Akta do historii Stanisława Leszczyńskiego 1704-1707.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00410
 • Kopie: Mf 644
 • Tytuł: Akta do historii Stanisława Leszczyńskiego 1704-1707.
 • Miejsce i czas powstania: 1719 ca
 • Opis fizyczny: 127 k. 32x19,5 cm
 • Oprawa: skóra, 18 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • Instrukcje do Stanisława Leszczyńskiego króla Polski od nast. województw: brzeskie, kujawskie i inowrocławskie (3) dana posłom: Pawłowi Morawskiemu staroście gniewkowskiemu i Janowi Głębockiemu staroście brzeskiemu 20.03.1705 k. 35v-37; Maciejowi Gębickiemu staroście nakielskiemu i Antoniemu Zakrzewskiemu podczaszemu brzeskiemu 07.01.1705 k. 38v-39v oraz Suplement k. 39v-41v; Maciejowi Gębickiemu staroście nakielskiemu, Jakubowi Wysockiemu podstolemu gostyńskiemu na sejmiku radziejowskim 03.06.1705 k. 21-22v. - gostyńska ziemia dana posłom Sewerynowi Sulimie Kamińskiemu podstolemu czernichowskiemu i Marcinowi Stępowskiemu, Gąbin 27.03.1705 k. 34v-35. - krakowskie dana posłom Władysławowi Jordanowi podczaszemu krakowskiemu i Stefanowi Wielogłowskiemu cześnikowi rawskiemu) 25.05.1705 k. 33v-34v. - łęczyckie (dana posłom Stefanowi Skrzyńskiemu miecznikowi łęczyckiemu, Markowi Bardzińskiemu pisarzowi grodzkiemu przedeckiemu[?]) k. 7-10. - nowogrodzkie (dana posłom Gedeonowi Michałowi Radzimińskiemu Frąckiewiczowi chorążemu lit. Michałowi Tyzenhauzowi wojewodzicowi nowogrodzkiemu, Piotrowi Wołkowi i in. k. 51-53v. - płockie (2) dana posłom: Adamowi Żółtowskiemu pisarzowi bobrownickiemu i Stefanowi Żórawskiemu 20.03.1705 k. 37-37v; Wojciechowi Iłowskiemu chorążemu płockiemu i Stanisławowi Lasockiemu 30.03.1705 k. 43-43v. - poznańskie i kaliskie (5) dana posłom: Janowi Gembickiemu kasztelanicowi płockiemu i Andrzejowi Potockiemu kasztelanicowi rogozińskiemu 3.12.1704 k. 2-3; Janowi Gembickiemu kasztelanicowi płockiemu i Aleksandrowi Gorzeńskiemu na sejmik średzki 09.03.1705 k. 3-4; Adamowi Koźmińskiemu miecznikowi kaliskiemu i Franciszkowi Mielżyńskiemu kasztelanicowi śremskiemu na sejmik średzki 15.12.1704 k. 4v-6; Stanisławowi Kożuchowskiemu cześnikowi wieluńskimu i Michałowi Dobrzyńskiemu [04.05].1705 k. 13-13v; Piotrowi Koźmińskiemu podsędkowi ziemskiemu wschowskiemu, Stefanowi Urbanowskiemu podwojewodzie poznańskiemu 27.09.1708 k. 57-58. - pruskie dana posłom Wojciechowi Olbrychtowi Kawęczyńskiemu podkomorzemu chełmińskiemu, Melchiorowi Czapskiemu kasztelanicowi chełmińskiemu i Marcinowi Chełstowskiemu miecznikowi dobrzyńskiemu 16.01.1705 k. 26-27v. - sandomierskie dana posłom Michałowi Ankwiczowi chorążemu nowogrodzkiemu, Aleksandrowi Gołuchowskiemu komornikowi granicznemu wiślickiemu, Stanisławowi Borkowi kasztelanicowi radomskiemu, Kazimierzowi Bogatkowi staroście kisłackiemu, Franciszkowi Tułkowskiemu stolnikowi bielskiemu na sejmiku w Opatowie 26.06.1705 k. 6-7. - sieradzkie dana posłom Wacławowi Myszkowskiemu cześnikowi ciechanowskiemu i Kazimierzowi Mączyńskiemu starościcowi klanowskiemu 26.11.1704 k. 37v-38v. - wieluńska ziemia dana posłom Stanisławowi Wężykowi cześnikowi nowogrodzkiemu i Kazimierzowi Siewierskiemu 26.01.1705 k. 24-24v; Janowi Lasockiemu sędziemu ziemskiemu i Jakubowi Milewskiemu 26.02.1705 k. 25-26.
