[Kopie dokumentów z czasów panowania Zygmunta III i Władysława IV krolow polskich 1604-1634].

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00325
 • Kopie: Mf 504
 • Tytuł: [Kopie dokumentów z czasów panowania Zygmunta III i Władysława IV krolow polskich 1604-1634].
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: 896 s. 31x20 cm
 • Oprawa: Półskórek, 18 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • 1. "Votum [...] woiewody kiiowskiego, hetmana wielkiego koronnego [Stanisława Żółkiewskiego na sejmie 1616 roku]" k. 1-20
  • 2. "Votum [...] canclerza Wielkiego Xięstwa Lithewskiego [Lwa Sapiehy] s. 20-23
  • 3. "[Votum [...] podkanclerzego coronnego [Henryka Firleja] s. 23-25 [...] Takowego sczęscia dwa fundamenty zawsze kładli: Jeden z przyiazni sąsieckiey, a drugi z porządku domowego, dla tegoż wszystkie panstwa to warowały, iakoby przyiazń cale z postronnymi pany Zachowali [...]"
  • 4. "[Votum [...] podkanclerzego lithewskiego [Hieronima Wołłowicza] s. 27-29
  • 5. "[Votum [...] woiewody inowrłocławskiego [Jana Gostomskiego] s. 29-32
  • 6. "[Votum [...] woiewody ruskiego [Jana Daniłłowicza] s. 32-34
  • 7. "[Votum [...] pana gnieźnieńskiego [Andrzeja Przyjemskiego] s. 36-37
  • 8. "[Votum [...] pana zawichoiskiego [Jana Bogusza], pana biechowskiego [Piotra Firleja], pana sochaczewskiego [Konstantego Plichty] s. 38-39
  • 9. "[Votum [...] pana wyssogrodzkiego [Adama Kossobudzkiego] s. 39-40
  • 10. "[Votum [...] pana ciechanowskiego [...] [tylko kilkanaście słów] s. 40
  • 11. "Instructia [...] Stanisławowi Domarackiemu podstolemu lwowskiemu y Janowi Rudominie sekretarzowi y dworzanom JKMci [Zygmunt III] do żołnierzow smolenskich od Jeo Krol. Mci w Warszawie dnia XX miesiąca czerwca roku Pgo MDCXIII s. 45-48
  • 12. "Listy do [...] senatorow większych przed sejmikiem deputackim Warszawa 09.08. 1613 s. 48-49
  • 13. "Do [...] senatorow mnieyszych, Warszawa 26.08. 1613 s. 49-50
  • 14. "Instrukcja na sejmiki deputackie s. 50-54
  • 15. "Instructia X. Andrzeiowi Szołdrskiemu canonikowi gnieznienskiemu secretarzowi Jeo Kro. Mci [Zygmunta III] do [...] senatorow wilgopolskich w Warszawie dnia IX miesiąca sierpnia Roku Panskiego MDCXIII dana s. 54-55
  • 16. "Instructia [...] posłom naszym Laurynowi Drewinskiemu cześnikowi ziemie wołynskiey, [...] Samuelowi Ledechowskiemu pisarzowi ziemskiemu, krzemienieckiemu, [...] Stephanowi Sokolnickiemu, [...] Piotrowi Stęmpowskemu z electiey deputackiey w Łucku pro die IX Septembris [1613] odprawowaney do KJM [Zygmunta III] podanym dana s. 55-57
  • 17. "Respons posłom woiewodztwa wołynskiego z electiey deputackiey w Łucku 9a Septembris odprawowaney do JKM [Zygmunt III] posłanym dany w Warszawie dnia miesiąca roku 1613 s. 57-60
  • 18. "Vniuersał do woiewodztwa poznanskiego y kaliskiego z lustraciey srzedzkiey, Sroda 17.09. "1613 s. 60-62
  • 19. "Instructia [...] posłom do woyska stołecznego dana, dnia Ia Nouembris od rycerstwa brzeskiego, Brześć 01. 11. 1613 Podp.: Wacław Pobiedzinski marszałek imieniem woyska s. 63-64
  • 20. "Instructia JKMci [Zygmunt III] na seymiki powiatowe przed seymem w roku 1613 na dzien III Decembris złożonym" k. 65-70
  • 21. "Ad eosdem particulares conuentus in Prussiam [1613] s. 70-75 NB: W środzie 14. 11., w Kole 21. 11. 1613
  • 22. "Vniuersał przed tym seymem na seymiki, Dan w Warszawie dnia [...] miesiąca Roku Panskiego MDCXIII s. 75-77
  • 23. "Instructia [...] posłom Janowi Kropiwnickiemu, Woyciechowi Janczynskiemu do JKM [Zygmunta III] od woyska smolenskiego dana die 02 Octobris 1613. Podp.: Zbigniew Silnicki marszałek imieniem woyska smolenskiego s. 77-79
  • 24. "Respons rycerstwu smolenskiemu w Warszawie od JKM [Zygmunta III] d. 1 Nouembris Anno Dni 1613 s. 79-81
  • 25. "List do [...] senatorow przes X. Andrzeia Szołdrskiego secretarza KJM [Zygmunta III] posłany [1613] s. 81-83 Zawiadomienie o zwołaniu sejmu
  • 26. "Compendium articułow na seymikach powiatowych w Koronie namowionych, y posłom na seym walny obranym zleconych in Anno 1613 s. 83-92
  • 27. "Transactia ziem pruskich z zołnierzmi [?] smolenskimi. Datum et actum w Grudziądzu d. 5 Nouembris 1613. Podpisy: Ludwik z Mortąg woj. chełmiński, Kristoph Zawisza sędzia woyska smolenskiego, Stanisław Działynski woj. malborski, Adam Thoguburski z Thoguburna s. 92-95 Trzy województwa ziem pruskich uchwalają dla wojska smoleńskiego 93000 złotych, aby tylko powstrzymać je od wkroczenia w ich granice
  • 28. "Comput na zgodę z zołnierzem smolenskim co przydzie z woiewodztwa pomorskiego s. 95-97
  • 29. "Propositia JKM [Zygmunta III] na tymze seymie przes [...] kanclerza koronnego [Feliksa Kryskiego]", b.d. 03. 12. 1613] s. 97-101
  • 30. "Instructia na seym walny warszawski [...] posłom od woyska stołecznegodo KJM [Zygmunta III] dana we Lwowie s. 25 Nouembris 1613 [...] Victorowi Sciborowi, Samuelowi Maskiewiczowi, Piotrowi Białaczewskiemu, Wawrzyńcowi Paryszewskiemu s. 101-106
  • 31. "Instructia JKM [Zygmunt III] na seymiki relationum po powiatach [1613] s. 107-108
  • 32. "Votum [...] biskupa płockiego [Marcina Szyszkowskiego 1613] s. 109-120
  • 33. "[Votum [...] biskupa kuiawskiego [Wawrzyńca Gembickiego] s. 120-122
  • 34. "[Votum [...] arcibiskupa gnieznienskiego [Wojciecha Baranowskiego] s. 123-129
  • 35. "[Votum [...] arcibiskupa lwowskiego [Jana Zamoyskiego] s. 129-130
  • 36. "Instructia na seym walny warszawski [...] posłom Andrzeiowi Branickiemu pułkownikowi, Stanisławowi Dobraczyńskiemu deputatowi od woyska smolenskiego w Bydgoszczy dana dnia VII Decembris Ao 1613 Podp.: Zbigniew Silnicki marszałek imieniem woyska smolenskiego mp s. 131-134
  • 37. "[Votum [...] biskupa wilenskiego [Benedykta Wojny] s. 135-136
  • 38. "[Votum [...] biskupa poznanskiego [Andrzeja Opalińskiego] s. 136-137
  • 39. "[Votum [...] canclerza koronnego [Feliksa Kryskiego] s. 137-140
  • 40. "Gabriel Bethlen princeps Transyluaniae Regiae Maiestati [Sigismundo III]. Datum in ciuitate nostra Cibiniensi [Sabinów?] d. 3 Januaryÿ 1614 s. 143-144 Zawiadamia o objęciu władzy w Siedmiogrodzie i gotowości wysłania do Polski poselstwa w sprawach ważnych dla Polski i Węgier
  • 41. "Ad easdem a Sacra Regia Mtte [Sigismundo III] respons [Gabrieli Bethlen], Warszawa 06.03. 1614 s. 143-144 Gratuluje objęcia władzy i ma nadzieję, że dawna wolność zajaśnieje w całej prowincji
  • 42. "Literae Turcarum imperatoris [Ahmedi I] ad Regiam Maiestatem [Sigismundum III] per Aiuas czaussium missae, Konstantynopol, ok. 1614] s. 144-146 Skarga na kozackie napady, co nie jest w zgodzie z paktami o wzajemnej przyjaźni
  • 43. "Responsum [Sigismundi III] ad easdem Turcarum imperatoris [Ahmedi I] litteras, Warszawa 18.03. 1614 s. 146-149 Z posłem Andrzejem Górskim przybył czausz z listem, w którym sułtan domaga się zniesienia Kozaków, wzamian za to "Tatarzy nie napadną granic polskich, a w Mołdawii rządzić będzie wojewoda przez nas uznany
  • 44. "[Regni Sueciae deputati commissarii ad Sigismundum III Regem Poloniae], Actum in Aula Veltz die XX Januarÿ stylo veteri 1614. "Podp.: Gabriel Oxenstein haereditarius Baro in Moreley et Lindhel, Adam Schrapffer s. 150-151
  • 45. "Od commissarzow Bydgoskich [do króla Zygmunta III], Bydgoszcz 19.03. 1614 Podpisy s. 151-154
  • 46. "Instructia od nas do rad vrzędnikow ziemskich grodzkich y rycerstwa, slachty, obywatelow powiatu orszanskiego Wo Xa Littgo dana [...] posłowi naszemu [...] Mikołaiowi Boratyńskiemu stolnikowi orszańskiemu do [...] Zygmunta III], 26.02. 1614 s. 154-157
  • 47. Odpowiedź króla Zygmunta III], [1614] s. 157-160 [...] Szukaycie tego w Braciey, ktorym sami winę daiecie, ze was opuscili, bo szukaycie v tych, ktorym radzić o sobie zlecacie na seymie [...]
  • 48. "Do [...] senatorow oznaymuiąc o zamysłach tureckich y o conuocatiey w Lublinie, Warszawa 09.04. 1614 s. 160-161
  • 49. "List od [...] hetmana koronnego [Stanisława Żółkiewskiego] do krola [...] Zygmunta III], Żółkiew 09.04. 1614 s. 162-163
  • 50. "Od [...] commissarzow lwowskich [do króla Zygmunta III] po spaleniu confaederaciey zołnierskiey, Lwów 16.04. 1614 Podpisy komisarzy s. 163-165
  • 51. "Instructia dana [...] Andrzeiowi Olesnickiemu y [...] Janowi Gniewoszowi do [...] Zygmunta III] posłanym od rycerstwa woiewodztwa krakowskiego za złożeniem od JKM Pana naszego Mo seymiku w Proszowicach zgromadzonego pro die 24 Martii Ao 1614 Podp.: Stanisław Czykowski [Cikowski] podkomorzy ziemi krakowskiej, marszałek rycerstwa woiewodztwa krakowskiego
  • 52. "Do [...] senatorow na conuocatią w Warszawie listy wtore [krola Zygmunta III] po ponowie zamysłow tureckich, Warszawa 29.05. 1614 s. 169-170
  • 53. "Respons od [...] Zygmunta III [...] posłom woiewodztwa krakowskiego z seymu prossowskiego dany w Warszawie [1614] s. 170-171 Rachunki poboru podatków mają być przedstawione staroście sandomierskiemu, który "vstawą seymową do szafowania tych podatków" jest naznaczony
  • 54. "Respons [króla Zygmunta III [...] hethmanowi [Stanisławowi Żółkiewskiemu] na list pierwszy, b. d. [IV? 1614] s. 171
  • 55. "Do [...] Arcibiskupa Gnieznienskiego [Wojciecha Baranowskiego? król Zygmunt III 1614?] s. 171-172 Przesyła list Żółkiewskiego o grożącym Koronie niebezpieczeństwie tureckim. Prosi o radę "Jako temu zabiegać, do czego się wprzod rzucić rady i zdania Vprzejmości W. siągamy [...]"
  • 56. "Do [...] commissarzow bydgoskich z strony niebespieczenstwa [król Zygmunt III]", b.d. 1614?] s. 172 O tym samy grożącym Koronie niebezpieczeństwie
  • 57. "Do Commissarzow lwowskich o tymze [1614] s. 172-173
  • 58. "Do [...] deputatow tribunalskich za panem krakowskim [Januszem Ostrogskim] aby sprawy iego limitowali [1614] s. 173-174 Groźnym niebezpieczeństwem dla Rzeczp. jest "Vkrainna swawola kozacka". Na Ukrainę powinna pojechać komisja "senatorow y ludzi przednieyszych kraiow tanecznych", z tych Janusza Ostrogskiego [...]" do odprawienia tey Commissiey przes list nasz vżylismy [...]"
  • 59. "Do pana krakowskiego [Janusza Ostrogskiego] aby się commissiey z Kozaki podiął [1614] s. 174-175
  • 60. "Do Michała Wisniowieckiego aby ku granicy moskiewskiey ruszył [król Zygmunt III 1614] s. 175-176
  • 61. "Vniuersał [...] commissarzow lwowskich o rosprawie z confae [de] raty do grodow podany, Lwów 27.04. 1614 s. 176-180
  • 62. "Vniuersał do woiewodztwa podolskiego y innych vkrainnych starost, aby obmyślali bespieczenstwo, Dan w Warszawie [1614] s. 180-181
  • 63. "Vniuersał do Pruss na zbieranie wybrancow, Warszawa [1614] s. 181-182
  • 64. "Recognitia zołnierzow smolenskich na odebranie zupełney zapłaty od commissarzow [IV 1614] s. 182
  • 65. "Assecuratia tychze na spokoine się roziachanie z gromad po zapłacie bez voisku, Bydgoszcz 29.04. 1614 s. 182-183
  • 66. "Do woiewody bełskiego [Stanisława Włodka] z strony obrony Halicza [1614] s. 183 Ze względu na grożące niebezpieczeństwo tureckie "Zamki vkrainne mieć w ostroznosci na wszelakie przypadki"
  • 67. "Vniuersał o gotowości do pospolitego ruszenia napominaiąc, Warszawa V 1614 s. 184-185
  • 68. "Respons KJM [Zygmunta III] na dziękowanie [...] Zbigniewa] Silnickiego marszałka confaeratiey Smolenskiey za zapłatę wziętą [1614] s. 185-187
  • 69. "Instructia od nas vrzędnikow ziemskich, grodskich y wszytskiego rycerstwa slachty obywatelow ziemie zmudzkiey [...] posłowi naszemv [...] Jerzemu Dowgiatowi do Jeo Kro. Mci [Zygmunta III], Rossienie 22.04. 1614 s. 187-189
  • 70. "Respons na to poselstwo [Zygmunta III 1614] s. 189-191
  • 71. "Od [...] hetmana koronnego [Stanisława Żółkiewskiego] list wtory, Żółkiew 22.05. 1614 s. 191-192 Pisma nie notują
  • 72. "List cesarza tureckiego [Ahmeda I] do KJM [Zygmunta III], 14.04. 1614 s. 192-194 Skargi na napady kozackie i na udzielanie schronienia w granicach polskich pobitego Szahim gireja
  • 73. "Instructia [...] posłom do KJM [Zygmunta III] na vkazowaniu pod Pokrzywnicą pro d. 1. May od Ich Mci PP senatorow y rycerstwa woiewodztwa sendomirskiego obranym: to iest Alexandrowi Piotrowi Tarłom, wojewodzicowi lubelskiemu, Piotrowi Gruszczyńskiemu, Mikołaiowi Gniewoszowi starościcowi liatowickiemu Macieiowi Pękosławskiemu, Krysztoffowi Parzniewskiemu, Seuerinowi Białczewskiemu dana. Działo się 1 maia 1614 Podp.: [Jan Zbigniew] Ossoliński woiewoda sendomirski, Sebastian Ligęza imieniem Koła rycerskiego s. 195-196
  • 74. "Respons na thę instructią tymze [...] posłom [1614] s. 196-198
  • 75. "Responsum ad praecedentes Turcarum imperatoris [Ahmedi I] literas a SRMte [Sigismundo III], Warszawa 08.06. 1614 s. 198-200 Polska, zresztą jak sam sułtan, znosi Kozaków niechętnie. Jeśli jednak napadają oni na ziemie sułtańskie, mależałoby również powstrzymać Tatarów od grabieży ziem polskich
  • 76. "Ad suprem Bassam [...] cancellarii Regni nomine. Podpisany: Felix Kriski Regni Poloniae Cancellarius, Warszawa 08.06. 1614 s. 203-205 W sprawie jak wyżej
  • 77. "Od [...] hethmana coronnego [Stanisława Żółkiewskiego do króla Zygmunta III], Dan w Barze 12.06. 1614 Podp.: Stanisław Żółkiewski woiewoda kiiowski s. 205-210
  • 78. "Vniuersał tegosz [...] hetmana [Stanisława Żółkiewskiego], Dan w Barze 13.06. 1614 s. 210-211
  • 79. "Do P. krakowskiego [Janusza Ostrogskiego?] o opatrzeniu bespieczenstwa Ukrainy" b.d. s. 211-212
  • 80. "List do podstarościego Chmielnickiego" b.d. s. 212
  • 81. "Comissia Ie[go] K[rólewskiej] M[oś]ci do Kiiowa na poskromienia Kozakow posłana", Dan w Warszawie 15.03.1614 s. 212-215
  • 82. "Vniuersał do woiewodztw ukrainnych aby się pod sprawę P. Heth[ma]na Coron. kupili ludzie rycerscy", Dan w Warszawie 13.07.1614 s. 215-216
  • 135. "Instructia [...] posłom od woyska pod Moskwą miastem stolicznym przy Dimitrze impositorze bendącego do KJM [Zygmunta III] pod Smolenskim obozem leżącego dana [1609] s. 390-394
  • 136. "Respons słowny przes [...] Sczesnego Kryskiego podkanclerzego koronnego imieniem JKM [Zygmunta III] tymze [...] posłom od ricerstwa zpod stolice moskiewskiey dani in castris ad Smolenscum sitis 1609 s. 394-395
  • 137. "Respons publiczny posłom rycerstwa pod Moskwą na ten czas bendącego od KJM [Zygmunta III] z obozu pod Smolenskiem na pismi dany y publice czytani dnia 25 [26] miesiąca Nouembris Anno Domini 1609 s. 395-400
  • 138. "Copia listu od Maryny Mniszchowny carowy moskiewsky do KJM [Zygmunta III], Dan z obozu pod stolicznym miastem Mosgwą die 16 Januarÿ 1610 s. 400-401
  • 139. "Copia listu teyze carowy ktory w mieskaniu swym w obozie pod stolicą Moskwą tego dnia ktorego do impositora iachała na stole zostawiła [16.02. 1609] s. 402-404
  • 140. "Copia listu [...] Aleksandra Gąsiewskiego starosty wieliskiego pod niebytność [...] Stanisława] Żółkiewskiego hetmana polnego koronnego woyska KJM [Zygmunta III] na Moskwie miescie y zamku stolicznem bendącego gubernatora f[eria] 06 Aprilis 1611 z stolice do KJM o spaleniu stolicznego miasta Mosqwy przes naszych pod Smolensk pisanego. Osobna cedula w tymze liscie do KJM włożona od P. Gąsiewskiego s. 404-408
  • 141. "Respons od ricerstwa połku [...] Aleksandra] Zborowskiego dnia w Sokalu 28 Julÿ [...] woiewodzie Kyowskiemu, hetmanowi polnemu koronnemu [Stanisławowi Żółkiewskiemu], [...] Janowi Daniłowiczowi castellanowi lwowskiemu, Adamowi Sieniawskiemu podczaszemu, Jerzemu Zbarawskiemu krayczemu koronnemu, Januszowi Poryckiemu, Aleksandrowy Bałabanowy, Stephanowy Snopkowskiemu rotmistrzom Pawłowy Praszkowskiemu KJM [Zygmunta III] A. 1612 Podp.: Jozeph Cieklinski marszałek woyska stołecznego s. 408-411
  • 142. "Copia listu od stanow moskiewskich do [...] panow koronnych y W. X. Litt. in Anno Millesimo [sexcentesimo] tredecimo pisanego przes poslinka swego do Warszawy pod bitnosc KJM [Zygmunta III] przesłanego. Pisany w stolicznym zamku Moskwie roku od stworzenia swiata 7121 miesiąca marca dziesiątego dnia s. 411-431
  • 143. "Copia listu Pawła Rudzkiego połkownika woyska KJM [Zygmunta III] w Wiazmie bendącego do Dimitra Trubeckiego i Dimitra Pożarskiego Moskwicinow woyska nieprzyiacielskiego directora tegosz czasu z Wiazmy pisanego Dimitrowy Trubeckiemu, Dimitrowy Pozarskiemu [1613] s. 431-438
  • 144. "Progress potrzeby z Mosqwą pod Kłuszynem in Anno 1610 d. 4 Julÿ za szczesliwego panowania Zygmunta III sczesliwie odprawioney za przewagą [...] Stanisława Żółkiewskiego woiewody kyowskiego, hetmana na ten czas polnego koronnego s. 439-446
  • 145. "Instructia [...] posłom [...] Mikołaiowi Strusiowy staroscie chmielnickiemu, [...] Stanisławowi] Żółkiewskiemu, [...] panu czechowskiemu [Mikołajowi Ligęzie] y inszym do krola JM [Zygmunta III] pod Smolensk po wygrani bitwie znaczny z Mosquą pod Kluszynem od [...] hetmana y ricerstwa wszytkiego dana [1610] s. 447-448
  • 146. "Respons [...] Sczesnego Kryskiego podkanclerzego na ten czas koronnego w obozie krola JM [Zygmunta III] pod Smolenskiem na przemowę pp posłow od [...] hetmana [Stanisława Żółkiewskiego] y ricerstwa do krola JM pod Smolensk posłanych zaras po otrzymanym 4 Julÿ pod Kłuszynem z Moskwą znacznym zwycięstwie Anno 1610 s. 448-451
  • 147. "Progres dobicia zamku smolenskiego przez krola [...] Zygmunta III] pod tym ze zamkiem obecznie z woyskym nimal przes dwie liecie obozem leżącego A. 1611 d. 13 Junÿ s. 451-456
  • 148. "Copia listu krola JM [Zygmunta III] de data z Mosqwy Fiederowska do [...] Mikołaja Krzysztofa] Radzywila woiewody wilynskiego strony czasu seymowy naznaczonego y obmyslienia pilnych Rzeczyposlitey potrzeb, Dan z Fiedorowska dnia XXX Mca Nouembra MDCXII s. 456-463
  • 149. "Copia listv do krolowy [...] Konstancji] od [...] Wojciecha] Baranowskiego arcibiskupa gnieznienskiego in Decembre do Wilna wyszlanego Anno Domini 1612 pod bitnosc krola [...] Zygmunta III] w Mosqwie s. 464-467
  • 150. "Instructia od ricerstwa smolenskiego na seym walny warszawski [...] posłom Krysztophowy Oliedzkiemu pułkownikowy Romianowy Wechadłowskiemu deputatowy Janowi Pokrzywnickiemu porucznikowy Adamowy Tagoborskiemu, Janowy Garkowskiemu, Stanisławowy Smiatance, Stanisławowy Snopkowskiemu, Janowy Gniewoszowy towarzyszom dana [14.08] in Anno 1613. Podp.: Zbigniew Silnicky marszałek imieniem ricerstwa WKM smolenskiego s. 467-479
  • 151. "Respons tymze [...] posłom od krola [...] Zygmunta III] na tymze seymie na pismie dany [XII 1613] s. 480-484
  • 152. "Instructia na seymik Prusky do Grudziądza [...] Stanisławowy Dzialinskiemu dworzaninowy krola JM [Zygmunta III] w Warszawie dnia XII miesiąca kwietnia dana Roku MDCXIII s. 485-488
  • 153. "Summa poselstwa s ktorym [...] commissarze ze Lwowa przysłali do krola [...] Zygmunta III] staroste trembowelskiego die 23 Septembris do Warszawy Anno 1613 s. 488-490
  • 154. "Copia listu od [...] Stanisława] Żółkiewskiego woiewody kyewskiego hetmana polnego koronnego do KJM [Zygmunta III] pisanego, Żółkiew 31.03. 1614 s. 490-492
  • 155. "Instructia od ricerstwa smolenskiego na seym walny koronny ktory die quarta Decembris in anno 1613 [w] Warszawie trzy niedzieleex consensu ordinum trwaiący na summe zołnierzowy pominionemu smolenskiemu sconfederowanemu zapłatę złozony odprawowany był etc. Podp.: Zbigniew Silnicki marszałek imieniem woyska smolenskiego s. 493-499
  • 156. "Copia listu do [...] commissarzow litewskich od woyska stołecznego połku [...] Aleksandra] Zborowskiego ze Lwowa pisanego [1613] s. 499-503
  • 157. "Copia listu do cesarza [Macieja] od KJM [Zygmunta III] po zwroceniu się [...] Andrzeja] Lipskiego ktory w legatiey od KJM do cesarza iezdzieł Anno 1613 s. 503-505
  • 158. "Copia listu cara tureckiego [Ahmeda I] przes czausza KJM [Zygmunta III] sub finem Julÿ in Anno 1613 do Warszawy przysłanego, Konstantynopol VII 1613 s. 506-510 O krzywdach wyrządzonych ze strony polskiej, o pomaganiu Konstantemu Mohyle, który uciekł do królestwa polskiego z "boiarami swemi [...] y tam mieszkaią, do tego wołoskiemu panstwu zamky nalezące mianowycie Chocym iest w rękach do tego czasu narodu polski O krzywdach wyrządzonych ze strony polskiej, o pomaganiu Konstantemu Mohyle, który uciekł do królestwa polskiego z "boiarami swemi [...] y tam mieszkaią, do tego wołoskiemu panstwu zamky nalezące mianowycie Chocym iest w rękach do tego czasu narodu polskiego [...]"
  • 159. "Respons od krola [...] Zygmunta III] na list wezyrow przes czausza tureckiego dany [1613] s. 510-513 W sprawie jak wyżej
  • 160. "Copia listu od cesarza tureckiego [Ahmeda I] do krola [...] Zygmunta III] in Anno 1614 przes czausza przysłanego in Marcio, Konstantynopol III 1614 s. 514-517 Królestwu polskiemu ani za naszych czasów, ani za przodków naszych nic nie zagrażało, pakty zawarte były przestrzegane, a jednak granice tureckie były niepokojone, grabione przez Kozaków Królestwu polskiemu ani za naszych czasów, ani za przodków naszych nic nie zagrażało, pakty zawarte były przestrzegane, a jednak granice tureckie były niepokojone, grabione przez Kozaków
  • 161. "Respons od krola [...] Zygmunta III] na tenze list dany Warszawiae 1614 die 18.03. s. 517-523 Wrócił poseł Andrzej Górski z listem od sułtana, w którym domaga się on zniesienia Kozaków, a za to Tatarzy nigdy nie napadną na granice polskie Wrócił poseł Andrzej Górski z listem od sułtana, w którym domaga się on zniesienia Kozaków, a za to Tatarzy nigdy nie napadną na granice polskie
  • 162. "List od ceasarza tureckiego [Ahmeda I] die septima Septembris w ktorym zwiczainy tituł KJM [Zygmuntowi III] oddawszy w te słowa pisze, Konstantynopol 07.09. 1614 s. 524-528
  • 163. "Respons KJM [Zygmunta III] na ten list cesarza tureckiego [Ahmeda I] [1614] s. 528-532
  • 164. "List od wezyra do KJMci [Zygmunta III], Na polach Sylistryjskich [1614] s. 532-535 Dopóki Kozacy nie zostaną zniszczeni i póki zamek nie będzie zbudowany, "poty poddany y ludzie CJM pokoiu y odpoczinku miec nie będą [...]" Dopóki Kozacy nie zostaną zniszczeni i póki zamek nie będzie zbudowany, "poty poddany y ludzie CJM pokoiu y odpoczinku miec nie będą [...]"
  • 165. "Copia listu od [Stefana] Tomsze hospodara wołoskiego do [...] Henryka] Firleia podkanclerzego koronnego, Tehinia 06.09. 1614 s. 535-536 Prosi o ułatwienie jego posłom audiencji u krola, którym poruczył przekazać "sieła rzeczy" Prosi o ułatwienie jego posłom audiencji u krola, którym poruczył przekazać "sieła rzeczy"
  • 166. "Copia przetłomaczoego listu tatarskiego [Dżanikbekgireja] do KJM [Zygmunta III] die 6 Octobris Anno 1615 do Warszawy przesłanego przes [...] Matiszkę slachcica vkrainnego z wiezienia wypusczonego s. 537-538 Chełpi się z udanego napadu na Polskę
  • 167. "Copia listu od [...] hetmana polnego koronnego [Stanisława Żółkiewskiego] do KJM [Zygmunta III] o pogromie [Stefana] Tomsze hospodara wołoskiego pisanego, Żółkiew 6. 12. 1615 s. 538-543 NB: Pisma nie notują
  • 168. "Instructia od nas rad, vrzędnikow ziemskych grockich y ricerstwa sliachty obywatelow powiatu orszanskiego WXLitt. dana [...] posłowy naszemu [...] kniaziu Mikołaiowi Boratynskiemu stolnikowy orszanskiemu do JKM [Zygmunta III] in Anno 1614 in Aprili s. 543-549 Uskarżają się, że mimo uchwalenia piątego poboru "z granic naszych nic przy nas nie zostawało iedno samo niebespieczenstwo nas samych y maiętnoscy naszych", wojska bowiem, które opusciły Wiaźmę i Smoleńsk, były osłoną ich granic.
  • 169. "Respons obywatelom powiatu orszanskiego od KJM [Zygmunta III] Warszawie dany [04. 1614] s. 549-555 Że opuściło ich wojsko, nie w tym wina króla, ale ich samych, gdy bowiem mieli żołnierzom zapłacić, bardzo się na to skarżyli
  • 170. "Copia listu załosnego od oblezencow smolenskych od [...] Jerzego] Sczuckiego capitana smolenskiego do [...] hethmana litewskiego Jana Carola Chodkiewicza die 13.06. 1614. Datum w Smolensku die 13.04. 1614. Podp.: Jerzy Sczucki cap. smol., Jan Krechy KJKM, Alex. Kamiensky KJKM y wszytko insze rycerstwo ktorzy na Smolensku są w oblezeniu niesłychanym s. 555-559 Narzekają na głód "nad moznosc natury ludzkiey", czekają pomocy, nie wierzą "Językom nieprzyiacielskim, ktorzy co godzina upadku Smolenska czekają [...]"
