Korespondencja Zygmunta Augusta z żoną Barbarą Radziwiłłówną oraz materiały związane z pertraktacjami o unię Korony z Litwą - autografy, oryginały, kopie.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00247
 • Kopie:
  • Mf 465
  • Mf 584
 • Tytuł: Korespondencja Zygmunta Augusta z żoną Barbarą Radziwiłłówną oraz materiały związane z pertraktacjami o unię Korony z Litwą - autografy, oryginały, kopie.
 • Miejsce i czas powstania: 16 w.
 • Opis fizyczny: 208 k. 35,8x29 cm
 • Oprawa: Skóra 20 w.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • 1. "Sigismundus Augustus [...] Stanislao in Lasco palatino Syradiensi Oratori apud Sacram Caesarem Romanam Majestatem [Ferdinandum I], Piotrków 2 II 1548 k. 1-2.
  • 2. "Spytek Jordan z Zakliczyna [...] Mikołajowi Radziwiłłowi [Rudemu] podczaszemu księstwa litewskiego, b.m. 7 XII 1548 k. 3-4.
  • 3. "Sigismundus Augustus [...] królowej Barbarze [Radziwiłłównie], Piotrków 24 XI 1548 k. 5.
  • 4. "Zygmunt August [...] Mikołajowi Radziwiłłowi [Rudemu] podczaszemu litewskiemu, Piotrków 24 XI 1548 k. 6.
  • 5. Barbara Radziwiłłówna do króla Zygmunta Augusta], b.m. [V-VII 1550] k. 7-8.
  • 6. Barbara Radziwiłłówna królowa do Mikołaja Radziwiłła Rudego, podczaszego księstwa litewskiego], Kraków 1 V 1550 k. 9-10.
  • 7. "Barbara Radziwiłłówna królowa Polski do Mikołaja Radziwiłła Rudego, Kraków 26 IV 1550 k. 11-12.
  • 8. "G[eorgius] Podlodowski [canonicus Cracoviensis, cancellarius reginae Nicolao Radivillo Magni Ducatus Pocillatori], Kraków 12 XI 1550 k. 13-16.
  • 9. "St[anisław] Koszucki [sekretarz królowej] do Mikołaja Radziwiłła Rudego wojewody trockiego, Kraków 4 III 1551 k. 17.
  • 10. "St[anisław] Koszucki do Mikołaja Radziwiłła Rudego wojewody trockiego, Kraków 4 III 1551 k. 18.
  • 11. "Jan Synowski do Mikołaja Radziwiłła Rudego wojewody trockiego, Kraków 5 III 1551 k. 19-20.
  • 12. "Caspar Stożeński rotmistrz królewski w Kijowie do Zygmunta Augusta, Kijów 16 XI 1554 k. 21-24.
  • 13. "Nicolaus Trzebuchowski [kasztelan gnieźnieński] do Mikołaja Radziwiłła Czarnego wojewody wileńskiego, Niepol 7 III 1554 k. 25-26.
  • 14. "Mikołaj Trzebuchowski [do Mikołaja Radziwiłła Czarnego], Kleszczele 5 V 1554 k. 27-28.
  • 15. "Na poselstwo koronne 1555 k. 29-30.
  • 16. "Gothardus Kettler militaris teutonici ordinis commendator Dineburgensis in Livonia Sigismundo Augusto regi Poloniae, Gardeja 24 II 1555 k. 31-32.
  • 17. "Ferdinandus I Romanorum rex Sigismundo Augusto Regi Poloniae, Augsburg 8 V 1555 k. 33-34.
  • 18. "Albertus Senior marchio Brandenburgensis [Sigismundi Augusto Regi Poloniae], Królewiec 4 VII 1555 k. 35-36.
  • 19. "Stephanus a Mojszogoli [Mejszagoła], Paulus Jamonthi, Gregorius Grimzdyb canonici Ecclesiae Cathedralis mednicensis Sigismundo Augusto, Worne [Miedniki] 28 VII 1555 k. 37-38.
  • 20. "Izabella [królowa węgierska] do Szydłowskiej wojewodziny wileńskiej, Lesko 17 X 1555 k. 39-40.
  • 21. "Henricus de Galen equestris ordinis theutonicorum per Livoniam magister Sigismundo Augusto Regi Poloniae, Wenden 21 II 1555 k. 41-42.
  • 22. "Henricus de Galen [...] Sigismundo Augusto, Wenden 2 VII 1556 k. 43-46.
  • 23. "Henricus de Galen [...] Sigismundo Augusto Regi Poloniae, Wenden 15 V 1555 k. 47-48.
  • Zbiór listów i oryg. dokumentów
  • 11. O poprawie zdrowia królowej Barbary.
  • 12. O promoskiewskich nastrojach pewnej części mieszkańców Kijowa.
  • 15. Warunki unii rad koronnych, wręczone przez Jakuba Uchańskiego, bpa chełmskiego, radom i stanowi rycerskiemu Wielkiego Księstwa Litewskiego.
  • 16. Uskarża się na nowe uciążliwe cła.
  • 17. Poleca opiece króla dwóch kupców z Augsburga, braci Jana i Markwarda Rosenbergów.
  • 18. Zapewnia króla, że dotrzymuje wszystkiego, do zcego się zobowiązał w paktach.
  • 19. Donosza o zabezpieczeniu masy spadkowej po śmierci zmarłego bez testamentu bpa żmudzkiego Wacława Wierzbickiego.
  • 24. "Sigismundus Augustus [Gulielmo archiepiscopo Rigensi, marchioni Brandenburgensi], Wilno 25 VI 1556 k. 49-50.
  • 25. "Mikołaj Trzebuchowski kasztelan gnieźnieński do Mikołaja Radziwiła [Czarnego] wojewody wileńskiego, Piotrków 6 I 1559 k. 51-52.
  • 26. "Izabella królowa Węgier do Mikołaja Radziwiłła Rudego wojewody trockiego, Piotrków 14 VIII 1559 k. 53-54.
  • 27. "Florian Zebrzydowski kasztelan gnieźnieński wojewodzie trockiemu [Mikołajowi Radziwiłłowi Rudemu], Wilno 10 X 1559 k. 55-62.
  • 28. "Sigismundus Augustus Nicolao Radziwil Nigro palatino Vilnensi, Wilno 26 XI 1559 k. 63-64.
  • 29. "Mikołaj Sieniawski wojewoda ziem ruskich do Zygmunta Augusta, Międzyborze 25 II 1561 k. 65.
  • 30. "Franciszek Krasiński prepozyt płocki i podkanclerzy koronny do Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, Wiedeń 3 V 1561 k. 66.
  • 31. "Odpowiedź stanów koronnych panom posłom Wielkiego Xięstwa Litewskiego [oraz dopisek własnoręczny Wiktoryna Wierzbickiego, bpa żmudzkiego, że odbył to poselstwo z Ostafim Wołowiczem podkanclerzem WXL na sejmie piotrkowskim VI 1567] k. 67-68.
  • 32. "Catherina Regina Poloniae Nicolao Radziwillo Nigro Palatino Vilnensi, Grodno 26 I 1563 k. 69.
  • 33. "Zygmunt August król Polski [...], Uniwersał, Wilno 21 VII 1563 k. 70-77.
  • 34. "Reces seimu coronnego warsawskiego Roku Bożego 1546 [rz.] w Warschavie około Vniei WXL k. 78-85.
  • 35. "Sigismundus Augustus Rex Poloniae, Lublin 20 VII 1566 k. 86-87.
  • 36. "Mowa Waleriana [Protasewicza-Suszkowskiego] biskupa wileńskiego w sprawie unii na sejmie brzeskim 1566 k. 88-103.
  • 37. "Thaka czedula sobie krol Jego Miloscz kazał napisacz a miewa ią zawsze w Radzie k. 104-105.
  • 38. "Consiliarii spirituales et saeculares Regni Poloniae, Lublin 22 VII 1566 k. 106-107.
  • 39. "Sigismundus Augustus Rex Poloniae, Piotrków 2 VI 1567 k. 108.
  • 40. "Senatores et consiliarii statu vtriusque ac Nuncii Equestris ordinis Regni Poloniae, Piotrków 1 VI 1567 k. 109-110.
  • 41. "Consliarii spirituales et seculares et nuncii terrarum Regni Poloniae, Piotrków 8 VI 1567 k. 111.
  • 42. "Senatores et Consiliarii vtriusque Status Regni Poloniae, Piotrków 1 VI 1567 k. 112-113.
  • 43. Konstantyn Ostroski [Ostrogski] wojewoda kijowski do Mikołaja z Milcza starosty grodeckiego, Tarnów 22 VII 1567 k. 114-115.
  • 44. "Consiliarii et Senatores Seculares, totusque Militaris et Wquestris Ordo Magni Ducatus Lituaniae, Mołodeczno 9 XI 1567 k. 116-117.
