"Akta za panowania Augusta II Duchowne Tom V"

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00425
 • Kopie:
  • Mf 786
  • Mf 1042 fragm.
  • Mf 1043 fragm.
 • Tytuł:
  • Korespondencja dyplomatyczna
  • "Akta za panowania Augusta II Duchowne Tom V"
 • Miejsce i czas powstania: 1720-1729
 • Opis fizyczny: V k., 498 s. 23x38 cm i mn. oraz większe
 • Oprawa: półskórek, 18-19 w.
 • Język: Łac., pol., franc., niem., włoski
 • Zawartość:
  • Zdecydowana większość listów jest skierowana do kanclerza w. kor. Jana Szembeka, dlatego adresat jest podany tylko wtedy, gdy była nim inna osoba.
  • Komentarz Ł. Gołębiowskiego k. II
  • Spis dokumentów sporządzony przez Gołębiowskiego k. III-V
  • Listy do Jana Szembeka kanclerza w. kor. od nastepujących: Accoramboni Giuseppe kard. 1723 (6) s. 157-176. - Albani Annibale kard. 1720 (2) s. 29-32, 61-64. - Banfi Bernard 1722 s. 93-95. - Clementi S. kard. 1722-1723 (7) s. 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121-122. - Fantoni Ludwik ksiądz kustosz warsz. 1723 s. 145-146. - Gołowkin Gabriel kanclerz ros. Moskwa 1722 s. 89-91. - Guarini 1720 s. 45-48. - księża z kościoła św. Stanisława w Rzymie 1726 s. 441. - Lagnasco Albert ks. 1724 s. 269-278. - Lipski Jan bp krakowski 1724 s. 261-264. - Marchettus Ludwik w imieniu kapitułu warmińskiej s. 125-130. - nuncjusz papieski w Polsce 1720 (4) s. 9-12, 53-56, (81-88). - Potocki Teodor bp warmiński s. 137-138. - Puchet Jakub rezydent polski w Rzymie 1720-1729 (21) s. 1-8, 13-16, 21-28, 33-36, 45-48, 57-60, 69-76, 149-156, 281-288, 297-314, 319-322, 437-440, 445-449, 487-494. - rektor i profesorowie Uniwersytetu Krakowskiego 1727 s. 477-480. - Rupniewski Stefan bp łucki 1724 s. 413-416. - Salerni kard. 1720 (3) s. 41-44, 77-80, 483. - Sienieńska Katarzyna ksieni klarysek w Nowym Sączu 1726 s. 457. - Skarbek Jan abp lwowski s. 453-456. - Szembek Antoni Felicjan podkom. krakowski 1724 s. 265-268. - Szembek Krzysztof Jan bp warmiński 1724 s. 315-318. - Tarło Stanisław kuchmistrz kor. 1720 s. 65-68. - Tarłówna Katarzyna Kolumba wizytka 1724 s. 257-260. - Wincenty abp Trapezuntu nuncjusz apostolski 1723 s. 141-142.
  • Suplika dysydentów do króla 1720 s. 17-20
  • Suplika Bogusława Unruga w imieniu dysydentów 1720 s. 37-40
  • "Sacra Congregatione Concilij R. P. D. Lambertino Secretario Varmien[si] Pro R[everendissi]mo Capitulo Varmien[si] Memoriale cum Summaris Typis Zingli et Monaldi 1723" (odpis rękopiśmienny) s. 125-140 zawiera: List Ludwika Marchettusa w imieniu kapituły warmińskiej [do Jana Szembeka kanclerza w. kor.] s. 125-130. - "Summarium Eminentissimi ac Reverendissimi Domini Domini Patroni Colendissimi" 1723 (dot. elekcji biskupa warmińskiego) s. 131-136. - List Teodora A. Potockiego biskupa warmińskiego [ do Jana Szembeka kanclerza w. kor.] s. 137-138.
