Acta cancellariatus anni 1616 usque ad 1643 in manuscriptis.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00326
 • Kopie:
  • Mf 5764
  • Mf 285 [fragm.]
 • Tytuł: Acta cancellariatus anni 1616 usque ad 1643 in manuscriptis.
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: 1203 s. 31x20 cm
 • Oprawa: Półskórek brązowa, tektura w marmurek, 19 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • 1. Propozycja JKM Zygmunta III na sejmie walnym warszawskim 1616 r. przez JMP kanclerza koronnego Feliksa Kryskiego]" k. 1-17 NB: Brak początku. Całość zob. BK 324" k. 210v-216v
  • 2. "Responsum Ducis Friderici Eremiano Zalesky Sacrae Regiae Magestatis [Sigismundi III] secretario. Datum in praedio Nuntano, 11. 12. 1615" k. 19-21 Sprawa zamordowania z polecenia księcia Wilhelma przywódców opozycji szlacheckiej braci Nolde na sejmiku prowincjonalnym w Mitawie oraz protest przeciwko aresztowaniu zabójców: "Rem enim esse contrariam pactis subiectionis et inuestituris Ducalibus [...]"
  • 3. "Exemplum literarum Ducis Curlandiae Friderici ad secretarium Regni Maiorem [Jacobum Łempicki abbatem Lubinensem]. In predio Baldunenesi 12 Nouembris Anno 1615 s. 21-24 Król mimo listu bardzo rozgniewany, obszerne usprawiedliwienie siebie i brata księcia Wilhelma z powodu dokonanej zbrodni
  • 4. "Ducis Curlandiae Vilhelmi ad eundem [Jacobum Łempicki], Goldinga 9. 12. 1615 s. 24-27 Doszło ich rąk anonimowe pismo oskarżające obu książąt o morderstwo braci Nolde; obszerne usprawiedliwienie siebie. Przebieg walki między szlachtą a książętami Kurlandii
  • 5. "Copia literarum eiusdem [Ducis Curlandiae Vilhelmi] ad Sacram Regiam Magestatem [Sigismundum III]", b.d. Goldinga ok.09. 12. 1615] s. 28-33 Tłumaczenie się przed królem z zarzucanej mu zbrodni
  • 6. "Copia literarum Ducis Friderici ad secretarium Regni maiorem [Jacobus Łempicki], Mitawa 14. 12. 1615 s. 33-34 Nie wątpi, że udowodnił królowi swoją niewinność w sprawie zabójstwa braci Nolde. Dziwi go jednak, że w wyznaczonej komisji jako sędziowie wyznaczeni są notoryczni jego wrogowie. Sekretarz Eremian Zaleski z rozkazu króla kilku z jego doradców i poddanych nakazał aresztować
  • 7. "Responsum secretarii Maioris Regni [Jacobi Łempicki] Duci Friderico, Warszawa 16.01. 1616 s. 34-35 Komisji odwołać już nie można, a co do jakiegoś wojska, które miałoby wkroczyć do Kurlandii, nic nie wie
  • 8. "Copia listu do J. K. Msci [Zygmunta III] od Commissarzow kurlandzkich, Mitawa 27.01. 1616 s. 35-37 O złym przyjęciu komisarzy ze strony książąt, czekało na nich około tysiąca wojska, nie chciano udzielić im kwater, "na ostatek pozwolił, abyśmy scrutinium o zamordowanie panow Nolde czynili [...]"
  • 9. "Od tychże Commissarzow do Je. K. Msci [Zygmunta III], Mitawa 31.01. 1616 s. 37-42 Komisja rozpoczęła działać 28.01. Przysięgał Fryderyk, doradcy i dworzanie, że są niewinni. Wilhelm przysłał odpowiedź listowną, którą przesyłają."Nie chce, aby Commissia pro legitima była uznana y the cadauera, aby były propinquis wrocone [...]"
  • 10. "Literae commissariorum ad Ducem Curlandiae Vilhelmum, Mitawa 20.01. 1616 s. 42-43 Domagają się, aby w ich osobach uszanowany był majestat królewski, żądają też rozpuszczenia wojska znajdującego się w pobliżu, przyszli bowiem na rozmowy pokojowe
  • 11. "Responsum eiusdem [Vilhelmi commissariis Regiis]", b.d. 1616] s. 43-49 Zdziwiony jest powołaniem komisji na życzenie wrogów ojczyzny i spokoju. Sprzeciwia się to wszelkim umowom z królami polskimi."Cadauera quippe rite sepulta e terra erui et denuo sepeliri lex vetat [...]". Zaprzecza swego udziału w zbrodni
  • 12. "Relatia y protestatia Generałowa [Zygmunta Maczuka woźnego K. J. M. ziemie zmudzkiei 1616.01. 28] s. 49-53 Zeznaje jako uczestnik delegacji wysłanej z listami przez komisarzy królewskich do Wilhelma księcia kurlandzkiego i jakie spotkały ich w tej drodze przygody
  • 13. "Respons Jeo Kro. Msczi [Zygmunta III] panom commissarzom kurlandzkim, Warszawa 17.02. 1616 s. 53-55 Król dziękuje za godne sprawowanie tej funkcji, poleca Fryderykowi rozwiązać wojsko, a jeśli książę Wilhelm nie chce poddać się komisji, działać przeciw niemu "in contumaciam".
  • 14. "Exemptio nobilitatis Curlandiae et Semigaliae a iurisdictione principum [Friderici et Vilhelmi]. Actum b. m. d. [Warszawa ok. 17.02. 1616] s. 55-57
  • Sejmy i sejmiki z lat: 1617-1621; religia i organizacja kościoła; sprawy Wołoszczyzny, Turcji, Węgier, Inflant, Szwecji, śląska, Czech; instrukcje poselskie, listy, diariusze
  • 32. "Praescriptum instructionis senatoribus incliti Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae et G[ene]rosis D[omi]nis Conciuibus suis die Mensis Anno Dni 1618 datum, Varsauiae s. 104-107 [13 podpisów]
  • 33. "Responsum S. R. Mtis [Sigismundi III] Duci Curlandiae [Friderico] Varsauiae in Comitiis Generalibus d. XXVI Anni 1618 datum s. 107-109
  • 34. "Ratihabitio contractus induciarum cum Plescouiensibus Moschis, Warszawa Bartholomeo Ważyński, succamerario Derpatensi, Gothardo Joanni a Tizenhauzen, capitaneo Mariaeburgensi, Guathero Pletenberg capitaneo Novogrodensi nec non Ciuitatis Digensis et Derpensis [...] nobis dilectis, Warszawa b. d., ok. 1616] s. 109-110
  • 35. "Respons JKM [Zygmunta III] hetmanowi polnemu WXL dany na puncta od niego podane, b. m. [Warszawa 1621?] s. 111-114
  • 36. "Iurament i oblig Commissarzow moskiewskich przy krolewiczu Jeo Mci [Władysławie] będących, Warszawa 04.06. 1616. Podpisani: Laurentius [Gembicki archiepiscopus Gnesnensis], Felix Kriski in Drobnin cancellarium Regni M[agnus], Leo Sapieha cancellarius MDL, Jakub Sczwinski marszek [???] poselski
  • 37. "Ad Sacram Caesaream Maiestatem [Mathiam II Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa ok 1618] s. 117-118 Spór Jerzego Kochtyckiego z biskupem krakowskim o granice dóbr biskupich na śląsku. Ustaleń komisji pod Andrzejem Lipskim biskupem łuckim i podkanclerzem koronnym Kochtycki nie chce przyjąć
  • 38. "Przetłumaczenie listu od sultana hetmana tureckiego [Osmana II] do krola Jeo Mci [Zygmunta III], Konstatynopol 07.03. 1618 s. 118-120
  • 39. "Ad imperatorem Turcarum [Osmanum II Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa 24.06. 1618 s. 120-123 Przesyła gratulacje z okazji objęcia tronu, wysyła posła Mikołaja Koryckiego, który ma omówić wycofanie wojsk tureckich pod Skinber Baszą z pogranicza polskiego
  • 40. "Literae Sacrae Caesarae Mttis [Mathiae II] ad Sac[ram] Reg[iam Mttem] Sigismundum III, Wiedeń 09.06. 1618 s. 123-125 Bunt protestantów w Czechach, nie przepuszczać przez granice polskie żadnych dla nich posiłków
  • 41. "Responsum Sac[rae] R[egi]ae Mttis [Sigismundi III [...] Romanorum Imperatori [Mathiae II], Warszawa 06.07. 1618 s. 126-127 Wyrazy współczucia i zawiadomienie o publicznym zakazie w całym królestwie wyprowadzania jakichkolwiek wojsk do Czech
  • 42. "Instructia posłowi Feo K. M. [Zygmunta III] Casprowi Kozielskiemu gnieźnieńskiemu y łowickiemu canonicowi secretarzowi JKM na sejmik Sredzki na dzien XXX miesiąca lipca Roku Panskiego 1618 dana s. 126-130
  • 43. "Praescriptum legationis [...] Andeae[???] Przyiemski Curiae Sac. Rae Mttis [Sigismundi III] marschalco Bigostiensi praefecto ad [...] Ferdinandum Hungariae et Bohemiae Regem die XXV Mensis July Ao 1618 Varsauiae datum s. 130-132 Tymczasowe poselstwo z życzeniami z okazji objęcia tronu czeskiego, z powodu choroby nie mógł przybyć w imieniu króla Krzysztof Zbaraski
  • 44. "A Sacra Cesarea Mtte [Mathiae II Sigismundo Regni Poloniae], Wiedeń 16.07. 1618 s. 132-133 Powołując się na list z 09.06. 1618 [zob. nr 40] o buntach w Czechach w imię obrony religii i ocalenia Rzeczypospolitej prosi o możliwie największą pomoc
  • 45. "Ad Caesaream Mttem [Mathiam II Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa 12.08. 1618 s. 135-137 Ze względu na ciągłe napady Tatarów i zagrożenie tureckie w niczym nie może udzielić pomocy
  • 46. "Responsum Sac. Rae Mttis [Sigismundi III] Ordinibus Silesiae, Warszawa 16.08. 1618 s. 137-138 Stany śląskie winny uważać, by nie pogrążyć śląska w wielkich niebezpieczeństwach. Polska gromadzi wojska nie na uciskanie sąsiadów, ale na obronę przed napadami barbarzyńców
  • 47. "A Sacra Caesarea Mtte [Mathia II Sigismundo III Regi Poloniae] Wiedeń 23 [VIII] 1618 s. 138-139 Bunty się wzmagają, dochodzą wieści, że na Sląsku i w innych prowincjach zaciąga się i uzbraja wojsko, z nadzieją, że pośpieszą cesarzowi na pomoc
  • 48. "Responsum Scarae Caesareae Maiestati [Mathiae II Sigismundus III], Warszawa 26.08. 1618 s. 139-140 Jest pewien, że wojska śląskie pośpieszą cesarzowi na pomoc
  • 49. "Ab Ordinibus Silesiae [Sigismundo III Regi Poloniae], Wrocław 27.08. 1618 s. 140-141
  • 50. "Responsum [Sigismundi III Regis Poloniae] Ordinibus Silesiae, Warszawa 14.09. 1618 s. 141-142 Polska w niczym nie zagraża śląskowi
  • 51. "Ad Ordines Bohemiae [Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa 18.09. 1618 s. 143-144 Wzywa stany, aby odstąpiły od zbrojnych wystąpień i poddały się łaskawości cesarskiej
  • 52. "A Sacra Caesarea Mtte [Mathia II ad Sigismundum III Regem Poloniae], Wiedeń 12.08. 1618 s. 144-146 Gdy nie pomogły ojcowskie napomnienia, zmuszony był użyć wojska i takich środków, które były konieczne dla bezpieczeństwa królestwa
  • 15. "Ad ducem Curlandiae Fridericum [Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa II 1616] s. 57 Skargi szlachty kurlandzkiej na gwałty księcia Wilhelma, komisarze mają go upomnieć o należnej królowi wierności, o zaprzestanie gnębienia poddanych i niszczenia ich dóbr
  • 16. "Ad Piltinenses [Sigismundus III Rex Poloniae]. Datum b. m. d. [1616] s. 57-58 Poleca czujność, aby książę Wilhelm nie wpuszczał na ten obszar żadnych obcych wojsk
  • 17. "Ad Nobiles Curlandiae [Sigismundus III Rex Poloniae]. Datum b. m. d. [1616] s. 58-59 Żądanie króla, aby w niczym nie wspomagali Wilhelma w gnębieniu poddanych
  • 18. "List od Commissarzow kurlandzkich do krolia Jeo Msczi [Zygmunta III], Ryga 15.02. 1616 s. 59-61 Sprawozdanie z prac nad wykryciem zabójców braci Nolde, zapewnienie poddanym bezpieczeństwa przed gwałtami Wilhelma i Wolmara Farensbacha, szczególnie dla zwolnionych z posłuszeństwa
  • 19. "Responsum legatis Ducis Curlandiae Vilhelmi [a commissariis Regis Poloniae Sigismundi III], Mitawa 03.02. 1616 s. 61-66 Wyliczenie wszystkich zarzutów przeciw zbrodniczej działalności Wilhelma z udziałem w zabójstwie braci Nolde
  • 20. "Scriptum a Duce Friderico in vim reponsi porrectum [commissariis Regiis], Mitawa 27.01. 1616 s. 66-68 Komisja nie została powołana przez sejm, co sprzeciwia się prawom i jurysdykcji książęcej oraz umowa ze szlachtą
  • 21. "Aliud scriptum [ducis Friderici commissariis Regiis], Mitawa 31.01. 1616 s. 68-69 Krytyka grawaminów z woli króla nałożonych przez komisarzy
  • 22. "Responsum commissariorum legatis eiusdem Ducis [Friderici], Mitawa 09.02. 1616 s. 69-71 Komisja ma na celu nie tylko wyjaśnienie morderstwa braci Nolde, ale także ma zbadać zarzuty o łamaniu praw królewskich i szlacheckich
  • 23. "Listh od Commissarzow do krolia J. M. [Zygmunta III], Mitawa 24.02. 1616 s. 71-73 Mimo sprzeciwu magistratu Rygi odbyli sąd na Gunterem Kastnerem, "który iesth obwiniony do complicitate caedis Noldianorum [...]" Wrócili do Mitawy i przesłuchują "grawamina" szlachty przeciw książętom
  • 24. "Scriptum a duce Vilhelmo commissariis oblatum, Frombork 01.02. 1616 s. 73-76 Prostest przeciwko powołaniu komisji niezgodnemu z prawem i konstytucjami królestwa
  • 25. "List od Commissarzow do krolia Jeo Msczi [Zygmunta III], w Gręzach na granicy Poltenskiei 04.03. 1616 s. 76-79 Fryderyk bez brata Wilhelma nie chce odpowiadać na grawamina, dano im więc 12 tygodni na stawienie się przed królem. Wilhelm wciąż oporny, zwolnili szlachtę od jego jurysdykcji
  • 26. "Responsio D[omi]norum Commissariorum in Curlandia ad legationem [...] principis Friderici, Mitawa 28.02. 1616 s. 79-81 Ponieważ książę Fryderyk okazał się komisji powolny, przywraca mu się jurysdykcję na Curlandię pod wyliczonymi warunkami
  • 27. "Protestacia Xcia Wilhelma ostatnia na rozieznym, b. m. d. 29.02. [1616] s. 81-83 [...] commissarios potestatem plus quam Regiam sibi arrogare, et quod ipse Rex sibi non tribuit, uel arroget iura [...] Principum Ducalia [...]
  • 28. "Conclusio Commissionis per D[omi]nos Commissarios, Mitawa 26.02. 1616 s. 83-85
  • 29. "Joanni Waither [Weiher] Palatino Culmensi ad Fridericus [Christianum IV] Daniae Regem praescripta legatio Anno 1616 s. 87-99 W sprawie poparcia króla Zygmunta III w walce o dziedziczny tron szwedzki
  • 30. "Ad regem Daniae [Christianum IV Sigismundus III Rex Poloniae] b. m. d. [Warszawa ok. 1616] s. 99-101 Przyjmuje radę niewszczynania wojny, zastanawia się jednak, czy mają sens rozmowy pokojowe z tak perfidnym wrogiem jak Gustaw Adolf
  • 31. "Ad Regen Galliarum [Ludovicum XIII Sigismundus III], Warszawa 18.04. 1618 s. 103-104 Pochwala starania książąt i króla z zachęty papieża na rzecz Republiki Chrześcijańskiej, sam król chętnie by się do tego przyczynił "nisi ea N[ost]ra Regnorumque nostrorum esset conditio, vt cum vndique hostibus Christiani nominis circumsepti sumus, descendere statim aperte in causam Nobis non expediat [...]"
  • Sejmy i sejmiki z lat: 1617-1621; religia i organizacja kościoła; sprawy Wołoszczyzny, Turcji, Węgier, Inflant, Szwecji, śląska, Czech; instrukcje poselskie, listy, diariusze
  • 53. "Instructia [...] Andrzeiowi Szołdrskiemu secretarzowi JKM [Zygmunta III] od nas Commissarzow do ziemie Moskiewskiey przy krolewicu Jeo Mci [Władysławie] od Rzeczypospolitey y krola naznaczonych, do krola J. M. dana w obozie pod Możeiskiem dnia siodmego miesiąca sierpnia Roku Panskiego 1618. Podp.: Konstanty Plichta castellan sochaczewski, Piotr z Bnina Opaliński, Baltazar Strawinski starosta mozyrski, Jakub Sobieski s. 146-150
  • 54. "Respons krola Jeo Msci [Zygmunta III] Ich Mciom PP. Commissarzom w Moskwie przy krolewicu [...] Władysławie] będącym [...] Andrzeiowi Szołdrskiemu dany, Warszawa IX 1618 s. 150-154
  • 55. "Instructio a comite [Michaele Adolpho] Altheimio Joanni Maier ad S. R. Mttem [Sigismundum III] data", b.d. 1620/1621?] s. 154-155
  • 56. "Puncta Dni Comitis [Michaelis Adolphi] ad Altheim praefecto militum Joanni Maiero demandata de quibus cum Mtte Regia [Sigismundo III] secreto colloqui debet", b.d. ok. 1620/1621] s. 155
  • 57. "Responsum Sac. Rae Mttis [Sigismundi III] ad literas comitis [Michaelis Adolphi] Altheim", b.d. 1620/1621?] s. 156-157 Czas wiosenny, sposobny do wojny, minął, a nic nie słychać o zebraniu pieniędzy, floty wojennej i innego sprzętu wojennego
  • 58. "A statibus Regni Bohemiae [Sigismundo III Regi Poloniae], Praga 03. 10. 1618 s. 157-161 Odpowiedź na list króla z 18.09. 1618. Tłumaczą się z posądzeń o zdradę cesarza
  • 59. "Ad sacram Caesaream Mttem [Mathiam II Sigismunus III Rex Poloniae], Warszawa 15. 10. 1618 s. 161-162 Podaje cesarzowi treść listu stanów czeskich, które proszą króla o pośrednictwo u cesarza
  • 60. "Instructia [...] Piotrowi Ozdze staroście trębowelskiemu posłowi wielkiemu do Turek dana w Warszawie dnia XIX miesiąca października Roku Pańskiego 1618 s. 163-168
  • 61. "Responsum S. R. Mttis Poloniae et Sueciae [Sigismundi III [...] Petro Fuchs consiliario legato Sac. Caes. Mttis [Mathiae II] Varsaviae die Mensis Decembris Anno Dni MDCXVIII datum s. 169-171 Toczy się krwawa wojna na Podolu, Wołyniu, Pokuciu z Tatarami i Turkami, w Inflantach i z Moskwą, król nie może więc udzielić pomocy cesarzowi
  • 62. "Literae Holandiae Statuum ad Bohemos", b.d. 1618] s. 172-173 Pochwała poczynań stanów czeskich
  • 63. "A rege Britaniae [Jacobo I] ad Regiam Mttem [Sigismundum III], Westminster XII 1618 s. 173-175 W obronie książąt kurlandzkich pozbawionych lenna
  • 64. "Instructio Sac. Rae Mttis [Sigismundi III [...] Jacobo Sczepanski succamerario Culmensi, Mirachouiensi, Graudentinensi capitaneo, data Gedanum Mensis Julÿ Anno Dni 1619 s. 175-178 O ustalenie prawdziwej monety i niedopuszczanie fałszywej przez obce statki
  • 65. "Responsum Sac. Rae Mttis [Sigismundi III [...] Jacobo Sczepanski [...] a [...] Senatu Gedanensi datum die 20 Mensis Augusti Anno 1619 s. 178-181 Fałszywa moneta przynosi straty w cłach, co odczuć musi skarb państwa i mieszkańcy królestwa
  • 66. "Zygmunt III [...] król Polski Wielgie Xiąże Litewskie [...] Instructia Commissarzom na ordinacyą smolenską y innycg zamkow od Moskwy recuperowanych od nas zesłanym [...] Constantemu z Holowczyna Rapałowskiemu [Rafałowskiemu] castellanowi mścisławskiemu, Alexandrowi Corwinowi Gosiewskiemu referendarzowi y pisarzowi WXL, dankowskiemu, przewalskiemu staroście, Xu Andrzeiowi Szołdrskiemu gnieźninskiemu, kruswickiemu proboszczowi, canonicowi krakowskiemu, sekretarzowi [...] Alexandrowi Sapieże orszanskiemu, Balthazarowi Strawinskiemu mozerskiemu starostom, Janowi Jssaykowskiemu podkomorzemu oszmianskiemu, pisarzowi skarbowemu WXL, Janowi Korszakowi z Holubicz chorążemu połockiemu, Woyciechowi Glembockiemu, Janowy Zołynskiemu, Janowi Hrydzicowi sekretarzom naszym dana w Warszawie dnia miesiąca Roku Pańskiego MDCXIX s. 181-189 Zarządzenie w sprawie spisania wszystkich zdobyczy w zamkach i zagospodarowania ziemi
  • 67. "Ab archiduce Carolo [archiepiscopo Vratislaviensi] ad archiepiscopum Gnesnensem" Laurentium Gembicki, Nysa 14.08. 1619 s. 189-192
  • 68. "Responsum [archiepiscopi Gnesnensis Laurentii Gembicki] ad literas Caroli archiepiscopi Vratislaviensis, Datum" b. m. d. [1619] s. 192-193 Zachwala przerwaną łączność z kościołem fundowanym przez Mieszka, co pozwoli mu zasłużyć się wobec własnego kościoła
  • 69. "Ad archiducem Leopoldum" episcopum Passauiensem Sigismundus III Rex Poloniae, b. m. d. Warszawa 1619 s. 193-194 Gratulacje z okazji wyboru Ferdynanda na cesarza - 18.08. 1619
  • 70. "Ad Silesios" Sigismundus III Rex Poloniae, 18. 10. 1619 s. 194-1970
  • 71. "Instructio [...] Remigio Zaleski ad ducem Brigensem [Joannem Christianum] data Varsauiae d. 18 Anni 1619" s. 197-201
  • 72. "Ad comitem [Georgium Drugieth] de Homonea", Warszawa 19. 10. 1619 s. 201-203
  • 73. "Instructia od [...] Zygmunta III [...] Florianowi] Oleszkowi woyskiemu włodzimirskiemu sekretarzowi a posłowi naszemu wielkiemu do Dzianbeg Giereia cara prekopskiego dana w Warszawie dnia 25 Mca października Roku 1619" s. 203-210
  • 74. "A Bohemis" Sigismundo III Regi Poloniae, Praga 19. 11. 1619 s. 210-211 75. "Ad Status et Ordines Hungariae" Sigismundus III Rex Poloniae Warszawa 30. 12. 1619 s. 211-216
  • 76. "Instructio [...] Stanislai Zadorski secretario S. R. M. [Sigismundi III] ad Status Ordinesque Hungariae", b.d. Warszawa 30. 12. 1619 s. 216-219 wysłana razem z pismem do Stanów [nr 75] na poselstwo Akkaja
  • 77. "A Friderico [V] aemulo Regni Bohemiae" Sigismundo III Regi Poloniae, Bruna [Brno] 10.02. 1620 s. 219-221 Wnosi skargę na wtargnięcie przez Śląsk do Moraw znacznych oddziałów polskich, do czego prowincja ta nie dała żadnego powodu
  • 78. "A Friderico [V] Intruso Rege Bohemiae" Sigismundo III Regi Poloniae, Praga 04. 11. 1619 s. 221-222 Donosi o swoim wyborze na króla Czech
  • 79. "Instructio ad [...] Regni Hungariae incolas Statusque et Ordines Vniuersos Bistricae in Generalibus Comitys congregatos [...] Nicolao Firley de Dambrowica castellano Woynicensi et capitaneo Lublinensi legato S. R. M. [Sigismundi III] data Varsauiae die 2 Mensis May Anno 1620" s. 222-229
  • 80. "Ad milites Lissouianos Carolus" archiepiscopus Vratislaviensis, Warszawa 20. 12. 1619 s. 229-230
  • 81. "Instructio [...] Eremiano Zaleski Sac. Reg. Mttis [Sigismundi III] secretario ad [...] Joannem Christianum Lipnicensem et Brigensem in Silesia Ducem ac Superioris et Inferioris Silesiae praefectum Generalem, data Varsauiae die 23 Mensis Julÿ Anno Dni 1620" s. 230-234
  • 82. "Responsum ab eodem Duce [Joanne Christiano] ad Sac. R. Mttem [Sigismundum III]", Wrocław 01.08. 1620 s. 235 Odpowiedź zdawkowa
  • 83. "Responsum in Comitÿs Hungaricis [...] Nicolao Firleÿ castellano Voinicensi Sac. Regiae Mttis [Sigismundi III] legato datum", b.d. Warszawa 02.05. 1620 s. 236-238 "Deliberatoriae przed seimem Ai 1618 do Ich Mci PP Senatorow rozesłane"
  • 84. Zygmunt III król Polski do Wawrzyńca Gembickiego arcybiskupa gnieźnieńskiego, Warszawa 05.09. 1617 s. 239-240 Responsa na deliberatorias od Ich Mci PP. Senatorow
  • 85. "Od [...] Arcybiskupa Gneznenskiego" Wawrzyńca Gembickiego, Łowicz 06. 10. 1617 s. 240-241 Chwali króla "[...] vpatruisz wczas tempestates et fluctus ktoreby strzesz Boże mogły ią demergere [...]"
  • 86. "Od [...] biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego, Kielce 07. 10. 1617 s. 242 Ojczyznę podtrzymują dwie rzeczy "[...] czuinosc y pilne o niej staranie a pobozne życie y gorąca ku Panu Bogu miłość WKM [...]"
  • 87. "Od [...] biskupa chełminskiego Jana Kuczborskiego, Toruń 10. 10. 1617 s. 242-244 "Dogadzać pewnie raczysz nie pomału WKM Pan nasz Mciwy potrzebom ninieiszym Rzeptei kazawszy rozesłać seimowe deliberationes [...]"
  • 88. "Od [...] pana krakowskiego Janusza Ostrogskiego kasztelana krakowskiego, Ćmielow 05. 10. 1617 s. 244-245 "[...] iest pewnie o czym radzić, iest na co seimy składać. Ale w tak rozroznionych animuszach iest się też na co rozmyslać [...]"
  • 89. "Od [...] wdy krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego, Kraków 07. 10. 1617 s. 246-247 "[...] Zkąd też zwłaszcza, iesliby czego nie dostawało, vroscie materia propositiei na seimiki, to iest o gruntownym też tam Vkrainy od pogan uspokoienie [...]"
  • 90. "Od [...] wdy sendomirskiego [Jana Zbigniewa] Ossolinskiego, Klimontowice 05. 10. 1617 s. 248-249 "[...] Radzić o teraznieiszych tak wielgich niebespieczenstwach oyczyzny naszei y onym zabiegać, że WKM Pan moi Mciwy chcieć raczys bardzo dobrze WKM czynisz [...]"
  • 91. "Od [...] wdy łęczyckiego Adama Sandziwoja Czarnkowskiego, Piotrków 22. 10. 1617 s. 248-249 "[...] Vniżenie WKM [...] dziękuję za to obmysliwanie, ktore czynić raczysz w tych niebespieczenstwach koronnych [...]"
  • 92. "Instructia posłom [...] Zygmunta III] na seimiki powiatowe pro die 1 Januarÿ przed seimem walnym warszawskim dana [13. II-III 1618] s. 249-261
  • 93. "Copia list od krolewica [...] Władysława] na też seimiki", b.d. 1617] s. 262-266
  • 94. "Mowa [...] Arcybiskupa Gnieźnienskiego Laurentii Gembicki na seimiku sredzkim d. 2 Januarii Anni 1618 s. 267-286 [Diariusz sejmu walnego warszawskiego 13 II-III 1618]
  • 95. "Dnia 15 II. Relatia [...] Stanisława Żółkiewskiego woiewody na tenczas kiiowskiego, hetmana wielgiego koronnego rzeczy vkrainnych s. 287-296
  • 96. "Dziękowanie [...] hethmanowi [Stanisławowi Żółkiewskiemu] od krola Jego Mosci [Zygmunta III]", b.d. Warszawa 15.02. 1618] s. 297-299
  • 97. "Dnia 16-21. II. Votum [...] Marcina Szyszkowskiego biskupa krakowskiego. I. Leges contemnimus, II. Facienda non incipimus. III. Coepta non perficimus. IV. Celeritatem non habemus s. 301-313
  • 98. "Votum [...] Eustachego Wołowicza biskupa wilenskiego y podkanclerzego Lithewskiego s. 314-321 Do propozytiej WKM mowiąc pięciorakie w niei iest nam od WKM przełożone niebespieczenstwo: tureckie, tatarskie, moskiewskie, kozackie ÿ inflanckie
  • 99. "Votum [...] Stanisława Zołkiewskiego na ten czas woiewody kiiowskiego, hethmana wielgiego koronnego in citato sensu s. 322-329
  • 100. "Votum [...] Jana Stanisława] Sapiehi marszałka nadwornego lithewskiego s. 331-335
  • 101. Czynności sejmu w dniach 06.03-27.03. 1618] s. 335-340 Rozdawanie urzędów, zakończenie sejmu
  • 102. "Ten był progress y zawarcie seimu [1618], na ktorym są y criminalne nawięcej białych głow o mordy męzow y krewnych były s. 340-347 Paszkwil na rozdawanie wakansów, szczególnie przeciw kanclerstwu Żółkiewskiego i podkanclerstwu Andrzeja Lipskiego z wyliczeniem osób godniejszych tych stanowisk Deliberatoriae przed sejmem A[nn]i 1619 do Ich Mci PP Senatorow rozesłane
  • 103. Król Zygmunt III do arcybiskupa gnieźnieńskiego Wawrzyńca Gembickiego, b. m. d. Warszawa 1618] s. 349-350 Konieczność zwołania sejmu dla zażegnanie niebezpieczeństwa tatarskiego i tureckiego, a także "Ziemia inflancka żadnego nie ma vbespieczenia [...]"
  • 104. "Respons [...] arcybiskupa Gnieznienskiego [Wawrzyńca Gembickiego], Żnin 13. 10. 1618 s. 350-351 Nie zdziwi to nikogo, że król "nie czekaiąc czasu zwykłego o prędkim seimie myślic raczysz, zagraża bowiem nawała tatarsko-turecka [...]
  • 105. "Od [...] biskupa krakowskiego [Marcina Szyszkowskiego], Kraków 06. 10. 1618 s. 351-352 Prędkie zwołanie sejmu "To bowiem iest primum et vltimum remedium zabieżenia niebespieczenstwom, ktore na panstwa WKM co dzien tym większe następuią [...]"
  • 106. "Od [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego], Kraków 05.05. 1618 s. 352-354 Nie dziwi zwołanie sejmu, wyznaje jednak, że [...] "ieszcze na przesłym seimie byłem tei intentiey zeby było tam zaras o gruntownym temu niebespieczenstwu od pogan zabieżeniu [...]"
  • 107. "Od [...] woiewody sendomirskiego [Jana Zbigniewa Ossolińskiego], Klimontów 03. 10. 1618 s. 355 [...] "A ktosz tego nie widzi, ze są bardzo wielkie y słuszne przyczyny y potrzeby wielkie seimu tego, ktory WKM złożyć chcesz [...]"
  • 108. "Od [...] woiewody łęczyckiego [Adama Sędziwoja Czarnkowskiego], Pyzdry 16. 10. [1618] s. 355-357 Zasługują na pochwałę "obmyslawania ktoremi zabiegać zamysłom poganskim a o całosci dobra pospolitego y zatrzymanie pokoiu koronnego radzić [...] oswiadczasz [...]"
  • 109. "Od [...] Canclerza coronnego [Stanisława Żółkiewskiego], Żabiniec 15. 10. 1618 s. 359-360 "Jako niektórzy [...] Senatorowie byłem y ia tey sententiey, żeby gwoli tak wielkim y ważnym Rzptei potrzebom, ktore ią zachodzą seim był złożony [...]
  • 110. "Instructia posłom [...] Zygmunta III] na seimiki powiatowe pro d[ie] II Decembris A i 1618 dana s. 360-372 Legacja dana Janowi Rozdrażniewskiemu dworzaniniowi i posłowi królewskiemu na sejmik przedsejmowy województw poznańskiego i kaliskiego w środzie 11 grudnia 1618 r. z Warszawy 26 października 1618 r.
  • 111. "List [...] Zygmunta III] do [...] Senatorow przednieiszych na tesz seimiki, Warszawa 18. 11. 1618 s. 372-379 Mają przestrzegać na przyszłych sejmikach "o złych poganskich przeciwko nam y panstwom naszym zamysłom [...]"
  • 112. "Zdanie [...] arcybiskupa Gnieznienskiego Laurentii Gembicki na seimik średzki pro d. Decembris podane s. 379-389
  • 113. Do Fryderyka księcia Kurlandii? Zygmunt III Waza], Warszawa 18.03. 1618 s. 393
  • 114. "Od Skinder Basse list do krola [...] Zygmunta III] po obranym czeszarzu tureckim Mustaphie, ktory potem zrzucony [inna ręką], Konstantynopol 07. 11. 1617? s. 393-395
  • 115. "Od Kaimakana [Mehmeda] list do krola [...] Zygmunta III], [Konstantynopol 1-10] IX 1618 s. 395-396
  • 116. "Od cara tatarskiego [Dżanibek gireja] do K. J. M. [Zygmunta III] przez Rusteni Agę in anno 1618 s. 396-397 Domaga się wysłaniu posła wielkiego z upominkami, w przeciwnym razie "woyska dostawszy do ziemie waszey się obrociemy [...]"
  • 117. "Od krola perskiego [Abbasa I] do Ka Jeo Mci [Zygmunta III], IX 1618? s. 397-399 Dziękuje za list i gratuluje zwycięstwa nad Turkami. Dla zacieśnienia więzów przyjaźni proponuje "aby na mieyscu Hudud zamek został zbudowany [...], abysmy woysko y ludzi posławszy, zamek zbudowawszy żywność, działa, broń [...] posłali, a ten, aby ludziom Wiel[możności] W. oddany był [...]
  • 118. "Copia listu od [...] Mikołaja] Koryckiego, sekretarza krola [...] Zygmunta III] do Mechmet Basse wezera przes Mustaphę czausza z Chocimia posłanego 13. 10. 1618 s. 400-401 "Ten list nie mało trudnosci vczynieł P. staroscie Trembowelskiemu [Piotrowi Ożdze] posłowi wielgiemu, ktory tym się wymawiał, że ten człek po długim vtrapieniu w głowę beł zaszedł, y tak ten list pisał."
  • 119. "Copia listu [...] kasztelana czachowskiego [Piotra Korwina Kochanowskiego] do [...] biskupa kiiowskiego [Cypriana Zochowskiego]", b.d. ok. 1679], wtedy został kaszt. czechowskim] s. 401-402 Staranie się o rękę wdowy, starościny lityńskiej, przez wojewodzica rawskiego Process transactiej z Kinderbasszą
  • 120. "List [...] Stanisława Żółkiewskiego na ten czas woiewody kiiowskiego, hethmana polnego koronnego do K. J. Mci [Zygmunta III], Dan z obozu pod Dniestrem po niż Jaruchy [Jarugi] d. 11.09. 1617 s. 403-405
  • 121. "Drugi list od [...] woiewody kiiowskiego [Stanisława Żółkiewskiego] do [...] Zygmunta III], z obozu nad Nieprem niż Jaruchy [Jarugi], 16.09. 1617 s. 406-409
  • 122. "List od Skander Baszi do [...] hethmana koronnego [Stanisława Żółkiewskiego] w Orchowie 05.09. 1617 s. 409-411
  • 123. "Copia listu od Skinber Basse do [...] hethmana koronnego [Stanisława Żółkiewskiego] 5 Septembris [1617] z folwarku Koindzie nazwanego s. 411-412
  • 124. "Copia listu od [...] hethmana koronnego [Stanisława Żółkiewskiego] do Skinder Basse 8 Septembris 1617 na Peryczanie 08.09. 1617 s. 412-413
  • 125. "List od [...] hethmana koronnego [Stanisława Żółkiewskiego] do Skinder Basse, [08.09. 1617] s. 413
  • 126. "Copia listu od [...] hethmana [Stanisława Żółkiewskiego] do Skinder Basse zpod Jaruhy 8 Septembris 1617, Date nad Niestrem poniż Jarugi dnia 8 miesiąca września 1617 s. 414-415
  • 127. "Copia listu od [...] hethmana [koronnego Stanisława Żółkiewskiego] do Skander Basse d. 10 Septembris, [Dan nad Dniestrem poniżej Jarugi roku 1617] s. 415-416
  • 128. "Copia listu od Sinder Basse [do hetmana Stefana Żółkiewskiego] przyniesionego przez Ali Agę d. 14 Septembris, pisany na sorockim polu to iest 11 Septembris Ai 1617 s. 416-417
  • 129. "Relatia co mu vstnie Skinder Basse roskazał s. 417-418
  • 130. "Puncta o ktorych [...] starosta trembowelski [Piotr Odzga] ma się z Kinder [???] Bassą vmawiać s. 418-424 131. "Respons KJM [Zygmunta III [...] woiewodziw kiiowskiemu [Stanisławowi Żółkiewskiemu], Warszawa 02. 10. 1617 s. 424. 425
  • 132. "List od [...] woiewody kiiowskiego [Stanisława Żółkiewskiego] do krola Jeo Mci [Zygmunta III], z Baru 28.09. 1617 s. 425-429
  • 133. "Copia postanowienia ktorą [...] hethman [Stanisław Żółkiewski] Skinder Bassy podał, Jaruga dnia miesiąca września roku 1617 s. 430-432
  • 134. "Copia postanowienia, ktore Skinder Bassa podał, Pisan 22 Ramadana na przeciwko Bilem na polu [1617] s. 432-435
  • 135. "Copia kartki ręką [...] w[oiewo]dy siedmiogrodzkiego [Bethlen Gabora] pisanei na ktorei pisał obsides chcąc wyciągnać samego [...] hetmana [Stanisława Żółkiewskiego] na rozmowy z Kinder Bassą s. 435
  • 136. "Dla dostatecznieiszego zrozumienia wsitkiei tei sprawy [...] starosta Trembowelski [Piotr Odżga] za zleceniem [...] hetmanowym [Stanisława Żółkiewskiego] to pismo w niei podał s. 436-452
  • 137. "Copia listu od cesarza tureckiego [Ahmeda I] do krola [...] Zygmunta III] przes [Bartłomieja] Obalkowskiego, Konstantynopol 03.08. 1617 s. 453-458
  • 138. "Od kaimakana do krola [...] Zygmunta III], Pisan ut supra [Konstantynopol 03.08. 1617] s. 458-459
  • 139. "Copia listu do Kozakow od [...] Senatorow y od woiska wsitkiego", b.d. 1617] s. 457-460
  • 140. [Rys historyczny praw polskich do ziemi wołoskiej]", b.d. ok. 1617] s. 461-463 "A teras komu się Wołoch chce, ten zaras niech cesarzowi tureckiemu denuntiet bellum, pewnie Turcy tak potrzebney y tak pożyteczney prowinciey darmo nie pusczą."
