[Akta za Jana Sobieskiego, 1678-1691].

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00387
 • Kopie: Mf 859
 • Tytuł: [Akta za Jana Sobieskiego, 1678-1691].
 • Miejsce i czas powstania: 18-19 w.
 • Opis fizyczny: 188 k. 23x18 cm i mn.
 • Oprawa: półskórek 19-20 w.
 • Język: Łac., pol., franc., włoski
 • Zawartość:
  • Relacja posła do kniaziów ruskich Horoziewicza dla króla 1674 k. 1-1v
  • Uniwersał króla Jana III Sobieskiego z 1674 r. k. 2-2v
  • Listy Leopolda I cesarza SRI do: Gniński Jan podkanclerzy kor. 08.02.1685 k. 156-156v. - Jan III Sobieski król Polski zob. Listy do Jana III Sobieskiego. - Karol XI król Szwecji 1674 k. 3-4. - Pac Michał Kazimierz wda wileński k. 24-24v. - Tarło Karol podkanclerzy kor. 22-24.12.1692 (2) k. 170-171v. - NN 1683-1694 (5) k. 7-7v, 25-26, 48-48v, 135-135v, 175-175v.
  • Listy Jana III Sobieskiego króla Polski do: [Druszkiewicz Stanisław Zygmunt] klan lubaczowski 13.10.1683 k. 113-113v. - [Fryderyk Wilhelm] elektor brandenburski 27.10.1683 k. 122-122v. - [Giustiniano Marcantonio] doża Wenecji k. 153-154v. - [Innocenty XI] papież 1683 (2) k. 124v, 153-154v. - Karol hr. Habsburg[?] k. 73-73v. - Leopold I cesarz SRI 30.07-06.11.1683 (4) k. 53-53v, 123v-124, 130-130v, 154v. - Ludwik XIV król Francji 13.09.1683 k. 77. - Maria Kazimiera królowa Polski 13.09.1683 (3) k. 67-69v, 70-71v, 65-66v. - [Michał I Apafy?] ks. siedmiogrodzki k. 95v. - [Potocki Jędrzej] klan krakowski 12.10.1683 k. 112-112v. - [Safi I] szach perski 27.10-10.11.1683 (2) k. 121-121v, 131-131v. - [Sapieha Kazimierz Jan Paweł] wda wileński 17.09-10.11.1683 (4) k. 88-89v, 96-96v, 105-105v, 129. - Stefan XI hospodar mołdawski k. 59-59v. - Tarło Karol podkanclerzy kor. 04.12.1690-24.10.1695 (7) k. 166-169v, 172-173v, 176-176v. - Zofia Romanowa caryca Rosji (3) 10.10-10.11.1683 k. 108-109, 119-119v, 132-132v. - hetmani W. Ks. Litewskiego k. 44-44v. - wenecjanie 28.10.1683 k. 126-126v. - NN kardynał protektor 28.10.1683 k. 125. - NN ks. brytyjski 13.09.1683 k. 72-72v. - NN nuncjusz apostolski 13.10.1683 k. 114-114v. - NN Bracław 28.01.1675 k. 5-5v. - NN [Safi II szach perski?] 13.09.1683 k. 76-76v.
  • Listy do Jana III Sobieskiego króla Polski od: Alderano kard. 23.12.1684 k. 155. - Aleksander VIII papież Rzym 27.09.1683 k. 91. - Eleonora cesarzowa SRI 27.03.1684 k. 146-146v. - Fryderyk Hohenzollern elektor brandenburski (późniejszy król Prus) 30.08.1694 k. 174-174v. - [Fryderyk Wilhelm] elektor brandenburski 21.10.1683-14.06.1687 (2) k. 117-117v, 162-162v. - Innocenty XI papież 1678 k. 27-27v. - Jan Jerzy elektor bawarski k. 93-94v. - [Karol V] ks. Lotaryngii 07.08-28.09.1683 (2) k. 56-56v, 92-92v. - Krystyna królowa Szwecji 23.10.1683 k. 118-118v. - Leopold I cesarz SRI 1683-1684 (17) k. 6-6v, 41-41v, 42-42v, 58-58v, 60-60v, 62, "post liberatam a Turcis Viennam" 78-78v, 136-141v, 145-145v, 147-152v. - Maria Anna królowa Hiszpanii 25.11.1683 k. 133-133v. - [Michał I Apafy?] ks. siedmiogrodzki k. 95. - Ordo Imperii Ratisbonae congregatorum 1689 k. 164-165v. - Schimanski Jerzy Theo 18.03.1684 (2) k. 142-144v. - Thököly Imre ks. węgierski 13.10.1683 k. 116-116v. - Żerowski Jan Krzysztof 08.08.1683 (2) k. 43, 57-57v. - NN komendant strygoński 27.10.1683 k. 120.
