Początek woiny moskiewskiey [...] 1604 [i inne pisma do 1670].

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00342
 • Kopie: Mf 1159
 • Tytuł: Początek woiny moskiewskiey [...] 1604 [i inne pisma do 1670].
 • Miejsce i czas powstania: 1651-1670 ca
 • Opis fizyczny: 191 k. 30x19 cm
 • Oprawa: Półskórek, 19 w. pocz.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • Spis treści sporządzony przez Łukasza Gołębiowskiego k. C-I
  • I. Materiały dotyczące stosunków polsko-moskiewskich
  • 1."Początek woiny moskiewskiey za panowania Króla Iego Mci Zigmunta III za regimentu Iego Mci pana Stanisława Żółkiewskiego, woiewody kiowskiego, hetmana koronnego anno Domini 1604". Kronika doprowadzona do zdobycia Smoleńska w dn. 11.06. 1611 k. 2-35
  • 2."Puncta z Moskwą postanowione, a potym na przyszły seym do Rzeczy Pospolitey wzięte do conclusiey, si videbitur Reipublicae". 03. 11. 1656 k. 12-125
  • 3. "List Krzysztofa Koniecpolskiego do Stanisława Skarbiewskiego 1656 k. 125-126
  • II. Materiały dotyczące stosunków polsko-tureckich
  • 1. "Listy różnych do różnych: Islamgirai chan tatarski do króla Jana Kazimierza po 1649 k. 112v-113; Muhamed IV sułtan turecki do Bohdana Chmielnickiego 1650 k. 102; NN do NN 1653 k. 105
  • 2."Pacta z Osmanem [II], tureckim cesarzem, zawarte przez pany commisarze [Stanisława Żórawińskiego i Jakuba Sobieskiego] pod Chocimiem na woynie d. 9 octobris w roku 1621 " k. 59v-61
  • 3."Diarius expeditiey królewicza polskiego Władysława przeciwko Osmanowi [II], cesarzowi tureckiemu y chanowi tatarskiemu [Mohamedgiraiowi] w osobach swych na woynie będących w Wołoszech pod Chociniem [!] roku 1621". 30.07-13. 10. 1621 k. 50-59
  • 4."Jaki był status monarchiey tureckiey, iaki teraz, skąd ten nieporządek, ieśli remediabilis, co za vires morzen y ziemią, czego się spodziewać stego pokoiu y które są ratio po niemu y przeciwne". Relacja Krzysztofa Zbaraskiego z jego poselstwa do Turcji w 1622 k. 42-49
  • 5."Krótki spisek obrony przeciwko Turkom przez Xcia IMci Krzystopha Zbaraskiego, koniuszego koronnego, ad archiwum podany 1594". W rzeczywistości ok. 1624? k. 40-42
  • 6."Copia przysięgi hana na ten czas krymskiego [Selimgiraia] wykonana w Bakseseraiu stolicy iego dnia 15 kwietnia 1668" i potwierdzająca przyjaźń z Polską k. 181
  • III. Materiały dotyczące stosunków polsko-szwedzkich
  • 1. "List różnych do różnych: Radziejowski Hieronim do Krzysztofa Opalińskiego i Andrzeja Karola Grudzińskiego 1655 k. 109-110; Wittenberg Arvid do Krzysztofa Opalińskiego i Andrzeja Karola Grudzińskiego 1655 k. 108v-109; NN do króla Zygmunta III b.d. po 1595 k. 35v-39
  • 2."Sacrae Regiae Maiestatis Sueciae [Caroli X Gustavi] declaratis data deputatis pallatinatu [!] super iis quae eorum nomine S. R. Mttis a dictis deputatis praeposita sunt". Kraków 21. 10. 1655 k. 110v-111
  • 3. "Deklaracja wiernopoddańcza deputatów województwa [krakowskiego?] wobec króla szwedzkiego Karola X Gustava. Kraków 21. 10. 1655 k. 111v-112
  • 4."O swedzkich z Królem Jmcia Kazimirzem y Koroną Polską postempkach y dalszych zamysłach informatia". 1655-1656 k. 113-119
  • IV. Materiały dotyczące spraw wewnętrznych Polski w latach 1607-1670
  • 1. "Listy różnych do różnych: Herburt Szczęsny do NN b.d. ok. 1608? k. 79v-81; Kisiel Adam do Andrzeja Leszczyńskiego 1652 k. 103-104; Krosnowski Olbracht? do Jana Kazimierza króla polskiego 1654 k. 135v; Krosnowski Olbracht? do Andrzeja Leszczyńskiego 1654 k. 136; Lubomirski Jerzy do Stefana Korycińskiego 1653 k. 107; Radziejowski Hieronim do NN 1652 k. 101v-102; Wiśniowiecki Dymitr do Władysława Dominika Zasławskiego b.d. k. 104v-105; Zasławski Władysław Dominik do Dymitra Wiśniowieckiego b.d. k. 104v; Zbaraski Jerzy do Jana Szczęsnego Herburta b.d. ok. 1607-8 k. 78v-79; Zbaraski Jerzy do bp. Marcina Szyszkowskiego 16.08. 1626 k. 77v-78
  • 2."Pan Sczęsny Herbart [Herburt] przeprasza KJM [Zygmunta III] w Lublinie ao 1609" k. 81
  • 3."Votum xiędza [Marcina] Szyszkowskiego, biskupa płockiego, na seymie warszawskim 1613" w sprawie uchwalenia poborów dla zbuntowanych żołnierzy z wyprawy moskiewskiej k. 91-97 4. "Pertraktacje ze skonfederowanymi wojskami powracającymi z wyprawy chocimskiej i żądającymi zaległego żołdu
  • 4a."Od woyska expeditiey chocimskiey przemowa P. Wincentego Krukienickiego żołnierza do KJM [Zygmunta III] w roku 1622" k. 69v
