"Panowanie Zygmunta III. Akta od 1613 do 1632 roku."

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00292
 • Kopie: Mf 2436
 • Tytuł: "Panowanie Zygmunta III. Akta od 1613 do 1632 roku."
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: 442 s. 39x23 cm
 • Oprawa: Półskórek, 17 w.
 • Język: Pol., hiszp., włoski, niem., łac., franc.
 • Zawartość:
  • 1. "Cosimo [II] Medici [Duca di Firenze] alla Sacra Regia Maesta Re di Polonia [Sigismondo III], Florencja 20.06. 1613 s. 1-4 oryg., podpis, piecz., adres, No 1 Z wielką przyjemnością poleci swemu ambasadorowi w Rzymie załatwienie sprawy zleconej mu przez króla
  • 2. Bartłomiej Nowodworski kawaler maltański [dworzanin królewski, kapitan gwardii przybocznej] do biskupa warmińskiego [Szymona Rudnickiego], Warszawa 21. 10. 1613 s. 5-8 oryg., podp., ślad pieczęci, adres; Poleca biskupowi Tyrolta towarzysza gwardii "gdzie iest czlowiek godni i pienknich postempkow"; P. Nowodworski Cavalier Jerzego Tiroltha 26 redditae; No 2
  • 3. "Instructio statuum et ordinum Terrarum Prussiae Dominis Nunciis suis ad instantiam Regni Comitia Generalia die 3 Mensis Decembris Anno presenti 1613 Varsaviae Celebranda missis in conventu Marieburgensi die 13 Mensis Novembris Anno modo praefato data s. 9-12 Nazwiska posłów: 3 z woj. chełmińskiego, 2 z malborskiego, 3 z pomorskiego, 2 z powiatu świeckiego; Instructia posłom stanowa Pruskich na seym głowny Coronny s zjazdu Malborskiego roku 1613 na dzień 3 Decembris
  • 4. "Zygmunt III Waza król Polski do Jarosza Wołłowicza Podskarbiego Ziemskiego i pisarza Wielkiego Księstwa Litewskiego, Wilno 30. 10. 1614 s. 13-14 kopia urzędowa potwierdzona podpisem i pieczęcią Wołłowicza; No 4 Zleca zaopatrzyć jezuitów smoleńskich w żywność, sukna i pieniądze z ekonomii mohilewskiej lub jakiejkolwiek
  • 5. "Roxas Bernard Sandoval kardynał kościoła w Toledo do Zygmunta III, Madryt 23.05. 1613 s. 15-18 oryg., podp.; No 5 Prosi o autentyczne relikwie, których król ma bardzo dużo w swym najbardziej chrześcijańskim królestwie, dla kościoła w Toledo, którym kardynał zarządza
  • 6. C. de Urany? al re di Polonia Sigismondo III, Neapol 11.08. 1617 s. 19-22 oryg., podp., pieczęć, adres; No 6 Dziękuje królowi za mianowanie po posłem, postara się jak najprędzej załatwić sprawę z margrabią de Capurso
  • 7. "[Filippo] Spinelli cardinale al Sigismondo III re di Polonia, Neapol 17.08. 1615 s. 23-26 oryg., podp., No 7 Życzy królewiczowi Władysławowi poyślnej wyprawy na Moskwę i królowi, by nie ustawał w tym przedsięwzięciu dla dobra Kościoła
  • 8. "Lorenzo Paoli procuratore generale della Societa di Gesu al Re di Polonia Sigismondo III, Neapol 16. 10. 1615 s. 27-30 oryg., podp., pieczęć, No 8; Cirograf od Xa procuratora Jezuyckiego Lorenzo de Paulis na" k. 500 z roskazania JKM zapłaconych mu od Powsinskiego
  • 9. "[Carolo de] Medici cardinale al re di Polonia Sigismondo III, Florencja 10. 12. 1615 s. 29-32 oryg., podp., No 9 Dziękuje królowi za poparcie, dzięki któremu został mianowany kardynałem i ma udział w świętym Kolegium
  • 10. "Miasta, zamki y osady Moskiewskie od Saydacznego iako przes dzikie polia idące wszedl w państwa Moskiewskie pobrane, spalone, wysieczone, ciągnącz pod stolice do krolewica Jegomości [Władysława] [1617] s. 34-35
  • 11. "Jan Wężyk [proboszcz sandomierski, kanonik krakowski, opat mogilski] do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego, Warszawa 09.01. 1616 s. 36-39 oryg., podp., piecz., adres, No 11 Przesyła życzenia noworoczne, cieszy się z sukcesu z Elblążanani, nie ma wiadomości o naszych wojskach w Wołoszy ani w Moskwie, nie ma też dobrych wiadomości o sumach neapolitańskich
  • 12. "Al Serenissimo Senor el Rey Polonia mi senor NN, [C. de Urany?], Neapol 20. 11. 1616 s. 40-43 oryg., podp., adres, piecz., No 12 Jego największym pragnieniem jest służyć królowi, zlecenie wypełni jak najlepiej
  • 13. "[Giorgio Grassi] Duca di Napoli al Sigismondo III re di Polonia, Belgrad 07.03. "1617 s. 44-47 oryg., podp., No 13 Ministrowie tureccy są również zdania, że najlepszy dla Polski i Turcji jest pokój, był za tym wezyr Ali Basza i jego następca Skinder Basza
  • 14. "Teodor Skumin Tyszkiewicz do króla Zygmunta III, Olita 17.04. 1617 s. 48-51 oryg., podp., piecz., adres, No 14 Gdy król przybędzie do WXL, razem z innymi senatorami zdania swoje wypowie; P. woiewoda Nowogrodsky referuie się na przybycie KM do WXLith
  • 15. "Drugeth Jerzy de Homanay rycerz pasowany, sędzia dworu królewskiego, pokojowiec i radca do króla Zygmunta III, Unghwar 19 1618 s. 52-53 oryg., podp., No 15 Żadne niebezpieczeństwo nie grozi Polsce od Węgier. Jeśli jednak Tatarzy i ludzie chciwi grabieży chcieliby napaść, łatwo się ich poskromi
  • 16. "Władysław Zygmunt królewicz Polski do senatorów koronnych i litewskich, Wiaźma 30.01. 1618 s. 54-57 oryg., podp., pieczęć, adres, No 16; z Wiaźmiey 30 Januarii do wszystkich Ichm PP. Senatorow y Kola Rycerskiego Significat ex commissione sua Illmos D. D. Castellanum Belzensem [Stanislaum Żórawiński] et cancellarium MDLit. [Leonem Sapieha] toti Reipublicae expeditionis Moscoviticae progressum factures relationem. Petit tempestive sibi subministrari nervum belli, cum iam tempus rebus fortiter agendis aptum in proximo sit. Alias cum dedecore suo et Reipublicae magno periculo retrocedendum erit
  • Obóz pod Horyniem, wyprawa królewicza Władysława na Moskwę, testament Zygmunta III, rozejm polsko-szwedzki pod Altmark, korespondencję posła francuskiego Herkulesa de Charnace ze Stanisławem Jabłonowskim hetmanem wielkim koronnym, sumy neapolitanskie
  • najobszerniejszy blok tego rękopisu to korespondencja z królem Zygmuntem III (81 listów) jego posłów w Rzymie i Neapolu Adama Makowskiego opata jędrzejowskiego (K. Niesiecki, Herbarz T. 6 s. 325 nazywa go Mąkowskim), Macieja Tytlewskiego opata lubińskiego oraz wielu posłów włoskich i hiszpańskich mianowanych do załatwiania należnych królowi "sum neapolitańskich". Tylko kilka listów do króla zawiera prośbę o protekcję u papieża o awans na biskupstwo
  • "Treść Rękopismu Biblioteki JW Tadeusza Czackiego" ręką Łukasza Gołębiowskiego" k. 1-6 wraz ze streszczeniami
  • 77. "Chrisostomo de Capranica minore osservante vescovo di Ferminia, Madryt 22.09. 1623 s. [???] oryg., podp., No 70 Wzywa króla do wojny i zniszczenia Turcji razem z flotą hiszpańską i włoską. Na tę wyprawę na rzecz króla każdy kraj powinien się oprocentować
  • 78. "Olinde? Olivarez a Sacra Real Majestad [Sigismondo III], San Lorenzo 03. 10. 1623 s. 305-308 oryg., podp., No 71 Opat Adam Makowski wręczył mu list króla, dziękuje i życzy pomyślnego załatwienia wszystkich spraw; 3 Oct. Conte Olivarez Reg. Maestà
  • 79. "Giulio Cesare Tadino al Serenissimo Signore [Sigismondo III Re di Polonia], Madryt 10. 10. 1623 s. 309-312 oryg., podp., No 72 Otrzymał przez Adama Makowskiego opata jędrzejowskiego polecenia królewskie, wypełni je jak najwierniej, podobnie jak jego kuzyn Simonetta, który był nuncjuszem w Polsce; 10 Oct. 1623 Julÿ Cesare Tadino Regiae Majestati Madrid
  • 80. [Ferdinando II dei Medici] Gran Duca di Toscana alla Sacra Regia Maestà [Sigismondo III], Florencja 02. 11. 1623 s. 313-316 oryg., podp., adres, No 73 Zawiadamia, że jego matka i babka ustaliły jego ślub z księżniczką Urbino Wiktorią della Rovere
  • 81. [Ferdinando II dei Medici] Gran Duca di Toscana alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Florencja 04. 11. 1623 s. 317-320 oryg., podp., adres, No 74 Zostało ostatecznie ustalone jego małżeństwo z księżniczką Wiktorią jedyną wnuczką księcia Urbino; 4 Novem. 1623 Duca Flor.
  • 82. "Francisco de Guzman Belasco a Sacra Real Majestad [Re di Polonia Sigismondo III], Madryt 25. 11. 1623 s. 321-324 oryg., podp., brak adresu, No 75 Zawiadamia o urodzeniu się córki królowi hiszpańskiemu; 25 Nov. 1623 Madrid Guzman
  • 83. "[Lodovico] Ludovici cardinale alla Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Rzym 15. 12. 1623 s. 325-328 oryg., podp., No 76 Życzenia na Boże Narodzenie; 15 Dec. 1623 Card. Ludovici Roma etc
  • 84. "[Onorato II] Duca del Monaco a Sacra Real Majestad [Re di Polonia Sigismondo III], Monaco 03.01. 1624 s. 329-332 oryg., podp., No 77 Po 9 latach bezpłodnego małżeństwa urodził się syn pierworodny
  • 85. "Uniwersał króla Zygmunta III, Warszawa 29.03. 1624 s. 333-334 oryg., pieczęć, podp.: Paulus Sapieha vicecancellarius M. D. Lithuaniae, Marcianus Tryzna secretarius Sacrae Regiae Majestatis Odnaleziono w aktach kancelarii mniejszej WXL. pismo, które na prośbę Michała Rahoza i z rozkazu króla się wydaje. Chodzi o wyspę na Dunaju i pole Kenger, własność żony Rudolfa Heina
  • 86. "Andrzej Rudomina jezuita do Pawła Boxa przełożonego domu profesów jezuitow wileńskich, Rzym 20.07. 1624 s. 335-336 oryg., podp., pieczęć, No 79, adres: Reverendo in Christo Patri Patri Paulo Boxae Praeposito Domus Professae Vilnensis Societatis Jesu; P. Andreas Rudomina Przekazuje wiadomość z Japonii o męczeńskiej śmierci w r. 1622 118 męczenników z różnych zakonów, a nawet dzieci 3-4 letnich
  • 87. "Vincenzo Corcione alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Neapol 04. 11. 1624 s. 337-340 oryg., podp., No 80 Cieszy się z przybycia Macieja Tytlewskiego posła i prokuratora króla w zastępstwie Pawła Piaseckiego; NB "Maciej Tytlewski opat lubiński od Zygmunta III króla do Hiszpanii poseł"; 4 Nov. 1624 Corcione
  • 88. "Vinchettori alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Neapol 07. 12. 1624 s. 341-344 oryg., podp., No 81 Sprawy zlecone trudne są do zalatwienia, będzie jednak we wszystkim wypełniał zlecenia Macieja Tytlewskiego, szkoda, że wyjechał Corcione
  • 89. "Vinenzo Corcione alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Neapol 10. 12. 1624 s. 345-348 oryg., podp., No 82 Cieszy się z przyjazdu posła Macieja Tytlewskiego, annaty za rok ubiegły uzyskane z Foggi wynoszą 14 815 dukatów; 10 Dec. 1624 Corcione a Regia Maestà
  • 90. "Vincenzo Corcione alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Neapol 24. 12. 1624 s. 349-352 oryg., podp., No 83 Przesyła królowi życzenia świąteczne i zapewnia, że z posłem Maciejem Tytlewskim zabiega o zaległe annaty i spodziewa się pomyślnego wyniku; 24 Dec. 1624 Corcione
  • 91. "Familia dworu Krola Jego Masci ktorem necessario na K[a]szda Czwierc roku placzic trzeba [w tym:] Dwor Krola Jego Mosci ktorem przy expiratÿ roku pro 19 Aprilis placzic trzeba, Summa wszitkiego Dworu Krola jego Mosci iako terasz iest cziny placza na czały rok, Dochody Krola Jego Mosci s. 353-356 No 84
  • 92. "Vincenzo Corcione alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Neapol 05.04. 1626 s. 357-360 oryg., podp., No 85 Od Macieja Tytlewskiego ma wiadomość, że bez przerwy robi się starania o zaległe pieniądze. Są nadzieje, gdyż wicekról nakazał burmistrzowi Foggi, Galeota, wypłacić pierwsze pieniądze, jakie się znajdą; 5 April 1626 Corcione Napoli Regia Maestà
  • 93. "Vincenzo Corcione alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Neapol 14.07. 1626 s. 361-364 oryg., podp., No 86 W liście z 20 V porusza król sprawę annat, o które robią starania on i Tytlewski. Zostały wypłacone annaty na ten rok, gdy zaś skończą się obecne wojny, na pewno uzyska się zaległe 100 000; 14 Julii 1626 Corcione
  • 94. "Vincenzo Corcione alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Neapol 04.07. 1627 s. 365-368 oryg., podp., No 87 Sprawa spłaty annat; 5 Julÿ 1627 Corcione R. M.