  • 171. "Copia listu [do] pana krakowskiego [Janusza Ostrogskiego] od krola JM [Zygmunta III], Warszawa 15.06. 1614 s. 559-561 Król prosi, aby z garstką wojska kwarcianego połączył się z Żółkiewskim "tym snadnieyszy dac będzie mogł nieprzyiacielowi temu odpor. Odniesiesz stąd uprzejmość W. niesmiertelną z miłoscy ku oyczynie sławę [...]"
  • 172. "Instructia [...] Andrzeiowy Szułdrzkiemu secretarzowy JKM [Zygmunta III] y posłowy na seymik deputacky do Srzody w Warszawie dnia XX Mca sierpnia Roku MDCXIV dana s. 561-568 Media y rozne sposoby tak na vleczenie vrazow prywatnych Rzeczyp. iako też y na oddalenie postronnych niebespieczenstw [w] Oyczyznie naszi zachodzących od [...] senatorow na seymie walnym warszawskim roku 1623 26 Januarii podane
  • 173. "[Votum ... Wawrzyńca] Gembickiego arcibiskupa gnieznienskiego s. 569-571 Przyczyny konfederacji żołnierskich, sprawy tureckie, tatarskie i kozackie, inflanckie
  • 174. "Zdanie [...] Eustachego] Wołowicza biskupa wilenskiego s. 571-572 "Sposoby aby zołnierz był in militari disciplina zatrzymany", Inflanty, Moskwa
  • 175. "Media [...] Jana] Kuczborskiego [biskupa chełmińskiego] s. 573 "Na zatrzymanie zołnierza in officio"
  • 176. "[Votum] pana krakowskiego [Jerzego Zbaraskiego] s. 573-574 O konfederacjach wojskowych
  • 177. "Puncta [...] podkancerzego [koronnego Wacława Leszczyńskiego] s. 574-577 Konfederacje wojskowe, sprawy kozackie, "moneta jest fundamentum Reipublicae"
  • 178. "Przemowa woiewodzica lubelskiego, marszałka poselskiego [Jakuba Sobieskiego] do krola [...] Zygmunta III przy witaniu 24.01. 1623] s. 577-578 krótki fragment
  • 179. "Processus confaederationis per nuntios Regni in conuentu generali Varschaviensi Anno Domini 1606 senatui propositus s. 579-588
  • 180. [Uniwersał sejmiku głównego małopolskiego w Korczynie z 23 lutego 1606 roku o zjednaniu się w Stężycy na 9 kwietnia 1606 roku]. Brak podpisów, data 13.02. s. 589-590
  • 181. Diariusz sejmu zwyczajnego w Warszawie 7.03.-18.04. 1606]. Deliberationis comitiorum te beły capita s. 590-616 NB: zaczyna się od 12.02 - do 11.04. 1606
  • 182. "Respons krola [...] Zygmunta III] na artikuły poselskie s. 616-628
  • 183. Rozdawanie urzędów 31.03. 1606] s. 629-634 Listy Mikołaja Zebrzydowskiego wojewody krakowskiego do króla Zygmunta III w sprawie małżeństwa z Konstancją księżniczką austriacką
  • 184. "List Mikołaja Zebrzydowskiego do króla Zygmunta III w tejże sprawie", b.d. 1604] s. 634-635
  • 185. "[Mikołaj Zebrzydowski do Zygmunta III w tejże sprawie, Lanckorona 19.07. 1604] s. 635-636
  • 186. "[Mikołaj Zebrzydowski do Zygmunta III o zachowanie praw i wolności szlacheckich, b. m. d. 1606] s. 636-640
  • 187. "[Mikołaj Zebrzydowski do Zygmunta III w sprawie małżeństwa] s. 640-642
  • 188. "[Mikołaj Zebrzydowski do Zygmunta III w sprawie małżeństwa] s. 642-645
  • 189. "[Mikołaj Zebrzydowski do Zygmunta III] "strony przybycia na wesele" s. 645
  • 190. [Mikołaj Zebrzydowski do Zygmunta III w sprawie małżeństwa], Sokal 6.08. 1605 s. 645-652
  • 191. Mikołaj Zebrzydowski do Zygmunta III, b. m. d. 1605] s. 652-654
  • 192. [Mikołaj Zebrzydowski do Zygmunta III], Skawina 23.02. 1606 s. 654-655 w sprawach bieżących
  • 193. Mikołaj Zebrzydowski do Zygmunta III, b. m. r. 1606?] s. 655 tłumaczy się ze swego postępowania
  • 194. Mikołaj Zebrzydowski do Zygmunta III, b. m. d. 1606] s. 655-664 sprawy rokoszowe; NB: w rękopisie dalszy ciąg listu jako: Conclusia tego pisma s. 660-664
  • 195. "Jus Regum et Regni Poloniae in Ducatum Prussiae [1220-1605] s. 669-704
  • 196. "[Jus Regum et Regni Poloniae in Ducatum Prussiae 1228-1605] s. 705-733 "Cum multa agitari scriptitarique uideamus in causa Prussiae ab [...] Electoris Bradenburgensis [???] studiosis, nunc etiam recenter statu causae pro parte suae Illstris [???] in vulgus sparso, turpe sane esset silere eos, qui se eo in negotio studiosos Reipublicae profitentur [...]"
  • 197. NN [Feliks Kryski kanclerz koronny?] principi Dno Nasshoph bassae [...] Turcarum imperatoris [Ahmedi I] supremo vesiro Dno et amico observantissiomo, Warszawa VI 1614 s. [???] Dziwi się, że biorąc pod uwagę długoletnią przyjaźń z Turcją, doradza sułtanowi wojnę z Polską spowodu Kozaków
  • 198. Pochwała rządów króla Zygmunta III, szczególnie zaś wojny z Moskwą. Ad mandatum SRM proprium] s. 739-751
  • 199. "Marchio Brand [enburgensis] Joachimus Fridericus Regiae Maiestati Sigismundo III] de feudo Prussico sibi concedendo, Kolonia nad Szprawą 24. 12. 1605 s. 755 Wysyła w tej sprawie posłów: Weidigo Reimar Gantz liber baro in Putlitz, Izaak Kracht, Krzysztof Benkendorff wicekanclerz, Joachim Hübner
  • 200. "Responsum SRM [Sigismundi III] ad easdem literas electoris [Joachimi Friderici], Warszawa 09.03. 1605 s. 755-756
  • 201. Odpowiedź Zygmunta III dana posłom elektora Joachima Fryderyka. Warunki ustalenia sukcesji brandenburskiej] s. 756-761
  • 202. "Responsum ad easdem literas ad imperatoris Turcarum [principem], Warszawa [1605] s. 761-762
  • 203. "Instructio [...] Jacobo Sczepanski SRM [Sigismundi III] aulico et capitaneo Mirachouiensi ad conuentum Mariaeburgensem data Anno MDCXV die mensis Aprilis, Datum Cracouiae die mensis Aprilis s. 762-764 Poseł omawia wszystkie niebezpieczeństwa zagrażające Polsce, król jednak [...] "non cessat modos et rationes conquirere quibus ea pericula propulsaret, et saluti ac incolumitati communi patriae nostrae contulerit [...]" s. 762-764
  • 204. "Responsum a Regia Maiestate [Sigismundo III] Turcarum imperatori [Ahmedo I], Kraków 27.06. 1606 s. 764-765 Sprawa Stefana Boczkaja, który przy pomocy Porty został królem Węgier
  • 205. "Literae ad Turcarum imperatorem [Ahmedum I] per [...] Abrahamum] Krzewski internuncium [...] Sigismundi III] missae, Kraków 13.06. 1606 s. 765-766 Król wyraża nadzieję, że sułtan zrobi wszystko, aby z sąsiednich Węgier zamieszki nie przeniosły się w granice Polski
  • 206. "Responsum [...] principis Vladislai legatis Stephani Bockai [1605] s. 766 Książę Władysław przesyła pozdrowienia i życzenia dobrego sąsiedztwa
  • 207. "Responsum iisdem legatis a Regia Maiestate [Sigismundo III] datum [1605] s. 766-767 W sprawach Węgier powinni niezwłocznie zebrać się komisarze obu stron, mężowie poważni i senatorzy, aby je wzajemnie i przyjaźnie omówić i ułożyć
  • 208. "Literae Regiae Maiestatis [Sigismundi III] ad Stephanum Boczkai, Kraków 03.07. 1605 s. 767 Posłow pilnie wysłuchał. Z niepokojem przyjął wiadomość o ciężkim stanie Węgier, co grozi klęską chrześcijaństwu i związkom z dynastją Jagiellonów. Król obiecuje pośrednictwo Posłow pilnie wysłuchał.
  • 209. "Rudolpho Romano imperatori SRM [Sigismundus III], Kraków 16.02. 1607 s. 767-768 Wspomina o pośrednictwie w sprawie Boczkaja, cesarza zaś prosi "vt ad perniciosissimos istos toti christianitati motus clementia potius et consilio sedandos quam armis et bello uindicandos animum adicere velit [...]"
  • 82a. "Do pana sendomirskiego [Krzysztofa Szydłowieckiego] od KJM [Zygmunta III], [Warszawa] 15.08. [1614] s. 216-219 Odpowiedź na list, wojna z Moskwą za radą senatu i stanów koronnych."[...] Pobłogosławił P. Bóg pracy naszey w szerokich tych tam panstwach nie tylko odziskane prouincie do Korony należące, ale tesz daleko pomknione granice [...]"
  • 83. "Poselstwo od deputatow tribunalskich do KJM [Zygmunta III] w Lublinie na sądach głownych tribunalskich 26.07. 1614 s. 219-222 W obronie sądów trybunalskich
  • 84. "Respons od KJM [Zygmunta III] na to poselstwo", b.d. 1614] s. 219-222 [???] Król nie zamierza znosić żadnych praw. Chodzi tylko o prędkie zażegnanie tych niebezpieczeństw "ktore poganin knował Rzpltey i państwu JKM [...] Dla ktorych niebespieczeństw y do tego było przyszło, że pierwsze wici za dwoie wyniść musiały, bo iuż o skorę Rzpltey szło [...]"
  • 85. "Instructia JKM [Zygmunta III [...] Andrzeiowi Szołdrskiemu na sejmik deputacki do Srzody [we wrześniu 15? 1614 r.] s. 224-228
  • 86. "Poselstwo ziazdu łomziemskiego z strony electiey sędziego do KJM [Zygmunta III], Łomża 6. 10. 1614 s. 228-229 Uskarżają się, że "Jusz od niemałego czasu będąc bes vrzędu pisarskiego, a wielkie incommoda y niewczasy ponosząc [...]" proszą, aby jednego z kandydatów wybranych na przeszłej elekcji zaaprobował na sędziego ziemskiego
  • 87. "Respons od JKM [Zygmunta III] na to poselstwo, Warszawa 12. 10. 1614 s. 229-230 "Niech stanie elekcja w takim iakie prawo opisało porządku. Krol [...] napomni [...] woiewodę mazowieckiego, aby elekcją niemieszkanie złożył [...]"
  • 88. Instrukcyja do KJM od nas senatorow, urzędnikow wielgopolskich pozanskiego [???] i kaliskiego wojewodztwa na sejmik srzedzki elekcji deputacki na dzień 15 Septembris 1614 zgromadzonych [...] Kasprowi Zebrzydowskiemu [i] Adamowi Grodzickiemu posłom naszym dana. Podp. Stanisław Rudnicki marszałek sejmiku za zleceniem wszystkich] s. 230-233
  • 89. "Respons od KJM [Zygmunta III] s. 233-234
  • 90. "Instructia [...] Janowi Sierakowskiemu cześnikowi podolskiemu, posłowi naszemu electiey deputackiey woiewodztwa podolskiego do KJM [Zygmunta III] posłanemv. Podp. Adrian Jaczimirski podczaszy podolski y marszałek na ten czas Koła Rycerskiego [1614] s. 234-235
  • 91. "Respons posłom woiewodztwa podolskiego [1614] s. 236-237
  • 92. "Instructia posłom hospodara wołoskiego [Stefana Tomży [...] Jerzemu Baliszowi podkanclerzemu y Szęnczy przykałabowi chocimskiemu naszym wiernym do [...] JKM [Zygmunta III]. Datum ex castris nostris in campis Tehinae positis d. 6.09. 1614 s. 239-241 "Prosić tesz maią vniżenie o Chocim oyczyznę własną" oraz "aby z łaski swey miłościwey JKM raczył go przywrócić do państw mołdawskich [...]"
  • 93. "Na poselstwo [...] Stefana Tomsze woiewody y hospodara ziem mołdawskich taki okaz JKM [Zygmunta III] posłom iego rozkazał dać raczył, Warszawa 23. 10. 1614 s. 239-241 [str. bł.???] Król powołuje się na dawne "spokoyne sąsiedztwo" i tego też król oczekiwał, ale zamiast starać się o "zatrzymanie pokoiu miedzy JKMcią a cesarzem JM tureckim, insze o zamysłach iego wiadomości dochodziły [...]"
  • 94. "Od [...] hethmana lithewskiego [Jana Karola Chodkiewicza] do KJM [Zygmunta III], Lachowice 23. 10. 1614 s. 241-242
  • 95. "Respons [króla Zygmunta III [...] hethmanowi lithewskiemu", b.d. Warszawa 28. 11. 1614] s. 242-243
  • 96. Król Zygmunt III do NN], b. m. d. s. 243 Dziękuje za wiadomości "o rzeczach y niebespieczenstwach vkrainnych" przekazane przez starostę zygwulskiego Stanislawa Diabła Stadnickiego
  • 97. "Do X arcibiskupa gnieznienskiego y biskupa kuiawskiego [Wojciecha Baranowskiego] przez [...] Andrzeja] Szołdrskiego s. 243-244 O objęciu stolicy carskiej przez Michała Fiodorowicza
  • 98. "Do starosty orszańskiego [król Zygmunt III, Warszawa 1614] s. 244 "Barzo dobrze się stało, że te listy przeszły do ręku W. J. potrzebne wiadomości naszey, y na ktorych odkryciu nam y Rzpltey należeć może [...]"
  • 99. "Do [...] woiewody łęczyckiego [Adama Sędziwoja Czarnkowskiego] o inquisitią strony zburzenia zboru ewangelickiego w Poznaniu [12.06. 1614] s. 244-245
  • 100. "Vniuersał od [...] hethmana coronnego [Stanisława Żółkiewskiego] po Rusi i Podolu rozesłany, ktorym o kupach swawolnych przy Domnie [Elżbiecie Hieremiowey] zebranych oznaymuie, Kamionka 7. 11. 1615 s. 245-247
  • 101. "Confaederatia slachty ruskiey przeciwko tymze kupom swawolnie zebranym na ziezdzie lwowskim opisana, Lwów 26. 11. 1615 s. 249-249 [???]
  • 102. "Poselstwo z woiewodztwa podolskiego po incursiey tatarskiey przez [...] Siekierzyńskiego do króla [Zygmunta III] b. m. d. [1615] s. 249-252
  • 103. "Deliberatoriae o seymie w roku 1616, Warszawa 15. 12. 1615 s. 254-256
  • 104. "Od [...] hethmana coronnego [Stanisława Żółkiewskiego] po pogromie Thomsze woiewody wołoskiego list do krola [...] Zygmunta III], Żółkiew 6. 12. [1615] s. 254-256
  • 105. "Deliberatoriae. [Król Zygmunt III do biskupa NN] s. 261
  • 106. "Instructia na seymiki powiatowe przed seymem w roku 1615 na dzień XII Februarÿ w Warszawie złożonym, [Warszawa 18. 11. 1614] s. 261-275
  • 107. "Do [...] senatorow większych przed sejmikami, Warszawa 20. 11. 1614 s. 275-276 "[...] Cisnie nas w domu rozpuszczona [...] swawola, znieważanie praw y zwierzchnosci, iusz y naiwyzsza władza dostoienstwa naszego nie ma swey powagi, nie ma senath powinnego poszanowania [...]"
  • 108. "Propositia [...] Zygmunta III] na tym ze seymie [12.02. 1615] s. 277-287
  • 109. "Votum [...] arcibiskupa gnieznienskiego [Wojciecha Baranowskiego] na propositią JKMci [Zygmunta III] [1615] s. 287-302
  • 110. "Votum [...] canclerza koronnnego [Feliksa Kryskiego 1615] s. 302-307
  • 111. "[Votum [...] woiewody poznańskiego [Jana Ostroroga] s. 307-312
  • 112. "[Votum [...] biskupa chełminskiego [Jana Kuczborskiego] s. 312-318
  • 113. "[Votum ... Mikołaja] Wolskiego marszałka nadwornego s. 318
  • 114. "Przemowa [...] Jakuba Sobieskiego kraiczego koronnego do KJMci [Zygmunta III 1628] s. 320-322
  • 115. "List [...] posła z Turek [Polanowskiego?] przyiachawszy do [...] arcibiskupa [Wawrzyńca Gembickiego 1619-1620?], z Baru b. m. d. s. 322-323
  • 116. "Copia listu od JKM [Władysława IV] do X. Arcibiskupa [Jana Wężyka] de data 29 Mai z obozu pod Lemlowem 1634 s. 323
  • 117. "Copia listu od cesarza tureckiego do krola [...] Zygmunta III] posłanego 18 Decembris a oddanego 2 Februarÿ Anno Dni Millesimo Sexcentesimo Decimo sexto s. 325-327
  • 118. "Kopia listu od wezyra do [...] Feliksa] Kryskiego kanclerza koronnego posłanego 18 Decembris a oddanego 21 Februarÿ A. D. 1616 s. 327-329
  • 119. "Respons dany od krola JM [Zygmunta III] do cesarza tureckiego [Achmeda I] dnia 9[7] marca Anno Domini 1616 s. 329-332
  • 120. "Literae [...] Sigismundi III] per [...] Georgium] Kochansky ad eundem [Ahmedum I] misse, Warszawa 8.01.? [III] 1616 s. 332-333 treść jak wyżej
  • 121. "Propositia na seymie walnym warszawskim na samo panow zołnierzow moskiewskich sconfederowanych zniesienie vchwaleniem trzy niedzielnym od KJM [Zygmunta III] przes [...] Feliksa] Kryskiego canclerza coronnego uczyniona Anno 1613 die 4 Decembris s. 345-347
  • 122. "Votum na propositią [...] Wojciecha] Baranowskiego arcibiskupa gnieznienskiego [3. 12. 1613] s. 347-351
  • 123. "Votum [...] Jana] Zamosczkiego arcibiskupa lwowskiego [1613] s. 351-353
  • 124. "Votum [...] Wawrzyńca] Gembickiego biskupa kuiawskiego s. 353-355
  • 125. "Votum [...] Benedykta] Woyny biskupa wilenskiego s. 355-357
  • 126. "Votum [...] Andrzeja] Opalińskiego biskupa pozanskiego [???] s. 357
  • 127. "Votum [...] Marcina] Sziskowskiego biskupa płockiego s. 357-370
  • 128. "Votum [...] Henryka] Firleia podkanclerzego koronnego s. 371-372
  • 129. "Votum [...] Feliksa] Kryskiego kanclerza koronnego s. 372-375
  • 130. "Propositia na conuocatią warszawską in Anno 1614 priuatim w senacie odprawiona przez [...] Feliksa] Kryskiego canclerza koronnego in praesentia KJM [Zygmunta III] [7.08. 1614] s. 376-381
  • 131. "Puncta conclusiey na conuocatiey warszawskiey die 7 Augusti [1614] s. 382-383
  • 132. "Credens [...] Stanisławowi z Leska Stadnickiemu castellanowi przemiskiemu, [...] Krystophowy Zbarawskiemu, Ludwikowy Waierowy, Janowy Skuminowy pisarzom X. Lith., Stanisławowy Domarackiemu posłom od KJM [Zygmunta III] do ricerstwa pod miastem Mosquą obozem leżącego dany z pod Smolenska [1609] s. 385
  • 133. "Instructia naypierwsza tym ze panom posłom publiczna od JKM [Zygmunta III] dana spod Smolenska [1609] s. 385-388
  • 134. "Instructia secrecior tym ze panom posłom od KJM dana tegoz czasu [1609] s. 388-390
  • 210. "Joachimus Fridericus marchio Brandenburgensis ad Sacram RM [Sigismundum III], Kolonia nad Szprewą, b. r. [1605?] s. 768-769 Sprawa sukcesji; prosi również o pozwolenie odwiedzenia chorego teścia oraz "et videndi illas regiones atque homines quarum causa hactenus tot labores sustinuerim totque sumptus impenderim [...]"
  • 211. "Responsum eidem [Joachimo Friderico] nomine SR Mttis [Sigismundi III], Kraków 18.07. 1605 s. 769 Zgoda na wjazd do Prus w asyście 100 jeźdźców, nie wcześniej jednak jak po odbytym sejmiku ziem pruskich około św. Michała [29.09.]
  • 212. "Literae fidei ad senatum et ordines Prussiae Joanni Kuczborski SRM [Sigismundi III] secretario et ad conuentum Graudentinensem nuncio die 25 Augusti, Kraków [1605] s. 770 "[...] illique negotium dedimus, ut in eodem ea quae ad urgentes prouinciae istius necessitates hoc tempore pertinens nostro nomine referat [...]"
  • 213. "Instructio eidem [Joanni] Kuczborski ad eundem conuentum Graudentinensem nuncio data Cracouiae die 3 Augusti 1605 s. 770-772 "[...] quid causae fuerit quare de contributione ad praesentes prouinciae necessitates sancienda nihil ab iis sit constitutum [...]"
  • 214. "Cautio Regiae Mttis [Sigismundi III] iisdem ordinibus Prussiae ex contributione collata [1605] s. 772
  • 215. "Ad Summum Pontificem Paulum Quintum [Sigismundus III rex Poloniae, b. m. d.] [Krakow VIII 1604] s. 772-774 Sprawa dyspensy na małżeństwo z Konstancją z powołaniem się na uprzednią zgodę Klemensa VIII
  • 216. "Romano imperatori Rudolpho II Regia Mttas [Sigismundus III], Kraków VIII 1605 s. 774-775 Sprawa małżeństwa jak wyżej
  • 217. "Mariae Archiducissae Austriae [Sigismundus III], Kraków 09.08. 1605 s. 775 Jan z Rusca Branicki kasztelan biecki, starosta niepołomicki w sprawie połączenia powtórnego z domem austriackim przez małżeństwo z Konstancją
  • 218. "Prescriptum legationis ad [...] Mariam Archiducissam Austriae [...] Joanni de Ruscza castellano Biecensi, capitaneo Niepolomicensi Cracouiae die nona Augusti Anno MDC Quinto datum s. 775-777 Sprawa małżeństwa
  • 219. "Ad Archiducem Mathiam eodem in negotio, Kraków 09.08. 1605 s. 777 O wysłaniu Jana Branickiego jako delegata w sprawie małżeństwa z Konstancją
  • 220. "Praescriptum instructionis ad eundem Archiducem eidem nuntio [Joanni Branicki de Ruściec] eodem in negotio datum, Kraków 09.08. 1605 s. 777-778
  • 221. "Archiduci Ferdinando eodem in negotio, Kraków 09.08. 1605 s. 778-779 Jak wyżej
  • 222. "Instructio ad eundem Archiducem eidem nuncio [Joanni Branicki] eodem in negotio Cracouiae data [09.08. 1605] s. 779-780
  • 223. "Rudolphus [II] imperator Sigismundo [III] Regi Poloniae, Praga 23.08. 1605 s. 780-781 Wyraża zgodę na małżeństwo, a pertraktacje za zgodą króla mogą się odbyć w Grazu
  • 224. "Praescriptum legationis oratoribus ad S. Caesaream Mttem [Rudolphum II] illosque [...] principes Austriacos nec non [...] principem D. Mariam Archiducissam Austriae tractandi matrimonii causa a SRMtte missis [...] Martino Szyszkowski episcopo Luceoriensi ac [...] Sigismundo marchioni de Mirow, supremo Regni marschalco Corcinensi ac capitaneo die X Septembris 1605 Cracouiae datum s. 781-785
  • 225. "Instructio [...] Samueli Laski SRM [Sigismundi III] secretario et aulico ad [...] marchionem Brandenburgensem Joachimum Fridericum et status ac ordines Ducatus in Prussia in conuentu Regiomontano congregatos nuncio data Cracouiae die 7 Nouembris MDCV s. 785-786
  • 226. "Paulus Papa V ad Regem [Sigismundum III] et Reginam [Constantiam], Rzym 3.09. 1605 s. 786 Udzielenie dyspensy na małżeństwo z Konstancją
  • 227. "Responsum Persarum Regi a RMtte [Sigismundo III], Kraków 15.09. 1605 s. 786-787 O przywróceniu na tron Dymitra "sublato tyranno", o zwycięstwie w Inflantach, o małżeństwie z Konstancją
  • 228. "Summus Pontifex [Paulus V] ad Regiam Mttem [Sigismundum III], Rzym IX 1605 s. 787-788 Niepokojem napełnia papieża utrata Ostrzychomia [Esztergom], ponownie więc wzywa do przymierza z cesarzem i udzielenia mu pomocy
  • 229. "Idem Pontifex Maximus [Paulus V] ad RMttem [Sigismundum III], Rzym 03. 12. 1605 s. 788-789 Z radością przyjął wiadomość o poselstwie Dymitra do króla "quam rem tibi uehementer gratulamur. Equidem huius potentissimi principis coniunctionem maximo ornamento atque commodo florentissimo Regno suo fore speramus [...]"
