Akta i listy oryginalne za króla Zygmunta III 1588-1629.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00289
 • Kopie: Mf 287
 • Tytuł: Akta i listy oryginalne za króla Zygmunta III 1588-1629.
 • Miejsce i czas powstania: 16-17 w.
 • Opis fizyczny: 706 s. 36x23 cm
 • Oprawa: Pergamin biały, 17 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • 27. Mikołaj Naruszewicz kasztelan żmudzki do ks. Krzysztofa Mikołaja Radziwiłła "Pioruna" hetmana wielkiego litewskiego], Zabier 02.01. 1596 s. 127-130 Autogr., podpis, pieczęć Dot. buntu kozackiego Łobody i Nalewajki : Jasnie Wielmoznemu Panu Jego Mosczy panu Krysztofowi Radziwiłowi xiązeciu na Birzach i z Dubinek woiewodzie Wilenskiemu hetmanowi W. X. L. Borysowskiemu Urzędowskiemu Solieckiemu etc etc Staroscie Moiemu wielce miłosciwemu panu y dobrodzieiowi ma byc [inną ręką] od P. Zmudzkiego Naruszewicza daiąc znać o Łobodzie ze do Pinska idzie Anno 1596; sygn. arch. R. w N. No 8 Fasc. 31 Publicznych
  • 28. [Zygmunt III Waza do NN], Kraków 08.02. 1596 s. 131-134 Oryg., podpis, pieczęć, podpis pisarza Macieja Wojny Formularz listu przypowiedniego na stu piechurów ze skierowaniem przeciwko zbuntowanym kozakom Łobody inną ręką: sygn. arch. R. w Nieśw. No 37 Fasc. 31 Publicznych
  • 29. Mikołaj Krzysztof Radziwiłł "Sierotka" wojewoda trocki, Wasili Zienkowicz Cicziński, Joziph Hołownia do sejmiku mińskiego], Kopyl 13.02. 1596 s. 135-138 Oryg., podpisy, ślad 5 pieczęci : Jasnie Wielmoznym Zacnie Urodzonym nam miłosciwym i laskawym Panom y Braci Ich M. Panom Senatorom Ziemskim y wssem [Ryce]rstwu woiewodztwa [...] na ten czas w Mieńsku zgromadzonym [Inną ręką:] S. ar. R w Nieśw. 55. Fas. 44 Publ.
  • 30. [Zygmunt III Waza do NN], Warszawa 01.05. 1596 s. 139-142 Oryg., podpis, pieczęć Formularz listu przypowiedniego na dodatkowych 20 Kozaków inną ręką: No 12 Fas: 32 Publicznych
  • 31. Zygmunt III Waza do NN], Warszawa 20.05. 1596 s. 143-146 Oryg., podpis, pieczęć Formularz listu przypowiedniego inną ręką: Sygn. arch. R. w Nieśw. No 4 Fas: 32 Publicznych
  • 32. "Diarium Commissionis s. 147-158 innymi rękoma: tractat w Crakowie o ligę przeciw turkowy w roku 1596. Sygn. arch. R. w Nieśw. No 107 Fasc: 13 Publicznych
  • 33. Bernard Maciejowski, biskup łucki, nominat wileński do senatorów i dygnitarzy litewskich], Janów 24.06. 1597 s. 159-162 Autogr., podpis, pieczęć Dot. nominacji Maciejowskiego na biskupstwo wileńskie : w Bodze Wielebnemu, Jasnie Wielmożnemu. Wielmożnym Ich Mosciompanom panom X. Malcherowi Giedroiciowi złaski Bożey Biskupowi żmudzkiemu, Crystophowi Radziwiłowi Xiążeciu na Birzach i Dubinkach woiewodzie Wileńskiemu, Mikolaiowi Talwoszowi Castellanowi Trockiemu, Theodorowi Skuminowi [Tyszkiewiczowi] woiewodzie Nowogrodzkiemu, Demetre[mu] Chaleckiemu z Chal Podskarbiemu Ziemskiemu Wielkiego Xi W. X. Lithewskiego, Janowi Hlebowicowi na Dubrownie Stolnikowi W. X. Lithewskiego, Pawlowi Sapiehy koniuszemu krolia Jego Mosci W. X. Lithewskiego, Balcerowi Strawinskiemu Ciwonemu Trockiemu, Alexandrowi Radzyminskiemu zmudzkiemu, Stanisławowi Dziadkowskiemu kowenskiemu, Janowi Mieleszkowi Grodzińskiemu Stolnikom. Stanisławowi Pukszcie, Romanowi Reutowi, Mikołaiowi Karpiowi Andrzeiowi Tomaszewiczowi, Michalowi Kupreliwi [???], Janowi Thelatyckiemu, Pawlowi Wrzeszeżace, Danielowi Reuthowi, Mem Miłoscziwęm panom i Braciey
  • 34. Stanisław Karnkowski prymas do Senatorow Koronnych i W. Ks. Lit. [???], Lowicz 29.06. 1597 s. 163-166 Oryg., podpis, pieczęć W sprawie odpowiedzi na otrzymane pismo : W Bodze Wielebnym Jasnie Wielmożnem y Miłosciwem P. Panom Senatorom Koronnem Wielkiego Xziestwa Litewskiego y Bracziey miły y laskawi naliezy [inną ręką] od x. Arcibiskupa Gnieznieńskiego
  • 35. Zygmunt III Waza do senatorów Wielkiego Księstwa Litewskiego], Warszawa 12.07. 1597 s. 167-170 Oryg., podpis, pieczęć W sprawie nominacji Bernarda Maciejowskiego na biskupstwo wileńskie : Illustribus [???], Magnificis, Senatoribus Magni Ducatus [???] Lithuaniae: sincere nobis dilectis [inną ręką] przes P. Mikołaia Czyza do wszech Ich Mosci pisany; sygn. arch. R. w Nieśw.: 101 Fas: 37 Publ.
  • 36. Kardynał Andrzej Batory biskup warmiński do ks. Krzysztofa Mikołaja Radziwiłła "Pioruna" wojewody wileńskiego i hetmana], Lidzbark Warmiński 01. 12. 1597 s. 171-171 Oryg., podpis, pieczęć : Illustrissimo et Magnifico Domino et amico charissimo et observantissimo Domino Palatino Vilniensi [Innymi rękoma:] 159 [???] 1597 [??] sygn. arch. R. w Nieśw.: No 13 Fasc: 63 Sk. 17; No 7 Fas 25 Publ.; od x. Cardinała Batorego wsprawie pana Isztwana Batorego [Stefana]
  • 37. "Assecuratia krola Jego Mosci Zygmunta III, ze sie ma na pewny czas naznaczony do Korony Polskiey z Szweciey stawić. W Warszawie Anno 1598 in Junio, na walnym Seymie Dziala sie [w tekście poprawna data: 11.04. 1598] Oryg., podpis, 2 pieczęcie; Tyt. a dorso; Inną ręką: 3; 1598
  • 38. [Filip III król Hiszpanii do kardynała ks. Jerzego Radziwiłła], Walencja 01.05. 1599 s. 183-186 Oryg., podpis, ślad pieczęci różnymi rękoma: List po Hyszpansku pisany, od Philippa krola Castriae [!] et aliorum, do xięcia kardynała Radziwiłła, Anno 1599 N. 91; Al Muy Reverendo en Christo Padre Cardenal Radzivil nostro charo y muy amado amigo; Descriptum; No 91; B. 2. 91; M. Fasc. 28 sygn. arch. Radz. w Nieświeżu: M. Fasc. 28
  • 39. Stanisław Karnkowski prymas do Jana Dymitra Solikowskiego arcybiskupa lwowskiego], Łowicz 08. 11. 1599 s. 187-190 Oryg., podpis, pieczęć różnymi rękoma: [???] arcibiskupa Gnieznienskiego Karnkowskiego 1599 9 Novembris. Strony pogrzebu p. wojewodziny Wilenskiej [Elżbiety z Ostrogskich Radziwiłłowej]. Na s. 189: pośledni [???]
  • 40. [Anna Wazówna królewna szwedzka do Krzysztofa Mikołaja Radziwiłła "Pioruna" hetmana wielkiego litewskiego], Warszawa 15.08. 1600 s. 191-194 Oryg., podpis, ślad pieczęci Obiecuje pomoc w uzyskaniu łaski królewskiej dla Janusza Radziwiłła, podczaszego WKL i dla adresata : [...] Wiel]moznemu panu Christopho[wi Radzi]wielowi xziazecziu na [Birzach y Dubinkach woiewodzie [wilenskiemu], hetmanowi W. X. Litewskiego [...] etc uprzejmie nam miłemu. [Inną ręką:] Od J. Krolewny Mosci Anny Szweckiey
  • 41. Zygmunt III Waza do Macieja Dębińskiego, wojewody parnawskiego], Warszawa 02.09. "1600 s. 195-198 Oryg., podpis, pieczęć Rozkaz stawienia się wraz z rotą do popisu a potem w Inflantach na wojnie ze Szwedami : [Wielmoz]nemu Macieiowi Dębin[skiemu] woyewodzie Parnawskiemu uprzejmie nam miłemu [Innymi rękoma:] od Zygm[unta] do Dem[binskiego]. Sygn. arch. Radz. w Nieświeżu: 98 F: 37 Publ.
  • 42. Zygmunt III Waza do Krzysztofa Mikołaja Radziwiłła "Pioruna" hetmana wielkiego litewskiego], Warszawa 03.04. 1601 s. 199-202 Oryg., podpis, 2 pieczęcie Dot. mobilizacji przeciw Szwedom : Jasnie wielmoznemu Krysztophowi Radziwiłłowi na Birzach i Dubinek Xiązęciu, woiewodzie Wileńskiemu, hetmanowi naiwyszemu Wielkiego Xsięstwa Litewskiego, Soleckiemu, Borysowskiemu Urzedo[wskie]mu Kokonhauskiemu etc Star[oscie] Uprzejmie nam miłemu. [Innymi rękoma:] do Wilna 19 Aprill. 1601. 1601. 3. Ap. Z Warszawy Carola Chotkiewicza za pułkownika podawa
  • 43. Zygmunt III Waza do NN], Warszawa 01.05. 1601 s. 203-206 Oryg., podpis, pieczęć Formularz listu przypowiedniego
  • 44. Zygmunt III Waza do Fryderyka księcia Kurlandskiego], Wilno 20.08. 1601 s. 207-210 Oryg., podpis, pieczęć nazwę miesiąca wpisano na miejsce starannie wydrapanej poprz. daty Dot. rabunku dokonanego na Olausie Alginusie kanoniku wendeńskim : Principi Domino Frederico Curlandiae Semigaliae in Livonia Duci [sinc]ere nobis dilecto etc [Inną ręką wpisana później i nie związana z treścią listu:] sygn. arch. Radz. w Nieświeżu: No 96 fasc: 316 Sk 17; 169. F 39. Publ.
  • 45. Jan Zamoyski kanclerz i hetman wielki koronny do Szymona? Charłęskiego], Ancen Moyze 31.01. 1602 s. 211-214 Oryg., podpis, ślady dawnej foliacji: 204-205 Dot. wyprawy Zamoyskiego do Inflant oraz nieporozumień z Mikołajem Krzysztofem Radziwiłłem "Sierotką", wojewodą trockim
  • 46. "Wypis z Xiąg Grodzkich Krzemienieckich, 1720 s. 215-240 Uwierzytelniony pieczęcią ks. Janusza Wiśniowieckiego, wojewody krakowskiego i starosty krzemienieckiego Inną ręką: Correxi [...] Anno 1720 d. 14 Augusti Extract No 83; Legit cum actis Jaworski różnymi rękoma: List granicznymi [???] dobrami do Konstantynowa nalezącemi a do[brami] do dóbr Czartoryscy nalezącemi; Anno 1604 d. nona February; Grunta Sieniawskie z Ostropole ku kopcowi; quarto
  • 47. Zygmunt III Waza do Mikołaja Bogumiła Zenowicza, starosty czeczerskiego i propojskiego], Kraków 11.09. 1605 s. 241-244 Oryg., podpis, pieczęć, podpis pisarza Macieja Wojny W sprawie przestrzegania obowiązków opłaty myta przez kupców; inną ręką: List krola Jego Mosci Zygmunta III do urodzonego Mikołaja Zenowicza starosty czycerskiego propoyskiego Dworzanina J. K. Mosci 1605 die 13 septembris
  • 1. Anna Jagiellonka królowa Polski do Katarzyny z Tęczyńskich Radziwiłłowej, Kraków 24.02. 1588 s. 1-4 Oryg., podpis, pieczęć Treść o charakterze grzecznościowym; "Jaśnie Wielmozney paniey Catarzynie s Tęczyna Radziwiłowey, xięznie na Bierzach i Dubinkach, woiewodziney wilienskiey etc. wdzięcznie nam miłey [Inną ręką:] od kroliowey J. M. Anny 1588 24 Feb."
  • 2. Stanisław? Krupka do Anny NN, Rewel 04. 10. 1589 s. 5-6
  • 3. Zygmunt III Waza król Polski do Andrzeja Rymszy], Warszawa 26.04. 1590 s. 7-8 Oryg., podpis, pieczęć, podpis pisarza Macieja Wojny; : List przypowiedni panu Rymszy. - Rozkaz zaciągu 150 ludzi i oddania się z oddziałem pod rozkazy Krzysztofa Radziwiłła, hetmana wielkiego
  • 4. Zygmunt III do Michala Buywida], Warszawa 27.04. 1590 s. 9-10 Oryg., podpis, pieczęć, podpis pisarza Macieja Wojny sygn. archiwum Radziwiłłów w Nieświeżu 11. F. 37. Publ.: List przepowiedni
  • 5. Zygmunt III do Michala Buywida], Warszawa 27.04. 1590 s. 11-14 Oryg., podpis, pieczęć, podpis piszarza Macieja Wojny: List przypowiedni. sygn. Arch. Radziwiłłów w Nieświeżu: 153. F. 39. Publ.
  • 6. [Zygmunt III do NN], Warszawa 27.04. 1590 s. 15-18 Oryg., podpis, pieczęć, podpis pisarza Macieja Wojny Na s. 17: sygn. arch. Radziwiłłów: 70. F. 39. Publ. Formularz listu przypowiedniego: List krola Zygmunta Trzeciego przypowiedni przeciwko Turkom. Anno 1590 [inną ręką]
  • 7. Zygmunt III do NN], Warszawa 27.04. 1590 s. 19-20 Oryg., podpis, pieczęć, podpis pisarza Macieja Wojny Formularz Listu przypowiedniego sygn. arch. Radziwiłłów: 156. F. 39. Publ. - a dorso
  • 8. [Jan Zamoyski kanclerz i hetman wielki koronny do sejmiku wileńskiego], Zamość 25. 10. 1590 s. 21-36 Oryg., podpis, pieczęć: Oswieczonym, wielebnym, Jasnie wielmoznym, Wielmoznym, Urodzonym, Panom Radam; Inną ręką: List od P. hetmana coronnego do ych Mosci Panow Senatorow na zjazd wilenski w roku 1590
  • 9. Stanislaw Włodek wojewoda bełski oraz Jan Zamoyski kanclerz i hetman wielki koronny do Zygmunta III Wazy], Zamość 17.01. "1599 s. 37-41 Oryg., podpisy, pieczęcie Na s. 37 różnymi rękoma: No 2 die 17 Januaris 1599 Anno; N 10 Zaproszenie na wesele i ślub Piotra Firleja wojewodzica krakowskiego z Jadwigą Włodkówną wojewodzianką bełską, siostrzenicą Jana Zamoyskiego : Sacrae Regiae Maiestati etc Domino Domino nostro clementissimo. [inną ręką] Die 21 January [...] na weselie ślady dawnej paginacji: 37-40
  • 10. Jan Zamoyski kanclerz i hetman do Zygmunta III Wazy], Zamość 23. 11. "1598 s. 41-44 Oryg., podpis, ślad pieczęci Innymi rękoma: N. Io 23 Novembris 1590; J. Zamojski C. i Het.; N 9 Treść o charakterze grzecznościowym; : Sacrae Regiae Maiestati etc [...] Domino Domino clementissimo. Inną ręką: [...] oddane ślady dawnej paginacji: 33-36
  • 11. Jan Zamoyski kanclerz i hetman do Zygmunta III Wazy], Zamość 13.01. 1599 s. 45-48 Oryg., podpis, ślad pieczęci Innymi rękoma: N: 1; No 2; 13 Januarii 1599 List dot. sytuacji w Rosji po śmierci cara Fiodora I; : Sacrae Regiae Maiestati etc Domino Domino meo clementissimo. Inną ręką: O moskiewskich rzeczach ślady dawnej paginacji: 1-4
  • 12. Jan Zamoyski kanclerz i hetman do Zygmunta III Wazy], Zamość 19.02. 1599 s. 49-52 Oryg., fragment podpisu ucięty przez introligatora, pieczęć Innymi rękoma: N 11; No 3; 19 Lutego 1599 List polecający łasce królewskiej niejakiego Sulimę : Sacrae Regiae Maiestati etc [...] domino domino clementissimo ślady dawnej paginacji: 41-44
  • 13. Zygmunt III Waza do Grzegorza XIV papieża], Warszawa 10.01. 1591 s. 53-54 Oryg., podpis, pieczęć, perg. : Sanctissimo ac Beatissimo in Christo Patri, et Domino Gregorio divina providentia Papae XIIII Sacrosanctae Romanae ac universalis ecclesiae Pontifici maximo Domino clementissimo
  • 14. Relacja z Warszawy, ok. 1594] s. 55-58 Zawiera rozważania na temat ewentualnych kandydatur na tron polski w razie pozostania Zygmunta III Wazy w Szwecji: Pismo dawne przed wyjazdem krola Zygmunta III do Szwecyi około 1591 gdzie i wzmianka ciekawa o obraniu X. Kardynała Batorego na tron Polski - pismo inną ręką
  • 15. Germanik Malaspina nuncjusz papieski w Polsce do opata Campani], Warszawa 23. 10. 1592 s. 59-62 Oryg., podpis, pieczęć Notatka ołówkiem: NB Malaspina Nuntio in Polonia apresso Sigismundo III Zapewnia o życzliwości kardynała Jerzego Radziwiłła i swojej; All illustrissimo et multo reveredissimo Signore Abbate Campani
  • 16. [Anna Habsburżanka królowa Polski do kardynała Jerzego Radziwiłła], za Gdańskiem pod Latarnią 10.09. 1593 s. 63-64 Oryg., podpis, pieczęć W oczekiwaniu na pomyślne wiatry w podróży ku Szwecji: Illustri et Reverendissimo in Christo patri Domino Georgio Radzivil S. R. Ecclesiae Cardinali Episcopo Cracoviensi etc sincere nobis dilecto
  • 17. Acta coronationis Sigismundi III] a) Regis Cautio ante Coronationem praestita, Upsala 19.02. 1594 s. 69-71 b) Juramentum Regium. Przysięga krolia Zygmunta, którą sam ossobą swą w Coronatiey [...] uczynił, Upsala 19.02. 1594 s. 72-75 c) Poddanych Reversal y Przysięga, Upsala 01.02. 1594 s. 75-77: Przysięga Jego Krolewskiej Mości Krolestwu Szwedzkiemu przy Coronaty uczyniona. Takiesz y obywatelow Szwedskich przysięga Krolowi Jego Mości uczyniona [różnymi rękoma] sygn. arch. Radziwiłłów w Nieświeżu: No 59. Fasc. 8. Publ.
  • 18. [Stanisław Karnkowski prymas do Stanisława Gostomskiego wojewody rawskiego], Łowicz 11.02. 1594 s. 79-82 kopia z 16 w. W sprawie zagrożenia tureckiego: List Jego Mości Xiędza Stanisława Karnkowskiego inną ręką
  • 19. [Łukasz Górnicki do ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła "Sierotki" wojewody trockiego], Lipniki 02.03. 1594 s. 83-86. Autogr., podpis, pieczęć : Oswieconemu ksiązzęciu i Panu, Panu Mikołajowikrysstofowi [Mikollaiowikrysstofowi???] Radziwillowi zllaski Bozzei ksiązzęciu na Ollyce i na Nieswiezzu, woiewodzie Trockiemu, a moiemu wielche Miłłosciwęmu Panu i Dobrodzieiowi
  • 20. [NN do NN], Upsala 06.03. 1594 s. 87-90 Kopia z 16 w. [??], papier i pismo identyczne jak w poz. 17 Inną ręką: sygn. arch. Raziwiłłów w Nieświeżu: No 297 Fas. 8 Publ.: Nowiny Szwedskie o Coronatiey Krolia Jego Mosci. Anno 1594
  • 21. Łukasz Górnicki do ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła "Sierotki", wojewody trockiego], Tykocin 30.05. 1594 s. 91-94 Autogr., podpis, pieczęć : Oswieconęmu ksiązzęciu i Panu, panu Mikollaiowikrysstofowi Radziwillowi, z llaski Bozzei ksiązzęciu na Ollyce i na Nieswiezzu, woiewodzie Trockiemu, a moięmu wielctze Miłłosciwemu Panu i dobrodzieiowi
  • 22. Zygmunt Batory ks. siedmiogrodzki do kardynała Andrzeja Batorego biskupa warmińskiego], Keovar 01.08. 1594 s. 95-98 Oryg., podpis Dot. spraw Siedmiogrodu i rodzinnych: Illustrissimo ac Reverendissimo Domino Andreae S. R. E. Cardinali Bathoreo et Administratori Episcopatus Varmiensis. [Inną ręką:] Helspergani 30 Augusti 1594 allata
  • 23. Łukasz Górnicki do ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła "Sierotki" wojewody trockiego], Lipniki 17. 10. 1594 s. 99-102. Autogr., podpis, pieczęć uszkodz.: Oswieconęmu ksiązzęciu i panu, panu Mikollaiowikrysstofowi, Radziwillowi, zllaski Bozzei ksiązzęciu na Ollyce i na Nieswiezzu, woiewodzie Trockiemu, a moięmu wielche Miłłosciwęmu panu, i dobrodzieiowi. [Inną ręką:] Wtory
  • 24. "Artykuły Ich Mosciom P. P. Posłom na Seym Walny Coronny przes Ich M. Rycerstwo wssytkiego woiewodztwa Sieradzkiego w zgodzie podane wedle ktorych na Seymie Ich M. P. P. Posłowie zachować sie maią modum non excedendum die 12 January Anno D. 1595 s. 103-110 inną ręką: S Seimiku Szadkowskiego woiewodstwa Sirackiego
  • 25. Lubieniecki, Relacja z poselstwa do Michała Walecznego, hospodara wołoskiego], Anno Domini 1595, 21 July s. 111-118 sygn. arch. Radziwiłłów w Nieświeżu: No 111. No 311 Fasc.: 8. Publ.; różnymi rękoma: Slal Jego Moscz P. hetman P. Lubienieczkiego, siestrzencza pana Trzanowskiego do Multanskiego woiewody ktory czo tam widzial i sliszal [...] opisuie i miedzi ludzie [po]daie
  • 26. "Tractatio de bello sociali contra Turcam inter Legatos Pontificis et Caesaris et inter Comissarios Regni Poloniae quaesita Anno 1595 s. 119-126 Inną ręką: s. arch. R. w Nieświeżu No 11 Fasc: 8 Publicznych; : Conditie do ligi od Posłów Papieskiego i Cesarskich, Panom Deputatom naprzeszłym Seimie Warszawskim w Roku 1596, wysadzonym, podawane
  • 48. [Szlachta litewska do zjazdu lubelskiego], Wilno 20.05. 1606 s. 245-248 Oryg., liczne podpisy i pieczęcie Proszą o zwołanie sejmu, któryby za zgodą wszystkich stanów powziął uchwały. Nie uznaje legalności uchwał zjazdu lubelskiego: W Bodze wielebnym, Oswieconym, Jasnie wielmoznym, wielmoznym i łaskawym panom i Braci Korony Polski, Ich Mosciom wszytkim na Zieizdzie Lubelskim będącym nalezy [Inną ręką:] List piwszy z woiewodztwa wileńskiego przes pana [Erazma] Strawinskiego [koniuszego trockiego]; sygn. arch. R. w Nieśw.: 14 Fas 51 Publ.
  • 49. "Dowody Jego Mosci pana Mikolaia z Zebrydowicz woiewody krakowskiego tak strony praktyk o Coronę iako y racione Absoluti Domini [przedstawione pod Czerskiem 16-17.06. 1607] s. 249-264 Zawiera następujące kopie: a) Marcin Leśniowolski kasztelan podlaski do Mikołaja Zebrzydowskiego], Ryga 10. 10. 1589 s. 249-250 b) [Zygmunt III Waza do Jana Zamoyskiego], Warszawa 15.07. 1590 s. 250-251 c) [Zygmunt III Waza do Jana Zamoyskiego], Warszawa 13.08. 1590 s. 251-252 d) Antonius Trautson: memoriale sive Instructio pro [...] Joanne Duckero in Polonia ablegato, Neustadt 14.03. 1592 s. 252-256 e) Assecuratia od K. J. M. stanom dana strony praktyk Rakuskich i odjazdu swego do Szweciey s. 257-259 f) Reces i warunek około transactiej zdomem rakuskim, 20.04. 1590 s. 259-260: Sposób ktorem Jego M. P. woiewoda pokazował; Pisma rożne w kopiach co do rokoszu Mikołaja Zebrzydowskiego woiewody Krakowskiego przeciw Zygmuntowi III w 1606 [!]; sygn. arch. Radz. w Nieśw.: No 3 Fas. 56 Publ.