  • 141. "Instructia [...] Zygmunta III [...] Piotrowi Ozdze staroscie trębowelskiemu do cesarza tureckiego Achmeta [przekr., dopis. Osmana posłowi wielkiemu w Warszawie dnia XIX Mca Octobra Roku MDCXIX [1618] s. 465-469
  • 142. "Ad imperatorem Turcarum [Osmanum Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa 19. 10. 1619 [1618] s. 470 O życzliwe przyjęcie Piotra Ozgi 143. "Ad Vezirum Magnum [Mehmet Paszam Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa [19. 10. 1618] s. 471 W sprawie jak wyżej
  • 144. List króla Zygmunta III do wszystkich urzędów o służenie pomocą Piotrowi Ozdze, posłowi wielkiemu, staroście trembowelskiemu do Turcji], Warszawa [19. 10. 1618] s. 472
  • 145. "List cesarza tureckiego [Osmana] przez [...] starostę trembowelskiego [Piotra Ozgę] do krola [Zygmunta III], Konstantynopol 27.05. 1619 s. 472-475
  • 146. "List od wezyra do KJM [Zygmunta III] przez tegosz [Piotra Ozgę]", b.d. Konstantynopol 1619?] s. 475-479 List do sułtana odebrał i przetłumaczony przedstawił. Tak samo przyjął list pisany do siebie
  • 147. "List przymirny od cesarza tureckiego [Osmana II do Zygmunta III], Konstantynopol 27.05. 1619 s. 479-491
  • 148. "A Regia M[aies]tate [Sigismundo III] ad Turcarum Imperatorem [Osmanum II], Datum [Warszawa 1619] s. 491-492 Oznajmia powrót Piotra Ozgi i przybycie Mustadana czausza oraz, że "quam promptum ad stabilienda nobiscum amicitiae ac pacis faedere studium fuerit [...]"
  • 149. "A Regia M[aies]tate [Sigismundo III] ad Vesirum [Ali Paszam], Datum [Warszawa 1619] s. 492 W sprawie jak wyżej 150. "Exemplum faederis a Regia M[aies]tate [Sigismundo III] Turcarum imperatori [Osmano II] transmissi, Warszawa 02. 12. 1619 s. 493-500
  • 151. "A Regia M[aies]tate [Sigismundo III] ad Turcarum imperatorem [Osmanum II], Warszawa 30. 11. 1619 s. 500-501 O wysłaniu Hieronima Otwinowskiego dla wyjaśnienia zaistniałych trudności
  • 152. "Instructia Jeo K. M. [Zygmunta III] do Turek [...] Hieronimowi Otwinowskiemu secretarzowi Jeo K. M. w Warszawie dnia XXV Mca listopada 1619 dana s. 501-505
  • 153. "Instructia od [...] Zygmunta III [...] Florianowi Oleszkowi woiskiemu włodzimierskiemu, sekretarzowi a posłowi naszemu wielkiemu do Dzianbek Gereia [Dżanibekgireja] czara prekopskiego dana w Warszawie dnia III Mca Października Roku Panskiego MDCXIX s. 506-511
  • 154. "List do J. K. M. [Zygmunta III] od wezira wielkiego [Ali Paszy] z pod Chocimia po zawartych pactach, ktore są nizey napisane", b.d. po 09. 10. 1621] s. 517-521
  • 155. "List od wezyra [Ali Paszy] do [...] podczaszego koronnego [Stanisława Lubomirskiego]", b.d. Chocim po 09. 10. 1621] s. 522-523 Donosi, że Stanisław Zórawiński i Jakub Sobieski "posłowie przyiachawszy y powinność poselską odprawiwszy y cokolwiek do zobopolney miłosci i pokoiu należało nic nie opuszczając sprawiwszy [...] co ieno potrzebnego do pokoiu widzieli nie opuścili [...]"
  • 156. "List od [...] Stanisława] Suliszewskiego do JeoMci xiedza sekretarza wielkiego koronnego [Achacego Grochowskiego], Konstantynopol 20.08. 1622 s. 523-527 Zaniepokojenie w Turcji z powodu nieprzybycia posła wielkiego "dla utwierdzenia pakt pod Chocimem postanowionych", Stogniewa przywozi wiadomość, że poseł "niemieszkanie ma przybyć"
  • 157. "Consideratie [...] koniuszego koronnego [Krzysztofa Zbaraskiego] około zatrzymania pokoiu z Turki,, ok. 1622-1623] s. 527-535
  • 158. "Do Osmana [II] cesarza tureckiego instructia JKM. [Zygmunta III [...] koniuszemu koronnemu [Krzysztofowi Zbaraskiemu] in anno 1622 dana [za zabiciem tego cesarza odmieniona] s. 535-547
  • 159. "Instructia [...] Chrzysztophowi xciu na Zbarażu, koniuszemu koronnemu, kamienieckiemu, soleckiemu, wislickiemu staroscie, y posłowi wielkiemu do mustaphy cesarza tureckiego w Warszawie die 6 Augusti Anno 1622 dana s. 548-560
  • 160. "Instructia taiemnieisza temusz [...] koniuszemu [Krzysztofowi Zbaraskiemu], [Warszawa 06.08. 1622] s. 561-564 Nie dawać upominków ani cesarzowi, ani urzędnikom."Zawierała się prziazn przez tak wiele lat z cesarzem tureckim bez wszelkich vpominkow, y teraz słusznie się zawrzec ma [...]
  • 161. "Relatia legaciey Jeo Mci p. koniuszego [Krzysztofa Zbaraskiego] 1624 s. 565-652
  • 162. "Pacta tureckie przez pana posła [Krzysztofa Zbaraskiego] przywiezione [1624] s. 652-664
  • 163. "Pacta pod Chocimem zawarte [1621] s. 664-668 "Originał tych pact prziniesiony przez P. koniuszego, ktory go v Weuellego za pieniądze dostał, bo iako Turci nie misleli dłudo tych pact trzimac, tak tez nie wielgą piecą o nich mieli". 164. "Regestr tych vpominkow y pieniędzy ktoremi z skarbu dano do Constantinopola Roku Panskiego 1622 s. 669-670
  • 165. "Copia literarum ab Oratore Regio [Christophoro Zbaraski] ad principem Transyluaniae [Bethlen Gabor]", b.d. ok. 1623] s. 670-672 Nie mógł spotkać się z księciem, gdyż spieszył się do kraju, ciągłe bowiem najazdy kozackie i tatarskie sprawiły, że pokój z urcją był bardzo niepewny
  • 166. "Responsum eiusdem principis [Bethlen Gabor], Waradyn 01.04. 1623 s. 672-673 Żałuje, że nie doszło do spotkania, tym bardziej, że przez Węgry łatwiejsza i krótsza byłaby droga do Krakowa 167. Uniwersał króla Zygmunta III], Warszawa X 1618 s. 675 Zezwala Janowi Morsztynowi na przelanie praw swoich do rocznej pensji na żupach wielickich w sumie 451 florenów po 22 groszy polskich, pobieranej w dzień św. Jana Chrzciciela, Piotrowi Błędowskiemu
  • 168. "Responsum S. R. Mttis [Sigismundi III] internuncio [...] principum [...] Adolphi Friderici et [...] Joannis Alberti ducum Megapolensium principum Nobili D. Azariae Startio [...] datum Varsuiae [???] die Mensis Decembris 1620 s. 677-678 Podaje racje, dla których Wilhelm książę Kurlandii musiał opuścić księstwo 169. "Oratio legatorum Serenissimae Romanorum Imperatoriae ac Germaniae, Hungarorum Bohemiaeque etc R. Mtis [Ferdinandi II], habita apud [...] Poloniae Regem [Sigismundum III] eodem pro tempore praesentes Regni Status et Ordines Varsouiae die decima septima Decembris Anno Domini 1620 [17. 12. 1620] s. 678-689 Ex commissione Sac[rae] Reg[iae] M[aiesta]tis propria. W sprawie przymierza zaczepnoodpornego z cesarzem Ferdynandem II
  • 170. "Responsum [...] Sigismundi III [...] legatis [...] Ferdinandi II [...] Adolpho comiti ab Alten fundatori Ordinis Equitum Militiae [...] Stephano Chiki episcopo Transyluaniae, Francisco Gansneb dicto Tenageb [Tangnagl] consiliarÿs Imp/ae M[aiesta]tis datum Varsoviae die VIII Mensis Januarii Anno Dni 1621 s. 689-692 Grożące wciąż niebezpieczeństwo tureckie i tatarskie sprawia, że niemożliwą jest rzeczą wysłanie pomocy militarnej na Węgry
  • 171. "Instructia na seymik. Ex commissione S. R. Mtis propria s. 692-696 Legacja dana ks. Kasprowi Kozielskiemu, kanonikowi gnieźnieńskiemu, posłowi królewskiemu na sejmik posejmowy województw poznańskiego i kaliskiego w środzie 7 stycznia 1621, z 19 grudnia 1620 r.
  • 172. "A Rege [Angliae Jacobo I Sigismundo III Regi Poloniae], Westminster 27.03. [po 1616] s. 696-697 W sprawie Wilhelma księcia kurlandzkiego
  • 173. "Praescriptum legationis ad [...] Ferdinandum II [...] Maximiliano Przerębski castellano Syradiensi, Regni Senatori, Petricouiensi, Mostensi capitaneo [...] Sigismundi III] legato datum, Varsouiae datum die XXX January Anno 1621 s. 697-705 Poseł miał powinszować zwycięstwa pod Białą Górą, prosić o pomoc zbrojną przeciw Turkom i o wywarcie nacisku na Moskwę, by nie zerwała rozejmu
  • 174. "Praescriptum legationis ad [...] Status et Ordines Sylesiae [...] Maximiliano Przerębski castellano Syradiensi, Regni Senatori, Petricouiensi, Mostensi capitaneo [...] Sigismundi III] legato datum, Varsouiae die XXX Mensis January Anno Domini 1621 s. 705-707 Ma to poselstwo odbyć ze stanami śląska we Wrocławiu lub gdzie indziej, ma przedstawić starania króla o pokój i bezpieczeństwo śląska, cesarzowi zaś wyrazić słowa poddaństwa, aby zyskać jego życzliwość
  • 175. "Ad Regem Catholicum [Ludouicum XIII Regem Franciae Sigismundus III Rex Poloniae], datum [Miłoszewskiemu], [Warszawa 30.01. 1621] s. 708-709 Ma wspomnieć o klęsce cecorskiej i ciągłym zagrożeniu tureckim i tatarskim, czego możnaby uniknać [...] "Si nos intentum animum et conuersam potentiam barbari Mtas Vra imprimis suis classicis copiis agressis, hostis huius ditionibus distraheret et ad similia agenda et audienda suo exemplo caeteros Christianos principes commoueret [...]"
  • 176. "Praescriptum legationis [Petro Zeromski aulico et secretario SRM. Sigismundi III] ad Status Hol[an]diae et Archiducem Albertum, internuncius noster quamprime Hagam Comitum vbi Status Hollandiae resident peruenerit et consessus eorum adeundi potestatem acceperit beneuolentiam nostram et animi propensionem statibus declarabit et felices ac prosperos rerum successus praecabitur, oratione ad id accomodata tum demum reliqua exequatur in eum sensum", b.d. Warszawa 1620] s. 709-715 Zagrożenie Polski przez Turków zagraża rozległemu handlowi z Holandią i Belgią, a przede wszystkim "Vniuersae rei christianae paratur discrimen [...]"
  • 177. "Ad Magnae Britaniae Regem [Jacobum I Georgio Ossoliński Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa 18.03. 1621] s. 715-721
  • 178. "Ad principem Venetiarum [Antonium Priuli Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa ok.04.09. 1621] s. 721-722 Chociaż senat wenecki zna dobrze grożące Polsce niebezpieczeństwo tureckie, król uważa za wskazane wysłać w tej sprawie swego posła
  • 179. "Praescriptum legationis ad Ducem Venetiarum [Antonium Priuli] internuncio Reverendo Nicolao Starzynski", b.d. Warszawa ok.04.09. 1621] s. 722-727
  • 180. "Ad Caesarem Maiestatem [Ferdinandum II Sigismundus Rex Poloniae]", b.d. Warszawa 1621] s. 728-730 Internuncio Maximiliano Przerembski castellano Siradiensi
  • 181. "Ad Ducem Deneuersum [Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa 1621] s. 730-731 Poseł królewski, Miłoszewski, omawiał z królem Francji sprawę pomocy przeciw Turkom, prosi o poparcie tej sprawy u Ludwika XIII
  • 182. "Ad Ducem Condeum [Henricum II]", b.d. Warszawa 1621] s. 731-732 W sprawie jak wyżej
  • 183. "Ad Electores Imperii, datum", b.d. Warszawa 1621] s. 732-733
  • 184. "Ad Principem Auraniae Mauricium [principem Oraniensem]", b.d. Warszawa 1621] s. 733-734 Poseł królewski, Piotr Żeromski, udając się do Zjednoczonych Prowincji i do Belgii ma zlecenie spotkania się z księciem w sprawie groźby najazdu tureckiego
  • 185. "Ad Ducem Pomeraniae Boguslaum [XIV], Datum b. m. d. [Warszawa 1621] s. 734-735 Prosi o przyjęcie tego, co Piotr Żeromski, dworzanin i sekretarz królewski mu przekaże w sprawie zagrożenia tureckiego
  • 186. "Ad Hamburgenses et Lubecenses [Sigismundus Rex Poloniae]. Datum b. m. d. [Warszawa 1621] s. 735-736 Piotr Żeromski przedstawi im zagrożenie tureckie Polsce i całej Europie chrześcijańskiej
  • 187. "Ad Imperatorem [Ferdinandum II Sigismundus III Rex Poloniae] Datum [Warszawa 1621] s. 736 Donosi cesarzowi, że w związku z zagrożeniem tureckim mianował Ernesta Denhoffa dworzanina i starostę dorpackiego dowódcą 3000 żołnierzy i prosi, by mogli oni przebywać na ziemiach cesarskich
  • 188. "Ad Regem Daniae [Christianum IV Sigismundus III Rex Poloniae] Datum [Warszawa 1621] s. 737-738 O pomoc przeciw Turkom i pozwolenie zaciągania żołnierza na ziemiach duńskich
  • 189. "Ad Ducem Saxoniae [Joannem Ernestum? Sigismundus III Rex Poloniae], Datum [Warszawa 1621] s. 738-739 Prosi o pozwolenie Ernestowi Denhoffowi zaciągnięcia na ziemi saskiej 3000 piechoty niemieckiej
  • 190. "Ad Imperatorem [Ferdinandum II] a [...] Cancellario [Andrea Lipski], Datum Varsouiae b. d. [1621] s. 739-740 List grzecznościowy przez Maksymiliana Przerembskiego kasztelana sieradzkiego
  • 191. "Ad Magnum Ducem Hetruriae [Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa 1621] s. 741-743 O klęsce pod Cecorą i zagrożeniu tureckim, potrzebie wspólnego wysiłku ku rozgromieniu tureckiemu, szczególnie "vt et classe sua prout superius meminimus ditiones Turcarum aggrediantur [...]"
  • 192. "Ad Sac[ram] Regiam Maiestatem [Sigismundum III Regem Poloniae] a Imperatoria Maiestate [Ferdinando II], Wiedeń 10. 10. 1620 s. 744-745 Wysyła Adolfa Althana założyciela Milicji Chrześcijańskiej, Stefana Chiki bpa siedmiogrodzkiego, Franciszka Gansneb zu Ternagel, doradcy cesarza i dworzanina, celem omówienia obecnego stanu cesarstwa i sposobu zabezpieczenia granic Polski przed Turkami
  • 193. "Responsum Sacae R[egiae] M[aiesta]tis [Sigismundi III] Imperatoriae Maiestati [Ferdinando II], Warszawa I 1621 s. 745-746 Posłowie przybyli po zakończeniu sejmu, życzenia cesarza wysłania pomocy na Węgry spełnić nie mógł "Praesertim hoc rerum nostrarum difficili praesenti statu [...]"
  • 194. "Ad Status Regni Poloniae a Caesarea Maiestate [Ferdinando II, Wiedeń 10. 10. 1620 s. 746-747 List wierzytelny dla wymienionego pod nr 192 poselstwa cesarskiego
  • 195. "List od [...] woiewody Sendomirskiego [Jana Zbigniewa Ossolińskiego] do J[ego] K[rolewskiej] M[os]ci [Zygmunta III], Klimontów 29. 12. 1620 s. 747-754
  • 196. "Respons Jeo K. Mci [Zygmunta III] na tenze list [Jana Zbigniewa Ossolińskiego woiewody sendomirskiego]. Datum [Warszawa I? 1621] s. 754-758
  • 197. "Vniuersał na pospolite ruszenie albo wici", b.d. 1621] s. 758-760 Niebezpieczeństwo tureckie
  • 198. "Respons na protestatią wielgopolską przeciwko duchownym vczinioną Anno 1621 s. 761-776
  • 199. "De Anno gratiae discursus s. 776-780 Przywilej dzielenia dochodu kościelnego, należnego Kamerze Apostolskiej, udzielony na soborze V Lateraneńskim za Zygmunta I Starego, na wniosek Jana Łaskiego uczestnika soboru
  • 200. "Instructio [...] Achatio Grochowski Sae Regae Mttis [Sigismundi III] secretario ad Gregorium XV Pontificem data XV May Anno 1621 s. 781-792
  • 201. "Ad [...] Ferdinandum II Imperatorem Romanorum et [...] Romani Imperii Principes in Conuentu Ratisbonensi congregatos legatio demandata a Sacra R[egi]a Mtte Poloniae et Sueciae [Sigismundo III] [Christophoro] Tuczyński castellano Sandecensi Varsauiae d. XIV Augusti Anno MDCXXI s. 792-805
  • 202. "Ad Regem Hispaniarum [Philippum IV Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa 1621] s. 805-810 Zabiegi o ligę antyturecką
  • 203. "Svmmo! in causa postulatorum Nobilitatis contra Statum Spiritualem [Sigismundus III Rex Poloniae Urbano VIII Summo Pontifici], Warszawa 12.05. 1630 s. 810-813 Prośba o ograniczenie prawa nabywania dóbr książom i zakonnikom
  • 204. "Instructia Venerabili Remigiano Koniecpolski, [episcopo Chełmensi, abbati Andreouiensi] Sae Rae Mttis [Sigismundi III] secretario ac eiusdem ad [...] Vrbanum Pontificem Maximum Internuncio data Varsauiae d. 13.09. 1623 s. 813-818 Gratulacje z okazji wyboru na Stolicę Piotrową
  • 205. "Ad Imperatorem Turcarum [Mustapham I Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa 06.05. 1623 s. 818-822
  • 206. "Status causae negotii Bransuicensis [post mortem Sophiae sororis Sigismundi Augusti, uxoris Henrici Brunsuicensis]", b.d. Warszawa ok. 1623] s. 822-824
  • 207. "Ad Matthiam Imperatorem renuntiatum Nicolao Wolski Marsalco et legato praescripta forma gratulationis Anno 1612 s. 824-827
  • 208. "Commissio Regiae Mttis [Sigismundi III] ad fines Regni Bohemiae ad communes iniurias subditorum", b.d. Warszawa ok. 1612] s. 827-828
  • 209. "Nominatio [ab Urbano VIII Pontifice Maximo] Stanislai Lubienski ad episcopatum Luceoriensem [1623] s. 829-831
  • 210. "Dziękowanie [Stanisława Łubieńskiego] za biskupstwo łuckie [Zygmuntowi III]", b.d. 1623] s. 831-833
  • 211. "Propositio in synodo diocesana, b. m. d. s. 833-835 Wyliczenie przyczyn zwołania synodu
  • 212. "[Cosmo] cardinali de Torres [Stanislaus Lubienski], Warszawa? XII 1623 s. 835-837 Prosi o poparcie prośby króla i jego o zatrzymanie opactwa tynieckiego z biskupstwem łuckim
  • 213. "Cardinali Nepoti a Ra Mtte [Sigismundo III]. Datum [Warszawa ok.02. 12. 1623] s. 837-839 O poparcie sprawy jak wyżej, ponieważ z beneficium łuckiego "nulla ratione Episcopalis Senatoriaque dignitas sustineri possit."
  • 214. "Ad Capitulum Luceoriensem [Stanislaus Łubieński episcopus Luceoriensis", b.d. ok. 1623] s. 839-840 Zleca Andrzejowi Olbięckiemu przedstawienie kapitule listu nominacyjnego, ma też omówić z kapitułą stan kościoła i przyszłe zarządzenie nim w sprawach duchowych i materialnych
  • 215. "P[remislao] Rudnicki Societatis Jesu presbytero N.N., ok. 1623] s. 840-841 Gdyby za wolą bożą i zgodą króla mógł osiągnąć biskupstwo poznańskie "finem caeternae im omnen vitem ambitioni imponerem [...]"
  • 216. "[Cosmo] Cardinali de Torres [Stanislaus Łubieński episcopus Luceoriensis]", b.d. ok. 1623] s. 841-842 Jest biskupem łuckim, ale diecezją zarzadza nadal bp kujawski, Andrzej Lipski, kanclerz wielki koronny, on zbiera dochody, gdy jemu zostają tylko "onera" S. Łubieński został mianowany w 1623, zatwierdzony przez papieża 26.02.1624
  • 217. "Instructia na seymiki ktore poprzedzieły seym walny warszawski A. 1621 s. 843-853 Legacja dana Władysławowi Przyjemskiemu, podkomorzemu kaliskiemu, dworzaninowi i posłowi królewskiemu na sejmik przedsejmowy województw poznańskiego i kaliskiego w Środzie 27 lipca 1621, z Warszawy 10 lipca 1621
  • 218. "Puncta od woyska podane y z [...] Commiszarzami z Conuocatiey Warszawskiey do koła generalnego Lwowskiego woyska JKM [Zygmunta III] Koronnego expediciey tureckiey zasłanymi vmowione [13-19. 12. 1622.]
  • 219. "Respons JKM [Zygmunta III] na to poselstwo [13-19. 12. 1622] s. 858-865
  • 220. "Podziękowanie JKM [Zygmuntowi III] przez Wincentego Krukiennickiego przy odprawie woysku expediciey tureckiey", b.d. Warszawa XII 1622] s. 865-866
  • 221. "Instructia posłom z Koła lwowskiego do Krola [...] Zygmunta III] dana", b.d. ok. 1622] s. 866-867 Tylko 36 podpisów stanowiących aneks do Puncta [nr 18] i Responsu [nr 19].
  • 222. "List od woyska do krola [...] Zygmunta III], Lwów 16.04. 1622 s. 867-869 O wysłuchaniu posłów: Stanisława Lubomirskiego podczaszego koronnego i wodza ich wojska, Stanisława Żórawińskiego kasztelana bełskiego, Mikołaja Sieniawskiego krajczego koronnego, Jakuba Sobieskiego wojewodzica lubelskiego, Prokopa Sieniawskiego i kazał wypełnić "punkta y pozostałe nasze ktore przed Mttem WKM przez posły nasze unizone z uniżoną prośbą naszą odniesiemy [...]"
  • 223. "Przemowa [...] Wincentego Krukiennickiego zołnierza od woyska do krola JM [Zygmunta III] przy witaniu w Warszawie", b.d. Warszawa 1622] s. 869-873 Prosi [...] "pokornie i unizenie o to, abyś WKM osierociały stan nasz rycerski miłościwie sam w panską opiekę swą przyiąć raczeł [...]"
  • 224. "Assecuracya [...] Senatorow woysku z confederowanemu vczyniona. Sigismundus III [...] Actum et datum Varsauiae Feria ante Festum Sanctissimae et Indiuiduae Trinitatio proxima [18.05.] Anno Dni MDCXXII. Relatio [...] Venceslai a Lesno Lesczynski Regni Poloniae Vicecancellarÿ Brestensis capitanei s. 873-880
  • 225. "Assecvracya od Ka Jeo Mci [Zygmunta III] Confederatom w Warszawie di in Anno 1632 [przekr.] 1622 dana, Warszawa s. 881-882
  • 226. "Caesareae Maiestati [Ferdinando II Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa VIII? 1621] s. 883 Poseł Krzysztof Turczyński, kasztelan sądecki na sejm walny ratysboński w sprawie zagrożenia tureckiego
  • 227. "Sacri Romani Imp[erii] Principibus [Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa VIII? 1621] s. 883-884 Sprawę przedstawi poseł Krzysztof Turczyński
  • 228. "Coloniensi Archiepiscopo [Ferdinando von Bayern Sigismundus III]", b.d. Warszawa 1621] s. 884-885 Poseł K. Turczyński w sprawie zagrożenia tureckiego
  • 229. "Treuiriensi [Archiepiscopo Sigismundus III]", b.d. Warszawa 1621] s. 885 W sprawie jak wyżej
  • 230. "Moguntinensi [Archiepiscopo Joanni Schweikard v. Kronenberg Sigismundus III]", b.d. Warszawa 1621] s. 885-886 Jak wyżej
  • 231. "Bambergensi [Joanni Gottfrido v. Aschhausen Sigismundus III]", b.d. Warszawa 1621] s. 886-887 Jak wyżej
  • 232. "Consiliario Caesareo [Sigismundus III]", b.d. Warszawa 1621] s. 887 Jak wyżej
  • 233. "Consiliario [Sigismundus III]", b.d. Warszawa 1621] s. 888 Jak wyżej
  • 234. "Saxoniae Electori [Joanni Georgio I Sigismundus III]", b.d. Warszawa 1621] s. 888-889 Jak wyżej
  • 235. "Bauariae Duci [Maximiliano I Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa 1621] s. 889-890 Jak wyżej
  • 236. "Archiduci Leopoldo [Sigismundus III]", b.d. Warszawa 1621] s. 890-891 Jak wyżej
  • 237. "Instructio ad Conuentum in Liuonia [Sigismundus III]", b.d. Warszawa 1621] s. 891-894 [...] "graue id esse vniuersis Regni ciuibus, graue imprimis huius inclytae prouinciae incolis, toties conuocari, toties de sudsidio compelleri [...]"
  • 238. "Imperatori Romanorum Ferdinando [II Sigismundus III]", b.d. Warszawa 1621] s. 894-896 W sprawie długu, który zaciągnął baron Wacław Chinek, Czech, od Krzysztofa Zbaraskiego w sumie 2000 złotych węgierskich i dotąd nie oddał
  • 239. "Rigensibus [Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa] 09.07. 1621 s. 896-897 Hetman polny litewski, Krzysztof Radziwiłł, ma pospieszyć z pomocą Inflantom, a w razie zagrożenia Rydze
  • 240. "Electori Brandenburgico [Georgio Wilhelmo Sigismundus III]", b.d. Warszawa 1621] s. 897-901 W obronie oskarżonych komisarzy królewskich
  • 241. "Gregorio XV [Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa 23.08. 1621 s. 901-904 Na marginesie: Joannes Albertus episcopus Varmiensis designatur [13.08. 1621, pr. 21. 10. 1621]
  • 242. "Cardinali Montealto [Peretti Sigismundus III], b. m. d., [Warszawa 1621] s. 904-905 Dziękuje za poparcie Jana Olbrachta na biskupstwo warmińskie
  • 243. "Aviae [Mariam Cristinae] Ducis Hetruriae [Ferdinandi II Sigismundus III]", b.d. Warszawa 1621] s. 905-906 Wyrazy współczucia z powodu śmierci syna, księcia Etrurii, gratulacje dla wnuka obejmującego władzę oraz za poselstwo Jana Krzysztofa barona Malaspiny
  • 244. "Patruo eiusdem [Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa 1621] s. 906 Dziękuje za życzliwe słowa przesłane przez Jana Krzysztofa Malaspinę
  • 245. "Alteri Patruo [Sigismundus III], Warszawa 03.09. [1621] s. 907 Jak wyżej
  • 246. "Nos Senatores Inclyti Regni Sueciae [...] Senatoribus Regni Poloniae, Magnique Ducatus Lithuaniae vicinis nostris, Sztokholm 30.09. 1621 s. 907-911 - 14 podpisów
  • 247. "Nos Senatores Inclyti Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae [...] Regni Sueciae Senatoribus", b.d. Warszawa 1621] s. 912-915
  • 248. "Sanctissime ac Beatissime in Christo Pater [Gregorius XV?], [Sigismundus III?]", b.d. Warszawa ok. 1622] s. 915-917 O wyłonieniu sie z zakonu bernardynów odłamu reformatów, na co papieże odpowiadali "ne quid in Polonia renouetur"
  • 249. "Illme et Rdme Dne NN do NN", b.d. ok. 1622] s. 917 Prosi o opiekę nad bernardynami, z których grona wyszło tylu świętych
  • 250. "Rdme in Cr[ist]o Pater NN do NN, Cumonio [Kunów] nonis Decembris, ok. 1622] s. 918-919 Chwali dyscyplinę zakonną bernardynów [...] Quo magis doleo hunc religiosum caetum turbari paucorum quorundam importuna affectatione, qui [...] noua hic eiusdem instituti monasteria condere volunt.
  • 251. "Ad Regem Hispaniarum [Philippum IV?] profecturo cuidam quaedan suggesta [Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa po 1621] s. 919-924 Przedstawi groźne chwile walk pod Chocimem, wciąż groźne niebezpieczeństwo szwedzkie, stąd konieczność jedności wszystkich książąt chrześcijańskich do obrony zagrożonego chrześcijańskich
  • 252. "Summo Pontifici [Gregorio XV Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa po 1621] s. 924-929
  • 253. "Imperatori Romanorum Ferdinando II [Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa po X-XII 1621] s. 929-935 O zwycięstwie pod Chocimem
  • 254. "Matthias Lubieński Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus chełmensis, Kunów [06.07. 1624] s. 936-938 Dekret publikacyjny synodu
  • 255. "In Synodo Prounciali Petricouiensi, Anni Dni 1621 celebroto die XXVI Aprilis s. 939-946
  • 256. "Nomine episcoporum Regni Poloniae [ad Gregorium XV Summum Pontificem, [Warszawa], In Comitiis die 1 Martÿ [1623] s. 946-949 O zwycięstwie nad Turkami i Tatarami, mimo że "reliquis omnibus deserti ac destituti essemus [...]"
  • 257. "Carolo episcopo Vratislauiensi Archiduci Austriae" Sigismundus III Rex Poloniae, Warszawa 02.03. 1624 s. 949-950
  • 258. "Carolo episcopo Vratislauiensi Archiduci Austriae Praepositus Miechouiensis Ordinis Canonicorum D. Augustini Matthias Lubienski", b.m.d. 1623 s. 950-954 o zjednoczeniu wszystkich klasztorów bożogrobców, także klasztoru w Nysie, pod jurysdykcją opata miechowskiego, Macieja Łubieńskiego
  • 259. "Propositio in Synodo Dioecesiana [diecesis Chelmensis in Ecclesia Cathedrali Crasnostaviensi", 18.06.1624 s. 954-957
  • 260. "Cosmo Cardinali de Torres [Mathias Lubienski episcopus Luceoriensis]", b.m.d. ok. 1621-1622 s. 957-959 Prosi o poparcie w sprawie utrzymania opactwa miechowskiego z biskupstwem łuckim
  • 261. Uniwersał, b.m.d. Warszawa 1633 Pochwała zasług dyplomatycznych Piotra Żeromskiego i nadanie mu starostwa bydgoskiego w 1633 roku, po śmierci Władysława Czarnowskiego
  • 262. Jan Dymitr Solikowski, "Impugnatio libertatis religionis" s. 965-973 NB: Utwór powstał po 28 stycznia, a przed 5 kwietnia 1573, najprawdopodobniej w marcu 1573
  • 263. Jan Dymitr Solikowski, "Impugnatio altera" s. 973-979
  • 264. "Za krolewicem Jeo Mcią Janem Olbrachtem biskupem warminskim na seimie warszawskim Anno 1623" s. 979-984
  • 265. "Instructia [...] Mikołaiowi Stogniewowi [Stogniewskiemu] gońcowi do Porty cesarza [... Mustafy I] tureckiego dana w Warszawie dnia XXVIII Maya Roku Pańskiego MDCXXII" s. 985-988
  • 266. "Ad Vesyrum Turcarum Imperatoris [Dylaverum Bassam] a [...] Regni Cancellario [Andrea Lipski]", Warszawa 28.05. 1622 s. 989-991 Napadu dokonali Kozacy moskiewscy, którzy nie są pod opieką króla. Królowi bowiem "nihil magis cordi, nihil curae Sac. Reg. Mti Dno meo clementissimo esse pactis stare, amicitiam colere, pacisque ac bonae vicinitatis iura studiose ac sacrosancte tueri [...]"
  • 267. "Ad Odziam" Hodżam a Regni Cancellario Andrea Lipski, Warszawa 28.05. 1622 s. 991-992 Do hodży, jako nauczyciela sułtańskiego, najwyższej osoby duchownej po muftym, w sprawie utrzymania pokoju. "Vetat enim religio icti faederis violationem, vetat sanguinaria consilia ad bellum [...]"
  • 268. "Do hospodara wołoskiego" Stefana Tomży kanclerz koronny Andrzej Lipski, Warszawa 25.05. 1622 s. 992-994 Jest przekonany, że hospodar z tytułu sąsiedzkiej przyjaźni jest za utrzymaniem pokoju między Turcją i Polską
  • 269. "Ad Vesyrum" Dylaverum Bassam Regni cancellarius Andreas Lipski, Warszawa 22.06. 1622 s. 994-996 O napadzie Tatarów pod wodzą murzy Salmaza, spalone wsie i miasteczka, uprowadzony jasyr, może to być zarzewie nienawiści mimo zawartych paktów
  • 270. "Instructia [...] Krzysztophowi Krauzowskiemu [Krauszowskiemu] komornikowi JKMci [Zygmunta III] do Dziambeg Giereia [Dżanibeg-Gireia] wielgiey ordy wolnego cara dana w Warszawie dnia XXX Mca kwietnia Roku Pańskiego MDCXXIII [przekr.] II. Na własne krola JMci roskazanie" s. 997-1000
  • 271. "List do cara tatarskiego" Dżanibeggireia od króla Zygmunta III, Warszawa 30.04.1622 s. 1000-1003 Posyła posła Dzian Antoniego, zarzuca, że posła królewskiego nie chciał przyjąć i nie traktował go z szacunkiem, w wojnie z Turcją nie stanął po stronie króla
  • 272. "Od tegosz" króla Zygmunta III do Dżanibeggireia, Warszawa 14.05. 1622 s. 1003-1004 Odsyła posła Gian Antoniego, był on traktowany "w daleko lepszym poszanowaniu niż poseł nasz u ciebie był, ktoregosz nie tak iako się godziło y iako zwyczai wszech narodow niesie szanował [...]"
  • 273. "Do Gałgi" carewicza Dewletgireia Zygmunt III król Polski, Warszawa 30.04. 1622 s. 1004-1005 Odsyła posła, przy którym posyła gońca Krzysztofa Krauszowskiego, o poparcie i "zatrzymanie gruntowney z obu stron przyiazni"
  • 274. "Do tegosz" Gałgi carewicza Dewletgireia Zygmunt III król Polski, Warszawa 14.05. 1622 s. 1005-1006 Odsyła posła chana, jego brata i posła Gałgi
  • 275. "Do haniatow [chanatów] od Naiasznieszego" króla Zygmunta III, Warszawa 30.04. 1622 s. 1006 W sprawie jak wyżej pod nr 274. NB: Takich listów dano cztery posłannikowi bez tytułów na wierzchu
  • 276. "Do Kantymira murzy [baszy sylistryjskiego] do [...] Zygmunta III króla polskiego etc.", Warszawa 14.05. 1622 s. 1006 Przesyła "z dobrą przyiaznią y zaoffiarowaniem upominkow wedle pactow z cesarzem tureckim pod Chocimem [...]"
  • 277. "Copia pact z carem tatarskim [Dżanibeg-Gireiem króla polskiego Zygmunta III], ktorą goncowi dano, Dan" Krym 1623 s. 1007-1012
  • 278. "Do hospodara wołoskiego" Stefana IX Tomży Zygmunt III król Polski, Warszawa 14.05. 1622 s. 1012-1013 O ułatwienie powrotu posłowi chana tatarskiego Gian Antoniemu, któremu towarzyszy Krzysztof Krauszowski "z listy i dobrem dziełem" do tegoż chana
  • 279. "Ad Turcarum imperatorem" Mustafam I Sigismundus III Rex Poloniae, Warszawa 02.08. 1622 s. 1017-1018
  • 280. "Ad Vesyrum Supremum" Husseinum Passam Sigismundus III Rex Poloniae, Warszawa 03.08. 1622 s. 1018-1019 Prosi, aby poselstwu Krzysztofa Zbaraskiego "consilioque ac opera in iis quae ad pacis atque amicitiae firmamentum pertinebunt studiose iuvet [...]"
  • 281. "Ad sultanum Amuretum" Mustafam I Sigismundus III Rex Poloniae, Warszawa 03.08. 1622 s. 1019 O poselstwie Krzysztofa Zbaraskiego, aby "nostro nomine [...] auspicata imperÿ exordia coram gratuletur [...]". NB: Amuret IV objął tron 11.09.1623
  • 282. "Ad Vesyrum" Dylaverum Sigismundus III Rex Poloniae, Warszawa 03.08.1622 s. 1019-1020 Poleca, aby posła Krzysztofa Zbaraskiego "humaniter ac benevole excipiat [...]"
  • 283. "Ad Halli Bassam" Sigismundus III Rex Poloniae, Warszawa 12.08.1622 s. 1020 Aby posła królewskiego "ac negotia quae nostro nomine isthic tractabit, opera atque fauore suo prosequatur [...]"
  • 284. "Ad Oratorem Caesareae Maiestatis [Ferdinandi II], Datum [Warszawa 1622]" s. 1020-1021 Oznajmia o wysłaniu do Porty Krzysztofa Zbaraskiego z poselstwem, co może być zbawienne dla całego chrześcijaństwa
  • 285. "Ad Oratorem Regis Galliarum" Ludovici XIII Sigismundus III Rex Poloniae, Warszawa 05.08.1622 s. 1021-1022 W związku z poselstwem Krzysztofa Zbaraskiego prosi, "ut [...] consilio auctoritate rerumque Turcicarum usu ac peritia in negotiis nostris nitatur [...]"
  • 286. "Ad Oratorem Regis Angliae" Jacobi I Sigismundus III Rex Poloniae, Warszawa 05.08.1622 s. 1022-1023 O poparcie poselstwa Krzysztofa Zbaraskiego
  • 287. "Ad Oratorem Belgicum" Sigismundus III Rex Poloniae, Warszawa 17.09.1622 s. 1023 W sprawie jak wyżej
  • 288. "Ad Oratorem Venetorum" Sigismundus III Rex Poloniae, Warszawa 12.08.1622 s. 1023-1024 Jak wyżej
  • 289. "Ad Vesyrum a [...] Regni Cancellario" Andrea Lipski, Warszawa 12.08.1622 s. 1024-1025 Prosi, aby poselstwo Krzysztofa Zbaraskiego "auctoritate prudentia atque opera sua fulciet, ipsumque magnum oratorem [...] studio atque benevolentia sua complectetur [...]"
  • 290. "Ad Mustapham [I Turcarum imperatorem] ab eodem" Regni Cancellario Andrea Lipski, Warszawa 12.08.1622 s. 1025-1026 Aby "legationem ipsius [...] auctoritate sua ad optatum ac faelicem pacis, atque tranquillitatis scopum diriget [...]"
  • 291. "Ad Odziam [Hodżiam] ab eodem" regni cancellario Andrea Lipski, Warszawa 12.08.1622 s. 1026-1027 W sprawie jak wyżej
  • 292. "Do woiewody multanskiego" Stefana IX Tomży Zygmunt III król Polski, Warszawa 25.08.1622 s. 1027-1028 "[...] żądamy Uprz[ejmość] W. abys mu gdy tamtędy poiedzie ludzkosć y przyiazn swoię oszwiadczył [...]"
  • 293. "Do hospodara wołoskiego" Raduta? Mihnea Zygmunt III król Polski, Warszawa 25.08.1622 s. 1028 Jak wyżej, w sprawie poselstwa Krzysztofa Zbaraskiego
  • 294. "Cedulla od [...Stanisława] Szuliszewskiego de data nona Nouembris z Constantynopola", 09.09. 1622 s. 1029 Oczekują wprawdzie posła królewskiego, "gotuią jednak gdziesz woinę [...]"
