Variarum Transactionum Publicarum Ex Minori Cancellaria Regni emandatarum et aliarum ac Eandem deventarum Sub Felicissimo Regimine Serenissimi Augusti Tertij Regis Poloniarum[!] Pro Cancellariatu Illustrissimi Et Excellentissimi Dominus Joannis in Małachowice Małachowski Procancellarij Regni [...] Die IX Mensis Novembris Anno Domini MDCCXXXV Post Collatum hocce sibi Ministerium Inchoatum".

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00435
 • Kopie: Mf 1906
 • Tytuł:
  • Odpisy akt i korespondencji z kancelarii królewskiej z lat 1735-1740
  • Variarum Transactionum Publicarum Ex Minori Cancellaria Regni emandatarum et aliarum ac Eandem deventarum Sub Felicissimo Regimine Serenissimi Augusti Tertij Regis Poloniarum[!] Pro Cancellariatu Illustrissimi Et Excellentissimi Dominus Joannis in Małachowice Małachowski Procancellarij Regni [...] Die IX Mensis Novembris Anno Domini MDCCXXXV Post Collatum hocce sibi Ministerium Inchoatum".
 • Miejsce i czas powstania: 1735-1740
 • Opis fizyczny: IV k., 454 s. 33x20 cm
 • Oprawa: Półskórek, 18 w.
 • Język: Łac., franc., pol.
 • Zawartość:
  • Spis sprzętów domowych i ogrodowych k. I
  • "Tomus Primus. Ex Libris Bibliothecae Valentini Wolski 1811. Tomis Sex Sunt Valoris" k. II
  • Akta dotyczą spraw wew. i zagranicznych (głównie z Portą Ottomańską, Kurlandią, Stolicą Apostolską, dworem cesarskim i Rosją), a także regulacji przebiegu granic Polski
  • Listy Augusta III króla Polski do: Albani Annibale kard. 1736-1738 (6) s. 7-10, 15-16, 20-22, 229-230, 231-232. - [Anna Romanowa] caryca Rosji 1736-29.08.1739 (2) s. 60-61 ("recomendando Georgium Mniszech"), 381-382. - [Despuig Raymond] wielki mistrz joannitów 04.02.[1737] s. 120. - [Ernest Jan Biron?] ks. Kurlandii ("pro parte [...] Joannis Christophori Andree advocati aulici Curlandiae") (2) 13.02.1739 s. 354-355, 361. - Fryderyk II Wielki król Prus 26.06.1740 s. 430-431. - Gdańsk (magistrat) s. 30-31. - kapituła [żmudzka?] (w sprawie nominacji Antoniego Tyszkiewicza na bpa żmudzkiego) s. 392-393. - Karol I ks. Brunszwiku [1736-1739] (3) s. 39-40, 261-262, 385. - [Klemens XII] papież 1736-1738 (7) s. 16-20 ("quatenus B. Joannem Cantium inter principaliores patronos declaret"), 45-46 (w sprawie kanonizacji Innocentego XI), 46-47 (w sprawie kanonizacji s. Urszuli), 61-63, 227-228 ("pro elevatione ritus duplicis 1ma classis cum octava B. Joannis a Dukla"), 230-231, 366-367. - kolegium kardynalskie 28.02.1740 s. 394-395. - Księstwo Kurlandii i Semigalii (radcy i dostojnicy) 14.07.1737-1738 (3) s. 136-140, 144-145, 355-356. - Łuck (kapituła) 07.03.1739 s. 358. - [Małachowski Jan] podkanclerzy