  • "Computum Expensarum, et functionu[m] factarum in causa expeditionis Varmien[sis] [...]" s. 177-184
  • "Umständische Relation Sowohl der Evangelischen Als auch Der P. P. Soc[ietatis] Jes[u] von dem zu Thorn vorgegangenen Tumult Der darüber gefällten Sentence und erfolgten Execution Von glaubwürdiger Feder aus dieser armen Stadt überschrieben Anno 1724" (druk) s. 185-196
  • "Continuation Der Thornschen Affaire, Darinnen einige besondere bißhero noch Unbekandte Umstaende Nebst dem Beschluß Der Tragoedie, Auch einer kurtzen Beschreibung der Stadt Thorn enthalten. Anno 1724" (druk) s. 197-212
  • "Gründliche Relation Der in Thorn vollführten Execution, Mit gantz neuen und bißhero nicht bekandten vielen Umstaenden vermehret und aus Licht gegeben A. 1724 Königsberg Gedruckt und zu finden den Johann Stelter" (druk) s. 213-220
  • "Extrait de les Lettres des Mr. Puchet à L'Abbe Accoramboni" 1724 s. 221-226
  • "Sacra Congregatione Consistoriali Varmien[si] Pro Obseruantia Concordatorum inter Serenissimos Poloniae reges, et Ecclesiam Varmien[sem] etc. Super Electione Episcopi Memoriale. Typis Zingli, et Monaldi 1724" (druk) s. 227-238
  • List do Innocentego XIII w sprawie obsady stolicy biskupiej warmińskiej s. 239-242
  • List niezidentyfikowany s. 243
  • List Pucheta do Innocentego XIII s. 245-248
  • List Pucheta do Gaspariego s. 249-252
  • "Mem[ori]a[?] [...] Na Emin[en]t[i]a" (tylko tytuł) s. 254
  • "1724. Varmiensis Electionis praetensae" s. 256
  • "Copie des Les Lettre du Roy à Mr Le Comte de Lagnasc = à Varsovie [...]" 1724 (dot. elekcji biskupa warmińskiego) s. 289-296
  • "Protocollum Conferentiae Deputatorum ex Senatorio et Equestri Ordine ad Excellentissimum Nuntium Apostolicum. Die 21 Novembris A[nn]o 1724." s. 323-324
  • "In Negotium Abba[tum][?]" s. 325
  • "Notacya tych co byli napierwszey konferenciey z J M X. Nuncyuszem" s. 327-328, 337
  • Instrukcja dla posła polskiego w sprawach opactw s. 329-334
  • "Lit. A. Rationes status excludentes Propositiones insinuatus respectu abbatum Claustralium de nobis[?] erigendorum" s. 341-347
  • "Elucidationes sub Lit. B." s. 349-351
  • "Desideria Palatinatuum et Terrarum Regni Poloniae et M[agni] D[ucatus] L[i]tt[huani]ae ad Illustrisimum Excellentisimum Legatum Sedis Ap[osto]licae per Delegatos ex Stuba Nuntiorum Equestris Ordinis utriusq[ue] Gentis Sequentia proponuntur A[nn]o 1727 ex Limitatione Comitiorum Generalium Grodnen[sium]" s. 387-390
  • "Ad Postulata utriusq[ue] Nationis Polones[!] et Lithuaniae in postremo Congreßu proposita Nuncij Apostolici Responsio" s. 391-403
  • "Protocollum Conferentiae Deputatorum ex Senatoris et Equestri Ordine ad Excell[entissi]mum et Re[vere]nd[issim]um Nuntium Apostolicum. Die 21. Novembris Anno 1724" s. 407-408
  • "z Jm X Nuncyuszem 1724" (tylko tytuł) s. 410
  • "Puncta Konferencyi z Jm Xiędzem Nunciuszem d[ie] 21 [Novem]bris 1724" (tylko tytuł) s. 412
  • List Krzysztofa J. Szembeka do Strykowskiego sekretarza kanclerza kor. 1725? s. 417-420
  • Projekt instrukcji dla posła do Benedykta XIII wraz z załącznikami 1726 s. 421-436
  • Relacja Alberta Lagnasco zdana stanom w Grodnie 1726 s. 461-474
  • Breve Benedykta XIII skierowane do Augusta II 1728 s. 481-482
  • Relacja z konferencji z nuncjuszem Kamilem, arcybiskupem Ikonium[?] 1729 s. 495-497
  • "Duchowne" (tylko tytuł) s. 498
 • Proweniencja:
  • "Z archiwum Szembeka" - [rkps]
  • "Biblioteka JW Tadeusza Czackiego" - [rkps]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Accoramboni, Giuseppe kard. (1672-1747)
  • Albani Annibale kard. kamerling 1682-1751
  • August II Mocny (król Polski ; 1670-1733)
  • Banfi Bernard
  • Benedykt XIII (papież ; 1649-1730)
  • Fantoni Ludovico ksiądz kustosz warsz.
