[Diariusze lat 1625-1630 oraz korespondencja dyplomatyczna].

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00341
 • Kopie:
  • Mf 44
  • Mf 232
 • Tytuł: [Diariusze lat 1625-1630 oraz korespondencja dyplomatyczna].
 • Miejsce i czas powstania: 1625-1632 (z 18 w. niektóre odpisy dokumentów)
 • Opis fizyczny: 504 k. 32x20 cm
 • Oprawa: Skóra brązowa, 17 w.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • "Diarius An[n]i Mill[essi]mi Sexcent[essi]mi Vigesimi Quinti. Sumariusz Wot Ich Mosciow Panow Senatorow Ktorzij na Seymie terznieyszym byli" k. 1-5
  • "Colloquium Augusti [...] Regis Poloniae cum Carolo XIImo Rege Sveciae" (dopisane później) Do podstolego koronnego k. 5v.-6v.
  • "Przemowa Panow Poslow z woyska koronnego Kwarcianego do Je[g]o Kro[lewskij] Mci [Zygmunta III Wazy] w senacie odprawowana przez pana Samuela Latalskiego[?] capitana Piechoty Je[g]o Krolewsky Msci" k. 7-9v.
  • "Summa Responsu od J. K. M. Kołu Poselskiemu danego na rozne ze wszystkich woiewodstw postulata" k. 9v.-10v.
  • "Summariusz Wot Poselskich na Respons J. K. M." k. 10v.-12
  • "Warunek Bezpieczenstwa R[z]pl[t]ey y dochodzenia Retent" k. 12-13
  • "List od Giurdzi Mechmet Basze na ten czas Kayma-kana do K. J. M. po Seymie" k. 13-14v.
  • "Instructia Pewna [...] Tureckiemu do Je[g]o Kro[lewskiey] Msci po Seymie Warszawskim przyniesiona" k. 14v.-16v.
  • "Copia Listu od Oyca Swiętego do Krolewica Jego Mosci. Dilectessimo in Chr[isto] Filio nostro Wladislao Sigismundo Poloniae et Sueciae Principi Vrbanus PP VIII" k. 15v.-16a
  • "Dilectissimo in Chr[ist]o Filio n[ost]ro Wladislao Sigismundo Poloniae et Sueciae Principi Vrbanus PP. VIII" "Przemowa Xiązęcia Je[g]o Mosci pana Krisztopha Radziwioła [!] hethmana Lithewskie[g]o polnego po Responsie Krola Je[g]o Mosci na Seymie danego"k. 17-18v.
  • "Copia [...] a Senatoribus Regni Sueciae ad Ordines et Status Regni Pol[on]iae Magnique Ducatus Lithuaniae" k. 19-20
  • "Ralatia Poslestwa przez Je[g]o Msci pana Kiełczewskiego Secretarza Krola Je[g]o msci" k. 20-23v.
  • "Przetłumaczenie Listu od Sultan[?] Amurada Cesarza Tureckiego przez Mechmet Czausa[?] y pana Krisztofa Kiełczewskiego do Je[g]o K. Msci" k. 23v.-26v.
  • "List od Diak. Mechmet Basze do Je[g]o Msci pana hetmana" k. 26v.-27v.
  • "List do K. J. M. od Diak Mechmet Baszy od Bellerbega na ten czas nowego oczakowskiego" k. 28-28v.
  • "List od Je[g]o Mci P. hetmana Lithewskie[g]o [K. Radziwiłła] do Krola Je[g]o Mci [...]" k. 29-30
  • "Copia Responsu P. hethmanowi polnemu Lith[ewskiemu] [K. Radziwiłłowi] od J. K. M 10 juny danego Anni 1625" k. 30-31v.
  • "Copia Listu pana woiewody Wilenskiego do pana hetmana polnego W. X. Litewskiego [K. Radziwiłła]" k. 31-34
  • "List od Je[g]o Mci pana hethmana Lithewskie[g]o [K. Radziwiłła] do Je[g]o K. M. die 9 Sept[embris] 1625 [?]" k. 34v.-36.
  • "Respons na tenze list P. hethm[ana] polne[g]o Lith[ewskiego] od J. K. M. 15 [septem]bris dany A[nno] 1625" k. 36-36v.
  • "Copia literarum Ad Serenissimum ac Potentissimu[m] Regem Pol[oni]ae et Sueciae [...] a Georgio Guihelmo datarum" k. 37-37v.
  • "Excusatio Xiązęcia Brandeburskiego [Jerzego Wilhelma] ze Siostre Swą za Bethlen Gabora wydaie" k. 37v.-40
  • "Instructia na Seymik anni MDCXXV Przes Je[g]o Mci X Jana Gninskie[g]o [?] Sufragana Poznanskie[g]o od K. J. M. dana do Koła Rycerskie[g]o" k. 41-45v.
  • "List od Krolewica Je[g]o Mosci Do Kola Rycerskiego pod Srzodą 16 Decembris Zgromadzonego pisany 25 Novembris 1625" k. 46-47
  • "List od Rectora Akademiey Krakowski[ey] do Koła Rycerskiego pod Srzodą zgromadzonego pisany 29 Octob. 1629" k. 47-47v.
  • "List od X. Stanisława Brzuchty Starszego Collegium Societatis Iesv Do Koła Rycerskiego pod Srzodą Zgromadzonego pisany 10 [decem]bris 1625" k. 48-49
  • "Commissia Kozacka" k. 49-51v.
  • "List od Je[g]o Mci pana Miecznika koronne[g]o [Jana Zebrzydowskiego] Do Koła Rycerskiego pod Srzodą zgromadzonego" k. 52-53
  • "Respons na list Krolewica Je[g]o Mci Imieniem Koła wszystkie[g]o od Je[g]o Mci pana Adama Swiniarskie[g]o C. K. S. P. marszałka Koła Rycerskiego pod Srzodą zgromadzone[g]o dany [...] Decemb[ris] 1625" k. 53v.
  • "Artikuły Seymiku Srzedzkiego Ich MM P.P. Posłom na Seym Walny Koronny Warszawsky pro die 27 Febr[uarii] 1626 złożony podane" k. 53v.-57v.
  • "Votum Sławny pamięci y S. Ie[g]o Msci pana Iana Zamoyskiego hetmana y Canclerza coronne[g]o" k. 57v.-59
  • "Apologia Pro libertate Reipublicae et legibus Regni contra callidas Noui Iuris repertores Tho iest Dowod iasny Spraw ijs Statutow Kronnych że Naiasnieyssemu Krolestwu Polskiemu niegodzi Sie ani privatim ani publice w Koronie y W Wielkim Xięstwie Litewskym zadnego y zadnym sposobem dostwac Dziedzictwa. Nunguam[!] inutilis opera cuius boni" k. 60-64v.
  • "Apparatus ad Apologiam" k. 66-119v.
  • "Oratio. Ktorą mial do Krola Ie[g]o Mci pan Otto Grothanus Poseł Xcia Curlanskiego [Wilhelma] W Osieczku d[ie] 19 Septemb[ris] 1625" k. 120-123
  • "Resolutio Suetica in puncto Neutralitatis" k. 123-124v.
  • "Pacta Neutralitatis ad rectificationem S[erenissim]ae R[egi]ae M[aiesta]tis et ordinem inclyti Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae inita" k. 124v.-126
  • "Iustificatio Conditionum eutralitatis inter Illmum Curlandiae Ducem et Suecum ex consensu Regis initae" k. 126-127v.
  • "Informatio de Iure Serenissimi Electoris Ducis in Prussia cudendae[?] et Regnum Polon[iae] eiq[ue] vnitas Prouincias distribuende monetae" k. 127v.-128
  • "Rationes ob quas Dux Prussiae a Deliberationibus Regni publicis de Ordinanda Moneta excludi non potest" k. 129v.-132
  • Jan Brożek, "Gratis albo Discvrs I. Ziemianina z Plebanem. Ziemianin. Pleban." k. 134-142
  • Jan Brożek, "Przywiley abo Discvrs II. Ziemianina z Plebanem. Ziemianin. Pleban. Iezuici." k. 142v.-153v.
  • Jan Brożek, "Consens albo Discvrs III. Ziemianina z Plebanem. Ziemianin. Pleban." k. 154-158
  • Jan Brożek, "Discurs IV. Varietas nazwany. Iezuita, Socius, Ziemianin, Pleban." k. 158v.-173
  • "Discvrs o Expeditiey do Woloch Albo. Sposob pręntki warowney pozyteczny z Wolossą woiny." k. 176-177v.
  • "Copia Responsu nalist PP Tczewskiego[?] Woj[ewody] Malborskiego od JMc pana Kaspra Lęczyckiego[?]" [Expl.:] "Ze Lwowa d[ie] 11 aprilis a[nn]o 1603[?]" (inną ręką) k. 177v.-179v.
  • "Sermo A quodam Studioso habitus in funere occisi mandato P. P. Societatis Iesv" k. 181-182v.
  • "Respons na Votum zmyslone Studenta" k. 182v.-185
  • "Qvaestio Vtru[m] Regnu[m] istius Principis duraturum Item. An sub alio melior foret [?] gubernatio Anno D. M. D. L. XIII" k. 185-185v.
  • "Vaticinivm Bethaci Doctoris et Astronomi promptissimi Mediciq[ue] excellentissimi Anno D. 1507. De Regnatione Regem Poloniae post decessum Sigismundi Augusti Regis Polonorum" k. 186
  • "Anna Magna Anglorum Regina" k. 186v.
  • "Inclytis Poloniae Ordinibus" k. 186v.