  • "Relacya od szczęsliwej Elekcyjej aż do koronacyej przez dwie campagnie gestorum Najjasniejszego Króla Jmsci Jana III [...] uczyniona na Sejmie coronationis od Jmci pana Gnińskiego wojewody chełmińskiego" k. 8-19v
  • "Uniwersał Jerzego Chmielnickiego" 1677 k. 20-21v
  • "Relacya aktu odprawionego w Żółkwi Krola Jmci Jana III" k. 22-23v
  • "Ad Legationem JKM D[omi]ni Nuncii Apostolici Responsum [...] D[omi]ni Stephani Wydżga Supremi Regni Cancelarii" k. 28-28v
  • "Wyjątek z Dyaryusza Sejmu 15 Grudnia 1678 zaczętego, a 4 Kwietnia 1679 skończonego" k. 29-33v
  • "Komput Wojsk JKMCi i Rzplitej Polskiego i Cudzoziemskiego zaciągu [...] na Seymie anni 1683 uczyniony i postanowiony" k. 34-39v
  • List Innocentego XI do senatorów Rzeczypospolitej 27.02.1683 k. 40-40v
  • "Kopia Listu JP marszałka Nadwornego [Hieronima Augustyna] Lubomirskiego de datha 20 Julii [...] z obozu pod Wiedniem Anno 1683" k. 45-46v
  • "Copia Litterarum Seren[issi]mi Ducis Lotharingiae d[ie] 21 Julii ex castris Caesareis ad portas Danubias. 1683" k. 47-47v
  • "Relacye potrzeby z Turkami i Węgrami pod Preszburgiem 28 Juli 1683" k. 49-52v
  • "Kopia listu Jpana Grochowskiego" z obozu pod Preszburgiem 01.08.1683 k. 54-54v
  • "Kopia listu do J P Lubomirskiego marszałka Nadwornego" 06.08.1683 k. 55-55v
  • "List Lubomirskiego do [Mikołaja Hieronima] Sieniawskiego" k. 61-61v
  • "Salutatio Serenissimi Poloniae Regis Ol[o]mucium praesentis[?] dicta a Reverendo Patre Rectore Ol[o]muciensi [Emmanuel de Boye]" 01.09.1683 k. 63-63v
  • "Doniesienia z Krakowa" (relacja o wyprawie Jana III Sobieskiego) 09.1683 k. 64-64v
  • "Copia Listu K. JeM do Krolowej JeMci pisanego z Namiotow Wezyrskich [...]" 13.09.1683 k. 65-66v
  • "Copia literarum ad Cosmum Tertium Magnum Ducem Hetruriae" 13.09.1683 k. 74-74v
  • "Copia literarum ad Seren[issi]mum Principem Carolem Emanuelem" 13.09.1683 k. 75
  • "Z Tek Naruszewicza. Urywek oblężenia Wiednia" sierpień-wrzesień 1683 k. 79-83v
  • "Relacya Poselska do Różnych Dworów" 1683 k. 84-86v
  • "Cantatum in Italia" (pieśn pochwalna Sobieskiego, przeróbka "Te Deum") k. 87-87v
  • "Kopia listu Jm. X. Podkanclerzego koronnego (Jan Gniński) do kanclerza Moskiewskiego" k. 90-90v
  • "Pióro Orła Polskiego Wiedeńską i Ostrzygońską opisujące expedycyą" (poezja okolicznościowa) k. 97-100v
  • "Excelsi Domini Nostri Supremi Vessirii ad [...] Principem Hungariae Emericum Thokolium Literarum interpretio" k. 101-101v
  • "Kopia listu o expedycyjej KJmci pod Strigonium" k. 102-104v
  • "Copia literarum ad Summum Pontificem [Innocentium XI]" ca 10.10.1683 k. 106-106v
  • "Copia Literarum ad Sacram Caesaream Majestatem [Leopoldum I]" ca 10.10.1683 k. 107
  • Listy [Jana Gnińskiego] podkanclerzego kor. do: Mauro-Cordato? Aleksander k. 110-110v. - [Proski Samuel?] po bitwie pod Parkanami 1683 k. 111-111v. - NN kanclerz moskiewski k. 90-90v. - NN kard. protektor 10.11.1683 k. 128-128v.