  • Gaspari
  • Gołębiowski Łukasz historyk (1773-1849)
  • Gołowkin Gawriłło kanclerz rosyjski (1660-1734)
  • Guarini
  • Innocenty XIII (papież ; 1655-1724)
  • Kamil abp Ikonium[?] nuncjusz apostolski w Polsce
  • Lagnasco Albert ks.
  • Lipski Jan Aleksander bp krak. podkancl. kor. (1690-1746)
  • Marchettus Ludwik
  • Potocki Teodor Andrzej prymas (1664-1738)
  • Puchet Jakub rezydent Polski w Rzymie
  • Rupniewski Stefan bp kamieniecki łucki (?-1731)
  • Salerni kard.
  • Sienieńska Katarzyna ksieni klarysek w Starym Sączu
  • Skarbek Jan abp lwowski (?-1735)
  • Strykowski sekretarz kanclerza J. Szembeka
  • Szembek Antoni Felicjan podkomorzy krakowski (?-1748)
  • Szembek Jan kanclerz w. kor. (?-1731)
  • Szembek Krzysztof Jan bp chełmski przemyski i warmiński (?-1740)
  • Tarło Stanisław kuchmistrz kor. (?-1721)
  • Tarłówna Katarzyna Kolumba wizytka
  • Unrug Bogusław dysydent
  • Wincenty abp Trapezuntu nuncjusz apostolski w Polsce
  • Listy 18 w.
  • Mowy 18 w.
  • Pracownicy kancelaryjni 18 w.
  • Ruchy religijne 18 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 18 w.
 • Uwagi:
  • Akta kanclerskie Jana Szembeka w opracowaniu Łukasza Gołębiowskiego.
  • Brak kilkudziesięciu kart o czym świadczy m. in. wpis z 1952 r. "K. V, s.: 1-310, 310a, 310b, 311-353, 384-498 K. ochr. A [...] K. 240". Papier k. II-V delikatniejszy niż reszty rkpsu. K. I-V prawdopodobnie doklejono później do zebranych dokumentów. Dokumenty glosowane lub ze śladami lektury. W rkpsie znajdują się starodruki.
  • Różne formaty zebranych akt
  • S. czyste: 42-43, 92, 96, 98-100, 102-104, 106-108, 110-112, 114-116, 118-120, 123-124, 143-144, 147-148, 244, 253, 255, 278-280, 348, 404-406, 409, 411, 442-444, 450-452, 458-460, 475-476, 484-486
  • pismo wielu rąk
 • Katalogi:
  • E. XIV, 395
  • E. XXVI, 227
  • E. XXXI, 247-254

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Akta
 • 243 a Korespondencja dyplomatyczna
 • 245 a "Akta za panowania Augusta II Duchowne Tom V"
 • 246 a Akta za Augusta II.