  • "Gallo Clandestines Pacis Tractatus moliendi" k. 186v.-186a
  • "Diarius Anni Millesimi Sexcentesimi Vigesimi Sexti" k. 186b-227v. w tym: "Copia listu od senatorow Szwedzkich do senatorow Korony Polskiey y Wielkiego Xięstwa Litewskiego" Ryga 04.01 k. 186b-186bv. - "Copia listu od Pontusa do Xcia [... Krzysztofa] Radziwioła[!] hetmana polnego lithewskiego" k. 186bv-186c. - "Witanie krola [...] przy zaczęnciu seymu przes [...] pana Jakuba Sobieiskiego[!] woiewodzica lubelskiego krasnostawskiego starosty marszałka poselskiego 27 Januarij 1626" k. 186c-188. - "Przemowa tegosz [... Jakuba Sobieskiego] marszałka poselskiego mowiąc o Sxorbitanciach przed krolem [...]" k. 188-189. - "Mowa tegosz [... Jakuba Sobieskiego] marszałka poselskiego do senatu in colloquio" k. 189-190. - "Mowa tegosz [... Jakuba Sobieskiego] marszałka poselskiego za krolewicem [...] Władisławem do krola [...]" k. 190-191. - Listy Stanisława Koniecpolskiego wdy sandomierskiego hetmana polnego kor. do Zygmunta III króla Polski (4) k. 191-192v. - "Wiersze w gratulatiey dane hanowi krymskiemu z ięzyka mięszanego przełożone a te sie nalazły w iego rydwanie" k. 192v-193. - "Copia listu od [...] hetmana do [...] senatorow przed conclusią seimu w senacie czytanego" 23.02 k. 193-194. - "Drugi list od tegosz [...] hetmana do [...] posłow ziemskich" Ujście 23.02 k. 194-194v. - "List od Mechmet Basze do [...] Stanisława na Koniecpolu Koniecpolskiego hetmana koronnego" 02.05 k. 194v-195v. - "Respons od [...] hetmana" Bar 09.06 k. 195v-196. - "Coniebata Tatarzyna poimanego" k. 196-196v. - "Confessata Olexe Hordeiewicza Kozaka ktory tu z hanem [...] był przes wszytek czas" k. 196v-197. - "Summarium rationis publicae thesauri regni in conuentu generali Varssouiae expedita anno 1626" k. 197-200v. - "Ad offiucium et acta praesentia castrensia [Sigismundus III]" Warszawa 03.04 k. 200v-201. - "Copia Vniuersału krola [Zygmunta III]" Warszawa lipiec k. 202-202v. - "Literae Vniuersales [...] palatini łanczyciens[is] Maioris Pol[oni]ae generalis" k. 202v-203. - "Copia laudum [...] obywatelow woiewodztwa brzeskiego inowłocławskiego w Radzieiewie d. 1 Julij uchwalonego" k. 203-203v. - "Copia laudum [...] obywatelow woiewodztwa poznańskiego kaliskiego d. 5 Augusti we Srzedzie" k. 203v-204v. - "Vniuersał seymowy actum in castro Posnan[ensi] feria secunda ipso die festi S. Laurentij Martyris [10.08] Anno D 1626" k. 204v-205v. - "Instructia wielebnemu Kasprowi Kozielskiemu opatowi wągrowieckiemu posłowi JKM na seimik srzedzki dnia XV miesiąca września przypadaiący dana w Warszawie [...] MDCXXVI" k. 205v-206v. - "List od [...] Jana Wężyka biskupa poznańskiego nominata gnieźnieńskiego do Koła Rycerskiego we Srzedzie zgromadzonego pisany 14 Septemb. 1626" k. 206v-208. - "Artikuły seymika srzedzkiego [...] posłom woiewodztwa poznańskiego y kaliskiego na seym dwuniedzielny warszawski pro die X Noueb. 1626 złożony podane" k. 208v-212v. - "Copia literarum ad ordines Borussiae et Pomeraniae [Gustavus Adolphus]" 26.07 k. 212v-213. - "Copia Vniuersału Gustafowego [Gustawa Adolfa]" 28.07 k. 213v-214. - "Copia listu od czara Szangiereiego Tatarzyna do Kozaków zaporowskich" Krym 29.08 k. 214-214v. - "Copia listu od [...] Chmieleckiego chorązego bracławskiego do [...] starosty kamienieckiego pisany" Przyłuka 15.10 k. 214v-215. - "Copia listu z Baru" Bar 20.10 k. 215-216. - "Diariusz woyny tatarski in Octob." k. 216-217. - "Respons [...] marszałka poselskiego [Jakuba Sobieskiego] na praktiki cudzoziemskie non eligendo successore" k. 217v-218. - "Memoriale pro ciuitate Gedanensi" k. 218-218v. - "Commerciorum Regni Poloniae et M. Ducatus Lithu. cum exteris a parte Maris Baltici, aliter ac per portum Gedanensem prohibitio" k. 218v-219. - Restitutio aequalis administrationis Iustitiae in causis homicidij vulnerum, aliarumq. iniuriarum ciuitibus Pruthenis contra nobiles [...]" k. 219. - "Restitutio veteris libertatis ciuibus Gedanensibus in solutione Teloneoruma mercibus" k. 219-219v. - "Comput woyska y płaca" k. 219v-220v. - "Puncta propositiey podane z Koła Poselskiego między [...] deputaty tegosz koła a [...] senatory" k. 220v-221. - "Constiticie seymu pierwszego dwuniedzielnego w Toruniu Anno Dni 1626 die X Nouembris" k. 221-223. - "Instructia [...] Andreae Gembicki Abbati Trzemesnensi secretario et ad conuentum Srzeden[sem] pro die XXIX [...] Decemb. Anno Dni MDCXXVI" k. 223-224v. - "Vniuersał seymiku srzedzkiego pro die XXIX mensis Decemb. we Srzedzie złożonego" k. 224v-226. - "Zawarcie portowy y ziemie" k. 226-227. - "Copia listu [... Jerzego Zbaraskiego] pana krakowskiego do [Stanisława Łubieńskiego] x. podkanclerzego" k. 227-227v.
  • "Diarius Anni Millesimi Sexcentesimi Vigesimi Septimi" k. 230-296v w tym: "Copia listu [... Jerzego Zbaraskiego] pana krakowskiego do [... Stanisława Koniecpolskiego] hetmana polnego koronnego" k. 231-232. - "Adumbratio calculi expensarum super exercitum [...] electoris in Ducatu Prussia ad futurum Decembrem [...]" k. 232-233. - "Nowe wynalezione sposoby obrony Rzeczypospolitey w Warszawie 15 Jan. 1627" k. 233-236v. - "Vniuersał krola [Zygmunta III]" 16.03 k. 236v-237. - "List od [...] Iana Wężyka biskupa poznańskiego nominata gnieznieńskiego do kurfirszta brandenburskiego pisanego" kwiecień k. 237-238. - "Copia listu od [... Jerzego Zbaraskiego] pana krakowskiego do [... Adam Sędziwoja Czarnkowskiego] woiewody łęczyckiego de data 14 Aprilis 1627" k. 238-238v. - "List od iednego zacnego pana do dobrego przyjaciela pisany" k. 239-239v. - Uniwersały Zygmunta III króla Polski Warszawa 30.04, 05.07 (2) k. 239v-240, 243v-244. - "Petita do krola od woyska w Prusiech na służbie JKM będącego przy oddaniu obersterowy chorągwi woyska xiążęcia Sudermańskiego z victoriey wniesione przes pana Samuela Nadolskiego" k. 240-242. - "Copia induciarum Gustaui Adolphi ducis Sudermaniae cum electore Brandenburgico [Georgio Wilhelmo]" 15.05 k. 242v. - "Copiae literarum [...] campiductoris Regni Poloniae ad generalem exercitus Sueciae praefectum" 14.06 k. 243. - "Responsum ad easdem" 27.05 k. 243-243v. - "Conditiones ab [...] Stanislao a Koniecpole Koniecpolski palatino Sandomiriensi exercituum Regni Poloniae Generali [...] Sudermaniae principis militibus supplicibus [...]" 12.07 k. 244-244v. - "Vniuersał [Adam Sędziwój Czarnkowski wda łęczycki]" Poznań 29.07 k. 244v-245. - "Dziękowanie [...] pana starosty krasnostawskiego na pogrzebie xcia [...] koniuszego [Krzysztofa Zbaraskiego]" k. 245-246v. - "Legatio a statibus Olandiae ad Sacram R. Mttem" lipiec k. 246v-248. - "Responsum ad eandem legationem" k. 248-248v. - "Copia listu [...] hetmana do [... Adama Sędziwoja Czarnkowskiego] woiewody łęczyckiego" 01.08 k. 249-249v. - "Copia listu [...] Iana Wężyka arcibiskupa gnieznienskiego do Koła Rycerskiego we Srzedzie zgromadzonego die 23 Augusti pisanego" k. 249v-251. - "Copia listu [...] hetmana do Koła Rycerskiego we Srzedzie zgromadzonego die 25 Aug. pisanego" k. 251v-252. - "Instrvctia na seym walny warszawski dnia XII miesiąca Octobra w Roku Pańskim MDCXXVII przypadaiący [...] podana [...] Lukaszewi Mielzynskiemu posłowi JKM [...]" k. 252-254. - "Artikuły seymiku srzedzkiego [...] posłom woiewodztwa poznanskiego y kaliskiego na seym walny koronny warszawski na dzień XII Octob. 1627 złożony podane" k. 254-257v. - "Vniuersał tegosz seymiku" k. 257v-259v. - "Diariusz seymu walnego koronnego warszawskiego die XII Octob. Anno 1627" k. 260-272. - "Induciae inter regem et successores ac posteros Regnum Sueciae et Poloniae ad triginta annos" k. 272v. - "Postulata Gustaui a duce Brandeburgensi [Georgio Wilhelmo]" k. 273. - "Responsum [...] marchioni Brandenburgen. [Georgio Wilhelmo] a Sacra Regia Mtte Varsaviae datum" k. 274-275. - Listy Wacława Leszczyńskiego kanclerza w. kor. do: Radziwiłł Albrycht Stanisław kanclerz w. lit. k. 283-283v; Valstseinum[?] k. 289-289v; NN generał franciszkanów k. 286v; NN księżna k. 283v; NN marszałek k. 291v; NN (2) k. 275v, 287v. - Listy Zygmunta III króla Polski do: Barberini kard. (3) k. 276v, 289v-290, 294v-295; [Bogusław XIV?] ks. pomorski (3) k. 278v, 288, 288v; [Ferdynand III cesarz SRI] (2) k. 286-286v, 286v-287; [Jerzy Wilhelm] ks. pruski (4) k. 278, 288, 291-291v, 292v; [Maksymilian] ks. bawarski k. 287; Torres kard. (3) k. 276-276v, 290, 295; [Urban VIII] papież (2) k. 277, 289v; Valstseinum[?] k. 287; magistrat preszowski k. 286; obywatele gdańscy (5) k. 275-275v, 278, 289, 290v-291; obywatele toruńscy (2) k. 281v-282, 290-290v; NN prefekt na Śląsku k. 278v; NN (2) k. 288-288v, 292. - "Arenga privilegio [...]" k. 277-277v. - "Ad capitaneum" (2) k. 277v. - "Propositio na seymie trzyniedzielnym Varsaviae habita" k. 279-281. - "Respons [...] posłom po przywitaniu Jego KMsci" k. 281-281v. - "Ad amicum" (4) k. 282-283, 283v-284, 295-295v. - "Arenga" k. 291. - "Literae passus" k. 292. - Listy Władysława królewicza polskiego do: Bandini Octavio dziekan kolegium kardynalskiego k. 293; Barberini kard. k. 293v; Bernard generał franciszkanów k. 293v-294; Torres kard. (2) k. 293-293v, 295v-296; Urban VIII papież k. 292v-293; NN presbyter Societatis k. 296. - "Ad principem Valacriae" k. 294-294v. - "Ad [...] Antonium [?] arch[i]ep[iscop]um Seliucrae[?]" k. 296.
