Capitatio seu modus contribuendi secundum capita anno 1645 [rz.] necessitate publica tum ita exposcente practicatus [...] Translatus est ex Germanica in Latinam linguam. Varsaviae mense maio MDCLXI.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00348
 • Kopie: Mf 1190
 • Tytuł: Capitatio seu modus contribuendi secundum capita anno 1645 [rz.] necessitate publica tum ita exposcente practicatus [...] Translatus est ex Germanica in Latinam linguam. Varsaviae mense maio MDCLXI.
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: 229 k. 32x20 cm
 • Oprawa: Pergamin czerwony, 17 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • Konferencja żołnierska po Chocimiu 1622: "Manifestacia rycerstwa koronnego zconfoederowanego po expeditiey chocimskiey, oblata w grodzie lwowskim niższym, 12.02. 1622, z podpisem Aleksandra Kownickiego jako marszałka" k. 138v "Tegosz woyska instructia do [...] Zygmunta III posłom dana 1622, 08.01" k. 139 "A. "Akta za panowania Zygmunta III 1619-1622: "Bethlem Gabor dzieła: revolutia węgierska y czeskey początek" k. 185-198 "Copia literarum Transylvaniae principis ad Schender Pasam [Iskander], 04. 11. 1619" k. 185 "List krola Fryderyka palatini Rheni do krola [...] Zygmunta [III], 04. 11. 1619" k. 185 "Copia literarum a status ! Bohemiae, Moraviae et Silesiae ad status [...] Poloniae Regni, 16. 11. 1619" k. 186 "List statu[u]m Ungariae do krola [...] Zygmonta, 30. 11. 1619" k. 187 "Respons [...] Zygmonta statibus [...] Ungariae, [koniec 1619]" k. 188v "List palatini, Regni Hungariae statuum [...] do senatorow polskich 30. 11. 1619" k. 190 "Articule ! induciarum z cesarzem chrzescianskim [Ferdynandem II] y stanami węgierskimi" k. 192 "Forma iuramenti [Czechów na artykuły unji]" k. 192 "Articuli nonnulli in oppressionem ortodoxorum ab haereticis facti" k. 193 "Copia literarum S. Regiae Mtis [Sigismundi III] ad Gabrielem Bethlem" k. 193v "Responsum a Gabriele Bethlem ad hisce ! literas [...]" k. 194v "Copia listu Bethlem Gabora do senatora polskiego, 11.02. 1620" k. 195 "Puncta legationis palatini Transylvaniae oretenus relata" k. 196 "List do JKMci [Zygmunta III] od [...] [Janusza] Zbaraskiego [...], ktorym się skarży na Lisowczyki y insze exorbitancie wylicza, 14.01. 1620" k. 196v
  • Akta za Władysława IV: Transactia z Szehinem R. P. 1633 "Copia listu [...] [Krzysztofa] Radziwiła hetmana [...] [do Michała Borysowicza Szehina], 24. 12. 1633" k. 198v "Condicie od nas Moskwie podane na tractatach 29 Januarii 1634" k. 199 "Relacja o walce Władysława IV z Szehinem pod Smoleńskiem i o układach, 21.02-24.02. 1634" k. 200 "Condicie z Moskwy [luty 1634 pod Smolenskiem]" k. 201v "List do tribunału piotrkowskiego [...] od [...] arcybiskupa gnieźnienskiego [Jana Wężyka o zwycięstwie nad Szehinem], 16.03. 1634" k. 202v "Rota iuramenti [Szehina i komisarzy wojska moskiewskiego na układ kapitulacyjny z 25.02. 1634]" k. 203 "Sumaryusz zterminowany armaty w Ostrosku Scheinowym y po ostroskach drugich y blokaudach niemieckich z roskazania JKM d. 25 Febr. 1634, z podpisem Mikołaja Gniewosza chorążego lubelskiego" k. 203v Sprawa cła morskiego w Gdańsku "Gedanenses Georgio Ossolinski [...], 06. 10. 1637" k. 26v "Responsum Gedanensibus ab oedem [...] Ossolinski, 07. 10. 1637" k. 26v Diariusz rokowań komisarzy królewskich bpa włocł. Macieja Łubieńskiego, bpy warm. Mikołaja Szyszkowskiego wojewodów malb. Samuela Konarskiego i pom. Pawła Działyńskiego, ekonoma malb. Gerharda Denhofa z posłami Gdańska, Elbląga i Torunia w Tczewie od 15. 10-19. 10. 1638 k. 59-78 "Motivum y fundament postanowienia cełł morskich z seymu dwuniedzielnego [1637 r.]. Postempek zatym JKMsci in executione [około 1638]." k. 141v Inne sprawy "Protestatio w[oiewo]dztwa krakowskiego przeciw commissiey warszawskey, 18.09. 1643" k. 140v "Zaciąg ludzi cudzoziemskich na woynę turecką od krola [...] Władislawa IV" k. 145
  • Akta za Jana Kazimierza: "Compendium rad [...] Jerzego Ossolińskiego [...] który z [...] Andrzeiem Lesczyńskim miał aemulatią iako z podkanclerzym y collegą [rzecz pisana "w obozie pod Zborowem", a więc w sierpniu 1649, wyjaśnia przyczyna wojny Jana Kazimierza z Turcją i niepomyślną sytuację, obwiniając Ossolińskiego]" k. 143 "Drugie consiliorum [Ossolinskiego] examen,, ok. 1649]" k. 144v "Litterae [...] Joannis Casimiri [ad Leopoldum I] quibus revocationem suadet ab sula sua [...] Francisci dell'Isola, czerwiec, 1661" k. 19 "Literae ab ordinibus Regni Poloniae [ad Leopoldum I], quibus petunt revocationem ab aula Dni dell'Isola, czerwiec 1661" k. 19 "Propositio legatorum electoralium Brandenburgicorum [Joannis ab Hoverbecke et Joannis Ulderici Dobrzynski Joanni Casimiro et statubus Regni oblata ad finem comitiorum 1661]" k. 20 "Apocrypha in commercium Aulae Gallicae cum Polona, [około 1661]" k. 23 "Manifestacia stanów Wielgiego Xięstwa Litewskiego na seymie electionis in vita principis propositae et reiectae [...] 166 l, 18.07" k. 95v "Postanowienie Koła [...] generalnego wojsk JKMci koronnych [...] w Kielcach [...] 6 Februarii 1662 odprawuiącego się, z podpisem Jana Samuela świderskiego" k. 27 "Instructia [...] posłom a woysk JKM y Rzptey [...] Aleksandrowi Polanowskiemu pułkownikowi, [...] Franciszkowi Zaleskiemu porusznikowi, [...] Janowi Bieykowskiemu sędziemu woysk [...], Stephanowi Fastkowskiemu, [...] Stanisławowi Grabowskiemu, [...] Antoniemu Władisławowi Kruczewskiemu towarzystwu z woyska polskiego, z cudzoziemskiego zaś [...] Eliaszowi Łąckiemu oberstler, [...] Andrzeiowi Golinskiemu kapitanowi z koła generalnego w Kielcach odprawionego [luty, 1662]" k. 31 "Instructia od nas woyska W. Xięstwa Lit. polskiego y cudzoziemskiego narodu [...] dana [...] posłom ! od nas do JKMci [...] y całey Rzptey na seym teraznieyszy obranym y wyprawionym [...] 25 Februarii [...] 1662 w Wołkowysku" k. 46v "Instructia [...] posłom na seym od woyska [...] quarcianego polskiego y cudzoziemskiego zaciągu dana [...] Janowi Bokumowi pułkownikowi [...], [...] Franciszkowi Bilinskiemu podkomorzemu płockiemu [...] oberszterowi, [...] Markowi Matczynskiemu miecznikowi podolskiemu chorążemu roty usarskiey [...], [...] Janowi Kłobukowskiemu miecznikowi inowrocławskiemu towarzyszowi roty usarskiey [...] w Cerecy [...] 25 Januarii [...] 1662" k. 54