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 1720-1729
 • 300 a V k., 498 s. c 23x38 cm i mn. oraz większe
 • 340 a Papier, pergamin d Rkps e półskórek, 18-19 w.
 • 400 a Szembek Jan Krzysztof bp zob. Szembek Krzysztof Jan bp chełmski, przemyski i warmiński
 • 500 a Akta kanclerskie Jana Szembeka w opracowaniu Łukasza Gołębiowskiego.
 • 500 a Brak kilkudziesięciu kart o czym świadczy m. in. wpis z 1952 r. "K. V, s.: 1-310, 310a, 310b, 311-353, 384-498 K. ochr. A [...] K. 240". Papier k. II-V delikatniejszy niż reszty rkpsu. K. I-V prawdopodobnie doklejono później do zebranych dokumentów. Dokumenty glosowane lub ze śladami lektury. W rkpsie znajdują się starodruki.
 • 500 a Różne formaty zebranych akt
 • 500 a S. czyste: 42-43, 92, 96, 98-100, 102-104, 106-108, 110-112, 114-116, 118-120, 123-124, 143-144, 147-148, 244, 253, 255, 278-280, 348, 404-406, 409, 411, 442-444, 450-452, 458-460, 475-476, 484-486
 • 500 a pismo wielu rąk
 • 510 a E. c XIV, 395
 • 510 a E. c XXVI, 227
 • 510 a E. c XXXI, 247-254
 • 520 a Zdecydowana większość listów jest skierowana do kanclerza w. kor. Jana Szembeka, dlatego adresat jest podany tylko wtedy, gdy była nim inna osoba.
 • 520 a Komentarz Ł. Gołębiowskiego k. II
 • 520 a Spis dokumentów sporządzony przez Gołębiowskiego k. III-V
 • 520 a Listy do Jana Szembeka kanclerza w. kor. od nastepujących: Accoramboni Giuseppe kard. 1723 (6) s. 157-176. - Albani Annibale kard. 1720 (2) s. 29-32, 61-64. - Banfi Bernard 1722 s. 93-95. - Clementi S. kard. 1722-1723 (7) s. 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121-122. - Fantoni Ludwik ksiądz kustosz warsz. 1723 s. 145-146. - Gołowkin Gabriel kanclerz ros. Moskwa 1722 s. 89-91. - Guarini 1720 s. 45-48. - księża z kościoła św. Stanisława w Rzymie 1726 s. 441. - Lagnasco Albert ks. 1724 s. 269-278. - Lipski Jan bp krakowski 1724 s. 261-264. - Marchettus Ludwik w imieniu kapitułu warmińskiej s. 125-130. - nuncjusz papieski w Polsce 1720 (4) s. 9-12, 53-56, (81-88). - Potocki Teodor bp warmiński s. 137-138. - Puchet Jakub rezydent polski w Rzymie 1720-1729 (21) s. 1-8, 13-16, 21-28, 33-36, 45-48, 57-60, 69-76, 149-156, 281-288, 297-314, 319-322, 437-440, 445-449, 487-494. - rektor i profesorowie Uniwersytetu Krakowskiego 1727 s. 477-480. - Rupniewski Stefan bp łucki 1724 s. 413-416. - Salerni kard. 1720 (3) s. 41-44, 77-80, 483. - Sienieńska Katarzyna ksieni klarysek w Nowym Sączu 1726 s. 457. - Skarbek Jan abp lwowski s. 453-456. - Szembek Antoni Felicjan podkom. krakowski 1724 s. 265-268. - Szembek Krzysztof Jan bp warmiński 1724 s. 315-318. - Tarło Stanisław kuchmistrz kor. 1720 s. 65-68. - Tarłówna Katarzyna Kolumba wizytka 1724 s. 257-260. - Wincenty abp Trapezuntu nuncjusz apostolski 1723 s. 141-142.