  • 50. [Michał (imię zakonne; właściwie: Mateusz) Kopystyński, biskup prawosławny przemyski i samborski do zjazdu lubelskiego], Przemyśl 01.06. 1606 s. 265-268 Oryg., podpis, pieczęć; : Jasnie wielmoznym panom a panom Ich Mosczom panom Senatorom Coronnym Polsky i Wielkiego X. Litewskiego Moięm wielmoznym panom y bracziey dla dobrego y wiecznie sławney Coronie y iey Rze[czy]pospolitey pod Lublin zgromadzonym etc pilnie; Inną ręką: od władiki Przemiskiego y Samborskiego oddany die 13 Juny będączim [?] pod Lublinem; sygn. arch. Radz. w Nieśw.: 19 Fas. 51 Publ.
  • 51. Piotr Grudowski marszałek zjazdu powiatowego warszawskiego do zjazdu lubelskiego], 08.06. 1606 s. 269-272 Oryg., podpis, ślad pieczęci; : Wielmoznym Miloscziwym panom panom Senatorom Dignitarzom, Urzednikom y wsitkiemu Ricerstwu na ten casz pod Lublinem zgromadzonemu [...] Inną ręką: 10. List spowiatu Warszawskiego przes posly podany na ziezdzie pod Lublinem die 13 Juny Anno 1606; sygn. arch. R. w Nieśw.: 10. Fas. 51 Publicznych
  • 52. Stanislaw Radziejowski do Janusza Radziwiłła podczaszego Wielkiego Księstwa Litewskiego], Rawa 16.07. 1606 s. 273-276 Oryg., podpis, ślad pieczęci Dot. rokoszu Zebrzydowskiego; : Oswieczonemu xiazecziu moiemu miloscziwemu panu y przyaczieliowi Jego Mosci panu Podczaszemu W. X. Litewskiego; [inną ręką] sygn. arch. Radz. w Nieśw.: No 3 F. 49 Publ.
  • 53. Zygmunt III Waza do zjazdu rokoszowego w Sandomierzu], Krakow 04.08. 1606 s. 277-280 Oryg., podpis, pieczęć: Jasnie wielmoznym Wielmoznym Urodzonym Slachetnym Dignitarzom Urzędnikom y wszytkim wobec Stanu Slacheckiego ludziom pod Sendomirz na dzien VI miesiąca Sierpnia zgromadzonym uprzejmie i wiernie nam miłym; [inną ręką] 3. na Rokoszu 4 Augusti Anno 1606 oddali credens do instructiej swej panowie Posłowie Krolewsci [Piotr Tylicki biskup kujawski, nominat krakowski i Stanisław Miński podkanclerzy koronny]; sygn. arch. R. w Nieśw.: 21 Fas. 50 Publ.
  • 54. Janusz Ostrogski kasztelan krakowski do zjazdu rokoszowego w Sandomierzu], obóz pod Sandomierzem 18.08. 1606 s. 281-284 Oryg., podpis, pieczęć; Jasnie Wielmoznym, Wielmoznym Milosciwym panom tak Senatorom iako y Ryczerstwu wszytkiemu Bracie laskawey ziazd teraznieiszy Rokoszowy zgromadzonym; Inną ręką: 18 List Jego M. pana woiewody Sirackiego [ostatnie dwa wyrazy skreślone] crakowskiego die 18 Aug. Anno 1606; sygn. arch. R. w Nieśw.: 48 Fas 50 Publ.
  • 55. Mikołaj Spytek Ligęza kasztelan czechowski do zjazdu sandomierskiego], Sandomierz 18.08. 1606 s. 285-288 Oryg., podpis; inną ręką: 23 die 19 Augusti od Jego Mosci pana czechowskiego oddany na Rokoszu pod Sędomirzem; sygn. arch. R. w Nieśw.: 40 Fas. 50 Publ.
  • 56. Aleksander Koniecpolski wojewoda sieradzki do zjazdu sandomierskiego], b. m. 18.08. 1606 s. 289-292 Oryg., podpis; inną ręką: 19. Declaratia Jego M. pana woiewody sierackiego die 18 Augusti 1606 przez pana Walewskiego; sygn. arch. R. w Nieśw.: 46 Fas. 50 [lun 56] Publ.
  • 57. Kardynał Bernard Maciejowski biskup krakowski do zjazdu sandomierskiego], 22.08. 1606 s. 293-296 Oryg., podpis; inną ręką: 11. 1606 die 22 Aug. od X Cardinała pod Sandomierzem zgromadzonym oddano [?]; sygn. arch. R. w Nieśw.: 18 Fas. 50 Publ.
  • 58. [Zygmunt III Waza do zjazdu sandomierskiego], Wiślica 16.09. 1606 s. 297-300 Oryg., podpis, pieczęć: Wielmoznym Urodzonym y Slachetnym Dignitarzom Urzednikom y Stanu Riczerskiego ludziom pod Sędomirz zgromadzonym Uprzejmie y Wiernie nam miłym [Inną ręką:] List krola Jego Mosci przed posły koła Rokoszowego przyniesiony; sygn. arch. R. w Nieśw.: 25 Fas. 50 Publ.
  • 59. "Respons Krola Jego Mosci PP. Poslom Jego Krolewskiej Mosci posłanym od obywatelow Coronnych y W. X. Lithewskiego pod Sendomirz zgromadzonych dany w Wislicy dnia XVI miesiąca Wrzesnia Roku 1606 s. 301-308 Oryg., pieczęć, podpis Marcina Koscieskiego; inną ręką: 9. Respons ostatni od K. J. M. do koła Rokoszowego przes posły [dalej nieczytelne]; sygn. arch. R. w Nieśw.: 3 Fas 50 Publ.
  • 60. [Janusz Ostrogski, kasztelan krakowski do zjazdu sandomierskiego], Nowe Miasto 19.09. 1606 s. 309 Oryg., podpis, pieczęć : Jasnie Wielmoznym Oswieczonym, Wielmoznym Miloscziwym Panom y Braciey łaskawey na Rokoszu pod Sędomirzem zostałym nalezy; [Inną ręką:] 16. 1606 List od J. M. P. Crakowskiego die 20 Septembris przes p. Komorowskiego oddany w Sędomirzu na Rokoszu; sygn. arch. R. w Nieśw.: 49 F: 50 Publ.
  • 61. Mikołaj Zebrzydowski wojewoda krakowski, Pismo polemiczne przeciw Zygmuntowi Myszkowskiemu marszałkowi wielkiemu koronnemu], Zamość 23. 10. 1606 s. 313-324 Jeden z licznych odpisów tego pisma inną ręką: sygn. arch. Radz. w Nieśw.: 2. Fas. 46 [poprawione na 49] Publ.
  • 62. "Deputaty zwoiewództw którzy przy woysku zostać maią i Deputaci Rokoszowi,, ok. 1606] s. 325-328 inną ręką: 10. Rejestr Deputatow i poslow do Krola J. M. Rokoszowych; sygn. arch. R. w Nieśw.: 6. Fas. 50 Publ.
  • 63. Szlachta litewska do zjazdu rokoszowego jędrzejowskiego], Wilno 04.02. 1607 s. 331-336 Oryg., podpisy, pieczęcie Dot. spraw związanych z prowadzeniem wojny w Inflantach, ciężarów wojennych i gwałtów, których dopuszcza się nieopłacone wojsko: W Bodze Wielebnym Oswieconym Jasnie wielmoznym Wielmoznym Zacnie urodzonym Ich M. PP. Senatorom Urzędnikom y Wszystkiemu Rycerstwu na ziazd do Jędrzejowa Zgromadzonym Naszym Milosciwym Panom y braci [Inną ręką:] od obywateliow W. X. Litewskiego na ziazd Rokoszowy pod Jędrzejów skarga na PP. Zolnierze y prozba o zniesienie ich; sygn. arch. R. w Nieśw.: No 8 F. 56 Publ.
  • 64. "Poselstwo od Wielkiego Kniazia Moskiewskiego [Wasyla Szujskiego] do Krola Jego Mosci przes Poslanikow iego, Dworzanina i Namiestnika Jełatomskiego Hreora Konscienemowicza Wołkonskiego, a Dyaka Andrzeia Iwanowa w Roku 1607 January die 5 w Krakowie odprawowane wedle tey informatiey z listu ich Moskiewskiego przełozony s. 337-344 sygn. arch. R. w Nieśw.: No 4 Fasc. 20 Manuscr[yptow]; Inną ręką: Poselstwo od W. Kniazia Moskiewskiego do K. J. M. Zygmunta trzeciego w Roku 1607 oznaimuiąc ze Dymitr nie był Carewiczem
  • 65. Zygmunt Grudziński wojewoda rawski oraz Piotr Łaszcz do zjazdu jędrzejowskiego], Witów 01.04. 1607 s. 345-348 Oryg., podpisy, ślad pieczęci: Jasnie Wielmoznym Ich Moscziom Panom Dignitarzom Urzędnikom y inszym Obywatelom koronnym pod Jęn[drzeiowe]m zgromadzonym naszym Miloscziwym [Pano]m y Braci nalezy; Inną ręką: List od Ich Mosci panow Wielgopolskich woiewodztw; die 4 Aprilis 1607 pod Jędrzeiow
  • 66. [Sejmik raciąski do zjazdu jędrzejowskiego], Raciąż 03.04. 1607 s. 349-352 Oryg., podpisy Stanisława Krasińskiego wojewody płockiego w imieniu senatorów oraz Wojciecha Zielieńskiego marszałka sejmiku w imieniu rycerstwa, ślad pieczęci: Jaśnie Oświeconem Wielmoznem y Urodzonem panom panom Ich Mosciom panom Senatorom y Rycerstwu do Rokoszu pod Andrzejowem zgromadzonem panom a Braci Miłościwey y łaskawey; Inną ręką: od woiewodztwa Plockiego pod Jędrzejow; sygn. arch. R. w Nieśw.: 133 Fas. 41 Publ.
  • 67. Zygmunt III Waza do zjazdu jędrzejowskiego], Kraków 15.04. 1607 s. 353-356 Oryg., podpis, pieczęć: Wielmoznym Urodzonym Dignitarzom Urzędnikom i Riczerstwu pod Jendrzejow zgromadzonym Uprzejmie y wiernie nam milym; Inną ręką: die 25 Aprilis pod Jędrzejowem oddany; sygn. arch. R. w Nieśw.: 113 Fas. 39 Publ.
  • 68. Respons Ich Mosciom P. P. Posłom od Ich Mosci PP. Braci pod Sieciechowym zgromadzonych na Poselstwo ktore do Ich Mosci PP. Rad Coronnych y Wielkiego Xsięstwa Litewskiego na theraznieyszym Seymie Walnym Coronnym w Warszawie legitime zlozonym będączych belo przelozone dany od tychze Ich Mosci PP. Rad w Warszawie dnia VIII Miesiąca Czerwca Roku Panskiego MDCVII s. 357-369 Oryg., podpisali w imieniu senatu: Bernard Maciejowski prymas, Hieronim Gostomski wojewoda poznański, Hieronim Chodkiewicz kasztelan wileński, Benedykt Woyna biskup wileński, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł "Sierotka" wojewoda wileński, Jan Ostroróg kasztelan poznański; pieczęć Maciejowskiego Inną ręką: sygn. arch. R. w Nieśw.: 19 Fas. 56 Publicznych
  • 69. Akt rokoszu Mikołaja Zebrzydowskiego], pod Jeziorną 24.06. 1607 s. 369-388 Oryg., liczne podpisy, 3 pieczęcie; inną ręką: Do grodu Połocz [...] karta uszkodzona]; Akt Rokoszu Zebrzydowskiego przeciw Zygmuntowi III dat. pod Jeziorną 24 Czerwca 1607; sygn. arch. R. w Nieśw.: No 55 Fas. 50 Publicznych
  • 70. [Akt rokoszu Zebrzydowskiego], pod Jeziorną 24.06. 1607 s. 381-392 Oryg., liczne podpisy, 4 pieczęcie; inną ręką: Akt rokoszu oryginalny przeciw Zygmuntowi III Krolowi data 24 czerwca 1607 pod Jeziorną; sygn. arch. R. w Nieśw.: No 55 Fas. 50 Publicznych
  • 71. Zygmunt III Waza do Mikołaja Bogumiła Zenowicza starosty czeczerskiego i propojskiego], Kraków 30.08. 1607 s. 393-396 Oryg., podpis, ślad pieczęci Król dziękuje za wieści z Moskwy i prosi o dalsze : [...] Mikolaiowi Zienowiczowi [...]emu Czeczerskiemu wiernie nam milemu [adres uszkodzony]
  • 72. "Protestacja Senatorska przeciwko Constituciom Anno 1607 [tyt. pod tekstem], Kraków 24.07. 1607 s. 397-400 Kopia z 17 w.; inną ręką: Copia Protestacy P. P. Senatorow przeciwko Seymu w roku 1607; sygn. arch. R. w Nieśw.: 42 Fas. 50 Publ.
  • 73. "Contenta listu pana Małogoskiego [Sebastiana Lubomirskiego] do K. Jego Miłosci. Dathy z Moskwy 8 Augusti Anno 1607 s. 401-404 Dot. wydarzeń politycznych w państwie moskiewskim: Contenta listu pana Małogoskiego z Moskwy
  • 74. Kardynał Bernard Maciejowski prymas Polski do Mikołaja Zebrzydowskiego wojewody krakowskiego], Witów 23. 10. 1607 s. 405-409 kopia z 17 w.; inną ręką: Maciejowski
  • 75. Senat do Janusza Radziwiłła podczaszego Wielkiego Księstwa Litewskiego], Kraków 07.06. 1608 s. 409-412 Oryg., podpisali m. in.: Jan Zamoyski arcybiskup lwowski, Stanisław Żółkiewski hetman, Lew Sapieha kanclerz litewski, Piotr Tylicki biskup krakowski, Wojciech Baranowski arcybiskup gnieźnieński; pieczęć Jana Zamoyskiego: Jasnie Wielmoznemu panu Januszowi Radziwilowi Xsiązęciu z Birz y Dubinek na Sludzku Podczaszemu Wilkiego Xięstwa Lithewskiego Staroscie Boryssowskiemu, panu przyiacielowi naszemu Inną ręką: sygn. arch. R. w Nieśw.: 156 F. 41 Publ.
  • 76. Jan Karol Chodkiewicz hetman wielki litewski, Gabriel Tęczyński wojewoda lubelski, Henryk Firlej referndarz koronny: Pismo w sprawie nieprozumień z Januszem Radziwiłłem podczaszym Wielkiego Księstwa Litewskiego], obóz pod Brześciem 20.06. 1608 s. 413-417 Oryg., podpisy, pieczęcie : sygn.: arch. R. w Nieśw.: 9 F. 42 Publ.
  • 77. Szacunek wartości insygniów władzy księcia moskiewskiego:] Korona wielka [...] Coronka mala na obłąkach [...] Koronka na czapkę [...] s. 417-420 Oryg., 7 podpisów, 1 pieczęć Insygnia te zostały oddane przez bojarów wojsku polskiemu tytułem zastawu za niepłaconą dotąd służbę; inną ręką: "Opisanie klejnotów w stolicy moskiewskiey s podpisem woyskowym; sygn. arch. R. w Nieśw.: No 6 Fas. 20 Manuscriptów
  • 78. Zygmunt III Waza do Bogdana Ogińskiego podkomorzego trockiego], Kraków 06.04. 1609 s. 421-424 Wezwanie do udziału w interwencji moskiewskiej; [...] Bogdanowi Ogińskiemu Pod[komorzemu] Trockiemu y Dorszuniskiemu Dzierzawcy naszemu wiernie nam miłemu
  • 79. Regestr opisania jednorozcow dwoch Corony iedney y siodła iednego usarskiego zskarbu moskiewskiego w zasłuzonym miesięcznym nam Rycerstwu K. Jego Mosci w Stolicy Moskiewskiey będączemu od Jego Mosci pana hethmana Wielkiego Xięstwa Litewskiego [Chodkiewicza] dlia zatrzymania oney zostanowieniu od K. Jego Mosci winnym wsposob zastawy do wykupna od Panow Boiar Czarstwa Moskiewskiego, y od Jego Mosci pana Refferendarza Wielkiego Xięstwa Litewskiego [Aleksandra Gosiewskiego] na mieysczu hethmanskiem będączego wziętych, ktorego zasłuzonego naszego summa z Regestrow popisowych u Jego Mosci pana Refferedarza będączych pokaze się [...], Moskwa 06.01. 1612 s. 425-428 Oryg., podpisy, pieczęć; inną ręką: "Rejestr opisania Jednorozcow 2 korony, siodła, z kazny Moskiewskiey. A. 1612, 6 Jan.; sygn. arch. R. w Nieśw.: No 7 Fasc. 20 Manuscriptow Por. poz. 77
  • 80. Stanislaw Żółkiewski hetman polny koronny do deputatów sądów trybunalskich], Busko 04.08. 1612 s. 429-433 Oryg., podpis, pieczęć Poleca deputatom swoje sprawy na czas wyjazdu do wojska inna ręką: 1612; No 14
  • 81. Gabriel Batory ks. siedmiogrodzki do Marka Wilamowskiego], Sibiu (Cibinii) 10.07. 1613 s. 433-436 Oryg., podpis, pieczęć; Magnifico Domino Marco Wilamowski S. R. M. turmarum Ductori ac Generosis militibus Regni Poloniae, Amicis et Vicinis nobis observandis; Inną ręką: "Gabriel Princeps Valachie 1613; sygn. arch. R. w Nieśw.: No 2 Fas. 44 Publ.
  • 82. Gabriel Batory ks. siedmiogrodzki do Marka Wilamowskiego], Oradea (Warad) 09. 10. 1613 s. 437-440 Oryg., podpis, pieczęć Inną ręką: sygn. arch. R. w Nieśw.: No 15 Fas. 167 Publ.; Illustri ac Magnifico Domino Marco Wilamowski, Absolensi, Lohelesi [???] etc Capitaneo certarum Turmarum ordinis equestris Militiae Polonicae Ductori etc Amico nobis honorando
  • 83. "Respons JKM Urodzonym Alexandrowi Korwinowi Gosiewskiemu Referendarzowi Wielkiego Xięstwa Lithewskiego y Janowi Cizowi Sekretarzowi Jego K. Mosci Poslom z Głownego Ziazdu Wilinskiego w Warszawie dnia XXVI Miesiąca Listopada Roku Panskiego MDCXIV s. 441-448 Oryg., podpis Jakuba Zadzika, pieczęć; inną ręką: "Respons K. J. M. PP. Posłom z Conwocatiej wilenskiej Roku 1614 dany 16: sygn. arch. R. w Nieśw.: 4 Fas. 66 Publ.
  • 84. Piotr Tylicki biskup krakowski do senatorów i obywateli Wielkiego Księstwa Litewskiego], Kielce 03.01. 1615 s. 449-452 Oryg., podpis, pieczęć Dot. Jana Jerzego Radziwiłła, kasztelana trockiego; Oswieconem, Jasnie wielmoznem, y zacnie urodzonem Ichmosciom panom Senatorom y Obywateliom W. X. Lithewskiego panom a Braciey mey milosciwey [Inną ręką:] sygn. arch. R. w Nieśw.: No 11 Fasc. 93 Publ.
  • 85. Benedykt Woyna biskup wileński do sejmiku generalnego Słonimskiego], Szeszole 22.01. 1615 s. 453-456 Oryg., podpis, pieczęć Zawiera pełnomocnictwo dla Mikołaja Jasieńskiego kantora wileńskiego, sekretarza królewskiego; Jasnie Wielmoznym, Zacnie urodzonym moim Milosciwym PP. y braci Ich Mosciom PP. Senatorom y Poslom Wielkiego X. Lithewskiego na Ziezdzie Głownym Słonimski będącym [Inną ręką:] sygn. arch. R. w Nieśw.: No 30 Fasc. 93 Publ.
  • 86. Protestacja przeciwko nie podjęciu uchwały na sejmie warszawskim], Warszawa 27.03. 1615 s. 457-464 Oryg., podpisali: Janusz Radziwiłł, Albrecht Władysław Radziwiłł, Jan Woyna i inni posłowie; pieczęć; Inną ręką: "Roku Tysiąc szesc seth piętnastego Aprilis 2 die Ta protestacjia Ich Mosci Panow Poslow Corony Polskiey i W. X. Lithewskiego do urzędu Grodskiego Wolkowyskiego przez pana [Piotra] Goraiskiego imieniem Ich M. Panow Poslow iest oddana [...]; sygn. arch. R. w Nieśw.: 37 Fas. 50 Publ.
  • 87. Zygmunt III Waza do Jana Zawiszy wojewody witebskiego, Adama Talwosza kasztelana żmudzkiego, Leona Sapiehy kanclerza litewskiego], Warszawa 22. 10. 1615 s. 465-468 Oryg., podpis, pieczęć, podpis pisarza Stefana Paca W sprawie sprawozdania z dochodów królewskich, którego nie złożył podskarbi litewski Jarosz [Hieronim] Wołowicz
  • 88. Zygmunt III Waza do Fryderyka Jerzego von der Recke rotmistrza], Warszawa 13.02. 1617 s. 469-472 Oryg., podpis, pieczęć, podpis Jakuba Zadzika sekretarza inna ręką: sygn. arch. R. w Nieśw.: No 57 Fasc. 100 Publ. Sto jazdy na wyprawie moskiewskiej
  • 89. Lew Sapieha kanclerz litewski do Jana Pukszty Klausgiełowicza chorążego wołkowyjskiego], Dohiczyn 25.02. 1617 s. 473-476 Oryg., podpis, pieczęć Dot. procesu z Tęczyńskimi w Trybunale lubelskim o Siemiatycze; Memu Miłosciwemu Panu y Przyiacielowi Jego Mosci panu Janowi [imię poprawione inną ręką:] Stanisławowi Puxcie s Klauzygierowiczowi Chorązemu Wołkowiskiemu
  • 90. Jakub Sienieński do Krzysztofa Radziwiłła hetmana polnego litewskiego], Raków 1617 s. 477-480 Oryg., podpis, ślad pieczęci Dot. sytuacji wyznaniowej; Oświeconemu Xsiąz~'ęciu, Krzysztoffowi Radziwiłowi, na Bierżach y Dubinkach, Hetmanowi polnemu Littewskiemu etc. etc. moiemu wielce Miłosciwemu Panu y Bratu [Inną ręką:] List od P. Sieninskiego; Acth; sygn. arch. R. w Nieśw.: No 18 Fasc. 76 Publ.
  • 91. Wilhelm książę kurlandzki do sejmiku generalnego wileńskiego], Kuldyga 02.04. 1617 s. 481-484 Oryg., podpis, ślad pieczęci Wskutek oszczerstw wrogów spotkał go gniew króla, który nie chce wysłuchać jego wyjaśnień, nie przyjmuje jego listów, ani nie chce wysłuchać jego próśb; Reverendissimis Illustrissimis Amplissimis Illustribus magnificis et Generosis Dominis, ordinum Lithuaniae in conventu Generali Vilnae Congregatis, Dominis Affinibus vicinis et amicis observantiae studio colendissimis et honorandissimis [Inną ręką:] A Acth; sygn. arch. R. w Nieśw.: No 3 Fasc. 76 Publ.
  • 92. Samuel Komorowski chorąży wiłkomirski do Janusza Kiszki hetmana wielkiego litewskiego, wojewody połockiego], Wiłkomierz 15.06. 1617 s. 485-488 Oryg., podpis, pieczęć W sprawie pospolitego ruszenia; Jasnie Wielmoznemu Naszemu Wielce Miłosciwemu Panu y Przyjacielowi Jego Mosci Panu Januszowi Kiszce woiewodzie Połockiemu hetmanowi Wielkiemu W. X. Litewskiego pilno oddać; Inną ręką: "od Powiatu Wilkomierzskiego; sygn. arch. R. w Nieśw.: Komorowski do Fas. 59; Ten list 25 Odprawiony 26
  • 93. Zygmunt III Waza do Fryderyka Jerzego von der Recke rotmistrza], Warszawa 14.07. 1617 s. 489-492 Oryg., podpis, pieczęć, podpis i pieczęć Jana Sokolińskiego-Druckiego notariusza litewskiego List przypowiedni; Poniżej: "Friedrich Georg von der Recke do NN chorążego, b. m. d.; inną ręką: "Oddałem universałł Krolia Jego Mosci Panu Rekowi dnia dwudziestego wthorego July w miasteczku Burzyliska [...]; sygn. arch. R. w Nieśw.: 23 F: 37 Publ.
  • 94. "Respons Jego K. Mosci [Zygmunta III] panu Zawadzkiemu Sekretarzowi J. K. Mosci w Warszawie dnia 5 Pazdziernika Roku 1617 dany s. 493-496 Oryg., pieczęć, podpis sekretarza Jakuba Zadzika Dot. petraktacji z Włodzimierzem Wolmarem Farensbachem; inną ręką: "20 Octobris; 10 Acth; sygn. arch. R. w Nieśw.: 59 F: 37 Publ.