  • "Respons JKM [...] na instrukcyą wdztwa łęczyckiego [...] Walentemu Mieloszewskiemu czesnikowi łęczyckiemu y Michałowi Słuckiemu posłom tegosz wdztwa dany [...]" 26.09.1705 k. 12-12v
  • "Respons JKM [...] na instrukcyą ziemie czerskiej [...] Piotrowi Boglewskiemu stolnikowi, Szczęsnemu Boskiemu cześnikowi ziemie czerskiej, Antoniemu Radzimskiemu podczaszemu ciechanowskiemu y Kazimierzowi Cieszkowskiemu miecznikowi nurskiemu [...]" wrzesień 1705 k. 12v-13
  • "Respons JKMci [...] na instrukcyą woiewodztwa łęczyckiego [...] Walentemu Miłoszewskiemu cześnikowi łęczyckiemu, Franciszkowi Walewskiemu kasztelanicowi brzeskiemu y Michałowi Słuckiemu posłom tegosz woiewodztwa dany [...]" 30.10.1705 k. 27v-28v
  • "Copia responsu na list [... Piotra Ernesta] Kczewskiego wdy malborskiego od [...] wdy łęczyckiego [Jerzego Hipolita Towiańskiego] die 24 Martij 1703" k. 28v-31
  • "Respons na instrukcyą woiewodztwa nowogrodzkiego z seymiku w Nowogrodzie ex limitatione y za uniwersałem JKMci odprawionego [...] Gedeonowi Michałowi [...] Radziminskiemu Frąckiewiczowi chorążemu WXL [...], Michałowi Tyzenhauzowi wojewodzicowi nowogrodzkiemu [...], Piotrowi Wołkowi stolnikowi wdztwa nowogrodzkiego [i in.] [...]" 16.03.1706 k. 45-47
  • "Respons JKM [...] na instrukcyą powiatu lidzkiego [...] Władysławowi Narbutowi podkomorzemu y Stefanowi Kaminskiemu oboźnemu [...]" 04.03.1706 k. 47v
  • "Respons na instrukcyą powiatu słonimskiego z seymiku limitationis [...] Janowi Floryanowi Bulhakowi stolnikowi y Stanisławowi Pienickiemu pisarzowi grodzkiemu urzędnikom słonimskim [...]" 18.03.1706 k. 48-48v
  • "Respons na instrukcyę powiatu wołkowyskiego [...] Piotrowi Głuszyńskiemu chorążycowi wołkowyskiemu y Jerzemu Bielawskiemu koniuszemu wołkowyskiemu [...]" 18.03.1706 k. 48v-49
  • "Reskrypt na instrukcyą [...] Chwalibogowi od [...] Oświecimskiego y zatorskiego xięstw [...]" 28.06.1705 k. 55v-56v
  • "Respons [...] na instrukcyą ziemie dobrzyńskiey [...] Jakubowi Zboienskiemu staroście lipieńskiemu y Mikołaiowi Romockiemu [...]" 27.09.1708 k. 58-59
  • "Respons od JKMci [...] na instrukcyą poznanskiego y kaliskiego woiewodztw [...] Piotrowi z Iwanowic Kozminskiemu podsędkowi ziemi wschowskiey, Stefanowi Urbanowskiemu podwoiewodzemu poznanskiemu [...]" 1708 k. 59-60v
  • "List xcia kardynała prymasa [Michała Radziejowskiego] do senatorow z Warszawy d. 20 Januarij 1703" k. 10-10v
  • "Copia literarum [...] cardinalis ad s[um]mum pontificem" k. 10v-12
  • "Inst[r]uctio cancellariae regni notariis pro extradendis comitialibus Majoris Poloniae conventus particulares" k. 14-21
  • List Karola XII króla Szwecji do Stanisława Leszczyńskiego króla Polski 8/18.07.1705 k. 23-23v
  • "Praenobiles ac spectabiles domini amici plurimum observandi" k. 23v List NN do papieża? k. 25
  • "Copia literarum comitis [Caroli] Piper ad [...] palatinum Masoviae [...] ad Thorunium" 02.09.1703 k. 31-33v
  • List NN do Klemensa XI papieża 29.12.1705 k. 41v-42v
  • "Grody Wielkiego Xięstwa Litt." k. 44-44v
  • Uniwersały Stanisława Leszczyńskiego króla Polski 1706 (4) k. 49v-50v, 54v-55v, 61-61v
  • Manifest Stanisława Leszczyńskiego króla Polski do woj. ruskiego k. 53v-54
  • "List do woiewodztw" k. 56v
  • "List do wielebnego biskupa wilenskiego" k. 60v-61
  • "Kopia listu [...] senatorow do xcia [...] prymasa [Stanisława Szembeka] de data d. 27 Januarij 1709" k. 61v-62
  • "Kopia responsu [...] primasa [Stanisława Szembeka] w Ołomoncu d. 14 Februarij anno 1709" k. 62-63
  • "Kopia listu [...] hetmana wielkiego WXLitt [Grzegorza Ogińskiego] do wdztwa wołłynskiego de data 28 Martij anno 1709 [...]" k. 63-63v