  • List do hetmana wielkiego litewskiego [Kazimierza Jana Sapiehy] 13.10.1683 k. 115
  • "Copia literarum ab Eminentessimo Cardinali ad [Franciscum] Bonvisium Cardinalem" 06.11.1683 k. 127-127v
  • "Puncta quae ad rectituendam internam in Hungaria pacem S. R. Mtas [...] ad compellationem eo nomine augustissimae Mtis censet observanda" k. 130v
  • "Kopia listu do Cesarza Jmci: Kredens na Jmc pana marszałka Nadw[ornego]" 1683 k. 134
  • "Relacya wjazdu do Fontainebleau Jmc pana kanclerza W[ielkiego] koronnego (Jana Wielopolskiego) Posła Wielkiego Extraordynaryjnego J. K. M. do Króla Jmci Francuskiego 1685 17 [Octo]bris" k. 157-161v
  • List papieża Innocentego XI do Józefa Bogusława Słuszki 08.11.1687 k. 163-163v
  • "Mowa JW [Antoniego Tadeusza] Przezdzieckiego dziękująca za konferowane Podkanclerstwo Litt[ewsk]ie" 1764 k. 177-180v
  • "Wypis z listu Xa de Neuville Jezuity Francuza sławnego Kaznodziej[!] dnia 3 Września" [dopisane na marg. oł. 1773 k. 180v-181v
  • "Response d'un seigner a l'obligation qu'il s'interesse touchant un vacançe" k. 181v
  • Luźne notatki z 19 w. [dop. oł. na marg. "po Kongr. Wied." k. 185-187
  • Zapiski z 1764, 1773 i z okresu po 1815 nie są kopiami z 19 w.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Korespondencja dyplomatyczna 17 w.
  • Polityka międzynarodowa 17 w.
  • Listy 17 w.
  • Mowy 17 w.
  • Bitwa 1683 r. pod Wiedniem
  • Austria 17w.
  • Czechy 17 w.
  • Francja 17 w.
  • Włochy 17 w.
 • Uwagi:
  • k. 160 ucięta w połowie. Rękopis jest dziewiętnastowiecznym odpisem z różnych źródeł (m. in. "Tek Naruszewicza"). K. 177-188v. nie należały pierwotnie do rękopisu i zostały dołożone zapewne do niego w trakcie przeoprawiania egzemplarza.
  • Pismo kilku rąk.
  • K. czyste: 4v, 26v, 43v, 62v, 77v, 91v, 107v, 109v, 129v, 134v, 155v, 182-184v, 187v-188v
 • Opracowania: Olszewski Henryk, Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej [w:] "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 8 (1963) s. 172

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  1
  @
  a pol a lat a fre a ita
 • 130
  0
   .
  a Miscellanea 17 w.
 • 245
   0
   0
  a [Akta za Jana Sobieskiego, 1678-1691].
 • 246
   3
   3
  a Odpisy akt staropolskich i korespondencji dyplomatycznej z czasów Jana Sobieskiego
 • 250 a kop. 19 w.