  • 95. Zygmunt III Waza: Uniwersał w sprawie Włodzimierza Wolmara Farensbacha], Warszawa 06. 10. 1617 s. 497-500 Oryg., podpis, pieczęć; Poniżej inną ręką: "Farensbachii in gratiam receptio, et assecuratio eiusdem; inną ręką: "13 Acth; 20 Octobris; sygn. arch. R. w Nieśw.: 123 F. 39 Publ.
  • 96. Zygmunt III Waza, Uniwersał w sprawie Włodzimierza Wolmara Farensbacha] jak wyżej s. 501-504 Oryg., podpis, pieczęć; Poniżej inną ręką: "Farensbachii in gratiam receptio et assecuratio eiusdem; inną ręką: "No 1 Fasc. 12 Acth; sygn. arch. R. w Nieśw.: 54 F. 37 Publ.
  • 97. "Respons Jego Krolewskiej Mosci Urodzonemu Casprowi Piotrowicowi na Poselstwo od Wielmoznego Xięcia Krysztopha Radziwiłła, hetmana polnego Wielkiego Xięstwa Litewskiego w Warszawie dnia 24 Miesiąca Listopada 1617 dany s. 507-512 Oryg., pieczęć, podpis sekretarza Jakuba Zadzika Dot. wojny w Inflantach i Włodzimierza Wolmara Farensbacha; inną ręką: "20 Decembris; 28 Acth; sygn. arch. R. w Nieśw.: 98. F. 39 Publ.
  • 98. NN do Henryka Firleja podkanclerzego koronnego, biskupa łuckiego], b. m. d. ok. 1617 s. 573-576 Inną ręką: 113 Circa 1617 List zawiera krytykę kleru; inną ręką: "ad curiosa; X. Marczin
  • 99. "Respons Jego Krollewskiej Mosci dany Wielmoznemu hetmanowi polnemu Wielkiego Xięstwa Litewskiego na puncta od niego podane w Warszawie dnia 25 Miesiąca kwietnia Roku 1618 s. 517-520 Oryg., pieczęć, brak podpisu Dot. wojny w Inflantach
  • 100. Władysław Waza królewicz polski do NN], Wiaźma 10.05. 1618 s. 521-524 Oryg., podpis, pieczęć List przypowiedni na służbę w pułku Czapińskiego
  • 101. Jan Tęczyński do Elżbiety z Radziwiłłów Tęczyńskiej wojewodziny lubelskiej], Morawica 08.07. 1618 s. 525-528 Oryg., podpis, ślad pieczęci, ślady dawnych foliacji Dot. spraw majątkowych; "Jasnie Wielmoznej Mci Milosciwy pani i Batowey [!] Jej Mosci pani woiewodziney Lubelsky
  • 102. Gabriel Oxenstierna, Karl Karlson Gyllenhielm oraz Adam Schrappfer do Bartłomieja Ważyńskiego podkomorzego derpskiego i Waltera Plettenberga starosty nowogrodzkiego], b. m. 14.08. 1618 s. 529-532 Oryg., podpisy, pieczęcie Rokowania w sprawie rozejmu w Inflantach
  • 103. Zygmunt III Waza do komisarzy pertraktujących ze Szwedami], Warszawa 06.08. 1618 s. 533-536 Oryg., podpis, pieczęć Radzi zawarcie na dwa lata proponowanego zawieszenia broni, aby Inflanty mogły odetchnąćod wrogich najazdów "Magnificis et Generosis ad tractandum de induciis cum Svecis constitutis a nobis Commissariis Sincere et Fidelis nobis dilectis [Inną ręką:] sygn. arch. R. w Nieśw.: No Fasc. 77 Publicznych; 32
  • 104. Gabriel Oxenstierna oraz Adam Schrappfer do Bartłomieja Ważyńskiego podkomorzego derpskiego i Waltera Plettenberga starosty nowogrodzkiego], Reval [Tallin] 12.08. 1618 s. 537-540 Oryg., podpisy, pieczęcie Inną ręką: 30 aug.; zob. nr 102 : Denen [...] H. Bartholomeo Wazinsky und Walter Plettenbergen Subcamerario des Stiffts dörbt, und Starosten Auff Newenhausen Unsern Nachbarlichen guten Freunden
  • 105. Zygmunt III Waza: Uniwersał dotyczący skargi Jana Farensbacha starosty lemzeńskiego], Warszawa 04. 12. 1618 s. 541-543 Oryg., podpis, pieczęcie, podpis Jana Szałapskiego Skargi Farensbacha na pustoszenie dóbr wbrew prawom i Konstytucjo, rabowanie mienia i nakładanie bezprawnych kontrybucji inną ręką: sygn. arch. R. w Nieśw.: No 2 Fasc. 77 Publ.
  • 106. "Respons Jego Krolewskiej Mosci Jego Mosci Panu Krzysztophowi Naruszewiczowi Podskarbiemu Ziemskiemu Pisarzowi y Łowczemu Wielkiego Xięstwa Litewskiego y Commissarzom od Jego Krolewskiej Mosci dopłacy niemieckiey piechocie naznaczonym napewne puncta consideratiey Jego Mosci pana hetmana polnego Wielkiego Xięstwa Lithewskiego [Krzysztofa Radziwiłła] dany w Warszawie dnia 18 February Roku 1619 s. 543-550 Oryg., pieczęć, podpisy Jarosza Wołłowicza podkanclerzego litewskiego i starosty generalnego żmudzkiego oraz Stefana Paca pisarza inną ręką: sygn. arch. R. w Nieśw.: No 6 Fasc. 76 Publ.
  • 107. Aleksander Gosiewski referendarz i pisarz litewski, Andrzej Szołdrski proboszcz gnieźnieński, Jan Hrydzicza [???] namiestnik dorohobuski [???], Uniwersał komisarzy królewskich w sprawie [nadania placu w Smoleńsku Łukaszowi Kozubowskiemu za zasługi wojenne], Smoleńsk 23. 12. 1619 s. 551-552 opuszczono pagin. 2 str. iezapis. Oryg., podpisy, pieczęcie; inną ręką: P. Kozubowskiemu
  • 108. Stanisław Żółkiewski: Testament], Bar 18.08. 1618; [Uzupełnienie], Bar 25.08. 1620 s. 553-556; Poniżej inną ręką: Anno 1620 die 25 Augusti w Barze; [dopisane:] w ktorym mentia o [wsi] Nahorce in Anno 1618
  • 109. Zygmunt III Waza: Uniwersał potwierdzający nadanie młyna Lipnik we wsi Krechowie niejakiemu Pawłowi Mielnikowi przez nieboszczyka hetmana Stanisława Żółkiewskiego], Warszawa 12.02. 1621 s. 557-560 Oryg., podpis, pieczęć, podpis Piotra Gembickiego; inną ręką: R-ta Petrus Kozminski
  • 110. [Zygmunt III Waza do Jana Szwarchoffa rotmistrza], Warszawa 27.02. 1621 s. 561-565 Oryg., podpis, pieczęć Zawiera rozkaz wymarszu na Ukrainę oraz upomnienie za gwałty dokonane przez żołnierzy; inną ręką: sygn. arch. R. w Nieśw.: 106 F. 39 Publ. - Poniżej: Uniwersał do Chorągwie Szwarchoffowey
  • 111. Zygmunt III Waza do Piotra Kopaczowskiego rotmistrza], Warszawa 12.05. 1621 s. 565-568 Oryg., podpis, pieczęć Mandat królewski o zwrócenie zagrabionego bydła i koni
  • 112. Jakob de Lagardie gubernator Estonii do komisarzy Rzeczypospolitej], Parnawa 04.08. 1621 [25.07. S. S.] s. 569-572 Oryg., podpis, pieczęć; : Magnificis [???] et Generosis Dominis deputatis Commissariis Regni Poloniae Dominis Vicinis nostris [Inną ręką:] sygn. arch. R. w Nieśw.: No 19 fasc. 21 Skr. 14; No 1 Fasc. 91 Publicznych
  • 113. Władysław Waza królewicz polski do Piotra Kopaczowskiego rotmistrza], Warszawa 10.06. 1621 Oryg., podpis, pieczęć Zawiera negatywną odpowiedź na prośbę Kopaczewskiego o większy zaciąg
  • 114. Zygmunt III Waza: Uniwersał do wojska, które po powrocie ze służby cesarskiej stało na Litwie], Warszawa 28.09. 1621 s. 577-580 Oryg., podpis, pieczęć; Poniżej: Uniwersałł do ludzi tych ktorzy zszedłszy ze służby Cesarza J. M. Chrzescianskiego w Litwie są [...]; inną ręką: sygn. arch. R. w Nieśw.: 109 F. 39 Publiczne
  • 115. Gustaw II Adolf, król szwedzki do Jurgena Galbrechta burmistrza [?] miasta Dobblina" k. Mitawy], Mitawa 09. 10. 1621 s. 581-584 Oryg., podpis, pieczęć Wezwanie do poddania się i wydania miasta armii szwedzkiej; inną ręką: 113 Wezwanie miasta Dobblina w Inflantach przez Krola Gustawa Adolfa 1621; sygn. arch. R. w Nieśw.: No 96 fasc. 20 IK. 14 [przekreślone]; No 36 Fasc. 90 Publ.
  • 116. Jakob de Lagardie do Gotarda Jana Tyzenhausa, kasztelana wendeńskiego], Mitawa 09. 10. 1621 s. 585-588 Oryg., podpis, pieczęć Dot. pertraktacji w sprawie kwater zimowych dla wojsk w okresie rozejmu? : Vom Wohl Edlen und Gestrenghenn Herrn Gedhardo Joan vonn Tiessenhaussen Castellan zur Wenden, unndt Starostenn zur Schwanenburgk und Marienburgk zurbehendigen; Inną ręką: sygn. arch. R. w Nieśw.: No 33 fasc. 20 SK. 14 [skreślone]; No 33 Fasc. 90 Publ.
  • 117. Zygmunt III Waza: Uniwersał do rycerstwa w Inflantach w sprawie gwałtów, których dopuszcza się wojsko wobec mieszkańców], Warszawa 13. 10. 1621 s. 589-592 Oryg., podpis, pieczęć; Poniżej: Uniwersał do żołnierstwa inflantskiego; inną ręką: 108 F. 39 Publ.; 29 Novembris
  • 118. "Z listu Jego Mosci pana starosty kokenhauskiego [Zygmunta Kazanowskiego] od syna iego [skreślone:] "Jego Mosci" pana Adama Kazanowskiego de data 16 Octobris [1624] z Bruxelles s. 593-600 List z peregrynacji odbytej w orszaku królewicza Władysława Wazy; inną ręką: sygn. arch. R. w Nieśw.: No 73 Fasc. 100 Publ.; 22
  • 119. [Zygmunt III Waza: Uniwersał do wojska stacjonującego w Kurlandii], Warszawa 20.01. 1622 s. 601-604 Oryg., podpis, pieczęć, podpis Alberta Głębockiego sekretarza Dot. dyscypliny, wymagania nadmiernych leży ograbianych doszczętnie ogniem i mieczem; inną ręką: sygn. arch. R. w Nieśw.: 107 F. 39 Publicz.
  • 120. [Zygmunt Kazanowski, starosta kokenhauski do Mikołaja Kiszki wojewody derpskiego], Czekanów 21.03. 1622 s. 605-608 Oryg., podpis, pieczeć Dot. spraw majątkowych : Jasnie Wielmoznemu a mnie wielce Miloscziwemu panu y Przyiacielowi Jego Mosczi panu woiewodzie Derpskiemu etc. etc. nalezy
  • 121. Zygmunt III Waza do Krzysztofa Naruszewicza podskarbiego litewskiego], Warszawa 14.04. 1622 s. 609-612 Oryg., podpis, pieczęć; Poniżej: do Podskarbiego na sto piechoty o zapłatę; inną ręką: sygn. arch. R. w Nieśw.: 23 Fas. 42 Publ.
  • 122. Zygmunt III Waza do NN], Warszawa 12.04. 1622 s. 613-616 Oryg., podpis, pieczęć Formularz listu przypowiedniego na zaciąg 100 piechoty do służby w Inflantach; inną ręką: sygn. arch. R. w Nieśw.: 18 Fas. 42 Publ.
  • 123. Zygmunt III do NN], Warszawa 14.04. 1622 s. 617-620 Oryg., podpis, pieczęć; Poniżej: list przypowiedni na piechotę; Correx. Papłowski; inną ręką: sygn. arch. R. w Nieśw.: 141 F. 37 Publ.
  • 124. Zygmunt III Waza do Krzysztofa Naruszewicza podskarbiego litewskiego], Warszawa 14.04. 1622 s. 621-624 Oryg., podpis, pieczęć; Poniżej: do P. Podskarbiego o zapłatę na sto Piechoty; inną ręką: sygn. arch. R. w Nieśw.: 40 F. 37 Publ.
  • 125. Jakub Zadzik sekretarz wielki koronny do Jarosza (Hieronima) Wołłowicza starosty żmudzkiego], Warszawa 01.07. 1622 s. 625-628 Oryg., podpis, pieczęć. - Dot. poparcia dla niejakiego Marcinkiewicza starającego się o podkomorstwo upickie; sprawy hetmaństwa wielkiego litewskiego oraz listów przepowiednich dla ludzi adresata; : Jasnie Wielmoznemu a mnie wielce Milosciwemu panu y Przyiacielowi Jego Mosci panu Jaroszowi Wołowiczowi staroscie generalnemu żmudzkiemu
  • 126. Zygmunt III Waza do Gerarda Jerzego Butlera podkomorzego wendeńskiego], Warszawa 08. 10. 1622 s. 629-632 Oryg., pieczęć Dot. terminu sejmu w 1623 r.: Generoso Gearhardo Georgio Butler Succamerario Vendensis fidelis nobis dilecti
  • 127. Zygmunt III Waza do Jarosza [Hieronima] Wołłowicza starosty żmudzkiego], Warszawa 19.09. 1622 s. 633-636 Oryg., podpis, pieczęć Dot. sposobu prowadzenia wojny przez hetmana polnego Krzysztofa Radziwiłła: [...] Jaroszowi Wołłowiczowi Staroscie Genera[lnemu] Ziemie Zmudzkiey [...] obryńskiemu y Szawelskiemu [...] cy naszemu Uprzejmie nam miłemu [Inną ręką:] O Jego Mosci panu hetmanie; sygn. arch. R. w Nieśw.: 115 F. 37 Publ.
  • 128. Johan von der Felt, Christopfer Mandsskiolldh, Hans Wrangell do Mikołaja Korfa i Macieja Kiesowskiego?], Ryga 26.09. 1622 s. 637-640 Oryg., podpisy, 1 pieczęć, ślady dwóch pieczęci W sprawie warunków prowadzenia pertraktacji pokojowych: Denenn Wollgebornen Woledlen Gestrengen und Ehrnuhestenn hern Polnischen Subdelegirten, h. Niclassem Korf auf Kreuzeborg Erbhern, Obristem; hern Heinrich Schmelling, Rothmeistrem und Hern Matthiae Kiesowski? [...] Unsrem zuvorlässigenn bruderlichen Hern und Freunden zuhanden freund brüderlich; [Inną ręką:] sygn. arch. R. w Nieśw.: No 10 fasc. 21 Sk. 14 [skreślone]; No 9 Fasc. 91 Publiczn.
  • 129. [Jakob de Lagardie gubernator Rygi: Uniwersał w sprawie transportu przez Dźwinę sprzętów należących do Jarosza Wołłowicza starosty żmudzkiego], Uff Uptull 27. 11. 1622 s. 641-642 Oryg., podpis, pieczęć; inną ręką: sygn. arch. R. w Nieśw.: No 11 fasc. 21 Sk. 14 [skreślone]; No 10 Fasc. 91 Publ.
  • 130. [Zygmunt III Waza do Ferdynanda II cesarza], Warszawa 30.08. 1623 s. 643-646 Oryg., podpis, pieczęć Dot. przekroczenia granic z wojskiem zaciężnym przez Krzysztofa Radziwiłła : Serenissimo et Excellentissimo Principi Domino Ferdinando Secundo Divina favente clementia Electo Romanorum Imperatori semper Augusto Germaniae Hungariae Boemiae Dalmatiae Croatiae Sclavoniae Regi Archiduci Austriae Duci Burgundiae Comiti Tyrolis Domino cognato et affini nostro charissimo
  • 131. Zygmunt III Waza do chorążych tatarskich], Warszawa 30.08. 1623 s. 647-650 Oryg., podpis, pieczęć, podpis pisarza Krzysztofa Stefana Sapiehy Poniżej tłumaczenie ruskie uniwersału W sprawie wysłania oddziału do komisarzy naznaczonych przez sejm, którzy mają spotkać się z hetmanem Krzysztofem Radziwiłłem
  • 132. Zygmunt III Waza do szlachty nowogrodzkiej], Warszawa 27.04. 1624 s. 651-654 Oryg., podpis, pieczęć Dot. wypłay uchwalonych poborów : Wielmoznym y urodzonym [Ob]ywatelom Ziemie Nowo[gr]odzkiey Uprzejmie y Wiernie nam miłym. [Inną ręką:] 18 May 1624; Acth 16
  • 133. Krzysztof Naruszewicz podskarbi litewski do wojska stojącego na stancji w dzierżawie łozdziejskiej], Możeyków 24.09. 1625 s. 655-656 oraz 659-660 Oryg., podpis, pieczęć W sprawie prawa do stacjonowania w starostwie łozdziejskim; : Moim Milosciwym Panom y Łaskawey Braci Ich Mosci P. P. Towarzystwa zaciągu X. Jego Mosci pana hetmana polnego ma być [Inną ręką:] die 17 octob. pod Anneberkiem
  • 134. Wojsko stacjonujące w starostwie łozdziejskim do Krzysztofa Naruszewicza podskarbiego ziemskiego litewskiego], b. m. d. po 24.09. 1625 s. 557-558 Fragment Odpowiedź na list [zob. wyżej] umieszczona na przyciętej kartce papieru między strony listu Naruszewicza
  • 135. Mikołaj Latalski do Krzysztofa Radziwiłła hetmana polnego litewskiego], Dębnica 01.01. 1626 s. 661-664 Oryg., podpis, pieczęć Zapewnia o gotowości do usług. Relacje z przebiegu sejmiku; : Jasnie Oswieconemu Xiązęciu Jego Mosci panu Krysztofowi Radziwiełowi na Birzach y Dubinkach Xiązęciu hetmanowi polnemu Wielkiego Xięstwa Litewskiego etc. etc. etc. Memu wielce Milosciwemu panu oddac do rąk Jego Xiązęcey Mosci [Inną ręką:] List od Jego Mosci pana Mikolai Latalskiego Anno 1626; sygn. arch. R. w Nieśw.: No 9 Fas. 104 Publicznych
  • 136. "Diariusz Seymu Torunskiego, Dwuniedzielnego, który się die 19 Novembris Anno 1626 zaczął s. 665-684
  • 137. [Jerzy Zbaraski kasztelan krakowski do Czartoryskiego], Kraków 20.08. 1627 s. 689-690 W sprawie Bolestraszyckiego; inną ręką: List X. P. Crakowskiego do X. Jego Mosci Czartoryskiego Anno 1627; sygn. arch. R. w Nieśw.: No 10 fasc. 23 Sk. 14; No 10 Fas. 107 Publicznych
  • 138. Jerzy Wilhelm elektor brandenburski do Rafała Leszczyńskiego wojewody bełskiego], Mohrungen 18. 11. 1628 s. 691-698 Kopia 17 w. Dot. spraw związanych z pośrednictwem pruskim w pertraktacjach polsko-szwedzkich; Inną ręką: Ad Illustrissimum Palatinum Bełzensem: sygn. archiwum Radziwiłłowskiego
  • 139. [Władysław Zygmunt Waza królewicz polski hetmana Jana Chodkiewicza?], b. m. d. s. 699-702 Oryg., podpis, pieczęć - Autogr. W sprawie poparcia dla starań królewicza o administrację pewnych dóbr - Por. W. Czapliński, Władysław IV; inną ręką: list Krolewica do pana hetmana pana Chodkiewicza; sygn. arch. R. w Nieśw.: 18 F. 43 Publ.
  • 140. [Władysław Zygmunt Waza królewicz polski do Janusza Kiszki wojewody połockiego], Merecz 06. 12. 1629 s. 703-707 Oryg., podpis, ślad pieczęci W sprawie pewnej zaginionej rzeczy; : Jasnie Wielmoznemu panu Januszowi Kiszce woiewodzie Połockiemu etc. uprzejmie y wielce nam miłemu etc.
 • Proweniencja: kupione od K. Kwiatkowskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bolestraszycki
  • Chalecki Dymitr podskarbi w. lit. (?-1598)
  • Farensbach Jan sta lenzeński (?-1627)
  • Fiodor I (car Rosji ; 1557-1598)
  • Firlej Jadwiga z Włodków wojewodzianka bełska siostrzenica Jana Zamoyskiego (1573-1609)
  • Firlej Piotr wojewodzic krakowski
  • Firlej Piotr wda lubelski (?-1619)
  • Giedroyć Melchior bp żmudzki (1536-1608)
  • Jadwiga Włodkówna zob: Firlej Jadwiga
  • Jasieński Mikołaj podkom. wil. pis. WKsL sekr. król.
  • Klausgiełowicz Jan Paukszta chorąży wołkowyjski
  • Kostkowie
  • Kozubowski Łukasz
  • Łoboda Hrychor [Grzegorz] hetman kozacki uczestnik buntu Nalewajki 1594-1596 (?-1596)
  • Łoboda Hrychor [Grzegorz] hetman kozacki uczestnik buntu Nalewajki 1594-1596 (?-1596)
  • Mansfeldczycy
  • Michał I Waleczny hospodar wołoski (1557-1601)
  • Mielnik Paweł
  • Nalewajko Semen hetman kozacki (1560-1597)
  • Nalewajko Semen ataman kozacki przywódca buntu 1594 (?-1597)
  • Radziwiłł Elżbieta z Ostrogskich wojewodzina wil. (ca 1560-1593)
  • Radziwiłł Janusz podczaszy lit. klan wileński (1579-1620)
  • Radziwiłł Jerzy bp krakowski kard. gubernator Inflant (1556-1600)
  • Radziwiłłowa Elżbieta z Ostrogskich 1v. Kiszka wojewodzina wil. (?-1599)
  • Talwosz Mikołaj klan trocki
  • Tęczyńscy
  • Tylicki Piotr bp krak. (1543-1613)
  • Tyszkiewicz Teodor wda nowogrodzki
  • Wasyl Szujski (car Rosji ; 1552-1612)
  • Włodkówna Jadwiga wojewodzianka bełska
  • Wołowicz Hieronim
  • Żółkiewski Stanisław kanclerz wlk. kor. hetman pol. kor. (1547-1620)
  • rokosz sandomierski 1606-1609
  • Rokosz Zebrzydowskiego
  • rokosz Zebrzydowskiego 1606-1607
  • sejm 1626 Toruń
  • sejmik lubelski
  • sejmik miński 1596
  • sejmik raciąski 1607
  • sejmik słonimski
  • sejmik wileński
  • sejmik wileński 1590
  • Sejm toruński 1626
  • Sejm walny 1595
  • sejm warszawski
  • Kozacy 16 w.
  • Listy 16 w.
  • Obyczaje 16 w.
  • Relacje 16 w
  • Listy 17 w.
  • Dymitriady 17 w.
  • Listy 17 w.
  • Listy 17 w.
  • Testament 17 w.
  • Uniwersał 17 w.
  • Administracja 17 w.
  • Diariusze 17 w.
  • Listy 17 w.
  • Listy 16-17 w.
  • Uniwersały 16-17 w.
  • Hiszpania 16-17 w.
  • Horodek 16-17 w.
  • Inflanty 16-17 w.
  • Inflanty 17 w.
  • Kaługa (Rosja) 16-17 w.
  • Kurlandia 16-17 w.
  • Litwa 16-17 w.
  • Szwecja 16-17 w.
  • Turcja 16-17 w.
  • Ukraina 17 w.
  • Upsala (Szwecja) 16 w.
  • Warszawa 16 w.
  • Wilno (Litwa) 16 w.
  • Wołoskie, Księstwo 16-17 w.
  • Bunty kozackie Łobody i Nalewajki 1594
  • Sprawy pol.-kozackie
  • Sprawy "dworskie" Zygmunta III Wazy
  • Sprawy pol.-tatarskie 16 w.
  • sprawy pol.-szwedzkie 16 w.
  • Wojna w Inflantach 1606
  • Zjazd w Jędrzejowie
  • Insygnia władzy księcia moskiewskiego
  • Skarbiec moskiewski
  • Wyprawa moskiewiska
  • Testament Żółkiewskiego
  • Wojny polsko-szwedzkie
  • Sprawa Farensbacha
  • Zaciągi wojsk
  • Zaciągi wojska 17 w.
  • wojny inflanckie 16 w.
  • koronacja królewska w Szwecji
  • klejnoty koronne 16 w.
  • komisarze korony polskiej
  • Kozacy 16 w.
  • korespondencja polityczna 16-17 w.
  • elekcje 16-17 w.