  • "Kopia rescriptu do wdztwa wołyńskiego od [...] hetmana wielkiego WXLitt [Grzegorza Ogińskiego] de data [...] 9 Aprilis 1709" k. 63v-64
  • "Mowa krola [...] Jana Trzeciego przy dokonczeniu senatus consilii miana 2 Martij 1695 w Warszawie" k. 64-66v
  • "Do [...] hetmanow koron." 15.08.1709 k. 67
  • Uniwersały Augusta II króla Polski 04.09.1709 (3) k. 67-67v, 76-77, 92v-93
  • List Aleksandra Strzałkowskiego do króla Polski k. 67v-68
  • "Glossa ad actum Opatovien. 31 Junij albo reskrypt cum manifestatione ratione tantarum inconvenientiarum w scripcie laudow" k. 68-72
  • Uniwersał Adama Mikołaja Sieniawskiego hetmana w. kor. 12.06.1708 k. 72v
  • "Mowa [...] wdy chełminskiego [Tomasza Działyńskiego] do krola [...] miana w Toruniu [...] 1709" k. 72v-77
  • "Votum [...] [Feliksa Aleksandra Lipskiego] woiewody kaliskiego d. 26 Maii 1700 w Warszawie miana in senatum consilio" k. 77-77v
  • "Instructia JKMci [Jana III] [...] na seymik warszawskiey ziemie przedseymowey seymu grodzinskiego walnego [...] dana w kancellaryi koronney [...]" 03.10.1692 k. 77v-80v
  • "Wiazd [...] posła naszego do Constantinopola mense Aprili" k. 80v-82v
  • "Instrukcya JKM [...] na seymik przedseymowy seymu walnego [...] warszawskiego na dzień 30 miesiąca maia determinowanego posłowi JKMci dana w kancellaryi d. 17 miesiąca marca Roku Pańskiego 1701" k. 82v-85v
  • "De benedictione et coronatione regis" k. 85v-89v
  • Listy Stanisława Leszczyńskiego króla Polski do Klemensa XI papieża 29.11.1706 (2) k. 89v-91
  • "Mowa [...] woiewody ruskiego [Jana Stanisława Jabłonowskiego] do krolewiczow [...] Jakuba y Konstantyna z powinszowaniem wyscia ich do krola [...] Stanisława y senatu ex senatus consilio Leysnicensi wyprawionego 22 Octobris Anno Domini 1706 w Tepeszwałd odprawiona" k. 91-92v
  • Augustus II, "In nomine sacro S. Trinitatis" 24.09.1706 kor. k. 93-97v
  • Uniwersał Stanisława Szembeka prymasa k. 97v
  • "Sławna światu legacya swiętey pamięci [...] [Rafała] Leszczyńskiego woiewody łęczyckiego [...] do Stambułu w roku 1699 szczęsliwie odprawiona a teraz publicznie życzliwym piarem w roku 1709 wyrażona" k. 98-98v
  • "Wiazd pod znakiem oboznego wozy rozne dworskich kompanii" k. 98v-103
  • "Wiazd do Stambułu [...] pana posła" k. 103-112
  • "Krotka kombinacya rzek miast miasteczek wsiow [...] posłowi kazdemu do Turek na trakcie przypadaiących" k. 112-112v
  • "Komedya Paryska" k. 113-116v
  • "Dyariusz aktu weselnego nayiasnieyszego Fryderyka Augusta krolewicza polskiego y xcia saskiego z [...] Maryą Józefą arcyksiężniczką rakuską w pałacu cesarskim Faworyt nazwanym w Wiedniu d. 20 Augusti 1719" k. 117-123v
  • "Copia listu od pewnego senatora do swego przyiaciela po powrocie z Drezna pisany roku 1729" k. 124
  • "Respons ziemianina na list senatorski z reflexyami" k. 124v-127v
  • List Stanislawa Leszczyńskiego króla Polski do NN (fragment) k. 128
  • "Tytuły szwedzkie" (fragment) k. 131
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • August III (król Polski ; 1696-1763)
  • Maria Józefa (królowa Polski ; 1699-1757)
  • Senatus consilium 1695
  • Listy 18 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 18 w.
  • Polityka międzynarodowa 18 w.
  • Mowy 18 w.
  • Miscellanea 18 w.
  • Sylwa 18 w.
  • Wojna 1700-1721 r. północna
  • Dyplomacja 18 w.
  • Małżeństwo 18 w.
  • Ślub i wesele 18 w.
  • Szwecja 18 w.
  • Turcja 18 w.
  • Wielkopolska 18 w.
 • Uwagi: Pismo kilku rąk.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  1
  @
  a pol a lat
 • 130
   0
   .
  a Akta
 • 245
   0
   0
  a Akta do historii Stanisława Leszczyńskiego 1704-1707.
 • 250 a kop.
 • 260 c 1719 ca
 • 300 a 127 k. c 32x19,5 cm
 • 340 d Rkps e skóra, 18 w.
 • 500 a Pismo kilku rąk.