 • 260 c 18-19 w.
 • 300 a 188 k. c 23x18 cm i mn.
 • 340 d Rkps e półskórek 19-20 w.
 • 400 a Kosma III Medyceusz zob. Cosimo III de Medici
 • 400 a Cordato Alessandro Mauro- zob. Mauro-Cordato Alessandro
 • 400 a Ottoboni Pietro Vito zob. Aleksander VIII papież
 • 500 a k. 160 ucięta w połowie. Rękopis jest dziewiętnastowiecznym odpisem z różnych źródeł (m. in. "Tek Naruszewicza"). K. 177-188v. nie należały pierwotnie do rękopisu i zostały dołożone zapewne do niego w trakcie przeoprawiania egzemplarza.
 • 500 a Pismo kilku rąk.
 • 500 a K. czyste: 4v, 26v, 43v, 62v, 77v, 91v, 107v, 109v, 129v, 134v, 155v, 182-184v, 187v-188v
 • 520 a Relacja posła do kniaziów ruskich Horoziewicza dla króla 1674 k. 1-1v
 • 520 a Uniwersał króla Jana III Sobieskiego z 1674 r. k. 2-2v
 • 520 a Listy Leopolda I cesarza SRI do: Gniński Jan podkanclerzy kor. 08.02.1685 k. 156-156v. - Jan III Sobieski król Polski zob. Listy do Jana III Sobieskiego. - Karol XI król Szwecji 1674 k. 3-4. - Pac Michał Kazimierz wda wileński k. 24-24v. - Tarło Karol podkanclerzy kor. 22-24.12.1692 (2) k. 170-171v. - NN 1683-1694 (5) k. 7-7v, 25-26, 48-48v, 135-135v, 175-175v.
 • 520 a Listy Jana III Sobieskiego króla Polski do: [Druszkiewicz Stanisław Zygmunt] klan lubaczowski 13.10.1683 k. 113-113v. - [Fryderyk Wilhelm] elektor brandenburski 27.10.1683 k. 122-122v. - [Giustiniano Marcantonio] doża Wenecji k. 153-154v. - [Innocenty XI] papież 1683 (2) k. 124v, 153-154v. - Karol hr. Habsburg[?] k. 73-73v. - Leopold I cesarz SRI 30.07-06.11.1683 (4) k. 53-53v, 123v-124, 130-130v, 154v. - Ludwik XIV król Francji 13.09.1683 k. 77. - Maria Kazimiera królowa Polski 13.09.1683 (3) k. 67-69v, 70-71v, 65-66v. - [Michał I Apafy?] ks. siedmiogrodzki k. 95v. - [Potocki Jędrzej] klan krakowski 12.10.1683 k. 112-112v. - [Safi I] szach perski 27.10-10.11.1683 (2) k. 121-121v, 131-131v. - [Sapieha Kazimierz Jan Paweł] wda wileński 17.09-10.11.1683 (4) k. 88-89v, 96-96v, 105-105v, 129. - Stefan XI hospodar mołdawski k. 59-59v. - Tarło Karol podkanclerzy kor. 04.12.1690-24.10.1695 (7) k. 166-169v, 172-173v, 176-176v. - Zofia Romanowa caryca Rosji (3) 10.10-10.11.1683 k. 108-109, 119-119v, 132-132v. - hetmani W. Ks. Litewskiego k. 44-44v. - wenecjanie 28.10.1683 k. 126-126v. - NN kardynał protektor 28.10.1683 k. 125. - NN ks. brytyjski 13.09.1683 k. 72-72v. - NN nuncjusz apostolski 13.10.1683 k. 114-114v. - NN Bracław 28.01.1675 k. 5-5v. - NN [Safi II szach perski?] 13.09.1683 k. 76-76v.