  • 41. "Instructia od JKM z seymu [...] Kazimierzowi [...] Czartoryskiemu, kuiawskiemu, Tomaszowi Uieyskiemu kiiowskiemu biskupom, [Malcherowi] Sawickiemu brzescianskiemu, Damianowi Kretkowskiemu rypinskiemu kasztelanom z senatu, z izby zaś poselskiey Janowi Opalinskiemu poznanskiemu, Spitkowi Pstrokońskiemu brzeskiemu-kuiawskiemu podkomorzyn, Władysławowi Lubowieckiemu sędziemu krakowskiemu, podstalemu słonimskiemu do woyska [...] w związku zostaiącego wyprawionym dana w Warszawie [...] 18 marca 1662 roku" k. 78
  • 42. "Minifestatia [???] woyska W. X. L[itewskiego] na seymie 1662 contra manifestationem woiewodow y powiatów et totius equestris orsinis uczynioną tegosz W X L 1661" k. 82
  • 43. "[Jan Samuel świderski do wojska z Kielc], 07.03. 1662" k. 82v
  • 44. Uniwersał Jan Kazimierza przeciw uniwersałowi Jana Sam. świderskiego], marzec 1662 na sejmie" k. 84
  • 45. "Supplement instructiey [...] posłom woyskowym W. X. L[itewskiego] od woyska [...] dany y przesłany z Kobrynia 15 Marty [...] 1662" k. 84v
  • 46. "Puncta według instructiey woyska JKM y Rzptey w związku zostaiącego na seym podane y umowione z [...] commissarzami [...] zesłanymi w Kielcach [...] ultima Martii 1662" k. 90
  • 47. "Declaratia JKM ex senatus consulto na pewne puncta do ukontentowania woyska JKM koronnego [...] commissarzom dana, ok. 1622]" k. 97v
  • 48. "Restitutia do cci [...] [Hieronima] Radzieiowskiego, 01.05. 1662" k. 175
  • 49. "Constitutia seimu [...] 1662. Script ad archivum, Restitutionis [...] Hieronima Radzieiowskiego et cassatio paenarum infamiae" k. 175
  • 50. "Copia listu do p. [Hieronima] Radzieiewskiego [???] od KJM, 21.05., ok. 1662]" k. 99
  • 51. "Puncta [wyrażające krytykę konstytucji sejmu 1662 w sprawie pretensyj wojska]" k. 99v
  • 52. Instructio pro conventu generali terrarum Prussiae Thorunii ultima die [...] Maii celebrando [...] Joanni Gembicki episcopo Plocensi legato S. R. Mtis extraordinario Varsaviae die 18 [...] Maii data 1662" k. 100
  • 53. "Memoriał dany w Kobryniu 1 Maii 1662 do Związku koronnego [wojskowego przez związek rycerstwa litewskiego z podpisem Kazimierza Chwaliboga Żeromskiego jako marszałka]" k. 102
  • 54. "Zgodna ! woysk JKM koronnych postanowienia tak polskich iako y czudzoziemskich w kole generalnym odprawuiących się w [C]hecinach 26 Maii 1662" k. 103
  • 55. "In[n]otescentia Gdańszczaninow od [...] comissarzow ad examen portorii od JK Jana Kazimierza wyprawionym!; [komisarze: Stanisław Działyński woj. malb. Bonawentura Madalinski notarjusz skarbu kor. i król., Jan Tański instygator kor., Bartoldus Rautenfels sekretarz kr., Franciszek Bielinski miecznik kor. i podkom. płocki], 16. 11. 1662" k. 135
  • 56. "Jurament confaederatiey pod panem Ostrzyckim 1665" k. 145v
  • 57. "Declaratia woyska [...] pod regimentem [...] Stanisława Jana na Jabłonowie Jabłonowskiego wdy ziem ruskich regimentarza [...], 29.05. 1665" k. 145v
  • 58. "Declaratia woyska [...] pod dyrectią [...] Stanisława Jana [...] Jabłonowskiego [...], 05.06. 1665" k. 146
  • 59. "Copia listu Ostrzyckiego marszałka konfaederackiego do [...] hetmana w." k. [Stanisława Potockiego] de data 17 Junii 1665" k. 147
  • 60. "Instructia od woysk [...] koronnych do [...] hetmana wiel. koron. [...] świerskiemu porucznikowi roty pancerney [...] Olizara, [...] Woyciechowi ślaskiemu towarzyszowi roty usarskiej [...] dana w obozie [...] d. 17 Junii 1665" k. 147
  • 61. "Copia listu od pana Ostrzyckiego [...] do JKMci [...] d. 21 Juni 1665" k. 148
  • 62. Instructia woysk [...] do JKMci [...] posłom dana [...] Jerzemu Stetkiewiczowi pułkownikowi woysk [...] y [...] Woyciechowi Bielickiemu chorążemu [...] w obozie pod Lachowcami d. 21 Juni 1665" k. 148v
  • 63. "Respons od JKMci posłom związkowym, [1665]" k. 148
  • 64. "Copia listu [Jana Kazimierza] do [...] wdy bełskiego [Dymitra Wiśniowieckiego] [...] w obozie pod Kockiem [...] 16 lipca 1665" k. 150
  • 65. "Copia listu [Jana Kaz.] do [...] wdy krakowskiego [Stan. Potockiego] de data ut supra [16.07. 1665]" k. 150
  • 66. "Copia listu [Jana Kaz.] do woyska związkowego [...] w obowie pod Łysobykami [...] 6 lipca 1665" k. 150v
  • 67. "Essentia punctów teraznieyszego związku [...] [1665] - 150v
  • 68. "Copia assecuratiey woyska in obsequio będącemu danej [przez Jana Kaz.] w obozie pod Łysobykami [...] 15 [...] lipca 1665" k. 151
  • 69. "Instructia [...] Kobyłeckiemu podczaszemu mielnickiemu rotmistrzowi [...], [...] Karczewskiemu podczaszemu sanockiemu porucznikowi [...], [...] Zagorskiemu chorążemu [...], [...] de Boham ! [Janowi Henrykowi de Alten Bokum] oberszterleitnantowi, regimentarzowi [...] marszałka wielkiego koronnego [Jerzego Lubomirskiego], posłom do woyska in obsequio będącego do JKMci [...] dana [...] d. 13 Julii 1665 [z podpisem Stan. Potockiego]" k. 151
  • 70. "Respons [...] posłom woyska in obsequio zostawaiącego dany do JKMci w obozie pod Kockim [...] 16 [...] lipca 1665" k. 151v
  • 71. "Declaratia woysku in obsequio będącemu dana w obozie pod Kockim [przez Jana Kaz.] [...] 16 [...] lipca 1665" k. 152v Po tym akcie u doły zapiska ręką z drugiej poł. XVII w.: To wszytko szerzy vide w xiędze belli civilis z p. Lubomirskim
  • 72. Praesidiom pruskim ex sanatus consulto alimonia ale niedoszła 1667" k. 137 [oblata z 07. 11. 1667 w grodzie kowalewskim zarządzenia Jana Kaz. z 26. 10. 1667, ustalającego wysokość i rodzaj świadczeń królewszczyzny w Prusach na rzecz rozmieszczonego tam wojska]
  • 73. "Responsum a Sacrae Maiestate [...] ad memoriale a statibus [...] terrarum Prussiae ex conventu generali Graudensi [...] 28 [...] Decembris 1667" k. 135v D. Varia, głównie dotyczące spraw kościelnych
  • 74. "Jubileum universale [...] Gregorii [...] Papae XV, 17.03. 1601" k. 208
  • 75. "Smi [...] Alexandri [...] Papae VII Jubileum universale [...], 02.03. 1661" k. 210
  • 76. "Proces duchowny po śmierci K. J. M. Zygmunta III w dyaecesiey poznanskiey [zarządzenie bpa Adama Nowodworskiego w sprawie obchodu pogrzebowego z racji zgonu króla], 07.05. 1632" k. 205
  • 77. "Intimatio visity Baranowskiego arcibiskupa gnieznienskiego, 04. 10. 1613" k. 205
  • 78. "Taxa Węzykoviana in synodo Warsaviensi [...] 1634. Taxa Lubiensciana in synodo Varsaviensi proxime praeternita" k. 207
