalińska Katarzyna (1548-1601)
 • 500 $a 53. Data w rękopisie jest na pewno mylna, bowiem poselstwo na sejm Rzeszy w Augsburgu odbył S. Łaski w 1547 r.
 • 520 $a 86. "Ad [...] cardinalem Puteum ac episcopum Veronensem [Aloisium Lippomanum] praeciupa quaedam nuntio commissa, [Łowicz 1558] k. 90-91.
 • 520 $a 87. "RM [Sigismundo Augusto Stanislaus] Hosius conventus Volboriensis cui praeficit nomine, Wolborz 10 III [15]58 [dopisane inną ręką: 1555] k. 91-93.
 • 520 $a 88. "Archiepiscopi [Gnesnensis Nicolai Dzierzgowski] sententia de edicendis comitiis Regni [...Sigismundo Augusto] missa, Łowicz 1558, s. 93-94.
 • 520 $a 89. "RM [Sigismundo Augusto] Nicolaus Dzierzgowski archiepisopus [Gnesnensis] ut mortem Serenissimae Parentis suae [Bonae] aequo ferat animo, Łowicz [15]58 k. 94v-95.
 • 520 $a 90. "Exceptio legati Summi Pontificis [Pauli IV] episcopi Veronensis [Alosii Lippomani] per Nicolaum [Dzierzgowski] archiepiscopum Gnesnensem, b.m., ok. 1555] k. 95-95v.
 • 520 $a 91. "RM [Sigismundus Augustus] Nicolao [Dzierzgowski]archiepiscopo Gnesnensi, Wilno 1557 k. 95v-96.
 • 520 $a 92. "Ferdinandi [!] Romanorum et Boemorum Regis verba in transactionibus pacis cum Livonensibus factis in castris apud Poswolye ad [... Sigismundum Augustum] solenniter habita, [Poswol 1557] k. 96-97v.
 • 520 $a 93. "Responsum [... Sigismundi Augusti] per [...] Joannem Przerembski procancellarium nomine Regiae Majestatis datum. Accessiti sunt postea Livonens, [Poswol 1557] k. 97v.
 • 520 $a 94. "Gratulatio oratorum de conditionibus pacis iuramento RM [Sigismundi Augusti] confirmatur et roboratur, b.m. [1557] k. 98.
 • 520 $a 95. "Sermo Livonum ad RM [Sigismundum Augustum] demisse factus, b.m. [1557] k. 98-98v.
 • 520 $a 96. "Gratulatio oratorum RM [Sigismundo Augusto] accepta, b.m. [1557] k. 98v.
 • 520 $a 97. "Ad Livones [Sigismundi Augusti] conversus sermo, b.m. [157] k. 98v-99.
 • 520 $a 98. "Juramentum RM [Sigismundi Augusti] k. 99.
 • 520 $a 99. "In comotiis Regni Anno [15]49 [! 1548] agitat instructio, b.m.d. k. 99v-102.
 • 520 $a 100. "RM [Sigismundus Augustus] Nicolao Dzierzgowski archiepiscopo [Gnesnensi] ut ad comitia Regni maiora tempestive veniat, et minora in Srzoda et Kolo celebranda non negligat, Piotrków [15]49 [! 1548] k. 102-102v.
 • 520 $a 101. "Expostulatio nuntiorum terrestrium cum rege [Sigismundo Augusto] nomine tocius ordinis equestris per [...] S[tanislaum] Lupa Podlodowski in conventu generali Regni Ao 1552 [1553] Cracoviae facta k. 102v-107.
 • 520 $a 102. "Litterae universales conventus Regni Ao 1562 Piotrkovie celebrati in quo exequatio omnium legum, privilegiorum suum sortia est effectum, Wilno 7 XII [15]62 k. 107v-109.
 • 520 $a 103. "Verba ad RM [Sigismundus Augustum] nomine tocius nobilitatis Regni per Rafaelem Leszczinski capitaneum Radzieioviensem facta, [30 XI 1562 na sejmie piotrkowskim] k. 109-112.
 • 520 $a 104. "Postulata nuntiorum, b.m. [6 II 1563] k. 112v-115v.
 • 520 $a 105. "Responsum [...]archiepiscoporum et episcoporum Regni super praefatis articulis nuntiis terrarum in senatu in scriptis datum, b.m. [20 II 1563] k. 115v-124.
 • 520 $a Henricus rex Poloniae trimestris in Anno Domini 1574
 • 520 $a 106. "Henrico [III Valesio] regi [Stanislaus] Hosius cardinalis Varmiensis gratulatur, quod ad regnum incolumis pervenerit, Rzym [1574] k. 125.
 • 520 $a 107. "Regi [Henrico III Valesio] cardinalis [Stanislaus Hosius] ut haeretici caetus suos non habeant, et nulla diversitas religionis permittatur, Rzym [24 II 1574] k. 125-127.
 • 520 $a 108. "Regi novo [Henrico III Valesio] cardinalis [Stanislaus] Hosius ut praedecessores suos reges Poloniae catholicos, praesertim Sigismundum Primum, in omnibus sibi imitandum proponat, Rzym [13 II 1574] k. 127v-129v.
 • 520 $a 109. "[Stanislaus] Hosius cardinalis nuntio apostolico [Vincenzo Laureo] Montis Regalis episcopo coronationi regis adsistenti, Rzym [1574] k. 129v-132.
 • 520 $a 110. "Archiepiscopo Gnesnensi Jacobo Uchański, in electione regis Henrici [III Velsii] haereticorum conspirationi repugnanti Hosius cardinalis, Rzym [21 III 1573] k. 133-136.
 • 520 $a 111. "Hosius Stanislaus cardinalis episcopo Cracoviensi Franciso Krasiński, Rzym, ok. 1573] k. 136-140.
 • 520 $a 112. "Archidiaconmo Cracoviensi Stanislao Krasiński Hosius Stanislaus cardinalis, Rzym [1573] k. 140-141.
 • 520 $a 113. "Hosius Stanislaus cardinalis episcopo Posnaniensi [...] Andreae Czarnkowski, Rzym, ok. 1573] k. 141-141v.
 • 520 $a 114. "[...] Alberto Łaski palatino Syradiensi Stanislaus Hosius cardinalis, b.m., ok. 1573] k. 141v-142v.
 • 520 $a 115. "Stanislaus Hosius [...] Petro Myszkowski regi procancellario, Rzym, ok. 1573] k. 142v-143.
 • 520 $a 116. "Stanislaus Hosius [...] amico cuidam familiari ut saluti deploratae patriae quantum potest subveniat persuadet, Rzym [1573] k. 143-145.
 • 520 $a 117. "Consilium [...] Stanislai Hosii et ratio qua rex Henricus III Valesius iuramentum, super conspiratione haereticorum Parisiis a se extor tum rescindere et invalidum pronuntiare poterit, b.m., ok. 1573] k. 145-147.
 • 520 $a 118. "Litterae eiusdem regis [Henrici III ad senatores] post discessum eius in conclavi illius repertae et sigillo eius obsignatae, Kraków 18 VI 1574 k. 147-148.
 • 520 $a 119. "Episcopo Wladislaviensi Stanislao Karnkowski [Henricus III Valesius], Kraków 18 VI 1574 k. 148-148v.
 • 520 $a 120. "Petro [palatino Cracoviensi] et Andreae [castellano Sanociensi, Biecensi et capitaneo Radomiensi] Zborowskym [Henricus III Valesius], Kraków 18 VI 1574 k. 148v.
 • 520 $a 121. "Palatino Syradiensi Alberto A Lasko [Henricus III Valesiu], Kraków 18 VI [15]47 [!] [1574] k. 149.
 • 520 $a 122. "[... Joanni] Tęczyński castellano Voiniczensi succamerario [Henricus III Valesius], Kraków 18 VI [15]74 k. 149.
 • 520 $a 123. "[... Nicolao Christophoro] Radzivil Duci in Olika supremo Magni Ducatus Litwaniae Marsalco [Henricus III Valesius], Kraków 18 VI 1574 k. 149v.
 • 520 $a 124. "Senatus et equestris ordo Regni Poloniae Henrico [III Valesio] regi suo electo, Kraków 20 VI 1574 k. 149v-150.
 • 520 $a 125. "Responsum ordinibus regni a rege [Henrico III Valesio] missum, Wiedeń 29 VI [15]74 k. 150-152.
 • 520 $a 87. Pochwała króla za dekret przeciw nowinkom heretyckim.
 • 520 $a 88. Radzi zwołąć sejm na początek maja w sprawie obrony przed Tatarami.
 • 520 $a 90. Wyrazy radości z okazji mianowania nuncjuszem w Polsce.
 • 520 $a 91. biskup wileński, Walerian Protasewicz-Suszkowski, nie stwaił się przed arcybiskupem i legatem z powodu pilnych spraw inflanckich.
 • 520 $a 92. Składają gratulacje i chwalą umiarkowanie króla.
 • 520 $a 93. Po złożeniu hołdu przez Inflantczyków król składa przysięgę.
 • 520 $a 95. Dziekują za doprowadzenie do traktatu pokojowego.
 • 520 $a 98. Tekst przysięgi.
 • 520 $a 109. Nie żąda się od króla wojny z heretykami, ale wypełnienia prawa przez jego poprzedników przeciw heretykom ustanowionego.
 • 520 $a 111. Słowa nagany dla biskupów, którzy podpisali konfederację warszawską.
 • 520 $a 113.Wyrazy uznania za podźwignięcie kolegium jezuickiego i obronę wiary katolickiej na sejmie warszawskim.
 • 520 $a 114. Chwali przysięgę Henryka Walezego przeciwko sprzysiężeniu przeciw wierze.
 • 520 $a 115. Skargi na panoszenie się różnowierstwa w Krakowie.
 • 520 $a 1. "[Fragment końcowy listu], b.m. [XVI w.] k. 1. 1. Należy pospieszyć z pomocą królestwu węgierskiemu - generalna ekspedycja.
 • 520 $a 2. "Ludovico Regi Ungariae Sigismundus I Rex Poloniae, [Kraków 12 X 1521] k. 1-1v.
 • 520 $a 3. "Sigismundus I [...] palatino Ungariae [Stephano Batori], [Kraków 1521] k. 1v-2.
 • 520 $a 4. "Ludovico Regi [Hungariae] Sigismundus I [...], [Kraków 1521] k. 2-2v.
 • 520 $a 5. "Proceribus Regni Hungariae [ Sigismundus I], b.m. [1521, po 28 VIII] k. 2v, brak końca. Wyraża współczucie i omawia sytuację po upadku Belgradu.
 • 520 $a 6. "[Fragment końcowy listu], b.m.d., k.3.
 • 520 $a 6a. "Regi Poloniae Sigismundo [I] Andreas Cricius episcopus Plocensis in casu Joannis [Zapolya] regis Hungariae, Pułtusk 3 IV 1527 k. 3 i dokończenie na k. 12.
 • 520 $a 7. "Ludovico regi [Hungariae Sigismundus I], b.m. [1523] k. 3-3v.
 • 520 $a 8. "Legatio ad regem Galliarum [Franciscum I] Stanislao [Hieronimo] a Lasco palatino Siradiensi data a rege Poloniae [Sigismundo I], b.m. [1523] k. 3v-4v.
 • 520 $a 9. "Legatio ad status imperii [...] Andreae a Gorka [alico regio] commissa [a Sigismundo I], b.m. [IV 1527] k. 4v-6. Sprawa spotkania NN w obecności króla polskiego i księcia Saksonii, zawieszenia broni, inwazji tureckiej, udziału Ferdynanda I.
 • 520 $a 10. "Sigismundus I[...] Regi Galliarum [Franciso I] litterae, Kraków 1524 [1522] k. 6-7.
 • 520 $a 11. "Instructio [Sigismundi I] ad Ferdinandum [I] Romanorum regem Petro Opaliński [Castellano Landensi et Gnesnensi] data, b.m.d. k. 7-9. W sprawie obrony Węgier i całego chrzescijaństwa przed Turkami.
 • 520 $a 12. "Quae agenda sunt apud Joannem [Zapolya] regem Hungariae per Sebastianum Opaliński [parochum Posnaniensem et Calisiensem, canonicum cracoviensem, secretarium Regis a Sigismundo I] data, b.m. 16 IV 1530 k. 9-10.
 • 520 $a 13. "Responsum oratori Regis Poloniae [Sigismundi I] datum a Joanne [Zapolya] Rege Hungariae, b.m. [1530], k.10. 13. Brak k. 11 i zakończenia.
 • 520 $a 14. "Adriano [VI] Summo Pontifici [Sigismundus I], Wilno 26 X [15]22 k. 12v-13.
 • 520 $a 15. "Legatio a Joanne [Zapolya] rege Hungariae ad regem Sigismundum Primum per [...] Joannem a Lasco [cancellarium Regni, primatem Poloniae, archiepiscopum Gnesnensem] Cracoviae habita Anno 1530 k. 13-17v.
 • 520 $a 16. "Responsum Regis [Sigismundi I] oratori [Joanni a Lasco cancellario Regni] datum, b.m. [1530] k. 17v-19.
 • 520 $a 17. "Clementi [VII] Summo Pontifici Joannes [Zapolya] rex Ungariae, Alba b.d. k. 19-22. Użala się na obelżywe słowa przeciw niemu w bulli, co może sprowokować Turków do dalszych napadów. Nie od wywołał wojnę z Ferdynandem.
 • 520 $a 18. "Carolus V Imperator Sigismundo Primo Regi Poloniae, Valladolid 31 VII 1527 k. 22-23.
 • 520 $a 19. "Clementis [VII] Summi Pontificis casus periculosus, Rzym 5 X, ok. 1525] k. 24-25. Wojska niemieckie oblegają zamk Anioła w Rzymie i żądają wydania papieża i wypłacenia 250 000 dukatów okupu.
 • 520 $a 20. "Leoni [X] Summo Pontifici [Sigismundus I], Brześć Kujawski [1521] k. 25-25v.
 • 520 $a 21. "Ludovico Regi [Hungariae] Sigismundus Primus [...], Toruń [15 VIII 1520] k. 25v.
 • 520 $a 22. |Dux Venetiarum [Antonio Grimani] Sigismundo Primo Regi Poloniae, Wenecja 24 II 1527 k. 25v-26. Gratulacje z powodu wyboru Zygmunta Augusta na wielkiego księcia litewskiego.
 • 520 $a 23. "Duci Venetiarum [Antonio Grimani] Sigismundus Primus [,,,], Kraków, ok. 1527] k. 26. Dziękuje za życzenia i gratuluje wyboru na dożę Wenecji.
 • 520 $a 24. "Ludovico [II] regi [Hungariae] Sigismundus Primus [...], Kraków [1521] k. 26 v.
 • 520 $a 25. "Mariae Reginae Hungariae Sigismundus Primus [...], Grodno [7 III 1522] k. 26v.
 • 520 $a 26. "Annae Ducissae Austriae [Sigismundus I], Grodno [9 II 1522] k. 26v-27.
 • 520 $a 27. "Sigismundus Primus Rex Poloniae Bonae Reginae Poloniae, Wilno b.d. k. 27-27v. Dziękuje za list; nie zaniedbuje niczego, co dot. dobra Rzeczypospolitej.
 • 520 $a 28. "Sigismundus Primus [...] Summo pontifici [Clementi VII], b.m., ok. 1523] k. 27v-28. Zbyt długo przeciąga się zatwierdzenie biskupa płockiego. Nie zgadza się bez zgody krlewskiej na wybór margrabiego Jana Albrechta.
 • 520 $a 29. "Sigismundus Primum [...] Sacro Cardinalium Ordini, b.m., ok. 1523] k. 28-28v. Wyraża ubolewanie, że tak lekko traktuje słuszne prawa królewskie i nie zatwierdza kandydatów na biskupstwa płockie i przemyskie.
 • 520 $a 30. "Sigismundus Primus [...] Regni Poloniae protectori cardinali [Achilli] de Grassis, Kraków, ok. 1523] k. 28v-29.
 • 520 $a 31. "Regis Ungariae [Ludovoici II] apud Summum Pontificem [Adrianum VI?] oratori. Andreas Kriczky episcopus Premisliensis, Kraków, ok. 1524] k. 29-29v. O oburzeniu wszystkich na utrudnienia w obsadzeniu biskupstw płockiego i przemyskiego.
 • 520 $a 32. "Ludovico [II] regi Ungariae [Sigismundus I], Kraków, ok. 1523] k. 30-30v. Radzi wybrać po śmierci Tomasza Bakócs, kardynała ostrzyhomskiego, Jerzego Szathmary, biskupa Pięciukościołów.
 • 520 $a 33. "Sigismundus Primus [...] Summo Pontifivi [Adriano VI], Kraków 1522 [1523] k. 30v-31.
 • 520 $a 34. "Sigismundus Primus [...] Ludovico [II] Regi Ungariae, Kraków 1524 k. 31-31v. Dziwi się, że ustalono bez niego spotkanie w Bratysławie z mistrzem pruskim Albrechtem.
 • 520 $a 35. "Adriano [VI] Summo Pontifici [Sigismundus Primus]. Wilno [15]2 k. 31v-32.
 • 520 $a 36, "Sacro Cardinalium Ordini [Sigismundus Primus]. Wilno [28 X] [15]22 k. 32-32v.
 • 520 $a 37. |Ludovico [II] Regi Ungariae [Sigismundus Primus], b.m. [1526] k. 32v-33. Poleca na stanowisko kanclerza Stefana Broderika, prepozyta Pięciukościołów.
 • 520 $a 38. "Sigismundus Primus [...] Raphaeli Leszczynski electo Premisliensi, [Wilno 1522] k. 33.
 • 520 $a 39. "Sigismundus Primus [...] Archiepiscopo Strigonensi [Georgio Szathmary], b.m., ok. 1523] k. 33-33v. Gdyby wyczerpany trudami chciał zrezygnować, prosi o poparcie na ten urząd Stefana Broderika.
 • 520 $a 40. "Episcopo Wratislaviensi [Jacobo von Salza] Andreas Kriczky, b.m., ok. 1520] k. 33v-34. Gratuluje objęcia biskupstwa i prosi o prepozyturę głogowską dla krewnego Rachenberga.
 • 520 $a 41. "Erasmus Roterodamus [Andree] Cricio episcopo Premisliensi, Bazylea [5 X 15]25 k. 34-34v.
 • 520 $a 42. "Episcopus Premisliensis Andreas Cricius Erasmo Roterodamo [brak zakończenia], [Kraków 20 XII 1525] k. 34v-35.
 • 520 $a 43. "Cardinalis Moguntiensis [Alberti von Brandenburg] oratorum ad RM [Sigismundum I] verba, [Kraków 29 VIII 1535] k. 37-39.
 • 520 $a 44. "Responsum nomine Regiae Majestatis [Sigismundi I] per [...] Andream Cricium episcopum Plocensem datum, [Kraków 29 VIII 1535] k. 39-40.
 • 520 $a 45. "Sermo per [...] episcopum Plocensem [Andream] Cricium nomine RM [Sigismundi I] ad torum nupitalem habitus, [Kraków 29 VIII 1535] k. 40v-42.
 • 520 $a 46. "Litterae [Andreae Cricii episcopi Premisliensis] ad Erasmum Roterodamum, Kraków [15]25 k. 42-42v.
 • 520 $a 47. "Sigismundo I regi [Andreas] Cricius episcopus Premisliensis contra haereticos dogmata ecclesiae reprehendentes, b.m.d. [1524] k. 42v-46v.
 • 520 $a 48. "Epistola [Andreae] Cricii episcopi Premisliensis ad [... Petrum] Tomicki episcopum Cracoviensem, Pułtusk [15]25 k. 46v-49.
 • 520 $a 49. "[Andreae] Cricii episcopi Plocensis ad Bonam Reginam verba in postulando ad regnum [...] Sigismundo Augusto. Die Trium Regum sub conventu generali in arce Cracoviensi habita Anno Domini 1530 k. 49-51v.