 • 520 a Instrukcje do Stanisława Leszczyńskiego króla Polski od nast. województw: brzeskie, kujawskie i inowrocławskie (3) dana posłom: Pawłowi Morawskiemu staroście gniewkowskiemu i Janowi Głębockiemu staroście brzeskiemu 20.03.1705 k. 35v-37; Maciejowi Gębickiemu staroście nakielskiemu i Antoniemu Zakrzewskiemu podczaszemu brzeskiemu 07.01.1705 k. 38v-39v oraz Suplement k. 39v-41v; Maciejowi Gębickiemu staroście nakielskiemu, Jakubowi Wysockiemu podstolemu gostyńskiemu na sejmiku radziejowskim 03.06.1705 k. 21-22v. - gostyńska ziemia dana posłom Sewerynowi Sulimie Kamińskiemu podstolemu czernichowskiemu i Marcinowi Stępowskiemu, Gąbin 27.03.1705 k. 34v-35. - krakowskie dana posłom Władysławowi Jordanowi podczaszemu krakowskiemu i Stefanowi Wielogłowskiemu cześnikowi rawskiemu) 25.05.1705 k. 33v-34v. - łęczyckie (dana posłom Stefanowi Skrzyńskiemu miecznikowi łęczyckiemu, Markowi Bardzińskiemu pisarzowi grodzkiemu przedeckiemu[?]) k. 7-10. - nowogrodzkie (dana posłom Gedeonowi Michałowi Radzimińskiemu Frąckiewiczowi chorążemu lit. Michałowi Tyzenhauzowi wojewodzicowi nowogrodzkiemu, Piotrowi Wołkowi i in. k. 51-53v. - płockie (2) dana posłom: Adamowi Żółtowskiemu pisarzowi bobrownickiemu i Stefanowi Żórawskiemu 20.03.1705 k. 37-37v; Wojciechowi Iłowskiemu chorążemu płockiemu i Stanisławowi Lasockiemu 30.03.1705 k. 43-43v. - poznańskie i kaliskie (5) dana posłom: Janowi Gembickiemu kasztelanicowi płockiemu i Andrzejowi Potockiemu kasztelanicowi rogozińskiemu 3.12.1704 k. 2-3; Janowi Gembickiemu kasztelanicowi płockiemu i Aleksandrowi Gorzeńskiemu na sejmik średzki 09.03.1705 k. 3-4; Adamowi Koźmińskiemu miecznikowi kaliskiemu i Franciszkowi Mielżyńskiemu kasztelanicowi śremskiemu na sejmik średzki 15.12.1704 k. 4v-6; Stanisławowi Kożuchowskiemu cześnikowi wieluńskimu i Michałowi Dobrzyńskiemu [04.05].1705 k. 13-13v; Piotrowi Koźmińskiemu podsędkowi ziemskiemu wschowskiemu, Stefanowi Urbanowskiemu podwojewodzie poznańskiemu 27.09.1708 k. 57-58. - pruskie dana posłom Wojciechowi Olbrychtowi Kawęczyńskiemu podkomorzemu chełmińskiemu, Melchiorowi Czapskiemu kasztelanicowi chełmińskiemu i Marcinowi Chełstowskiemu miecznikowi dobrzyńskiemu 16.01.1705 k. 26-27v. - sandomierskie dana posłom Michałowi Ankwiczowi chorążemu nowogrodzkiemu, Aleksandrowi Gołuchowskiemu komornikowi granicznemu wiślickiemu, Stanisławowi Borkowi kasztelanicowi radomskiemu, Kazimierzowi Bogatkowi staroście kisłackiemu, Franciszkowi Tułkowskiemu stolnikowi bielskiemu na sejmiku w Opatowie 26.06.1705 k. 6-7. - sieradzkie dana posłom Wacławowi Myszkowskiemu cześnikowi ciechanowskiemu i Kazimierzowi Mączyńskiemu starościcowi klanowskiemu 26.11.1704 k. 37v-38v. - wieluńska ziemia dana posłom Stanisławowi Wężykowi cześnikowi nowogrodzkiemu i Kazimierzowi Siewierskiemu 26.01.1705 k. 24-24v; Janowi Lasockiemu sędziemu ziemskiemu i Jakubowi Milewskiemu 26.02.1705 k. 25-26.