  • 295. "[Cedulla] druga de data prima Ferbruarÿ 1622", Konstantynopol s. 1029-1031 O nastrojach wojennych w Turcji, Veuelli o pieniądzach dla Koniecpolskiego nic nie wspominał
  • 296. "Copia listu od Baila Weneckiego w Constantinopolu mieszkaiącego o smierci Osmana cesarza" z włoskiego przetłumaczona, (inną ręką 19 w.) 1623 s. 1033-1038
  • 297. "Przetłumaczenie listu od Muftego do [...] kanclerza" Andrzeja Lipskiego, b.m.d. 1623? s. 1039 "[...] poki statecznie umowionego przymierza dotrzymywac bendziecie, ze nic opacznego y przeciwnego pokoiowi nie doznacie pewna iest [...]"
  • 298. "Do tegosz [kanclerza Andrzeja Lipskiego] od wezyra" Huseina paszy?, b.m.d. 1623? s. 1039-1040 Kantymir otrzymał rozkaz nie puszczać Tatarów do Polski "y zadnem sposobem pokoiu postanowionego wzruszac [...]", Kozacy tymczasem na granice tureckie napadają
  • 299. "Ad Vesyrum [Husseinum] cancellario" Andreae Lipski, Warszawa 24.02.1623 s. 1041-1042 Krzysztof Zbaraski po to został wysłany do Turcji, aby ustalić z nią warunki pokoju i przyjaźni
  • 300. "Ad Muftium ab eodem" cancellario Andrea Lipski, Warszawa 24.02.1623 s. 1042-1044 Poseł królewski Mikołaj Stogniew przywiózł słowa przyjaźni od Muftiego, na mocy której prosi go o pomoc w ustaleniu wzajemnego pokoju i dobrego sąsiedztwa
  • 301. "Ad imperatorem Turcarum" Mustafam I cancellarius Regni Poloniae Andreas Lipski, Warszawa 06.05.1623 s. 1044-1047 Krótka historia starań o pokojowe ułożenie sąsiedztwa z Portą
  • 302. "Ad Vesyrum [Husseinum?] cancellarius" Andreas Lipski, Warszawa 06.05.1623 s. 1047-1049 Wysyła z listami Łukasza? (Krzysztofa) Serebkowica, których wynika, że warunki pokoju przywiezione przez Krzysztofa Zbaraskiego są przyjęte i przestrzegane
  • 303. "Do hospodara wołoskiego [Radua Mihnea] od [...] kanclerza" Andrzeja Lipskiego, Warszawa 06.05.1623 s. 1049-1050 O bezpieczny przejazd i pomoc dla Łukasza? Krzysztofa Serebkowica udającego się do Porty
  • 304. "Przepis listu cara krymskiego [Mehmed Gireja] do krola [...Zygmunta III]", Białogrod 02.09.1030 [1623] s. 1051-1053 Dotrzymają warunków pokoju z Portą, jeśli jednak Kozacy będą napadać, Tatarzy otrzymają rozkaz plądrowania Polski
  • 305. "Do chana tatarskiego [Mehmed Gireja Zygmunt III król Polski] respons", Warszawa 08.12.1623 s. 1053-1056
  • 306. "Do Gałgi" Szahin Giereia Zygmunt III król Polski, b.m.d. Warszawa 1623 s. 1056 W sprawie jw.
  • 307. "Instructia Vtciwemu Sulimanowi słudze Je K. Mci [Zygmunta III] do Mechmet Giereia Wielgiej Ordy wolnego cara posłannikowi dana w Warszawie dnia XII Mca grudnia Roku Panskiego MDCXXIIIo" s. 1057-1058 Król przesłałby upominki według zwyczaju, gdyby chan przysłał przez posła list przymierny
  • 308. "Credens do cara" Mehmed Gireja od Zygmunta III króla Polski b.m.d. Warszawa 12.12.1623 s. 1058 Dla posłańca królewskiego Sulimana 309. "Credens do Gałgi" Szahin Gireja od Zygmunta III króla Polski, Warszawa b.d., 12.12.1623 s. 1058-1059 W sprawie jw.
  • 310. "Do cara tatarskiego" Mehmed Gireja Zygmunt III król Polski, Warszawa 12.12. 1623 s. 1059-1060 Poseł chana postanowił poczekać na granicach polsko-tureckich "na list przymierny od ciebie [...] y upominki wziąć nisz zeby się tu znowu miał wracać albo zebysz innego posła po upominki wyprawić miał [...]"
  • 311. "Ad Vesyrum Turcarum imperatoris [Alli Passam] a Regia Maiestate" Sigismundo III Rege Poloniae, Warszawa 12.12.1623 s. 1061-1062 Mimo paktów chocimskich i ostatnio zawartego przymierza Tatarzy dwukrotnie napadli na granice Polski
  • 312. "Do [Krzysztofa] Serebkowicza" Zygmunt III król Polski, Warszawa 21.12.1623 s. 1062-1063 Chan tatarski "listu przymiernego iako y pod Chocimiem postanowiono było y w pactach z cesarzem tureckim opisano" nie przysłał, ale nawet grozi napadem
  • 313. "Ab Vesyrum Turcarum" Alli Passam Sigismundus III Rex Poloniae, b.m.d. 12.12. 1623 s. 1063-1064 def.: brak zakończenia. Skarga na chana tatarskiego "paci huic inimico parentur iam molimina ad labefactanda et infringenda icti iuratique faederis iura [...]"
  • 314. "List od soltana Murada [IV] do krola [...Zygmunta III] przes czausa y P. Gnoinskiego", b.m.d. Konstantynopol 23.10.- 03.11. 1623 s. 1065-1069 List przymierny miał być wysłany, gdy chan krymski donosi przez posłańca o gotowości do napadu na Polskę wbrew zawartemu przymierzu
  • 315. "List od wezyra Alli Basse do krola [...Zygmunta III] przes Mustaphę czausa y przes Gnoinskiego sługę [...] hetmanowego [Stanisława Koniecpolskiego] Anno 1624" s. 1069-1071 O dotrzymywanie przez Turcję paktów chocimskich, o napadach tatarskich i kozackich; gdyby jednak "[... od was Niemcom pomoc przeciw siedmiogrodzkiemu była dana y woyska wasze poszły, ja też z woyski swoimi tatarskimi ruszywszy się państwa polskie szkodzić y pustoszyc bendę [...]"
  • 315 NB: Mylna data na końcu listu 1633, zamiast 1033 roku muzułmańskiego
  • 316. "List od Alli Basse wezyra do [...] hetmana [Stanisława] Koniecpolskiego. Pisan 1033, [Konstantynopol 1624] s. 1072 Gwarantem przymierza z Portą to "[...] łotrostwa kozackie według potrzeby zatrzymywać", wojskom tatarskim i innym pogranicznym rozkazanie cesarskie przesłać, aby "naimnieiszey zwady nie wszczynali y Panstwom waszym wniczym szkody nie czynili [...]". NB: Przyniósł ten list Mustapha czaus Bałath
  • 317. "Relatia [...] Grodzickiego z Constantinopola od [...] Krzysztofa] Kiełczewskiego posłanego in Septembre Anno Dni 1624 s. 1073-1081 NB: Krzysztof Kiełczewski sekretarz i poseł królewski wyruszył z instrukcją do sułtana Amurata 20.03. 1624
  • 318. "List od Sahin Giereia soltana Gałgi do krola Jeo Mci [Zygmunta III] o złączeniu się przeciwko Turkom [oraz] Ossobna karta przy liszcie, b. m. 1033 [1624] 1625 s. 1083-1087
  • 319. "List od Jach Mud agi do [...] kanclerza [Andrzeja Lipskiego] b. m. d. [1624] s. 1087-1089
  • 320. "List od krola perskiego [Abbasa I Wielkiego] do krola [...] Zygmunta III]", b.d. 1624-1625] s. 1089-1090 Poleca życzliwości króla Szahin Gireja chana tatarskiego, który "ku oyczystemu się wezbral panstwu"
  • 321. "Respons na list Szahingiereia Gałgi od KJM [Zygmunta III], Warszawa 25. 10. 1624 s. 1090-1092 NB: Inną ręką 17 w. dopisano: Posłano mu vpominki od KJM: Miednica z nalewką wielgą tribowana wszitka złoczista, kubkow złoczistych 12 ktore się składały, pistoletow para nalyanych złotem
  • 322. "List od cesarza tureckiego [Amurata IV] do krola Jeo Mci [Zygmunta III] przez Abdy[sza] czausza, Konstantynopol 25. 10. - 03. 11. 1623 s. 1095-1098
  • 323. "List od wezyra Ali Basze do krola Jeo Mci [Zygmunta III] przez Abdy[sza] czausza [z dopiskiem:] na kraiu listu to iest napisano", b.d. Konstantynopol 1623] s. 1098-1102 Czausz przybywa z Krzysztofem Serebkowicem, przywozi list przymierny, który uprosił u sułtana, a jeśli więc "zadnego wzruszenia y pochopu do woyny ob vkrainnych panow waszych słychać nie będzie, z tey strony także do zespsowania pokoiu y naruszenia przymierza pozwolenia nie będzie [...]"
  • 324. "Pacta przyniesione przes [...] Krzysztofa Serebkowica y Abdy czausza oddane w Warszawie 7 Marty 1624 anno s. 1103-1112a
  • 325. Uniwersał króla Zygmunta III], Warszawa 01.04. 1624 s. 1112b-1124 Ponieważ przesłane przez Krzysztofa Zbaraskiego akta przymierza chocimskiego z Portą zawierały niektóre artykuły nie zgadzające się z dawnymi paktami i przymierzami, dlatego zostaje wysłany Krzysztof Serebkowic do chana Mustafy [Amurata IV] o ich skorygowanie
  • 326. "Literae a S. R. Mtte [Sigismundo III] ad imperatorem Turcarum [Amuratum IV], b. m. [Warszawa] 20.03. 1624 s. 1124-1129 O wysłaniu do Porty Krzysztofa Kiełczewskiego dworzanina i posła celem uzupełnienia przysłanych akt przymierza Literae a S. R. Mtte [Sigismundo III] ad Ali Bassa Vesirum missae [tylko tytuł] s. 1129
  • 327. "[Literae a S. R. Mtte Sigismundo III ad imperatorem Turcarum Amuratum IV], b. m. [Warszawa] 20.03. 1624 s. 1130-1134 Jest to list identyczny z nr 326 - defekt, brak tytułu i 6 wierszy początkowych
  • 328. "Instructia na seymiki particularne pro die 13 Decembris 1622 s. 1135-1154
  • 329. "A Regia Mtte [Sigismundo III] ad ducem Prussiae [Georgium Wilhelmum], Warszawa b. d. [XI 1621?] s. 1155 Podziękowanie za gratulacje z okazji zwycięstwa nad Turkami
  • 330. "Ad Ducem Pomeraniae [Boguslaum XIV Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa 22. 11. [1621] s. 1156 Król otrzymał wiadomość o założeniu przez księcia mennicy "in ipso Regni nostri confinio", co kolidować będzie z mennicą bydgoską, wobec tego król żąda jej usunięcia
  • 331. "Responsum [Sigismundi III Regis Poloniae] Regi Daniae [Christiano IV], Warszawa 07. 12. 1621 s. 1156-1157 Zwycięstwo nad Turkami zostało odniesione własnymi siłami, ponieważ wojska zebranego w Anglii przez posła królewskiego król duński nie przepuścił; co zaś do lenna pruskiego "[...] Electori ex praescripto pactorum post praestitum ab ipso solenni iureiurando homagium contulimus [...]"
  • 332. "Ad Regem Angliae [Jacobum I a Rege Poloniae Sigismundo III], Warszawa 07. 12. 1621 s. 1158-1159 Gdy wszyscy książęta chrześcijańscy powinni spieszyć z pomocą królowi w obronie religii przeciw Turkom, wrogi Gustaw wykorzystał okazję zajmując Inflanty, Rygę z zamkiem mitawskim
  • 354. "Ad Caesaream Mttem [Ferdinandum II Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa 1623?] s. 1197-1198 [zakończ. uszkodz. Król dowiaduje się od Mikołaja Wolskiego marszałka wielkiego koronnego, że za namową hr. Altana cesarz bez wiedzy króla powierzył ks. Aleksandrowi Łanikowskiemu wyprowadzenie z królestwa oddziału żołnierzy. Dziwić musi, że Altan posługuje się tymi ludźmi bez czci i wiary, wyzutych z wszelkich praw 355. "Ad Comitem ab Altan [Altheim Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa 21. 10. 1623 s. 1198-1200 [prawy róg uszkodz.] W sprawie jw. 356. "Ad Imperatorem Romanorum [Ferdinandum II Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa 1623?] s. 1200 [bez zakończ.] Wyraża współczucie z powodu niespodziewanego napadu Bethlen Gabora wraz z Tatarami i Turkami na ziemie cesarskie 357. "[Sigismundus III Rex Poloniae ad N.], Warszawa 04. 12. 1621 s. 1201 - def.: brak początku Wiadomo, że Polska gnębiona wojnami potrzebuje żołnierza na własną obronę, poza tym bez zgody sejmu "auxiliares copias nemini suppeditare possimus [...]"
  • Rękopis BK 326 zawiera materiały z czasów panowania Zygmunta III króla Polski z lat 1615-1624, w tym uniwersał Władysława IV z roku 1633 i jeden list prywatny z 1679 roku. Materiały te to kopie korespondencji z kancelarii wielkiej trzech kanclerzy: Feliksa Kryskiego 1613-1618, Stanisława Żółkiewskiego hetmana wielkiego koronnego i kanclerza 1618-1620 oraz Andrzeja Lipskiego 1620-1625. W korespondencji tej zawarte są relacje z wszystkich ważnych wydarzeń z tych lat. Korespondencja z królem Danii Chrystianem IV poparcie w zdobyciu tronu szwedzkiego (nr: 29-30, 55-57). W listach do króla Francji Ludwika XIII, do książąt i papieża Zygmunt III pochwala wprawdzie starania o stworzenie republiki chrześcijańskiej, sam jednak do niej przystąpić nie może, nie pozwala bowiem na to "nostrorum conditio Regnorum" (nr 31). Wyprawa Władysława na Moskwę, po której dużo sobie obiecywano, znajduje odbicie w korespondencji (nry: 34-36, 53-54, 66). Ożywiony ruch między cesarzem austriackim Maciejem II oraz książętami śląskimi a Zygmuntem III wywołał bunt protestantów w Czechach (nry 40-52, 58-59, 61, 67, 80-83). Ze spraw sejmowych rękopis BK 326 zawiera: Propozycję króla na sejmie walnym warszawskim z 1616 roku, krótki diariusz sejmu 1618: wota senatorów, rozdanie urzędów, deliberacje senatorów przed sejmem 1619 r. (nry 85-112). Niebezpieczeństwo turecko-tatarskie na Ukrainie, wyprawa hetmana Stanisława Żółkiewskiego spowodowały bardzo obfitą wymianę listów między hetmanem a Skinder Baszą, Dżanik Girejem, królem Zygmuntem III (nry 113-118, 120-164, 266, 270-279, 283, 303-329???). Po klęsce Stanisława Żółkiewskiego pod Cecorą w 1620 roku z kancelarii królewskiej wysyłana jest korespondencja do wszystkich nieomal krajów europejskich o stworzenie ligi antytureckiej, owoców jednak nie przyniosła żadnych (nry 175-202, 226-236, 251, 284-286). Zwycięski rozejm z Turkami pod Chocimem w 1621 roku spowodował również liczną wymianę listów, w których podkreśla się, że sukces ten został osiągnięty wyłącznie własnymi siłami. Ze względu na punktu sporne w tekstach rozejmu rękopis BK 326 zawiera dane z poselstw Krzysztofa Zbaraskiego, Łukasza Krzysztofa Serebkowica, Krzysztofa Kiełczewskiego wysłanych do Turcji celem uzgodnienia tekstów rozejmu (nry 323-325). Radość z rozejmu pod Chocimem została zmącona napadem Gustawa na Inflanty, stąd skarga króla do papieża i królów chrześcijańskich na podstępne postępowanie Szwedów (nry 332-334), a także do wielu miast morskich, by nie udzielały Szwedom pomocy (nr 338). Poruszone są również sprawy pruskie: jak bicie bardzo złej monety, chwalenie w kazaniach Gustawa szwedzkiego, wprowadzanie obcych wojsk, zakaz nakładania na ludność kontrybucji, wprowadzanie wbrew zakazowi kalwinizmu, prześladowanie marszałka Kreutzena (nry 339-342). Teksty odrębne do zawartości rękopisu to Impugnatio libertatis religionis oraz Impugnatio altera; są prawdopodobnie autorstwa Jana Dymitra Solikowskiego. Czas powstania tych tekstów ok. 1573 roku.
  • 334. "Ad Summum Pontificem [Gregorium XV Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa 29. 12. 1621 s. 1160-1163 O bitwie chocimskiej, o szczęśliwie zawartym pokoju, co miało znaczenie dla całego chrześcijaństwa, o zdradzieckim napadzie Gustawa na Inflanty
  • 335. "Ad Regem Galliarum [Ludovicum XIII Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa 30. 12. 1621 s. 1163-1165 Na marginesie: De bello Turcico
  • 336. "Ad Regem Hispaniarum [Philippum IV Sigismundus Rex Poloniae], Warszawa 30. 12. 1621 s. 1165-1166 Na marginesie: De bello Turcico
  • 337. "Ad Summum Pontificem [Gregorium XV Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa 04.01. 1622 s. 1167-1168 Dziękuje za słowa uznania przesłane przez nuncjusza oraz za zatwierdzenie Macieja Łubieńskiego na biskupstwie chełmskim
  • 338. "Ad [H]Ansiaticas ciuitates Subicem[ses] [Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa 24.01. 1622 s. 1168-1169 O zdradzieckim zajęciu Inflant przez Gustawa, zapowiedź z nim wojny oraz życzenie, aby te miasta w niczym go nie wspierały "[...] neque ipsi bellici apparatus necessaria suppeditent [...]". NB: In eodem scriptae literae ad Bremenses, Hamburgenses, Stralsundenses, Anclamenses, Stetinenses, Rostochienses, Grisualdienses, Vismarienses, Stargardienses, Gedanenses, Elbingenses
  • 339. "Ad Regentes Ducatus Prussiae [Georgium Wilhelmum Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa 04.01. 1622 s. 1169-1170 O biciu w Królewcu bardzo złej monety, co z wielką szkodą może rozejść się po królestwie; należy tego zabronić; jeden z ministrów protestanckich w kazaniu staje w obronie Gustawa i zanosi za niego modły; wprowadzenie do księstwa obcych wojsk ze szkodą dla mieszkańców Prus
  • 340. "Responsum Sacrae Regiae Mttis [Sigismundi III [...] Joanni Jacobo Curtio a Senstenaw [sacrae Caesareae Mttis Ferdinandi II] legato datum Varsaviae die VIa Mensis Februarii Ao MDCXXIIo s. 1170-1172 Dziękuje za gratulacje z okazji szczęśliwego sukcesu nad Turkami, gratuluje również cesarzowi, że "[...] eas bellorum procellas, quas perfida rebellio excitauerat mira sapientia grauique atque excelso consilio sedasse [...]"; tłumaczy się również z wypadu "[...] aequitis Poloni phalangas in Hungartiam [...]"
  • 341. "Ad ! [b] Regentibus Ducatus Prussiae [Georgio Wilhelmo ad Sigismundum III Regem Poloniae], Królewiec 15.01. 1622 s. 1172-1175 Tłumaczenie się z zarzutów wysuniętych przez króla pod nr 339
  • 342. "Responsum ÿsdem [a Sigismundo III Rege Poloniae], Warszawa 15.02. 1622 s. 1175-1177 O przesłanie bitej w Królewcu monety do sprawdzenia w mennicy polskiej, zakaz nakładania kontrybucji na ludność, wbrew umowom wprowadza się kalwinizm w Królewcu, wbrew prawu prowadzi się inkwizycję przeciw marszałkowi Kreutzen
  • 343. "A Summo Pontifice [Gregoria XV ad Sigismundus III Regem Poloniae], Rzym 23. 12. 1621 s. 1179-1180 Chwali króla za wystąpienie przeciw ministrom w Prusach Książęcych
  • 344. "Responsum eisdem ! [Summo Pontifici Gregorio XV Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa 18.02. 1622 s. 1180-1183 Pochwala oburzenie papieża z powodu zmuszania katolików w Prusach do zaprzysięgania artykułów kalwińskich, tym bardziej że są one zdobyte przez przodków króla, którzy "[...] incumbebant vt omnes sectas ab orthodoxa Religione Catholica alienas ex ea prouincia extirparent [...]"
  • 345. "Instructio legationis internuncio Sacrae Regiae Mttis [Sigismundi III Regis Poloniae] ad [...] Hispaniae Regem [Philippum IV] data Varsaviae die secunda mensis Martÿ Anno Dni MDCXXII s. 1182-1185 Oba królestwa stworzyły silne przedmurze w obronie Kościoła i religii, łączyć je powinien ścisły związek; współczucie z powodu śmierci króla Filipa III oraz gratulacje z racji objęcia tronu
  • 346. "Instructio legationis internuncio S. R. M. [Sigismundi III] a Sacra Reginali Mte [Constantia] ad [...] Hispaniae Regem [Philippum IV] Serenissimamque Reginam [Elisabeth] nec non Serenissimam Infantem Hispaniae. Data Varsaviae die II mensis Martÿ Ao Domini MDCXXII s. 1185-1187 Wyrazy współczucia po śmierci Filipa III
  • 347. "Litera fidei a Reginali Mtte [Constantia] ad Reginam Hispaniae [Elisabetham], Warszawa 02.03. 1622 s. 1187 Dla Adama Mąkowskiego posła króla Zygmunta w Hiszpanii
  • 348. "Responsum Summi Pontificis [Gregorii XV Sigismundo III Regi Poloniae], Rzym 19.02. 1622 s. 1187-1190
  • 349. "A cardinali Ludouisio [Sigismundo III Regis Poloniae], Rzym 19.02. 1622 s. 1190 Gratulacje z okazji szczęśliwego zakończenia bitwy pod Chocimem
  • 350. "Responsum [Sigismundi III Regis Poloniae] eidem [cardinali Ludouisio], Warszawa 26.01. 1623 s. 1191-1192 Wyrzuca mu, że on właśnie nie dopuścił do przewozu Bałtykiem doborowego oddziału piechoty, zaciągniętej w Anglii, dzięki życzliwości króla angielskiego
  • 351. "A Caesarea Mtte [Ferdinando II Sigismundo III Regi Poloniae], Wiedeń 02.01. 1623 s. 1192 Prosi o poskromienie Kozaków grasujących po wielu prowincjach cesarstwa
  • 352. "Responsum [...] Nominati et Postulati Vladislauiensis, Supremi Regni Cancellarii [Andreae Lipski] ad postulationem [...] capituli Vladislaviensis, Warszawa 24.03. 1623 s. 1193-1194 Dziękuje kapitule włocławskiej za "voluntates, quibus me postularunt [...]"
  • 353. "Instructio [...] Remigiano Koniecpolski Sacrae Regiae Maiestatis [Sigismundi III] Secretarii ac eiusdem ad Sanctum [...] Vrbanum Octauum Pontificem Maximum internuntio data Varsauiae die XII Mensis Septembris Ao Dni 1623 s. 1194-1197 Gratulacje z okazji wyboru na papieża 06.08. "1623
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego (1796-1861)
 • Hasła przedmiotowe:
  • Drugeth de Homonnay
  • Ferdynand II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1578-1637)
  • Filip III (król Hiszpanii i Portugalii ; 1578-1621)
  • Fryderyk Kettler (książę Kurlandii i Semigalii ; 1569-1642)
  • Gabriel Bethlen (książę Siedmiogrodu ; 1580-1629)
  • Gnoiński sługa Stanisława Koniecpolskiego
  • Hallil Basza wezyr admirał
  • Herburt Jan Szczęsny pisarz rokoszowy
  • Hochnitz Wolfgang abp
  • Hrydzicz Jan sekr. król.
  • Hussein basza wezyr
  • Imbram basza
  • Iskander Basza
  • Issaykowski Jan podkomorzy oszmiański pisarz skarbowy WXL
  • Jach Mud aga
  • Jakub I (król Anglii ; 1566-1625)
  • Jan Albert Waza (królewicz ; 1612-1634)
  • Jan Albrecht I (książę meklemburski ; 1525-1576)
  • Jan Chrystian (książę legnicko-brzeski ; 1591-1639)
  • Jan Olbracht (król Polski ; 1459-1501)
  • Kalinowski Walenty Aleksander generalny sta podolski
  • Kantymir murza Basza Sylistrii
  • Karnkowski Stanisław (1520-1603)
  • Karol Habsburg (1590-1624)
  • Kastner Gunter
  • Kaze Murat
  • Kiełczewski Krzysztof sekr. i poseł król.
  • Kłodnicki Jan
  • Kochański Grzegorz Jerzy? poseł do sułtana tł. poselski
  • Korsak Jan chorąży połocki
  • Korycki Mikołaj sekr.król.rtm
  • Kozielski Kasper ks. sekr. król. opat wągrowiecki
  • Łanikowski Aleksander
  • Lipski Andrzej (1572-1631)
  • Łubieński Maciej (1572-1652)
  • Mąkowski Adam ks. poseł pol. w Neapolu i w Hiszpanii
  • Malaspina Jan Krzysztof markiz
  • Mustafa I (sułtan turecki ; 1592-1639)
  • Obałkowski Bartłomiej 17 w.
  • Oleszko Florian wojski włodzimierski 17 w.
  • Otwinowski Hieronim 17 w.
  • Plettenberg Guathero kpt. nowogrodzki
  • Radziwiłł Krzysztof (1585-1640)
  • Stogniewski Mikołaj poseł król.
  • Tyzenhaus Gothard Jan kpt. marienburski klan wendeński
  • Ważyński Bartłomiej podkomorzy dorpacki
  • Wilhelm Kettler (książę Kurlandii i Semigalii ; 1574-1640)
  • Władysław IV Waza (król Polski ; 1595-1648)
  • Zbaraski Krzysztof (1580-1627)
  • Żeromski Piotr dworzanin i sekr. król.
  • Bernardyni 17 w.
  • Bożogrobcy Nysa
  • Sejm 1616 Warszawa
  • Sejm 1618 Warszawa
  • Sejm 1619 Warszawa
  • Sejm 1621 Warszawa
  • Sejmik średzki 1617-1721
  • Sejmik średzki 1618
  • Sejmik średzki 1621
  • Dyplomacja 17 w.
  • Sejm 17 w.
  • Sejmiki 17 w.
  • Mowy łacińskie 17 w.
  • Mowy polskie 17 w.
  • Polityka międzynarodowa 17 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 17 w.
  • Tatarzy 17 w.
  • Kościół katolicki 17 w.
  • Anglia 17 w.
  • Bar (Ukraina) 17 w.
  • Czechy 17 w.
  • Dania 17 w.
  • Hiszpania 17 w.
  • Holandia 17 w.
  • Inflanty 17 w.
  • Jarugi n. Dniestrem (Ukraina) 17 w.
  • Kurlandia 17 w.
  • Śląsk 17 w.
  • Szwecja 17 w.
  • Turcja 17 w.
  • Watykan 17 w.
  • Węgry 17 w.
  • Wołoskie, Księstwo 17 w.
  • Instrukcje poselskie 17 w.
 • Uwagi:
  • Pismo wielu rąk staranne i czytelne; na k. ochr. notatki rkps; część dok. zawarta także w rkps BK 330 i BK 333
  • Rękopis BK 326 utrzymany jest w stanie dobrym, poddany konserwacji introligatorskiej.
  • Na końcu rękopisu kartki wlepione w czasie konserwacji z napisami ręką 17 w.: Bog wszechmogący prawdzywÿ i mocy; inna kartka: 1615-1625 Acta cancellariatus Anni 1616 vsque ad 1643!, ex manuscriptis. Ex Bibliotheca Imci [...] Do ciebie Panno pokornie wołamy, łzy wylewaiąc serdecznie wołamy, ratuy nas ratui niewinie poczęta Panienko święta.
  • s. 86, 102, 390-392, 464, 674, 676, 964, 1032, 1082, 1093-194 - wolne
  • Rękopis BK 326 zawiera materiały z czasów panowania Zygmunta III króla Polski z lat 1615-1624, w tym uniwersał Władysława IV z roku 1633 i jeden list prywatny z 1679 roku. Materiały te to kopie korespondencji z kancelarii wielkiej trzech kanclerzy: Feliksa Kryskiego 1613-1618, Stanisława Żółkiewskiego hetmana wielkiego koronnego i kanclerza 1618-1620 oraz Andrzeja Lipskiego 1620-1625. W korespondencji tej zawarte są relacje z wszystkich ważnych wydarzeń z tych lat. Korespondencja z królem Danii Chrystianem IV poparcie w zdobyciu tronu szwedzkiego (nr: 29-30, 55-57). W listach do króla Francji Ludwika XIII, do książąt i papieża Zygmunt III pochwala wprawdzie starania o stworzenie republiki chrześcijańskiej, sam jednak do niej przystąpić nie może, nie pozwala bowiem na to "nostrorum conditio Regnorum" (nr 31). Wyprawa Władysława na Moskwę, po której dużo sobie obiecywano, znajduje odbicie w korespondencji (nry: 34-36, 53-54, 66). Ożywiony ruch między cesarzem austriackim Maciejem II oraz książętami śląskimi a Zygmuntem III wywołał bunt protestantów w Czechach (nry 40-52, 58-59, 61, 67, 80-83). Ze spraw sejmowych rękopis BK 326 zawiera: Propozycję króla na sejmie walnym warszawskim z 1616 roku, krótki diariusz sejmu 1618: wota senatorów, rozdanie urzędów, deliberacje senatorów przed sejmem 1619 r. (nry 85-112). Niebezpieczeństwo turecko-tatarskie na Ukrainie, wyprawa hetmana Stanisława Żółkiewskiego spowodowały bardzo obfitą wymianę listów między hetmanem a Skinder Baszą, Dżanik Girejem, królem Zygmuntem III (nry 113-118, 120-164, 266, 270-279, 283, 303-329???). Po klęsce Stanisława Żółkiewskiego pod Cecorą w 1620 roku z kancelarii królewskiej wysyłana jest korespondencja do wszystkich nieomal krajów europejskich o stworzenie ligi antytureckiej, owoców jednak nie przyniosła żadnych (nry 175-202, 226-236, 251, 284-286). Zwycięski rozejm z Turkami pod Chocimem w 1621 roku spowodował również liczną wymianę listów, w których podkreśla się, że sukces ten został osiągnięty wyłącznie własnymi siłami. Ze względu na punktu sporne w tekstach rozejmu rękopis BK 326 zawiera dane z poselstw Krzysztofa Zbaraskiego, Łukasza Krzysztofa Serebkowica, Krzysztofa Kiełczewskiego wysłanych do Turcji celem uzgodnienia tekstów rozejmu (nry 323-325). Radość z rozejmu pod Chocimem została zmącona napadem Gustawa na Inflanty, stąd skarga króla do papieża i królów chrześcijańskich na podstępne postępowanie Szwedów (nry 332-334), a także do wielu miast morskich, by nie udzielały Szwedom pomocy (nr 338). Poruszone są również sprawy pruskie: jak bicie bardzo złej monety, chwalenie w kazaniach Gustawa szwedzkiego, wprowadzanie obcych wojsk, zakaz nakładania na ludność kontrybucji, wprowadzanie wbrew zakazowi kalwinizmu, prześladowanie marszałka Kreutzena (nry 339-342). Teksty odrębne do zawartości rękopisu to Impugnatio libertatis religionis oraz Impugnatio altera; są prawdopodobnie autorstwa Jana Dymitra Solikowskiego. Czas powstania tych tekstów ok. 1573 roku.