  • 45. "Filip Padniewski biskup krakowski do Stanisława Piekarskiego, Iłża 12 IV 1568 k. 118.
  • 46. "Kopia listu Jana [III] króla szwedzkiego do Zygmunta Augusta króla Polski, Holmest 5 X 1568 k. 119-120.
  • 47. "Filip Padniewski biskup krakowski do Kunickiego [Cuniczki] dzierżawcy Szydłowca, Bodzentyn 2 X 1568 k. 121.
  • 48. "Mowa posłów podlaskich 1566 k. 122-123.
  • 49. "Memoriale wskazania ku Jego Krolewskiej Mosczi od Jego Ksiązęcey Mosczi pana woiewody wilenskiego [Mikołaja Radziwiłła Rudego] przez mię Sawickiego z Wilna dnia 17 Decembris A.D. 1569 k. 124-127.
  • 50. "Respons JKM [Zygmunta Augusta] Mikołajowi Radziwiłłowi Rudemu, b.m. 8 II 1570 k. 128-140.
  • 28. Oddanie w zarząd Janowi Chodkiewiczowi zamku lucyńskiego w Inflantach.
  • 35. O wysłaniu delegatów na sejm litewski w Brzesciu: Walentego Herburta, bpa przemyskiego, Stanisława Myszkowskiego, woj. krakowskiego, Adama Drzewickiego, kasztelana inowrocławskiego.
  • 38. List potwierdzający poselstwo biskupa Walentego Herburta, Stanisława Myszkowskiego i Adama Drzewickiego.
  • 40. O przybyciu delegatów: Wiktoryna Wierzbickiego, bpa żmudzkiego i Eustachego Wołowicza, podkanclerzego i marszałka dworu.
  • 41. Nazwiska delegatów królestwa na przyszły sejm w Grodnie w sprawie unii.
  • 42. Na poselstwo Wiktoryna Wierzbickiego i Eustachego Wołowicza odpowiedzą w swoim czasie.
  • 44. W obozie pod Mołodecznym odebrali odpowiedź z Piotrkowa na temat unii.
  • 45. Sprawy finansowe dotyczące dóbr Opatowa i Cmielowa.
  • 47. W sprawie pieniędzy pożyczonych Radziwiłłowi.
  • 51. "Zygmunt August król Polski Dymitrowi Sapieże sprawcy puszcz królewskich, Warszawa 7 IX 1570 k. 141-142.
  • 52. "Sigismundus Augustus [...] tenore presencium quorum intereset universis [..., b.m. [24 III 1555] k. 143-144.
  • 53. "Chodkiewicz [Jan Hieronimowicz] Mikołajowi Krzysztofowi Radziwiłłowi marszałkowi nadwornemu Wielkiego Księstwa Litewskiego, Swisłocz 3 I 1572 k. 145-147.
  • 54. "Stanisław Warszewicki Nicolao Christophoro Radivillo [...] MDL Marschalco [...], Wilno 1 VI 1572 k. 148-149.
  • 55. "Poselstwo, b.m. [1566] k. 150-151.
  • 56. "Spis panow rad litewskich podany panom polskim na sejmie warszawskim 1564 jakąby chcieli z nimi mieć unią k. 152-155.
  • 57. "kondycje podane od panow litewskich na sejmie do unii z Koroną Polską [1564?] k. 156-160.
  • 58. "Articuli trzeciego i ostatniego pokolenia Ich Mczi Panom polskim tylko od samych rad Wielkiego Księstwa Litewskiego, bo się w niektorych rzeczach panowie rady rozrożnili z rycerstwem [1568?] k. 161-165.
  • 59. "Podanie panow litewskich około uniej k. 166-172.
  • 60. "Artikuły okolo vniei w Brzesku podane [1564 z notki dorsalnej] k. 173-176.
  • Artykuły z poselstwa xiędza chełmskiego biskupa [Wojciecha z Sobiejuch Starozrębskiego] k. 177-178.
  • 62. "Copia od panow polskich [! litewskich - dopisane, przekreśl.] podana iakąby unią mieć chcieli [wzięte z noty dorsalnej] k. 180-182.
  • 63. "Zdanie ich miłości panow rad i posłow koronnych okol skryptu bielskiego przez pany deputaty z Bielska przyniesionego k. 183-184.
  • 64. "Instructia panom litewskim na sejm warszawski [1563 - wzięte z noty dorsalnej] k. 185-198.
  • 65. "Podanie od Panow Polakow k. 199-204 kopia 16 w.; nota dorsalna: "Ceduli od panow polskich w Bielsku stanom riczerskim podane; Bielska sprawa okolo vniei".
  • 66. "Odpowiedź Litwinow na artykuły od panow koronnych podane k. 205-208.
 • Proweniencja:
  • Archiwum Radziwiłłowskie Nieśwież
  • Od K. Kwiatkowskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • sejm 1566 Lublin
  • sejm 1563-1564 Warszawa
  • sejm 1567 Piotrków
  • sejm litewski 1567
  • sejm litewski 1566
  • Listy polskie 16 w.
  • Listy łacińskie 16 w.
  • Władcy listy 16 w.
  • Bielsk (pow. płocki, woj. mazowieckie) 16 w.
  • Ćmielów )pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie) 16 w.
  • Inflanty (kraina historyczna) 16 w.
  • Kijów (Ukraina) 16 w.
  • Lucyn (Łotwa) 16 w.
  • Mołodeczno (Białoruś)
  • Opatów (woj. świętokrzyskie)
  • Połock (Białoruś) 16 w.
  • Wornie (Litwa) 16 w.
 • Uwagi:
  • 1. A tergo: "Magnificio Stanislao in Lasco Palatino Syradiensi Oratori apud Sacram Caesaream Romanam Majestatem syncere nobis dilecto"; oryginał. Na klartce przytwierdzajacej odcisk pieczątki notka dorsalna: "O ozenieniu krolewskim sp. woiewodziną trocką' (XVI w.)
  • 2. Autograf; a tergo: "Jegomilosczy memv m.p. panv mykolayovy Raczyvylovy podczaszemv Xystva lytevskiego vlasne racze"; notka dorsalna: "NB To in negotio Matrimonii; Za secretum od pana Spithka, ale ius minął, anno 1548".
  • 3. Autograf, pieczątka sygnetowa; a tergo: "Jey k.m. krolowey barbarze małzoncze nassey miley"; notki dorsalne: "Do krolowei Anno 48 24 Nouemb. z Piotrkowa", "List krola Zygmunta do krolowey Barbary zony"; notka archiwalna: "A. 131 Fasc. 5 Publicznych".
  • 4. Autograf, pieczatka sygnetowa; a tergo: "Vielmoznemv panv Mikolayowi Radziwilowi, podczassemu lithewskiemv"; notka dorsalna: "ręki wlasnei krolewskiei o zdrowie krolowej iej mosci" oraz inną ręką: "A. 1548 24 Nouemb. z Piotrkowa"; notka archiw.: "A. 124 Fasc. 5 Publicznych".
  • 5. Autograf, pieczęć sygnetowa; a tergo: "yego k.m. memv m. panv vrecze"; notka dorsalna: "od krolowei do krola".
  • 6. Oryg., własnoręczny podpis królowej, pieczęć z napisem: "Barbara Regina Poloniae". A tergo: "Vielmoznemu panu Mikolaiowi Radziwilowi s Musznik Xiestwa Litewskiego Podczaszemv Lidzkiemv, Bieliczkiemv Vasiliskiemv Staroscie bratv naszemv milemv"; nota dorsalna: "A 1550 My; Iz na pogrzeb p. Matki swey być nie może, ale na mieysce swe p. Pieniyąszka posyła".
  • 7. Oryg. z własnoręcznym podpisem i pieczęcią sygnetową; a tergo: "Wyelmoznemv panv Mikolayewi Radziwilowi, Podczassemv Litew. etc Bratv nam wyernye miłemv".
  • 8. Autograf, pieczęć sygnetowa; a tergo: "Spectabili ac Magnifico dno dno Nicolao Radziwil Magni Ducatus li[t.] Pocillatori, liden[si] Bielcen[si] capitaneo etc dno clementissimo"; notka dorsalna: "od p. Podlodowskiego o przyczynę do krola y krolowey Jej mosczi Barbary prosi" (XVI).
  • 9. Autograf, pieczęć sygnetowa; a tergo: "Jego M. Panv panv woyewodzye Trockyemu Podczassemv Li[t.], etc dobrodzyeyewi swemv"; nota dorsalna inną ręką: "Załobny list o chorobie krolowei Barbary od p. Koszuckiego".
  • 10. Autograf, ślad pieczęci sygnetowej; a tergo: adres jak wyżej; nota dorsalna: "Od p. Koszuckiego o bardzo nioebezpiecznym zdrowiu K. Jej Miłosci Barbary 1551".