 • 520 a "Respons JKM [...] na instrukcyą wdztwa łęczyckiego [...] Walentemu Mieloszewskiemu czesnikowi łęczyckiemu y Michałowi Słuckiemu posłom tegosz wdztwa dany [...]" 26.09.1705 k. 12-12v
 • 520 a "Respons JKM [...] na instrukcyą ziemie czerskiej [...] Piotrowi Boglewskiemu stolnikowi, Szczęsnemu Boskiemu cześnikowi ziemie czerskiej, Antoniemu Radzimskiemu podczaszemu ciechanowskiemu y Kazimierzowi Cieszkowskiemu miecznikowi nurskiemu [...]" wrzesień 1705 k. 12v-13
 • 520 a "Respons JKMci [...] na instrukcyą woiewodztwa łęczyckiego [...] Walentemu Miłoszewskiemu cześnikowi łęczyckiemu, Franciszkowi Walewskiemu kasztelanicowi brzeskiemu y Michałowi Słuckiemu posłom tegosz woiewodztwa dany [...]" 30.10.1705 k. 27v-28v
 • 520 a "Copia responsu na list [... Piotra Ernesta] Kczewskiego wdy malborskiego od [...] wdy łęczyckiego [Jerzego Hipolita Towiańskiego] die 24 Martij 1703" k. 28v-31
 • 520 a "Respons na instrukcyą woiewodztwa nowogrodzkiego z seymiku w Nowogrodzie ex limitatione y za uniwersałem JKMci odprawionego [...] Gedeonowi Michałowi [...] Radziminskiemu Frąckiewiczowi chorążemu WXL [...], Michałowi Tyzenhauzowi wojewodzicowi nowogrodzkiemu [...], Piotrowi Wołkowi stolnikowi wdztwa nowogrodzkiego [i in.] [...]" 16.03.1706 k. 45-47
 • 520 a "Respons JKM [...] na instrukcyą powiatu lidzkiego [...] Władysławowi Narbutowi podkomorzemu y Stefanowi Kaminskiemu oboźnemu [...]" 04.03.1706 k. 47v
 • 520 a "Respons na instrukcyą powiatu słonimskiego z seymiku limitationis [...] Janowi Floryanowi Bulhakowi stolnikowi y Stanisławowi Pienickiemu pisarzowi grodzkiemu urzędnikom słonimskim [...]" 18.03.1706 k. 48-48v
 • 520 a "Respons na instrukcyę powiatu wołkowyskiego [...] Piotrowi Głuszyńskiemu chorążycowi wołkowyskiemu y Jerzemu Bielawskiemu koniuszemu wołkowyskiemu [...]" 18.03.1706 k. 48v-49
 • 520 a "Reskrypt na instrukcyą [...] Chwalibogowi od [...] Oświecimskiego y zatorskiego xięstw [...]" 28.06.1705 k. 55v-56v
 • 520 a "Respons [...] na instrukcyą ziemie dobrzyńskiey [...] Jakubowi Zboienskiemu staroście lipieńskiemu y Mikołaiowi Romockiemu [...]" 27.09.1708 k. 58-59
 • 520 a "Respons od JKMci [...] na instrukcyą poznanskiego y kaliskiego woiewodztw [...] Piotrowi z Iwanowic Kozminskiemu podsędkowi ziemi wschowskiey, Stefanowi Urbanowskiemu podwoiewodzemu poznanskiemu [...]" 1708 k. 59-60v
 • 520 a "List xcia kardynała prymasa [Michała Radziejowskiego] do senatorow z Warszawy d. 20 Januarij 1703" k. 10-10v
 • 520 a "Copia literarum [...] cardinalis ad s[um]mum pontificem" k. 10v-12
 • 520 a "Inst[r]uctio cancellariae regni notariis pro extradendis comitialibus Majoris Poloniae conventus particulares" k. 14-21
 • 520 a List Karola XII króla Szwecji do Stanisława Leszczyńskiego króla Polski 8/18.07.1705 k. 23-23v
 • 520 a "Praenobiles ac spectabiles domini amici plurimum observandi" k. 23v List NN do papieża? k. 25
 • 520 a "Copia literarum comitis [Caroli] Piper ad [...] palatinum Masoviae [...] ad Thorunium" 02.09.1703 k. 31-33v
 • 520 a List NN do Klemensa XI papieża 29.12.1705 k. 41v-42v
 • 520 a "Grody Wielkiego Xięstwa Litt." k. 44-44v
 • 520 a Uniwersały Stanisława Leszczyńskiego króla Polski 1706 (4) k. 49v-50v, 54v-55v, 61-61v
 • 520 a Manifest Stanisława Leszczyńskiego króla Polski do woj. ruskiego k. 53v-54
 • 520 a "List do woiewodztw" k. 56v
 • 520 a "List do wielebnego biskupa wilenskiego" k. 60v-61
 • 520 a "Kopia listu [...] senatorow do xcia [...] prymasa [Stanisława Szembeka] de data d. 27 Januarij 1709" k. 61v-62
 • 520 a "Kopia responsu [...] primasa [Stanisława Szembeka] w Ołomoncu d. 14 Februarij anno 1709" k. 62-63
 • 520 a "Kopia listu [...] hetmana wielkiego WXLitt [Grzegorza Ogińskiego] do wdztwa wołłynskiego de data 28 Martij anno 1709 [...]" k. 63-63v
 • 520 a "Kopia rescriptu do wdztwa wołyńskiego od [...] hetmana wielkiego WXLitt [Grzegorza Ogińskiego] de data [...] 9 Aprilis 1709" k. 63v-64
 • 520 a "Mowa krola [...] Jana Trzeciego przy dokonczeniu senatus consilii miana 2 Martij 1695 w Warszawie" k. 64-66v
 • 520 a "Do [...] hetmanow koron." 15.08.1709 k. 67
 • 520 a Uniwersały Augusta II króla Polski 04.09.1709 (3) k. 67-67v, 76-77, 92v-93