kor. 04.08.1740 s. 434-435. - miasta pruskie (Toruń, Elbląg, Gdańsk) s. 293-294. - miasta pruskie (mniejsze) s. 427-428. - [Potocki Józef] hetman w. kor. 14.09.1736-29.03.1740 (5) s. 28-30, 43-45, 382-383, 390-391, 395-396. - [Potocki Teodor] prymas s. 224-225. - Recke von der kpt. mitawski s. 356-357. - Rudziński klan czerski 02.11.1736 s. 51-52. - szlachta pruska 30.05.1738 s. 292-293. - Rzewuska [Anna] hetmanowa w. kor. ("aby się z synami pogodziła") 07.12.1735 s. 4-6. - senatus consilium we Wschowie 06.1739 s. 368. - senatorzy (na sejmiki poselskie) (4) s. 285-286, 418-422. - senatorzy pruscy (tylko tytuł) s. 292. - [Serbelloni Fabrizio] nuncjusz apostolski s. 393. - Trybunał Koronny 02.11.1736 s. 48-50. - Trybunał Koronny Lubelski ("aby sprawę urodz. Jordanów y Zawadzkich do assessoryi odesłał") s. 1-2. - Trzciński prezes Trybunału Koronnego 02.11.1736 s. 50-51. - Wiśniowiecki Janusz Antoni klan krakowski ("aby [...] Rzewuskich matkę z synami pogodził") 07.12.1735 s. 2-4. - [Wiśniowiecki Michał Serwacy] hetman w. lit. 03.04.1738 (2) s. 299-300, 300-301. - [Zienkowicz Mikołaj Jan] bp wileński ("w interessie akademij wileńskiey") 03.04.1738 s. 300. - NN kard. protektor 13.09.1736-03.11.1740 (11) s. 22-24, 63-64, 295-296, 326-327 ("in causa inter patres Scholarum Piarum et patres Soc. Jesu"), 359-361, 392, 441. - NN miasta s. 294. - NN poseł królewski s. 358-359. - NN poseł (3) s. 292 (tylko tytuł), 294-295, 418.
  • Listy do Augusta III króla Polski od: Abdullah Pasza w. wezyr turecki (2) s. 296-297, 312-322. - Fryderyk II Wielki król Prus 07.06.1740 s. 429-430. - [Fryderyk Wilhelm I] król Prus 21.03-20.07.1740 (2) s. 398-399, 433-434. - Helwecja (stany) ("gratulatoriae ellectionem ad thronum Regni Poloniae") 13.12.1736 s. 71-73. - Karol I ks. Brunszwiku [1737]-25.08.1739 (5) s. 37-39, 259-261, 384. - [Klemens XII] 16.04.1739 s. 365-366. - kolegium kardynalskie 08.02.1740 s. 393-394. - Mahmud I sułtan turecki s. 298-299. - [Mniszech Józef] marszałek w. kor. 05.08.1739 (2) s. 225-227, 368-370. - [Potocki Józef] hetman w. kor. 29.08.1736-01.03.1740 (6) s. 26-28, 31-34, 39-43, 383-384, 391, 395.
  • Listy [Jana Małachowskiego] podkanclerzego kor. do: Elbląg (magistrat) s. 258-259. - Gdańsk (magistrat) 27.02.1737 s. 121-122. - Grabowski [Adam Stanisław] bp kujawski 13.09.1736 s. 24-25. - kapituła warmińska 12.07.1740 s. 429. - Keyserling Hermann Carl poseł ros. s. 385-386. - Potocki Józef hetman w. kor. 22.11.1739 s. 386-387. - [Szembek Krzysztof Antoni] prymas 27.04.1740 s. 404-405. - NN marszałek trybunalski s. 122-123. - NN prezes Trybunału Koronnego s. 123-124.