  • 11. Autograf, ślad pieczęci sygnetowej; a tergo: "Jego Mczi Memv Miloszcziwemv Panv, Panv voievodzie Troczkiemv wlaszne rencze"; nota dorsalna: "Znowa Synowsky cieszy".
  • 12. Autograf,; a tergo: "Jego K. M. pnv memv milosciwemv; tekst w kilku miejscach uszkodzony".
  • 13 Autograf, ślad pieczęci sygnetowej; a tergo: "Jego Mczy Panv panv woiwodzie wyleńskiemv etc panv panv y dobrodzieiewy memv myloscziwemv".
  • 14. Autograf.
  • 16. Autograf, ślady pieczęci; a tergo: "Serenissimo ac potentissimo principi domino domino Sigismundo Augusto Dei gratia Regi Poloniae magnoque duci Lituaniae Prussiae Russiae Masoviae Samogitiaeque domino et haeredi domino nostro clementissimo".
  • 17. Oryg. z własnoręcznym podpisem Ferdynanda, ślady pieczęci, ponadto podpisani: "J. Jonas D. vicecancellarius" i "M. Singkmoser"; a tergo: "Serenissimo Principi Dno Sigismundo Augusto Regi Poloniae Magno Duci Lithuaniae, ac Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiaeque Dno ac haeredi filio et consanguineo nostro charissimo".
  • 18. Oryg., własnoręczny podpis: "manu propria Albertus", ślady pieczęci; a tergo: "Serenissimo ac Potentissimo Principi domino Domino Sigismundo Augusto dei gratia Regi Poloniae [...] Domino meo clementissimo et Consobrino charissimo".
  • 19. Autograf, własnoręczne podpisy, pieczęć; a tergo: "Sacrae ac Serenissimae Regiae Majestat domino domino clementissimo".
  • 20. Oryg. z własnoręcznym podpisem królowej i pieczęcią bardzo zniszczoną; a tergo: "[Wi]elmoznei Pa[n]i Sszidlowsca[...]ei Wogiewo[dzinie] Wil[enskiei], Mar[szałkowej] Canclerzinie [Księ]stwa Litews[kiego] [wier]nie nam milei"; notak dorsalna: "Isabella Krolowa".
  • 21. Oryg., podpis, ślad pieczeci; a tergo: "Serenissimo ac Illustrissimo principi Mgnificientissimo Domino Domino Sigismundo Augusto Regi Poloniae Magno Duci Lithuaniae Domino Amico et Vicino nostro charissimo".
  • 22. Podpis, ślad pieczeci; a tergo: adres jak wyzej.
  • 23. Oryg., ślady pieczęci; a tergo: adres jw.
  • 24. Oryg. z własnoręcznym podpisem króla, ślady pieczęci: a tergo: "Reverendissimo ac Illustrissimo domino Gulielmo, Archiepiscopo Rigensi Marchioni Brandenburgensi Stetinensi Pomeraniae Cassubarum et Sclauorum etc Duci Burgrabio Norimbergensi et Rugie Principi fratri nostro charissimo".
  • 25. Autograf, ślad pieczęci sygnetowej; a tergo: "Illustrissimo principi domino Domino Nicolao Radziwil Palatino Vilnensi Magni Ducatus Lithuaniae supremo [mar]salco et cancellario [...] Schauliensi Kownensi Rissouiensi nostro capitaneo Domino domino Benefactori svo Clementissimo".
  • 26. Autograf, pieczęć sygnetowa, podpis własnoręczny: "Ysabella renką wlasną"; a tergo: "Illustri ac Magnifico dno Niccolao Radivil Duci in Dubinche Pala[tino Tros]censi Amico syncero", nota dorsalna: "List od krolowei Vęgierskiei iei ręką własną pisany 1559 in Junio" (XVI w.).
  • 27. Autograf, 3 pieczecie sygnetowe; a tergo: "Jego Mci panu Voyevodzie Troczkiemv memv Millosczyvemv panu do wlasznych rank"; nota dorsalna: "Porządek żołnierski tak w polu iako y na zamkoch od p. Floriana Zebrzydowskiego opisanyc, anno 1559"; nota arch.: "A 3 Fasc. 9 Publicznych".
  • 28. Oryg. pieczęć mała kancelarii litewskiej, podpisany: "Nicolaus Radziwyl palatinus Vilnensis Cancellarius".
  • 29. Autograf, z własnoręcznym podpisem: "Mykolay Sszyenyawy voyevoda Zyem Ruszkych".
  • 30. Autograf, własnoręczny podpis: "Franciscus Crasinsky posel do crolya yegomosci"; a tergo: "Illustri et Magnifico domino Nicolao Christophoro Radzywylo Duci in Olyka et Nieszwiesz etc domino et amico obseruantissimo".
  • 31. Oryg.; nota dorsalna: "Odpowiedz Stanow Koronnych Panom Posłom WXLit. dosyc ambidextra".
  • 32. Oryg. z własnoręcznym podpisem: "Catherina Regina Poloniae"
  • 33. Oryg., własnoręczny podpis króla, ślady pieczęci; nota dorsalna: "Confirmatia instrukciej p[anow] litewskich do Brześcia posłanych".
  • 34. Kopia XVI w.
  • 35. Oryg. z podpisem własnoręcznym króla i pieczęcią małą kancelarii litewskiej; a tergo: "Reverendis in Christo Patribus Illustribus Magnificis Generosis, Nobilibus et Famatis, Statibus et Ordinibus Magni Ducatus nostri Lituaniae, in Conuentu Brzestensi congregatis synecere et fidelibus nobis dilectis".
  • 36. Kopia XVI w.; nota dorsalna: "Votum Xiędza Waleriana biskupa Wilenskiego na sejmie Brzeskim z strony vnii A° 1566".
  • 37. Kopia XVI w.; nota dorsalna: "Pamiencz krola yego milosczi do Rady" (XVI w.).
  • 38. Oryg., 15 pieczęci sygnetowych; a tergo: "[Revere]ndissimi in Christo patribus Illustrissimis Magnificis Generosis Nobilibus Spectabilibus et Famatis dominis statibus et ordinibus Magni Ducatus Lituaniae in Conuentu Brzesten[si] congregatis, amicis nostris et fratribus charissimis et honorandissimis"; nota dorsalna: "22 Julii 1566".
  • 39. Oryg. z własnoręcznym podpisem królewskim i pieczęcią małą kancelarii koronnej; notka dorsalna: "2 Junii 1567"; a tergo: "Reverendis in Christo patribus Illustribus Magnificis Generosis et Nobilibus, Episcopis, Ducibus Palatinis, Castellanis, Officialibus, omnibus denique statibus atque ordinibus Magni Ducatus Lithuaniae syncere et fidelibus nobis dilectis"
  • 40. Oryg., 15 pieczeci sygnetowych; a tergo: "Reverendissimis Illustrissimis Spectabilis Magnificis ac Generosis dominis Magni Ducatus Lithuaniae Senatoribus et Consiliariis statu vtriusque ac ordinis totius Equestris Nunciis amicis charissimis"; nota dorsalna: "1 Junii 1567".
  • 41. Oryg., 15 pieczęci sygnetowych; a tergo: "Reverendissimis Illustribus Spectabilibus Magnificis Generosis et Nobilibus Dominis dnis Consiliariis Spiritualibus et Saecularibus et Statibus Ordinis Equestris Magni Ducatus Lituaniae Dominis fratribus et amicis admodum observandis et charisimis"; nota dorsalna: "8 Junii 1567".
  • 42. Oryg., 15 pieczęci sygnetowych; a tergo; "Reverendissimis Illustribus Spectabilibus Magnificis dominis Magni Ducatus Lituaniae Senatoribus et Consiliariis fratribus et amicis charissimis"; nota dorsalna: "2 Junii 1567".
  • 43. Oryg. z wlasnoręcznym dopiskiem: "ziczlywy szwager y sluga", pieczęć sygnetowa; a tergo: "Jego Mlczy[!] Panu Mikolaiowi z Mylcza staroszczie Grodeczkiemu Panu a przyiaczielowi mnie nynye a Młcziwie laszkawemu".
  • 44. Oryginał, 18 pieczeci sygnetowych, ślady po sześciu dalszych; a tergo: "Reverendissimis Illustribus Spectabilibus Magnificis Generosis et Nobilibus Dominis Consiliariis Spiritualibus et Secularibus et Statibus ordinis Equestris Rregni Poloniae. Fratribus et Amicis charissimis et obseruandissimis"; nota dorsalna: "9 Nouembris 1567".
  • 45. Oryg. z dopiskiem własnoręcznym: "rąku wlasnemu", pieczęć sygnetowa; a tergo: "Generoso dno Stanislao Piekarskiego amico sua charissimo".
  • 46. A tergo: "Kopia listu od krola szweckiego Jana do krola polskiego anno 1568".
  • 47. Oryg., resztki pieczęci; a tergo: "Generoso dno Cuniczki Tenutario Szidloviensi amico dilecto".