 • 520 a List Aleksandra Strzałkowskiego do króla Polski k. 67v-68
 • 520 a "Glossa ad actum Opatovien. 31 Junij albo reskrypt cum manifestatione ratione tantarum inconvenientiarum w scripcie laudow" k. 68-72
 • 520 a Uniwersał Adama Mikołaja Sieniawskiego hetmana w. kor. 12.06.1708 k. 72v
 • 520 a "Mowa [...] wdy chełminskiego [Tomasza Działyńskiego] do krola [...] miana w Toruniu [...] 1709" k. 72v-77
 • 520 a "Votum [...] [Feliksa Aleksandra Lipskiego] woiewody kaliskiego d. 26 Maii 1700 w Warszawie miana in senatum consilio" k. 77-77v
 • 520 a "Instructia JKMci [Jana III] [...] na seymik warszawskiey ziemie przedseymowey seymu grodzinskiego walnego [...] dana w kancellaryi koronney [...]" 03.10.1692 k. 77v-80v
 • 520 a "Wiazd [...] posła naszego do Constantinopola mense Aprili" k. 80v-82v
 • 520 a "Instrukcya JKM [...] na seymik przedseymowy seymu walnego [...] warszawskiego na dzień 30 miesiąca maia determinowanego posłowi JKMci dana w kancellaryi d. 17 miesiąca marca Roku Pańskiego 1701" k. 82v-85v
 • 520 a "De benedictione et coronatione regis" k. 85v-89v
 • 520 a Listy Stanisława Leszczyńskiego króla Polski do Klemensa XI papieża 29.11.1706 (2) k. 89v-91
 • 520 a "Mowa [...] woiewody ruskiego [Jana Stanisława Jabłonowskiego] do krolewiczow [...] Jakuba y Konstantyna z powinszowaniem wyscia ich do krola [...] Stanisława y senatu ex senatus consilio Leysnicensi wyprawionego 22 Octobris Anno Domini 1706 w Tepeszwałd odprawiona" k. 91-92v
 • 520 a Augustus II, "In nomine sacro S. Trinitatis" 24.09.1706 kor. k. 93-97v
 • 520 a Uniwersał Stanisława Szembeka prymasa k. 97v
 • 520 a "Sławna światu legacya swiętey pamięci [...] [Rafała] Leszczyńskiego woiewody łęczyckiego [...] do Stambułu w roku 1699 szczęsliwie odprawiona a teraz publicznie życzliwym piarem w roku 1709 wyrażona" k. 98-98v
 • 520 a "Wiazd pod znakiem oboznego wozy rozne dworskich kompanii" k. 98v-103
 • 520 a "Wiazd do Stambułu [...] pana posła" k. 103-112
 • 520 a "Krotka kombinacya rzek miast miasteczek wsiow [...] posłowi kazdemu do Turek na trakcie przypadaiących" k. 112-112v
 • 520 a "Komedya Paryska" k. 113-116v
 • 520 a "Dyariusz aktu weselnego nayiasnieyszego Fryderyka Augusta krolewicza polskiego y xcia saskiego z [...] Maryą Józefą arcyksiężniczką rakuską w pałacu cesarskim Faworyt nazwanym w Wiedniu d. 20 Augusti 1719" k. 117-123v
 • 520 a "Copia listu od pewnego senatora do swego przyiaciela po powrocie z Drezna pisany roku 1729" k. 124
 • 520 a "Respons ziemianina na list senatorski z reflexyami" k. 124v-127v
 • 520 a List Stanislawa Leszczyńskiego króla Polski do NN (fragment) k. 128
 • 520 a "Tytuły szwedzkie" (fragment) k. 131
 • 530 d Mf 644
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK II, 282 w Działyński Tytus
 • 561 w Działyński Augustyn
 • 600
   0
   9
  a August b III c (król Polski ; d 1696-1763)
 • 600
   0
   9
  a Maria Józefa c (królowa Polski ; d 1699-1757)
 • 610
   2
   .
  a Senatus consilium 1695
 • 611
   2
   .
  a Zjazd 1704 Nowe generalny województw
 • 650
  .
  9
  a Listy y 18 w.
 • 650
   .
   9
  a Korespondencja dyplomatyczna y 18 w.
 • 650
   .
   9
  a Polityka międzynarodowa y 18 w.
 • 650
  .
   9
  a Mowy y 18 w.
 • 650
   .
   9
  a Miscellanea y 18 w.
 • 650
   .
   9
  a Sylwa y 18 w.
 • 650
   .
   9
  a Wojna 1700-1721 r. północna
 • 650
   .
   9
  a Dyplomacja y 18 w.
 • 650
   .
   9
  a Małżeństwo y 18 w.
 • 650
  .
   9
  a Ślub i wesele y 18 w.
 • 651
   .
   9
  a Szwecja y 18 w.
 • 651
   .
  9
  a Turcja y 18 w.
 • 651
   .
   9
  a Wielkopolska y 18 w.
 • 700
   1
   2
  a Ankwicz, Michał c chorąży nowogrodzki d (?-1710 post)
 • 700
   0
   2
  a August b II Mocny c (król Polski ; d 1670-1733)
 • 700
   1
   2
  a Bardziński Marek c pisarz grodzki
 • 700
   1
   2
  a Bielawski Jerzy c koniuszy wołkowyjski
 • 700
   1
   2
  a Bogatek Kazimierz c sta kisłacki
 • 700
   1
   2
  a Boglewski Piotr c stolnik
 • 700
   1
   2
  a Borek Stanisław c kasztelanic radomski
 • 700
   1
   2
  a Bułhak Jan Florian c stolnik słonimski
 • 700
   1
   2
  a Chełstowski Marcin c miecznik dobrzyński [?]