 • 520 a Listy do Jana III Sobieskiego króla Polski od: Alderano kard. 23.12.1684 k. 155. - Aleksander VIII papież Rzym 27.09.1683 k. 91. - Eleonora cesarzowa SRI 27.03.1684 k. 146-146v. - Fryderyk Hohenzollern elektor brandenburski (późniejszy król Prus) 30.08.1694 k. 174-174v. - [Fryderyk Wilhelm] elektor brandenburski 21.10.1683-14.06.1687 (2) k. 117-117v, 162-162v. - Innocenty XI papież 1678 k. 27-27v. - Jan Jerzy elektor bawarski k. 93-94v. - [Karol V] ks. Lotaryngii 07.08-28.09.1683 (2) k. 56-56v, 92-92v. - Krystyna królowa Szwecji 23.10.1683 k. 118-118v. - Leopold I cesarz SRI 1683-1684 (17) k. 6-6v, 41-41v, 42-42v, 58-58v, 60-60v, 62, "post liberatam a Turcis Viennam" 78-78v, 136-141v, 145-145v, 147-152v. - Maria Anna królowa Hiszpanii 25.11.1683 k. 133-133v. - [Michał I Apafy?] ks. siedmiogrodzki k. 95. - Ordo Imperii Ratisbonae congregatorum 1689 k. 164-165v. - Schimanski Jerzy Theo 18.03.1684 (2) k. 142-144v. - Thököly Imre ks. węgierski 13.10.1683 k. 116-116v. - Żerowski Jan Krzysztof 08.08.1683 (2) k. 43, 57-57v. - NN komendant strygoński 27.10.1683 k. 120.
 • 520 a "Relacya od szczęsliwej Elekcyjej aż do koronacyej przez dwie campagnie gestorum Najjasniejszego Króla Jmsci Jana III [...] uczyniona na Sejmie coronationis od Jmci pana Gnińskiego wojewody chełmińskiego" k. 8-19v
 • 520 a "Uniwersał Jerzego Chmielnickiego" 1677 k. 20-21v
 • 520 a "Relacya aktu odprawionego w Żółkwi Krola Jmci Jana III" k. 22-23v
 • 520 a "Ad Legationem JKM D[omi]ni Nuncii Apostolici Responsum [...] D[omi]ni Stephani Wydżga Supremi Regni Cancelarii" k. 28-28v
 • 520 a "Wyjątek z Dyaryusza Sejmu 15 Grudnia 1678 zaczętego, a 4 Kwietnia 1679 skończonego" k. 29-33v
 • 520 a "Komput Wojsk JKMCi i Rzplitej Polskiego i Cudzoziemskiego zaciągu [...] na Seymie anni 1683 uczyniony i postanowiony" k. 34-39v
 • 520 a List Innocentego XI do senatorów Rzeczypospolitej 27.02.1683 k. 40-40v
 • 520 a "Kopia Listu JP marszałka Nadwornego [Hieronima Augustyna] Lubomirskiego de datha 20 Julii [...] z obozu pod Wiedniem Anno 1683" k. 45-46v
 • 520 a "Copia Litterarum Seren[issi]mi Ducis Lotharingiae d[ie] 21 Julii ex castris Caesareis ad portas Danubias. 1683" k. 47-47v
 • 520 a "Relacye potrzeby z Turkami i Węgrami pod Preszburgiem 28 Juli 1683" k. 49-52v
 • 520 a "Kopia listu Jpana Grochowskiego" z obozu pod Preszburgiem 01.08.1683 k. 54-54v
 • 520 a "Kopia listu do J P Lubomirskiego marszałka Nadwornego" 06.08.1683 k. 55-55v
 • 520 a "List Lubomirskiego do [Mikołaja Hieronima] Sieniawskiego" k. 61-61v
 • 520 a "Salutatio Serenissimi Poloniae Regis Ol[o]mucium praesentis[?] dicta a Reverendo Patre Rectore Ol[o]muciensi [Emmanuel de Boye]" 01.09.1683 k. 63-63v
 • 520 a "Doniesienia z Krakowa" (relacja o wyprawie Jana III Sobieskiego) 09.1683 k. 64-64v
 • 520 a "Copia Listu K. JeM do Krolowej JeMci pisanego z Namiotow Wezyrskich [...]" 13.09.1683 k. 65-66v