  • 95. "Ferdinandus II Romanorum Imperator Sigismundo III Regi Poloniae, Wiedeń 16.07. 1627 s. 369-372 oryg., podp., piecz., adres, No 88 Wyznaczona jest komisja przez sejm węgierski do ustalenia granic polsko-węgierskich, prosi o powołanie także komisji polskiej
  • 35. "Komisarze królewscy do króla Zygmunta III, z obozu pod Tuszynem 18. 10. 1618 k. 106-109 No 28 Spod Możajska ruszali 16.09., a pod Moskwę przybyli 08. 10., gdzie odżywili wojsko, bo z pól nie wszystko było zwiezione, obóz stanął pod Tuszynem, Uszakowski z listem do bojarów, spotkanie delegatów 07. 10., zwłoki, wojska ubywa, czekają na radę królewską; Copia listu Ichmościow PP. Commissarzow Moskiewskich do JKM de data 18 Octobris; podpisani jw
  • 36. "Komisarze królewscy do Zygmunta III [...]" list identyczny z nr 35 s. 110-114
  • 37. "[Stanislaw Żółkiewski] do sekretarza wielkiego koronnego [Jakuba Łempickiego], Bar 04. 11. 1618 s. 114-117 No 30, brak adresu Tłumaczy się z bitwy pod Horyniem
  • 38. "Biskup krakowski [Marcin Szyszkowski], wojewoda krakowski i marszałek koronny [Mikołaj Zebrzydowski] do króla Zygmunta III, Kraków 06. 11. 1618 s. 118-121 No 31 O przyjeździe do Krakowa księcia Nevers i o jego zamiarach; do PP Senatorow Małopolskich
  • 39. "Moledela? do króla Zygmunta III, Madryt 25. 12. 1620 s. 126-129 No 33 Opłaty z Foxa w królestwie neapolitańskim będzie regularnie uiszczał; A la S. R. Majestad del Rey de Polonia mi senor, pieczęć
  • 40. "Alb[ertus Laurentius] Gembicki archiepiscopus Gnesnensis Paulo Roxae Societatis Jesu per Lithuaniam provinciali, Łowicz 21.05. 1620 s. 130-133 No 34, adres, pieczęć, oryg. Wysłal do Wilna Mikołaja Starzyńskiego kanonika płockiego, od którego dowie się wszystkiego, co mu chce przekazać
  • 41. "Simone Cartilli all internunzio di Polonia a Napoli [Adam Makowski opat jędrzejowski], Rzym 06.08. 1620 s. 134-137 No 35, oryg., adres, pieczęć Dziękuje za pieniądze dla jego siostrzeńca Costanzo Tiricalli, odbierze je z banku pod koniec września po powrocie do Rzymu
  • 42. "N. Peoldi? a Rey de Polonia Sigismondo III, Madryt 03.03. 1621 s. 138-141 No 36, oryg. Otrzymał list z 20.03. 1620 i wypełni polecenie króla w sprawie neapolitańczyka Herkulesa Castelo
  • 43. "De Borlay cardenal a Rey de Polonia Sigismondo III, Rzym 01.04. 1621 s. 142-145 No 37, oryg. Dziękuje za list z 20. 12. 1620 i oświadcza swoją gotowość pełnienia funkcji internuncjusza w królestwie neapolitańskim
  • 44. "Juan Enriquez presidente della Camera et commissario della doganna di Foggia al internunzio [Adam Makowski opat jędrzejowski], IV 1621 s. 146-149 No 38, oryg.; La letra originale di Don Giovanni Enriquez Presidentes della Camera et commissario della doghana di Foggia circa lo pagamento della Annata [...] al ultimo di Aprils 1621
  • 45. "Giovanni Domenico Paolini a NN., Rzym 24.06. 1621 s. 150-153 No 39, oryg., ślady pieczęci, brak adresu Wręczył list do rąk Giovanni Carbone, mówi on jednak, że nie otrzymał żadnego zarządzenia w sprawie 600 dukatów ani od króla, ani też od Asprilio Pacelli kapelmistrza królewskiego
  • 46. "Juan Enriquez [presidente della Camera et commissario della doganna di Foggia] al Internunzio di Polonia [Adam Makowski], Foggia 29.04. 1621 s. 154-155 No 40 Z należących się królowi na ten rok 34 286 dukatów już wypłacił 14 286, pozostałe 20 000 wypłaci w najkrótszym czasie; La "copia della letra [...] alli 29 di Aprile del Commissario a Monsignor Internuntio di Polonia
  • 47. "Francesco Alentano a NN, Foggia 29.04. 1621 s. 156-159 No 41, oryg., brak adresu Otrzymał nowe zarządzenie w sprawie wypłaty, wysłano 14 286 dukatów, 20 000 dukatów będzie wypłaconych do końca maja; list sługi mego z Foggi; 4? Aprile 1621
  • 48. "Giovanni Battista Balbi e Pietro Maria Costa, Neapol 06.05. 1622 s. 160-163 No 42, oryg., brak adresu Potwierdzają odbiór 6 000 dukatów od Adama Makowskiego, posła króla polskiego, przez Jakuba Pera i Franciszka Rinaldi i pośrednictwo Dominika Montelupi z Krakowa
  • 49. "Mattia e Giovanni Noris, Neapol 10.05. 1621 s. 104-167 No 43, oryg., brak adresu Pokwitowanie odbioru 2000 dukatów od Adama Makowskiego posła króla polskiego za pośrednictwem Pera-Rinaldi i Dominika Montelupi z Krakowa
  • 50. "Kopia listu Jana Karola Chodkiewicza do króla Zygmunta III, Lwów 02.06. 1621 s. 168-171 No 44 Rozprzężenie w wojsku, odjeżdża pułk Jerzego Zasławskiego, rota husarska i kozacka woj. ruskiego nie chce iść do obozu, trzeba zaciągnąć 2000 Lisowczyków; List od JM P. woiewody Wilenskiego do JMK 2 Junÿ
  • 51. "Capata cardenal a NN, Neapol 07.06. 1621 s. 172-175 No 45; oryg., brak adresu W dalszym ciągu w sprawie należnej sumy za ten rok 34 286 dukatów
  • 52. "Savato cardinale al re di Polonia Sigismondo III, Rzym 14.08. 1621 s. 176-179 No 46; oryg. Dziękuje za życzliwość, o której zapewnił go ambasador króla; Cardinale Secretario 14 Agosto 1621
  • 53. "[Adoardo] Farnese a Sacra Maestà re di Polonia [Sigismondo III], Parma 01. 12. 1621 s. 180-183 No 47; oryg., brak adresu Życzenia z okazji Bożego Narodzenia; 1 Dec. 1623 cardinale Farnese
  • 54. "Alessandro Farnese Duca di Parma alla Sacra Regia Maestà del Regno di Polonia [Sigismundo III], Parma 03.09. 1621 s. 184-187 No 48; oryg., podpis, adres Zmarły biskup Reggio nie otrzymał kardynalatu, o który król dla niego zabiegał, prosi więc o poparcie na tę godność swego bratanka Aleksandra; Alla Sacra Regia Maestà del Regno di Polonia mio Signore
  • 55. "Ziemia Wieluńska. Regestr obywatelow stanu slacheckiego Ziemie wielunskiy na Pospolitym Ruszeniu. Przez Jeo Mci pana Samuela Jawornickiego Surrogatora, Substituta y Rotmistrza Ziemie Wielunskiy pilnie popisany pode Lwowem die Decima octaua Octobris Anno Domini Millesimo Sextentesimo Vigesimo primo [1621] Podp.: Samuel Jawornicki s. 188-202 No 49; pieczęć 56. "Felix de Gondomas do NN, Londyn 18. 10. 1621 s. 203-206 No 56; oryg., podpis, brak adresu O poparcie dla don Arturo Aston
  • 17. "Władysław Zygmunt do Wawrzyńca Gembickiego arcybiskupa gnieźnieńskiego, Wiaźma 24.02. 1618 s. 58-61 oryg., podp., piecz., adres; 24 Februarii z Wiaźmiey. Ita agitur pro studio et laboribus in rem Maiestatis suae in Conventu Sredensi susceptis. Optat ut eandem animi propensionem in praesentibus Comitiis sibi testari non gravetur. Cum ab iis omnis fortunarum suarum successus dependeat. Redditae Varsaviae 9 Martii 1618
  • 18. "Salomon Rugieri, Neapol 07.03. 1618 s. 62-63 Poświadcza odbiór od króla 500 dukatów za pośrednictwem internuncjusza [Bartłomieja] Powsińskiego wręczonych przez Giovanni Betta i Giuseppe Frasoni jako zapłatę za obrazy
  • 19. Napady i spustoszenia tatarskie na Rusi i Pokuciu], Lwów 25.07. 1618 s. 64-67 No 19; Leopoli A. 1618 D. 25 Julii. De statu rerum Russiae aflictissimarum
  • 20. "Instructia posłowi Kasprowi Kozielewskiemu gieźnieńskiemu, płockiemu y Lwowskiemu Canonicowi Sekretarzowi JKM na sejmik Srzedzki na dzień XXX Miesiąca Lipca woiewodztwom Poznańskiemu y Kaliskiemu złożony od JKM Warschawie dnia Miesiąca Lipca Roku MDCXVIII dana s. 68-71
  • 21. "Kopia listu Stanislawa Żółkiewskiego kanclerza i hetmana wielkiego koronnego do sekretarza wielkiego koronnego [Jakuba Łempickiego], Bar 28.08. 1618 s. 72-73 No 21 Stan wojny z Moskwą, są sukcesy, ale "gdyby się potężnie nastąpiło prętszy i pociesznieyszy byłby tym rzeczom koniecz"; zmarł na zarazę chan tatarski
  • 22. "A. D. 1618 D. 1 Septembris. Z obozu pod siołem Kisiolem [??] Hospodar Wołoski [Raduł Mihnea] do Jego Mosci pana Canclerza Coronnego [Stanisława Żółkiewskiego] s. 74 kopia 17 w. Skinder Basza zbliża się do Tehini dla zawarcia traktatu zaczętego w ubiegłym roku. Gałga, chan tatarski, zamierza z licznym wojskiem wpaść w ziemie Rzeczypospolitej, czemu Turcy chcą przeszkodzić
  • 23. "Die 8 Septembris [1618] z obozu pod Oryninem. Pan Stanisław Ciepielowski do pana starosty starosielskiego s. 74-75 Przybywają wojska: St. Żółkiewski w Horyniu, starosta sandomierski książę Ostrowski, wojewoda Podolski [Jan Daniłowicz]. Skinder Basza stoi po tej stronie Dunaju, Tatarów pod Tehiniem 20 000, Gałga odjechał od hordy na wiadomość o zabiciu chana perskiego, by nie ubiegł go Mechmet Girei
  • 24. "Die 9 Septembris. Tamże z obozu, do tegoż pana starosty starosielskiego [Stanisława Ciepielewskiego] pan Stanislaw Tarnowski [1618] s. 75-76. Cedulae s. 76-78 Pod Tehinią wielkie wojska: Skinder Basza, sułtan Gałga i inni. Naszych wojsk również coraz więcej
  • 25. "Copia listu od [...] Jana Karola] Chodkiewicza hethmana WX Lithewskiego do krola [Zygmunta III], z obozu pod Możajskiem 11.09. 1618 s. 80-81 No 22 Głód i zimno dokucza wojsku, z powodu niedbalstwa Możajsk nie został zdobyty
  • 26. "Assecuratia pułkowi [...] Marcina] Kazanowskiego, w obozie pod Możajskiem 04.09. 1618 s. 81-82 W sprawie wypłaty zaległych czterech ćwierci
  • 27. "Assecuratia Ryczerstwu wszystkiemu, w obozie pod Możajskiem, z obozu pod Możajskiem 06.09. 1618 s. 82-83 "pieniądze koronne ktore iusz w drodze szą do obozu przyndą ktorych prętko nadaley de S. Symona Judy spodziewamy sie"
  • 28. "Assecuratia Liszowczykom, z obozu pod Możajskiem 04.09. 1618 s. 83 Sprawa ćwierci; Copiae assecuratÿ ktore PP. Commissarze dali żołnierzom
  • 29. Adam Nowodworski biskup kamieniecki, Lew Sapieha kanclerz litewski, Aleksander Gąsiewski referendarz i pisarz WXL. do króla Zygmunta III, w obozie pod Możajskiem 07.09. 1618 s. 84-85 No 23 Żołnierz pod Możajskiem w nędzy, zbuntowany, bez żołdu, liczą na rychłe pieniądze dla wojska; Copia listu PP Commissarzow Moskiewskich do króla Je MCi
  • 30. "List identyczny z nr 29 s. 86-87
  • 31. "Nicolo Peroni do NN, Atella 16.09. 1618 s. 88-95 oryg., No 24 Spór o 4000 dukatów
  • 32. "Piotr Konaszewic hetman wojska zaporoskiego do królewicza Władysława Zygmunta, z obozu nad rzeką Moskwą pod Sarkisowem, 24.09. 1618 s. 96-97 No 25 Opis wyprawy ku Wiaźmie i Moskwie na rozkaz kanclerza i hetmana koronnego; Przepis listu do Krolewica JeMci kozakow Zaporoskich
  • 33. "Giovanni Caputi governatore della Cassa di Foggia do NN, Neapol 15.09. 1618 s. 98-101 Bank di S. Giacomo et Vittoria wydaje rozliczenie: królowi Polski należy wypłacić 8000 dukatów
  • 34. "Komisarze do króla Zygmunta III, w obozie na Nowogrodzie, 29.09. 1618 s. 102-105 No 27; podpisani: Adam Nowodworski bp kamieniecki, Konstanty Plichta kaszt. sochaczewski, sta gostyński, Jakub Sobieski, Lew Sapieha kanclerz lit., Aleksander Gąsiewski referent i pisarz WXL; Ruszyli spod Wiaźmy, przybył Sahajdaczny z Kozakami, wojsko bez pieniędzy i w wielkiej biedzie, grozi konfederacją, piechota niemiecka i węgierska choruje, część przeszła do wroga; Copia listu Commissarzow Moskiewskich do KJM
  • 57. "Copia della letara, che scriue il S[ignor] Francisco Serra sotto il di 15 di Nouembre 1621 da Madrid a Monsignore [...] Internuntio di Polonia in Napoli [Adamo Makowski] s. 207-210 Sprawa wypłaty reszty sumy pieniędzy na ten rok opóźnia się ze względu na śmierć hrabiego Benewentu, obowiązki jego przyjął Baltazar de Cuniga, który podjął się załatwienia tych spraw; La copia della letera scritta da Madrid alle 15 di Novembre 1621 dal Francisco Serra circa li residui
  • 58. "Copia della letera che scriue il S[ignor] Francisco Guzman de Belasco sotto il di 16 di nouembre 1621 da Madrid a Monsignor [...] Internuntio di Polonia in Napoli [Adamo Makowski] s. 211-214 No 52 Należą się i król otrzyma conajmniej 100000 dukatów; La "copia della letera scritta da Madrid dal Signor Francisco de Guzman [...] di S. Maestà Catolica circa li residui a d. 16 di Madrid 1621
  • 59. "Giacomo da Baglio generale dei minori conventuali a Sacra Maestà Re di Polonia [Sigismundo III], Kraków 16.01. 1622 s. 215-218 No 53; oryg., podp. Z pobytu w Polsce, gdzie przeprowadzał wizytację zakonu, przesyła królowi wyrazy szacunku i obietnicę modlitwy przy grobie św. Franciszka z Asyżu; Generale Franciscano 16 Januario Cracoviae
  • 60. "[Lodovico] Ludovici cardinale a NN, Rzym 05.02. 1622 s. 219-222 No 54; oryg., podp. Zamiana na oficium do Matki Boskiej trzy lata dla bpa Warmińskiego księcia Jana Albrechta; Roma 5 Febbraio il Cardinale Ludovici chi al Principe Giovanni Alberto si e conceduta la recitazione dell'offizio grande in quello della Madonna
  • 61. "Millino cardinale alla Sacra Regia Maestà [Sigismondo III], Rzym 19.02. 1622 s. 223-226 oryg., podp., ślady piecz., No 55; List wyrażający gotowość oddania usług królowi i podziękowanie za uznanie dotychczasowej pracy; 19 Febbraio 1622 Card. Millino
  • 62. "Copia della letera, che scrive il S[ignor] Francisco de Guzman da Madrit il di 20 Febbraio 1622 a Monsignor [...] Internunzio di Polonia [Adam Makowski] s. 227-228 brak podp., No 56 Odpowiedź na listy z 24 i 28. 12. 1621, zostały królowi już wypłacone lub wkrótce wypłaci 10 000 dukatów kardynał Zapeta, wkrótce też wypłaci 30 000, a co do 34 000 może nastąpić zwłoka do kwietnia
  • Signor Internuncio di Polonia
  • 64. "Vincenzo Corcione alla Sacra Regia Maestà [Sigismondo III re di Polonia], Neapol 08.03. 1622 s. 233-236 oryg., podp., No 58 Oznajmia, że królowi należy się jeszcze 100 000
  • 65. "Baltassare Cuniga alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Madryt 30.03. 1622 s. 237-240 oryg., podp., No 59 List grzecznościowy o gotowości załatwiania spraw królewskich w Neapolu
  • 66. "[Odoardo] Farnese cardinale alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Pannali 30.03. 1622 s. 241-244 oryg., podp., No 60 Donosi o śmierci swego syna księcia Parmy
  • 67. "[Lodovico] Ludovici cardinale al nunzio in Polonia [Giovanni Battista Lancelotti], Rzym 30.07. 1622 s. 245-246 oryg., podp., No 61 Jeśli opactwo czerwińskie dane było tylko w zarząd, a nie jako tytuł, Szyszkowski nie musi zostać zakonnikiem; Roma 30 Luglio il Card. Ludovici. Che se ha A. Mtà conceduta la Badia di Ceruinsco a lo Niccolò Siskowski con obbligo di farsi religioso, a lei tocca con l'autorità di far l'osservare
  • 68. "Vincenzo Corcione alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Neapol 03.09. 1622 s. 249-252 oryg., podp., No 62 Po wielu zabiegach udało się ustalić, ile jeszcze należy się królowi od dworu hiszpańskiego, został też rozstrzygnięty spór z miastem Bari [???]