  • "Diarivs Anni Millesimi Sexcentesimi Vigesimi Octavi" k. 298-359v w tym: "Artikvły seymu srzedzkiego die 4 Ianuary 1628 złożonego [...] posłom woiewodztwa poznanskiego y kaliskiego na seym" k. 299-300. - "Vniuersał tegosz seymiku" k. 300-300v. - "Laudum tegosz seymiku" k. 301. - "Prophetia supra christianu[m] quarum Daniae et Norungiae Regem in quodam antiquo sepulchro die 3tia mansis Marty Anno 1627 Helmestadi reperra" k. 301-301v. - "Copia listu [...] Gdansczanow do KJM" k. 306-306v. - "Rationes [...] Gdansczan ktorymi pokazuią aby zawarcie pokoiu z Gustavem albo indiciae biennales nie stanęły" k. 306v-307. - "Plenipotentia podana od canclerza szwedzkiego iaką chce mieć od RPtey" k. 307-307v. - "Copia listu od [...] starosty brzeskiego commisarza JKM do [...] X. biskupa płockiego [Stanisława Łubieńskiego] die 9 Marty" k. 307v-308. - "Lvsvs prabutum anagramma Abruptum" 13.03 k. 308v. - "Thomas Samoscuis anagramma Como hastas musis hastis musas como" k. 308v-309. - "Christophorus Viesolouius anagramma" k. 309. - "Manifestatio [...] hetmana polnego koronnego [Stanisława Koniecpolskiego] cu[m] solenni protestatione podana do xiąg grodzkich warszawskich y inszych w Koronie" k. 309-310v. - "Copia listu [...] pana krakowskiego [Jerzego Zbaraskiego] do [...] woiewody sędomirskiego het. p. koron[n]ego [Stanisława Koniecpolskiego]" k. 310v-312. - "Instrvctio venerabili Andreae Gembicki suffraganeo Gnesnensi abbati Tremesnen[si] secretario et ad conuentum Maioris Poloniae Sredensem V mensis Junij celebran[dum] nuncio nostro data Varsauiae die XXIII Aprilis Anno MDCXXVIII" k. 312-314v. - "List od [...] Iana Węzyka arcibiskupa gniezienskie[go] do Koła Rycerskiego we Srzedzie zgromadzonego pisany die 1 Junij" k. 314v-316. - Listy Stanisława Koniecpolskiego hetmana polnego kor. do: Koło Rycerskie w Środzie 02.06 k. 316-316v; Zadzik Jakub kanclerz w. kor. Gniew 14.08 k. 332v-333; Zygmunt III król Polski 16.11 k. 336v. - "Instructia od woyska JKM z Koła Generalnego pod Grudziądzem będącego [...] posłom panu Alexandrowi Lasczowi, panu Samuelowi Brzuchowskiemu, panu Sczesnemu Siekierzyńskiemu y panu Mikolaiewi Marcinowskiemu Towarzystwu Wojskowemu dana 16 May 1628" k. 316v-317v. - "Artikvły seymiku srzedzkiego [...] posłom woiewodztwa poznanskiego y kaliskiego na seym trzyniedzielny warszawski pro die 27 Iuny złozony die 5 Iuny podane" (fragment) k. 318-320v. - "Summariusz expensy co woysko pruskie brało ad rationem z skarbu Rzeszy po seymie przeszłym 1627 et 1628" k. 321-322. - "Diarivsz seymu trzyniedzielnego koron[n]ego warszawskie[go] die 28 Iuny 1628" k. 322v-326 (w tym: "Propositia [...] Jakuba Zadzika biskupa chełminskie[go] y pomesanskie[go] podkanclerzego koronnego vczyniona" k. 322v-324v; "Puncta votow [...] senatorow niektorych" k. 325-326). - "Instrvctia [...] Stanisławowi Pogorzelskiemu dworzaninowi y posłowi naszemu na seymik srzedzki dnia VII sierpnia przypadaiący dana w Warszawie dnia XXIV lipca 1628" k. 326v-327. - "List z seymiku srzedzkiego do krola [...] pisany" k. 327v. - "Vniuersał tegosz seymiku" k. 328-328v. - "Dziękowanie [...] woiewody kiiowskiego [Tomasza Zamoyskiego] za pieczęc" k. 328v-331. - "Odprawowanie poselstwa przes posła kurfirsztowego Lantosl magistra przed Gustafem u Elbląga" k. 331-331v. - "Pactorum Stralsondensivm pvncta seu faedus initium cum Gustauo" k. 332-332v. - "Confessata spiega ktory 18 Aug. z Malborku wyszedł" k. 333-333v. - Uniwersały Zygmunta III króla Polski 30.08, 11.10 (2) k. 333v-334. - "Copia listu od Gustava do [...] pana Działyńskiego de data 30 Septemb. 1628" k. 334-334v. - "Vniuersał Jan ze Bnina [O]Palinski woiewoda poznanski" k. 334-335. - "List od [...] commisarzow do KJM 12 Nouemb. pisany" k. 335-336. - "Copia listu od iednego z obozu 16 Nouemb." k. 336. - "Rozłożenie stanowisk woyska JKM" k. 337-337v. - "Copia listv od [...] commisarzow pruskich do JKM" k. 337v-338. - "Percepta w Toruniu z poborow na seymie warszawskim w roku teraznieyszym uchwalonych" k. 338v-343v. - "Copia listu [...] sędziego wschowskiego do [...] biskupa poznańskiego [Macieja Łubieńskiego]" Toruń 21.11 k. 343v-344. - "Copia responsu na list iednego wielkiego senatora" k. 344v-348v. - "Copia listu de data nona Decembris" k. 348v-349v. - "Instructia [...] x. Wacławowi Lescinskiemu sekretarzowi y posłowi JKM na seymik szrzedzki dnia XI miesiąca grudnia [...] dana w Warszawie dnia XX mca listopada [...] MDCXXVIII" k. 349v-353. - "Artykuły seymiku srzedzkiego [...] posłom woiewodztwa poznanskiego y kaliskiego na seym walny koronny warszawski [...] mensis Ianuary 1629 odprawowany podane we Srzedzie die XII Decembr. 1628" k. 353v-357v. - "Copia listu" k. 357v-359v.
  • "Diarivs Anni Millesimi Sexcentesimi Vigesimi Noni" k. 364-396v w tym: "Relatia [...] woiewody sendomierskiego hetmana polnego koronnego [Stanisława Koniecpolskiego] o woynie przeszłego roku die 7 Februarij w Warszawie anno 1629 uczyniona" k. 365-371v. - "Copia listu od Wrangla do Torunczanow de data 16 Februarij anno 1629" k. 371v-372. - "Copia listu od iednego wielkiego senatora z Warszawy de data 17 Febr." k. 372-373. - Listy Jerzego Zbaraskiego klana krakowskiego do: Koniecpolski Stanisław hetman polny kor. k. 373-373v; [Przyjemski Stanisław] sta generalny Wielkopolski 13.05 k. 385-386v; Wężyk Jan prymas 30.03 k. 379-380. - Listy Jana Wężyka prymasa do: Koniecpolski Stanisław hetman polny kor. 28.02 k. 373v-374; Zygmunt III król Polski 17.03, 18.03, 26.03, 25.04 (4) k. 374-375, 375v-378; posłowie na sejmiku średzkim 17.10 k. 391-392v. - Listy Zygmunta III króla Polski do: [Łubieński Maciej] bp poznański 22.04 k. 381-381v; Wężyk Jan prymas k. 375v; NN "respons na list pisany z okazowania woiewodztwa poznanskiego y kaliskiego" k. 384v-385. - "Copia listu pisanego z okazowania woiewodztwa poznańskiego y kaliskiego do JKM de die 23 Aprilis" k. 380v-381. - "Conditiones armisty in Prussia anno 1629" 18.03 k. 381v-382. - "Copia listu od [... Ernesta] Den[h]opha do [...] canclerza koronnego [Jakuba Zadzika]" 19.03 k. 382v-383. - "Prognosticon S[a]crae Sermae Celsitudini in Kristoldff. 11 Nouembr. anno 1628 oblatum" k. 383-384. - "Copia listu [...] woiewody inowrocławskiego a generała wielgopolskiego [Stanisława Przyjemskiego] na deliberatorias zacięgu woyska cesarza JM do Prus [do Zygmunta III]" k. 384-384v. - "Copia listu od [...] hetmana [Stanisława Koniecpolskiego?] do KJM de data 28 Junii pod Nowym Wsi na poboiewisku" k. 386v-387. - "Copia listu od [...] Zawadzkiego z obozu Nową Wsią de data 28 Junii do [...] canclerza koronnego [Jakuba Zadzika]" k. 387-387v. - "Copia listu od [...] hetmana [Stanisława Koniecpolskiego] do [...] panow braci we Srzedzie zgromadzonych de data 30 Sept." k. 388-388v. - List NN do NN Łowicz 25.04 k. 389-390. - "Copia l[itte]rarum ad SRM [Sigismundum III] a sermo principe Inlandia[?] de data die 11 Decembr. Halberstadii" k. 390-391. - "Instructia [...] xdzu Janowi Madalińskiemu opatowi lęndzkiemu sekretarzowi na seymik powiatowi woiewodztw wielgopolskich we Srzedzie na dzień XXIII miesiąca października obywatelom tamecznym dana w Warszawie dnia VI miesiąca [...] października roku MDCXXIX" k. 392v-396v.
  • "Diarivs Anni Millesimi Sexcentesimi Trigesimi" k. 397-441 w tym: "Responsum Sac. RMttis [...] principi Inlandiae de data die 6 Ianuarii Varsaviae" k. 398-399. - "Conditiones pacis a Gustauo Suecorum rege caesari praeponenda" k. 399. - "Copia listu [...] hetmana [Stanisława Koniecpolskiego?] do JKMsci de data die 7 April. w Barze" k. 402-402v. - "Copia listu do JKMsci z okazowania woiewodztwa poznańskiego y kaliskiego de data 10 April." k. 402v-403. - "Copia listu [...] xdza arcybiskupa gniezninskiego [Jana Wężyka] do [...] PP braci we Srzedzie zgromadzonych" k. 406-409v. - "Instructia [...] Piotrowi Łaszczowi posłowi JKMsci na seymik srzedzki dnia dziesiątego miesiąca września [...] przypadaiący dana w Warszawie dnia trzydziestego miesiąca sierpnia Anno MDCXXX" k. 409v-414v. - "Instructia [...] panom posłom z seymiku pod Srodą die 4 Septembr. Anno 1630 odprawowanego na seym walny warszawski wyprawionym dana" k. 414v-423. - "Przemowa [...] Jerzego Ossolińskiego podstolego koronnego marszałka poselskiego" k. 424-425v. - List NN do Zygmunta III króla Polski k. 426-429. - "Rossądek propositiei de modo eligendi regis panom senatorom od JKM in deliberationis przed seymem podany 1630 Anno" k. 429v-441.
  • "Instrukcya JKM na seymik przedseymowy seymu walnego sześćniedz[ielnego] warsz[awskiego] [...] 22 grud. [...] 1701[?] determinowanego posłowi JKM [...]" k. 399v-400v
  • "Copia listu cesarza tureckiego [Murada IV] przez Hufein Age dworzanina iego wespołek z [...] Alexandrem Piaseczyńskim posłem krola [...] primis Februarii An. 1631 do dworu króla [...] przyniesionego" k. 441v-443v
  • "Copia listu Kaima Kana cessarza tureckiego przez Huseyn Age do krola [...] primis Februarii w roku 1631 przyniesionego" k. 443v-446v
  • "Żegnanie krola [Zygmunta III] przez pana Jerzego Ossolinskiego marszałka poselskiego" k. 446v-447
  • "Copia listu kozackiego pisanego do [...] posłow ziemskich koronnych na seym de data 6 Januarii 1631" k. 447-447v
  • "Script priuatum in archiuum podany" k. 448-449
  • "Comput długow Rzpltey" k. 450-450v
  • "Modus restauranda moneta przez [...] commissarze na seymie 1629 [...]" k. 451-452v
  • "Warunek wolny ellectiey" k. 452v
  • "Diploma Sigismundus cum Dei gra[tia] Rex Poloniae [...]" k. 452v-453v
  • "Copia listu od krola angielskiego [Karola I] [...] Regni Poloniae ordinibus" 1630 k. 453v
  • "Summarvm Rationis Pub[li]cae Thesauri Regni pro Conventu 1631 An[ni k. 456-466
  • "Fumaliorum Simpliciu[m]" k. 466-478
  • "Memoriale oppidorum et villarum in D[istri]ctu Costensi sita[rum] ex Regestris Contributionis agrariae per Parochias descript[orum]" k. 480-484
  • "Comput Łanow woiewodztwa Poznanskiego" k. 485
  • "Ad S[umm]um Pontificem [Urban VIII] a S[erenissi]mo Rege [Zygmunt III Waza]" k. 486
  • "Ad Regem Vngariae [Ferdynand III Habsburg] a S[erenissi]mo Rege Sigismundo" k. 486-486v
  • "Copia literarum ad Amicum" (2) k. 487-487v
  • "Copia listu [...] X Arcybiskupa Gniezninskiego [Jana Wężyka] do [...] panow Braci we Srzedzie zgromadzonych" 07.02.1632 k. 490-493v
  • "Instructia Vrodzonemu Smogulskiemu Posłowi JKM na Seymik Srzedzki pro die blisko przyszłego [...] dana w Warszawie" k. 493v-496
  • "Instructia Ich Mciom panom Posłom z Seymiku Srzedzkiego na Seym Warszawski pro die 11. Martii dana" k. 496-500v
  • "Protestatio Nomine regis Hispaniarum Catholissimi[?] [Filip IV Habsburg] Consistorio Romae AD 1632" k. 501-501v
  • Warunki neutralności pomiędzy królem Szwecji [Gustawem Adolfem] a [Maksymilianem I] księciem Bawarii i Ligi Katolickiej w Niemczech k. 503-504
 • Hasła przedmiotowe:
  • Franciszkanie 17 w.
  • Jezuici 17 w.
  • Sejm 1625 Warszawa
  • Sejm 1628 Warszawa nadzwyczajny
  • Sejmik średzki 1625
  • Sejmik średzki 1628
  • Sejmik średzki 1631
  • Listy polskie 17 w.
  • Listy łacińskie 17 w.
  • Mowy sejmowe 17 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 17 w.
  • Sejm 17 w.
  • Sejmiki 17 w.
  • Publicystyka 17 w.
  • Diariusz sejmowy 17 w.
  • Wojsko 17 w. Polska
  • Brandenburgia 17 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) 17 w.
  • Niemcy 17 w.
  • Szwecja 17 w.
  • Wielkopolska 17 w.
  • Uniwersały 17 w.