 • 520 a "Copia literarum ad Cosmum Tertium Magnum Ducem Hetruriae" 13.09.1683 k. 74-74v
 • 520 a "Copia literarum ad Seren[issi]mum Principem Carolem Emanuelem" 13.09.1683 k. 75
 • 520 a "Z Tek Naruszewicza. Urywek oblężenia Wiednia" sierpień-wrzesień 1683 k. 79-83v
 • 520 a "Relacya Poselska do Różnych Dworów" 1683 k. 84-86v
 • 520 a "Cantatum in Italia" (pieśn pochwalna Sobieskiego, przeróbka "Te Deum") k. 87-87v
 • 520 a "Kopia listu Jm. X. Podkanclerzego koronnego (Jan Gniński) do kanclerza Moskiewskiego" k. 90-90v
 • 520 a "Pióro Orła Polskiego Wiedeńską i Ostrzygońską opisujące expedycyą" (poezja okolicznościowa) k. 97-100v
 • 520 a "Excelsi Domini Nostri Supremi Vessirii ad [...] Principem Hungariae Emericum Thokolium Literarum interpretio" k. 101-101v
 • 520 a "Kopia listu o expedycyjej KJmci pod Strigonium" k. 102-104v
 • 520 a "Copia literarum ad Summum Pontificem [Innocentium XI]" ca 10.10.1683 k. 106-106v
 • 520 a "Copia Literarum ad Sacram Caesaream Majestatem [Leopoldum I]" ca 10.10.1683 k. 107
 • 520 a Listy [Jana Gnińskiego] podkanclerzego kor. do: Mauro-Cordato? Aleksander k. 110-110v. - [Proski Samuel?] po bitwie pod Parkanami 1683 k. 111-111v. - NN kanclerz moskiewski k. 90-90v. - NN kard. protektor 10.11.1683 k. 128-128v.
 • 520 a List do hetmana wielkiego litewskiego [Kazimierza Jana Sapiehy] 13.10.1683 k. 115
 • 520 a "Copia literarum ab Eminentessimo Cardinali ad [Franciscum] Bonvisium Cardinalem" 06.11.1683 k. 127-127v
 • 520 a "Puncta quae ad rectituendam internam in Hungaria pacem S. R. Mtas [...] ad compellationem eo nomine augustissimae Mtis censet observanda" k. 130v
 • 520 a "Kopia listu do Cesarza Jmci: Kredens na Jmc pana marszałka Nadw[ornego]" 1683 k. 134
 • 520 a "Relacya wjazdu do Fontainebleau Jmc pana kanclerza W[ielkiego] koronnego (Jana Wielopolskiego) Posła Wielkiego Extraordynaryjnego J. K. M. do Króla Jmci Francuskiego 1685 17 [Octo]bris" k. 157-161v
 • 520 a List papieża Innocentego XI do Józefa Bogusława Słuszki 08.11.1687 k. 163-163v
 • 520 a "Mowa JW [Antoniego Tadeusza] Przezdzieckiego dziękująca za konferowane Podkanclerstwo Litt[ewsk]ie" 1764 k. 177-180v
 • 520 a "Wypis z listu Xa de Neuville Jezuity Francuza sławnego Kaznodziej[!] dnia 3 Września" [dopisane na marg. oł. 1773 k. 180v-181v
 • 520 a "Response d'un seigner a l'obligation qu'il s'interesse touchant un vacançe" k. 181v
 • 520 a Luźne notatki z 19 w. [dop. oł. na marg. "po Kongr. Wied." k. 185-187
 • 520 a Zapiski z 1764, 1773 i z okresu po 1815 nie są kopiami z 19 w.
 • 530 d Mf 859
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol., franc., włoski
 • 581 a Olszewski Henryk, Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej [w:] "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 8 (1963) s. 172
 • 650
   .
   9
  a Korespondencja dyplomatyczna y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Polityka międzynarodowa y 17 w.