  • 69. "Desiderio Scaglia cardinale di Cremona alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Rzym 10. 12. 1622 s. 253-256 oryg., podp., No 63 u dołu: alla Regia Maestà del Re di Polonia Przesyła życzenia na Boże Narodzenie; Cardinale Cremona
  • 70. "[Szymon] Kołudzki do NN, Rzeczyca 06. 12. 1622 s. 257-260 oryg., brak adresu, No 64 Zdaje sprawę z sejmiku radziejowskiego; Od X Koludzkiego 1622
  • 71. "Andrzej Opaliński biskupa poznański do NN, Ciążeń 08.01. 1623 s. 260-264 oryg., podpis, brak adresu, No 65 Tłumaczy swą nieobecność na sejmie I-III 1623, ponieważ "residentia dworska ex ordine zaraz od Wielkieynocy blizko przyszłey na mię przypada"; Od JoMci biskupa Poznańskiego de data w Ciążyniu 7 Januarii 1623 oddani w Warszawie
  • 72. "Krzysztof Chodkiewicz chorąży WX Litewskiego do arcybiskupa gnieźnieńskiego [Wawrzyńca Gembickiego], Krościenmice 02.02. 1623 s. 265-268 oryg., podp., adres, No 66 Powołując się na swoje zasługi wojenne prosi o poparcie w staraniu o "koniustwo WXLitewskiego"; Od pana Chotkiewicza chorążego Lithewskiego 2 Februarÿ
  • 73. "Francisco de Guzman Belasco a Sacra Real Majestad [Sigismondo III], Madryt 19.03. 1623 s. 269-272 oryg., podp., No 67 Z rąk Adama Makowskiego posła przy dworze hiszpańskim odebrał list z 26.07. 1622, w którym król mu powierza obowiązki swego agenta
  • 74. "Testamentum Sigismundi III Regis Poloniae, Warszawa 05.05. 1623 s. 273-296 No 68
  • 75. "Meinen lieben Sohn Vladislo Sigismundo Printzen in Polen vnd Schweden, Lublin 03. 10. 1621 s. 293-296 Poleca jego opiece królowę i prosi o dokładne wypełnienie testamentu; "Testamentum Regis" 76. "Mikołaj Wolski marszałek w. koronny do arcybiskupa gnieźnieńskiego [Wawrzyńca Gembickiego], Kraków 02.06. 1623 s. 297-300 oryg., podp., adres, No 69 W sprawie pieniędzy za działa zamówione w hutach oraz różne nowiny dworskie; JWP Marszalek koronny w sprawach stronej pieniędzy roznych w Lowiczu 16 Junÿ 1623
  • 96. "Muzio Vialleschi al Internunzio [Mattia Tytlewski], Rzym 24.07. 1627 s. 373-376 oryg., podp., No 89 Otrzymał list o wysłaniu pieniędzy przez królową Polski, jeszcze ich nie otrzymał. Pracuje nad obrazem, który na pewno będzie się królowej podobał; Literae ad Internuntium Polonicum Madriti
  • 97. "Giuseppe Galeota alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Neapol 10.08. 1627 s. [???] oryg., podp., piecz., adres, No 90 Dziękuje za nadany mu tytuł księcia, który w ciągu trzech miesięcy powinien potwierdzić król hiszpański. Nie otrzymał pieniędzy ani od Guzmana, ani od naczelnego kapelana wicekróla mimo kilkakrotnych starań
  • 98. "Francisco de Guzman Belasco alla Sacra Real Majestad [Sigismondo III], Madryt 08.09. 1627 s. 381-384 oryg., podp., No 91 Król hiszpański choruje na stałą gorączkę, która go bardzo osłabiła
  • 99. "De Solse conte alla Sacra Regia Maestà Re di Polonia Sigismondo III, Madryt 29. 10. 1627 s. 385-388 oryg., podp., No 92 W odpowiedzi na list z 20 VII oznajmia, że stara się jak najlepiej usłużyć królowi, tak samo król hiszpański i jego ministrowie chcą udzielić wszelkiej pomocy zamiarom króla; 29 Oct. 1628 Conte Solse Madrit
  • 100. "Claudio Orlandizio alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Neapol 13. 12. 1627 s. 389-392 oryg., podp., No 93 Prosi o poparcie na biskupstwo Łukasza de Montefote franciszkanina, penitencjarza arcybiskupiego, bardzo dobrego człowieka
  • 101. "Vincenzo Corcione alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Bari 14.01. 1628 s. 393-396 oryg., podp., No 94 Gratuluje zwycięstwa nad wrogami i również prosi o poparcie u króla hiszpańskiego na biskupstwo Łukasza de Monteforte; Fra padre Luca de Monteforte
  • 102. "Claudio Orlandizio alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Neapol 25.01. 1628 s. 397-400 oryg., podp., No 95 Chętnie popierać będzie sprawy króla w swoim Trybunale Kamery Królewskiej, w zamian prosi o poparcie u króla hiszpańskiego na biskupstwo Łukasza de Monteforte
  • 103. Duca d'Alba wicekról Neapolu do króla Zygmunta III], Neapol 25.01. 1628 s. 401-404 oryg., podp., No 96 Maciej Tytlewski przekazał mu list króla z 12. 10 w sprawie pomiędzy przyznanych przez króla hiszpańskiego na wojnę z heretykami, byłby zadowolony, gdyby mógł to spełnić w najbliższym czasie; 25 Jan. 1628 vicerex Neapolis R. M.
  • 104. "Claudio Orlandizio alla Serenissima Maestà [Re di Polonia Sigismundo III], Neapol 01.02. 1628 s. 405-408 oryg., podp., No 97 Powtórnie prosi króla o protekcję na biskupstwo Łukasza de Monteforte
  • 105. "Vincenzo Corcione alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Bari 18.02. 1628 s. 409-412 oryg., podp., No 98 Dziękuje królowi za mianowanie Macieja Tytlewskiego swoim posłem, on sam zaś pilnować będzie wypłat z Foggii; 18 Feb. 1628 Corcione
  • 106. "Partenio Petagna alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Neapol 26.02. 1628 s. 413-416 oryg., podp., No 99 Po przejściu Vincenzo Corcione na stanowisku ministra króla hiszpańskiego, on obejmuje jego miejsce; 26 Februarii Petagna R. M.
  • 107. "Duca de Infantado a la Majestad de Polonia [Sigismondo III], Madryt 11. 10. 1628 s. 417-420 oryg., podp., No 100 Obiecuje współpracę w sprawach króla na dworze hiszpańskim; 11 Oct. 1623! Duca de Infantado R. M.
  • 108. "Claudio Oreandizio alla Sacra Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Neapol 28. 12. 1628 s. 421-424 oryg., podp., No 101 O poparcie u papieża na wakujące biskupstwo franciszkanina Łukasza de Monteforte
  • 109. "Herkules de Charnace do Stanisława Koniecpolskiego hetmana w. koronnego, Malbork 31.07 b. d. [1629] s. 427-429 kopia, No 102 W sprawie udziału w negocjacjach pokojowych polskoszwedzkich
  • 110. "Stanisław Koniecpolski do Herkulesa do Charnace z obozu pod Malborkiem 31.07 1629 s. 429 kopia Przyjął jego siostrzeńca godnie i oznajmia, że król przyjmie posła francuskiego jutro
  • 111. "Stanisław Koniecpolski do Herkulesa de Charnace, z obozu pod Malborkiem 01.08. 1629 s. 429-430 kopia Ma nadzieję, że król francuski nie będzie kwestionował jego poselstwa z powodu braku jednego słowa "potentissimus"
  • 112. "Herkules de Charnace do Stanisława Koniecpolskiego, Malbork 01.08. 1629 s. 430-431 kopia O toczących się rozmowach rozejmowych polsko szwedzkich
  • 113. Stanisław Koniecpolski hetman do Herkulesa de Charnace, z obozu pod Malborkiem 02.08. 1629 s. 432 kopia Król nigdy nie uchylał się od traktatów pokojowych i teraz również jest gotów do ich podjęcia
  • 114. "Stanisław Koniecpolski do Herkulesa de Charnace, z obozu pod Malborkiem 03.08. 1629 s. 432 kopia O wyznaczeniu dnia i godziny audiencji u króla
  • 115. "Maciej Tytlewski opat lubiński poseł polski w Rzymie do króla Zygmunta III, Rzym 02.07. 1631 s. 433-435 oryg., podp., No 103 Na ost." k. u góry: 9 Julÿ 1631 Roma od X Tytlewskiego; 9 Julÿ ad S. R. M. Statkiem uzbrojonym przypłynął z Neapolu do Rzymu, miał audiencję u kardynała Barberini, zabiega również przez innych kardynałów o audiencję u papieża w sprawach króla
  • 116. "De Torres? cardinale a internunzio del Re di Polonia a Napoli b. m. 28.09. 1631 s. 437-438 oryg., podp., No 104; u dołu: Monsignor Internuntio di Polonia Napoli W sprawie pensji dla Ludwika Ridolfi
  • 117. "Maciej Tytlewski do króla Zygmunta III, Neapol 17.09. 1632 s. 439-442 oryg., podp., No 105 Należność króla w Hiszpanii na dziś wynosi 223000 dukatów, o których spłaceniu trudno myśleć z powodu prowadzonych przez Hiszpanię wojen, jedynie 30 000 dukatów mogłoby wypłacić miasto Luciano w Abruzzach; 15 Septembris ad S. R. M.
 • Proweniencja:
  • O. P. Q; P. 235; D1 ND 325
  • ze zbiorów Tadeusza Czackiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Ali Basza wezyr
  • Berberini kardynał włoski
  • Betta Giovanni
  • Carbone Giovanni
  • Castelo Herkules
  • Corcione Vincenzo minister króla hiszpańskiego
  • Cosimo II de Medici wlk. książę Toskanii (1590-1621)
  • Filip III Habsburg (król Hiszpanii ; 1605-1665)
  • Firlej Henryk prymas abp gnieźnieński (1574-1626)
  • Frasoni Giuseppe
  • Gałga chan tatarski
  • Hein Rudolf
  • Imbram basza
  • Infantado del ks.
  • Iskander Basza
  • Jan Albert Waza syn Zygmunta III Wazy (1612-1634)
  • Jan Albert Waza syn Zygmunta III Wazy (1612-1634)
  • Jawornicki Samuel rtm ziemi wiel.
  • Jawornicki Samuel rtm. ziemi wiel.
  • Kalinowski Walenty Aleksander generalny sta podolski (?-1620)
  • Karol Medyceusz kardynał (1595-1666)
  • Kazanowski Marcin hetman pol. kor. sta bohusławski (1563-1636)
  • Kochański Grzegorz Jerzy? poseł do sułtana tł. poselski
  • Koi Andrzej
  • Kołudzki Szymon kanonik pozn. sekr. król. (ca 1570-1656)
  • Koniecpolski Stanisław hetman w. kor. (ca 1592-1646)
  • Konstancja Habsburżanka królowa Polski i Szwecji (1588-1631)
  • Konstancja Habsburżanka królowa Polski i Szwecji (1588-1631)
  • Konsza Bohdan płk. koz.
  • Kozielski Kasper ks sekr.król. opat wągrowiecki
  • Legondomarez Felici de
  • Lubomirski Jerzy Sebastian marszałek w. hetman polny kor. (1616-1667)
  • Ludovici Carlo kardynał włoski (1595-1632)
  • Ludwik XIII (król Francji ; 1601-1643)
  • Madaliński Jakub
  • Makowski Adam opat jędrzejowski dyplomata (ca 1578-1623)
  • Mąkowski Stanisław benedyktyn dyplomata opat lubiński
  • Mechmet Girei chan krymski (1584-1629)
  • Medici Ferdynand kard.
  • Mehmed Basza wezyr
  • Mehmed Girej chan krymski
  • Milewski Krzysztof
  • Millino kard.
  • Mirosławski ks.
  • Mohiła Gabriel hospodar wołoski
  • Monforte di Luca franciszkanin
  • Montelupi Dominik
  • Mucarilli Marcantonio
  • Pacelli Asprilio kapelmistrz król. (1570-1623)
  • Per Jakub
  • Piasecki Paweł poseł król.