  • 230. "Paulus 5tus Summus Pontifex Maximus [Sigismundo III Regi Poloniae], Rzym 23. 11. 1605 s. 789-790
  • 231. "Responsum [Regis Sigismundi III] ad superiores literas Summo Pontifici [Paulo V], Kraków 05.01. 1605 s. 790-792 Dziękuje za trzy listy: z gratulacjami za zwycięstwo w Inflantach, za połączenie z domem austriackim, wreszcie o poselstwie Dymitra
  • 232. "Maria Archidux Austriae ad Regiam Mttem [Sigismundum III], Graz 28. 10. 1615 ! [1605] s. 792 Przyjęła poselstwo i zgadza się na małżeństwo swej córki Konstancji z Zygmuntem III
  • 233. "Responsum ad literas Mttis Regiae [Sigismundi III] Archiducis Ferdinandi, Graz 28. 10. 1605 s. 792-793 Jak wyżej
  • 234. "Rudolphus [II] imperator respondet ad legationem Regiae Mttis [Sigismundi III], Praga 30.09. 1605 s. 793-794 Jak wyżej
  • 235. "Ferdinandi Archiducis Austriae responsum ad legationem et literas SRMttis [Sigismundi III], Graz 08.09. 1605 s. 794 Jak wyżej
  • 236. "Maria Archidux Austriae ad legationem per castellanum Biecensem [Joannem Branicki] missam SRMtti [Sigismundo III] respondet, Graz 08.09. 1605 s. 795 Jak wyżej
  • 237. "Romanorum imperator [Rudolphus II] ad Regiam Mttem [Sigismundum III], Praga 15.09. 1605 s. 795 Jak wyżej
  • 238. "Responsum al legationem SRM Poloniae et Sueciae [Sigismundi III [...] Samueli Laski eiusdem secretario et [...] secretario intimo et aulico a Statibus et Ordinibus Ducatus Prussiae in conuentu Generali Regiomonti datum die IX Mensis Decembris Anno D. MDCV s. 795-797 Dziękują za udzielenie kurateli Joachimowi Fryderykowi nad chorym Albrechtem Fryderykiem, proszą o udzielenie sukcesji, podają swoje warunki
  • 239. "Romanorum Imperator [Rudolphus II] de rebus Hungariae ad R. Mttem [Sigismundum III], Praga 16.02. 1605 s. 797-798 Sprawa wojny tureckiej
  • 240. "Prescriptum instructionis ad [...] Paulum Quintum Pontificem Maximum a SRMtte [Sigismundo III [...] Joanni Kuczkovski [Kuczborski] scolastico Gnesnensi, secretario suo die XXVI Januarÿ Anno Dni MDC septimo Cracouiae datum s. 798-802 Po przybyciu do Rzymu ma się spotkać z Bartłomiejem Powsińskim, opatem jędrzejowskim. Mają zabiegać o prędkie przysłanie legata papieskiego, spór o dziesięciny, sądy duchowne, rozluźnienie dyscypliny klasztoru w Tyńcu
  • 241. "Paulo Quinto Pontifici Maximo Sigismundus [III] rex eodem in negotio, Kraków 18.01. 1607 s. 802-803 Prosi o przyjęcie i poparcie próśb przedstawionych przez Jana Kuczborskiego scholastyka gnieźnieńskiego
  • 242. "Cardinali Monte Alto [Alexandro Peretti] eadem in causa [Sigismundus III], Kraków b. d. [18.01. 1607] s. 803 Poleca Jana Kuczborskiego
  • 243. "Cardinali Aldobrandino [Cintio Aldobrandini] eidem! [eodem] in negotio [Sigismundus III], Krakow 27.01. 1617! [1607] s. 803 Jak wyżej
  • 244. "De eodem negotio Burghesio [Borghese] cardinali [Sigismundus III], Kraków b. d. [27.01. 1607] s. 803 Jak wyżej
  • 245. "Ad regem Daniae [Chrystianum IV] de negotio Brandenburgensi [Sigismundus III], Warszawa 13? May DDCVI! [MDCVI] s. 804 Sprawa sukcesji brandenburskiej została poruszona na sejmie 1605 roku, została jednak odłożona do innego sejmu
  • 246. "Prescriptum legationis SRM [Sigismundi III] ad Joachimum Fridericum S. Romani Imperÿ electorem et archicamerarium, Warszawa 20.05. 1606 s. 804-805 Mimo starań króla i senatu sprawy pruskiej nie udało się załatwić, poruszona ona będzie na najbliższym sejmie
  • 247. "Instructio SRM [Sigismundi III] ad ciuitatem Rigensem data Warsauiae diebus Mensis Junÿ Anno Dni MDC sexto s. 805-806 Potwierdza prawo powrotu do miasta bezprawnie wygnanym, sprawcę zamieszek Öttinga oddać pod sąd, zaprzestać knowań z wrogiem, burgrabia i magistrat mają czuwać nad spokojem w mieście
  • 248. "Responsum Sacrae Regiae Mttis [Sigismundi III] internuncÿs consulatus et communitatis ciuitatis Rigensis Henrico Gest, Joachimo Rigenmani, Melchiori Spens Chasthen, Christophoro Gonsdorff, Warszauiae 6 Junÿ A. 1606 datum s. 806-807 Odpowiedź na postulaty wysunięte przez posłów miasta Rygi
  • 249. "Literae [Sigismundi III] ad Turcaruim imperatorem [Ahmedum I] per [...] Stanislaum Witowski missae, Kraków 16.07. 1606 s. 807-808 Wyznaczony przez sejm i senat delegat Adam Stadnicki dla potwierdzenia już dawniej zawartych paktów przyjaźni nie mógł przybyć z powodu choroby, zastępuje go Stanisław Witowski dworzanin królewski
  • 250. "Summo Pontifici Paulo V RMttas [Sigismundus III], Kraków 28. 10. 1606 s. 808-809 O rokoszu w Polsce i niebezpieczeństwie dla Rzeczypospolitej i Kościoła
  • 251. "Instructio ad ciuitatem Turonensem[!] in negotio passum Societatis Jesu" s. 809-810
  • 333. "Ad Summun Pontificem [Paulum V Sigismundum III Rex Poloniae], Warszawa 25.01. [1612] s. 879 Wojciech Baranowski prymas Polski udaje się ad limina i ma poruszyć sprawę Mateusza Borzewskiego opata lędzkiego "cuius aliene ab instituto regularis uitar rationes a c [...] in consanguineos collatae opes non in oculos tantum, sed et in reprehensionem hominum incurrebant
  • 334. "Cardinali Broghesio! [Scipio Borghese Sigismundus III]", b.d. Warszawa 1612?] s. 879-880 W sprawie jak wyżej
  • 335. "Ad cardinalem protectorem [Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa 1612] s. 880 W sprawie jak wyżej
  • 336. "Ad regem Hispaniarum [Philipum III Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa 11.02. 1612 s. 880-881 Kondolencje z powodu śmierci królowej Hiszpanii, siostry Konstancji, królowej Polski
  • 337. "Ducibus Pomeraniae [Georgio III et Philipo II Sigismundus III], Warszawa 18. 11. 1612 s. 881 Podziękowanie za gratulacje z okazji zwycięstwa nad Moskwą Podziękowanie za gratulacje z okazji zwycięstwa nad Moskwą
  • 338. "Philipo [II] Pomeraniae duci [Sigismundus III]", b.d. 1612] s. 881 Zwolnienie z cła na wprowadzenie z Polski 400 wołów
  • 339. "Archiepiscopo Strigonensi [Francisco Forgach de Ghymes]", b.d. Warszawa 1612] s. 881-882 Podziękowanie za gratulacje z okazji zwycięskiej wojny z Moskwą
  • 340. "Duci Pomeraniae [Philipo II], Warszawa 21. 11. 1612 s. 882 Odmowa na udzielenie zwolnienia od cła na wprowadzenie wołów z Polski, nie było by to zgodne z zawartymi kontraktami
  • 341. "Ad electorem [Joannem Sigismundum Sigismundus III], Warszawa 27. [XI] 1612 s. 882 Magdalena Krosnowa poddana króla wniosła do sądu przeciw Fryderykowi Raczpar sprawę o odzyskanie dziedzictwa ojcowskiego
  • 342. "Ad Summum Pontificem [Paulum V Sigismundus III], Warszawa 07.04. 1600! [1612] s. 882-883 Prosi o miejsce w kościele katedralnym krakowskim dla Stanisława Łubieńskiego prepozyta gnieźnieńskiego, sekretarza królewskiego
  • 343. "Ad Summum Pontificem [Paulum V Sigismundus III], Warszawa 25.04. 1612 s. 883 Prosi o odznaczenie Andrzeja Przyjemskiego kasztelana gnieźnieńskiego za zasługi dla rodziny królewskiej, dla religii i kościoła
  • 344. "Ad Scipionem [Borghese Sigismundus III], Warszawa 25.04. 1612 s. 883 O beneficium w katedrze krakowskiej dla Stanisława Łubieńskiego
  • 345. "[Sigismundus III Rex Poloniae Asprilio Pacelli capellae nostrae magistro]", b.d. Warszawa 1612] s. 884 List do Pacellego w celu odzyskania pożyczonych przez niego pieniędzy zmarłemu nuncjuszowi Simonetcie?; ma w tym również udział Wawrzyniec Cornak, Rzymianin, muzyk kapeli królewskiej
  • 346. "[Sigismundus III Rex Poloniae Jacobo I Regi Angliae]", b.d. Warszawa 1612] s. 884 W sprawie uwięzionego jezuity Wilhelma Baldwina, Anglika
  • 347. "[Sigismundus III Rex Poloniae Summo Pontifici Paulo V]", b.d. Warszawa 1612] s. 884 W obronie bernardynów
  • 348. Zygmunt III do NN kardynała? w Rzymie]", b.d. Warszawa 1612] s. 884-885 Jak wyżej w obronie bernardynów
  • 349. "Sigismundus Rex Poloniae [Scipioni Borghese S. R. E. Cardinali], Warszawa 09.03. 1612 s. 885 O poparcie sprawy Jana Lasockiego, wnuka Stanisława Warszyckiego, podskarbiego koronnego. Lasocki otrzymał parafię nie mając wieku kanonicznego
  • 350. "Sigismundus III Rex Poloniae [Cosmo Medici Duci Haetruriae]", b.d. Warszawa 1612] s. 885-886 Przesyła wyrazy współczucia z powodu śmierci żony Filipa III królowej hiszpańskiej
  • 351. "Othoni capitaneo Sacliensi Sigismundus III Rex Poloniae", b.d. Warszawa 1612] s. 886 Szymon Rudnicki biskup warmiński i Magnus Nolde dworzanin królewski wychwalają jego starania, aby stany pruskie wypełniły żądania króla
  • 352. "Capitaneo Filchacinensi [Sigismundus III]", b.d. Warszawa 1612] s. 886 Dziękuje za starania jak wyżej
  • 353. "Cancellario Rappio [Sigismundus III]", b.d. Warszawa 1612] s. 886-887 Ma upłynąć "ut subsidii istius quod nobis ab ordinibus decretum est, pars celerius quam fuit statutum conferatur [...]"
  • 354. "Capitaneo Arhkeburgensi [Sigismundus III]", b.d. Warszawa 1612] s. 886-887 W sprawie jak wyżej
  • 355. "Principi Electori [Joanni Sigismundo Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa 1612] s. 887 Życzenia z objęcia electorstwa Prus. Ma też nadzieję, że książę wszystkiego przestrzegać będzie, co z komisarzami zostało ustalone i że "in eam curam incubet, ut et Prouincialium iura illibata seruentur [...]"
  • 356. "Literae [Matthiae Romanorum Imperatoris Sigismundo III Regni Poloniae, Praga 01. 11. 1612 s. 887-888
  • 357. "Responsum [Sigismundi III] ad hasce literas imperatoris [Matthiae], Warszawa 12.03. 1613 s. 888-889
  • 358. "Copia literarum Supremi Vasiris [Gumulcineli Damat Nasuh Pasza?] Turcarum imperatoris [Ahmedi I] ad Regem [Sigismundum III]", b.d. ok. 1613] s. 889-890
  • 359. Fragment listu Stanisława Żółkiewskiego do króla Zygmunta III]. Ceduła [1], Druga", b.d. 1606/1612?] s. 891 Pierwsza ceduła o napadzie Kozaków galerami na Konstantynopol, druga o pojawieniu się "impostora", który zwał się "carowicem moskiewskym Dimitrem", odsyła go królowi
  • 360. "Wypis z lystu Jansego? Mytnika wielkiego woloskiego, z Michałowa 19.07. 1616 s. 892 O praktykach przeciw Polsce Stefana Tomży
  • 361. "Lyst od [...] hetmana koronnego [Stanisława Żółkiewskiego], Żółkiew 23.07. 1616 s. 892-894 Sprawy siedmiogrodzkie, węgierskie, tatarskie i tureckie
  • 362. "Copiia listu cara tatarskiego Dziambekiereia [Dżanibekgireja] do K. Jeo Mci [Zygmunta III] przez Rustemaga", b.d. ok. 1610] s. 895 Wraca do Bakczyseraju po skończeniu wojny z Persją i domaga się upominków i podarków
  • 291. "Gedanenses ad SR Mttem [Sigismundum III], Gdańsk 21.06. 1608 s. 844-845 Przesyłają list szwedzki z żądaniami, których przyjąć nie mogą, proszą o radę, o zwrot pożyczki dla księcia meklenburskiego, o krążących uzbrojonych okrętach szwedzkich
  • 292. "Responsum Gedanensibus a R. Mtte [Sigismundo III], Kraków 03.07. 1608 s. 845 Kraj po uspokojeniu sporów będzie bardziej przygotowany do uśmierzenia zuchwałości szwedzkiej
  • 293. "Responsum Imperatoris [Rudolphi III] Ab! legationem Reg. Mttis [Sigismundi III], Praga 21.06. 1608 s. 845-846
  • 294. "Archiducis Matthiae responsum ad legationem M. R. [Sigismundi III], datum in castris nostris Dubetus Bohemorum positis 14.06. 1608 s. 846
  • 295. "Responsum Turcarum imperatoris [Ahmedi I] ad literas Regiae Mttis [Sigismundi III] per Abrahamum Krewski! missas", b.d. 1608?] s. 846-848 Przymierze może być odnowione, ale przeszkodą są: sprawa Konstantyna syna Jeremiasza, trzy miasta i granice siedmiogrodzkie oraz napady kozackie
  • 296. "Fedus inter Regiam Mttem [Sigismundum III] et Turcarum imperatorem [Ahmedum I] initum et constitutem per [...] Nicolaum Daniłowicz generalem castrorum regni prefectum et capitaneum Drohobicensem ad Turcarum imperatorem magnum oratorem interprete Georgio Kochański A. MDC octauo, Konstantynopol b. d. [1608] s. 848-852
  • 297. "Responsum [Sigismundi III] Turcarum imperatori [Ahmedo I], Kraków 16.07. 1608 s. 852-853 Abraham Krzewski wraz z Mechmedem czauszem przywiózł list z wiadomością o odnowieniu przymierza przez wspólnych przodków zatwierdzonego
  • 298. "Informatio secundum quam nomine Regiae Mttis [Sigismundi III] [...] Jacobus Zadzik canonicus Gnesnensis, eiusdem Regiae Maiestatis secretarius negotia infra scripta S. D. N. [Paulo V] proponet data Cracouiae 07 Augusti 1608 s. 853-855 Królestwo zagrożone niezgodą, najazdami Tatarów i Turków potrzebuje pomocy, podziękować za opodatkowanie kleru, zagrożenie praw kościoła, poprzeć kanclerza wielkiego, Macieja Pstrokońskiego, na biskupstwa kujawskie
  • 299. "Commissio ad paciscendas inter Regna Poloniae et Sueciae inducias", b.d. 1608] s. 855-856
  • 300. "Literae vniuersales ad nobilitatem districtus Piltinensis", b.d. 1608] s. 856 O zagrożeniu przez Szwedów
  • 301. "Ad regem Angliae [Jacobum VI] de negotio Moldavico", b.d. 1608] s. 857 O poparcie Konstantego na tron mołdawski przeciw Stefanowi Tomży
  • 302. "Archidux Matthias ad SRM [Sigismundum III] de concesso sibi ab imperatore Romano Hungariae Regno, Wiedeń 04.08. 1608 s. 857-858
  • 303. "Responsum [Sigismundi III] ad literas Archiducis Matthiae, Kraków 11.08. 1608 s. 859
  • 304. "Joannes Sigismundus marchio Brandenburgensis [Sigismundo III Regi Poloniae], Królewiec 29.07. 1608 s. 859
  • 305. "Responsum [Joanni Sigismundo] nomine Sacrae Regiae Mttis [Sigismundi III], Kraków 24.08. 1608 s. 860
  • 306. "Paulus PP V ad SRM [Sigismundum III] de donatiuo spiritualium concesso, Rzym 24.04. 1608 s. 860-861 Zgoda na jednorazową daninę kleru
  • 307. "Procul et consules ciuitatis Rigensis R. M. [Sigismundo III], Ryga 30.07. 1608 s. 861-862
  • 308. "Responsum Rigensibus a SR Mtte [Sigismundo III], Kraków 05.09. 1608 s. 862-863
  • 309. "Ad senatores Regni Poloniae consiliarii Regni Sueciae, Sztokholm 18?.07. 1608 s. 863-864
  • 310. "Consiliarii Sueciae commissariis Regni Poloniae pro commutandis captiuis deputatis, Sztokholm 30.08. 1608 s. 865 Do Jerzego Kostki podskarbiego pruskiego, wojewody malborskiego i do Stanisława Konarskiego kasztelana gdańskiego
  • 311. "Responsum consiliariis Sueciae [senatorum Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae], Kraków b. d. [1608] s. 865-867 [...] "Regem nos Sueciae nullum alium agnoscimus nisi [...] Sigismundum Regem vestrum qui naturali et aequissimo iure [...] successiset [...]"
  • 312. "Responsum consiliariis Sueciae a commissariis SRM [Sigismundi III] et Reipublicae pro commutandis captiuis deputati", b.d. 1608] s. 867-868 Nie mogę przyjąć warunków podanych [zob. nr 310], proponują więc wysłać do Kołobrzega posłów z obu stron, dla omówienia miejsca przekazania więźniów
  • 313. "Approbatio contractus thesaurarii Regni pro oppignoratione Regni clenodiis initi a SRM [Sigismundo III] data, Kraków b. d. [1608] s. 868 O pożyczenie od władz pruskich 50000 florenów polskich na żołd dla żołnierzy inflanckich pod zastaw klejnotów królewskich, pośredniczy Paweł Kochański sekretarz i poseł królewski
  • 314. "Eiusdem contractus per presentes Regni senatores approbatio, Kraków VII b. d. [1608] s. 869
  • 315. "SRM [Sigismundus III] ciuitati Rigensi, Kraków 15. 10. 1608 s. 869-870 Słowa uznania dla miasta za wierność królowi
  • 316. "Ad Turcarum imperatorem [Ahmedum I] de Jancula [Sigismundus III], Kraków 10. 11. 1608 s. 870 O popieranie wbrew królowi Stefana Tomży na tron mołdawski, kraj ten jednak potrzebuje spokoju
  • 317. "Ad regis Angliae [Jacobi I] apud imperatorem Turcarum [Ahmedum I] legatum, Kraków 10. 11. 1608 s. 871 W sprawie poparcia udzielonego Stefanowi Tomży, co jest niebezpieczne nie tylko dla Polski, ale dla całego chrześcijaństwa
  • 318. "Ad status Ducatus Prussiae literae [Sigismundi III], Kraków 23.06?. 1608 s. 871 Zakaz urządzania zebrań bez zgody króla, należy to jedynie do kompetencji króla
  • 319. "Literae regis Persarum [Abbatis I Magni] ad SMR [Sigismundum III]", b.d. Kraków 1608?] s. 871-872 Dziękuje za list i cieszy się z sukcesów w walce z Turkami
  • 320. "Persarum regi [Abbati I Magno Sigismundus III]", b.d. Kraków 1608?] s. 873 Dziękuje za list i za zapewnienie o przyjaźni
  • 321. "Ad electorem [Joannem Sigismundum Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa 20. 12. 1611 s. 873
  • 322. "Ad Ferdinandum [Medici] Heturiae [Etruriae] ducem, Warszawa 24.01. 1611 Prosi księcia na ojca chrzestnego mającego się urodzić dziecka [Jana Alberta 25.05. 1612]
  • 323. "Ad reginam Galliae [Mariam de Medici Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa 24.01. 1612 s. 874 Prosi na matkę chrzestną jak wyżej
  • 324. "Regi Galliae Ludovico XIII Sigismundus III], Warszawa 24.01. 1612 s. 874-875 W sprawie jak wyżej
  • 324a. "Ad regem Hungariae [Matthiam] Sigismundus III", Warszawa 25.01. [1612] s. 874-875 Jan Roszkowski kasztelan poznański prosi o poparcie jego brata Andrzeja w staraniach o wieś Kaczk[?] na Śląsku z rąk Łukasza Rzodzinskiego[?]
  • 325. "Ad Cardinalem Scipionem [Borghese Sigismundus III Rex Poloniae] [Warszawa ok. 1612] s. 875 O śmierci nuncjusza Franciszka Simonetty, zarazem prosi o protekcję dla sekretarza zmarłego nuncjusza Cezara Baroffi
  • 326. "Archiepiscopo Argentoratensi [Strassburg] Leopoldo episcopatus Passauiensis administratori, archiduci Austriae, duci Burgundiae, Styriae Carintiae [Sigismundus III Rex Poloniae], b. m. b., ok. 1612] s. 875-876 Protegowanego Krzysztofa Ripę przyjmuję na służbę wojskową
  • 327. "Ad regem Hungariae [Matthiam II Sigismundus III], Warszawa 25.01. [1612] s. 876 Wysyła swego sekretarza, Stefana Charwickiego, opata przemęckiego, w celu omówienia wielu spraw dotyczących obu narodów
  • 328. "Ad eundem [Matthiam Hungariae regem Sigismundus III]", b.d. Warszawa 1612] s. 876-877 Domaga sie naprawy krzywd wyrządzonych Katarzynie z Krzyżanowa, wdowie po Mikołaju Zakrzewskim, szczególnie zwrotu wsi Paszczyno zajętej przez ludzi zbrojnych
  • 329. "A[d] S. Reginalem Maiestatem [Constantiam] episcopus Cracouiensis [Petrus Tylicki], [B]Ozantini [Bodzentyn] 20. 12. [1612] s. 877 Współczucie z powodu śmierci siostry królowej Hiszpanii, o protekcję dla Henryka Firleja na kanonię sandomierską
  • 330. "Episcopo Cracouiensi [Petro Tylicki Constantia Regina Poloniae], Warszawa 03.01. 1612 s. 877-878 Dziękuje za kondolencję i zatwierdza sprawę protekcji
  • 331. "Ad ducem Olesnicensem [Carolum II Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa 1612] s. 878 Interwencja w sprawie Katarzyny z Krzyżanowic Zakrzewskiej o zagarnięte dobra Łaszczyn
  • 332. "Ad episcopum Vratislaviensem [Carolum archiducem Austriae Sigismundus III] Warszawa 25.01. [1612] s. 878-879 Pozdrowienia przez Stefana Charbickiego opata przemęckiego udającego się do Macieja II króla węgierskiego w sprawie religii i kościoła
  • 252. "Responsum magistratus Torunensis ad eundem legationem, Toruń b. d., ok. 1606] s. 810-811
  • 253. "Instructio Sac. Reg. Mttis [Sigismundi III] ad [...] Leonem XI Pontificem Maximum [...] Andreae Opalinski praeposito Plocensi et maiori Regni secretario Cracouiae mensis Aprilis MDCVo data s. 811-814 Skarga na symonię w klasztorach, mianowanie przez króla Stanisława Sułowskiego opatem tynieckim, chociaż klasztor wybrał innego, rozprzężenie klasztoru premonstrantów w Witowie; NB: Leon XI zmarł 27.04. 1605
  • 254. "Sigismundus Rex Poloniae Turcarum Imperatori [Ahmedo I] excusat se de Cozakorum incursionibus, Kraków 18. 11. 1606 s. 814
  • 255. "Responsum Turcarum imperatoris ad literas quibus de suffecto Simeone palatino in locum Hieremiae scauerat?, Kraków 11. 11. 1606 s. 815-815
  • 256. "Responsum ad literas imperatoris Turcarum [Ahmedi I] nomine SRMTTIS [Sigismundi III] datum per eundem czausium, Kraków 18. 11. 1606 s. 815-816 Zapewnienia o tradycyjnej przyjaźni muszą budzić wątpliwości wobec najazdu chanów tatarskich na nasze granice, Kozacy zaś są uciążliwi również w Polsce
  • 257. "Responsum ad literas imperatoris Turcarum [Ahmedi I] SRMttis [Sigismundi III], Kraków 18. [11. 1606] s. 816-817 Przyjmuje do wiadomości, że sułtan powstrzyma Tatarów perykopskich od napadów, Kozacy to zbieranina ludzi żyjących z napadów na wszystkie sąsiednie granice
  • 258. "Responsum Turcarum imperatoris [Ahmedi I] per [...] Stanislaum Witowski tribunum Parcouiensem allatum", b.d. 1606/1607] s. 817-818
  • 259. "Ad Summum Pontificem Paulum Quintum [Sigismundus III], Kraków 20.07. 1608? s. 818-820 O rokoszu w Polsce i gdy nie było innego wyjścia została walka "malui tamen clementia potius obstinatos eorum animos emolire quam seueritate coercere [...]"
  • 260. "Sigismundu Rex Rudolpho [II] imperatori de rebellibus, Kraków 30.07. 1607 s. 820-821 O rokoszu w Polsce
  • 261. "Responsum ad literas imperatoris Turcarum [Ahmedi I] S. R. Mttis [Sigismundi III], Kraków 18.08. 1607 s. 821-822 Zamiast spokoju na Wołoszczyźnie jakiegoś Jankuła wojewody syn wznieca tam zamęt i usiłuje prowincję zająć
  • 262. "Responsum [imperatoris Turcarum Ahmedi I Sigismundo III] per [Nicolaum] Daniłowicz legatum magnum", b.d. 1608] s. 821-822 W zamian za tępienie najazdów kozackich sułtan zabroni chanowi tatarskiemu Ghasigirejowi naruszania granic polskich
  • 263. "Ad Turcarum imperatorem [Ahmedum I Sigismundus III] in quibus commendat eidem ad Palatinatum Moldauiae Constantinum Hieremiae defuncti filium, Kraków 11? 11. 1607 s. 822-823
  • 264. "Ad Summum Pontificem Paulum 5m de compositione status Regni [Sigismundus III], Kraków 26. 11. [1607?] s. 823 Należy zwołać synod dla wzmocnienia dyscypliny kościelenj i zażegnania sporu między klerem a stanem rycerskim. Wniosek przedstawi Wincenty de Seve prepozyt łaski, archidiakon gnieźnieński
  • 265. "Instructio nomine RM [Sigismundi III [...] Felici Koss secretario Mttis suae ad maiores ciuitates Prussiae, Kraków 30.09. 1607 data s. 824-825 Podziękowanie za uchwalenie na sejmiku toruńskim podwójnego opodatkowania się na potrzeby Rzeczypospolitej
  • 266. "Turcarum imperatoris [Ahmedi I] de Moldauia [Sigismundo III Regi Poloniae], Konstantynopol [1607] s. 825 Sprawa zatwierdzenia Konstantego
  • 267. "Supplex libellus internunciorum ciuitatis Rigensis ad SRMttem [Sigismundum III] porrectus", b.d. 1607?] s. 825-826 Ciężkie położenie miasta, przedstawienie warunków ze względu na grożące niebezpieczeństwo ze strony Szwedów, proszą o odłożenie sądów do przyszłego sejmu
  • 268. "Petita ciuitatis Rigensis [1608] s. 826 Albo w czasie wojny Ryga otrzyma corocznie jakąś pieniężną pomoc, albo cło portowe zostanie obniżone do połowy
  • 269. "Responsum internunciis Rigensibus Cracouiae 12 mensis Januarÿ MDCVIII datum s. 827 Wezwanie magistratu Rygi i jej mieszkańców do zgody
  • 270. "Turcarum imperatori [Ahmedo I] Sigismundus [III] rex per [...] Abrahamum Krzewski internuncium suum, Kraków 20. 12. [1608?] s. 827-828 W przesłanym egzemplarzu przymierza pominięto milczeniem sprawę Konstantego Mohÿły zatwierdzonego przez obie strony
  • 271. "Exemplum f[o]ederis inter R. Mttem [Sigismundum III] et Magnum Hanum Tartarorum Georgio Kochanski interpretata !, b. d. [1608?] s. 828-831
  • 272. "Matthiae Archiducis Austriae ad S. R. Mttem [Sigismundum III], Wiedeń 11.05. 1608 s. 831-832 O buntach i niepokojach na Węgrzech
  • 273. "Responsum ad easdem literas Archiducis [Matthiae] nomine SRM [Sigismundi III] datum, Kraków 30.03. 1608 s. 832 Silną obroną kraju jest nie tyle wojsko, ile zgoda obywateli
  • 274. "Instructio ad Paulum V Pontificem Maximum [...] Sigismundo marchoni de Mirow Myszkowski Supremo Regni nostri marsalco Korcynensi, Grodeczensi, Solecensique nostro capitaneo", b.d. Kraków 1607] s. 832-834 Uskarża się na niebezpieczeństwo grożące krajowi od Moskwy, Tatarów i buntujących się krajów węgierskich. Konieczna jest pomoc tych, którzy to królestwo chcą widzieć bezpieczne
  • 275. "Instructio [...] Petro Kochanowski secretario SRMttis [Sigismundi III] ad caesaream Mttem [Rudolphum II] et ad [...] Matthiam Archiducem Austriae misso ! data Cracouiae die XVI Mensis May MDC 8mo s. 834-836
  • 276. "Carolus Sudermaniae dux ad senatores Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae ex arce nostra Crebio 23.01. 1608 s. 836-837
  • 277. "Senatus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae consiliariis Regni Suecie respondet, Kraków 20.05. 1608 s. 937-938 Odrzucają pomówienie o winę powstałej wojny szwedzko-polskiej i uchylają się od rozmów pokojowych
  • 278. "Rigenses as SRM [Sigismundum III], Ryga 03.05. 1608 s. 838-839 Domagają się pomocy, gdyż "Exstrema nunc stat fortuna ciuitatis Rigensis, nullus locus est cunctationi siquidem torrentis instar hostis in nos ruet"
  • 279. "Responsum Rigensibus nomine Sacrae Regiae Mttis [Sigismundi III], Kraków Vi 1608 s. 839
  • 280. "Responsum ab ordinibus Regni [Poloniae] Rigae, Kraków 10.06. 1608 s. 839 i 842-843 O zagrożeniu Rygi przez Karola Sudermańskiego
  • 281. "[Felix] Kryski cancellarius Regni Constantiae Poloniae Reginae, Warszawa 02.04. 1613 s. 839-840 o przebiegu obrad sejmowych
  • 282. "Henricus Firlei vicecancellarius Regni Constantiae Reginae, Warszawa 06.04. 1613 s. 840 O skończeniu sejmu i kontrybucji na spłacenie wojska
  • 283. "Leo Sapieha cancellarius Lithuaniae Constantiae Reginae, Warszawa 23.03. 1613 s. 80-841 Zaniepokojony jest chorobą króla, co do sejmu ma nadzieję, że zakończy się pomyślnie
  • 284. "Eustachius Wołowicz Constantiae Reginae, Warszawa 23.03. 1613 s. 841 Spraw majątkowych po kasztelanie trockim pilnuje z polecenia króla, jak również ze swego obowiązku
  • 285. "Henricus Firlej vicecancellarius Regni Constantiae Reginae", b.d. Warszawa II-IV 1613] s. 841 Dziękuje królowej za podkanclerstwo; sejm, ma nadzieję, skończy się pomyślnie po powrocie posła od konfederatów w Lublinie
  • 286. "Ad Regem [Sigismundum III Andreas Opaliński?], Rzym 18.09. 1608 s. 841 Dokłada wszystkich starań, by załatwić zlecone sprawy m. in. mianowanie opata tynieckiego
  • 287. "Ad Regiam [Maiestatem Constantiam [Henricus Firlej vicecancella rius Regni", b.d. Warszawa 1609] s. 842 Życzenia zdrowia z powodu choroby Jana Kazimierza [ur. 1609]
  • 288. "Ad Regiam [Maiestatem Constantiam] Leo Sapieha Cancellarius Lithuaniae, b. m. 20.02. 1613 s. 842 Dnia 17 lutego król wrócił szczęśliwie do Warszawy witany uroczyście przez wielu senatorów
  • 289. "[Laurentius Gembicki episcopus Cuiaviensis ad Constantiam Reginam Poloniae], b. m. 20.01. 1613 s. 842 Życzenia noworoczne
  • 290. "Praescriptum legationis Sacrae Regiae Mttis [Sigismundi III] ad ciuitatem Rigensem [...] Bartholomeo Ważynski notario Terrestri Derpatensi sub tempus conuocationis datum Cracouiae 10.04. 1608 s. 843-844 Jeśli skarga mieszkańców Rygi jest słuszna, zarządzić [zwrot zajętych dóbr i towarów lub oddać sprawę do sądu
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego (1796-1861)
 • Hasła przedmiotowe:
  • Charbicki Stefan sekretarz królewski opat cystersów w Wąchocku
  • Konstancja (królowa Polski ; 1588-1631)
  • Łubieński, Stanisław (1573-1640)
  • Michał (car Rosji ; 1596-1645)
  • Pstrokoński Maciej (ca 1553-1609)
  • Roszkowski Jan (ca 1575-1613)
  • Seve Wincenty de prepozyt łaski
  • Simonette Francesco nuncjusz apostolski
  • Sułowski Stanisław (ca 1560-1618)
  • Sejm 1606 Warszawa
  • Sejm 1613 Warszawa
  • Sejm 1615 Warszawa
  • Sejm 1616 Warszawa
  • Sejm 1623 Warszawa
  • Sejmik 17 w.
  • Sejmik Malborski 1605
  • Rokosz 1606-1607 r. Zebrzydowskiego
  • Finanse 17 w.
  • Kozacy 17 w.
  • Listy polskie 17 w.
  • Mowy sejmowe 17 w.
  • Podróżnictwo 17 w.
  • Dyplomacja 17 w.
  • Polityka międzynarodowa 17 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 17 w.
  • Miscellanea 17 w.
  • Sejm 17 w.
  • Kozacy 17 w.
  • Hiszpania 17 w.
  • Inflanty 17 w.
  • Litwa 17 w.
  • Łotwa 17 w.
  • Mołdawia 17 w.
  • Prusy 18 w.
  • Szwecja 17 w.
  • Turcja 17 w.
  • Ukraina 17 w.
 • Uwagi:
  • Pismo kilku rąk, czytelne; papier zrudziały.
  • Bez układu chronologicznego, przeplatają się stale większe lub mniejsze partie z różnych lat, co wskazuje na stopniowe uzupełnianie materiałów.
  • Rękopis zaczyna się od Votum Stanisława Żółkiewskiego, co może wskazywać na brak jakichś kart początkowych, co również może być przyczyną braku jakichkolwiek zapisków proweniencyjnych
  • Często wykorzystywane w opracowaniach historyków [J. Maciszewski, K. Tyszkowski, S. Ochmann]
  • Stan rękopisu jest dobry, ale papier w pewnych częściach zrudziały.