 • Uwagi:
  • k. 16-16v. ucięta od dołu, jedna karta wyrwana pomiędzy k. 320v. i 321 pismo kilku rąk
  • K. czyste: 65-65v, 132v-133v, 173v-175v, 180-180v, 228-229v, 297-297v, 360-363v, 454-455v, 478v-479v, 484v, 485v, 488-489v, 502-504v
  • Dokumenty glosowane
 • Katalogi:
  • E. XIII, 363
  • NK 2, 50
 • Opracowania:
  • Olszewski Henryk, Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 8 (1963) s. 170, 173
  • Druk utworu J. Brożka "Gratis": Biblioteka Pisarzów Polskich nr 82; Jan Brożek, Wybór pism, T. 1, oprac. H. Barycz, Warszawa 1956, s. 239-392; Pamiętnik Literacki R. 25 (1928), s. 118-157, wyd. J. Poznański (tylko Discurs IV)

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  1
  @
  a lat a pol
 • 130
  0
  .
  a Diariusze
 • 245
   0
   0
  a [Diariusze lat 1625-1630 oraz korespondencja dyplomatyczna].
 • 246
   1
  3 
  a Diarjusz sejmu 1625 i inne akta z tego roku. i tyt. z dawnego inw.
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 1625-1632 (z 18 w. niektóre odpisy dokumentów)
 • 300 a 504 k. c 32x20 cm
 • 340 d Rkps e Skóra brązowa, 17 w.
 • 500 a k. 16-16v. ucięta od dołu, jedna karta wyrwana pomiędzy k. 320v. i 321 a pismo kilku rąk
 • 500 a K. czyste: 65-65v, 132v-133v, 173v-175v, 180-180v, 228-229v, 297-297v, 360-363v, 454-455v, 478v-479v, 484v, 485v, 488-489v, 502-504v
 • 500 a Dokumenty glosowane
 • 510 a E. c XIII, 363
 • 510 a NK c 2, 50
 • 520 a "Diarius An[n]i Mill[essi]mi Sexcent[essi]mi Vigesimi Quinti. Sumariusz Wot Ich Mosciow Panow Senatorow Ktorzij na Seymie terznieyszym byli" k. 1-5
 • 520 a "Colloquium Augusti [...] Regis Poloniae cum Carolo XIImo Rege Sveciae" (dopisane później) Do podstolego koronnego k. 5v.-6v.
 • 520 a "Przemowa Panow Poslow z woyska koronnego Kwarcianego do Je[g]o Kro[lewskij] Mci [Zygmunta III Wazy] w senacie odprawowana przez pana Samuela Latalskiego[?] capitana Piechoty Je[g]o Krolewsky Msci" k. 7-9v.
 • 520 a "Summa Responsu od J. K. M. Kołu Poselskiemu danego na rozne ze wszystkich woiewodstw postulata" k. 9v.-10v.
 • 520 a "Summariusz Wot Poselskich na Respons J. K. M." k. 10v.-12
 • 520 a "Warunek Bezpieczenstwa R[z]pl[t]ey y dochodzenia Retent" k. 12-13
 • 520 a "List od Giurdzi Mechmet Basze na ten czas Kayma-kana do K. J. M. po Seymie" k. 13-14v.
 • 520 a "Instructia Pewna [...] Tureckiemu do Je[g]o Kro[lewskiey] Msci po Seymie Warszawskim przyniesiona" k. 14v.-16v.
 • 520 a "Copia Listu od Oyca Swiętego do Krolewica Jego Mosci. Dilectessimo in Chr[isto] Filio nostro Wladislao Sigismundo Poloniae et Sueciae Principi Vrbanus PP VIII" k. 15v.-16a
 • 520 a "Dilectissimo in Chr[ist]o Filio n[ost]ro Wladislao Sigismundo Poloniae et Sueciae Principi Vrbanus PP. VIII" "Przemowa Xiązęcia Je[g]o Mosci pana Krisztopha Radziwioła [!] hethmana Lithewskie[g]o polnego po Responsie Krola Je[g]o Mosci na Seymie danego"k. 17-18v.
 • 520 a "Copia [...] a Senatoribus Regni Sueciae ad Ordines et Status Regni Pol[on]iae Magnique Ducatus Lithuaniae" k. 19-20
 • 520 a "Ralatia Poslestwa przez Je[g]o Msci pana Kiełczewskiego Secretarza Krola Je[g]o msci" k. 20-23v.
 • 520 a "Przetłumaczenie Listu od Sultan[?] Amurada Cesarza Tureckiego przez Mechmet Czausa[?] y pana Krisztofa Kiełczewskiego do Je[g]o K. Msci" k. 23v.-26v.
 • 520 a "List od Diak. Mechmet Basze do Je[g]o Msci pana hetmana" k. 26v.-27v.
 • 520 a "List do K. J. M. od Diak Mechmet Baszy od Bellerbega na ten czas nowego oczakowskiego" k. 28-28v.
 • 520 a "List od Je[g]o Mci P. hetmana Lithewskie[g]o [K. Radziwiłła] do Krola Je[g]o Mci [...]" k. 29-30
 • 520 a "Copia Responsu P. hethmanowi polnemu Lith[ewskiemu] [K. Radziwiłłowi] od J. K. M 10 juny danego Anni 1625" k. 30-31v.
 • 520 a "Copia Listu pana woiewody Wilenskiego do pana hetmana polnego W. X. Litewskiego [K. Radziwiłła]" k. 31-34
 • 520 a "List od Je[g]o Mci pana hethmana Lithewskie[g]o [K. Radziwiłła] do Je[g]o K. M. die 9 Sept[embris] 1625 [?]" k. 34v.-36.
 • 520 a "Respons na tenze list P. hethm[ana] polne[g]o Lith[ewskiego] od J. K. M. 15 [septem]bris dany A[nno] 1625" k. 36-36v.
 • 520 a "Copia literarum Ad Serenissimum ac Potentissimu[m] Regem Pol[oni]ae et Sueciae [...] a Georgio Guihelmo datarum" k. 37-37v.
 • 520 a "Excusatio Xiązęcia Brandeburskiego [Jerzego Wilhelma] ze Siostre Swą za Bethlen Gabora wydaie" k. 37v.-40
 • 520 a "Instructia na Seymik anni MDCXXV Przes Je[g]o Mci X Jana Gninskie[g]o [?] Sufragana Poznanskie[g]o od K. J. M. dana do Koła Rycerskie[g]o" k. 41-45v.
 • 520 a "List od Krolewica Je[g]o Mosci Do Kola Rycerskiego pod Srzodą 16 Decembris Zgromadzonego pisany 25 Novembris 1625" k. 46-47
 • 520 a "List od Rectora Akademiey Krakowski[ey] do Koła Rycerskiego pod Srzodą zgromadzonego pisany 29 Octob. 1629" k. 47-47v.
 • 520 a "List od X. Stanisława Brzuchty Starszego Collegium Societatis Iesv Do Koła Rycerskiego pod Srzodą Zgromadzonego pisany 10 [decem]bris 1625" k. 48-49
 • 520 a "Commissia Kozacka" k. 49-51v.
 • 520 a "List od Je[g]o Mci pana Miecznika koronne[g]o [Jana Zebrzydowskiego] Do Koła Rycerskiego pod Srzodą zgromadzonego" k. 52-53
 • 520 a "Respons na list Krolewica Je[g]o Mci Imieniem Koła wszystkie[g]o od Je[g]o Mci pana Adama Swiniarskie[g]o C. K. S. P. marszałka Koła Rycerskiego pod Srzodą zgromadzone[g]o dany [...] Decemb[ris] 1625" k. 53v.
 • 520 a "Artikuły Seymiku Srzedzkiego Ich MM P.P. Posłom na Seym Walny Koronny Warszawsky pro die 27 Febr[uarii] 1626 złożony podane" k. 53v.-57v.
 • 520 a "Votum Sławny pamięci y S. Ie[g]o Msci pana Iana Zamoyskiego hetmana y Canclerza coronne[g]o" k. 57v.-59
 • 520 a "Apologia Pro libertate Reipublicae et legibus Regni contra callidas Noui Iuris repertores Tho iest Dowod iasny Spraw ijs Statutow Kronnych że Naiasnieyssemu Krolestwu Polskiemu niegodzi Sie ani privatim ani publice w Koronie y W Wielkim Xięstwie Litewskym zadnego y zadnym sposobem dostwac Dziedzictwa. Nunguam[!] inutilis opera cuius boni" k. 60-64v.
 • 520 a "Apparatus ad Apologiam" k. 66-119v.
 • 520 a "Oratio. Ktorą mial do Krola Ie[g]o Mci pan Otto Grothanus Poseł Xcia Curlanskiego [Wilhelma] W Osieczku d[ie] 19 Septemb[ris] 1625" k. 120-123
 • 520 a "Resolutio Suetica in puncto Neutralitatis" k. 123-124v.
 • 520 a "Pacta Neutralitatis ad rectificationem S[erenissim]ae R[egi]ae M[aiesta]tis et ordinem inclyti Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae inita" k. 124v.-126
 • 520 a "Iustificatio Conditionum eutralitatis inter Illmum Curlandiae Ducem et Suecum ex consensu Regis initae" k. 126-127v.
 • 520 a "Informatio de Iure Serenissimi Electoris Ducis in Prussia cudendae[?] et Regnum Polon[iae] eiq[ue] vnitas Prouincias distribuende monetae" k. 127v.-128
 • 520 a "Rationes ob quas Dux Prussiae a Deliberationibus Regni publicis de Ordinanda Moneta excludi non potest" k. 129v.-132
 • 520 a Jan Brożek, "Gratis albo Discvrs I. Ziemianina z Plebanem. Ziemianin. Pleban." k. 134-142
 • 520 a Jan Brożek, "Przywiley abo Discvrs II. Ziemianina z Plebanem. Ziemianin. Pleban. Iezuici." k. 142v.-153v.
 • 520 a Jan Brożek, "Consens albo Discvrs III. Ziemianina z Plebanem. Ziemianin. Pleban." k. 154-158
 • 520 a Jan Brożek, "Discurs IV. Varietas nazwany. Iezuita, Socius, Ziemianin, Pleban." k. 158v.-173
 • 520 a "Discvrs o Expeditiey do Woloch Albo. Sposob pręntki warowney pozyteczny z Wolossą woiny." k. 176-177v.
 • 520 a "Copia Responsu nalist PP Tczewskiego[?] Woj[ewody] Malborskiego od JMc pana Kaspra Lęczyckiego[?]" [Expl.:] "Ze Lwowa d[ie] 11 aprilis a[nn]o 1603[?]" (inną ręką) k. 177v.-179v.
 • 520 a "Sermo A quodam Studioso habitus in funere occisi mandato P. P. Societatis Iesv" k. 181-182v.
 • 520 a "Respons na Votum zmyslone Studenta" k. 182v.-185
 • 520 a "Qvaestio Vtru[m] Regnu[m] istius Principis duraturum Item. An sub alio melior foret [?] gubernatio Anno D. M. D. L. XIII" k. 185-185v.
 • 520 a "Vaticinivm Bethaci Doctoris et Astronomi promptissimi Mediciq[ue] excellentissimi Anno D. 1507. De Regnatione Regem Poloniae post decessum Sigismundi Augusti Regis Polonorum" k. 186
 • 520 a "Anna Magna Anglorum Regina" k. 186v.
 • 520 a "Inclytis Poloniae Ordinibus" k. 186v.