 • 520 a Suplika dysydentów do króla 1720 s. 17-20
 • 520 a Suplika Bogusława Unruga w imieniu dysydentów 1720 s. 37-40
 • 520 a "Sacra Congregatione Concilij R. P. D. Lambertino Secretario Varmien[si] Pro R[everendissi]mo Capitulo Varmien[si] Memoriale cum Summaris Typis Zingli et Monaldi 1723" (odpis rękopiśmienny) s. 125-140 zawiera: List Ludwika Marchettusa w imieniu kapituły warmińskiej [do Jana Szembeka kanclerza w. kor.] s. 125-130. - "Summarium Eminentissimi ac Reverendissimi Domini Domini Patroni Colendissimi" 1723 (dot. elekcji biskupa warmińskiego) s. 131-136. - List Teodora A. Potockiego biskupa warmińskiego [ do Jana Szembeka kanclerza w. kor.] s. 137-138.
 • 520 a "Computum Expensarum, et functionu[m] factarum in causa expeditionis Varmien[sis] [...]" s. 177-184
 • 520 a "Umständische Relation Sowohl der Evangelischen Als auch Der P. P. Soc[ietatis] Jes[u] von dem zu Thorn vorgegangenen Tumult Der darüber gefällten Sentence und erfolgten Execution Von glaubwürdiger Feder aus dieser armen Stadt überschrieben Anno 1724" (druk) s. 185-196
 • 520 a "Continuation Der Thornschen Affaire, Darinnen einige besondere bißhero noch Unbekandte Umstaende Nebst dem Beschluß Der Tragoedie, Auch einer kurtzen Beschreibung der Stadt Thorn enthalten. Anno 1724" (druk) s. 197-212
 • 520 a "Gründliche Relation Der in Thorn vollführten Execution, Mit gantz neuen und bißhero nicht bekandten vielen Umstaenden vermehret und aus Licht gegeben A. 1724 Königsberg Gedruckt und zu finden den Johann Stelter" (druk) s. 213-220
 • 520 a "Extrait de les Lettres des Mr. Puchet à L'Abbe Accoramboni" 1724 s. 221-226
 • 520 a "Sacra Congregatione Consistoriali Varmien[si] Pro Obseruantia Concordatorum inter Serenissimos Poloniae reges, et Ecclesiam Varmien[sem] etc. Super Electione Episcopi Memoriale. Typis Zingli, et Monaldi 1724" (druk) s. 227-238
 • 520 a List do Innocentego XIII w sprawie obsady stolicy biskupiej warmińskiej s. 239-242
 • 520 a List niezidentyfikowany s. 243
 • 520 a List Pucheta do Innocentego XIII s. 245-248
 • 520 a List Pucheta do Gaspariego s. 249-252
 • 520 a "Mem[ori]a[?] [...] Na Emin[en]t[i]a" (tylko tytuł) s. 254
 • 520 a "1724. Varmiensis Electionis praetensae" s. 256
 • 520 a "Copie des Les Lettre du Roy à Mr Le Comte de Lagnasc = à Varsovie [...]" 1724 (dot. elekcji biskupa warmińskiego) s. 289-296
 • 520 a "Protocollum Conferentiae Deputatorum ex Senatorio et Equestri Ordine ad Excellentissimum Nuntium Apostolicum. Die 21 Novembris A[nn]o 1724." s. 323-324
 • 520 a "In Negotium Abba[tum][?]" s. 325
 • 520 a "Notacya tych co byli napierwszey konferenciey z J M X. Nuncyuszem" s. 327-328, 337
 • 520 a Instrukcja dla posła polskiego w sprawach opactw s. 329-334