  • 4b."Od woyska puncta podane z pany commisarzami z convocatiey warszawskiey do koła ich generalnego zesłanemi umówione, które aby przez seim approbowane byli proszą oto JKMci". 1622 k. 63-66
  • 4c. Od JKMci panom posłom od woyska confederackiego respons dany w Warszawie ao 1622". Przed 27.06 k. 66v-69
  • 4d."Pana Krukienickiego przy odprawie od JKMci dziękowanie roku 1622" k. 69v
  • 4e."Votum JMci pana krakowskiego xiążęcia Jerzego Zbaraskiego, mądrego y cnotliwego [na] seymie anno 1623" k. 70-77
  • 5."Votum we Srzedzie na seymie pana [Andrzeja] Pierzchlińskiego, starosty stawiszeńskiego" w sprawie elekcji vivente rege. ok. 1626 k. 82-84
  • "Echo żałosne" wiersz s. 323-350
  • 6."Votum JMP Adama Łychowskiego, sędziego ziemskiego halickiego" w sprawie elekcji vivente rege. Ok. 1626 k. 85-90
  • 7."Dziękowanie [Janowi Kazimierzowi] za pieczęć wielką JMXiędza [Andrzeja] kanclerza koronnego, biskupa chełmskiego 1650 z domu Leszczyńskiego" k. 97v-98
  • 8."Dziękowanie [Janowi Kazimierzowi] za pieczęć małą JMP podkanclerza koronnego [Hieronima] z domu Radziejowskiego". Ok. 1650 k. 98v-101
  • 9."Comput woyska JKMci dawnego y teraźnieiszego zaciągu podany do rąk Jaśnie Wiel. JMP podskarbiego koronnego wielkiego [Bogusława Leszczyńskiego] d. 1 Januarii a. D. 1651 " k. 162-164
  • 10."Punct propositiey w Radzie, co ma Król JKć [Jan Kazimierz] daley robić pod Kamieńcem y ieżeli obsidią Soczawy [Suczywy] kończyć, czyli nie kończąc iść daley w Ukrainę JMP marszałka koronnego [Jerzego Lubomirskiego]". Przed X 1653 k. 106-107
  • 11. "Akt wyboru kandydatów na podsędka ziemi lwowskiey i żydaczowskiey przez rady tych ziem.03.02. 1654 k. 136v
  • 12."Instructia koła rycerskiego die VI Junii 1667 na seymiku srzedzkiem relationis dana do J. K. M. Ich MMPP Posłom JMości panu Jemiałkowskiemu [Jemiołkowskiemu] y JMości panu Wilczewskiemu posłanym" k. 179v-180
  • 13."Rozebranie woyska do zapłaty z uchwały seymu warszawskiego, a z dystrybuty komissyey lwowskiey roku 1667 dn. 20 Augusti" k. 165
  • 14. "Materiały do abdykacji Jana Kazimierza 14a. Mowa JMP Sarnowskiego [Stefana], podkomorzego łęczyckiego, marszałka na ten czas Izby Poselskiej, przy przywitaniu KJM in anno 1668 die 27 Augusti" k. 182-183 14b. Mowa tegosz JMP Sarnowskiego, podkomorzego łęczyckiego, którą miał prosząc JKM, aby korony nie składał, in anno 1668" k. 183v-184 14c. Propozycya [abdykacji] przez JMXdza podkanclerzego [Andrzeja Olszowskiego] in scripto od JM [Jana Kazimierza] podana, atoli Senatowi iako Izbie Poselskiey in publico czytana an. 1668" k. 184v-185 14d. Mowa JMXdza podkanclerzego [Andrzeja Olszowskiego] do tey propozyciey" k. 185v-186 14e. Diploma abdicationis JKM Jana Kazimierza w roku 1668 die 16 mensis 7bris uczynione" k. 186-187 14f."Assekuracya prowizyey JKM a Republica" k. 187
  • 15. "Mowa do Krola JMci Michała X. Mikołaja Prażmowskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego, w Senacie roku 1670" k. 188 V. Materiały literackie 1."Dicta Stephani, regis Poloniae". Ostrzeżenia przed anarchią w Polsce k. 108 2. "Nagrobek Pawła Piaskowskiego, dworzanina Jana Zamoyskiego, zmarłego 15. 11. 1613 roku k. 131v 3."Epitaphium Polonae libertatis". Wiersz. [Inc.:] "Tu złota wolność polska leży pochowana [...]" ok. 1655 k. 133v-134 4."Epitachium [!] Janussio Radziwił, palatino Vilnen., exercituum duci M. D. L." Wiersz satyryczny. [Inc.:] "Vastum cogitationis stuporem adfer et mirare [...]" Po 31. 12. 1655 k. 126v-128 5."Echo żałosne zszczęło[!] się y wieści przechodzących przez Polskę obozów o uszy pustelnicze obite". Satyra polityczna wierszem na przeciwników marszałka w. koronnego Jerzego Lubomirskiego i jego frakcji. [Inc.:] "Jak po złotym pokoiu woienne hałasy [...]" ok. 1655 k. 166-179 6."Polonia". Wierszyk polityczny na stosunki polskie, [Inc.:] "Metallis abundat. Aes non habet [...]" k. 108 7. Wzory korespondencji żałobnej k. 129 i 132-133 8. Wypisy z dzieł Marka Annaeusa Seneki Retora 8a."Sententiae Senecae ex epistolis" Ad Lucilium k. 137-157 8b."De brevitate vitae" k. 157v-159 8c. De clementia" k. 159-160
 • Grafika: herb Korczak odmiana, z literami "M. K. D. K." herb Junosza z literami "A. K. D. Z." k. 1
 • Proweniencja:
  • "Jan Piaskowski" - [rkps 17 w.]
  • nieczytelny podpis zielonym tuszem i data "Ao 1651"
  • A. K. D. Z.
  • "M. K. D. K."