 • Opracowania:
  • 79. Instructio ad [...] Regni [...] - druk: A. Prochaska, op. cit. s. 219-220 78. A Friderico [V] Intruso [...] - druk: A. Prochaska, op. cit. s. 191 77. A Friderico [V] [...] - druk: A. Moskach, Wiadomości, op. cit. s. 273-275: idem, Kilka kartek op. cit. s. 228 76. Instructio [...] Stanislai [...] - druk: A. Prochaska, op. cit. s. 213-214 75. Ad Status et Ordines [...] - druk: A. Prochaska, op. cit. s. 213-214 74. A Bohemis [Sigismundo III [...] - druk: A. Mosbach, Wiadomości, op. cit. s. XXXIV 73. Instructia od [...] - druk: PBS T. 23 s. 759, gdzie omówione cele wyprawy Dżanibeg Gireja 72. Ad comitem [...] - druk: A. Prochaska, op. cit. s. 210-211; A. Mosbach, Wiadomości, op. cit. s. XXXVII-XXXIX; idem Kilka kart, op. cit. s. 226 71. Instructio [...] Remigio [...] - druk: A. Mosbach, op. cit. s. XXXI-XXXII - krótkie polskie strzeszcznie: idem Kilka kart, op. cit. s. 219 oraz odpowiedź Jana Chrystiana s. 221 70. Ad Silesios [...] - druk: A. Mosbach, op. cit. s. XXXII-XXXIII w obszernym polskim streszczeniu. List wręczył Remigiusz Zaleski we Wrocławiu 22. 10. 1619; A. Mosbach, Kilka kart [...] op. cit s. 220; A. Szelągowski, op. cit. s. 57-58 67. Ab archiduce Carolo [...] - druk: S. Damalewicz, Series Archiepiscoporum Gnesnensium [...], Warszawa 1649 s. 365-368; A. Mosbach, op. cit. s. XXVIII-XXIX w obszernym streszczeniu polskim; A. Mosbach, Kilka kart z dziejów austriacko-Szląsko-Polskich mian. za Zygmunta III [w:] Roczniki Tow. Przyj. Pozn. T. 5, Poznań 1865 s. 215-216 61. Responsum S. R. Mttis [...] - druk: A. Prochaska, op. cit. s. 224 60. Instructia [...] Piotrowi Ozdze [...] - druk: A. Prochaska, Hetman Stanisław Żółkiewski, Warszawa 1927 s. 177-180; PBS, gdzie omówione poselstwo 58. A statibus Regni [...] - druk: A. Mosbach, op. cit. s. XXV; A. Szelągowski, op. cit. s. 57 57. Responsum Sac. Rae [...] - druk: ibidem 56. Puncta Dni Comitis [...] - druk: ibidem 55. Instructio a comite [...] - druk: P. Piasecki, Chronica gestorum in Europa singularium [...], Kraków 1648 s. 357, 436; Niemcewicz J. U., op. cit. T. 3 Kraków 1860 s. 215, 226; W. Cichocki, Mediacja Francji w rozejmie altmarskim [w] Rozpr. PAU wydz. Hist. -Fil. S. II T. XLII, Kraków 1930 s. 77-78; A. Szelągowski, Walka o Bałtyk, wyd. II, Lwów 1921 - s. 220, 224-226 53. Instructia [...] Andrzeiowi [...] - druk: S. Kobierzycki, op. cit. s. 553-554 z datą 08.09 51. Ad Ordines Bohemiae [...] - druk: A. Moskach, op. cit. s. XXIV-XXV; A. Prochaska, op. cit. s. 190; A. Szelągowski, op. cit. s. 52 50. Responsum [Sigismundi III [...] - druk: A. Szelągowski, op. cit. s. 56; A. Prochaska, op. cit. s. 190 49. Ad Ordinibus Silesiae [...] - druk: A. Mosbach, op. cit. s. XXIV, 257-259; A. Szelągowski, op. cit. s. 56; A. Prochaska, op. cit. s. 189 46. Responsum Sac. Rae Mttis [...] - druk: A. Moskach, Miadomości [...] op. cit. s. 257-259; A. Prochaska, op. cit. s. 190 45. Ad Caesaream Mttem [...] - druk: A. Prochaska, op. cit. s. 184-185 44. A Sacra Cesarea [...] - druk: A. Prochaska, op. cit s. 184 42. Instructia posłowi Jeo [...] - druk: W. Dworzaczek, Akta sejmikowe wojowództw poznańskiego i kaliskiego [...] T. 1 [1572-1632], Cz. 2. [1616-1632], Poznań s. 53-54 41. Responsum Sac[rae] [...] - druk: A. Szelągowski, Sląsk i Polska wobec powstania czeskiego [...] Lwów 1904 s. 50-51; A. Prochaska, op. cit. s. 189 40. Literae Sacrae [...] - druk: Mosbach, Wiadomości do dziejów polskich, Wrocław s. XXIV; A. Prochaska, Hetman Stanisław Żółkiewski, Warszawa 1927 s. 184 39. Ad imperatorem Turcarum [...] - druk: Z. Abrahamowicz, op. cit. s. 240-241, Nr 250 z datą 07. 11. 1617 38. Przetłumaczenie listu od sultana [...] - druk: Z. Abrahamowicz, Katalog dokumentów tureckich [...] Warszawa 1959 - s. 241, nr 251 36. Iurament i oblig [...] - druk: S. Kobierzycki, Historia Vladislai Poloniae et Sueciae principis, Gdańsk 1655 s. 480-481; S. Ochmann, op. cit. s. 134-135 35. Respons JKM [Zygmunta III] [...] - druk: K. Radziwiłł [...] Sprawy wojenne i polityczne 1621-1632, Paryż 1859 s. 15-18 34. Ratihabitio contractus [...] - druk: K. Tyszkowski, Gustaw Adolf wobec Polski i Moskwy [1611-1616], Wrocław 1930 s. 24, 36 33. Responsum S. R. Mtis [Sigismundi III [...] - druk: Seraphim, Geschichte Liv-, Est-und Kurlands op. cit. s. 494 32. Praescriptum instructionis [...] druk: Seraphim, Baltische Geschichte op. cit. s. 230; Szelągowski, op. cit. s. 219, 228-229 29. Joanni Waiher [...] - druk: Sz. Starowolski, Sarmatiae bellatores [...], Kolonia 1631 s. 207; A. Szelągowski, Walka o Bałtyk [...]wyd. 2, Lwów 1921 s. 209-210, gdzie data poselstwa X 1617 28. Protestacia Xcia Wilhelma [...] - druk: Ochmann, op. cit. s. 196 14. Exemptio nobilitatis Curlandiae [...] - druk: Niemcewicz, op. cit. T. 3 s. 217 13. Respons Jeo Kro. Msczi [Zygmunta III [...] - druk: Ochmann. op. cit. s. 196 8. Copia listu do J. K. Msci [Zygmunta III [...] - druk: Seraphim, Geschichte Liv., Est-und Kurlands op. cit. T. 2 s. 494; Ochmann, op. cit. s. 133, 189-190, 259 4. Ducis Curlandiae Vilhelmi [...] - druk: E. Seraphim, Geschichte Liv. -Est-und Kurlands [...], Reval 1896 T. 2 s. 475-487 2. Responsum Ducis Friderici Eremiano Zalesky [...] - druk: Niemcewicz op. cit. s. 217; Ernst Seraphim, Baltische Geschichte in Grundriss [...] Reval 1908 s. 229; Ochmann op. cit. s. 133 1. [Propozycja JKM Zygmunta III [...] - druk: S. Ochmann, Sejmy z lat 1615-1616, Wrocław 1970 s. 158-160; Niemcewicz J. U., Dzieje panowania Zygmunta III Krakow 1860, T. 3 s. 55-57
  • 218. Puncta od woyska podane [...] - druk: W. Dworzaczek, op. cit. s. 133; [Jan Achacy Kmita], O Confaederacyey lwowskiey w roku 1622 vczynioney nauka, b. m. d.; A. Szelągowski, Walka o Bałtyk, Lwów 1921 s. 165-267; Studia i materiały do historii wojskowości [w:] Wojskowy Instytut Historyczny T. XI cz. 1 Warszawa 1965 s. 67-68; M. Lepecki, Pan Jakobus Sobieski, Warszawa 1970 s. 150-163 207. Ad Matthiam Imperatorem [...] - druk: Historia dyplomacji, op. cit. s. 31 206. Status causae negotii [...] - druk: Historia dyplomacji, op. cit. s. 20, 60 205. Ad Imperatorem Turcarum [...] - druk: Przeważna legacja Krzysztofa Zbaraskiego, op. cit. [w:] Dyplomaci w dawnych czasach s. 196 i n.; Historia dyplomacji, op. cit. s. 81-82 204. Instructia Venerabili Remigiano Koniecpolski [...] - druk: Historia dyplomacji, op. cit. s. 35 201. Ad [...] Ferdinandum II [...] - druk: A. Szelągowski, śląsk i Polska, op. cit. s. 205; Historia dyplomacji, op. cit. s. 80 200. Instructio [...] Achatio Grochowski [...] - druk: Naruszewicz A. [...] T. 2, op. cit. s. 172; J. Tretiak, Historia wojny chocimskiej, op. cit. s. 58-59; Historia dyplomacji polskiej, op. cit. s. 79 196. Respons Jeo K. Mci [Zygmunta III [...] - druk: H. Malewska, op. cit. s. 185-190 195. List od [...] woiewody Sendomirskiego [...] - druk: H. Malewska, Listy staropolskie z epoki Wazów, Warszawa 1959 s. 177-181, z datą 19. 12. 1620 193. Responsum Sacae R[egiae] M[aiesta]tis [...] - druk: A. Mosbach, Wiadomości, op. cit. s. XXXV 192. Ad Sac[ram] Regiam Maiestatem [...] - druk: Prochaska, op. cit. s. 224-226; Mosbach, Wiadomości, op. cit. s. XXXV 184. Ad Principem Auraniae Mauricium [...] - druk: Historia dyplomacji, op. cit. s. 79 183. Ad Electores Imperii [...] - druk: A. Szelągowski, śląsk i Polska, op. cit. s. 210 182. Ad Ducem Condeum [...] - druk: Historia dyplomacji polskiej, op. cit. s. 80 180. Ad Caesaream Maiestatem [...] - druk: Historia dyplomacji polskiej, op. cit. s. 79 179. Praescriptum legationis ad Ducem [...] - druk: Historia dyplomacji polskiej, op. cit. s. 79 177. Ad Magnae Britaniae Regem [...] - druk: Jerzy Ossoliński, Pamiętnik [1595-1621]. Opracowali Jan Kolasa i Jarema Maciszewski pod red. Wł. Czaplińskiego, Wrocław 1952 s. 118-130; Dyplomaci w dawnych czasach, op. cit. s. 184-195; zob. też L. Kubala, Jerzy Ossoliński, wyd. II, Warszawa 1924 s. 28-37 176. Praescriptum legationis [Petro Żeromski [...] - druk: Naruszewicz A., J. K. Chodkiewicz T. 2, Kraków 1858 s. 170-172; Historia dyplomacji polskiej, op. cit. s. 74-80 175. Ad Regem Catholicum [...] - druk: Historia dyplomacji, op. cit. s. 79-80 173. Praescriptum legationis ad [...] - druk: Tretiak, op. cit. s. 59-60; Historia dyplomacji, op. cit. T. 2 s. 34 171. Instructia ne seymik [...] - druk: Dworzaczek, op. cit. T. 1 cz. 2 s. 91-93, nr 230 169. Oratio legatorum [...] - druk: Prochaska, op. cit. s. 198, 224-226 164. Regestr tych vpominkow [...] - druk: Pamiętniki o wyprawie chocimskiej, op. cit. s. 161-162 163. Pacta pod Chocimem [...] - druk: Pamiętniki o wyprawie Chocimskiej r. 1621, Kraków 1853 s. 33-36; Tretiak, Historia, op. cit. s. 173-190 161. Relatia legaciey [...] - druk: Malewska, op. cit. s. 253-262 - fragment; Dyplomaci w dawnych czasach, op. cit. s. 199 160. Instructia taiemnieisza [...] - druk: Dyplomaci, op. cit. s. 198 159. Instructia [...] Chrzysztophowi [...] - druk: Piasecki, op. cit. s. 825-837; Dyplomaci, op. cit.; Historia dyplomacji, op. cit. jak wyżej 158. De Osmana [II] [...] - druk: Niemcewicz, Zbiór pamiętników, op. cit. T. 2 s. 300-340: Poselstwo xiącia Zabarskiego do Turek w R 1622; Dyplomaci w dawnych czasach [...] opr. A. Przybos i R. Zalewski, Kraków 1959 s. 196, 206; Historia dyplomacji, op. cit. s. 81-82 156. List od [...] Stanisława Suliszewskiego [...] - druk: Historia dyplomacji polskiey, op. cit. s. 81 155. List od wezyra [...] - druk: Tretiak, op. cit. s. 184-189; Historia dyplomacji, op. cit. s. 81 154. List do J. K. M. [...] - druk: Historia dyplomacji, op. cit s. 81 153. Instructia od [...] Zygmunta III [...] - druk: Historia dyplomacji, op. cit. T. 2 s. 86; PSB t. 23 s. 579 152. Instructia Jeo K. M. [Zygmunta III [...] - druk: Tretiak, Prochaska jak wyżej 151. A Regia M[aies]tate [...] - druk: Tretiak, op. cit. s. 30-31; Prochaska, op. cit. s. 178, 180; Z. Spieralski, Awantury mołdawskie, Warszawa 1967 s. 171; Historia dyplomacji, op. cit. s. 78-79 150. Exemplus faederis a [...] - druk: Prochaska, op. cit. s. 177 148. A Regia M[aies]tate [...] - druk: Prochaska, op. cit. s. 180 147. List przymirny od [...] - druk: Prochaska, op. cit. s. 180; Tretiak, Historia wojny chocimskiej [1621], wyd. nowe, Kraków 1921 s. 27-28, 30-31; Historia dyplomacji, op. cit. T. 2 s. 78 145. List cesarza tureckiego [...] - druk: A. Prochaska, op. cit. s. 180; Historia dyplomacji, op. cit. s. 78 141. Instructia [...] Zygmunta III [...] - druk: A. Prochaska, op. cit. s. 77 139. Copia listu do Kozakow [...] - druk: A. Prochaska, op. cit. s. 129-130 138. Od kaimakana do [...] - druk: Niemcewicz J. U., op. cit. T. 6 s. 49-51 137. Copia listu od cesarza [...] - druk: Niemcewicz J. U., op. cit. T. 6 s. 42-49; Historia dyplomacji polskiej [...] T. 2, Warszawa 1982 s. 78 136. Dla dostatecznieiszego [...] - druk: Niemcewicz J. U., op. cit. T. 6 s. 1-33 135. Copia kartki ręką [...] - druk: Niemcewicz J. U., op. cit. T. 6 s. 41 134. Copia postanowienia [...] - druk: Pisma, op. cit. s. 280-281; K. Milewski, Pamiątki, op. cit. s. 131-134 133. Copia postanowienia [...] - druk: Pisma, op. cit. s. 277-280; K. Milewski, Pamiątki historyczne krajowe, Warszawa 1848 s. 134-136 132. List od [...] woiewody [...] - druk: Pisma, op. cit. s. 281-287; Niemcewicz J. U., op. cit. s. 86-93 131. Respons KJM [...] - druk: Niemcewicz J. U., op. cit. s. 84-86 130. Puncta o ktorych [...] - druk: Niemcewicz J. U., op. cit. s. 76-84 129. Relatia co mu [...] - druk: Niemcewicz J. U., op. cit. s. 75 128. Copia listu od Skinder [...] - druk: Niemcewicz J. U., op. cit. s. 73-74 127. Copia listu od [...] - druk: Pisma, op. cit. s. 269-270; Niemcewicz J. U., op. cit. s. 71-73 126. Copia listu od [...] - druk: Pisma, op. cit. s. 267-269; Niemcewicz J. U., op. cit. s. 69-71 125. List od [...] hethmana koronnego [...] - druk: Pisma, op. cit. s. 266-267; Niemcewicz J. U., op. cit. s. 68 124. Copia listu od [...] - druk: Pisma, op. cit. s. 264-265; Niemcewicz J. U., op. cit. s. 66-68 123. Copia listu od Skinder [...] - druk: Pisma, op. cit. s. 265-266; Niemcewicz J. U., op. cit. s. 65-66 122. List od Skander [...] - druk: Pisma, op. cit. s. 264-265; Niemcewicz J. U., op. cit. s. 62-63 121. Drugi list od [...] - druk: Pisma, op. cit. s. 273-277 120. List [...] Stanisława Żółkiewskiego [...] - druk: Pisma, op. cit. s. 270-273 118. Copia listu od [...] - druk: A. Prochaska, op. cit. s. 175, przypis 53, gdzie cytowany fragment tego listu 115. Od Kaimakana [...] - druk: Z. Abrahamowicz, op. cit. s, 242-243, nr 252 114. Od Skinder Basse list do krola [...] - druk: Z. Abrahamowicz, Katalog dokumentów tureckich [...], Warszawa 1959 s. 240-241, nr 250 112. Zdanie [...] arcybiskupa [...] - druk: W. Dworzaczek, op. cit. s. 65-67, nr 211 110. Instructia posłom [...] - druk: W. Dworzaczek, op. cit. s. 57-63; nr 209 102. Ten był progress [...] - druk: A. Prochaska, op. cit. s. 165; Idem, Wrogowie hetmana Żółkiewskiego [w. ] Przeglądzie Powszechnym T. 172, Kraków 1926, nr. 514 s. 326-346 100. Votum [...] Jana Stanisława [...] - druk: A. Prochaska, op. cit. s. 164 99. Votum [...] Stanisława Żółkiewskiego [...] - druk: S. Kobierzycki, op. cit. s. 530; A. Prochaska, op. cit. s. 166 96. Dziękowanie [...] hethmanowi [...] - druk: A. Prochaska, op. cit. s. 165 95. Dnia 15 II. [...] - druk: Pisma Stanisława Żółkiewskiego [...] wyd. A. Bielowski, Lwów s. 301-311; Niemcewicz J. U., op. cit. s. 93-107 94. Mowa [...] Arcybiskupa Gnieźnienskiego [...] - druk: Akta sejmikowe, op. cit. s. 31-40 93. Copia listu od krolewica [...] - druk: Akta sejmikowe, op. cit. s. 29-31 92. Instructia posłom [...] - druk: Akta sejmikowe [...] wyd. W. Dworzaczek, op. cit. s. 15-21; Legacja dana Stanisławowi Zadorskiemu, sekretarzowi i posłowi królewskiemu na sejmik przedsejmowy woj. poznańskiego i kaliskiego w Srodzie 2 stycznia 1618 r. 84. Zygmunt III król Polski [...] - druk: Listy staropolskie z epoki Wazów op. Hanna Malewska, Warszawa 1959 s. 160-161 83. Responsum in Comitÿs [...] - druk: A. Prochaska, op. cit. s. 219-220 81. Instructio [...] Eremiano [...] - druk: A. Mosbach, Wiadomości, op. cit. s. XL 80. Ad milites Lissouianos [...] - druk: A. Mosbach, Wiadomości, op. cit. s. XXXVIII; Idem, Kilka kart, op. cit. s. 226
  • 348. Responsum Summi Pontificis [...] - druk: A. Theiner, op. cit. T. 3 s. 365-366, Nr 296 333. Ad Regem Daniae [...] - druk: Szelągowski, Walka o Bałtyk, op. cit. s. 253-261 328. Instructia na seymiki particularne [...] - druk: Akta sejmikowe, op. cit. T. 1 cz. 2 s. 131 nr 258: Legacja dana Janowi Grzymułtowskiemu, opatowi lędzkiemu, posłowi królewskiemu, na sejmik przedsejmowy województw poznańskiego i kaliskiego w Srodzie 13 grudnia 1622, z Warszawy 5 listopada 1622 326. Literae a S. R. Mtte [Sigismundo III [...] - druk: Historia dyplomacji polskiej, op. cit. T. 2 s. 82 325. [Uniwersał króla Zygmunta III [...] - druk: Abrahamowicz, op. cit. s. 246-249 nr 256; Historia dyplomacji polskiej, op. cit. T. 2 s. 81-82 324. Pacta przyniesione [...] - druk: Naruszewicz A., Żywot J. K. Chodkiewicza, Kraków 1848 T. 2 s. 272; Abrahamowicz, op. cit. s. 246-249; Historia dyplomacji polskiej, op. cit. T. 2 s. 81-83 322. List od cesarza tureckiego [...] - druk: Z. Abrahamowicz, Katalog dokumentów tureckich, op. cit. s. 254-255 o321. Respons na list Szahingiereia Gałgi [...] - druk: Baranowski, op. cit. s. 29-31 319. List od Jach Mud agi [...] - druk: Baranowski, op. cit. s. 24-28 318. List od Sahin Giereia [...] - druk: Gołębiowski, Szahin Girej i Kozacy, Bibl. Warsz. R. 1852, cz. II s. 18; zob. też B. Baranowski, op. cit. s. 29-35; Trzy relacje z polskich podróży na Wschód muzułmański w pierwszej połowie XVII wieku, oprac. Adam Walaszek, Kraków 1980 s. 17 317. Relatia [...] Grodzickiego [...] - druk: Historia dyplomacji polskiej, op. cit. T. 2 s. 82 312. Do [Krzysztofa] Serebkowicza [...] - druk: Historia dyplomacji polskiej, T. 2, op. cit. s. 82 305. Do chana tatarskiego [...] - druk: Baranowski, op. cit. s. 24; Historia dyplomacji polskiej, op. cit. T. 2 s. 85-86 304. Przepis listu cara krymskiego [...] - druk: B. Baranowski, Polska a Tatarszczyzna w latach 1624-1629, Łódź 1948 s. 24; Historia dyplomacji polskiej, op. cit. T. 2 s. 85-86 296. Copia listu od Baila Weneckiego [...] - druk: Dyplomaci w dawnych czasach, op. cit. s. 198 295. [Cedulla]. Druga de data [...] - druk: Historia dyplomacji polskiej, op. cit. s. 81-82 279. Ad Turcarum imperatorem [...] - druk: Niemcewicz J. U., Zbiór pamiętników historycznych, T. 2 Warszawa 1922 s. 300-340; zob. też Dyplomaci w dawnych czasach T. 2 op. cit. s. 196-206 277. Copia pact z carem tatarskim [...] - druk: Historia dyplomacji, op. cit. T. 2 s. 85 270. Instructia [...] Krzysztophowi Krauzowskiemu [...] - druk: M. Malinowski, A. Przeździecki, Kontrowersja szlach. Krzysztofa Krauzowskiego, komornika królewskiego, posłańca do ordy Bakczyseraju [...] T. 1, Wilno 1843 s. 107; Historia dyplomacji, op. cit. s. 85 265. Instructia [...] Mikołaiowi Stogniewowi [...] - druk: Dyplomaci w dawnych czasach [...], op. cit. s. 199 264. Za krolewicem Jeo Mcią Janem Olbrachtem [...] - druk: Piasecki, Chronica, op. cit. s. 438; Th. Treter, De episcopatu et episcopis Ecclesiae Varmiensis [...] Kraków 1685 s. 140-144; zob. też głosy przeciwne na sejmie: Niemcewicz J. U., Zbiór pamiętników [...] op. cit. T. 6 s. 403-420; Idem, Dzieje panowania [...], op. cit. T. 3 s. 228 263. [Jan Dymitr Solikowski [...] - druk: J. Czubek, op. cit. s. 560-565: Cum in convocatione Varsouiensi [...] w j. łac.; Wątpliwości w sprawie autorstwa tego tekstu zob.: E. Kotarski, op. cit. s. 105-107 262. [Jan Dymitr Solikowski [...] - druk: Jan Czubek, Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia [...] Kraków 1906 s. 552-559 w jęz. pol.; E. Kotarski, Publicystyka Jana Dymitra Solikowskiego, Toruń 1970 s. 95 ss, 111; M. Korolko, Klejnot swobodnego sumienia, Warszawa 1974 s. 147, III 259. Propositio in Synodo Dioecesiana [...] - druk: Sawicki, op. cit. s. 136-138 - w druku 15 wierszy mniej 258. [Carolo episcopo Vratislauiensi [...] - druk: Bujdecki, op. cit. s. 89 257. Carolo episcopo Vratislauiensi [...] - druk: Florian Bujdecki, Vita [...] Mathiae Lubienski [...], Kalisz 1752 s. 88-89 z datą 01.01. 1624 255. In Synodo Prouinciali Petricouiensi [...] - druk: P. Wł. Fabisz, Wiadomości o synodach prowincyonalnych i diecezjalnych gnieźnieńskich [...], Kępno 1861 s. 206-212; J. Sawicki, Concilia Poloniae. Źródła i studia krytyczne T. III. Synody diecezji łuckiej i ich statuty, Warszawa 1949 s. 30 ss. 254. Matthias Lubieński [...] - druk: J. Sawicki, Concilia Poloniae [...] T. IX, Wrocław 1957 s. 23 ss. 247. Nos Senatores Inclyti Regni Poloniae [...] - druk: Szelągowski, Walka, op. cit. s. 253-254; Lepecki, Pan Jacobus Sobieski, op. cit. s. 164-166 246. Nos Senatores Inclyti Regni Sueciae [...] - druk: Szelągowski, Walka o Bałtyk, op. cit. s. 253-254; Niemcewicz, Dzieje, op. cit. T. 3 s. 214-216 240. Electori Brandenburgico [...] - druk: Szelągowski, Walka o Bałtyk, op. cit. s. 247 239. Rigensibus [...] - druk: Piasecki, Chronica, op. cit. s. 413-414; Niemcewicz, Dzieje panowania, op. cit. T. 3 s. 222-223; Szelągowski, Walka o Bałtyk, op. cit. s. 257-260 226. Caesareae Maiestati [...] - druk: Historia dyplomacji, op. cit. T. 2 s. 80 224. Assecuracya [...] Senatorow [...] - druk: Szelągowski, śląsk i Polska op. cit. s. 227-228 219. Respons KJM [...] - druk: Dworzaczek op. cit. s. 133; A. Szelągowski, Śląsk i Polska wobec powstania czeskiego, Lwów 1904 s. 225

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  1
  @
  a pol a lat
 • 130
   0
   .
  a Akta do panowania Zygmunta III Wazy i Władysława IV (1615-1679).
 • 245
   0
   0
  a Acta cancellariatus anni 1616 usque ad 1643 in manuscriptis.
 • 250 a kop.
 • 260 c 17 w.
 • 300 a 1203 s. c 31x20 cm
 • 340 d Rkps e Półskórek brązowa, tektura w marmurek, 19 w.
 • 500 a Pismo wielu rąk staranne i czytelne; na k. ochr. notatki rkps; część dok. zawarta także w rkps BK 330 i BK 333
 • 500 a Rękopis BK 326 utrzymany jest w stanie dobrym, poddany konserwacji introligatorskiej.
 • 500 a Na końcu rękopisu kartki wlepione w czasie konserwacji z napisami ręką 17 w.: Bog wszechmogący prawdzywÿ i mocy; inna kartka: 1615-1625 Acta cancellariatus Anni 1616 vsque ad 1643!, ex manuscriptis. Ex Bibliotheca Imci [...] Do ciebie Panno pokornie wołamy, łzy wylewaiąc serdecznie wołamy, ratuy nas ratui niewinie poczęta Panienko święta.
 • 500 a s. 86, 102, 390-392, 464, 674, 676, 964, 1032, 1082, 1093-194 - wolne
 • 500 a Rękopis BK 326 zawiera materiały z czasów panowania Zygmunta III króla Polski z lat 1615-1624, w tym uniwersał Władysława IV z roku 1633 i jeden list prywatny z 1679 roku. Materiały te to kopie korespondencji z kancelarii wielkiej trzech kanclerzy: Feliksa Kryskiego 1613-1618, Stanisława Żółkiewskiego hetmana wielkiego koronnego i kanclerza 1618-1620 oraz Andrzeja Lipskiego 1620-1625. W korespondencji tej zawarte są relacje z wszystkich ważnych wydarzeń z tych lat. Korespondencja z królem Danii Chrystianem IV poparcie w zdobyciu tronu szwedzkiego (nr: 29-30, 55-57). W listach do króla Francji Ludwika XIII, do książąt i papieża Zygmunt III pochwala wprawdzie starania o stworzenie republiki chrześcijańskiej, sam jednak do niej przystąpić nie może, nie pozwala bowiem na to "nostrorum conditio Regnorum" (nr 31). Wyprawa Władysława na Moskwę, po której dużo sobie obiecywano, znajduje odbicie w korespondencji (nry: 34-36, 53-54, 66). Ożywiony ruch między cesarzem austriackim Maciejem II oraz książętami śląskimi a Zygmuntem III wywołał bunt protestantów w Czechach (nry 40-52, 58-59, 61, 67, 80-83). Ze spraw sejmowych rękopis BK 326 zawiera: Propozycję króla na sejmie walnym warszawskim z 1616 roku, krótki diariusz sejmu 1618: wota senatorów, rozdanie urzędów, deliberacje senatorów przed sejmem 1619 r. (nry 85-112). Niebezpieczeństwo turecko-tatarskie na Ukrainie, wyprawa hetmana Stanisława Żółkiewskiego spowodowały bardzo obfitą wymianę listów między hetmanem a Skinder Baszą, Dżanik Girejem, królem Zygmuntem III (nry 113-118, 120-164, 266, 270-279, 283, 303-329???). Po klęsce Stanisława Żółkiewskiego pod Cecorą w 1620 roku z kancelarii królewskiej wysyłana jest korespondencja do wszystkich nieomal krajów europejskich o stworzenie ligi antytureckiej, owoców jednak nie przyniosła żadnych (nry 175-202, 226-236, 251, 284-286). Zwycięski rozejm z Turkami pod Chocimem w 1621 roku spowodował również liczną wymianę listów, w których podkreśla się, że sukces ten został osiągnięty wyłącznie własnymi siłami. Ze względu na punktu sporne w tekstach rozejmu rękopis BK 326 zawiera dane z poselstw Krzysztofa Zbaraskiego, Łukasza Krzysztofa Serebkowica, Krzysztofa Kiełczewskiego wysłanych do Turcji celem uzgodnienia tekstów rozejmu (nry 323-325). Radość z rozejmu pod Chocimem została zmącona napadem Gustawa na Inflanty, stąd skarga króla do papieża i królów chrześcijańskich na podstępne postępowanie Szwedów (nry 332-334), a także do wielu miast morskich, by nie udzielały Szwedom pomocy (nr 338). Poruszone są również sprawy pruskie: jak bicie bardzo złej monety, chwalenie w kazaniach Gustawa szwedzkiego, wprowadzanie obcych wojsk, zakaz nakładania na ludność kontrybucji, wprowadzanie wbrew zakazowi kalwinizmu, prześladowanie marszałka Kreutzena (nry 339-342). Teksty odrębne do zawartości rękopisu to Impugnatio libertatis religionis oraz Impugnatio altera; są prawdopodobnie autorstwa Jana Dymitra Solikowskiego. Czas powstania tych tekstów ok. 1573 roku.
 • 520 a 1. Propozycja JKM Zygmunta III na sejmie walnym warszawskim 1616 r. przez JMP kanclerza koronnego Feliksa Kryskiego]" k. 1-17 NB: Brak początku. Całość zob. BK 324" k. 210v-216v
 • 520 a 2. "Responsum Ducis Friderici Eremiano Zalesky Sacrae Regiae Magestatis [Sigismundi III] secretario. Datum in praedio Nuntano, 11. 12. 1615" k. 19-21 Sprawa zamordowania z polecenia księcia Wilhelma przywódców opozycji szlacheckiej braci Nolde na sejmiku prowincjonalnym w Mitawie oraz protest przeciwko aresztowaniu zabójców: "Rem enim esse contrariam pactis subiectionis et inuestituris Ducalibus [...]"
 • 520 a 3. "Exemplum literarum Ducis Curlandiae Friderici ad secretarium Regni Maiorem [Jacobum Łempicki abbatem Lubinensem]. In predio Baldunenesi 12 Nouembris Anno 1615 s. 21-24 Król mimo listu bardzo rozgniewany, obszerne usprawiedliwienie siebie i brata księcia Wilhelma z powodu dokonanej zbrodni
 • 520 a 4. "Ducis Curlandiae Vilhelmi ad eundem [Jacobum Łempicki], Goldinga 9. 12. 1615 s. 24-27 Doszło ich rąk anonimowe pismo oskarżające obu książąt o morderstwo braci Nolde; obszerne usprawiedliwienie siebie. Przebieg walki między szlachtą a książętami Kurlandii
 • 520 a 5. "Copia literarum eiusdem [Ducis Curlandiae Vilhelmi] ad Sacram Regiam Magestatem [Sigismundum III]", b.d. Goldinga ok.09. 12. 1615] s. 28-33 Tłumaczenie się przed królem z zarzucanej mu zbrodni
 • 520 a 6. "Copia literarum Ducis Friderici ad secretarium Regni maiorem [Jacobus Łempicki], Mitawa 14. 12. 1615 s. 33-34 Nie wątpi, że udowodnił królowi swoją niewinność w sprawie zabójstwa braci Nolde. Dziwi go jednak, że w wyznaczonej komisji jako sędziowie wyznaczeni są notoryczni jego wrogowie. Sekretarz Eremian Zaleski z rozkazu króla kilku z jego doradców i poddanych nakazał aresztować
 • 520 a 7. "Responsum secretarii Maioris Regni [Jacobi Łempicki] Duci Friderico, Warszawa 16.01. 1616 s. 34-35 Komisji odwołać już nie można, a co do jakiegoś wojska, które miałoby wkroczyć do Kurlandii, nic nie wie
 • 520 a 8. "Copia listu do J. K. Msci [Zygmunta III] od Commissarzow kurlandzkich, Mitawa 27.01. 1616 s. 35-37 O złym przyjęciu komisarzy ze strony książąt, czekało na nich około tysiąca wojska, nie chciano udzielić im kwater, "na ostatek pozwolił, abyśmy scrutinium o zamordowanie panow Nolde czynili [...]"
 • 520 a 9. "Od tychże Commissarzow do Je. K. Msci [Zygmunta III], Mitawa 31.01. 1616 s. 37-42 Komisja rozpoczęła działać 28.01. Przysięgał Fryderyk, doradcy i dworzanie, że są niewinni. Wilhelm przysłał odpowiedź listowną, którą przesyłają."Nie chce, aby Commissia pro legitima była uznana y the cadauera, aby były propinquis wrocone [...]"
 • 520 a 10. "Literae commissariorum ad Ducem Curlandiae Vilhelmum, Mitawa 20.01. 1616 s. 42-43 Domagają się, aby w ich osobach uszanowany był majestat królewski, żądają też rozpuszczenia wojska znajdującego się w pobliżu, przyszli bowiem na rozmowy pokojowe
 • 520 a 11. "Responsum eiusdem [Vilhelmi commissariis Regiis]", b.d. 1616] s. 43-49 Zdziwiony jest powołaniem komisji na życzenie wrogów ojczyzny i spokoju. Sprzeciwia się to wszelkim umowom z królami polskimi."Cadauera quippe rite sepulta e terra erui et denuo sepeliri lex vetat [...]". Zaprzecza swego udziału w zbrodni
 • 520 a 12. "Relatia y protestatia Generałowa [Zygmunta Maczuka woźnego K. J. M. ziemie zmudzkiei 1616.01. 28] s. 49-53 Zeznaje jako uczestnik delegacji wysłanej z listami przez komisarzy królewskich do Wilhelma księcia kurlandzkiego i jakie spotkały ich w tej drodze przygody
 • 520 a 13. "Respons Jeo Kro. Msczi [Zygmunta III] panom commissarzom kurlandzkim, Warszawa 17.02. 1616 s. 53-55 Król dziękuje za godne sprawowanie tej funkcji, poleca Fryderykowi rozwiązać wojsko, a jeśli książę Wilhelm nie chce poddać się komisji, działać przeciw niemu "in contumaciam".
 • 520 a 14. "Exemptio nobilitatis Curlandiae et Semigaliae a iurisdictione principum [Friderici et Vilhelmi]. Actum b. m. d. [Warszawa ok. 17.02. 1616] s. 55-57
 • 520 a Sejmy i sejmiki z lat: 1617-1621; religia i organizacja kościoła; sprawy Wołoszczyzny, Turcji, Węgier, Inflant, Szwecji, śląska, Czech; instrukcje poselskie, listy, diariusze
 • 520 a 32. "Praescriptum instructionis senatoribus incliti Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae et G[ene]rosis D[omi]nis Conciuibus suis die Mensis Anno Dni 1618 datum, Varsauiae s. 104-107 [13 podpisów]
 • 520 a 33. "Responsum S. R. Mtis [Sigismundi III] Duci Curlandiae [Friderico] Varsauiae in Comitiis Generalibus d. XXVI Anni 1618 datum s. 107-109
 • 520 a 34. "Ratihabitio contractus induciarum cum Plescouiensibus Moschis, Warszawa Bartholomeo Ważyński, succamerario Derpatensi, Gothardo Joanni a Tizenhauzen, capitaneo Mariaeburgensi, Guathero Pletenberg capitaneo Novogrodensi nec non Ciuitatis Digensis et Derpensis [...] nobis dilectis, Warszawa b. d., ok. 1616] s. 109-110
 • 520 a 35. "Respons JKM [Zygmunta III] hetmanowi polnemu WXL dany na puncta od niego podane, b. m. [Warszawa 1621?] s. 111-114
 • 520 a 36. "Iurament i oblig Commissarzow moskiewskich przy krolewiczu Jeo Mci [Władysławie] będących, Warszawa 04.06. 1616. Podpisani: Laurentius [Gembicki archiepiscopus Gnesnensis], Felix Kriski in Drobnin cancellarium Regni M[agnus], Leo Sapieha cancellarius MDL, Jakub Sczwinski marszek [???] poselski
 • 520 a 37. "Ad Sacram Caesaream Maiestatem [Mathiam II Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa ok 1618] s. 117-118 Spór Jerzego Kochtyckiego z biskupem krakowskim o granice dóbr biskupich na śląsku. Ustaleń komisji pod Andrzejem Lipskim biskupem łuckim i podkanclerzem koronnym Kochtycki nie chce przyjąć
 • 520 a 38. "Przetłumaczenie listu od sultana hetmana tureckiego [Osmana II] do krola Jeo Mci [Zygmunta III], Konstatynopol 07.03. 1618 s. 118-120
 • 520 a 39. "Ad imperatorem Turcarum [Osmanum II Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa 24.06. 1618 s. 120-123 Przesyła gratulacje z okazji objęcia tronu, wysyła posła Mikołaja Koryckiego, który ma omówić wycofanie wojsk tureckich pod Skinber Baszą z pogranicza polskiego
 • 520 a 40. "Literae Sacrae Caesarae Mttis [Mathiae II] ad Sac[ram] Reg[iam Mttem] Sigismundum III, Wiedeń 09.06. 1618 s. 123-125 Bunt protestantów w Czechach, nie przepuszczać przez granice polskie żadnych dla nich posiłków
 • 520 a 41. "Responsum Sac[rae] R[egi]ae Mttis [Sigismundi III [...] Romanorum Imperatori [Mathiae II], Warszawa 06.07. 1618 s. 126-127 Wyrazy współczucia i zawiadomienie o publicznym zakazie w całym królestwie wyprowadzania jakichkolwiek wojsk do Czech
 • 520 a 42. "Instructia posłowi Feo K. M. [Zygmunta III] Casprowi Kozielskiemu gnieźnieńskiemu y łowickiemu canonicowi secretarzowi JKM na sejmik Sredzki na dzien XXX miesiąca lipca Roku Panskiego 1618 dana s. 126-130
 • 520 a 43. "Praescriptum legationis [...] Andeae[???] Przyiemski Curiae Sac. Rae Mttis [Sigismundi III] marschalco Bigostiensi praefecto ad [...] Ferdinandum Hungariae et Bohemiae Regem die XXV Mensis July Ao 1618 Varsauiae datum s. 130-132 Tymczasowe poselstwo z życzeniami z okazji objęcia tronu czeskiego, z powodu choroby nie mógł przybyć w imieniu króla Krzysztof Zbaraski
 • 520 a 44. "A Sacra Cesarea Mtte [Mathiae II Sigismundo Regni Poloniae], Wiedeń 16.07. 1618 s. 132-133 Powołując się na list z 09.06. 1618 [zob. nr 40] o buntach w Czechach w imię obrony religii i ocalenia Rzeczypospolitej prosi o możliwie największą pomoc
 • 520 a 45. "Ad Caesaream Mttem [Mathiam II Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa 12.08. 1618 s. 135-137 Ze względu na ciągłe napady Tatarów i zagrożenie tureckie w niczym nie może udzielić pomocy
 • 520 a 46. "Responsum Sac. Rae Mttis [Sigismundi III] Ordinibus Silesiae, Warszawa 16.08. 1618 s. 137-138 Stany śląskie winny uważać, by nie pogrążyć śląska w wielkich niebezpieczeństwach. Polska gromadzi wojska nie na uciskanie sąsiadów, ale na obronę przed napadami barbarzyńców
 • 520 a 47. "A Sacra Caesarea Mtte [Mathia II Sigismundo III Regi Poloniae] Wiedeń 23 [VIII] 1618 s. 138-139 Bunty się wzmagają, dochodzą wieści, że na Sląsku i w innych prowincjach zaciąga się i uzbraja wojsko, z nadzieją, że pośpieszą cesarzowi na pomoc
 • 520 a 48. "Responsum Scarae Caesareae Maiestati [Mathiae II Sigismundus III], Warszawa 26.08. 1618 s. 139-140 Jest pewien, że wojska śląskie pośpieszą cesarzowi na pomoc
 • 520 a 49. "Ab Ordinibus Silesiae [Sigismundo III Regi Poloniae], Wrocław 27.08. 1618 s. 140-141
 • 520 a 50. "Responsum [Sigismundi III Regis Poloniae] Ordinibus Silesiae, Warszawa 14.09. 1618 s. 141-142 Polska w niczym nie zagraża śląskowi
 • 520 a 51. "Ad Ordines Bohemiae [Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa 18.09. 1618 s. 143-144 Wzywa stany, aby odstąpiły od zbrojnych wystąpień i poddały się łaskawości cesarskiej
 • 520 a 52. "A Sacra Caesarea Mtte [Mathia II ad Sigismundum III Regem Poloniae], Wiedeń 12.08. 1618 s. 144-146 Gdy nie pomogły ojcowskie napomnienia, zmuszony był użyć wojska i takich środków, które były konieczne dla bezpieczeństwa królestwa
 • 520 a 15. "Ad ducem Curlandiae Fridericum [Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa II 1616] s. 57 Skargi szlachty kurlandzkiej na gwałty księcia Wilhelma, komisarze mają go upomnieć o należnej królowi wierności, o zaprzestanie gnębienia poddanych i niszczenia ich dóbr
 • 520 a 16. "Ad Piltinenses [Sigismundus III Rex Poloniae]. Datum b. m. d. [1616] s. 57-58 Poleca czujność, aby książę Wilhelm nie wpuszczał na ten obszar żadnych obcych wojsk
 • 520 a 17. "Ad Nobiles Curlandiae [Sigismundus III Rex Poloniae]. Datum b. m. d. [1616] s. 58-59 Żądanie króla, aby w niczym nie wspomagali Wilhelma w gnębieniu poddanych
 • 520 a 18. "List od Commissarzow kurlandzkich do krolia Jeo Msczi [Zygmunta III], Ryga 15.02. 1616 s. 59-61 Sprawozdanie z prac nad wykryciem zabójców braci Nolde, zapewnienie poddanym bezpieczeństwa przed gwałtami Wilhelma i Wolmara Farensbacha, szczególnie dla zwolnionych z posłuszeństwa
 • 520 a 19. "Responsum legatis Ducis Curlandiae Vilhelmi [a commissariis Regis Poloniae Sigismundi III], Mitawa 03.02. 1616 s. 61-66 Wyliczenie wszystkich zarzutów przeciw zbrodniczej działalności Wilhelma z udziałem w zabójstwie braci Nolde
 • 520 a 20. "Scriptum a Duce Friderico in vim reponsi porrectum [commissariis Regiis], Mitawa 27.01. 1616 s. 66-68 Komisja nie została powołana przez sejm, co sprzeciwia się prawom i jurysdykcji książęcej oraz umowa ze szlachtą
 • 520 a 21. "Aliud scriptum [ducis Friderici commissariis Regiis], Mitawa 31.01. 1616 s. 68-69 Krytyka grawaminów z woli króla nałożonych przez komisarzy
 • 520 a 22. "Responsum commissariorum legatis eiusdem Ducis [Friderici], Mitawa 09.02. 1616 s. 69-71 Komisja ma na celu nie tylko wyjaśnienie morderstwa braci Nolde, ale także ma zbadać zarzuty o łamaniu praw królewskich i szlacheckich
 • 520 a 23. "Listh od Commissarzow do krolia J. M. [Zygmunta III], Mitawa 24.02. 1616 s. 71-73 Mimo sprzeciwu magistratu Rygi odbyli sąd na Gunterem Kastnerem, "który iesth obwiniony do complicitate caedis Noldianorum [...]" Wrócili do Mitawy i przesłuchują "grawamina" szlachty przeciw książętom
 • 520 a 24. "Scriptum a duce Vilhelmo commissariis oblatum, Frombork 01.02. 1616 s. 73-76 Prostest przeciwko powołaniu komisji niezgodnemu z prawem i konstytucjami królestwa
 • 520 a 25. "List od Commissarzow do krolia Jeo Msczi [Zygmunta III], w Gręzach na granicy Poltenskiei 04.03. 1616 s. 76-79 Fryderyk bez brata Wilhelma nie chce odpowiadać na grawamina, dano im więc 12 tygodni na stawienie się przed królem. Wilhelm wciąż oporny, zwolnili szlachtę od jego jurysdykcji
 • 520 a 26. "Responsio D[omi]norum Commissariorum in Curlandia ad legationem [...] principis Friderici, Mitawa 28.02. 1616 s. 79-81 Ponieważ książę Fryderyk okazał się komisji powolny, przywraca mu się jurysdykcję na Curlandię pod wyliczonymi warunkami
 • 520 a 27. "Protestacia Xcia Wilhelma ostatnia na rozieznym, b. m. d. 29.02. [1616] s. 81-83 [...] commissarios potestatem plus quam Regiam sibi arrogare, et quod ipse Rex sibi non tribuit, uel arroget iura [...] Principum Ducalia [...]
 • 520 a 28. "Conclusio Commissionis per D[omi]nos Commissarios, Mitawa 26.02. 1616 s. 83-85
 • 520 a 29. "Joanni Waither [Weiher] Palatino Culmensi ad Fridericus [Christianum IV] Daniae Regem praescripta legatio Anno 1616 s. 87-99 W sprawie poparcia króla Zygmunta III w walce o dziedziczny tron szwedzki
 • 520 a 30. "Ad regem Daniae [Christianum IV Sigismundus III Rex Poloniae] b. m. d. [Warszawa ok. 1616] s. 99-101 Przyjmuje radę niewszczynania wojny, zastanawia się jednak, czy mają sens rozmowy pokojowe z tak perfidnym wrogiem jak Gustaw Adolf
 • 520 a 31. "Ad Regen Galliarum [Ludovicum XIII Sigismundus III], Warszawa 18.04. 1618 s. 103-104 Pochwala starania książąt i króla z zachęty papieża na rzecz Republiki Chrześcijańskiej, sam król chętnie by się do tego przyczynił "nisi ea N[ost]ra Regnorumque nostrorum esset conditio, vt cum vndique hostibus Christiani nominis circumsepti sumus, descendere statim aperte in causam Nobis non expediat [...]"