  • 48. A tergo: "Mowa Posłow Podl;askich na Seymie w Brzesciu złożonym dla Unii Litwy z Polską"; inną ręką: "bjelska [przekreśl.] podljaska"; własnoręczne podpisy: "Jan Bujno sędzia drohiczyński, Caspar Trzykowicz, Piotr Patkowski sędzia mielnicki, Tomasz Ofsiany pisarz bielski, Wojciech Wyszkowski sędzia grodzki bielski".
  • 49. Oryg. podpisany: "Macziey Sawiczky Pisarz Jego Krolewskiey Mosczi wlasną ręką"; a tergo: "Do Jego Kro. Mosci wskazanie od Jego mci pana woiewody Wilenskiego z Wilna [dopisane ręką Sawickiego] przes Sawickiego Pisarza W(a)X(a)L(o) 1569 Decembris 17".
  • 50. Oryg. z własnoręcznym podpisem króla i pieczęcią; a dorso: "respons JKM 1570 Febr. 8".
  • 51. Oryg. z podpisem i królewskim i pieczecią.
  • 52. Oryg. z podpisem królewskim i pieczecią.
  • 55. Oryg.; nota dorsalna: "Poselstwo od panow koronnych i posłow na sejm lubelski z sejmu brzeskiego od panow rad i posłow WXL roku 1566 przez posły ty to: Ojszczika [Jerzy Ościk] wojewody mścisławskiego, Chornostaja [Gabriel Iwanowicz Hornostaj] wojewody minskiego, p. Czajka [Jan Mikołajowicz Hajko] kasztelana brzeskiego, p. Naruszewycza podskarbiego, a sekretarza [Wencława] Agrypy [...]".
 • Opracowania:
  • 23. Druk: J. Romanowski: Wojna Zygmunta Augusta z zakonem inflanckim. "Rocz. TPNP" 1:1860, s. 365-366. 21. Druk: J. Romanowski: Wojna Zygmunta Augusta z zakonem inflanckim. "Rocz. TPNP" 1:1860, s. 340-341. 20. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 5:1827, s. 69-70. 14. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 7:1827, s. 179-182. 13. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 7:1827, s. 183-184. 10. Druk: M. Baliński: Pisma historyczne. T. 2. Warszawa 1843, s. 197-199. 10. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 6:1826, s. 67-69. 9. Druk: M. Baliński: Pisma historyczne. T. 2. Warszawa 1843, s. 200-201. 9. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 6:1826, s. 66-67. 8. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 6:1826, s. 69-74. 7. Druk: M. Baliński: Pisma historyczne. T. 2. Warszawa 1843, s. 108-112. 6. Druk: M. Baliński: Pisma historyczne. T. 2. Warszawa 1843, s. 121-122. 5. Druk: M. Baliński: Pisma historyczne. T. 2. Warszawa 1843, s. 161-162. 5. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 4:1826, s. 325. 4. Druk: M. Baliński: Pisma historyczne. T. 1. Warszawa 1843, s. 129. 4. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 7:1827, s. 80-81. 3. Druk: M. Baliński: Pisma historyczne. T. 1. Warszawa 1843, s. 180-181. 3. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 7:1827, s. 78. 2. Druk: M. Baliński: Pisma historyczne. T. 1. Warszawa 1843, s. 182-186. 2. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 5:1826, s. 266-269. 1. Druk: M. Baliński: Pisma historyczne. T. 1. Warszawa 1843, s. 101-103. 1. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 7:1827, s. 79-80.
  • 50. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 10:1827, s. 166-174, 254-259. 49. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 7:1827, s. 177-181, 273-277. 46. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 6:1826, s. 278-281. 43. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 7:1827, s. 179-180. 37. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 7:1827, s. G. 36. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 5:1826, s. 160-177. 34. Druk: Akta unii Polski z Litwą 1385-1791. Wyd. S. Kutrzeba i W. Semkowicz. Kraków 1932 nr 88, s. 181-185. 33. Druk: Akta unii Polski z Litwą 1385-1791. Wyd. S. Kutrzeba i W. Semkowicz. Kraków 1932 nr 88, s. 156-176. 33. Druk: Zrzodlopisma do dziejów Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz. 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 172-178. 32. Druk: Zrzodlopisma do dziejów Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz. 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 162-163. 30. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 6:1826, s. 169-170. 29. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 6:1826, s. 167-169. 27. Druk: S. Bodniak: hetman Florian Zaebrzydowski o porządku żołnierskim. "Przegląd Hist.-Wojskowy". T. 4:1932 z. 2, s. 296-305. 26. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 5:1826, s. 70-71 25. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 7:1827, s. 184-185. 24. Druk: J. Romanowski: Wojna Zygmunta Augusta z zakonem infalckim. "Rocz. TPNP" 1:1860, s. 392-393.
  • 66. Druk: Zrzodlopisma do dziejów Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz. 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 349-351. 62. Druk: Zrzodlopisma do dziejów Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz. 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 369-373. 56. Druk: Zrzodlopisma do dziejów Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz. 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 373-375. 54. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 8:1827, s. 266-269. 53. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 8:1827, s. 170-174. 52. Druk: Elementa ad fontium editiones. Ed. C. Lanckorońska. T. 31 p. 2. Romae 1974, s. 102-103 nr 644. 51. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 9:1827, s. 84-86.

MARC

 • 130 a Korespondencja
 • 245 a Korespondencja Zygmunta Augusta z żoną Barbarą Radziwiłłówną oraz materiały związane z pertraktacjami o unię Korony z Litwą - autografy, oryginały, kopie.
 • 246 a Akta za panowania Zygmunta Augusta, 1548-1572.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 16 w.
 • 300 a 208 k. c 35,8x29 cm
 • 340 d rkps e Skóra 20 w.
 • 500 a 1. A tergo: "Magnificio Stanislao in Lasco Palatino Syradiensi Oratori apud Sacram Caesaream Romanam Majestatem syncere nobis dilecto"; oryginał. Na klartce przytwierdzajacej odcisk pieczątki notka dorsalna: "O ozenieniu krolewskim sp. woiewodziną trocką' (XVI w.)
 • 500 a 2. Autograf; a tergo: "Jegomilosczy memv m.p. panv mykolayovy Raczyvylovy podczaszemv Xystva lytevskiego vlasne racze"; notka dorsalna: "NB To in negotio Matrimonii; Za secretum od pana Spithka, ale ius minął, anno 1548".
 • 500 a 3. Autograf, pieczątka sygnetowa; a tergo: "Jey k.m. krolowey barbarze małzoncze nassey miley"; notki dorsalne: "Do krolowei Anno 48 24 Nouemb. z Piotrkowa", "List krola Zygmunta do krolowey Barbary zony"; notka archiwalna: "A. 131 Fasc. 5 Publicznych".
 • 500 a 4. Autograf, pieczatka sygnetowa; a tergo: "Vielmoznemv panv Mikolayowi Radziwilowi, podczassemu lithewskiemv"; notka dorsalna: "ręki wlasnei krolewskiei o zdrowie krolowej iej mosci" oraz inną ręką: "A. 1548 24 Nouemb. z Piotrkowa"; notka archiw.: "A. 124 Fasc. 5 Publicznych".
 • 500 a 5. Autograf, pieczęć sygnetowa; a tergo: "yego k.m. memv m. panv vrecze"; notka dorsalna: "od krolowei do krola".
 • 500 a 6. Oryg., własnoręczny podpis królowej, pieczęć z napisem: "Barbara Regina Poloniae". A tergo: "Vielmoznemu panu Mikolaiowi Radziwilowi s Musznik Xiestwa Litewskiego Podczaszemv Lidzkiemv, Bieliczkiemv Vasiliskiemv Staroscie bratv naszemv milemv"; nota dorsalna: "A 1550 My; Iz na pogrzeb p. Matki swey być nie może, ale na mieysce swe p. Pieniyąszka posyła".
 • 500 a 7. Oryg. z własnoręcznym podpisem i pieczęcią sygnetową; a tergo: "Wyelmoznemv panv Mikolayewi Radziwilowi, Podczassemv Litew. etc Bratv nam wyernye miłemv".
 • 500 a 8. Autograf, pieczęć sygnetowa; a tergo: "Spectabili ac Magnifico dno dno Nicolao Radziwil Magni Ducatus li[t.] Pocillatori, liden[si] Bielcen[si] capitaneo etc dno clementissimo"; notka dorsalna: "od p. Podlodowskiego o przyczynę do krola y krolowey Jej mosczi Barbary prosi" (XVI).
 • 500 a 9. Autograf, pieczęć sygnetowa; a tergo: "Jego M. Panv panv woyewodzye Trockyemu Podczassemv Li[t.], etc dobrodzyeyewi swemv"; nota dorsalna inną ręką: "Załobny list o chorobie krolowei Barbary od p. Koszuckiego".