 • 520 $a 50. "Exceptio [...]marchionis Brandenburgensis [Alberti] ad nuptias venientis, b.m. [1535] k. 51v-52.
 • 520 $a 51. "Andreae Kriczky ad nuntium apostolicum in Ungaria degentum [de Burgio Joannem Antonium Pulleonem] de negocio et feudo ducis Prussiae [Alberti], b.m. [1525].
 • 520 $a a. "Stanislaus Hosius lectori k. 52-52v.
 • 520 $a b. "Andreae Cricii epistola k. 52v-57.
 • 520 $a 52. "Iuramentum fidei et subiectionis Ducis Prussiae [Alberti] marchionis Brandenburgensis, b.m. [1525] k. 57-57v.
 • 520 $a 53. "Legatio in negotio Ducatus Prussiae in comitis imperii et consenssu omnium ordinum per Stanislaum a Lasko palatinum Syradiensem solenniter habita Anno Domini 1545 [!], Augsburg k. 57v-62v.
 • 520 $a 54. "Sigismundus Primus regi Daniae [Christiano II], b.m., ok. 1522] k. 62v-63.
 • 520 $a 55. "[Sigismundus I] civibus Gedanensibus [ut ad religionem redeant catholicam], Kraków [1525] k. 63v-64v.
 • 520 $a 56. "Edictum publicum contra haereticos et eorum libros promulgatum a [...] rege Poloniae [Sigismundo I], b.m. Kraków 5 IX 1523 k. 64v-65.
 • 520 $a 57. "Christophoro Schidlowieczky palatino et capitaneo Cracoviensi ut edictum exequatur [Sigismundus I], Grodno 1525 k. 65-65v.
 • 520 $a 58. "Epistola Pisonis legati Summi Pontificis [Leonis X] de conflictu Polonorum et Litwanorum cum Moscis ex Litwania in Italiam Coritio [Joanni] amico transmissa, Wilno 26 IX [15]14 k. 66-69.
 • 520 $a 59. "Denuntiatio belli caesari Maximiliano [I] per Venetos missa anno 1508 k. 70-70v.
 • 520 $a 60. "Responsum a caesare [Maximiliano I] datum ad legationem Venetorum, b.m. [1508] k. 70v-72.
 • 520 $a 61. "Denuntiatio belli Carolo V imperatori a rege Galliarum [Francisco I] Anno 1626 k. 72-73.
 • 520 $a 62. "Exceptio Andreae Zebrzidowsky ad Ecclesiam Wladislawiensem per collegium canonicorum facta Anno [15]47 k. 73-74v.
 • 520 $a 63. "Responsum capitulo datum a [...] Andrea Zebrzydowski episcopo Wladislawiensi et Pomeraniae, b.m. [1547] k. 74v-75.
 • 520 $a 64. "Romae Anno 1561 magnae dignitatis homines extremo supplicio deleti die VI Martii k. 75-76.
 • 520 $a 65. "Gratiarum actio [...] Nicolai Dzierzgowski episcopi Wladislawiensis pro collato sibi archiepiscopatu Gneznensi, b.m. [1546] k. 76v-77.
 • 520 $a 66. "Legatio ad [...] reginam Bonam ex commissione Regiae Majestatis [Sigismundi II Augusti] et senatorum Regni per [...] Andream Zebrzydowski episcopum Cracoviensem Warsoviae Anno 1552 [!1555] habita k. 77-78v.
 • 520 $a 67. "Responsum Regalis Majestatis [Sigismundi Augusti Bonae] datum, Warszawa 1555 k. 78v-80.
 • 520 $a 68. "Carolus V imperator Sigismundo Augusto ut in religione per manus accepta persistat et nihil de ea re in regno suo innovari permittat Anno [15]54, Bruksela 4 IV 1554 k. 80-81.
 • 520 $a 69. "Responsum [Sigismundi Augusti] M.C. [Carolo V] datum, Wilno 11 V [15]54 k. 82-83.
 • 520 $a 70. "In motu de religione orto. Julius III Summus Pontifex Nicolao Dzierzgowski Archiepiscopo [Gnesnensi] ac caeteris episcopis, Rzym 1553 k. 83-83v.
 • 520 $a 71. "Julio III Summo Pontifici archiepiscopus [Gnesnensis Nicolaus Dzierzgowski] cum caeteris regni episopis, Kraków 11 VIII [15]53 k. 83v-84v.
 • 520 $a 72. "Senatores seculares Julio III Pontifici Maximo, Kraków 14 VIII [15]53 k. 84v-85.
 • 520 $a 73. "Paulus IV Summus Pontifex ad senatores Regni, Rzym 20 VIII 1555 k. 85-85v.
 • 520 $a 74. "Paulo IV Summo Pontifici archiepiscopus [Gnesnensis Nicolaus Dzierzgowski] cum episcopis, Warszawa 1557 k. 85v-86.
 • 520 $a 75. "Cardinalis Puteus Nicolao [Dzierzgowski] archiepiscopo Gnesnensi, Rzym 13 I 1566 k. 86-86v.
 • 520 $a 76. "Paulo IV Nicolaus [Dzierzgowski...], Łowicz 16 III 1557 k. 86v.
 • 520 $a 77. "Sacro Cardinalium Ordini Nicolaus [Dzierzgowski...], Łowicz 7 IX [15]57 k. 86v-87.
 • 520 $a 78. "Puteo Cardinali Nicolaus [Dzierzgowski] archiepiscopus [Gnesnensis], Łowicz 8 IX 1557 k. 87-87v.
 • 520 $a 79. "[...] Episcopo Veronensi [Aloisio Lippomano] Nicolaus [Dzierzgowski] Archiepiscopus [Gnesnensis], Łowicz [15]57 k. 87v-88.
 • 520 $a 80. "R.M. [Sigismundo Augusto] Nicolaus [Dzierzgowski...], Łowicz [15]57 k. 88-89.
 • 520 $a 80. Papież nominacji J. Uchańskiego nie jest przychylny. Należy zaczekać na powrót posła z Rzymu lub zasięgnąć zdania bpa warmińska Stanisława Hozjusza.
 • 520 $a 81. "Cardinali [Puteo] Nicolaus [Dzierzgowski...], Łowicz 6 III [15]58 k. 89.
 • 520 $a 82. "Episcopo Chelmensi [Jacobo Uchański] electo Wladislaviensi Nicolaus [Dzierzgowski...], Wolborz 1558, s. 89-89v.
 • 520 $a 83. "Capitulo Cracoviensi [Nicolaus Dzierzgowski], Wolborz 17 III [15]58 k. 89v.
 • 520 $a 84. "Ad Paulum IV Summum Pontificem litterae fidei in causa religionis [Nicolaus Dzierzgowski Archiepiscopus Gnesnensis], Łowicz [15]58 k. 89v.
 • 520 $a 85. "Instructio ad Sanctam Sedem [Paulum IV] nomine totius ordinis ecclesiastici nuntio [Camillo Mentuati?] data, [Łowicz? 1558] k. 89v-90.
 • 520 $a 44. Wsakzuje na zamęt w kraju i wojny religijne; prosi, aby kardynał Albert von Brandenburg wstawił się do papieża i cesarza o zaradzenie tym niebezpieczeństwom.
 • 520 $a 46. Wyraża współczucie z powodu nieszczęść spadających na Nimcy.
 • 520 $a 48. Rozważania, czy Kościołowi, oprócz dobroci i łagodności, przysługuje również władza miecza.
 • 520 $a 60. Wstyd zarzucić cesarzowi zbrodnie, których sami się dopuszczali, jak niedotrzymywanie umów i paktów z Weroną, Padwą, Umbrią i Cyprem.
 • 520 $a 64. Wymienia: kardynał Caraffa uduszony, jego brat ścięty itd.
 • 520 $a 69. Król zawiadamia o buncie Alberta Młodszego, margrabiego brandenburskiego, któremu przeszkodził wyprowadzić wojsko celem wzmocnienia ruchów w Niemczech.
 • 520 $a 72. Dziękują za przysłanie delegata na ślub króla oraz za list w sprawie religii.
 • 520 $a 73. O niebezpieczeństwie przenikania do Polski herezji z Niemiec.
 • 520 $a 74. Dziękuje za wysłanie nuncjusza Alojzego Lippomano, którego pobyt na pewno przyczyni się do wzmocnienia wiary katolickiej.
 • 520 $a 75. Potwierdza odbiór listu i liczy, że nuncjusz Alojzy Lippomano będzie mu pomocą w podtrzymaniu chwiejącej się wiary katolickiej.
 • 520 $a 76. Prosi o przeniesienie na biskupstwo kujawskie Jakuba Uchańskiego, biskupa chełmskiego.
 • 520 $a 77. Prosi o poparcie u papieża nominacji Jakuba Uchańskiego na biskupa kujawskiego .
 • 520 $a 78. W sprawie j.w.
 • 520 $a 79. O ugodzie wormackiej, o poparcie Jakuba Uchańskiego.
 • 520 $a 82. Zawiedziony jest nieprzybyciem Uchańskiego na zjazd w Wolborzu, który specjalnie w jego sprawie był zwołany.
 • 520 $a 83. O niebezpieczeństwach grożących Kościołowi; na najbliższym sejmie nie można było bezpiecznie radzić. O wszystkim szerzej opowie Starozrzepski.
 • 520 $a 126. "Henrico [III Valesio] regi cardinalis [Stanislaus] Hosius post eius e Regno discessum occultum, Rzym [1574] k. 152-152v.
 • 520 $a 127 "Hosius Stanislaus cardinalis Nicolao Tomiczky equiti Polono, ne Parentem licet haereticum mortuum negligat et quibus retionibus ostendit, Rzym [10 IV 1575] k. 153-154.
 • 520 $a 128. "Protestatio Henrici Valesii Galliarum et Poloniae regis per procuratorem suum coram Summo Pontifice [Gregorio XIII] Romae Anno 1575 habita k. 154-155.
 • 520 $a 129. "Littere [Stanislai] Hosii cardinalis Varmiensis ad Joannem [III] regem Suetiae, ut ad Ecclesiam Catholicam redeat, Rzym, ok. 1575] k. 155v-160.
 • 520 $a 130. "Regi Swetiae [Joanni III] cardinalis Varmiensis [Stanislaus Hosius] ostendit interpretationem et intelligentiam Scripturarum Sacrarum non alibi, sed tantum in Ecclesia Catholica, quae Spiritu Sancto regitur esse, extra quam, nec vera doctrina, nec expressum Dei Verbum est, sed ipsum mendacium, Rzym [po 1575] k. 160-164.
 • 520 $a 131. "[Stanislaus] Hosius cardinalis Catharinae [Jagellonicae] reginae Suetiae, ut in fide Ecclesiae Catholicae permaneat, Rzym, ok. 1573] k. 164-164v.
 • 520 $a 132. "Reginam Suetiae [Catherinam] Stanislaus Hosius cardinalis arguit eam ac dolet, quod fraude mariti, vel potius daemonis adducta, sub utraque specie communicaverit, Rzym [7 III 1573] k. 165-168v.
 • 520 $a 133. "Gregorius XIII Catherinae reginae Swetiae absolutionem mittit Apostolicam, quod sub utraque specie Sacram Eucharistiam acceperit, Rzym, ok. 1574] k. 168v-169.
 • 520 $a 134. "[Stanislaus] Hosius cardinalis Varmiensis Sigismundo Filio [Joannis III] duci Finlandiae, Rzym [24 I 1574] k. 169v-171.
 • 520 $a 135. "[Stanislaus] Hosius cardinalis Varmiensis regi Swetiae [Joanni III] ut Serenissima coniux eius ab insultibus haereticorum et peregrinis doctrinis sit libera atque in percipienda Sacra Synaxi ritu Ecclesiae Catholicae iuxta pacta matrimonialla utatur, b.m. [24 I 1574] k. 171-174.
 • 520 $a 136. "[Stanislaus] Hosius cardinalis Varmiensis comitissae Nortumbergensi Angliae propter fidem Christi e regno et patria pulsae et proscriptae, Rzym [po 1574] k. 174-174v.
 • 520 $a 137. "[Stanislaus] Hosius [...] viceregi Neapolitano, Rzym [b.d.] k. 174v.
 • 520 $a 138. "[Stanislaus] Hosius cardinalis Varmiensis episcopo Silvensi [Hieronimo Ossoria], Rzym, ok. 1575] k. 175.
 • 520 $a 139. "Cardinalis Urbinus [Felix Tiranni?] ad cardinalem Varmiensem [Stanislaum Hosium], Urbino 19 VIII 1575 k. 175-175v.
 • 520 $a 140. "Pacta et conventa inter [...] Sigismundum Augustum [...] et [...] Joannem [III] regni Swetiae principem haereditarium ducem Finlandiae de ineundo matrimonio inter [...] Catherinam sororem Sigismundi Augusti, natu minorem, b.m. 1562 k. 176-178v.
 • 520 $a 141. "Responsio [...] ducis Finlandiae [Joannis] ad conditiones et pacta matrimonialia per oratores [...] regi Poloniae [Sigismundo Augusto] in scriptis exhibita, b.m. [1562] k. 178v-181.
 • 520 $a 142. "Secundum responsum [principis Joannis] ad quaedam ex postulatis MR [Sigismundi Augusti], b.m. [1562] k. 181-181v.
 • 520 $a 143. "[Katarzyna Jagiellonka, księżna finlandzka, żona Jana, księcia szwedzkiego, potwierdza odbiór posagu i wyprawy], b.m.d., ok. 1562] k. 182.
 • 520 $a 144. "Verba in talamo nuptiali nomine RM [Sigismundi Augusti] per [...] Petrum Myszkowski procancellarium facta, b.m. [4 X 1562] k. 182-183.
 • 520 $a 145. "Stephanus [Batory] Dei gratia rex Poloniae ordinibus Regni in ingressu suo, Śniatyn 31 III 1576 k. 184-184v.
 • 520 $a 146. "Litterae [...] palatini Podoliae [Nicolai Mielecki], castellani Leopoliensis [Stanislai Herburt], castellani Sanociensis [Joannis Herburt] ad Stephanum [Batory] regem in ingressu eius ad regni limites missae, Grodek 24 III 1576 k. 184v-185.
 • 520 $a 147. "Responsum regis [Stephani Batory], Śniatyn 31 III 1576 k. 185-185v.
 • 520 $a 148. "Amurates [III] turcarum imperator regi Stephano [Batory], Konstantynopol 28 XII [15]76 k. 185v-186.
 • 520 $a 149. "Stephanus [Batory] rex duci Tartarorum Perecopensium [Dewlet Girej], Białogród 24 XII 1575 k. 186-186v.
 • 520 $a 150. "iuramentum regis Stephani [Batory] omnibus ordinibus Regni et Magni Ducatus Litwaniae Warsaviae Anno [15]76 praestitum, Warszawa 29 VI 1576 k. 186v-187v.
 • 520 $a In Anno Domini 1576 electio et coronatio regis Stephani Batory
 • 520 $a 151. "Coronatione absoluta, iuramentoque praestito, ac obedientia Sedi Apostolicae [Gregorio XIII] delata nuntio suo in Urbem scribit, b.m. [1576] k. 187v-189.
 • 520 $a 152. "Gregorio XIII. Pontifici Maximo Stephanus I [Batory] Poloniae rex, Warszawa 5 VII 1576 k. 189-189v.
 • 520 $a Sub anno Domini 1587 regis Sigismundi Tertii electio intercessit
 • 520 $a 153. "Sixtus V pontifex Maximus Andreae Opalynsky de Bnin marsalco regni, b.m. [1587] k. 190.
 • 520 $a 154. "Alexander cardinalis Farnesius eidem Andreae Opalynsky marsalco regni, Rzym 18 IV [1587] k. 190.
 • 520 $a 155. "Philippus [II] Hispaniarum rex Joanni Zamoyski vicecancellario regni et exercituum generali duci, Regia eades divi Laurentii 27 III 1587 k. 190-190v.
 • 520 $a 156. "Andree Opalynsky marsalco Regni Sixtus Quintus Pontifex Maximus, Rzym 2 IV 1587 k. 290v.
 • 520 $a 157. "Andree Opalinski de Bnin Annibal de Capua archiepiscopus Neapolitanus nuntius, Bodzentyn [1587] k. 190v-191.
 • 520 $a 158. "Rodolphus II Romanorum imperator Andreae Opalinksi marsalco regni, b.m. [1587] k. 191-191v.
 • 520 $a 159. "Andreas [Jerin] episcopus Wratislaviensis Andree Opalinski marsalco regni, Nysa 13 III 1587 k. 191v.
 • 520 $a 160. "Henricus de Spaer nuncius Sueticus Andree Opalinski de Bnin marsalco, b.m. [1587] k. 191v-192.
 • 520 $a 161. "Ferdinandus archidux Austriae Andree Opalinksi [...], b.m. [1587] k. 192.
 • 520 $a 162. "Colloquium internuntii Ferdinandi archiducis [Austriae] cum [... Andrea] Opalinski regni marsalco in statu electionis regiae futurae, b.m. [1587] k. 192-196.
 • 520 $a 163. "Ferdinando archiduci Austriae Andreas Opalinski de Bnin marsalcus regni, b.m. [1587] k. 196v.
 • 520 $a 164. "Maximilianus archidux Austriae Andree Opalinski [...], Wiedeń 7 Iv 1587 k. 196v.
 • 520 $a 165. "Mathias archidux Austriae Andreae Opalinski [...] Szczecin 10 IV 1587 k. 196v-197.
 • 520 $a 166. "Ernestus archidux Austriae Andreae Opalinski [...], b.m. [1587] k. 197.
 • 520 $a 167. "Maximilianus archidux Austriae eidem Adreae Opalinski [...], Wiedeń 20 IV [1587] k. 197v.
 • 520 $a 168. "Hernestus archidux Austriae [Andreae Opalinski], Praga 2 V 1587 k. 197v-198.
 • 520 $a 169. "Andreas Opalinski [...] Hernesto archiduci Austriae, b.m. [1587] k. 198-198v.
 • 520 $a 170. "Maximilianus archidux Austriae Andreae Opalinski [...], Wiedeń 18 V 1587 k. 198v.
 • 520 $a 171. "Andreas Opalinski [...] Maximiliano archiduci Austriae, b.m. [1587] k. 198v-199.
 • 520 $a 172. "Maximilianus archidux Austriae Andreae Opalinski [...], Wiedeń 16 VI [1587] k. 199-199v.
 • 520 $a 173. "Ernestus archidux Austriae Andreae Opalensky [...], Wiedeń [1587] k. 199v-200.
 • 520 $a 174. "Maximilianus archidux Austriae Andreae Opalensky [...], Wiedeń 8 VI 1587 k. 200-200v.
 • 520 $a 137. Gratulacje z okazji nominacji na wicekróla dot.ć mogą kardynała Antoniego Perrenot de Granvelle [mian. ok. 1571], bądź Ignacego Lopez de Mendoza [mian. 1575].
 • 520 $a 138. Oczekuje książki o mądrości krzyża.
 • 520 $a 139. Cieszy się, że pobyt Hozjusza w jego posiadłości przyczynił się do poprawy zdrowia.
 • 520 $a 149. Donosi o swoim wyborze na króla polskiego i żąda uwolnienia jeńców i wstrzymania najazdów tatarskich.
 • 520 $a 151. Cieszy się z życzliwości papieża, jak również z zadowolenia papieża ze zwycięstwa nad wrogami.
 • 520 $a 153. Prosi, aby w czasie bezkrólewia miał szczególną opiekę nad spokojem w kraju i czuwał nad wyborem króla katolickiego.
 • 520 $a 154. Wyrazy współczucia z powodu śmierci króla Stefana Batorego.