 • 650
  .
   9
  a Listy y 17 w.
 • 650
  .
   9
  a Mowy y 17 w.
 • 650
  .
   9
  a Bitwa 1683 r. pod Wiedniem
 • 651
   .
   9
  a Austria y 17w.
 • 651
   .
   9
  a Czechy y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Francja y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Włochy y 17 w.
 • 700
   0
   2
  a Aleksander b VIII c (papież ; d 1610-1691)
 • 700
   1
   2
  a Boye Emmanuel de c rektor Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu d (1639-1700)
 • 700
   1
   2
  a Chmielnicki Jerzy c hetman kozacki d (1641-1685)
 • 700
   1
  2
  a Cibo, Alderano c kard. d (1613-1700)
 • 700
   1
   2
  a Druszkiewicz, Stanisław Zygmunt c klan chełmski d (1621-1690)
 • 700
   0
   2
  a Eleonora c (cesarzowa rzymsko-niemiecka ; d 1655-1720)
 • 700
   0
   2
  a Fryderyk Wilhelm c (elektor brandenburski ; d 1620-1688)
 • 700
   1
   2
  a Giustiniano Marcantonio c doża Wenecji
 • 700
  1 
   2
  a Gniński Jan c wda chełmiński podkanclerzy kor. d (?-1685)
 • 700
   1
   2
  a Horoziewicz c poseł do kniaźiów ruskich
 • 700
   0
   2
  a Innocenty b XI c (papież ; d 1611-1689)
 • 700
   0
   2
  a Jan b III Sobieski c (król Polski ; d 1629-1696)
 • 700
   0
   2
  a Karol b XI c (król Szwecji ; d 1655-1697)
 • 700
   0
   2
  a Karol Lotaryński c (książę Lotaryngii ; d 1712-1780)
 • 700
   0
   2
  a Krystyna c (królowa Szwecji ; d 1626-1689)
 • 700
   0
   2
  a Leopold b I c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1640-1705)
 • 700
   1
   2
  a Lubomirski Hieronim Augustyn c klan krakowski hetman w. kor. d (ca 1647-1706)
 • 700
   0
   2
  a Ludwik b XIV c (król Francji ; d 1638-1715)
 • 700
   0
   2
  a Maria Anna von Pfalz-Neuburg c (królowa Hiszpanii ; d 1667-1740)
 • 700
   0
   2
  a Maria Kazimiera c (królowa Polski ; d 1641-1716)
 • 700
   0
   2
  a Michał b I Apafy c ks. Siedmiogrodu d (1632-1690)
 • 700
   1
   2
  a Pac Michał Kazimierz c wda wil. hetman w. lit. d (1624-1682)
 • 700
   1
   2
  a Potocki Andrzej c klan krakowski hetman polny kor. d (?-1691)
 • 700
   1
   2
  a Przezdziecki Antoni Tadeusz c podkanclerzy lit. d (1718-1772)
 • 700
   1
   2
  a Sapieha Kazimierz Jan Paweł c wda wil. hetman w. lit. d (ca 1642-1720)
 • 700
   1
   2
  a Sieniawski Mikołaj Hieronim c wda wołyński hetman polny kor. d (1645-1683) 1645-1683
 • 700
   1
   2
  a Słuszka Józef Bogusław c klan wileński hetman polny lit. d (1652-1701)
 • 700
   1
   2
  a Tarło Karol c wda lubelski kanclerz w. kor. d (?-1702)
 • 700
   1
   2
  a Wielopolski Jan c kanclerz w. kor. d (?-1688)
 • 700
   1
   2
  a Wydżga Jan Stefan c kanclerz w. kor. prymas d (ca 1610-1685)
 • 700
   0
   2
  a Zofia Aleksiejewna Romanowa c regentka Rosji siostra carów Iwana V i Piotra I d (1657-1704)
 • 740 a Listy Leopolda I cesarza SRI
 • 740 a Listy Jana III Sobieskiego króla Polski
 • 740 a Listy do Jana III Sobieskiego króla Polski