  • Powsiński
  • Rahoz Michał
  • Ridolfi Ludwik
  • Rinaldi Franciszek
  • Siskowski Niccolo
  • Skinder Basza
  • Skinder Basza wezyr
  • Starzyński Mikołaj kanonik płocki
  • Struś Mikołaj klan halicki sta bracławski i winnicki (?-1604)
  • Szyszkowski
  • Tiricalli Costanzo siostrzeniec opata jędrzejowskiego Adama Makowskiego
  • Tyrolt
  • Zapata Antonio y Cisneros kardynał protektor Hiszpani
  • Zasławski Jerzy
  • Zygmunt III Waza (król Polski ; (1566-1632)
  • Benedyktyni 17 w.
  • Franciszkanie
  • Jezuici 17 w.
  • Jezuici 17 w.
  • Jezuici misje
  • Joannici
  • Joannici
  • Sejmik radziejowski 1623
  • Sejmik średzki 30.07.1618
  • Sejm walny 1623
  • Korespondencja dyplomatyczna 17 w.
  • Dymitriady 17 w.
  • Dyplomacja 17 w.
  • Listy 17 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna
  • Dyplomacja 17 w.
  • Testamenty 17 w.
  • Wojny polsko-szwedzkie 17 w.
  • Neapolitańskie sumy 1613-1632
  • Wojny z Rosją 17 w.
  • Florencja (Włochy) 17 w.
  • Japonia 17 w.
  • Madryt (Hiszpania) 17 w.
  • Mołdawia 17 w.
  • Neapol (Włochy) 17 w.
  • Rzym (Włochy) 17 w.
  • Szwecja 17 w.
  • Toledo (Hiszpania) 17 w.
  • Toskania 17 w.
  • Turcja 17 w.
  • Warszawa 17 w.
  • Włochy 17 w.
  • Wojny z Moskwą 17 w.
  • Mennice
  • Komisarze
  • Lisowczycy
  • Kozacy
  • Instrukcje sejmikowe 17 w.
  • Najazdy tatarskie 17 w.
  • Bunty kozackie 17 w.
 • Uwagi:
  • pismo wielu rąk
  • Rękopis BK 292 jest drugim tomem materiałów do czasów Zygmunta III z lat 1611-1632
 • Katalogi:
  • PSB XXIII, 357-358
  • Niesiecki VII, 485
  • Niesiecki VI, 325
  • PSB XXIV, 573-574
  • PSB XIII, 365-366
  • PSB XXIV, 79
  • Niesiecki IX, 183
 • Opracowania: 114. Stanisław Koniecpolski do Herkulesa de Charnace [...] - druk: Cichocki op. cit. s. 112, gdzie cyt. krótki fragment tego listu; zob. też: W. Sobieski, Henryk IV wobec Polski i Szwecji, Kraków 1907 s. 262-263 113. Stanisław Koniecpolski hetman do Herkulesa de Charnace [...] - druk: Cichocki op. cit. s. 112, gdzie druk. krótki fragment tego listu 111. Stanisław Koniecpolski do Herkulesa de Charnace [...] - druk: Cichocki op. cit. s. [???]; Niemcewicz op. cit. [???] 110. Stanislaw Koniecpolski do Herkulesa de Charnace [...] - druk: Cichocki op. cit. s. 111 109. Herkules de Charnace do Stanislawa Koniecpolskiego [...] - druk: M. Cichocki, Mediacja Francji w rozejmie altmarskim, wyd. PAU Wydz. Hist. -Filoz. Rozprawy. Seria II t. 42 [ogóln. zbioru T. 67], Nr 1, Kraków 1928 s. 111-112; Niemcewicz op. cit. T. 3 s. 271 squ. 86. Andrzej Rudomina jezuita do Pawła Boxa [...] - druk: St. Załęski, Jezuici w Polsce w skróceniu, Kraków 1908 s. 89 74. Testamentum Sigismundi III [...] - druk: Niemcewicz op. cit. T. 3 s. 339-348 w j. polskim 37. [Stanisław Żółkiewski] do sekretarza wielkiego koronnego [...] - druk: Pamiętniki [...] Maskiewiczów op. cit. s. 210-212 35. Komisarze królewscy do króla Zygmunta III, z obozu pod Tuszynem [...] - druk: Pamiętniki do panowania Zygmunta III [...] op. cit. s. 62; Niemcewicz op. cit. s. 89-93 34. Komisarze do króla Zygmunta III, w obozie na Nowogrodzie [...] - druk: Niemcewicz op. cit. s. 87-88 32. Piotr Konaszewic hetman wojska zaporoskiego [...] - druk: Niemcewicz op. cit. s. 86-88 27. Assecuratia Ryczerstwu wszystkiemu [...] - druk: Niemcewicz op. cit. s. 86 25. Copia listu od [...] Jana Karola] Chodkiewicza [...] - druk: Niemcewicz J. U., Dzieje panowania Zygmunta III [...] T. 3 Krakow 1860 s. 66-67; Pamiętniki do panowania Zygmunta III, op. cit. s. 61-62 24. Die 9 Septembris. Tamże z obozu, do tegoż pana starosty starosielskiego [...] - druk: Pamiętniki [...] jw 23. Die 8 Septembris [1618] z obozu pod Oryninem [...] - druk: Pamiętniki do panowania Zygmunta III, Władysława IV i Jana Kazimierza, wyd. K. W. Woycicki, Warszawa 1846 s. 64-65; Pamiętniki [...] Maskiewiczów op. cit. s. 210-211 22. A. D. 1618 D. 1 Septembris. Z obozu pod siołem Kisiolem [...]???] - druk: Pisma Stanisława Żółkiewskiego, wyd. A. Bielowski, Lwów 1861 s. 294 20. Instructia posłowi Kasprowi Kozielewskiemu [...] - druk: Akta sejmikowe województw Poznańskiego i Kaliskiego T. 1 Cz. 2 [1572-1632], wyd. Wł. Dworzaczek, Poznań 1962 s. 53-54 19. [Napady i spustoszenia tatarskie na Rusi i Pokuciu] - druk: Pamiętniki Samuela i Bogusława Kazimierza Maskiewiczów [...] Opr. A. Sajkowski, Wrocław 1961 s. 210-212 16. Władysław Zygmunt królewicz Polski do senatorów koronnych i litewskich [...] - druk: Wł. Czapliński, Władysław IV i jego czasy, Warszawa 1976 s. 44-45

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Akta
 • 245 a "Panowanie Zygmunta III. Akta od 1613 do 1632 roku."
 • 246 a Akta do panowania Zygmunta III Wazy od 1613 do 1632 roku.
 • 246 a Akta i listy oryg. za Zygmunta III. 1613-1632 g z inw. rkpsów
 • 250 a oryg.
 • 260 c 17 w.
 • 300 a 442 s. c 39x23 cm
 • 340 d Rkps e Półskórek, 17 w.
 • 400 a Mąkowski Adam zob: Makowski Adam
 • 400 a Władysław IV Waza zob. Władysław książę
 • 400 a Gembicki Albertus Laurentius zob Gembicki Wawrzyniec
 • 400 a Kosma II Medyceusz zob. Cosimo II de Medici
 • 400 a Gąsiewski Aleksander zob. Gosiewski Aleksander Korwin
 • 400 a Jan Albrecht zob. Jan Albert Waza
 • 400 a Zapeta zob. Zapata Antonio y Cisneros
 • 400 a d'Alba zob. Antonio Alvares de Toledo y Beaumont de Navarra
 • 500 a pismo wielu rąk
 • 500 a Rękopis BK 292 jest drugim tomem materiałów do czasów Zygmunta III z lat 1611-1632
 • 510 a PSB c XXIII, 357-358
 • 510 a Niesiecki c VII, 485
 • 510 a Niesiecki c VI, 325
 • 510 a PSB c XXIV, 573-574
 • 510 a PSB c XIII, 365-366
 • 510 a PSB c XXIV, 79
 • 510 a Niesiecki c IX, 183
 • 520 a 1. "Cosimo [II] Medici [Duca di Firenze] alla Sacra Regia Maesta Re di Polonia [Sigismondo III], Florencja 20.06. 1613 s. 1-4 oryg., podpis, piecz., adres, No 1 Z wielką przyjemnością poleci swemu ambasadorowi w Rzymie załatwienie sprawy zleconej mu przez króla
 • 520 a 2. Bartłomiej Nowodworski kawaler maltański [dworzanin królewski, kapitan gwardii przybocznej] do biskupa warmińskiego [Szymona Rudnickiego], Warszawa 21. 10. 1613 s. 5-8 oryg., podp., ślad pieczęci, adres; Poleca biskupowi Tyrolta towarzysza gwardii "gdzie iest czlowiek godni i pienknich postempkow"; P. Nowodworski Cavalier Jerzego Tiroltha 26 redditae; No 2
 • 520 a 3. "Instructio statuum et ordinum Terrarum Prussiae Dominis Nunciis suis ad instantiam Regni Comitia Generalia die 3 Mensis Decembris Anno presenti 1613 Varsaviae Celebranda missis in conventu Marieburgensi die 13 Mensis Novembris Anno modo praefato data s. 9-12 Nazwiska posłów: 3 z woj. chełmińskiego, 2 z malborskiego, 3 z pomorskiego, 2 z powiatu świeckiego; Instructia posłom stanowa Pruskich na seym głowny Coronny s zjazdu Malborskiego roku 1613 na dzień 3 Decembris
 • 520 a 4. "Zygmunt III Waza król Polski do Jarosza Wołłowicza Podskarbiego Ziemskiego i pisarza Wielkiego Księstwa Litewskiego, Wilno 30. 10. 1614 s. 13-14 kopia urzędowa potwierdzona podpisem i pieczęcią Wołłowicza; No 4 Zleca zaopatrzyć jezuitów smoleńskich w żywność, sukna i pieniądze z ekonomii mohilewskiej lub jakiejkolwiek
 • 520 a 5. "Roxas Bernard Sandoval kardynał kościoła w Toledo do Zygmunta III, Madryt 23.05. 1613 s. 15-18 oryg., podp.; No 5 Prosi o autentyczne relikwie, których król ma bardzo dużo w swym najbardziej chrześcijańskim królestwie, dla kościoła w Toledo, którym kardynał zarządza
 • 520 a 6. C. de Urany? al re di Polonia Sigismondo III, Neapol 11.08. 1617 s. 19-22 oryg., podp., pieczęć, adres; No 6 Dziękuje królowi za mianowanie po posłem, postara się jak najprędzej załatwić sprawę z margrabią de Capurso
 • 520 a 7. "[Filippo] Spinelli cardinale al Sigismondo III re di Polonia, Neapol 17.08. 1615 s. 23-26 oryg., podp., No 7 Życzy królewiczowi Władysławowi poyślnej wyprawy na Moskwę i królowi, by nie ustawał w tym przedsięwzięciu dla dobra Kościoła
 • 520 a 8. "Lorenzo Paoli procuratore generale della Societa di Gesu al Re di Polonia Sigismondo III, Neapol 16. 10. 1615 s. 27-30 oryg., podp., pieczęć, No 8; Cirograf od Xa procuratora Jezuyckiego Lorenzo de Paulis na" k. 500 z roskazania JKM zapłaconych mu od Powsinskiego
 • 520 a 9. "[Carolo de] Medici cardinale al re di Polonia Sigismondo III, Florencja 10. 12. 1615 s. 29-32 oryg., podp., No 9 Dziękuje królowi za poparcie, dzięki któremu został mianowany kardynałem i ma udział w świętym Kolegium
 • 520 a 10. "Miasta, zamki y osady Moskiewskie od Saydacznego iako przes dzikie polia idące wszedl w państwa Moskiewskie pobrane, spalone, wysieczone, ciągnącz pod stolice do krolewica Jegomości [Władysława] [1617] s. 34-35
 • 520 a 11. "Jan Wężyk [proboszcz sandomierski, kanonik krakowski, opat mogilski] do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego, Warszawa 09.01. 1616 s. 36-39 oryg., podp., piecz., adres, No 11 Przesyła życzenia noworoczne, cieszy się z sukcesu z Elblążanani, nie ma wiadomości o naszych wojskach w Wołoszy ani w Moskwie, nie ma też dobrych wiadomości o sumach neapolitańskich
 • 520 a 12. "Al Serenissimo Senor el Rey Polonia mi senor NN, [C. de Urany?], Neapol 20. 11. 1616 s. 40-43 oryg., podp., adres, piecz., No 12 Jego największym pragnieniem jest służyć królowi, zlecenie wypełni jak najlepiej
 • 520 a 13. "[Giorgio Grassi] Duca di Napoli al Sigismondo III re di Polonia, Belgrad 07.03. "1617 s. 44-47 oryg., podp., No 13 Ministrowie tureccy są również zdania, że najlepszy dla Polski i Turcji jest pokój, był za tym wezyr Ali Basza i jego następca Skinder Basza
 • 520 a 14. "Teodor Skumin Tyszkiewicz do króla Zygmunta III, Olita 17.04. 1617 s. 48-51 oryg., podp., piecz., adres, No 14 Gdy król przybędzie do WXL, razem z innymi senatorami zdania swoje wypowie; P. woiewoda Nowogrodsky referuie się na przybycie KM do WXLith
 • 520 a 15. "Drugeth Jerzy de Homanay rycerz pasowany, sędzia dworu królewskiego, pokojowiec i radca do króla Zygmunta III, Unghwar 19 1618 s. 52-53 oryg., podp., No 15 Żadne niebezpieczeństwo nie grozi Polsce od Węgier. Jeśli jednak Tatarzy i ludzie chciwi grabieży chcieliby napaść, łatwo się ich poskromi
 • 520 a 16. "Władysław Zygmunt królewicz Polski do senatorów koronnych i litewskich, Wiaźma 30.01. 1618 s. 54-57 oryg., podp., pieczęć, adres, No 16; z Wiaźmiey 30 Januarii do wszystkich Ichm PP. Senatorow y Kola Rycerskiego Significat ex commissione sua Illmos D. D. Castellanum Belzensem [Stanislaum Żórawiński] et cancellarium MDLit. [Leonem Sapieha] toti Reipublicae expeditionis Moscoviticae progressum factures relationem. Petit tempestive sibi subministrari nervum belli, cum iam tempus rebus fortiter agendis aptum in proximo sit. Alias cum dedecore suo et Reipublicae magno periculo retrocedendum erit
 • 520 a Obóz pod Horyniem, wyprawa królewicza Władysława na Moskwę, testament Zygmunta III, rozejm polsko-szwedzki pod Altmark, korespondencję posła francuskiego Herkulesa de Charnace ze Stanisławem Jabłonowskim hetmanem wielkim koronnym, sumy neapolitanskie
 • 520 a najobszerniejszy blok tego rękopisu to korespondencja z królem Zygmuntem III (81 listów) jego posłów w Rzymie i Neapolu Adama Makowskiego opata jędrzejowskiego (K. Niesiecki, Herbarz T. 6 s. 325 nazywa go Mąkowskim), Macieja Tytlewskiego opata lubińskiego oraz wielu posłów włoskich i hiszpańskich mianowanych do załatwiania należnych królowi "sum neapolitańskich". Tylko kilka listów do króla zawiera prośbę o protekcję u papieża o awans na biskupstwo
 • 520 a "Treść Rękopismu Biblioteki JW Tadeusza Czackiego" ręką Łukasza Gołębiowskiego" k. 1-6 wraz ze streszczeniami
 • 520 a 77. "Chrisostomo de Capranica minore osservante vescovo di Ferminia, Madryt 22.09. 1623 s. [???] oryg., podp., No 70 Wzywa króla do wojny i zniszczenia Turcji razem z flotą hiszpańską i włoską. Na tę wyprawę na rzecz króla każdy kraj powinien się oprocentować
 • 520 a 78. "Olinde? Olivarez a Sacra Real Majestad [Sigismondo III], San Lorenzo 03. 10. 1623 s. 305-308 oryg., podp., No 71 Opat Adam Makowski wręczył mu list króla, dziękuje i życzy pomyślnego załatwienia wszystkich spraw; 3 Oct. Conte Olivarez Reg. Maestà
 • 520 a 79. "Giulio Cesare Tadino al Serenissimo Signore [Sigismondo III Re di Polonia], Madryt 10. 10. 1623 s. 309-312 oryg., podp., No 72 Otrzymał przez Adama Makowskiego opata jędrzejowskiego polecenia królewskie, wypełni je jak najwierniej, podobnie jak jego kuzyn Simonetta, który był nuncjuszem w Polsce; 10 Oct. 1623 Julÿ Cesare Tadino Regiae Majestati Madrid
 • 520 a 80. [Ferdinando II dei Medici] Gran Duca di Toscana alla Sacra Regia Maestà [Sigismondo III], Florencja 02. 11. 1623 s. 313-316 oryg., podp., adres, No 73 Zawiadamia, że jego matka i babka ustaliły jego ślub z księżniczką Urbino Wiktorią della Rovere
 • 520 a 81. [Ferdinando II dei Medici] Gran Duca di Toscana alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Florencja 04. 11. 1623 s. 317-320 oryg., podp., adres, No 74 Zostało ostatecznie ustalone jego małżeństwo z księżniczką Wiktorią jedyną wnuczką księcia Urbino; 4 Novem. 1623 Duca Flor.