  • liga antyturecka
  • obrona granic Litwa
  • luteranie
  • luteranie szwedzcy
  • wojsko
 • Uwagi:
  • pismo wielu rąk
  • Nr 49. Dowody Jego Mosci Pana Mikolaia z Zebrydowicz - por. rkps Ossol. sygn. 168 k. 536-537
  • k. 685-688 wolne
  • Bogaty zbiór miscellaneów z czasów Zygmunta III. Liczne oryginalne dokumenty, w tym z kancelarii koronnej i litewskiej, korespondencja urzędowa i prywatna. Na wyróżnienie zasługuje zespół akt rokoszu Zebrzydowskiego, diariusz sejmu jesiennego toruńskiego 1626, a także fragmenty korespondencji stron, polskiej i szwedzkiej, prowadzących rokowania pokojowe w Inflantach 1618-1622.
 • Opracowania: 137. Jerzy Zbaraski [...] do X. jego Mosci Czartoryskiego [...] - druk: Por. A. Kraushar, Sprawa Bolestraszyckiego [w:] A. Kraushar, Drobiazgi historyczne, St. Petersburg [iin. ] 1891 s. 43-62 136. Diariusz Seymu Torunskiego [...] - druk: J. Seredyka, Sejm w Toruniu z 1626 roku, Wrocław [iin. ] 1966 s. 9 i n. 108. Stanisław Żółkiewski: Testament [...] druk: H. Mościcki [????], Żółkiewski ojczyzna - honor - męstwo [...] Warszawa b. d. s. 185-189 102. Gabriel Oxenstierna, Karl Carlson Gyllenhielm oraz Adam Schrappfer [...] druk: por. Historia dyplomacji polskiej T. 2 Warszawa 1982 s. 42-44 77. Szacunek wartości insygniów władzy [...] - druk: Pamiętniki Samuela i Bogusława Maskiewiczów [...] Wyd. Alojzu Sajkowski, Wrocław 1961 s. 172 i n.; M. Marchocki, Historya wojny moskiewskiej [...] Poznań 1841 s. 143 75. Senat do Janusza Radziwiłła [...] - druk: Niemcewicz J. U. op. cit. T. 2 s. 106 70. Akt rokoszu Zebrzydowskiego [...] druk: H. Schmitt op. cit. s. [???] 69. Akt rokoszu Mikołaja Zebrzydowskiego [...] - druk: H. Schmitt op. cit. s. [???] 61. Mikołaj Zebrzydowski woj. krakowski, Pismo polemiczne [...] - druk: J. Czubek, Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego [...] T. 2 Kraków 1918 s. 193 59. Respons Krola Jego Mosci PP. Poslom [...] - druk: A. Rembowski op. cit. s. 278-282 57. Kardynał Bernard Maciejowski [...] do zjazdu sandomierskiego [...] - druk: H. Schmitt, Rokosz Zebrzydowskiego [...] Lwów 1858 s. 286; A. Rembowski, Rokosz Zebrzydowskiego [...] Warszawa 1893 s. 61-62 55. Mikołaj Spytek Ligęza [...] do zjazdu sandomierskiego [...] - druk: Niemcewicz J. U. op. cit. T. 2 s. 36 54. Janusz Ostrogski kasztelan krakowski do zjazdu rokoszowego [...] - druk: Niemcewicz J. U. op. cit. T. 2 s. 41, 47-49 53. Zygmunt III Waza do zjazdu rokoszowego w Sandomierzu [...] - druk: A. Rembowski, Rokosz Zebrzydowskiego [...] Warszawa 1893 s. 130 (z kopii); zob. też: J. Maciszewski, Wojna domowa [...] Cz. 1 Wrocław 1960 s. 284 50. Michał (właśc. Mateusz) Kopystyński [...] do zjazdu lubelskiego - druk: W. A. Maciejowski, op. cit. T. 3 s. 223-224 49. Dowody Jego Mosci Pana Mikolaia z Zebrydowicz [...] e/ Assecuratia od J. K. M. [...] - druk: Niemcewicz J. U. op. cit. T. 1 s. 196; por. też H. Schmitt, Rokosz Zebrzydowskiego [...] Lwów 1858 s. 487-494 47. Zygmunt III Waza do Mikołaja Bogumiła Zenowicza [...] - druk: J. Maciszewski, Polska a Moskwa [...] Warszawa 1968 s. 145 39. Stanislaw Karnkowski prymas do Jana Dymitra Solikowskiego [...] - druk: Maciejowski op. cit. T. 3 s. 220-221 37. Assecuratia krola Jego Mosci Zygmunta III [...] - druk: J. U. Niemcwicz op. cit. T. 1 s. 196; P. Piasecki op. cit. s. 156 32. Diarium Commissionis - druk: Diariusze sejmowe R. 1597 [w:] Scriptores Rerum Polonicarum wyd. E. Barwiński, T. 20 s. 248-256 27. Mikołaj Naruszewicz [...] do ks. Krzysztofa Mikołaja Radziwiłła "Pioruna" [...] - druk: Niemcewicz J. U. op. cit. T. 1 s. 175-180 25. Lubieniecki, Relacja z poselstwa [...] - druk: St. Olteanu, Les pays roumains à l'epoque de Michel le Brave [...] Bucuresti 1975 s. 95 23. Łukasz Górnicki do ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła "Sierotki" [...] - druk: Maciejowski, op. cit. T. 3 s. 162-164 21. Łukasz Górnicki do ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła "Sierotki" - druk: Maciejowski, op. cit. T. s. 161-162 19. Łukasz Górnicki do ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła "Sierotki" [...] - druk: W. A. Maciejowski, Piśmiennictwo polskie [...] Warszawa 1852 T. 3 Dopełnienia [...] s. 159-160 17. Acta coronationis Sigismundi III - druk: Niemcewicz J. U., Dzieje panowania Zygmunta III. T. 1. Kraków 1860 s. 140-147; Piasecki, Chronica [...] Kraków 1645 [???] s. 118 8. [Jan Zamoyski kanclerz i hetman w. koronny do sejmiku wileńskiego] - druk: Collectanea vitam resque gestas Joannis Zamoysci [...] edidit Adamus Titus [...] Działyński, Posnaniae 1861 s. 224-232; Ident. list do sejmiku proszowskiego druk: Akta sejmikowe województwa krakowskiego T. 1. 1572-1620. Wyd. Stanisław Kutrzeba, Kraków 1932 s. 162-168

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Akta
 • 245 a Akta i listy oryginalne za króla Zygmunta III 1588-1629.
 • 246 a Diariusz sejmu toruńskiego 1626 [vota senatu] g z inw. rkpsów
 • 246 a Listy królowej Anny, Zygmunta III [i in. ] g z inw. rkpsów
 • 250 a oryg.
 • 260 c 16-17 w.
 • 300 a 706 s. c 36x23 cm
 • 340 d Rkps e Pergamin biały, 17 w.
 • 400 a Anna Habsburżanka zob. Anna Austriaczka
 • 400 a Kopystyński Mateusz zob.: Kopystyński Michał
 • 400 a Władysław Waza królewicz polski zob. Władysław IV Waza
 • 400 a Władysław Zygmunt zob. Władysław IV Waza
 • 400 a Łoboda Archory zob: Łoboda Hrychor [Grzegorz]
 • 400 a Ostrogska Elżbieta zob. Radziwiłłowa Elżbieta z Ostrogskich 1v. Kiszka wojewodzina wileńska zm. 1599
 • 400 a Kiszkowa Elżbieta z Ostrogskich zob. Radziwiłłowa Elżbieta z Ostrogskich 1v. Kiszka wojewodzina wileńska zm. 1599
 • 400 a Mustapha zob. Mustafa I sułtan
 • 400 a Tęczyńska Katarzyna zob. Radziwiłłowa Katarzyna z Tęczyńskich 1v. Słucka wojewodzina wileńska hetmanowa w. lit.
 • 400 a Słucka Katarzyna z Tęczyńskich zob. Radziwiłłowa Katarzyna z Tęczyńskich 1v. Słucka wojewodzina wileńska hetmanowa w. lit.
 • 400 a Radziwiłłówna Elżbieta zob. Tęczyńska Elżbieta z Radziwiłłów wojewodzina lubelska
 • 400 a Kiszkowa Elżbieta zob. Tęczyńska Elżbieta z Radziwiłłów wojewodzina lubelska
 • 500 a pismo wielu rąk
 • 500 a Nr 49. Dowody Jego Mosci Pana Mikolaia z Zebrydowicz - por. rkps Ossol. sygn. 168 k. 536-537
 • 500 a k. 685-688 wolne
 • 500 a Bogaty zbiór miscellaneów z czasów Zygmunta III. Liczne oryginalne dokumenty, w tym z kancelarii koronnej i litewskiej, korespondencja urzędowa i prywatna. Na wyróżnienie zasługuje zespół akt rokoszu Zebrzydowskiego, diariusz sejmu jesiennego toruńskiego 1626, a także fragmenty korespondencji stron, polskiej i szwedzkiej, prowadzących rokowania pokojowe w Inflantach 1618-1622.
 • 520 a 27. Mikołaj Naruszewicz kasztelan żmudzki do ks. Krzysztofa Mikołaja Radziwiłła "Pioruna" hetmana wielkiego litewskiego], Zabier 02.01. 1596 s. 127-130 Autogr., podpis, pieczęć Dot. buntu kozackiego Łobody i Nalewajki : Jasnie Wielmoznemu Panu Jego Mosczy panu Krysztofowi Radziwiłowi xiązeciu na Birzach i z Dubinek woiewodzie Wilenskiemu hetmanowi W. X. L. Borysowskiemu Urzędowskiemu Solieckiemu etc etc Staroscie Moiemu wielce miłosciwemu panu y dobrodzieiowi ma byc [inną ręką] od P. Zmudzkiego Naruszewicza daiąc znać o Łobodzie ze do Pinska idzie Anno 1596; sygn. arch. R. w N. No 8 Fasc. 31 Publicznych
 • 520 a 28. [Zygmunt III Waza do NN], Kraków 08.02. 1596 s. 131-134 Oryg., podpis, pieczęć, podpis pisarza Macieja Wojny Formularz listu przypowiedniego na stu piechurów ze skierowaniem przeciwko zbuntowanym kozakom Łobody inną ręką: sygn. arch. R. w Nieśw. No 37 Fasc. 31 Publicznych
 • 520 a 29. Mikołaj Krzysztof Radziwiłł "Sierotka" wojewoda trocki, Wasili Zienkowicz Cicziński, Joziph Hołownia do sejmiku mińskiego], Kopyl 13.02. 1596 s. 135-138 Oryg., podpisy, ślad 5 pieczęci : Jasnie Wielmoznym Zacnie Urodzonym nam miłosciwym i laskawym Panom y Braci Ich M. Panom Senatorom Ziemskim y wssem [Ryce]rstwu woiewodztwa [...] na ten czas w Mieńsku zgromadzonym [Inną ręką:] S. ar. R w Nieśw. 55. Fas. 44 Publ.
 • 520 a 30. [Zygmunt III Waza do NN], Warszawa 01.05. 1596 s. 139-142 Oryg., podpis, pieczęć Formularz listu przypowiedniego na dodatkowych 20 Kozaków inną ręką: No 12 Fas: 32 Publicznych
 • 520 a 31. Zygmunt III Waza do NN], Warszawa 20.05. 1596 s. 143-146 Oryg., podpis, pieczęć Formularz listu przypowiedniego inną ręką: Sygn. arch. R. w Nieśw. No 4 Fas: 32 Publicznych
 • 520 a 32. "Diarium Commissionis s. 147-158 innymi rękoma: tractat w Crakowie o ligę przeciw turkowy w roku 1596. Sygn. arch. R. w Nieśw. No 107 Fasc: 13 Publicznych
 • 520 a 33. Bernard Maciejowski, biskup łucki, nominat wileński do senatorów i dygnitarzy litewskich], Janów 24.06. 1597 s. 159-162 Autogr., podpis, pieczęć Dot. nominacji Maciejowskiego na biskupstwo wileńskie : w Bodze Wielebnemu, Jasnie Wielmożnemu. Wielmożnym Ich Mosciompanom panom X. Malcherowi Giedroiciowi złaski Bożey Biskupowi żmudzkiemu, Crystophowi Radziwiłowi Xiążeciu na Birzach i Dubinkach woiewodzie Wileńskiemu, Mikolaiowi Talwoszowi Castellanowi Trockiemu, Theodorowi Skuminowi [Tyszkiewiczowi] woiewodzie Nowogrodzkiemu, Demetre[mu] Chaleckiemu z Chal Podskarbiemu Ziemskiemu Wielkiego Xi W. X. Lithewskiego, Janowi Hlebowicowi na Dubrownie Stolnikowi W. X. Lithewskiego, Pawlowi Sapiehy koniuszemu krolia Jego Mosci W. X. Lithewskiego, Balcerowi Strawinskiemu Ciwonemu Trockiemu, Alexandrowi Radzyminskiemu zmudzkiemu, Stanisławowi Dziadkowskiemu kowenskiemu, Janowi Mieleszkowi Grodzińskiemu Stolnikom. Stanisławowi Pukszcie, Romanowi Reutowi, Mikołaiowi Karpiowi Andrzeiowi Tomaszewiczowi, Michalowi Kupreliwi [???], Janowi Thelatyckiemu, Pawlowi Wrzeszeżace, Danielowi Reuthowi, Mem Miłoscziwęm panom i Braciey
 • 520 a 34. Stanisław Karnkowski prymas do Senatorow Koronnych i W. Ks. Lit. [???], Lowicz 29.06. 1597 s. 163-166 Oryg., podpis, pieczęć W sprawie odpowiedzi na otrzymane pismo : W Bodze Wielebnym Jasnie Wielmożnem y Miłosciwem P. Panom Senatorom Koronnem Wielkiego Xziestwa Litewskiego y Bracziey miły y laskawi naliezy [inną ręką] od x. Arcibiskupa Gnieznieńskiego
 • 520 a 35. Zygmunt III Waza do senatorów Wielkiego Księstwa Litewskiego], Warszawa 12.07. 1597 s. 167-170 Oryg., podpis, pieczęć W sprawie nominacji Bernarda Maciejowskiego na biskupstwo wileńskie : Illustribus [???], Magnificis, Senatoribus Magni Ducatus [???] Lithuaniae: sincere nobis dilectis [inną ręką] przes P. Mikołaia Czyza do wszech Ich Mosci pisany; sygn. arch. R. w Nieśw.: 101 Fas: 37 Publ.
 • 520 a 36. Kardynał Andrzej Batory biskup warmiński do ks. Krzysztofa Mikołaja Radziwiłła "Pioruna" wojewody wileńskiego i hetmana], Lidzbark Warmiński 01. 12. 1597 s. 171-171 Oryg., podpis, pieczęć : Illustrissimo et Magnifico Domino et amico charissimo et observantissimo Domino Palatino Vilniensi [Innymi rękoma:] 159 [???] 1597 [??] sygn. arch. R. w Nieśw.: No 13 Fasc: 63 Sk. 17; No 7 Fas 25 Publ.; od x. Cardinała Batorego wsprawie pana Isztwana Batorego [Stefana]
 • 520 a 37. "Assecuratia krola Jego Mosci Zygmunta III, ze sie ma na pewny czas naznaczony do Korony Polskiey z Szweciey stawić. W Warszawie Anno 1598 in Junio, na walnym Seymie Dziala sie [w tekście poprawna data: 11.04. 1598] Oryg., podpis, 2 pieczęcie; Tyt. a dorso; Inną ręką: 3; 1598
 • 520 a 38. [Filip III król Hiszpanii do kardynała ks. Jerzego Radziwiłła], Walencja 01.05. 1599 s. 183-186 Oryg., podpis, ślad pieczęci różnymi rękoma: List po Hyszpansku pisany, od Philippa krola Castriae [!] et aliorum, do xięcia kardynała Radziwiłła, Anno 1599 N. 91; Al Muy Reverendo en Christo Padre Cardenal Radzivil nostro charo y muy amado amigo; Descriptum; No 91; B. 2. 91; M. Fasc. 28 sygn. arch. Radz. w Nieświeżu: M. Fasc. 28
 • 520 a 39. Stanisław Karnkowski prymas do Jana Dymitra Solikowskiego arcybiskupa lwowskiego], Łowicz 08. 11. 1599 s. 187-190 Oryg., podpis, pieczęć różnymi rękoma: [???] arcibiskupa Gnieznienskiego Karnkowskiego 1599 9 Novembris. Strony pogrzebu p. wojewodziny Wilenskiej [Elżbiety z Ostrogskich Radziwiłłowej]. Na s. 189: pośledni [???]
 • 520 a 40. [Anna Wazówna królewna szwedzka do Krzysztofa Mikołaja Radziwiłła "Pioruna" hetmana wielkiego litewskiego], Warszawa 15.08. 1600 s. 191-194 Oryg., podpis, ślad pieczęci Obiecuje pomoc w uzyskaniu łaski królewskiej dla Janusza Radziwiłła, podczaszego WKL i dla adresata : [...] Wiel]moznemu panu Christopho[wi Radzi]wielowi xziazecziu na [Birzach y Dubinkach woiewodzie [wilenskiemu], hetmanowi W. X. Litewskiego [...] etc uprzejmie nam miłemu. [Inną ręką:] Od J. Krolewny Mosci Anny Szweckiey
 • 520 a 41. Zygmunt III Waza do Macieja Dębińskiego, wojewody parnawskiego], Warszawa 02.09. "1600 s. 195-198 Oryg., podpis, pieczęć Rozkaz stawienia się wraz z rotą do popisu a potem w Inflantach na wojnie ze Szwedami : [Wielmoz]nemu Macieiowi Dębin[skiemu] woyewodzie Parnawskiemu uprzejmie nam miłemu [Innymi rękoma:] od Zygm[unta] do Dem[binskiego]. Sygn. arch. Radz. w Nieświeżu: 98 F: 37 Publ.
 • 520 a 42. Zygmunt III Waza do Krzysztofa Mikołaja Radziwiłła "Pioruna" hetmana wielkiego litewskiego], Warszawa 03.04. 1601 s. 199-202 Oryg., podpis, 2 pieczęcie Dot. mobilizacji przeciw Szwedom : Jasnie wielmoznemu Krysztophowi Radziwiłłowi na Birzach i Dubinek Xiązęciu, woiewodzie Wileńskiemu, hetmanowi naiwyszemu Wielkiego Xsięstwa Litewskiego, Soleckiemu, Borysowskiemu Urzedo[wskie]mu Kokonhauskiemu etc Star[oscie] Uprzejmie nam miłemu. [Innymi rękoma:] do Wilna 19 Aprill. 1601. 1601. 3. Ap. Z Warszawy Carola Chotkiewicza za pułkownika podawa
 • 520 a 43. Zygmunt III Waza do NN], Warszawa 01.05. 1601 s. 203-206 Oryg., podpis, pieczęć Formularz listu przypowiedniego
 • 520 a 44. Zygmunt III Waza do Fryderyka księcia Kurlandskiego], Wilno 20.08. 1601 s. 207-210 Oryg., podpis, pieczęć nazwę miesiąca wpisano na miejsce starannie wydrapanej poprz. daty Dot. rabunku dokonanego na Olausie Alginusie kanoniku wendeńskim : Principi Domino Frederico Curlandiae Semigaliae in Livonia Duci [sinc]ere nobis dilecto etc [Inną ręką wpisana później i nie związana z treścią listu:] sygn. arch. Radz. w Nieświeżu: No 96 fasc: 316 Sk 17; 169. F 39. Publ.
 • 520 a 45. Jan Zamoyski kanclerz i hetman wielki koronny do Szymona? Charłęskiego], Ancen Moyze 31.01. 1602 s. 211-214 Oryg., podpis, ślady dawnej foliacji: 204-205 Dot. wyprawy Zamoyskiego do Inflant oraz nieporozumień z Mikołajem Krzysztofem Radziwiłłem "Sierotką", wojewodą trockim
 • 520 a 46. "Wypis z Xiąg Grodzkich Krzemienieckich, 1720 s. 215-240 Uwierzytelniony pieczęcią ks. Janusza Wiśniowieckiego, wojewody krakowskiego i starosty krzemienieckiego Inną ręką: Correxi [...] Anno 1720 d. 14 Augusti Extract No 83; Legit cum actis Jaworski różnymi rękoma: List granicznymi [???] dobrami do Konstantynowa nalezącemi a do[brami] do dóbr Czartoryscy nalezącemi; Anno 1604 d. nona February; Grunta Sieniawskie z Ostropole ku kopcowi; quarto
 • 520 a 47. Zygmunt III Waza do Mikołaja Bogumiła Zenowicza, starosty czeczerskiego i propojskiego], Kraków 11.09. 1605 s. 241-244 Oryg., podpis, pieczęć, podpis pisarza Macieja Wojny W sprawie przestrzegania obowiązków opłaty myta przez kupców; inną ręką: List krola Jego Mosci Zygmunta III do urodzonego Mikołaja Zenowicza starosty czycerskiego propoyskiego Dworzanina J. K. Mosci 1605 die 13 septembris
 • 520 a 1. Anna Jagiellonka królowa Polski do Katarzyny z Tęczyńskich Radziwiłłowej, Kraków 24.02. 1588 s. 1-4 Oryg., podpis, pieczęć Treść o charakterze grzecznościowym; "Jaśnie Wielmozney paniey Catarzynie s Tęczyna Radziwiłowey, xięznie na Bierzach i Dubinkach, woiewodziney wilienskiey etc. wdzięcznie nam miłey [Inną ręką:] od kroliowey J. M. Anny 1588 24 Feb."
 • 520 a 2. Stanisław? Krupka do Anny NN, Rewel 04. 10. 1589 s. 5-6
 • 520 a 3. Zygmunt III Waza król Polski do Andrzeja Rymszy], Warszawa 26.04. 1590 s. 7-8 Oryg., podpis, pieczęć, podpis pisarza Macieja Wojny; : List przypowiedni panu Rymszy. - Rozkaz zaciągu 150 ludzi i oddania się z oddziałem pod rozkazy Krzysztofa Radziwiłła, hetmana wielkiego
 • 520 a 4. Zygmunt III do Michala Buywida], Warszawa 27.04. 1590 s. 9-10 Oryg., podpis, pieczęć, podpis pisarza Macieja Wojny sygn. archiwum Radziwiłłów w Nieświeżu 11. F. 37. Publ.: List przepowiedni
 • 520 a 5. Zygmunt III do Michala Buywida], Warszawa 27.04. 1590 s. 11-14 Oryg., podpis, pieczęć, podpis piszarza Macieja Wojny: List przypowiedni. sygn. Arch. Radziwiłłów w Nieświeżu: 153. F. 39. Publ.