 • 500 a 10. Autograf, ślad pieczęci sygnetowej; a tergo: adres jak wyżej; nota dorsalna: "Od p. Koszuckiego o bardzo nioebezpiecznym zdrowiu K. Jej Miłosci Barbary 1551".
 • 500 a 11. Autograf, ślad pieczęci sygnetowej; a tergo: "Jego Mczi Memv Miloszcziwemv Panv, Panv voievodzie Troczkiemv wlaszne rencze"; nota dorsalna: "Znowa Synowsky cieszy".
 • 500 a 12. Autograf,; a tergo: "Jego K. M. pnv memv milosciwemv; tekst w kilku miejscach uszkodzony".
 • 500 a 13 Autograf, ślad pieczęci sygnetowej; a tergo: "Jego Mczy Panv panv woiwodzie wyleńskiemv etc panv panv y dobrodzieiewy memv myloscziwemv".
 • 500 a 14. Autograf.
 • 500 a 16. Autograf, ślady pieczęci; a tergo: "Serenissimo ac potentissimo principi domino domino Sigismundo Augusto Dei gratia Regi Poloniae magnoque duci Lituaniae Prussiae Russiae Masoviae Samogitiaeque domino et haeredi domino nostro clementissimo".
 • 500 a 17. Oryg. z własnoręcznym podpisem Ferdynanda, ślady pieczęci, ponadto podpisani: "J. Jonas D. vicecancellarius" i "M. Singkmoser"; a tergo: "Serenissimo Principi Dno Sigismundo Augusto Regi Poloniae Magno Duci Lithuaniae, ac Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiaeque Dno ac haeredi filio et consanguineo nostro charissimo".
 • 500 a 18. Oryg., własnoręczny podpis: "manu propria Albertus", ślady pieczęci; a tergo: "Serenissimo ac Potentissimo Principi domino Domino Sigismundo Augusto dei gratia Regi Poloniae [...] Domino meo clementissimo et Consobrino charissimo".
 • 500 a 19. Autograf, własnoręczne podpisy, pieczęć; a tergo: "Sacrae ac Serenissimae Regiae Majestat domino domino clementissimo".
 • 500 a 20. Oryg. z własnoręcznym podpisem królowej i pieczęcią bardzo zniszczoną; a tergo: "[Wi]elmoznei Pa[n]i Sszidlowsca[...]ei Wogiewo[dzinie] Wil[enskiei], Mar[szałkowej] Canclerzinie [Księ]stwa Litews[kiego] [wier]nie nam milei"; notak dorsalna: "Isabella Krolowa".
 • 500 a 21. Oryg., podpis, ślad pieczeci; a tergo: "Serenissimo ac Illustrissimo principi Mgnificientissimo Domino Domino Sigismundo Augusto Regi Poloniae Magno Duci Lithuaniae Domino Amico et Vicino nostro charissimo".
 • 500 a 22. Podpis, ślad pieczeci; a tergo: adres jak wyzej.
 • 500 a 23. Oryg., ślady pieczęci; a tergo: adres jw.
 • 500 a 24. Oryg. z własnoręcznym podpisem króla, ślady pieczęci: a tergo: "Reverendissimo ac Illustrissimo domino Gulielmo, Archiepiscopo Rigensi Marchioni Brandenburgensi Stetinensi Pomeraniae Cassubarum et Sclauorum etc Duci Burgrabio Norimbergensi et Rugie Principi fratri nostro charissimo".
 • 500 a 25. Autograf, ślad pieczęci sygnetowej; a tergo: "Illustrissimo principi domino Domino Nicolao Radziwil Palatino Vilnensi Magni Ducatus Lithuaniae supremo [mar]salco et cancellario [...] Schauliensi Kownensi Rissouiensi nostro capitaneo Domino domino Benefactori svo Clementissimo".
 • 500 a 26. Autograf, pieczęć sygnetowa, podpis własnoręczny: "Ysabella renką wlasną"; a tergo: "Illustri ac Magnifico dno Niccolao Radivil Duci in Dubinche Pala[tino Tros]censi Amico syncero", nota dorsalna: "List od krolowei Vęgierskiei iei ręką własną pisany 1559 in Junio" (XVI w.).
 • 500 a 27. Autograf, 3 pieczecie sygnetowe; a tergo: "Jego Mci panu Voyevodzie Troczkiemv memv Millosczyvemv panu do wlasznych rank"; nota dorsalna: "Porządek żołnierski tak w polu iako y na zamkoch od p. Floriana Zebrzydowskiego opisanyc, anno 1559"; nota arch.: "A 3 Fasc. 9 Publicznych".
 • 500 a 28. Oryg. pieczęć mała kancelarii litewskiej, podpisany: "Nicolaus Radziwyl palatinus Vilnensis Cancellarius".
 • 500 a 29. Autograf, z własnoręcznym podpisem: "Mykolay Sszyenyawy voyevoda Zyem Ruszkych".
 • 500 a 30. Autograf, własnoręczny podpis: "Franciscus Crasinsky posel do crolya yegomosci"; a tergo: "Illustri et Magnifico domino Nicolao Christophoro Radzywylo Duci in Olyka et Nieszwiesz etc domino et amico obseruantissimo".
 • 500 a 31. Oryg.; nota dorsalna: "Odpowiedz Stanow Koronnych Panom Posłom WXLit. dosyc ambidextra".
 • 500 a 32. Oryg. z własnoręcznym podpisem: "Catherina Regina Poloniae"
 • 500 a 33. Oryg., własnoręczny podpis króla, ślady pieczęci; nota dorsalna: "Confirmatia instrukciej p[anow] litewskich do Brześcia posłanych".
 • 500 a 34. Kopia XVI w.
 • 500 a 35. Oryg. z podpisem własnoręcznym króla i pieczęcią małą kancelarii litewskiej; a tergo: "Reverendis in Christo Patribus Illustribus Magnificis Generosis, Nobilibus et Famatis, Statibus et Ordinibus Magni Ducatus nostri Lituaniae, in Conuentu Brzestensi congregatis synecere et fidelibus nobis dilectis".
 • 500 a 36. Kopia XVI w.; nota dorsalna: "Votum Xiędza Waleriana biskupa Wilenskiego na sejmie Brzeskim z strony vnii A° 1566".
 • 500 a 37. Kopia XVI w.; nota dorsalna: "Pamiencz krola yego milosczi do Rady" (XVI w.).
 • 500 a 38. Oryg., 15 pieczęci sygnetowych; a tergo: "[Revere]ndissimi in Christo patribus Illustrissimis Magnificis Generosis Nobilibus Spectabilibus et Famatis dominis statibus et ordinibus Magni Ducatus Lituaniae in Conuentu Brzesten[si] congregatis, amicis nostris et fratribus charissimis et honorandissimis"; nota dorsalna: "22 Julii 1566".
 • 500 a 39. Oryg. z własnoręcznym podpisem królewskim i pieczęcią małą kancelarii koronnej; notka dorsalna: "2 Junii 1567"; a tergo: "Reverendis in Christo patribus Illustribus Magnificis Generosis et Nobilibus, Episcopis, Ducibus Palatinis, Castellanis, Officialibus, omnibus denique statibus atque ordinibus Magni Ducatus Lithuaniae syncere et fidelibus nobis dilectis"
 • 500 a 40. Oryg., 15 pieczeci sygnetowych; a tergo: "Reverendissimis Illustrissimis Spectabilis Magnificis ac Generosis dominis Magni Ducatus Lithuaniae Senatoribus et Consiliariis statu vtriusque ac ordinis totius Equestris Nunciis amicis charissimis"; nota dorsalna: "1 Junii 1567".
 • 500 a 41. Oryg., 15 pieczęci sygnetowych; a tergo: "Reverendissimis Illustribus Spectabilibus Magnificis Generosis et Nobilibus Dominis dnis Consiliariis Spiritualibus et Saecularibus et Statibus Ordinis Equestris Magni Ducatus Lituaniae Dominis fratribus et amicis admodum observandis et charisimis"; nota dorsalna: "8 Junii 1567".
 • 500 a 42. Oryg., 15 pieczęci sygnetowych; a tergo; "Reverendissimis Illustribus Spectabilibus Magnificis dominis Magni Ducatus Lituaniae Senatoribus et Consiliariis fratribus et amicis charissimis"; nota dorsalna: "2 Junii 1567".
 • 500 a 43. Oryg. z wlasnoręcznym dopiskiem: "ziczlywy szwager y sluga", pieczęć sygnetowa; a tergo: "Jego Mlczy[!] Panu Mikolaiowi z Mylcza staroszczie Grodeczkiemu Panu a przyiaczielowi mnie nynye a Młcziwie laszkawemu".
 • 500 a 44. Oryginał, 18 pieczeci sygnetowych, ślady po sześciu dalszych; a tergo: "Reverendissimis Illustribus Spectabilibus Magnificis Generosis et Nobilibus Dominis Consiliariis Spiritualibus et Secularibus et Statibus ordinis Equestris Rregni Poloniae. Fratribus et Amicis charissimis et obseruandissimis"; nota dorsalna: "9 Nouembris 1567".