 • 520 a 82. "Francisco de Guzman Belasco a Sacra Real Majestad [Re di Polonia Sigismondo III], Madryt 25. 11. 1623 s. 321-324 oryg., podp., brak adresu, No 75 Zawiadamia o urodzeniu się córki królowi hiszpańskiemu; 25 Nov. 1623 Madrid Guzman
 • 520 a 83. "[Lodovico] Ludovici cardinale alla Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Rzym 15. 12. 1623 s. 325-328 oryg., podp., No 76 Życzenia na Boże Narodzenie; 15 Dec. 1623 Card. Ludovici Roma etc
 • 520 a 84. "[Onorato II] Duca del Monaco a Sacra Real Majestad [Re di Polonia Sigismondo III], Monaco 03.01. 1624 s. 329-332 oryg., podp., No 77 Po 9 latach bezpłodnego małżeństwa urodził się syn pierworodny
 • 520 a 85. "Uniwersał króla Zygmunta III, Warszawa 29.03. 1624 s. 333-334 oryg., pieczęć, podp.: Paulus Sapieha vicecancellarius M. D. Lithuaniae, Marcianus Tryzna secretarius Sacrae Regiae Majestatis Odnaleziono w aktach kancelarii mniejszej WXL. pismo, które na prośbę Michała Rahoza i z rozkazu króla się wydaje. Chodzi o wyspę na Dunaju i pole Kenger, własność żony Rudolfa Heina
 • 520 a 86. "Andrzej Rudomina jezuita do Pawła Boxa przełożonego domu profesów jezuitow wileńskich, Rzym 20.07. 1624 s. 335-336 oryg., podp., pieczęć, No 79, adres: Reverendo in Christo Patri Patri Paulo Boxae Praeposito Domus Professae Vilnensis Societatis Jesu; P. Andreas Rudomina Przekazuje wiadomość z Japonii o męczeńskiej śmierci w r. 1622 118 męczenników z różnych zakonów, a nawet dzieci 3-4 letnich
 • 520 a 87. "Vincenzo Corcione alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Neapol 04. 11. 1624 s. 337-340 oryg., podp., No 80 Cieszy się z przybycia Macieja Tytlewskiego posła i prokuratora króla w zastępstwie Pawła Piaseckiego; NB "Maciej Tytlewski opat lubiński od Zygmunta III króla do Hiszpanii poseł"; 4 Nov. 1624 Corcione
 • 520 a 88. "Vinchettori alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Neapol 07. 12. 1624 s. 341-344 oryg., podp., No 81 Sprawy zlecone trudne są do zalatwienia, będzie jednak we wszystkim wypełniał zlecenia Macieja Tytlewskiego, szkoda, że wyjechał Corcione
 • 520 a 89. "Vinenzo Corcione alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Neapol 10. 12. 1624 s. 345-348 oryg., podp., No 82 Cieszy się z przyjazdu posła Macieja Tytlewskiego, annaty za rok ubiegły uzyskane z Foggi wynoszą 14 815 dukatów; 10 Dec. 1624 Corcione a Regia Maestà
 • 520 a 90. "Vincenzo Corcione alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Neapol 24. 12. 1624 s. 349-352 oryg., podp., No 83 Przesyła królowi życzenia świąteczne i zapewnia, że z posłem Maciejem Tytlewskim zabiega o zaległe annaty i spodziewa się pomyślnego wyniku; 24 Dec. 1624 Corcione
 • 520 a 91. "Familia dworu Krola Jego Masci ktorem necessario na K[a]szda Czwierc roku placzic trzeba [w tym:] Dwor Krola Jego Mosci ktorem przy expiratÿ roku pro 19 Aprilis placzic trzeba, Summa wszitkiego Dworu Krola jego Mosci iako terasz iest cziny placza na czały rok, Dochody Krola Jego Mosci s. 353-356 No 84
 • 520 a 92. "Vincenzo Corcione alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Neapol 05.04. 1626 s. 357-360 oryg., podp., No 85 Od Macieja Tytlewskiego ma wiadomość, że bez przerwy robi się starania o zaległe pieniądze. Są nadzieje, gdyż wicekról nakazał burmistrzowi Foggi, Galeota, wypłacić pierwsze pieniądze, jakie się znajdą; 5 April 1626 Corcione Napoli Regia Maestà
 • 520 a 93. "Vincenzo Corcione alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Neapol 14.07. 1626 s. 361-364 oryg., podp., No 86 W liście z 20 V porusza król sprawę annat, o które robią starania on i Tytlewski. Zostały wypłacone annaty na ten rok, gdy zaś skończą się obecne wojny, na pewno uzyska się zaległe 100 000; 14 Julii 1626 Corcione
 • 520 a 94. "Vincenzo Corcione alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Neapol 04.07. 1627 s. 365-368 oryg., podp., No 87 Sprawa spłaty annat; 5 Julÿ 1627 Corcione R. M.
 • 520 a 95. "Ferdinandus II Romanorum Imperator Sigismundo III Regi Poloniae, Wiedeń 16.07. 1627 s. 369-372 oryg., podp., piecz., adres, No 88 Wyznaczona jest komisja przez sejm węgierski do ustalenia granic polsko-węgierskich, prosi o powołanie także komisji polskiej
 • 520 a 35. "Komisarze królewscy do króla Zygmunta III, z obozu pod Tuszynem 18. 10. 1618 k. 106-109 No 28 Spod Możajska ruszali 16.09., a pod Moskwę przybyli 08. 10., gdzie odżywili wojsko, bo z pól nie wszystko było zwiezione, obóz stanął pod Tuszynem, Uszakowski z listem do bojarów, spotkanie delegatów 07. 10., zwłoki, wojska ubywa, czekają na radę królewską; Copia listu Ichmościow PP. Commissarzow Moskiewskich do JKM de data 18 Octobris; podpisani jw
 • 520 a 36. "Komisarze królewscy do Zygmunta III [...]" list identyczny z nr 35 s. 110-114
 • 520 a 37. "[Stanislaw Żółkiewski] do sekretarza wielkiego koronnego [Jakuba Łempickiego], Bar 04. 11. 1618 s. 114-117 No 30, brak adresu Tłumaczy się z bitwy pod Horyniem
 • 520 a 38. "Biskup krakowski [Marcin Szyszkowski], wojewoda krakowski i marszałek koronny [Mikołaj Zebrzydowski] do króla Zygmunta III, Kraków 06. 11. 1618 s. 118-121 No 31 O przyjeździe do Krakowa księcia Nevers i o jego zamiarach; do PP Senatorow Małopolskich
 • 520 a 39. "Moledela? do króla Zygmunta III, Madryt 25. 12. 1620 s. 126-129 No 33 Opłaty z Foxa w królestwie neapolitańskim będzie regularnie uiszczał; A la S. R. Majestad del Rey de Polonia mi senor, pieczęć
 • 520 a 40. "Alb[ertus Laurentius] Gembicki archiepiscopus Gnesnensis Paulo Roxae Societatis Jesu per Lithuaniam provinciali, Łowicz 21.05. 1620 s. 130-133 No 34, adres, pieczęć, oryg. Wysłal do Wilna Mikołaja Starzyńskiego kanonika płockiego, od którego dowie się wszystkiego, co mu chce przekazać
 • 520 a 41. "Simone Cartilli all internunzio di Polonia a Napoli [Adam Makowski opat jędrzejowski], Rzym 06.08. 1620 s. 134-137 No 35, oryg., adres, pieczęć Dziękuje za pieniądze dla jego siostrzeńca Costanzo Tiricalli, odbierze je z banku pod koniec września po powrocie do Rzymu
 • 520 a 42. "N. Peoldi? a Rey de Polonia Sigismondo III, Madryt 03.03. 1621 s. 138-141 No 36, oryg. Otrzymał list z 20.03. 1620 i wypełni polecenie króla w sprawie neapolitańczyka Herkulesa Castelo
 • 520 a 43. "De Borlay cardenal a Rey de Polonia Sigismondo III, Rzym 01.04. 1621 s. 142-145 No 37, oryg. Dziękuje za list z 20. 12. 1620 i oświadcza swoją gotowość pełnienia funkcji internuncjusza w królestwie neapolitańskim
 • 520 a 44. "Juan Enriquez presidente della Camera et commissario della doganna di Foggia al internunzio [Adam Makowski opat jędrzejowski], IV 1621 s. 146-149 No 38, oryg.; La letra originale di Don Giovanni Enriquez Presidentes della Camera et commissario della doghana di Foggia circa lo pagamento della Annata [...] al ultimo di Aprils 1621
 • 520 a 45. "Giovanni Domenico Paolini a NN., Rzym 24.06. 1621 s. 150-153 No 39, oryg., ślady pieczęci, brak adresu Wręczył list do rąk Giovanni Carbone, mówi on jednak, że nie otrzymał żadnego zarządzenia w sprawie 600 dukatów ani od króla, ani też od Asprilio Pacelli kapelmistrza królewskiego
 • 520 a 46. "Juan Enriquez [presidente della Camera et commissario della doganna di Foggia] al Internunzio di Polonia [Adam Makowski], Foggia 29.04. 1621 s. 154-155 No 40 Z należących się królowi na ten rok 34 286 dukatów już wypłacił 14 286, pozostałe 20 000 wypłaci w najkrótszym czasie; La "copia della letra [...] alli 29 di Aprile del Commissario a Monsignor Internuntio di Polonia
 • 520 a 47. "Francesco Alentano a NN, Foggia 29.04. 1621 s. 156-159 No 41, oryg., brak adresu Otrzymał nowe zarządzenie w sprawie wypłaty, wysłano 14 286 dukatów, 20 000 dukatów będzie wypłaconych do końca maja; list sługi mego z Foggi; 4? Aprile 1621
 • 520 a 48. "Giovanni Battista Balbi e Pietro Maria Costa, Neapol 06.05. 1622 s. 160-163 No 42, oryg., brak adresu Potwierdzają odbiór 6 000 dukatów od Adama Makowskiego, posła króla polskiego, przez Jakuba Pera i Franciszka Rinaldi i pośrednictwo Dominika Montelupi z Krakowa
 • 520 a 49. "Mattia e Giovanni Noris, Neapol 10.05. 1621 s. 104-167 No 43, oryg., brak adresu Pokwitowanie odbioru 2000 dukatów od Adama Makowskiego posła króla polskiego za pośrednictwem Pera-Rinaldi i Dominika Montelupi z Krakowa
 • 520 a 50. "Kopia listu Jana Karola Chodkiewicza do króla Zygmunta III, Lwów 02.06. 1621 s. 168-171 No 44 Rozprzężenie w wojsku, odjeżdża pułk Jerzego Zasławskiego, rota husarska i kozacka woj. ruskiego nie chce iść do obozu, trzeba zaciągnąć 2000 Lisowczyków; List od JM P. woiewody Wilenskiego do JMK 2 Junÿ
 • 520 a 51. "Capata cardenal a NN, Neapol 07.06. 1621 s. 172-175 No 45; oryg., brak adresu W dalszym ciągu w sprawie należnej sumy za ten rok 34 286 dukatów
 • 520 a 52. "Savato cardinale al re di Polonia Sigismondo III, Rzym 14.08. 1621 s. 176-179 No 46; oryg. Dziękuje za życzliwość, o której zapewnił go ambasador króla; Cardinale Secretario 14 Agosto 1621
 • 520 a 53. "[Adoardo] Farnese a Sacra Maestà re di Polonia [Sigismondo III], Parma 01. 12. 1621 s. 180-183 No 47; oryg., brak adresu Życzenia z okazji Bożego Narodzenia; 1 Dec. 1623 cardinale Farnese
 • 520 a 54. "Alessandro Farnese Duca di Parma alla Sacra Regia Maestà del Regno di Polonia [Sigismundo III], Parma 03.09. 1621 s. 184-187 No 48; oryg., podpis, adres Zmarły biskup Reggio nie otrzymał kardynalatu, o który król dla niego zabiegał, prosi więc o poparcie na tę godność swego bratanka Aleksandra; Alla Sacra Regia Maestà del Regno di Polonia mio Signore
 • 520 a 55. "Ziemia Wieluńska. |Regestr obywatelow stanu slacheckiego Ziemie wielunskiy na Pospolitym Ruszeniu. Przez Jeo Mci pana Samuela Jawornickiego Surrogatora, Substituta y Rotmistrza Ziemie Wielunskiy pilnie popisany pode Lwowem die Decima octaua Octobris Anno Domini Millesimo Sextentesimo Vigesimo primo [1621] Podp.: Samuel Jawornicki s. 188-202 No 49; pieczęć 56. "Felix de Gondomas do NN, Londyn 18. 10. 1621 s. 203-206 No 56; oryg., podpis, brak adresu O poparcie dla don Arturo Aston
 • 520 a 17. "Władysław Zygmunt do Wawrzyńca Gembickiego arcybiskupa gnieźnieńskiego, Wiaźma 24.02. 1618 s. 58-61 oryg., podp., piecz., adres; 24 Februarii z Wiaźmiey. Ita agitur pro studio et laboribus in rem Maiestatis suae in Conventu Sredensi susceptis. Optat ut eandem animi propensionem in praesentibus Comitiis sibi testari non gravetur. Cum ab iis omnis fortunarum suarum successus dependeat. Redditae Varsaviae 9 Martii 1618
 • 520 a 18. "Salomon Rugieri, Neapol 07.03. 1618 s. 62-63 Poświadcza odbiór od króla 500 dukatów za pośrednictwem internuncjusza [Bartłomieja] Powsińskiego wręczonych przez Giovanni Betta i Giuseppe Frasoni jako zapłatę za obrazy
 • 520 a 19. Napady i spustoszenia tatarskie na Rusi i Pokuciu], Lwów 25.07. 1618 s. 64-67 No 19; Leopoli A. 1618 D. 25 Julii. De statu rerum Russiae aflictissimarum
 • 520 a 20. "Instructia posłowi Kasprowi Kozielewskiemu gieźnieńskiemu, płockiemu y Lwowskiemu Canonicowi Sekretarzowi JKM na sejmik Srzedzki na dzień XXX Miesiąca Lipca woiewodztwom Poznańskiemu y Kaliskiemu złożony od JKM Warschawie dnia Miesiąca Lipca Roku MDCXVIII dana s. 68-71
 • 520 a 21. "Kopia listu Stanislawa Żółkiewskiego kanclerza i hetmana wielkiego koronnego do sekretarza wielkiego koronnego [Jakuba Łempickiego], Bar 28.08. 1618 s. 72-73 No 21 Stan wojny z Moskwą, są sukcesy, ale "gdyby się potężnie nastąpiło prętszy i pociesznieyszy byłby tym rzeczom koniecz"; zmarł na zarazę chan tatarski