  • s. 257-260, 319, 324, 334-344, 665-668, 734, 752-754 puste
  • Nr 358. Copia literarum [...] - Tekst bardzo spłowiały i prawie nieczytelny; Nr 361. Lyst [...] - na str. 892 u dołu: Kopia lystu P. Hetmana do K. JeoMci de data z Żółkwie 26 Jul[y] dalej nieczytelne
  • Rękopis BK 325 zawiera bogate materiały z kilkunastu lat panowania Zygmunta III króla polskiego i jeden, chyba przypadkowo umieszczony, list Władysława IV do arcybiskupa Jana Wężyka z 29.05. 1634 roku. W rękopisie tym znajdują się materiały dużej wartości historycznej dokumentujące bardzo ważne i różnorodne wydarzenia w ramach tych lat, jak: rokosz Mikołaja Zebrzydowskiego wojewody krakowskiego, fragmenty diariuszy sejmowych z 1613, 1615, 1616 i 1623 roku, instrukcje na sejmiki przedsejmowe, obfitą korespondencję w sprawach ciągłych zatargów o Kozaków, uniwersały do komisarzy lwowskich, bydgoskich, do województw ukrainnych, obszerne wieści o wojnach moskiewskich począwszy od 1609 roku, bunty rycerstwa smoleńskiego i inflanckiego, sprawy Inflant, wojen szwedzkich i lenna pruskiego, a także liczną korespondencję [powtarzającą się w wielu rękopisach] o dyspensę i małżeństwo Zygmunta III z arcyksiężniczką austriacką, Konstancją.
 • Opracowania:
  • 122. Votum na propositią [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 267 121. Propositia na seymie walnym [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 266-267 119. Respons dany od krola JM [...] - druk: Ochmann, op. cit. s. 132 [??] 118. Kopia listu od wezyra [...] - druk: Ochmann, op. cit. s. 158 117. Copia listu od cesarza tureckiego [...] - druk: Ochmann, op. cit. s. 158 116. Copia listuod JKM [...] - druk: Wł. Godziszewski, Polska a Moskwa za Władysława IV, Kraków 1930 s. 18-21 [472-475]; Z. Wójcik, Dzieje Rosji 1533-1801, Warszawa 1971 s. 121-122 115. List [...] posła z Turek [...] - druk: Prochaska, op. cit. s. 222-223 114. Przemowa [...] Jakuba Sobieskiego [...] - druk: J. Ostrowski-Daneykowicz, Swada polska y łacinska [...] T. 1, Lublin 1745 s. 34-36 113. [Votum ... Mikołaja] Wolskiego [...] - druk: Ochmann, op. cit. s. 83 112. [Votum [...] biskupa chełminskiego [...] - druk: Ochmann, op. cit. s. 80, 82 111. [Votum [...] woiewody poznańskiego [...] - druk: Ochmann, op. cit. s. 78, 81 110. Votum [...] canclerza koronnego [...] - druk: Tyszkowski, op. cit. s. 155; Ochmann, op. cit. s. 77 109. Votum [...] arcibiskupa gnieznienskiego [...] - druk: Tyszkowski, Wojna, op. cit. s. 154-155; Maciszewski, op. cit. s. 283; Ochmann, op. cit. s. 76-77, 81-82, 84 108. Propositia [...] - druk: Tyszkowski, Wojna, op. cit. s. 153; Maciszewski, op. cit. s. 282-283; Ochmann, op. cit. s. 73 106. Instructia na seymiki [...] - druk: Tyszkowski, Wojna, op. cit. s. 124; Maciszewski, op. cit. s. 278-279 105. Deliberatoriae [...] - druk: Ochmann, op. cit. s. 130 104. Od [...] hethmana coronnego [...] - druk: Ochmann, op. cit. s. 128 103. Deliberatoriae o seymie [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 286; Ochmann, op. cit. s. 130 101. Confaederatia slachty ruskiey [...] - druk: Ochmann, op. cit. s. 128 100. Vniuersał od [...] hethmana coronnego [...] - druk: Pisma, op. cit. s. 242-246; zob. też: Ochmann, op. cit. s. 128 99. Do [...] woiewody łęczyckiego [...] - druk: J. Łukaszewicz, Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania [...], Poznań 18389 T. 2 s. 314; Wiadomość historyczna o dyssydentach w mieście Poznaniu w XVI i XVII wieku, Poznań 1832 s. 147-150; Geschichte der evangelischen Parochien in der Provinz Posen. Verfasst von Albert Werner [...] Überarbeitet von Johannes Steffani [...], Lissa 1904 s. 274 97. Do X arcibiskupa gnieznienskiego [...] - druk: Tyszkowski, Wojna op. cit. s. 163; Maciszewski, op. cit. s. 275 95. Respons [króla Zygmunta III [...] - druk: Naruszewicz, op. cit. s. 54-55; Korespondencye [...], op. cit. s. 179 94. Od [...] hethmana lithewskiego [...] - druk: Naruszewicz, Żywot J. K. Chodkiewicza [...] T. 2, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1858 s. 53-54; Korespondencye Jana Karola Chodkiewicza [...] oprac. Wł. Chomętowski, Warszawa 1875 s. 177-179 92. Instructia posłom hospodara [...] - druk: Prochaska, op. cit. s. 111-112 91. Respons posłom [...] - druk: Tyszkowski, op. cit. s. 147 90. Instructia [...] Janowi Sierakowskiemu [...] - druk: Tyszkowski, op. cit. [???] s. 147; Maciszewski, op. cit. s. 273 89. Respons od KJM [...] - druk: Dworzaczek, op. cit. s. 444-445; zob. też: Tyszkowski, Wojna [...] op. cit. s. 147 88. [Instrukcyja do KJM od nas [...] - druk: Dworzaczek, op. cit. s. 442-444 85. Instructia JKM [...] - druk: Dworzaczek, Akta sejmikowe, op. cit. s. 439-442 80. Commissia JKM [...] - druk: Prochaska, op. cit. s. 111-113 78. Vniuersał tegosz [...] - druk: Pisma, op. cit. s. 228-230; zob. też Prochaska, op. cit. s. 111 77. Od [...] hethmana coronnego [...] - druk: Pisma, op. cit. s. 222-228 74. Respons na thę instructią [...] - druk: Ochmann, op. cit. s. 37-38 73. Instructia [...] posłom do JKM [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 275; Ochmann, op. cit. s. 37 72. List cesarza tureckiego [...] - druk: Prochaska, op. cit. s. 111 69. Instructia od nas vrzędnikow [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 274 67. Vniuersał o gotowości [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 277 65. Assecuratia [...] - druk: Wisłocki, Diariusz op. cit. s. 335. Appendix w obszerniejszej wersji 64. Recognitia zołnierzow [...] - druk: Naruszewicz, op. cit. s. 47-49; Wisłocki, Diariusz op. cit. s. 337 61. Vniuersał [...] commissarzow [...] - druk: Maskiewicz, Pamiętniki, op. cit. s. 194-195; Niemcewicz, op. cit. T. 3 s. 45-46 60. Do Michała Wisniowieckiego [...] - druk: Prochaska, op. cit. s. 114-115; Niemcewicz, Dzieje, op. cit. T. 3 s. 112 59. Do pana krakowskiego [...] - druk: Prochaska, op. cit. s. 111 z listu Stan. Żółkiewskiego do króla z 21.05. 1614 z Żółkwi 54. Respons [króla Zygmunta III [...] - druk: Pisma, op. cit. s. 524 w przypisie 52. Do [...] senatorow na conuocatią [...] - druk: Prochaska, op. cit. s. 113-114; Tyszkowski, op. cit. s. 136-137 51. Instructia dana [...] Andrzeiowi Olesnickiemu [...] - druk: Stanisław Kutrzeba, Akta sejmikowe województwa krakowskiego T. 1 1572-1620 [...], Kraków 1932 s. 353-354 50. Od [...] commissarzow lwowskich [...] - druk: Pisma, op. cit. s. 219-222; Niemcewicz J. U., Dzieje panowania Zygmunta III [...] Kraków 1860 T. 3 s. 326-329. Nota III 49. List od [...] hetmana koronnego [...] - druk: Pisma Stanisława Źółkiewskiego [...] wyd. A. Bielowski, Lwów 1861 s. 522-524 45. Od commissarzow Bydgoskich [...] - druk: Diariusz komisji bydgoskiej [...], op. cit. s. 290-291 44. [Regni Sueciae [...] - druk: Naruszewicz, op. cit. s. 50-51; Tyszkowski, Gustaw Adolf op. cit. s. 17 i 32 42. Literae Turcarum imperatoris [...] - druk: A. Prochaska, Hetman Stanisław Żółkiewski, Warszawa 1927 s. 161-162 41. Ad easdem a Sacra Regia [...] - druk: A. Prochaska, op. cit. s. 204-205 40. Gabriel Bethlen [...] - druk: A. Prochaska, [??? jaki tyt. ] s. 204-205 36. Instructia na seym walny [...] - druk: Diariusz Komisyi Bydoskiey w roku 1614 wyd. Wł. Wisłocki [w:] Archiwum Komisji Hist. T. 2, Kraków 1888, Wstęp 32. Votum [...] biskupa płockiego [...] - druk: Naruszewicz, op. cit. T. 2 s. 37; Tyszkowski, [Wojna ...???] op. cit. s. 59; Maciszewski, op. cit. s. 257 30. Instructia na seym walny [...] - druk: Naruszewicz A., Żywot J. K. Chodkiewicza T. 2., Kraków 1858 s. 36; Maskiewicz, Pamiętniki [...], Wrocław 1961 s. 193; Maciszewski, op. cit. s. 265-266 29. Propositia JKM [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 266-267 27. Transactia ziem pruskich [...] - druk: Lengnich, op. cit. s. 77-78 26. Compendium articułow [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 263-264 23. Instructia [...] posłom [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 265-266; Tyszkowski, [która poz.??? Wojna [...] op. cit. s. 56, 62-63 22. Vniuersał przed tym seymem [...] - druk: Dworzaczek, op. cit. s. 430-431 21. Ad eosdem particulares conuentus [...] - druk: G. Lengnich, Geschichte der Lande Preussen, Dantzig 1927 s. 75 20. Instructia JKMci [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 261-262 19. Instructia [...] posłom do woyska [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 261-262; K. Tyszkowski, Wojna o Smoleńsk 1613-1615, Lwów 1932 s. 56, 62 18. Vniuersał do woiewodztwa poznanskiego [...] - druk: Dworzaczek, op. cit. s. 424-425; zob. też Maciszewski, op. cit. s. 261 16. Instructia [...] posłom [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 260-261 15. Instructia X. Andrzeiowi Szołdrskiemu [...] - druk: Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. T. 1 [1572-1632]. Cz. 1 1572-1616, wydał Włodzimierz Dworzaczek, Poznań 1957 s. 523-524 14. Instrukcja na sejmiki deputackie - druk: Maciszewski, op. cit. s. 260 13. Do [...] senatorow mnieyszych [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 260 12. Listy do [...] senatorow [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 260 11. Instructia [...] Stanisławowi Domarackiemu [...] - druk: W. Sobieski, Żółkiewski na Kremlu, Warszawa 1920 s. 131 7. Votum [...] pana gnieźnieńskiego [...] - druk: K. Tyszkowski, Gustaw Adolf wobec Polski i Moskwy [1611-1616], Lwów 1930 s. 40, Dodatek nr 4; zob. też: Ochmann, op. cit. s. 167-168, 171 6. Votum [...] woiewody ruskiego [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 294; Ochmann, op. cit. s. 164 5. Votum [...] woiewody inowłocławskiego [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 296; Ochmann, op. cit. s. 162 4. Votum [...] podkanclerzego lithewskiego [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 293-295; Ochmann, op. cit. s. 163-164 2. Votum [...] canclerza [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 296; Ochmann, op. cit. s. 163, 170, 172 1. Votum [...] woiewody kiiowskiego [...] - druk: J. Maciszewski, Polska a Moskwa 1603-1618, Warszawa 1968 s. 294; Stefania Ochmann, Sejmy z lat 1615-1616, Wrocław 1970 s. 164, 166, 168 i 171
  • 139. Copia listu teyze carowy [...] - druk: Stan. A. Kobierzycki, Historia Vladislai Poloniae et Sueciae principis [...] Dantisci 1655 s. 203-206 - w jęz. łac.; Niemcewicz J. U., op. cit. T. 2 s. 222 - w jęz. 138. Copia listu [...] - druk: Al. Hirschberg, Maryna Mniszchówna, Lwów 1927 s. 173-174 137. Respons publiczny posłom [...] - druk: Marchocki, op. cit. s. 151-156 136. Respons słowny [...] - druk: Marchocki, op. cit. s. 59-60 135. Instructia [...] posłom od woyska [...] - druk: Marchocki, op. cit. s. 148-151 134. Instructia secrecior [...] - druk: Niemcewicz, op. cit. T. 2 s. 202-203; W. Sobieski, Żółkiewski na Kremlu, Warszawa b. r. s. 78 133. Instructia naypierwsza [...] - druk: Marchocki, op. cit. s. 156-159; zob. też Niemcewicz J. U., op. cit. s. 202 132. Credens [...] Stanisławowi z Leska [...] - druk: M. S. Marchocki, Historia wojny moskiewskiej [...], Poznań 1842 s. 59; Niemcewicz J. U., Dzieje panowania Zygmunta III [...] T. 2, Kraków 1860 s. 202 131. Puncta conclusiey [...] - druk: Tyszkowski, op. cit. s. 137; Maciszewski, op. cit. s. 277 130. Propositia na conuocatią [...] - druk: Tyszkowski, Wojna o Smoleńsk, op. cit. s. 124, 137 129. Votum [...] Feliksa] Kryskiego [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 270-271 127. Votum [...] Marcina] Sziskowskiego [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 267-270 126. Votum [...] Andrzeja] Opalińskiego [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 267 125. Votum [...] Benedykta] Woyny [...] - druk Maciszewski, op. cit. s. 267

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  1
  @
  a pol a lat
 • 130
   0
  . 
  a Miscellanea z czasów Zygmunta III i Władysława IV
 • 245
   0
   0
  a [Kopie dokumentów z czasów panowania Zygmunta III i Władysława IV krolow polskich 1604-1634].
 • 246
   1
   3
  a Akta 1613-1616 i 1606-1621 [Diariusz sejmu 1606, Ius regum et Regni Poloniae in Ducatum Prussiae [...]. i tyt. z inw. rkpsów
 • 250 a kop.
 • 260 c 17 w.
 • 300 a 896 s. c 31x20 cm
 • 340 d Rkps e Półskórek, 18 w.
 • 400 a Mortangen Ludwik von zob. Mortęski Ludwik
 • 500 a Pismo kilku rąk, czytelne; papier zrudziały.
 • 500 a Bez układu chronologicznego, przeplatają się stale większe lub mniejsze partie z różnych lat, co wskazuje na stopniowe uzupełnianie materiałów.
 • 500 a Rękopis zaczyna się od Votum Stanisława Żółkiewskiego, co może wskazywać na brak jakichś kart początkowych, co również może być przyczyną braku jakichkolwiek zapisków proweniencyjnych
 • 500 a Często wykorzystywane w opracowaniach historyków [J. Maciszewski, K. Tyszkowski, S. Ochmann]
 • 500 a Stan rękopisu jest dobry, ale papier w pewnych częściach zrudziały.
 • 500 a s. 257-260, 319, 324, 334-344, 665-668, 734, 752-754 puste
 • 500 a Nr 358. Copia literarum [...] - Tekst bardzo spłowiały i prawie nieczytelny; Nr 361. Lyst [...] - na str. 892 u dołu: Kopia lystu P. Hetmana do K. JeoMci de data z Żółkwie 26 Jul[y] dalej nieczytelne
 • 500 a Rękopis BK 325 zawiera bogate materiały z kilkunastu lat panowania Zygmunta III króla polskiego i jeden, chyba przypadkowo umieszczony, list Władysława IV do arcybiskupa Jana Wężyka z 29.05. 1634 roku. W rękopisie tym znajdują się materiały dużej wartości historycznej dokumentujące bardzo ważne i różnorodne wydarzenia w ramach tych lat, jak: rokosz Mikołaja Zebrzydowskiego wojewody krakowskiego, fragmenty diariuszy sejmowych z 1613, 1615, 1616 i 1623 roku, instrukcje na sejmiki przedsejmowe, obfitą korespondencję w sprawach ciągłych zatargów o Kozaków, uniwersały do komisarzy lwowskich, bydgoskich, do województw ukrainnych, obszerne wieści o wojnach moskiewskich począwszy od 1609 roku, bunty rycerstwa smoleńskiego i inflanckiego, sprawy Inflant, wojen szwedzkich i lenna pruskiego, a także liczną korespondencję [powtarzającą się w wielu rękopisach] o dyspensę i małżeństwo Zygmunta III z arcyksiężniczką austriacką, Konstancją.
 • 520 a 1. "Votum [...] woiewody kiiowskiego, hetmana wielkiego koronnego [Stanisława Żółkiewskiego na sejmie 1616 roku]" k. 1-20
 • 520 a 2. "Votum [...] canclerza Wielkiego Xięstwa Lithewskiego [Lwa Sapiehy] s. 20-23
 • 520 a 3. "[Votum [...] podkanclerzego coronnego [Henryka Firleja] s. 23-25 [...] Takowego sczęscia dwa fundamenty zawsze kładli: Jeden z przyiazni sąsieckiey, a drugi z porządku domowego, dla tegoż wszystkie panstwa to warowały, iakoby przyiazń cale z postronnymi pany Zachowali [...]"
 • 520 a 4. "[Votum [...] podkanclerzego lithewskiego [Hieronima Wołłowicza] s. 27-29
 • 520 a 5. "[Votum [...] woiewody inowrłocławskiego [Jana Gostomskiego] s. 29-32
 • 520 a 6. "[Votum [...] woiewody ruskiego [Jana Daniłłowicza] s. 32-34
 • 520 a 7. "[Votum [...] pana gnieźnieńskiego [Andrzeja Przyjemskiego] s. 36-37
 • 520 a 8. "[Votum [...] pana zawichoiskiego [Jana Bogusza], pana biechowskiego [Piotra Firleja], pana sochaczewskiego [Konstantego Plichty] s. 38-39
 • 520 a 9. "[Votum [...] pana wyssogrodzkiego [Adama Kossobudzkiego] s. 39-40
 • 520 a 10. "[Votum [...] pana ciechanowskiego [...] [tylko kilkanaście słów] s. 40
 • 520 a 11. "Instructia [...] Stanisławowi Domarackiemu podstolemu lwowskiemu y Janowi Rudominie sekretarzowi y dworzanom JKMci [Zygmunt III] do żołnierzow smolenskich od Jeo Krol. Mci w Warszawie dnia XX miesiąca czerwca roku Pgo MDCXIII s. 45-48
 • 520 a 12. "Listy do [...] senatorow większych przed sejmikiem deputackim Warszawa 09.08. 1613 s. 48-49
 • 520 a 13. "Do [...] senatorow mnieyszych, Warszawa 26.08. 1613 s. 49-50
 • 520 a 14. "Instrukcja na sejmiki deputackie s. 50-54
 • 520 a 15. "Instructia X. Andrzeiowi Szołdrskiemu canonikowi gnieznienskiemu secretarzowi Jeo Kro. Mci [Zygmunta III] do [...] senatorow wilgopolskich w Warszawie dnia IX miesiąca sierpnia Roku Panskiego MDCXIII dana s. 54-55
 • 520 a 16. "Instructia [...] posłom naszym Laurynowi Drewinskiemu cześnikowi ziemie wołynskiey, [...] Samuelowi Ledechowskiemu pisarzowi ziemskiemu, krzemienieckiemu, [...] Stephanowi Sokolnickiemu, [...] Piotrowi Stęmpowskemu z electiey deputackiey w Łucku pro die IX Septembris [1613] odprawowaney do KJM [Zygmunta III] podanym dana s. 55-57
 • 520 a 17. "Respons posłom woiewodztwa wołynskiego z electiey deputackiey w Łucku 9a Septembris odprawowaney do JKM [Zygmunt III] posłanym dany w Warszawie dnia miesiąca roku 1613 s. 57-60
 • 520 a 18. "Vniuersał do woiewodztwa poznanskiego y kaliskiego z lustraciey srzedzkiey, Sroda 17.09. "1613 s. 60-62
 • 520 a 19. "Instructia [...] posłom do woyska stołecznego dana, dnia Ia Nouembris od rycerstwa brzeskiego, Brześć 01. 11. 1613 Podp.: Wacław Pobiedzinski marszałek imieniem woyska s. 63-64
 • 520 a 20. "Instructia JKMci [Zygmunt III] na seymiki powiatowe przed seymem w roku 1613 na dzien III Decembris złożonym" k. 65-70
 • 520 a 21. "Ad eosdem particulares conuentus in Prussiam [1613] s. 70-75 NB: W środzie 14. 11., w Kole 21. 11. 1613
 • 520 a 22. "Vniuersał przed tym seymem na seymiki, Dan w Warszawie dnia [...] miesiąca Roku Panskiego MDCXIII s. 75-77
 • 520 a 23. "Instructia [...] posłom Janowi Kropiwnickiemu, Woyciechowi Janczynskiemu do JKM [Zygmunta III] od woyska smolenskiego dana die 02 Octobris 1613. Podp.: Zbigniew Silnicki marszałek imieniem woyska smolenskiego s. 77-79
 • 520 a 24. "Respons rycerstwu smolenskiemu w Warszawie od JKM [Zygmunta III] d. 1 Nouembris Anno Dni 1613 s. 79-81
 • 520 a 25. "List do [...] senatorow przes X. Andrzeia Szołdrskiego secretarza KJM [Zygmunta III] posłany [1613] s. 81-83 Zawiadomienie o zwołaniu sejmu
 • 520 a 26. "Compendium articułow na seymikach powiatowych w Koronie namowionych, y posłom na seym walny obranym zleconych in Anno 1613 s. 83-92
 • 520 a 27. "Transactia ziem pruskich z zołnierzmi [?] smolenskimi. Datum et actum w Grudziądzu d. 5 Nouembris 1613. Podpisy: Ludwik z Mortąg woj. chełmiński, Kristoph Zawisza sędzia woyska smolenskiego, Stanisław Działynski woj. malborski, Adam Thoguburski z Thoguburna s. 92-95 Trzy województwa ziem pruskich uchwalają dla wojska smoleńskiego 93000 złotych, aby tylko powstrzymać je od wkroczenia w ich granice
 • 520 a 28. "Comput na zgodę z zołnierzem smolenskim co przydzie z woiewodztwa pomorskiego s. 95-97
 • 520 a 29. "Propositia JKM [Zygmunta III] na tymze seymie przes [...] kanclerza koronnego [Feliksa Kryskiego]", b.d. 03. 12. 1613] s. 97-101
 • 520 a 30. "Instructia na seym walny warszawski [...] posłom od woyska stołecznegodo KJM [Zygmunta III] dana we Lwowie s. 25 Nouembris 1613 [...] Victorowi Sciborowi, Samuelowi Maskiewiczowi, Piotrowi Białaczewskiemu, Wawrzyńcowi Paryszewskiemu s. 101-106
 • 520 a 31. "Instructia JKM [Zygmunt III] na seymiki relationum po powiatach [1613] s. 107-108
 • 520 a 32. "Votum [...] biskupa płockiego [Marcina Szyszkowskiego 1613] s. 109-120
 • 520 a 33. "[Votum [...] biskupa kuiawskiego [Wawrzyńca Gembickiego] s. 120-122
 • 520 a 34. "[Votum [...] arcibiskupa gnieznienskiego [Wojciecha Baranowskiego] s. 123-129
 • 520 a 35. "[Votum [...] arcibiskupa lwowskiego [Jana Zamoyskiego] s. 129-130
 • 520 a 36. "Instructia na seym walny warszawski [...] posłom Andrzeiowi Branickiemu pułkownikowi, Stanisławowi Dobraczyńskiemu deputatowi od woyska smolenskiego w Bydgoszczy dana dnia VII Decembris Ao 1613 Podp.: Zbigniew Silnicki marszałek imieniem woyska smolenskiego mp s. 131-134
 • 520 a 37. "[Votum [...] biskupa wilenskiego [Benedykta Wojny] s. 135-136
 • 520 a 38. "[Votum [...] biskupa poznanskiego [Andrzeja Opalińskiego] s. 136-137
 • 520 a 39. "[Votum [...] canclerza koronnego [Feliksa Kryskiego] s. 137-140
 • 520 a 40. "Gabriel Bethlen princeps Transyluaniae Regiae Maiestati [Sigismundo III]. Datum in ciuitate nostra Cibiniensi [Sabinów?] d. 3 Januaryÿ 1614 s. 143-144 Zawiadamia o objęciu władzy w Siedmiogrodzie i gotowości wysłania do Polski poselstwa w sprawach ważnych dla Polski i Węgier
 • 520 a 41. "Ad easdem a Sacra Regia Mtte [Sigismundo III] respons [Gabrieli Bethlen], Warszawa 06.03. 1614 s. 143-144 Gratuluje objęcia władzy i ma nadzieję, że dawna wolność zajaśnieje w całej prowincji
 • 520 a 42. "Literae Turcarum imperatoris [Ahmedi I] ad Regiam Maiestatem [Sigismundum III] per Aiuas czaussium missae, Konstantynopol, ok. 1614] s. 144-146 Skarga na kozackie napady, co nie jest w zgodzie z paktami o wzajemnej przyjaźni
 • 520 a 43. "Responsum [Sigismundi III] ad easdem Turcarum imperatoris [Ahmedi I] litteras, Warszawa 18.03. 1614 s. 146-149 Z posłem Andrzejem Górskim przybył czausz z listem, w którym sułtan domaga się zniesienia Kozaków, wzamian za to "Tatarzy nie napadną granic polskich, a w Mołdawii rządzić będzie wojewoda przez nas uznany
 • 520 a 44. "[Regni Sueciae deputati commissarii ad Sigismundum III Regem Poloniae], Actum in Aula Veltz die XX Januarÿ stylo veteri 1614. "Podp.: Gabriel Oxenstein haereditarius Baro in Moreley et Lindhel, Adam Schrapffer s. 150-151
 • 520 a 45. "Od commissarzow Bydgoskich [do króla Zygmunta III], Bydgoszcz 19.03. 1614 Podpisy s. 151-154
 • 520 a 46. "Instructia od nas do rad vrzędnikow ziemskich grodzkich y rycerstwa, slachty, obywatelow powiatu orszanskiego Wo Xa Littgo dana [...] posłowi naszemu [...] Mikołaiowi Boratyńskiemu stolnikowi orszańskiemu do [...] Zygmunta III], 26.02. 1614 s. 154-157
 • 520 a 47. Odpowiedź króla Zygmunta III], [1614] s. 157-160 [...] Szukaycie tego w Braciey, ktorym sami winę daiecie, ze was opuscili, bo szukaycie v tych, ktorym radzić o sobie zlecacie na seymie [...]
 • 520 a 48. "Do [...] senatorow oznaymuiąc o zamysłach tureckich y o conuocatiey w Lublinie, Warszawa 09.04. 1614 s. 160-161
 • 520 a 49. "List od [...] hetmana koronnego [Stanisława Żółkiewskiego] do krola [...] Zygmunta III], Żółkiew 09.04. 1614 s. 162-163
 • 520 a 50. "Od [...] commissarzow lwowskich [do króla Zygmunta III] po spaleniu confaederaciey zołnierskiey, Lwów 16.04. 1614 Podpisy komisarzy s. 163-165
 • 520 a 51. "Instructia dana [...] Andrzeiowi Olesnickiemu y [...] Janowi Gniewoszowi do [...] Zygmunta III] posłanym od rycerstwa woiewodztwa krakowskiego za złożeniem od JKM Pana naszego Mo seymiku w Proszowicach zgromadzonego pro die 24 Martii Ao 1614 Podp.: Stanisław Czykowski [Cikowski] podkomorzy ziemi krakowskiej, marszałek rycerstwa woiewodztwa krakowskiego
 • 520 a 52. "Do [...] senatorow na conuocatią w Warszawie listy wtore [krola Zygmunta III] po ponowie zamysłow tureckich, Warszawa 29.05. 1614 s. 169-170
 • 520 a 53. "Respons od [...] Zygmunta III [...] posłom woiewodztwa krakowskiego z seymu prossowskiego dany w Warszawie [1614] s. 170-171 Rachunki poboru podatków mają być przedstawione staroście sandomierskiemu, który "vstawą seymową do szafowania tych podatków" jest naznaczony
 • 520 a 54. "Respons [króla Zygmunta III [...] hethmanowi [Stanisławowi Żółkiewskiemu] na list pierwszy, b. d. [IV? 1614] s. 171
 • 520 a 55. "Do [...] Arcibiskupa Gnieznienskiego [Wojciecha Baranowskiego? król Zygmunt III 1614?] s. 171-172 Przesyła list Żółkiewskiego o grożącym Koronie niebezpieczeństwie tureckim. Prosi o radę "Jako temu zabiegać, do czego się wprzod rzucić rady i zdania Vprzejmości W. siągamy [...]"
 • 520 a 56. "Do [...] commissarzow bydgoskich z strony niebespieczenstwa [król Zygmunt III]", b.d. 1614?] s. 172 O tym samy grożącym Koronie niebezpieczeństwie
 • 520 a 57. "Do Commissarzow lwowskich o tymze [1614] s. 172-173
 • 520 a 58. "Do [...] deputatow tribunalskich za panem krakowskim [Januszem Ostrogskim] aby sprawy iego limitowali [1614] s. 173-174 Groźnym niebezpieczeństwem dla Rzeczp. jest "Vkrainna swawola kozacka". Na Ukrainę powinna pojechać komisja "senatorow y ludzi przednieyszych kraiow tanecznych", z tych Janusza Ostrogskiego [...]" do odprawienia tey Commissiey przes list nasz vżylismy [...]"