 • 520 a "Lit. A. Rationes status excludentes Propositiones insinuatus respectu abbatum Claustralium de nobis[?] erigendorum" s. 341-347
 • 520 a "Elucidationes sub Lit. B." s. 349-351
 • 520 a "Desideria Palatinatuum et Terrarum Regni Poloniae et M[agni] D[ucatus] L[i]tt[huani]ae ad Illustrisimum Excellentisimum Legatum Sedis Ap[osto]licae per Delegatos ex Stuba Nuntiorum Equestris Ordinis utriusq[ue] Gentis Sequentia proponuntur A[nn]o 1727 ex Limitatione Comitiorum Generalium Grodnen[sium]" s. 387-390
 • 520 a "Ad Postulata utriusq[ue] Nationis Polones[!] et Lithuaniae in postremo Congreßu proposita Nuncij Apostolici Responsio" s. 391-403
 • 520 a "Protocollum Conferentiae Deputatorum ex Senatoris et Equestri Ordine ad Excell[entissi]mum et Re[vere]nd[issim]um Nuntium Apostolicum. Die 21. Novembris Anno 1724" s. 407-408
 • 520 a "z Jm X Nuncyuszem 1724" (tylko tytuł) s. 410
 • 520 a "Puncta Konferencyi z Jm Xiędzem Nunciuszem d[ie] 21 [Novem]bris 1724" (tylko tytuł) s. 412
 • 520 a List Krzysztofa J. Szembeka do Strykowskiego sekretarza kanclerza kor. 1725? s. 417-420
 • 520 a Projekt instrukcji dla posła do Benedykta XIII wraz z załącznikami 1726 s. 421-436
 • 520 a Relacja Alberta Lagnasco zdana stanom w Grodnie 1726 s. 461-474
 • 520 a Breve Benedykta XIII skierowane do Augusta II 1728 s. 481-482
 • 520 a Relacja z konferencji z nuncjuszem Kamilem, arcybiskupem Ikonium[?] 1729 s. 495-497
 • 520 a "Duchowne" (tylko tytuł) s. 498
 • 530 d Mf 786
 • 530 d Mf 1042 fragm.
 • 530 d Mf 1043 fragm.
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol., franc., niem., włoski
 • 561 a "Z archiwum Szembeka" - [rkps] w Szembek Jan
 • 561 a "Biblioteka JW Tadeusza Czackiego" - [rkps] d BK II 299 m Poryck w Biblioteka Porycka w Działyński Tytus w Czacki Tadeusz
 • 600 a Accoramboni, Giuseppe c kard. d (1672-1747)
 • 600 a Albani Annibale c kard. kamerling d 1682-1751
 • 600 a August b II Mocny c (król Polski ; d 1670-1733)
 • 600 a Banfi Bernard
 • 600 a Benedykt b XIII c (papież ; d 1649-1730)
 • 600 a Fantoni Ludovico c ksiądz kustosz warsz.
 • 600 a Gaspari
 • 600 a Gołębiowski Łukasz c historyk d (1773-1849)
 • 600 a Gołowkin Gawriłło c kanclerz rosyjski d (1660-1734)
 • 600 a Guarini
 • 600 a Innocenty b XIII c (papież ; d 1655-1724)
 • 600 a Kamil c abp Ikonium[?] nuncjusz apostolski w Polsce
 • 600 a Lagnasco Albert c ks.
 • 600 a Lipski Jan Aleksander c bp krak. podkancl. kor. d (1690-1746)
 • 600 a Marchettus Ludwik
 • 600 a Potocki Teodor Andrzej c prymas d (1664-1738)
 • 600 a Puchet Jakub c rezydent Polski w Rzymie
 • 600 a Rupniewski Stefan c bp kamieniecki łucki d (?-1731)
 • 600 a Salerni c kard.