 • 520 $a 156. Od wyboru króla zależy pokój królestwa, król jednak nie powinien zaprzysięgać konfederacji warszawskiej.
 • 520 $a 157. Niepokoi go niezgoda w Polsce, która doprowadziła do chwycenia za broń. Poleca swoje pośrednictwo, gdyby okazało się potrzebne.
 • 520 $a 158. Jan Albert, opat Św. Wincentego, Andrzej Jerin, bp wrocławski, Jan Kotchis, radca kamery śląskiej, z kondolencją do królowej Anny po śmierci Stefana Batorego.
 • 520 $a 159. Nie weźmie udziału w wyborach nowego króla.
 • 520 $a 161. Wysłał swego delegata z wyrazami szacunku i dobrej woli.
 • 520 $a 163. Zrozumiał, co mu na temat elekcji przekazał poseł księcia Zachariasz.
 • 520 $a 164. Liczy na poparcie marszałka w elekcji.
 • 520 $a 165. Poleca swoją osobę w czasie elekcji.
 • 520 $a 167. O poparcie na elekcji.
 • 520 $a 168. O poparcie na elekcji.
 • 520 $a 169. Dołozy starań, aby król był wybrany dla dobra wszystkich.
 • 520 $a 170. Jeśli zostanie wybrany królem polskim, dobro królestwa będzie jego głownym celem.
 • 520 $a 171. List przesłany przez dworzanina, Piotra Choińskiego, odebrał i zapewnia o życzliwości dla domu austriackiego.
 • 520 $a 172. List odebrał przez swego doradcę Jana Rożnowskiego.
 • 520 $a 173. O poparcie na elekcji z powołaniem się na życzliwość Mikołaja Wolskiego, starosty krzepickiego oraz nuncjusza Hannibala z Kapui.
 • 520 $a 174. W sprawie j.w.
 • 520 $a 228. "Hannibal de Capua nuncius Apostolicus Andreae Opalensky regni marsalco, b.m., ok. 1592] k. 233.
 • 520 $a 229. "Sigismundus III [...] Clementi papae VIII, Warszawa, ok. 1592] k. 233-233v.
 • 520 $a 230. "Joannes Tarnowski regni vicecancellarius [Germanico] Malaspinae episcopo Sancti Severi, b.m., ok. 1592] k. 233v.
 • 520 $a 231. "Clementi papae VIII [Gregorio XIV} Sigismundus III [...], Warszawa 1 III, ok. 1590] k. 233-234v.
 • 520 $a 232. "Clemens papa VIII [Gregorius XIV] Sigismundo III [...], Rzym 22 VIII 1591 k. 234v-235.
 • 520 $a 233. "Magistratus Elbingensis Andreae de Bnin Opalensky marsalco regni, Elbląg 6 VII 1592 k. 235-235v.
 • 520 $a 234. "Fridericus [Christianus IV] Daniae rex Sigismundo III [...], Goldingen, ok. 1592] k. 235v.
 • 520 $a 235. "Alexander cardinalis Montaltus [Peretti] Sigismundo [III] Poloniae regi, Rzym [ok 1592] k. 235v-236.
 • 520 $a 236. "Clemens papa VIII Sigismundo III [...] b.m., ok. 1592] k. 236-236v.
 • 520 $a 237. "Simon Simonides [Szymon Szymonowic] Valentiono Fontano, b.m., ok. 1613] k. 236v-237.
 • 520 $a 238. "Andreae [Jerin] episcopo Wratislaviensi senatores regni Poloniae, Poznań, ok. 1592] k. 238-238v.
 • 520 $a 239. "Andreae [Jerin] episcopo Wratislaviensi Christophorus de Rytwiany Zborowski, Opole, ok. 1592] k. 238v-239.
 • 520 $a 240. "Sigismundo III [...] Rodolphus [II] Romanorum imperator, Ratyzbona IX, ok. 1592] k. 239v-240.
 • 520 $a Nuptiarum Sigismundi III Poloniae et Sueciae regis cum Anna Austriaca archiducissa Austriae cursus et series
 • 520 $a 241. "Andreae de Bnin Opalinski marsalco regni Clemens papa VIII [Gregorius XIV] salutem, Rzym 20 I [1591] k. 241.
 • 520 $a 242. "Eidem Andreae Opalinski [...] Hannibal de Capua archiepiscopus Neapolitanus, Rzym, ok. 1591] k. 241-241v.
 • 520 $a 243. "Andreae Opalinski [...] Hannibal de Capua [...], rzym 29 VI, ok. 1591/92] k. 241v-242.
 • 520 $a 244. Instructio oratoribus ad SCM [Rudolphum II] de connubio [...] Sigismundi III cum archiducissa Austriae [Anna], b.m., ok. 1592] k. 242-245.
 • 520 $a 245. "Sigismundo III [...] archiducissa Austriae [Maria], Graz [1592] k. 245v-246.
 • 520 $a 246. "Archiducissae Austriae [Mariae] Grecensi Sigismundus III [...], Kraków [1592] k. 246-246v.
 • 520 $a 247. "Clementi Papae VIII [Gregorio XIV] Sigismundus III [...], Warszawa 23 I 1591 [?] k. 246v-247.
 • 520 $a 248. "Sigismundo III [... Gregorio] Friderico marchioni Brandenburgensi duci in Prussia, b.m. [1592] k. 247.
 • 520 $a 249. "Triumphus nuptiarum et ingressus in Cracoviam [...] archiducissae Austriae Annae reginae Poloniae: a. In arce Clepariensi inscriptio: [Inc.:] Ingredere o felix haec regna et maenia Craci...> [8v .] k. 247v; b. In arcu triumphali secundo penes templum Sanctae Mariae in foro: [Inc.:] Divam non hominem referens lectissima virgo...> [12 v.]; c. In arcu Triumphali propre arcem: [Inc.:] Vobis suis cedat polus honoribus... [4 v.] k. 248.
 • 520 $a 250. "Ante aedem Divi Stanislai Tutellaris et regni Patroni salutatio reginae [Annae] canonicorum Ecclesiae Cracoviensis, b.m. [1592] k. 248-248v.
 • 520 $a 251. "Joannis Tarnowski vicecancellari regni salutatio reginae [Annae] ante aedes Regias, b.m. [1592] k. 248-249v.
 • 520 $a 252. "Respons oratoribus qui in nuptiis Regiis vices et munera dominorum suorum obiverunt: Summi Pontificis [Clementis VIII] legato, imperatoris Romani [Rudolphi II] domino episcopo Olomucensi, Venetorum legato Petro Docto, electoris Coloniensis legato, archiepiscopi Moguntini [Wolfgango von Dalberg] legato, archiepiscopi Trevirensis [Joannis VII von Schoenenberg] legato, electoris Brandenburgensis [Georgii Friderici] legato, eiusdem filii legato, electoris palatini legato, in Prussia ducis legato, Gulielmi Bavariae ducis legato, Pomeraniae ducum legato, Legnicensis et Brigensis ducum legato, b.m. [1592] k. 249v-252v.
 • 520 $a 253. "Sigismundo III [... Georgio] Friderico marchioni Brandenburgensi duci in Prussia, b.m. [1592] k. 253.
 • 520 $a Pro divo Hyacinto Confessore canonizando
 • 520 $a 254. "Clementi papae VIII Sigismundo III [...], b.m., ok. 1592] k. 24.
 • 520 $a 255. Pro patre Ignatio Lojola canonizado supplicat Clementi VIII papae Sigismundus III [...], Kraków, ok. 1600] k. 254-254v].
 • 520 $a 256. "Pro Beato Casimiro [Jagiellonico] canonizado in Breviarum Romanum referendo Clementi papae VIII Sigismundus III [...], Wilno 2 IX 1601 k. 254v-255.
 • 520 $a 257. "Clemenyi papae VIII Sigismundus III [...], b.m. [1594] k. 255-255v.
 • 520 $a 258. "Albertus Baranowski episcopus Plocensis Sigismundo III [...] in statu Valachico, Rzym 15 I 1595 k. 255v-256v.
 • 520 $a Belli Valachici cum Sigismundo Battori series et cum Tartaris initi contractus facti species
 • 520 $a 259. "Rodolphus [II] Romanorum imperator Sigismundo III [...], Praga 13 IX 1595 k. 257.
 • 520 $a 260. "Clemens papa VIII Sigismundo III [...], Rzym 8 XI 1595 k. 257v-259.
 • 520 $a 261. "Clemens papa VIII Georgio Cardinali Radiwilo episcopo Cracoviensi, Rzym 8 XI 1595 k. 259-259v.
 • 520 $a 262. "Clemens papa VIII Joanni Zamoyski regni Poloniae supremo cancellario, Rzym [8 XI 1595] k. 259v-260v.
 • 520 $a 263. "Instructio Laurenti Gembiczky magno secretario Romam in statu Moldavico, b.m. [1596] k. 260v-263.
 • 520 $a 264. "Sigismundus III [...] Rodolpho II [...], b.m. [1595] k. 263-263v.
 • 520 $a 265. "Joannes Zamoyski [...] Germanico Malaspinae nuntio Apostolico, Cocar 24 X 1595 k. 263v-264.
 • 520 $a Ab Anno Domini millesimo quingentesimo nonagesimo sexto, millesimo quingentesimo nonagesimo septimo inclusive puerperium Reginae
 • 520 $a 266. "Philippo II Hispaniarum regi Catholico Sigismundus III [...] Warszawa [1595] k. 265.
 • 520 $a 267. "Eidem Philippo [...] sigismundusIII [...], Warszawa [1595] k. 265.
 • 520 $a 268. "Oratio legati Hispanici [Francisco de Mendoza] in comitiis Warsaviensibus, [Warszawa 1597] k. 265v-167.
 • 520 $a 269. "De Valachia provincia adiungenda regno sententia Stanislai Karnkowski archiepiscopi Gneznensis, b.m. [1596] k. 267-267v.
 • 520 $a 270. "Magnus Cham Casilieres [Ghasigirej] Tartarorum imperator Sigismundo III [...]. Ad flumen Prutum [1596] k. 268-268v.
 • 520 $a 271. "Clementi papae VIII Sigismundus III [...], b.m. [1596] k. 268v.
 • 520 $a 272. "Ferdinando archiduci Austrize Sigismundus III [...], b.m [1596] k. 268v.
 • 520 $a 273. "Antonius Grimani dux Venetorum Sigismundo III [...], Wenecja [1596] k. 268v-269.
 • 520 $a 228. Tłumaczy się z zarzutu, że zabronił małżeństwa z osobą innego wyznania; zakaz ten wynika z prawa kanonicznego.
 • 520 $a 229. Poleca papieżowi Szweda Guldensteina, który nawrócił się na wiarę katolicką.
 • 520 $a 230. Poleca opiece swego krewnego, młodzieńca N.
 • 520 $a 231. Prosi o potwierdzenie kardynała Andrzeja Batorego jako koadjutora bpa krakowskiego Piotra Myszkowskiego, będącego już w podeszłym wieku.
 • 520 $a 232. Zgoda papieża na prośbę jw., z prawem następstwa na biskupstwo krakowskie.
 • 520 $a 233. Gratulacje z okazji małżeństwa najstarszego syna z córką Jana Zborowskiego, kasztelan gnieźnieńskiego.
 • 520 $a 234. Prosi o przesłanie pewnej ilości koni hodowanych w Polsce.
 • 520 $a 235. Donosi o mianowaniu Germanika Malaspiny, biskupa Sancti Severi, nuncjuszem w Polsce.
 • 520 $a 236. W sprawie jw.
 • 520 $a 238. Protest z powodu napadu na granice polskie Jana Marszewskiego i jego bandy, która napadła również niedawno na Krzysztofa Zborowskiego z Rytwian.
 • 520 $a 239. W sprawie stosunków granicznych i napadu na autora listu.
 • 520 $a 240. W sparwie Jana Zaremby z Kalinowy, który za jakieś listy francuskie został wtrącony do więzienia.
 • 520 $a 241. Prosi, aby dołożył starań, by król pojął za żonę niewiastę religijną i pobożną.
 • 520 $a 242. W sprawie jw.
 • 520 $a 243. O katolickie małżeństwo króla.
 • 520 $a 245. Matka arcyksiężniczki wyraża radość z powodu małżeństwa swej córki Anny z królem polskim.
 • 520 $a 246. Dziękuje za wysłanie zony do polski, a byłby rad, gdyby mogła przybyć w święto Bożego Ciała.
 • 520 $a 247. Prosi o nominację na prepozyturę katedry płockiej dla Andrzeja Opalińskiego.
 • 520 $a 248. Króla zaprasza na swój ślub.
 • 520 $a 253. Wolałby widzieć go osobiście, dziękuje jednak za wysłanie posła na ślub.
 • 520 $a 254. O kanonizację św. Jacka.
 • 520 $a 255. Kanonizowny w 1622 r.
 • 520 $a 257. Dziękuje za zaliczenie św. Jacak w poczet świętych i prosi o podniesienie do wyższego rytu święta św. Stanisław, patrona Polski.
 • 520 $a 258. Relacja z audiencji u papieża Klemensa VIII, który wzywa króla do stworzenia ligi antytureckiej.
 • 520 $a 259. Doszły wiadomości, że wojska polskie, wysłane przeciw Tatarom, weszły w granice mołdawskie i siedmiogródzkie Zygmunta Batorego; ma jednak nadzieję, że król ten wybryk żołnierski ukróci.
 • 520 $a 261. Sprawy mołdawskie.
 • 520 $a 264. Wytłumaczenie przyczyn wkroczenia wojska polskiego do Mołdawii.
 • 520 $a 265. Po potyczce Tatarzy i Turcy opuścili Polskę.
 • 520 $a 266. Prosi na ojca chrzestnego syna Władysława.
 • 520 $a 267. Z powodu słabego zdrowia dziecka chrzest został przyśpieszony, ochrzcił kardynał Henryk Gaetani.
 • 520 $a 270. Jeremiasz Mohiła zostanie woj. mołdawskim, dochowa jednak wierności Turcji, a Kozacy zostaną powstrzymani od rabunków.
 • 520 $a 271. Podziękowanie za życzenia z okazji narodzin syna Władysława.
 • 520 $a 272. Zawiadamia o narodzinach syna Władysława.
 • 520 $a 273. Gratulacje z powodu narodzin syna.
 • 520 $a 175. "Andreas Opalensky [...] Maximiliano archiduci Austriae, b.m. [1587] k. 200v.
 • 520 $a 176. "Maximilianus archidux Austriae Andreae Opalensky [...], Wiedeń [1587] k. 201-201v.
 • 520 $a 177. "Andreas Opalensky [...] Maximiliano archiduci Austriae, b.m. [1587] k. 202-202v.
 • 520 $a 178. "Maximilianus archidux Austriae Joanni Zamoyski cancellario regni et militiae duci supremo, Ołomuniec 21 IX 1605 [1587] k. 202v-203.
 • 520 $a 179. "Joannes Zamoyski [...] Maximiliano archiduci Austriae, Kraków 21 IX 1587 k. 203-203v.
 • 520 $a 180. "Ordines Regni Poloniae Rodolpho II Romanorum imperatori, [Warszawa 26 VIII 1587] k. 203v.
 • 520 $a 181. "Inscriptio in vexillis archiducis Maximiliani cum ad occupandum regnum [Poloniae] pergerat [et] Contrariae partis responsum contrarium k. 203v-204. <Me virtutis amor charique iniuria Patris> [4v]; <Ambitionis amor praetensi iniuria Patris> [4v].
 • 520 $a 182. "Andreas Opalensky [...] Andree [Jerin] episcopo Wratislaviensi, Sroda [1587] k. 204.
 • 520 $a 183. "Andreas Opalensky [...] Hannibali de Capua archiepiscopo Neapolitano [...], Skrzynna 21 IX [1587] k. 204-204v.
 • 520 $a 184. "Hannibal de Capua archiepiscopus [Neapolitnus] et nuntius Apostolicus Andreae Opalinski [...], b.m. [1587] k. 204v.
 • 520 $a 185. "Andreas [Jerin] episcopus Wratislaviensis ordinibus regni Poloniae, b.m. [1587] k. 205.
 • 520 $a 186. "Andreas [Jerin...] Andreae Opalinski, b.m. [1587] k. 205-206.
 • 520 $a 187. "Andreas Opalensky [...] Andreae [Jerin], b.m. [1587] k. 206-206v.
 • 520 $a 188. "[Joachimus] Fridericus marchio Brandenburgensis ordinibus regni, Owoldi 11 X 1587 k. 206v-207.
 • 520 $a 189. "Adventus novi regis electi [Sigismundi III] in Poloniam magistratus Gedanensis ordinibus, Gdańsk 28 X 1587 k. 207.
 • 520 $a 190. "Juramentum Sigismundi III regis in Olivensi monasterio legatis regni Poloniae praestitum, Oliwa 1 X 1587 k. 207-208.
 • 520 $a 191. "Sigismundus III rex Poloniae Maximiliano archiduci Austriae, b.m. [1587] k. 208.
 • 520 $a 192. "Joannes Zamoyski regni cancellarius Hippolito Aldobrandio cardinali legato de latere, Zamość 28 IX 1588 k. 208v-209v.
 • 520 $a 193. "Propositio comitiorum Warsaviensium in Anno Domini Millesimo quingentesimo octuagesimo nono, b.m. [1589] k. 209v-210v.
 • 520 $a 194. "Responsum archiducis Maximiliani nostratibus datum Bitomiae dum de juramento promisso urgeretur, Bytom 1589 k. 210v-211v.
 • 520 $a 195. "Maximilianus archidux Austriae Andreae Opalensky [...], Nysa 15 XII 1589 k. 221v.
 • 520 $a 196. "Legatio oratorum RM [Sigismundi III] ad CM [Rudolphum II] per Ostrorogium facta in negocio electionis, b.m. [19 iv 1589] k. 211v-213v.
 • 520 $a 197. "Responsum Caesareum [Rudoplphi II] huic orationi, b.m. [19 IV 1589] k. 213v.
 • 520 $a 198. "Sultan Machumet [Mehmet III} Turcarum imperator Sigismundo III Poloniae regi, Konstantynopol 7 V 1588 k. 213v-214v.
 • 520 $a 199. "[Gregorius] Fridericus marchio Brandenburgensis dux in Prussia ordinibus regni Lenciciam congregatis, b.m., ok. 1589] k. 214v-215.
 • 520 $a 200. "Ordines regni [Georgio] Friderico [...], b.m., ok. 1588] k. 215-215v.
 • 520 $a 201. "Andreas [Jerin] episcopus Wratislaviensis Andreae Opalinski marsalco regni, b.m., ok. 1588] k. 215v-216.
 • 520 $a 202. "Hippolitus cardinalis Aldobrandinus Andreae de Bnin marsalco regni, b.m., ok. 1588] k. 216.
 • 520 $a 203. Vincentius [Laureus] cardinalis Monteregalis Joanni Zamoyski regni cancellario, Rzym 1589 k. 216.
 • 520 $a 204. "Vincentius [Laureus...] Andreae Opalinski [...], Rzym [1589] k. 216v.
 • 520 $a 205. "[Legatio Austriaca ad Sigismundum III regem Poloniae], b.m., ok. 1589] k. 216v-218.
 • 520 $a 206. "Stanislaus Karnkowski archiepiscopus Gneznensis Sigismundo III [...], b.m., ok. 1589] k. 218.
 • 520 $a 207. "Sixto V [Clementi VIII] Pontifici Maximo Sigismundus III Poloniae rex, b.m., ok. 1593] k. 218v.
 • 520 $a 208. "Joannes Zamoyski cancellarius regni Sigismundo III Poloniae rex, b.m., ok. 1591] k. 218v-219.
 • 520 $a 209. "Maximiliano archiduci Austriae Rodolphus [II] Romnaorum imperator. In arce Regia 18 II 1588 k. 219-219v.