 • 520 a 59. "Do pana krakowskiego [Janusza Ostrogskiego] aby się commissiey z Kozaki podiął [1614] s. 174-175
 • 520 a 60. "Do Michała Wisniowieckiego aby ku granicy moskiewskiey ruszył [król Zygmunt III 1614] s. 175-176
 • 520 a 61. "Vniuersał [...] commissarzow lwowskich o rosprawie z confae [de] raty do grodow podany, Lwów 27.04. 1614 s. 176-180
 • 520 a 62. "Vniuersał do woiewodztwa podolskiego y innych vkrainnych starost, aby obmyślali bespieczenstwo, Dan w Warszawie [1614] s. 180-181
 • 520 a 63. "Vniuersał do Pruss na zbieranie wybrancow, Warszawa [1614] s. 181-182
 • 520 a 64. "Recognitia zołnierzow smolenskich na odebranie zupełney zapłaty od commissarzow [IV 1614] s. 182
 • 520 a 65. "Assecuratia tychze na spokoine się roziachanie z gromad po zapłacie bez voisku, Bydgoszcz 29.04. 1614 s. 182-183
 • 520 a 66. "Do woiewody bełskiego [Stanisława Włodka] z strony obrony Halicza [1614] s. 183 Ze względu na grożące niebezpieczeństwo tureckie "Zamki vkrainne mieć w ostroznosci na wszelakie przypadki"
 • 520 a 67. "Vniuersał o gotowości do pospolitego ruszenia napominaiąc, Warszawa V 1614 s. 184-185
 • 520 a 68. "Respons KJM [Zygmunta III] na dziękowanie [...] Zbigniewa] Silnickiego marszałka confaeratiey Smolenskiey za zapłatę wziętą [1614] s. 185-187
 • 520 a 69. "Instructia od nas vrzędnikow ziemskich, grodskich y wszytskiego rycerstwa slachty obywatelow ziemie zmudzkiey [...] posłowi naszemv [...] Jerzemu Dowgiatowi do Jeo Kro. Mci [Zygmunta III], Rossienie 22.04. 1614 s. 187-189
 • 520 a 70. "Respons na to poselstwo [Zygmunta III 1614] s. 189-191
 • 520 a 71. "Od [...] hetmana koronnego [Stanisława Żółkiewskiego] list wtory, Żółkiew 22.05. 1614 s. 191-192 Pisma nie notują
 • 520 a 72. "List cesarza tureckiego [Ahmeda I] do KJM [Zygmunta III], 14.04. 1614 s. 192-194 Skargi na napady kozackie i na udzielanie schronienia w granicach polskich pobitego Szahim gireja
 • 520 a 73. "Instructia [...] posłom do KJM [Zygmunta III] na vkazowaniu pod Pokrzywnicą pro d. 1. May od Ich Mci PP senatorow y rycerstwa woiewodztwa sendomirskiego obranym: to iest Alexandrowi Piotrowi Tarłom, wojewodzicowi lubelskiemu, Piotrowi Gruszczyńskiemu, Mikołaiowi Gniewoszowi starościcowi liatowickiemu Macieiowi Pękosławskiemu, Krysztoffowi Parzniewskiemu, Seuerinowi Białczewskiemu dana. Działo się 1 maia 1614 Podp.: [Jan Zbigniew] Ossoliński woiewoda sendomirski, Sebastian Ligęza imieniem Koła rycerskiego s. 195-196
 • 520 a 74. "Respons na thę instructią tymze [...] posłom [1614] s. 196-198
 • 520 a 75. "Responsum ad praecedentes Turcarum imperatoris [Ahmedi I] literas a SRMte [Sigismundo III], Warszawa 08.06. 1614 s. 198-200 Polska, zresztą jak sam sułtan, znosi Kozaków niechętnie. Jeśli jednak napadają oni na ziemie sułtańskie, mależałoby również powstrzymać Tatarów od grabieży ziem polskich
 • 520 a 76. "Ad suprem Bassam [...] cancellarii Regni nomine. Podpisany: Felix Kriski Regni Poloniae Cancellarius, Warszawa 08.06. 1614 s. 203-205 W sprawie jak wyżej
 • 520 a 77. "Od [...] hethmana coronnego [Stanisława Żółkiewskiego do króla Zygmunta III], Dan w Barze 12.06. 1614 Podp.: Stanisław Żółkiewski woiewoda kiiowski s. 205-210
 • 520 a 78. "Vniuersał tegosz [...] hetmana [Stanisława Żółkiewskiego], Dan w Barze 13.06. 1614 s. 210-211
 • 520 a 79. "Do P. krakowskiego [Janusza Ostrogskiego?] o opatrzeniu bespieczenstwa Ukrainy" b.d. s. 211-212
 • 520 a 80. "List do podstarościego Chmielnickiego" b.d. s. 212
 • 520 a 81. "Comissia Ie[go] K[rólewskiej] M[oś]ci do Kiiowa na poskromienia Kozakow posłana", Dan w Warszawie 15.03.1614 s. 212-215
 • 520 a 82. "Vniuersał do woiewodztw ukrainnych aby się pod sprawę P. Heth[ma]na Coron. kupili ludzie rycerscy", Dan w Warszawie 13.07.1614 s. 215-216
 • 520 a 135. "Instructia [...] posłom od woyska pod Moskwą miastem stolicznym przy Dimitrze impositorze bendącego do KJM [Zygmunta III] pod Smolenskim obozem leżącego dana [1609] s. 390-394
 • 520 a 136. "Respons słowny przes [...] Sczesnego Kryskiego podkanclerzego koronnego imieniem JKM [Zygmunta III] tymze [...] posłom od ricerstwa zpod stolice moskiewskiey dani in castris ad Smolenscum sitis 1609 s. 394-395
 • 520 a 137. "Respons publiczny posłom rycerstwa pod Moskwą na ten czas bendącego od KJM [Zygmunta III] z obozu pod Smolenskiem na pismi dany y publice czytani dnia 25 [26] miesiąca Nouembris Anno Domini 1609 s. 395-400
 • 520 a 138. "Copia listu od Maryny Mniszchowny carowy moskiewsky do KJM [Zygmunta III], Dan z obozu pod stolicznym miastem Mosgwą die 16 Januarÿ 1610 s. 400-401
 • 520 a 139. "Copia listu teyze carowy ktory w mieskaniu swym w obozie pod stolicą Moskwą tego dnia ktorego do impositora iachała na stole zostawiła [16.02. 1609] s. 402-404
 • 520 a 140. "Copia listu [...] Aleksandra Gąsiewskiego starosty wieliskiego pod niebytność [...] Stanisława] Żółkiewskiego hetmana polnego koronnego woyska KJM [Zygmunta III] na Moskwie miescie y zamku stolicznem bendącego gubernatora f[eria] 06 Aprilis 1611 z stolice do KJM o spaleniu stolicznego miasta Mosqwy przes naszych pod Smolensk pisanego. Osobna cedula w tymze liscie do KJM włożona od P. Gąsiewskiego s. 404-408
 • 520 a 141. "Respons od ricerstwa połku [...] Aleksandra] Zborowskiego dnia w Sokalu 28 Julÿ [...] woiewodzie Kyowskiemu, hetmanowi polnemu koronnemu [Stanisławowi Żółkiewskiemu], [...] Janowi Daniłowiczowi castellanowi lwowskiemu, Adamowi Sieniawskiemu podczaszemu, Jerzemu Zbarawskiemu krayczemu koronnemu, Januszowi Poryckiemu, Aleksandrowy Bałabanowy, Stephanowy Snopkowskiemu rotmistrzom Pawłowy Praszkowskiemu KJM [Zygmunta III] A. 1612 Podp.: Jozeph Cieklinski marszałek woyska stołecznego s. 408-411
 • 520 a 142. "Copia listu od stanow moskiewskich do [...] panow koronnych y W. X. Litt. in Anno Millesimo [sexcentesimo] tredecimo pisanego przes poslinka swego do Warszawy pod bitnosc KJM [Zygmunta III] przesłanego. Pisany w stolicznym zamku Moskwie roku od stworzenia swiata 7121 miesiąca marca dziesiątego dnia s. 411-431
 • 520 a 143. "Copia listu Pawła Rudzkiego połkownika woyska KJM [Zygmunta III] w Wiazmie bendącego do Dimitra Trubeckiego i Dimitra Pożarskiego Moskwicinow woyska nieprzyiacielskiego directora tegosz czasu z Wiazmy pisanego Dimitrowy Trubeckiemu, Dimitrowy Pozarskiemu [1613] s. 431-438
 • 520 a 144. "Progress potrzeby z Mosqwą pod Kłuszynem in Anno 1610 d. 4 Julÿ za szczesliwego panowania Zygmunta III sczesliwie odprawioney za przewagą [...] Stanisława Żółkiewskiego woiewody kyowskiego, hetmana na ten czas polnego koronnego s. 439-446
 • 520 a 145. "Instructia [...] posłom [...] Mikołaiowi Strusiowy staroscie chmielnickiemu, [...] Stanisławowi] Żółkiewskiemu, [...] panu czechowskiemu [Mikołajowi Ligęzie] y inszym do krola JM [Zygmunta III] pod Smolensk po wygrani bitwie znaczny z Mosquą pod Kluszynem od [...] hetmana y ricerstwa wszytkiego dana [1610] s. 447-448
 • 520 a 146. "Respons [...] Sczesnego Kryskiego podkanclerzego na ten czas koronnego w obozie krola JM [Zygmunta III] pod Smolenskiem na przemowę pp posłow od [...] hetmana [Stanisława Żółkiewskiego] y ricerstwa do krola JM pod Smolensk posłanych zaras po otrzymanym 4 Julÿ pod Kłuszynem z Moskwą znacznym zwycięstwie Anno 1610 s. 448-451
 • 520 a 147. "Progres dobicia zamku smolenskiego przez krola [...] Zygmunta III] pod tym ze zamkiem obecznie z woyskym nimal przes dwie liecie obozem leżącego A. 1611 d. 13 Junÿ s. 451-456
 • 520 a 148. "Copia listu krola JM [Zygmunta III] de data z Mosqwy Fiederowska do [...] Mikołaja Krzysztofa] Radzywila woiewody wilynskiego strony czasu seymowy naznaczonego y obmyslienia pilnych Rzeczyposlitey potrzeb, Dan z Fiedorowska dnia XXX Mca Nouembra MDCXII s. 456-463
 • 520 a 149. "Copia listv do krolowy [...] Konstancji] od [...] Wojciecha] Baranowskiego arcibiskupa gnieznienskiego in Decembre do Wilna wyszlanego Anno Domini 1612 pod bitnosc krola [...] Zygmunta III] w Mosqwie s. 464-467
 • 520 a 150. "Instructia od ricerstwa smolenskiego na seym walny warszawski [...] posłom Krysztophowy Oliedzkiemu pułkownikowy Romianowy Wechadłowskiemu deputatowy Janowi Pokrzywnickiemu porucznikowy Adamowy Tagoborskiemu, Janowy Garkowskiemu, Stanisławowy Smiatance, Stanisławowy Snopkowskiemu, Janowy Gniewoszowy towarzyszom dana [14.08] in Anno 1613. Podp.: Zbigniew Silnicky marszałek imieniem ricerstwa WKM smolenskiego s. 467-479
 • 520 a 151. "Respons tymze [...] posłom od krola [...] Zygmunta III] na tymze seymie na pismie dany [XII 1613] s. 480-484
 • 520 a 152. "Instructia na seymik Prusky do Grudziądza [...] Stanisławowy Dzialinskiemu dworzaninowy krola JM [Zygmunta III] w Warszawie dnia XII miesiąca kwietnia dana Roku MDCXIII s. 485-488
 • 520 a 153. "Summa poselstwa s ktorym [...] commissarze ze Lwowa przysłali do krola [...] Zygmunta III] staroste trembowelskiego die 23 Septembris do Warszawy Anno 1613 s. 488-490
 • 520 a 154. "Copia listu od [...] Stanisława] Żółkiewskiego woiewody kyewskiego hetmana polnego koronnego do KJM [Zygmunta III] pisanego, Żółkiew 31.03. 1614 s. 490-492
 • 520 a 155. "Instructia od ricerstwa smolenskiego na seym walny koronny ktory die quarta Decembris in anno 1613 [w] Warszawie trzy niedzieleex consensu ordinum trwaiący na summe zołnierzowy pominionemu smolenskiemu sconfederowanemu zapłatę złozony odprawowany był etc. Podp.: Zbigniew Silnicki marszałek imieniem woyska smolenskiego s. 493-499
 • 520 a 156. "Copia listu do [...] commissarzow litewskich od woyska stołecznego połku [...] Aleksandra] Zborowskiego ze Lwowa pisanego [1613] s. 499-503
 • 520 a 157. "Copia listu do cesarza [Macieja] od KJM [Zygmunta III] po zwroceniu się [...] Andrzeja] Lipskiego ktory w legatiey od KJM do cesarza iezdzieł Anno 1613 s. 503-505
 • 520 a 158. "Copia listu cara tureckiego [Ahmeda I] przes czausza KJM [Zygmunta III] sub finem Julÿ in Anno 1613 do Warszawy przysłanego, Konstantynopol VII 1613 s. 506-510 O krzywdach wyrządzonych ze strony polskiej, o pomaganiu Konstantemu Mohyle, który uciekł do królestwa polskiego z "boiarami swemi [...] y tam mieszkaią, do tego wołoskiemu panstwu zamky nalezące mianowycie Chocym iest w rękach do tego czasu narodu polski O krzywdach wyrządzonych ze strony polskiej, o pomaganiu Konstantemu Mohyle, który uciekł do królestwa polskiego z "boiarami swemi [...] y tam mieszkaią, do tego wołoskiemu panstwu zamky nalezące mianowycie Chocym iest w rękach do tego czasu narodu polskiego [...]"
 • 520 a 159. "Respons od krola [...] Zygmunta III] na list wezyrow przes czausza tureckiego dany [1613] s. 510-513 W sprawie jak wyżej
 • 520 a 160. "Copia listu od cesarza tureckiego [Ahmeda I] do krola [...] Zygmunta III] in Anno 1614 przes czausza przysłanego in Marcio, Konstantynopol III 1614 s. 514-517 Królestwu polskiemu ani za naszych czasów, ani za przodków naszych nic nie zagrażało, pakty zawarte były przestrzegane, a jednak granice tureckie były niepokojone, grabione przez Kozaków Królestwu polskiemu ani za naszych czasów, ani za przodków naszych nic nie zagrażało, pakty zawarte były przestrzegane, a jednak granice tureckie były niepokojone, grabione przez Kozaków
 • 520 a 161. "Respons od krola [...] Zygmunta III] na tenze list dany Warszawiae 1614 die 18.03. s. 517-523 Wrócił poseł Andrzej Górski z listem od sułtana, w którym domaga się on zniesienia Kozaków, a za to Tatarzy nigdy nie napadną na granice polskie Wrócił poseł Andrzej Górski z listem od sułtana, w którym domaga się on zniesienia Kozaków, a za to Tatarzy nigdy nie napadną na granice polskie
 • 520 a 162. "List od ceasarza tureckiego [Ahmeda I] die septima Septembris w ktorym zwiczainy tituł KJM [Zygmuntowi III] oddawszy w te słowa pisze, Konstantynopol 07.09. 1614 s. 524-528
 • 520 a 163. "Respons KJM [Zygmunta III] na ten list cesarza tureckiego [Ahmeda I] [1614] s. 528-532
 • 520 a 164. "List od wezyra do KJMci [Zygmunta III], Na polach Sylistryjskich [1614] s. 532-535 Dopóki Kozacy nie zostaną zniszczeni i póki zamek nie będzie zbudowany, "poty poddany y ludzie CJM pokoiu y odpoczinku miec nie będą [...]" Dopóki Kozacy nie zostaną zniszczeni i póki zamek nie będzie zbudowany, "poty poddany y ludzie CJM pokoiu y odpoczinku miec nie będą [...]"
 • 520 a 165. "Copia listu od [Stefana] Tomsze hospodara wołoskiego do [...] Henryka] Firleia podkanclerzego koronnego, Tehinia 06.09. 1614 s. 535-536 Prosi o ułatwienie jego posłom audiencji u krola, którym poruczył przekazać "sieła rzeczy" Prosi o ułatwienie jego posłom audiencji u krola, którym poruczył przekazać "sieła rzeczy"
 • 520 a 166. "Copia przetłomaczoego listu tatarskiego [Dżanikbekgireja] do KJM [Zygmunta III] die 6 Octobris Anno 1615 do Warszawy przesłanego przes [...] Matiszkę slachcica vkrainnego z wiezienia wypusczonego s. 537-538 Chełpi się z udanego napadu na Polskę
 • 520 a 167. "Copia listu od [...] hetmana polnego koronnego [Stanisława Żółkiewskiego] do KJM [Zygmunta III] o pogromie [Stefana] Tomsze hospodara wołoskiego pisanego, Żółkiew 6. 12. 1615 s. 538-543 NB: Pisma nie notują
 • 520 a 168. "Instructia od nas rad, vrzędnikow ziemskych grockich y ricerstwa sliachty obywatelow powiatu orszanskiego WXLitt. dana [...] posłowy naszemu [...] kniaziu Mikołaiowi Boratynskiemu stolnikowy orszanskiemu do JKM [Zygmunta III] in Anno 1614 in Aprili s. 543-549 Uskarżają się, że mimo uchwalenia piątego poboru "z granic naszych nic przy nas nie zostawało iedno samo niebespieczenstwo nas samych y maiętnoscy naszych", wojska bowiem, które opusciły Wiaźmę i Smoleńsk, były osłoną ich granic.
 • 520 a 169. "Respons obywatelom powiatu orszanskiego od KJM [Zygmunta III] Warszawie dany [04. 1614] s. 549-555 Że opuściło ich wojsko, nie w tym wina króla, ale ich samych, gdy bowiem mieli żołnierzom zapłacić, bardzo się na to skarżyli
 • 520 a 170. "Copia listu załosnego od oblezencow smolenskych od [...] Jerzego] Sczuckiego capitana smolenskiego do [...] hethmana litewskiego Jana Carola Chodkiewicza die 13.06. 1614. Datum w Smolensku die 13.04. 1614. Podp.: Jerzy Sczucki cap. smol., Jan Krechy KJKM, Alex. Kamiensky KJKM y wszytko insze rycerstwo ktorzy na Smolensku są w oblezeniu niesłychanym s. 555-559 Narzekają na głód "nad moznosc natury ludzkiey", czekają pomocy, nie wierzą "Językom nieprzyiacielskim, ktorzy co godzina upadku Smolenska czekają [...]"
 • 520 a 171. "Copia listu [do] pana krakowskiego [Janusza Ostrogskiego] od krola JM [Zygmunta III], Warszawa 15.06. 1614 s. 559-561 Król prosi, aby z garstką wojska kwarcianego połączył się z Żółkiewskim "tym snadnieyszy dac będzie mogł nieprzyiacielowi temu odpor. Odniesiesz stąd uprzejmość W. niesmiertelną z miłoscy ku oyczynie sławę [...]"
 • 520 a 172. "Instructia [...] Andrzeiowy Szułdrzkiemu secretarzowy JKM [Zygmunta III] y posłowy na seymik deputacky do Srzody w Warszawie dnia XX Mca sierpnia Roku MDCXIV dana s. 561-568 Media y rozne sposoby tak na vleczenie vrazow prywatnych Rzeczyp. iako też y na oddalenie postronnych niebespieczenstw [w] Oyczyznie naszi zachodzących od [...] senatorow na seymie walnym warszawskim roku 1623 26 Januarii podane
 • 520 a 173. "[Votum ... Wawrzyńca] Gembickiego arcibiskupa gnieznienskiego s. 569-571 Przyczyny konfederacji żołnierskich, sprawy tureckie, tatarskie i kozackie, inflanckie
 • 520 a 174. "Zdanie [...] Eustachego] Wołowicza biskupa wilenskiego s. 571-572 "Sposoby aby zołnierz był in militari disciplina zatrzymany", Inflanty, Moskwa
 • 520 a 175. "Media [...] Jana] Kuczborskiego [biskupa chełmińskiego] s. 573 "Na zatrzymanie zołnierza in officio"
 • 520 a 176. "[Votum] pana krakowskiego [Jerzego Zbaraskiego] s. 573-574 O konfederacjach wojskowych
 • 520 a 177. "Puncta [...] podkancerzego [koronnego Wacława Leszczyńskiego] s. 574-577 Konfederacje wojskowe, sprawy kozackie, "moneta jest fundamentum Reipublicae"
 • 520 a 178. "Przemowa woiewodzica lubelskiego, marszałka poselskiego [Jakuba Sobieskiego] do krola [...] Zygmunta III przy witaniu 24.01. 1623] s. 577-578 krótki fragment
 • 520 a 179. "Processus confaederationis per nuntios Regni in conuentu generali Varschaviensi Anno Domini 1606 senatui propositus s. 579-588
 • 520 a 180. [Uniwersał sejmiku głównego małopolskiego w Korczynie z 23 lutego 1606 roku o zjednaniu się w Stężycy na 9 kwietnia 1606 roku]. Brak podpisów, data 13.02. s. 589-590
 • 520 a 181. Diariusz sejmu zwyczajnego w Warszawie 7.03.-18.04. 1606]. Deliberationis comitiorum te beły capita s. 590-616 NB: zaczyna się od 12.02 - do 11.04. 1606
 • 520 a 182. "Respons krola [...] Zygmunta III] na artikuły poselskie s. 616-628
 • 520 a 183. Rozdawanie urzędów 31.03. 1606] s. 629-634 Listy Mikołaja Zebrzydowskiego wojewody krakowskiego do króla Zygmunta III w sprawie małżeństwa z Konstancją księżniczką austriacką
 • 520 a 184. "List Mikołaja Zebrzydowskiego do króla Zygmunta III w tejże sprawie", b.d. 1604] s. 634-635
 • 520 a 185. "[Mikołaj Zebrzydowski do Zygmunta III w tejże sprawie, Lanckorona 19.07. 1604] s. 635-636
 • 520 a 186. "[Mikołaj Zebrzydowski do Zygmunta III o zachowanie praw i wolności szlacheckich, b. m. d. 1606] s. 636-640
 • 520 a 187. "[Mikołaj Zebrzydowski do Zygmunta III w sprawie małżeństwa] s. 640-642
 • 520 a 188. "[Mikołaj Zebrzydowski do Zygmunta III w sprawie małżeństwa] s. 642-645
 • 520 a 189. "[Mikołaj Zebrzydowski do Zygmunta III] "strony przybycia na wesele" s. 645
 • 520 a 190. [Mikołaj Zebrzydowski do Zygmunta III w sprawie małżeństwa], Sokal 6.08. 1605 s. 645-652
 • 520 a 191. Mikołaj Zebrzydowski do Zygmunta III, b. m. d. 1605] s. 652-654
 • 520 a 192. [Mikołaj Zebrzydowski do Zygmunta III], Skawina 23.02. 1606 s. 654-655 w sprawach bieżących
 • 520 a 193. Mikołaj Zebrzydowski do Zygmunta III, b. m. r. 1606?] s. 655 tłumaczy się ze swego postępowania
 • 520 a 194. Mikołaj Zebrzydowski do Zygmunta III, b. m. d. 1606] s. 655-664 sprawy rokoszowe; NB: w rękopisie dalszy ciąg listu jako: Conclusia tego pisma s. 660-664
 • 520 a 195. "Jus Regum et Regni Poloniae in Ducatum Prussiae [1220-1605] s. 669-704
 • 520 a 196. "[Jus Regum et Regni Poloniae in Ducatum Prussiae 1228-1605] s. 705-733 "Cum multa agitari scriptitarique uideamus in causa Prussiae ab [...] Electoris Bradenburgensis [???] studiosis, nunc etiam recenter statu causae pro parte suae Illstris [???] in vulgus sparso, turpe sane esset silere eos, qui se eo in negotio studiosos Reipublicae profitentur [...]"
 • 520 a 197. NN [Feliks Kryski kanclerz koronny?] principi Dno Nasshoph bassae [...] Turcarum imperatoris [Ahmedi I] supremo vesiro Dno et amico observantissiomo, Warszawa VI 1614 s. [???] Dziwi się, że biorąc pod uwagę długoletnią przyjaźń z Turcją, doradza sułtanowi wojnę z Polską spowodu Kozaków
 • 520 a 198. Pochwała rządów króla Zygmunta III, szczególnie zaś wojny z Moskwą. Ad mandatum SRM proprium] s. 739-751
 • 520 a 199. "Marchio Brand [enburgensis] Joachimus Fridericus Regiae Maiestati Sigismundo III] de feudo Prussico sibi concedendo, Kolonia nad Szprawą 24. 12. 1605 s. 755 Wysyła w tej sprawie posłów: Weidigo Reimar Gantz liber baro in Putlitz, Izaak Kracht, Krzysztof Benkendorff wicekanclerz, Joachim Hübner
 • 520 a 200. "Responsum SRM [Sigismundi III] ad easdem literas electoris [Joachimi Friderici], Warszawa 09.03. 1605 s. 755-756
 • 520 a 201. Odpowiedź Zygmunta III dana posłom elektora Joachima Fryderyka. Warunki ustalenia sukcesji brandenburskiej] s. 756-761
 • 520 a 202. "Responsum ad easdem literas ad imperatoris Turcarum [principem], Warszawa [1605] s. 761-762
 • 520 a 203. "Instructio [...] Jacobo Sczepanski SRM [Sigismundi III] aulico et capitaneo Mirachouiensi ad conuentum Mariaeburgensem data Anno MDCXV die mensis Aprilis, Datum Cracouiae die mensis Aprilis s. 762-764 Poseł omawia wszystkie niebezpieczeństwa zagrażające Polsce, król jednak [...] "non cessat modos et rationes conquirere quibus ea pericula propulsaret, et saluti ac incolumitati communi patriae nostrae contulerit [...]" s. 762-764
 • 520 a 204. "Responsum a Regia Maiestate [Sigismundo III] Turcarum imperatori [Ahmedo I], Kraków 27.06. 1606 s. 764-765 Sprawa Stefana Boczkaja, który przy pomocy Porty został królem Węgier
 • 520 a 205. "Literae ad Turcarum imperatorem [Ahmedum I] per [...] Abrahamum] Krzewski internuncium [...] Sigismundi III] missae, Kraków 13.06. 1606 s. 765-766 Król wyraża nadzieję, że sułtan zrobi wszystko, aby z sąsiednich Węgier zamieszki nie przeniosły się w granice Polski
 • 520 a 206. "Responsum [...] principis Vladislai legatis Stephani Bockai [1605] s. 766 Książę Władysław przesyła pozdrowienia i życzenia dobrego sąsiedztwa
 • 520 a 207. "Responsum iisdem legatis a Regia Maiestate [Sigismundo III] datum [1605] s. 766-767 W sprawach Węgier powinni niezwłocznie zebrać się komisarze obu stron, mężowie poważni i senatorzy, aby je wzajemnie i przyjaźnie omówić i ułożyć
 • 520 a 208. "Literae Regiae Maiestatis [Sigismundi III] ad Stephanum Boczkai, Kraków 03.07. 1605 s. 767 Posłow pilnie wysłuchał. Z niepokojem przyjął wiadomość o ciężkim stanie Węgier, co grozi klęską chrześcijaństwu i związkom z dynastją Jagiellonów. Król obiecuje pośrednictwo Posłow pilnie wysłuchał.
 • 520 a 209. "Rudolpho Romano imperatori SRM [Sigismundus III], Kraków 16.02. 1607 s. 767-768 Wspomina o pośrednictwie w sprawie Boczkaja, cesarza zaś prosi "vt ad perniciosissimos istos toti christianitati motus clementia potius et consilio sedandos quam armis et bello uindicandos animum adicere velit [...]"
 • 520 a 82a. "Do pana sendomirskiego [Krzysztofa Szydłowieckiego] od KJM [Zygmunta III], [Warszawa] 15.08. [1614] s. 216-219 Odpowiedź na list, wojna z Moskwą za radą senatu i stanów koronnych."[...] Pobłogosławił P. Bóg pracy naszey w szerokich tych tam panstwach nie tylko odziskane prouincie do Korony należące, ale tesz daleko pomknione granice [...]"
 • 520 a 83. "Poselstwo od deputatow tribunalskich do KJM [Zygmunta III] w Lublinie na sądach głownych tribunalskich 26.07. 1614 s. 219-222 W obronie sądów trybunalskich
 • 520 a 84. "Respons od KJM [Zygmunta III] na to poselstwo", b.d. 1614] s. 219-222 [???] Król nie zamierza znosić żadnych praw. Chodzi tylko o prędkie zażegnanie tych niebezpieczeństw "ktore poganin knował Rzpltey i państwu JKM [...] Dla ktorych niebespieczeństw y do tego było przyszło, że pierwsze wici za dwoie wyniść musiały, bo iuż o skorę Rzpltey szło [...]"
 • 520 a 85. "Instructia JKM [Zygmunta III [...] Andrzeiowi Szołdrskiemu na sejmik deputacki do Srzody [we wrześniu 15? 1614 r.] s. 224-228
 • 520 a 86. "Poselstwo ziazdu łomziemskiego z strony electiey sędziego do KJM [Zygmunta III], Łomża 6. 10. 1614 s. 228-229 Uskarżają się, że "Jusz od niemałego czasu będąc bes vrzędu pisarskiego, a wielkie incommoda y niewczasy ponosząc [...]" proszą, aby jednego z kandydatów wybranych na przeszłej elekcji zaaprobował na sędziego ziemskiego
 • 520 a 87. "Respons od JKM [Zygmunta III] na to poselstwo, Warszawa 12. 10. 1614 s. 229-230 "Niech stanie elekcja w takim iakie prawo opisało porządku. Krol [...] napomni [...] woiewodę mazowieckiego, aby elekcją niemieszkanie złożył [...]"
 • 520 a 88. Instrukcyja do KJM od nas senatorow, urzędnikow wielgopolskich pozanskiego [???] i kaliskiego wojewodztwa na sejmik srzedzki elekcji deputacki na dzień 15 Septembris 1614 zgromadzonych [...] Kasprowi Zebrzydowskiemu [i] Adamowi Grodzickiemu posłom naszym dana. Podp. Stanisław Rudnicki marszałek sejmiku za zleceniem wszystkich] s. 230-233
 • 520 a 89. "Respons od KJM [Zygmunta III] s. 233-234
 • 520 a 90. "Instructia [...] Janowi Sierakowskiemu cześnikowi podolskiemu, posłowi naszemu electiey deputackiey woiewodztwa podolskiego do KJM [Zygmunta III] posłanemv. Podp. Adrian Jaczimirski podczaszy podolski y marszałek na ten czas Koła Rycerskiego [1614] s. 234-235
 • 520 a 91. "Respons posłom woiewodztwa podolskiego [1614] s. 236-237
 • 520 a 92. "Instructia posłom hospodara wołoskiego [Stefana Tomży [...] Jerzemu Baliszowi podkanclerzemu y Szęnczy przykałabowi chocimskiemu naszym wiernym do [...] JKM [Zygmunta III]. Datum ex castris nostris in campis Tehinae positis d. 6.09. 1614 s. 239-241 "Prosić tesz maią vniżenie o Chocim oyczyznę własną" oraz "aby z łaski swey miłościwey JKM raczył go przywrócić do państw mołdawskich [...]"
 • 520 a 93. "Na poselstwo [...] Stefana Tomsze woiewody y hospodara ziem mołdawskich taki okaz JKM [Zygmunta III] posłom iego rozkazał dać raczył, Warszawa 23. 10. 1614 s. 239-241 [str. bł.???] Król powołuje się na dawne "spokoyne sąsiedztwo" i tego też król oczekiwał, ale zamiast starać się o "zatrzymanie pokoiu miedzy JKMcią a cesarzem JM tureckim, insze o zamysłach iego wiadomości dochodziły [...]"