  • Akta Zygmunta III od roku 1619 do 1622 "S[anctiss]imi [...] Alexandri [...] Papae VII Jubileum universale [...] 2 III 1661" k. 210 "Proces duchowny po śmierci K.J.M. Zygmunta III w dyaecesiey poznanskiey" zarządzenie bpa Adama Nowodworskiego w sprawie obchodu pogrzebowego króla k. 205 "Intimatio visity Baranowskiego arcibiskupa gnieźnieńskiego 4 X 1613" k. 205v "Taxa Wężykoviana in synodo Warsaviensi [...] 1634 Taxa Lubiensciana in synodo Varsaviensi proxime praeternita" k. 207 "Decretum contra perfidium Marcum Judaeum Tribunalis Regni Generalis [...] 1636 mense Augusti editum Lublini Legat wojewody kaliskiego Zygmunta Grudzińskiego dla ubogich Oblata w grodzie w Poznaniu 11 I 1638" k. 174 Skarga Wojciecha z Oleksowa Gniewosza bpa kujawskiego przeciw woj. Janowi Szymonowi Szczawińskiemu i innym o zniesławienie, wniesiona do grodu w Warszawie k. 170 "Protestatio JMKGniewosza bpa kujawskiego przeciwko niektórym constitutiom" wniesiona do grodu w Kowalewie 1647 k. 141 "Modus procedendi w sprawie zborowey wilińskiey na seymie anni 1640 [...] sądzoney JMP Bieniewskiemu przez JMP Adama Żydowskiego podany" k. 153 "Druga tegosz P. Żydowskiego informatia do teyże sprawy wileńskiey zborowey służąca" k. 158 "Decret seymowy Władysława IV na zniesienie zboru w Wilnie [...] na seymie ferowany y publikowany [1640]" k. 163 "Judicium o tym seymie, na którym ten decret" k. 163 "Decret seymowy przeciw p. Janoszewi Szlichtynkowi o xięgę Blasphemiae przeciw Troycy Przenayświętszey [...] 1647 [11 V]" k. 163 "Relacya o Obornickim [Piotrze] ob pactum z diabłem, we Gdańsku poimanym, w Piotrkowie ściętym 1647. Punct z pewnego listu 31 XII 1647" k. 164 "Decret przeciwko Obornickiemu trybunału piotrkowskiego 11 III 1648" k. 164v "Wykluczenie Ossowskiego z grona sędziów trybunału piotrkowskiego 1641" k. 165v Trybunał piotrkowski do Władysława IV w sprawie dekretu przeciw Ossowskiemu 1641 k. 166 Andrzej Olszowski bp chełmiński do Tomasz Poniatowskiego proboszcza w Radzynie w sprawie sędziego Jakuba Trzcińskiego 24 V 1664 k. 166v "Mandat Władysława IV na rzecz księdza Marcina Starczewskiego, opata w Trzemesznie, przeciw Jerzemu Niewiarowskiemu 29 X 1646; oblata w grodzie łęczyckim" k. 167 "Skarga księdza Michała Kowalkowskiego, wikariusza kościoła św. Jana w Toruniu, przeciw magistratowi toruńskiemu w szczególności przeciw Janowi Prusowi burgrabiemu, Janowi Strobantowi burmistrzowi-prezydentowi i innym, wniesiona do urzędu i ksiąg kowalewskich" ok. 1639-1646, za rządów bpa Kaspra Działyńskiego k. 168 Paweł Działyński, woj. pomorski, do magistratu Torunia w obronie kościoła katolickiego, ok. 1630-1643 k. 169 "Pozew Jana Kazimierza do Wojciecha Mikołaja Gniewosza, bpa kujawskiego, w sporze o herb i pokrewieństwo tegoż z Ossolińskimi" k. 169 "Commissia thoruńska o kościół św. Jakuba na Nowym Mieście między tymże miastem a wielebnymi Pannami Zakonu św. Benedykta 1662" Komisarze Jan Kos i Stanisław Działyński wojewodowie, Jan Ignacy Bąkowski, podskarbi pruski, Jan Gniński, regent kancelarii kor., Michał Działyński podkomorzy i in. k. 105-132
  • 79. "Decretum contra perfidum Marcum Judaeum Tribunalis Regni Generalis [...] 1636 mense Augusti editum Lublini" k. 174
  • 80. Legat wojewody kaliskiego Zygmunta Grudzińskiego dla ubogich. Oblata w grodzie w Poznaniu 11.01. 1638" k. [???]
  • 81. Skarga Wojciecha z Oleksowa Gniewosza bpa kujawskiego przeciw wojewodzie Janowi Szymonowi Szczawińskiemu i innym o zniesławienie, wniesiona do grodu w Warszawie 19. 11. 1650" k. 170
  • 82. Protestatio JMX Gniewosza biskupa kuiawskiego przeciwko niektorym constitutiom 1647 [wniesiona do grodu w Kowalewie 1647]" k. 141
  • 83. "Modus procedendi w sprawie zborowey wilinskey na seymie anni 1640 [...] sądzoney JMP Bieniewskiemu przes JMP Adama Żydowskiego podany" k. 153
  • 84. "Druga tegosz P. Żydowskiego informatia do teyże sprawy wilenskiey zborowey służąca" k. 158
  • 85. "Decret seymowy Władysława IV na zniesienie zboru w Wilnie [...] na seymie ferowany y publikowany, [1640]" k. 163
  • 86. "Judicium o tym seymie, na ktorym ten decret" k. 163
  • 87. "Decret seymowy przeciw p. Janoszewi Szlichtynkowi o xięgę blasphemiae przeciw Troycy Przenayswiętszey [...] 1647 [11.05]" k. 163
  • 88. "Relacya o Obornickim [Piotrze] ob pactum z deiabłem [???] we Gdańsku poimanym w Piotrkowie ściętym 1647. Punct z pewnego listu, 31. 12. 1647" k. 164
  • 89. "Decret przeciwko Obornickiemu trybunału piotrkowskiego, 11.03. 1648" k. 164v
  • 90. "Wykluczenie Ossowskiego z grona sędziów trybunału piotrkowskiego, 1641" k. 165v
  • 91. Trybunał piotrkowski do Władysława IV w sprawie dekretu przeciw Ossowskiemu], 1641" k. 166
  • 92. [Andrzej Olszowski bp chełminski do Tomasza Poniatowskiego proboszcza w Radzynie w sprawie sędziego Jakuba Trzcinskiego], 24.05. 1664" k. 166v
  • 93. "Mandat Władysława IV na rzecz ks. Marcina Starczewskiego opata w Trzemiesznie przeciw Jerzemu Niewiarowskiemu, 29. 10. 1646" k. 167 Oblata w grodzie łęczyckim z 1646
  • 94. "Skarga ks. Michała Kowalkowskiego wikarjusza kościoła św. Jana w Toruniu przeciw magistratowi toruńskiemu w szczególności przeciw Janowi Prusowi burgrabiemu, Janowi Skrobantowi burmistrzowi - prezydentowi i innym, wniesiona do urzędu i ksiąg kowalskich, ok. 1639-1646 za rządów bpa Kaspra Działyńskiego" k. 168
  • 95. "Paweł Działyński wojew. pom. do magistratu Torunia w obronie kościoła katolickiego, ok. 1630-1643" k. 169
  • 96. "Pozew Jana Kazimierza do Wojciecha Mikołaja Gniewosza bpa kuj. w sporze o herb i pokrewieństwo tegoż z Ossolinskimi" k. 169
  • 97. "Commissia thorunska o kościół ś. Jakuba na Nowym Mieście miedzy tymże miastem a wielebnymi Pannami Zakonu ś. Benedykta, 1662 [Komisarze Jan Kos i Stanisław Działyński wojewodowie, Jan Ignacy Bąkowski podskarbi pruski, Jan Gniński regent kancelarji kor., podkomorzy Michał Działyński i inni]
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Jezuici 17 w.
  • Kolegium Jezuitów Grudziądz
  • Sejm 1661 Warszawa
  • Sejmik grudziądzki 17 w.
  • Sejmik malborski 17 w.
  • Sejmik proszowicki 1656
  • Sejmik pruski Toruń generalny 17 w.
  • Listy polsko-łacińskie 17 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 17 w.
  • Mowy sejmowe 17 w.
  • Sejm 17 w.
  • Sejmiki 17 w.
  • Poezja okolicznościowa 17 w.
  • Instrukcje sejmikowe 17 w.
 • Uwagi:
  • Pismo różnych rąk; k. 1-2, 22, 133-134, 176-184, 204, 211-229 puste
  • Między k. 179 i 180 wydarto nieokreślonś ilość kart zdaje się czystych

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  1
  @
  a pol a lat h ger
 • 130
  0 
   .
  a Capitatio
 • 245
   0
   0
  a Capitatio seu |modus contribuendi secundum capita anno 1645 [rz.] necessitate publica tum ita exposcente practicatus [...] Translatus est ex Germanica in Latinam linguam. Varsaviae mense maio MDCLXI.