 • 520 a 22. "A. D. 1618 D. 1 Septembris. Z obozu pod siołem Kisiolem [??] Hospodar Wołoski [Raduł Mihnea] do Jego Mosci pana Canclerza Coronnego [Stanisława Żółkiewskiego] s. 74 kopia 17 w. Skinder Basza zbliża się do Tehini dla zawarcia traktatu zaczętego w ubiegłym roku. Gałga, chan tatarski, zamierza z licznym wojskiem wpaść w ziemie Rzeczypospolitej, czemu Turcy chcą przeszkodzić
 • 520 a 23. "Die 8 Septembris [1618] z obozu pod Oryninem. Pan Stanisław Ciepielowski do pana starosty starosielskiego s. 74-75 Przybywają wojska: St. Żółkiewski w Horyniu, starosta sandomierski książę Ostrowski, wojewoda Podolski [Jan Daniłowicz]. Skinder Basza stoi po tej stronie Dunaju, Tatarów pod Tehiniem 20 000, Gałga odjechał od hordy na wiadomość o zabiciu chana perskiego, by nie ubiegł go Mechmet Girei
 • 520 a 24. "Die 9 Septembris. Tamże z obozu, do tegoż pana starosty starosielskiego [Stanisława Ciepielewskiego] pan Stanislaw Tarnowski [1618] s. 75-76. Cedulae s. 76-78 Pod Tehinią wielkie wojska: Skinder Basza, sułtan Gałga i inni. Naszych wojsk również coraz więcej
 • 520 a 25. "Copia listu od [...] Jana Karola] Chodkiewicza hethmana WX Lithewskiego do krola [Zygmunta III], z obozu pod Możajskiem 11.09. 1618 s. 80-81 No 22 Głód i zimno dokucza wojsku, z powodu niedbalstwa Możajsk nie został zdobyty
 • 520 a 26. "Assecuratia pułkowi [...] Marcina] Kazanowskiego, w obozie pod Możajskiem 04.09. 1618 s. 81-82 W sprawie wypłaty zaległych czterech ćwierci
 • 520 a 27. "Assecuratia Ryczerstwu wszystkiemu, w obozie pod Możajskiem, z obozu pod Możajskiem 06.09. 1618 s. 82-83 "pieniądze koronne ktore iusz w drodze szą do obozu przyndą ktorych prętko nadaley de S. Symona Judy spodziewamy sie"
 • 520 a 28. "Assecuratia Liszowczykom, z obozu pod Możajskiem 04.09. 1618 s. 83 Sprawa ćwierci; Copiae assecuratÿ ktore PP. Commissarze dali żołnierzom
 • 520 a 29. Adam Nowodworski biskup kamieniecki, Lew Sapieha kanclerz litewski, Aleksander Gąsiewski referendarz i pisarz WXL. do króla Zygmunta III, w obozie pod Możajskiem 07.09. 1618 s. 84-85 No 23 Żołnierz pod Możajskiem w nędzy, zbuntowany, bez żołdu, liczą na rychłe pieniądze dla wojska; Copia listu PP Commissarzow Moskiewskich do króla Je MCi
 • 520 a 30. "List identyczny z nr 29 s. 86-87
 • 520 a 31. "Nicolo Peroni do NN, Atella 16.09. 1618 s. 88-95 oryg., No 24 Spór o 4000 dukatów
 • 520 a 32. "Piotr Konaszewic hetman wojska zaporoskiego do królewicza Władysława Zygmunta, z obozu nad rzeką Moskwą pod Sarkisowem, 24.09. 1618 s. 96-97 No 25 Opis wyprawy ku Wiaźmie i Moskwie na rozkaz kanclerza i hetmana koronnego; Przepis listu do Krolewica JeMci kozakow Zaporoskich
 • 520 a 33. "Giovanni Caputi governatore della Cassa di Foggia do NN, Neapol 15.09. 1618 s. 98-101 Bank di S. Giacomo et Vittoria wydaje rozliczenie: królowi Polski należy wypłacić 8000 dukatów
 • 520 a 34. "Komisarze do króla Zygmunta III, w obozie na Nowogrodzie, 29.09. 1618 s. 102-105 No 27; podpisani: Adam Nowodworski bp kamieniecki, Konstanty Plichta kaszt. sochaczewski, sta gostyński, Jakub Sobieski, Lew Sapieha kanclerz lit., Aleksander Gąsiewski referent i pisarz WXL; Ruszyli spod Wiaźmy, przybył Sahajdaczny z Kozakami, wojsko bez pieniędzy i w wielkiej biedzie, grozi konfederacją, piechota niemiecka i węgierska choruje, część przeszła do wroga; Copia listu Commissarzow Moskiewskich do KJM
 • 520 a 57. "Copia della letara, che scriue il S[ignor] Francisco Serra sotto il di 15 di Nouembre 1621 da Madrid a Monsignore [...] Internuntio di Polonia in Napoli [Adamo Makowski] s. 207-210 Sprawa wypłaty reszty sumy pieniędzy na ten rok opóźnia się ze względu na śmierć hrabiego Benewentu, obowiązki jego przyjął Baltazar de Cuniga, który podjął się załatwienia tych spraw; La copia della letera scritta da Madrid alle 15 di Novembre 1621 dal Francisco Serra circa li residui
 • 520 a 58. "Copia della letera che scriue il S[ignor] Francisco Guzman de Belasco sotto il di 16 di nouembre 1621 da Madrid a Monsignor [...] Internuntio di Polonia in Napoli [Adamo Makowski] s. 211-214 No 52 Należą się i król otrzyma conajmniej 100000 dukatów; La "copia della letera scritta da Madrid dal Signor Francisco de Guzman [...] di S. Maestà Catolica circa li residui a d. 16 di Madrid 1621
 • 520 a 59. "Giacomo da Baglio generale dei minori conventuali a Sacra Maestà Re di Polonia [Sigismundo III], Kraków 16.01. 1622 s. 215-218 No 53; oryg., podp. Z pobytu w Polsce, gdzie przeprowadzał wizytację zakonu, przesyła królowi wyrazy szacunku i obietnicę modlitwy przy grobie św. Franciszka z Asyżu; Generale Franciscano 16 Januario Cracoviae
 • 520 a 60. "[Lodovico] Ludovici cardinale a NN, Rzym 05.02. 1622 s. 219-222 No 54; oryg., podp. Zamiana na oficium do Matki Boskiej trzy lata dla bpa Warmińskiego księcia Jana Albrechta; Roma 5 Febbraio il Cardinale Ludovici chi al Principe Giovanni Alberto si e conceduta la recitazione dell'offizio grande in quello della Madonna
 • 520 a 61. "Millino cardinale alla Sacra Regia Maestà [Sigismondo III], Rzym 19.02. 1622 s. 223-226 oryg., podp., ślady piecz., No 55; List wyrażający gotowość oddania usług królowi i podziękowanie za uznanie dotychczasowej pracy; 19 Febbraio 1622 Card. Millino
 • 520 a 62. "Copia della letera, che scrive il S[ignor] Francisco de Guzman da Madrit il di 20 Febbraio 1622 a Monsignor [...] Internunzio di Polonia [Adam Makowski] s. 227-228 brak podp., No 56 Odpowiedź na listy z 24 i 28. 12. 1621, zostały królowi już wypłacone lub wkrótce wypłaci 10 000 dukatów kardynał Zapeta, wkrótce też wypłaci 30 000, a co do 34 000 może nastąpić zwłoka do kwietnia
 • 520 a 63. "NN do posła Zygmunta III w Neapolu [Adama Makowskiego], Pala 04.03. 1622 s. 229-232 oryg., podpis nieczytelny, pieczęć, No 57 O 299 dukatów za chorągiew przesłaną biskupowi Henrykowi [płockiemu Firlejowi?] w Polsce; Al ||Signor Internuncio di Polonia
 • 520 a 64. "Vincenzo Corcione alla Sacra Regia Maestà [Sigismondo III re di Polonia], Neapol 08.03. 1622 s. 233-236 oryg., podp., No 58 Oznajmia, że królowi należy się jeszcze 100 000
 • 520 a 65. "Baltassare Cuniga alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Madryt 30.03. 1622 s. 237-240 oryg., podp., No 59 List grzecznościowy o gotowości załatwiania spraw królewskich w Neapolu
 • 520 a 66. "[Odoardo] Farnese cardinale alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Pannali 30.03. 1622 s. 241-244 oryg., podp., No 60 Donosi o śmierci swego syna księcia Parmy
 • 520 a 67. "[Lodovico] Ludovici cardinale al nunzio in Polonia [Giovanni Battista Lancelotti], Rzym 30.07. 1622 s. 245-246 oryg., podp., No 61 Jeśli opactwo czerwińskie dane było tylko w zarząd, a nie jako tytuł, Szyszkowski nie musi zostać zakonnikiem; Roma 30 Luglio il Card. Ludovici. Che se ha A. Mtà conceduta la Badia di Ceruinsco a lo Niccolò Siskowski con obbligo di farsi religioso, a lei tocca con l'autorità di far l'osservare
 • 520 a 68. "Vincenzo Corcione alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Neapol 03.09. 1622 s. 249-252 oryg., podp., No 62 Po wielu zabiegach udało się ustalić, ile jeszcze należy się królowi od dworu hiszpańskiego, został też rozstrzygnięty spór z miastem Bari [???]
 • 520 a 69. "Desiderio Scaglia cardinale di Cremona alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Rzym 10. 12. 1622 s. 253-256 oryg., podp., No 63 u dołu: alla Regia Maestà del Re di Polonia Przesyła życzenia na Boże Narodzenie; Cardinale Cremona
 • 520 a 70. "[Szymon] Kołudzki do NN, Rzeczyca 06. 12. 1622 s. 257-260 oryg., brak adresu, No 64 Zdaje sprawę z sejmiku radziejowskiego; Od X Koludzkiego 1622
 • 520 a 71. "Andrzej Opaliński biskupa poznański do NN, Ciążeń 08.01. 1623 s. 260-264 oryg., podpis, brak adresu, No 65 Tłumaczy swą nieobecność na sejmie I-III 1623, ponieważ "residentia dworska ex ordine zaraz od Wielkieynocy blizko przyszłey na mię przypada"; Od JoMci biskupa Poznańskiego de data w Ciążyniu 7 Januarii 1623 oddani w Warszawie
 • 520 a 72. "Krzysztof Chodkiewicz chorąży WX Litewskiego do arcybiskupa gnieźnieńskiego [Wawrzyńca Gembickiego], Krościenmice 02.02. 1623 s. 265-268 oryg., podp., adres, No 66 Powołując się na swoje zasługi wojenne prosi o poparcie w staraniu o "koniustwo WXLitewskiego"; Od pana Chotkiewicza chorążego Lithewskiego 2 Februarÿ
 • 520 a 73. "Francisco de Guzman Belasco a Sacra Real Majestad [Sigismondo III], Madryt 19.03. 1623 s. 269-272 oryg., podp., No 67 Z rąk Adama Makowskiego posła przy dworze hiszpańskim odebrał list z 26.07. 1622, w którym król mu powierza obowiązki swego agenta
 • 520 a 74. "Testamentum Sigismundi III Regis Poloniae, Warszawa 05.05. 1623 s. 273-296 No 68
 • 520 a 75. "Meinen lieben Sohn Vladislo Sigismundo Printzen in Polen vnd Schweden, Lublin 03. 10. 1621 s. 293-296 Poleca jego opiece królowę i prosi o dokładne wypełnienie testamentu; "Testamentum Regis" 76. "Mikołaj Wolski marszałek w. koronny do arcybiskupa gnieźnieńskiego [Wawrzyńca Gembickiego], Kraków 02.06. 1623 s. 297-300 oryg., podp., adres, No 69 W sprawie pieniędzy za działa zamówione w hutach oraz różne nowiny dworskie; JWP Marszalek koronny w sprawach stronej pieniędzy roznych w Lowiczu 16 Junÿ 1623
 • 520 a 96. "Muzio Vialleschi al Internunzio [Mattia Tytlewski], Rzym 24.07. 1627 s. 373-376 oryg., podp., No 89 Otrzymał list o wysłaniu pieniędzy przez królową Polski, jeszcze ich nie otrzymał. Pracuje nad obrazem, który na pewno będzie się królowej podobał; Literae ad Internuntium Polonicum Madriti
 • 520 a 97. "Giuseppe Galeota alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Neapol 10.08. 1627 s. [???] oryg., podp., piecz., adres, No 90 Dziękuje za nadany mu tytuł księcia, który w ciągu trzech miesięcy powinien potwierdzić król hiszpański. Nie otrzymał pieniędzy ani od Guzmana, ani od naczelnego kapelana wicekróla mimo kilkakrotnych starań
 • 520 a 98. "Francisco de Guzman Belasco alla Sacra Real Majestad [Sigismondo III], Madryt 08.09. 1627 s. 381-384 oryg., podp., No 91 Król hiszpański choruje na stałą gorączkę, która go bardzo osłabiła
 • 520 a 99. "De Solse conte alla Sacra Regia Maestà Re di Polonia Sigismondo III, Madryt 29. 10. 1627 s. 385-388 oryg., podp., No 92 W odpowiedzi na list z 20 VII oznajmia, że stara się jak najlepiej usłużyć królowi, tak samo król hiszpański i jego ministrowie chcą udzielić wszelkiej pomocy zamiarom króla; 29 Oct. 1628 Conte Solse Madrit
 • 520 a 100. "Claudio Orlandizio alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Neapol 13. 12. 1627 s. 389-392 oryg., podp., No 93 Prosi o poparcie na biskupstwo Łukasza de Montefote franciszkanina, penitencjarza arcybiskupiego, bardzo dobrego człowieka
 • 520 a 101. "Vincenzo Corcione alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Bari 14.01. 1628 s. 393-396 oryg., podp., No 94 Gratuluje zwycięstwa nad wrogami i również prosi o poparcie u króla hiszpańskiego na biskupstwo Łukasza de Monteforte; Fra padre Luca de Monteforte
 • 520 a 102. "Claudio Orlandizio alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Neapol 25.01. 1628 s. 397-400 oryg., podp., No 95 Chętnie popierać będzie sprawy króla w swoim Trybunale Kamery Królewskiej, w zamian prosi o poparcie u króla hiszpańskiego na biskupstwo Łukasza de Monteforte
 • 520 a 103. Duca d'Alba wicekról Neapolu do króla Zygmunta III], Neapol 25.01. 1628 s. 401-404 oryg., podp., No 96 Maciej Tytlewski przekazał mu list króla z 12. 10 w sprawie pomiędzy przyznanych przez króla hiszpańskiego na wojnę z heretykami, byłby zadowolony, gdyby mógł to spełnić w najbliższym czasie; 25 Jan. 1628 vicerex Neapolis R. M.