 • 700
   1
   2
  a Cieszkowski Kazimierz c cześnik nurski
 • 700
  1
   2
  a Czapski Melchior c kasztelanic chełmiński
 • 700
   1
   2
  a Działyński Tomasz c wda chełmiński d (?-1714)
 • 700
   1
   2
  a Gawarecki Jan c marszałek koła rycerskiego ziemi wyszogrodzkiej
 • 700
   1
   2
  a Gębicki Maciej c sta nakielski
 • 700
   1
   2
  a Gembicki Jan c kasztelanic płocki
 • 700
   1
   2
  a Głębocki Jan c sta brzeski
 • 700
   1
   2
  a Głuszyński Piotr c chorążyc wołkowyjski
 • 700
   1
   2
  a Gołuchowski Aleksander c komornik wiślicki
 • 700
   1
   2
  a Horbaczewski Samuel c wojski rzeczycki
 • 700
   1
   2
  a Jabłonowski Jan Stanisław c wda ruski pisarz d (1669-1731)
 • 700
   1
   2
  a Jagniątkowski Franciszek c podczaszy łęczycki
 • 700
   0
   2
  a Jan b III Sobieski c (król Polski ; d 1629-1696)
 • 700
   1
   2
  a Jordan Władysław c podczaszy krakowski
 • 700
   1
   2
  a Kamiński Seweryn c podstoli czernihowski
 • 700
   1
   2
  a Kamiński Stefan c oboźny lidzki
 • 700
   1
   2
  a Kanigowski Kazimierz c marszałek koła rycerskiego woj. płockiego
 • 700
   1
   2
  a Kawęczyński Wojciech Olbrycht c podkomorzy chełmiński d (?-1714)
 • 700
   1
   2
  a Kczewski Piotr Ernest c wda malborski d (?-1722)
 • 700
   0
   2
  a Klemens b XI c (papież ; d 1649-1721)
 • 700
   1
   2
  a Konopacki Stanisław Aleksander c klan chełmiński d (?-ca 1709)
 • 700
   1
   2
  a Koźmiński Adam c miecznik kaliski
 • 700
   1
   2
  a Koźmiński Piotr c podsędek ziemski wschowski
 • 700
   1
   2
  a Kożuchowski Stanisław c cześnik wieluński d (?-ca 1744)
 • 700
   1
   2
  a Kurcz Jan c wojewodzic brzeski
 • 700
   1
   2
  a Lanckoroński Franciszek c podkomorzy krakowski
 • 700
   1
   2
  a Lasocki Jan c sędzia ziemski wyszogrodzki
 • 700
   1
   2
  a Leszczyński Jan c wda krak. kancl. w. kor. d (1603-1678)
 • 700
   1
   2
  a Leszczyński Rafał c sta gen. Wlkp. d (1650-1703)
 • 700
   1
   2
  a Lipski Feliks Aleksander c wda kaliski klan sieradzki d (?-1702)
 • 700
   1
   2
  a Mieloszewski Walenty c cześnik łęczycki
 • 700
   1
   2
  a Mielżyński Franciszek c klan śremski
 • 700
   1
  2
  a Milewski Jakub c poseł wyszogrodzki
 • 700
   0
   2
  a Moliere d (1622-1673)
 • 700
   1
   2
  a Morawski Paweł c sta gniewkowski
 • 700
   1
   2
  a Narbut Władysław c podkomorzy lidzki
 • 700
   1
   2
  a Obuchowicz Michał c kasztelanic nowogrodzki
 • 700
   1
   2
  a Ogiński Grzegorz (Hrehory) Antoni c hetman polny lit. d (?-1709)
 • 700
   1
   2
  a Pienicki Stanisław c pisarz grodzki słonimski
 • 700
   1
   2
  a Piper Karol c minister stanu Szwecji d (1647-1716)
 • 700
   1
   2
  a Potocki Andrzej c kasztelanic rogoziński
 • 700
  1
   2
  a Radzewski Franciszek c podkomorzy poznański d (?-1748)
 • 700
  1
   2
  a Radzimiński Frąckiewicz Gedeon Michał c chorąży nadw. lit. d (?-1712)
 • 700
   1
   2
  a Radziński Antoni c podczaszy ciechanowski
 • 700
   1
   2
  a Romocki Mikołaj c poseł wielkopolski
 • 700
  1
   2
  a Sapieha Kazimierz Jan Paweł c hetman w.lit. d (ca 1642-1720)
 • 700
   1
   2
  a Sieniawski Adam Mikołaj c hetman w. kor. klan krakowski d (1666-1726)
 • 700
   1
   2
  a Skrzyński Stefan c miecznik łęczycki
 • 700
   1
   2
  a Słucki Michał Stanisław c marszałek koła rycerskiego woj. łęczyckiego
 • 700
   1
   2
  a Służewski Władysław c marszałek koła rycerskiego woj. rawskiego
 • 700
   0
   2
  a Stanisław Leszczyński c (król Polski ; d 1677-1766)
 • 700
  1
   2
  a Szembek Stanisław c prymas d (1650-1721)
 • 700
   1
   2
  a Towiański Jerzy Hipolit c klan i wda łęczycki d (?-1715)
 • 700
   1
  2
  a Tułkowski Franciszek c stolnik bielski
 • 700
  1
  2
  a Tyzenhauz Michał c wojewodzic nowogrodzki
 • 700
  1
   2
  a Urbanowski Stefan c vicewda poznański
 • 700
   1
   2
  a Wężyk Stanisław c cześnik nowogrodzki
 • 700
   1
   2
  a Wielogłowski Stefan c cześnik rawski
 • 700
  1
   2
  a Wojniłowicz Mikołaj c sta werbelski
 • 700
  1
   2
  a Wołek Konstanty c miecznik miński
 • 700
   1
   2
  a Wołek Piotr c stolnik nowogrodzki
 • 700
   1
   2
  a Wolski Hieronim c podczaszy rzeczycki
 • 700
   1
  2
  a Wysocki Jakub c podstoli gostyński
 • 700
   1
   2
  a Zbojeński Jakub c sta lipieński?