  • "Litterae a proconsule et consulibus Elbingensibus ad [...] exercitui regni ducem [Józef Potocki] 1736to" s. 35-37
  • "Interpretatio Literarum [...] supr. vesirii ad [...] Potocki palatinum Kijoviae scripta" s. 201-211 oraz "Literae [...] Josephi Potocki palatini [...] Kijoviae [...] ad [...] Imperii Otthomanici magnum vezirium [...] 18 Martij 1737 anno scripta" s. 211-213
  • "List od Xzcia prymasa [Teodora Potockiego] do [...] senatorów y ministrow die 8 April. 1737 z Skierniewic pisany" s. 222-224
  • List wielkiego wezyra [Abdullaha Paszy] do [Józefa Potockiego] wdy wileńskiego s. 301-311 oraz list [Józefa Potockiego] wdy wileńskiego do wielkiego wezyra [Abdullaha Paszy] 24.03.1738 s. 311-312
  • Listy Hermanna Keyserlinga do Jana Małachowskiego podkanclerzego kor. (2) 14.11.1739-03.01.1740 s. 385, 388-389
  • Listy kapituły warmińskiej do [Krzysztofa Szembeka] prymasa 1740 (2) s. 403-404, 405-407
  • List kapituły warmińskiej do Jana Małachowskiego 15.06.1740 s. 428-429
  • Dokumenty wystawione przez Augusta III króla Polski: uniwersał "Resultatum senatus consilij na propozycye de die XXII Martij Anno Dni MDCCXXXVI" s. 11-12; "Commissya vigore novellae legis do wwdztw pogranicznych koron. in confiniis z państwy rossyiskiemi będących dana" 13.11.1736 s. 54-57; "Kommissya do prowincyi W. Xtwa Litewskiego z panstwami pogranicznemi rossyiskiemi na fundamencie novelle legis wydana" 13.11.1736 s. 58-60; "Approbatio et ratificatio concordati cum Curia Romana intuitu Abbatiarum in Regno Poloniae a S[acr]a R[egi]a M[aiesta]te et senatorio ordine d. 8 Julij 1737mo in senatus consilio Vschova subsecuta" s. 75-83 podpisani: Camillus Paulutius abp ikonieński nuncjusz apostolski oraz Jan Tarło wda sandomierski; "Comissio pro exdivisione abbatiarum vigore concordati" s. 109-113; "Plenipotentia a S[acr]a R[egi]a M[aiesta]tis in negotio juris patronatus cardinali protectori data" 24.02.1737 s. 113-115; "Instrukcya [...] officyalistom grodzkim bracławskim y winnickim, tudziesz kommissarzom na sądy pograniczne wwdztwa bracł. przez konstytucyą anni 1736 naznaczonym" 06.01.1737 s. 115-119; "Punkta od JKrMci [...] pro senatus consilio d. 8 Julij 1737 w Wschowie celebrando wydane z kancellaryi mnieyszey koron[nej]" s.128-129; "Diploma super ducatus Curlandiae et Semigaliae [...] Ernesto Joanni de Biron [...] ex Majori Cancellaria Regni emanatum" 13.07.1737 s. 140-143; "Facultas Regiae quod novus dux extra Ducatum regere possit. Ex Majori ancellaria Regni emanata" 14.07.1737 s. 145-147; "Circulares do [...] komissarzow do Kurlandyi destynowanych" s. 152-154; "Diploma investitura ducatus Curland[iae] et Semigall[iae] [...] Ernesto [...] comiti de Biron Varsaviae die V Apr. 1739 datum" s. 187-200; Uniwersał na sejm 1738 s. 279-282; "Instrukcya od JKMci na seymik przedseymowy wdztwa dnia XXV mca sierpnia [...] [1738] przed seymem ordinaryinym sześcioniedzielnym warszawskim przypadaiący [...] posłowi od JKMci na tenże seymik [...] dana" 30.05.1738 s. 282-285; "Copia expedycyi na tenże seym anni 1738 do Prowincyi Pruskiey" 30.05.1738 s. 286-288; Instructio ad conventum generalem terrarum Prussiae [...] a SRM [...] XXX mensis Maii [...] [1738] expedita et data" s. 288-291; "Credentiales posłowi od JKrMci na generał pruski" 30.05.1738 s. 291-292; Propozycye od JKrmci na senatus consilium z kancellaryi wielkiey k[oron]ney na dzień 4 mca kwietnia w roku 1739 wydane" s. 361-365; Uniwersał na sejm 1740 s. 411-417; "Credentiales posłowi na seymik poselski" s. 417; "Instructio a SRMte [...] pro conventu generali [...] Terrar[um] Prussiae [...]" 