 • 500 a 45. Oryg. z dopiskiem własnoręcznym: "rąku wlasnemu", pieczęć sygnetowa; a tergo: "Generoso dno Stanislao Piekarskiego amico sua charissimo".
 • 500 a 46. A tergo: "Kopia listu od krola szweckiego Jana do krola polskiego anno 1568".
 • 500 a 47. Oryg., resztki pieczęci; a tergo: "Generoso dno Cuniczki Tenutario Szidloviensi amico dilecto".
 • 500 a 48. A tergo: "Mowa Posłow Podl;askich na Seymie w Brzesciu złożonym dla Unii Litwy z Polską"; inną ręką: "bjelska [przekreśl.] podljaska"; własnoręczne podpisy: "Jan Bujno sędzia drohiczyński, Caspar Trzykowicz, Piotr Patkowski sędzia mielnicki, Tomasz Ofsiany pisarz bielski, Wojciech Wyszkowski sędzia grodzki bielski".
 • 500 a 49. Oryg. podpisany: "Macziey Sawiczky Pisarz Jego Krolewskiey Mosczi wlasną ręką"; a tergo: "Do Jego Kro. Mosci wskazanie od Jego mci pana woiewody Wilenskiego z Wilna [dopisane ręką Sawickiego] przes Sawickiego Pisarza W(a)X(a)L(o) 1569 Decembris 17".
 • 500 a 50. Oryg. z własnoręcznym podpisem króla i pieczęcią; a dorso: "respons JKM 1570 Febr. 8".
 • 500 a 51. Oryg. z podpisem i królewskim i pieczecią.
 • 500 a 52. Oryg. z podpisem królewskim i pieczecią.
 • 500 a 55. Oryg.; nota dorsalna: "Poselstwo od panow koronnych i posłow na sejm lubelski z sejmu brzeskiego od panow rad i posłow WXL roku 1566 przez posły ty to: Ojszczika [Jerzy Ościk] wojewody mścisławskiego, Chornostaja [Gabriel Iwanowicz Hornostaj] wojewody minskiego, p. Czajka [Jan Mikołajowicz Hajko] kasztelana brzeskiego, p. Naruszewycza podskarbiego, a sekretarza [Wencława] Agrypy [...]".
 • 520 a 1. "Sigismundus Augustus [...] Stanislao in Lasco palatino Syradiensi Oratori apud Sacram Caesarem Romanam Majestatem [Ferdinandum I], Piotrków 2 II 1548 k. 1-2.
 • 520 a 2. "Spytek Jordan z Zakliczyna [...] Mikołajowi Radziwiłłowi [Rudemu] podczaszemu księstwa litewskiego, b.m. 7 XII 1548 k. 3-4.
 • 520 a 3. "Sigismundus Augustus [...] królowej Barbarze [Radziwiłłównie], Piotrków 24 XI 1548 k. 5.
 • 520 a 4. "Zygmunt August [...] Mikołajowi Radziwiłłowi [Rudemu] podczaszemu litewskiemu, Piotrków 24 XI 1548 k. 6.
 • 520 a 5. Barbara Radziwiłłówna do króla Zygmunta Augusta], b.m. [V-VII 1550] k. 7-8.
 • 520 a 6. Barbara Radziwiłłówna królowa do Mikołaja Radziwiłła Rudego, podczaszego księstwa litewskiego], Kraków 1 V 1550 k. 9-10.
 • 520 a 7. "Barbara Radziwiłłówna królowa Polski do Mikołaja Radziwiłła Rudego, Kraków 26 IV 1550 k. 11-12.
 • 520 a 8. "G[eorgius] Podlodowski [canonicus Cracoviensis, cancellarius reginae Nicolao Radivillo Magni Ducatus Pocillatori], Kraków 12 XI 1550 k. 13-16.
 • 520 a 9. "St[anisław] Koszucki [sekretarz królowej] do Mikołaja Radziwiłła Rudego wojewody trockiego, Kraków 4 III 1551 k. 17.
 • 520 a 10. "St[anisław] Koszucki do Mikołaja Radziwiłła Rudego wojewody trockiego, Kraków 4 III 1551 k. 18.
 • 520 a 11. "Jan Synowski do Mikołaja Radziwiłła Rudego wojewody trockiego, Kraków 5 III 1551 k. 19-20.
 • 520 a 12. "Caspar Stożeński rotmistrz królewski w Kijowie do Zygmunta Augusta, Kijów 16 XI 1554 k. 21-24.
 • 520 a 13. "Nicolaus Trzebuchowski [kasztelan gnieźnieński] do Mikołaja Radziwiłła Czarnego wojewody wileńskiego, Niepol 7 III 1554 k. 25-26.
 • 520 a 14. "Mikołaj Trzebuchowski [do Mikołaja Radziwiłła Czarnego], Kleszczele 5 V 1554 k. 27-28.
 • 520 a 15. "Na poselstwo koronne 1555 k. 29-30.
 • 520 a 16. "Gothardus Kettler militaris teutonici ordinis commendator Dineburgensis in Livonia Sigismundo Augusto regi Poloniae, Gardeja 24 II 1555 k. 31-32.
 • 520 a 17. "Ferdinandus I Romanorum rex Sigismundo Augusto Regi Poloniae, Augsburg 8 V 1555 k. 33-34.
 • 520 a 18. "Albertus Senior marchio Brandenburgensis [Sigismundi Augusto Regi Poloniae], Królewiec 4 VII 1555 k. 35-36.
 • 520 a 19. "Stephanus a Mojszogoli [Mejszagoła], Paulus Jamonthi, Gregorius Grimzdyb canonici Ecclesiae Cathedralis mednicensis Sigismundo Augusto, Worne [Miedniki] 28 VII 1555 k. 37-38.
 • 520 a 20. "Izabella [królowa węgierska] do Szydłowskiej wojewodziny wileńskiej, Lesko 17 X 1555 k. 39-40.
 • 520 a 21. "Henricus de Galen equestris ordinis theutonicorum per Livoniam magister Sigismundo Augusto Regi Poloniae, Wenden 21 II 1555 k. 41-42.
 • 520 a 22. "Henricus de Galen [...] Sigismundo Augusto, Wenden 2 VII 1556 k. 43-46.
 • 520 a 23. "Henricus de Galen [...] Sigismundo Augusto Regi Poloniae, Wenden 15 V 1555 k. 47-48.
 • 520 a Zbiór listów i oryg. dokumentów
 • 520 a 11. O poprawie zdrowia królowej Barbary.
 • 520 a 12. O promoskiewskich nastrojach pewnej części mieszkańców Kijowa.
 • 520 a 15. Warunki unii rad koronnych, wręczone przez Jakuba Uchańskiego, bpa chełmskiego, radom i stanowi rycerskiemu Wielkiego Księstwa Litewskiego.
 • 520 a 16. Uskarża się na nowe uciążliwe cła.
 • 520 a 17. Poleca opiece króla dwóch kupców z Augsburga, braci Jana i Markwarda Rosenbergów.
 • 520 a 18. Zapewnia króla, że dotrzymuje wszystkiego, do zcego się zobowiązał w paktach.
 • 520 a 19. Donosza o zabezpieczeniu masy spadkowej po śmierci zmarłego bez testamentu bpa żmudzkiego Wacława Wierzbickiego.
 • 520 a 24. "Sigismundus Augustus [Gulielmo archiepiscopo Rigensi, marchioni Brandenburgensi], Wilno 25 VI 1556 k. 49-50.
 • 520 a 25. "Mikołaj Trzebuchowski kasztelan gnieźnieński do Mikołaja Radziwiła [Czarnego] wojewody wileńskiego, Piotrków 6 I 1559 k. 51-52.
 • 520 a 26. "Izabella królowa Węgier do Mikołaja Radziwiłła Rudego wojewody trockiego, Piotrków 14 VIII 1559 k. 53-54.
 • 520 a 27. "Florian Zebrzydowski kasztelan gnieźnieński wojewodzie trockiemu [Mikołajowi Radziwiłłowi Rudemu], Wilno 10 X 1559 k. 55-62.
 • 520 a 28. "Sigismundus Augustus Nicolao Radziwil Nigro palatino Vilnensi, Wilno 26 XI 1559 k. 63-64.
 • 520 a 29. "Mikołaj Sieniawski wojewoda ziem ruskich do Zygmunta Augusta, Międzyborze 25 II 1561 k. 65.
 • 520 a 30. "Franciszek Krasiński prepozyt płocki i podkanclerzy koronny do Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, Wiedeń 3 V 1561 k. 66.