 • 250 a kop.
 • 260 c 17 w.
 • 300 a 229 k. c 32x20 cm
 • 340 d Rkps e Pergamin czerwony, 17 w.
 • 500 a Pismo różnych rąk; k. 1-2, 22, 133-134, 176-184, 204, 211-229 puste
 • 500 a Między k. 179 i 180 wydarto nieokreślonś ilość kart zdaje się czystych
 • 520 a Konferencja żołnierska po Chocimiu 1622: "Manifestacia rycerstwa koronnego zconfoederowanego po expeditiey chocimskiey, oblata w grodzie lwowskim niższym, 12.02. 1622, z podpisem Aleksandra Kownickiego jako marszałka" k. 138v "Tegosz woyska instructia do [...] Zygmunta III posłom dana 1622, 08.01" k. 139 a "A. "Akta za panowania Zygmunta III 1619-1622: "Bethlem Gabor dzieła: revolutia węgierska y czeskey początek" k. 185-198 "Copia literarum Transylvaniae principis ad Schender Pasam [Iskander], 04. 11. 1619" k. 185 "List krola Fryderyka palatini Rheni do krola [...] Zygmunta [III], 04. 11. 1619" k. 185 "Copia literarum a status ! Bohemiae, Moraviae et Silesiae ad status [...] Poloniae Regni, 16. 11. 1619" k. 186 "List statu[u]m Ungariae do krola [...] Zygmonta, 30. 11. 1619" k. 187 "Respons [...] Zygmonta statibus [...] Ungariae, [koniec 1619]" k. 188v "List palatini, Regni Hungariae statuum [...] do senatorow polskich 30. 11. 1619" k. 190 "Articule ! induciarum z cesarzem chrzescianskim [Ferdynandem II] y stanami węgierskimi" k. 192 "Forma iuramenti [Czechów na artykuły unji]" k. 192 "Articuli nonnulli in oppressionem ortodoxorum ab haereticis facti" k. 193 "Copia literarum S. Regiae Mtis [Sigismundi III] ad Gabrielem Bethlem" k. 193v "Responsum a Gabriele Bethlem ad hisce ! literas [...]" k. 194v "Copia listu Bethlem Gabora do senatora polskiego, 11.02. 1620" k. 195 "Puncta legationis palatini Transylvaniae oretenus relata" k. 196 "List do JKMci [Zygmunta III] od [...] [Janusza] Zbaraskiego [...], ktorym się skarży na Lisowczyki y insze exorbitancie wylicza, 14.01. 1620" k. 196v
 • 520 a Akta za Władysława IV: Transactia z Szehinem R. P. 1633 "Copia listu [...] [Krzysztofa] Radziwiła hetmana [...] [do Michała Borysowicza Szehina], 24. 12. 1633" k. 198v "Condicie od nas Moskwie podane na tractatach 29 Januarii 1634" k. 199 "Relacja o walce Władysława IV z Szehinem pod Smoleńskiem i o układach, 21.02-24.02. 1634" k. 200 "Condicie z Moskwy [luty 1634 pod Smolenskiem]" k. 201v "List do tribunału piotrkowskiego [...] od [...] arcybiskupa gnieźnienskiego [Jana Wężyka o zwycięstwie nad Szehinem], 16.03. 1634" k. 202v "Rota iuramenti [Szehina i komisarzy wojska moskiewskiego na układ kapitulacyjny z 25.02. 1634]" k. 203 "Sumaryusz zterminowany armaty w Ostrosku Scheinowym y po ostroskach drugich y blokaudach niemieckich z roskazania JKM d. 25 Febr. 1634, z podpisem Mikołaja Gniewosza chorążego lubelskiego" k. 203v Sprawa cła morskiego w Gdańsku "Gedanenses Georgio Ossolinski [...], 06. 10. 1637" k. 26v "Responsum Gedanensibus ab oedem [...] Ossolinski, 07. 10. 1637" k. 26v Diariusz rokowań komisarzy królewskich bpa włocł. Macieja Łubieńskiego, bpy warm. Mikołaja Szyszkowskiego wojewodów malb. Samuela Konarskiego i pom. Pawła Działyńskiego, ekonoma malb. Gerharda Denhofa z posłami Gdańska, Elbląga i Torunia w Tczewie od 15. 10-19. 10. 1638 k. 59-78 "Motivum y fundament postanowienia cełł morskich z seymu dwuniedzielnego [1637 r.]. Postempek zatym JKMsci in executione [około 1638]." k. 141v Inne sprawy "Protestatio w[oiewo]dztwa krakowskiego przeciw commissiey warszawskey, 18.09. 1643" k. 140v "Zaciąg ludzi cudzoziemskich na woynę turecką od krola [...] Władislawa IV" k. 145
 • 520 a Akta za Jana Kazimierza: "Compendium rad [...] Jerzego Ossolińskiego [...] który z [...] Andrzeiem Lesczyńskim miał aemulatią iako z podkanclerzym y collegą [rzecz pisana "w obozie pod Zborowem", a więc w sierpniu 1649, wyjaśnia przyczyna wojny Jana Kazimierza z Turcją i niepomyślną sytuację, obwiniając Ossolińskiego]" k. 143 "Drugie consiliorum [Ossolinskiego] examen,, ok. 1649]" k. 144v "Litterae [...] Joannis Casimiri [ad Leopoldum I] quibus revocationem suadet ab sula sua [...] Francisci dell'Isola, czerwiec, 1661" k. 19 "Literae ab ordinibus Regni Poloniae [ad Leopoldum I], quibus petunt revocationem ab aula Dni dell'Isola, czerwiec 1661" k. 19 "Propositio legatorum electoralium Brandenburgicorum [Joannis ab Hoverbecke et Joannis Ulderici Dobrzynski Joanni Casimiro et statubus Regni oblata ad finem comitiorum 1661]" k. 20 "Apocrypha in commercium Aulae Gallicae cum Polona, [około 1661]" k. 23 "Manifestacia stanów Wielgiego Xięstwa Litewskiego na seymie electionis in vita principis propositae et reiectae [...] 166 l, 18.07" k. 95v "Postanowienie Koła [...] generalnego wojsk JKMci koronnych [...] w Kielcach [...] 6 Februarii 1662 odprawuiącego się, z podpisem Jana Samuela świderskiego" k. 27 "Instructia [...] posłom a woysk JKM y Rzptey [...] Aleksandrowi Polanowskiemu pułkownikowi, [...] Franciszkowi Zaleskiemu porusznikowi, [...] Janowi Bieykowskiemu sędziemu woysk [...], Stephanowi Fastkowskiemu, [...] Stanisławowi Grabowskiemu, [...] Antoniemu Władisławowi Kruczewskiemu towarzystwu z woyska polskiego, z cudzoziemskiego zaś [...] Eliaszowi Łąckiemu oberstler, [...] Andrzeiowi Golinskiemu kapitanowi z koła generalnego w Kielcach odprawionego [luty, 1662]" k. 31 "Instructia od nas woyska W. Xięstwa Lit. polskiego y cudzoziemskiego narodu [...] dana [...] posłom ! od nas do JKMci [...] y całey Rzptey na seym teraznieyszy obranym y wyprawionym [...] 25 Februarii [...] 1662 w Wołkowysku" k. 46v "Instructia [...] posłom na seym od woyska [...] quarcianego polskiego y cudzoziemskiego zaciągu dana [...] Janowi Bokumowi pułkownikowi [...], [...] Franciszkowi Bilinskiemu podkomorzemu płockiemu [...] oberszterowi, [...] Markowi Matczynskiemu miecznikowi podolskiemu chorążemu roty usarskiey [...], [...] Janowi Kłobukowskiemu miecznikowi inowrocławskiemu towarzyszowi roty usarskiey [...] w Cerecy [...] 25 Januarii [...] 1662" k. 54
 • 520 a 41. "Instructia od JKM z seymu [...] Kazimierzowi [...] Czartoryskiemu, kuiawskiemu, Tomaszowi Uieyskiemu kiiowskiemu biskupom, [Malcherowi] Sawickiemu brzescianskiemu, Damianowi Kretkowskiemu rypinskiemu kasztelanom z senatu, z izby zaś poselskiey Janowi Opalinskiemu poznanskiemu, Spitkowi Pstrokońskiemu brzeskiemu-kuiawskiemu podkomorzyn, Władysławowi Lubowieckiemu sędziemu krakowskiemu, podstalemu słonimskiemu do woyska [...] w związku zostaiącego wyprawionym dana w Warszawie [...] 18 marca 1662 roku" k. 78