12.06.1740 s. 422-426; "Credentiales [...] nuntio ad conventum [...] terrarum Prussiae" 12.06.1740 s. 426-427; "Rescriptum commissionis [...] Paulo Benoe instigatori regni quatenus attendat dislimitationi vicinarum potentiarum [...]" 15.08-17.10.1740 (2) s. 432-433, 439-440; "Instructio SRM [...] ad adtentandam dislimitationem inter vicinas potentias Nempe[?] inter monarchiam Russicam [...]" 1740 s. 438-439; "Rescriptum ad [...] supremos consiliarios Ducatus Curlandiae et Semigalliae [...]" 30.12.1740 s. 441-442
  • "Responsum ad idem [Keyserling] pro memoria" s. 263-264
  • "Punkta od [...] commissarzów rossyiskich [...] sędziom pogranicznym od Rzpltey naznaczonym podane, a potym w Dreźnie przy wyżey wyrażonym memoryale przez [...] podkanclerzego koronnego [...] Keyzerlingowi kommunikowane" s. 264-277
  • "Pro memoria ab [...] Keyzerling ministro Russico ratione [??] Serborum ad servitia militaria Russica tendentium die 13 Jan. 1738 Ao porrectum" s. 277 oraz "Responsum ad idem pro memoria" 29.01.1738 s. 277-278
  • "Expedycya na seym ordynaryiny 1738" s. 278-279
  • "Pro memoria ab [...] barone Keyzerling ministro plenipotentiario [...]" 02-10.04.1738 (4) s. 322, 324-325 oraz "Responsum ad idem" s. 322-323
  • "Responsum ad [...] memoriale ab [...] procancellario [Jan Małachowski] Regni Poloniae [...]" 12.04.1738 s. 325
  • "Comissio ad bona allodialia[?] [...] Ferdinandi in Livonia Curlandiae et Semigalliae ducis [...]" Wschowa 30.05.1738 s. 325-326
  • "Actus commissionis Prowincyi WXLitewskiego serwata omni solennitate constitutionis w uniwersałach JKMci [...] w Grodnie roku 1738 mca Julij trzeciego przez nas senatorow ministrow statuo et belli y commissarzow z wdztw y powiatow konkludowany ad approbationem stanow Rzpltey podanej" s. 327-337
  • "Copia commissionis in Ecclesia Regia nationali Polona sub titulo S. Stanislai Romae ex ordine SSmi accedente consensu [...] Augusti Tertij Poloniarum regio die 21 Maij 1737" s. 337-353
  • "Copia nominationis ad abbatiam Lubinensem per nominationem [...] ducis Czartoryiski ad episcopatum Posnaniens[em] vacantem [...] Adami Komorowski Ecl. Cathedralis Cracovien. praepositi [...]" Warszawa 01.11.1738 s. 353-354
  • "Nominatio ad episcopatum Culmen[sem] [...] [Andreae Stanislai] Załuski episcopi Luceorien[sis] [...] regni cancellarij" s. 356-357
  • "Nominatio ad episcopatum Luceoriensem [...] [Francisci Antonii] Kobielski episcopi Camenecen[sis]" s. 357
  • "Nominatio ad episcopatum Camenecen[sem] [...] [Venceslai Hieronimi] Szerakowski episcopi Livoniae" [1739] s. 357
  • "Nominatio ad episcopatum Livoniae [...] Komorowski praepositi Cracoviens[is]" [1738] s. 357-358
  • "Pro memoria [...] baroni Keyzerling legato plenipotentiario [...]" 14.06.1739 s. 367-368
  • "Propozycye od JKMci na senatus consilium w Wschowie na dzień 25 mca Sierpnia [...] 1739 podane z wielkiey kancellaryi" s. 371 oraz "Senatus consilium na wyzey wyrazone de die et anno propozycye" s. 371-372
  • "Resultatum eiusd[em] consilij senatus ad propositiones supra scriptas" s. 372-374
  • "Instrukcya [...] Michałowi Orzeckiemu stolnikowi y Józefowi Wyzdze podstolemu ziemi buskiey na seymiku [...] wdztwa bełzkiego d. 15 7bris w Bełzie odprawionym do JKmci [...] posłom [...] dana" s. 374-376 oraz "Respons od JKrmci [....] pomienionym [...] posłom [...]" 19.10.1739 s. 376
  • "Paszport urodzonemu Ogińskiemu oboźnemu WXL ablegatowi do carowy Jeymości" s. 377 oraz "Instrukcya sekretna [...] Ignacemu Ogińskiemu oboźnemu WXL ablegatowi do [...] monarchini rossyjskiey ktory tylko dla swoiey partykularney informacyi mieć będzie [...]" 29.08.1739 (2) s. 377-381