  • od Czartoryskiego z Puław
 • Hasła przedmiotowe:
  • Jan Kazimierz (król Polski ; 1609-1672)
  • Jemiołkowski poseł z Wielkopolski
  • Karol X Gustaw (król Szwecji ; 1622-1660)
  • Krukiennicki Wincenty marszałek konfederacji chocimskiej
  • Leszczyński Bogusław (ca 1612-1659)
  • Lubomirski Jerzy Sebastian (1616-1667)
  • Łychowski Adam sędzia ziemski halicki
  • Osman II (sułtan turecki ; 1604-1622)
  • Piaskowski paweł dworzanin Jana Zamoyskiego
  • Pierzchliński Andrzej (?-1624)
  • Radziwiłł Janusz (1612-1655)
  • Sobieski Jakub (1590-1646)
  • Wilczewski poseł z Wielkopolski
  • Władysław IV (król Polski ; 1595-1648)
  • Zamoyski Jan (1542-1605)
  • Żółkiewski Stanisław (1547-1620)
  • Żórawiński Stanisław klan bełski
  • Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)
  • Sejm 1623 Warszawa
  • Sejm 1658 Warszawa nadzwyczajny
  • Sejmik średzki 1626
  • Sejmik średzki 1667
  • Listy polskie 17 w.
  • Listy łacińskie 17 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 17 w.
  • Polityka międzynarodowa 17 w.
  • Dyplomacja 17 w.
  • Wojsko 17 w. Polska
  • Literatura polska 17 w.
  • Rosja a Polska 17 w.
  • Szwecja a Polska 16-17 w.
  • Turcja a Polska 17 w.
  • Ukraina 17 w.
 • Uwagi:
  • Tytuły oryginalne rękopisu zostały przy jego przeoprawianiu wycięte i przylepione na k. C. 5 kart nie zapisanych
  • "Treść rękopismu Biblioteki Puławskiey JWX Adama Czartoryskiego, senatora woiewody", ok. 1818-1823, ręką Ł. Gołębiowskiego. Na k. A sygn. tej biblioteki: "1632 "(por. S. Kutrzeba: Catalogus codicum manu scriptorum Musei Principum Czartoryski Cracoviensis. Vol. 2 Kraków 1908-1913 poz. 1632)
  • Zbiór odpisów dokumentow, diariuszy, listów, mów, tekstów literackich głównie politycznych, dotyczących stosunków Polski z Moskwą, Turcją i Szwecją oraz spraw wewnętrznych z lat 1595 do 1670.
 • Katalogi: E. XXI, 352
 • Opracowania: V. Materiały literackie. 8. Wypisy z dzieł Marka Annaeusa Seneki Retora. - druk: L. A. Seneca, Opera omnia. T. 1-2. Genevae 1636 15."Mowa do Króla JMci Michała [...] - druk: Lünig, op. cit. T. 2 s. 370? 14e."Diploma abdicationis JKM Jana Kazimierza [...]" - druk: Volumina legum, T. 4. Warszawa 1737 s. 1016-1017 14d."Mowa JMXdza podkanclerzego [...] - druk: Pisarski, op. cit. T. 2. s. 7-8; Ostrowski, op. cit. T. 1. s. 222; Niemcewicz, Zbiór pamiętników, op. cit. T. 5. s. 106-107 14c."Propozycya [abdykacji] przez JMXdza podkanclerzego [...] - druk: Pisarski, op. cit. T. 2. s. 8-10 14b."Mowa tegosz JMP Sarnowskiego [...]" - druk: J. S. Pisarski, Mowca polski. T. 2. Kalisz 1684 s. 4-7; J. Ostrowski, Swada polska. T. 1. Lublin 1745 s. 221-222 14. Materiały do abdykacji Jana Kazimierza. a."Mowa JMP Sarnowskiego [...] - druk: Niemcewicz J. U., Zbiór pamiętników, T. 5. Lipsk 1840 s. 103-106 - druk podaje odmienną datę dzienną 29.08. 10."Punct propositiey w Radzie [...] - druk: J. Chr. Lünig, Orationes procerum Europae. T. 2. Lipsk 1713 s. 91? 8."Dziękowanie [królowi Janowi Kazimierzowi] za pieczęć małą [...] - druk: J. S. Pisarski, Mowca polski. T. 1. Kalisz 1683 s. 184-190; J. Ostrowski, Swada polska. T. 1. Lublin 1745 s. 215-217 7."Dziękowanie [królowi Janowi Kazimierzowi] za pieczęć wielką [...] - druk: J. S. Pisarski, Mowca polski. T. 1. Kalisz 1683 s. 180-183 4e."Votum JMci pana krakowskiego [...]" - druk: Niemcewicz J. U., Zbiór pamiętników, T. 6. Lwów 1833 s. 431-455; Zbaraski, op. cit. s. 71-79 [por. też rkps BK 333 poz. III-1] 4c."Od JKMci panom posłom [...]" - druk: Hubet, op. cit. T. 2, s. 16-23 4b."Od woyska puncta podane [...]" - druk: L. Hubert, Pamiętniki historyczne, T. 2, Warszawa 1861 s. 3-12 - Rękopis wykazuje błędy i zmiany stylistyczne Zbaraski Jerzy do bpa Marcina Szyszkowskiego 16.08. 1626 - druk: Chomętowski, op. cit. T. 4 s. 497-499 - jako list do hetmana polnego litewskiego Krzysztofa Radziwiłła z 1625 ; Zbaraski, op. cit. s. 90-91 jako list Jerzego Zbaraskiego do bpa M. Szyszkowskiego - druk wykazuje duże odmiany stylistyczne Zbaraski Jerzy do Jana Szczęsnego Herburta b.d. - druk: Zbaraski J., Listy. Wyd. A. Sokołowski, Kraków 1878 s. 159-160 IV. Materiały dot. spraw wewnętrznych Polski w latach 1607-1670. 1. Listy różnych do różnych: Lubomirski Jerzy do Stefana Korycińskiego 1653 - druk: Szajnocha, op. cit. T. 3 s. 44-46 III. Materiały dot. stosunków polsko-szwedzkich. 1. Listy różnych do różnych: Radziejowski Hieronim do Krzysztofa Opalińskiego i Andrzeja Grudzińskiego 1655 - druk: K. Szajnocha, Dzieła, T. 3, Warszawa 1876 s. 179-181 - druk wykazuje zmiany stylistyczne 5."Krótki spisek obrony przeciwko Turkom [...]" - druk: Chomętowski, op. cit. s. 480-481 [streszcz.?] 4."Jaki był status monarchiey tureckiej [...] - druk: Wł. Chomętowski, Książę Krzysztof Zbaraski koniuszy koronny [w:] Biblioteka Warszawska, T. 4. R. 1865 s. 476-479 [streszcz. ] II. Materiały dot. stosunków polsko-tureckich. 2."Pacta z Osmanem [II], [...] - druk: Niemcewicz J. U., Dzieje panowania Zygmunta III. T. 3 Wrocław 1836 s. 266-267 [streszcz. ] I. Materiały dotyczące stosunków polsko-moskiewskich. 2."Punkta z Moskwą postanowione [...]" - druk: Literae una cum protocollo commissariorum plenipotentium [...] B. m. dr. r. 17 w.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  1
  @
  a pol a lat
 • 130
   0
   .
  a Dokumenty do stosunków z Rosją, Turcją i Szwecją, 17 w.