 • 520 $a De navigatione Varthae fluminis instituenda et perficienda
 • 520 $a 210. "Sigismundus III [...] ducibus Pomeraniae [Barnim] et Stetyniae [Joanni Friderico], Lublin 26 V 1589 k. 220.
 • 520 $a 211. Ducibus Pomeraniae [Barnim] et Stetini [Joanni Friderico] Sigismundus III [...], b.m., ok. 1589] k. 220.
 • 520 $a 212. "Marchioni electori Brandenburgensi [Georgio Friderico] Sigismundus III [...], b.m., ok. 1589] k. 220-220v.
 • 520 $a 213. "Senatus Civitatis Stetinensis Andreae Opaliński supremo regni marsalco, b.m., ok. 1589] k. 220v.
 • 520 $a 214. "Ramin cancellarius ducis Stetinensis [Joannis Friderici] Andreae Opaliński [...], b.m., ok. 1589] k. 220v-221.
 • 520 $a 215. "Senatus Stetinensis Andree Opaliński [...] ok. 1589] k. 221.
 • 520 $a 217. "Praescriptum legationis [...] Martino Skrzetuski in eodem negocio fluminis Varthae, b.m., ok. 1589] k. 221-223.
 • 520 $a 217. "Joannis Tarnowski vicecancellarii [!] ad [...] Joannem Suecorum regem nomine senatus regni Poloniae oratio facta, b.m., ok. 1589] k. 223-225.
 • 520 $a 218. "Epistola cuiusdam senatoris ad Sigismundum III [...], b.m., ok. 1589] k. 225-228v.
 • 520 $a Sub hoc tempore irruptio Tartarorum in terris Prussiae
 • 520 $a 219. "Sigismundo III [...] Stanislaus Karnkowski archiepiscopus [Gnesnensis], Łowicz [1589] k. 228v-229.
 • 520 $a 220. "Petrus Myszkowski episcopus Cracoviensis Sigismundo III [...], [Kraków 1589] k. 229-230.
 • 520 $a 221. "Hieronimus Rozrażewski episcopus Wladislaviensis Sigismundo III [...], b.m. [1589] k. 230.
 • 520 $a 222. "Sigismundo III [...] Joannes Zamoyski cancellarius regni, b.m., ok. 1589] k. 230-231.
 • 520 $a 223. "Gregorius XIV Pontifex Maximus Sigismundo III [...], b.m. [1590/1591] k. 231-231v.
 • 520 $a 224. "Clemens papa VIII Andreae Opalenski [...], Rzym 24 V 1592 k. 232.
 • 520 $a 225. "Sigismundus III [...] cardinali de Sancto Severibo [Alfonso Pisani?], b.m. [1592] k. 232-232v.
 • 520 $a 226. "Joannes Tarnowski regni vicecancellarius cardinali [Alfonso] Gesualdo archiepiscopo Neapolitano, b.m. [1592] k. 232v.
 • 520 $a 227. "Sigismundus III [...] Maximiliano duci Bavariae, b.m., ok. 1592] k. 233.
 • 520 $a 175. W sprawie elkcji.
 • 520 $a 176. Obiecuje swój prędki wjazd i spokojne załagodzenie sporu z Zamoyskim.
 • 520 $a 177. Mimo starań z jego strony, królem polskim został Zygmunt Waza.
 • 520 $a 182. O niepokojach na granicy śląskiej.
 • 520 $a 183. Pragniemy tylko pokoju, a król Zygmunt objął tron bez żadnego rozlewu krwi.
 • 520 $a 184. Ocenia wysiłki marszałka w utrzymaniu królestwa w pokoju wśród tylu niebezpieczeństw.
 • 520 $a 185. Doszła wiadomość o wyborze Zygmunta na sejmie warszawskim.
 • 520 $a 186. Nie można dziwić się niepokojom na Śląsku, jeśli cała Polska jest pod bronią.
 • 520 $a 187. Spór o granice majątków na pograniczu polsko-śląskim między Kitlitzem a opatem z Przemętu.
 • 520 $a 188. Wyraża zaniepokojenie rozdwojeniem i zamętem w Polsce.
 • 520 $a 189. Król przybywa na Hel z wszystkimi swoimi okrętami.
 • 520 $a 191. Delegatów arcyksięcia przyjął na posiedzeniu senatu, a królem wybrany został nie przekupstwem, lecz wolą wyborców.
 • 520 $a 195. Donosi o wyjeździe do Polski dworzanina Piotra Choinskiego.
 • 520 $a 197. Cesarz nic innego nie pragnie, jak zapomnienia wszystkich przykrości i zgody z królestwem polskim.
 • 520 $a 198. Donosi o przybyciu do Porty posła królewskiego Andrzeja Fredry, a krótko przedtem Pawła Uchańskiego, starosty drohobyckiego, z wiadomością o zwycięstwie nad Maksymilianem.
 • 520 $a 199. W sprawie zagrażających Polsce najazdów tureckiego i tatarskiego.
 • 520 $a 200. Donoszą, że zagony tatarskie, które wtargnęły na Podole i Ruś, cofnęły się z niemałymi własnymi stratami.
 • 520 $a 201. W sprawie sporu między Janem a Maldon i Piotrem Choinskim.
 • 520 $a 202. Donosi o szczęśliwym przybyciu do Rzymu.
 • 520 $a 203. Cieszy się z gorliwości Zamoyskiego w obronie religii katolickiej.
 • 520 $a 204. Gratuluje mu gorliwości w obronie wiary katolickiej przed herezją.
 • 520 $a 205. W sprawie nieobjęcia tronu polskiego przez Maksymiliana.
 • 520 $a 206. Ubolewa nad tym, że król lekceważąc swoje bezpieczeństwo udaje się do Inflant.
 • 520 $a 207. Były obawy co do powrotu króla do Polski, on jednak o swoim powrocie zapewnia.
 • 520 $a 208. Prosi o poaprcie dla nominata przemyskiego Wawrzyńca Goślickiego.
 • 520 $a 209. Dowiaduje się o klęsce wojska Maksymiliana, jego uwięzieniu i robi starania o jego uwolnienie.
 • 520 $a 210. Posyła swego sekretarza Marcina Skrzetuskiego do omówienia wspólnych spraw publicznych.
 • 520 $a 211. Sprawa żeglugi na Warcie została powierzona Andrzejowi Opalińskiemu, marszałkowi królestwa i Wielkopolski.
 • 520 $a 212. Wysyła Mikołaja Lackiego, chorążego poznańskiego, sekretarza i dworzanina królewskiego w sprawach żeglugi na Warcie.
 • 520 $a 213. O żeglugę na Warcie.
 • 520 $a 214. Żegluga na Warcie.
 • 520 $a 215. Żegluga na Warcie.
 • 520 $a 218. Moralne wskazówki i polecenie się względom królewskim.
 • 520 $a 219. O zwołanie sejmu do Lwowa lub Lublina celem zaradzenia napaściom tatrskim.
 • 520 $a 220. W sprawie j.w.
 • 520 $a 221. Wiadomość o napadzie tatarskim; opodatkowaniu kleru na cele wojenne.
 • 520 $a 222. Mądra rzeczpospolita dba o swoje bezpieczeństwo, gdy tymczasem u nas wszystko dzieje się odwrotnie.
 • 520 $a 223. Zawiadamia o swoim wyborze na papieża i wzywa do obrony wiary przed Turkami.
 • 520 $a 224. Donosi oswiom wyborze na papieża, wychwala pobożność króla i troskę o kościół katolicki, wysyła nuncjusza Germanika Malaspinę.
 • 520 $a 225. Słowa radości z powodu wyboru na papieża (Klemensa VIII).
 • 520 $a 226. Wyraża żal z powodu śmierci papieża Innocentego IX, zktórego pontyfikatem Polska wiązała wielkie nadzieje.
 • 520 $a 227. Poleca opiece syna senatora N.
 • 520 $a 274. "Sigismundus III [...] Antonio Grimano duci Venetorum, Warszawa [1596] k. 269.
 • 520 $a 275. "Petrus Tyliczky episcopus Culmensis vicecancellarius Joanni Zamoyski cancellario, b.m., ok. 1597] k. 269-269v.
 • 520 $a Sub hoc tempore Graecorum ad Romanam Ecclesiam conversio
 • 520 $a 276. "Clementi papae VIII Sigismundus III [...], b.m., ok. 1595] k. 269v.
 • 520 $a 277. "Clemens papa VIII Sigismundus III [...], Rzym 30 XII 1595 k. 269v-270.
 • 520 $a 278. "Silvii Antoniani secretarii suae Sanctitatis ad episcopos Ruthenos summi Pontificis [Clementis VIII] nomine oratio, b.m. [Rzym 1595] k. 270-270v.
 • 520 $a 279. "Sequitur professio fidei ab utroque Vladica eodem tempore et mutatis tandem nominibus facta, b.m. [1595/96] k. 270v-272.
 • 520 $a 280. "Sanctissimi Domini nostri papae Clementis VIII ad Wladikas habitus sermo, [Rzym 1595] k. 272.
 • 520 $a 281. "Articuli seu conditiones quas a Catholicae Romanae Ecclesiae ordinibus Ruthenorum nuntii Wladicarum priusquam ad unionem Ecclesiae accederent requisiverunt, b.m. [1595] k. 273-274.
 • 520 $a 282. "Articuli sive conditiones quas a Sacra Regia M. [Sigismundo III ...] Wladicae Rutheni sibi confirmari petierunt, b.m. [1595] k. 274-274v.
 • 520 $a 283. "Responsum nuntii Apostolici [Germanici Malaspinae] datum supra scriptis artculis, b.m., ok. 1595] k. 274v.
 • 520 $a 284. "De victoria reportata ex Sinan Bassa Stephanus Kakass, Cluj 8 XI 1595 k. 274v.
 • 520 $a Sub Anno Domini 1598 Ducatus Ferrariensis Sedi Apostolicae restitutus
 • 520 $a 285. "Sigismundo III [...] Clemens papa VIII, Rzym 10 II [1598] k. 275.
 • 520 $a 286. "Clementi papae VIII Sigismundus III [...], Warszawa III 1598 k. 275v.
 • 520 $a 287. "Cyntio cardinali Aldobrandini Sigismundus III [..., Warszawa 1598] k. 275v.
 • 520 $a 288. "Clementi papae VIII Sigismundus III [..., Warszawa 1598] k. 275v-276.
 • 520 $a 289. "Rodolpho [II] imperatori Sigismundus III [...], b.m. [1598] k. 276-276v.
 • 520 $a 290. "Sigismundo III [...] Clemens papa VIII, Rzym 24 III 1598 k. 276v.
 • 520 $a 291. "Catherinae Opalensciae Clemens VIII Pontifex Maximus, Rzym [24 III 1598] k. 276v.
 • 520 $a 292. "Petro Aldobrandino Sigismundus III [...], Warszawa IV [1598] k. 276v-277.
 • 520 $a 293. "Sigismundus III [...] consiliariis regni sui, b.m. [1598] k. 277.
 • 520 $a 294. Clementi papae VIII Sigsmundus III [...], b.m. [1598] k. 277-277v.
 • 520 $a 295. "[Clementi papae VIII - przekreśl.] Sigismundus III [...], b.m. [1598] k. 277v.
 • 520 $a 296. "Alexandro cardinali Montalto [Peretti] Sigismundis III [...], b.m. [1598] k. 277v.
 • 520 $a 298. "Cyntio cardinali Aldobrandino Sigismundus III [...], b.m. [1598] k. 278.
 • 520 $a Sub hoc eodem Anno et tempore consulebatur de societate belli ineunda contra Turcam communem Christiani nominis hostem 1598
 • 520 $a 299. "Oratio habita ab oratoribus imperatoris [Rudolphi II] in comitiis Warsaviensibus generalibus, b.m. [Warszawa 1597] k. 279-280.
 • 520 $a 300. "Henrici cardinalis Caietani et Summi Pontificis [Clementis VIII] a latere legati oratio in senatu habita, b.m. [Warszawa 1597] k. 280v-285.
 • 520 $a 301. "Conditiones regni Poloniae consiliariorum in comitiis Warsaviensibus generalibus Summi Pontificis [Clementis VIII] imperatoriisque nuntiis propositae et quaesitae, ratione societatis armorumque cum Christianis principibus ineundae, [Warszawa 1597] k. 285v-287.
 • 520 $a 302. "Ad has conditiones consiliariorum regni a nuntiis tam Pontificiis quam imperatoris responsum, [Warszawa 1597] k. 287-288.
 • 520 $a 303. "De hac societate ineunda sententia Joannis Zamoyski cancellarii regni Poloniae, [Warszawa 1598] k. 288-290v.
 • 520 $a Sub Anno Domini 1599. Pro funere Annae Reginae Poloniae invitationes
 • 520 $a 304. "Alberto archiduci Austriae Sigismundus III [..., Warszawa] 6 X 1599 k. 291.
 • 520 $a 305. "Maximiliano archiduci Austriae Sigismundus III [..., Warszawa 1599] k. 291.
 • 520 $a 306. "Matthiae archiduci Austriae Sigismundus III [...], b.m. [Warszawa 1599] k. 291-291v.
 • 520 $a 307. "Gulielmo V Bavariae duci Sigismundus III [...], b.m. [Warszawa 1599] k. 291v.
 • 520 $a 308. "Maximiliano Bavariae duci Sigismundus III [...], b.m. [Warszawa 1599] k. 291v-292.
 • 520 $a 309. "Instrumentum legationis in eodem negocio ad archiducissam Grecensem [Mariam] per [...] Andream de Bnin Opalenski praepositum Plocensem et SRM [Sigismundi III] secretarium, b.m. [Warszawa 1599] k. 292-292v.
 • 520 $a 310. "Supplementum legationis eiusdem [Andreae Opaliński] ad archiducem Ferdinandum, b.m. [Warszawa 1599] k. 292v-293.
 • 520 $a 311. "Laurenti Gembiczki secretarii magni et postmodum episcopi Culmensis oratio funebris, b.m. [Warszawa 1599] k. 293-294v.
 • 520 $a 312. "Responsum nuntio Caesareo [Rudolphi II] in funere reginae Annae, b.m. [Warszawa 1599] k. 294-294v.
 • 520 $a 313. "Clementi papae VIII Sigismundus III [...], Wilno 2 IX 1600 k. 294v.
 • 520 $a 314. "Commissio pro monasterio Vitoviensi [Premonstratensium], Wilno 12 VIII [1600] k. 294v-295.
 • 520 $a 315. "Monasterio Vitoviensi Sigismundus III [...], Wilno [1600] k. 295.
 • 520 $a 316. "Sigismundus III [...] Clementi VIII Pontifici Maximo, b.m., ok. 1595?] k. 295v-296.
 • 520 $a 317. "Andreas de Bnin Oplenski praepositus Plocensis Clementii VIII [...], Warszawa, ok. 1595] k. 296.
 • 520 $a 318. "Idem [Andreas Opaliński] cardinali Camerino, b.m., ok. 1595] k. 296.
 • 520 $a 319. "Sigismundus III [... Mrie] archiducissae Austriae et Grecensi, b.m., ok. 1595] k. 296-296v.
 • 520 $a 320. "Sigismundo III [...] Cyntius Aldobrandini, b.m., ok. 1595] k. 296v.
 • 520 $a In Anno 1600
 • 520 $a 321. "Instructio legationis [...] Joanni Fierleio de Dąmbrowicza regni thesaurario ad nuptias [...] archiducis Ferdinandi data Varsaviae 20 Martii, b.m. [1600] k. 297-297v.
 • 520 $a 322. "Rudolpho II Romanorum imperatori Sigismundus [III] rex, Warszawa 24 III 1600 k. 297v.
 • 520 $a 323. "Ad eundem [Rudolphum II] praescriptum legationis SRM [Sigismundi III] praedicto [...] Joanni Firlei regni tesaurario, b.m. [1600] k. 297v-298v.
 • 520 $a 324. "Rudolphus II [...] Sigismundo III [...], Plzno [1600] k. 299.
 • 520 $a 325. "Responsum SCM [Rudolphi II] ad propositam legationem [...] Joannis Firlej regni tesaurarii, Pilzno 3 VI [1600] k. 299-299v.
 • 520 $a 326. "Ad huius legationis resonsum replica, b.m. [1600] k. 300.
 • 520 $a 327. "Responsum ad ea CM [Rudolphi II] quae [...] Joannes Firlei caesareae majestati replicabat, Praga 14 VI [1600] k. 300-301.
 • 520 $a 274. Gratulacje z okazji wyboru na dożę Wenecji.
 • 520 $a 275. W sprawie wyprawy wołoskiej.
 • 520 $a 276. Poleca wracających do kościoła katolickiego biskupów wyznania greckiego, którzy udają się do papieża z obediencją.
 • 520 $a 285. Kardynał Cintio Aldobrandini przejął Ferrarę w posiadanie w imieniu Stolicy Apostolskiej.
 • 520 $a 286. Gratulacje z w/w powodu.
 • 520 $a 287. Gratulacje jw.
 • 520 $a 288. Z okazji wyjazdu nuncjusza Germanika Malaspiny.
 • 520 $a 289. W sprawie uwolnienia Michała Sędziwoja, uwięzionego w Pradze.
 • 520 $a 290. Poleconego przez króla Andrzeja Opalińskiego przyjął papież do grona swoich domowników.
 • 520 $a 291. W sprawie jw.
 • 520 $a 292. Wyraża zadowolenie, ze nastał pokój między królem Francji Henrykiem IV a księciem Sabaudii.
 • 520 $a 293. W sprawie sporu o dobra między Janem Zamoyskim, kanclerzem i hetmanem wielkim, a Janem Tyzenhausem.
 • 520 $a 294. O przeniesienie Bernarda Maciejowskiego z biskupstwa łuckiego na krakowskiego, a Stanisława Gomolińskiego z chełmskiego na łuckie.
 • 520 $a 295. O zatwierdzenie nominacji Jerzego Zamoyskiego na bpa chełmskiego.
 • 520 $a 296. W sprawie jak pod nr 294.
 • 520 $a 297. W sprawie jak pod nr 294.
 • 520 $a 298. Odpowiedź na życzenie króla z okazji odzyskania księstwa Ferrary.
 • 520 $a 299. Domagają się utworzenia ligi antytureckiej
 • 520 $a 311. Z okazji śmierci królowej Anny, żony Zygmunta III.
 • 520 $a 313. Prosi o zatwierdzenie Jakuba Brzeźnickiego, sufragana poznańskiego, na opata w Przemęcie, z zachowaniem sufraganii poznańskiej.
 • 520 $a 314. Z powodu ciężkiej choroby opata Stanisława Kietlińskiego i rozluźnienia dyscypliny klasztornej, sprawy badać będzie komisja arcybiskupa lub komisarza zakonnego.
 • 520 $a 315. Zawiadamia o wysłaniu komisarza.
 • 520 $a 316. Prosi o zatwierdzenie Andrzeja Opalińskiego, sekretarza królewskiego, na dziekana poznańskiego.
 • 520 $a 317. W sprawie jw.
 • 520 $a 318. W sprawie jw.
 • 520 $a 319. Prosi o przyjęcie na służbę do swego dworu Samuela Niemstę.
 • 520 $a 320. Jak tylko może popiera sprawy króla przed Stolicą Apostolską.
 • 520 $a 321. Na ślub z Marią Anną, córką Wilhelma V, księcia bawarskiego.
 • 520 $a 322. Wysyła Jana Firleja z Dąbrownicy, podskarbiego królestwa, aby przedstawił cesarzowi ważne sprawy.
 • 520 $a 323. Ma się domagać Inflant i wykazać nieszczere postepowanie Michała, woj. wołoskiego.
 • 520 $a 324. O wysłuchaniu spraw przedstawionych przez Jana Firleja.
 • 520 $a 326. Sprawy Inflant i Transylwanii.