 • 520 a 104. "Claudio Orlandizio alla Serenissima Maestà [Re di Polonia Sigismundo III], Neapol 01.02. 1628 s. 405-408 oryg., podp., No 97 Powtórnie prosi króla o protekcję na biskupstwo Łukasza de Monteforte
 • 520 a 105. "Vincenzo Corcione alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Bari 18.02. 1628 s. 409-412 oryg., podp., No 98 Dziękuje królowi za mianowanie Macieja Tytlewskiego swoim posłem, on sam zaś pilnować będzie wypłat z Foggii; 18 Feb. 1628 Corcione
 • 520 a 106. "Partenio Petagna alla Sacra Regia Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Neapol 26.02. 1628 s. 413-416 oryg., podp., No 99 Po przejściu Vincenzo Corcione na stanowisku ministra króla hiszpańskiego, on obejmuje jego miejsce; 26 Februarii Petagna R. M.
 • 520 a 107. "Duca de Infantado a la Majestad de Polonia [Sigismondo III], Madryt 11. 10. 1628 s. 417-420 oryg., podp., No 100 Obiecuje współpracę w sprawach króla na dworze hiszpańskim; 11 Oct. 1623! Duca de Infantado R. M.
 • 520 a 108. "Claudio Oreandizio alla Sacra Maestà [Re di Polonia Sigismondo III], Neapol 28. 12. 1628 s. 421-424 oryg., podp., No 101 O poparcie u papieża na wakujące biskupstwo franciszkanina Łukasza de Monteforte
 • 520 a 109. "Herkules de Charnace do Stanisława Koniecpolskiego hetmana w. koronnego, Malbork 31.07 b. d. [1629] s. 427-429 kopia, No 102 W sprawie udziału w negocjacjach pokojowych polskoszwedzkich
 • 520 a 110. "Stanisław Koniecpolski do Herkulesa do Charnace z obozu pod Malborkiem 31.07 1629 s. 429 kopia Przyjął jego siostrzeńca godnie i oznajmia, że król przyjmie posła francuskiego jutro
 • 520 a 111. "Stanisław Koniecpolski do Herkulesa de Charnace, z obozu pod Malborkiem 01.08. 1629 s. 429-430 kopia Ma nadzieję, że król francuski nie będzie kwestionował jego poselstwa z powodu braku jednego słowa "potentissimus"
 • 520 a 112. "Herkules de Charnace do Stanisława Koniecpolskiego, Malbork 01.08. 1629 s. 430-431 kopia O toczących się rozmowach rozejmowych polsko szwedzkich
 • 520 a 113. Stanisław Koniecpolski hetman do Herkulesa de Charnace, z obozu pod Malborkiem 02.08. 1629 s. 432 kopia Król nigdy nie uchylał się od traktatów pokojowych i teraz również jest gotów do ich podjęcia
 • 520 a 114. "Stanisław Koniecpolski do Herkulesa de Charnace, z obozu pod Malborkiem 03.08. 1629 s. 432 kopia O wyznaczeniu dnia i godziny audiencji u króla
 • 520 a 115. "Maciej Tytlewski opat lubiński poseł polski w Rzymie do króla Zygmunta III, Rzym 02.07. 1631 s. 433-435 oryg., podp., No 103 Na ost." k. u góry: 9 Julÿ 1631 Roma od X Tytlewskiego; 9 Julÿ ad S. R. M. Statkiem uzbrojonym przypłynął z Neapolu do Rzymu, miał audiencję u kardynała Barberini, zabiega również przez innych kardynałów o audiencję u papieża w sprawach króla
 • 520 a 116. "De Torres? cardinale a internunzio del Re di Polonia a Napoli b. m. 28.09. 1631 s. 437-438 oryg., podp., No 104; u dołu: Monsignor Internuntio di Polonia Napoli W sprawie pensji dla Ludwika Ridolfi
 • 520 a 117. "Maciej Tytlewski do króla Zygmunta III, Neapol 17.09. 1632 s. 439-442 oryg., podp., No 105 Należność króla w Hiszpanii na dziś wynosi 223000 dukatów, o których spłaceniu trudno myśleć z powodu prowadzonych przez Hiszpanię wojen, jedynie 30 000 dukatów mogłoby wypłacić miasto Luciano w Abruzzach; 15 Septembris ad S. R. M.
 • 530 d Mf 2436
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., hiszp., włoski, niem., łac., franc.
 • 561 a O. P. Q; P. 235; D1 ND 325 d D1 ND 325 d P. 235 d O. P. Q
 • 561 a ze zbiorów Tadeusza Czackiego d BK II, 166 d BK Dz. Hist. 194 d D1 ND 325 d P. 235 d O. P. Q. m Poryck w Działyński Tytus (1796-1861) w Biblioteka Porycka w Czacki Tadeusz (1765-1813)
 • 581 a 114. Stanisław Koniecpolski do Herkulesa de Charnace [...] - druk: Cichocki op. cit. s. 112, gdzie cyt. krótki fragment tego listu; zob. też: W. Sobieski, Henryk IV wobec Polski i Szwecji, Kraków 1907 s. 262-263 a 113. Stanisław Koniecpolski hetman do Herkulesa de Charnace [...] - druk: Cichocki op. cit. s. 112, gdzie druk. krótki fragment tego listu a 111. Stanisław Koniecpolski do Herkulesa de Charnace [...] - druk: Cichocki op. cit. s. [???]; Niemcewicz op. cit. [???] a 110. Stanislaw Koniecpolski do Herkulesa de Charnace [...] - druk: Cichocki op. cit. s. 111 a 109. Herkules de Charnace do Stanislawa Koniecpolskiego [...] - druk: M. Cichocki, Mediacja Francji w rozejmie altmarskim, wyd. PAU Wydz. Hist. -Filoz. Rozprawy. Seria II t. 42 [ogóln. zbioru T. 67], Nr 1, Kraków 1928 s. 111-112; Niemcewicz op. cit. T. 3 s. 271 squ. a 86. Andrzej Rudomina jezuita do Pawła Boxa [...] - druk: St. Załęski, Jezuici w Polsce w skróceniu, Kraków 1908 s. 89 a 74. Testamentum Sigismundi III [...] - druk: Niemcewicz op. cit. T. 3 s. 339-348 w j. polskim a 37. [Stanisław Żółkiewski] do sekretarza wielkiego koronnego [...] - druk: Pamiętniki [...] Maskiewiczów op. cit. s. 210-212 a 35. Komisarze królewscy do króla Zygmunta III, z obozu pod Tuszynem [...] - druk: Pamiętniki do panowania Zygmunta III [...] op. cit. s. 62; Niemcewicz op. cit. s. 89-93 a 34. Komisarze do króla Zygmunta III, w obozie na Nowogrodzie [...] - druk: Niemcewicz op. cit. s. 87-88 a 32. Piotr Konaszewic hetman wojska zaporoskiego [...] - druk: Niemcewicz op. cit. s. 86-88 a 27. Assecuratia Ryczerstwu wszystkiemu [...] - druk: Niemcewicz op. cit. s. 86 a 25. Copia listu od [...] Jana Karola] Chodkiewicza [...] - druk: Niemcewicz J. U., Dzieje panowania Zygmunta III [...] T. 3 Krakow 1860 s. 66-67; Pamiętniki do panowania Zygmunta III, op. cit. s. 61-62 a 24. Die 9 Septembris. Tamże z obozu, do tegoż pana starosty starosielskiego [...] - druk: Pamiętniki [...] jw a 23. Die 8 Septembris [1618] z obozu pod Oryninem [...] - druk: Pamiętniki do panowania Zygmunta III, Władysława IV i Jana Kazimierza, wyd. K. W. Woycicki, Warszawa 1846 s. 64-65; Pamiętniki [...] Maskiewiczów op. cit. s. 210-211 a 22. A. D. 1618 D. 1 Septembris. Z obozu pod siołem Kisiolem [...]???] - druk: Pisma Stanisława Żółkiewskiego, wyd. A. Bielowski, Lwów 1861 s. 294 a 20. Instructia posłowi Kasprowi Kozielewskiemu [...] - druk: Akta sejmikowe województw Poznańskiego i Kaliskiego T. 1 Cz. 2 [1572-1632], wyd. Wł. Dworzaczek, Poznań 1962 s. 53-54 a 19. [Napady i spustoszenia tatarskie na Rusi i Pokuciu] - druk: Pamiętniki Samuela i Bogusława Kazimierza Maskiewiczów [...] Opr. A. Sajkowski, Wrocław 1961 s. 210-212 a 16. Władysław Zygmunt królewicz Polski do senatorów koronnych i litewskich [...] - druk: Wł. Czapliński, Władysław IV i jego czasy, Warszawa 1976 s. 44-45
 • 600 a Ali Basza c wezyr
 • 600 a Berberini c kardynał włoski
 • 600 a Betta Giovanni
 • 600 a Carbone Giovanni
 • 600 a Castelo Herkules
 • 600 a Corcione Vincenzo c minister króla hiszpańskiego
 • 600 a Cosimo II de Medici c wlk. książę Toskanii d (1590-1621)
 • 600 a Filip b III Habsburg c (król Hiszpanii ; d 1605-1665)
 • 600 a Firlej Henryk c prymas abp gnieźnieński d (1574-1626)
 • 600 a Frasoni Giuseppe
 • 600 a Gałga c chan tatarski
 • 600 a Hein Rudolf
 • 600 a Imbram basza
 • 600 a Infantado del ks.
 • 600 a Iskander Basza
 • 600 a Jan Albert Waza c syn Zygmunta III Wazy d (1612-1634)
 • 600 a Jan Albert Waza c syn Zygmunta III Wazy d (1612-1634)
 • 600 a Jawornicki Samuel c rtm ziemi wiel.
 • 600 a Jawornicki Samuel c rtm. ziemi wiel.
 • 600 a Kalinowski Walenty Aleksander c generalny sta podolski d (?-1620)
 • 600 a Karol Medyceusz c kardynał d (1595-1666)
 • 600 a Kazanowski Marcin c hetman pol. kor. sta bohusławski d (1563-1636)
 • 600 a Kochański Grzegorz Jerzy? c poseł do sułtana tł. poselski
 • 600 a Koi Andrzej
 • 600 a Kołudzki Szymon c kanonik pozn. sekr. król. d (ca 1570-1656)
 • 600 a Koniecpolski Stanisław c hetman w. kor. d (ca 1592-1646)
 • 600 a Konstancja Habsburżanka c królowa Polski i Szwecji d (1588-1631)
 • 600 a Konstancja Habsburżanka c królowa Polski i Szwecji d (1588-1631)
 • 600 a Konsza Bohdan c płk. koz.
 • 600 a Kozielski Kasper c ks sekr.król. opat wągrowiecki
 • 600 a Legondomarez Felici de
 • 600 a Lubomirski Jerzy Sebastian c marszałek w. hetman polny kor. d (1616-1667)
 • 600 a Ludovici Carlo c kardynał włoski d (1595-1632)
 • 600 a Ludwik b XIII c (król Francji ; d 1601-1643)
 • 600 a Madaliński Jakub
 • 600 a Makowski Adam c opat jędrzejowski dyplomata d (ca 1578-1623)
 • 600 a Mąkowski Stanisław c benedyktyn dyplomata opat lubiński
 • 600 a Mechmet Girei c chan krymski d (1584-1629)
 • 600 a Medici Ferdynand kard.
 • 600 a Mehmed Basza c wezyr
 • 600 a Mehmed Girej c chan krymski
 • 600 a Milewski Krzysztof
 • 600 a Millino c kard.
 • 600 a Mirosławski c ks.
 • 600 a Mohiła Gabriel c hospodar wołoski
 • 600 a Monforte di Luca c franciszkanin
 • 600 a Montelupi Dominik
 • 600 a Mucarilli Marcantonio
 • 600 a Pacelli Asprilio c kapelmistrz król. d (1570-1623)
 • 600 a Per Jakub
 • 600 a Piasecki Paweł c poseł król.
 • 600 a Powsiński
 • 600 a Rahoz Michał
 • 600 a Ridolfi Ludwik
 • 600 a Rinaldi Franciszek
 • 600 a Siskowski Niccolo
 • 600 a Skinder Basza
 • 600 a Skinder Basza c wezyr
 • 600 a Starzyński Mikołaj c kanonik płocki
 • 600 a Struś Mikołaj c klan halicki sta bracławski i winnicki d (?-1604)
 • 600 a Szyszkowski
 • 600 a Tiricalli Costanzo c siostrzeniec opata jędrzejowskiego Adama Makowskiego
 • 600 a Tyrolt
 • 600 a Zapata Antonio y Cisneros c kardynał protektor Hiszpani
 • 600 a Zasławski Jerzy
 • 600 a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d (1566-1632)
 • 610 a Benedyktyni y 17 w.
 • 610 a Franciszkanie
 • 610 a Jezuici y 17 w.
 • 610 a Jezuici y 17 w.