 • 245
   0
   0
  a Początek woiny moskiewskiey [...] 1604 [i inne pisma do 1670].
 • 246
   1
   @
  a "Tu złota wolność polska leży pochowana [...]" i [Inc.:]
 • 250 a kop.
 • 260 c 1651-1670 ca
 • 300 a 191 k. c 30x19 cm
 • 340 d Rkps e Półskórek, 19 w. pocz.
 • 500 a Tytuły oryginalne rękopisu zostały przy jego przeoprawianiu wycięte i przylepione na k. C. a 5 kart nie zapisanych
 • 500 a "Treść rękopismu Biblioteki Puławskiey JWX Adama Czartoryskiego, senatora woiewody", ok. 1818-1823, ręką Ł. Gołębiowskiego. Na k. A sygn. tej biblioteki: "1632 "(por. S. Kutrzeba: Catalogus codicum manu scriptorum Musei Principum Czartoryski Cracoviensis. Vol. 2 Kraków 1908-1913 poz. 1632)
 • 500 a Zbiór odpisów dokumentow, diariuszy, listów, mów, tekstów literackich głównie politycznych, dotyczących stosunków Polski z Moskwą, Turcją i Szwecją oraz spraw wewnętrznych z lat 1595 do 1670.
 • 510 a E. c XXI, 352
 • 520 a Spis treści sporządzony przez Łukasza Gołębiowskiego k. C-I
 • 520 a I. Materiały dotyczące stosunków polsko-moskiewskich
 • 520 a 1."Początek woiny moskiewskiey za panowania Króla Iego Mci Zigmunta III za regimentu Iego Mci pana Stanisława Żółkiewskiego, woiewody kiowskiego, hetmana koronnego anno Domini 1604". Kronika doprowadzona do zdobycia Smoleńska w dn. 11.06. 1611 k. 2-35
 • 520 a 2."Puncta z Moskwą postanowione, a potym na przyszły seym do Rzeczy Pospolitey wzięte do conclusiey, si videbitur Reipublicae". 03. 11. 1656 k. 12-125
 • 520 a 3. "List Krzysztofa Koniecpolskiego do Stanisława Skarbiewskiego 1656 k. 125-126
 • 520 a II. Materiały dotyczące stosunków polsko-tureckich
 • 520 a 1. "Listy różnych do różnych: Islamgirai chan tatarski do króla Jana Kazimierza po 1649 k. 112v-113; Muhamed IV sułtan turecki do Bohdana Chmielnickiego 1650 k. 102; NN do NN 1653 k. 105
 • 520 a 2."Pacta z Osmanem [II], tureckim cesarzem, zawarte przez pany commisarze [Stanisława Żórawińskiego i Jakuba Sobieskiego] pod Chocimiem na woynie d. 9 octobris w roku 1621 " k. 59v-61
 • 520 a 3."Diarius expeditiey królewicza polskiego Władysława przeciwko Osmanowi [II], cesarzowi tureckiemu y chanowi tatarskiemu [Mohamedgiraiowi] w osobach swych na woynie będących w Wołoszech pod Chociniem [!] roku 1621". 30.07-13. 10. 1621 k. 50-59
 • 520 a 4."Jaki był status monarchiey tureckiey, iaki teraz, skąd ten nieporządek, ieśli remediabilis, co za vires morzen y ziemią, czego się spodziewać stego pokoiu y które są ratio po niemu y przeciwne". Relacja Krzysztofa Zbaraskiego z jego poselstwa do Turcji w 1622 k. 42-49
 • 520 a 5."Krótki spisek obrony przeciwko Turkom przez Xcia IMci Krzystopha Zbaraskiego, koniuszego koronnego, ad archiwum podany 1594". W rzeczywistości ok. 1624? k. 40-42
 • 520 a 6."Copia przysięgi hana na ten czas krymskiego [Selimgiraia] wykonana w Bakseseraiu stolicy iego dnia 15 kwietnia 1668" i potwierdzająca przyjaźń z Polską k. 181
 • 520 a III. Materiały dotyczące stosunków polsko-szwedzkich
 • 520 a 1. "List różnych do różnych: Radziejowski Hieronim do Krzysztofa Opalińskiego i Andrzeja Karola Grudzińskiego 1655 k. 109-110; Wittenberg Arvid do Krzysztofa Opalińskiego i Andrzeja Karola Grudzińskiego 1655 k. 108v-109; NN do króla Zygmunta III b.d. po 1595 k. 35v-39
 • 520 a 2."Sacrae Regiae Maiestatis Sueciae [Caroli X Gustavi] declaratis data deputatis pallatinatu [!] super iis quae eorum nomine S. R. Mttis a dictis deputatis praeposita sunt". Kraków 21. 10. 1655 k. 110v-111
 • 520 a 3. "Deklaracja wiernopoddańcza deputatów województwa [krakowskiego?] wobec króla szwedzkiego Karola X Gustava. Kraków 21. 10. 1655 k. 111v-112
 • 520 a 4."O swedzkich z Królem Jmcia Kazimirzem y Koroną Polską postempkach y dalszych zamysłach informatia". 1655-1656 k. 113-119
 • 520 a IV. Materiały dotyczące spraw wewnętrznych Polski w latach 1607-1670
 • 520 a 1. "Listy różnych do różnych: Herburt Szczęsny do NN b.d. ok. 1608? k. 79v-81; Kisiel Adam do Andrzeja Leszczyńskiego 1652 k. 103-104; Krosnowski Olbracht? do Jana Kazimierza króla polskiego 1654 k. 135v; Krosnowski Olbracht? do Andrzeja Leszczyńskiego 1654 k. 136; Lubomirski Jerzy do Stefana Korycińskiego 1653 k. 107; Radziejowski Hieronim do NN 1652 k. 101v-102; Wiśniowiecki Dymitr do Władysława Dominika Zasławskiego b.d. k. 104v-105; Zasławski Władysław Dominik do Dymitra Wiśniowieckiego b.d. k. 104v; Zbaraski Jerzy do Jana Szczęsnego Herburta b.d. ok. 1607-8 k. 78v-79; Zbaraski Jerzy do bp. Marcina Szyszkowskiego 16.08. 1626 k. 77v-78
 • 520 a 2."Pan Sczęsny Herbart [Herburt] przeprasza KJM [Zygmunta III] w Lublinie ao 1609" k. 81