 • 520 a 94. "Od [...] hethmana lithewskiego [Jana Karola Chodkiewicza] do KJM [Zygmunta III], Lachowice 23. 10. 1614 s. 241-242
 • 520 a 95. "Respons [króla Zygmunta III [...] hethmanowi lithewskiemu", b.d. Warszawa 28. 11. 1614] s. 242-243
 • 520 a 96. Król Zygmunt III do NN], b. m. d. s. 243 Dziękuje za wiadomości "o rzeczach y niebespieczenstwach vkrainnych" przekazane przez starostę zygwulskiego Stanislawa Diabła Stadnickiego
 • 520 a 97. "Do X arcibiskupa gnieznienskiego y biskupa kuiawskiego [Wojciecha Baranowskiego] przez [...] Andrzeja] Szołdrskiego s. 243-244 O objęciu stolicy carskiej przez Michała Fiodorowicza
 • 520 a 98. "Do starosty orszańskiego [król Zygmunt III, Warszawa 1614] s. 244 "Barzo dobrze się stało, że te listy przeszły do ręku W. J. potrzebne wiadomości naszey, y na ktorych odkryciu nam y Rzpltey należeć może [...]"
 • 520 a 99. "Do [...] woiewody łęczyckiego [Adama Sędziwoja Czarnkowskiego] o inquisitią strony zburzenia zboru ewangelickiego w Poznaniu [12.06. 1614] s. 244-245
 • 520 a 100. "Vniuersał od [...] hethmana coronnego [Stanisława Żółkiewskiego] po Rusi i Podolu rozesłany, ktorym o kupach swawolnych przy Domnie [Elżbiecie Hieremiowey] zebranych oznaymuie, Kamionka 7. 11. 1615 s. 245-247
 • 520 a 101. "Confaederatia slachty ruskiey przeciwko tymze kupom swawolnie zebranym na ziezdzie lwowskim opisana, Lwów 26. 11. 1615 s. 249-249 [???]
 • 520 a 102. "Poselstwo z woiewodztwa podolskiego po incursiey tatarskiey przez [...] Siekierzyńskiego do króla [Zygmunta III] b. m. d. [1615] s. 249-252
 • 520 a 103. "Deliberatoriae o seymie w roku 1616, Warszawa 15. 12. 1615 s. 254-256
 • 520 a 104. "Od [...] hethmana coronnego [Stanisława Żółkiewskiego] po pogromie Thomsze woiewody wołoskiego list do krola [...] Zygmunta III], Żółkiew 6. 12. [1615] s. 254-256
 • 520 a 105. "Deliberatoriae. [Król Zygmunt III do biskupa NN] s. 261
 • 520 a 106. "Instructia na seymiki powiatowe przed seymem w roku 1615 na dzień XII Februarÿ w Warszawie złożonym, [Warszawa 18. 11. 1614] s. 261-275
 • 520 a 107. "Do [...] senatorow większych przed sejmikami, Warszawa 20. 11. 1614 s. 275-276 "[...] Cisnie nas w domu rozpuszczona [...] swawola, znieważanie praw y zwierzchnosci, iusz y naiwyzsza władza dostoienstwa naszego nie ma swey powagi, nie ma senath powinnego poszanowania [...]"
 • 520 a 108. "Propositia [...] Zygmunta III] na tym ze seymie [12.02. 1615] s. 277-287
 • 520 a 109. "Votum [...] arcibiskupa gnieznienskiego [Wojciecha Baranowskiego] na propositią JKMci [Zygmunta III] [1615] s. 287-302
 • 520 a 110. "Votum [...] canclerza koronnnego [Feliksa Kryskiego 1615] s. 302-307
 • 520 a 111. "[Votum [...] woiewody poznańskiego [Jana Ostroroga] s. 307-312
 • 520 a 112. "[Votum [...] biskupa chełminskiego [Jana Kuczborskiego] s. 312-318
 • 520 a 113. "[Votum ... Mikołaja] Wolskiego marszałka nadwornego s. 318
 • 520 a 114. "Przemowa [...] Jakuba Sobieskiego kraiczego koronnego do KJMci [Zygmunta III 1628] s. 320-322
 • 520 a 115. "List [...] posła z Turek [Polanowskiego?] przyiachawszy do [...] arcibiskupa [Wawrzyńca Gembickiego 1619-1620?], z Baru b. m. d. s. 322-323
 • 520 a 116. "Copia listu od JKM [Władysława IV] do X. Arcibiskupa [Jana Wężyka] de data 29 Mai z obozu pod Lemlowem 1634 s. 323
 • 520 a 117. "Copia listu od cesarza tureckiego do krola [...] Zygmunta III] posłanego 18 Decembris a oddanego 2 Februarÿ Anno Dni Millesimo Sexcentesimo Decimo sexto s. 325-327
 • 520 a 118. "Kopia listu od wezyra do [...] Feliksa] Kryskiego kanclerza koronnego posłanego 18 Decembris a oddanego 21 Februarÿ A. D. 1616 s. 327-329
 • 520 a 119. "Respons dany od krola JM [Zygmunta III] do cesarza tureckiego [Achmeda I] dnia 9[7] marca Anno Domini 1616 s. 329-332
 • 520 a 120. "Literae [...] Sigismundi III] per [...] Georgium] Kochansky ad eundem [Ahmedum I] misse, Warszawa 8.01.? [III] 1616 s. 332-333 treść jak wyżej
 • 520 a 121. "Propositia na seymie walnym warszawskim na samo panow zołnierzow moskiewskich sconfederowanych zniesienie vchwaleniem trzy niedzielnym od KJM [Zygmunta III] przes [...] Feliksa] Kryskiego canclerza coronnego uczyniona Anno 1613 die 4 Decembris s. 345-347
 • 520 a 122. "Votum na propositią [...] Wojciecha] Baranowskiego arcibiskupa gnieznienskiego [3. 12. 1613] s. 347-351
 • 520 a 123. "Votum [...] Jana] Zamosczkiego arcibiskupa lwowskiego [1613] s. 351-353
 • 520 a 124. "Votum [...] Wawrzyńca] Gembickiego biskupa kuiawskiego s. 353-355
 • 520 a 125. "Votum [...] Benedykta] Woyny biskupa wilenskiego s. 355-357
 • 520 a 126. "Votum [...] Andrzeja] Opalińskiego biskupa pozanskiego [???] s. 357
 • 520 a 127. "Votum [...] Marcina] Sziskowskiego biskupa płockiego s. 357-370
 • 520 a 128. "Votum [...] Henryka] Firleia podkanclerzego koronnego s. 371-372
 • 520 a 129. "Votum [...] Feliksa] Kryskiego kanclerza koronnego s. 372-375
 • 520 a 130. "Propositia na conuocatią warszawską in Anno 1614 priuatim w senacie odprawiona przez [...] Feliksa] Kryskiego canclerza koronnego in praesentia KJM [Zygmunta III] [7.08. 1614] s. 376-381
 • 520 a 131. "Puncta conclusiey na conuocatiey warszawskiey die 7 Augusti [1614] s. 382-383
 • 520 a 132. "Credens [...] Stanisławowi z Leska Stadnickiemu castellanowi przemiskiemu, [...] Krystophowy Zbarawskiemu, Ludwikowy Waierowy, Janowy Skuminowy pisarzom X. Lith., Stanisławowy Domarackiemu posłom od KJM [Zygmunta III] do ricerstwa pod miastem Mosquą obozem leżącego dany z pod Smolenska [1609] s. 385
 • 520 a 133. "Instructia naypierwsza tym ze panom posłom publiczna od JKM [Zygmunta III] dana spod Smolenska [1609] s. 385-388
 • 520 a 134. "Instructia secrecior tym ze panom posłom od KJM dana tegoz czasu [1609] s. 388-390
 • 520 a 210. "Joachimus Fridericus marchio Brandenburgensis ad Sacram RM [Sigismundum III], Kolonia nad Szprewą, b. r. [1605?] s. 768-769 Sprawa sukcesji; prosi również o pozwolenie odwiedzenia chorego teścia oraz "et videndi illas regiones atque homines quarum causa hactenus tot labores sustinuerim totque sumptus impenderim [...]"
 • 520 a 211. "Responsum eidem [Joachimo Friderico] nomine SR Mttis [Sigismundi III], Kraków 18.07. 1605 s. 769 Zgoda na wjazd do Prus w asyście 100 jeźdźców, nie wcześniej jednak jak po odbytym sejmiku ziem pruskich około św. Michała [29.09.]
 • 520 a 212. "Literae fidei ad senatum et ordines Prussiae Joanni Kuczborski SRM [Sigismundi III] secretario et ad conuentum Graudentinensem nuncio die 25 Augusti, Kraków [1605] s. 770 "[...] illique negotium dedimus, ut in eodem ea quae ad urgentes prouinciae istius necessitates hoc tempore pertinens nostro nomine referat [...]"
 • 520 a 213. "Instructio eidem [Joanni] Kuczborski ad eundem conuentum Graudentinensem nuncio data Cracouiae die 3 Augusti 1605 s. 770-772 "[...] quid causae fuerit quare de contributione ad praesentes prouinciae necessitates sancienda nihil ab iis sit constitutum [...]"
 • 520 a 214. "Cautio Regiae Mttis [Sigismundi III] iisdem ordinibus Prussiae ex contributione collata [1605] s. 772
 • 520 a 215. "Ad Summum Pontificem Paulum Quintum [Sigismundus III rex Poloniae, b. m. d.] [Krakow VIII 1604] s. 772-774 Sprawa dyspensy na małżeństwo z Konstancją z powołaniem się na uprzednią zgodę Klemensa VIII
 • 520 a 216. "Romano imperatori Rudolpho II Regia Mttas [Sigismundus III], Kraków VIII 1605 s. 774-775 Sprawa małżeństwa jak wyżej
 • 520 a 217. "Mariae Archiducissae Austriae [Sigismundus III], Kraków 09.08. 1605 s. 775 Jan z Rusca Branicki kasztelan biecki, starosta niepołomicki w sprawie połączenia powtórnego z domem austriackim przez małżeństwo z Konstancją
 • 520 a 218. "Prescriptum legationis ad [...] Mariam Archiducissam Austriae [...] Joanni de Ruscza castellano Biecensi, capitaneo Niepolomicensi Cracouiae die nona Augusti Anno MDC Quinto datum s. 775-777 Sprawa małżeństwa
 • 520 a 219. "Ad Archiducem Mathiam eodem in negotio, Kraków 09.08. 1605 s. 777 O wysłaniu Jana Branickiego jako delegata w sprawie małżeństwa z Konstancją
 • 520 a 220. "Praescriptum instructionis ad eundem Archiducem eidem nuntio [Joanni Branicki de Ruściec] eodem in negotio datum, Kraków 09.08. 1605 s. 777-778
 • 520 a 221. "Archiduci Ferdinando eodem in negotio, Kraków 09.08. 1605 s. 778-779 Jak wyżej
 • 520 a 222. "Instructio ad eundem Archiducem eidem nuncio [Joanni Branicki] eodem in negotio Cracouiae data [09.08. 1605] s. 779-780
 • 520 a 223. "Rudolphus [II] imperator Sigismundo [III] Regi Poloniae, Praga 23.08. 1605 s. 780-781 Wyraża zgodę na małżeństwo, a pertraktacje za zgodą króla mogą się odbyć w Grazu
 • 520 a 224. "Praescriptum legationis oratoribus ad S. Caesaream Mttem [Rudolphum II] illosque [...] principes Austriacos nec non [...] principem D. Mariam Archiducissam Austriae tractandi matrimonii causa a SRMtte missis [...] Martino Szyszkowski episcopo Luceoriensi ac [...] Sigismundo marchioni de Mirow, supremo Regni marschalco Corcinensi ac capitaneo die X Septembris 1605 Cracouiae datum s. 781-785
 • 520 a 225. "Instructio [...] Samueli Laski SRM [Sigismundi III] secretario et aulico ad [...] marchionem Brandenburgensem Joachimum Fridericum et status ac ordines Ducatus in Prussia in conuentu Regiomontano congregatos nuncio data Cracouiae die 7 Nouembris MDCV s. 785-786
 • 520 a 226. "Paulus Papa V ad Regem [Sigismundum III] et Reginam [Constantiam], Rzym 3.09. 1605 s. 786 Udzielenie dyspensy na małżeństwo z Konstancją
 • 520 a 227. "Responsum Persarum Regi a RMtte [Sigismundo III], Kraków 15.09. 1605 s. 786-787 O przywróceniu na tron Dymitra "sublato tyranno", o zwycięstwie w Inflantach, o małżeństwie z Konstancją
 • 520 a 228. "Summus Pontifex [Paulus V] ad Regiam Mttem [Sigismundum III], Rzym IX 1605 s. 787-788 Niepokojem napełnia papieża utrata Ostrzychomia [Esztergom], ponownie więc wzywa do przymierza z cesarzem i udzielenia mu pomocy
 • 520 a 229. "Idem Pontifex Maximus [Paulus V] ad RMttem [Sigismundum III], Rzym 03. 12. 1605 s. 788-789 Z radością przyjął wiadomość o poselstwie Dymitra do króla "quam rem tibi uehementer gratulamur. Equidem huius potentissimi principis coniunctionem maximo ornamento atque commodo florentissimo Regno suo fore speramus [...]"
 • 520 a 230. "Paulus 5tus Summus Pontifex Maximus [Sigismundo III Regi Poloniae], Rzym 23. 11. 1605 s. 789-790
 • 520 a 231. "Responsum [Regis Sigismundi III] ad superiores literas Summo Pontifici [Paulo V], Kraków 05.01. 1605 s. 790-792 Dziękuje za trzy listy: z gratulacjami za zwycięstwo w Inflantach, za połączenie z domem austriackim, wreszcie o poselstwie Dymitra
 • 520 a 232. "Maria Archidux Austriae ad Regiam Mttem [Sigismundum III], Graz 28. 10. 1615 ! [1605] s. 792 Przyjęła poselstwo i zgadza się na małżeństwo swej córki Konstancji z Zygmuntem III
 • 520 a 233. "Responsum ad literas Mttis Regiae [Sigismundi III] Archiducis Ferdinandi, Graz 28. 10. 1605 s. 792-793 Jak wyżej
 • 520 a 234. "Rudolphus [II] imperator respondet ad legationem Regiae Mttis [Sigismundi III], Praga 30.09. 1605 s. 793-794 Jak wyżej
 • 520 a 235. "Ferdinandi Archiducis Austriae responsum ad legationem et literas SRMttis [Sigismundi III], Graz 08.09. 1605 s. 794 Jak wyżej
 • 520 a 236. "Maria Archidux Austriae ad legationem per castellanum Biecensem [Joannem Branicki] missam SRMtti [Sigismundo III] respondet, Graz 08.09. 1605 s. 795 Jak wyżej
 • 520 a 237. "Romanorum imperator [Rudolphus II] ad Regiam Mttem [Sigismundum III], Praga 15.09. 1605 s. 795 Jak wyżej
 • 520 a 238. "Responsum al legationem SRM Poloniae et Sueciae [Sigismundi III [...] Samueli Laski eiusdem secretario et [...] secretario intimo et aulico a Statibus et Ordinibus Ducatus Prussiae in conuentu Generali Regiomonti datum die IX Mensis Decembris Anno D. MDCV s. 795-797 Dziękują za udzielenie kurateli Joachimowi Fryderykowi nad chorym Albrechtem Fryderykiem, proszą o udzielenie sukcesji, podają swoje warunki
 • 520 a 239. "Romanorum Imperator [Rudolphus II] de rebus Hungariae ad R. Mttem [Sigismundum III], Praga 16.02. 1605 s. 797-798 Sprawa wojny tureckiej
 • 520 a 240. "Prescriptum instructionis ad [...] Paulum Quintum Pontificem Maximum a SRMtte [Sigismundo III [...] Joanni Kuczkovski [Kuczborski] scolastico Gnesnensi, secretario suo die XXVI Januarÿ Anno Dni MDC septimo Cracouiae datum s. 798-802 Po przybyciu do Rzymu ma się spotkać z Bartłomiejem Powsińskim, opatem jędrzejowskim. Mają zabiegać o prędkie przysłanie legata papieskiego, spór o dziesięciny, sądy duchowne, rozluźnienie dyscypliny klasztoru w Tyńcu
 • 520 a 241. "Paulo Quinto Pontifici Maximo Sigismundus [III] rex eodem in negotio, Kraków 18.01. 1607 s. 802-803 Prosi o przyjęcie i poparcie próśb przedstawionych przez Jana Kuczborskiego scholastyka gnieźnieńskiego
 • 520 a 242. "Cardinali Monte Alto [Alexandro Peretti] eadem in causa [Sigismundus III], Kraków b. d. [18.01. 1607] s. 803 Poleca Jana Kuczborskiego
 • 520 a 243. "Cardinali Aldobrandino [Cintio Aldobrandini] eidem! [eodem] in negotio [Sigismundus III], Krakow 27.01. 1617! [1607] s. 803 Jak wyżej
 • 520 a 244. "De eodem negotio Burghesio [Borghese] cardinali [Sigismundus III], Kraków b. d. [27.01. 1607] s. 803 Jak wyżej
 • 520 a 245. "Ad regem Daniae [Chrystianum IV] de negotio Brandenburgensi [Sigismundus III], Warszawa 13? May DDCVI! [MDCVI] s. 804 Sprawa sukcesji brandenburskiej została poruszona na sejmie 1605 roku, została jednak odłożona do innego sejmu
 • 520 a 246. "Prescriptum legationis SRM [Sigismundi III] ad Joachimum Fridericum S. Romani Imperÿ electorem et archicamerarium, Warszawa 20.05. 1606 s. 804-805 Mimo starań króla i senatu sprawy pruskiej nie udało się załatwić, poruszona ona będzie na najbliższym sejmie
 • 520 a 247. "Instructio SRM [Sigismundi III] ad ciuitatem Rigensem data Warsauiae diebus Mensis Junÿ Anno Dni MDC sexto s. 805-806 Potwierdza prawo powrotu do miasta bezprawnie wygnanym, sprawcę zamieszek Öttinga oddać pod sąd, zaprzestać knowań z wrogiem, burgrabia i magistrat mają czuwać nad spokojem w mieście
 • 520 a 248. "Responsum Sacrae Regiae Mttis [Sigismundi III] internuncÿs consulatus et communitatis ciuitatis Rigensis Henrico Gest, Joachimo Rigenmani, Melchiori Spens Chasthen, Christophoro Gonsdorff, Warszauiae 6 Junÿ A. 1606 datum s. 806-807 Odpowiedź na postulaty wysunięte przez posłów miasta Rygi
 • 520 a 249. "Literae [Sigismundi III] ad Turcaruim imperatorem [Ahmedum I] per [...] Stanislaum Witowski missae, Kraków 16.07. 1606 s. 807-808 Wyznaczony przez sejm i senat delegat Adam Stadnicki dla potwierdzenia już dawniej zawartych paktów przyjaźni nie mógł przybyć z powodu choroby, zastępuje go Stanisław Witowski dworzanin królewski
 • 520 a 250. "Summo Pontifici Paulo V RMttas [Sigismundus III], Kraków 28. 10. 1606 s. 808-809 O rokoszu w Polsce i niebezpieczeństwie dla Rzeczypospolitej i Kościoła
 • 520 a 251. "Instructio ad ciuitatem Turonensem[!] in negotio passum Societatis Jesu" s. 809-810
 • 520 a 333. "Ad Summun Pontificem [Paulum V Sigismundum III Rex Poloniae], Warszawa 25.01. [1612] s. 879 Wojciech Baranowski prymas Polski udaje się ad limina i ma poruszyć sprawę Mateusza Borzewskiego opata lędzkiego "cuius aliene ab instituto regularis uitar rationes a c [...] in consanguineos collatae opes non in oculos tantum, sed et in reprehensionem hominum incurrebant
 • 520 a 334. "Cardinali Broghesio! [Scipio Borghese Sigismundus III]", b.d. Warszawa 1612?] s. 879-880 W sprawie jak wyżej
 • 520 a 335. "Ad cardinalem protectorem [Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa 1612] s. 880 W sprawie jak wyżej
 • 520 a 336. "Ad regem Hispaniarum [Philipum III Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa 11.02. 1612 s. 880-881 Kondolencje z powodu śmierci królowej Hiszpanii, siostry Konstancji, królowej Polski
 • 520 a 337. "Ducibus Pomeraniae [Georgio III et Philipo II Sigismundus III], Warszawa 18. 11. 1612 s. 881 Podziękowanie za gratulacje z okazji zwycięstwa nad Moskwą Podziękowanie za gratulacje z okazji zwycięstwa nad Moskwą
 • 520 a 338. "Philipo [II] Pomeraniae duci [Sigismundus III]", b.d. 1612] s. 881 Zwolnienie z cła na wprowadzenie z Polski 400 wołów
 • 520 a 339. "Archiepiscopo Strigonensi [Francisco Forgach de Ghymes]", b.d. Warszawa 1612] s. 881-882 Podziękowanie za gratulacje z okazji zwycięskiej wojny z Moskwą
 • 520 a 340. "Duci Pomeraniae [Philipo II], Warszawa 21. 11. 1612 s. 882 Odmowa na udzielenie zwolnienia od cła na wprowadzenie wołów z Polski, nie było by to zgodne z zawartymi kontraktami
 • 520 a 341. "Ad electorem [Joannem Sigismundum Sigismundus III], Warszawa 27. [XI] 1612 s. 882 Magdalena Krosnowa poddana króla wniosła do sądu przeciw Fryderykowi Raczpar sprawę o odzyskanie dziedzictwa ojcowskiego
 • 520 a 342. "Ad Summum Pontificem [Paulum V Sigismundus III], Warszawa 07.04. 1600! [1612] s. 882-883 Prosi o miejsce w kościele katedralnym krakowskim dla Stanisława Łubieńskiego prepozyta gnieźnieńskiego, sekretarza królewskiego
 • 520 a 343. "Ad Summum Pontificem [Paulum V Sigismundus III], Warszawa 25.04. 1612 s. 883 Prosi o odznaczenie Andrzeja Przyjemskiego kasztelana gnieźnieńskiego za zasługi dla rodziny królewskiej, dla religii i kościoła
 • 520 a 344. "Ad Scipionem [Borghese Sigismundus III], Warszawa 25.04. 1612 s. 883 O beneficium w katedrze krakowskiej dla Stanisława Łubieńskiego
 • 520 a 345. "[Sigismundus III Rex Poloniae Asprilio Pacelli capellae nostrae magistro]", b.d. Warszawa 1612] s. 884 List do Pacellego w celu odzyskania pożyczonych przez niego pieniędzy zmarłemu nuncjuszowi Simonetcie?; ma w tym również udział Wawrzyniec Cornak, Rzymianin, muzyk kapeli królewskiej
 • 520 a 346. "[Sigismundus III Rex Poloniae Jacobo I Regi Angliae]", b.d. Warszawa 1612] s. 884 W sprawie uwięzionego jezuity Wilhelma Baldwina, Anglika
 • 520 a 347. "[Sigismundus III Rex Poloniae Summo Pontifici Paulo V]", b.d. Warszawa 1612] s. 884 W obronie bernardynów
 • 520 a 348. Zygmunt III do NN kardynała? w Rzymie]", b.d. Warszawa 1612] s. 884-885 Jak wyżej w obronie bernardynów
 • 520 a 349. "Sigismundus Rex Poloniae [Scipioni Borghese S. R. E. Cardinali], Warszawa 09.03. 1612 s. 885 O poparcie sprawy Jana Lasockiego, wnuka Stanisława Warszyckiego, podskarbiego koronnego. Lasocki otrzymał parafię nie mając wieku kanonicznego
 • 520 a 350. "Sigismundus III Rex Poloniae [Cosmo Medici Duci Haetruriae]", b.d. Warszawa 1612] s. 885-886 Przesyła wyrazy współczucia z powodu śmierci żony Filipa III królowej hiszpańskiej
 • 520 a 351. "Othoni capitaneo Sacliensi Sigismundus III Rex Poloniae", b.d. Warszawa 1612] s. 886 Szymon Rudnicki biskup warmiński i Magnus Nolde dworzanin królewski wychwalają jego starania, aby stany pruskie wypełniły żądania króla
 • 520 a 352. "Capitaneo Filchacinensi [Sigismundus III]", b.d. Warszawa 1612] s. 886 Dziękuje za starania jak wyżej
 • 520 a 353. "Cancellario Rappio [Sigismundus III]", b.d. Warszawa 1612] s. 886-887 Ma upłynąć "ut subsidii istius quod nobis ab ordinibus decretum est, pars celerius quam fuit statutum conferatur [...]"
 • 520 a 354. "Capitaneo Arhkeburgensi [Sigismundus III]", b.d. Warszawa 1612] s. 886-887 W sprawie jak wyżej
 • 520 a 355. "Principi Electori [Joanni Sigismundo Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa 1612] s. 887 Życzenia z objęcia electorstwa Prus. Ma też nadzieję, że książę wszystkiego przestrzegać będzie, co z komisarzami zostało ustalone i że "in eam curam incubet, ut et Prouincialium iura illibata seruentur [...]"
 • 520 a 356. "Literae [Matthiae Romanorum Imperatoris Sigismundo III Regni Poloniae, Praga 01. 11. 1612 s. 887-888
 • 520 a 357. "Responsum [Sigismundi III] ad hasce literas imperatoris [Matthiae], Warszawa 12.03. 1613 s. 888-889
 • 520 a 358. "Copia literarum Supremi Vasiris [Gumulcineli Damat Nasuh Pasza?] Turcarum imperatoris [Ahmedi I] ad Regem [Sigismundum III]", b.d. ok. 1613] s. 889-890
 • 520 a 359. Fragment listu Stanisława Żółkiewskiego do króla Zygmunta III]. Ceduła [1], Druga", b.d. 1606/1612?] s. 891 Pierwsza ceduła o napadzie Kozaków galerami na Konstantynopol, druga o pojawieniu się "impostora", który zwał się "carowicem moskiewskym Dimitrem", odsyła go królowi
 • 520 a 360. "Wypis z lystu Jansego? Mytnika wielkiego woloskiego, z Michałowa 19.07. 1616 s. 892 O praktykach przeciw Polsce Stefana Tomży
 • 520 a 361. "Lyst od [...] hetmana koronnego [Stanisława Żółkiewskiego], Żółkiew 23.07. 1616 s. 892-894 Sprawy siedmiogrodzkie, węgierskie, tatarskie i tureckie
 • 520 a 362. "Copiia listu cara tatarskiego Dziambekiereia [Dżanibekgireja] do K. Jeo Mci [Zygmunta III] przez Rustemaga", b.d. ok. 1610] s. 895 Wraca do Bakczyseraju po skończeniu wojny z Persją i domaga się upominków i podarków
 • 520 a 291. "Gedanenses ad SR Mttem [Sigismundum III], Gdańsk 21.06. 1608 s. 844-845 Przesyłają list szwedzki z żądaniami, których przyjąć nie mogą, proszą o radę, o zwrot pożyczki dla księcia meklenburskiego, o krążących uzbrojonych okrętach szwedzkich
 • 520 a 292. "Responsum Gedanensibus a R. Mtte [Sigismundo III], Kraków 03.07. 1608 s. 845 Kraj po uspokojeniu sporów będzie bardziej przygotowany do uśmierzenia zuchwałości szwedzkiej
 • 520 a 293. "Responsum Imperatoris [Rudolphi III] Ab! legationem Reg. Mttis [Sigismundi III], Praga 21.06. 1608 s. 845-846
 • 520 a 294. "Archiducis Matthiae responsum ad legationem M. R. [Sigismundi III], datum in castris nostris Dubetus Bohemorum positis 14.06. 1608 s. 846
 • 520 a 295. "Responsum Turcarum imperatoris [Ahmedi I] ad literas Regiae Mttis [Sigismundi III] per Abrahamum Krewski! missas", b.d. 1608?] s. 846-848 Przymierze może być odnowione, ale przeszkodą są: sprawa Konstantyna syna Jeremiasza, trzy miasta i granice siedmiogrodzkie oraz napady kozackie
 • 520 a 296. "Fedus inter Regiam Mttem [Sigismundum III] et Turcarum imperatorem [Ahmedum I] initum et constitutem per [...] Nicolaum Daniłowicz generalem castrorum regni prefectum et capitaneum Drohobicensem ad Turcarum imperatorem magnum oratorem interprete Georgio Kochański A. MDC octauo, Konstantynopol b. d. [1608] s. 848-852
 • 520 a 297. "Responsum [Sigismundi III] Turcarum imperatori [Ahmedo I], Kraków 16.07. 1608 s. 852-853 Abraham Krzewski wraz z Mechmedem czauszem przywiózł list z wiadomością o odnowieniu przymierza przez wspólnych przodków zatwierdzonego
 • 520 a 298. "Informatio secundum quam nomine Regiae Mttis [Sigismundi III] [...] Jacobus Zadzik canonicus Gnesnensis, eiusdem Regiae Maiestatis secretarius negotia infra scripta S. D. N. [Paulo V] proponet data Cracouiae 07 Augusti 1608 s. 853-855 Królestwo zagrożone niezgodą, najazdami Tatarów i Turków potrzebuje pomocy, podziękować za opodatkowanie kleru, zagrożenie praw kościoła, poprzeć kanclerza wielkiego, Macieja Pstrokońskiego, na biskupstwa kujawskie
 • 520 a 299. "Commissio ad paciscendas inter Regna Poloniae et Sueciae inducias", b.d. 1608] s. 855-856
 • 520 a 300. "Literae vniuersales ad nobilitatem districtus Piltinensis", b.d. 1608] s. 856 O zagrożeniu przez Szwedów
 • 520 a 301. "Ad regem Angliae [Jacobum VI] de negotio Moldavico", b.d. 1608] s. 857 O poparcie Konstantego na tron mołdawski przeciw Stefanowi Tomży
 • 520 a 302. "Archidux Matthias ad SRM [Sigismundum III] de concesso sibi ab imperatore Romano Hungariae Regno, Wiedeń 04.08. 1608 s. 857-858
 • 520 a 303. "Responsum [Sigismundi III] ad literas Archiducis Matthiae, Kraków 11.08. 1608 s. 859
 • 520 a 304. "Joannes Sigismundus marchio Brandenburgensis [Sigismundo III Regi Poloniae], Królewiec 29.07. 1608 s. 859
 • 520 a 305. "Responsum [Joanni Sigismundo] nomine Sacrae Regiae Mttis [Sigismundi III], Kraków 24.08. 1608 s. 860
 • 520 a 306. "Paulus PP V ad SRM [Sigismundum III] de donatiuo spiritualium concesso, Rzym 24.04. 1608 s. 860-861 Zgoda na jednorazową daninę kleru
 • 520 a 307. "Procul et consules ciuitatis Rigensis R. M. [Sigismundo III], Ryga 30.07. 1608 s. 861-862
 • 520 a 308. "Responsum Rigensibus a SR Mtte [Sigismundo III], Kraków 05.09. 1608 s. 862-863
 • 520 a 309. "Ad senatores Regni Poloniae consiliarii Regni Sueciae, Sztokholm 18?.07. 1608 s. 863-864
 • 520 a 310. "Consiliarii Sueciae commissariis Regni Poloniae pro commutandis captiuis deputatis, Sztokholm 30.08. 1608 s. 865 Do Jerzego Kostki podskarbiego pruskiego, wojewody malborskiego i do Stanisława Konarskiego kasztelana gdańskiego
 • 520 a 311. "Responsum consiliariis Sueciae [senatorum Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae], Kraków b. d. [1608] s. 865-867 [...] "Regem nos Sueciae nullum alium agnoscimus nisi [...] Sigismundum Regem vestrum qui naturali et aequissimo iure [...] successiset [...]"