 • 520 a Sejmy i sejmiki z lat: 1617-1621; religia i organizacja kościoła; sprawy Wołoszczyzny, Turcji, Węgier, Inflant, Szwecji, śląska, Czech; instrukcje poselskie, listy, diariusze
 • 520 a 53. "Instructia [...] Andrzeiowi Szołdrskiemu secretarzowi JKM [Zygmunta III] od nas Commissarzow do ziemie Moskiewskiey przy krolewicu Jeo Mci [Władysławie] od Rzeczypospolitey y krola naznaczonych, do krola J. M. dana w obozie pod Możeiskiem dnia siodmego miesiąca sierpnia Roku Panskiego 1618. Podp.: Konstanty Plichta castellan sochaczewski, Piotr z Bnina Opaliński, Baltazar Strawinski starosta mozyrski, Jakub Sobieski s. 146-150
 • 520 a 54. "Respons krola Jeo Msci [Zygmunta III] Ich Mciom PP. Commissarzom w Moskwie przy krolewicu [...] Władysławie] będącym [...] Andrzeiowi Szołdrskiemu dany, Warszawa IX 1618 s. 150-154
 • 520 a 55. "Instructio a comite [Michaele Adolpho] Altheimio Joanni Maier ad S. R. Mttem [Sigismundum III] data", b.d. 1620/1621?] s. 154-155
 • 520 a 56. "Puncta Dni Comitis [Michaelis Adolphi] ad Altheim praefecto militum Joanni Maiero demandata de quibus cum Mtte Regia [Sigismundo III] secreto colloqui debet", b.d. ok. 1620/1621] s. 155
 • 520 a 57. "Responsum Sac. Rae Mttis [Sigismundi III] ad literas comitis [Michaelis Adolphi] Altheim", b.d. 1620/1621?] s. 156-157 Czas wiosenny, sposobny do wojny, minął, a nic nie słychać o zebraniu pieniędzy, floty wojennej i innego sprzętu wojennego
 • 520 a 58. "A statibus Regni Bohemiae [Sigismundo III Regi Poloniae], Praga 03. 10. 1618 s. 157-161 Odpowiedź na list króla z 18.09. 1618. Tłumaczą się z posądzeń o zdradę cesarza
 • 520 a 59. "Ad sacram Caesaream Mttem [Mathiam II Sigismunus III Rex Poloniae], Warszawa 15. 10. 1618 s. 161-162 Podaje cesarzowi treść listu stanów czeskich, które proszą króla o pośrednictwo u cesarza
 • 520 a 60. "Instructia [...] Piotrowi Ozdze staroście trębowelskiemu posłowi wielkiemu do Turek dana w Warszawie dnia XIX miesiąca października Roku Pańskiego 1618 s. 163-168
 • 520 a 61. "Responsum S. R. Mttis Poloniae et Sueciae [Sigismundi III [...] Petro Fuchs consiliario legato Sac. Caes. Mttis [Mathiae II] Varsaviae die Mensis Decembris Anno Dni MDCXVIII datum s. 169-171 Toczy się krwawa wojna na Podolu, Wołyniu, Pokuciu z Tatarami i Turkami, w Inflantach i z Moskwą, król nie może więc udzielić pomocy cesarzowi
 • 520 a 62. "Literae Holandiae Statuum ad Bohemos", b.d. 1618] s. 172-173 Pochwała poczynań stanów czeskich
 • 520 a 63. "A rege Britaniae [Jacobo I] ad Regiam Mttem [Sigismundum III], Westminster XII 1618 s. 173-175 W obronie książąt kurlandzkich pozbawionych lenna
 • 520 a 64. "Instructio Sac. Rae Mttis [Sigismundi III [...] Jacobo Sczepanski succamerario Culmensi, Mirachouiensi, Graudentinensi capitaneo, data Gedanum Mensis Julÿ Anno Dni 1619 s. 175-178 O ustalenie prawdziwej monety i niedopuszczanie fałszywej przez obce statki
 • 520 a 65. "Responsum Sac. Rae Mttis [Sigismundi III [...] Jacobo Sczepanski [...] a [...] Senatu Gedanensi datum die 20 Mensis Augusti Anno 1619 s. 178-181 Fałszywa moneta przynosi straty w cłach, co odczuć musi skarb państwa i mieszkańcy królestwa
 • 520 a 66. "Zygmunt III [...] król Polski Wielgie Xiąże Litewskie [...] Instructia Commissarzom na ordinacyą smolenską y innycg zamkow od Moskwy recuperowanych od nas zesłanym [...] Constantemu z Holowczyna Rapałowskiemu [Rafałowskiemu] castellanowi mścisławskiemu, Alexandrowi Corwinowi Gosiewskiemu referendarzowi y pisarzowi WXL, dankowskiemu, przewalskiemu staroście, Xu Andrzeiowi Szołdrskiemu gnieźninskiemu, kruswickiemu proboszczowi, canonicowi krakowskiemu, sekretarzowi [...] Alexandrowi Sapieże orszanskiemu, Balthazarowi Strawinskiemu mozerskiemu starostom, Janowi Jssaykowskiemu podkomorzemu oszmianskiemu, pisarzowi skarbowemu WXL, Janowi Korszakowi z Holubicz chorążemu połockiemu, Woyciechowi Glembockiemu, Janowy Zołynskiemu, Janowi Hrydzicowi sekretarzom naszym dana w Warszawie dnia miesiąca Roku Pańskiego MDCXIX s. 181-189 Zarządzenie w sprawie spisania wszystkich zdobyczy w zamkach i zagospodarowania ziemi
 • 520 a 67. "Ab archiduce Carolo [archiepiscopo Vratislaviensi] ad archiepiscopum Gnesnensem" Laurentium Gembicki, Nysa 14.08. 1619 s. 189-192
 • 520 a 68. "Responsum [archiepiscopi Gnesnensis Laurentii Gembicki] ad literas Caroli archiepiscopi Vratislaviensis, Datum" b. m. d. [1619] s. 192-193 Zachwala przerwaną łączność z kościołem fundowanym przez Mieszka, co pozwoli mu zasłużyć się wobec własnego kościoła
 • 520 a 69. "Ad archiducem Leopoldum" episcopum Passauiensem Sigismundus III Rex Poloniae, b. m. d. Warszawa 1619 s. 193-194 Gratulacje z okazji wyboru Ferdynanda na cesarza - 18.08. 1619
 • 520 a 70. "Ad Silesios" Sigismundus III Rex Poloniae, 18. 10. 1619 s. 194-1970
 • 520 a 71. "Instructio [...] Remigio Zaleski ad ducem Brigensem [Joannem Christianum] data Varsauiae d. 18 Anni 1619" s. 197-201
 • 520 a 72. "Ad comitem [Georgium Drugieth] de Homonea", Warszawa 19. 10. 1619 s. 201-203
 • 520 a 73. "Instructia od [...] Zygmunta III [...] Florianowi] Oleszkowi woyskiemu włodzimirskiemu sekretarzowi a posłowi naszemu wielkiemu do Dzianbeg Giereia cara prekopskiego dana w Warszawie dnia 25 Mca października Roku 1619" s. 203-210
 • 520 a 74. "A Bohemis" Sigismundo III Regi Poloniae, Praga 19. 11. 1619 s. 210-211 75. "Ad Status et Ordines Hungariae" Sigismundus III Rex Poloniae Warszawa 30. 12. 1619 s. 211-216
 • 520 a 76. "Instructio [...] Stanislai Zadorski secretario S. R. M. [Sigismundi III] ad Status Ordinesque Hungariae", b.d. Warszawa 30. 12. 1619 s. 216-219 wysłana razem z pismem do Stanów [nr 75] na poselstwo Akkaja
 • 520 a 77. "A Friderico [V] aemulo Regni Bohemiae" Sigismundo III Regi Poloniae, Bruna [Brno] 10.02. 1620 s. 219-221 Wnosi skargę na wtargnięcie przez Śląsk do Moraw znacznych oddziałów polskich, do czego prowincja ta nie dała żadnego powodu
 • 520 a 78. "A Friderico [V] Intruso Rege Bohemiae" Sigismundo III Regi Poloniae, Praga 04. 11. 1619 s. 221-222 Donosi o swoim wyborze na króla Czech
 • 520 a 79. "Instructio ad [...] Regni Hungariae incolas Statusque et Ordines Vniuersos Bistricae in Generalibus Comitys congregatos [...] Nicolao Firley de Dambrowica castellano Woynicensi et capitaneo Lublinensi legato S. R. M. [Sigismundi III] data Varsauiae die 2 Mensis May Anno 1620" s. 222-229
 • 520 a 80. "Ad milites Lissouianos Carolus" archiepiscopus Vratislaviensis, Warszawa 20. 12. 1619 s. 229-230
 • 520 a 81. "Instructio [...] Eremiano Zaleski Sac. Reg. Mttis [Sigismundi III] secretario ad [...] Joannem Christianum Lipnicensem et Brigensem in Silesia Ducem ac Superioris et Inferioris Silesiae praefectum Generalem, data Varsauiae die 23 Mensis Julÿ Anno Dni 1620" s. 230-234
 • 520 a 82. "Responsum ab eodem Duce [Joanne Christiano] ad Sac. R. Mttem [Sigismundum III]", Wrocław 01.08. 1620 s. 235 Odpowiedź zdawkowa
 • 520 a 83. "Responsum in Comitÿs Hungaricis [...] Nicolao Firleÿ castellano Voinicensi Sac. Regiae Mttis [Sigismundi III] legato datum", b.d. Warszawa 02.05. 1620 s. 236-238 "Deliberatoriae przed seimem Ai 1618 do Ich Mci PP Senatorow rozesłane"
 • 520 a 84. Zygmunt III król Polski do Wawrzyńca Gembickiego arcybiskupa gnieźnieńskiego, Warszawa 05.09. 1617 s. 239-240 Responsa na deliberatorias od Ich Mci PP. Senatorow
 • 520 a 85. "Od [...] Arcybiskupa Gneznenskiego" Wawrzyńca Gembickiego, Łowicz 06. 10. 1617 s. 240-241 Chwali króla "[...] vpatruisz wczas tempestates et fluctus ktoreby strzesz Boże mogły ią demergere [...]"
 • 520 a 86. "Od [...] biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego, Kielce 07. 10. 1617 s. 242 Ojczyznę podtrzymują dwie rzeczy "[...] czuinosc y pilne o niej staranie a pobozne życie y gorąca ku Panu Bogu miłość WKM [...]"
 • 520 a 87. "Od [...] biskupa chełminskiego Jana Kuczborskiego, Toruń 10. 10. 1617 s. 242-244 "Dogadzać pewnie raczysz nie pomału WKM Pan nasz Mciwy potrzebom ninieiszym Rzeptei kazawszy rozesłać seimowe deliberationes [...]"
 • 520 a 88. "Od [...] pana krakowskiego Janusza Ostrogskiego kasztelana krakowskiego, Ćmielow 05. 10. 1617 s. 244-245 "[...] iest pewnie o czym radzić, iest na co seimy składać. Ale w tak rozroznionych animuszach iest się też na co rozmyslać [...]"
 • 520 a 89. "Od [...] wdy krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego, Kraków 07. 10. 1617 s. 246-247 "[...] Zkąd też zwłaszcza, iesliby czego nie dostawało, vroscie materia propositiei na seimiki, to iest o gruntownym też tam Vkrainy od pogan uspokoienie [...]"
 • 520 a 90. "Od [...] wdy sendomirskiego [Jana Zbigniewa] Ossolinskiego, Klimontowice 05. 10. 1617 s. 248-249 "[...] Radzić o teraznieiszych tak wielgich niebespieczenstwach oyczyzny naszei y onym zabiegać, że WKM Pan moi Mciwy chcieć raczys bardzo dobrze WKM czynisz [...]"
 • 520 a 91. "Od [...] wdy łęczyckiego Adama Sandziwoja Czarnkowskiego, Piotrków 22. 10. 1617 s. 248-249 "[...] Vniżenie WKM [...] dziękuję za to obmysliwanie, ktore czynić raczysz w tych niebespieczenstwach koronnych [...]"
 • 520 a 92. "Instructia posłom [...] Zygmunta III] na seimiki powiatowe pro die 1 Januarÿ przed seimem walnym warszawskim dana [13. II-III 1618] s. 249-261
 • 520 a 93. "Copia list od krolewica [...] Władysława] na też seimiki", b.d. 1617] s. 262-266
 • 520 a 94. "Mowa [...] Arcybiskupa Gnieźnienskiego Laurentii Gembicki na seimiku sredzkim d. 2 Januarii Anni 1618 s. 267-286 [Diariusz sejmu walnego warszawskiego 13 II-III 1618]
 • 520 a 95. "Dnia 15 II. |Relatia [...] Stanisława Żółkiewskiego woiewody na tenczas kiiowskiego, hetmana wielgiego koronnego rzeczy vkrainnych s. 287-296
 • 520 a 96. "Dziękowanie [...] hethmanowi [Stanisławowi Żółkiewskiemu] od krola Jego Mosci [Zygmunta III]", b.d. Warszawa 15.02. 1618] s. 297-299
 • 520 a 97. "Dnia 16-21. II. |Votum [...] Marcina Szyszkowskiego biskupa krakowskiego. I. Leges contemnimus, II. Facienda non incipimus. III. Coepta non perficimus. IV. Celeritatem non habemus s. 301-313
 • 520 a 98. "Votum [...] Eustachego Wołowicza biskupa wilenskiego y podkanclerzego Lithewskiego s. 314-321 Do propozytiej WKM mowiąc pięciorakie w niei iest nam od WKM przełożone niebespieczenstwo: tureckie, tatarskie, moskiewskie, kozackie ÿ inflanckie
 • 520 a 99. "Votum [...] Stanisława Zołkiewskiego na ten czas woiewody kiiowskiego, hethmana wielgiego koronnego in citato sensu s. 322-329
 • 520 a 100. "Votum [...] Jana Stanisława] Sapiehi marszałka nadwornego lithewskiego s. 331-335
 • 520 a 101. Czynności sejmu w dniach 06.03-27.03. 1618] s. 335-340 Rozdawanie urzędów, zakończenie sejmu
 • 520 a 102. "Ten był progress y zawarcie seimu [1618], na ktorym są y criminalne nawięcej białych głow o mordy męzow y krewnych były s. 340-347 Paszkwil na rozdawanie wakansów, szczególnie przeciw kanclerstwu Żółkiewskiego i podkanclerstwu Andrzeja Lipskiego z wyliczeniem osób godniejszych tych stanowisk Deliberatoriae przed sejmem A[nn]i 1619 do Ich Mci PP Senatorow rozesłane
 • 520 a 103. Król Zygmunt III do arcybiskupa gnieźnieńskiego Wawrzyńca Gembickiego, b. m. d. Warszawa 1618] s. 349-350 Konieczność zwołania sejmu dla zażegnanie niebezpieczeństwa tatarskiego i tureckiego, a także "Ziemia inflancka żadnego nie ma vbespieczenia [...]"
 • 520 a 104. "Respons [...] arcybiskupa Gnieznienskiego [Wawrzyńca Gembickiego], Żnin 13. 10. 1618 s. 350-351 Nie zdziwi to nikogo, że król "nie czekaiąc czasu zwykłego o prędkim seimie myślic raczysz, zagraża bowiem nawała tatarsko-turecka [...]
 • 520 a 105. "Od [...] biskupa krakowskiego [Marcina Szyszkowskiego], Kraków 06. 10. 1618 s. 351-352 Prędkie zwołanie sejmu "To bowiem iest primum et vltimum remedium zabieżenia niebespieczenstwom, ktore na panstwa WKM co dzien tym większe następuią [...]"
 • 520 a 106. "Od [...] woiewody krakowskiego [Mikołaja Zebrzydowskiego], Kraków 05.05. 1618 s. 352-354 Nie dziwi zwołanie sejmu, wyznaje jednak, że [...] "ieszcze na przesłym seimie byłem tei intentiey zeby było tam zaras o gruntownym temu niebespieczenstwu od pogan zabieżeniu [...]"
 • 520 a 107. "Od [...] woiewody sendomirskiego [Jana Zbigniewa Ossolińskiego], Klimontów 03. 10. 1618 s. 355 [...] "A ktosz tego nie widzi, ze są bardzo wielkie y słuszne przyczyny y potrzeby wielkie seimu tego, ktory WKM złożyć chcesz [...]"
 • 520 a 108. "Od [...] woiewody łęczyckiego [Adama Sędziwoja Czarnkowskiego], Pyzdry 16. 10. [1618] s. 355-357 Zasługują na pochwałę "obmyslawania ktoremi zabiegać zamysłom poganskim a o całosci dobra pospolitego y zatrzymanie pokoiu koronnego radzić [...] oswiadczasz [...]"
 • 520 a 109. "Od [...] Canclerza coronnego [Stanisława Żółkiewskiego], Żabiniec 15. 10. 1618 s. 359-360 "Jako niektórzy [...] Senatorowie byłem y ia tey sententiey, żeby gwoli tak wielkim y ważnym Rzptei potrzebom, ktore ią zachodzą seim był złożony [...]
 • 520 a 110. "Instructia posłom [...] Zygmunta III] na seimiki powiatowe pro d[ie] II Decembris A i 1618 dana s. 360-372 Legacja dana Janowi Rozdrażniewskiemu dworzaniniowi i posłowi królewskiemu na sejmik przedsejmowy województw poznańskiego i kaliskiego w środzie 11 grudnia 1618 r. z Warszawy 26 października 1618 r.
 • 520 a 111. "List [...] Zygmunta III] do [...] Senatorow przednieiszych na tesz seimiki, Warszawa 18. 11. 1618 s. 372-379 Mają przestrzegać na przyszłych sejmikach "o złych poganskich przeciwko nam y panstwom naszym zamysłom [...]"
 • 520 a 112. "Zdanie [...] arcybiskupa Gnieznienskiego Laurentii Gembicki na seimik średzki pro d. Decembris podane s. 379-389
 • 520 a 113. Do Fryderyka księcia Kurlandii? Zygmunt III Waza], Warszawa 18.03. 1618 s. 393
 • 520 a 114. "Od Skinder Basse list do krola [...] Zygmunta III] po obranym czeszarzu tureckim Mustaphie, ktory potem zrzucony [inna ręką], Konstantynopol 07. 11. 1617? s. 393-395
 • 520 a 115. "Od Kaimakana [Mehmeda] list do krola [...] Zygmunta III], [Konstantynopol 1-10] IX 1618 s. 395-396
 • 520 a 116. "Od cara tatarskiego [Dżanibek gireja] do K. J. M. [Zygmunta III] przez Rusteni Agę in anno 1618 s. 396-397 Domaga się wysłaniu posła wielkiego z upominkami, w przeciwnym razie "woyska dostawszy do ziemie waszey się obrociemy [...]"
 • 520 a 117. "Od krola perskiego [Abbasa I] do Ka Jeo Mci [Zygmunta III], IX 1618? s. 397-399 Dziękuje za list i gratuluje zwycięstwa nad Turkami. Dla zacieśnienia więzów przyjaźni proponuje "aby na mieyscu Hudud zamek został zbudowany [...], abysmy woysko y ludzi posławszy, zamek zbudowawszy żywność, działa, broń [...] posłali, a ten, aby ludziom Wiel[możności] W. oddany był [...]
 • 520 a 118. "Copia listu od [...] Mikołaja] Koryckiego, sekretarza krola [...] Zygmunta III] do Mechmet Basse wezera przes Mustaphę czausza z Chocimia posłanego 13. 10. 1618 s. 400-401 "Ten list nie mało trudnosci vczynieł P. staroscie Trembowelskiemu [Piotrowi Ożdze] posłowi wielgiemu, ktory tym się wymawiał, że ten człek po długim vtrapieniu w głowę beł zaszedł, y tak ten list pisał."
 • 520 a 119. "Copia listu [...] kasztelana czachowskiego [Piotra Korwina Kochanowskiego] do [...] biskupa kiiowskiego [Cypriana Zochowskiego]", b.d. ok. 1679], wtedy został kaszt. czechowskim] s. 401-402 Staranie się o rękę wdowy, starościny lityńskiej, przez wojewodzica rawskiego Process transactiej z Kinderbasszą
 • 520 a 120. "List [...] Stanisława Żółkiewskiego na ten czas woiewody kiiowskiego, hethmana polnego koronnego do K. J. Mci [Zygmunta III], Dan z obozu pod Dniestrem po niż Jaruchy [Jarugi] d. 11.09. 1617 s. 403-405
 • 520 a 121. "Drugi list od [...] woiewody kiiowskiego [Stanisława Żółkiewskiego] do [...] Zygmunta III], z obozu nad Nieprem niż Jaruchy [Jarugi], 16.09. 1617 s. 406-409
 • 520 a 122. "List od Skander Baszi do [...] hethmana koronnego [Stanisława Żółkiewskiego] w Orchowie 05.09. 1617 s. 409-411
 • 520 a 123. "Copia listu od Skinber Basse do [...] hethmana koronnego [Stanisława Żółkiewskiego] 5 Septembris [1617] z folwarku Koindzie nazwanego s. 411-412
 • 520 a 124. "Copia listu od [...] hethmana koronnego [Stanisława Żółkiewskiego] do Skinder Basse 8 Septembris 1617 na Peryczanie 08.09. 1617 s. 412-413
 • 520 a 125. "List od [...] hethmana koronnego [Stanisława Żółkiewskiego] do Skinder Basse, [08.09. 1617] s. 413
 • 520 a 126. "Copia listu od [...] hethmana [Stanisława Żółkiewskiego] do Skinder Basse zpod Jaruhy 8 Septembris 1617, Date nad Niestrem poniż Jarugi dnia 8 miesiąca września 1617 s. 414-415
 • 520 a 127. "Copia listu od [...] hethmana [koronnego Stanisława Żółkiewskiego] do Skander Basse d. 10 Septembris, [Dan nad Dniestrem poniżej Jarugi roku 1617] s. 415-416
 • 520 a 128. "Copia listu od Sinder Basse [do hetmana Stefana Żółkiewskiego] przyniesionego przez Ali Agę d. 14 Septembris, pisany na sorockim polu to iest 11 Septembris Ai 1617 s. 416-417
 • 520 a 129. "Relatia co mu vstnie Skinder Basse roskazał s. 417-418
 • 520 a 130. "Puncta o ktorych [...] starosta trembowelski [Piotr Odzga] ma się z Kinder [???] Bassą vmawiać s. 418-424 131. "Respons KJM [Zygmunta III [...] woiewodziw kiiowskiemu [Stanisławowi Żółkiewskiemu], Warszawa 02. 10. 1617 s. 424. 425
 • 520 a 132. "List od [...] woiewody kiiowskiego [Stanisława Żółkiewskiego] do krola Jeo Mci [Zygmunta III], z Baru 28.09. 1617 s. 425-429
 • 520 a 133. "Copia postanowienia ktorą [...] hethman [Stanisław Żółkiewski] Skinder Bassy podał, Jaruga dnia miesiąca września roku 1617 s. 430-432
 • 520 a 134. "Copia postanowienia, ktore Skinder Bassa podał, Pisan 22 Ramadana na przeciwko Bilem na polu [1617] s. 432-435
 • 520 a 135. "Copia kartki ręką [...] w[oiewo]dy siedmiogrodzkiego [Bethlen Gabora] pisanei na ktorei pisał obsides chcąc wyciągnać samego [...] hetmana [Stanisława Żółkiewskiego] na rozmowy z Kinder Bassą s. 435
 • 520 a 136. "Dla dostatecznieiszego zrozumienia wsitkiei tei sprawy [...] starosta Trembowelski [Piotr Odżga] za zleceniem [...] hetmanowym [Stanisława Żółkiewskiego] to pismo w niei podał s. 436-452
 • 520 a 137. "Copia listu od cesarza tureckiego [Ahmeda I] do krola [...] Zygmunta III] przes [Bartłomieja] Obalkowskiego, Konstantynopol 03.08. 1617 s. 453-458
 • 520 a 138. "Od kaimakana do krola [...] Zygmunta III], Pisan ut supra [Konstantynopol 03.08. 1617] s. 458-459
 • 520 a 139. "Copia listu do Kozakow od [...] Senatorow y od woiska wsitkiego", b.d. 1617] s. 457-460
 • 520 a 140. [Rys historyczny praw polskich do ziemi wołoskiej]", b.d. ok. 1617] s. 461-463 "A teras komu się Wołoch chce, ten zaras niech cesarzowi tureckiemu denuntiet bellum, pewnie Turcy tak potrzebney y tak pożyteczney prowinciey darmo nie pusczą."
 • 520 a 141. "Instructia [...] Zygmunta III [...] Piotrowi Ozdze staroscie trębowelskiemu do cesarza tureckiego Achmeta [przekr., dopis. Osmana posłowi wielkiemu w Warszawie dnia XIX Mca Octobra Roku MDCXIX [1618] s. 465-469
 • 520 a 142. "Ad imperatorem Turcarum [Osmanum Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa 19. 10. 1619 [1618] s. 470 O życzliwe przyjęcie Piotra Ozgi 143. "Ad Vezirum Magnum [Mehmet Paszam Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa [19. 10. 1618] s. 471 W sprawie jak wyżej
 • 520 a 144. List króla Zygmunta III do wszystkich urzędów o służenie pomocą Piotrowi Ozdze, posłowi wielkiemu, staroście trembowelskiemu do Turcji], Warszawa [19. 10. 1618] s. 472
 • 520 a 145. "List cesarza tureckiego [Osmana] przez [...] starostę trembowelskiego [Piotra Ozgę] do krola [Zygmunta III], Konstantynopol 27.05. 1619 s. 472-475
 • 520 a 146. "List od wezyra do KJM [Zygmunta III] przez tegosz [Piotra Ozgę]", b.d. Konstantynopol 1619?] s. 475-479 List do sułtana odebrał i przetłumaczony przedstawił. Tak samo przyjął list pisany do siebie
 • 520 a 147. "List przymirny od cesarza tureckiego [Osmana II do Zygmunta III], Konstantynopol 27.05. 1619 s. 479-491
 • 520 a 148. "A Regia M[aies]tate [Sigismundo III] ad Turcarum Imperatorem [Osmanum II], Datum [Warszawa 1619] s. 491-492 Oznajmia powrót Piotra Ozgi i przybycie Mustadana czausza oraz, że "quam promptum ad stabilienda nobiscum amicitiae ac pacis faedere studium fuerit [...]"
 • 520 a 149. "A Regia M[aies]tate [Sigismundo III] ad Vesirum [Ali Paszam], Datum [Warszawa 1619] s. 492 W sprawie jak wyżej 150. "Exemplum faederis a Regia M[aies]tate [Sigismundo III] Turcarum imperatori [Osmano II] transmissi, Warszawa 02. 12. 1619 s. 493-500
 • 520 a 151. "A Regia M[aies]tate [Sigismundo III] ad Turcarum imperatorem [Osmanum II], Warszawa 30. 11. 1619 s. 500-501 O wysłaniu Hieronima Otwinowskiego dla wyjaśnienia zaistniałych trudności
 • 520 a 152. "Instructia Jeo K. M. [Zygmunta III] do Turek [...] Hieronimowi Otwinowskiemu secretarzowi Jeo K. M. w Warszawie dnia XXV Mca listopada 1619 dana s. 501-505
 • 520 a 153. "Instructia od [...] Zygmunta III [...] Florianowi Oleszkowi woiskiemu włodzimierskiemu, sekretarzowi a posłowi naszemu wielkiemu do Dzianbek Gereia [Dżanibekgireja] czara prekopskiego dana w Warszawie dnia III Mca Października Roku Panskiego MDCXIX s. 506-511
 • 520 a 154. "List do J. K. M. [Zygmunta III] od wezira wielkiego [Ali Paszy] z pod Chocimia po zawartych pactach, ktore są nizey napisane", b.d. po 09. 10. 1621] s. 517-521
 • 520 a 155. "List od wezyra [Ali Paszy] do [...] podczaszego koronnego [Stanisława Lubomirskiego]", b.d. Chocim po 09. 10. 1621] s. 522-523 Donosi, że Stanisław Zórawiński i Jakub Sobieski "posłowie przyiachawszy y powinność poselską odprawiwszy y cokolwiek do zobopolney miłosci i pokoiu należało nic nie opuszczając sprawiwszy [...] co ieno potrzebnego do pokoiu widzieli nie opuścili [...]"
 • 520 a 156. "List od [...] Stanisława] Suliszewskiego do JeoMci xiedza sekretarza wielkiego koronnego [Achacego Grochowskiego], Konstantynopol 20.08. 1622 s. 523-527 Zaniepokojenie w Turcji z powodu nieprzybycia posła wielkiego "dla utwierdzenia pakt pod Chocimem postanowionych", Stogniewa przywozi wiadomość, że poseł "niemieszkanie ma przybyć"
 • 520 a 157. "Consideratie [...] koniuszego koronnego [Krzysztofa Zbaraskiego] około zatrzymania pokoiu z Turki,, ok. 1622-1623] s. 527-535
 • 520 a 158. "Do Osmana [II] cesarza tureckiego instructia JKM. [Zygmunta III [...] koniuszemu koronnemu [Krzysztofowi Zbaraskiemu] in anno 1622 dana [za zabiciem tego cesarza odmieniona] s. 535-547
 • 520 a 159. "Instructia [...] Chrzysztophowi xciu na Zbarażu, koniuszemu koronnemu, kamienieckiemu, soleckiemu, wislickiemu staroscie, y posłowi wielkiemu do mustaphy cesarza tureckiego w Warszawie die 6 Augusti Anno 1622 dana s. 548-560
 • 520 a 160. "Instructia taiemnieisza temusz [...] koniuszemu [Krzysztofowi Zbaraskiemu], [Warszawa 06.08. 1622] s. 561-564 Nie dawać upominków ani cesarzowi, ani urzędnikom."Zawierała się prziazn przez tak wiele lat z cesarzem tureckim bez wszelkich vpominkow, y teraz słusznie się zawrzec ma [...]
 • 520 a 161. "Relatia legaciey Jeo Mci p. koniuszego [Krzysztofa Zbaraskiego] 1624 s. 565-652
 • 520 a 162. "Pacta tureckie przez pana posła [Krzysztofa Zbaraskiego] przywiezione [1624] s. 652-664
 • 520 a 163. "Pacta pod Chocimem zawarte [1621] s. 664-668 "Originał tych pact prziniesiony przez P. koniuszego, ktory go v Weuellego za pieniądze dostał, bo iako Turci nie misleli dłudo tych pact trzimac, tak tez nie wielgą piecą o nich mieli". 164. "Regestr tych vpominkow y pieniędzy ktoremi z skarbu dano do Constantinopola Roku Panskiego 1622 s. 669-670
 • 520 a 165. "Copia literarum ab Oratore Regio [Christophoro Zbaraski] ad principem Transyluaniae [Bethlen Gabor]", b.d. ok. 1623] s. 670-672 Nie mógł spotkać się z księciem, gdyż spieszył się do kraju, ciągłe bowiem najazdy kozackie i tatarskie sprawiły, że pokój z urcją był bardzo niepewny
 • 520 a 166. "Responsum eiusdem principis [Bethlen Gabor], Waradyn 01.04. 1623 s. 672-673 Żałuje, że nie doszło do spotkania, tym bardziej, że przez Węgry łatwiejsza i krótsza byłaby droga do Krakowa 167. Uniwersał króla Zygmunta III], Warszawa X 1618 s. 675 Zezwala Janowi Morsztynowi na przelanie praw swoich do rocznej pensji na żupach wielickich w sumie 451 florenów po 22 groszy polskich, pobieranej w dzień św. Jana Chrzciciela, Piotrowi Błędowskiemu
 • 520 a 168. "Responsum S. R. Mttis [Sigismundi III] internuncio [...] principum [...] Adolphi Friderici et [...] Joannis Alberti ducum Megapolensium principum Nobili D. Azariae Startio [...] datum Varsuiae [???] die Mensis Decembris 1620 s. 677-678 Podaje racje, dla których Wilhelm książę Kurlandii musiał opuścić księstwo 169. "Oratio legatorum Serenissimae Romanorum Imperatoriae ac Germaniae, Hungarorum Bohemiaeque etc R. Mtis [Ferdinandi II], habita apud [...] Poloniae Regem [Sigismundum III] eodem pro tempore praesentes Regni Status et Ordines Varsouiae die decima septima Decembris Anno Domini 1620 [17. 12. 1620] s. 678-689 Ex commissione Sac[rae] Reg[iae] M[aiesta]tis propria. W sprawie przymierza zaczepnoodpornego z cesarzem Ferdynandem II
 • 520 a 170. "Responsum [...] Sigismundi III [...] legatis [...] Ferdinandi II [...] Adolpho comiti ab Alten fundatori Ordinis Equitum Militiae [...] Stephano Chiki episcopo Transyluaniae, Francisco Gansneb dicto Tenageb [Tangnagl] consiliarÿs Imp/ae M[aiesta]tis datum Varsoviae die VIII Mensis Januarii Anno Dni 1621 s. 689-692 Grożące wciąż niebezpieczeństwo tureckie i tatarskie sprawia, że niemożliwą jest rzeczą wysłanie pomocy militarnej na Węgry
 • 520 a 171. "Instructia na seymik. Ex commissione S. R. Mtis propria s. 692-696 Legacja dana ks. Kasprowi Kozielskiemu, kanonikowi gnieźnieńskiemu, posłowi królewskiemu na sejmik posejmowy województw poznańskiego i kaliskiego w środzie 7 stycznia 1621, z 19 grudnia 1620 r.
 • 520 a 172. "A Rege [Angliae Jacobo I Sigismundo III Regi Poloniae], Westminster 27.03. [po 1616] s. 696-697 W sprawie Wilhelma księcia kurlandzkiego
 • 520 a 173. "Praescriptum legationis ad [...] Ferdinandum II [...] Maximiliano Przerębski castellano Syradiensi, Regni Senatori, Petricouiensi, Mostensi capitaneo [...] Sigismundi III] legato datum, Varsouiae datum die XXX January Anno 1621 s. 697-705 Poseł miał powinszować zwycięstwa pod Białą Górą, prosić o pomoc zbrojną przeciw Turkom i o wywarcie nacisku na Moskwę, by nie zerwała rozejmu
 • 520 a 174. "Praescriptum legationis ad [...] Status et Ordines Sylesiae [...] Maximiliano Przerębski castellano Syradiensi, Regni Senatori, Petricouiensi, Mostensi capitaneo [...] Sigismundi III] legato datum, Varsouiae die XXX Mensis January Anno Domini 1621 s. 705-707 Ma to poselstwo odbyć ze stanami śląska we Wrocławiu lub gdzie indziej, ma przedstawić starania króla o pokój i bezpieczeństwo śląska, cesarzowi zaś wyrazić słowa poddaństwa, aby zyskać jego życzliwość
 • 520 a 175. "Ad Regem Catholicum [Ludouicum XIII Regem Franciae Sigismundus III Rex Poloniae], datum [Miłoszewskiemu], [Warszawa 30.01. 1621] s. 708-709 Ma wspomnieć o klęsce cecorskiej i ciągłym zagrożeniu tureckim i tatarskim, czego możnaby uniknać [...] "Si nos intentum animum et conuersam potentiam barbari Mtas Vra imprimis suis classicis copiis agressis, hostis huius ditionibus distraheret et ad similia agenda et audienda suo exemplo caeteros Christianos principes commoueret [...]"
 • 520 a 176. "Praescriptum legationis [Petro Zeromski aulico et secretario SRM. Sigismundi III] ad Status Hol[an]diae et Archiducem Albertum, internuncius noster quamprime Hagam Comitum vbi Status Hollandiae resident peruenerit et consessus eorum adeundi potestatem acceperit beneuolentiam nostram et animi propensionem statibus declarabit et felices ac prosperos rerum successus praecabitur, oratione ad id accomodata tum demum reliqua exequatur in eum sensum", b.d. Warszawa 1620] s. 709-715 Zagrożenie Polski przez Turków zagraża rozległemu handlowi z Holandią i Belgią, a przede wszystkim "Vniuersae rei christianae paratur discrimen [...]"
 • 520 a 177. "Ad Magnae Britaniae Regem [Jacobum I Georgio Ossoliński Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa 18.03. 1621] s. 715-721
 • 520 a 178. "Ad principem Venetiarum [Antonium Priuli Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa ok.04.09. 1621] s. 721-722 Chociaż senat wenecki zna dobrze grożące Polsce niebezpieczeństwo tureckie, król uważa za wskazane wysłać w tej sprawie swego posła
 • 520 a 179. "Praescriptum legationis ad Ducem Venetiarum [Antonium Priuli] internuncio Reverendo Nicolao Starzynski", b.d. Warszawa ok.04.09. 1621] s. 722-727
 • 520 a 180. "Ad Caesarem Maiestatem [Ferdinandum II Sigismundus Rex Poloniae]", b.d. Warszawa 1621] s. 728-730 Internuncio Maximiliano Przerembski castellano Siradiensi
 • 520 a 181. "Ad Ducem Deneuersum [Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa 1621] s. 730-731 Poseł królewski, Miłoszewski, omawiał z królem Francji sprawę pomocy przeciw Turkom, prosi o poparcie tej sprawy u Ludwika XIII
 • 520 a 182. "Ad Ducem Condeum [Henricum II]", b.d. Warszawa 1621] s. 731-732 W sprawie jak wyżej
 • 520 a 183. "Ad Electores Imperii, datum", b.d. Warszawa 1621] s. 732-733
 • 520 a 184. "Ad Principem Auraniae Mauricium [principem Oraniensem]", b.d. Warszawa 1621] s. 733-734 Poseł królewski, Piotr Żeromski, udając się do Zjednoczonych Prowincji i do Belgii ma zlecenie spotkania się z księciem w sprawie groźby najazdu tureckiego
 • 520 a 185. "Ad Ducem Pomeraniae Boguslaum [XIV], Datum b. m. d. [Warszawa 1621] s. 734-735 Prosi o przyjęcie tego, co Piotr Żeromski, dworzanin i sekretarz królewski mu przekaże w sprawie zagrożenia tureckiego
 • 520 a 186. "Ad Hamburgenses et Lubecenses [Sigismundus Rex Poloniae]. Datum b. m. d. [Warszawa 1621] s. 735-736 Piotr Żeromski przedstawi im zagrożenie tureckie Polsce i całej Europie chrześcijańskiej
 • 520 a 187. "Ad Imperatorem [Ferdinandum II Sigismundus III Rex Poloniae] Datum [Warszawa 1621] s. 736 Donosi cesarzowi, że w związku z zagrożeniem tureckim mianował Ernesta Denhoffa dworzanina i starostę dorpackiego dowódcą 3000 żołnierzy i prosi, by mogli oni przebywać na ziemiach cesarskich
 • 520 a 188. "Ad Regem Daniae [Christianum IV Sigismundus III Rex Poloniae] Datum [Warszawa 1621] s. 737-738 O pomoc przeciw Turkom i pozwolenie zaciągania żołnierza na ziemiach duńskich
 • 520 a 189. "Ad Ducem Saxoniae [Joannem Ernestum? Sigismundus III Rex Poloniae], Datum [Warszawa 1621] s. 738-739 Prosi o pozwolenie Ernestowi Denhoffowi zaciągnięcia na ziemi saskiej 3000 piechoty niemieckiej
 • 520 a 190. "Ad Imperatorem [Ferdinandum II] a [...] Cancellario [Andrea Lipski], Datum Varsouiae b. d. [1621] s. 739-740 List grzecznościowy przez Maksymiliana Przerembskiego kasztelana sieradzkiego
 • 520 a 191. "Ad Magnum Ducem Hetruriae [Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa 1621] s. 741-743 O klęsce pod Cecorą i zagrożeniu tureckim, potrzebie wspólnego wysiłku ku rozgromieniu tureckiemu, szczególnie "vt et classe sua prout superius meminimus ditiones Turcarum aggrediantur [...]"
 • 520 a 192. "Ad Sac[ram] Regiam Maiestatem [Sigismundum III Regem Poloniae] a Imperatoria Maiestate [Ferdinando II], Wiedeń 10. 10. 1620 s. 744-745 Wysyła Adolfa Althana założyciela Milicji Chrześcijańskiej, Stefana Chiki bpa siedmiogrodzkiego, Franciszka Gansneb zu Ternagel, doradcy cesarza i dworzanina, celem omówienia obecnego stanu cesarstwa i sposobu zabezpieczenia granic Polski przed Turkami
 • 520 a 193. "Responsum Sacae R[egiae] M[aiesta]tis [Sigismundi III] Imperatoriae Maiestati [Ferdinando II], Warszawa I 1621 s. 745-746 Posłowie przybyli po zakończeniu sejmu, życzenia cesarza wysłania pomocy na Węgry spełnić nie mógł "Praesertim hoc rerum nostrarum difficili praesenti statu [...]"