 • 520 a "Gallo Clandestines Pacis Tractatus moliendi" k. 186v.-186a
 • 520 a "Diarius Anni Millesimi Sexcentesimi Vigesimi Sexti" k. 186b-227v. w tym: "Copia listu od senatorow Szwedzkich do senatorow Korony Polskiey y Wielkiego Xięstwa Litewskiego" Ryga 04.01 k. 186b-186bv. - "Copia listu od Pontusa do Xcia [... Krzysztofa] Radziwioła[!] hetmana polnego lithewskiego" k. 186bv-186c. - "Witanie krola [...] przy zaczęnciu seymu przes [...] pana Jakuba Sobieiskiego[!] woiewodzica lubelskiego krasnostawskiego starosty marszałka poselskiego 27 Januarij 1626" k. 186c-188. - "Przemowa tegosz [... Jakuba Sobieskiego] marszałka poselskiego mowiąc o Sxorbitanciach przed krolem [...]" k. 188-189. - "Mowa tegosz [... Jakuba Sobieskiego] marszałka poselskiego do senatu in colloquio" k. 189-190. - "Mowa tegosz [... Jakuba Sobieskiego] marszałka poselskiego za krolewicem [...] Władisławem do krola [...]" k. 190-191. - Listy Stanisława Koniecpolskiego wdy sandomierskiego hetmana polnego kor. do Zygmunta III króla Polski (4) k. 191-192v. - "Wiersze w gratulatiey dane hanowi krymskiemu z ięzyka mięszanego przełożone a te sie nalazły w iego rydwanie" k. 192v-193. - "Copia listu od [...] hetmana do [...] senatorow przed conclusią seimu w senacie czytanego" 23.02 k. 193-194. - "Drugi list od tegosz [...] hetmana do [...] posłow ziemskich" Ujście 23.02 k. 194-194v. - "List od Mechmet Basze do [...] Stanisława na Koniecpolu Koniecpolskiego hetmana koronnego" 02.05 k. 194v-195v. - "Respons od [...] hetmana" Bar 09.06 k. 195v-196. - "Coniebata Tatarzyna poimanego" k. 196-196v. - "Confessata Olexe Hordeiewicza Kozaka ktory tu z hanem [...] był przes wszytek czas" k. 196v-197. - "Summarium rationis publicae thesauri regni in conuentu generali Varssouiae expedita anno 1626" k. 197-200v. - "Ad offiucium et acta praesentia castrensia [Sigismundus III]" Warszawa 03.04 k. 200v-201. - "Copia Vniuersału krola [Zygmunta III]" Warszawa lipiec k. 202-202v. - "Literae Vniuersales [...] palatini łanczyciens[is] Maioris Pol[oni]ae generalis" k. 202v-203. - "Copia laudum [...] obywatelow woiewodztwa brzeskiego inowłocławskiego w Radzieiewie d. 1 Julij uchwalonego" k. 203-203v. - "Copia laudum [...] obywatelow woiewodztwa poznańskiego kaliskiego d. 5 Augusti we Srzedzie" k. 203v-204v. - "Vniuersał seymowy actum in castro Posnan[ensi] feria secunda ipso die festi S. Laurentij Martyris [10.08] Anno D 1626" k. 204v-205v. - "Instructia wielebnemu Kasprowi Kozielskiemu opatowi wągrowieckiemu posłowi JKM na seimik srzedzki dnia XV miesiąca września przypadaiący dana w Warszawie [...] MDCXXVI" k. 205v-206v. - "List od [...] Jana Wężyka biskupa poznańskiego nominata gnieźnieńskiego do Koła Rycerskiego we Srzedzie zgromadzonego pisany 14 Septemb. 1626" k. 206v-208. - "Artikuły seymika srzedzkiego [...] posłom woiewodztwa poznańskiego y kaliskiego na seym dwuniedzielny warszawski pro die X Noueb. 1626 złożony podane" k. 208v-212v. - "Copia literarum ad ordines Borussiae et Pomeraniae [Gustavus Adolphus]" 26.07 k. 212v-213. - "Copia Vniuersału Gustafowego [Gustawa Adolfa]" 28.07 k. 213v-214. - "Copia listu od czara Szangiereiego Tatarzyna do Kozaków zaporowskich" Krym 29.08 k. 214-214v. - "Copia listu od [...] Chmieleckiego chorązego bracławskiego do [...] starosty kamienieckiego pisany" Przyłuka 15.10 k. 214v-215. - "Copia listu z Baru" Bar 20.10 k. 215-216. - "Diariusz woyny tatarski in Octob." k. 216-217. - "Respons [...] marszałka poselskiego [Jakuba Sobieskiego] na praktiki cudzoziemskie non eligendo successore" k. 217v-218. - "Memoriale pro ciuitate Gedanensi" k. 218-218v. - "Commerciorum Regni Poloniae et M. Ducatus Lithu. cum exteris a parte Maris Baltici, aliter ac per portum Gedanensem prohibitio" k. 218v-219. - Restitutio aequalis administrationis Iustitiae in causis homicidij vulnerum, aliarumq. iniuriarum ciuitibus Pruthenis contra nobiles [...]" k. 219. - "Restitutio veteris libertatis ciuibus Gedanensibus in solutione Teloneoruma mercibus" k. 219-219v. - "Comput woyska y płaca" k. 219v-220v. - "Puncta propositiey podane z Koła Poselskiego między [...] deputaty tegosz koła a [...] senatory" k. 220v-221. - "Constiticie seymu pierwszego dwuniedzielnego w Toruniu Anno Dni 1626 die X Nouembris" k. 221-223. - "Instructia [...] Andreae Gembicki Abbati Trzemesnensi secretario et ad conuentum Srzeden[sem] pro die XXIX [...] Decemb. Anno Dni MDCXXVI" k. 223-224v. - "Vniuersał seymiku srzedzkiego pro die XXIX mensis Decemb. we Srzedzie złożonego" k. 224v-226. - "Zawarcie portowy y ziemie" k. 226-227. - "Copia listu [... Jerzego Zbaraskiego] pana krakowskiego do [Stanisława Łubieńskiego] x. podkanclerzego" k. 227-227v.
 • 520 a "Diarius Anni Millesimi Sexcentesimi Vigesimi Septimi" k. 230-296v w tym: "Copia listu [... Jerzego Zbaraskiego] pana krakowskiego do [... Stanisława Koniecpolskiego] hetmana polnego koronnego" k. 231-232. - "Adumbratio calculi expensarum super exercitum [...] electoris in Ducatu Prussia ad futurum Decembrem [...]" k. 232-233. - "Nowe wynalezione sposoby obrony Rzeczypospolitey w Warszawie 15 Jan. 1627" k. 233-236v. - "Vniuersał krola [Zygmunta III]" 16.03 k. 236v-237. - "List od [...] Iana Wężyka biskupa poznańskiego nominata gnieznieńskiego do kurfirszta brandenburskiego pisanego" kwiecień k. 237-238. - "Copia listu od [... Jerzego Zbaraskiego] pana krakowskiego do [... Adam Sędziwoja Czarnkowskiego] woiewody łęczyckiego de data 14 Aprilis 1627" k. 238-238v. - "List od iednego zacnego pana do dobrego przyjaciela pisany" k. 239-239v. - Uniwersały Zygmunta III króla Polski Warszawa 30.04, 05.07 (2) k. 239v-240, 243v-244. - "Petita do krola od woyska w Prusiech na służbie JKM będącego przy oddaniu obersterowy chorągwi woyska xiążęcia Sudermańskiego z victoriey wniesione przes pana Samuela Nadolskiego" k. 240-242. - "Copia induciarum Gustaui Adolphi ducis Sudermaniae cum electore Brandenburgico [Georgio Wilhelmo]" 15.05 k. 242v. - "Copiae literarum [...] campiductoris Regni Poloniae ad generalem exercitus Sueciae praefectum" 14.06 k. 243. - "Responsum ad easdem" 27.05 k. 243-243v. - "Conditiones ab [...] Stanislao a Koniecpole Koniecpolski palatino Sandomiriensi exercituum Regni Poloniae Generali [...] Sudermaniae principis militibus supplicibus [...]" 12.07 k. 244-244v. - "Vniuersał [Adam Sędziwój Czarnkowski wda łęczycki]" Poznań 29.07 k. 244v-245. - "Dziękowanie [...] pana starosty krasnostawskiego na pogrzebie xcia [...] koniuszego [Krzysztofa Zbaraskiego]" k. 245-246v. - "Legatio a statibus Olandiae ad Sacram R. Mttem" lipiec k. 246v-248. - "Responsum ad eandem legationem" k. 248-248v. - "Copia listu [...] hetmana do [... Adama Sędziwoja Czarnkowskiego] woiewody łęczyckiego" 01.08 k. 249-249v. - "Copia listu [...] Iana Wężyka arcibiskupa gnieznienskiego do Koła Rycerskiego we Srzedzie zgromadzonego die 23 Augusti pisanego" k. 249v-251. - "Copia listu [...] hetmana do Koła Rycerskiego we Srzedzie zgromadzonego die 25 Aug. pisanego" k. 251v-252. - "Instrvctia na seym walny warszawski dnia XII miesiąca Octobra w Roku Pańskim MDCXXVII przypadaiący [...] podana [...] Lukaszewi Mielzynskiemu posłowi JKM [...]" k. 252-254. - "Artikuły seymiku srzedzkiego [...] posłom woiewodztwa poznanskiego y kaliskiego na seym walny koronny warszawski na dzień XII Octob. 1627 złożony podane" k. 254-257v. - "Vniuersał tegosz seymiku" k. 257v-259v. - "Diariusz seymu walnego koronnego warszawskiego die XII Octob. Anno 1627" k. 260-272. - "Induciae inter regem et successores ac posteros Regnum Sueciae et Poloniae ad triginta annos" k. 272v. - "Postulata Gustaui a duce Brandeburgensi [Georgio Wilhelmo]" k. 273. - "Responsum [...] marchioni Brandenburgen. [Georgio Wilhelmo] a Sacra Regia Mtte Varsaviae datum" k. 274-275. - Listy Wacława Leszczyńskiego kanclerza w. kor. do: Radziwiłł Albrycht Stanisław kanclerz w. lit. k. 283-283v; Valstseinum[?] k. 289-289v; NN generał franciszkanów k. 286v; NN księżna k. 283v; NN marszałek k. 291v; NN (2) k. 275v, 287v. - Listy Zygmunta III króla Polski do: Barberini kard. (3) k. 276v, 289v-290, 294v-295; [Bogusław XIV?] ks. pomorski (3) k. 278v, 288, 288v; [Ferdynand III cesarz SRI] (2) k. 286-286v, 286v-287; [Jerzy Wilhelm] ks. pruski (4) k. 278, 288, 291-291v, 292v; [Maksymilian] ks. bawarski k. 287; Torres kard. (3) k. 276-276v, 290, 295; [Urban VIII] papież (2) k. 277, 289v; Valstseinum[?] k. 287; magistrat preszowski k. 286; obywatele gdańscy (5) k. 275-275v, 278, 289, 290v-291; obywatele toruńscy (2) k. 281v-282, 290-290v; NN prefekt na Śląsku k. 278v; NN (2) k. 288-288v, 292. - "Arenga privilegio [...]" k. 277-277v. - "Ad capitaneum" (2) k. 277v. - "Propositio na seymie trzyniedzielnym Varsaviae habita" k. 279-281. - "Respons [...] posłom po przywitaniu Jego KMsci" k. 281-281v. - "Ad amicum" (4) k. 282-283, 283v-284, 295-295v. - "Arenga" k. 291. - "Literae passus" k. 292. - Listy Władysława królewicza polskiego do: Bandini Octavio dziekan kolegium kardynalskiego k. 293; Barberini kard. k. 293v; Bernard generał franciszkanów k. 293v-294; Torres kard. (2) k. 293-293v, 295v-296; Urban VIII papież k. 292v-293; NN presbyter Societatis k. 296. - "Ad principem Valacriae" k. 294-294v. - "Ad [...] Antonium [?] arch[i]ep[iscop]um Seliucrae[?]" k. 296.