 • 600 a Sienieńska Katarzyna c ksieni klarysek w Starym Sączu
 • 600 a Skarbek Jan c abp lwowski d (?-1735)
 • 600 a Strykowski c sekretarz kanclerza J. Szembeka
 • 600 a Szembek Antoni Felicjan c podkomorzy krakowski d (?-1748)
 • 600 a Szembek Jan c kanclerz w. kor. d (?-1731)
 • 600 a Szembek Krzysztof Jan c bp chełmski przemyski i warmiński d (?-1740)
 • 600 a Tarło Stanisław c kuchmistrz kor. d (?-1721)
 • 600 a Tarłówna Katarzyna Kolumba c wizytka
 • 600 a Unrug Bogusław c dysydent
 • 600 a Wincenty abp Trapezuntu c nuncjusz apostolski w Polsce
 • 650 a Listy y 18 w.
 • 650 a Mowy y 18 w.
 • 650 a Pracownicy kancelaryjni y 18 w.
 • 650 a Ruchy religijne y 18 w.
 • 650 a Korespondencja dyplomatyczna y 18 w.
 • 740 a Listy Accoramboniego kard. do Jana Szembeka kanclerza w. kor. 1723
 • 740 a Listy A. Albaniego kard. do Jana Szembeka kanclerza w. kor. 1720
 • 740 a List Bernarda Banfi do Jana Szembeka kanclerza w. kor. 1722
 • 740 a Listy S. Clementi kard. do Jana Szembeka kanclerza w. kor. 1722-1723
 • 740 a List Ludwika Fantoni księdza kustosza warsz. do Jana Szembeka kanclerza w. kor. 1723
 • 740 a List Gabriela Gołowkina kanclerza ros. do Jana Szembeka kanclerza w. kor. 1722
 • 740 a List Guariniego do Jana Szembeka kanclerza w. kor. 1720
 • 740 a List księży z kościoła św. Stanisława w Rzymie do Jana Szembeka kanclerza w. kor. 1726
 • 740 a List Alberta Lagnasco ks. do Jana Szembeka kanclerza w. kor. 1724
 • 740 a List Jana Lipskiego bpa krakowskiego do Jana Szembeka kanclerza w. kor. 1724
 • 740 a List Ludwika Marchettusa w imieniu kapitułu warmińskiej do Jana Szembeka kanclerza w. kor.
 • 740 a Listy nuncjusza papieskiego w Polsce do Jana Szembeka kanclerza w. kor. 1720
 • 740 a List Teodora Potockiego bpa warmińskiego do Jana Szembeka kanclerza w. kor.
 • 740 a Listy Jakuba Pucheta rezydenta polskiego w Rzymie do Jana Szembeka kanclerza w. kor. 1720-1729
 • 740 a List rektora i profesorów Uniwersytetu Krakowskiego do Jana Szembeka kanclerza w. kor. 1727
 • 740 a List Stefana Rupniewskiego bpa łuckiego do Jana Szembeka kanclerza w. kor. 1724
 • 740 a Listy Salerniego kard. do Jana Szembeka kanclerza w. kor. 1720
 • 740 a List Katarzyny Sienieńskiej ksieni klarysek w Nowym Sączu do Jana Szembeka kanclerza w. kor. 1726
 • 740 a List Jana Skarbka abpa lwowskiego do Jana Szembeka kanclerza w. kor.