 • 520 a 3."Votum xiędza [Marcina] Szyszkowskiego, biskupa płockiego, na seymie warszawskim 1613" w sprawie uchwalenia poborów dla zbuntowanych żołnierzy z wyprawy moskiewskiej k. 91-97 4. "Pertraktacje ze skonfederowanymi wojskami powracającymi z wyprawy chocimskiej i żądającymi zaległego żołdu
 • 520 a 4a."Od woyska expeditiey chocimskiey przemowa P. Wincentego Krukienickiego żołnierza do KJM [Zygmunta III] w roku 1622" k. 69v
 • 520 a 4b."Od woyska puncta podane z pany commisarzami z convocatiey warszawskiey do koła ich generalnego zesłanemi umówione, które aby przez seim approbowane byli proszą oto JKMci". 1622 k. 63-66
 • 520 a 4c. Od JKMci panom posłom od woyska confederackiego respons dany w Warszawie ao 1622". Przed 27.06 k. 66v-69
 • 520 a 4d."Pana Krukienickiego przy odprawie od JKMci dziękowanie roku 1622" k. 69v
 • 520 a 4e."Votum JMci pana krakowskiego xiążęcia Jerzego Zbaraskiego, mądrego y cnotliwego [na] seymie anno 1623" k. 70-77
 • 520 a 5."Votum we Srzedzie na seymie pana [Andrzeja] Pierzchlińskiego, starosty stawiszeńskiego" w sprawie elekcji vivente rege. ok. 1626 k. 82-84
 • 520 a "Echo żałosne" wiersz s. 323-350
 • 520 a 6."Votum JMP Adama Łychowskiego, sędziego ziemskiego halickiego" w sprawie elekcji vivente rege. Ok. 1626 k. 85-90
 • 520 a 7."Dziękowanie [Janowi Kazimierzowi] za pieczęć wielką JMXiędza [Andrzeja] kanclerza koronnego, biskupa chełmskiego 1650 z domu Leszczyńskiego" k. 97v-98
 • 520 a 8."Dziękowanie [Janowi Kazimierzowi] za pieczęć małą JMP podkanclerza koronnego [Hieronima] z domu Radziejowskiego". Ok. 1650 k. 98v-101
 • 520 a 9."Comput woyska JKMci dawnego y teraźnieiszego zaciągu podany do rąk Jaśnie Wiel. JMP podskarbiego koronnego wielkiego [Bogusława Leszczyńskiego] d. 1 Januarii a. D. 1651 " k. 162-164
 • 520 a 10."Punct propositiey w Radzie, co ma Król JKć [Jan Kazimierz] daley robić pod Kamieńcem y ieżeli obsidią Soczawy [Suczywy] kończyć, czyli nie kończąc iść daley w Ukrainę JMP marszałka koronnego [Jerzego Lubomirskiego]". Przed X 1653 k. 106-107
 • 520 a 11. "Akt wyboru kandydatów na podsędka ziemi lwowskiey i żydaczowskiey przez rady tych ziem.03.02. 1654 k. 136v
 • 520 a 12."Instructia koła rycerskiego die VI Junii 1667 na seymiku srzedzkiem relationis dana do J. K. M. Ich MMPP Posłom JMości panu Jemiałkowskiemu [Jemiołkowskiemu] y JMości panu Wilczewskiemu posłanym" k. 179v-180
 • 520 a 13."Rozebranie woyska do zapłaty z uchwały seymu warszawskiego, a z dystrybuty komissyey lwowskiey roku 1667 dn. 20 Augusti" k. 165
 • 520 a 14. "Materiały do abdykacji Jana Kazimierza 14a. Mowa JMP Sarnowskiego [Stefana], podkomorzego łęczyckiego, marszałka na ten czas Izby Poselskiej, przy przywitaniu KJM in anno 1668 die 27 Augusti" k. 182-183 14b. Mowa tegosz JMP Sarnowskiego, podkomorzego łęczyckiego, którą miał prosząc JKM, aby korony nie składał, in anno 1668" k. 183v-184 14c. Propozycya [abdykacji] przez JMXdza podkanclerzego [Andrzeja Olszowskiego] in scripto od JM [Jana Kazimierza] podana, atoli Senatowi iako Izbie Poselskiey in publico czytana an. 1668" k. 184v-185 14d. Mowa JMXdza podkanclerzego [Andrzeja Olszowskiego] do tey propozyciey" k. 185v-186 14e. Diploma abdicationis JKM Jana Kazimierza w roku 1668 die 16 mensis 7bris uczynione" k. 186-187 14f."Assekuracya prowizyey JKM a Republica" k. 187
 • 520 a 15. "Mowa do Krola JMci Michała X. Mikołaja Prażmowskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego, w Senacie roku 1670" k. 188 V. Materiały literackie 1."Dicta Stephani, regis Poloniae". Ostrzeżenia przed anarchią w Polsce k. 108 2. "Nagrobek Pawła Piaskowskiego, dworzanina Jana Zamoyskiego, zmarłego 15. 11. 1613 roku k. 131v 3."Epitaphium Polonae libertatis". Wiersz. [Inc.:] "Tu złota wolność polska leży pochowana [...]" ok. 1655 k. 133v-134 4."Epitachium [!] Janussio Radziwił, palatino Vilnen., exercituum duci M. D. L." Wiersz satyryczny. [Inc.:] "Vastum cogitationis stuporem adfer et mirare [...]" Po 31. 12. 1655 k. 126v-128 5."Echo żałosne zszczęło[!] się y |wieści przechodzących przez Polskę obozów o uszy pustelnicze obite". Satyra polityczna wierszem na przeciwników marszałka w. koronnego Jerzego Lubomirskiego i jego frakcji. [Inc.:] "Jak po złotym pokoiu woienne hałasy [...]" ok. 1655 k. 166-179 6."Polonia". Wierszyk polityczny na stosunki polskie, [Inc.:] "Metallis abundat. Aes non habet [...]" k. 108 7. Wzory korespondencji żałobnej k. 129 i 132-133 8. Wypisy z dzieł Marka Annaeusa Seneki Retora 8a."Sententiae Senecae ex epistolis" Ad Lucilium k. 137-157 8b."De brevitate vitae" k. 157v-159 8c. De clementia" k. 159-160
 • 530 d Mf 1159
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a "Jan Piaskowski" - [rkps 17 w.] w Piaskowski Jan
 • 561 a nieczytelny podpis zielonym tuszem i data "Ao 1651" r 1651
 • 561 a A. K. D. Z. w A. K. D. Z.