 • 520 $a 327. Sprawy Inflant, woj. Michała, komisji w sprawie Stanisława Stadnickiego; o zmianie koryta Warty przez Joachima Fryderyka, księcia Brzegu.
 • 520 $a De Michaele Vaivoda Transalpinae querellae
 • 520 $a 328. "Clementi papae VIII Sigismundus III [...] b.m. [1600] k. 301-301v.
 • 520 $a 329. "Rudolpho [II] Romanorum imperatori Sigismundus III [...], Warszawa [16000] k. 301v-302.
 • 520 $a 330. Sigismundo III [...] Rodolphus [II] Romanorum imperator, b.m. [1600] k. 302.
 • 520 $a 331. "Matthias archidux Austriae Sigismundo III [...], Wiedeń [1600] k. 302-302v.
 • 520 $a 332. "Sigismundus III [...] Matthiae archiduci Austriae, b.m. [1600] k. 302v.
 • 520 $a Duci in Prussia [Georgio Friderico] Sigismundus III [...], b.m. [1600] k. 302v.
 • 520 $a 334. Civitatibus Maioribus Prissiae Sigismundus III [...], b.m. [16000] k. 303.
 • 520 $a 335. "Michael Vaivoda Transalpinae Valachiae Sigismundo III [...], Białogród 25 VII 1600 k. 303.
 • 520 $a 336. "Sigismundus III [...] Michaeli Vaivodae Valachiae Transalpinae, Warszawa 19 VIII 1600 k. 303-303v.
 • 520 $a De discessu regis in Sueciam
 • 520 $a 337. "Clementi VIII [...] Sigismundus III [...], Warszawa [1598] k. 303v-304.
 • 520 $a 338. Rodolpho [II] Romanorum imperatori Sigismundus III [...] [Warszawa 1598] k. 304-304v.
 • 520 $a 339. "Marchioni Brandenburgensi [Georgio Friderico] Sigismundus III [...], [Warszawa 1598] k. 304v-305.
 • 520 $a 340. "Transactio Bendziensis, b.m. [1589] k. 305-308v.
 • 520 $a 341. "Approbatio eiusdem transactionis per Maximilianum archiducem Austriae, Praga 8 V 1598 k. 308-309.
 • 520 $a 342. "Recognitio ad eundem transactionem pertinens, Praga 14 V 1599 k. 309-310.
 • 520 $a 343. "Senatoribus Regni Poloniae Carolus Sudermaniae princeps, Nykjobing 9 XI 1598 k. 310-311.
 • 520 $a 344. "Carolo Sudermaniae principi senatores Rgni Poloniae, Warszawa 1 V 1599 k. 311-312.
 • 520 $a 345. "Sub eodem Anno et tempore transactio [...] Rudolphi II cum Sigismundo Batori de statu et dominioTransylvanico, Praga 9 XI 1599 k. 312-313v.
 • 520 $a 346. "Sigismundus Battoreus Transylvaniae princeps non contentus de transactione hac literas hasce imperatori mittit, Cluj 22 VIII 1599 k. 313v-314.
 • 520 $a 347. "Inscriptio Baltazaris Battori monumenti in Halbostradiensi Ecclesia, b.m. [po 1594] k. 314.
 • 520 $a Baltazar Battori de Somlio Dominus Terrae Fogaras Regis Poloniae fratris nepos ob rem militarem domi forique bene gestam.
 • 520 $a 348. "Stanislao Rescio abbati Andreioviensi Andreas cardinalis Battoreus, Macio 8 II 1599 k. 314-314v.
 • 520 $a 349. "Andreae cardinalis Battorei principis Transylvaniae legatio Warsaviae facta Anno 1599, b.m. 27 VII [1599] k. 314v-316v.
 • 520 $a 350. "Responsum S.R.M. [Sigismundi III] ad legationem cardinalis Andreae Batorei, [Warszawa 1599] k. 316v-317.
 • 520 $a 351. "Andreae cardinali Battoreo Sigismundus [III], b.m. [1599] k. 317.
 • 520 $a 352. "Eidem [Andreae Battoreo] Petrus Tyliczki episcopus Culmensis et regni vicecancellarius, b.m. [1599] k. 317.
 • 520 $a 353. "Responsum archiduci Maximiliani Sigismundo Battoreo per internuntium, b.m. [1599] k. 317v-318.
 • 520 $a 354. "Praescriptum legationis SRM [Sigismundi III] ad [...] Clementem VIII [...] Henrico Firlei scolastico Cracoviensi, b.m. [1599] k. 319-321.
 • 520 $a 355. "Simon Simonides [Szymon Szymonowic] Valentino Fontano Phisico, b.m. [1601-1604] k. 321.
 • 520 $a Sub Anno Domini Millesimo Sexcentesimo. Occasio belli Livonici cum Carolo
 • 520 $a 356. "Ordinibus regni Poloniae Carolus Sudermaniae princeps, Nowa Parnawa 7 X 1600 k. 322.
 • 520 $a 357. "Civibus Rigensibus Carolus Sudermaniae princeps, Nowa Parnawa 9 X 1600 k. 322-323.
 • 520 $a 358. "Georgio Farensbekio belli praefecto Carolus Sudermaniae princeps, Felini 25 X 1600 k. 323-323v.
 • 520 $a 359. "Georgio Farensbekio belli praefecto Petrus Tiliczky episcopus Varmiensis et regni vicecancellarius, b.m. [1600] k. 323v.
 • 520 $a 360. "Clementi papae VIII Sigismundus III [...], Warszawa 10 IX 1600 k. 323v.
 • 520 $a 361. "[...] Paulo Vołucky episcopo Camenecensi ad Summaum Pontificem [Clementem VIII] Instructio, b.m., ok. 1600] k. 323v-324v.
 • 520 $a 362. "Legatio per [...] Nicolaum Firlej castellanum Woiniciensem ad regni Hungariae ordines Bistriciae habita 26 II 1620 k. 325-326v.
 • 520 $a Ab anno Domini Millesimo sexcentesimo Michaelis Vaividae Valachiae Transalpinae bellum
 • 520 $a 363. "Sigismundo III [...] Rodolphus [II] imperator, b.m. [1600] k. 327.
 • 520 $a 364. "Clementi pape VIII Sigismundus III [...], Nowy Korczyn 8 XI 1600 k. 327-327v.
 • 520 $a 365. "Supplicatio Michaelis Vaivodae Transalpinae Rodolpho [II] imperatori porrecta, b.m. [1600] k. 327v-331v.
 • 520 $a 366. "Instrumentum legationis ad [...] Rudolphum II [Andreae de Bnin Opalensky praepositio Plocensi in statu belli Moldavici, b.m. [1600] k. 331v-334 [oraz] |Supplementum eiusdem legationis k. 334.
 • 520 $a 367. "Andreas Opalensky [...] Carolo a Lichtenstein aulae imperatoris Praefecto, Praga 4 VI [1600] k. 334.
 • 520 $a 368. "Responsum CM Rodolphi II ad capiat legationis datum Andreae de Bnin Opalensky [...], Praga 1 VII 1601 k. 334v-335.
 • 520 $a 369. "Replica contradictoria [Andreae Opalinski], b.m. [1601] k. 335-336.
 • 520 $a 370. "Sigismundo III [...] Maichael Transalpinae, b.m. [1600] k. 336.
 • 520 $a 371. "Michaeli vaivodae Transalpinae Sigismundus III [...], Warszawa 8 VIII [1600] k. 336-336v.
 • 520 $a 372. "Sigismundo III [...] Philippus III Hispaniarum rex, Madryt 28 I 1600 k. 337.
 • 520 $a 373. "Eidem Sigismundo [III] regi Albertus archidux Austriae, Bruksela 22 XI 1600 k. 337.
 • 520 $a 328. Nie był zawiadomiony, ze do odebrania przysięgi będzińskiej mógł wysyłać swoich posłów, domaga się zmuszenia Węgier i Austrii do wypełnienia ugody.
 • 520 $a 329. Michał, woj. wołoski, zająwszy Siedmiogród, kieruje wojska na Wołoszczyznę przeciw Jeremiaszowi.
 • 520 $a 330. Wpłynie na powstrzymanie Michała, woj. wołoskiego, od napadu na Jeremiasza; ma jednak wieści z Konstantynopola, że Jeremiasz spiskuje z Turkami.
 • 520 $a 331. O przyłączeniu pod władzę cesarza Siedmiogrodu; dochodzą jednak wieści, że kanclerz Jan Zamoyski chce z wielkimi siłami uderzyć na woj. Michała.
 • 520 $a 332. Wiadomości są mylne, kanclerz ma rozkaz tylko bronić Jeremiasza, natomiast woj. Michał wyraźnie zagraża Mołdawii.
 • 520 $a 333. O zajęciu Siedmiogrodu i zepchnięciu wojska Jeremiasza aż pod granice królestwa. Prosi o pomoc Prus.
 • 520 $a 334. O zajęciu Siedmiogrodu, wtargnieciu do Wołoszczyzny. Trzeba zebrać wszystkie siły przeciw wrogom.
 • 520 $a 335. Wysyła swoich posłów i ma nadzieję, że wszystko ułoży się na korzyść królestwa polskiego.
 • 520 $a 336. Posłów król przyjmie, jeśli jednak ma utrzymać się przyjaźń, należy wojska z Wołoszczyzny wycofać i opuścić miejsca warowne.
 • 520 $a 337. Donosi o swoim wyjeździe do Szwecji.
 • 520 $a 338. Donosi jw.
 • 520 $a 339. Jw.
 • 520 $a 342. Potwierdzenie zgody w Bytomiu i Będzinie.
 • 520 $a 343. Donosi o bitwie pod Linköping, sejmie sztokholmskim, o wyjeździe króla do Gdańska.
 • 520 $a 344. Nic tak nie rzuca złego światła na niego, jak skargi na króla.
 • 520 $a 346. Stał się pośmiewiskiem książąt i cała jego nadzieja w cesarzu, chociaż został niegodnie potraktowany i oszukany.
 • 520 $a 349. Zdaje sprawę z wydarzeń w Siedmiogrodzie.
 • 520 $a 350. Cieszy się, że kardynał pragnie bezpieczeństwa Siedmiogrodu, król jednak nic w tym pomóc nie może bez zgody sejmu i senatu.
 • 520 $a 351. Posłów wysłuchał i dobrze zrozumiał, co mu powiedzieli.
 • 520 $a 352. Odebrał listy do króla przesłane przez posła Stefana Kakasa i zapewnia o swj życzliwości.
 • 520 $a 353. Zarzuca mu chwiejną wolę, potajemne gromadzenie wojska i cichą zmowę z wrogiem.
 • 520 $a 354. O interwencji u papieża w sprawie ziem wołoskich.
 • 520 $a 356. Posłowie jego zostali uwięzieni, listy wysłane latem nie czytane odesłane, oznacza to, że nie można się spodziewać niczego dobrego od Polski.
 • 520 $a 359. Wdzięczny jest król i Rzeczpospolita za jego starania w Inflantach.
 • 520 $a 360. Dziękuje za wyrazy życzliwości przesłane przez Pawła Wołuckiego, bpa kamienieckiego.
 • 520 $a 361. Skargi na Michała, woj. wołoskiego, o zajęcie Siedmiogrodu i knowania z Turkami oraz na Karola Sudermańskiego.
 • 520 $a 362. Oświadcza chęć pogodzenia stanów węgierskich z cesarzem.
 • 520 $a 363. Tłumaczy się, że nie za jego namową Michał, woj. wołoski, zajął Mołdawię.
 • 520 $a 364. O napadzie Michała na Mołdawię i o konieczności zorganizowania obroy.
 • 520 $a 365. W sprawach Wołoszczyzny i Siedmiogrodu.
 • 520 $a 366. O zajęciu tronu szwedzkiego przez Karola Sudermańskiego i o stanie wojny z Polską.
 • 520 $a 367. Prosi, aby cesarz nie odkładał udzielenia audiencji w sprawach tak pilnych.
 • 520 $a 368. Sprawy tureckie, siedmiogrodzkie, wołoskie i mołdawskie.
 • 520 $a 369. Woj. Michał może cieszyć się względami cesarza, ale niech nie robi wypadów na Polskę i Wołoszczyznę.
 • 520 $a 370. Po powrocie posłów wysyła do króla legatow i prosi o przyjęcie ich i wysłuchanie.
 • 520 $a 371. Król oświadcza, że chce zachować przyjaźń i pragnie uregulowania nieporozumień z Jeremiaszem, woj. mołdawskim.
 • 520 $a 372. Gratulacje z okazji otrzymania orderu Złotego Runa.
 • 520 $a 373. Wysłał legata, kawalera Złotego Runa, aby wręczył królowi to odznaczenie.
 • 520 $a 374. "Sigismundo III [...] Antonius Della Valle cancellarius ordinis Aurei Velleris, Madryt 26 II [1600] k. 337-337v.
 • 520 $a 375. "Dispensatio super articulos Aurei Velleris, b.m. [1600] k. 337v-338.
 • 520 $a 376. "Articuli Velleris Aurei, Warszawa 25 II 1601 k. 338.
 • 520 $a 377. "Verba formalia ad altare summum per suam M.R. [Sigismundum III] et nuntium dicta, [Warszawa 1601] k. 338-338v.
 • 520 $a 378. "Recognitio S.R.M. [Sigismundi III] de recepto Vellero Aureo, Warszawa 20 II 1601 k. 338v.
 • 520 $a 379. "Philippo III regi Hispaniarum Sigismundus III [...], Warszawa 25 II [1601] k. 338v.
 • 520 $a 380. "Alberto archiduci Austriae Sigismundus III [...], Warszawa 16 II 1601 k. 339.
 • 520 $a 381. "Antonio Della Valle Sigismundus III [...], Warszawa 16 II 1601 k. 339.
 • 520 $a 382. "Responsum secundum [Sigismundi III] ad legationem eiusdem regis [Philippi III] regis Hispaniarum, [Warszawa 1601] k. 339v.
 • 520 $a 383. "Responsum secundum [Sigismundi III] ad legationem eiusdem regis [Philippi III] regis Hispaniarum, [Warszawa 1601] k. 339v.
 • 520 $a 384. "Tertium responsum [Sigismundi III] ad legationem eiusdem regis [Philippi III], []Warszawa 1601] k. 339-340.
 • 520 $a 385. "Responsum [Sigismundi III] ad archiducis Austriae Alberti salutationem, [Warszawa 1601] k. 340.
 • 520 $a 386. "Lemoraldo de Ligne nuntio regis Hispaniarum [Philippi III] Sigismundus III [...], Warszawa 21 III 1601 k. 340.
 • 520 $a 387. "Philippo III [...] Sigismundus III [...], Warszawa 26 II 1601 k. 340v.
 • 520 $a 388. "Rodolpho II imparatori [Austriae] Sigismundus III [...], [Warszawa 1601] k. 340v.
 • 520 $a 389. "Sultano Muchameto [Mehmed III] Chamo [!] Turcarum imperatori Sigismundus III [...] Ex castris ad fluvium Gavia, 10 X 1601 k. 340v-342.
 • 520 $a 390. "Ibraimo Bassae Sigismundus III rex Poloniae, b.m. [1601] k. 342.
 • 520 $a 391. "Chalib Bassye Sigismundus III rex Poloniae, b.m. [1601] k. 342.
 • 520 $a 392. "Sultano Muchameto [Mehmed III ...] Sigismundus III [...], b.m. [1601] k. 342-342v.
 • 520 $a 393. Magistro Melitensi [MAlta alof de Vignacourt] Sigismundus III rex Poloniae, Lwów 13 IX 1601 k. 342v.
 • 520 $a 394. "Praescriptum legationis SRM [ Sigismundi III] ad consiliarios ducis Prusiae [Georgii Friderici] Boguslao Radoszewski Boxa aulico regio, Grodnae 16 VII [1601] k. 342v-343.
 • 520 $a 395. "Praescriptum legationis [Sigismundi III] eidem [Boguslao Radoszewski Boxa] ad [Joannem] Sigismundum marchionem Brandenburgensem, b.m. [1601] k. 343-343v.
 • 520 $a 396. "Joanni Sigismundo marchioni Brandenburgensi Sigismundus III [...], Grodno 6 VI 1601 k. 343v.
 • 520 $a 397. "Consiliariis ducatus in Prussia Sigismundus III [...], Grodno 16 VII 1602 k. 343v-344.
 • 520 $a 398. "Consiliaris ducatus Prussiae Sigismundus III [...], Wilno 16 VIII [1601] k. 344.
 • 520 $a 399. "Responsum [Sigismundi III] internuntio Curlandiae ducum [Friderici et Wilhelmi], Wilno [1601] k. 344.
 • 520 $a 400. Ducibus Curlandiae et Semigaliae [Friderico et Wilhelmo] Sigismundus III [...], Warszawa [1601] k. 344v.
 • 520 $a 401. "Henrico Galliarum regi IV Sigismundus III rex Poloniae, Kraków 6 VIII 1600 k. 344v.
 • 520 $a 402. "Sigismundus III [...] Livoniensibus. In castris Regiis, [1601] k. 344v-345.
 • 520 $a 403. "Joannes Zamoyski regni cancellarius [...] Carolo Sudermaniae duci, Kokenhauza 21 IX [1601] k. 345-345v.
 • 520 $a 404. "Sigismundus III POloniae rex civitati Rigensi, b.m. [1601] k. 345v.
 • 520 $a 405. "Joannes de Nasau Joanni Zamoyski cancellario, b.m. [1601] k. 345v-346.
 • 520 $a 406. "Joanni Zamoyski [...] Carolus dux Sudermaniae, Croscholini 17 II 1602 k. 346-346v.
 • 520 $a 407. "Carolo duci Sudermaniae Joannes Zamoyski supremus regni Poloniae cancellarius, b.m. [IV 1602] k. 346v-347v.
 • 520 $a 408. "Joannes Zamoyski [...] generalis praefectus exercitus Carolo Sudermaniae duci. Ex castris ad Mex 15 VIII [1602] k. 347-348.
 • 520 $a 409. "Sigismundo [III...] Carolus Sudermaniae dux, Sztokholm 20 VI [1602] k. 348-348v.
 • 520 $a 410. "Carolo Sudermaniae duci Sigismundus III [...], Kraków 13 VIII 1602 k. 348v-349.
 • 520 $a 411. "Ex Castris ad Mex, 9 Augustii [1602] k. 350.
 • 520 $a 412. "Joannis Serni sub Felino in Livonia interempti epitaphium k. 350v. <Traiectus ventrem Sernius sub maenibus alti Felini intrepidus> [10 v.]
 • 520 $a 413. "Georgii Farensbechius palatini Vendensis epitaphium k. 350v. <Hic situs est Farensbechius tam pectore et armis magnus> [2 v.] <Aliud: Imberbis patriae fato exul regna exivi> [12 v.]
 • 520 $a 414. "Demitus Livonici exercitus in contributionum exactores k. 351. <Est gravis acris hyems est dura luesque famesque> [4 v.]
 • 520 $a 415. "Sigismundus III [...] Rudolpho II Romanorum imperatori, Kraków [1602] k. 351.
 • 520 $a 416. "Bernardo Maczeiowski episcopo Cracoviensi N. Piskorzewski [przekreślone] [inną ręką:] Joannes Zamoyski regni cancellarius, Biały Kamień 4 X 1602 k. 351.
 • 520 $a 417. "Sigismundo III [...] Robertus cardinalis Belarminus, Rzym [1602] k. 351-351v.
 • 520 $a 418. "Cyntius cardinalis Sancti Georgii Aldobrandinus Sigismundo III [...], Rzym [1602] k. 351v.
 • 520 $a 419. "Sigismundo III [...] Cardinalis de Camerino, Rzym [1602] k. 351v.
 • 520 $a 420. "Sigismundo III [...] Alexander Montaltus [Peretti] cardinalis, [Rzym 1602] k. 351v.