 • 740 a List Antoniego Felicjana Szembeka podkom. krakowskiego do Jana Szembeka kanclerza w. kor. 1724
 • 740 a List Krzysztofa Szembeka bpa warmińskiego do Jana Szembeka kanclerza w. kor. 1724
 • 740 a List Stanisława Tarło kuchmistrza kor. do Jana Szembeka kanclerza w. kor. 1720
 • 740 a List Katarzyny Kolumby Tarłówny wizytki do Jana Szembeka kanclerza w. kor. 1724
 • 740 a List Wincentego abpa Trapezuntu nuncjusza apostolskiego do Jana Szembeka kanclerza w. kor. 1723
 • 740 a Suplika dysydentów do króla 1720
 • 740 a Suplika Bogusława Unruga w imieniu dysydentów 1720
 • 740 a Sacra Congregatione Concilij Lambertino Secretario Varmiensi Pro Capitulo Varmiensi Memoriale 1723
 • 740 a Summarium Eminentissimi ac Patroni Colendissimi 1723 |elekcja bpa warmińskiego
 • 740 a Computum Expensarum, et functionum factarum in causa expeditionis Varmiensis
 • 740 a Umständische Relation Sowohl der Evangelischen Als auch Der P.P. Societatis Jesu von dem zu Thorn vorgegangenen Tumult Der darüber gefällten Sentence und erfolgten Execution Von glaubwürdiger Feder aus dieser armen Stadt überschrieben Anno 1724
 • 740 a Continuation Der Thornschen Affaire, Darinnen einige besondere bißhero noch Unbekandte Umstaende Nebst dem Beschluß Der Tragoedie, Auch einer kurtzen Beschreibung der Stadt Thorn enthalten. Anno 1724
 • 740 a Gründliche Relation Der in Thorn vollführten Execution, Mit gantz neuen und bißhero nicht bekandten vielen Umstaenden vermehret und aus Licht gegeben A. 1724 Königsberg Gedruckt und zu finden den Johann Stelter
 • 740 a Extrait de les Lettres des Mr. Puchet à L'Abbe Accoramboni 1724
 • 740 a Sacra Congregatione Consistoriali Varmiensi Pro Obseruantia Concordatorum inter Poloniae reges, et Ecclesiam Varmiensem Memoriale. 1724
 • 740 a List do Innocentego XIII w sprawie obsady stolicy biskupiej warmińskiej
 • 740 a List Pucheta do Innocentego XIII
 • 740 a List Pucheta do Gaspariego
 • 740 a Memoria Na Eminentia tylko tytuł
 • 740 a Varmiensis Electionis praetensae 1724
 • 740 a List Augusta II do Alberta Lagnasco 1724
 • 740 a Protocollum Conferentiae Deputatorum ex Senatorio et Equestri Ordine ad Nuntium Apostolicum 1724.
 • 740 a In Negotium Abbatum?
 • 740 a Notacya tych co byli napierwszey konferenciey z Nuncyuszem
 • 740 a Instrukcja dla posła polskiego w sprawach opactw
 • 740 a Lit. A. ||Rationes status excludentes Propositiones insinuatus respectu abbatum Claustralium de nobis? erigendorum
 • 740 a Elucidationes sub Lit. B.
 • 740 a Desideria Palatinatuum et Terrarum Regni Poloniae ad Legatum Sedis Apostolicae per Delegatos ex Stuba Nuntiorum Equestris Ordinis utriusque Gentis Sequentia proponuntur Ao 1727 ex Limitatione Comitiorum Generalium Grodnensium
 • 740 a Ad Postulata utriusque Nationis Polones! et Lithuaniae in postremo Congreßu proposita Nuncij Apostolici Responsio
 • 740 a Protocollum Conferentiae Deputatorum ex Senatoris et Equestri Ordine ad Nuntium Apostolicum. Die 21. Novembris Anno 1724
 • 740 a z Jm X Nuncyuszem 1724 tylko tytuł s. 410
 • 740 a Puncta Konferencyi z Jm Xiędzem Nunciuszem die 21 Novembris 1724 tylko tytuł s. 412
 • 740 a List Krzysztofa J. Szembeka do Strykowskiego sekretarza kanclerza kor. 1725?
 • 740 a Projekt instrukcji dla posła do Benedykta XIII wraz z załącznikami 1726
 • 740 a Relacja Alberta Lagnasco zdana stanom w Grodnie 1726
 • 740 a Breve Benedykta XIII skierowane do Augusta II 1728
 • 740 a Relacja z konferencji z nuncjuszem Kamilem, abpem Ikonium? 1729
 • 740 a Duchowne tylko tytuł
 • 852 j BK 00425
 • 999 d 2017-10-30

Indeksy