 • 700
   1
   2
  a Żółtowski Adam c pisarz grodzki bobrownicki
 • 700
   1
   2
  a Żórawski Stefan c poseł płocki
 • 740 a Instrukcje do Stanisława Leszczyńskiego króla Polski od różnych województw
 • 740 a Responsa Stanisława Leszczyńskiego króla Polski na instrukcje różnych województw
 • 740 a List Radziejowskiego Michała prymasa do senatorów
 • 740 a Instructio cancellariae regni notariis pro extradendis comitialibus Majoris Poloniae conventus particulares
 • 740 a List Karola XII króla Szwecji do Stanisława Leszczyńskiego króla Polski
 • 740 a Praenobiles ac spectabiles domini amici plurimum observandi
 • 740 a List Pipera Karola ministra szwedzkiego do NN wdy mazowieckiego
 • 740 a Uniwersały Stanisława Leszczyńskiego króla Polski
 • 740 a Manifest Stanisława Leszczyńskiego króla Polski do woj. ruskiego
 • 740 a List senatorów do Szembeka Stanisława prymasa
 • 740 a List Szembeka Stanisława prymasa do senatorów
 • 740 a Listy Ogińskiego Grzegorza hetmana w. lit. do woj. wołyńskiego
 • 740 a Mowa Jana III Sobieskiego króla Polski
 • 740 a Uniwersały Augusta II króla Polski
 • 740 a List Strzałkowskiego Aleksandra do króla Polski
 • 740 a Glossa ad actum Opatovien. 31 Junij albo |reskrypt cum manifestatione ratione tantarum inconvenientiarum w scripcie laudow
 • 740 a Uniwersał Sieniawskiego Adama Mikołaja hetmana w. kor.
 • 740 a Mowa Działyńskiego Tomasza wdy chełmińskiego do króla
 • 740 a Votum Lipskiego Feliksa Aleksandra wdy kaliskiego
 • 740 a Instrukcja Jana III Sobieskiego króla Polski na sejmik warszawski
 • 740 a Wiazd [...] posła naszego do Constantinopola mense Aprili
 • 740 a Instrukcja Augusta II króla Polski na sejmik przedsejmowy sejmu walnego warszawskiego 1701
 • 740 a Listy Stanisława Leszczyńskiego króla Polski do
 • 740 a Mowa Jabłonowskiego Jana Stanisława wdy ruskiego do królewiczów Jakuba i Konstantyna
 • 740 a Uniwersał Szembeka Stanisława prymasa
 • 740 a Sławna swiatu legacya hrabi na Lesznie Leszczyńskiego do Stambułu 1699
 • 740 a Wiazd pod znakiem oboznego wozy rozne dworskich kompanii
 • 740 a Krotka kombinacya rzek miast miasteczek wsiow [...] posłowi kazdemu do Turek na trakcie przypadaiących
 • 740 a Dyariusz aktu weselnego nayiasnieyszego Fryderyka Augusta krolewicza polskiego y xcia saskiego z [...] Maryą Józefą arcyksiężniczką rakuską w pałacu cesarskim Faworyt nazwanym w Wiedniu d. 20 Augusti 1719
 • 740 a List od pewnego senatora do swego przyiaciela po powrocie z Drezna pisany roku 1729
 • 740 a Respons ziemianina na list senatorski z reflexyami
 • 740 a Komedya paryska. przekład Pocieszne wykwintnisie Moliera
 • 740 a Diariusz aktu weselnego Fryderyka Augusta krolewicza polskiego z Maryą Jozefą Arcyksięzniczką Rakuską w wrzesniu die 20 augusti 1719.
 • 765 a Moliere Jean Baptiste Poquelin de t Pocieszne wykwintnisie
 • 852 j BK 00410
 • 999 d 17.10.16

Indeksy