 • 561 a "M. K. D. K." w "M. K. D. K."
 • 561 a od Czartoryskiego z Puław d BK II, 212 m Puławy w Działyński Tytus (1796-1861) w Czartoryski Adam [Jerzy] (1770-1861) w Biblioteka Puławska
 • 581 a V. Materiały literackie. 8. Wypisy z dzieł Marka Annaeusa Seneki Retora. - druk: L. A. Seneca, Opera omnia. T. 1-2. Genevae 1636 a 15."Mowa do Króla JMci Michała [...] - druk: Lünig, op. cit. T. 2 s. 370? a 14e."Diploma abdicationis JKM Jana Kazimierza [...]" - druk: Volumina legum, T. 4. Warszawa 1737 s. 1016-1017 a 14d."Mowa JMXdza podkanclerzego [...] - druk: Pisarski, op. cit. T. 2. s. 7-8; Ostrowski, op. cit. T. 1. s. 222; Niemcewicz, Zbiór pamiętników, op. cit. T. 5. s. 106-107 a 14c."Propozycya [abdykacji] przez JMXdza podkanclerzego [...] - druk: Pisarski, op. cit. T. 2. s. 8-10 a 14b."Mowa tegosz JMP Sarnowskiego [...]" - druk: J. S. Pisarski, Mowca polski. T. 2. Kalisz 1684 s. 4-7; J. Ostrowski, Swada polska. T. 1. Lublin 1745 s. 221-222 a 14. Materiały do abdykacji Jana Kazimierza. a."Mowa JMP Sarnowskiego [...] - druk: Niemcewicz J. U., Zbiór pamiętników, T. 5. Lipsk 1840 s. 103-106 - druk podaje odmienną datę dzienną 29.08. a 10."Punct propositiey w Radzie [...] - druk: J. Chr. Lünig, Orationes procerum Europae. T. 2. Lipsk 1713 s. 91? a 8."Dziękowanie [królowi Janowi Kazimierzowi] za pieczęć małą [...] - druk: J. S. Pisarski, Mowca polski. T. 1. Kalisz 1683 s. 184-190; J. Ostrowski, Swada polska. T. 1. Lublin 1745 s. 215-217 a 7."Dziękowanie [królowi Janowi Kazimierzowi] za pieczęć wielką [...] - druk: J. S. Pisarski, Mowca polski. T. 1. Kalisz 1683 s. 180-183 a 4e."Votum JMci pana krakowskiego [...]" - druk: Niemcewicz J. U., Zbiór pamiętników, T. 6. Lwów 1833 s. 431-455; Zbaraski, op. cit. s. 71-79 [por. też rkps BK 333 poz. III-1] a 4c."Od JKMci panom posłom [...]" - druk: Hubet, op. cit. T. 2, s. 16-23 a 4b."Od woyska puncta podane [...]" - druk: L. Hubert, Pamiętniki historyczne, T. 2, Warszawa 1861 s. 3-12 - Rękopis wykazuje błędy i zmiany stylistyczne a Zbaraski Jerzy do bpa Marcina Szyszkowskiego 16.08. 1626 - druk: Chomętowski, op. cit. T. 4 s. 497-499 - jako list do hetmana polnego litewskiego Krzysztofa Radziwiłła z 1625 ; Zbaraski, op. cit. s. 90-91 jako list Jerzego Zbaraskiego do bpa M. Szyszkowskiego - druk wykazuje duże odmiany stylistyczne a Zbaraski Jerzy do Jana Szczęsnego Herburta b.d. - druk: Zbaraski J., Listy. Wyd. A. Sokołowski, Kraków 1878 s. 159-160 a IV. Materiały dot. spraw wewnętrznych Polski w latach 1607-1670. 1. Listy różnych do różnych: Lubomirski Jerzy do Stefana Korycińskiego 1653 - druk: Szajnocha, op. cit. T. 3 s. 44-46 a III. Materiały dot. stosunków polsko-szwedzkich. 1. Listy różnych do różnych: Radziejowski Hieronim do Krzysztofa Opalińskiego i Andrzeja Grudzińskiego 1655 - druk: K. Szajnocha, Dzieła, T. 3, Warszawa 1876 s. 179-181 - druk wykazuje zmiany stylistyczne a 5."Krótki spisek obrony przeciwko Turkom [...]" - druk: Chomętowski, op. cit. s. 480-481 [streszcz.?] a 4."Jaki był status monarchiey tureckiej [...] - druk: Wł. Chomętowski, Książę Krzysztof Zbaraski koniuszy koronny [w:] Biblioteka Warszawska, T. 4. R. 1865 s. 476-479 [streszcz. ] a II. Materiały dot. stosunków polsko-tureckich. 2."Pacta z Osmanem [II], [...] - druk: Niemcewicz J. U., Dzieje panowania Zygmunta III. T. 3 Wrocław 1836 s. 266-267 [streszcz. ] a I. Materiały dotyczące stosunków polsko-moskiewskich. 2."Punkta z Moskwą postanowione [...]" - druk: Literae una cum protocollo commissariorum plenipotentium [...] B. m. dr. r. 17 w.