 • 520 a 31. "Odpowiedź stanów koronnych panom posłom Wielkiego Xięstwa Litewskiego [oraz dopisek własnoręczny Wiktoryna Wierzbickiego, bpa żmudzkiego, że odbył to poselstwo z Ostafim Wołowiczem podkanclerzem WXL na sejmie piotrkowskim VI 1567] k. 67-68.
 • 520 a 32. "Catherina Regina Poloniae Nicolao Radziwillo Nigro Palatino Vilnensi, Grodno 26 I 1563 k. 69.
 • 520 a 33. "Zygmunt August król Polski [...], Uniwersał, Wilno 21 VII 1563 k. 70-77.
 • 520 a 34. "Reces seimu coronnego warsawskiego Roku Bożego 1546 [rz.] w Warschavie około Vniei WXL k. 78-85.
 • 520 a 35. "Sigismundus Augustus Rex Poloniae, Lublin 20 VII 1566 k. 86-87.
 • 520 a 36. "Mowa Waleriana [Protasewicza-Suszkowskiego] biskupa wileńskiego w sprawie unii na sejmie brzeskim 1566 k. 88-103.
 • 520 a 37. "Thaka czedula sobie krol Jego Miloscz kazał napisacz a miewa ią zawsze w Radzie k. 104-105.
 • 520 a 38. "Consiliarii spirituales et saeculares Regni Poloniae, Lublin 22 VII 1566 k. 106-107.
 • 520 a 39. "Sigismundus Augustus Rex Poloniae, Piotrków 2 VI 1567 k. 108.
 • 520 a 40. "Senatores et consiliarii statu vtriusque ac Nuncii Equestris ordinis Regni Poloniae, Piotrków 1 VI 1567 k. 109-110.
 • 520 a 41. "Consliarii spirituales et seculares et nuncii terrarum Regni Poloniae, Piotrków 8 VI 1567 k. 111.
 • 520 a 42. "Senatores et Consiliarii vtriusque Status Regni Poloniae, Piotrków 1 VI 1567 k. 112-113.
 • 520 a 43. Konstantyn Ostroski [Ostrogski] wojewoda kijowski do Mikołaja z Milcza starosty grodeckiego, Tarnów 22 VII 1567 k. 114-115.
 • 520 a 44. "Consiliarii et Senatores Seculares, totusque Militaris et Wquestris Ordo Magni Ducatus Lituaniae, Mołodeczno 9 XI 1567 k. 116-117.
 • 520 a 45. "Filip Padniewski biskup krakowski do Stanisława Piekarskiego, Iłża 12 IV 1568 k. 118.
 • 520 a 46. "Kopia listu Jana [III] króla szwedzkiego do Zygmunta Augusta króla Polski, Holmest 5 X 1568 k. 119-120.
 • 520 a 47. "Filip Padniewski biskup krakowski do Kunickiego [Cuniczki] dzierżawcy Szydłowca, Bodzentyn 2 X 1568 k. 121.
 • 520 a 48. "Mowa posłów podlaskich 1566 k. 122-123.
 • 520 a 49. "Memoriale wskazania ku Jego Krolewskiej Mosczi od Jego Ksiązęcey Mosczi pana woiewody wilenskiego [Mikołaja Radziwiłła Rudego] przez mię Sawickiego z Wilna dnia 17 Decembris A.D. 1569 k. 124-127.
 • 520 a 50. "Respons JKM [Zygmunta Augusta] Mikołajowi Radziwiłłowi Rudemu, b.m. 8 II 1570 k. 128-140.
 • 520 a 28. Oddanie w zarząd Janowi Chodkiewiczowi zamku lucyńskiego w Inflantach.
 • 520 a 35. O wysłaniu delegatów na sejm litewski w Brzesciu: Walentego Herburta, bpa przemyskiego, Stanisława Myszkowskiego, woj. krakowskiego, Adama Drzewickiego, kasztelana inowrocławskiego.
 • 520 a 38. List potwierdzający poselstwo biskupa Walentego Herburta, Stanisława Myszkowskiego i Adama Drzewickiego.
 • 520 a 40. O przybyciu delegatów: Wiktoryna Wierzbickiego, bpa żmudzkiego i Eustachego Wołowicza, podkanclerzego i marszałka dworu.
 • 520 a 41. Nazwiska delegatów królestwa na przyszły sejm w Grodnie w sprawie unii.
 • 520 a 42. Na poselstwo Wiktoryna Wierzbickiego i Eustachego Wołowicza odpowiedzą w swoim czasie.
 • 520 a 44. W obozie pod Mołodecznym odebrali odpowiedź z Piotrkowa na temat unii.
 • 520 a 45. Sprawy finansowe dotyczące dóbr Opatowa i Cmielowa.
 • 520 a 47. W sprawie pieniędzy pożyczonych Radziwiłłowi.
 • 520 a 51. "Zygmunt August król Polski Dymitrowi Sapieże sprawcy puszcz królewskich, Warszawa 7 IX 1570 k. 141-142.
 • 520 a 52. "Sigismundus Augustus [...] tenore presencium quorum intereset universis [..., b.m. [24 III 1555] k. 143-144.
 • 520 a 53. "Chodkiewicz [Jan Hieronimowicz] Mikołajowi Krzysztofowi Radziwiłłowi marszałkowi nadwornemu Wielkiego Księstwa Litewskiego, Swisłocz 3 I 1572 k. 145-147.
 • 520 a 54. "Stanisław Warszewicki Nicolao Christophoro Radivillo [...] MDL Marschalco [...], Wilno 1 VI 1572 k. 148-149.
 • 520 a 55. "Poselstwo, b.m. [1566] k. 150-151.
 • 520 a 56. "Spis panow rad litewskich podany panom polskim na sejmie warszawskim 1564 jakąby chcieli z nimi mieć unią k. 152-155.
 • 520 a 57. "kondycje podane od panow litewskich na sejmie do unii z Koroną Polską [1564?] k. 156-160.
 • 520 a 58. "Articuli trzeciego i ostatniego pokolenia Ich Mczi Panom polskim tylko od samych rad Wielkiego Księstwa Litewskiego, bo się w niektorych rzeczach panowie rady rozrożnili z rycerstwem [1568?] k. 161-165.
 • 520 a 59. "Podanie panow litewskich około uniej k. 166-172.
 • 520 a 60. "Artikuły okolo vniei w Brzesku podane [1564 z notki dorsalnej] k. 173-176.
 • 520 a 61. ||Artykuły z poselstwa xiędza chełmskiego biskupa [Wojciecha z Sobiejuch Starozrębskiego] k. 177-178.
 • 520 a 62. "Copia od panow polskich [! litewskich - dopisane, przekreśl.] podana iakąby unią mieć chcieli [wzięte z noty dorsalnej] k. 180-182.
 • 520 a 63. "Zdanie ich miłości panow rad i posłow koronnych okol skryptu bielskiego przez pany deputaty z Bielska przyniesionego k. 183-184.
 • 520 a 64. "Instructia panom litewskim na sejm warszawski [1563 - wzięte z noty dorsalnej] k. 185-198.
 • 520 a 65. "Podanie od Panow Polakow k. 199-204 kopia 16 w.; nota dorsalna: "Ceduli od panow polskich w Bielsku stanom riczerskim podane; Bielska sprawa okolo vniei".
 • 520 a 66. "Odpowiedź Litwinow na artykuły od panow koronnych podane k. 205-208.
 • 530 b BN
 • 530 d Mf 465
 • 530 d Mf 584
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol.
 • 561 a Archiwum Radziwiłłowskie Nieśwież m Nieśwież w Archiwum Radziwiłłowskie Nieśwież w Radziwiłłowie
 • 561 a Od K. Kwiatkowskiego d BK II,121 d BK Dz. Hist. 126 w Działyński Tytus (1796-1861) w Kwiatkowski Kajetan
 • 581 a 23. Druk: J. Romanowski: Wojna Zygmunta Augusta z zakonem inflanckim. "Rocz. TPNP" 1:1860, s. 365-366. a 21. Druk: J. Romanowski: Wojna Zygmunta Augusta z zakonem inflanckim. "Rocz. TPNP" 1:1860, s. 340-341. a 20. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 5:1827, s. 69-70. a 14. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 7:1827, s. 179-182. a 13. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 7:1827, s. 183-184. a 10. Druk: M. Baliński: Pisma historyczne. T. 2. Warszawa 1843, s. 197-199. a 10. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 6:1826, s. 67-69. a 9. Druk: M. Baliński: Pisma historyczne. T. 2. Warszawa 1843, s. 200-201. a 9. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 6:1826, s. 66-67. a 8. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 6:1826, s. 69-74. a 7. Druk: M. Baliński: Pisma historyczne. T. 2. Warszawa 1843, s. 108-112. a 6. Druk: M. Baliński: Pisma historyczne. T. 2. Warszawa 1843, s. 121-122. a 5. Druk: M. Baliński: Pisma historyczne. T. 2. Warszawa 1843, s. 161-162. a 5. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 4:1826, s. 325. a 4. Druk: M. Baliński: Pisma historyczne. T. 1. Warszawa 1843, s. 129. a 4. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 7:1827, s. 80-81. a 3. Druk: M. Baliński: Pisma historyczne. T. 1. Warszawa 1843, s. 180-181. a 3. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 7:1827, s. 78. a 2. Druk: M. Baliński: Pisma historyczne. T. 1. Warszawa 1843, s. 182-186. a 2. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 5:1826, s. 266-269. a 1. Druk: M. Baliński: Pisma historyczne. T. 1. Warszawa 1843, s. 101-103. a 1. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 7:1827, s. 79-80.