 • 610 a Jezuici misje
 • 610 a Joannici
 • 610 a Joannici
 • 610 a Sejmik radziejowski z 1623
 • 610 a Sejmik średzki 30.07.1618
 • 610 a Sejm walny z 1623
 • 650 a Korespondencja dyplomatyczna y 17 w.
 • 650 a Dymitriady y 17 w.
 • 650 a Dyplomacja y 17 w.
 • 650 a Listy y 17 w.
 • 650 a Korespondencja dyplomatyczna
 • 650 a Dyplomacja y 17 w.
 • 650 a Testamenty y 17 w.
 • 650 a Wojny polsko-szwedzkie y 17 w.
 • 650 a Neapolitańskie sumy 1613-1632
 • 650 a Wojny z Rosją y 17 w.
 • 651 a Florencja (Włochy) y 17 w.
 • 651 a Japonia y 17 w.
 • 651 a Madryt (Hiszpania) y 17 w.
 • 651 a Mołdawia y 17 w.
 • 651 a Neapol (Włochy) y 17 w.
 • 651 a Rzym (Włochy) y 17 w.
 • 651 a Szwecja y 17 w.
 • 651 a Toledo (Hiszpania) y 17 w.
 • 651 a Toskania y 17 w.
 • 651 a Turcja y 17 w.
 • 651 a Warszawa y 17 w.
 • 651 a Włochy y 17 w.
 • 653 a Wojny z Moskwą 17 w.
 • 653 a Mennice
 • 653 a Komisarze
 • 653 a Lisowczycy
 • 653 a Kozacy
 • 653 a Instrukcje sejmikowe 17 w.
 • 653 a Najazdy tatarskie 17 w.
 • 653 a Bunty kozackie 17 w.
 • 700 a Alentano Francesco
 • 700 a Antonio Alvares de Toledo y Beaumont de Navarra c wice król Neapolu d (1568-1639)
 • 700 a Baglio Giacomo da c generał Franciszkanów
 • 700 a Balbi Giovanni Battista
 • 700 a Boksza Paweł c prowincjał jezuitów wileńskich d (1552-1627)
 • 700 a Borlay de c kardynał włoski
 • 700 a Charnace Hercules de c poseł franc.
 • 700 a Charnace Hercules de c poseł franc.
 • 700 a Charnace Hercules de c poseł franc.
 • 700 a Chodkiewicz Jan Karol c hetman w. lit. d (1560-1621)
 • 700 a Chodkiewicz Jan Karol c hetman w. lit. d (1560-1621)
 • 700 a Chodkiewicz Krzysztof c chorąży W. Ks. Lit. d (?-1652)
 • 700 a Chrisostomo de Capranica
 • 700 a Ciepielowski Stanisław
 • 700 a Corcione Vincenzo c minister króla hiszpańskiego
 • 700 a Corcione Vincenzo c minister króla hiszpańskiego
 • 700 a Cosimo b II de Medici c wlk. książę Toskani d (1590-1621)
 • 700 a Costa Pietro Maria
 • 700 a Cuniga Baltazar de c dyplomata hiszpański d (1561-1622)
 • 700 a Daniłowicz Jan c wda podolski d (?-1628)
 • 700 a Farnese Odoardo c kardynał włoski d (1573-1626)
 • 700 a Farnese Odoardo c kardynał włoski d (1573-1626)
 • 700 a Ferdynand b II Medyceusz c książę Toskani d (1610-1670)
 • 700 a Galeota Giuseppe
 • 700 a Gaspar de Guzman y Pimentel Ribera y Velasco de Tovar hrabia Olivares c hiszpański polityk pierwszy minister Filipa IV d (1587-1645)
 • 700 a Gembicki Wawrzyniec c abp gnieźn. d (1559-1624)
 • 700 a Gembicki Wawrzyniec c abp gnieźn. d (1559-1624)
 • 700 a Gembicki Wawrzyniec c abp gnieźn. d (1559-1624)
 • 700 a Giovani Domenico Paolini
 • 700 a Gosiewski Aleksander c referendarz pisarz wda smoleński d (?-1639)
 • 700 a Grassi Giorgio
 • 700 a Guzman Belasco Francisco de c gubernator Filipin d (?-1603)
 • 700 a Guzman Belasco Francisco de c gubernator Filipin d (?-1603)
 • 700 a Homanay Jerzy de c sędzia dworu król.
 • 700 a Iskander Basza
 • 700 a Jabłonowski Stanisław c hetman w. kor. d (1634-1702)
 • 700 a Jabłonowski Stanisław c hetman w. kor. d (1634-1702)
 • 700 a Juan Enriquez
 • 700 a Kantymir Murza c basza Sylistrii d (?-1637)
 • 700 a Karol Medyceusz c kardynał d (1595-1666)
 • 700 a Kazanowski Marcin c hetman pol. kor. sta bohusławski d (1563-1636)
 • 700 a Kołudzki Szymon b kanonik pozn. sekr. król. d (ca 1570-1656)
 • 700 a Konaszewic Piotr c hetman wojska zaporoskiego d (1570-1622)
 • 700 a Koniecpolski Stanisław c hetman w. kor. d (ca 1592-1646)
 • 700 a Kosma II Medyceusz zob: Cosimo II de Medici
 • 700 a Kozielewski Kasper c kanonik gnieźnieński sekretarz król.
 • 700 a Łempicki Jakub c sekr. wlk. kor.
 • 700 a Łempicki Jakub c sekr. wlk. kor.
 • 700 a Ludovici Carlo c kardynał włoski d (1595-1632)
 • 700 a Ludovici Carlo c kardynał włoski d (1595-1632)
 • 700 a Makowski Adam c opat jędrzejowski dyplomata d (ca 1578-1623)
 • 700 a Makowski Adam c opat jędrzejowski dyplomata d (ca 1578-1623)
 • 700 a Makowski Adam c opat jędrzejowski dyplomata d (ca 1578-1623)
 • 700 a Makowski Adam c opat jędrzejowski dyplomata d (ca 1578-1623)
 • 700 a Makowski Adam c opat jędrzejowski dyplomata d (ca 1578-1623)
 • 700 a Monteforte Łukasz de c franciszkanin penitencjarz arcybiskupi
 • 700 a Nevers
 • 700 a Noris Mattia e Giovanni
 • 700 a Nowodworski Adam c bp kamieniecki d (1572-1634)
 • 700 a Nowodworski Bartłomiej c kawaler maltański kapitan gwardii przybocznej d (1552-1625)
 • 700 a Onorato [Honoriusz] b II c książę Monako d (1597-1662)
 • 700 a Opaliński Andrzej c bp poznański d (1575-1623)
 • 700 a Orlandizio Claudio
 • 700 a Ostrowski c sta sandomierski
 • 700 a Paoli Lorenzo c prokurator generalny Jezuitów
 • 700 a Peoldi N.
 • 700 a Peroni Nicolo
 • 700 a Petagna Partenio
 • 700 a Plichta Konstanty c kaszt. sochaczewski, sta gostyński
 • 700 a Powsiński Bartłomiej c szambelan papieski d (1568-1622)
 • 700 a Raduł Mihnea c hospodar wołoski d (1586-1626)
 • 700 a Roxas Bernard Sandoval de c kardynał Toledo
 • 700 a Rudnicki Szymon c bp warmiński d (1552-1621)
 • 700 a Rudomin Andrzej c jezuita d (1596-1631)
 • 700 a Sapieha Leon
 • 700 a Sapieha Lew c kanclerz lit. d (1557-1633)
 • 700 a Sapieha Paweł c kanclerz w. lit.
 • 700 a Scaglia Desiderio c kardynał Cremony d (1567-1639)
 • 700 a Serra Francisco
 • 700 a Sobieski Jakub c wda bełski i ruski, ojciec króla Jana III Sobieskiego d (1591-1646)
 • 700 a Spinelli Filippo c kardynał d (1566-1616)
 • 700 a Szyszkowski Marcin c bp krakowski d (1554-1630)
 • 700 a Tadino Giulio Cesare
 • 700 a Tarnowski Stanisław
 • 700 a Tryzna Marcin c sekretarz króla
 • 700 a Tyszkiewicz Teodor Skumin c podskarbi w. lit. d (1533-1618)
 • 700 a Tytlewski Maciej c opat lubiński poseł polski w Rzymie
 • 700 a Tytlewski Maciej c opat klasztoru benedyktynów w Lubiniu lubiński
 • 700 a Tytlewski Maciej c opat klasztoru benedyktynów w Lubiniu
 • 700 a Tytlewski Maciej c opat lubiński
 • 700 a Uszakowski
 • 700 a Vescovo di Ferminia
 • 700 a Wężyk Jan c proboszcz sandomierski kanonik krak.
 • 700 a Wiktoria della Rovere c księżniczka Urbino d (1622-1694)
 • 700 a Władysław b IV Waza c król Polski ; d 1595-1648)
 • 700 a Władysław b IV c (król Polski ; d 1595-1648)
 • 700 a Władysław Waza c książę d (1595-1648)
 • 700 a Władysław Zygmunt zob. Władysław IV Waza
 • 700 a Wołłowicz Jarosz [Hieronim] c podskarbi ziemski pisarz w. lit.
 • 700 a Wolski Mikołaj c marsz. w. kor. d (1553-1630)
 • 700 a Zebrzydowski Mikołaj c wda krak marszałek wlk. kor. d (1553-1620)
 • 700 a Żółkiewski Stanisław b kanclerz hetman wlk. kor. d (1547-1620)
 • 700 a Żółkiewski Stanisław c hetman i kancl. wlk. kor. d (1547-1620)
 • 700 a Żółkiewski Stanisław c hetman w. kor. kanclerz w. kor. d (1547-1620)
 • 700 a Żórawiński Stanisław
 • 700 a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 700 a Zygmunt b III Waza c (król polski ; d 1566-1632)
 • 700 a Zygmunt b III Waza c (król polski ; d 1566-1620)
 • 700 a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 700 a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 740 a Wyprawa królewicza Władysława na Moskwę
 • 740 a Testament Zygmunta III
 • 740 a Korespondencja posła francuskiego Herkulesa de Charnace ze Stanisławem Jabłonowskim hetmanem w. kor.
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a Instructio statuum et ordinum Terrarum Prussiae Dominis Nunciis suis ad instantiam Regni Comitia Generalia 1613 |Instructia posłom stanowa Pruskich na seym głowny Coronny s zjazdu Malborskiego roku 1613 na dzień 3 Decembris
 • 740 a List Zygmunta III króla Polski do Wołłowicza Jarosza podskarbiego ziemskiego lit. 1614
 • 740 a Miasta, zamki y osady Moskiewskie od Saydacznego iako przes dzikie polia idące wszedl w państwa Moskiewskie pobrane, spalone, wysieczone, ciągnącz pod stolice do krolewica Jegomości Władysława 1617
 • 740 a List Wężyka Jana opata mogilskiego do Rudnickiego Szymona bpa warmińskiego 1616
 • 740 a List Władysława Zygmunta królewicza Polski do senatorów koronnych i litewskich 1618
 • 740 a List Chrisostomo de Capranica bpa Ferminii 1623
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a Uniwersał króla Zygmunta III 1624
 • 740 a List Rudominy Andrzeja jezuity do Bokszy Pawła prowincjała litewskiego jezuitów 1624
 • 740 a Familia dworu Krola ktorem necessario na Kaszda Czwierc roku placzic trzeba
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a List Żółkiewskiego Stanisława do Łempickiego Jakuba sekr. w. kor. 1618
 • 740 a List Gembickiego Wawrzyńca abpa gnieżnieńskiego do Bokszy Pawła prowincjała litewskiego jezuitów 1620
 • 740 a List Cartillo Simone do Makowskiego Adama opata jędrzejowskiego 1620
 • 740 a Listy Juana Enriqueza presidente della Camera et commissario della doganna di Foggia al internunzio Adam Makowski opat jędrzejowski 1621
 • 740 a List Giovanniego Domenico Paoliniego do NN 1621
 • 740 a List Francesco Alentano do NN 1621
 • 740 a List Giovanniego Battisty Balbi i Pietro Marii Costy 1622
 • 740 a Mattia e Giovanni Noris 1621
 • 740 a List Capaty kard. do NN 1621
 • 740 a Ziemia Wieluńska. |Regestr obywatelow stanu slacheckiego Ziemie wielunskiy na Pospolitym Ruszeniu. Przez Samuela Jawornickiego pilnie popisany pode Lwowem 1621
 • 740 a Testament Zygmunta III króla Polski 1632
 • 740 a List Władysława Zygmunta królewicza polskiego do Gembickiego Wawrzyńca abpa gnieźnieńskiego 1618
 • 740 a Salomon Rugieri 1618
 • 740 a Instructia posłowi Kasprowi Kozielewskiemu gieźnieńskiemu, płockiemu y Lwowskiemu Canonicowi na sejmik Srzedzki woiewodztwom Poznańskiemu y Kaliskiemu Roku 1618 dana
 • 740 a List Żółkiewskiego Stanisława hetmana w. kor. do Łempickiego Jakuba sekretarza w. kor. 1618
 • 740 a List Mihnea Raduła hospodara wołoskiego do Żółkiewskiego Stanisława kanclerza w. kor. 1618
 • 740 a List Ciepielowskiego Stanisława sty starosielskiego do Tarnowskiego Stanisława
 • 740 a List Tarnowskiego Stanisława do Ciepielewskiego Stanisława sty starosielskiego 1618
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a Assecuratia pułkowi Marcina Kazanowskiego, w obozie pod Możajskiem 1618
 • 740 a Assecuratia Ryczerstwu wszystkiemu, w obozie pod Możajskiem 1618
 • 740 a Assecuratia Liszowczykom, z obozu pod Możajskiem 1618
 • 740 a List Nicolo Peroni do NN 1618
 • 740 a List Konaszewica Piotra hetmana wojska zaporoskiego do królewicza Władysława Zygmunta 1618
 • 740 a List Caputi Giovanniego dyrektora Casa della Foggia do NN 1618
 • 740 a Listy do Makowskiego Adama posła polskiego w Neapolu
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a Listy Ludovici Lodovico kard. do
 • 740 a List Kołudzkiego Szymona do NN 1622
 • 740 a List Opalińskiego Andrzeja bpa poznańskiego do NN 1623
 • 740 a Testamentum Sigismundi III Regis Poloniae 1623
 • 740 a Meinen lieben Sohn Vladislo Sigismundo Printzen in Polen vnd Schweden 1621
 • 740 a Listy do Gembickiego Wawrzyńca abpa gnieźnieńskiego
 • 740 a List Vialleschi Muzio do Tytlewskiego Macieja posła polskiego w Rzymie 1627
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a Listy Charnace Herkulesa de do Koniecpolskiego Stanisława hetmana w. kor. 1629
 • 740 a Listy Koniecpolskiego Stanisława do Charnace Herkulesa de 1629
 • 740 a List Torres? de kard. do Makowskiego Adama? posła polskiego w Neapolu 1631
 • 852 j BK 00292
 • 999 d 2017-03-05

Indeksy