 • 520 $a 421. "Petrus cardinalis Aldobrandinus Sigismundo III [..., Rzym 1602] k. 351v-352.
 • 520 $a 422. "Cardinalis Salviatus Sigismundo III [...], Rzym [1602] k. 352.
 • 520 $a 423. "Sigismundo III [...] Rodolphus II Romanorum imperator, Praga 4 IX 1602 k. 352.
 • 520 $a 424. "Rudolpho II [...] Sigismundus III Poloniae rex, Kraków 6 X 1602 k. 352-352v.
 • 520 $a 374. Cieszy się, że w czasie, gdy on jest kanclerzem orderu Złotego Runa, król otrzymuje to odznaczenie.
 • 520 $a 377. Dziękuje za przyjęcie do bractwa Złotego Runa i za zwolnienie z niektórych artykułów.
 • 520 $a 378. Król stwierdza wręczenie mu Złotego Runa przez Franciszka de Amanda, rycerza i doradcę cesarskiego, z polecenia cesarza.
 • 520 $a 379. W sprawie jw.
 • 520 $a 380. Donosi o otrzymaniu orderu Złotego Runa.
 • 520 $a 381. Podziękowanie za order kanclerzowi kapituły.
 • 520 $a 382. Podziękowanie za order kanclerzowi kapituły.
 • 520 $a 383. Podziękowanie za order kanclerzowi kapituły.
 • 520 $a 384. Podziękowanie za order kanclerzowi kapituły.
 • 520 $a 386. List do króla Hiszpanii, przygotowany w kancelarii, wycofuje i przesyła inny.
 • 520 $a 387. Prosi o względy dla Franciszka de Amanda, który z wielką godnością sprawował funkcję posła przy wręczaniu orderu Złotego Runa.
 • 520 $a 388. Wyrazy współczucia z powodu śmierci Elżbiety, królowej Francji.
 • 520 $a 389. O napadzie na Inflanty i oblężeniu Rygi, o Siedmiogrodzie i Wołoszczyźnie.
 • 520 $a 390. Ponieważ wojska tureckie zajmują Węgry, w myśl paktów powinny być bezpieczne granice królestwa polskiego i Siedmiogrodu.
 • 520 $a 391. O opiekę nad Abrahamem N., który udaje się do Konstantynopola na naukę języka arabskiego.
 • 520 $a 392. O opiekę nad kupcem Achmetem, który razem z posłami udaje się do Konstantynopola.
 • 520 $a 393. Gratuluje wyboru na mistrza.
 • 520 $a 394. O zebraniu wojska w Ragnecie i jazdy kurońskiej do obrony brzegów morskich.
 • 520 $a 395. List z przypomnieniem więzów z rodziną królewską.
 • 520 $a 396. Wysyłając Bogusława Radoszewskiego Boxę do księcia Jerzego Fryderyka, polecił mu odwiedzić także księcia Jana Zygmunta.
 • 520 $a 397. Wysyła swego dworzanina, Bogusława Radoszewskiego Boxę i prosi, aby dali wiarę temu, co w imieniu króla im powie.
 • 520 $a 398. "Consiliaris ducatus Prussiae Sigismundus III [...], Wilno 16 VIII [1601] k. 344.
 • 520 $a 398. Dziękuje za pobór wojska w myśl paktu; w sprawie połączenia z wojskiem królewskim wysyła Benedykta Bucholza, ma je przejąć Jerzy Farensbach, woj. wendeński.
 • 520 $a 399. Mimo rozsiewanych plotek, wierzy w wierność księcia, a co do krzywd wojskowych wysyła dworzanina N. Bardowskiego.
 • 520 $a 400. Odebrał listy przez Michała Manteufla, z których poznał polecenia książąt; przez Manteufla wysyła odpowiedź.
 • 520 $a 401. Poleca Mikołaja Firleja udającego się na studia do Akademii w Orleanie.
 • 520 $a 402. Donosi, ze na uwolnienie Inflant wysyła z wojskiem kanclerza i hetmana Jana Zamoyskiego.
 • 520 $a 403. Jan Zamoyski i Stanisław Żółkiewski wzywają Karola do opuszczenia Inflant.
 • 520 $a 404. Dziękuje za wierność i stawianie oporu.
 • 520 $a 405. O ludzkie traktowanie jeńców i uprowadzonych niewiast.
 • 520 $a 406. Nie zamierza paktować o pokój, dopóki hetman nie przedstawi plenipotencji królewskiej; również sprawa wymiany jeńców.
 • 520 $a 407. W sprawie jw.
 • 520 $a 409. Stany bezskutecznie się zwracały do króla, aby przysłał do Szwecji swego syna, który by tu został wychowany w prawdziwej religii chrześcijańskiej.
 • 520 $a 410. Rozsiewa fałszywe wieści wśród poddanych, aby tylko dopiąć swego celu.
 • 520 $a 411. Chołamowski i Farensbach zdobyli w nocy zamek nadmorski i pokonali jego dowódcę.
 • 520 $a 415. O złagodzenie kary Jerzemu N., uwięzionemu w Pradze, podejrzanemu o zabójstwo.
 • 520 $a 416. Prosi o poparcie młodego Andrzeja Lugona.
 • 520 $a 417. Poleca królowi Krzysztofa Warszewickiego, kanonika krakowskiego.
 • 520 $a 418. W sprawie jw.
 • 520 $a 419. Jw.
 • 520 $a 420. Jw.
 • 520 $a 421. Jw.
 • 520 $a 422. Jw.
 • 520 $a 423. Prowincja mołdawska należy do cesarza, ponieważ poddał ją woj. Michał Raduł.
 • 520 $a 424. Odpowiedź w sprawie jw.
 • 520 $a 477. "In nomine Domini Amen. List Tureczky [Mehmeda III] do króla Jego Miłości [Zygmunta III], Konstantynopol 15 mensis Pegilech 1007 [1598] k. 378-380.
 • 520 $a 478. "Respons [Zygmunta III] na tenże list, b.m. [15]99 k. 380-381v.
 • 520 $a 479. "Exemplum faederis a S.R.M. [Sigismundo III cum Mehmedo III sultano Turcarum] sine novis conditinibus etc b.m. 7 V [11-20 XI 1597] k. 381v-384v.
 • 520 $a 480. "Exemplum faederis a S.R.M. [Sigismundo III] cum novis conditionibus, b.m., ok. 1597] k. 384v-388v.
 • 520 $a 481. "Litterae [Sigismundi III] ad Turcarum imperatorem [Mehmed III], Z obozu nad rzeką Gawią 16 X 1601 k. 388v-391.
 • 520 $a 482. "Instructia [...] Christophorowi Kochanowskiemu [do sułtana tureckiego Mehmeda III 1601 roku], b.m. [1601] k. 391v-394v.
 • 520 $a 483. "Ad Ibrahim bassam literae [Sigismundi III], Warszawa [15]99 k. 394v-395v.
 • 520 $a 484. "Ad Chalib Bassam [Sigismundus III], b.m., ok. 1599], 395v.
 • 520 $a 485. "[Wielki wezyr Hafiz Ahmed pasza do Zygmunta III]. Przeklat listu tureczkiego przez [...] Adriana Rembowskiego, b.m. [8-9 1601] k. 395v-397v.
 • 520 $a 486. "Exemplum faederis a Turcarum imperatore [Mehmed III] allatum per [...] Joannem Felicem Herburtum legatum A.R.M. [Sigismundi III] Anno Domini MDCIX [1599], b.m. k. 397v-403.
 • 520 $a 487. "Copia litterarum regis Persarum ad [...] regem Poloniae [Sigismundum III], b.m., ok. 1599] k. 404-404v.
 • 520 $a 488. "Paulus papa V [Sigismundo III ...], Rzym 3 X 1609 k. 404v-405.
 • 520 $a 489. "Paulus papa V [Constantiae reginae Poloniae], Rzym 3 X 1609 k. 405-405v.
 • 520 $a 490. "Exemplum litterarum Turcarum imperatoris [Achmeti I] ad S.R.M. [Sigismundum III] datarum in Konstantynopoli 1 X 1607 k. 406-406v.
 • 520 $a 491. "Exemplum litterarum Vesiri Bassae ad cancellarium regni Poloniae [Matthiam Pstrokoński], b.m. [1607] k. 406v-407.
 • 520 $a 492. "Exemplum litterarum S.R.M. [[Sigismundi III] ad imperatorem Turcarum [Achmetum I] quibus respondetur superioribus, b.m. [1607] k. 407-407v.
 • 520 $a 493. "Exemplum litterarum Turcarum imperatoris [Achmeti I] ad S.R.M. [Sigismundum III] Anno 1609 quas attulit Gregorius Kochański internuntius, Konstantynopol [1609] k. 407-408v.
 • 520 $a 494. "Bulla Pauli III concessionis juris patronatus aliquarum parochialium Ecclesiarum in diocesi Cracoviensi praefectis Ilczensi et Slavcoviensi, Rzym 16 VI 1535 k. 409-410v.
 • 520 $a 495. "R.P.D. Lancelloto de Ordine SDN [Pauli V] proponente Plocensem canonicatum et praebendam Veneris XXVI Martii MDCX [1610] pro [...] Stanislao Goczanowski contra [...] Stanislaum Skarszewski, Decisio [...] Sacrae Romanae Rotae auditorum, b.m., ok. 1610] k. 410v-412v.
 • 520 $a 496. "Episcopi Premisliensis [Laurentii Goślicki] nominatio, Warszawa [1591]. [Sigismundus III Poloniae rex Summo Pontifici Innocentio IX] k. 412v-413.
 • 520 $a 497. "Ad protectorem regni [Alexandrum cardinalem Montaltum Peretti] de eodem negotio [Sigismundus III ...], b.m. [1591] k. 413-414.
 • 520 $a 498. "Episcopi Chelmensis nominatio [Sigismundus III Clementi VIII Summo Pontifivi], b.m., ok. 1593] k. 414-414v.
 • 520 $a 499. "Ad protectorem regni [Alexandrum cardinalem Montaltum Peretti] de eodem negotio [Sigismundus III], b.m., ok. 1593] k. 414v-415.
 • 520 $a 500. "Gratulatio Pontifici Maximo [Gregorio XIV Sigismundi III Poloniae regis], Warszawa, ok. 1590] k. 416.
 • 520 $a 501. "[Ad Pontificem Maximum Gregorium XIV Sigismundus III], [Warszawa 1590] k. 416-416v.
 • 520 $a 502. "Protectori regni [Alexandro cardinali Montalto Peretti] Sigismundus III, [Warszawa 1590] k. 416v.
 • 520 $a 503. "[...] Cardinali Sfondrati [Sigismundus III], [Warszawa ok. 1590/91] k. 417.
 • 520 $a 504. "A S.C.M. [Rudolpho II] ad ordines regni, Praga 16 XI 1590 k. 417-417v.
 • 520 $a 505. "Clemens papa VIII, Rzym 6 XI 1602 k. 417v-419.
 • 520 $a 506. "Clemens papa VIII [Sigismundo III], Rzym 13 XII 1603 k. 419-420.
 • 520 $a 507. "Instructio legationis internuncio S.R.M. [Sigismundi III] ad [...] Hispaniae regem [Philippum IV] data Varsaviae die secunda Mensis Martii Anno Domini MDCXXIII [1623] k. 420-421.
 • 520 $a 508. "Instructio legationis internuncio S.R.M. ["Sigismundi III] a S.R.M. [Constantia] ad S. Hispaniae rege [Philippum IV], Serenissimam reginam nec non [...] Infantem hispaniae datam Soviae [?] die 11 Mensis Martii Anno Domini MDCXXIII k. 422-422v.
 • 520 $a 509. "Salutatio nomine Cathedralis Ecclesiae Plocensis Sigismundi III Poloniae regis, b.m.d. k. 423-424.
 • 520 $a 477. Pozwala królowi osadzić woj. siedmiogrodzkiego według swej woli, byle dopełnił on swoich obowiązków wobec Turcji.
 • 520 $a 478. Osadzi na Siedmiogrodzie Andrzeja Batorego, brata poległego Baltazara.
 • 520 $a 481. Zanim rozpocznie wojnę z najeźdźcą Inflant, chciałby mieć spokojne granice w Wołoszczyzną i Mołdawią.
 • 520 $a 483. Ponieważ wojska tureckie ruszyły na Węgry, król powołuje się na przymierze, ale wyraża obawy aby nie był zagrożony Siedmiogród.
 • 520 $a 484. Poleca Abrahama Krzewskiego wysłanego do Konstantynopola na naukę języka arabskiego.
 • 520 $a 487. Wyrazy przyjaźni i zawiadomienie o wysłaniu do papieża sługi Alikulibega z mnichem Franciszkiem.
 • 520 $a 488. Przesyła królowi błogosławieństwo z okazji wyprawy wojennej.
 • 520 $a 489. Pociesza królowę z powodu nieobecności króla będącego na wojnie z Moskwą.
 • 520 $a 490. Po śmierci Szymona Mohiły ma panować najstarszy z jego synów Michał.
 • 520 $a 491. Jw.
 • 520 $a 492. Otrzymał wiadomość o śmierci Szymona Mohiły i następstwie jego syna. Ma nadzieję, ze granice z królestwem będą bezpieczne.
 • 520 $a 493. Cieszy się z przyjaźni, ale uskarża się na napady Kozaków i Tatarów.
 • 520 $a 497. W sprawie zatwierdzenia Wawrzyńca Goślickiego na biskupstwo przemyskie.
 • 520 $a 498. O zatwierdzenie Stanisława Gomolińskiego, bpa kamienieckiego, na biskupstwo chełmskie.
 • 520 $a 500. Z powodu wyboru na papieża.
 • 520 $a 501. Poleca kardynała Jerzego Radziwiłła, który udaje się do papieża.
 • 520 $a 502. W sprawie jw.
 • 520 $a 503. Wyrazy szacunku od kardynała Jerzego Radziwiłła wyjeżdżającego do Rzymu do papieża Grzegorza XIV.
 • 520 $a 504. O wysłaniu legatów na sejm, między innymi biskupa wrocławskiego Andrzeja Jerina.
 • 520 $a 505. Zatwierdzenie święta św. Kazimierza w królestwie i na Litwie na dzień 4 marca pod rytem podwójnym, przy tym krótki życiorys świętego i modlitwy dla drugiego nokturnu brewiarza.
 • 520 $a 506. Pozwolenie na zatrzymanie przez sufragana łuckiego kanonikatu krakowskiego.
 • 520 $a 507. Obaj monarchowie muszą zwalczać tego samego wroga chrzescijaństwa; jeden od wschodu, drugi od zachodu; poza tym współczucie z powodu przedwczesnej smierci rodzica, Filipa III.
 • 520 $a 508. W sprawie jw.
 • 520 $a 425. "Sigismundo III [...] Clemens papa VIII, Rzym 16 IX 1602 k. 352v.
 • 520 $a 426. "Sigismundus Battoreus imperatori Romanorum [Rudolpho II], b.m. [1602] k. 352v-353.
 • 520 $a 427. "Sigismundo III [...] Clemens papa VIII, Rzym [1602] k. 353.
 • 520 $a 428. "Mattias Pstrokoński episcopus Premisliensis Stanislao Karnkowski archiepiscopo Gneznensi, Warszawa [1602] k. 353.
 • 520 $a 429. "Sigismundo III [...] Fridericus et Hernestus duces Stetinenses et Pomeraniae, Szczecin 1 X 1602 [! 1587] k. 354.
 • 520 $a 430. "Oratio eorundem [Jonatae Gutslaw et Petri Fobesii], b.m. 1 X [1587] k. 354-356v.
 • 520 $a 431. "Responsum [Sigismundi III] iisdem oratoribus ducum Pomeraniae, b.m. [1587] k. 356v.
 • 520 $a 432. "Petro cardinali Aldobrandino Sigismundus III Poloniae rex, b.m., ok. 1602] k. 357.
 • 520 $a 433. "Friderico [! Christiano IV] Angliae [! Daniae] regi Sigismundus III [...], b.m., ok. 1602] k. 357.
 • 520 $a 434. "Friderico et Hernesto ducibus Pomeraniae Sigismundus III [...], Kraków b.d. k. 357.
 • 520 $a 435. "Andreas Opalenski praepositus Plocensis magistratui Elbingensi, Kraków 14 I 1603 k. 357-357v.
 • 520 $a 436. "Cintius cardinalis Aldobrandinus Sigismundo III [...], Rzym, ok. 1603] k. 357v.
 • 520 $a 437. "Sigismundo III [...] Petrus cardinalis Aldobrandinus, b.m. [Rzym 1603] k. 357v.
 • 520 $a 438. "[...] Joannis Zamoyski supremi regni cancellarii de Livoniae provincia recuperanda sententia [inną ręką:] in comitiis Cracoviensibus, b.m. [1603] k. 358-358v.
 • 520 $a 439. "Sigismundo III [...] Christopherus comes et dominus Frisiae Orientalis, Bruksela 20 II 1603 k. 358v-359.
 • 520 $a 440. "Maximiliano archiduci Austriae Sigismundus III [...], Kraków 22 II 1603 k. 359.
 • 520 $a 441. "Georgio Friderico marchioni Brandenburgensi Sigismundus III [...], Kraków 22 II 1603 k. 359.
 • 520 $a 442. "Sigismundo III [...] Joannes comes [...] Frisiae Orientalis, b.m. 20 IV 1603 k. 359v.
 • 520 $a 443. "Joachimi Friderici marchionis Brandenburgensis in Prussia ducis legatio in conventu Cracoviensi, b.m. [1603], podpisani: Vedigo Reimar Gans Liber baro, Adamus a Seliben, Christophorus Berendorff, Joachimus Huebnerus k. 359v-361v.
 • 520 $a 444. "Ad hanc legationem oratorum Brandenburgensium SRM [Sigismundi III] responsum, b.m., ok. 1603] k. 361-362.
 • 520 $a 445. "SRM [Sigismundi III] iisdem oratoribus in scripto responsum porrectum, [Kraków 5 III 1603] k. 362-364.
 • 520 $a 446. "Replica oratorum Brandenburgensium ad superius responsum SRM [Sigismundi III], Kraków 5 III 1603 k. 364-364v.
 • 520 $a 447. "Rodolpho II imperatori Romanorum Sigismundus III [...], b.m. [603] k. 364-364v-365.
 • 520 $a 448. "Sigismundo III [...] sultanus Mechmet III Turcarum imperator, Konstantynopol [1603] k. 365.
 • 520 $a 449. "Sigismundo III Poloniae regi Ibrahimus Bassa, b.m., ok. 1603] k. 365-365v.
 • 520 $a 450. "Sultano Mechmet III chamo Turcarum imperatori Sigismundus III [...], b.m. [1603] k. 365v.
 • 520 $a 451. "Ibrahimo Bassae Sigismundus III [...], Warszawa [1603] k. 365v-366.
 • 520 $a 452. "Legatio nuntiorum Brandenburgensium, b.m., ok. 1605] k. 366-366v.
 • 520 $a 453. "Electori marchioni Brandenburgensi Joachimo Friderico Sigismundus III [...], Kraków, ok. 1605] k. 366v.
 • 520 $a 454. "SRM [Sigismundi III] ad legationem marchionis Brandenburgensis [Joachimi Friderici] responsum, [Kraków 1605] k. 367-367v.
 • 520 $a 455. "Civitatis [W]schoviensis pro retinendo templo atque ideo religione luterana ad SRM [Sigismundum III] supplicatio, b.m., ok. 1605] k. 367v.
 • 520 $a 456. "Ultima voluntas [...] Joannis Demetrii Solikowski archiepiscopi Leopoliensis, b.m., ok. 1603] k. 368-368v.
 • 520 $a 457. "Cyntio cardinali Aldobrandino Andreas Opalenski praepositus Plocensis, b.m., ok. 1606] k. 368v-369.