 • 520 a 42. "Minifestatia [???] woyska W. X. L[itewskiego] na seymie 1662 contra manifestationem woiewodow y powiatów et totius equestris orsinis uczynioną tegosz W X L 1661" k. 82
 • 520 a 43. "[Jan Samuel świderski do wojska z Kielc], 07.03. 1662" k. 82v
 • 520 a 44. Uniwersał Jan Kazimierza przeciw uniwersałowi Jana Sam. świderskiego], marzec 1662 na sejmie" k. 84
 • 520 a 45. "Supplement instructiey [...] posłom woyskowym W. X. L[itewskiego] od woyska [...] dany y przesłany z Kobrynia 15 Marty [...] 1662" k. 84v
 • 520 a 46. "Puncta według instructiey woyska JKM y Rzptey w związku zostaiącego na seym podane y umowione z [...] commissarzami [...] zesłanymi w Kielcach [...] ultima Martii 1662" k. 90
 • 520 a 47. "Declaratia JKM ex senatus consulto na pewne puncta do ukontentowania woyska JKM koronnego [...] commissarzom dana, ok. 1622]" k. 97v
 • 520 a 48. "Restitutia do cci [...] [Hieronima] Radzieiowskiego, 01.05. 1662" k. 175
 • 520 a 49. "Constitutia seimu [...] 1662. Script ad archivum, Restitutionis [...] Hieronima Radzieiowskiego et cassatio paenarum infamiae" k. 175
 • 520 a 50. "Copia listu do p. [Hieronima] Radzieiewskiego [???] od KJM, 21.05., ok. 1662]" k. 99
 • 520 a 51. "Puncta [wyrażające krytykę konstytucji sejmu 1662 w sprawie pretensyj wojska]" k. 99v
 • 520 a 52. Instructio pro conventu generali terrarum Prussiae Thorunii ultima die [...] Maii celebrando [...] Joanni Gembicki episcopo Plocensi legato S. R. Mtis extraordinario Varsaviae die 18 [...] Maii data 1662" k. 100
 • 520 a 53. "Memoriał dany w Kobryniu 1 Maii 1662 do Związku koronnego [wojskowego przez związek rycerstwa litewskiego z podpisem Kazimierza Chwaliboga Żeromskiego jako marszałka]" k. 102
 • 520 a 54. "Zgodna ! woysk JKM koronnych postanowienia tak polskich iako y czudzoziemskich w kole generalnym odprawuiących się w [C]hecinach 26 Maii 1662" k. 103
 • 520 a 55. "In[n]otescentia Gdańszczaninow od [...] comissarzow ad examen portorii od JK Jana Kazimierza wyprawionym!; [komisarze: Stanisław Działyński woj. malb. Bonawentura Madalinski notarjusz skarbu kor. i król., Jan Tański instygator kor., Bartoldus Rautenfels sekretarz kr., Franciszek Bielinski miecznik kor. i podkom. płocki], 16. 11. 1662" k. 135
 • 520 a 56. "Jurament confaederatiey pod panem Ostrzyckim 1665" k. 145v
 • 520 a 57. "Declaratia woyska [...] pod regimentem [...] Stanisława Jana na Jabłonowie Jabłonowskiego wdy ziem ruskich regimentarza [...], 29.05. 1665" k. 145v
 • 520 a 58. "Declaratia woyska [...] pod dyrectią [...] Stanisława Jana [...] Jabłonowskiego [...], 05.06. 1665" k. 146
 • 520 a 59. "Copia listu Ostrzyckiego marszałka konfaederackiego do [...] hetmana w." k. [Stanisława Potockiego] de data 17 Junii 1665" k. 147
 • 520 a 60. "Instructia od woysk [...] koronnych do [...] hetmana wiel. koron. [...] świerskiemu porucznikowi roty pancerney [...] Olizara, [...] Woyciechowi ślaskiemu towarzyszowi roty usarskiej [...] dana w obozie [...] d. 17 Junii 1665" k. 147
 • 520 a 61. "Copia listu od pana Ostrzyckiego [...] do JKMci [...] d. 21 Juni 1665" k. 148
 • 520 a 62. Instructia woysk [...] do JKMci [...] posłom dana [...] Jerzemu Stetkiewiczowi pułkownikowi woysk [...] y [...] Woyciechowi Bielickiemu chorążemu [...] w obozie pod Lachowcami d. 21 Juni 1665" k. 148v
 • 520 a 63. "Respons od JKMci posłom związkowym, [1665]" k. 148
 • 520 a 64. "Copia listu [Jana Kazimierza] do [...] wdy bełskiego [Dymitra Wiśniowieckiego] [...] w obozie pod Kockiem [...] 16 lipca 1665" k. 150
 • 520 a 65. "Copia listu [Jana Kaz.] do [...] wdy krakowskiego [Stan. Potockiego] de data ut supra [16.07. 1665]" k. 150
 • 520 a 66. "Copia listu [Jana Kaz.] do woyska związkowego [...] w obowie pod Łysobykami [...] 6 lipca 1665" k. 150v
 • 520 a 67. "Essentia punctów teraznieyszego związku [...] [1665] - 150v
 • 520 a 68. "Copia assecuratiey woyska in obsequio będącemu danej [przez Jana Kaz.] w obozie pod Łysobykami [...] 15 [...] lipca 1665" k. 151
 • 520 a 69. "Instructia [...] Kobyłeckiemu podczaszemu mielnickiemu rotmistrzowi [...], [...] Karczewskiemu podczaszemu sanockiemu porucznikowi [...], [...] Zagorskiemu chorążemu [...], [...] de Boham ! [Janowi Henrykowi de Alten Bokum] oberszterleitnantowi, regimentarzowi [...] marszałka wielkiego koronnego [Jerzego Lubomirskiego], posłom do woyska in obsequio będącego do JKMci [...] dana [...] d. 13 Julii 1665 [z podpisem Stan. Potockiego]" k. 151
 • 520 a 70. "Respons [...] posłom woyska in obsequio zostawaiącego dany do JKMci w obozie pod Kockim [...] 16 [...] lipca 1665" k. 151v
 • 520 a 71. "Declaratia woysku in obsequio będącemu dana w obozie pod Kockim [przez Jana Kaz.] [...] 16 [...] lipca 1665" k. 152v Po tym akcie u doły zapiska ręką z drugiej poł. XVII w.: To wszytko szerzy vide w xiędze belli civilis z p. Lubomirskim
 • 520 a 72. Praesidiom pruskim ex sanatus consulto alimonia ale niedoszła 1667" k. 137 [oblata z 07. 11. 1667 w grodzie kowalewskim zarządzenia Jana Kaz. z 26. 10. 1667, ustalającego wysokość i rodzaj świadczeń królewszczyzny w Prusach na rzecz rozmieszczonego tam wojska]
 • 520 a 73. "Responsum a Sacrae Maiestate [...] ad memoriale a statibus [...] terrarum Prussiae ex conventu generali Graudensi [...] 28 [...] Decembris 1667" k. 135v D. Varia, głównie dotyczące spraw kościelnych
 • 520 a 74. "Jubileum universale [...] Gregorii [...] Papae XV, 17.03. 1601" k. 208
 • 520 a 75. "Smi [...] Alexandri [...] Papae VII Jubileum universale [...], 02.03. 1661" k. 210
 • 520 a 76. "Proces duchowny po śmierci K. J. M. Zygmunta III w dyaecesiey poznanskiey [zarządzenie bpa Adama Nowodworskiego w sprawie obchodu pogrzebowego z racji zgonu króla], 07.05. 1632" k. 205
 • 520 a 77. "Intimatio visity Baranowskiego arcibiskupa gnieznienskiego, 04. 10. 1613" k. 205
 • 520 a 78. "Taxa Węzykoviana in synodo Warsaviensi [...] 1634. Taxa Lubiensciana in synodo Varsaviensi proxime praeternita" k. 207