 • 520 a 6. [Zygmunt III do NN], Warszawa 27.04. 1590 s. 15-18 Oryg., podpis, pieczęć, podpis pisarza Macieja Wojny Na s. 17: sygn. arch. Radziwiłłów: 70. F. 39. Publ. Formularz listu przypowiedniego: List krola Zygmunta Trzeciego przypowiedni przeciwko Turkom. Anno 1590 [inną ręką]
 • 520 a 7. Zygmunt III do NN], Warszawa 27.04. 1590 s. 19-20 Oryg., podpis, pieczęć, podpis pisarza Macieja Wojny Formularz Listu przypowiedniego sygn. arch. Radziwiłłów: 156. F. 39. Publ. - a dorso
 • 520 a 8. [Jan Zamoyski kanclerz i hetman wielki koronny do sejmiku wileńskiego], Zamość 25. 10. 1590 s. 21-36 Oryg., podpis, pieczęć: Oswieczonym, wielebnym, Jasnie wielmoznym, Wielmoznym, Urodzonym, Panom Radam; Inną ręką: List od P. hetmana coronnego do ych Mosci Panow Senatorow na zjazd wilenski w roku 1590
 • 520 a 9. Stanislaw Włodek wojewoda bełski oraz Jan Zamoyski kanclerz i hetman wielki koronny do Zygmunta III Wazy], Zamość 17.01. "1599 s. 37-41 Oryg., podpisy, pieczęcie Na s. 37 różnymi rękoma: No 2 die 17 Januaris 1599 Anno; N 10 Zaproszenie na wesele i ślub Piotra Firleja wojewodzica krakowskiego z Jadwigą Włodkówną wojewodzianką bełską, siostrzenicą Jana Zamoyskiego : Sacrae Regiae Maiestati etc Domino Domino nostro clementissimo. [inną ręką] Die 21 January [...] na weselie ślady dawnej paginacji: 37-40
 • 520 a 10. Jan Zamoyski kanclerz i hetman do Zygmunta III Wazy], Zamość 23. 11. "1598 s. 41-44 Oryg., podpis, ślad pieczęci Innymi rękoma: N. Io 23 Novembris 1590; J. Zamojski C. i Het.; N 9 Treść o charakterze grzecznościowym; : Sacrae Regiae Maiestati etc [...] Domino Domino clementissimo. Inną ręką: [...] oddane ślady dawnej paginacji: 33-36
 • 520 a 11. Jan Zamoyski kanclerz i hetman do Zygmunta III Wazy], Zamość 13.01. 1599 s. 45-48 Oryg., podpis, ślad pieczęci Innymi rękoma: N: 1; No 2; 13 Januarii 1599 List dot. sytuacji w Rosji po śmierci cara Fiodora I; : Sacrae Regiae Maiestati etc Domino Domino meo clementissimo. Inną ręką: O moskiewskich rzeczach ślady dawnej paginacji: 1-4
 • 520 a 12. Jan Zamoyski kanclerz i hetman do Zygmunta III Wazy], Zamość 19.02. 1599 s. 49-52 Oryg., fragment podpisu ucięty przez introligatora, pieczęć Innymi rękoma: N 11; No 3; 19 Lutego 1599 List polecający łasce królewskiej niejakiego Sulimę : Sacrae Regiae Maiestati etc [...] domino domino clementissimo ślady dawnej paginacji: 41-44
 • 520 a 13. Zygmunt III Waza do Grzegorza XIV papieża], Warszawa 10.01. 1591 s. 53-54 Oryg., podpis, pieczęć, perg. : Sanctissimo ac Beatissimo in Christo Patri, et Domino Gregorio divina providentia Papae XIIII Sacrosanctae Romanae ac universalis ecclesiae Pontifici maximo Domino clementissimo
 • 520 a 14. Relacja z Warszawy, ok. 1594] s. 55-58 Zawiera rozważania na temat ewentualnych kandydatur na tron polski w razie pozostania Zygmunta III Wazy w Szwecji: Pismo dawne przed wyjazdem krola Zygmunta III do Szwecyi około 1591 gdzie i wzmianka ciekawa o obraniu X. Kardynała Batorego na tron Polski - pismo inną ręką
 • 520 a 15. Germanik Malaspina nuncjusz papieski w Polsce do opata Campani], Warszawa 23. 10. 1592 s. 59-62 Oryg., podpis, pieczęć Notatka ołówkiem: NB Malaspina Nuntio in Polonia apresso Sigismundo III Zapewnia o życzliwości kardynała Jerzego Radziwiłła i swojej; All illustrissimo et multo reveredissimo Signore Abbate Campani
 • 520 a 16. [Anna Habsburżanka królowa Polski do kardynała Jerzego Radziwiłła], za Gdańskiem pod Latarnią 10.09. 1593 s. 63-64 Oryg., podpis, pieczęć W oczekiwaniu na pomyślne wiatry w podróży ku Szwecji: Illustri et Reverendissimo in Christo patri Domino Georgio Radzivil S. R. Ecclesiae Cardinali Episcopo Cracoviensi etc sincere nobis dilecto
 • 520 a 17. Acta coronationis Sigismundi III] a) Regis Cautio ante Coronationem praestita, Upsala 19.02. 1594 s. 69-71 b) Juramentum Regium. Przysięga krolia Zygmunta, którą sam ossobą swą w Coronatiey [...] uczynił, Upsala 19.02. 1594 s. 72-75 c) Poddanych Reversal y Przysięga, Upsala 01.02. 1594 s. 75-77: Przysięga Jego Krolewskiej Mości Krolestwu Szwedzkiemu przy Coronaty uczyniona. Takiesz y obywatelow Szwedskich przysięga Krolowi Jego Mości uczyniona [różnymi rękoma] sygn. arch. Radziwiłłów w Nieświeżu: No 59. Fasc. 8. Publ.
 • 520 a 18. [Stanisław Karnkowski prymas do Stanisława Gostomskiego wojewody rawskiego], Łowicz 11.02. 1594 s. 79-82 kopia z 16 w. W sprawie zagrożenia tureckiego: List Jego Mości Xiędza Stanisława Karnkowskiego inną ręką
 • 520 a 19. [Łukasz Górnicki do ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła "Sierotki" wojewody trockiego], Lipniki 02.03. 1594 s. 83-86. Autogr., podpis, pieczęć : Oswieconemu ksiązzęciu i Panu, Panu Mikołajowikrysstofowi [Mikollaiowikrysstofowi???] Radziwillowi zllaski Bozzei ksiązzęciu na Ollyce i na Nieswiezzu, woiewodzie Trockiemu, a moiemu wielche Miłłosciwęmu Panu i Dobrodzieiowi
 • 520 a 20. [NN do NN], Upsala 06.03. 1594 s. 87-90 Kopia z 16 w. [??], papier i pismo identyczne jak w poz. 17 Inną ręką: sygn. arch. Raziwiłłów w Nieświeżu: No 297 Fas. 8 Publ.: Nowiny Szwedskie o Coronatiey Krolia Jego Mosci. Anno 1594
 • 520 a 21. Łukasz Górnicki do ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła "Sierotki", wojewody trockiego], Tykocin 30.05. 1594 s. 91-94 Autogr., podpis, pieczęć : Oswieconęmu ksiązzęciu i Panu, panu Mikollaiowikrysstofowi Radziwillowi, z llaski Bozzei ksiązzęciu na Ollyce i na Nieswiezzu, woiewodzie Trockiemu, a moięmu wielctze Miłłosciwemu Panu i dobrodzieiowi
 • 520 a 22. Zygmunt Batory ks. siedmiogrodzki do kardynała Andrzeja Batorego biskupa warmińskiego], Keovar 01.08. 1594 s. 95-98 Oryg., podpis Dot. spraw Siedmiogrodu i rodzinnych: Illustrissimo ac Reverendissimo Domino Andreae S. R. E. Cardinali Bathoreo et Administratori Episcopatus Varmiensis. [Inną ręką:] Helspergani 30 Augusti 1594 allata
 • 520 a 23. Łukasz Górnicki do ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła "Sierotki" wojewody trockiego], Lipniki 17. 10. 1594 s. 99-102. Autogr., podpis, pieczęć uszkodz.: Oswieconęmu ksiązzęciu i panu, panu Mikollaiowikrysstofowi, Radziwillowi, zllaski Bozzei ksiązzęciu na Ollyce i na Nieswiezzu, woiewodzie Trockiemu, a moięmu wielche Miłłosciwęmu panu, i dobrodzieiowi. [Inną ręką:] Wtory
 • 520 a 24. "Artykuły Ich Mosciom P. P. Posłom na Seym Walny Coronny przes Ich M. Rycerstwo wssytkiego woiewodztwa Sieradzkiego w zgodzie podane wedle ktorych na Seymie Ich M. P. P. Posłowie zachować sie maią modum non excedendum die 12 January Anno D. 1595 s. 103-110 inną ręką: S Seimiku Szadkowskiego woiewodstwa Sirackiego
 • 520 a 25. Lubieniecki, Relacja z poselstwa do Michała Walecznego, hospodara wołoskiego], Anno Domini 1595, 21 July s. 111-118 sygn. arch. Radziwiłłów w Nieświeżu: No 111. No 311 Fasc.: 8. Publ.; różnymi rękoma: Slal Jego Moscz P. hetman P. Lubienieczkiego, siestrzencza pana Trzanowskiego do Multanskiego woiewody ktory czo tam widzial i sliszal [...] opisuie i miedzi ludzie [po]daie
 • 520 a 26. "Tractatio de bello sociali contra Turcam inter Legatos Pontificis et Caesaris et inter Comissarios Regni Poloniae quaesita Anno 1595 s. 119-126 Inną ręką: s. arch. R. w Nieświeżu No 11 Fasc: 8 Publicznych; : Conditie do ligi od Posłów Papieskiego i Cesarskich, Panom Deputatom naprzeszłym Seimie Warszawskim w Roku 1596, wysadzonym, podawane
 • 520 a 48. [Szlachta litewska do zjazdu lubelskiego], Wilno 20.05. 1606 s. 245-248 Oryg., liczne podpisy i pieczęcie Proszą o zwołanie sejmu, któryby za zgodą wszystkich stanów powziął uchwały. Nie uznaje legalności uchwał zjazdu lubelskiego: W Bodze wielebnym, Oswieconym, Jasnie wielmoznym, wielmoznym i łaskawym panom i Braci Korony Polski, Ich Mosciom wszytkim na Zieizdzie Lubelskim będącym nalezy [Inną ręką:] List piwszy z woiewodztwa wileńskiego przes pana [Erazma] Strawinskiego [koniuszego trockiego]; sygn. arch. R. w Nieśw.: 14 Fas 51 Publ.
 • 520 a 49. "Dowody Jego Mosci pana Mikolaia z Zebrydowicz woiewody krakowskiego tak strony praktyk o Coronę iako y racione Absoluti Domini [przedstawione pod Czerskiem 16-17.06. 1607] s. 249-264 Zawiera następujące kopie: a) Marcin Leśniowolski kasztelan podlaski do Mikołaja Zebrzydowskiego], Ryga 10. 10. 1589 s. 249-250 b) [Zygmunt III Waza do Jana Zamoyskiego], Warszawa 15.07. 1590 s. 250-251 c) [Zygmunt III Waza do Jana Zamoyskiego], Warszawa 13.08. 1590 s. 251-252 d) Antonius Trautson: memoriale sive Instructio pro [...] Joanne Duckero in Polonia ablegato, Neustadt 14.03. 1592 s. 252-256 e) Assecuratia od K. J. M. stanom dana strony praktyk Rakuskich i odjazdu swego do Szweciey s. 257-259 f) Reces i warunek około transactiej zdomem rakuskim, 20.04. 1590 s. 259-260: Sposób ktorem Jego M. P. woiewoda pokazował; Pisma rożne w kopiach co do rokoszu Mikołaja Zebrzydowskiego woiewody Krakowskiego przeciw Zygmuntowi III w 1606 [!]; sygn. arch. Radz. w Nieśw.: No 3 Fas. 56 Publ.
 • 520 a 50. [Michał (imię zakonne; właściwie: Mateusz) Kopystyński, biskup prawosławny przemyski i samborski do zjazdu lubelskiego], Przemyśl 01.06. 1606 s. 265-268 Oryg., podpis, pieczęć; : Jasnie wielmoznym panom a panom Ich Mosczom panom Senatorom Coronnym Polsky i Wielkiego X. Litewskiego Moięm wielmoznym panom y bracziey dla dobrego y wiecznie sławney Coronie y iey Rze[czy]pospolitey pod Lublin zgromadzonym etc pilnie; Inną ręką: od władiki Przemiskiego y Samborskiego oddany die 13 Juny będączim [?] pod Lublinem; sygn. arch. Radz. w Nieśw.: 19 Fas. 51 Publ.
 • 520 a 51. Piotr Grudowski marszałek zjazdu powiatowego warszawskiego do zjazdu lubelskiego], 08.06. 1606 s. 269-272 Oryg., podpis, ślad pieczęci; : Wielmoznym Miloscziwym panom panom Senatorom Dignitarzom, Urzednikom y wsitkiemu Ricerstwu na ten casz pod Lublinem zgromadzonemu [...] Inną ręką: 10. List spowiatu Warszawskiego przes posly podany na ziezdzie pod Lublinem die 13 Juny Anno 1606; sygn. arch. R. w Nieśw.: 10. Fas. 51 Publicznych
 • 520 a 52. Stanislaw Radziejowski do Janusza Radziwiłła podczaszego Wielkiego Księstwa Litewskiego], Rawa 16.07. 1606 s. 273-276 Oryg., podpis, ślad pieczęci Dot. rokoszu Zebrzydowskiego; : Oswieczonemu xiazecziu moiemu miloscziwemu panu y przyaczieliowi Jego Mosci panu Podczaszemu W. X. Litewskiego; [inną ręką] sygn. arch. Radz. w Nieśw.: No 3 F. 49 Publ.
 • 520 a 53. Zygmunt III Waza do zjazdu rokoszowego w Sandomierzu], Krakow 04.08. 1606 s. 277-280 Oryg., podpis, pieczęć: Jasnie wielmoznym Wielmoznym Urodzonym Slachetnym Dignitarzom Urzędnikom y wszytkim wobec Stanu Slacheckiego ludziom pod Sendomirz na dzien VI miesiąca Sierpnia zgromadzonym uprzejmie i wiernie nam miłym; [inną ręką] 3. na Rokoszu 4 Augusti Anno 1606 oddali credens do instructiej swej panowie Posłowie Krolewsci [Piotr Tylicki biskup kujawski, nominat krakowski i Stanisław Miński podkanclerzy koronny]; sygn. arch. R. w Nieśw.: 21 Fas. 50 Publ.
 • 520 a 54. Janusz Ostrogski kasztelan krakowski do zjazdu rokoszowego w Sandomierzu], obóz pod Sandomierzem 18.08. 1606 s. 281-284 Oryg., podpis, pieczęć; Jasnie Wielmoznym, Wielmoznym Milosciwym panom tak Senatorom iako y Ryczerstwu wszytkiemu Bracie laskawey ziazd teraznieiszy Rokoszowy zgromadzonym; Inną ręką: 18 List Jego M. pana woiewody Sirackiego [ostatnie dwa wyrazy skreślone] crakowskiego die 18 Aug. Anno 1606; sygn. arch. R. w Nieśw.: 48 Fas 50 Publ.
 • 520 a 55. Mikołaj Spytek Ligęza kasztelan czechowski do zjazdu sandomierskiego], Sandomierz 18.08. 1606 s. 285-288 Oryg., podpis; inną ręką: 23 die 19 Augusti od Jego Mosci pana czechowskiego oddany na Rokoszu pod Sędomirzem; sygn. arch. R. w Nieśw.: 40 Fas. 50 Publ.
 • 520 a 56. Aleksander Koniecpolski wojewoda sieradzki do zjazdu sandomierskiego], b. m. 18.08. 1606 s. 289-292 Oryg., podpis; inną ręką: 19. Declaratia Jego M. pana woiewody sierackiego die 18 Augusti 1606 przez pana Walewskiego; sygn. arch. R. w Nieśw.: 46 Fas. 50 [lun 56] Publ.
 • 520 a 57. Kardynał Bernard Maciejowski biskup krakowski do zjazdu sandomierskiego], 22.08. 1606 s. 293-296 Oryg., podpis; inną ręką: 11. 1606 die 22 Aug. od X Cardinała pod Sandomierzem zgromadzonym oddano [?]; sygn. arch. R. w Nieśw.: 18 Fas. 50 Publ.
 • 520 a 58. [Zygmunt III Waza do zjazdu sandomierskiego], Wiślica 16.09. 1606 s. 297-300 Oryg., podpis, pieczęć: Wielmoznym Urodzonym y Slachetnym Dignitarzom Urzednikom y Stanu Riczerskiego ludziom pod Sędomirz zgromadzonym Uprzejmie y Wiernie nam miłym [Inną ręką:] List krola Jego Mosci przed posły koła Rokoszowego przyniesiony; sygn. arch. R. w Nieśw.: 25 Fas. 50 Publ.
 • 520 a 59. "Respons Krola Jego Mosci PP. Poslom Jego Krolewskiej Mosci posłanym od obywatelow Coronnych y W. X. Lithewskiego pod Sendomirz zgromadzonych dany w Wislicy dnia XVI miesiąca Wrzesnia Roku 1606 s. 301-308 Oryg., pieczęć, podpis Marcina Koscieskiego; inną ręką: 9. Respons ostatni od K. J. M. do koła Rokoszowego przes posły [dalej nieczytelne]; sygn. arch. R. w Nieśw.: 3 Fas 50 Publ.
 • 520 a 60. [Janusz Ostrogski, kasztelan krakowski do zjazdu sandomierskiego], Nowe Miasto 19.09. 1606 s. 309 Oryg., podpis, pieczęć : Jasnie Wielmoznym Oswieczonym, Wielmoznym Miloscziwym Panom y Braciey łaskawey na Rokoszu pod Sędomirzem zostałym nalezy; [Inną ręką:] 16. 1606 List od J. M. P. Crakowskiego die 20 Septembris przes p. Komorowskiego oddany w Sędomirzu na Rokoszu; sygn. arch. R. w Nieśw.: 49 F: 50 Publ.
 • 520 a 61. Mikołaj Zebrzydowski wojewoda krakowski, Pismo polemiczne przeciw Zygmuntowi Myszkowskiemu marszałkowi wielkiemu koronnemu], Zamość 23. 10. 1606 s. 313-324 Jeden z licznych odpisów tego pisma inną ręką: sygn. arch. Radz. w Nieśw.: 2. Fas. 46 [poprawione na 49] Publ.
 • 520 a 62. "Deputaty zwoiewództw którzy przy woysku zostać maią i Deputaci Rokoszowi,, ok. 1606] s. 325-328 inną ręką: 10. Rejestr Deputatow i poslow do Krola J. M. Rokoszowych; sygn. arch. R. w Nieśw.: 6. Fas. 50 Publ.
 • 520 a 63. Szlachta litewska do zjazdu rokoszowego jędrzejowskiego], Wilno 04.02. 1607 s. 331-336 Oryg., podpisy, pieczęcie Dot. spraw związanych z prowadzeniem wojny w Inflantach, ciężarów wojennych i gwałtów, których dopuszcza się nieopłacone wojsko: W Bodze Wielebnym Oswieconym Jasnie wielmoznym Wielmoznym Zacnie urodzonym Ich M. PP. Senatorom Urzędnikom y Wszystkiemu Rycerstwu na ziazd do Jędrzejowa Zgromadzonym Naszym Milosciwym Panom y braci [Inną ręką:] od obywateliow W. X. Litewskiego na ziazd Rokoszowy pod Jędrzejów skarga na PP. Zolnierze y prozba o zniesienie ich; sygn. arch. R. w Nieśw.: No 8 F. 56 Publ.
 • 520 a 64. "Poselstwo od Wielkiego Kniazia Moskiewskiego [Wasyla Szujskiego] do Krola Jego Mosci przes Poslanikow iego, Dworzanina i Namiestnika Jełatomskiego Hreora Konscienemowicza Wołkonskiego, a Dyaka Andrzeia Iwanowa w Roku 1607 January die 5 w Krakowie odprawowane wedle tey informatiey z listu ich Moskiewskiego przełozony s. 337-344 sygn. arch. R. w Nieśw.: No 4 Fasc. 20 Manuscr[yptow]; Inną ręką: Poselstwo od W. Kniazia Moskiewskiego do K. J. M. Zygmunta trzeciego w Roku 1607 oznaimuiąc ze Dymitr nie był Carewiczem
 • 520 a 65. Zygmunt Grudziński wojewoda rawski oraz Piotr Łaszcz do zjazdu jędrzejowskiego], Witów 01.04. 1607 s. 345-348 Oryg., podpisy, ślad pieczęci: Jasnie Wielmoznym Ich Moscziom Panom Dignitarzom Urzędnikom y inszym Obywatelom koronnym pod Jęn[drzeiowe]m zgromadzonym naszym Miloscziwym [Pano]m y Braci nalezy; Inną ręką: List od Ich Mosci panow Wielgopolskich woiewodztw; die 4 Aprilis 1607 pod Jędrzeiow
 • 520 a 66. [Sejmik raciąski do zjazdu jędrzejowskiego], Raciąż 03.04. 1607 s. 349-352 Oryg., podpisy Stanisława Krasińskiego wojewody płockiego w imieniu senatorów oraz Wojciecha Zielieńskiego marszałka sejmiku w imieniu rycerstwa, ślad pieczęci: Jaśnie Oświeconem Wielmoznem y Urodzonem panom panom Ich Mosciom panom Senatorom y Rycerstwu do Rokoszu pod Andrzejowem zgromadzonem panom a Braci Miłościwey y łaskawey; Inną ręką: od woiewodztwa Plockiego pod Jędrzejow; sygn. arch. R. w Nieśw.: 133 Fas. 41 Publ.
 • 520 a 67. Zygmunt III Waza do zjazdu jędrzejowskiego], Kraków 15.04. 1607 s. 353-356 Oryg., podpis, pieczęć: Wielmoznym Urodzonym Dignitarzom Urzędnikom i Riczerstwu pod Jendrzejow zgromadzonym Uprzejmie y wiernie nam milym; Inną ręką: die 25 Aprilis pod Jędrzejowem oddany; sygn. arch. R. w Nieśw.: 113 Fas. 39 Publ.
 • 520 a 68. Respons Ich Mosciom P. P. Posłom od Ich Mosci PP. Braci pod Sieciechowym zgromadzonych na Poselstwo ktore do Ich Mosci PP. Rad Coronnych y Wielkiego Xsięstwa Litewskiego na theraznieyszym Seymie Walnym Coronnym w Warszawie legitime zlozonym będączych belo przelozone dany od tychze Ich Mosci PP. Rad w Warszawie dnia VIII Miesiąca Czerwca Roku Panskiego MDCVII s. 357-369 Oryg., podpisali w imieniu senatu: Bernard Maciejowski prymas, Hieronim Gostomski wojewoda poznański, Hieronim Chodkiewicz kasztelan wileński, Benedykt Woyna biskup wileński, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł "Sierotka" wojewoda wileński, Jan Ostroróg kasztelan poznański; pieczęć Maciejowskiego Inną ręką: sygn. arch. R. w Nieśw.: 19 Fas. 56 Publicznych
 • 520 a 69. Akt rokoszu Mikołaja Zebrzydowskiego], pod Jeziorną 24.06. 1607 s. 369-388 Oryg., liczne podpisy, 3 pieczęcie; inną ręką: Do grodu Połocz [...] karta uszkodzona]; Akt Rokoszu Zebrzydowskiego przeciw Zygmuntowi III dat. pod Jeziorną 24 Czerwca 1607; sygn. arch. R. w Nieśw.: No 55 Fas. 50 Publicznych
 • 520 a 70. [Akt rokoszu Zebrzydowskiego], pod Jeziorną 24.06. 1607 s. 381-392 Oryg., liczne podpisy, 4 pieczęcie; inną ręką: Akt rokoszu oryginalny przeciw Zygmuntowi III Krolowi data 24 czerwca 1607 pod Jeziorną; sygn. arch. R. w Nieśw.: No 55 Fas. 50 Publicznych
 • 520 a 71. Zygmunt III Waza do Mikołaja Bogumiła Zenowicza starosty czeczerskiego i propojskiego], Kraków 30.08. 1607 s. 393-396 Oryg., podpis, ślad pieczęci Król dziękuje za wieści z Moskwy i prosi o dalsze : [...] Mikolaiowi Zienowiczowi [...]emu Czeczerskiemu wiernie nam milemu [adres uszkodzony]
 • 520 a 72. "Protestacja Senatorska przeciwko Constituciom Anno 1607 [tyt. pod tekstem], Kraków 24.07. 1607 s. 397-400 Kopia z 17 w.; inną ręką: Copia Protestacy P. P. Senatorow przeciwko Seymu w roku 1607; sygn. arch. R. w Nieśw.: 42 Fas. 50 Publ.
 • 520 a 73. "Contenta listu pana Małogoskiego [Sebastiana Lubomirskiego] do K. Jego Miłosci. Dathy z Moskwy 8 Augusti Anno 1607 s. 401-404 Dot. wydarzeń politycznych w państwie moskiewskim: Contenta listu pana Małogoskiego z Moskwy
 • 520 a 74. Kardynał Bernard Maciejowski prymas Polski do Mikołaja Zebrzydowskiego wojewody krakowskiego], Witów 23. 10. 1607 s. 405-409 kopia z 17 w.; inną ręką: Maciejowski
 • 520 a 75. Senat do Janusza Radziwiłła podczaszego Wielkiego Księstwa Litewskiego], Kraków 07.06. 1608 s. 409-412 Oryg., podpisali m. in.: Jan Zamoyski arcybiskup lwowski, Stanisław Żółkiewski hetman, Lew Sapieha kanclerz litewski, Piotr Tylicki biskup krakowski, Wojciech Baranowski arcybiskup gnieźnieński; pieczęć Jana Zamoyskiego: Jasnie Wielmoznemu panu Januszowi Radziwilowi Xsiązęciu z Birz y Dubinek na Sludzku Podczaszemu Wilkiego Xięstwa Lithewskiego Staroscie Boryssowskiemu, panu przyiacielowi naszemu Inną ręką: sygn. arch. R. w Nieśw.: 156 F. 41 Publ.
 • 520 a 76. Jan Karol Chodkiewicz hetman wielki litewski, Gabriel Tęczyński wojewoda lubelski, Henryk Firlej referndarz koronny: Pismo w sprawie nieprozumień z Januszem Radziwiłłem podczaszym Wielkiego Księstwa Litewskiego], obóz pod Brześciem 20.06. 1608 s. 413-417 Oryg., podpisy, pieczęcie : sygn.: arch. R. w Nieśw.: 9 F. 42 Publ.