 • 520 a "Diarivs Anni Millesimi Sexcentesimi Vigesimi Octavi" k. 298-359v w tym: "Artikvły seymu srzedzkiego die 4 Ianuary 1628 złożonego [...] posłom woiewodztwa poznanskiego y kaliskiego na seym" k. 299-300. - "Vniuersał tegosz seymiku" k. 300-300v. - "Laudum tegosz seymiku" k. 301. - "Prophetia supra christianu[m] quarum Daniae et Norungiae Regem in quodam antiquo sepulchro die 3tia mansis Marty Anno 1627 Helmestadi reperra" k. 301-301v. - "Copia listu [...] Gdansczanow do KJM" k. 306-306v. - "Rationes [...] Gdansczan ktorymi pokazuią aby zawarcie pokoiu z Gustavem albo indiciae biennales nie stanęły" k. 306v-307. - "Plenipotentia podana od canclerza szwedzkiego iaką chce mieć od RPtey" k. 307-307v. - "Copia listu od [...] starosty brzeskiego commisarza JKM do [...] X. biskupa płockiego [Stanisława Łubieńskiego] die 9 Marty" k. 307v-308. - "Lvsvs prabutum anagramma Abruptum" 13.03 k. 308v. - "Thomas Samoscuis anagramma Como hastas musis hastis musas como" k. 308v-309. - "Christophorus Viesolouius anagramma" k. 309. - "Manifestatio [...] hetmana polnego koronnego [Stanisława Koniecpolskiego] cu[m] solenni protestatione podana do xiąg grodzkich warszawskich y inszych w Koronie" k. 309-310v. - "Copia listu [...] pana krakowskiego [Jerzego Zbaraskiego] do [...] woiewody sędomirskiego het. p. koron[n]ego [Stanisława Koniecpolskiego]" k. 310v-312. - "Instrvctio venerabili Andreae Gembicki suffraganeo Gnesnensi abbati Tremesnen[si] secretario et ad conuentum Maioris Poloniae Sredensem V mensis Junij celebran[dum] nuncio nostro data Varsauiae die XXIII Aprilis Anno MDCXXVIII" k. 312-314v. - "List od [...] Iana Węzyka arcibiskupa gniezienskie[go] do Koła Rycerskiego we Srzedzie zgromadzonego pisany die 1 Junij" k. 314v-316. - Listy Stanisława Koniecpolskiego hetmana polnego kor. do: Koło Rycerskie w Środzie 02.06 k. 316-316v; Zadzik Jakub kanclerz w. kor. Gniew 14.08 k. 332v-333; Zygmunt III król Polski 16.11 k. 336v. - "Instructia od woyska JKM z Koła Generalnego pod Grudziądzem będącego [...] posłom panu Alexandrowi Lasczowi, panu Samuelowi Brzuchowskiemu, panu Sczesnemu Siekierzyńskiemu y panu Mikolaiewi Marcinowskiemu Towarzystwu Wojskowemu dana 16 May 1628" k. 316v-317v. - "Artikvły seymiku srzedzkiego [...] posłom woiewodztwa poznanskiego y kaliskiego na seym trzyniedzielny warszawski pro die 27 Iuny złozony die 5 Iuny podane" (fragment) k. 318-320v. - "Summariusz expensy co woysko pruskie brało ad rationem z skarbu Rzeszy po seymie przeszłym 1627 et 1628" k. 321-322. - "Diarivsz seymu trzyniedzielnego koron[n]ego warszawskie[go] die 28 Iuny 1628" k. 322v-326 (w tym: "Propositia [...] Jakuba Zadzika biskupa chełminskie[go] y pomesanskie[go] podkanclerzego koronnego vczyniona" k. 322v-324v; "Puncta votow [...] senatorow niektorych" k. 325-326). - "Instrvctia [...] Stanisławowi Pogorzelskiemu dworzaninowi y posłowi naszemu na seymik srzedzki dnia VII sierpnia przypadaiący dana w Warszawie dnia XXIV lipca 1628" k. 326v-327. - "List z seymiku srzedzkiego do krola [...] pisany" k. 327v. - "Vniuersał tegosz seymiku" k. 328-328v. - "Dziękowanie [...] woiewody kiiowskiego [Tomasza Zamoyskiego] za pieczęc" k. 328v-331. - "Odprawowanie poselstwa przes posła kurfirsztowego Lantosl magistra przed Gustafem u Elbląga" k. 331-331v. - "Pactorum Stralsondensivm pvncta seu faedus initium cum Gustauo" k. 332-332v. - "Confessata spiega ktory 18 Aug. z Malborku wyszedł" k. 333-333v. - Uniwersały Zygmunta III króla Polski 30.08, 11.10 (2) k. 333v-334. - "Copia listu od Gustava do [...] pana Działyńskiego de data 30 Septemb. 1628" k. 334-334v. - "Vniuersał Jan ze Bnina [O]Palinski woiewoda poznanski" k. 334-335. - "List od [...] commisarzow do KJM 12 Nouemb. pisany" k. 335-336. - "Copia listu od iednego z obozu 16 Nouemb." k. 336. - "Rozłożenie stanowisk woyska JKM" k. 337-337v. - "Copia listv od [...] commisarzow pruskich do JKM" k. 337v-338. - "Percepta w Toruniu z poborow na seymie warszawskim w roku teraznieyszym uchwalonych" k. 338v-343v. - "Copia listu [...] sędziego wschowskiego do [...] biskupa poznańskiego [Macieja Łubieńskiego]" Toruń 21.11 k. 343v-344. - "Copia responsu na list iednego wielkiego senatora" k. 344v-348v. - "Copia listu de data nona Decembris" k. 348v-349v. - "Instructia [...] x. Wacławowi Lescinskiemu sekretarzowi y posłowi JKM na seymik szrzedzki dnia XI miesiąca grudnia [...] dana w Warszawie dnia XX mca listopada [...] MDCXXVIII" k. 349v-353. - "Artykuły seymiku srzedzkiego [...] posłom woiewodztwa poznanskiego y kaliskiego na seym walny koronny warszawski [...] mensis Ianuary 1629 odprawowany podane we Srzedzie die XII Decembr. 1628" k. 353v-357v. - "Copia listu" k. 357v-359v.
 • 520 a "Diarivs Anni Millesimi Sexcentesimi Vigesimi Noni" k. 364-396v w tym: "Relatia [...] woiewody sendomierskiego hetmana polnego koronnego [Stanisława Koniecpolskiego] o woynie przeszłego roku die 7 Februarij w Warszawie anno 1629 uczyniona" k. 365-371v. - "Copia listu od Wrangla do Torunczanow de data 16 Februarij anno 1629" k. 371v-372. - "Copia listu od iednego wielkiego senatora z Warszawy de data 17 Febr." k. 372-373. - Listy Jerzego Zbaraskiego klana krakowskiego do: Koniecpolski Stanisław hetman polny kor. k. 373-373v; [Przyjemski Stanisław] sta generalny Wielkopolski 13.05 k. 385-386v; Wężyk Jan prymas 30.03 k. 379-380. - Listy Jana Wężyka prymasa do: Koniecpolski Stanisław hetman polny kor. 28.02 k. 373v-374; Zygmunt III król Polski 17.03, 18.03, 26.03, 25.04 (4) k. 374-375, 375v-378; posłowie na sejmiku średzkim 17.10 k. 391-392v. - Listy Zygmunta III króla Polski do: [Łubieński Maciej] bp poznański 22.04 k. 381-381v; Wężyk Jan prymas k. 375v; NN "respons na list pisany z okazowania woiewodztwa poznanskiego y kaliskiego" k. 384v-385. - "Copia listu pisanego z okazowania woiewodztwa poznańskiego y kaliskiego do JKM de die 23 Aprilis" k. 380v-381. - "Conditiones armisty in Prussia anno 1629" 18.03 k. 381v-382. - "Copia listu od [... Ernesta] Den[h]opha do [...] canclerza koronnego [Jakuba Zadzika]" 19.03 k. 382v-383. - "Prognosticon S[a]crae Sermae Celsitudini in Kristoldff. 11 Nouembr. anno 1628 oblatum" k. 383-384. - "Copia listu [...] woiewody inowrocławskiego a generała wielgopolskiego [Stanisława Przyjemskiego] na deliberatorias zacięgu woyska cesarza JM do Prus [do Zygmunta III]" k. 384-384v. - "Copia listu od [...] hetmana [Stanisława Koniecpolskiego?] do KJM de data 28 Junii pod Nowym Wsi na poboiewisku" k. 386v-387. - "Copia listu od [...] Zawadzkiego z obozu Nową Wsią de data 28 Junii do [...] canclerza koronnego [Jakuba Zadzika]" k. 387-387v. - "Copia listu od [...] hetmana [Stanisława Koniecpolskiego] do [...] panow braci we Srzedzie zgromadzonych de data 30 Sept." k. 388-388v. - List NN do NN Łowicz 25.04 k. 389-390. - "Copia l[itte]rarum ad SRM [Sigismundum III] a sermo principe Inlandia[?] de data die 11 Decembr. Halberstadii" k. 390-391. - "Instructia [...] xdzu Janowi Madalińskiemu opatowi lęndzkiemu sekretarzowi na seymik powiatowi woiewodztw wielgopolskich we Srzedzie na dzień XXIII miesiąca października obywatelom tamecznym dana w Warszawie dnia VI miesiąca [...] października roku MDCXXIX" k. 392v-396v.
 • 520 a "Diarivs Anni Millesimi Sexcentesimi Trigesimi" k. 397-441 w tym: "Responsum Sac. RMttis [...] principi Inlandiae de data die 6 Ianuarii Varsaviae" k. 398-399. - "Conditiones pacis a Gustauo Suecorum rege caesari praeponenda" k. 399. - "Copia listu [...] hetmana [Stanisława Koniecpolskiego?] do JKMsci de data die 7 April. w Barze" k. 402-402v. - "Copia listu do JKMsci z okazowania woiewodztwa poznańskiego y kaliskiego de data 10 April." k. 402v-403. - "Copia listu [...] xdza arcybiskupa gniezninskiego [Jana Wężyka] do [...] PP braci we Srzedzie zgromadzonych" k. 406-409v. - "Instructia [...] Piotrowi Łaszczowi posłowi JKMsci na seymik srzedzki dnia dziesiątego miesiąca września [...] przypadaiący dana w Warszawie dnia trzydziestego miesiąca sierpnia Anno MDCXXX" k. 409v-414v. - "Instructia [...] panom posłom z seymiku pod Srodą die 4 Septembr. Anno 1630 odprawowanego na seym walny warszawski wyprawionym dana" k. 414v-423. - "Przemowa [...] Jerzego Ossolińskiego podstolego koronnego marszałka poselskiego" k. 424-425v. - List NN do Zygmunta III króla Polski k. 426-429. - "Rossądek propositiei de modo eligendi regis panom senatorom od JKM in deliberationis przed seymem podany 1630 Anno" k. 429v-441.
 • 520 a "Instrukcya JKM na seymik przedseymowy seymu walnego sześćniedz[ielnego] warsz[awskiego] [...] 22 grud. [...] 1701[?] determinowanego posłowi JKM [...]" k. 399v-400v
 • 520 a "Copia listu cesarza tureckiego [Murada IV] przez Hufein Age dworzanina iego wespołek z [...] Alexandrem Piaseczyńskim posłem krola [...] primis Februarii An. 1631 do dworu króla [...] przyniesionego" k. 441v-443v
 • 520 a "Copia listu Kaima Kana cessarza tureckiego przez Huseyn Age do krola [...] primis Februarii w roku 1631 przyniesionego" k. 443v-446v
 • 520 a "Żegnanie krola [Zygmunta III] przez pana Jerzego Ossolinskiego marszałka poselskiego" k. 446v-447
 • 520 a "Copia listu kozackiego pisanego do [...] posłow ziemskich koronnych na seym de data 6 Januarii 1631" k. 447-447v
 • 520 a "Script priuatum in archiuum podany" k. 448-449
 • 520 a "Comput długow Rzpltey" k. 450-450v
 • 520 a "Modus restauranda moneta przez [...] commissarze na seymie 1629 [...]" k. 451-452v
 • 520 a "Warunek wolny ellectiey" k. 452v
 • 520 a "Diploma Sigismundus cum Dei gra[tia] Rex Poloniae [...]" k. 452v-453v
 • 520 a "Copia listu od krola angielskiego [Karola I] [...] Regni Poloniae ordinibus" 1630 k. 453v
 • 520 a "Summarvm Rationis Pub[li]cae Thesauri Regni pro Conventu 1631 An[ni k. 456-466
 • 520 a "Fumaliorum Simpliciu[m]" k. 466-478
 • 520 a "Memoriale oppidorum et villarum in D[istri]ctu Costensi sita[rum] ex Regestris Contributionis agrariae per Parochias descript[orum]" k. 480-484
 • 520 a "Comput Łanow woiewodztwa Poznanskiego" k. 485
 • 520 a "Ad S[umm]um Pontificem [Urban VIII] a S[erenissi]mo Rege [Zygmunt III Waza]" k. 486
 • 520 a "Ad Regem Vngariae [Ferdynand III Habsburg] a S[erenissi]mo Rege Sigismundo" k. 486-486v
 • 520 a "Copia literarum ad Amicum" (2) k. 487-487v
 • 520 a "Copia listu [...] X Arcybiskupa Gniezninskiego [Jana Wężyka] do [...] panow Braci we Srzedzie zgromadzonych" 07.02.1632 k. 490-493v
 • 520 a "Instructia Vrodzonemu Smogulskiemu Posłowi JKM na Seymik Srzedzki pro die blisko przyszłego [...] dana w Warszawie" k. 493v-496
 • 520 a "Instructia Ich Mciom panom Posłom z Seymiku Srzedzkiego na Seym Warszawski pro die 11. Martii dana" k. 496-500v
 • 520 a "Protestatio Nomine regis Hispaniarum Catholissimi[?] [Filip IV Habsburg] Consistorio Romae AD 1632" k. 501-501v
 • 520 a Warunki neutralności pomiędzy królem Szwecji [Gustawem Adolfem] a [Maksymilianem I] księciem Bawarii i Ligi Katolickiej w Niemczech k. 503-504
 • 530 d Mf 44
 • 530 d Mf 232
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol.