 • 520 a Akta Zygmunta III od roku 1619 do 1622 "S[anctiss]imi [...] Alexandri [...] Papae VII Jubileum universale [...] 2 III 1661" k. 210 "Proces duchowny po śmierci K.J.M. Zygmunta III w dyaecesiey poznanskiey" zarządzenie bpa Adama Nowodworskiego w sprawie obchodu pogrzebowego króla k. 205 "Intimatio visity Baranowskiego arcibiskupa gnieźnieńskiego 4 X 1613" k. 205v "Taxa Wężykoviana in synodo Warsaviensi [...] 1634 Taxa Lubiensciana in synodo Varsaviensi proxime praeternita" k. 207 "Decretum contra perfidium Marcum Judaeum Tribunalis Regni Generalis [...] 1636 mense Augusti editum Lublini Legat wojewody kaliskiego Zygmunta Grudzińskiego dla ubogich Oblata w grodzie w Poznaniu 11 I 1638" k. 174 Skarga Wojciecha z Oleksowa Gniewosza bpa kujawskiego przeciw woj. Janowi Szymonowi Szczawińskiemu i innym o zniesławienie, wniesiona do grodu w Warszawie k. 170 "Protestatio JMKGniewosza bpa kujawskiego przeciwko niektórym constitutiom" wniesiona do grodu w Kowalewie 1647 k. 141 "Modus procedendi w sprawie zborowey wilińskiey na seymie anni 1640 [...] sądzoney JMP Bieniewskiemu przez JMP Adama Żydowskiego podany" k. 153 "Druga tegosz P. Żydowskiego informatia do teyże sprawy wileńskiey zborowey służąca" k. 158 "Decret seymowy Władysława IV na zniesienie zboru w Wilnie [...] na seymie ferowany y publikowany [1640]" k. 163 "Judicium o tym seymie, na którym ten decret" k. 163 "Decret seymowy przeciw p. Janoszewi Szlichtynkowi o xięgę Blasphemiae przeciw Troycy Przenayświętszey [...] 1647 [11 V]" k. 163 "Relacya o Obornickim [Piotrze] ob pactum z diabłem, we Gdańsku poimanym, w Piotrkowie ściętym 1647. Punct z pewnego listu 31 XII 1647" k. 164 "Decret przeciwko Obornickiemu trybunału piotrkowskiego 11 III 1648" k. 164v "Wykluczenie Ossowskiego z grona sędziów trybunału piotrkowskiego 1641" k. 165v Trybunał piotrkowski do Władysława IV w sprawie dekretu przeciw Ossowskiemu 1641 k. 166 Andrzej Olszowski bp chełmiński do Tomasz Poniatowskiego proboszcza w Radzynie w sprawie sędziego Jakuba Trzcińskiego 24 V 1664 k. 166v "Mandat Władysława IV na rzecz księdza Marcina Starczewskiego, opata w Trzemesznie, przeciw Jerzemu Niewiarowskiemu 29 X 1646; oblata w grodzie łęczyckim" k. 167 "Skarga księdza Michała Kowalkowskiego, wikariusza kościoła św. Jana w Toruniu, przeciw magistratowi toruńskiemu w szczególności przeciw Janowi Prusowi burgrabiemu, Janowi Strobantowi burmistrzowi-prezydentowi i innym, wniesiona do urzędu i ksiąg kowalewskich" ok. 1639-1646, za rządów bpa Kaspra Działyńskiego k. 168 Paweł Działyński, woj. pomorski, do magistratu Torunia w obronie kościoła katolickiego, ok. 1630-1643 k. 169 "Pozew Jana Kazimierza do Wojciecha Mikołaja Gniewosza, bpa kujawskiego, w sporze o herb i pokrewieństwo tegoż z Ossolińskimi" k. 169 "Commissia thoruńska o kościół św. Jakuba na Nowym Mieście między tymże miastem a wielebnymi Pannami Zakonu św. Benedykta 1662" Komisarze Jan Kos i Stanisław Działyński wojewodowie, Jan Ignacy Bąkowski, podskarbi pruski, Jan Gniński, regent kancelarii kor., Michał Działyński podkomorzy i in. k. 105-132
 • 520 a 79. "Decretum contra perfidum Marcum Judaeum Tribunalis Regni Generalis [...] 1636 mense Augusti editum Lublini" k. 174
 • 520 a 80. Legat wojewody kaliskiego Zygmunta Grudzińskiego dla ubogich. Oblata w grodzie w Poznaniu 11.01. 1638" k. [???]
 • 520 a 81. Skarga Wojciecha z Oleksowa Gniewosza bpa kujawskiego przeciw wojewodzie Janowi Szymonowi Szczawińskiemu i innym o zniesławienie, wniesiona do grodu w Warszawie 19. 11. 1650" k. 170
 • 520 a 82. Protestatio JMX Gniewosza biskupa kuiawskiego przeciwko niektorym constitutiom 1647 [wniesiona do grodu w Kowalewie 1647]" k. 141
 • 520 a 83. "Modus procedendi w sprawie zborowey wilinskey na seymie anni 1640 [...] sądzoney JMP Bieniewskiemu przes JMP Adama Żydowskiego podany" k. 153
 • 520 a 84. "Druga tegosz P. Żydowskiego informatia do teyże sprawy wilenskiey zborowey służąca" k. 158
 • 520 a 85. "Decret seymowy Władysława IV na zniesienie zboru w Wilnie [...] na seymie ferowany y publikowany, [1640]" k. 163
 • 520 a 86. "Judicium o tym seymie, na ktorym ten decret" k. 163
 • 520 a 87. "Decret seymowy przeciw p. Janoszewi Szlichtynkowi o xięgę blasphemiae przeciw Troycy Przenayswiętszey [...] 1647 [11.05]" k. 163
 • 520 a 88. "Relacya o Obornickim [Piotrze] ob pactum z deiabłem [???] we Gdańsku poimanym w Piotrkowie ściętym 1647. Punct z pewnego listu, 31. 12. 1647" k. 164
 • 520 a 89. "Decret przeciwko Obornickiemu trybunału piotrkowskiego, 11.03. 1648" k. 164v
 • 520 a 90. "Wykluczenie Ossowskiego z grona sędziów trybunału piotrkowskiego, 1641" k. 165v
 • 520 a 91. Trybunał piotrkowski do Władysława IV w sprawie dekretu przeciw Ossowskiemu], 1641" k. 166
 • 520 a 92. [Andrzej Olszowski bp chełminski do Tomasza Poniatowskiego proboszcza w Radzynie w sprawie sędziego Jakuba Trzcinskiego], 24.05. 1664" k. 166v
 • 520 a 93. "Mandat Władysława IV na rzecz ks. Marcina Starczewskiego opata w Trzemiesznie przeciw Jerzemu Niewiarowskiemu, 29. 10. 1646" k. 167 Oblata w grodzie łęczyckim z 1646
 • 520 a 94. "Skarga ks. Michała Kowalkowskiego wikarjusza kościoła św. Jana w Toruniu przeciw magistratowi toruńskiemu w szczególności przeciw Janowi Prusowi burgrabiemu, Janowi Skrobantowi burmistrzowi - prezydentowi i innym, wniesiona do urzędu i ksiąg kowalskich, ok. 1639-1646 za rządów bpa Kaspra Działyńskiego" k. 168
 • 520 a 95. "Paweł Działyński wojew. pom. do magistratu Torunia w obronie kościoła katolickiego, ok. 1630-1643" k. 169
 • 520 a 96. "Pozew Jana Kazimierza do Wojciecha Mikołaja Gniewosza bpa kuj. w sporze o herb i pokrewieństwo tegoż z Ossolinskimi" k. 169
 • 520 a 97. "Commissia thorunska o kościół ś. Jakuba na Nowym Mieście miedzy tymże miastem a wielebnymi Pannami Zakonu ś. Benedykta, 1662 [Komisarze Jan Kos i Stanisław Działyński wojewodowie, Jan Ignacy Bąkowski podskarbi pruski, Jan Gniński regent kancelarji kor., podkomorzy Michał Działyński i inni]
 • 530 d Mf 1190
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK II, 218 w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 610
   2
  9
  a Jezuici y 17 w.
 • 610
   2
   .
  a Kolegium Jezuitów Grudziądz
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1661 Warszawa
 • 610
   2
   .
  a Sejmik grudziądzki 17 w.
 • 610
   2
   .
  a Sejmik malborski 17 w.
 • 610
   2
   .
  a Sejmik proszowicki 1656
 • 610
   2
   .
  a Sejmik pruski Toruń generalny 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Listy polsko-łacińskie y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Korespondencja dyplomatyczna y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Mowy sejmowe y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Sejm y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Sejmiki y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Poezja okolicznościowa y 17 w.
 • 653 a Instrukcje sejmikowe 17 w.