 • 520 a 77. Szacunek wartości insygniów władzy księcia moskiewskiego:] Korona wielka [...] Coronka mala na obłąkach [...] Koronka na czapkę [...] s. 417-420 Oryg., 7 podpisów, 1 pieczęć Insygnia te zostały oddane przez bojarów wojsku polskiemu tytułem zastawu za niepłaconą dotąd służbę; inną ręką: "Opisanie klejnotów w stolicy moskiewskiey s podpisem woyskowym; sygn. arch. R. w Nieśw.: No 6 Fas. 20 Manuscriptów
 • 520 a 78. Zygmunt III Waza do Bogdana Ogińskiego podkomorzego trockiego], Kraków 06.04. 1609 s. 421-424 Wezwanie do udziału w interwencji moskiewskiej; [...] Bogdanowi Ogińskiemu Pod[komorzemu] Trockiemu y Dorszuniskiemu Dzierzawcy naszemu wiernie nam miłemu
 • 520 a 79. Regestr opisania jednorozcow dwoch Corony iedney y siodła iednego usarskiego zskarbu moskiewskiego w zasłuzonym miesięcznym nam Rycerstwu K. Jego Mosci w Stolicy Moskiewskiey będączemu od Jego Mosci pana hethmana Wielkiego Xięstwa Litewskiego [Chodkiewicza] dlia zatrzymania oney zostanowieniu od K. Jego Mosci winnym wsposob zastawy do wykupna od Panow Boiar Czarstwa Moskiewskiego, y od Jego Mosci pana Refferendarza Wielkiego Xięstwa Litewskiego [Aleksandra Gosiewskiego] na mieysczu hethmanskiem będączego wziętych, ktorego zasłuzonego naszego summa z Regestrow popisowych u Jego Mosci pana Refferedarza będączych pokaze się [...], Moskwa 06.01. 1612 s. 425-428 Oryg., podpisy, pieczęć; inną ręką: "Rejestr opisania Jednorozcow 2 korony, siodła, z kazny Moskiewskiey. A. 1612, 6 Jan.; sygn. arch. R. w Nieśw.: No 7 Fasc. 20 Manuscriptow Por. poz. 77
 • 520 a 80. Stanislaw Żółkiewski hetman polny koronny do deputatów sądów trybunalskich], Busko 04.08. 1612 s. 429-433 Oryg., podpis, pieczęć Poleca deputatom swoje sprawy na czas wyjazdu do wojska inna ręką: 1612; No 14
 • 520 a 81. Gabriel Batory ks. siedmiogrodzki do Marka Wilamowskiego], Sibiu (Cibinii) 10.07. 1613 s. 433-436 Oryg., podpis, pieczęć; Magnifico Domino Marco Wilamowski S. R. M. turmarum Ductori ac Generosis militibus Regni Poloniae, Amicis et Vicinis nobis observandis; Inną ręką: "Gabriel Princeps Valachie 1613; sygn. arch. R. w Nieśw.: No 2 Fas. 44 Publ.
 • 520 a 82. Gabriel Batory ks. siedmiogrodzki do Marka Wilamowskiego], Oradea (Warad) 09. 10. 1613 s. 437-440 Oryg., podpis, pieczęć Inną ręką: sygn. arch. R. w Nieśw.: No 15 Fas. 167 Publ.; Illustri ac Magnifico Domino Marco Wilamowski, Absolensi, Lohelesi [???] etc Capitaneo certarum Turmarum ordinis equestris Militiae Polonicae Ductori etc Amico nobis honorando
 • 520 a 83. "Respons JKM Urodzonym Alexandrowi Korwinowi Gosiewskiemu Referendarzowi Wielkiego Xięstwa Lithewskiego y Janowi Cizowi Sekretarzowi Jego K. Mosci Poslom z Głownego Ziazdu Wilinskiego w Warszawie dnia XXVI Miesiąca Listopada Roku Panskiego MDCXIV s. 441-448 Oryg., podpis Jakuba Zadzika, pieczęć; inną ręką: "Respons K. J. M. PP. Posłom z Conwocatiej wilenskiej Roku 1614 dany 16: sygn. arch. R. w Nieśw.: 4 Fas. 66 Publ.
 • 520 a 84. Piotr Tylicki biskup krakowski do senatorów i obywateli Wielkiego Księstwa Litewskiego], Kielce 03.01. 1615 s. 449-452 Oryg., podpis, pieczęć Dot. Jana Jerzego Radziwiłła, kasztelana trockiego; Oswieconem, Jasnie wielmoznem, y zacnie urodzonem Ichmosciom panom Senatorom y Obywateliom W. X. Lithewskiego panom a Braciey mey milosciwey [Inną ręką:] sygn. arch. R. w Nieśw.: No 11 Fasc. 93 Publ.
 • 520 a 85. Benedykt Woyna biskup wileński do sejmiku generalnego Słonimskiego], Szeszole 22.01. 1615 s. 453-456 Oryg., podpis, pieczęć Zawiera pełnomocnictwo dla Mikołaja Jasieńskiego kantora wileńskiego, sekretarza królewskiego; Jasnie Wielmoznym, Zacnie urodzonym moim Milosciwym PP. y braci Ich Mosciom PP. Senatorom y Poslom Wielkiego X. Lithewskiego na Ziezdzie Głownym Słonimski będącym [Inną ręką:] sygn. arch. R. w Nieśw.: No 30 Fasc. 93 Publ.
 • 520 a 86. Protestacja przeciwko nie podjęciu uchwały na sejmie warszawskim], Warszawa 27.03. 1615 s. 457-464 Oryg., podpisali: Janusz Radziwiłł, Albrecht Władysław Radziwiłł, Jan Woyna i inni posłowie; pieczęć; Inną ręką: "Roku Tysiąc szesc seth piętnastego Aprilis 2 die Ta protestacjia Ich Mosci Panow Poslow Corony Polskiey i W. X. Lithewskiego do urzędu Grodskiego Wolkowyskiego przez pana [Piotra] Goraiskiego imieniem Ich M. Panow Poslow iest oddana [...]; sygn. arch. R. w Nieśw.: 37 Fas. 50 Publ.
 • 520 a 87. Zygmunt III Waza do Jana Zawiszy wojewody witebskiego, Adama Talwosza kasztelana żmudzkiego, Leona Sapiehy kanclerza litewskiego], Warszawa 22. 10. 1615 s. 465-468 Oryg., podpis, pieczęć, podpis pisarza Stefana Paca W sprawie sprawozdania z dochodów królewskich, którego nie złożył podskarbi litewski Jarosz [Hieronim] Wołowicz
 • 520 a 88. Zygmunt III Waza do Fryderyka Jerzego von der Recke rotmistrza], Warszawa 13.02. 1617 s. 469-472 Oryg., podpis, pieczęć, podpis Jakuba Zadzika sekretarza inna ręką: sygn. arch. R. w Nieśw.: No 57 Fasc. 100 Publ. Sto jazdy na wyprawie moskiewskiej
 • 520 a 89. Lew Sapieha kanclerz litewski do Jana Pukszty Klausgiełowicza chorążego wołkowyjskiego], Dohiczyn 25.02. 1617 s. 473-476 Oryg., podpis, pieczęć Dot. procesu z Tęczyńskimi w Trybunale lubelskim o Siemiatycze; Memu Miłosciwemu Panu y Przyiacielowi Jego Mosci panu Janowi [imię poprawione inną ręką:] Stanisławowi Puxcie s Klauzygierowiczowi Chorązemu Wołkowiskiemu
 • 520 a 90. Jakub Sienieński do Krzysztofa Radziwiłła hetmana polnego litewskiego], Raków 1617 s. 477-480 Oryg., podpis, ślad pieczęci Dot. sytuacji wyznaniowej; Oświeconemu Xsiąz~'ęciu, Krzysztoffowi Radziwiłowi, na Bierżach y Dubinkach, Hetmanowi polnemu Littewskiemu etc. etc. moiemu wielce Miłosciwemu Panu y Bratu [Inną ręką:] List od P. Sieninskiego; Acth; sygn. arch. R. w Nieśw.: No 18 Fasc. 76 Publ.
 • 520 a 91. Wilhelm książę kurlandzki do sejmiku generalnego wileńskiego], Kuldyga 02.04. 1617 s. 481-484 Oryg., podpis, ślad pieczęci Wskutek oszczerstw wrogów spotkał go gniew króla, który nie chce wysłuchać jego wyjaśnień, nie przyjmuje jego listów, ani nie chce wysłuchać jego próśb; Reverendissimis Illustrissimis Amplissimis Illustribus magnificis et Generosis Dominis, ordinum Lithuaniae in conventu Generali Vilnae Congregatis, Dominis Affinibus vicinis et amicis observantiae studio colendissimis et honorandissimis [Inną ręką:] A Acth; sygn. arch. R. w Nieśw.: No 3 Fasc. 76 Publ.
 • 520 a 92. Samuel Komorowski chorąży wiłkomirski do Janusza Kiszki hetmana wielkiego litewskiego, wojewody połockiego], Wiłkomierz 15.06. 1617 s. 485-488 Oryg., podpis, pieczęć W sprawie pospolitego ruszenia; Jasnie Wielmoznemu Naszemu Wielce Miłosciwemu Panu y Przyjacielowi Jego Mosci Panu Januszowi Kiszce woiewodzie Połockiemu hetmanowi Wielkiemu W. X. Litewskiego pilno oddać; Inną ręką: "od Powiatu Wilkomierzskiego; sygn. arch. R. w Nieśw.: Komorowski do Fas. 59; Ten list 25 Odprawiony 26
 • 520 a 93. Zygmunt III Waza do Fryderyka Jerzego von der Recke rotmistrza], Warszawa 14.07. 1617 s. 489-492 Oryg., podpis, pieczęć, podpis i pieczęć Jana Sokolińskiego-Druckiego notariusza litewskiego List przypowiedni; Poniżej: "Friedrich Georg von der Recke do NN chorążego, b. m. d.; inną ręką: "Oddałem universałł Krolia Jego Mosci Panu Rekowi dnia dwudziestego wthorego July w miasteczku Burzyliska [...]; sygn. arch. R. w Nieśw.: 23 F: 37 Publ.
 • 520 a 94. "Respons Jego K. Mosci [Zygmunta III] panu Zawadzkiemu Sekretarzowi J. K. Mosci w Warszawie dnia 5 Pazdziernika Roku 1617 dany s. 493-496 Oryg., pieczęć, podpis sekretarza Jakuba Zadzika Dot. petraktacji z Włodzimierzem Wolmarem Farensbachem; inną ręką: "20 Octobris; 10 Acth; sygn. arch. R. w Nieśw.: 59 F: 37 Publ.
 • 520 a 95. Zygmunt III Waza: Uniwersał w sprawie Włodzimierza Wolmara Farensbacha], Warszawa 06. 10. 1617 s. 497-500 Oryg., podpis, pieczęć; Poniżej inną ręką: "Farensbachii in gratiam receptio, et assecuratio eiusdem; inną ręką: "13 Acth; 20 Octobris; sygn. arch. R. w Nieśw.: 123 F. 39 Publ.
 • 520 a 96. Zygmunt III Waza, Uniwersał w sprawie Włodzimierza Wolmara Farensbacha] jak wyżej s. 501-504 Oryg., podpis, pieczęć; Poniżej inną ręką: "Farensbachii in gratiam receptio et assecuratio eiusdem; inną ręką: "No 1 Fasc. 12 Acth; sygn. arch. R. w Nieśw.: 54 F. 37 Publ.
 • 520 a 97. "Respons Jego Krolewskiej Mosci Urodzonemu Casprowi Piotrowicowi na Poselstwo od Wielmoznego Xięcia Krysztopha Radziwiłła, hetmana polnego Wielkiego Xięstwa Litewskiego w Warszawie dnia 24 Miesiąca Listopada 1617 dany s. 507-512 Oryg., pieczęć, podpis sekretarza Jakuba Zadzika Dot. wojny w Inflantach i Włodzimierza Wolmara Farensbacha; inną ręką: "20 Decembris; 28 Acth; sygn. arch. R. w Nieśw.: 98. F. 39 Publ.
 • 520 a 98. NN do Henryka Firleja podkanclerzego koronnego, biskupa łuckiego], b. m. d. ok. 1617 s. 573-576 Inną ręką: 113 Circa 1617 List zawiera krytykę kleru; inną ręką: "ad curiosa; X. Marczin
 • 520 a 99. "Respons Jego Krollewskiej Mosci dany Wielmoznemu hetmanowi polnemu Wielkiego Xięstwa Litewskiego na puncta od niego podane w Warszawie dnia 25 Miesiąca kwietnia Roku 1618 s. 517-520 Oryg., pieczęć, brak podpisu Dot. wojny w Inflantach
 • 520 a 100. Władysław Waza królewicz polski do NN], Wiaźma 10.05. 1618 s. 521-524 Oryg., podpis, pieczęć List przypowiedni na służbę w pułku Czapińskiego
 • 520 a 101. Jan Tęczyński do Elżbiety z Radziwiłłów Tęczyńskiej wojewodziny lubelskiej], Morawica 08.07. 1618 s. 525-528 Oryg., podpis, ślad pieczęci, ślady dawnych foliacji Dot. spraw majątkowych; "Jasnie Wielmoznej Mci Milosciwy pani i Batowey [!] Jej Mosci pani woiewodziney Lubelsky
 • 520 a 102. Gabriel Oxenstierna, Karl Karlson Gyllenhielm oraz Adam Schrappfer do Bartłomieja Ważyńskiego podkomorzego derpskiego i Waltera Plettenberga starosty nowogrodzkiego], b. m. 14.08. 1618 s. 529-532 Oryg., podpisy, pieczęcie Rokowania w sprawie rozejmu w Inflantach
 • 520 a 103. Zygmunt III Waza do komisarzy pertraktujących ze Szwedami], Warszawa 06.08. 1618 s. 533-536 Oryg., podpis, pieczęć Radzi zawarcie na dwa lata proponowanego zawieszenia broni, aby Inflanty mogły odetchnąćod wrogich najazdów "Magnificis et Generosis ad tractandum de induciis cum Svecis constitutis a nobis Commissariis Sincere et Fidelis nobis dilectis [Inną ręką:] sygn. arch. R. w Nieśw.: No Fasc. 77 Publicznych; 32
 • 520 a 104. Gabriel Oxenstierna oraz Adam Schrappfer do Bartłomieja Ważyńskiego podkomorzego derpskiego i Waltera Plettenberga starosty nowogrodzkiego], Reval [Tallin] 12.08. 1618 s. 537-540 Oryg., podpisy, pieczęcie Inną ręką: 30 aug.; zob. nr 102 : Denen [...] H. Bartholomeo Wazinsky und Walter Plettenbergen Subcamerario des Stiffts dörbt, und Starosten Auff Newenhausen Unsern Nachbarlichen guten Freunden
 • 520 a 105. Zygmunt III Waza: Uniwersał dotyczący skargi Jana Farensbacha starosty lemzeńskiego], Warszawa 04. 12. 1618 s. 541-543 Oryg., podpis, pieczęcie, podpis Jana Szałapskiego Skargi Farensbacha na pustoszenie dóbr wbrew prawom i Konstytucjo, rabowanie mienia i nakładanie bezprawnych kontrybucji inną ręką: sygn. arch. R. w Nieśw.: No 2 Fasc. 77 Publ.
 • 520 a 106. "Respons Jego Krolewskiej Mosci Jego Mosci Panu Krzysztophowi Naruszewiczowi Podskarbiemu Ziemskiemu Pisarzowi y Łowczemu Wielkiego Xięstwa Litewskiego y Commissarzom od Jego Krolewskiej Mosci dopłacy niemieckiey piechocie naznaczonym napewne puncta consideratiey Jego Mosci pana hetmana polnego Wielkiego Xięstwa Lithewskiego [Krzysztofa Radziwiłła] dany w Warszawie dnia 18 February Roku 1619 s. 543-550 Oryg., pieczęć, podpisy Jarosza Wołłowicza podkanclerzego litewskiego i starosty generalnego żmudzkiego oraz Stefana Paca pisarza inną ręką: sygn. arch. R. w Nieśw.: No 6 Fasc. 76 Publ.
 • 520 a 107. Aleksander Gosiewski referendarz i pisarz litewski, Andrzej Szołdrski proboszcz gnieźnieński, Jan Hrydzicza [???] namiestnik dorohobuski [???], Uniwersał komisarzy królewskich w sprawie [nadania placu w Smoleńsku Łukaszowi Kozubowskiemu za zasługi wojenne], Smoleńsk 23. 12. 1619 s. 551-552 opuszczono pagin. 2 str. iezapis. Oryg., podpisy, pieczęcie; inną ręką: P. Kozubowskiemu
 • 520 a 108. Stanisław Żółkiewski: Testament], Bar 18.08. 1618; [Uzupełnienie], Bar 25.08. 1620 s. 553-556; Poniżej inną ręką: Anno 1620 die 25 Augusti w Barze; [dopisane:] w ktorym mentia o [wsi] Nahorce in Anno 1618
 • 520 a 109. Zygmunt III Waza: Uniwersał potwierdzający nadanie młyna Lipnik we wsi Krechowie niejakiemu Pawłowi Mielnikowi przez nieboszczyka hetmana Stanisława Żółkiewskiego], Warszawa 12.02. 1621 s. 557-560 Oryg., podpis, pieczęć, podpis Piotra Gembickiego; inną ręką: R-ta Petrus Kozminski
 • 520 a 110. [Zygmunt III Waza do Jana Szwarchoffa rotmistrza], Warszawa 27.02. 1621 s. 561-565 Oryg., podpis, pieczęć Zawiera rozkaz wymarszu na Ukrainę oraz upomnienie za gwałty dokonane przez żołnierzy; inną ręką: sygn. arch. R. w Nieśw.: 106 F. 39 Publ. - Poniżej: Uniwersał do Chorągwie Szwarchoffowey
 • 520 a 111. Zygmunt III Waza do Piotra Kopaczowskiego rotmistrza], Warszawa 12.05. 1621 s. 565-568 Oryg., podpis, pieczęć Mandat królewski o zwrócenie zagrabionego bydła i koni
 • 520 a 112. Jakob de Lagardie gubernator Estonii do komisarzy Rzeczypospolitej], Parnawa 04.08. 1621 [25.07. S. S.] s. 569-572 Oryg., podpis, pieczęć; : Magnificis [???] et Generosis Dominis deputatis Commissariis Regni Poloniae Dominis Vicinis nostris [Inną ręką:] sygn. arch. R. w Nieśw.: No 19 fasc. 21 Skr. 14; No 1 Fasc. 91 Publicznych
 • 520 a 113. Władysław Waza królewicz polski do Piotra Kopaczowskiego rotmistrza], Warszawa 10.06. 1621 Oryg., podpis, pieczęć Zawiera negatywną odpowiedź na prośbę Kopaczewskiego o większy zaciąg
 • 520 a 114. Zygmunt III Waza: Uniwersał do wojska, które po powrocie ze służby cesarskiej stało na Litwie], Warszawa 28.09. 1621 s. 577-580 Oryg., podpis, pieczęć; Poniżej: Uniwersałł do ludzi tych ktorzy zszedłszy ze służby Cesarza J. M. Chrzescianskiego w Litwie są [...]; inną ręką: sygn. arch. R. w Nieśw.: 109 F. 39 Publiczne
 • 520 a 115. Gustaw II Adolf, król szwedzki do Jurgena Galbrechta burmistrza [?] miasta Dobblina" k. Mitawy], Mitawa 09. 10. 1621 s. 581-584 Oryg., podpis, pieczęć Wezwanie do poddania się i wydania miasta armii szwedzkiej; inną ręką: 113 Wezwanie miasta Dobblina w Inflantach przez Krola Gustawa Adolfa 1621; sygn. arch. R. w Nieśw.: No 96 fasc. 20 IK. 14 [przekreślone]; No 36 Fasc. 90 Publ.
 • 520 a 116. Jakob de Lagardie do Gotarda Jana Tyzenhausa, kasztelana wendeńskiego], Mitawa 09. 10. 1621 s. 585-588 Oryg., podpis, pieczęć Dot. pertraktacji w sprawie kwater zimowych dla wojsk w okresie rozejmu? : Vom Wohl Edlen und Gestrenghenn Herrn Gedhardo Joan vonn Tiessenhaussen Castellan zur Wenden, unndt Starostenn zur Schwanenburgk und Marienburgk zurbehendigen; Inną ręką: sygn. arch. R. w Nieśw.: No 33 fasc. 20 SK. 14 [skreślone]; No 33 Fasc. 90 Publ.
 • 520 a 117. Zygmunt III Waza: Uniwersał do rycerstwa w Inflantach w sprawie gwałtów, których dopuszcza się wojsko wobec mieszkańców], Warszawa 13. 10. 1621 s. 589-592 Oryg., podpis, pieczęć; Poniżej: Uniwersał do żołnierstwa inflantskiego; inną ręką: 108 F. 39 Publ.; 29 Novembris
 • 520 a 118. "Z listu Jego Mosci pana starosty kokenhauskiego [Zygmunta Kazanowskiego] od syna iego [skreślone:] "Jego Mosci" pana Adama Kazanowskiego de data 16 Octobris [1624] z Bruxelles s. 593-600 List z peregrynacji odbytej w orszaku królewicza Władysława Wazy; inną ręką: sygn. arch. R. w Nieśw.: No 73 Fasc. 100 Publ.; 22
 • 520 a 119. [Zygmunt III Waza: Uniwersał do wojska stacjonującego w Kurlandii], Warszawa 20.01. 1622 s. 601-604 Oryg., podpis, pieczęć, podpis Alberta Głębockiego sekretarza Dot. dyscypliny, wymagania nadmiernych leży ograbianych doszczętnie ogniem i mieczem; inną ręką: sygn. arch. R. w Nieśw.: 107 F. 39 Publicz.
 • 520 a 120. [Zygmunt Kazanowski, starosta kokenhauski do Mikołaja Kiszki wojewody derpskiego], Czekanów 21.03. 1622 s. 605-608 Oryg., podpis, pieczeć Dot. spraw majątkowych : Jasnie Wielmoznemu a mnie wielce Miloscziwemu panu y Przyiacielowi Jego Mosczi panu woiewodzie Derpskiemu etc. etc. nalezy
 • 520 a 121. Zygmunt III Waza do Krzysztofa Naruszewicza podskarbiego litewskiego], Warszawa 14.04. 1622 s. 609-612 Oryg., podpis, pieczęć; Poniżej: do Podskarbiego na sto piechoty o zapłatę; inną ręką: sygn. arch. R. w Nieśw.: 23 Fas. 42 Publ.
 • 520 a 122. Zygmunt III Waza do NN], Warszawa 12.04. 1622 s. 613-616 Oryg., podpis, pieczęć Formularz listu przypowiedniego na zaciąg 100 piechoty do służby w Inflantach; inną ręką: sygn. arch. R. w Nieśw.: 18 Fas. 42 Publ.
 • 520 a 123. Zygmunt III do NN], Warszawa 14.04. 1622 s. 617-620 Oryg., podpis, pieczęć; Poniżej: list przypowiedni na piechotę; Correx. Papłowski; inną ręką: sygn. arch. R. w Nieśw.: 141 F. 37 Publ.
 • 520 a 124. Zygmunt III Waza do Krzysztofa Naruszewicza podskarbiego litewskiego], Warszawa 14.04. 1622 s. 621-624 Oryg., podpis, pieczęć; Poniżej: do P. Podskarbiego o zapłatę na sto Piechoty; inną ręką: sygn. arch. R. w Nieśw.: 40 F. 37 Publ.
 • 520 a 125. Jakub Zadzik sekretarz wielki koronny do Jarosza (Hieronima) Wołłowicza starosty żmudzkiego], Warszawa 01.07. 1622 s. 625-628 Oryg., podpis, pieczęć. - Dot. poparcia dla niejakiego Marcinkiewicza starającego się o podkomorstwo upickie; sprawy hetmaństwa wielkiego litewskiego oraz listów przepowiednich dla ludzi adresata; : Jasnie Wielmoznemu a mnie wielce Milosciwemu panu y Przyiacielowi Jego Mosci panu Jaroszowi Wołowiczowi staroscie generalnemu żmudzkiemu
 • 520 a 126. Zygmunt III Waza do Gerarda Jerzego Butlera podkomorzego wendeńskiego], Warszawa 08. 10. 1622 s. 629-632 Oryg., pieczęć Dot. terminu sejmu w 1623 r.: Generoso Gearhardo Georgio Butler Succamerario Vendensis fidelis nobis dilecti
 • 520 a 127. Zygmunt III Waza do Jarosza [Hieronima] Wołłowicza starosty żmudzkiego], Warszawa 19.09. 1622 s. 633-636 Oryg., podpis, pieczęć Dot. sposobu prowadzenia wojny przez hetmana polnego Krzysztofa Radziwiłła: [...] Jaroszowi Wołłowiczowi Staroscie Genera[lnemu] Ziemie Zmudzkiey [...] obryńskiemu y Szawelskiemu [...] cy naszemu Uprzejmie nam miłemu [Inną ręką:] O Jego Mosci panu hetmanie; sygn. arch. R. w Nieśw.: 115 F. 37 Publ.
 • 520 a 128. Johan von der Felt, Christopfer Mandsskiolldh, Hans Wrangell do Mikołaja Korfa i Macieja Kiesowskiego?], Ryga 26.09. 1622 s. 637-640 Oryg., podpisy, 1 pieczęć, ślady dwóch pieczęci W sprawie warunków prowadzenia pertraktacji pokojowych: Denenn Wollgebornen Woledlen Gestrengen und Ehrnuhestenn hern Polnischen Subdelegirten, h. Niclassem Korf auf Kreuzeborg Erbhern, Obristem; hern Heinrich Schmelling, Rothmeistrem und Hern Matthiae Kiesowski? [...] Unsrem zuvorlässigenn bruderlichen Hern und Freunden zuhanden freund brüderlich; [Inną ręką:] sygn. arch. R. w Nieśw.: No 10 fasc. 21 Sk. 14 [skreślone]; No 9 Fasc. 91 Publiczn.
 • 520 a 129. [Jakob de Lagardie gubernator Rygi: Uniwersał w sprawie transportu przez Dźwinę sprzętów należących do Jarosza Wołłowicza starosty żmudzkiego], Uff Uptull 27. 11. 1622 s. 641-642 Oryg., podpis, pieczęć; inną ręką: sygn. arch. R. w Nieśw.: No 11 fasc. 21 Sk. 14 [skreślone]; No 10 Fasc. 91 Publ.