 • 581 a Olszewski Henryk, Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 8 (1963) s. 170, 173
 • 581 a Druk utworu J. Brożka "Gratis": Biblioteka Pisarzów Polskich nr 82; Jan Brożek, Wybór pism, T. 1, oprac. H. Barycz, Warszawa 1956, s. 239-392; Pamiętnik Literacki R. 25 (1928), s. 118-157, wyd. J. Poznański (tylko Discurs IV)
 • 610
   2
   9
  a Franciszkanie y 17 w.
 • 610
   2
   9
  a Jezuici y 17 w.
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1625 Warszawa
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1628 Warszawa nadzwyczajny
 • 610
   2
   .
  a Sejmik średzki 1625
 • 610
   2
   .
  a Sejmik średzki 1628
 • 610
   2
   .
  a Sejmik średzki 1631
 • 650
   .
   9
  a Listy polskie y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Listy łacińskie y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Mowy sejmowe y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Korespondencja dyplomatyczna y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Sejm y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Sejmiki y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Publicystyka y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Diariusz sejmowy y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Wojsko y 17 w. z Polska
 • 651
   .
   9
  a Brandenburgia y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Gdańsk (woj. pomorskie) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Niemcy y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Szwecja y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Wielkopolska y 17 w.
 • 653 a Uniwersały 17 w.
 • 700
   0
   2
  a Age Husein c poseł turecki
 • 700
   1
   2
  a Bandini Octavio c dziekan kolegium kardynalskiego
 • 700
   1
   2
  a Barberini Carlo c kard. d (1630-1704)
 • 700
   1
   2
  a Brożek, Jan d (1585-1652)
 • 700
   1
   2
  a Czarnkowski Adam Sędziwój c wda łęczycki d (1555-1627)
 • 700
   1
   2
  a Denhoff Ernest c sta dorpacki
 • 700
   0
   2
  a Ferdynand b III c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1608-1657)
 • 700
   0
   2
  a Filip b IV c (król Hiszpanii i Portugalii ; d 1605-1665)
 • 700
   1
   2
  a Gembicki Andrzej c bp łucki d (?-1654)
 • 700
   0
   2
  a Gustaw b II Adolf c (król Szwecji ; d 1594-1632)
 • 700
   0
   2
  a Jerzy Wilhelm c (elektor brandenburski ; d 1595-1640)
 • 700
   0
   2
  a Karol b I c (król Anglii ; d 1600-1649)
 • 700
   1
   2
  a Kiełczewski Krzysztof c sekr. i poseł król.
 • 700
   1
   2
  a Koniecpolski Stanisław c hetman wlk. kor. d (ca 1592-1646)
 • 700
   1
   2
  a Latalski Samuel c kapitan piechoty
 • 700
   1
   2
  a Leszczyński Wacław c kanclerz w. kor. d (1576-1628)
 • 700
   1
   2
  a Łubieński Maciej c prymas d (1572-1652)
 • 700
   1
   2
  a Łubieński Stanisław c bp łucki płocki podkancl. kor. d (1573-1640)
 • 700
   1
   2
  a Madaliński Jan c opat lędzki
 • 700
   0
   2
  a Maksymilian b I c (elektor bawarski ; d 1573-1651)
 • 700
   1
   2
  a Mielżyński Łukasz c klan gnieźnieński d (1560-1628)
 • 700
   0
   2
  a Murad b IV c sułtan d (1612-1640)
 • 700
   1
   2
  a Opaliński Jan c wda poznański d (ca 1581-1637)
 • 700
   1
   2
  a Ossoliński Jerzy c kanclerz w. kor. wda sandomierski d (1595-1650)
 • 700
   1
   2
  a Piaseczyński Aleksander c klan kamieniecki d (?-1646)
 • 700
   1
   2
  a Przyjemski Stanisław c wda kaliski marszałek nadworny kor. d (?-1642)
 • 700
   1
   2
  a Radziwiłł Albrycht Stanisław c kanclerz lit. d (1593-1656)
 • 700
   1
   2
  a Radziwiłł Krzysztof c wda wileński hetman w. lit. d (1585-1640)
 • 700
   1
   2
  a Smogulski c poseł królewski na sejmik średzki
 • 700
   1
   2
  a Sobieski Jakub c marszałek poselski wojewodzic lubelski
 • 700
   1
   2
  a Torres, Cosmo de c nuncjusz apost. w Polsce d (1584-1642)
 • 700
   0
   2
  a Urban b VIII c (papież ; d 1568-1644)
 • 700
   1
   2
  a Wężyk Jan c prymas d (1575-1638)
 • 700
   0
   2
  a Wilhelm Kettler c (książę Kurlandii i Semigalii ; d 1574-1640)
 • 700
   0
   2
  a Władysław b IV c (król Polski ; d 1595-1648)
 • 700
   1
   2
  a Zadzik Jakub b bp krak. kancl. w. kor. d (1582-1642)
 • 700
   1
   2
  a Zamoyski Jan c kancl. wlk. kor. hetman wlk. kor. d (1542-1605)
 • 700
   1
   2
  a Zbaraski Jerzy c podczaszy kor. klan krakowski d (ca 1573-1631)
 • 700
   1
   2
  a Zebrzydowski Jan c miecznik kor. d (?-1641)
 • 700
   0
   2
  a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 710
   2
   2
  a Uniwersytet Jagielloński
 • 740 a Diarius 1625. |Sumariusz Wot Senatorow Ktorzij na Seymie terznieyszym byli
 • 740 a Colloquium Augusti Regis Poloniae cum Carolo XIImo Rege Sveciae
 • 740 a Przemowa Poslow z woyska koronnego Kwarcianego do Zygmunta III Wazy w senacie odprawowana przez pana Samuela Latalskiego? capitana Piechoty królewskiej
 • 740 a Listy Zygmunta III króla Polski do
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a Summariusz Wot Poselskich na Respons króla
 • 740 a Warunek Bezpieczenstwa Rzpltey y dochodzenia Retent
 • 740 a Instructia Pewna Tureckiemu do króla po Seymie Warszawskim przyniesiona
 • 740 a Przemowa Krzysztofa Radziwiłła hetmana polnego lit. po Responsie króla na Seymie danego
 • 740 a Litterae a Senatoribus Regni Sueciae ad Ordines et Status Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae
 • 740 a Ralatia Poslestwa przez Kiełczewskiego Secretarza królewskiego
 • 740 a List Mechmet Baszy do hetmana
 • 740 a List od hetmana Lithewskiego K. Radziwiłła do Krola Jego Mci
 • 740 a List wdy wileńskiego do Radziwiłła Krzysztofa hetmana polnego lit.
 • 740 a Excusatio Xiązęcia Brandeburskiego Jerzego Wilhelma ze Siostre Swą za Bethlen Gabora wydaie
 • 740 a Instructia na Seymik Przes Jana Gninskiego? Sufragana Poznańskiego od króla dana do Koła Rycerskiego 1625
 • 740 a List Krolewica Do Kola Rycerskiego pod Srzodą Zgromadzonego 1625
 • 740 a List Rectora Akademiey Krakowskiey do Koła Rycerskiego pod Srzodą zgromadzonego 1629
 • 740 a List Stanisława Brzuchty Starszego Collegium Societatis Iesv Do Koła Rycerskiego pod Srzodą Zgromadzonego 1625
 • 740 a Commissia Kozacka
 • 740 a List Zebrzydowskiego Jana miecznika kor. do Koła Rycerskiego pod Srzodą zgromadzonego
 • 740 a Respons na list Krolewica Imieniem Koła wszystkiego od Adama Swiniarskiego marszałka Koła Rycerskiego pod Srzodą zgromadzonego 1625
 • 740 a Artikuły Seymiku Srzedzkiego Posłom na Seym Walny Koronny Warszawsky 1626
 • 740 a Votum Sławny pamięci y Iana Zamoyskiego hetmana y Canclerza coronnego
 • 740 a Apologia Pro libertate Reipublicae et legibus Regni contra callidas Noui Iuris repertores Tho iest |Dowod iasny Spraw ijs Statutow Kronnych że Naiasnieyssemu Krolestwu Polskiemu niegodzi Sie ani privatim ani publice w Koronie y W Wielkim Xięstwie Litewskym zadnego y zadnym sposobem dostwac Dziedzictwa
 • 740 a Oratio Ktorą mial do Krola Iego Mci pan Otto Grothanus Poseł Xcia Curlańskiego Wilhelma W Osieczku die 19 Septembris 1625
 • 740 a Resolutio Suetica in puncto Neutralitatis
 • 740 a Pacta Neutralitatis ad rectificationem Serenissimae Regiae Maiestatis et ordinem inclyti Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae inita
 • 740 a Iustificatio Conditionum eutralitatis inter Curlandiae Ducem et Suecum ex consensu Regis initae
 • 740 a Informatio de Iure Electoris Ducis in Prussia cudendae[?] et Regnum Polon[iae] eiq[ue] vnitas Prouincias distribuende monetae
 • 740 a Rationes ob quas Dux Prussiae a Deliberationibus Regni publicis de Ordinanda Moneta excludi non potest
 • 740 a Discurs o Expeditiey do Woloch Albo. |Sposob pręntki warowney pozyteczny z Wolossą woiny
 • 740 a List Łęczyckiego Kaspra? do Tczewskiego? wdy malborskiego
 • 740 a Sermo a quodam Studioso habitus in funere occisi mandato P. P. Societatis Iesu
 • 740 a Respons na Votum zmyslone Studenta
 • 740 a Quaestio Utrum Regnum istius Principis duraturum Item. An sub alio melior foret? gubernatio 1563
 • 740 a Vaticinium Bethaci Doctoris et Astronomi promptissimi Medicique excellentissimi 1507 |De Regnatione Regem Poloniae post decessum Sigismundi Augusti Regis Polonorum
 • 740 a Anna Magna Anglorum Regina
 • 740 a Inclytis Poloniae Ordinibus
 • 740 a Gallo Clandestines Pacis Tractatus moliendi
 • 740 a Diariusz sejmu 1626
 • 740 a List senatorów szwedzkich do senatorów polskich i litewskich 1626
 • 740 a List Pontusa do Radziwiłła Krzysztofa hetmana polnego lit.