 • 700
  0
  9
  a Jan Kazimierz c (król Polski ; d 1609-1672)
 • 700
  0
  9
  a Władysław b IV Waza c (król Polski ; d 1595-1648)
 • 700
  0
  9
  a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 740 a Akta za panowania Zygmunta III 1619-1622
 • 740 a List krola Fryderyka palatini Rheni do krola Zygmunta III 1619
 • 740 a List statuum Ungariae do krola Zygmonta 1619
 • 740 a Respons Zygmonta statibus Ungariae, koniec 1619
 • 740 a List palatini, Regni Hungariae statuum do senatorow polskich 1619
 • 740 a Articule ! induciarum z cesarzem chrzesciańskim Ferdynandem II y stanami węgierskimi
 • 740 a Forma iuramenti Czechów na artykuły unji
 • 740 a Articuli nonnulli in oppressionem ortodoxorum ab haereticis facti
 • 740 a Copia literarum Sigismundi III ad Gabrielem Bethlem
 • 740 a Responsum a Gabriele Bethlem ad hisce ! literas
 • 740 a Copia listu Bethlem Gabora do senatora polskiego 1620
 • 740 a Puncta legationis palatini Transylvaniae oretenus relata
 • 740 a List do Zygmunta III od Janusza Zbaraskiego , ktorym się skarży na Lisowczyki y insze exorbitancie wylicza 1620
 • 740 a Konferencja żołnierska po Chocimiu 1622
 • 740 a Manifestacia rycerstwa koronnego zconfoederowanego po expeditiey chocimskiey 1622
 • 740 a Tegosz woyska |instructia do Zygmunta III posłom dana 1622
 • 740 a Akta za Władysława IV Transactia z Szehinem R. P. 1633
 • 740 a Copia listu Krzysztofa Radziwiła hetmana do Michała Borysowicza Szehina 1633
 • 740 a Condicie od nas Moskwie podane na tractatach 29 Januarii 1634
 • 740 a Relacja o walce Władysława IV z Szehinem pod Smoleńskiem i o układach 1634
 • 740 a Condicie z Moskwy luty 1634 pod Smolenskiem
 • 740 a List do tribunału piotrkowskiego od arcybiskupa gnieźnienskiego Jana Wężyka o zwycięstwie nad Szehinem 1634
 • 740 a Rota iuramenti Szehina i komisarzy wojska moskiewskiego na układ kapitulacyjny 1634
 • 740 a Sumaryusz zterminowany armaty w Ostrosku Scheinowym y po ostroskach drugich y blokaudach niemieckich z roskazania JKM 1634
 • 740 a Sprawa cła morskiego w Gdańsku Gedanenses Georgio Ossolinski 1637
 • 740 a Diariusz rokowań komisarzy królewskich Macieja Łubieńskiego, Mikołaja Szyszkowskiego, Samuela Konarskiego, Pawła Działyńskiego, Gerharda Denhofa z posłami Gdańska, Elbląga i Torunia w Tczewie 1638
 • 740 a Motivum y fundament postanowienia cełł morskich z seymu dwuniedzielnego 1637. |Postempek zatym JKMsci in executione ok. 1638.
 • 740 a Protestatio woiewodztwa krakowskiego przeciw commissiey warszawskey 1643
 • 740 a Zaciąg ludzi cudzoziemskich na woynę turecką od krola Władislawa IV
 • 740 a Akta za Jana Kazimierza
 • 740 a Compendium rad Jerzego Ossolińskiego który z Andrzeiem Lesczyńskim miał aemulatią iako z podkanclerzym y collegą 1649
 • 740 a Litterae Joannis Casimiri ad Leopoldum I quibus revocationem suadet ab sula sua Francisci dell'Isola 1661
 • 740 a Literae ab ordinibus Regni Poloniae ad Leopoldum I, quibus petunt revocationem ab aula Dni dell'Isola 1661
 • 740 a Propositio legatorum electoralium Brandenburgicorum Joannis ab Hoverbecke et Joannis Ulderici Dobrzynski Joanni Casimiro et statubus Regni oblata ad finem comitiorum 1661
 • 740 a Apocrypha in commercium Aulae Gallicae cum Polona ok. 1661
 • 740 a Manifestacia stanów Wielgiego Xięstwa Litewskiego na seymie electionis in vita principis propositae et reiectae 1661
 • 740 a Postanowienie Koła generalnego wojsk JKMci koronnych w Kielcach odprawuiącego się 1662
 • 740 a Instructia Aleksandrowi Polanowskiemu Franciszkowi Zaleskiemu Janowi Bieykowskiemu towarzystwu z woyska polskiego, z cudzoziemskiego zaś Eliaszowi Łąckiemu Andrzeiowi Golinskiemu kapitanowi z koła generalnego w Kielcach odprawionego 1662
 • 740 a Instructia od nas woyska W. Xięstwa Lit. polskiego y cudzoziemskiego narodu dana posłom ! od nas do JKMci y całey Rzptey na seym teraznieyszy obranym y wyprawionym 1662 w Wołkowysku
 • 740 a Instructia posłom na seym od woyska quarcianego polskiego y cudzoziemskiego zaciągu dana Janowi Bokumowi Franciszkowi Bilinskiemu Markowi Matczynskiemu , Janowi Kłobukowskiemu w Cerecy 1662
 • 740 a Apocrypha in commercium Aulae Gallicae cum Polona
 • 740 a Instructia od JKM z seymu Kazimierzowi Czartoryskiemu, Janowi Opalinskiemu i in. do woyska dana w Warszawie 1662 roku
 • 740 a Minifestatia? woyska W. X. L na seymie 1662 contra manifestationem woiewodow y powiatów et totius equestris orsinis uczynioną tegosz W X L 1661
 • 740 a Uniwersał Jana Kazimierza przeciw uniwersałowi Jana Świderskiego 1662
 • 740 a Supplement instructiey posłom woyskowym W. X. L od woyska dany y przesłany z Kobrynia 1662
 • 740 a Puncta według instructiey woyska JKM w związku zostaiącego na seym podane y umowione z commissarzami w Kielcach 1662
 • 740 a Declaratia JKM ex senatus consulto na pewne puncta do ukontentowania woyska JKM koronnego commissarzom dana ok. 1622
 • 740 a Restitutia do cci Hieronima Radzieiowskiego 1662
 • 740 a Constitutia seimu 1662. Script ad archivum, Restitutionis Hieronima Radzieiowskiego et cassatio paenarum infamiae
 • 740 a Copia listu do Hieronima Radzieiewskiego? od KJM ok. 1662
 • 740 a Puncta krytykujące konstytucję sejmu 1662 dot. pretensyj wojska
 • 740 a Instructio pro conventu generali terrarum Prussiae Thorunii Joanni Gembicki episcopo Plocensi extraordinario Varsaviae 1662
 • 740 a Memoriał dany w Kobryniu 1 Maii 1662 do Związku koronnego wojskowego przez związek rycerstwa litewskiego
 • 740 a Zgodna ! woysk JKM koronnych postanowienia w kole generalnym odprawuiących się w Checinach 1662
 • 740 a Innotescentia Gdańszczaninow od comissarzow ad examen portorii od Jana Kazimierza wyprawionym! 1662
 • 740 a Jurament confaederatiey pod panem Ostrzyckim 1665
 • 740 a Declaratia woyska pod regimentem Stanisława Jana na Jabłonowie Jabłonowskiego wdy ziem ruskich 1665
 • 740 a Declaratia woyska pod dyrectią Stanisława Jabłonowskiego 1665
 • 740 a Copia listu Ostrzyckiego marszałka konfaederackiego do hetmana w. k. Stanisława Potockiego 1665
 • 740 a Instructia od woysk koronnych do Stanisława Potockiego hetmana w. k. 1665
 • 740 a List Adama Ostrzyckiego do Jana Kazimierza 1665
 • 740 a Instructia woysk do JKMci posłom dana Jerzemu Stetkiewiczowi y Woyciechowi Bielickiemu w obozie pod Lachowcami 1665
 • 740 a Respons od JKMci posłom związkowym, 1665
 • 740 a Copia listu Jana Kazimierza do wdy bełskiego Dymitra Wiśniowieckiego w obozie pod Kockiem 1665