 • 581 a 50. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 10:1827, s. 166-174, 254-259. a 49. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 7:1827, s. 177-181, 273-277. a 46. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 6:1826, s. 278-281. a 43. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 7:1827, s. 179-180. a 37. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 7:1827, s. G. a 36. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 5:1826, s. 160-177. a 34. Druk: Akta unii Polski z Litwą 1385-1791. Wyd. S. Kutrzeba i W. Semkowicz. Kraków 1932 nr 88, s. 181-185. a 33. Druk: Akta unii Polski z Litwą 1385-1791. Wyd. S. Kutrzeba i W. Semkowicz. Kraków 1932 nr 88, s. 156-176. a 33. Druk: Zrzodlopisma do dziejów Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz. 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 172-178. a 32. Druk: Zrzodlopisma do dziejów Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz. 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 162-163. a 30. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 6:1826, s. 169-170. a 29. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 6:1826, s. 167-169. a 27. Druk: S. Bodniak: hetman Florian Zaebrzydowski o porządku żołnierskim. "Przegląd Hist.-Wojskowy". T. 4:1932 z. 2, s. 296-305. a 26. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 5:1826, s. 70-71 a 25. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 7:1827, s. 184-185. a 24. Druk: J. Romanowski: Wojna Zygmunta Augusta z zakonem infalckim. "Rocz. TPNP" 1:1860, s. 392-393.
 • 581 a 66. Druk: Zrzodlopisma do dziejów Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz. 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 349-351. a 62. Druk: Zrzodlopisma do dziejów Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz. 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 369-373. a 56. Druk: Zrzodlopisma do dziejów Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz. 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 373-375. a 54. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 8:1827, s. 266-269. a 53. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 8:1827, s. 170-174. a 52. Druk: Elementa ad fontium editiones. Ed. C. Lanckorońska. T. 31 p. 2. Romae 1974, s. 102-103 nr 644. a 51. Druk: "Dziennik Warszawski" T. 9:1827, s. 84-86.
 • 610 a sejm y 1566 z Lublin
 • 610 a sejm y 1563-1564 z Warszawa
 • 610 a sejm y 1567 z Piotrków
 • 610 a sejm litewski y 1567
 • 610 a sejm litewski y 1566
 • 650 a Listy polskie y 16 w.
 • 650 a Listy łacińskie y 16 w.
 • 650 a Władcy x listy y 16 w.
 • 651 a Bielsk (pow. płocki, woj. mazowieckie) y 16 w.
 • 651 a Ćmielów )pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie) y 16 w.
 • 651 a Inflanty (kraina historyczna) y 16 w.
 • 651 a Kijów (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Lucyn (Łotwa) y 16 w.
 • 651 a Mołodeczno (Białoruś)
 • 651 a Opatów (woj. świętokrzyskie)
 • 651 a Połock (Białoruś) y 16 w.
 • 651 a Wornie (Litwa) y 16 w.
 • 700 a Agryppa, Wacław c kasztelan miński, smoleński d (ca 1540-1597)
 • 700 a Albrecht Hohenzollern c (książę Prus ; d 1490-1568)
 • 700 a Barbara Radziwiłłówna c (królowa Polski ; d 1520-1551)
 • 700 a Bujno, Jan c sędzia drohiczyński
 • 700 a Chodkiewicz, Jan c kasztelan wileński d (ca 1537-1579)
 • 700 a Drzewicki, Adam c kasztelan inowrocławski, gostyński d (?-1569)
 • 700 a Ferdynand b I c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1503-1564)
 • 700 a Galen, Henryk von c mistrz inflancki d (1480-1557)
 • 700 a Gotthard, Kettler c (książę Kurlandii i Semigalii ; d ca 1517-1587)
 • 700 a Grimzdybr, Grzegorz c kanonik miednicki
 • 700 a Hajko Jan c kasztelan brzeski
 • 700 a Herburt, Walenty c biskup przemyski d (1524-1572)
 • 700 a Hohenzollern, Wilhelm c arcybiskup ryski d (1498-1563)
 • 700 a Hornostaj, Gabriel c wojewoda brzeskolitewski d (?-1587)
 • 700 a Izabella Jagiellonka c (królowa Węgier ; d 1519-1559)
 • 700 a Jamont, Paweł c kanonik miednicki
 • 700 a Jan b III Waza c (król Szwecji ; d 1537-1592)
 • 700 a Jordan, Spytek Wawrzyniec c kasztelan krakowski d (1518-1568)
 • 700 a Katarzyna c (królowa Polski ; d 1533-1572)
 • 700 a Koszutski Stanisław c bibliotekarz Zygmunta Augusta poeta d zm. 1559
 • 700 a Krasiński, Franciszek c biskup krakowski, podkanclerzy koronny d (1525-1577)
 • 700 a Kunicki c dzierżawca szydłowiecki
 • 700 a Łaski, Stanisław c wojewoda sieradzki d (1491-1550)
 • 700 a Mielecki, Mikołaj c wojewoda podolski, hetman wielki koronny d (ca 1540-1585)
 • 700 a Myszkowski, Stanisław c krajczy koronny, ksztelan sandomierski, wojewoda krakowski d (?-1570)
 • 700 a Naruszewicz, Mikołaj Pawłowicz c podskarbi wielki litewski d (?-1575)
 • 700 a Ostrogski, Konstanty Iwanowicz c hetman wielki litewski, kasztelan litewski, wileński d (1460-1530)
 • 700 a Ościk, Jerzy c wojewoda mścisławski, smoleński d (ca 1530-1579)
 • 700 a Owsiany, Tomasz c pisarz bielski
 • 700 a Padniewski, Filip c biskup krakowski, podskarbi koronny d (1510-1572)
 • 700 a Patkowski, Piotr c sędzia mielnicki
 • 700 a Piekarski, Stanisław d 16 w.
 • 700 a Podlodowski, Jerzy c prepozyt gnieźnieński, kanclerz Barbary Radziwiłówny d (?-1555)
 • 700 a Protasewicz, Walerian c biskup wileński d (ca 1505-1579)
 • 700 a Radziwiłł, Mikołaj c kanclerz litewski, wojewoda wileński d (1515-1565)
 • 700 a Radziwiłł, Mikołaj Krzysztof c marszałek wielki litewski, wojewoda wileński d (1549-1616)
 • 700 a Radziwiłł, Mikołaj c wojewoda wileński, hetman wielki litewski d (1512-1584)
 • 700 a Radziwiłł, Elżbieta d (1533-1562)
 • 700 a Rosenberger, Johann c kupiec augsburski
 • 700 a Rosenberger, Markward c kupiec augsburski
 • 700 a Sapieha, Dymitr c administrator puszcz królewskich d (?-1576)
 • 700 a Sawicki, Maciej c pisarz litewski d (ca 1530-1581)
 • 700 a Sieniawski, Mikołaj c wojewoda ruski, hetman wielki koronny d (1489-1569)
 • 700 a Staroźrebski Sobiejuski, Wojciech c biskup chełmski, przemyski d (ca 1517-1589)
 • 700 a Stefan z Mejszagoły c kanonik katedralny w Miednikach
 • 700 a Stożeński, Kasper c rotmistrz królewski
 • 700 a Synowski Jan c dworzanin Barbary Radziwiłłówny
 • 700 a Trzebuchowski, Mikołaj c kasztelan gnieźnieński
 • 700 a Trzykowicz Kasper d 16 w.
 • 700 a Uchański, Jakub c (prymas Polski ; d 1502-1581)
 • 700 a Warszewicki, Stanisław c jezuita. teolog d (1529-1591)
 • 700 a Wierzbicki, Wacław c biskup żmudzki d (?-1555)
 • 700 a Wierzbicki Wiktoryn c biskup żmudzki, łucki d (ca 1520-1588)
 • 700 a Wołłowicz, Ostafi c kanclerz wielki litewski, kasztelan wileński d (?-1587)
 • 700 a Wyszkowski, Wojciech c sędzia grodzki bielski
 • 700 a Zebrzydowski, Florian c kasztelan lubelski, sekretarz królewski, poseł do Turcji d (?-1566)
 • 700 a Zygmunt August c (król Polski ; d 1520-1572)
 • 852 j BK 00247
 • 920 a pieczęcie
 • 999 d 17.10.31

Indeksy