 • 520 a 312. "Responsum consiliariis Sueciae a commissariis SRM [Sigismundi III] et Reipublicae pro commutandis captiuis deputati", b.d. 1608] s. 867-868 Nie mogę przyjąć warunków podanych [zob. nr 310], proponują więc wysłać do Kołobrzega posłów z obu stron, dla omówienia miejsca przekazania więźniów
 • 520 a 313. "Approbatio contractus thesaurarii Regni pro oppignoratione Regni clenodiis initi a SRM [Sigismundo III] data, Kraków b. d. [1608] s. 868 O pożyczenie od władz pruskich 50000 florenów polskich na żołd dla żołnierzy inflanckich pod zastaw klejnotów królewskich, pośredniczy Paweł Kochański sekretarz i poseł królewski
 • 520 a 314. "Eiusdem contractus per presentes Regni senatores approbatio, Kraków VII b. d. [1608] s. 869
 • 520 a 315. "SRM [Sigismundus III] ciuitati Rigensi, Kraków 15. 10. 1608 s. 869-870 Słowa uznania dla miasta za wierność królowi
 • 520 a 316. "Ad Turcarum imperatorem [Ahmedum I] de Jancula [Sigismundus III], Kraków 10. 11. 1608 s. 870 O popieranie wbrew królowi Stefana Tomży na tron mołdawski, kraj ten jednak potrzebuje spokoju
 • 520 a 317. "Ad regis Angliae [Jacobi I] apud imperatorem Turcarum [Ahmedum I] legatum, Kraków 10. 11. 1608 s. 871 W sprawie poparcia udzielonego Stefanowi Tomży, co jest niebezpieczne nie tylko dla Polski, ale dla całego chrześcijaństwa
 • 520 a 318. "Ad status Ducatus Prussiae literae [Sigismundi III], Kraków 23.06?. 1608 s. 871 Zakaz urządzania zebrań bez zgody króla, należy to jedynie do kompetencji króla
 • 520 a 319. "Literae regis Persarum [Abbatis I Magni] ad SMR [Sigismundum III]", b.d. Kraków 1608?] s. 871-872 Dziękuje za list i cieszy się z sukcesów w walce z Turkami
 • 520 a 320. "Persarum regi [Abbati I Magno Sigismundus III]", b.d. Kraków 1608?] s. 873 Dziękuje za list i za zapewnienie o przyjaźni
 • 520 a 321. "Ad electorem [Joannem Sigismundum Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa 20. 12. 1611 s. 873
 • 520 a 322. "Ad Ferdinandum [Medici] Heturiae [Etruriae] ducem, Warszawa 24.01. 1611 Prosi księcia na ojca chrzestnego mającego się urodzić dziecka [Jana Alberta 25.05. 1612]
 • 520 a 323. "Ad reginam Galliae [Mariam de Medici Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa 24.01. 1612 s. 874 Prosi na matkę chrzestną jak wyżej
 • 520 a 324. "Regi Galliae Ludovico XIII Sigismundus III], Warszawa 24.01. 1612 s. 874-875 W sprawie jak wyżej
 • 520 a 324a. "Ad regem Hungariae [Matthiam] Sigismundus III", Warszawa 25.01. [1612] s. 874-875 Jan Roszkowski kasztelan poznański prosi o poparcie jego brata Andrzeja w staraniach o wieś Kaczk[?] na Śląsku z rąk Łukasza Rzodzinskiego[?]
 • 520 a 325. "Ad Cardinalem Scipionem [Borghese Sigismundus III Rex Poloniae] [Warszawa ok. 1612] s. 875 O śmierci nuncjusza Franciszka Simonetty, zarazem prosi o protekcję dla sekretarza zmarłego nuncjusza Cezara Baroffi
 • 520 a 326. "Archiepiscopo Argentoratensi [Strassburg] Leopoldo episcopatus Passauiensis administratori, archiduci Austriae, duci Burgundiae, Styriae Carintiae [Sigismundus III Rex Poloniae], b. m. b., ok. 1612] s. 875-876 Protegowanego Krzysztofa Ripę przyjmuję na służbę wojskową
 • 520 a 327. "Ad regem Hungariae [Matthiam II Sigismundus III], Warszawa 25.01. [1612] s. 876 Wysyła swego sekretarza, Stefana Charwickiego, opata przemęckiego, w celu omówienia wielu spraw dotyczących obu narodów
 • 520 a 328. "Ad eundem [Matthiam Hungariae regem Sigismundus III]", b.d. Warszawa 1612] s. 876-877 Domaga sie naprawy krzywd wyrządzonych Katarzynie z Krzyżanowa, wdowie po Mikołaju Zakrzewskim, szczególnie zwrotu wsi Paszczyno zajętej przez ludzi zbrojnych
 • 520 a 329. "A[d] S. Reginalem Maiestatem [Constantiam] episcopus Cracouiensis [Petrus Tylicki], [B]Ozantini [Bodzentyn] 20. 12. [1612] s. 877 Współczucie z powodu śmierci siostry królowej Hiszpanii, o protekcję dla Henryka Firleja na kanonię sandomierską
 • 520 a 330. "Episcopo Cracouiensi [Petro Tylicki Constantia Regina Poloniae], Warszawa 03.01. 1612 s. 877-878 Dziękuje za kondolencję i zatwierdza sprawę protekcji
 • 520 a 331. "Ad ducem Olesnicensem [Carolum II Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa 1612] s. 878 Interwencja w sprawie Katarzyny z Krzyżanowic Zakrzewskiej o zagarnięte dobra Łaszczyn
 • 520 a 332. "Ad episcopum Vratislaviensem [Carolum archiducem Austriae Sigismundus III] Warszawa 25.01. [1612] s. 878-879 Pozdrowienia przez Stefana Charbickiego opata przemęckiego udającego się do Macieja II króla węgierskiego w sprawie religii i kościoła
 • 520 a 252. "Responsum magistratus Torunensis ad eundem legationem, Toruń b. d., ok. 1606] s. 810-811
 • 520 a 253. "Instructio Sac. Reg. Mttis [Sigismundi III] ad [...] Leonem XI Pontificem Maximum [...] Andreae Opalinski praeposito Plocensi et maiori Regni secretario Cracouiae mensis Aprilis MDCVo data s. 811-814 Skarga na symonię w klasztorach, mianowanie przez króla Stanisława Sułowskiego opatem tynieckim, chociaż klasztor wybrał innego, rozprzężenie klasztoru premonstrantów w Witowie; NB: Leon XI zmarł 27.04. 1605
 • 520 a 254. "Sigismundus Rex Poloniae Turcarum Imperatori [Ahmedo I] excusat se de Cozakorum incursionibus, Kraków 18. 11. 1606 s. 814
 • 520 a 255. "Responsum Turcarum imperatoris ad literas quibus de suffecto Simeone palatino in locum Hieremiae scauerat?, Kraków 11. 11. 1606 s. 815-815
 • 520 a 256. "Responsum ad literas imperatoris Turcarum [Ahmedi I] nomine SRMTTIS [Sigismundi III] datum per eundem czausium, Kraków 18. 11. 1606 s. 815-816 Zapewnienia o tradycyjnej przyjaźni muszą budzić wątpliwości wobec najazdu chanów tatarskich na nasze granice, Kozacy zaś są uciążliwi również w Polsce
 • 520 a 257. "Responsum ad literas imperatoris Turcarum [Ahmedi I] SRMttis [Sigismundi III], Kraków 18. [11. 1606] s. 816-817 Przyjmuje do wiadomości, że sułtan powstrzyma Tatarów perykopskich od napadów, Kozacy to zbieranina ludzi żyjących z napadów na wszystkie sąsiednie granice
 • 520 a 258. "Responsum Turcarum imperatoris [Ahmedi I] per [...] Stanislaum Witowski tribunum Parcouiensem allatum", b.d. 1606/1607] s. 817-818
 • 520 a 259. "Ad Summum Pontificem Paulum Quintum [Sigismundus III], Kraków 20.07. 1608? s. 818-820 O rokoszu w Polsce i gdy nie było innego wyjścia została walka "malui tamen clementia potius obstinatos eorum animos emolire quam seueritate coercere [...]"
 • 520 a 260. "Sigismundu Rex Rudolpho [II] imperatori de rebellibus, Kraków 30.07. 1607 s. 820-821 O rokoszu w Polsce
 • 520 a 261. "Responsum ad literas imperatoris Turcarum [Ahmedi I] S. R. Mttis [Sigismundi III], Kraków 18.08. 1607 s. 821-822 Zamiast spokoju na Wołoszczyźnie jakiegoś Jankuła wojewody syn wznieca tam zamęt i usiłuje prowincję zająć
 • 520 a 262. "Responsum [imperatoris Turcarum Ahmedi I Sigismundo III] per [Nicolaum] Daniłowicz legatum magnum", b.d. 1608] s. 821-822 W zamian za tępienie najazdów kozackich sułtan zabroni chanowi tatarskiemu Ghasigirejowi naruszania granic polskich
 • 520 a 263. "Ad Turcarum imperatorem [Ahmedum I Sigismundus III] in quibus commendat eidem ad Palatinatum Moldauiae Constantinum Hieremiae defuncti filium, Kraków 11? 11. 1607 s. 822-823
 • 520 a 264. "Ad Summum Pontificem Paulum 5m de compositione status Regni [Sigismundus III], Kraków 26. 11. [1607?] s. 823 Należy zwołać synod dla wzmocnienia dyscypliny kościelenj i zażegnania sporu między klerem a stanem rycerskim. Wniosek przedstawi Wincenty de Seve prepozyt łaski, archidiakon gnieźnieński
 • 520 a 265. "Instructio nomine RM [Sigismundi III [...] Felici Koss secretario Mttis suae ad maiores ciuitates Prussiae, Kraków 30.09. 1607 data s. 824-825 Podziękowanie za uchwalenie na sejmiku toruńskim podwójnego opodatkowania się na potrzeby Rzeczypospolitej
 • 520 a 266. "Turcarum imperatoris [Ahmedi I] de Moldauia [Sigismundo III Regi Poloniae], Konstantynopol [1607] s. 825 Sprawa zatwierdzenia Konstantego
 • 520 a 267. "Supplex libellus internunciorum ciuitatis Rigensis ad SRMttem [Sigismundum III] porrectus", b.d. 1607?] s. 825-826 Ciężkie położenie miasta, przedstawienie warunków ze względu na grożące niebezpieczeństwo ze strony Szwedów, proszą o odłożenie sądów do przyszłego sejmu
 • 520 a 268. "Petita ciuitatis Rigensis [1608] s. 826 Albo w czasie wojny Ryga otrzyma corocznie jakąś pieniężną pomoc, albo cło portowe zostanie obniżone do połowy
 • 520 a 269. "Responsum internunciis Rigensibus Cracouiae 12 mensis Januarÿ MDCVIII datum s. 827 Wezwanie magistratu Rygi i jej mieszkańców do zgody
 • 520 a 270. "Turcarum imperatori [Ahmedo I] Sigismundus [III] rex per [...] Abrahamum Krzewski internuncium suum, Kraków 20. 12. [1608?] s. 827-828 W przesłanym egzemplarzu przymierza pominięto milczeniem sprawę Konstantego Mohÿły zatwierdzonego przez obie strony
 • 520 a 271. "Exemplum f[o]ederis inter R. Mttem [Sigismundum III] et Magnum Hanum Tartarorum Georgio Kochanski interpretata !, b. d. [1608?] s. 828-831
 • 520 a 272. "Matthiae Archiducis Austriae ad S. R. Mttem [Sigismundum III], Wiedeń 11.05. 1608 s. 831-832 O buntach i niepokojach na Węgrzech
 • 520 a 273. "Responsum ad easdem literas Archiducis [Matthiae] nomine SRM [Sigismundi III] datum, Kraków 30.03. 1608 s. 832 Silną obroną kraju jest nie tyle wojsko, ile zgoda obywateli
 • 520 a 274. "Instructio ad Paulum V Pontificem Maximum [...] Sigismundo marchoni de Mirow Myszkowski Supremo Regni nostri marsalco Korcynensi, Grodeczensi, Solecensique nostro capitaneo", b.d. Kraków 1607] s. 832-834 Uskarża się na niebezpieczeństwo grożące krajowi od Moskwy, Tatarów i buntujących się krajów węgierskich. Konieczna jest pomoc tych, którzy to królestwo chcą widzieć bezpieczne
 • 520 a 275. "Instructio [...] Petro Kochanowski secretario SRMttis [Sigismundi III] ad caesaream Mttem [Rudolphum II] et ad [...] Matthiam Archiducem Austriae misso ! data Cracouiae die XVI Mensis May MDC 8mo s. 834-836
 • 520 a 276. "Carolus Sudermaniae dux ad senatores Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae ex arce nostra Crebio 23.01. 1608 s. 836-837
 • 520 a 277. "Senatus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae consiliariis Regni Suecie respondet, Kraków 20.05. 1608 s. 937-938 Odrzucają pomówienie o winę powstałej wojny szwedzko-polskiej i uchylają się od rozmów pokojowych
 • 520 a 278. "Rigenses as SRM [Sigismundum III], Ryga 03.05. 1608 s. 838-839 Domagają się pomocy, gdyż "Exstrema nunc stat fortuna ciuitatis Rigensis, nullus locus est cunctationi siquidem torrentis instar hostis in nos ruet"
 • 520 a 279. "Responsum Rigensibus nomine Sacrae Regiae Mttis [Sigismundi III], Kraków Vi 1608 s. 839
 • 520 a 280. "Responsum ab ordinibus Regni [Poloniae] Rigae, Kraków 10.06. 1608 s. 839 i 842-843 O zagrożeniu Rygi przez Karola Sudermańskiego
 • 520 a 281. "[Felix] Kryski cancellarius Regni Constantiae Poloniae Reginae, Warszawa 02.04. 1613 s. 839-840 o przebiegu obrad sejmowych
 • 520 a 282. "Henricus Firlei vicecancellarius Regni Constantiae Reginae, Warszawa 06.04. 1613 s. 840 O skończeniu sejmu i kontrybucji na spłacenie wojska
 • 520 a 283. "Leo Sapieha cancellarius Lithuaniae Constantiae Reginae, Warszawa 23.03. 1613 s. 80-841 Zaniepokojony jest chorobą króla, co do sejmu ma nadzieję, że zakończy się pomyślnie
 • 520 a 284. "Eustachius Wołowicz Constantiae Reginae, Warszawa 23.03. 1613 s. 841 Spraw majątkowych po kasztelanie trockim pilnuje z polecenia króla, jak również ze swego obowiązku
 • 520 a 285. "Henricus Firlej vicecancellarius Regni Constantiae Reginae", b.d. Warszawa II-IV 1613] s. 841 Dziękuje królowej za podkanclerstwo; sejm, ma nadzieję, skończy się pomyślnie po powrocie posła od konfederatów w Lublinie
 • 520 a 286. "Ad Regem [Sigismundum III Andreas Opaliński?], Rzym 18.09. 1608 s. 841 Dokłada wszystkich starań, by załatwić zlecone sprawy m. in. mianowanie opata tynieckiego
 • 520 a 287. "Ad Regiam [Maiestatem Constantiam [Henricus Firlej vicecancella rius Regni", b.d. Warszawa 1609] s. 842 Życzenia zdrowia z powodu choroby Jana Kazimierza [ur. 1609]
 • 520 a 288. "Ad Regiam [Maiestatem Constantiam] Leo Sapieha Cancellarius Lithuaniae, b. m. 20.02. 1613 s. 842 Dnia 17 lutego król wrócił szczęśliwie do Warszawy witany uroczyście przez wielu senatorów
 • 520 a 289. "[Laurentius Gembicki episcopus Cuiaviensis ad Constantiam Reginam Poloniae], b. m. 20.01. 1613 s. 842 Życzenia noworoczne
 • 520 a 290. "Praescriptum legationis Sacrae Regiae Mttis [Sigismundi III] ad ciuitatem Rigensem [...] Bartholomeo Ważynski notario Terrestri Derpatensi sub tempus conuocationis datum Cracouiae 10.04. 1608 s. 843-844 Jeśli skarga mieszkańców Rygi jest słuszna, zarządzić [zwrot zajętych dóbr i towarów lub oddać sprawę do sądu
 • 530 d Mf 504
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego (1796-1861) d BK II, 196 w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 581 a 122. Votum na propositią [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 267 a 121. Propositia na seymie walnym [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 266-267 a 119. Respons dany od krola JM [...] - druk: Ochmann, op. cit. s. 132 [??] a 118. Kopia listu od wezyra [...] - druk: Ochmann, op. cit. s. 158 a 117. Copia listu od cesarza tureckiego [...] - druk: Ochmann, op. cit. s. 158 a 116. Copia listuod JKM [...] - druk: Wł. Godziszewski, Polska a Moskwa za Władysława IV, Kraków 1930 s. 18-21 [472-475]; Z. Wójcik, Dzieje Rosji 1533-1801, Warszawa 1971 s. 121-122 a 115. List [...] posła z Turek [...] - druk: Prochaska, op. cit. s. 222-223 a 114. Przemowa [...] Jakuba Sobieskiego [...] - druk: J. Ostrowski-Daneykowicz, Swada polska y łacinska [...] T. 1, Lublin 1745 s. 34-36 a 113. [Votum ... Mikołaja] Wolskiego [...] - druk: Ochmann, op. cit. s. 83 a 112. [Votum [...] biskupa chełminskiego [...] - druk: Ochmann, op. cit. s. 80, 82 a 111. [Votum [...] woiewody poznańskiego [...] - druk: Ochmann, op. cit. s. 78, 81 a 110. Votum [...] canclerza koronnego [...] - druk: Tyszkowski, op. cit. s. 155; Ochmann, op. cit. s. 77 a 109. Votum [...] arcibiskupa gnieznienskiego [...] - druk: Tyszkowski, Wojna, op. cit. s. 154-155; Maciszewski, op. cit. s. 283; Ochmann, op. cit. s. 76-77, 81-82, 84 a 108. Propositia [...] - druk: Tyszkowski, Wojna, op. cit. s. 153; Maciszewski, op. cit. s. 282-283; Ochmann, op. cit. s. 73 a 106. Instructia na seymiki [...] - druk: Tyszkowski, Wojna, op. cit. s. 124; Maciszewski, op. cit. s. 278-279 a 105. Deliberatoriae [...] - druk: Ochmann, op. cit. s. 130 a 104. Od [...] hethmana coronnego [...] - druk: Ochmann, op. cit. s. 128 a 103. Deliberatoriae o seymie [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 286; Ochmann, op. cit. s. 130 a 101. Confaederatia slachty ruskiey [...] - druk: Ochmann, op. cit. s. 128 a 100. Vniuersał od [...] hethmana coronnego [...] - druk: Pisma, op. cit. s. 242-246; zob. też: Ochmann, op. cit. s. 128 a 99. Do [...] woiewody łęczyckiego [...] - druk: J. Łukaszewicz, Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania [...], Poznań 18389 T. 2 s. 314; Wiadomość historyczna o dyssydentach w mieście Poznaniu w XVI i XVII wieku, Poznań 1832 s. 147-150; Geschichte der evangelischen Parochien in der Provinz Posen. Verfasst von Albert Werner [...] Überarbeitet von Johannes Steffani [...], Lissa 1904 s. 274 a 97. Do X arcibiskupa gnieznienskiego [...] - druk: Tyszkowski, Wojna op. cit. s. 163; Maciszewski, op. cit. s. 275 a 95. Respons [króla Zygmunta III [...] - druk: Naruszewicz, op. cit. s. 54-55; Korespondencye [...], op. cit. s. 179 a 94. Od [...] hethmana lithewskiego [...] - druk: Naruszewicz, Żywot J. K. Chodkiewicza [...] T. 2, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1858 s. 53-54; Korespondencye Jana Karola Chodkiewicza [...] oprac. Wł. Chomętowski, Warszawa 1875 s. 177-179 a 92. Instructia posłom hospodara [...] - druk: Prochaska, op. cit. s. 111-112 a 91. Respons posłom [...] - druk: Tyszkowski, op. cit. s. 147 a 90. Instructia [...] Janowi Sierakowskiemu [...] - druk: Tyszkowski, op. cit. [???] s. 147; Maciszewski, op. cit. s. 273 a 89. Respons od KJM [...] - druk: Dworzaczek, op. cit. s. 444-445; zob. też: Tyszkowski, Wojna [...] op. cit. s. 147 a 88. [Instrukcyja do KJM od nas [...] - druk: Dworzaczek, op. cit. s. 442-444 a 85. Instructia JKM [...] - druk: Dworzaczek, Akta sejmikowe, op. cit. s. 439-442 a 80. Commissia JKM [...] - druk: Prochaska, op. cit. s. 111-113 a 78. Vniuersał tegosz [...] - druk: Pisma, op. cit. s. 228-230; zob. też Prochaska, op. cit. s. 111 a 77. Od [...] hethmana coronnego [...] - druk: Pisma, op. cit. s. 222-228 a 74. Respons na thę instructią [...] - druk: Ochmann, op. cit. s. 37-38 a 73. Instructia [...] posłom do JKM [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 275; Ochmann, op. cit. s. 37 a 72. List cesarza tureckiego [...] - druk: Prochaska, op. cit. s. 111 a 69. Instructia od nas vrzędnikow [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 274 a 67. Vniuersał o gotowości [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 277 a 65. Assecuratia [...] - druk: Wisłocki, Diariusz op. cit. s. 335. Appendix w obszerniejszej wersji a 64. Recognitia zołnierzow [...] - druk: Naruszewicz, op. cit. s. 47-49; Wisłocki, Diariusz op. cit. s. 337 a 61. Vniuersał [...] commissarzow [...] - druk: Maskiewicz, Pamiętniki, op. cit. s. 194-195; Niemcewicz, op. cit. T. 3 s. 45-46 a 60. Do Michała Wisniowieckiego [...] - druk: Prochaska, op. cit. s. 114-115; Niemcewicz, Dzieje, op. cit. T. 3 s. 112 a 59. Do pana krakowskiego [...] - druk: Prochaska, op. cit. s. 111 z listu Stan. Żółkiewskiego do króla z 21.05. 1614 z Żółkwi a 54. Respons [króla Zygmunta III [...] - druk: Pisma, op. cit. s. 524 w przypisie a 52. Do [...] senatorow na conuocatią [...] - druk: Prochaska, op. cit. s. 113-114; Tyszkowski, op. cit. s. 136-137 a 51. Instructia dana [...] Andrzeiowi Olesnickiemu [...] - druk: Stanisław Kutrzeba, Akta sejmikowe województwa krakowskiego T. 1 1572-1620 [...], Kraków 1932 s. 353-354 a 50. Od [...] commissarzow lwowskich [...] - druk: Pisma, op. cit. s. 219-222; Niemcewicz J. U., Dzieje panowania Zygmunta III [...] Kraków 1860 T. 3 s. 326-329. Nota III a 49. List od [...] hetmana koronnego [...] - druk: Pisma Stanisława Źółkiewskiego [...] wyd. A. Bielowski, Lwów 1861 s. 522-524 a 45. Od commissarzow Bydgoskich [...] - druk: Diariusz komisji bydgoskiej [...], op. cit. s. 290-291 a 44. [Regni Sueciae [...] - druk: Naruszewicz, op. cit. s. 50-51; Tyszkowski, Gustaw Adolf op. cit. s. 17 i 32 a 42. Literae Turcarum imperatoris [...] - druk: A. Prochaska, Hetman Stanisław Żółkiewski, Warszawa 1927 s. 161-162 a 41. Ad easdem a Sacra Regia [...] - druk: A. Prochaska, op. cit. s. 204-205 a 40. Gabriel Bethlen [...] - druk: A. Prochaska, [??? jaki tyt. ] s. 204-205 a 36. Instructia na seym walny [...] - druk: Diariusz Komisyi Bydoskiey w roku 1614 wyd. Wł. Wisłocki [w:] Archiwum Komisji Hist. T. 2, Kraków 1888, Wstęp a 32. Votum [...] biskupa płockiego [...] - druk: Naruszewicz, op. cit. T. 2 s. 37; Tyszkowski, [Wojna ...???] op. cit. s. 59; Maciszewski, op. cit. s. 257 a 30. Instructia na seym walny [...] - druk: Naruszewicz A., Żywot J. K. Chodkiewicza T. 2., Kraków 1858 s. 36; Maskiewicz, Pamiętniki [...], Wrocław 1961 s. 193; Maciszewski, op. cit. s. 265-266 a 29. Propositia JKM [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 266-267 a 27. Transactia ziem pruskich [...] - druk: Lengnich, op. cit. s. 77-78 a 26. Compendium articułow [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 263-264 a 23. Instructia [...] posłom [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 265-266; Tyszkowski, [która poz.??? Wojna [...] op. cit. s. 56, 62-63 a 22. Vniuersał przed tym seymem [...] - druk: Dworzaczek, op. cit. s. 430-431 a 21. Ad eosdem particulares conuentus [...] - druk: G. Lengnich, Geschichte der Lande Preussen, Dantzig 1927 s. 75 a 20. Instructia JKMci [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 261-262 a 19. Instructia [...] posłom do woyska [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 261-262; K. Tyszkowski, Wojna o Smoleńsk 1613-1615, Lwów 1932 s. 56, 62 a 18. Vniuersał do woiewodztwa poznanskiego [...] - druk: Dworzaczek, op. cit. s. 424-425; zob. też Maciszewski, op. cit. s. 261 a 16. Instructia [...] posłom [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 260-261 a 15. Instructia X. Andrzeiowi Szołdrskiemu [...] - druk: Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. T. 1 [1572-1632]. Cz. 1 1572-1616, wydał Włodzimierz Dworzaczek, Poznań 1957 s. 523-524 a 14. Instrukcja na sejmiki deputackie - druk: Maciszewski, op. cit. s. 260 a 13. Do [...] senatorow mnieyszych [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 260 a 12. Listy do [...] senatorow [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 260 a 11. Instructia [...] Stanisławowi Domarackiemu [...] - druk: W. Sobieski, Żółkiewski na Kremlu, Warszawa 1920 s. 131 a 7. Votum [...] pana gnieźnieńskiego [...] - druk: K. Tyszkowski, Gustaw Adolf wobec Polski i Moskwy [1611-1616], Lwów 1930 s. 40, Dodatek nr 4; zob. też: Ochmann, op. cit. s. 167-168, 171 a 6. Votum [...] woiewody ruskiego [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 294; Ochmann, op. cit. s. 164 a 5. Votum [...] woiewody inowłocławskiego [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 296; Ochmann, op. cit. s. 162 a 4. Votum [...] podkanclerzego lithewskiego [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 293-295; Ochmann, op. cit. s. 163-164 a 2. Votum [...] canclerza [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 296; Ochmann, op. cit. s. 163, 170, 172 a 1. Votum [...] woiewody kiiowskiego [...] - druk: J. Maciszewski, Polska a Moskwa 1603-1618, Warszawa 1968 s. 294; Stefania Ochmann, Sejmy z lat 1615-1616, Wrocław 1970 s. 164, 166, 168 i 171
 • 581 a 139. Copia listu teyze carowy [...] - druk: Stan. A. Kobierzycki, Historia Vladislai Poloniae et Sueciae principis [...] Dantisci 1655 s. 203-206 - w jęz. łac.; Niemcewicz J. U., op. cit. T. 2 s. 222 - w jęz. a 138. Copia listu [...] - druk: Al. Hirschberg, Maryna Mniszchówna, Lwów 1927 s. 173-174 a 137. Respons publiczny posłom [...] - druk: Marchocki, op. cit. s. 151-156 a 136. Respons słowny [...] - druk: Marchocki, op. cit. s. 59-60 a 135. Instructia [...] posłom od woyska [...] - druk: Marchocki, op. cit. s. 148-151 a 134. Instructia secrecior [...] - druk: Niemcewicz, op. cit. T. 2 s. 202-203; W. Sobieski, Żółkiewski na Kremlu, Warszawa b. r. s. 78 a 133. Instructia naypierwsza [...] - druk: Marchocki, op. cit. s. 156-159; zob. też Niemcewicz J. U., op. cit. s. 202 a 132. Credens [...] Stanisławowi z Leska [...] - druk: M. S. Marchocki, Historia wojny moskiewskiej [...], Poznań 1842 s. 59; Niemcewicz J. U., Dzieje panowania Zygmunta III [...] T. 2, Kraków 1860 s. 202 a 131. Puncta conclusiey [...] - druk: Tyszkowski, op. cit. s. 137; Maciszewski, op. cit. s. 277 a 130. Propositia na conuocatią [...] - druk: Tyszkowski, Wojna o Smoleńsk, op. cit. s. 124, 137 a 129. Votum [...] Feliksa] Kryskiego [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 270-271 a 127. Votum [...] Marcina] Sziskowskiego [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 267-270 a 126. Votum [...] Andrzeja] Opalińskiego [...] - druk: Maciszewski, op. cit. s. 267 a 125. Votum [...] Benedykta] Woyny [...] - druk Maciszewski, op. cit. s. 267
 • 600
   1
   9
  a Charbicki Stefan c sekretarz królewski opat cystersów w Wąchocku
 • 600
   0
   9
  a Konstancja c (królowa Polski ; d 1588-1631)
 • 600
   2
   9
  a Łubieński, Stanisław d (1573-1640)
 • 600
   0
   9
  a Michał c (car Rosji ; d 1596-1645)
 • 600
   1
   9
  a Pstrokoński Maciej d (ca 1553-1609)
 • 600
   1
   9
  a Roszkowski Jan d (ca 1575-1613)
 • 600
   1
   .
  a Seve Wincenty de c prepozyt łaski
 • 600
   1
   .
  a Simonette Francesco c nuncjusz apostolski
 • 600
   1
   9
  a Sułowski Stanisław d (ca 1560-1618)
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1606 Warszawa
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1613 Warszawa
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1615 Warszawa
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1616 Warszawa
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1623 Warszawa
 • 610
   2
   .
  a Sejmik 17 w.