 • 520 a 194. "Ad Status Regni Poloniae a Caesarea Maiestate [Ferdinando II, Wiedeń 10. 10. 1620 s. 746-747 List wierzytelny dla wymienionego pod nr 192 poselstwa cesarskiego
 • 520 a 195. "List od [...] woiewody Sendomirskiego [Jana Zbigniewa Ossolińskiego] do J[ego] K[rolewskiej] M[os]ci [Zygmunta III], Klimontów 29. 12. 1620 s. 747-754
 • 520 a 196. "Respons Jeo K. Mci [Zygmunta III] na tenze list [Jana Zbigniewa Ossolińskiego woiewody sendomirskiego]. Datum [Warszawa I? 1621] s. 754-758
 • 520 a 197. "Vniuersał na pospolite ruszenie albo wici", b.d. 1621] s. 758-760 Niebezpieczeństwo tureckie
 • 520 a 198. "Respons na protestatią wielgopolską przeciwko duchownym vczinioną Anno 1621 s. 761-776
 • 520 a 199. "De Anno gratiae discursus s. 776-780 Przywilej dzielenia dochodu kościelnego, należnego Kamerze Apostolskiej, udzielony na soborze V Lateraneńskim za Zygmunta I Starego, na wniosek Jana Łaskiego uczestnika soboru
 • 520 a 200. "Instructio [...] Achatio Grochowski Sae Regae Mttis [Sigismundi III] secretario ad Gregorium XV Pontificem data XV May Anno 1621 s. 781-792
 • 520 a 201. "Ad [...] Ferdinandum II Imperatorem Romanorum et [...] Romani Imperii Principes in Conuentu Ratisbonensi congregatos legatio demandata a Sacra R[egi]a Mtte Poloniae et Sueciae [Sigismundo III] [Christophoro] Tuczyński castellano Sandecensi Varsauiae d. XIV Augusti Anno MDCXXI s. 792-805
 • 520 a 202. "Ad Regem Hispaniarum [Philippum IV Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa 1621] s. 805-810 Zabiegi o ligę antyturecką
 • 520 a 203. "Svmmo! in causa postulatorum Nobilitatis contra Statum Spiritualem [Sigismundus III Rex Poloniae Urbano VIII Summo Pontifici], Warszawa 12.05. 1630 s. 810-813 Prośba o ograniczenie prawa nabywania dóbr książom i zakonnikom
 • 520 a 204. "Instructia Venerabili Remigiano Koniecpolski, [episcopo Chełmensi, abbati Andreouiensi] Sae Rae Mttis [Sigismundi III] secretario ac eiusdem ad [...] Vrbanum Pontificem Maximum Internuncio data Varsauiae d. 13.09. 1623 s. 813-818 Gratulacje z okazji wyboru na Stolicę Piotrową
 • 520 a 205. "Ad Imperatorem Turcarum [Mustapham I Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa 06.05. 1623 s. 818-822
 • 520 a 206. "Status causae negotii Bransuicensis [post mortem Sophiae sororis Sigismundi Augusti, uxoris Henrici Brunsuicensis]", b.d. Warszawa ok. 1623] s. 822-824
 • 520 a 207. "Ad Matthiam Imperatorem renuntiatum Nicolao Wolski Marsalco et legato praescripta forma gratulationis Anno 1612 s. 824-827
 • 520 a 208. "Commissio Regiae Mttis [Sigismundi III] ad fines Regni Bohemiae ad communes iniurias subditorum", b.d. Warszawa ok. 1612] s. 827-828
 • 520 a 209. "Nominatio [ab Urbano VIII Pontifice Maximo] Stanislai Lubienski ad episcopatum Luceoriensem [1623] s. 829-831
 • 520 a 210. "Dziękowanie [Stanisława Łubieńskiego] za biskupstwo łuckie [Zygmuntowi III]", b.d. 1623] s. 831-833
 • 520 a 211. "Propositio in synodo diocesana, b. m. d. s. 833-835 Wyliczenie przyczyn zwołania synodu
 • 520 a 212. "[Cosmo] cardinali de Torres [Stanislaus Lubienski], Warszawa? XII 1623 s. 835-837 Prosi o poparcie prośby króla i jego o zatrzymanie opactwa tynieckiego z biskupstwem łuckim
 • 520 a 213. "Cardinali Nepoti a Ra Mtte [Sigismundo III]. Datum [Warszawa ok.02. 12. 1623] s. 837-839 O poparcie sprawy jak wyżej, ponieważ z beneficium łuckiego "nulla ratione Episcopalis Senatoriaque dignitas sustineri possit."
 • 520 a 214. "Ad Capitulum Luceoriensem [Stanislaus Łubieński episcopus Luceoriensis", b.d. ok. 1623] s. 839-840 Zleca Andrzejowi Olbięckiemu przedstawienie kapitule listu nominacyjnego, ma też omówić z kapitułą stan kościoła i przyszłe zarządzenie nim w sprawach duchowych i materialnych
 • 520 a 215. "P[remislao] Rudnicki Societatis Jesu presbytero N.N., ok. 1623] s. 840-841 Gdyby za wolą bożą i zgodą króla mógł osiągnąć biskupstwo poznańskie "finem caeternae im omnen vitem ambitioni imponerem [...]"
 • 520 a 216. "[Cosmo] Cardinali de Torres [Stanislaus Łubieński episcopus Luceoriensis]", b.d. ok. 1623] s. 841-842 Jest biskupem łuckim, ale diecezją zarzadza nadal bp kujawski, Andrzej Lipski, kanclerz wielki koronny, on zbiera dochody, gdy jemu zostają tylko "onera" S. Łubieński został mianowany w 1623, zatwierdzony przez papieża 26.02.1624
 • 520 a 217. "Instructia na seymiki ktore poprzedzieły seym walny warszawski A. 1621 s. 843-853 Legacja dana Władysławowi Przyjemskiemu, podkomorzemu kaliskiemu, dworzaninowi i posłowi królewskiemu na sejmik przedsejmowy województw poznańskiego i kaliskiego w Środzie 27 lipca 1621, z Warszawy 10 lipca 1621
 • 520 a 218. "Puncta od woyska podane y z [...] Commiszarzami z Conuocatiey Warszawskiey do koła generalnego Lwowskiego woyska JKM [Zygmunta III] Koronnego expediciey tureckiey zasłanymi vmowione [13-19. 12. 1622.]
 • 520 a 219. "Respons JKM [Zygmunta III] na to poselstwo [13-19. 12. 1622] s. 858-865
 • 520 a 220. "Podziękowanie JKM [Zygmuntowi III] przez Wincentego Krukiennickiego przy odprawie woysku expediciey tureckiey", b.d. Warszawa XII 1622] s. 865-866
 • 520 a 221. "Instructia posłom z Koła lwowskiego do Krola [...] Zygmunta III] dana", b.d. ok. 1622] s. 866-867 Tylko 36 podpisów stanowiących aneks do Puncta [nr 18] i Responsu [nr 19].
 • 520 a 222. "List od woyska do krola [...] Zygmunta III], Lwów 16.04. 1622 s. 867-869 O wysłuchaniu posłów: Stanisława Lubomirskiego podczaszego koronnego i wodza ich wojska, Stanisława Żórawińskiego kasztelana bełskiego, Mikołaja Sieniawskiego krajczego koronnego, Jakuba Sobieskiego wojewodzica lubelskiego, Prokopa Sieniawskiego i kazał wypełnić "punkta y pozostałe nasze ktore przed Mttem WKM przez posły nasze unizone z uniżoną prośbą naszą odniesiemy [...]"
 • 520 a 223. "Przemowa [...] Wincentego Krukiennickiego zołnierza od woyska do krola JM [Zygmunta III] przy witaniu w Warszawie", b.d. Warszawa 1622] s. 869-873 Prosi [...] "pokornie i unizenie o to, abyś WKM osierociały stan nasz rycerski miłościwie sam w panską opiekę swą przyiąć raczeł [...]"
 • 520 a 224. "Assecuracya [...] Senatorow woysku z confederowanemu vczyniona. Sigismundus III [...] Actum et datum Varsauiae Feria ante Festum Sanctissimae et Indiuiduae Trinitatio proxima [18.05.] Anno Dni MDCXXII. Relatio [...] Venceslai a Lesno Lesczynski Regni Poloniae Vicecancellarÿ Brestensis capitanei s. 873-880
 • 520 a 225. "Assecvracya od Ka Jeo Mci [Zygmunta III] Confederatom w Warszawie di in Anno 1632 [przekr.] 1622 dana, Warszawa s. 881-882
 • 520 a 226. "Caesareae Maiestati [Ferdinando II Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa VIII? 1621] s. 883 Poseł Krzysztof Turczyński, kasztelan sądecki na sejm walny ratysboński w sprawie zagrożenia tureckiego
 • 520 a 227. "Sacri Romani Imp[erii] Principibus [Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa VIII? 1621] s. 883-884 Sprawę przedstawi poseł Krzysztof Turczyński
 • 520 a 228. "Coloniensi Archiepiscopo [Ferdinando von Bayern Sigismundus III]", b.d. Warszawa 1621] s. 884-885 Poseł K. Turczyński w sprawie zagrożenia tureckiego
 • 520 a 229. "Treuiriensi [Archiepiscopo Sigismundus III]", b.d. Warszawa 1621] s. 885 W sprawie jak wyżej
 • 520 a 230. "Moguntinensi [Archiepiscopo Joanni Schweikard v. Kronenberg Sigismundus III]", b.d. Warszawa 1621] s. 885-886 Jak wyżej
 • 520 a 231. "Bambergensi [Joanni Gottfrido v. Aschhausen Sigismundus III]", b.d. Warszawa 1621] s. 886-887 Jak wyżej
 • 520 a 232. "Consiliario Caesareo [Sigismundus III]", b.d. Warszawa 1621] s. 887 Jak wyżej
 • 520 a 233. "Consiliario [Sigismundus III]", b.d. Warszawa 1621] s. 888 Jak wyżej
 • 520 a 234. "Saxoniae Electori [Joanni Georgio I Sigismundus III]", b.d. Warszawa 1621] s. 888-889 Jak wyżej
 • 520 a 235. "Bauariae Duci [Maximiliano I Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa 1621] s. 889-890 Jak wyżej
 • 520 a 236. "Archiduci Leopoldo [Sigismundus III]", b.d. Warszawa 1621] s. 890-891 Jak wyżej
 • 520 a 237. "Instructio ad Conuentum in Liuonia [Sigismundus III]", b.d. Warszawa 1621] s. 891-894 [...] "graue id esse vniuersis Regni ciuibus, graue imprimis huius inclytae prouinciae incolis, toties conuocari, toties de sudsidio compelleri [...]"
 • 520 a 238. "Imperatori Romanorum Ferdinando [II Sigismundus III]", b.d. Warszawa 1621] s. 894-896 W sprawie długu, który zaciągnął baron Wacław Chinek, Czech, od Krzysztofa Zbaraskiego w sumie 2000 złotych węgierskich i dotąd nie oddał
 • 520 a 239. "Rigensibus [Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa] 09.07. 1621 s. 896-897 Hetman polny litewski, Krzysztof Radziwiłł, ma pospieszyć z pomocą Inflantom, a w razie zagrożenia Rydze
 • 520 a 240. "Electori Brandenburgico [Georgio Wilhelmo Sigismundus III]", b.d. Warszawa 1621] s. 897-901 W obronie oskarżonych komisarzy królewskich
 • 520 a 241. "Gregorio XV [Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa 23.08. 1621 s. 901-904 Na marginesie: Joannes Albertus episcopus Varmiensis designatur [13.08. 1621, pr. 21. 10. 1621]
 • 520 a 242. "Cardinali Montealto [Peretti Sigismundus III], b. m. d., [Warszawa 1621] s. 904-905 Dziękuje za poparcie Jana Olbrachta na biskupstwo warmińskie
 • 520 a 243. "Aviae [Mariam Cristinae] Ducis Hetruriae [Ferdinandi II Sigismundus III]", b.d. Warszawa 1621] s. 905-906 Wyrazy współczucia z powodu śmierci syna, księcia Etrurii, gratulacje dla wnuka obejmującego władzę oraz za poselstwo Jana Krzysztofa barona Malaspiny
 • 520 a 244. "Patruo eiusdem [Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa 1621] s. 906 Dziękuje za życzliwe słowa przesłane przez Jana Krzysztofa Malaspinę
 • 520 a 245. "Alteri Patruo [Sigismundus III], Warszawa 03.09. [1621] s. 907 Jak wyżej
 • 520 a 246. "Nos Senatores Inclyti Regni Sueciae [...] Senatoribus Regni Poloniae, Magnique Ducatus Lithuaniae vicinis nostris, Sztokholm 30.09. 1621 s. 907-911 - 14 podpisów
 • 520 a 247. "Nos Senatores Inclyti Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae [...] Regni Sueciae Senatoribus", b.d. Warszawa 1621] s. 912-915
 • 520 a 248. "Sanctissime ac Beatissime in Christo Pater [Gregorius XV?], [Sigismundus III?]", b.d. Warszawa ok. 1622] s. 915-917 O wyłonieniu sie z zakonu bernardynów odłamu reformatów, na co papieże odpowiadali "ne quid in Polonia renouetur"
 • 520 a 249. "Illme et Rdme Dne NN do NN", b.d. ok. 1622] s. 917 Prosi o opiekę nad bernardynami, z których grona wyszło tylu świętych
 • 520 a 250. "Rdme in Cr[ist]o Pater NN do NN, Cumonio [Kunów] nonis Decembris, ok. 1622] s. 918-919 Chwali dyscyplinę zakonną bernardynów [...] Quo magis doleo hunc religiosum caetum turbari paucorum quorundam importuna affectatione, qui [...] noua hic eiusdem instituti monasteria condere volunt.
 • 520 a 251. "Ad Regem Hispaniarum [Philippum IV?] profecturo cuidam quaedan suggesta [Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa po 1621] s. 919-924 Przedstawi groźne chwile walk pod Chocimem, wciąż groźne niebezpieczeństwo szwedzkie, stąd konieczność jedności wszystkich książąt chrześcijańskich do obrony zagrożonego chrześcijańskich
 • 520 a 252. "Summo Pontifici [Gregorio XV Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa po 1621] s. 924-929
 • 520 a 253. "Imperatori Romanorum Ferdinando II [Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa po X-XII 1621] s. 929-935 O zwycięstwie pod Chocimem
 • 520 a 254. "Matthias Lubieński Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus chełmensis, Kunów [06.07. 1624] s. 936-938 Dekret publikacyjny synodu
 • 520 a 255. "In Synodo Prounciali Petricouiensi, Anni Dni 1621 celebroto die XXVI Aprilis s. 939-946
 • 520 a 256. "Nomine episcoporum Regni Poloniae [ad Gregorium XV Summum Pontificem, [Warszawa], In Comitiis die 1 Martÿ [1623] s. 946-949 O zwycięstwie nad Turkami i Tatarami, mimo że "reliquis omnibus deserti ac destituti essemus [...]"
 • 520 a 257. "Carolo episcopo Vratislauiensi Archiduci Austriae" Sigismundus III Rex Poloniae, Warszawa 02.03. 1624 s. 949-950
 • 520 a 258. "Carolo episcopo Vratislauiensi Archiduci Austriae Praepositus Miechouiensis Ordinis Canonicorum D. Augustini Matthias Lubienski", b.m.d. 1623 s. 950-954 o zjednoczeniu wszystkich klasztorów bożogrobców, także klasztoru w Nysie, pod jurysdykcją opata miechowskiego, Macieja Łubieńskiego
 • 520 a 259. "Propositio in Synodo Dioecesiana [diecesis Chelmensis in Ecclesia Cathedrali Crasnostaviensi", 18.06.1624 s. 954-957
 • 520 a 260. "Cosmo Cardinali de Torres [Mathias Lubienski episcopus Luceoriensis]", b.m.d. ok. 1621-1622 s. 957-959 Prosi o poparcie w sprawie utrzymania opactwa miechowskiego z biskupstwem łuckim
 • 520 a 261. Uniwersał, b.m.d. Warszawa 1633 Pochwała zasług dyplomatycznych Piotra Żeromskiego i nadanie mu starostwa bydgoskiego w 1633 roku, po śmierci Władysława Czarnowskiego
 • 520 a 262. Jan Dymitr Solikowski, "Impugnatio libertatis religionis" s. 965-973 NB: Utwór powstał po 28 stycznia, a przed 5 kwietnia 1573, najprawdopodobniej w marcu 1573
 • 520 a 263. Jan Dymitr Solikowski, "Impugnatio altera" s. 973-979
 • 520 a 264. "Za krolewicem Jeo Mcią Janem Olbrachtem biskupem warminskim na seimie warszawskim Anno 1623" s. 979-984
 • 520 a 265. "Instructia [...] Mikołaiowi Stogniewowi [Stogniewskiemu] gońcowi do Porty cesarza [... Mustafy I] tureckiego dana w Warszawie dnia XXVIII Maya Roku Pańskiego MDCXXII" s. 985-988
 • 520 a 266. "Ad Vesyrum Turcarum Imperatoris [Dylaverum Bassam] a [...] Regni Cancellario [Andrea Lipski]", Warszawa 28.05. 1622 s. 989-991 Napadu dokonali Kozacy moskiewscy, którzy nie są pod opieką króla. Królowi bowiem "nihil magis cordi, nihil curae Sac. Reg. Mti Dno meo clementissimo esse pactis stare, amicitiam colere, pacisque ac bonae vicinitatis iura studiose ac sacrosancte tueri [...]"
 • 520 a 267. "Ad Odziam" Hodżam a Regni Cancellario Andrea Lipski, Warszawa 28.05. 1622 s. 991-992 Do hodży, jako nauczyciela sułtańskiego, najwyższej osoby duchownej po muftym, w sprawie utrzymania pokoju. "Vetat enim religio icti faederis violationem, vetat sanguinaria consilia ad bellum [...]"
 • 520 a 268. "Do hospodara wołoskiego" Stefana Tomży kanclerz koronny Andrzej Lipski, Warszawa 25.05. 1622 s. 992-994 Jest przekonany, że hospodar z tytułu sąsiedzkiej przyjaźni jest za utrzymaniem pokoju między Turcją i Polską
 • 520 a 269. "Ad Vesyrum" Dylaverum Bassam Regni cancellarius Andreas Lipski, Warszawa 22.06. 1622 s. 994-996 O napadzie Tatarów pod wodzą murzy Salmaza, spalone wsie i miasteczka, uprowadzony jasyr, może to być zarzewie nienawiści mimo zawartych paktów
 • 520 a 270. "Instructia [...] Krzysztophowi Krauzowskiemu [Krauszowskiemu] komornikowi JKMci [Zygmunta III] do Dziambeg Giereia [Dżanibeg-Gireia] wielgiey ordy wolnego cara dana w Warszawie dnia XXX Mca kwietnia Roku Pańskiego MDCXXIII [przekr.] II. Na własne krola JMci roskazanie" s. 997-1000
 • 520 a 271. "List do cara tatarskiego" Dżanibeggireia od króla Zygmunta III, Warszawa 30.04.1622 s. 1000-1003 Posyła posła Dzian Antoniego, zarzuca, że posła królewskiego nie chciał przyjąć i nie traktował go z szacunkiem, w wojnie z Turcją nie stanął po stronie króla
 • 520 a 272. "Od tegosz" króla Zygmunta III do Dżanibeggireia, Warszawa 14.05. 1622 s. 1003-1004 Odsyła posła Gian Antoniego, był on traktowany "w daleko lepszym poszanowaniu niż poseł nasz u ciebie był, ktoregosz nie tak iako się godziło y iako zwyczai wszech narodow niesie szanował [...]"
 • 520 a 273. "Do Gałgi" carewicza Dewletgireia Zygmunt III król Polski, Warszawa 30.04. 1622 s. 1004-1005 Odsyła posła, przy którym posyła gońca Krzysztofa Krauszowskiego, o poparcie i "zatrzymanie gruntowney z obu stron przyiazni"
 • 520 a 274. "Do tegosz" Gałgi carewicza Dewletgireia Zygmunt III król Polski, Warszawa 14.05. 1622 s. 1005-1006 Odsyła posła chana, jego brata i posła Gałgi
 • 520 a 275. "Do haniatow [chanatów] od Naiasznieszego" króla Zygmunta III, Warszawa 30.04. 1622 s. 1006 W sprawie jak wyżej pod nr 274. NB: Takich listów dano cztery posłannikowi bez tytułów na wierzchu
 • 520 a 276. "Do Kantymira murzy [baszy sylistryjskiego] do [...] Zygmunta III króla polskiego etc.", Warszawa 14.05. 1622 s. 1006 Przesyła "z dobrą przyiaznią y zaoffiarowaniem upominkow wedle pactow z cesarzem tureckim pod Chocimem [...]"
 • 520 a 277. "Copia pact z carem tatarskim [Dżanibeg-Gireiem króla polskiego Zygmunta III], ktorą goncowi dano, Dan" Krym 1623 s. 1007-1012
 • 520 a 278. "Do hospodara wołoskiego" Stefana IX Tomży Zygmunt III król Polski, Warszawa 14.05. 1622 s. 1012-1013 O ułatwienie powrotu posłowi chana tatarskiego Gian Antoniemu, któremu towarzyszy Krzysztof Krauszowski "z listy i dobrem dziełem" do tegoż chana
 • 520 a 279. "Ad Turcarum imperatorem" Mustafam I Sigismundus III Rex Poloniae, Warszawa 02.08. 1622 s. 1017-1018
 • 520 a 280. "Ad Vesyrum Supremum" Husseinum Passam Sigismundus III Rex Poloniae, Warszawa 03.08. 1622 s. 1018-1019 Prosi, aby poselstwu Krzysztofa Zbaraskiego "consilioque ac opera in iis quae ad pacis atque amicitiae firmamentum pertinebunt studiose iuvet [...]"
 • 520 a 281. "Ad sultanum Amuretum" Mustafam I Sigismundus III Rex Poloniae, Warszawa 03.08. 1622 s. 1019 O poselstwie Krzysztofa Zbaraskiego, aby "nostro nomine [...] auspicata imperÿ exordia coram gratuletur [...]". NB: Amuret IV objął tron 11.09.1623
 • 520 a 282. "Ad Vesyrum" Dylaverum Sigismundus III Rex Poloniae, Warszawa 03.08.1622 s. 1019-1020 Poleca, aby posła Krzysztofa Zbaraskiego "humaniter ac benevole excipiat [...]"
 • 520 a 283. "Ad Halli Bassam" Sigismundus III Rex Poloniae, Warszawa 12.08.1622 s. 1020 Aby posła królewskiego "ac negotia quae nostro nomine isthic tractabit, opera atque fauore suo prosequatur [...]"
 • 520 a 284. "Ad Oratorem Caesareae Maiestatis [Ferdinandi II], Datum [Warszawa 1622]" s. 1020-1021 Oznajmia o wysłaniu do Porty Krzysztofa Zbaraskiego z poselstwem, co może być zbawienne dla całego chrześcijaństwa
 • 520 a 285. "Ad Oratorem Regis Galliarum" Ludovici XIII Sigismundus III Rex Poloniae, Warszawa 05.08.1622 s. 1021-1022 W związku z poselstwem Krzysztofa Zbaraskiego prosi, "ut [...] consilio auctoritate rerumque Turcicarum usu ac peritia in negotiis nostris nitatur [...]"
 • 520 a 286. "Ad Oratorem Regis Angliae" Jacobi I Sigismundus III Rex Poloniae, Warszawa 05.08.1622 s. 1022-1023 O poparcie poselstwa Krzysztofa Zbaraskiego
 • 520 a 287. "Ad Oratorem Belgicum" Sigismundus III Rex Poloniae, Warszawa 17.09.1622 s. 1023 W sprawie jak wyżej
 • 520 a 288. "Ad Oratorem Venetorum" Sigismundus III Rex Poloniae, Warszawa 12.08.1622 s. 1023-1024 Jak wyżej
 • 520 a 289. "Ad Vesyrum a [...] Regni Cancellario" Andrea Lipski, Warszawa 12.08.1622 s. 1024-1025 Prosi, aby poselstwo Krzysztofa Zbaraskiego "auctoritate prudentia atque opera sua fulciet, ipsumque magnum oratorem [...] studio atque benevolentia sua complectetur [...]"
 • 520 a 290. "Ad Mustapham [I Turcarum imperatorem] ab eodem" Regni Cancellario Andrea Lipski, Warszawa 12.08.1622 s. 1025-1026 Aby "legationem ipsius [...] auctoritate sua ad optatum ac faelicem pacis, atque tranquillitatis scopum diriget [...]"
 • 520 a 291. "Ad Odziam [Hodżiam] ab eodem" regni cancellario Andrea Lipski, Warszawa 12.08.1622 s. 1026-1027 W sprawie jak wyżej
 • 520 a 292. "Do woiewody multanskiego" Stefana IX Tomży Zygmunt III król Polski, Warszawa 25.08.1622 s. 1027-1028 "[...] żądamy Uprz[ejmość] W. abys mu gdy tamtędy poiedzie ludzkosć y przyiazn swoię oszwiadczył [...]"
 • 520 a 293. "Do hospodara wołoskiego" Raduta? Mihnea Zygmunt III król Polski, Warszawa 25.08.1622 s. 1028 Jak wyżej, w sprawie poselstwa Krzysztofa Zbaraskiego
 • 520 a 294. "Cedulla od [...Stanisława] Szuliszewskiego de data nona Nouembris z Constantynopola", 09.09. 1622 s. 1029 Oczekują wprawdzie posła królewskiego, "gotuią jednak gdziesz woinę [...]"
 • 520 a 295. "[Cedulla] druga de data prima Ferbruarÿ 1622", Konstantynopol s. 1029-1031 O nastrojach wojennych w Turcji, Veuelli o pieniądzach dla Koniecpolskiego nic nie wspominał
 • 520 a 296. "Copia listu od Baila Weneckiego w Constantinopolu mieszkaiącego o smierci Osmana cesarza" z włoskiego przetłumaczona, (inną ręką 19 w.) 1623 s. 1033-1038
 • 520 a 297. "Przetłumaczenie listu od Muftego do [...] kanclerza" Andrzeja Lipskiego, b.m.d. 1623? s. 1039 "[...] poki statecznie umowionego przymierza dotrzymywac bendziecie, ze nic opacznego y przeciwnego pokoiowi nie doznacie pewna iest [...]"
 • 520 a 298. "Do tegosz [kanclerza Andrzeja Lipskiego] od wezyra" Huseina paszy?, b.m.d. 1623? s. 1039-1040 Kantymir otrzymał rozkaz nie puszczać Tatarów do Polski "y zadnem sposobem pokoiu postanowionego wzruszac [...]", Kozacy tymczasem na granice tureckie napadają
 • 520 a 299. "Ad Vesyrum [Husseinum] cancellario" Andreae Lipski, Warszawa 24.02.1623 s. 1041-1042 Krzysztof Zbaraski po to został wysłany do Turcji, aby ustalić z nią warunki pokoju i przyjaźni
 • 520 a 300. "Ad Muftium ab eodem" cancellario Andrea Lipski, Warszawa 24.02.1623 s. 1042-1044 Poseł królewski Mikołaj Stogniew przywiózł słowa przyjaźni od Muftiego, na mocy której prosi go o pomoc w ustaleniu wzajemnego pokoju i dobrego sąsiedztwa
 • 520 a 301. "Ad imperatorem Turcarum" Mustafam I cancellarius Regni Poloniae Andreas Lipski, Warszawa 06.05.1623 s. 1044-1047 Krótka historia starań o pokojowe ułożenie sąsiedztwa z Portą
 • 520 a 302. "Ad Vesyrum [Husseinum?] cancellarius" Andreas Lipski, Warszawa 06.05.1623 s. 1047-1049 Wysyła z listami Łukasza? (Krzysztofa) Serebkowica, których wynika, że warunki pokoju przywiezione przez Krzysztofa Zbaraskiego są przyjęte i przestrzegane
 • 520 a 303. "Do hospodara wołoskiego [Radua Mihnea] od [...] kanclerza" Andrzeja Lipskiego, Warszawa 06.05.1623 s. 1049-1050 O bezpieczny przejazd i pomoc dla Łukasza? Krzysztofa Serebkowica udającego się do Porty
 • 520 a 304. "Przepis listu cara krymskiego [Mehmed Gireja] do krola [...Zygmunta III]", Białogrod 02.09.1030 [1623] s. 1051-1053 Dotrzymają warunków pokoju z Portą, jeśli jednak Kozacy będą napadać, Tatarzy otrzymają rozkaz plądrowania Polski
 • 520 a 305. "Do chana tatarskiego [Mehmed Gireja Zygmunt III król Polski] respons", Warszawa 08.12.1623 s. 1053-1056
 • 520 a 306. "Do Gałgi" Szahin Giereia Zygmunt III król Polski, b.m.d. Warszawa 1623 s. 1056 W sprawie jw.
 • 520 a 307. "Instructia Vtciwemu Sulimanowi słudze Je K. Mci [Zygmunta III] do Mechmet Giereia Wielgiej Ordy wolnego cara posłannikowi dana w Warszawie dnia XII Mca grudnia Roku Panskiego MDCXXIIIo" s. 1057-1058 Król przesłałby upominki według zwyczaju, gdyby chan przysłał przez posła list przymierny
 • 520 a 308. "Credens do cara" Mehmed Gireja od Zygmunta III króla Polski b.m.d. Warszawa 12.12.1623 s. 1058 Dla posłańca królewskiego Sulimana 309. "Credens do Gałgi" Szahin Gireja od Zygmunta III króla Polski, Warszawa b.d., 12.12.1623 s. 1058-1059 W sprawie jw.
 • 520 a 310. "Do cara tatarskiego" Mehmed Gireja Zygmunt III król Polski, Warszawa 12.12. 1623 s. 1059-1060 Poseł chana postanowił poczekać na granicach polsko-tureckich "na list przymierny od ciebie [...] y upominki wziąć nisz zeby się tu znowu miał wracać albo zebysz innego posła po upominki wyprawić miał [...]"
 • 520 a 311. "Ad Vesyrum Turcarum imperatoris [Alli Passam] a Regia Maiestate" Sigismundo III Rege Poloniae, Warszawa 12.12.1623 s. 1061-1062 Mimo paktów chocimskich i ostatnio zawartego przymierza Tatarzy dwukrotnie napadli na granice Polski
 • 520 a 312. "Do [Krzysztofa] Serebkowicza" Zygmunt III król Polski, Warszawa 21.12.1623 s. 1062-1063 Chan tatarski "listu przymiernego iako y pod Chocimiem postanowiono było y w pactach z cesarzem tureckim opisano" nie przysłał, ale nawet grozi napadem
 • 520 a 313. "Ab Vesyrum Turcarum" Alli Passam Sigismundus III Rex Poloniae, b.m.d. 12.12. 1623 s. 1063-1064 def.: brak zakończenia. Skarga na chana tatarskiego "paci huic inimico parentur iam molimina ad labefactanda et infringenda icti iuratique faederis iura [...]"
 • 520 a 314. "List od soltana Murada [IV] do krola [...Zygmunta III] przes czausa y P. Gnoinskiego", b.m.d. Konstantynopol 23.10.- 03.11. 1623 s. 1065-1069 List przymierny miał być wysłany, gdy chan krymski donosi przez posłańca o gotowości do napadu na Polskę wbrew zawartemu przymierzu
 • 520 a 315. "List od wezyra Alli Basse do krola [...Zygmunta III] przes Mustaphę czausa y przes Gnoinskiego sługę [...] hetmanowego [Stanisława Koniecpolskiego] Anno 1624" s. 1069-1071 O dotrzymywanie przez Turcję paktów chocimskich, o napadach tatarskich i kozackich; gdyby jednak "[... od was Niemcom pomoc przeciw siedmiogrodzkiemu była dana y woyska wasze poszły, ja też z woyski swoimi tatarskimi ruszywszy się państwa polskie szkodzić y pustoszyc bendę [...]"
 • 520 a 315 NB: Mylna data na końcu listu 1633, zamiast 1033 roku muzułmańskiego
 • 520 a 316. "List od Alli Basse wezyra do [...] hetmana [Stanisława] Koniecpolskiego. Pisan 1033, [Konstantynopol 1624] s. 1072 Gwarantem przymierza z Portą to "[...] łotrostwa kozackie według potrzeby zatrzymywać", wojskom tatarskim i innym pogranicznym rozkazanie cesarskie przesłać, aby "naimnieiszey zwady nie wszczynali y Panstwom waszym wniczym szkody nie czynili [...]". NB: Przyniósł ten list Mustapha czaus Bałath
 • 520 a 317. "Relatia [...] Grodzickiego z Constantinopola od [...] Krzysztofa] Kiełczewskiego posłanego in Septembre Anno Dni 1624 s. 1073-1081 NB: Krzysztof Kiełczewski sekretarz i poseł królewski wyruszył z instrukcją do sułtana Amurata 20.03. 1624
 • 520 a 318. "List od Sahin Giereia soltana Gałgi do krola Jeo Mci [Zygmunta III] o złączeniu się przeciwko Turkom [oraz] Ossobna karta przy liszcie, b. m. 1033 [1624] 1625 s. 1083-1087
 • 520 a 319. "List od Jach Mud agi do [...] kanclerza [Andrzeja Lipskiego] b. m. d. [1624] s. 1087-1089
 • 520 a 320. "List od krola perskiego [Abbasa I Wielkiego] do krola [...] Zygmunta III]", b.d. 1624-1625] s. 1089-1090 Poleca życzliwości króla Szahin Gireja chana tatarskiego, który "ku oyczystemu się wezbral panstwu"
 • 520 a 321. "Respons na list Szahingiereia Gałgi od KJM [Zygmunta III], Warszawa 25. 10. 1624 s. 1090-1092 NB: Inną ręką 17 w. dopisano: Posłano mu vpominki od KJM: Miednica z nalewką wielgą tribowana wszitka złoczista, kubkow złoczistych 12 ktore się składały, pistoletow para nalyanych złotem
 • 520 a 322. "List od cesarza tureckiego [Amurata IV] do krola Jeo Mci [Zygmunta III] przez Abdy[sza] czausza, Konstantynopol 25. 10. - 03. 11. 1623 s. 1095-1098
 • 520 a 323. "List od wezyra Ali Basze do krola Jeo Mci [Zygmunta III] przez Abdy[sza] czausza [z dopiskiem:] na kraiu listu to iest napisano", b.d. Konstantynopol 1623] s. 1098-1102 Czausz przybywa z Krzysztofem Serebkowicem, przywozi list przymierny, który uprosił u sułtana, a jeśli więc "zadnego wzruszenia y pochopu do woyny ob vkrainnych panow waszych słychać nie będzie, z tey strony także do zespsowania pokoiu y naruszenia przymierza pozwolenia nie będzie [...]"
 • 520 a 324. "Pacta przyniesione przes [...] Krzysztofa Serebkowica y Abdy czausza oddane w Warszawie 7 Marty 1624 anno s. 1103-1112a
 • 520 a 325. Uniwersał króla Zygmunta III], Warszawa 01.04. 1624 s. 1112b-1124 Ponieważ przesłane przez Krzysztofa Zbaraskiego akta przymierza chocimskiego z Portą zawierały niektóre artykuły nie zgadzające się z dawnymi paktami i przymierzami, dlatego zostaje wysłany Krzysztof Serebkowic do chana Mustafy [Amurata IV] o ich skorygowanie
 • 520 a 326. "Literae a S. R. Mtte [Sigismundo III] ad imperatorem Turcarum [Amuratum IV], b. m. [Warszawa] 20.03. 1624 s. 1124-1129 O wysłaniu do Porty Krzysztofa Kiełczewskiego dworzanina i posła celem uzupełnienia przysłanych akt przymierza Literae a S. R. Mtte [Sigismundo III] ad Ali Bassa Vesirum missae [tylko tytuł] s. 1129
 • 520 a 327. "[Literae a S. R. Mtte Sigismundo III ad imperatorem Turcarum Amuratum IV], b. m. [Warszawa] 20.03. 1624 s. 1130-1134 Jest to list identyczny z nr 326 - defekt, brak tytułu i 6 wierszy początkowych
 • 520 a 328. "Instructia na seymiki particularne pro die 13 Decembris 1622 s. 1135-1154
 • 520 a 329. "A Regia Mtte [Sigismundo III] ad ducem Prussiae [Georgium Wilhelmum], Warszawa b. d. [XI 1621?] s. 1155 Podziękowanie za gratulacje z okazji zwycięstwa nad Turkami
 • 520 a 330. "Ad Ducem Pomeraniae [Boguslaum XIV Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa 22. 11. [1621] s. 1156 Król otrzymał wiadomość o założeniu przez księcia mennicy "in ipso Regni nostri confinio", co kolidować będzie z mennicą bydgoską, wobec tego król żąda jej usunięcia
 • 520 a 331. "Responsum [Sigismundi III Regis Poloniae] Regi Daniae [Christiano IV], Warszawa 07. 12. 1621 s. 1156-1157 Zwycięstwo nad Turkami zostało odniesione własnymi siłami, ponieważ wojska zebranego w Anglii przez posła królewskiego król duński nie przepuścił; co zaś do lenna pruskiego "[...] Electori ex praescripto pactorum post praestitum ab ipso solenni iureiurando homagium contulimus [...]"
 • 520 a 332. "Ad Regem Angliae [Jacobum I a Rege Poloniae Sigismundo III], Warszawa 07. 12. 1621 s. 1158-1159 Gdy wszyscy książęta chrześcijańscy powinni spieszyć z pomocą królowi w obronie religii przeciw Turkom, wrogi Gustaw wykorzystał okazję zajmując Inflanty, Rygę z zamkiem mitawskim
 • 520 a 354. "Ad Caesaream Mttem [Ferdinandum II Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa 1623?] s. 1197-1198 [zakończ. uszkodz. Król dowiaduje się od Mikołaja Wolskiego marszałka wielkiego koronnego, że za namową hr. Altana cesarz bez wiedzy króla powierzył ks. Aleksandrowi Łanikowskiemu wyprowadzenie z królestwa oddziału żołnierzy. Dziwić musi, że Altan posługuje się tymi ludźmi bez czci i wiary, wyzutych z wszelkich praw 355. "Ad Comitem ab Altan [Altheim Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa 21. 10. 1623 s. 1198-1200 [prawy róg uszkodz.] W sprawie jw. 356. "Ad Imperatorem Romanorum [Ferdinandum II Sigismundus III Rex Poloniae]", b.d. Warszawa 1623?] s. 1200 [bez zakończ.] Wyraża współczucie z powodu niespodziewanego napadu Bethlen Gabora wraz z Tatarami i Turkami na ziemie cesarskie 357. "[Sigismundus III Rex Poloniae ad N.], Warszawa 04. 12. 1621 s. 1201 - def.: brak początku Wiadomo, że Polska gnębiona wojnami potrzebuje żołnierza na własną obronę, poza tym bez zgody sejmu "auxiliares copias nemini suppeditare possimus [...]"
 • 520 a Rękopis BK 326 zawiera materiały z czasów panowania Zygmunta III króla Polski z lat 1615-1624, w tym uniwersał Władysława IV z roku 1633 i jeden list prywatny z 1679 roku. Materiały te to kopie korespondencji z kancelarii wielkiej trzech kanclerzy: Feliksa Kryskiego 1613-1618, Stanisława Żółkiewskiego hetmana wielkiego koronnego i kanclerza 1618-1620 oraz Andrzeja Lipskiego 1620-1625. W korespondencji tej zawarte są relacje z wszystkich ważnych wydarzeń z tych lat. Korespondencja z królem Danii Chrystianem IV poparcie w zdobyciu tronu szwedzkiego (nr: 29-30, 55-57). W listach do króla Francji Ludwika XIII, do książąt i papieża Zygmunt III pochwala wprawdzie starania o stworzenie republiki chrześcijańskiej, sam jednak do niej przystąpić nie może, nie pozwala bowiem na to "nostrorum conditio Regnorum" (nr 31). Wyprawa Władysława na Moskwę, po której dużo sobie obiecywano, znajduje odbicie w korespondencji (nry: 34-36, 53-54, 66). Ożywiony ruch między cesarzem austriackim Maciejem II oraz książętami śląskimi a Zygmuntem III wywołał bunt protestantów w Czechach (nry 40-52, 58-59, 61, 67, 80-83). Ze spraw sejmowych rękopis BK 326 zawiera: Propozycję króla na sejmie walnym warszawskim z 1616 roku, krótki diariusz sejmu 1618: wota senatorów, rozdanie urzędów, deliberacje senatorów przed sejmem 1619 r. (nry 85-112). Niebezpieczeństwo turecko-tatarskie na Ukrainie, wyprawa hetmana Stanisława Żółkiewskiego spowodowały bardzo obfitą wymianę listów między hetmanem a Skinder Baszą, Dżanik Girejem, królem Zygmuntem III (nry 113-118, 120-164, 266, 270-279, 283, 303-329???). Po klęsce Stanisława Żółkiewskiego pod Cecorą w 1620 roku z kancelarii królewskiej wysyłana jest korespondencja do wszystkich nieomal krajów europejskich o stworzenie ligi antytureckiej, owoców jednak nie przyniosła żadnych (nry 175-202, 226-236, 251, 284-286). Zwycięski rozejm z Turkami pod Chocimem w 1621 roku spowodował również liczną wymianę listów, w których podkreśla się, że sukces ten został osiągnięty wyłącznie własnymi siłami. Ze względu na punktu sporne w tekstach rozejmu rękopis BK 326 zawiera dane z poselstw Krzysztofa Zbaraskiego, Łukasza Krzysztofa Serebkowica, Krzysztofa Kiełczewskiego wysłanych do Turcji celem uzgodnienia tekstów rozejmu (nry 323-325). Radość z rozejmu pod Chocimem została zmącona napadem Gustawa na Inflanty, stąd skarga króla do papieża i królów chrześcijańskich na podstępne postępowanie Szwedów (nry 332-334), a także do wielu miast morskich, by nie udzielały Szwedom pomocy (nr 338). Poruszone są również sprawy pruskie: jak bicie bardzo złej monety, chwalenie w kazaniach Gustawa szwedzkiego, wprowadzanie obcych wojsk, zakaz nakładania na ludność kontrybucji, wprowadzanie wbrew zakazowi kalwinizmu, prześladowanie marszałka Kreutzena (nry 339-342). Teksty odrębne do zawartości rękopisu to Impugnatio libertatis religionis oraz Impugnatio altera; są prawdopodobnie autorstwa Jana Dymitra Solikowskiego. Czas powstania tych tekstów ok. 1573 roku.