 • 520 $a 458. "Petro cardinali Aldobrandino Andreas Opalenski praepositus Plocensis, b.m., ok. 1606] k. 369.
 • 520 $a 459. "Clementi papae VIII Sigismundus III [...], Warszawa, ok. 1604/5] k. 369-369v.
 • 520 $a 460. "Andreas Opalenski praepositus Plocensis Clementi papae VIII, Radlin, ok. 1604/5] k. 369v.
 • 520 $a 461. "Clemens papa VIII Andreas Opalenski praeposito Plocensi, Rzym 22 V 1604 k. 369v-370.
 • 520 $a 462. "Petrus cardinalis Aldobrandinus Andreae Opalenski praeposito Plocensi, Rzym 29 V 1604 k. 370.
 • 520 $a 463. "Cyntius cardinalis Aldobrandinus Andreae Opalenski [...], Rzym 22 V 1604 k. 370.
 • 520 $a 464. "Claudio Rangonio nuntio Apostolico, episcopo Rigiensi, Andreas Opalenski praepositus Plocensis, Radlin, ok. 1604] k. 370.
 • 520 $a 465. "Mutio ipsius Claudii Rangonii secretario idem qui supra [Andreas Opalinski], Radlin, ok. 1604] k. 370-370v.
 • 520 $a 466. "Magistratui Elbingensi Andreas Opalenski [...], Kraków 14 X 1604 k. 370v.
 • 520 $a 467. "Claudio Rangonio nuntio Apostolico Andreas de Bnin Opalensky Praepositus Plocensis, [Kraków 1605] k. 370-371.
 • 520 $a 468. "Gratiarum actio pro collata aliqua dignitate aut honore k. 371-371v.
 • 520 $a 469. "Alia similis gratiarum actio k. 371v.
 • 520 $a 470. "Sigismundo III Poloniae regi Rudolphus [II] Romanorum imperator, Praga 15 II 1605 k. 372.
 • 520 $a 471. "List wymowny od pogrzebu k. 372.
 • 520 $a 472. "Sigismundus III [...] Christophoro comiti Frisiae Orientalis, Kraków 12 VI 1603 k. 372v.
 • 520 $a 473. "Sigismundus III [...] Alberto archiduci Austriae, Kraków 13 VI 1603 k. 372v-373.
 • 520 $a 474. "Clemens papa VIII Summus Pontifex, Rzym 9 VIII 1603 k. 374v.
 • 520 $a 475. "Oratio per [...] Georgium Ossoliński palatinum Sendomiriensem habita ad Jacobum Britaniae regem anno 1621, b.m. [Londyn 1621] k. 375-376.
 • 520 $a 476. "Clementi papae VIII Joannes Zamoyski cancellarius regni Poloniae, Zamość 14 I 1605 k. 376v-377.
 • 520 $a 425. Poleca Aleksandra i Konstantego Zasławskich, którzy godnie zachowywali się na dworze papieskim.
 • 520 $a 426. Prosi cesarza o przebaczenie i ucieka się pod jego opiekę.
 • 520 $a 427. O poparcie dla Samuela Zborowskiego, dworzanina papieskiego, który wraca do kraju.
 • 520 $a 428. Donosi, że król obdarzył go biskupstwem przemyskim i dwoma probostwami.
 • 520 $a 429. Sprawy przedstawiają dwaj radcy, Jonatas Gutslaw i Piotr Fobesius.
 • 520 $a 430. Gratulują zwycięstwa nad Karolem Sudermańskim i upragnionego pokoju dla Inflant.
 • 520 $a 431. Podziękowanie za gratulacje.
 • 520 $a 432. Dziękuje kardynałowi za poparcie u papieża sprawy Adama N., sekretarza króla.
 • 520 $a 433. Jerzy Mulner udaje się do króla duńskiego dopominać się o sprawiedliwość od Duńczyków dla Dawida Konarskiego, opata oliwskiego.
 • 520 $a 434. Interwencja w sprawie pieniędzy należnych Dawidowi Konarskiemu, opatowi oliwskiemu.
 • 520 $a 435. O zapłatę do dnia 11 XI pieniedzy pożyczonych magistratowi przez jego ojca.
 • 520 $a 436. W sprawie Krzysztofa Warszewickiego: obiecany mu kanonikat został dany Mikołajowi N.
 • 520 $a 437. O zapewnienie Fabianowi Konopackiemu, który w Rzymie godnie pilnuje interesów królewskich, jakiegoś wakującego beneficium.
 • 520 $a 439. Ofiaruje królowi swoje usługi wojskowe.
 • 520 $a 440. Prosi o przywrócenie do łask Węgra Jana Kereki.
 • 520 $a 441. O poparcie spraw Damranuskich [!] przeciw Wojciechowi Krewiczowi.
 • 520 $a 442. O przykrościach spowodowanych przyjęciem wiary katolickiej.
 • 520 $a 445. Sprawy stosunków królestwa z księstwem pruskim.
 • 520 $a 446. Sprawa jw.
 • 520 $a 447. Dziękuje za życzliwość dla swego posłą w Pradze, Michała Sędziwoja.
 • 520 $a 448. Mojżesz Siculus z Siedmiogrodu poddał się Turcji, Szymon Mihiła mianowany został wojewodą mołdawskim.
 • 520 $a 449. Mołdawia została przywrócona Szymonowi, a Mojżeszowi Siedmiogród.
 • 520 $a 450. Przyjął do wiadomości fakt przywrócenia tronu mołdawskiego Szymonowi Mohile.
 • 520 $a 451. W sprawie jw.
 • 520 $a 452. O rządy po chorym Albrechcie Fryderyku.
 • 520 $a 453. Posyła do księcia delegację z odpowiedzią.
 • 520 $a 454. Kuratela nad Albrechtem Fryderykiem, homagium Joachima Fryderyka.
 • 520 $a 457. Prosi o poparcie u papieża i króla w sprawie biskupstaw poznańskiego, po śmierci Wawrzyńca Goślickiego.
 • 520 $a 458. Jw.
 • 520 $a 459. Cieszy się, że nastała zgoda między Stolicą Apostolską a rządcą Sabaudii dla dobra całego chrześcijaństwa.
 • 520 $a 460. Przypomina o doznawanej życzliwości w czasie pobytu na dworze papieskim i poleca się na przyszłość.
 • 520 $a 461. Zapewnia o dalszej życzliwości pamięci.
 • 520 $a 462. Nuncjusz otrzymał polecenie papieża poparcia go przed królem.
 • 520 $a 463. Jw.
 • 520 $a 464. Poleca nuncjuszowi swoje sprawy.
 • 520 $a 465. Poleca się sekretarzowi.
 • 520 $a 466. O uregulowanie długu pieniężnego.
 • 520 $a 467. Poleca swoje sprawy i donosi, że mimo jego starań sufraganem poznańskim został Jan Gliński.
 • 520 $a 468. Formularz.
 • 520 $a 469. Formularz.
 • 520 $a 470. Sprawy węgierskie i siedmiogrodzkie.Tekst b. słabo czytelny.
 • 520 $a 471. Formularz.
 • 520 $a 472. Chwali jego doświadczenie wojenne, które może wyjść na pożytek rzeczypospolitej chrześcijańskiej.
 • 520 $a 473. Poleca mu Krzysztofa, hrabiego Fryzji.
 • 520 $a 474. Duchowni wszelkich godności mogą brać udział w naradach nad karą śmierci, nie mogą jednak wydawać wyroków śmierci i pod nimi się podpisywać.
 • 520 $a 476. W imieniu całej szlachty przeciw małżeństwu króla z siostrą zmarłej żony, Konstancją.
 • 530 $d Mf 2435
 • 530 $d Mf 1117
 • 530 $d CD 93a
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Łac., pol.
 • 561 $w Opalińscy
 • 561 $a Z Biblioteki Poryckiej T. Czackiego $m Poryck $w Biblioteka Porycka $w Czacki Tadeusz (1765-1813)
 • 561 $a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego $d BK II,119 $d BK Dz. Hist. 118 $w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 581 $a 125. Druk: P. Champion: Letters de Henri III. T. 1. Paris 1959, s. 360-362. $a 125. Druk: E.H.V. Noailles: Henri de Valois... T. 3. Paris 1867, s. 600-601. $a 124. Druk: A. Gwagnin: Rerum Polonicarum tomi tres. T. 1. Frankfurt a/M 1584, s. 173-175. $a 124. Druk: N. J. Pistorius: Poloniae historiae corpus. T. 3. Bazylea 1582, s. 99-100. $a 123. Druk: A. Gwagnin: Rerum Polonicarum tomi tres. T. 1. Frankfurt a/M 1584, s. 173. $a 123. Druk: N. J. Pistorius: Poloniae historiae corpus. T. 3. Bazylea 1582, s. 99. $a 123. Druk: P. Champion: Letters de Henri III. T. 1. Paris 1959, s. 352. $a 122. Druk: A. Gwagnin: Rerum Polonicarum tomi tres. T. 1. Frankfurt a/M 1584, s. 173. $a 122. Druk: N. J. Pistorius: Poloniae historiae corpus. T. 3. Bazylea 1582, s. 99. $a 122. Druk: P. Champion: Letters de Henri III. T. 1. Paris 1959, s. 353. $a 121. Druk: P. Champion: Letters de Henri III. T. 1. Paris 1959, s. 351-352. $a 120. Druk: P. Champion: Letters de Henri III. T. 1. Paris 1959, s. 350-351. $a 120. Druk: N. J. Pistorius: Poloniae historiae corpus. T. 3. Bazylea 1582, s. 98-99. $a 120. Druk: A. Gwagnin: Rerum Polonicarum tomi tres. T. 1. Frankfurt a/M 1584, s. 171-172. $a 119. Druk: Relacye nuncjuszów apostolskich. T. 1. Berlin 1864, s. 236-237. $a 119. Druk: Druk: P. Champion: Letters de Henri III. T. 1. Paris 1959, s. 349-350. $a 119. Druk: S. Karnkowski: Epistolae Illustrium virorum. Cracoviae 1578 k. S4v-T. $a 119. Druk: A. Gwagnin: Rerum Polonicarum tomi tres. T. 1. Frankfurt a/M 1584, s. 169-170. $a 119. Druk: N. J. Pistorius: Poloniae historiae corpus. T. 3. Bazylea 1582, s. 98. $a 118. Druk: Relacye nuncjuszów apostolskich. T. 1. Berlin 1864, s. 277-279. $a 118. Druk: A. Gwagnin: Rerum Polonicarum tomi tres. T. 1. Frankfurt a/M 1584, s. 166-169. $a 118. Druk: N. J. Pistorius: Poloniae historiae corpus. T. 3. Bazylea 1582, s. 97-98. $a 118. Druk: P. Champion: Letters de Henri III. T. 1. Paris 1959, s. 346-348. $a 118. Druk: E.H.V. Noailles: Henri de Valois... T. 3. Paris 1867, s. 598-600. $a 110. Druk: S. Hosius: Opera omnia. T. 2. Coloniae 1584, s. 342-344. $a 108. Druk: S. Hosius: Opera omnia. T. 2. Coloniae 1584, s. 381-382. $a 107. Druk: S. Hosius: Opera omnia. T. 2. Coloniae 1584, s. 383-384. $a 105. Druk: Zrodlopisma do dziejów unii Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz. 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 92-101. $a 104. Druk: Zrodlopisma do dziejów unii Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz. 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 63-66. $a 103. Druk: M. Wiszniewski: Historia literatury polskiej. T. 9. Kraków 1857, s. 427-432. $a 103. Druk: Wybór mów staropolskich... Zebrał A. Małecki... Kraków 1860, s. 38-44. $a 103. Druk: Rzecz, którą uczynił do najmocniejszego króla Zygmunta Augusta i do wszystkiej Rady koronnej urodzony pan Rafał Leszczyński... w Piotrkowie na walnym sejmie dnia 30 XI [1562], b.m.d. k. 6 nlb. $a 86. Druk: Akta poselskie i korespondencye Franciszka Krasińskiego 1558-1576. Wyd. J. Janicki. Kraków 1872, s. 5-8.
 • 581 $a 38. Druk: ||Acta Tomiciana. T. 6, nr 126. $a 36. Druk: ||Acta Tomiciana. T. 6, nr 129. $a 35. Druk: ||Acta Tomiciana. T. 6, nr 128. $a 34. Druk: Acta Tomiciana. T. 7, nr 95. $a 33. Druk: ||Acta Tomiciana. T. 6, nr 200. $a 30. Druk: ||Acta Tomiciana. T. 6, nr 189. $a 26. Druk: ||Acta Tomiciana. T. 6, nr 17. $a 25. Druk: ||Acta Tomiciana. T. 6, nr 22. $a 24. Druk: ||Acta Tomiciana. T. 5, nr 431. $a 21. Druk: ||Acta Tomiciana. T. 5, nr 314. $a 20. Druk: ||Acta Tomiciana. T. 5, nr 375. $a 18. Druk: ||Lanz K.: |Korrespondenz des Kaisers Karl V. Leipzig 1844, nie notuje tego listu. $a 18. Druk: ||Acta Tomiciana. T. 9, nr 236. $a 16. Druk: ||Acta Tomiciana. T. 12, nr 56. $a 15. Druk: ||Acta Tomiciana. T. 12, nr 55. $a 14. Druk: ||Acta Tomiciana. T. 6, nr 119. $a 13. Druk: ||Acta Tomiciana. T. 12, nr 91. $a 12. Druk: ||Acta Tomiciana. T. 12, nr 90. $a 10. Druk: ||Acta Tomiciana. T. 6, nr 171. $a 9. Druk: ||Acta Tomiciana. T. 9, nr 115. $a 8. Druk: ||Niemcewicz J. U.: |Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze. T. 4. Warszawa 1822, s. 21-26. $a 8. Druk: ||Acta Tomiciana. T. 6, nr 190. $a 7. Druk: ||Acta Tomiciana. T. 6, nr 214. $a 4. Druk: ||Acta Tomiciana. T. 5, nr 429. $a 3. Druk: ||Acta Tomiciana. T. 5, nr 418. $a 2. Druk: ||Acta Tomiciana. T. 5, nr 438. $a Druk.: ||Pamiętnik Literacki, 28, s. 472-474
 • 581 $a 41. Druk: ||Allen P. S., |Allen H. M., |Garrod H. W.: |Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami. T. 6. Oxford 1926, nr 1629. $a 41. Druk: ||Desiderii Erasmi Roterodami Epistolarum opus [...] Bazylea 1538, s. 577. $a 41. Druk: ||Acta Tomiciana. T. 7, nr 103.
 • 581 $a 85. Druk: Akta poselskie i korespondencye Franciszka Krasińskiego 1558-1576. Wyd. J. Janicki. Kraków 1872, s. 4-5. $a 84. Druk: Akta poselskie i korespondencye Franciszka Krasińskiego 1558-1576. Wyd. J. Janicki. Kraków 1872, s. 3-4. $a 81. Druk: Akta poselskie i korespondencye Franciszka Krasińskiego 1558-1576. Wyd. J. Janicki. Kraków 1872, s. 3. $a 71. Druk: W. POciecha: arcybiskup Mikołaj Dzierzgowski. "Nasza Przeszłość" Z. 2:1947, s. 77-78, fragment. $a 67. Druk: W. Wisłocki: Korespondencja A. Zebrzydowskiego. Kraków 1878, s. 539-541. $a 66. Druk: W. Wisłocki: Korespondencja A. Zebrzydowskiego. Kraków 1878, s. 537-539. $a 58. Druk: A. Gwagnin: Rerum Polonicarum tomi tres. T.3. Franfurt a/M 1584, s. 515-522. $a 58. Druk: N. J. Pistorius: Polonicae historiae corpus. T. 3. Bazylea 1582, s. 1-3. $a 58. Druk: Acta Tomiciana. T. 3, nr 246. $a 56. Druk: A. Krzycki: Encomia Lutheri... Kraków H. Wietor 1524 k. A2-A3v. $a 56. Druk: Acta Tomiciana. T. 6, nr 248. $a 55. Druk: Acta Tomiciana. T. 7, nr 113. $a 53. Druk: Stanisława Łaskiego wojewody sieradzkiego prace naukowe i dyplomatyczne. Wyd. M. Malinowski. Wilno 1864, s. CXX-CXXXII. $a 53. Druk: J. Ch. Lünig: Orationes procerum Europae... Lipsiae 1715, s. 285-291. $a 52. Druk: Acta Tomiciana. T. 7, nr 33. $a 51 b. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. C. Morawski. Cracoviae 1888, s. 105 III, 11. $a 51 b. Druk: H. Wietor Kraków 1525 k. k. A4-B4. $a 51 b. Druk: Acta Tomiciana. T. 7, cz. 2, nr 33. $a 51 a. Druk: Stanislai Hosii Epistolae... Ed. F. Hipler, V. Zakrzewski. T. 1. Cracoviae 1879, s. CXXXVI. $a 51 a. Druk: H. Wietor Kraków 1525 k. A4-B4. $a 51 a. Druk: Acta Tomiciana. T. 7, cz. 2, nr 33. $a 49. Druk: A. Krzycki: Oratio in postulando ad regnum Sigismundo secundo... Kraków M. Szarffenberg po 6 I 1530. $a 49. Druk: Acta Tomiciana. T. 12, nr 8. $a 47. Druk: H. Wietor, Kraków 1524 k. A3v-Byv. $a 47. Druk: Encomia Lutheri... in Lutherum oratio. Kolonia P. Quentell 1524 k. A2-A4, B1v. $a 43. Druk: Acta Tomiciana. T. 17, nr 457. $a 42. Druk: K. Miaskowski: "Jahrbuch für Philospophie" 15: Padeborn 1900, s. 1900-200. $a 42. Druk: P. S. Allen, H. M. Allen, H. W. Garrod: Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami. T. 6. Oxford 1926, nr 1652. $a 42. Druk: Acta Tomiciana. T. 7, nr 104.
 • 581 $a 155. Druk: Archiwum Jana Zamoyskiego. T. 4. Kraków 1948, s. 111-112. $a 152. Druk: Joannis Długosii seu Longini Historiae Polonicae. T. 2. Lipsk 1712, s. 1754-1755. $a 150. Druk: A. Pawiński: Początki panowania w Polsce Stefana Batorego 1575-1577. Warszawa 1877, w wersji obszerniejszej. $a 150. Druk: Volumina legum. T. 2. Warszawa 1733, s. 892-894. $a 147. Druk: A. Mosbach: Wiadomości do dziejów polskich z Archiwum Prowincji Śląskiej. Wrocław 1860, s. 113. $a 146. Druk: A. Mosbach: Wiadomości do dziejów polskich z Archiwum Prowincji Śląskiej. Wrocław 1860, s. 112-113. $a 144. Druk: Sigismundi Augusti Poloniarum regis epistolae, legationes et responsa... Ed. J.B. Menckenius. Lipsiae 1703, s. 90-95, w jęz. łacińskim. $a 135. Druk: S. Hosius: Opera omnia. T. 2. Coloniae 1584, s. 375-378. $a 134. Druk: S. Hosius: Opera omnia. T. 2. Coloniae 1584, s. 380-381. $a 132. Druk: S. Hosius: Opera omnia. T. 2. Coloniae 1584, s. 336-337. $a 131. Druk: S. Hosius: Opera omnia. T. 2. Coloniae 1584, s. 336. $a 129. Druk: S. Hosius: Opera omnia. T. 2. Coloniae 1584, s. 376-378. $a 128. Druk: E.H.V. Noailles: Henri de Valois... T. 3. Paris 1867, s. 617-619. $a 127. Druk: S. Hosius: Opera omnia. T. 2. Coloniae 1584, s. 399-400.