 • 600
   0
   9
  a Jan Kazimierz c (król Polski ; d 1609-1672)
 • 600
   1
   .
  a Jemiołkowski c poseł z Wielkopolski
 • 600
   0
   9
  a Karol b X Gustaw c (król Szwecji ; d 1622-1660)
 • 600
   1
   .
  a Krukiennicki Wincenty c marszałek konfederacji chocimskiej
 • 600
   1
   9
  a Leszczyński Bogusław d (ca 1612-1659)
 • 600
   1
   9
  a Lubomirski Jerzy Sebastian d (1616-1667)
 • 600
   1
   .
  a Łychowski Adam c sędzia ziemski halicki
 • 600
   0
   9
  a Osman b II c (sułtan turecki ; d 1604-1622)
 • 600
   1
   .
  a Piaskowski paweł c dworzanin Jana Zamoyskiego
 • 600
   1
   9
  a Pierzchliński Andrzej d (?-1624)
 • 600
   1
   9
  a Radziwiłł Janusz d (1612-1655)
 • 600
   1
   9
  a Sobieski Jakub d (1590-1646)
 • 600
   1
   .
  a Wilczewski c poseł z Wielkopolski
 • 600
   0
   9
  a Władysław b IV c (król Polski ; d 1595-1648)
 • 600
   1
   9
  a Zamoyski Jan d (1542-1605)
 • 600
   1
   9
  a Żółkiewski Stanisław d (1547-1620)
 • 600
   1
   .
  a Żórawiński Stanisław c klan bełski
 • 600
   0
   9
  a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1623 Warszawa
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1658 Warszawa nadzwyczajny
 • 610
   2
   .
  a Sejmik średzki 1626
 • 610
   2
   .
  a Sejmik średzki 1667
 • 611
   2
   .
  a Konwokacja 1622 warszawska
 • 650
   .
   9
  a Listy polskie y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Listy łacińskie y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Korespondencja dyplomatyczna y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Polityka międzynarodowa y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Dyplomacja y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Wojsko y 17 w. z Polska
 • 650
   .
  9 
  a Literatura polska y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Rosja x a Polska y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Szwecja x a Polska y 16-17 w.
 • 651
   .
   9
  a Turcja x a Polska y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Ukraina y 17 w.
 • 700
   1
   2
  a Chmielnicki Bohdan c hetman kozacki d (ca 1595-1657)
 • 700
   1
   2
  a Gołębiowski Łukasz d (1773-1849)
 • 700
   1
   2
  a Grudziński Andrzej Karol c wda kaliski poznański d 1611-1678
 • 700
   1
   2
  a Herburt Jan Szczęsny c pisarz rokoszowy
 • 700
   0
   2
  a Islamgirai c chan tatarski
 • 700
   0
   2
  a Jan Kazimierz c (król Polski ; d 1609-1672)
 • 700
   1
   2
  a Kisiel Adam c wda kijowski d (1600-1653)
 • 700
   1
  2 
  a Koniecpolski Krzysztof c wda bełski
 • 700
   1
   2
  a Koryciński Stefan c kancl. w. kor. d (1617-1658)
 • 700
   1
   2
  a Leszczyński Andrzej c prymas kanclerz w. kor. d (ca 1608-1658)
 • 700
   1
  2 
  a Leszczyński Andrzej c prymas kanclerz w. kor. d (ca 1608-1658)
 • 700
   0
   2
  a Mehmed b IV c (sułtan Turcji ; d 1642-1693)
 • 700
   1
   2
  a Olszowski Andrzej c prymas podkanclerzy kor. d (1621-1677)
 • 700
   1
   2
  a Opaliński Krzysztof c wda poznański d (1609-1655)
 • 700
   1
   2
  a Radziejowski Hieronim c podkanclerzy kor. d (1612-1667)
 • 700
   1
   2
  a Sarnowski, Stefan c podkomorzy łęczycki d (?-1678)
 • 700
   1
   2
  a Szyszkowski Marcin c bp krakowski d (1554-1630)
 • 700
   1
   2
  a Wiśniowiecki Dymitr Jerzy c hetman w. kor. d (1631-1682)
 • 700
   1
   2
  a Wittenberg, Arvid c (feldmarszałek szwedzki ; d 1606-1657)
 • 700
   1
   2
  a Zasławski Dominik Władysław c koniuszy kor. wda krakowski d (?-1656)
 • 700
   1
   2
  a Zbaraski Jerzy c podczaszy kor. klan krakowski d (ca 1573-1631)
 • 700
   1
   2
  a Zbaraski Krzysztof c koniuszy kor. d (1580-1627)
 • 740 a Początek wojny moskiewskiej za panowania Króla Zygmunta III
 • 740 a Puncta z Moskwą postanowione a potym na przyszły seym do Rzeczy Pospolitey wzięte do conclusiey si videbitur Reipublicae. 03. 11. 1656
 • 740 a Pacta z Osmanem II tureckim cesarzem zawarte przez pany commisarze Stanisława Żórawińskiego i Jakuba Sobieskiego pod Chocimiem na woynie d. 9 octobris w roku 1621
 • 740 a Diarius expeditiey królewicza polskiego Władysława przeciwko Osmanowi II cesarzowi tureckiemu y chanowi tatarskiemu Mohamedgiraiowi w osobach swych na woynie będących w Wołoszech pod Chociniem ! roku 1621. 30.07-13. 10. 1621
 • 740 a Krótki spisek obrony przeciwko Turkom przez Xcia IMci Krzystopha Zbaraskiego koniuszego koronnego ad archiwum podany 1594
 • 740 a Sacrae Regiae Maiestatis Sueciae Caroli X Gustavi declaratis data deputatis pallatinatu ! super iis quae eorum nomine S. R. Mttis a dictis deputatis praeposita sunt. Kraków 21. 10. 1655
 • 740 a Deklaracja wiernopoddańcza deputatów województwa krakowskiego? wobec króla szwedzkiego Karola X Gustava. Kraków 21. 10. 1655
 • 740 a O szwedzkich z Królem Jmcia Kazimirzem y Koroną Polską postempkach y dalszych zamysłach informatia. 1655-1656
 • 740 a Pan Sczęsny Herbart Herburt przeprasza KJM Zygmunta III w Lublinie ao 1609.