 • 520 a 130. [Zygmunt III Waza do Ferdynanda II cesarza], Warszawa 30.08. 1623 s. 643-646 Oryg., podpis, pieczęć Dot. przekroczenia granic z wojskiem zaciężnym przez Krzysztofa Radziwiłła : Serenissimo et Excellentissimo Principi Domino Ferdinando Secundo Divina favente clementia Electo Romanorum Imperatori semper Augusto Germaniae Hungariae Boemiae Dalmatiae Croatiae Sclavoniae Regi Archiduci Austriae Duci Burgundiae Comiti Tyrolis Domino cognato et affini nostro charissimo
 • 520 a 131. Zygmunt III Waza do chorążych tatarskich], Warszawa 30.08. 1623 s. 647-650 Oryg., podpis, pieczęć, podpis pisarza Krzysztofa Stefana Sapiehy Poniżej tłumaczenie ruskie uniwersału W sprawie wysłania oddziału do komisarzy naznaczonych przez sejm, którzy mają spotkać się z hetmanem Krzysztofem Radziwiłłem
 • 520 a 132. Zygmunt III Waza do szlachty nowogrodzkiej], Warszawa 27.04. 1624 s. 651-654 Oryg., podpis, pieczęć Dot. wypłay uchwalonych poborów : Wielmoznym y urodzonym [Ob]ywatelom Ziemie Nowo[gr]odzkiey Uprzejmie y Wiernie nam miłym. [Inną ręką:] 18 May 1624; Acth 16
 • 520 a 133. Krzysztof Naruszewicz podskarbi litewski do wojska stojącego na stancji w dzierżawie łozdziejskiej], Możeyków 24.09. 1625 s. 655-656 oraz 659-660 Oryg., podpis, pieczęć W sprawie prawa do stacjonowania w starostwie łozdziejskim; : Moim Milosciwym Panom y Łaskawey Braci Ich Mosci P. P. Towarzystwa zaciągu X. Jego Mosci pana hetmana polnego ma być [Inną ręką:] die 17 octob. pod Anneberkiem
 • 520 a 134. Wojsko stacjonujące w starostwie łozdziejskim do Krzysztofa Naruszewicza podskarbiego ziemskiego litewskiego], b. m. d. po 24.09. 1625 s. 557-558 Fragment Odpowiedź na list [zob. wyżej] umieszczona na przyciętej kartce papieru między strony listu Naruszewicza
 • 520 a 135. Mikołaj Latalski do Krzysztofa Radziwiłła hetmana polnego litewskiego], Dębnica 01.01. 1626 s. 661-664 Oryg., podpis, pieczęć Zapewnia o gotowości do usług. Relacje z przebiegu sejmiku; : Jasnie Oswieconemu Xiązęciu Jego Mosci panu Krysztofowi Radziwiełowi na Birzach y Dubinkach Xiązęciu hetmanowi polnemu Wielkiego Xięstwa Litewskiego etc. etc. etc. Memu wielce Milosciwemu panu oddac do rąk Jego Xiązęcey Mosci [Inną ręką:] List od Jego Mosci pana Mikolai Latalskiego Anno 1626; sygn. arch. R. w Nieśw.: No 9 Fas. 104 Publicznych
 • 520 a 136. "Diariusz Seymu Torunskiego, Dwuniedzielnego, który się die 19 Novembris Anno 1626 zaczął s. 665-684
 • 520 a 137. [Jerzy Zbaraski kasztelan krakowski do Czartoryskiego], Kraków 20.08. 1627 s. 689-690 W sprawie Bolestraszyckiego; inną ręką: List X. P. Crakowskiego do X. Jego Mosci Czartoryskiego Anno 1627; sygn. arch. R. w Nieśw.: No 10 fasc. 23 Sk. 14; No 10 Fas. 107 Publicznych
 • 520 a 138. Jerzy Wilhelm elektor brandenburski do Rafała Leszczyńskiego wojewody bełskiego], Mohrungen 18. 11. 1628 s. 691-698 Kopia 17 w. Dot. spraw związanych z pośrednictwem pruskim w pertraktacjach polsko-szwedzkich; Inną ręką: Ad Illustrissimum Palatinum Bełzensem: sygn. archiwum Radziwiłłowskiego
 • 520 a 139. [Władysław Zygmunt Waza królewicz polski hetmana Jana Chodkiewicza?], b. m. d. s. 699-702 Oryg., podpis, pieczęć - Autogr. W sprawie poparcia dla starań królewicza o administrację pewnych dóbr - Por. W. Czapliński, Władysław IV; inną ręką: list Krolewica do pana hetmana pana Chodkiewicza; sygn. arch. R. w Nieśw.: 18 F. 43 Publ.
 • 520 a 140. [Władysław Zygmunt Waza królewicz polski do Janusza Kiszki wojewody połockiego], Merecz 06. 12. 1629 s. 703-707 Oryg., podpis, ślad pieczęci W sprawie pewnej zaginionej rzeczy; : Jasnie Wielmoznemu panu Januszowi Kiszce woiewodzie Połockiemu etc. uprzejmie y wielce nam miłemu etc.
 • 530 d Mf 287
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a kupione od K. Kwiatkowskiego d BK II, 163 d BK Dz. Hist. 169 d AR No 117 Fasc. 81 Publ. d AR 93 F. 39 Publ. d B 61 m Nieśwież w Działyński Tytus (1796-1861) w Kwiatkowski Kajetan (1769-1852) w Archiwum Radziwiłłowskie Nieśwież
 • 581 a 137. Jerzy Zbaraski [...] do X. jego Mosci Czartoryskiego [...] - druk: Por. A. Kraushar, Sprawa Bolestraszyckiego [w:] A. Kraushar, Drobiazgi historyczne, St. Petersburg [iin. ] 1891 s. 43-62 a 136. Diariusz Seymu Torunskiego [...] - druk: J. Seredyka, Sejm w Toruniu z 1626 roku, Wrocław [iin. ] 1966 s. 9 i n. a 108. Stanisław Żółkiewski: Testament [...] druk: H. Mościcki [????], Żółkiewski ojczyzna - honor - męstwo [...] Warszawa b. d. s. 185-189 a 102. Gabriel Oxenstierna, Karl Carlson Gyllenhielm oraz Adam Schrappfer [...] druk: por. Historia dyplomacji polskiej T. 2 Warszawa 1982 s. 42-44 a 77. Szacunek wartości insygniów władzy [...] - druk: Pamiętniki Samuela i Bogusława Maskiewiczów [...] Wyd. Alojzu Sajkowski, Wrocław 1961 s. 172 i n.; M. Marchocki, Historya wojny moskiewskiej [...] Poznań 1841 s. 143 a 75. Senat do Janusza Radziwiłła [...] - druk: Niemcewicz J. U. op. cit. T. 2 s. 106 a 70. Akt rokoszu Zebrzydowskiego [...] druk: H. Schmitt op. cit. s. [???] a 69. Akt rokoszu Mikołaja Zebrzydowskiego [...] - druk: H. Schmitt op. cit. s. [???] a 61. Mikołaj Zebrzydowski woj. krakowski, Pismo polemiczne [...] - druk: J. Czubek, Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego [...] T. 2 Kraków 1918 s. 193 a 59. Respons Krola Jego Mosci PP. Poslom [...] - druk: A. Rembowski op. cit. s. 278-282 a 57. Kardynał Bernard Maciejowski [...] do zjazdu sandomierskiego [...] - druk: H. Schmitt, Rokosz Zebrzydowskiego [...] Lwów 1858 s. 286; A. Rembowski, Rokosz Zebrzydowskiego [...] Warszawa 1893 s. 61-62 a 55. Mikołaj Spytek Ligęza [...] do zjazdu sandomierskiego [...] - druk: Niemcewicz J. U. op. cit. T. 2 s. 36 a 54. Janusz Ostrogski kasztelan krakowski do zjazdu rokoszowego [...] - druk: Niemcewicz J. U. op. cit. T. 2 s. 41, 47-49 a 53. Zygmunt III Waza do zjazdu rokoszowego w Sandomierzu [...] - druk: A. Rembowski, Rokosz Zebrzydowskiego [...] Warszawa 1893 s. 130 (z kopii); zob. też: J. Maciszewski, Wojna domowa [...] Cz. 1 Wrocław 1960 s. 284 a 50. Michał (właśc. Mateusz) Kopystyński [...] do zjazdu lubelskiego - druk: W. A. Maciejowski, op. cit. T. 3 s. 223-224 a 49. Dowody Jego Mosci Pana Mikolaia z Zebrydowicz [...] e/ Assecuratia od J. K. M. [...] - druk: Niemcewicz J. U. op. cit. T. 1 s. 196; por. też H. Schmitt, Rokosz Zebrzydowskiego [...] Lwów 1858 s. 487-494 a 47. Zygmunt III Waza do Mikołaja Bogumiła Zenowicza [...] - druk: J. Maciszewski, Polska a Moskwa [...] Warszawa 1968 s. 145 a 39. Stanislaw Karnkowski prymas do Jana Dymitra Solikowskiego [...] - druk: Maciejowski op. cit. T. 3 s. 220-221 a 37. Assecuratia krola Jego Mosci Zygmunta III [...] - druk: J. U. Niemcwicz op. cit. T. 1 s. 196; P. Piasecki op. cit. s. 156 a 32. Diarium Commissionis - druk: Diariusze sejmowe R. 1597 [w:] Scriptores Rerum Polonicarum wyd. E. Barwiński, T. 20 s. 248-256 a 27. Mikołaj Naruszewicz [...] do ks. Krzysztofa Mikołaja Radziwiłła "Pioruna" [...] - druk: Niemcewicz J. U. op. cit. T. 1 s. 175-180 a 25. Lubieniecki, Relacja z poselstwa [...] - druk: St. Olteanu, Les pays roumains à l'epoque de Michel le Brave [...] Bucuresti 1975 s. 95 a 23. Łukasz Górnicki do ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła "Sierotki" [...] - druk: Maciejowski, op. cit. T. 3 s. 162-164 a 21. Łukasz Górnicki do ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła "Sierotki" - druk: Maciejowski, op. cit. T. s. 161-162 a 19. Łukasz Górnicki do ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła "Sierotki" [...] - druk: W. A. Maciejowski, Piśmiennictwo polskie [...] Warszawa 1852 T. 3 Dopełnienia [...] s. 159-160 a 17. Acta coronationis Sigismundi III - druk: Niemcewicz J. U., Dzieje panowania Zygmunta III. T. 1. Kraków 1860 s. 140-147; Piasecki, Chronica [...] Kraków 1645 [???] s. 118 a 8. [Jan Zamoyski kanclerz i hetman w. koronny do sejmiku wileńskiego] - druk: Collectanea vitam resque gestas Joannis Zamoysci [...] edidit Adamus Titus [...] Działyński, Posnaniae 1861 s. 224-232; Ident. list do sejmiku proszowskiego druk: Akta sejmikowe województwa krakowskiego T. 1. 1572-1620. Wyd. Stanisław Kutrzeba, Kraków 1932 s. 162-168
 • 600 a Bolestraszycki
 • 600 a Chalecki Dymitr c podskarbi w. lit. d (?-1598)
 • 600 a Farensbach Jan c sta lenzeński d (?-1627)
 • 600 a Fiodor b I c (car Rosji ; d 1557-1598)
 • 600 a Firlej Jadwiga z Włodków c wojewodzianka bełska siostrzenica Jana Zamoyskiego d (1573-1609)
 • 600 a Firlej Piotr c wojewodzic krakowski
 • 600 a Firlej Piotr c wda lubelski d (?-1619)
 • 600 a Giedroyć Melchior c bp żmudzki d (1536-1608)
 • 600 a Jadwiga Włodkówna zob: Firlej Jadwiga
 • 600 a Jasieński Mikołaj c podkom. wil. pis. WKsL sekr. król.
 • 600 a Klausgiełowicz Jan Paukszta c chorąży wołkowyjski
 • 600 a Kostkowie
 • 600 a Kozubowski Łukasz
 • 600 a Łoboda Hrychor [Grzegorz] c hetman kozacki uczestnik buntu Nalewajki 1594-1596 d (?-1596)
 • 600 a Łoboda Hrychor [Grzegorz] c hetman kozacki uczestnik buntu Nalewajki 1594-1596 d (?-1596)
 • 600 a Mansfeldczycy
 • 600 a Michał b I Waleczny c hospodar wołoski d (1557-1601)
 • 600 a Mielnik Paweł
 • 600 a Nalewajko Semen c hetman kozacki d (1560-1597)
 • 600 a Nalewajko Semen c ataman kozacki przywódca buntu 1594 d (?-1597)
 • 600 a Radziwiłł Elżbieta z Ostrogskich c wojewodzina wil. d (ca 1560-1593)
 • 600 a Radziwiłł Janusz c podczaszy lit. klan wileński d (1579-1620)
 • 600 a Radziwiłł Jerzy c bp krakowski kard. gubernator Inflant d (1556-1600)
 • 600 a Radziwiłłowa Elżbieta z Ostrogskich 1v. Kiszka c wojewodzina wil. d (?-1599)
 • 600 a Talwosz Mikołaj c klan trocki
 • 600 a Tęczyńscy
 • 600 a Tylicki Piotr c bp krak. d (1543-1613)
 • 600 a Tyszkiewicz Teodor c wda nowogrodzki
 • 600 a Wasyl Szujski c (car Rosji ; d 1552-1612)
 • 600 a Włodkówna Jadwiga c wojewodzianka bełska
 • 600 a Wołowicz Hieronim
 • 600 a Żółkiewski Stanisław c kanclerz wlk. kor. hetman pol. kor. d (1547-1620)
 • 610 a rokosz sandomierski 1606-1609
 • 610 a Rokosz Zebrzydowskiego
 • 610 a rokosz Zebrzydowskiego 1606-1607
 • 610 a sejm 1626 Toruń
 • 610 a sejmik lubelski
 • 610 a sejmik miński 1596
 • 610 a sejmik raciąski 1607
 • 610 a sejmik słonimski
 • 610 a sejmik wileński
 • 610 a sejmik wileński 1590
 • 610 a Sejm toruński 1626
 • 610 a Sejm walny 1595
 • 610 a sejm warszawski
 • 611 a rokosz 1606-1607 Zebrzydowskiego
 • 611 a zjazd 1590 Wilno
 • 611 a zjazd 1592 Lublin
 • 611 a zjazd 1606 Sandomierz
 • 611 a zjazd Jędrzejów
 • 650 a Kozacy y 16 w.
 • 650 a Listy y 16 w.
 • 650 a Obyczaje y 16 w.
 • 650 a Relacje y 16 w
 • 650 a Listy y 17 w.
 • 650 a Dymitriady y 17 w.
 • 650 a Listy y 17 w.
 • 650 a Listy y 17 w.
 • 650 a Testament y 17 w.
 • 650 a Uniwersał y 17 w.
 • 650 a Administracja y 17 w.
 • 650 a Diariusze y 17 w.
 • 650 a Listy y 17 w.
 • 650 a Listy y 16-17 w.
 • 650 a Uniwersały y 16-17 w.
 • 651 a Hiszpania y 16-17 w.
 • 651 a Horodek y 16-17 w.
 • 651 a Inflanty y 16-17 w.
 • 651 a Inflanty y 17 w.
 • 651 a Kaługa (Rosja) y 16-17 w.
 • 651 a Kurlandia y 16-17 w.
 • 651 a Litwa y 16-17 w.
 • 651 a Szwecja y 16-17 w.
 • 651 a Turcja y 16-17 w.
 • 651 a Ukraina y 17 w.
 • 651 a Upsala (Szwecja) y 16 w.
 • 651 a Warszawa y 16 w.
 • 651 a Wilno (Litwa) y 16 w.
 • 651 a Wołoskie, Księstwo y 16-17 w.
 • 653 a Bunty kozackie Łobody i Nalewajki 1594
 • 653 a Sprawy pol.-kozackie
 • 653 a Sprawy "dworskie" Zygmunta III Wazy
 • 653 a Sprawy pol.-tatarskie 16 w.
 • 653 a sprawy pol.-szwedzkie 16 w.
 • 653 a Wojna w Inflantach 1606
 • 653 a Zjazd w Jędrzejowie
 • 653 a Insygnia władzy księcia moskiewskiego
 • 653 a Skarbiec moskiewski
 • 653 a Wyprawa moskiewiska
 • 653 a Testament Żółkiewskiego
 • 653 a Wojny polsko-szwedzkie
 • 653 a Sprawa Farensbacha
 • 653 a Zaciągi wojsk
 • 653 a Zaciągi wojska 17 w.
 • 653 a wojny inflanckie 16 w.
 • 653 a koronacja królewska w Szwecji
 • 653 a klejnoty koronne 16 w.
 • 653 a komisarze korony polskiej
 • 653 a Kozacy 16 w.
 • 653 a korespondencja polityczna 16-17 w.
 • 653 a elekcje 16-17 w.
 • 653 a liga antyturecka
 • 653 a obrona granic Litwa
 • 653 a luteranie
 • 653 a luteranie szwedzcy
 • 653 a wojsko
 • 700 a Cicziński Wasilij Zienkowicz
 • 700 a Dębiński Maciej c wda parnawski
 • 700 a Dziadkowski Aleksander
 • 700 a Filip b III Habsburg c (król Hiszpanii ; d 1605-1665)
 • 700 a Fryderyk Kettler c (ksiażę Kurlandii i Semigalii ; d 1569-1642)
 • 700 a Grodziński Jan Mieleszka
 • 700 a Hlebowic Jan c stolnik wlk. lit d (?-1633)
 • 700 a Hołownia Józef
 • 700 a Kupreliwi Michał
 • 700 a Maciejowski Bernard c abp gnieźn. prymas d (1548-1608)
 • 700 a Naruszewicz Mikołaj c klan żmudzki
 • 700 a Paukszta Stanisław
 • 700 a Reut Roman
 • 700 a Reuth Daniel
 • 700 a Radziwiłł Mikołaj Krzysztof "Piorun" c hetman wlk. lit. d (1547-1603)
 • 700 a Radziwiłł Mikołaj Krzysztof "Sierotka" c wda trocki d (1549-1616)
 • 700 a Radzymiński Aleksander
 • 700 a Sapieha Paweł c koniuszy król. d (1563-1635)
 • 700 a Strawiński Balcer
 • 700 a Thelatycki Jan
 • 700 a Tomaszewicz Andrzej
 • 700 a Wiśniowiecki Janusz c wda krakowski
 • 700 a Woyna Maciej c pisarz
 • 700 a Wrzeszeżac Paweł
 • 700 a Zenowicz Mikołaj Bogumił c sta czeczerski
 • 700 a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 700 a Anna Austriaczka c (królowa Polski i Szwecji ; d 1573-1598)
 • 700 a Anna Jagiellonka c (królowa Polski ; d 1523-1596)
 • 700 a Batory Andrzej c książę Siedmiogrodu bp warmiński d (1563-1599)
 • 700 a Batory Zygmunt c książę Siedmiogrodu d (1572-1613)
 • 700 a Buywid Michał
 • 700 a Grzegorz b XIV c (papież ; d 1535-1591)
 • 700 a Górnicki Łukasz c poeta pisarz sekr. król. d (1527-1603)
 • 700 a Gostomski Stanisław c wda rawski d (?-1598)
 • 700 a Karnkowski Stanisław c prymas abp gnieźn. d (1520-1603)
 • 700 a Krupka Stanisław
 • 700 a Lubieniecki
 • 700 a Malaspina Germanik c nuncjusz papieski
 • 700 a Michał Waleczny c hospodar wołoski
 • 700 a Radziwiłł Jerzy c kardynał
 • 700 a Radziwiłł Katarzyna z Tęczyńskich c żona Krzysztofa Mikołaja "Pioruna" Radziwiłła d (1544-1592)
 • 700 a Radziwiłł Mikołaj Krzysztof zw. Sierotką c wda trocki
 • 700 a Rymsza Andrzej
 • 700 a Włodek Stanisław c wda bełski
 • 700 a Zamoyski Jan c hetman wlk. kor. kanclerz d (1542-1605)
 • 700 a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 700 a Baranowski Wojciech c abp gnieźn. sekr. w. kor. d (1548-1615)
 • 700 a Chodkiewicz Hieronim c klan wil. d (1560-1617)
 • 700 a Duckero Joanne
 • 700 a Dyak Andrzej Iwanow
 • 700 a Gostomski Hieronim c wda poznański d (?-1609)
 • 700 a Grudowski Piotr c marszałek zjazdu warszawskiego
 • 700 a Grudziński Zygmunt c wda rawski d (ca 1560-1618)
 • 700 a Koniecpolski Aleksander c wda sieradzki d (?-1609)
 • 700 a Kopystyński Michał [imię zakonne] c bp przemyski d (?-1610)
 • 700 a Koscieski Marcin
 • 700 a Krasiński Stanisław c wda płocki d (1558-1617)
 • 700 a Leśniowolski Marcin c klan podlaski d (?-1593)
 • 700 a Ligęza Mikołaj Spytek c klan czechowski d (1562-1637)
 • 700 a Lubomirski Sebastian c klan biecki i wojnicki d (ca 1546-1613)
 • 700 a Łaszcz Piotr
 • 700 a Maciejowski Bernard c abp gnieźn.prymas d (1548-1608)
 • 700 a Myszkowski Zygmunt c marsz. wlk. kor. d (ca 1562-1615)
 • 700 a Ostrogski Janusz c klan krak. d (1554-1620)
 • 700 a Ostroróg Jan c klan pozn. d (1565-1622)
 • 700 a Radziejowski Stanisław
 • 700 a Radziwiłł Janusz c podczaszy Wlk. Ks. Lit. d (1579-1620)
 • 700 a Radziwiłł Mikołaj Krzysztof "Sierotka" c wda wil. d (1549-1616)
 • 700 a Sapieha Lew c kanclerz lit. d (1557-1633)
 • 700 a Szujski Wasyl c Wlk. kniaż moskiewski d (1552-1612)
 • 700 a Trantson Antonius
 • 700 a Tylicki Piotr b bp krak. d (1543-1616)
 • 700 a Wołkoński Hrehor [Grzegorz] Konscienemowicz
 • 700 a Woyna Benedykt c bp wil. d (?-1615)
 • 700 a Zebrydowicz Mikołaj c wda krak.
 • 700 a Żółkiewski Stanisław c hetman d (1547-1620)
 • 700 a Zamoyski Jan c abp lwowski d (?-1614)
 • 700 a Zamoyski Jan c hetman wlk. kor. kanclerz d (1542-1606)
 • 700 a Zenowicz Mikołaj Bogumił c sta czeczerski d (?-1621)
 • 700 a Zieliński Wojciech c marsz. sejmiku raciąskiego
 • 700 a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 700 a Batory Gabriel c ksiażę Siedmiogrodu d (1589-1613)
 • 700 a Chodkiewicz Jan Karol c hetman w. lit. d (1560-1621)
 • 700 a Ciz Jan c sekr. król.
 • 700 a Farensbach Włodzimierz Wolmar b awanturnik zdrajca d (1586-1633)
 • 700 a Firlej Henryk c prymas abp gnieźnieński d (1574-1626)
 • 700 a Goraiski Piotr
 • 700 a Kiszka Janusz c wda połocki hetman w. lit. d (ca 1586-1654)
 • 700 a Komorowski Samuel c psęd. chor. wiłkom. d (?-1659)
 • 700 a Ogiński Bogdan c podk. trocki. d (?-1625)
 • 700 a Piotrowic Kasper
 • 700 a Recke Fryderyk Jerzy von der c rotmistrz
 • 700 a Radziwiłł Albrycht Władysław b (1589-1636)
 • 700 a Radziwiłł Janusz c podczaszy w. ks. lit. d (1579-1620)
 • 700 a Radziwiłł Jan Jerzy c klan trocki d (1588-1625)
 • 700 a Radziwiłł Krzysztof c hetman pol. lit.
 • 700 a Sapieha Leon c kanclerz lit. d (1557-1633)
 • 700 a Sienieński Jakub b bp krak. d (?-1639)
 • 700 a Sokoliński Drucki Jan c notariusz lit.
 • 700 a Talwosz Adam c klan żmudzki
 • 700 a Tęczyńsi Gabriel c wda lubelski d (1574-1617)
 • 700 a Wilamowski Marek
 • 700 a Wilhelm Kettler c książę Kurlandii d (1574-1640)
 • 700 a Władysław b IV Waza c (król Polski ; d 1595-1648)
 • 700 a Żółkiewski Stanisław c hetman pol. kor.