 • 740 a List Jana Kazimierza do Stanisława Potockiego wdy krak. 1665
 • 740 a List Jana Kazimierza do woyska związkowego w obozie pod Łysobykami 1665
 • 740 a Essentia punctów teraznieyszego związku 1665
 • 740 a Copia assecuratiey woyska in obsequio będącemu danej przez Jana Kaz. w obozie pod Łysobykami 1665
 • 740 a Instructia Kobyłeckiemu podczaszemu mielnickiemu i in. posłom do woyska in obsequio będącego do JKMci dana 1665
 • 740 a Respons posłom woyska in obsequio zostawaiącego dany do JKMci w obozie pod Kockim 1665
 • 740 a Declaratia woysku in obsequio będącemu dana w obozie pod Kockim przez Jana Kaz. 1665
 • 740 a Praesidiom pruskim ex sanatus consulto alimonia ale niedoszła 1667
 • 740 a Responsum a Sacrae Maiestate ad memoriale a statibus terrarum Prussiae ex conventu generali Graudensi 1667
 • 740 a Varia, głównie dotyczące spraw kościelnych
 • 740 a Jubileum universale Gregorii Papae XV 1601
 • 740 a Smi Alexandri Papae VII Jubileum universale 1661
 • 740 a Proces duchowny po śmierci Zygmunta III w dyaecesiey poznańskiey 1632
 • 740 a Intimatio visity Baranowskiego arcibiskupa gnieznienskiego 1613
 • 740 a Taxa Węzykoviana in synodo Warsaviensi 1634. |Taxa Lubiensciana in synodo Varsaviensi proxime praeternita
 • 740 a Apocrypha in commercium Aulae Gallicae cum Polona
 • 740 a Akta Zygmunta III od roku 1619 do 1622
 • 740 a Sanctissimi Alexandri Papae VII Jubileum universale 1661
 • 740 a Proces duchowny po śmierci Zygmunta III w dyaecesiey poznańskiey |zarządzenie bpa Adama Nowodworskiego w sprawie obchodu pogrzebowego króla
 • 740 a Intimatio visity Baranowskiego arcibiskupa gnieźnieńskiego 1613
 • 740 a Taxa Wężykoviana in synodo Warsaviensi 1634 |Taxa Lubiensciana in synodo Varsaviensi proxime praeternita
 • 740 a Decretum contra perfidium Marcum Judaeum Tribunalis Regni Generalis 1636 mense Augusti editum Lublini |Legat wojewody kaliskiego Zygmunta Grudzińskiego dla ubogich Oblata w grodzie w Poznaniu 1638
 • 740 a Skarga Wojciecha z Oleksowa Gniewosza bpa kujawskiego przeciw Janowi Szymonowi Szczawińskiemu i in. o zniesławienie
 • 740 a Protestatio Gniewosza bpa kujawskiego przeciwko niektórym constitutiom wniesiona do grodu w Kowalewie 1647
 • 740 a Modus procedendi w sprawie zborowey wilińskiey na seymie anni 1640 sądzoney Bieniewskiemu przez Adama Żydowskiego podany
 • 740 a Druga tegosz P. Żydowskiego |informatia do teyże sprawy wileńskiey zborowey służąca
 • 740 a Decret seymowy Władysława IV na zniesienie zboru w Wilnie na seymie ferowany y publikowany 1640
 • 740 a Judicium o tym seymie, na którym ten decret
 • 740 a Decret seymowy przeciw Janoszewi Szlichtynkowi o xięgę Blasphemiae przeciw Troycy Przenayświętszey 1647
 • 740 a Relacya o Obornickim Piotrze ob pactum z diabłem, we Gdańsku poimanym, w Piotrkowie ściętym 1647. 1647
 • 740 a Decret przeciwko Obornickiemu trybunału piotrkowskiego 11 III 1648
 • 740 a Wykluczenie Ossowskiego z grona sędziów trybunału piotrkowskiego 1641
 • 740 a Trybunał piotrkowski do Władysława IV w sprawie dekretu przeciw Ossowskiemu 1641
 • 740 a Andrzej Olszowski bp chełmiński do Tomasz Poniatowskiego proboszcza w Radzynie w sprawie sędziego Jakuba Trzcińskiego 1664
 • 740 a Mandat Władysława IV na rzecz księdza Marcina Starczewskiego, opata w Trzemesznie, przeciw Jerzemu Niewiarowskiemu 1646
 • 740 a Skarga księdza Michała Kowalkowskiego, wikariusza kościoła św. Jana w Toruniu, przeciw magistratowi toruńskiemu w szczególności przeciw Janowi Prusowi burgrabiemu, Janowi Strobantowi burmistrzowi-prezydentowi i innym, wniesiona do urzędu i ksiąg kowalewskich ok. 1639-1646, za rządów bpa Kaspra Działyńskiego
 • 740 a Paweł Działyński wda pomorski, do magistratu Torunia w obronie kościoła katolickiego, ok. 1630-1643
 • 740 a Pozew Jana Kazimierza do Wojciecha Mikołaja Gniewosza, bpa kujawskiego, w sporze o herb i pokrewieństwo tegoż z Ossolińskimi
 • 740 a Commissia thoruńska o kościół św. Jakuba na Nowym Mieście między tymże miastem a wielebnymi Pannami Zakonu św. Benedykta 1662
 • 740 a Apocrypha in commercium Aulae Gallicae cum Polona
 • 740 a Decretum contra perfidum Marcum Judaeum Tribunalis Regni Generalis 1636 mense Augusti editum Lublini
 • 740 a Legat wojewody kaliskiego Zygmunta Grudzińskiego dla ubogich. |Oblata w grodzie w Poznaniu 11.01. 1638
 • 740 a Skarga Wojciecha z Oleksowa Gniewosza bpa kujawskiego przeciw wdzie Janowi Szymonowi Szczawińskiemu i innym o zniesławienie, wniesiona do grodu w Warszawie 1650
 • 740 a Protestatio Gniewosza biskupa kuiawskiego przeciwko niektorym constitutiom 1647 wniesiona do grodu w Kowalewie 1647
 • 740 a Modus procedendi w sprawie zborowey wilinskey na seymie anni 1640 sądzoney Bieniewskiemu przes Adama Żydowskiego podany
 • 740 a Druga tegosz Żydowskiego informatia do teyże sprawy wilenskiey zborowey służąca
 • 740 a Decret seymowy Władysława IV na zniesienie zboru w Wilnie na seymie ferowany y publikowany, 1640
 • 740 a Judicium o tym seymie, na ktorym ten decret 1640
 • 740 a Decret seymowy przeciw Janoszewi Szlichtynkowi o xięgę blasphemiae przeciw Troycy Przenayswiętszey 1647
 • 740 a Relacya o Obornickim Piotrze ob pactum z deiabłem ? we Gdańsku poimanym w Piotrkowie ściętym 1647. Punct z pewnego listu, 31. 12. 1647
 • 740 a Decret przeciwko Obornickiemu trybunału piotrkowskiego 1648
 • 740 a Wykluczenie Ossowskiego z grona sędziów trybunału piotrkowskiego, 1641
 • 740 a Trybunał piotrkowski do Władysława IV w sprawie dekretu przeciw Ossowskiemu, 1641
 • 740 a Andrzej Olszowski bp chełminski do Tomasza Poniatowskiego proboszcza w Radzynie w sprawie sędziego Jakuba Trzcinskiego 1664
 • 740 a Mandat Władysława IV na rzecz ks. Marcina Starczewskiego opata w Trzemiesznie przeciw Jerzemu Niewiarowskiemu 1646
 • 740 a Oblata w grodzie łęczyckim z 1646
 • 740 a Skarga ks. Michała Kowalkowskiego wikarjusza kościoła św. Jana w Toruniu przeciw Janowi Prusowi burgrabiemu, Janowi Skrobantowi burmistrzowi - prezydentowi i innym, wniesiona do urzędu i ksiąg kowalskich, ok. 1639-1646 za rządów bpa Kaspra Działyńskiego
 • 740 a Paweł Działyński wojew. pom. do magistratu Torunia w obronie kościoła katolickiego, ok. 1630-1643
 • 740 a Pozew Jana Kazimierza do Wojciecha Mikołaja Gniewosza bpa kuj. w sporze o herb i pokrewieństwo tegoż z Ossolinskimi
 • 740 a Commissia thorunska o kościół ś. Jakuba na Nowym Mieście miedzy tymże miastem a wielebnymi Pannami Zakonu ś. Benedykta, 1662
 • 852 j BK 00348
 • 999 d 2017-07-03

Indeksy