 • 740 a Votum xiędza Marcina Szyszkowskiego biskupa płockiego na seymie warszawskim 1613 w sprawie uchwalenia poborów dla zbuntowanych żołnierzy z wyprawy moskiewskiej
 • 740 a Pertraktacje ze skonfederowanymi wojskami powracającymi z wyprawy chocimskiej i żądającymi zaległego żołdu
 • 740 a Od woyska expeditiey chocimskiey przemowa Wincentego Krukienickiego żołnierza do KJM Zygmunta III w roku 1622.
 • 740 a Od woyska puncta podane z pany commisarzami z convocatiey warszawskiey do koła ich generalnego zesłanemi umówione które aby przez seim approbowane byli proszą oto JKMci. 1622
 • 740 a Pana Krukienickiego przy odprawie od JKMci dziękowanie roku 1622.
 • 740 a Votum JMci pana krakowskiego xiążęcia Jerzego Zbaraskiego mądrego y cnotliwego na seymie anno 1623.
 • 740 a Votum we Srzedzie na seymie pana Andrzeja Pierzchlińskiego starosty stawiszeńskiego w sprawie elekcji vivente rege. ok. 1626
 • 740 a Votum JMP Adama Łychowskiego sędziego ziemskiego halickiego w sprawie elekcji vivente rege. ok. 1626
 • 740 a Dziękowanie Janowi Kazimierzowi za pieczęć wielką JMXiędza Andrzeja kanclerza koronnego biskupa chełmskiego 1650 z domu Leszczyńskiego
 • 740 a Dziękowanie Janowi Kazimierzowi za pieczęć małą JMP podkanclerza koronnego Hieronima z domu Radziejowskiego. ok. 1650
 • 740 a Comput woyska JKMci dawnego y teraźnieiszego zaciągu podany do rąk Jaśnie Wiel. JMP podskarbiego koronnego wielkiego Bogusława Leszczyńskiego d. 1 Januarii a. D. 1651
 • 740 a Punct propositiey w Radzie co ma Król JKć Jan Kazimierz daley robić pod Kamieńcem y ieżeli obsidią Soczawy Suczywy kończyć czyli nie kończąc iść daley w Ukrainę JMP marszałka koronnego Jerzego Lubomirskiego. Przed X 1653
 • 740 a Akt wyboru kandydatów na podsędka ziemi lwowskiey i żydaczowskiey przez rady tych ziem.03.02. 1654
 • 740 a Instructia koła rycerskiego die VI Junii 1667 na seymiku srzedzkiem relationis dana do J. K. M. Ich MMPP Posłom JMości Panu Jemiałkowskiemu Jemiołkowskiemu y JMości Panu Wilczewskiemu posłanym.
 • 740 a Rozebranie woyska do zapłaty z uchwały seymu warszawskiego a z dystrybuty komissyey lwowskiey roku 1667 dn. 20 Augusti.
 • 740 a Mowa JMP Sarnowskiego Stefana podkomorzego łęczyckiego marszałka na ten czas Izby Poselskiej przy przywitaniu KJM in anno 1668 die 27 Augusti
 • 740 a Mowa tegosz JMP Sarnowskiego podkomorzego łęczyckiego którą miał prosząc JKM aby korony nie składał in anno 1668
 • 740 a Propozycya abdykacji przez JMXdza podkanclerzego Andrzeja Olszowskiego in scripto od JM Jana Kazimierza podana atoli Senatowi iako Izbie Poselskiey in publico czytana an. 1668
 • 740 a Mowa JMXdza podkanclerzego Andrzeja Olszowskiego do tey propozyciey
 • 740 a Diploma abdicationis JKM Jana Kazimierza w roku 1668 die 16 mensis 7bris uczynione
 • 740 a Assekuracya prowizyey JKM a Republica
 • 740 a Mowa do Krola JMci Michała X. Mikołaja Prażmowskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego w Senacie roku 1670
 • 740 a Dicta Stephani regis Poloniae. Ostrzeżenia przed anarchią w Polsce
 • 740 a Nagrobek Pawła Piaskowskiego dworzanina Jana Zamoyskiego zmarłego 15. 11. 1613 roku
 • 740 a Epitaphium Polonae libertatis. Wiersz.
 • 740 a Epitachium ! Janussio Radziwił palatino Vilnen. exercituum duci M. D. L. Wiersz satyryczny. Inc. Vastum cogitationis stuporem adfer et mirare Po 31. 12. 1655
 • 740 a Echo żałosne zszczęło! się y |wieści przechodzących przez Polskę obozów o uszy pustelnicze obite. Satyra polityczna wierszem na przeciwników marszałka w. koronnego Jerzego Lubomirskiego i jego frakcji.
 • 740 a Polonia. Wierszyk polityczny na stosunki polskie
 • 740 a Wzory korespondencji żałobnej
 • 740 a Wypisy z dzieł Marka Annaeusa Seneki Retora
 • 740 a Sententiae Senecae ex epistolis Ad Lucilium
 • 740 a De brevitate vitae
 • 740 a De clementia
 • 852 j BK 00342
 • 900 c herb |Korczak odmiana, z literami "M. K. D. K." c herb |Junosza z literami "A. K. D. Z." k k. 1
 • 999 d 2017-06-13

Indeksy