 • 700 a Zadzik Jakub
 • 700 a Zawisza Jan c wda witebski
 • 700 a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 700 a Butler Gerard Jerzy c podkom. wendeński
 • 700 a Farensbach Jan c sta lenzeński d (?-1627)
 • 700 a Felt Johan von der
 • 700 a Ferdynand b II c (cesarz rzymsko-niemiecki d 1578-1637)
 • 700 a Galbrecht Jurgen c burmistrz Dobblina
 • 700 a Gosiewski Aleksander c referendarz pisarz wda smoleński d (?-1639)
 • 700 a Głębocki Albert
 • 700 a Gustaw b II Adolf c (król Szwecji ; d 1594-1632)
 • 700 a Gyllenhielm Karl Karlson
 • 700 a Hrydzicza Jan c namiestnik dorohobuski
 • 700 a Kazanowski Adam c klan sandomierski podkom. nadw. kor. d (1599-1649)
 • 700 a Kazanowski Zygmunt c rotmistrz marsz. dworu królewicza Wład. Wazy d (1563-1634)
 • 700 a Kiesowski Maciej
 • 700 a Kiszka Mikołaj c wda derpski d (1588-1644)
 • 700 a Kopaczewski Piotr c rotmistrz
 • 700 a Korf Mikołaj zob: Korff Mikołaj
 • 700 a Korff Mikołaj c płk klan i wda wendeński d (?-1659)
 • 700 a Kozubowski Łukasz
 • 700 a Lagardie Jakub de c gubernator Estonii
 • 700 a Mandsskiolldh Christopher
 • 700 a Naruszewicz Krzysztof c podskarbi ziemski pisarz łowczy d (?-1630)
 • 700 a Marcinkiewicz
 • 700 a Oxenstierna Gabriel
 • 700 a Plettenberg Walter c sta nowogrodzki
 • 700 a Radziwiłł Krzysztof c hetman polny lit.
 • 700 a Schrappfer Adam
 • 700 a Szałapski Jan
 • 700 a Szołdrski Andrzej c proboszcz gnieźn.
 • 700 a Szwarchoff jan c rotmistrz
 • 700 a Tęczyńska Elżbieta z Radziwiłłów c wojewodzina lubelska
 • 700 a Tęczyński Jan
 • 700 a Tyzenhauss Jan Gotard c klan wendeński
 • 700 a Ważyński Bartłomiej c podkom. derpski d (1570-ca 1648)
 • 700 a Władysław b IV Waza c król Polski ; d 1595-1648)
 • 700 a Wołłowicz Hieronim c sta żmudzki d (?-1643)
 • 700 a Wrangell Hans
 • 700 a Żółkiewski Stanisław c hetman wlk. kor.
 • 700 a Zadzik Jakub c sekr. wlk. kor.
 • 700 a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 700 a Bolestraszycki
 • 700 a Chodkiewicz Jan Karol c hetman w. lit. d (1560-1621)
 • 700 a Czapliński c porucznik
 • 700 a Czartoryski
 • 700 a Jerzy Wilhelm Hohenzollern c elektor brandenburski d (1595-1640)
 • 700 a Kiszka Janusz c wda połocki hetman w. lit. d (ca 1586-1654)
 • 700 a Latalski Mikołaj d klan nakielski
 • 700 a Leszczyński Rafał c wda bełski przywódca różnowierców d (1579-1636)
 • 700 a Naruszewicz Krzysztof c podskarbi lit. d (?-1630)
 • 700 a Radziwiłł Krzysztof c hetman wlk. kor.
 • 700 a Władysław b IV Waza c (król Polski ; d 1595-1648)
 • 700 a Zbaraski Jerzy c klan krak. d (1574-1631)
 • 700 a Michał b I Waleczny c hospodar wołoski d (1557-1601)
 • 700 a Nalewajko Semen c hetman kozacki d (1560-1597)
 • 700 a Radziwiłł Janusz c podczaszy lit. klan wileński d (1579-1600)
 • 700 a Radziwiłł Jerzy c bp krakowski gubernator Jnflant d (1556-1600)
 • 700 a Radziwiłłowa Elżbieta z Ostrogskich 1v. Kiszka c wojewodz. wil. d (?-1599)
 • 700 a Wasyl Szujski c car Rosji ; d 1552-1612)
 • 700 a Włodkówna Jadwiga c wojewodzianka bełska
 • 700 a Anna Austriaczka c (królowa Polski i Szwecji ; d 1573-1598)
 • 700 a Anna Jagiellonka c (królowa Polski ; d 1523-1596)
 • 700 a Anna Wazówna c (królewna szwedzka ; d 1568-1625)
 • 700 a Baranowski, Wojciech c abp gnieźn. sekr. w. kor. d (1548-1615)
 • 700 a Batory, Andrzej c książę Siedmiogrodu bp warmiński d (1563-1599)
 • 700 a Butler Gerard Jerzy c podkom. wendeński
 • 700 a Buywid Michał
 • 700 a Chalecki Dymitr c podskarbi w. lit. d (?-1598)
 • 700 a Charłęski Szymon?
 • 700 a Chodkiewicz, Hieronim c klan wil. d (1560-1617)
 • 700 a Chodkiewicz Jan Karol c hetman w. lit. d (1560-1621)
 • 700 a Cicziński Wasilij Zienkowicz
 • 700 a Ciz? Jan c sekr. król.
 • 700 a Czartoryski
 • 700 a De La Gardie Jacob c gen. szwedz. gubernator Estonii marsz. Szwecji
 • 700 a Dębiński Maciej c wda parnawski
 • 700 a Dziadkowski Stanisław ciwun koweński
 • 700 a Felt Johan von der
 • 700 a Farensbach Jan c sta lenzeński d (?-1627)
 • 700 a Farensbach Włodzimierz Wolmar c awanturnik zdrajca d (1586-1633)
 • 700 a Ferdynand b II c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1578-1637)
 • 700 a Filip b III Habsburg c (król Hiszpanii ; d 1605-1665)
 • 700 a Firlej, Henryk c (prymas abp gnieźnieński ; d 1574-1626)
 • 700 a Fryderyk Kettler c (książę Kurlandii i Semigalii ; d 1569-1642)
 • 700 a Galbrecht Jurgen c burmistrz Dobblina
 • 700 a Giedroyć Melchior c bp żmudzki (1536-1608)
 • 700 a Gosiewski Aleksander c referendarz pisarz wda smoleński d (?-1639)
 • 700 a Gostomski Hieronim c wda poznański d (?-1609)
 • 700 a Gostomski Stanisław c wda rawski d (?-1598)
 • 700 a Górnicki Łukasz c poeta pisarz sekr. król. d (1527-1603)
 • 700 a Grudowski Piotr c marszałek zjazdu warszawskiego
 • 700 a Grudziński Zygmunt c wda rawski d (ca 1560-1618)
 • 700 a Grzegorz b XIV c (papież ; d 1535-1591)
 • 700 a Gustaw b II Adolf c (król Szwecji ; d 1594-1632)
 • 700 a Gyllenhielm Karl Karlson
 • 700 a Hlebowicz Jan c stolnik lit. d (?-1604)
 • 700 a Hlebowicz Mikołaj c pstol. lit. rot. wda wil. klan wil. d (?-1632)
 • 700 a Holtscher Bertram c klan derptski
 • 700 a Hołownia Józef
 • 700 a Hołownia Paweł c pisarz sk. lit. koniuszy wil.
 • 700 a Hołownia zob. Hołownia Paweł pisarz sk. lit. koniuszy wil.
 • 700 a Hrydzicz Jan c sekr. król.
 • 700 a Hryniecki
 • 700 a Innocenty b IX c (papież ; d 1519-1591)
 • 700 a Issaykowski Jan c podkomorzy oszmiański pisarz skarbowy WXL
 • 700 a Iwanow Andrej c diak
 • 700 a Jakowski Krzysztof
 • 700 a Jasieński Mikołaj c podkom. wil. pis. WKsL sekr. król.
 • 700 a Jerzy Wilhelm Hohenzollern c (elektor brandenburski ; d 1595-1640)
 • 700 a Kapaczowski Piotr c rtm.
 • 700 a Karlson Karol
 • 700 a Karnkowski Stanisław c prymas abp gnieźn. d (1520-1603)
 • 700 a Karol b IX Waza c (król Szwecji ; d 1550-1611)
 • 700 a Karp Mikołaj
 • 700 a Kazanowski Adam c klan sandomierski podkom. nadw. kor. d (1599-1649)
 • 700 a Kazanowski Zygmunt c rotmistrz marsz. dworu królewicza Wład. Wazy d 1563-1634)
 • 700 a Kazimierski
 • 700 a Kieszowski Maciej
 • 700 a Kindi Mikołaj
 • 700 a Kiszka Janusz c wda połocki hetman w. lit. d (ca 1586-1654)
 • 700 a Kiszka Krzysztof c wda witebski d (1590-1646)
 • 700 a Kiszka Mikołaj c podskarbi w. lit. d (ca 1588-1644)
 • 700 a Kiszka Stanisław c bp żmudzki d (1584-1626)
 • 700 a Klukowski
 • 700 a Komorowski Samuel c psęd. chor. wiłkom. d (?-1659)
 • 700 a Koniecpolski Aleksander c wda sieradzki d (?-1609)
 • 700 a Kopaczowski Piotr c rotmistrz
 • 700 a Kopysteński Michał c wład. samb. przem. d (?-1610)
 • 700 a Korff Mikołaj c płk. klan i wda wendeński d (?-1659)
 • 700 a Kossakowski
 • 700 a Kościeski Marcin c pisarz
 • 700 a Kozubowski Łukasz
 • 700 a Krasiński Stanisław c wda płocki d (1558-1617)
 • 700 a Krupa Stanisław?
 • 700 a Kuprel Michał
 • 700 a Labar kpt.
 • 700 a Lacki Teodor c pis. pol. d (?-1616)
 • 700 a Latalski Mikołaj c klan nakielski
 • 700 a Leszczyński Rafał c wda bełski przywódca różnowierców d (1579-1636)
 • 700 a Leśniowolski Marcin c klan podlaski d (?-1593)
 • 700 a Ligęza Mikołaj Spytek c klan czechowski d (1562-1637)
 • 700 a Lipski Adam
 • 700 a Lisowski rtm
 • 700 a Lubieniecki
 • 700 a Lubomirski Sebastian c klan biecki i wojnicki d (ca 1546-1613)
 • 700 a Lutomirski Mikołaj
 • 700 a Łaszcz Jan
 • 700 a Łaszcz Piotr
 • 700 a Łowicki Jan c klan inowrocławski d (?-1640)
 • 700 a Maciej b I c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1557-1619)
 • 700 a Maciejowski Bernard c abp gnieźn. prymas d (1548-1608)
 • 700 a Maksymilian b III Habsburg c (arcyksiążę Austrii ; d 1558-1618)
 • 700 a Malaspina Germanico c bp św. Sewera nuncjusz d (1550-1603)
 • 700 a Mandsskiolldh? Christopher
 • 700 a Mansfeld Ernest hr
 • 700 a Manskiöldh
 • 700 a Marcinkiewicz
 • 700 a Mieleszko Jan c stol. grodz.
 • 700 a Mielnik Paweł
 • 700 a Miński Stanisław c wda łęczycki podkanclerzy kor. d (ca 1561-1607)
 • 700 a Miroszowski
 • 700 a Mustafa b I c (sułtan turecki ; d 1592-1639)
 • 700 a Myszkowski Zygmunt c marszałek w. kor. d (1562-1615)
 • 700 a Naruszewicz Krzysztof c podskarbi w. lit. d (?-1630)
 • 700 a Naruszewicz Mikołaj c klan żmudzki d (?-1603)
 • 700 a Ogiński Bogdan Marcjan c podkomorzy trocki d (?-1625)
 • 700 a Ostrogski Janusz c wda wołyński klan krakowski d ca 1554-1620
 • 700 a Ostroróg Jan c wda poznański pisarz d (1565-1622)
 • 700 a Oxenstierna Gabriel Gustafsson c szwedzki mąż stanu d (1587-1640)
 • 700 a Pac Stefan c podskarbi lit. podkanclerzy lit. d (1587-1640)
 • 700 a Plettenberg Walter c sta nowogrodzki
 • 700 a Pukszta Jan c chorąży wołkowyjski
 • 700 a Pukszta Stanisław
 • 700 a Radziejowski Stanisław
 • 700 a Radziwiłł Albrycht Władysław c stolnik w. lit. d (1589-1636)
 • 700 a Radziwiłł Jan Jerzy c klan trocki d (1588-1625)
 • 700 a Radziwiłł Krzysztof "Piorun" c wda wileński hetman w. lit. d (1547-1603)
 • 700 a Radziwiłł Mikołaj Krzysztof "Sierotka" c marszałek w. lit. wda wileński d (1549-1616)
 • 700 a Radziwiłłowa Katarzyna z Tęczyńskich 1v. Słucka c wojewodzina wileńska hetmanowa w. lit.
 • 700 a Radzymiński Aleksander c ciwun żmudzki d (?-ca 1657)
 • 700 a Recke Fryderyk Jerzy von der c rtm.
 • 700 a Reut Daniel
 • 700 a Reut Roman
 • 700 a Rymsza Andrzej
 • 700 a Sapieha Paweł c koniuszy lit. podkanclerzy lit. d (?-1635)
 • 700 a Schraffer Adam
 • 700 a Sienieński Jakub c protektor arian d (1568-1639)
 • 700 a Sokoliński Jan c notariusz lit.
 • 700 a Solikowski Jan Dymitr c abp lwowski d (1539-1603)
 • 700 a Strawiński Balcer c ciwun trocki
 • 700 a Szałapski Jan
 • 700 a Szołdrski Andrzej c bp kijowski przemyski poznański d (1583-1650)
 • 700 a Szwarchoff Jan c rtm.
 • 700 a Talwosz Adam c klan żmudzki
 • 700 a Telatycki Jan
 • 700 a Tęczyńska Elżbieta z Radziwiłłów c wojewodzina lubelska
 • 700 a Tęczyński Gabriel c wda lubelski d (?-1617)
 • 700 a Tęczyński Jan c wda krakowski d (1581-1637)
 • 700 a Tomaszewicz Andrzej
 • 700 a Tylicki Piotr c podkanclerzy kor. bp chełmiński warmiński kujawski krakowski d (1543-1616)
 • 700 a Tyszkiewicz Teodor c podskarbi nadw. lit. wda nowogrodzki d (?-1618)
 • 700 a Tyzenhaus Gothard Jan c kpt. marienburski klan wendeński
 • 700 a Ważyński Bartłomiej c podkomorzy dorpacki
 • 700 a Wilamowski Marek
 • 700 a Wilhelm Kettler c (książę Kurlandii i Semigalii ; d 1574-1640)
 • 700 a Władysław b IV Waza c (król Polski ; d 1595-1648)
 • 700 a Włodek Stanisław c wda bełski d (?-1615)
 • 700 a Wołowicz Hieronim c podskarbi lit.
 • 700 a Woyna Benedykt c bp wileński d (?-1615)
 • 700 a Woyna Jan
 • 700 a Wrangell Hans
 • 700 a Wrzeszeżaka? Paweł
 • 700 a Zadzik Jakub c bp chełmiński krakowski kanclerz w. kor. d (1582-1642)
 • 700 a Zamoyski Jan c abp lwowski d (?-ca 1614)
 • 700 a Zamoyski Jan c kanclerz w. kor. hetman w. kor. d (1542-1605)
 • 700 a Zawisza Jan c wda witebski
 • 700 a Zbaraski Jerzy c podczaszy kor. klan krakowski d (ca 1573-1631)
 • 700 a Zenowicz Mikołaj Bogumił c sta czeczerski
 • 700 a Zieliński Wojciech c marszałek sejmiku raciąskiego
 • 700 a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 700 a Zygmunt Batory c (książę Siedmiogrodu ; d 1572-1613)
 • 740 a Listy do Radziwiłła Krzysztofa Mikołaja Pioruna hetmana w. lit.
 • 740 a Listy Zygmunta III króla Polski do
 • 740 a List Radziwiłła Mikołaja Krzysztofa Sierotki wdy trockiego et al. do sejmiku mińskiego 1596
 • 740 a Diarium Commissionis |Tractat w Crakowie o ligę przeciw turkowy w roku 1596
 • 740 a List Maciejowskiego Bernarda bpa łuckiego do senatorów i dygnitarzy lit. 1597
 • 740 a Listy Karnkowskiego Stanisława prymasa do
 • 740 a Assecuratia Zygmunta III, ze sie ma na pewny czas naznaczony do Korony Polskiey z Szweciey stawić 1598
 • 740 a List Filipa III króla Hiszpanii do Radziwiłła Jerzego kard. 1599
 • 740 a List Zamoyskiego Jana kanclerza w. kor. do Charłęskiego Szymona? 1602
 • 740 a Wypis z Xiąg Grodzkich Krzemienieckich 1720
 • 740 a List Anny Jagiellonki królowej Polski do Radziwiłłowej Katarzyny z Tęczyńskich 1588
 • 740 a List Krupki Stanisława? do Anny NN 1589
 • 740 a Listy Zygmunta III króla Polski do
 • 740 a Listy Zamoyskiego Jana kanclerza w. kor. do
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a Relacja z Warszawy |kandydatury do tronu polskiego ok. 1594
 • 740 a List Malaspiny Germanika nuncjusza papieskiego w Polsce do Campani opata 1592
 • 740 a List Anny Habsburżanki królowej Polski do Radziwiłła Jerzego kard. 1593
 • 740 a Acta coronationis Sigismundi III
 • 740 a Regis Cautio ante Coronationem praestita 1594
 • 740 a Juramentum Regium. |Przysięga krolia Zygmunta, którą sam ossobą swą w Coronatiey uczynił 1594
 • 740 a Poddanych Reversal y Przysięga 1594
 • 740 a List Karnkowskiego Stanisława prymasa do Gostomskiego Stanisława wdy rawskiego 1594
 • 740 a Listy Górnickiego Łukasza do Radziwiłła Mikołaja Krzysztofa Sierotki wdy trockiego 1594
 • 740 a List NN do NN 1594
 • 740 a List Zygmunta Batorego ks. siedmiogrodzkiego do Batorego Andrzeja bpa warmińskiego 1594
 • 740 a Artykuły Posłom na Seym Walny Coronny przes Rycerstwo wssytkiego woiewodztwa Sieradzkiego w zgodzie podane wedle ktorych na Seymie Posłowie zachować sie maią modum non excedendum 1595
 • 740 a Tractatio de bello sociali contra Turcam inter Legatos Pontificis et Caesaris et inter Comissarios Regni Poloniae quaesita Anno 1595
 • 740 a List szlachty lit. do zjazdu lubelskiego 1606
 • 740 a Dowody Mikolaia z Zebrydowicz woiewody krakowskiego tak strony praktyk o Coronę iako y racione Absoluti Domini 1607:
 • 740 a List Leśniowolskiego Marcina klana podlaskiego do Zebrzydowskiego 1589
 • 740 a Listy Zygmunta III króla Polski do
 • 740 a Assecuratia od K. J. M. stanom dana strony praktyk Rakuskich i odjazdu swego do Szweciey
 • 740 a Reces i warunek około transactiej zdomem rakuskim 1590
 • 740 a List Kopystyńskiego Mateusza bpa prawosławnego przemyskiego i samborskiego do zjazdu lubelskiego 1606
 • 740 a List Grudowskiego Piotra marszałka zjazdu warszawskiego do zjazdu lubelskiego 1606
 • 740 a Listy do Radziwiłła Janusza podczaszego w. lit.
 • 740 a Listy dygnitarzy do zjazdu sandomierskiego 1606
 • 740 a Deputaty zwoiewództw którzy przy woysku zostać maią i Deputaci Rokoszowi ok. 1606
 • 740 a List szlachty litewskiej do zjazdu rokoszowego jędrzejowskiego 1607
 • 740 a Poselstwo od Wasyla Szujskiego do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a List Grudzińskiego Zygmunta wdy rawskiego i Łaszcza Piotra do zjazdu jędrzejowskiego 1607
 • 740 a List sejmiku raciąskiego do zjazdu jędrzejowskiego 1607
 • 740 a Respons Posłom od [...] Braci pod Sieciechowym zgromadzonych 1607
 • 740 a Akta rokoszu Mikołaja Zebrzydowskiego 1607
 • 740 a Protestacja Senatorska przeciwko Constituciom Anno 1607
 • 740 a Contenta listu Lubomirskiego Sebastiana do Zygmunta III 1607
 • 740 a List Maciejowskiego Bernarda prymasa do Zebrzydowskiego Mikołaja wdy krakowskiego 1607
 • 740 a Pismo Chodkiewicza Jana Karola hetmana w. lit. et al. w sprawie nieprozumień z Januszem Radziwiłłem podczaszym Wielkiego Księstwa Litewskiego 1608
 • 740 a Szacunek wartości insygniów władzy księcia moskiewskiego
 • 740 a Listy Zygmunta III króla Polski do
 • 740 a Regestr opisania jednorozcow dwoch Corony iedney y siodła iednego usarskiego zskarbu moskiewskiego od hethmana Wielkiego Xięstwa Litewskiego Chodkiewicza 1612
 • 740 a List Żółkiewskiego Stanisława hetmana polnego kor. do deputatów sądów trybunalskich 1612
 • 740 a Listy Batorego Gabriela ks. siedmiogrodzkiego do Wilamowskiego Marka 1613
 • 740 a Respons Alexandrowi Korwinowi Gosiewskiemu Referendarzowi Wielkiego Xięstwa Lithewskiego y Janowi Cizowi Sekretarzowi Jego K. Mosci Poslom z Głownego Ziazdu Wilinskiego 1614
 • 740 a List Tylickiego Piotra bpa krakowskiego do senatorów i obywateli Wielkiego Księstwa Litewskiego 1615
 • 740 a List Woyny Benedykta bpa wileńskiego do sejmiku generalnego słonimskiego 1615
 • 740 a Protestacja przeciwko nie podjęciu uchwały na sejmie warszawskim 1615
 • 740 a List Sapiehy Lwa kanclerza w. lit. do Klausgiełowicza Jana Pukszty chorążego wołkowyjskiego 1617
 • 740 a List Sienieńskiego Jakuba do Radziwiłła Krzysztofa hetmana polnego lit. 1617
 • 740 a List Wilhelma księcia kurlandzkiego do sejmiku generalnego wileńskiego 1617
 • 740 a List Komorowskiego Samuela chorążego wiłkomirskiego do Kiszki Janusza hetmana w. lit. 1617
 • 740 a Uniwersał Zygmunta III króla Polski w sprawie Włodzimierza Wolmara Farensbacha 1617
 • 740 a List NN do Firleja Henryka podkanclerzego kor. ok. 1617
 • 740 a List Władysława Wazy królewicza polskiego do NN 1618
 • 740 a List Tęczyńskiego Jana do Tęczyńskiej Elżbiety z Radziwiłłów wojewodziny lubelskiej 1618
 • 740 a Listy Oxenstierny Gabriela et al. do Ważyńskiego Bartłomieja podkomorzego derpskiego i Plettenberga Waltera sty nowogrodzkiego 1618
 • 740 a Listy Zygmunta III króla Polski do
 • 740 a Uniwersały Zygmunta III króla Polski 1618-1621
 • 740 a Uniwersał komisarzy królewskich m. in. Gosiewskiego Aleksandra pisarza lit. 1619
 • 740 a Testament Żółkiewskiego Stanisława 1618
 • 740 a Listy De La Gardie Jacoba gubernatora Estonii do
 • 740 a List Władysława Wazy królewicza polskiego do Kopaczowskiego Piotra rotmistrza 1621
 • 740 a List Gustawa II Adolfa króla szwedzkiego do Galbrechta Jurgena burmistrza ? Dobblina 1621
 • 740 a List Kazanowskiego Adama do Kazanowskiego Zygmunta sty kokenhauskiego 1624 |List z peregrynacji odbytej w orszaku królewicza Władysława Wazy
 • 740 a List Kazanowskiego Zygmunta sty kokenhauskiego do Kiszki Mikołaja wdy derpskiego 1622
 • 740 a List Zadzika Jakuba sekretarza w. kor. do Wołłowicza Jarosza Hieronima sty żmudzkiego 1622
 • 740 a List Felta Johana von der et al. do Korfa Mikołaja i Kiesowskiego? Macieja 1622
 • 740 a Uniwersał De La Gardie Jakoba gubernatora Rygi 1622
 • 740 a Listy Zygmunta III króla Polski do
 • 740 a List Naruszewicza Krzysztofa podskarbiego lit. do wojska stojącego na stancji w dzierżawie łozdziejskiej 1625
 • 740 a List wojska stacjonującego w starostwie łozdziejskim do Naruszewicza Krzysztofa podskarbiego lit.
 • 740 a List Latalskiego Mikołaja do Radziwiłła Krzysztofa hetmana polnego lit. 1626
 • 740 a Diariusz Seymu Torunskiego, Dwuniedzielnego, który się die 19 Novembris Anno 1626 zaczął
 • 740 a List Zbaraskiego Jerzego klana krakowskiego do Czartoryskiego 1627
 • 740 a List Jerzego Wilhelma elektora brandenburskiego do Leszczyńskiego Rafała wdy bełskiego 1628
 • 740 a Listy Władysława Wazy królewicza polskiego do
 • 777 a Lubieniecki t Relacja z poselstwa do Michała Walecznego, hospodara wołoskiego, Anno Domini 1595
 • 777 a Trautson Antonius t Memoriale sive |Instructio pro Joanne Duckero in Polonia ablegato
 • 777 a Zebrzydowski Mikołaj wda lubelski wda krakowski 1553-1620 t Pismo polemiczne przeciw Zygmuntowi Myszkowskiemu marszałkowi w. kor.
 • 852 j BK 00289
 • 999 d 2017-04-24

Indeksy