 • 610
   2
   .
  a Sejmik Malborski 1605
 • 611
   2
   .
  a zjazd 1592 Lublin
 • 650
   .
   9
  a Rokosz 1606-1607 r. Zebrzydowskiego
 • 650
   .
   9
  a Finanse y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Kozacy y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Listy polskie y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Mowy sejmowe y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Podróżnictwo y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Dyplomacja y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Polityka międzynarodowa y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Korespondencja dyplomatyczna y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Miscellanea y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Sejm y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Kozacy y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Hiszpania y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Inflanty y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Litwa y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Łotwa y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Mołdawia y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Prusy y 18 w.
 • 651
   .
   9
  a Szwecja y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Turcja y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Ukraina y 17 w.
 • 700
  0
   2
  a Abbas b I Wielki c (szach Persji; d 1571-1629)
 • 700
   0
   2
  a Ahmed b I c (sułtan turecki ; d 1590-1617)
 • 700
   1
   2
  a Aldobrandini, Cinzio d (ca 1555-1610)
 • 700
   1
   2
  a Bałaban Aleksander
 • 700
   1
   2
  a Baranowski, Wojciech c abp gnieźn. d (1548-1615)
 • 700
   1
   2
  a Baronio, Cesare c kardynał włoski hagigraf d (1538-1607)
 • 700
   1
   2
  a Bogusz Jan c klan zawichojski
 • 700
   1
   2
  a Boratyński Mikołaj c stolnik orszański
 • 700
   1
   2
  a Borghese, Scipione c kard. d (1577-1633)
 • 700
   1
  2
  a Chodkiewicz Jan Karol c hetman w. lit. wda wileński d (1560-1621)
 • 700
   0
  2
  a Chrystian b IV c (król Danii i Norwegii ; d 1577-1648)
 • 700
   1
   2
  a Czarnkowski Adam Sędziwój c wda łęczycki d (1555-1627)
 • 700
   1
   2
  a Czykowski Stanisław c podkomorzy krakowski
 • 700
   1
   2
  a Daniłowicz Jan c wda ruski d (1570-1628)
 • 700
   1
   2
  a Daniłowicz Mikołaj c klan lwowski, podskarbi wlk. kor. d (ca 1558-1624)
 • 700
   1
   2
  a Domaradzki Stanisław c podstoli lwowski
 • 700
   1
   2
  a Drewiński Lauryn c cześnik wołyński
 • 700
   0
   2
  a Dżanibekgirej c chan krymski
 • 700
   1
   2
  a Działyński Stanisław c wda malborski i chełmiński d (?-1617)
 • 700
   0
   2
  a Ferdynand b I Medyceusz c (Wielki Książę Toskanii ; d 1549-1609)
 • 700
   0
   2
  a Filip b III c (król Hiszpanii i Portugalii ; d 1578-1621)
 • 700
   0
   2
  a Filip b II c (książę pomorski ; d 1573-1618)
 • 700
   1
   2
  a Firlej, Henryk c (abp gnieźnieński ; d 1574-1626)
 • 700
   1
   2
  a Firlej Piotr c wda lubelski d (?-1619)
 • 700
   1
   2
  a Gabriel Bethlen c (książę Siedmiogrodu ; d 1580-1629)
 • 700
   1
   2
  a Gembicki Wawrzyniec c prymas kanclerz w. kor. d (1559-1624)
 • 700
   1
   2
  a Gosiewski Aleksander c wda smoleński d (?-1639)
 • 700
   0
   2
  a Jakub b I c (król Anglii ; d 1566-1625)
 • 700
   0
   2
  a Jan Zygmunt c margrabia brandenburski
 • 700
   1
   2
  a Jermogen Siergiej c archiep. smoleński
 • 700
   0
   2
  a Jerzy b III c ks. pomorski
 • 700
   0
   2
  a Joachim Fryderyk c (elektor brandenburski ; d 1546-1608)
 • 700
   1
   2
  a Kalinowski Walenty Aleksander c generalny sta podolski
 • 700
   0
  2
  a Karol b IX Waza c (król Szwecji ; d 1550-1611)
 • 700
   0
   2
  a Karol b II c książę oleśnicki
 • 700
   0
   2
  a Karol Habsburg c arcyksiążę austriacki, bp wrocławski d (1590-1624)
 • 700
   1
   2
  a Kochanowski Piotr d (1566-1629)
 • 700
   1
   2
  a Kochański Grzegorz Jerzy? c poseł do sułtana tł. poselski
 • 700
   0
   2
  a Konstancja c (królowa Polski ; d 1588-1631)
 • 700
   1
   2
  a Korecki Samuel Karol c pułk. sta ropczycki d (1621-1651)
 • 700
   1
   2
  a Kos Feliks c ksiądz sekr. król.
 • 700
   1
   2
  a Kossobudzki Adam c klan wyszogrodzki
 • 700
   1
   2
  a Kostka Jerzy c wda malborski d (ca 1555-1611)
 • 700
   1
   2
  a Kryski Feliks c kanclerz w. kor. d (1562-1618)
 • 700
   1
   2
  a Krzewski Abraham c sekr. pos. w Turcji poseł
 • 700
   1
  2
  a Kuczborski Jan c bp chełmiński sekr. król. d (ca 1572-1624)
 • 700
   1
   2
  a Łahodowski Jan c klan woł.
 • 700
   1
   2
  a Lanckoroński Stanisław c wda podlaski, sandomierski d (ca 1465-1535)
 • 700
   1
   2
  a Łaski Samuel c poseł sekretarz królewski d (ca 1553-1611)
 • 700
   1
   2
  a Ledóchowski Samuel c pisarz ziemski krzemieniecki
 • 700
   0
   2
  a Leon b XI c (papież ; d 1535-1605)
 • 700
   0
   2
  a Leopold c abp Strasburga
 • 700
   1
   2
  a Leśniowski Maciej c sta raciborski klan bełski
 • 700
   1
   2
  a Leszczyński Wacław c kanclerz w. kor. d (1576-1628)
 • 700
   1
   2
  a Ligęza Sebastian c podstoli sandomierski
 • 700
   1
   2
  a Lipski Andrzej c bp krakowski kanclerz w. kor. d (1572-1631)
 • 700
   1
   2
  a Łubieński Stanisław bp łucki płocki podkanclerzy kor. 1573-1640
 • 700
   0
   2
  a Maciej b I c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1557-1619)
 • 700
   1
   2
  a Madaliński Jan c opat lędzki
 • 700
   0
   2
  a Maria Anna Bawarska c (arcyksiężna austriacka ; d 1551-1608)
 • 700
   0
   2
  a Maria Medycejska c (królowa Francji ; d 1573-1642)
 • 700
   0
   2
  a Maryna Mniszchówna c (carowa Rosji ; d ca 1588-1614)
 • 700
   1
   2
  a Mielżyński Łukasz c klan gnieźnieński 1560-1628
 • 700
   1
   2
  a Miński Stanisław c wda łęczycki podkanclerzy kor. d (ca 1561-1607)
 • 700
   1
   2
  a Mohiła Konstanty c wda wołoski
 • 700
   1
   2
  a Montalto Alessandro c kard.
 • 700
   1
   2
  a Mortęski Ludwik c wda pomorski chełmiński d (?-1615)
 • 700
   1
   2
  a Myszkowski Zygmunt c marszałek w. kor. d (1562-1615)
 • 700
   1
   2
  a Opaliński Andrzej c bp poznański d (1576-1623)
 • 700
   1
   2
  a Ossoliński Jan Zbigniew c wda podlaski i sandomierski d (1555-1623)
 • 700
   1
   2
  a Ostrogski Janusz c wda wołyński klan krakowski d (ca 1554-1620)
 • 700
   0
   2
  a Paweł b V c (papież ; d 1552-1621)
 • 700
   1
   2
  a Peretti de Montalto Alessandro c kard. protektor Polski w Watykanie d (1571-1623)
 • 700
   1
   2
  a Plichta Konstanty c klan sochaczewski
 • 700
   1
   2
  a Przyjemski Andrzej c klan gnieźn. marsz. nadworny kor. d (?-1618)
 • 700
   1
   2
  a Radziwiłł Mikołaj Krzysztof "Sierotka" c marsz. w. lit. wda wileński d (1549-1616)
 • 700
   0
   2
  a Rudolf b II c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1552-1612)
 • 700
   1
   2
  a Rudomina Jan c sekretarz królewski
 • 700
   1
   2
  a Sapieha Lew c kanclerz i hetman w. lit. d (1557-1633)
 • 700
   1
   2
  a Sierakowski Jan c cześnik podolski
 • 700
   1
   2
  a Sobieski Jakub c marszałek poselski wojewodzic lubelski
 • 700
   1
   2
  a Stadnicki Stanisław d (ca 1551-1610)
 • 700
   0
   2
  a Stefan b II Bocskay c (książę Siedmiogrodu ; d 1557-1606)
 • 700
   0
   2
  a Stefan b IX Tomża c hospodar Mołdawii
 • 700
   1
   2
  a Struś Mikołaj c klan halicki sta bracławski i winnicki d (zm. 1604)
 • 700
   1
   2
  a Szczepański Jakub c podkomorzy chełmiński d (?-1630)
 • 700
   1
   2
  a Szołdrski Andrzej c bp kijowski przemyski poznański d (1583-1650)
 • 700
   1
   2
  a Szydłowiecki Krzysztof c klan sandomierski
 • 700
   1
   2
  a Szyszkowski Marcin c bp łucki płocki krakowski d (1554-1630)
 • 700
   1
   2
  a Ważyński Bartłomiej c podkomorzy dorpacki
 • 700
   1
   2
  a Wężyk Jan c prymas d 1575-1638
 • 700
   1
   2
  a Władysław b IV c (król Polski ; d 1595-1648)
 • 700
   1
   2
  a Włodek Stanisław c wda bełski d (?-1615)
 • 700
   1
   2
  a Wołłowicz Eustachy c bp wileński d (1571-1630)
 • 700
   1
   2
  a Wołłowicz Hieronim [Jarosz] c podkancl. lit. sta żmudzki d (?-1643)
 • 700
   1
   2
  a Wolski Mikołaj c sta krzepicki marszałek w. kor. d (?-1630)
 • 700
   1
   2
  a Woyna Benedykt c bp wileński d (?-1615)
 • 700
   1
   2
  a Zadzik Jakub c bp chełmiński krakowski kancl. w. kor. d (1582-1642)
 • 700
   1
   2
  a Zamoyski Jan c abp lwowski d (?-ca 1614)
 • 700
   1
   2
  a Zbaraski Jerzy c podczaszy kor. klan krakowski d (ca 1573-1631)
 • 700
   1
   2
  a Zbaraski Krzysztof c koniuszy kor. d (1580-1627)
 • 700
   1
   2
  a Zebrzydowski Mikołaj c wda lubelski wda krakowski d (1553-1620)
 • 700
   1
   2
  a Żółkiewski Stanisław c hetman w. kor. kanclerz w. kor. d (1547-1620)
 • 700
   0
   2
  a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 740 a Votum Żółkiewskiego Stanisława hetmana w. kor. na sejmie 1616
 • 740 a Votum Sapiehy Lwa kanclerza w. lit.
 • 740 a Votum Firleja Henryka podkanclerzego kor.
 • 740 a Votum Wołłowicza Hieronima podkanclerzego lit.
 • 740 a Votum Gostomskiego Jana wdy inowrocławskiego
 • 740 a Votum Daniłłowicza Jana wdy ruskiego
 • 740 a Votum Przyjemskiego Jana klana gnieźnieńskiego
 • 740 a Votum Bogusza Jana klana zawichojskiego
 • 740 a Votum Firleja Piotra klana biechowskiego
 • 740 a Votum Plichty Konstantego klana sochaczewskiego
 • 740 a Votum Kossobudzkiego Adama klana wyszogrodzkiego
 • 740 a Votum NN klana ciechanowskiego
 • 740 a Instructia Zygmunta III króla Polski Stanisławowi Domarackiemu podstolemu lwowskiemu i Janowi Rudominie sekretarzowi do żołnierzy smoleńskich 1613
 • 740 a Listy do senatorów większych przed sejmikiem deputackim 1613
 • 740 a List do senatorow mniejszych 1613
 • 740 a Instrukcja na sejmiki deputackie
 • 740 a Instructia Andrzejowi Szołdrskiemu kanonikowi gnieźnieńskiemu do senatorów wielkopolskich 1613
 • 740 a Instructia posłom Laurynowi Drewińskiemu, Samuelowi Ledóchowskiemu, Stefanowi Sokolnickiemu, Piotrowi Stęmpowskiemu z elekcji deputackiej w Łucku 1613 do Zygmunta III
 • 740 a Respons posłom województwa wołyńskiego z elekcji deputackiej w Łucku do Zygmunta III posłanym 1613
 • 740 a Uniwersał do województwa poznańskiego i kaliskiego z lustracji średzkiej 1613
 • 740 a Instructia posłom do wojska stołecznego dana od rycerstwa brzeskiego
 • 740 a Instructia Zygmunta III na sejmiki powiatowe przed sejmem 1613
 • 740 a Ad eosdem particulares conuentus in Prussiam 1613
 • 740 a Uniwersał przed sejmem 1613 na sejmiki
 • 740 a Instructia posłom Janowi Kropiwnickiemu, Wojciechowi Janczyńskiemu do Zygmunta III od wojska smoleńskiego dana 1613.
 • 740 a Listy Zygmunta III króla Polski do
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a List Szołdrskiego Andrzeja sekretarza królewskiego do senatorów 1613
 • 740 a Compendium articułow na seymikach powiatowych w Koronie namowionych, y posłom na seym walny obranym zleconych 1613
 • 740 a Transactia ziem pruskich z zołnierzmi [?] smolenskimi 1613
 • 740 a Comput na zgodę z zołnierzem smolenskim co przydzie z woiewodztwa pomorskiego
 • 740 a Propositia Zygmunta III na sejmie przez Feliksa Kryskiego kanclerza kor.
 • 740 a Instructia na sejm walny warszawski posłom od wojska stołecznego do Zygmunta III dana 1613
 • 740 a Instructia Zygmunta III na sejmiki relationum po powiatach 1613
 • 740 a Votum Szyszkowskiego Marcina bpa płockiego 1613
 • 740 a Votum Gembickiego Wawrzyńca bpa kujawskiego
 • 740 a Instructia na sejm walny warszawski posłom Andrzejowi Branickiemu, Stanisławowi Dobraczyńskiemu dana 1613
 • 740 a Votum Woyny Benedykta bpa wileńskiego
 • 740 a Votum Opalińskiego Andrzeja bpa poznańskiego
 • 740 a Votum Kryskiego Feliksa kanclerza w. kor.
 • 740 a Regni Sueciae deputati commissarii ad Sigismundum III Regem Poloniae 1614
 • 740 a Instrukcja zob. też instructia
 • 740 a List zob. też respons
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a Listy Zygmunta III króla Polski do
 • 740 a Instructia rad urzędników ziemskich grodzkich, szlachty, obywateli pow. orszańskiego dana posłowi Mikołajowi Boratyńskiemu stolnikowi orszańskiemu do Zygmunta III 1614
 • 740 a List do senatorów oznajmujący o zamysłach tureckich i o konwokacji w Lublinie 1614
 • 740 a Instructia dana Andrzejowi Oleśnickiemu i Janowi Gniewoszowi do Zygmunta III posłanym od województwa krakowskiego 1614
 • 740 a Uniwersał komisarzy lwowskich o rozprawie z konfederatami do grodów podany 1614
 • 740 a Uniwersał do województwa podolskiego i innych ukrainnych starost, aby obmyślali bezpieczeństwo 1614
 • 740 a Uniwersał do Prus na zbieranie wybrańców 1614
 • 740 a Recognitia żołnierzy smoleńskich na odebranie zupełnej zapłaty od komisarzy 1614
 • 740 a Assecuratia żołnierzy smoleńskich na spokojne się rozjechanie z gromad po zapłacie 1614
 • 740 a Uniwersał o gotowości do pospolitego ruszenia napominając 1614
 • 740 a Instructia urzędników ziemskich, grodzkich, obywateli żmudzkich posłowi naszemu Jerzemu Dowgiatowi do Zygmunta III 1614
 • 740 a Listy Żółkiewskiego Stanisława hetmana w. kor. do
 • 740 a Instructia posłom do Zygmunta III na ukazowaniu pod Pokrzywnicą od senatorów i rycerstwa sandomierskiego obranym 1614
 • 740 a Litterae Kryski Felicis cancellarii Regni Poloniae ad suprem Bassam 1614
 • 740 a Uniwersał Żółkiewskiego Stanisława hetmana w. kor. 1614
 • 740 a List do Ostrogskiego Janusza? klana krakowskiego o opatrzeniu bezpieczeństwa Ukrainy
 • 740 a List do podstarościego Chmielnickiego
 • 740 a Comissia Zygmunta III króla Polski do Kijowa na poskromienia Kozakow posłana 1614
 • 740 a Uniwersał do województw ukrainnych aby się pod sprawę Stanisława Żółkiewskiego hetmana w. kor. kupili ludzie rycerscy 1614
 • 740 a Instructia posłom od woyska pod Moskwą miastem stolicznym przy Dimitrze impositorze bendącego do Zygmunta III pod Smolenskim obozem leżącego dana 1609
 • 740 a Respons słowny przes Sczesnego Kryskiego podkanclerzego kor. imieniem Zygmunta III posłom od ricerstwa zpod stolice moskiewskiey dani in castris ad Smolenscum sitis 1609
 • 740 a Respons publiczny posłom rycerstwa pod Moskwą na ten czas bendącego od Zygmunta III z obozu pod Smolenskiem 1609
 • 740 a Listy Marii Maryny Mniszchówny carowej Rosji do
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a List rycerstwa pułku Aleksandra Zborowskiego do Żółkiewskiego Stanisława hetmana w. kor. i in.
 • 740 a List stanów moskiewskich do panów koronnych i lit. 1613
 • 740 a List Rudzkiego Pawła płk. do Dymitra Trubeckiego i Dymitra Pożarskiego 1613
 • 740 a Progress potrzeby z Mosqwą pod Kłuszynem 1610
 • 740 a Instructia posłom Mikołajowi Strusiowi, Stanisławowi Żółkiewskiemu y inszym do Zygmunta III od hetmana y ricerstwa dana 1610
 • 740 a Respons Feliksa Kryskiego podkanclerzego kor. na przemowę posłow od Stanisława Żółkiewskiego hetmana w. kor. 1610
 • 740 a Progres dobycia zamku smolenskiego przez Zygmunta III 1611
 • 740 a Listy Zygmunta III króla Polski do
 • 740 a List Baranowskiego Wojciecha abpa gnieźnieńskiego do Konstancji królowej Polski 1612
 • 740 a Instrukcje od rycerstwa smolenskiego na seym walny warszawski 1613
 • 740 a Instructia na seymik prusky do Grudziądza Stanisławowi Działyńskiemu dworzaninowi Zygmunta III 1613
 • 740 a Summa poselstwa s ktorym commissarze ze Lwowa przysłali do Zygmunta III staroste trembowelskiego 1613
 • 740 a List do komisarzy litewskich od woyska stołecznego pułku Aleksandra Zborowskiego 1613
 • 740 a List Stefana IX Tomży hospodara wołoskiego do Firleja Henryka podkanclerzego kor. 1614
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a Listy Zygmunta III króla Polski do
 • 740 a Instructia od rad, urzędnikow ziemskych i szlachty powiatu orszańskiego dana Mikołaiowi Boratynskiemu stolnikowy orszańskiemu do Zygmunta III 1614
 • 740 a List Szczuckiego Jerzego kpt. smoleńskiego do Chodkiewicza Jana Karola hetmana w. lit. 1614
 • 740 a Instructia Andrzejowi Szołdrskiemu sekretarzowi Zygmunta III na seymik deputacky do Srzody 1614
 • 740 a Votum Gembickiego Wawrzyńca abpa gnieźnieńskiego
 • 740 a Zdanie Wołowicza Eustachego bpa wileńskiego
 • 740 a Media Kuczborskiego Jana bpa chełmińskiego
 • 740 a Votum Zbaraskiego Jerzego klana krakowskiego
 • 740 a Puncta Leszczyńskiego Wacława podkancerzego kor.
 • 740 a Przemowa Sobieskiego Jakuba wojewodzica lubelskiego do Zygmunta III króla Polski przy witaniu
 • 740 a Processus confaederationis per nuntios Regni in conuentu generali Varschaviensi 1606 senatui propositus
 • 740 a Uniwersał sejmiku głównego małopolskiego w Korczynie 1606
 • 740 a Diariusz sejmu zwyczajnego w Warszawie 1606
 • 740 a Respons Zygmunta III króla Polski na artykuły poselskie
 • 740 a Rozdawanie urzędów 1606
 • 740 a Listy Zebrzydowskiego Mikołaja wdy lubelskiego do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a Jus Regum et Regni Poloniae in Ducatum Prussiae 1220-1605
 • 740 a Jus Regum et Regni Poloniae in Ducatum Prussiae 1228-1605
 • 740 a List Kryskiego Feliksa? kanclerza w. kor.? do Ahmeda I sułtana tureckiego
 • 740 a Pochwała rządów Zygmunta III
 • 740 a Instructio Jacobo Sczepański Sigismundi III aulico et capitaneo Mirachouiensi ad conuentum Mariaeburgensem 1615
 • 740 a Responsum principis Vladislai legatis Stephani Bockai 1605
 • 740 a Listy Zygmunta III króla Polski do
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a Poselstwo od deputatów trybunalskich do Zygmunta III w Lublinie 1614
 • 740 a Instructia Zygmunta III Andrzejowi Szołdrskiemu na sejmik deputacki do Środy 1614
 • 740 a Poselstwo zjazdu łomziemskiego z strony electiey sędziego do Zygmunta III 1614
 • 740 a Instrukcyja do Zygmunta III od senatorow, urzędników wielkopolskich na sejmik średzki elekcji deputacki 1614 zgromadzonych
 • 740 a Instructia Janowi Sierakowskiemu cześnikowi podolskiemu, posłowi electiey deputackiey woiewodztwa podolskiego do Zygmunta III posłanemu 1614
 • 740 a Instructia posłom hospodara wołoskiego Stefana IX Tomży do Zygmunta III 1614
 • 740 a Uniwersał Żółkiewskiego Stanisława hetmana w. kor.
 • 740 a Confaederatia slachty ruskiey przeciwko tymze kupom swawolnie zebranym na ziezdzie lwowskim opisana 1615
 • 740 a Poselstwo z woiewodztwa podolskiego po incursiey tatarskiey przez Siekierzyńskiego do Zygmunta III
 • 740 a Deliberatoriae o seymie w roku 1616
 • 740 a Instructia na seymiki powiatowe przed seymem 1615
 • 740 a Propositia Zygmunta III na seymie 1615
 • 740 a Votum Baranowskigo Wojciecha abpa gnieźnieńskiego propositią Zygmunta III 1615
 • 740 a Vota Kryskiego Feliksa kanclerza w. kor.
 • 740 a Votum Ostroroga Jana wdy poznańskiego
 • 740 a Votum Kuczborskiego Jana bpa chełmińskiego
 • 740 a Votum Wolskiego Mikołaja marszałka nadwornego
 • 740 a Przemowa Sobieskiego Jakuba krajczego kor. do Zygmunta III 1628
 • 740 a List Polanowskiego? posła z Turek przyiachawszy do arcibiskupa Wawrzyńca Gembickiego 1619-1620?
 • 740 a List Władysława IV króla Polski do Wężyka Jana abpa 1634
 • 740 a List wezyra do Kryskiego Feliksa kanclerza w. kor. 1616
 • 740 a Propositia na seymie walnym warszawskim na samo panow zołnierzow moskiewskich sconfederowanych zniesienie vchwaleniem trzy niedzielnym od Zygmunta III przes Feliksa Kryskiego kanclerza w. kor. uczyniona 1613
 • 740 a Votum na propositią Wojciecha Baranowskiego abpa gnieźnieńskiego 1613
 • 740 a Votum Zamoyskiego Jana abpa lwowskiego 1613
 • 740 a Votum Gembickiego Wawrzyńca bpa kujawskiego
 • 740 a Votum Woyny Benedykta bpa wileńskiego
 • 740 a Votum Opalińskiego Andrzeja bpa poznańskiego
 • 740 a Votum Szyszkowskiego Marcina bpa płockiego
 • 740 a Vota Firleja Henryka podkanclerzego kor.
 • 740 a Propositia na convocatią warszawską 1614 privatim w senacie odprawiona przez Feliksa Kryskiego canclerza koronnego in praesentia Zygmunta III 1614
 • 740 a Puncta conclusiey na conuocatiey warszawskiey 1614
 • 740 a Credens Stanisławowi z Leska Stadnickiemu castellanowi przemiskiemu i in. od Zygmunta III do ricerstwa pod miastem Mosquą obozem leżącego dany z pod Smolenska 1609
 • 740 a Instructia naypierwsza tym ze panom posłom publiczna od Zygmunta III dana spod Smolenska 1609
 • 740 a Instructia secrecior tym ze panom posłom od Zygmunta III dana tegoz czasu 1609
 • 740 a Listy Zygmunta III króla Polski do
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a Literae Joanni Kuczborski Sigismundi III secretario et ad conuentum Graudentinensem nuncio 1605
 • 740 a Instructio Joanni Kuczborski ad conuentum Graudentinensem nuncio 1605
 • 740 a Cautio Sigismundi III iisdem ordinibus Prussiae ex contributione collata 1605
 • 740 a Prescriptum legationis ad Mariam Archiducissam Austriae Joanni de Ruscza castellano Biecensi 1605
 • 740 a Ad Archiducem Mathiam eodem in negotio 1605 |O wysłaniu Jana Branickiego jako delegata w sprawie małżeństwa z Konstancją
 • 740 a Praescriptum instructionis ad eundem Archiducem nuntio Joanni Branicki de Ruściec in negotio 1605
 • 740 a Archiduci Ferdinando eodem in negotio 1605
 • 740 a Instructio ad eundem Archiducem nuncio Joanni Branicki in negotio 1605
 • 740 a Praescriptum legationis oratoribus ad Rudolphum II illosque principes Austriacos nec non principem D. Mariam Archiducissam Austriae tractandi matrimonii causa a SRMtte missis 1605
 • 740 a Instructio Samueli Laski Sigismundi III secretario et aulico ad marchionem Brandenburgensem Joachimum Fridericum et status ac ordines Ducatus in Prussia 1605
 • 740 a Listy Pawła V papieża do
 • 740 a Listy Rudolfa II cesarza SRI do
 • 740 a Prescriptum instructionis ad Paulum Quintum Pontificem Maximum a Sigismundo III Joanni Kuczborski scolastico Gnesnensi 1607
 • 740 a Prescriptum legationis Sigismundi III ad Joachimum Fridericum SRI electorem et archicamerarium 1606
 • 740 a Instructio Sigismundi III ad ciuitatem Rigensem 1606
 • 740 a Instructio ad ciuitatem Torunensem in negotio passum Societatis Jesu"
 • 740 a Listy Zygmunta III króla Polski do
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a Listy Zygmunta III króla Polski do
 • 740 a Fedus inter Sigismundum III et Ahmedum I Turcarum imperatorem initum et constitutem per Nicolaum Daniłowicz generalem castrorum regni prefectum [1608]
 • 740 a Informatio secundum quam nomine Sigismundi III Jacobus Zadzik canonicus Gnesnensis negotia infra scripta Paulo V proponet 1608
 • 740 a Commissio ad paciscendas inter Regna Poloniae et Sueciae inducias 1608
 • 740 a Literae universales ad nobilitatem districtus Piltinensis 1608
 • 740 a Procul et consules ciuitatis Rigensis Sigismundo III 1608
 • 740 a Litterae ad senatores Regni Poloniae consiliarii Regni Sueciae 1608
 • 740 a Litterae consiliarii Sueciae commissariis Regni Poloniae pro commutandis captiuis deputatis 1608
 • 740 a Responsum senatorum Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae consiliariis Sueciae
 • 740 a Responsum consiliariis Sueciae a commissariis Sigismundi III et Reipublicae pro commutandis captiuis deputati 1608
 • 740 a Approbatio contractus thesaurarii Regni pro oppignoratione Regni clenodiis initi a Sigismundo III 1608
 • 740 a Contractus per presentes Regni senatores approbatio 1608
 • 740 a Listy do Konstancji królowej Polski
 • 740 a Responsum magistratus Torunensis ad eundem legationem ok. 1606
 • 740 a Instructio Sigismundi III ad Leonem XI Pontificem Maximum Andreae Opalinski praeposito Plocensi 1605
 • 740 a Listy Zygmunta III króla Polski do
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a Responsum Ahmedi I Turcarum imperatoris per Stanislaum Witowski tribunum Parcouiensem allatum 1606/1607
 • 740 a Instructio nomine Sigismundi III Felici Koss secretario Mttis suae ad maiores ciuitates Prussiae 1607
 • 740 a Supplex libellus internunciorum ciuitatis Rigensis ad Sigismundum III porrectus 1607?
 • 740 a Petita ciuitatis Rigensis 1608
 • 740 a Responsum internunciis Rigensibus Cracouiae 1608
 • 740 a Exemplum foederis inter Sigismundum III et Magnum Hanum Tartarorum Georgio Kochański interpretata ! 1608?
 • 740 a Instructio ad Paulum V Pontificem Maximum Sigismundo marchoni de Mirow Myszkowski Supremo Regni nostri marsalco Korcynensi 1607
 • 740 a Instructio Petro Kochanowski secretario Sigismundi III ad Rudolphum II et ad Matthiam Archiducem Austriae misso! 1608
 • 740 a Litterae Caroli Sudermaniae ducis ad senatores Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae 1608
 • 740 a Litterae Senatus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae consiliariis Regni Suecie 1608
 • 740 a Responsum ab ordinibus Regni Poloniae Rigae 1608
 • 740 a Listy do Konstancji królowej Polski
 • 740 a Praescriptum legationis Sigismundi III ad ciuitatem Rigensem Bartholomeo Ważynski notario Terrestri Derpatensi 1608
 • 852 j BK 00325
 • 999 d 19.08.01

Indeksy