 • 740 a Relacya od szczęsliwej Elekcyjej aż do koronacyej przez dwie campagnie gestorum [...] Jana III [...] uczyniona na Sejmie coronationis od [...] Gnińskiego wojewody chełmińskiego
 • 740 a Uniwersał Chmielnickiego Jerzego 1677
 • 740 a Relacya aktu odprawionego w Żółkwi Jana III
 • 740 a Ad Legationem JKM Domini Nuncii Apostolici Responsum Stephani Wydżga Supremi Regni Cancelarii
 • 740 a Wyjątek z Dyaryusza Sejmu 15 Grudnia 1678 zaczętego, a 4 Kwietnia 1679 skończonego
 • 740 a Komput Wojsk JKMCi i Rzplitej Polskiego i Cudzoziemskiego zaciągu [...] na Seymie anni 1683 uczyniony i postanowiony
 • 740 a List Innocentego XI papieża do senatorów Rzeczypospolitej 1683
 • 740 a List Lubomirskiego Hieronima Augustyna marszałka nadwornego z obozu pod Wiedniem 1683
 • 740 a Litterae Ducis Lotharingiae die 21 Julii ex castris Caesareis ad portas Danubias 1683
 • 740 a Relacye potrzeby z Turkami i Węgrami pod Preszburgiem 1683
 • 740 a List Grochowskiego z obozu pod Preszburgiem 1683
 • 740 a List do Lubomirskiego marszałka nadwornego 1683
 • 740 a List Lubomirskiego do Sieniawskiego Mikołaja Hieronima hetmana polnego kor.
 • 740 a Salutatio Serenissimi Poloniae Regis Olomucium praesentis? dicta a Reverendo Patre Rectore Olomuciensi Emmanuel de Boye 1683
 • 740 a Doniesienia z Krakowa |relacja o wyprawie Jana III Sobieskiego 1683
 • 740 a Literae ad Cosmum Tertium Magnum Ducem Hetruriae 1683
 • 740 a Literae ad Serenissimum Principem Carolem Emanuelem 1683
 • 740 a Z Tek Naruszewicza |Urywek oblężenia Wiednia 1683
 • 740 a Relacya Poselska do Różnych Dworów 1683
 • 740 a Cantatum in Italia |pieśn ku czci Jana III Sobieskiego
 • 740 a Pióro Orła Polskiego Wiedeńską i Ostrzygońską opisujące expedycyą
 • 740 a Excelsi Domini Nostri Supremi Vessirii ad [...] Principem Hungariae Emericum Thokolium Literarum interpretio
 • 740 a List o expedycyjej KJmci pod Strigonium
 • 740 a Literae ad Innocentium XI
 • 740 a Literae ad Leopoldum I
 • 740 a Listy Gnińskiego Jana podkanclerzego kor. do
 • 740 a List NN do Sapiehy Kazimierza Jana hetmana w. lit. 1683
 • 740 a Literae ab Eminentessimo Cardinali ad Franciscum Bonvisium Cardinalem
 • 740 a Puncta quae ad rectituendam internam in Hungaria pacem S. R. Mtas [...] ad compellationem eo nomine augustissimae Mtis censet observanda
 • 740 a List NN do Leopolda I cesarza |Kredens na pana marszałka nadwornego
 • 740 a Relacya wjazdu do Fontainebleau Jana Wielopolskiego kanclerza wielkiego koronnego do Króla Jmci Francuskiego Ludwika XIV 1685
 • 740 a List papieża Innocentego XI do Józefa Bogusława Słuszki 08.11.1687 k. 163-163v
 • 740 a Mowa Przezdzieckiego Antoniego Tadeusza dziękująca za konferowane Podkanclerstwo Littewskie
 • 740 a Wypis z listu Xa de Neuville Jezuity Francuza sławnego Kaznodziej[!]
 • 740 a Response d'un seigner a l'obligation qu'il s'interesse touchant un vacançe
 • 852 j BK 00387
 • 999 d 2017-08-09

Indeksy