 • 581 $a 268. Druk: Scriptores rerum Polonicarum. T. 20. Kraków 1907, s. 11-15. $a 262. Druk: N. Reusner: Epistolarum Turcicarum liber 9-11. Frankfurt a/M. 1599, s. 170-171. $a 262. Druk: De negocio Moldavico epistolae Clementis XII papae ad... regem Poloniae Sigismundum III. Rostock 1595 k. B-B2. $a 260. Druk: De negocio Moldavico epistolae Clementis XII papae ad... regem Poloniae Sigismundum III. Rostock 1595. $a 260. Druk: Ad Serenissimum Poloniae et Sueciae regem Sigismundum III duae epistolae... Clementis VIII. B.m. 1596. $a 260. Druk: A. Theiner: La Suede et la Saint-Siepe... T.3. Paris 1842, s. 230-232. $a 237. Druk: S. Bodniak: Dwa listy Szymonowicza. "Pamiętnik Literacki" 28:1931, s. 474.
 • 581 $a 192. Druk: Archiwum Jana Zamoyskiego. T. 4. Kraków 1948, s. 232-235. $a 180. Druk: Ordinum Regni Poloniae... ad diversos principes Christianos legationes, epistolae responsa... Cracoviae 1587 k. B3v-B4, w wersji nieco odmiennej. $a 179. Druk: Sigismundi Augusti Poloniarum regis epistolae, legationes et responsa... Ed. J.B. Menckenius. Lipsiae 1703, s. 576-577. $a 179. Druk: Archiwum Jana Zamoyskiego. T. 4. Kraków 1948, s. 136-137. $a 178. Druk: Archiwum Jana Zamoyskiego. T. 4. Kraków 1948, s. 127-129.
 • 581 $a 303. Druk: "Biblioteka Warszawska", T. 2:1887, s. 10-12. $a 303. Druk: "Dziennik Warszawski", T. 9:1827, s. 125-130. $a 303. Druk: Scriptores rerum Polonicarum... T. 20, s. 125-130. $a 303. Druk: Wybór mów staropolskich świeckich i innych... Kraków 1860, s. 94-95. $a 300. Druk: "Biblioteka Warszawska", T. 2:1887, s. 6-8. $a 300. Druk: "Dziennik Warszawski", T. 9:1827, s. 132-134. $a 300. Druk: Scriptores rerum Polonicarum. T. 20, s. 21-27.
 • 581 $a 355. Druk: S. Bodniak: Dwa listy Szymanowicza. "Pamiętnik Literacki" 28:1931, s. 473-474. $a 348. Druk: Materiały do dziejów piśmiennictwa polskiego... Wyd. T. Wierzbowski. T. 1. Warszawa 1900, s. 320 nr 468. $a 341. Pacificationis inter... domum Austriacam... ac Regem Poloniae et ordines regni... Kraków Mik. Szarffenberg 1590 k. Mv-N3. $a 340. Druk: Pacificationis inter... domum Austriacam... ac Regem Poloniae et ordines regni... Kraków Mik. Szarffenberg 1590 k. Mv-Q2v, dokumenty strony polskiej.
 • 581 $a 408. Druk: Suada Latina... Lublin 1747, s. 2-3. $a 408. Druk: Niemcewicz: Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze. T. 1. Warszawa 1822, s. 236.
 • 581 $a 482. Druk: J.U. Niemcewicz: Zbiór pamiętników o dawnej Polszcze. T. 5. Puławy 1830, s. 389-396.
 • 581 $a 475. Druk w tłumaczeniu polskim: Mowy Jerzego Ossolińskiego... Warszawa 1784, s. 1-15. $a 475. Druk: Mercurius Sarmatiae... Orationes a... Georgio... Ossoliński habitae... Brunsbergae 1730, s. 20-27. $a 456. Druk: Adiunctum Testamenti... Joannis Demetrii Solikowski... Kraków J. Sibeneycher 1603.
 • 600 $a Czarnkowska, Anna Elżbieta ze Zborowskich 1v. Opalińska
 • 600 $a Dalberg, Wolfgang von $c arcybiskup Moguncji $d (1538-1601)
 • 600 $a Krewicz, Wojciech
 • 600 $a López de Mendoza y Mendoza, Iñigo $d (1512-1580)
 • 600 $a Ludwik Węgierski $c (król Węgier i Polski ; $d 1326-1382)
 • 600 $a Lugon, Andrzej $d 17 w.
 • 600 $a Maciej $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1557-1619)
 • 600 $a Maciejowski, Bernard $c (prymas Polski ; $d 1548-1608)
 • 600 $a Maksymilian $b I $c (książę bawarski ; $d 1573-1651)
 • 600 $a Maksymilian $b I $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1459-1519)
 • 600 $a Malaspina, Germanico $d (ca 1547-1603)
 • 600 $a Maltzan, Joachim von $d (1492-1556)
 • 600 $a Manteuffel, Michał $c poseł kurlandzki
 • 600 $a Maria $c (królowa Czech i Węgier ; $d 1505-1558)
 • 600 $a Maria Anna Bawarska $c (arcyksiężna austriacka ; $d 1551-1608)
 • 600 $a Marszewski, Jan z Bużenina $c podsędek kaliski $d (-?1620)
 • 600 $a Mehmed $b III $c (sułtan Imperium Osmańskiego ; $d 1566-1603)
 • 600 $a Mendoza y Bovadilla, Francisco $c arcybiskup Walencji, kardynał $d (1508-1566)
 • 600 $a Mentuati, Camillo $c nuncjusz papieski $d (?-1560)
 • 600 $a Michał Waleczny $c (hospodar wołoski ; $d 1557-1601)
 • 600 $a Mielecki, Mikołaj $c wojewoda podolski, hetman wielki koronny $d (ca 1540-1585)
 • 600 $a Mohiła, Michał $c hospodar mołdawski
 • 600 $a Mohiła, Szymon $c hospodar mołdawski
 • 600 $a Mulner, Jerzy $c poseł do Danii
 • 600 $a Mutius $c sekretarz nuncjusza Claudio Rangoni
 • 600 $a Myszkowski, Piotr $c biskup krakowski, podkanclerz koronny $d (1510-1591)
 • 600 $a Niemsta, Samuel $c poseł województwa mińskiego $d (1570-?)
 • 600 $a Northumberland $c hrabina
 • 600 $a Opalińska, Katarzyna $d (1548-1601)
 • 600 $a Opaliński, Andrzej $c biskup poznański $d (1575-1623)
 • 600 $a Opaliński, Andrzej $c marszałek wielki koronny, starosta generalny wielkopolski $d (1540-1593)
 • 600 $a Opaliński, Piotr $c kasztelan gnieźnieński, ochmistrz dworu $d (ca 1480-1551)
 • 600 $a Opaliński, Piotr $c krajczy koronny $d (1566-1600)
 • 600 $a Opaliński z Bnina, Sebastian $c prepozyt poznański, kaliski $d (1485-1538)
 • 600 $a Osório, Jerónimo $c biskup silweński $d (1506-1580)
 • 600 $a Ossoliński, Jerzy $c kanclerz wielki koronny, wojewoda sandomierski $d (1595-1650)
 • 600 $a Ostroróg, Jan $c wojewoda poznański $d (1565-1622)
 • 600 $a Paretti, Alessandro Monte Alto de $c kardynał $d (1571-1623)
 • 600 $a Paweł $b III $c (papież ; $d 1468-1549)
 • 600 $a Paweł $b IV $c (papież ; $d 1478-1559)
 • 600 $a Paweł $b V $c (papież ; $d 1552-1621)
 • 600 $a Pawłowski, Stanisław $c biskup Ołomuńca $d (ca 1542-1598)
 • 600 $a Pierbenedetti, Mariano $c biskup Frascati, kardynał Camerino $d (1538-1611)
 • 600 $a Pisano, Alfonso $c biskup Sancta Severina $d (1586-1623)
 • 600 $a Piskorzewski, Mateusz $d (ca 1544-1603)
 • 600 $a Piso, Giacomo $c dyplomata węgierski, legat papieski
 • 600 $a Podlodowski, Stanisław Lupa $c stolnik sandomierski $d (?-1550)
 • 600 $a Protasewicz, Walerian $c biskup wileński $d (ca 1505-1579)
 • 600 $a Przerębski, Jan $c (prymas Polski ; $d 1519-1562)
 • 600 $a Pstrokoński, Maciej $c kanclerz wielki koronny, biskup przemyski, kujawski $d (ca 1553-1609)
 • 600 $a Pulleo, Joannes Antonius $c nuncjusz apostolski na Węgrzech
 • 600 $a Puteus $c kardynał
 • 600 $a Radoszewski, Bogusław $c dworzanin królewski
 • 600 $a Radu, Mihnea $c (hospodar mołdawski i wołoski ; $d 1586-1626)
 • 600 $a Radziwiłł, Jerzy $c biskup krakowski, kardynał, gubernator Inflant $d (1556-1600)
 • 600 $a Radziwiłł, Mikołaj Krzysztof $c marszałek wielki litewski, wojewoda wileński $d (1549-1616)
 • 600 $a Ramin $c kanclerz księcia szczecińskiego Jana Fryderyka
 • 600 $a Rangoni, Claudio $c nuncjusz papieski w Polsce $d (1559-1621)
 • 600 $a Rechenberg, Melchior von $d (1545-1625)
 • 600 $a Reimar, Vedigo $c poseł brandenburski
 • 600 $a Rembowski, Adrian $c sekretarz królewski, dyplomata, tłumacz $d (?-po 1601)
 • 600 $a Reszka, Stanisław $c sekretarz królewski, protonotariusz apostolski, dyplomata $d (1544-1600)
 • 600 $a Rozdrażewski, Hieronim $c biskup włocławski $d (1546-1600)
 • 600 $a Rożnowski, Jan $c doradca arcyksięcia Maksymiliana
 • 600 $a Rudolf $b II $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1552-1612)
 • 600 $a Salviati, Antonio Maria $c kardynał $d (1537-1602)
 • 600 $a Salza, Jakub von $c biskup wrocławski $d (1481-1532)
 • 600 $a Sędziwój, Michał $d 16 w.
 • 600 $a Sekler, Mozes $c pretendent do tronu siedmiogrodzkiego
 • 600 $a Seliben, Adam $c poseł brandenburski
 • 600 $a Serny, Jan
 • 600 $a Sfondrati, Paulo Emilio $c kardynał $d (1560-1618)
 • 600 $a Sinan $c pasza $d 16 w.
 • 600 $a Skarszewski, Stanisław $c dworzanin królewski $d (1602-1685)
 • 600 $a Skrzetuski, Marcin $c sekretarz królewski $d (?-ca 1613)
 • 600 $a Solikowski, Jan Dymitr $c arcybiskup lwowski $d (1539-1603)
 • 600 $a Sparre Erik $c poseł szwedzki na dworze Zygmunta III
 • 600 $a Stadnicki, Stanisław $d 16-17 w.
 • 600 $a Stanisław $c (św. ; $d ca 1030-1079)
 • 600 $a Staroźrebski Sobiejuski, Wojciech $c biskup chełmski,przemyski $d (ca 1517-1589)
 • 600 $a Stefan Batory $c (król Polski ; $d 1533-1586)
 • 600 $a Sykstus $b V $c (papież ; $d 1520-1590)
 • 600 $a Szathmary, György $c arcybiskup ostrzyhomski $d (ca 1457-1524)
 • 600 $a Szydłowiecki, Krzysztof $c kasztelan krakowski, kanclerz wielki koronny $d (1467-1532)
 • 600 $a Szymonowic, Szymon $d (1558-1629)
 • 600 $a Tarnowski, Jan $c (prymas Polski ; $d 1550-1605)
 • 600 $a Tęczyński, Jan $c podkomorzy krakowski, kasztelan wojnicki $d (?-1593)
 • 600 $a Tiranni, Felice $c kardynał Urbino $d (1508-1578)
 • 600 $a Tomicki, Mikołaj $c proboszcz katedry krakowskiej, kanonik kaliski
 • 600 $a Tylicki, Piotr $c biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski $d (1464-1535)
 • 600 $a Tyzenhaus, Jan $d 16 w.
 • 600 $a Uchański, Jakub $c (prymas Polski ; $d 1502-1581)
 • 600 $a Uchański, Paweł $c starosta drohobycki, poseł do Turcji
 • 600 $a Warszewicki, Krzysztof $d (1543-1603)
 • 600 $a Wilhelm $b V Pobożny $c (książę Bawarii ; $d 1548-1626)
 • 600 $a Wilhelm Kettler $c (książę Kurlandii i Semigalii ; $d 1574-1640)
 • 600 $a Władysław $b IV $c (król Polski ; $d 1595-1648)
 • 600 $a Wolski, Mikołaj $c starosta krzepicki, marszałek wielki koronny $d (1553-1630)
 • 600 $a Wołucki, Paweł $c biskup kamieniecki, łucki, kujawski $d (1560-1622)
 • 600 $a Zachariasz $c poseł arcyksięcia Ferdynanda
 • 600 $a Zamoyski, Jan $c kanclerz wielki koronny, hetman wielki koronny $d (1542-1605)
 • 600 $a Zamoyski, Jerzy $c biskup chełmski $d (?-1621)
 • 600 $a Zaremba, Jan z Kalinowy $c dworzanin, sekretarz królewski $d (?-1523)
 • 600 $a Zasławski, Aleksander $c kasztelan wołyński, wojewoda kijowski $d (po 1577-1629)
 • 600 $a Zasławski, Konstanty $c wojewodzic podlaski $d (ca 1585-1615)
 • 600 $a Zborowski, Andrzej $c marszałek nadworny koronny $d (?-1598)
 • 600 $a Zborowski, Krzysztof $c podczaszy koronny $d (?-1593)
 • 600 $a Zborowski, Piotr $c wojewoda sandomierski $d (?-1580)
 • 600 $a Zborowski, Samuel $c rotmistrz królewski $d (ca 1540-1584)
 • 600 $a Zebrzydowski, Andrzej $c biskup włocławski, krakowski $d (1496-1560)
 • 610 $a Cystersi $y 16 w. $z Oliwa
 • 610 $a Joannici $y 16 w.
 • 610 $a Norbertanie Witów $y 16 w.
 • 610 $a Sejm $y 1530
 • 610 $a Sejm $y 1603 $z Kraków
 • 610 $a Sejm $y 1597 $z Warszawa
 • 610 $a Sejm $y 1590 $z Warszawa
 • 610 $a Sejm $y 1591 $z Warszawa
 • 610 $a Sejm $y 1589 $z Warszawa pacyfikacyjny
 • 610 $a Sejm $y 1587 $z Warszawa
 • 610 $a Sejm $y 1573
 • 610 $a Sejm $y 1562-1563 $z Piotrków
 • 610 $a Sejm $y 1553 $z Kraków
 • 610 $a Sejm $y 1548 $z Piotrków
 • 610 $a Sejm $y 1529 $z Warszawa
 • 610 $a Sejm Rzeszy $y 1457-1458
 • 610 $a Sejm szwedzki $y 1598
 • 610 $a Sejm węgierski $y 1620
 • 610 $a Zakon maltański zob. Joannici
 • 611 $a Konfederacja 1573 warszawska
 • 650 $a Korespondencja dyplomatyczna $y 16-17 w.
 • 650 $a Dyplomacja $y 16-17 w.
 • 650 $a Listy łacińskie $y 16-17 w.
 • 651 $a Austria $y 16 w.
 • 651 $a Brandenburgia (Niemcy ; kraj związkowy) $y 16 w.
 • 651 $a Brandenburgia (Niemcy ; kraj związkowy) $y 16 w.
 • 651 $a Francja $y 16 w.
 • 651 $a Gdańsk (woj. pomorskie) - Oliwa $y 16 w.
 • 651 $a Hiszpania $y 16 w.
 • 651 $a Hiszpania $y 16 w.
 • 651 $a Łuck (Ukraina) $y 16 w.
 • 651 $a Lwów (Ukraina) $y 16 w.
 • 651 $a Mołdawia $y 16 w.
 • 651 $a Moskiewskie (państwo) $y 16 w.
 • 651 $a Nandor Alba zob. Belgrad
 • 651 $a Nieman (Rosja) $y 16 w.
 • 651 $a Niemcy $y 16 w.
 • 651 $a Niemcy $y 16 w.
 • 651 $a Padwa (Włochy) $y 16 w.
 • 651 $a Persja $y 16 w.
 • 651 $a Płock $y 16 w.
 • 651 $a Poswol (Litwa) $y 16 w.
 • 651 $a Poznań (woj. wielkopolskie) $y 16 w.
 • 651 $a Prusy Książęce $y 16 w.
 • 651 $a Przemęt (pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie) $y 16 w.
 • 651 $a Przemyśl (woj. podkarpackie) $y 16 w.
 • 651 $a Ragneta zob. Nieman
 • 651 $a Rewel zob. Tallinn
 • 651 $a Ryga (Łotwa) $y 16 w.
 • 651 $a Rzym (Włochy) $y 16 w.
 • 651 $a Rzym (Włochy) $y 16 w.
 • 651 $a Sabaudia (Francja) $y 16 w.
 • 651 $a Siedmiogród (Rumunia) $y 16 w.
 • 651 $a Siedmiogród (Rumunia) $y 16 w.
 • 651 $a Śląsk $y 16 w.
 • 651 $a Szczecin (woj. zachodniopomorskie) $y 16 w.
 • 651 $a Szwecja $y 16 w.
 • 651 $a Szwecja $y 16 w.
 • 651 $a Turcja $y 16 w.
 • 651 $a Turcja $y 16 w.
 • 651 $a Umbria (Włochy) $y 16 w.
 • 651 $a Warszawa (woj. mazowieckie) $y 16 w.
 • 651 $a Warta (rzeka) $y 16 w.
 • 651 $a Węgry $y 16 w.
 • 651 $a Węgry $y 16 w.
 • 651 $a Wenecja (Włochy) $y 16 w.
 • 651 $a Werona (Włochy) $y 16 w.
 • 651 $a Witów (gm. Kościelisko, pow. tatrzański, woj. małopolskie) $y 16 w.
 • 651 $a Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie) $y 16 w.
 • 651 $a Wolbórz (pow. piotrkowski, woj. łódzkie) $y 16 w.
 • 651 $a Wołoszczyzna $y 16 w.
 • 651 $a Wołoszczyzna $y 16 w.
 • 651 $a Wrocław (woj. dolnośląskie) $y 16 w.
 • 651 $a Wschowa (woj. lubuskie) $y 16 w.
 • 653 $a Wojny włoskie 16 w.
 • 653 $a wojny polsko-szwedzkie 17 w.
 • 653 $a wojny polsko rosyjskie 17 w.
 • 653 $a wojny polsko-mołdawskie 16 w.
 • 653 $a traktat 1597-1599 polsko-turecki
 • 653 $a traktat 1557 polsko-inflancki
 • 653 $a traktat 1589 polsko-austriacki
 • 653 $a handel 16 w.
 • 653 $a intercyzy 16 w.
 • 653 $a liga antyturecka
 • 653 $a podatek 16 w.
 • 653 $a reformacja
 • 653 $a Poselstwa 16 w.
 • 653 $a Bezkrólewie 1587
 • 653 $a dyplomacja 16 w.
 • 653 $a Tatarzy 16 w.
 • 655 $a diariusze sejmowe 16-17 w.
 • 655 $a diariusze sejmowe 16 w.
 • 700 $a Żółkiewski, Stanisław $c hetman wielki koronny, kanclerz wielki koronny $d (1547-1620)
 • 700 $a Zygmunt $b III Waza $c (król Polski ; $d 1566-1632)
 • 700 $a Zygmunt August $c (król Polski ; $d 1520-1572)
 • 700 $a Zygmunt Batory $c (książę Siedmiogrodu ; $d 1572-1613)
 • 700 $a Zygmunt Stary $c (król Polski ; $d 1467-1548)
 • 852 $j BK 00245
 • 999 $d 17.10.31

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00245