 • 520 a 334. "Ad Summum Pontificem [Gregorium XV Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa 29. 12. 1621 s. 1160-1163 O bitwie chocimskiej, o szczęśliwie zawartym pokoju, co miało znaczenie dla całego chrześcijaństwa, o zdradzieckim napadzie Gustawa na Inflanty
 • 520 a 335. "Ad Regem Galliarum [Ludovicum XIII Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa 30. 12. 1621 s. 1163-1165 Na marginesie: De bello Turcico
 • 520 a 336. "Ad Regem Hispaniarum [Philippum IV Sigismundus Rex Poloniae], Warszawa 30. 12. 1621 s. 1165-1166 Na marginesie: De bello Turcico
 • 520 a 337. "Ad Summum Pontificem [Gregorium XV Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa 04.01. 1622 s. 1167-1168 Dziękuje za słowa uznania przesłane przez nuncjusza oraz za zatwierdzenie Macieja Łubieńskiego na biskupstwie chełmskim
 • 520 a 338. "Ad [H]Ansiaticas ciuitates Subicem[ses] [Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa 24.01. 1622 s. 1168-1169 O zdradzieckim zajęciu Inflant przez Gustawa, zapowiedź z nim wojny oraz życzenie, aby te miasta w niczym go nie wspierały "[...] neque ipsi bellici apparatus necessaria suppeditent [...]". NB: In eodem scriptae literae ad Bremenses, Hamburgenses, Stralsundenses, Anclamenses, Stetinenses, Rostochienses, Grisualdienses, Vismarienses, Stargardienses, Gedanenses, Elbingenses
 • 520 a 339. "Ad Regentes Ducatus Prussiae [Georgium Wilhelmum Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa 04.01. 1622 s. 1169-1170 O biciu w Królewcu bardzo złej monety, co z wielką szkodą może rozejść się po królestwie; należy tego zabronić; jeden z ministrów protestanckich w kazaniu staje w obronie Gustawa i zanosi za niego modły; wprowadzenie do księstwa obcych wojsk ze szkodą dla mieszkańców Prus
 • 520 a 340. "Responsum Sacrae Regiae Mttis [Sigismundi III [...] Joanni Jacobo Curtio a Senstenaw [sacrae Caesareae Mttis Ferdinandi II] legato datum Varsaviae die VIa Mensis Februarii Ao MDCXXIIo s. 1170-1172 Dziękuje za gratulacje z okazji szczęśliwego sukcesu nad Turkami, gratuluje również cesarzowi, że "[...] eas bellorum procellas, quas perfida rebellio excitauerat mira sapientia grauique atque excelso consilio sedasse [...]"; tłumaczy się również z wypadu "[...] aequitis Poloni phalangas in Hungartiam [...]"
 • 520 a 341. "Ad ! [b] Regentibus Ducatus Prussiae [Georgio Wilhelmo ad Sigismundum III Regem Poloniae], Królewiec 15.01. 1622 s. 1172-1175 Tłumaczenie się z zarzutów wysuniętych przez króla pod nr 339
 • 520 a 342. "Responsum ÿsdem [a Sigismundo III Rege Poloniae], Warszawa 15.02. 1622 s. 1175-1177 O przesłanie bitej w Królewcu monety do sprawdzenia w mennicy polskiej, zakaz nakładania kontrybucji na ludność, wbrew umowom wprowadza się kalwinizm w Królewcu, wbrew prawu prowadzi się inkwizycję przeciw marszałkowi Kreutzen
 • 520 a 343. "A Summo Pontifice [Gregoria XV ad Sigismundus III Regem Poloniae], Rzym 23. 12. 1621 s. 1179-1180 Chwali króla za wystąpienie przeciw ministrom w Prusach Książęcych
 • 520 a 344. "Responsum eisdem ! [Summo Pontifici Gregorio XV Sigismundus III Rex Poloniae], Warszawa 18.02. 1622 s. 1180-1183 Pochwala oburzenie papieża z powodu zmuszania katolików w Prusach do zaprzysięgania artykułów kalwińskich, tym bardziej że są one zdobyte przez przodków króla, którzy "[...] incumbebant vt omnes sectas ab orthodoxa Religione Catholica alienas ex ea prouincia extirparent [...]"
 • 520 a 345. "Instructio legationis internuncio Sacrae Regiae Mttis [Sigismundi III Regis Poloniae] ad [...] Hispaniae Regem [Philippum IV] data Varsaviae die secunda mensis Martÿ Anno Dni MDCXXII s. 1182-1185 Oba królestwa stworzyły silne przedmurze w obronie Kościoła i religii, łączyć je powinien ścisły związek; współczucie z powodu śmierci króla Filipa III oraz gratulacje z racji objęcia tronu
 • 520 a 346. "Instructio legationis internuncio S. R. M. [Sigismundi III] a Sacra Reginali Mte [Constantia] ad [...] Hispaniae Regem [Philippum IV] Serenissimamque Reginam [Elisabeth] nec non Serenissimam Infantem Hispaniae. Data Varsaviae die II mensis Martÿ Ao Domini MDCXXII s. 1185-1187 Wyrazy współczucia po śmierci Filipa III
 • 520 a 347. "Litera fidei a Reginali Mtte [Constantia] ad Reginam Hispaniae [Elisabetham], Warszawa 02.03. 1622 s. 1187 Dla Adama Mąkowskiego posła króla Zygmunta w Hiszpanii
 • 520 a 348. "Responsum Summi Pontificis [Gregorii XV Sigismundo III Regi Poloniae], Rzym 19.02. 1622 s. 1187-1190
 • 520 a 349. "A cardinali Ludouisio [Sigismundo III Regis Poloniae], Rzym 19.02. 1622 s. 1190 Gratulacje z okazji szczęśliwego zakończenia bitwy pod Chocimem
 • 520 a 350. "Responsum [Sigismundi III Regis Poloniae] eidem [cardinali Ludouisio], Warszawa 26.01. 1623 s. 1191-1192 Wyrzuca mu, że on właśnie nie dopuścił do przewozu Bałtykiem doborowego oddziału piechoty, zaciągniętej w Anglii, dzięki życzliwości króla angielskiego
 • 520 a 351. "A Caesarea Mtte [Ferdinando II Sigismundo III Regi Poloniae], Wiedeń 02.01. 1623 s. 1192 Prosi o poskromienie Kozaków grasujących po wielu prowincjach cesarstwa
 • 520 a 352. "Responsum [...] Nominati et Postulati Vladislauiensis, Supremi Regni Cancellarii [Andreae Lipski] ad postulationem [...] capituli Vladislaviensis, Warszawa 24.03. 1623 s. 1193-1194 Dziękuje kapitule włocławskiej za "voluntates, quibus me postularunt [...]"
 • 520 a 353. "Instructio [...] Remigiano Koniecpolski Sacrae Regiae Maiestatis [Sigismundi III] Secretarii ac eiusdem ad Sanctum [...] Vrbanum Octauum Pontificem Maximum internuntio data Varsauiae die XII Mensis Septembris Ao Dni 1623 s. 1194-1197 Gratulacje z okazji wyboru na papieża 06.08. "1623
 • 530 d Mf 5764
 • 530 d Mf 285 [fragm.]
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego (1796-1861) d BK II, 197 w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 581 a 79. Instructio ad [...] Regni [...] - druk: A. Prochaska, op. cit. s. 219-220 a 78. A Friderico [V] Intruso [...] - druk: A. Prochaska, op. cit. s. 191 a 77. A Friderico [V] [...] - druk: A. Moskach, Wiadomości, op. cit. s. 273-275: idem, Kilka kartek op. cit. s. 228 a 76. Instructio [...] Stanislai [...] - druk: A. Prochaska, op. cit. s. 213-214 a 75. Ad Status et Ordines [...] - druk: A. Prochaska, op. cit. s. 213-214 a 74. A Bohemis [Sigismundo III [...] - druk: A. Mosbach, Wiadomości, op. cit. s. XXXIV a 73. Instructia od [...] - druk: PBS T. 23 s. 759, gdzie omówione cele wyprawy Dżanibeg Gireja a 72. Ad comitem [...] - druk: A. Prochaska, op. cit. s. 210-211; A. Mosbach, Wiadomości, op. cit. s. XXXVII-XXXIX; idem Kilka kart, op. cit. s. 226 a 71. Instructio [...] Remigio [...] - druk: A. Mosbach, op. cit. s. XXXI-XXXII - krótkie polskie strzeszcznie: idem Kilka kart, op. cit. s. 219 oraz odpowiedź Jana Chrystiana s. 221 a 70. Ad Silesios [...] - druk: A. Mosbach, op. cit. s. XXXII-XXXIII w obszernym polskim streszczeniu. List wręczył Remigiusz Zaleski we Wrocławiu 22. 10. 1619; A. Mosbach, Kilka kart [...] op. cit s. 220; A. Szelągowski, op. cit. s. 57-58 a 67. Ab archiduce Carolo [...] - druk: S. Damalewicz, Series Archiepiscoporum Gnesnensium [...], Warszawa 1649 s. 365-368; A. Mosbach, op. cit. s. XXVIII-XXIX w obszernym streszczeniu polskim; A. Mosbach, Kilka kart z dziejów austriacko-Szląsko-Polskich mian. za Zygmunta III [w:] Roczniki Tow. Przyj. Pozn. T. 5, Poznań 1865 s. 215-216 a 61. Responsum S. R. Mttis [...] - druk: A. Prochaska, op. cit. s. 224 a 60. Instructia [...] Piotrowi Ozdze [...] - druk: A. Prochaska, Hetman Stanisław Żółkiewski, Warszawa 1927 s. 177-180; PBS, gdzie omówione poselstwo a 58. A statibus Regni [...] - druk: A. Mosbach, op. cit. s. XXV; A. Szelągowski, op. cit. s. 57 a 57. Responsum Sac. Rae [...] - druk: ibidem a 56. Puncta Dni Comitis [...] - druk: ibidem a 55. Instructio a comite [...] - druk: P. Piasecki, Chronica gestorum in Europa singularium [...], Kraków 1648 s. 357, 436; Niemcewicz J. U., op. cit. T. 3 Kraków 1860 s. 215, 226; W. Cichocki, Mediacja Francji w rozejmie altmarskim [w] Rozpr. PAU wydz. Hist. -Fil. S. II T. XLII, Kraków 1930 s. 77-78; A. Szelągowski, Walka o Bałtyk, wyd. II, Lwów 1921 - s. 220, 224-226 a 53. Instructia [...] Andrzeiowi [...] - druk: S. Kobierzycki, op. cit. s. 553-554 z datą 08.09 a 51. Ad Ordines Bohemiae [...] - druk: A. Moskach, op. cit. s. XXIV-XXV; A. Prochaska, op. cit. s. 190; A. Szelągowski, op. cit. s. 52 a 50. Responsum [Sigismundi III [...] - druk: A. Szelągowski, op. cit. s. 56; A. Prochaska, op. cit. s. 190 a 49. Ad Ordinibus Silesiae [...] - druk: A. Mosbach, op. cit. s. XXIV, 257-259; A. Szelągowski, op. cit. s. 56; A. Prochaska, op. cit. s. 189 a 46. Responsum Sac. Rae Mttis [...] - druk: A. Moskach, Miadomości [...] op. cit. s. 257-259; A. Prochaska, op. cit. s. 190 a 45. Ad Caesaream Mttem [...] - druk: A. Prochaska, op. cit. s. 184-185 a 44. A Sacra Cesarea [...] - druk: A. Prochaska, op. cit s. 184 a 42. Instructia posłowi Jeo [...] - druk: W. Dworzaczek, Akta sejmikowe wojowództw poznańskiego i kaliskiego [...] T. 1 [1572-1632], Cz. 2. [1616-1632], Poznań s. 53-54 a 41. Responsum Sac[rae] [...] - druk: A. Szelągowski, Sląsk i Polska wobec powstania czeskiego [...] Lwów 1904 s. 50-51; A. Prochaska, op. cit. s. 189 a 40. Literae Sacrae [...] - druk: Mosbach, Wiadomości do dziejów polskich, Wrocław s. XXIV; A. Prochaska, Hetman Stanisław Żółkiewski, Warszawa 1927 s. 184 a 39. Ad imperatorem Turcarum [...] - druk: Z. Abrahamowicz, op. cit. s. 240-241, Nr 250 z datą 07. 11. 1617 a 38. Przetłumaczenie listu od sultana [...] - druk: Z. Abrahamowicz, Katalog dokumentów tureckich [...] Warszawa 1959 - s. 241, nr 251 a 36. Iurament i oblig [...] - druk: S. Kobierzycki, Historia Vladislai Poloniae et Sueciae principis, Gdańsk 1655 s. 480-481; S. Ochmann, op. cit. s. 134-135 a 35. Respons JKM [Zygmunta III] [...] - druk: K. Radziwiłł [...] Sprawy wojenne i polityczne 1621-1632, Paryż 1859 s. 15-18 a 34. Ratihabitio contractus [...] - druk: K. Tyszkowski, Gustaw Adolf wobec Polski i Moskwy [1611-1616], Wrocław 1930 s. 24, 36 a 33. Responsum S. R. Mtis [Sigismundi III [...] - druk: Seraphim, Geschichte Liv-, Est-und Kurlands op. cit. s. 494 a 32. Praescriptum instructionis [...] druk: Seraphim, Baltische Geschichte op. cit. s. 230; Szelągowski, op. cit. s. 219, 228-229 a 29. Joanni Waiher [...] - druk: Sz. Starowolski, Sarmatiae bellatores [...], Kolonia 1631 s. 207; A. Szelągowski, Walka o Bałtyk [...]wyd. 2, Lwów 1921 s. 209-210, gdzie data poselstwa X 1617 a 28. Protestacia Xcia Wilhelma [...] - druk: Ochmann, op. cit. s. 196 a 14. Exemptio nobilitatis Curlandiae [...] - druk: Niemcewicz, op. cit. T. 3 s. 217 a 13. Respons Jeo Kro. Msczi [Zygmunta III [...] - druk: Ochmann. op. cit. s. 196 a 8. Copia listu do J. K. Msci [Zygmunta III [...] - druk: Seraphim, Geschichte Liv., Est-und Kurlands op. cit. T. 2 s. 494; Ochmann, op. cit. s. 133, 189-190, 259 a 4. Ducis Curlandiae Vilhelmi [...] - druk: E. Seraphim, Geschichte Liv. -Est-und Kurlands [...], Reval 1896 T. 2 s. 475-487 a 2. Responsum Ducis Friderici Eremiano Zalesky [...] - druk: Niemcewicz op. cit. s. 217; Ernst Seraphim, Baltische Geschichte in Grundriss [...] Reval 1908 s. 229; Ochmann op. cit. s. 133 a 1. [Propozycja JKM Zygmunta III [...] - druk: S. Ochmann, Sejmy z lat 1615-1616, Wrocław 1970 s. 158-160; Niemcewicz J. U., Dzieje panowania Zygmunta III Krakow 1860, T. 3 s. 55-57
 • 581 a 218. Puncta od woyska podane [...] - druk: W. Dworzaczek, op. cit. s. 133; [Jan Achacy Kmita], O Confaederacyey lwowskiey w roku 1622 vczynioney nauka, b. m. d.; A. Szelągowski, Walka o Bałtyk, Lwów 1921 s. 165-267; Studia i materiały do historii wojskowości [w:] Wojskowy Instytut Historyczny T. XI cz. 1 Warszawa 1965 s. 67-68; M. Lepecki, Pan Jakobus Sobieski, Warszawa 1970 s. 150-163 a 207. Ad Matthiam Imperatorem [...] - druk: Historia dyplomacji, op. cit. s. 31 a 206. Status causae negotii [...] - druk: Historia dyplomacji, op. cit. s. 20, 60 a 205. Ad Imperatorem Turcarum [...] - druk: Przeważna legacja Krzysztofa Zbaraskiego, op. cit. [w:] Dyplomaci w dawnych czasach s. 196 i n.; Historia dyplomacji, op. cit. s. 81-82 a 204. Instructia Venerabili Remigiano Koniecpolski [...] - druk: Historia dyplomacji, op. cit. s. 35 a 201. Ad [...] Ferdinandum II [...] - druk: A. Szelągowski, śląsk i Polska, op. cit. s. 205; Historia dyplomacji, op. cit. s. 80 a 200. Instructio [...] Achatio Grochowski [...] - druk: Naruszewicz A. [...] T. 2, op. cit. s. 172; J. Tretiak, Historia wojny chocimskiej, op. cit. s. 58-59; Historia dyplomacji polskiej, op. cit. s. 79 a 196. Respons Jeo K. Mci [Zygmunta III [...] - druk: H. Malewska, op. cit. s. 185-190 a 195. List od [...] woiewody Sendomirskiego [...] - druk: H. Malewska, Listy staropolskie z epoki Wazów, Warszawa 1959 s. 177-181, z datą 19. 12. 1620 a 193. Responsum Sacae R[egiae] M[aiesta]tis [...] - druk: A. Mosbach, Wiadomości, op. cit. s. XXXV a 192. Ad Sac[ram] Regiam Maiestatem [...] - druk: Prochaska, op. cit. s. 224-226; Mosbach, Wiadomości, op. cit. s. XXXV a 184. Ad Principem Auraniae Mauricium [...] - druk: Historia dyplomacji, op. cit. s. 79 a 183. Ad Electores Imperii [...] - druk: A. Szelągowski, śląsk i Polska, op. cit. s. 210 a 182. Ad Ducem Condeum [...] - druk: Historia dyplomacji polskiej, op. cit. s. 80 a 180. Ad Caesaream Maiestatem [...] - druk: Historia dyplomacji polskiej, op. cit. s. 79 a 179. Praescriptum legationis ad Ducem [...] - druk: Historia dyplomacji polskiej, op. cit. s. 79 a 177. Ad Magnae Britaniae Regem [...] - druk: Jerzy Ossoliński, Pamiętnik [1595-1621]. Opracowali Jan Kolasa i Jarema Maciszewski pod red. Wł. Czaplińskiego, Wrocław 1952 s. 118-130; Dyplomaci w dawnych czasach, op. cit. s. 184-195; zob. też L. Kubala, Jerzy Ossoliński, wyd. II, Warszawa 1924 s. 28-37 a 176. Praescriptum legationis [Petro Żeromski [...] - druk: Naruszewicz A., J. K. Chodkiewicz T. 2, Kraków 1858 s. 170-172; Historia dyplomacji polskiej, op. cit. s. 74-80 a 175. Ad Regem Catholicum [...] - druk: Historia dyplomacji, op. cit. s. 79-80 a 173. Praescriptum legationis ad [...] - druk: Tretiak, op. cit. s. 59-60; Historia dyplomacji, op. cit. T. 2 s. 34 a 171. Instructia ne seymik [...] - druk: Dworzaczek, op. cit. T. 1 cz. 2 s. 91-93, nr 230 a 169. Oratio legatorum [...] - druk: Prochaska, op. cit. s. 198, 224-226 a 164. Regestr tych vpominkow [...] - druk: Pamiętniki o wyprawie chocimskiej, op. cit. s. 161-162 a 163. Pacta pod Chocimem [...] - druk: Pamiętniki o wyprawie Chocimskiej r. 1621, Kraków 1853 s. 33-36; Tretiak, Historia, op. cit. s. 173-190 a 161. Relatia legaciey [...] - druk: Malewska, op. cit. s. 253-262 - fragment; Dyplomaci w dawnych czasach, op. cit. s. 199 a 160. Instructia taiemnieisza [...] - druk: Dyplomaci, op. cit. s. 198 a 159. Instructia [...] Chrzysztophowi [...] - druk: Piasecki, op. cit. s. 825-837; Dyplomaci, op. cit.; Historia dyplomacji, op. cit. jak wyżej a 158. De Osmana [II] [...] - druk: Niemcewicz, Zbiór pamiętników, op. cit. T. 2 s. 300-340: Poselstwo xiącia Zabarskiego do Turek w R 1622; Dyplomaci w dawnych czasach [...] opr. A. Przybos i R. Zalewski, Kraków 1959 s. 196, 206; Historia dyplomacji, op. cit. s. 81-82 a 156. List od [...] Stanisława Suliszewskiego [...] - druk: Historia dyplomacji polskiey, op. cit. s. 81 a 155. List od wezyra [...] - druk: Tretiak, op. cit. s. 184-189; Historia dyplomacji, op. cit. s. 81 a 154. List do J. K. M. [...] - druk: Historia dyplomacji, op. cit s. 81 a 153. Instructia od [...] Zygmunta III [...] - druk: Historia dyplomacji, op. cit. T. 2 s. 86; PSB t. 23 s. 579 a 152. Instructia Jeo K. M. [Zygmunta III [...] - druk: Tretiak, Prochaska jak wyżej a 151. A Regia M[aies]tate [...] - druk: Tretiak, op. cit. s. 30-31; Prochaska, op. cit. s. 178, 180; Z. Spieralski, Awantury mołdawskie, Warszawa 1967 s. 171; Historia dyplomacji, op. cit. s. 78-79 a 150. Exemplus faederis a [...] - druk: Prochaska, op. cit. s. 177 a 148. A Regia M[aies]tate [...] - druk: Prochaska, op. cit. s. 180 a 147. List przymirny od [...] - druk: Prochaska, op. cit. s. 180; Tretiak, Historia wojny chocimskiej [1621], wyd. nowe, Kraków 1921 s. 27-28, 30-31; Historia dyplomacji, op. cit. T. 2 s. 78 a 145. List cesarza tureckiego [...] - druk: A. Prochaska, op. cit. s. 180; Historia dyplomacji, op. cit. s. 78 a 141. Instructia [...] Zygmunta III [...] - druk: A. Prochaska, op. cit. s. 77 a 139. Copia listu do Kozakow [...] - druk: A. Prochaska, op. cit. s. 129-130 a 138. Od kaimakana do [...] - druk: Niemcewicz J. U., op. cit. T. 6 s. 49-51 a 137. Copia listu od cesarza [...] - druk: Niemcewicz J. U., op. cit. T. 6 s. 42-49; Historia dyplomacji polskiej [...] T. 2, Warszawa 1982 s. 78 a 136. Dla dostatecznieiszego [...] - druk: Niemcewicz J. U., op. cit. T. 6 s. 1-33 a 135. Copia kartki ręką [...] - druk: Niemcewicz J. U., op. cit. T. 6 s. 41 a 134. Copia postanowienia [...] - druk: Pisma, op. cit. s. 280-281; K. Milewski, Pamiątki, op. cit. s. 131-134 a 133. Copia postanowienia [...] - druk: Pisma, op. cit. s. 277-280; K. Milewski, Pamiątki historyczne krajowe, Warszawa 1848 s. 134-136 a 132. List od [...] woiewody [...] - druk: Pisma, op. cit. s. 281-287; Niemcewicz J. U., op. cit. s. 86-93 a 131. Respons KJM [...] - druk: Niemcewicz J. U., op. cit. s. 84-86 a 130. Puncta o ktorych [...] - druk: Niemcewicz J. U., op. cit. s. 76-84 a 129. Relatia co mu [...] - druk: Niemcewicz J. U., op. cit. s. 75 a 128. Copia listu od Skinder [...] - druk: Niemcewicz J. U., op. cit. s. 73-74 a 127. Copia listu od [...] - druk: Pisma, op. cit. s. 269-270; Niemcewicz J. U., op. cit. s. 71-73 a 126. Copia listu od [...] - druk: Pisma, op. cit. s. 267-269; Niemcewicz J. U., op. cit. s. 69-71 a 125. List od [...] hethmana koronnego [...] - druk: Pisma, op. cit. s. 266-267; Niemcewicz J. U., op. cit. s. 68 a 124. Copia listu od [...] - druk: Pisma, op. cit. s. 264-265; Niemcewicz J. U., op. cit. s. 66-68 a 123. Copia listu od Skinder [...] - druk: Pisma, op. cit. s. 265-266; Niemcewicz J. U., op. cit. s. 65-66 a 122. List od Skander [...] - druk: Pisma, op. cit. s. 264-265; Niemcewicz J. U., op. cit. s. 62-63 a 121. Drugi list od [...] - druk: Pisma, op. cit. s. 273-277 a 120. List [...] Stanisława Żółkiewskiego [...] - druk: Pisma, op. cit. s. 270-273 a 118. Copia listu od [...] - druk: A. Prochaska, op. cit. s. 175, przypis 53, gdzie cytowany fragment tego listu a 115. Od Kaimakana [...] - druk: Z. Abrahamowicz, op. cit. s, 242-243, nr 252 a 114. Od Skinder Basse list do krola [...] - druk: Z. Abrahamowicz, Katalog dokumentów tureckich [...], Warszawa 1959 s. 240-241, nr 250 a 112. Zdanie [...] arcybiskupa [...] - druk: W. Dworzaczek, op. cit. s. 65-67, nr 211 a 110. Instructia posłom [...] - druk: W. Dworzaczek, op. cit. s. 57-63; nr 209 a 102. Ten był progress [...] - druk: A. Prochaska, op. cit. s. 165; Idem, Wrogowie hetmana Żółkiewskiego [w. ] Przeglądzie Powszechnym T. 172, Kraków 1926, nr. 514 s. 326-346 a 100. Votum [...] Jana Stanisława [...] - druk: A. Prochaska, op. cit. s. 164 a 99. Votum [...] Stanisława Żółkiewskiego [...] - druk: S. Kobierzycki, op. cit. s. 530; A. Prochaska, op. cit. s. 166 a 96. Dziękowanie [...] hethmanowi [...] - druk: A. Prochaska, op. cit. s. 165 a 95. Dnia 15 II. [...] - druk: Pisma Stanisława Żółkiewskiego [...] wyd. A. Bielowski, Lwów s. 301-311; Niemcewicz J. U., op. cit. s. 93-107 a 94. Mowa [...] Arcybiskupa Gnieźnienskiego [...] - druk: Akta sejmikowe, op. cit. s. 31-40 a 93. Copia listu od krolewica [...] - druk: Akta sejmikowe, op. cit. s. 29-31 a 92. Instructia posłom [...] - druk: Akta sejmikowe [...] wyd. W. Dworzaczek, op. cit. s. 15-21; Legacja dana Stanisławowi Zadorskiemu, sekretarzowi i posłowi królewskiemu na sejmik przedsejmowy woj. poznańskiego i kaliskiego w Srodzie 2 stycznia 1618 r. a 84. Zygmunt III król Polski [...] - druk: Listy staropolskie z epoki Wazów op. Hanna Malewska, Warszawa 1959 s. 160-161 a 83. Responsum in Comitÿs [...] - druk: A. Prochaska, op. cit. s. 219-220 a 81. Instructio [...] Eremiano [...] - druk: A. Mosbach, Wiadomości, op. cit. s. XL a 80. Ad milites Lissouianos [...] - druk: A. Mosbach, Wiadomości, op. cit. s. XXXVIII; Idem, Kilka kart, op. cit. s. 226
 • 581 a 348. Responsum Summi Pontificis [...] - druk: A. Theiner, op. cit. T. 3 s. 365-366, Nr 296 a 333. Ad Regem Daniae [...] - druk: Szelągowski, Walka o Bałtyk, op. cit. s. 253-261 a 328. Instructia na seymiki particularne [...] - druk: Akta sejmikowe, op. cit. T. 1 cz. 2 s. 131 nr 258: Legacja dana Janowi Grzymułtowskiemu, opatowi lędzkiemu, posłowi królewskiemu, na sejmik przedsejmowy województw poznańskiego i kaliskiego w Srodzie 13 grudnia 1622, z Warszawy 5 listopada 1622 a 326. Literae a S. R. Mtte [Sigismundo III [...] - druk: Historia dyplomacji polskiej, op. cit. T. 2 s. 82 a 325. [Uniwersał króla Zygmunta III [...] - druk: Abrahamowicz, op. cit. s. 246-249 nr 256; Historia dyplomacji polskiej, op. cit. T. 2 s. 81-82 a 324. Pacta przyniesione [...] - druk: Naruszewicz A., Żywot J. K. Chodkiewicza, Kraków 1848 T. 2 s. 272; Abrahamowicz, op. cit. s. 246-249; Historia dyplomacji polskiej, op. cit. T. 2 s. 81-83 a 322. List od cesarza tureckiego [...] - druk: Z. Abrahamowicz, Katalog dokumentów tureckich, op. cit. s. 254-255 a o321. Respons na list Szahingiereia Gałgi [...] - druk: Baranowski, op. cit. s. 29-31 a 319. List od Jach Mud agi [...] - druk: Baranowski, op. cit. s. 24-28 a 318. List od Sahin Giereia [...] - druk: Gołębiowski, Szahin Girej i Kozacy, Bibl. Warsz. R. 1852, cz. II s. 18; zob. też B. Baranowski, op. cit. s. 29-35; Trzy relacje z polskich podróży na Wschód muzułmański w pierwszej połowie XVII wieku, oprac. Adam Walaszek, Kraków 1980 s. 17 a 317. Relatia [...] Grodzickiego [...] - druk: Historia dyplomacji polskiej, op. cit. T. 2 s. 82 a 312. Do [Krzysztofa] Serebkowicza [...] - druk: Historia dyplomacji polskiej, T. 2, op. cit. s. 82 a 305. Do chana tatarskiego [...] - druk: Baranowski, op. cit. s. 24; Historia dyplomacji polskiej, op. cit. T. 2 s. 85-86 a 304. Przepis listu cara krymskiego [...] - druk: B. Baranowski, Polska a Tatarszczyzna w latach 1624-1629, Łódź 1948 s. 24; Historia dyplomacji polskiej, op. cit. T. 2 s. 85-86 a 296. Copia listu od Baila Weneckiego [...] - druk: Dyplomaci w dawnych czasach, op. cit. s. 198 a 295. [Cedulla]. Druga de data [...] - druk: Historia dyplomacji polskiej, op. cit. s. 81-82 a 279. Ad Turcarum imperatorem [...] - druk: Niemcewicz J. U., Zbiór pamiętników historycznych, T. 2 Warszawa 1922 s. 300-340; zob. też Dyplomaci w dawnych czasach T. 2 op. cit. s. 196-206 a 277. Copia pact z carem tatarskim [...] - druk: Historia dyplomacji, op. cit. T. 2 s. 85 a 270. Instructia [...] Krzysztophowi Krauzowskiemu [...] - druk: M. Malinowski, A. Przeździecki, Kontrowersja szlach. Krzysztofa Krauzowskiego, komornika królewskiego, posłańca do ordy Bakczyseraju [...] T. 1, Wilno 1843 s. 107; Historia dyplomacji, op. cit. s. 85 a 265. Instructia [...] Mikołaiowi Stogniewowi [...] - druk: Dyplomaci w dawnych czasach [...], op. cit. s. 199 a 264. Za krolewicem Jeo Mcią Janem Olbrachtem [...] - druk: Piasecki, Chronica, op. cit. s. 438; Th. Treter, De episcopatu et episcopis Ecclesiae Varmiensis [...] Kraków 1685 s. 140-144; zob. też głosy przeciwne na sejmie: Niemcewicz J. U., Zbiór pamiętników [...] op. cit. T. 6 s. 403-420; Idem, Dzieje panowania [...], op. cit. T. 3 s. 228 a 263. [Jan Dymitr Solikowski [...] - druk: J. Czubek, op. cit. s. 560-565: Cum in convocatione Varsouiensi [...] w j. łac.; Wątpliwości w sprawie autorstwa tego tekstu zob.: E. Kotarski, op. cit. s. 105-107 a 262. [Jan Dymitr Solikowski [...] - druk: Jan Czubek, Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia [...] Kraków 1906 s. 552-559 w jęz. pol.; E. Kotarski, Publicystyka Jana Dymitra Solikowskiego, Toruń 1970 s. 95 ss, 111; M. Korolko, Klejnot swobodnego sumienia, Warszawa 1974 s. 147, III a 259. Propositio in Synodo Dioecesiana [...] - druk: Sawicki, op. cit. s. 136-138 - w druku 15 wierszy mniej a 258. [Carolo episcopo Vratislauiensi [...] - druk: Bujdecki, op. cit. s. 89 a 257. Carolo episcopo Vratislauiensi [...] - druk: Florian Bujdecki, Vita [...] Mathiae Lubienski [...], Kalisz 1752 s. 88-89 z datą 01.01. 1624 a 255. In Synodo Prouinciali Petricouiensi [...] - druk: P. Wł. Fabisz, Wiadomości o synodach prowincyonalnych i diecezjalnych gnieźnieńskich [...], Kępno 1861 s. 206-212; J. Sawicki, Concilia Poloniae. Źródła i studia krytyczne T. III. Synody diecezji łuckiej i ich statuty, Warszawa 1949 s. 30 ss. a 254. Matthias Lubieński [...] - druk: J. Sawicki, Concilia Poloniae [...] T. IX, Wrocław 1957 s. 23 ss. a 247. Nos Senatores Inclyti Regni Poloniae [...] - druk: Szelągowski, Walka, op. cit. s. 253-254; Lepecki, Pan Jacobus Sobieski, op. cit. s. 164-166 a 246. Nos Senatores Inclyti Regni Sueciae [...] - druk: Szelągowski, Walka o Bałtyk, op. cit. s. 253-254; Niemcewicz, Dzieje, op. cit. T. 3 s. 214-216 a 240. Electori Brandenburgico [...] - druk: Szelągowski, Walka o Bałtyk, op. cit. s. 247 a 239. Rigensibus [...] - druk: Piasecki, Chronica, op. cit. s. 413-414; Niemcewicz, Dzieje panowania, op. cit. T. 3 s. 222-223; Szelągowski, Walka o Bałtyk, op. cit. s. 257-260 a 226. Caesareae Maiestati [...] - druk: Historia dyplomacji, op. cit. T. 2 s. 80 a 224. Assecuracya [...] Senatorow [...] - druk: Szelągowski, śląsk i Polska op. cit. s. 227-228 a 219. Respons KJM [...] - druk: Dworzaczek op. cit. s. 133; A. Szelągowski, Śląsk i Polska wobec powstania czeskiego, Lwów 1904 s. 225
 • 600
   1
   .
  a Drugeth de Homonnay
 • 600
   0
   9
  a Ferdynand b II c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1578-1637)
 • 600
   0
   9
  a Filip b III c (król Hiszpanii i Portugalii ; d 1578-1621)
 • 600
   0
   9
  a Fryderyk Kettler c (książę Kurlandii i Semigalii ; d 1569-1642)
 • 600
   0
   9
  a Gabriel Bethlen c (książę Siedmiogrodu ; d 1580-1629)
 • 600
   1
   .
  a Gnoiński c sługa Stanisława Koniecpolskiego
 • 600
   0
   .
  a Hallil Basza c wezyr admirał
 • 600
   1
   .
  a Herburt Jan Szczęsny c pisarz rokoszowy
 • 600
   1
   .
  a Hochnitz Wolfgang c abp
 • 600
   1
   .
  a Hrydzicz Jan c sekr. król.
 • 600
   0
   .
  a Hussein basza c wezyr
 • 600
   0
   .
  a Imbram basza
 • 600
   0
   .
  a Iskander Basza
 • 600
   1
   .
  a Issaykowski Jan c podkomorzy oszmiański pisarz skarbowy WXL
 • 600
   0
   .
  a Jach Mud aga
 • 600
   0
  9 
  a Jakub b I c (król Anglii ; d 1566-1625)
 • 600
   0
   9
  a Jan Albert Waza c (królewicz ; d 1612-1634)
 • 600
   0
   9
  a Jan Albrecht b I c (książę meklemburski ; d 1525-1576)
 • 600
   0
   9
  a Jan Chrystian c (książę legnicko-brzeski ; d 1591-1639)
 • 600
   0
   9
  a Jan Olbracht c (król Polski ; d 1459-1501)
 • 600
   1
   .
  a Kalinowski Walenty Aleksander c generalny sta podolski
 • 600
   0
   .
  a Kantymir c murza Basza Sylistrii
 • 600
   1
   9
  a Karnkowski Stanisław d (1520-1603)
 • 600
   0
   9
  a Karol Habsburg d (1590-1624)
 • 600
   1
   .
  a Kastner Gunter
 • 600
   0
   .
  a Kaze Murat
 • 600
   1
   .
  a Kiełczewski Krzysztof c sekr. i poseł król.
 • 600
   1
   .
  a Kłodnicki Jan
 • 600
   1
   .
  a Kochański Grzegorz Jerzy? c poseł do sułtana tł. poselski
 • 600
   1
   .
  a Korsak Jan chorąży połocki
 • 600
   1
   .
  a Korycki Mikołaj c sekr.król.rtm
 • 600
   1
   .
  a Kozielski Kasper c ks. sekr. król. opat wągrowiecki
 • 600
   1
   .
  a Łanikowski Aleksander
 • 600
   1
   9
  a Lipski Andrzej d (1572-1631)
 • 600
   1
   9
  a Łubieński Maciej d (1572-1652)
 • 600
   1
   .
  a Mąkowski Adam c ks. poseł pol. w Neapolu i w Hiszpanii
 • 600
   1
   .
  a Malaspina Jan Krzysztof c markiz
 • 600
   0
   9
  a Mustafa b I c (sułtan turecki ; d 1592-1639)
 • 600
   1
   .
  a Obałkowski Bartłomiej d 17 w.
 • 600
   1
   .
  a Oleszko Florian wojski włodzimierski d 17 w.
 • 600
   1
   .
  a Otwinowski Hieronim d 17 w.
 • 600
   1
   .
  a Plettenberg Guathero c kpt. nowogrodzki
 • 600
   1
   9
  a Radziwiłł Krzysztof d (1585-1640)
 • 600
   1
   .
  a Stogniewski Mikołaj c poseł król.
 • 600
   1
   .
  a Tyzenhaus Gothard Jan c kpt. marienburski klan wendeński
 • 600
   1
   .
  a Ważyński Bartłomiej c podkomorzy dorpacki
 • 600
   0
   9
  a Wilhelm Kettler c (książę Kurlandii i Semigalii ; d 1574-1640)
 • 600
   0
   9
  a Władysław b IV Waza c (król Polski ; d 1595-1648)
 • 600
   1
   9
  a Zbaraski Krzysztof d (1580-1627)
 • 600
   1
   .
  a Żeromski Piotr c dworzanin i sekr. król.
 • 610
   2
   9
  a Bernardyni y 17 w.
 • 610
   2
   .
  a Bożogrobcy Nysa
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1616 Warszawa
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1618 Warszawa
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1619 Warszawa
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1621 Warszawa
 • 610
   2
   .
  a Sejmik średzki 1617-1721
 • 610
   2
   .
  a Sejmik średzki 1618
 • 610
   2
   .
  a Sejmik średzki 1621
 • 650
   .
   9
  a Dyplomacja y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Sejm y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Sejmiki y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Mowy łacińskie y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Mowy polskie y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Polityka międzynarodowa y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Korespondencja dyplomatyczna y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Tatarzy y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Kościół katolicki y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Anglia y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Bar (Ukraina) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Czechy y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Dania y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Hiszpania y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Holandia y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Inflanty y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Jarugi n. Dniestrem (Ukraina) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Kurlandia y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Śląsk y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Szwecja y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Turcja y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Watykan y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Węgry y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Wołoskie, Księstwo y 17 w.
 • 653 a Instrukcje poselskie 17 w.