 • 740 a Witanie Zygmunta III króla Polski przy zaczęciu seymu przez pana Jakuba Sobieskiego woiewodzica lubelskiego 1626
 • 740 a Mowy Sobieskiego Jakuba marszałka poselskiego 1626
 • 740 a Listy Koniecpolskiego Stanisława hetmana polnego kor. do
 • 740 a Wiersze w gratulatiey dane chanowi krymskiemu z ięzyka mięszanego przełożone a te sie nalazły w iego rydwanie
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a List Mechmet Basze do Koniecpolskiego Stanisława hetmana w. kor. 1626
 • 740 a Coniebata Tatarzyna poimanego
 • 740 a Confessata Olexe Hordeiewicza Kozaka ktory tu z hanem był przes wszytek czas
 • 740 a Summarium rationis publicae thesauri regni in conuentu generali Varssouiae expedita 1626
 • 740 a Listy Zygmunta III króla Polski do
 • 740 a Uniwersał Zygmunta III króla Polski 1626
 • 740 a Literae universales palatini łanczyciensis
 • 740 a Laudum obywatelow woiewodztwa brzeskiego inowłocławskiego w Radzieiewie uchwalonego
 • 740 a Laudum obywatelow woiewodztwa poznańskiego kaliskiego we Srzedzie
 • 740 a Uniwersał sejmowy actum in castro Posnan[ensi] 1626
 • 740 a Instructia Kasprowi Kozielskiemu opatowi wągrowieckiemu 1626
 • 740 a List Wężyka Jana bpa poznańskiego do Koła Rycerskiego 1626
 • 740 a Artikuły seymika srzedzkiego posłom woiewodztwa poznańskiego y kaliskiego na seym dwuniedzielny warszawski 1626
 • 740 a Litterae Gustavi Adolphi ad ordines Borussiae et Pomeraniae
 • 740 a Uniwersał Gustawa II Adolfa króla Szwecji 1626
 • 740 a List cara Szangiereiego Tatarzyna do Kozaków zaporowskich 1626
 • 740 a List Chmieleckiego chorążego bracławskiego do sty kamienieckiego 1626
 • 740 a Diariusz wojny tatarskiej 1626
 • 740 a Respons Jakuba Sobieskiego marszałka poselskiego na praktiki cudzoziemskie non eligendo successore
 • 740 a Memoriale pro civitate Gedanensi
 • 740 a Commerciorum Regni Poloniae et M. Ducatus Lithu. cum exteris a parte Maris Baltici, aliter ac per portum Gedanensem prohibitio
 • 740 a Restitutio aequalis administrationis Iustitiae in causis homicidij vulnerum, aliarumq. iniuriarum ciuitibus Pruthenis contra nobiles [...]
 • 740 a Restitutio veteris libertatis ciuibus Gedanensibus in solutione Teloneoruma mercibus
 • 740 a Comput woyska y płaca 1626
 • 740 a Puncta propositiey podane z Koła Poselskiego między deputaty tegosz koła a senatory
 • 740 a Constiticie seymu pierwszego dwuniedzielnego w Toruniu 1626
 • 740 a Instructia Andreae Gembicki Abbati Trzemesnensi secretario et ad conuentum Srzeden[sem] 1626
 • 740 a Uniwersał seymiku srzedzkiego 1626
 • 740 a Zawarcie portowy y ziemie 1626
 • 740 a List Zbaraskiego Jerzego klana krakowskiego do Łubieńskiego Stanisława podkanclerzego kor.
 • 740 a Diariusz sejmu 1627
 • 740 a Listy Zbaraskiego Jerzego klana krakowskiego do
 • 740 a Adumbratio calculi expensarum super exercitum [...] electoris in Ducatu Prussia ad futurum Decembrem [...] 1627
 • 740 a Nowe wynalezione sposoby obrony Rzeczypospolitey w Warszawie 1627
 • 740 a Uniwersały Zygmunta III króla Polski
 • 740 a Listy Wężyka Jana bpa poznańskiego do
 • 740 a List od iednego zacnego pana do dobrego przyjaciela pisany
 • 740 a Petita do krola od woyska w Prusiech przy oddaniu obersterowy chorągwi woyska xiążęcia Sudermańskiego z victoriey wniesione przes pana Samuela Nadolskiego
 • 740 a Induciae Gustavi Adolphi ducis Sudermaniae cum Georgio Wilhelmo electore Brandenburgico 1627
 • 740 a Litterae campiductoris Regni Poloniae ad generalem exercitus Sueciae praefectum 1627
 • 740 a Conditiones ab Stanislao Koniecpolski palatino Sandomiriensi exercituum Regni Poloniae Generali Sudermaniae principis militibus supplicibus 1627
 • 740 a Uniwersał Czarnkowskiego Adama Sędziwoja wdy łęczyckiego 1627
 • 740 a Dziękowanie sty krasnostawskiego na pogrzebie Krzysztofa Zbaraskiego księcia koniuszego
 • 740 a Legatio a statibus Olandiae ad Sigismundum III 1627
 • 740 a Responsum Sigismundi III ad legationem statuum Olandiae 1627
 • 740 a List NN hetmana do Czarnkowskiego Adama Sędziwoja wdy łęczyckiego 1627
 • 740 a List NN hetmana do Koła Rycerskiego w Środzie zgromadzonego 1627
 • 740 a Instructia na seym walny warszawski 1627 podana Łukaszowi Mielżyńskiemu posłowi JKM
 • 740 a Artikuły seymiku srzedzkiego posłom woiewodztwa poznańskiego y kaliskiego na seym walny koronny warszawski 1627 podane
 • 740 a Uniwersał seymiku średzkiego 1627
 • 740 a Diariusz seymu walnego koronnego warszawskiego 1627
 • 740 a Induciae inter regem et successores ac posteros Regnum Sueciae et Poloniae ad triginta annos
 • 740 a Postulata Gustavi Adolphi a Georgio Wilhelmo duce Brandeburgensi 1627
 • 740 a Listy Zygmunta III króla Polski do
 • 740 a Listy Leszczyńskiego Wacława kanclerza w. kor. do
 • 740 a Arenga privilegio 1627
 • 740 a Ad capitaneum
 • 740 a Propositio na seymie trzyniedzielnym Varsaviae habita 1627
 • 740 a Respons posłom po przywitaniu Zygmunta III 1627
 • 740 a Listy Władysława IV króla Polski
 • 740 a Diariusz sejmu 1628
 • 740 a Artykuły seymu srzedzkiego 1628 posłom woiewodztwa poznańskiego y kaliskiego na seym
 • 740 a Uniwersały seymiku średzkiego 1628
 • 740 a Laudum seymiku średzkiego 1628
 • 740 a Prophetia supra christianu[m] quarum Daniae et Norungiae Regem in quodam antiquo sepulchro 1627 Helmestadi reperra
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a Rationes Gdansczan ktorymi pokazuią aby zawarcie pokoiu z Gustavem albo indiciae biennales nie stanęły
 • 740 a Plenipotentia podana od canclerza szwedzkiego iaką chce mieć od RPtey
 • 740 a List NN sty brzeskiego do Łubieńskiego Stanisława bpa płockiego
 • 740 a Lusus prabutum anagramma Abruptum
 • 740 a Manifestatio Stanisława Koniecpolskiego hetmana polnego kor. cum solenni protestatione podana do xiąg grodzkich warszawskich
 • 740 a List Zbaraskiego Jerzego klana krakowskiego do Koniecpolskiego Stanisława hetmana polnego kor.
 • 740 a Instructio venerabili Andreae Gembicki suffraganeo Gnesnensi abbati Tremesnen[si] 1628
 • 740 a List Węzyka Jana abpa gnieźnieńskiego do Koła Rycerskiego w Środzie zgromadzonego
 • 740 a Listy Koniecpolskiego Stanisława hetmana polnego kor. do
 • 740 a Instructia od woyska JKM z Koła Generalnego pod Grudziądzem będącego posłom Towarzystwu Wojskowemu dana 1628
 • 740 a Artykuły seymiku średzkiego posłom woiewodztwa poznańskiego y kaliskiego na seym trzyniedzielny warszawski podane 1628
 • 740 a Summariusz expensy co woysko pruskie brało ad rationem z skarbu Rzeszy po seymie przeszłym 1627 et 1628
 • 740 a Diariusz seymu trzyniedzielnego koronnego warszawskiego 1628
 • 740 a Propositia Jakuba Zadzika biskupa chełminskiego y podkanclerzego koronnego uczyniona
 • 740 a Puncta votow senatorow niektorych
 • 740 a Instructia Stanisławowi Pogorzelskiemu dworzaninowi y posłowi naszemu na seymik srzedzki dana 1628
 • 740 a Dziękowanie Zamoyskiego Tomasz wdy kijowskiego za pieczęć
 • 740 a Odprawowanie poselstwa przes posła kurfirsztowego Lantosl magistra przed Gustafem u Elbląga
 • 740 a Pactorum Stralsondensivm pvncta seu faedus initium cum Gustauo
 • 740 a Confessata spiega ktory 18 Aug. z Malborku wyszedł 1628
 • 740 a Uniwersały Zygmunta III króla Polski
 • 740 a List Gustawa II Adolfa króla Szwecji do Działyńskiego 1628
 • 740 a Uniwersał Opalińskiego Jana wdy poznańskiego
 • 740 a List iednego z obozu 1628
 • 740 a Rozłożenie stanowisk woyska JKM
 • 740 a Percepta w Toruniu z poborow na seymie warszawskim w roku teraznieyszym uchwalonych
 • 740 a List NN sędziego wschowskiego do Łubieńskiego Macieja bpa poznańskiego 1628
 • 740 a Respons na list iednego wielkiego senatora 1628
 • 740 a List de data nona Decembris 1628
 • 740 a Instructia Wacławowi Lescinskiemu sekretarzowi y posłowi JKM na seymik szrzedzki dana 1628
 • 740 a Artykuły seymiku średzkiego posłom woiewodztwa poznańskiego y kaliskiego na seym walny koronny warszawski podane 1628
 • 740 a List NN do NN 1628
 • 740 a Diariusz sejmu 1629
 • 740 a Relatia Koniecpolskiego Stanisława hetmana polnego kor. o woynie przeszłego roku w Warszawie 1629 uczyniona
 • 740 a List Wrangla do torunian 1629
 • 740 a List iednego wielkiego senatora z Warszawy 1629
 • 740 a Listy Zbaraskiego Jerzego klana krakowskiego do
 • 740 a Listy Wężyka Jana prymasa do
 • 740 a Listy Zygmunta III króla Polski do
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a Listy do Koniecpolskiego Stanisława hetmana w. kor.
 • 740 a Conditiones armisty in Prussia 1629
 • 740 a Listy do Zadzika Jakuba kanclerza w. kor.
 • 740 a Prognosticon Sacrae Sermae Celsitudini in Kristoldff. 1628 oblatum
 • 740 a Listy Koniecpolskiego Stanisława hetmana w. kor. do
 • 740 a List NN do NN 1629
 • 740 a Instructia Janowi Madalińskiemu opatowi lędzkiemu na seymik powiatowy woiewodztw wielgopolskich we Srzedzie dana w Warszawie 1629
 • 740 a Diariusz sejmu 1630
 • 740 a Conditiones pacis a Gustauo Suecorum rege caesari praeponenda
 • 740 a Instructia Łaszczowi Piotrowi posłowi JKM na seymik srzedzki dana w Warszawie 1630
 • 740 a Instructia posłom z seymiku pod Srodą 1630 odprawowanego na seym walny warszawski wyprawionym dana
 • 740 a Mowa Ossolińskiego Jerzego podstolego kor.
 • 740 a Rossądek propositiei de modo eligendi regis panom senatorom od JKM in deliberationis przed seymem podany 1630
 • 740 a Instrukcya Zygmunta III na seymik przedseymowy seymu walnego sześćniedzielnego warszawskiego 1701? posłowi
 • 740 a Żegnanie Zygmunta III przez pana Jerzego Ossolinskiego marszałka poselskiego
 • 740 a List kozacki pisany do posłow ziemskich koronnych na seym 1631
 • 740 a Script priuatum in archiuum podany
 • 740 a Comput długow Rzpltey
 • 740 a Modus restauranda moneta przez commissarze na seymie 1629
 • 740 a Warunek wolny ellectiey
 • 740 a Diploma Sigismundi Regis Poloniae
 • 740 a List Karola I króla Anglii ordinibus Regni Poloniae 1630
 • 740 a Summarvm Rationis Publicae Thesauri Regni pro Conventu 1631
 • 740 a Fumaliorum Simplicium
 • 740 a Memoriale oppidorum et villarum in Districtu Costensi sitarum ex Regestris Contributionis agrariae per Parochias descriptorum
 • 740 a Comput Łanow woiewodztwa Poznańskiego
 • 740 a Instructia Smogulskiemu Posłowi JKM na Seymik Srzedzki dana w Warszawie
 • 740 a Instructia Posłom z Seymiku Srzedzkiego na Seym Warszawski dana
 • 740 a Protestatio Nomine regis Hispaniarum Philippi IV Consistorio Romae 1632
 • 740 a Warunki neutralności pomiędzy Gustawem Adolfem królem Szwecji a Maksymilianem I księciem Bawarii i Ligi Katolickiej w Niemczech
 • 852 j BK 00341
 • 999 d 2017-06-13

Indeksy