 • 700
   0
   2
  a Abbas b I Wielki c (szach Persji; d 1571-1629)
 • 700
   0
   2
  a Adolf Fryderyk b I c książę meklemburski d (1588-1658)
 • 700
   0
   2
  a Ahmed b I c (sułtan turecki ; d 1590-1617)
 • 700
   0
   2
  a Ali Pasza c wezyr
 • 700
   0
   2
  a Althan Adolf
 • 700
   1
   2
  a Aschhausen, Johann Gottfried von c (abp Bambergu ; d 1575-1623)
 • 700
  1 
   2
  a Bayern, Ernst von c abp Kolonii d (1554-1612)
 • 700
   0
   2
  a Bogusław b XIV c (ksiżę pomorski ; d 1580-1637)
 • 700
   1
   2
  a Chiki Stefan c bp siedmiogrodzki
 • 700
   0
   2
  a Chrystian b IV c (król Danii i Norwegii ; d 1577-1648)
 • 700
   1
   2
  a Czarnkowski Adam Sędziwój d (1555-1627)
 • 700
   1
   2
  a Denhoff Ernest c sta dorpacki
 • 700
   0
   2
  a Dilawer Basza c wezyr 17 w.
 • 700
  0 
   2
  a Dżanibekgirej c chan krymski
 • 700
   0
   2
  a Dzian Antoni c poseł tatarski
 • 700
   0
   2
  a Elżbieta b I c (królowa Anglii ; d 1533-1603)
 • 700
   0
   2
  a Ferdynand b II c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1578-1637)
 • 700
   0
   2
  a Filip b IV c (król Hiszpanii i Portugalii ; d 1605-1665)
 • 700
   0
   2
  a Fryderyk Kettler c (książę Kurlandii i Semigalii ; d 1569-1642)
 • 700
   0
   2
  a Gałga Dewletgirej c carewicz tatarski
 • 700
   1
   2
  a Gansneb zu Ternagel Franciszek c doradca cesarski
 • 700
   1
   2
  a Gembicki Wawrzyniec c prymas kanclerz w. kor. d (1559-1624)
 • 700
   1
   2
  a Glembocki Wojciech c sekr. król.
 • 700
   1
   2
  a Gosiewski Wincenty Aleksander Korwin c hetman polny podskarbi w. lit. zm. 1662
 • 700
   1
   2
  a Grochowski Achacjusz c bp łucki d (?-1633)
 • 700
   0
   2
  a Grzegorz b XV c (papież ; d 1554-1623)
 • 700
   0
   2
  a Gustaw b II Adolf c (król Szwecji ; d 1594-1632)
 • 700
   1
   2
  a Hrydzicz Jan c sekr. król.
 • 700
   0
   2
  a Hussein Basza c wezyr
 • 700
   1
   2
  a Issaykowski Jan c podkomorzy oszmiański pisarz skarbowy WXL
 • 700
   0
   2
  a Jakub b I c (król Anglii ; d 1566-1625)
 • 700
   0
   2
  a Jan Jerzy b I c (książę saski ; d 1585-1656)
 • 700
   0
   2
  a Jerzy Wilhelm c (elektor brandenburski ; d 1595-1640)
 • 700
   0
   2
  a Kantymir Murza c Basza Sylistrii
 • 700
  0 
   2
  a Karol Habsburg c arcyksiążę austriacki, bp wrocławski d (1590-1624)
 • 700
  1 
   2
  a Kiełczewski Krzysztof c sekr. i poseł król. d (?-1628)
 • 700
  1 
   2
  a Kochanowski Piotr Korwin c klan czachowski d (?-ca 1689)
 • 700
  1 
   2
  a Kochtycki Jerzy
 • 700
   1
   2
  a Koniecpolski Remigian c sekr. król. opat jędrz. bp chełm.
 • 700
   1
   2
  a Koniecpolski Stanisław c hetman wlk. kor. d (ca 1592-1646)
 • 700
   0
   2
  a Konstancja c (królowa Polski ; d 1588-1631)
 • 700
   1
   2
  a Kornak Jan z Holubicz c chorąży połocki
 • 700
   1
   2
  a Korycki Mikołaj c sekr. król. rtm.
 • 700
   1
   2
  a Kozielski Kasper c ks. sekr. król. opat wągrowiecki
 • 700
   1
   2
  a Krauzowski Krzysztof c komornik król. poseł do Ordy
 • 700
   1
   2
  a Krukiennicki Wincenty c marszałek konfederacji chocimskiej
 • 700
   1
   2
  a Kryski Feliks c kanclerz w. kor. d (1562-1618)
 • 700
   1
   2
  a Leszczyński Wacław c kanclerz w. kor. d (1576-1628)
 • 700
   1
   2
  a Lipski Andrzej c bp krakowski kanclerz w. kor. d (1572-1631)
 • 700
   1
   2
  a Łubieński Maciej c prymas d (1572-1652)
 • 700
   1
   2
  a Łubieński Stanisław c bp łucki płocki podkancl. kor. d (1573-1640)
 • 700
   1
   2
  a Lubomirski Stanisław c wda ruski krakowski d (1583-1649)
 • 700
   0
   2
  a Ludwik b XIII c (król Francji ; d 1601-1643)
 • 700
   0
   2
  a Maksymilian b I c (elektor bawarski ; d 1573-1651)
 • 700
   0
  2
  a Maria Krystyna c ks. Etrurii
 • 700
   0
  2
  a Mehmed Basza wezyr
 • 700
   0
   2
  a Mehmed Girej c chan krymski
 • 700
   0
   2
  a Mehmet Paszam
 • 700
   1
   2
  a Miłoszewski c poseł król.
 • 700
   0
   2
  a Murad b IV c sułtan d (1612-1640)
 • 700
   0
   2
  a Mustafa b I c (sułtan turecki ; d 1592-1639)
 • 700
   1
   2
  a Olbięcki Andrzej
 • 700
   1
   2
  a Opaliński Piotr z Bnina c wda podlaski d (1601-1665)
 • 700
   0
   2
  a Osman b II c (sułtan turecki ; d 1604-1622)
 • 700
   1
   2
  a Ossoliński Jan Zbigniew c wda podlaski i sandomierski d (1555-1623)
 • 700
   1
   2
  a Ossoliński Jerzy kanclerz c wda sandomierski d (1595-1650)
 • 700
   1
   2
  a Perettus Michael c kard.
 • 700
   1
   2
  a Plichta Konstanty c klan sochaczewski
 • 700
   1
   2
  a Priuli Antonio c doża Wenecji d (1548-1623)
 • 700
  1 
   2
  a Przerębski Maksymilian c klan sieradzki senator
 • 700
   1
   2
  a Przyjemski Władysław c podkomorzy kaliski
 • 700
   0
   2
  a Radu Mihnea c hospodar wołoski
 • 700
   1
   2
  a Rapałowski Konstanty z Hołowczyna c klan mścisławski
 • 700
   1
   2
  a Rozdrażewski Jan c dworzanin i poseł król.
 • 700
   0
   2
  a Rusteni Aga
 • 700
   0
   2
  a Sahin Girej Kałga c brat Mehmeda III
 • 700
   1
   2
  a Sapieha Aleksander c sta orszański
 • 700
   1
   2
  a Sapieha Lew c kanclerz i hetman w. lit. d (1557-1633)
 • 700
   1
   2
  a Schweikard von Kronenberg Johann c bp Moguncji
 • 700
   1
   2
  a Sieniawski Mikołaj c podczaszy kor. sta ratmiński d (?-1636)
 • 700
   1
   2
  a Sieniawski Prokop c chorąży kor. d (?-1627)
 • 700
   1
   2
  a Sobieski Jakub c klan krakowski pamiętnikarz d (1590-1646)
 • 700
   1
   2
  a Solikowski Jan Dymitr c abp lwowski d (1539-1603)
 • 700
   0
   2
  a Stefan b IX Tomża c hospodar Mołdawii
 • 700
   1
   2
  a Stogniewski Mikołaj c poseł król.
 • 700
   1
   2
  a Strawiński Baltazar c sta mozyrski
 • 700
   1
   2
  a Suliszewski Stanisław
 • 700
   1
   2
  a Szczepański Jakub podkomorzy chełmiński d (?-1630)
 • 700
   1
   2
  a Szołdrski Andrzej c bp kijowski przemyski poznański d (1583-1650)
 • 700
   1
   2
  a Szuliszewski Stanisław
 • 700
   1
   2
  a Tuczyński Krzysztof c klan nowosądecki
 • 700
   0
   2
  a Urban b VIII c (papież ; d 1568-1644)
 • 700
   0
   2
  a Władysław b IV c (król Polski ; d 1595-1648)
 • 700
   1
   2
  a Zbaraski Krzysztof c koniuszy kor. d (1580-1627)
 • 700
  1
   2
  a Zebrzydowski Mikołaj c wda lubelski wda krakowski d (1553-1620)
 • 700
   1
   2
  a Żeromski Piotr c dworzanin i sekr. król.
 • 700
   1
   2
  a Zochowski Cyprian c bp kijowski
 • 700
  1 
   2
  a Żółkiewski Stanisław c hetman w. kor. kancl. w. kor. d (1547-1620)
 • 700
   1
   2
  a Zołyński Jan c sekr. król.
 • 700
   1
   2
  a Żórawiński Stanisław c klan bełski
 • 700
   0
   2
  a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 740 a Propozycja Zygmunta III na sejmie walnym warszawskim 1616 r. przez kanclerza koronnego Feliksa Kryskiego
 • 740 a Responsum Ducis Friderici Eremiano Zalesky Sigismundi III secretario. 1615 |Sprawa zamordowania przywódców opozycji szlacheckiej braci Nolde na sejmiku w Mitawie oraz |protest przeciwko aresztowaniu zabójców: |Rem enim esse contrariam pactis subiectionis et inuestituris Ducalibus
 • 740 a Exemplum literarum Ducis Curlandiae Friderici ad secretarium Regni Maiorem Jacobum Łempicki abbatem Lubinensem 1615
 • 740 a Ducis Curlandiae Vilhelmi ad eundem Jacobum Łempicki 1615
 • 740 a Literarum eiusdem Ducis Curlandiae Vilhelmi ad Sacram Regiam Magestatem Sigismundum III, ok. 1615
 • 740 a Literarum Ducis Friderici ad secretarium Regni maiorem Jacobus Łempicki 1615
 • 740 a Responsum secretarii Maioris Regni Jacobi Łempicki Duci Friderico 1616
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a Literae commissariorum ad Ducem Curlandiae Vilhelmum 1616
 • 740 a Responsum eiusdem Vilhelmi commissariis Regiis 1616
 • 740 a Relatia y protestatia Generałowa Zygmunta Maczuka woźnego K. J. M. ziemie zmudzkiei 1616
 • 740 a Listy Zygmunta III króla Polski do
 • 740 a Exemptio nobilitatis Curlandiae et Semigaliae a iurisdictione principum Friderici et Vilhelmi. Actum b. m. d. 1616
 • 740 a Praescriptum instructionis senatoribus incliti Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae et Generosis Dominis Conciuibus 1618
 • 740 a Listy Zygmunta III króla Polski do
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a Ratihabitio contractus induciarum cum Plescouiensibus Moschis ok. 1616
 • 740 a Iurament i oblig Commissarzow moskiewskich przy krolewiczu Jeo Mci Władysławie będących 1616
 • 740 a Instructia posłowi Feo K. M. Zygmunta III Casprowi Kozielskiemu na sejmik Sredzki 1618
 • 740 a Praescriptum legationis Andeae??? Przyiemski Sigismundi III marschalco Bigostiensi praefecto ad Ferdinandum Hungariae et Bohemiae Regem 1618 |Poselstwo z życzeniami z okazji objęcia tronu czeskiego dla Ferdynanda II
 • 740 a Listy Zygmunta III króla Polski
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a Responsum Duce Joanne Christiano ad Sigismundum III 1620
 • 740 a Responsum in Comitÿs Hungaricis Nicolao Firleÿ castellano Voinicensi Sac. Regiae Mttis Sigismundi III 1620
 • 740 a Deliberatoriae przed seimem Ai 1618 do Ich Mci PP Senatorow rozesłane
 • 740 a Zygmunt III król Polski do Wawrzyńca Gembickiego arcybiskupa gnieźnieńskiego 1617
 • 740 a Responsa na deliberatorias od Ich Mci PP. Senatorow
 • 740 a Od Arcybiskupa Gneznenskiego Wawrzyńca Gembickiego 1617
 • 740 a Chwali króla vpatruisz wczas tempestates et fluctus ktoreby strzesz Boże mogły ią demergere
 • 740 a Od biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego 1617
 • 740 a Od biskupa chełminskiego Jana Kuczborskiego 1617
 • 740 a Impugnatio Libertatis religionis
 • 740 a Impugnatio altera
 • 740 a Od pana krakowskiego Janusza Ostrogskiego kasztelana krakowskiego 1617
 • 740 a Od wdy krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego 1617
 • 740 a Od wdy sendomirskiego Jana Zbigniewa Ossolinskiego 1617
 • 740 a Od wdy łęczyckiego Adama Sandziwoja Czarnkowskiego 1617
 • 740 a Instructia posłom Zygmunta III na seimiki powiatowe pro die 1 Januarÿ przed seimem walnym warszawskim dana 13. II-III 1618
 • 740 a Copia list od krolewica Władysława na też seimiki 1617
 • 740 a Mowa Arcybiskupa Gnieźnienskiego Laurentii Gembicki na seimiku sredzkim 1618 |Diariusz sejmu walnego warszawskiego 13 II-III 1618
 • 740 a Relatia Stanisława Żółkiewskiego woiewody na tenczas kiiowskiego, hetmana wielgiego koronnego rzeczy vkrainnych
 • 740 a Dziękowanie hethmanowi Stanisławowi Żółkiewskiemu od krola Jego Mosci Zygmunta III 1618
 • 740 a Votum Marcina Szyszkowskiego biskupa krakowskiego |Leges contemnimus |Facienda non incipimus |Coepta non perficimus |Celeritatem non habemus
 • 740 a Votum Eustachego Wołowicza biskupa wilenskiego y podkanclerzego Lithewskiego
 • 740 a Votum Stanisława Zołkiewskiego na ten czas woiewody kiiowskiego, hethmana wielgiego koronnego in citato sensu
 • 740 a Votum Jana Stanisława Sapiehi marszałka nadwornego lithewskiego |Czynności sejmu w dniach 06.03-27.03.1618
 • 740 a Ten był progress y zawarcie seimu 1618, na ktorym są y criminalne nawięcej białych głow o mordy męzow y krewnych były |Paszkwil na rozdawanie wakansów, szczególnie przeciw kanclerstwu Żółkiewskiego i podkanclerstwu Andrzeja Lipskiego z wyliczeniem osób godniejszych tych stanowisk |Deliberatoriae przed sejmem Anni 1619 do Ich Mci PP Senatorow rozesłane
 • 740 a Król Zygmunt III do arcybiskupa gnieźnieńskiego Wawrzyńca Gembickiego 1618
 • 740 a Respons arcybiskupa Gnieznienskiego Wawrzyńca Gembickiego 1618
 • 740 a Od biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego 1618
 • 740 a Od woiewody krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego 1618
 • 740 a Od woiewody sendomirskiego Jana Zbigniewa Ossolińskiego 1618
 • 740 a Od woiewody łęczyckiego Adama Sędziwoja Czarnkowskiego 1618
 • 740 a Od Canclerza coronnego Stanisława Żółkiewskiego 1618
 • 740 a Instructia posłom Zygmunta III na seimiki powiatowe 1618 |Legacja dana Janowi Rozdrażniewskiemu dworzaniniowi i posłowi królewskiemu na sejmik w Środzie 1618 r.
 • 740 a List Zygmunta III do Senatorow przednieiszych na tesz seimiki 1618
 • 740 a Zdanie arcybiskupa Gnieznienskiego Laurentii Gembicki na seimik średzki
 • 740 a Do Fryderyka księcia Kurlandii? Zygmunt III Waza 1618
 • 740 a Od Skinder Basse list do krola Zygmunta III po obranym czeszarzu tureckim Mustaphie 1617?
 • 740 a Od Kaimakana Mehmeda list do krola Zygmunta III 1618
 • 740 a Od cara tatarskiego Dżanibek gireja do K. J. M. Zygmunta III przez Rusteni Agę 1618
 • 740 a Od krola perskiego Abbasa I do Ka Jeo Mci Zygmunta III 1618?
 • 740 a List od Mikołaja Koryckiego, sekretarza krola Zygmunta III do Mehmet Basse wezyra 1618
 • 740 a List kasztelana czachowskiego Piotra Korwina Kochanowskiego do biskupa kijowskiego Cypriana Zochowskiego ok. 1679
 • 740 a Listy Stanisława Żółkiewskiego hetmana koronnego do Zygmunta III 1617
 • 740 a Listy Skander Bassy do Stanisława Żółkiewskiego hetmana koronnego 1617
 • 740 a Listy Stanisława Żółkiewskiego hetmana kor. do Skander Bassy 1617
 • 740 a Puncta o ktorych starosta trembowelski Piotr Odzga ma się z Kinder ??? Bassą vmawiać
 • 740 a Respons KJM Zygmunta III woiewodziw kiiowskiemu Stanisławowi Żółkiewskiemu 1617
 • 740 a List od woiewody kiiowskiego Stanisława Żółkiewskiego do krola Jeo Mci Zygmunta III 1617
 • 740 a Postanowienia Stanisława Żółkiewskiego przekazane Skinderowi Bassie 1617
 • 740 a Copia kartki ręką woiewody siedmiogrodzkiego Bethlen Gabora pisanei na ktorei pisał obsides chcąc wyciągnać samego hetmana Stanisława Żółkiewskiego na rozmowy z Kinder Bassą
 • 740 a Pismo podane przez Piotra Ożgę starostę trębowelskiego za zleceniem Stanisława Żółkiewskiego
 • 740 a List od cesarza tureckiego Ahmeda I do króla Zygmunta III 1617
 • 740 a Od kaimakana do krola Zygmunta III 1617
 • 740 a List do Kozakow od senatorów i od wojska 1617
 • 740 a Rys historyczny praw polskich do ziemi wołoskiej ok. 1617
 • 740 a Instructia Zygmunta III Piotrowi Ozdze staroscie trębowelskiemu do cesarza tureckiego Achmeta 1618
 • 740 a Ad imperatorem Turcarum Osmanum Sigismundus III Rex Poloniae 1619 1618
 • 740 a Ad Vezirum Magnum Mehmet Paszam Sigismundus III Rex Poloniae 1618
 • 740 a List króla Zygmunta III do wszystkich urzędów o służenie pomocą Piotrowi Ozdze 1618
 • 740 a List cesarza tureckiego Osmana do krola Zygmunta III 1619
 • 740 a List od wezyra do KJM Zygmunta III 1619?
 • 740 a List przymirny od cesarza tureckiego Osmana II do Zygmunta III 1619
 • 740 a A Regia Maiestate Sigismundo III ad Turcarum Imperatorem Osmanum II 1619
 • 740 a A Regia Maiestate Sigismundo III ad Vesirum Ali Paszam 1619
 • 740 a Exemplum faederis a Regia Maiestate Sigismundo III Turcarum imperatori Osmano II transmissi 1619
 • 740 a A Regia Maiestate Sigismundo III ad Turcarum imperatorem Osmanum II 1619
 • 740 a Instructia Jeo K. M. Zygmunta III do Turek Hieronimowi Otwinowskiemu secretarzowi Jeo K. M. 1619
 • 740 a Instructia od Zygmunta III Florianowi Oleszkowi woiskiemu włodzimierskiemu do Dzianbek Gereia Dżanibekgireja czara prekopskiego 1619
 • 740 a List do J. K. M. Zygmunta III od wezira wielkiego Ali Paszy z pod Chocimia 1621
 • 740 a List od wezyra Ali Paszy do podczaszego koronnego Stanisława Lubomirskiego 1621
 • 740 a List od Stanisława Suliszewskiego do JeoMci xiedza sekretarza wielkiego koronnego Achacego Grochowskiego 1622
 • 740 a Consideratie koniuszego koronnego Krzysztofa Zbaraskiego około zatrzymania pokoiu z Turki ok. 1622-1623
 • 740 a Do Osmana II cesarza tureckiego instructia JKM. Zygmunta III koniuszemu koronnemu Krzysztofowi Zbaraskiemu 1622
 • 740 a Instructia Chrzysztophowi xciu na Zbarażu, koniuszemu koronnemu y posłowi wielkiemu do mustaphy cesarza tureckiego 1622
 • 740 a Instructia taiemnieisza temusz koniuszemu Krzysztofowi Zbaraskiemu 1622
 • 740 a Relatia legaciey Jeo Mci p. koniuszego Krzysztofa Zbaraskiego 1624
 • 740 a Pacta tureckie przez pana posła Krzysztofa Zbaraskiego przywiezione 1624
 • 740 a Pacta pod Chocimem zawarte 1621
 • 740 a Regestr tych vpominkow y pieniędzy ktoremi z skarbu dano do Constantinopola Roku Pańskiego 1622
 • 740 a Copia literarum ab Oratore Regio Christophoro Zbaraski ad principem Transyluaniae Bethlen Gabor ok. 1623
 • 740 a Responsum eiusdem principis Bethlen Gabor 1623
 • 740 a Uniwersał króla Zygmunta III 1618
 • 740 a Responsum S. R. Mttis Sigismundi III internuncio principum Adolphi Friderici et Joannis Alberti ducum Megapolensium 1620
 • 740 a Oratio legatorum Serenissimae Romanorum Imperatoriae ac Germaniae, Hungarorum Bohemiaeque etc R. Mtis Ferdinandi II, habita apud Poloniae Regem Sigismundum III 1620
 • 740 a Ex commissione Sacrae Regiae Maiestatis propria
 • 740 a Responsum Sigismundi III legatis Ferdinandi II 1621
 • 740 a Legacja dana ks. Kasprowi Kozielskiemu na sejmik posejmowy województw poznańskiego i kaliskiego w Środzie 1621
 • 740 a A Rege Angliae Jacobo I Sigismundo III Regi Poloniae po 1616
 • 740 a Praescriptum legationis ad Ferdinandum II Maximiliano Przerębski castellano Syradiensi, Regni Senatori 1621
 • 740 a Praescriptum legationis ad Status et Ordines Sylesiae Maximiliano Przerębski castellano Syradiensi, Regni Senatori 1621
 • 740 a Ad Regem Catholicum Ludouicum XIII Regem Franciae Sigismundus III Rex Poloniae 1621
 • 740 a Praescriptum legationis Petro Zeromski aulico et secretario SRM. Sigismundi III ad Status Holandiae et Archiducem Albertum 1620
 • 740 a Ad Magnae Britaniae Regem Jacobum I Georgio Ossoliński Sigismundus III Rex Poloniae 1621
 • 740 a Ad principem Venetiarum Antonium Priuli Sigismundus III Rex Poloniae ok. 1621
 • 740 a Praescriptum legationis ad Ducem Venetiarum Antonium Priuli internuncio Reverendo Nicolao Starzynski ok.1621
 • 740 a Ad Caesarem Maiestatem Ferdinandum II Sigismundus Rex Poloniae 1621
 • 740 a Ad Ducem Deneuersum Sigismundus III Rex Poloniae 1621
 • 740 a Ad Ducem Condeum Henricum II 1621
 • 740 a Ad Electores Imperii 1621
 • 740 a Ad Principem Auraniae Mauricium principem Oraniensem 1621
 • 740 a Ad Ducem Pomeraniae Boguslaum XIV 1621
 • 740 a Ad Hamburgenses et Lubecenses Sigismundus Rex Poloniae 1621
 • 740 a Ad Imperatorem Ferdinandum II Sigismundus III Rex Poloniae 1621
 • 740 a Ad Regem Daniae Christianum IV Sigismundus III Rex Poloniae 1621
 • 740 a Ad Ducem Saxoniae Joannem Ernestum? Sigismundus III Rex Poloniae 1621
 • 740 a Ad Imperatorem Ferdinandum II a Cancellario Andrea Lipski 1621
 • 740 a Ad Magnum Ducem Hetruriae Sigismundus III Rex Poloniae 1621
 • 740 a Ad Sacram Regiam Maiestatem Sigismundum III Regem Poloniae a Imperatoria Maiestate Ferdinando II 1620
 • 740 a Responsum Sacae Regiae Maiestatis Sigismundi III Imperatoriae Maiestati Ferdinando II 1621
 • 740 a Ad Status Regni Poloniae a Caesarea Maiestate Ferdinando II 1620
 • 740 a List od woiewody Sendomirskiego Jana Zbigniewa Ossolińskiego do Jego Krolewskiej Mosci Zygmunta III 1620
 • 740 a Respons Jeo K. Mci Zygmunta III na tenze list Jana Zbigniewa Ossolińskiego woiewody sendomirskiego 1621
 • 740 a Vniuersał na pospolite ruszenie albo wici 1621
 • 740 a Respons na protestatią wielgopolską przeciwko duchownym uczinioną Anno 1621
 • 740 a De Anno gratiae discursus |Przywilej dzielenia dochodu kościelnego udzielony na soborze V Lateraneńskim za Zygmunta I Starego
 • 740 a Instructio Achatio Grochowski Sae Regae Mttis Sigismundi III secretario ad Gregorium XV Pontificem 1621
 • 740 a Ad Ferdinandum II Imperatorem Romanorum et Romani Imperii Principes in Conuentu Ratisbonensis congregatos legatio demandata a Sacra Regia Sigismundo III Christophoro Tuczyński 1621
 • 740 a Ad Regem Hispaniarum Philippum IV Sigismundus III Rex Poloniae 1621
 • 740 a Summo! in causa postulatorum Nobilitatis contra Statum Spiritualem Sigismundus III Rex Poloniae Urbano VIII Summo Pontifici 1630
 • 740 a Instructia Venerabili Remigiano Koniecpolski 1623
 • 740 a Ad Imperatorem Turcarum Mustapham i Sigismundus III Rex Poloniae 1623
 • 740 a Status causae negotii Bransuicensis ok. 1623
 • 740 a Ad Matthiam Imperatorem renuntiatum Nicolao Wolski Marsalco et legato praescripta forma gratulationis Anno 1612
 • 740 a Commissio Regiae Mttis Sigismundi III ad fines Regni Bohemiae ad communes iniurias subditorum ok. 1612
 • 740 a Nominatio ab Urbano VIII Pontifice Maximo Stanislai Lubienski ad episcopatum Luceoriensem 1623
 • 740 a Dziękowanie Stanisława Łubieńskiego za biskupstwo łuckie Zygmuntowi III 1623
 • 740 a Propositio in synodo diocesana
 • 740 a Cosmo cardinali de Torres Stanislaus Lubienski 1623
 • 740 a Cardinali Nepoti a Ra Mtte Sigismundo III 1626
 • 740 a Ad Capitulum Luceoriensem Stanislaus Łubieński episcopus Luceoriensis ok. 1623
 • 740 a Premislao Rudnicki Societatis Jesu presbytero N.N. ok. 1623
 • 740 a Cosmo Cardinali de Torres Stanislaus Łubieński episcopus Luceoriensis ok. 1623
 • 740 a Legacja dana Władysławowi Przyjemskiemu, podkomorzemu kaliskiemu, na sejmik przedsejmowy województw poznańskiego i kaliskiego w Środzie 27 lipca 1621
 • 740 a Puncta od woyska podane y z Commiszarzami z Conuocatiey Warszawskiey do koła generalnego Lwowskiego woyska JKM Zygmunta III Koronnego expediciey tureckiey zasłanymi umowione 1622
 • 740 a Respons Zygmunta III na poselstwo 1622
 • 740 a Podziękowanie JKM Zygmuntowi III przez Wincentego Krukiennickiego przy odprawie woysku expediciey tureckiey 1622
 • 740 a Instructia posłom z Koła lwowskiego do Krola Zygmunta III dana ok. 1622
 • 740 a List od woyska do krola Zygmunta III 1622
 • 740 a Przemowa Wincentego Krukiennickiego zołnierza od woyska do krola JM Zygmunta III przy witaniu w Warszawie 1622
 • 740 a Assecuracya Senatorow woysku z confederowanemu uczyniona 1622
 • 740 a Assecuracya od Ka Jeo Mci Zygmunta III Confederatom w Warszawie di in Anno 1632 przekr. 1622 dana
 • 740 a Caesareae Maiestati Ferdinando II Sigismundus III Rex Poloniae 1621
 • 740 a Sacri Romani Imperii Principibus Sigismundus III Rex Poloniae 1621
 • 740 a Coloniensi Archiepiscopo Ferdinando von Bayern Sigismundus III 1621
 • 740 a Treuiriensi Archiepiscopo Sigismundus III 1621
 • 740 a Moguntinensi Archiepiscopo Joanni Schweikard v. Kronenberg Sigismundus III 1621
 • 740 a Bambergensi Joanni Gottfrido v. Aschhausen Sigismundus III 1621
 • 740 a Consiliario Caesareo Sigismundus III 1621
 • 740 a Consiliario Sigismundus III 1621
 • 740 a Saxoniae Electori Joanni Georgio I Sigismundus III 1621
 • 740 a Bauariae Duci Maximiliano I Sigismundus III Rex Poloniae 1621
 • 740 a Archiduci Leopoldo Sigismundus III 1621
 • 740 a Instructio ad Conuentum in Liuonia Sigismundus III 1621
 • 740 a Imperatori Romanorum Ferdinando II Sigismundus III 1621
 • 740 a Rigensibus Sigismundus III Rex Poloniae 1621
 • 740 a Electori Brandenburgico Georgio Wilhelmo Sigismundus III 1621
 • 740 a Gregorio XV Sigismundus III Rex Poloniae 1621
 • 740 a Joannes Albertus episcopus Varmiensis designatur 1621
 • 740 a Cardinali Montealto Peretti Sigismundus III 1621
 • 740 a Matthias Lubieński Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus chełmensis 1624 |Dekret publikacyjny synodu
 • 740 a In Synodo Prounciali Petricouiensi 1621
 • 740 a Nomine episcoporum Regni Poloniae ad Gregorium XV Summum Pontificem 1623 |O zwycięstwie nad Turkami i Tatarami
 • 740 a Carolo episcopo Vratislauiensi Archiduci Austriae Sigismundus III Rex Poloniae 1624
 • 740 a Carolo episcopo Vratislauiensi Archiduci Austriae Praepositus Miechouiensis Matthias Lubienski 1623 |o zjednoczeniu klasztorów bożogrobców
 • 740 a Propositio in Synodo Dioecesiana diecesis Chelmensis in Ecclesia Cathedrali Crasnostaviensi 1624
 • 740 a Cosmo Cardinali de Torres Mathias Lubienski episcopus Luceoriensis ok. 1621-1622
 • 740 a Uniwersał 1633 |Pochwała zasług dyplomatycznych Piotra Żeromskiego i nadanie mu starostwa bydgoskiego 1633
 • 740 a Za krolewicem Jeo Mcią Janem Olbrachtem biskupem warminskim na seimie warszawskim Anno 1623
 • 740 a Instructia Mikołaiowi Stogniewowi Stogniewskiemu gońcowi do Porty cesarza Mustafy I tureckiego 1622
 • 740 a Ad Vesyrum Turcarum Imperatoris Dylaverum Bassam a Regni Cancellario Andrea Lipski 1622
 • 740 a Ad Odziam Hodżam a Regni Cancellario Andrea Lipski 1622
 • 740 a Do hospodara wołoskiego Stefana Tomży kanclerz koronny Andrzej Lipski 1622
 • 740 a Ad Vesyrum Dylaverum Bassam Regni cancellarius Andreas Lipski 1622 |O napadzie Tatarów pod wodzą murzy Salmaza
 • 740 a Instructia Krzysztophowi Krauzowskiemu Krauszowskiemu komornikowi JKMci Zygmunta III do Dziambeg Giereia Dżanibeg-Gireia wielgiey ordy wolnego cara 1622
 • 740 a List do cara tatarskiego Dżanibeggireia od króla Zygmunta III 1622
 • 740 a Od tegosz króla Zygmunta III do Dżanibeggireia 1622
 • 740 a Do Gałgi carewicza Dewletgireia Zygmunt III król Polski 1622
 • 740 a Do tegosz Gałgi carewicza Dewletgireia Zygmunt III król Polski 1622
 • 740 a Do haniatow chanatów od Naiasznieszego króla Zygmunta III 1622
 • 740 a Do Kantymira murzy baszy sylistryjskiego do Zygmunta III króla polskiego etc. 1622
 • 740 a Copia pact z carem tatarskim Dżanibeg-Gireiem króla polskiego Zygmunta III, ktorą goncowi dano, Dan 1623
 • 740 a Do hospodara wołoskiego Stefana IX Tomży Zygmunt III król Polski 1622 |O ułatwienie powrotu posłowi chana tatarskiego Gian Antoniemu
 • 740 a Ad Turcarum imperatorem Mustafam I Sigismundus III Rex Poloniae 1622
 • 740 a Ad Vesyrum Supremum Husseinum Passam Sigismundus III Rex Poloniae 1622
 • 740 a Ad sultanum Amuretum Mustafam I Sigismundus III Rex Poloniae 1622
 • 740 a Ad Vesyrum Dylaverum Sigismundus III Rex Poloniae 1622
 • 740 a Ad Halli Bassam Sigismundus III Rex Poloniae 1622
 • 740 a Ad Oratorem Caesareae Maiestatis Ferdinandi II 1622
 • 740 a Ad Oratorem Regis Galliarum Ludovici XIII Sigismundus III Rex Poloniae 1622
 • 740 a Ad Oratorem Regis Angliae Jacobi I Sigismundus III Rex Poloniae 1622
 • 740 a Ad Oratorem Belgicum Sigismundus III Rex Poloniae 1622
 • 740 a Ad Oratorem Venetorum Sigismundus III Rex Poloniae 1622
 • 740 a Ad Vesyrum a Regni Cancellario Andrea Lipski 1622
 • 740 a Ad Mustapham I Turcarum imperatorem Regni Cancellario Andrea Lipski 1622
 • 740 a Ad Odziam Hodżiam regni cancellario Andrea Lipski 1622
 • 740 a Do woiewody multańskiego Stefana IX Tomży Zygmunt III król Polski 1622
 • 740 a Do hospodara wołoskiego Raduta? Mihnea Zygmunt III król Polski 1622
 • 740 a Cedulla od Stanisława Szuliszewskiego de data nona Nouembris z Constantynopola 1622
 • 740 a Cedulla druga de data prima Ferbruarÿ 1622 |O nastrojach wojennych w Turcji
 • 740 a Copia listu od Baila Weneckiego w Constantinopolu mieszkaiącego o smierci Osmana cesarza 1623
 • 740 a Przetłumaczenie listu od Muftego do kanclerza Andrzeja Lipskiego 1623?
 • 740 a Do tegosz kanclerza Andrzeja Lipskiego od wezyra Huseina paszy? 1623?
 • 740 a Ad Vesyrum Husseinum cancellario Andreae Lipski 1623
 • 740 a Ad Muftium cancellario Andrea Lipski 1623
 • 740 a Ad imperatorem Turcarum Mustafam I cancellarius Regni Poloniae Andreas Lipski 1623
 • 740 a Ad Vesyrum Husseinum? cancellarius Andreas Lipski 1623
 • 740 a Do hospodara wołoskiego Radua Mihnea od kanclerza Andrzeja Lipskiego 1623
 • 740 a Przepis listu cara krymskiego Mehmed Gireja do krola Zygmunta III 1623
 • 740 a Do chana tatarskiego Mehmed Gireja Zygmunt III król Polski respons 1623
 • 740 a Do Gałgi Szahin Giereia Zygmunt III król Polski 1623
 • 740 a Instructia Vtciwemu Sulimanowi słudze Je K. Mci Zygmunta III do Mechmet Giereia Wielgiej Ordy wolnego cara 1623
 • 740 a Credens do cara Mehmed Gireja od Zygmunta III króla Polski 1623
 • 740 a Credens do Gałgi Szahin Gireja od Zygmunta III króla Polski 1623
 • 740 a Do cara tatarskiego Mehmed Gireja Zygmunt III król Polski 1623
 • 740 a Ad Vesyrum Turcarum imperatoris Alli Passam a Regia Maiestate Sigismundo III Rege Poloniae 1623
 • 740 a Do Krzysztofa Serebkowicza Zygmunt III król Polski 1623
 • 740 a Ab Vesyrum Turcarum Alli Passam Sigismundus III Rex Poloniae 1623
 • 740 a List od soltana Murada IV do krola Zygmunta III przes czausa y Gnoinskiego 1623
 • 740 a List od wezyra Alli Basse do krola Zygmunta III przes Mustaphę czausa y przes Gnoinskiego sługę hetmanowego Stanisława Koniecpolskiego Anno 1624
 • 740 a List od Alli Basse wezyra do hetmana Stanisława Koniecpolskiego 1624
 • 740 a Relatia Grodzickiego z Constantinopola od Krzysztofa Kiełczewskiego posłanego in Septembre Anno Dni 1624
 • 740 a List od Sahin Giereia soltana Gałgi do krola Jeo Mci Zygmunta III o złączeniu się przeciwko Turkom oraz Ossobna karta przy liszcie 1624
 • 740 a List od Jach Mud agi do kanclerza Andrzeja Lipskiego 1624
 • 740 a Respons na list Szahingiereia Gałgi od KJM Zygmunta III 1624
 • 740 a List od cesarza tureckiego Amurata IV do krola Jeo Mci Zygmunta III przez Abdysza czausza 1623
 • 740 a List od wezyra Ali Basze do krola Jeo Mci Zygmunta III przez Abdysza czausza z dopiskiem: na kraiu listu to iest napisano 1623
 • 740 a Pacta przyniesione przes Krzysztofa Serebkowica y Abdy czausza oddane w Warszawie 7 Marty 1624 anno
 • 740 a Uniwersał króla Zygmunta III 1624
 • 740 a Literae a S. R. Mtte Sigismundo III ad imperatorem Turcarum Amuratum IV 1624
 • 740 a Literae a S. R. Mtte Sigismundo III ad imperatorem Turcarum Amuratum IV 1624
 • 740 a Instructia na seymiki particularne pro die 13 Decembris 1622
 • 740 a A Regia Mtte Sigismundo III ad ducem Prussiae Georgium Wilhelmum 1621?
 • 740 a Ad Ducem Pomeraniae Boguslaum XIV Sigismundus III Rex Poloniae 1621
 • 740 a Responsum Sigismundi III Regis Poloniae Regi Daniae Christiano IV 1621
 • 740 a Ad Regem Angliae Jacobum I a Rege Poloniae Sigismundo III 1621
 • 740 a Ad Caesaream Mttem Ferdinandum II Sigismundus III Rex Poloniae 1623?
 • 740 a Ad Comitem ab Altan Altheim Sigismundus III Rex Poloniae 1623
 • 740 a Ad Imperatorem Romanorum Ferdinandum II Sigismundus III Rex Poloniae 1623?
 • 740 a Ad Summum Pontificem Gregorium XV Sigismundus III Rex Poloniae 1621 |O bitwie chocimskiej, o szczęśliwie zawartym pokoju |o zdradzieckim napadzie Gustawa na Inflanty
 • 740 a Ad Regem Galliarum Ludovicum XIII Sigismundus III Rex Poloniae 1621 |De bello Turcico
 • 740 a Ad Regem Hispaniarum Philippum IV Sigismundus Rex Poloniae 1621
 • 740 a Ad HAnsiaticas ciuitates Subicemses Sigismundus III Rex Poloniae 1622 |O zdradzieckim zajęciu Inflant przez Gustawa
 • 740 a Ad Regentes Ducatus Prussiae Georgium Wilhelmum Sigismundus III Rex Poloniae 1622
 • 740 a Responsum Sacrae Regiae Mttis Sigismundi III Joanni Jacobo Curtio a Senstenaw Ferdinandi II 1622
 • 740 a Ad Georgio Wilhelmo ad Sigismundum III Regem Poloniae 1622
 • 740 a Responsum ÿsdem a Sigismundo III Rege Poloniae 1622
 • 740 a Responsum Summo Pontifici Gregorio XV Sigismundus III Rex Poloniae 1622
 • 740 a Instructio legationis internuncio Sigismundi III a Sacra Reginali Constantia ad Hispaniae Regem Philippum IV Reginam Elisabeth 1622
 • 740 a Responsum Sigismundi III Regis Poloniae eidem cardinali Ludouisio 1623
 • 740 a A Caesarea Mtte Ferdinando II Sigismundo III Regi Poloniae 1623
 • 852 j BK 00326
 • 999 d 2017-05-30

Indeksy