  • "Pro memoria ab [...] Keyserling ministro plenipotentiario [...]" s. 387
  • "Commissya do wdztw kijowskiego, wołyńskiego, podolskiego, bracławskiego y Ziemi Halickiey na likwidacyą szkod, ruin y krzywd przez woyska rossyiskie tych wdztw obywatelom poczynionych dana w Dreźnie XXIII Xbris 1739" s. 387-388
  • "Extractum ex gravaminibus Ecclesiae [...] Russiae" s. 389-390
  • "Nominatio ad episcopatum Samoyitiae Tyszkiewicz secretarij MDL" s. 392
  • "Copia uniwersału od [...] [Jana] Czapskiego podskarbiego kor. do kupcow wydanego dnia 5 marca 1740" s. 396-398
  • "Pro memoria ab [...] Keyzerling ministro Russico [...]" 08.04.1740 s. 399 oraz "Ad porrectum per [...] barone Keyzerling pro memoria responsum" s. 399-400
  • Jan Małachowski podkanclerzy kor., "Memoire" s. 400
  • "Relatio religiosi Michaelis Poray Konarzewski prioris Paradisiensis [...] de violentiis per milites Brandeburgicos in eodem monasterio cisteriens[i] [...]" 1740 s. 400-403
  • "Instrukcya od Izby Commissarskiey trybunału skarbowego radomskiego [...] posłom do JKrmci delegowanym z prowincyi wielkopolskiey [...] Franciszkowi Moszczyńskiemu kasztelanowi brzeskiemu kujawskiemu, [...] Mycinskiemu staroście wielunskiemu, z prowincyi małopolskiey [...] Sołtykowi kasztelanowi przemyskiemu, [...] Jędrzejowi Olędzkiemu staroście rastawickiemu dana w Radomiu d. 25 Maja 1740" s. 407-409 oraz "Respons na instrukcyą pomienionym [...] posłom [...]" 12.06.1740 s. 409-410
  • "Expedicya na seym ordinaryiny [...] 1740 die 3tia 8bris przypadaiący" s. 410
  • "Annotationes [...] procancellarii super [...] litteras [...] principis Reynartis in Prussia" s. 431-432
  • "Propozycye od thronu podczas seymu anni 1740 ordinaryinego warszawskiego z kancellaryi wielkiey koronney dane" s. 435-438
  • "Nominatio ad coadyutorem episcopatus Kijov[iensis] [...] Josephi Łaszcz [...]" 03.11.1740 s. 440-441
  • "Nominatio ad episcopatum Luceorien. [...] Załuski episcopi Plocensis" s. 6-7
  • "Determinacya seymu" 1736 s. 12
  • "Reasumowanie konferencyi" 1736 s. 13-15
  • "Insignia regni" s. 15
  • "Memoriale ab [...] Keyserling legato S[anctis]smae C[aes]areae M[aiesta]tis porrectum die infra specificato, quo denunciat comissarios ex parte Monarchiae Rossicae destinandos a Repb. exposcit" 03.11.1736 s. 52-54
  • "Memoriale ab [...] Keyzerling legato [...], quatenus Hawryło Bohun Latro extra datt. uti Rusticus subditus" 14.11.1736 s. 64-65
  • "Memoriale ab [...] Keyzerling, quo petit commisionem designari adverificandum utrum subditi Russici inimiscuerunt sese rebellibus Corsacis Regni fines depraedantibus" 20.11.1736 s. 65-68
  • "Memoriale [...] baroni de Kayzerling ab [...] procancellario regni [Jan Małachowski]" s. 68-69
  • "Rescriptum seu Resolutio ab [...] Keyzerling legato extraordinario [...] aulae Petersburgen ad memoriale per [...] procancellarium porrectum" s. 69-71
  • "Copia concordati cum Curia Romana de Abbatiis in Regno Poloniae sitis die 6ta mensis Aug. 1736 facti" s. 73-74
  • "Continuatio supradicti tractatus prout sequitur in altero folio incipiente" s. 83-89
  • "Numerus abbatiarum in commendam concedendarum" 14.07.1737 s. 89-93
  • "Literae Apostolicae [Clementis XII] in virtute quarum confirmat. tractatus de abbatiis" 13.09.1737 s. 93-101
  • "Copia indulti apostolici [Clementis XII] super abbatias" 23.09.1737 s. 101-109
  • "Expedycya na senatus consilium do Wschowy pro d. 8 Julij 1737 złożone w Dreźnie datowana" s. 125-128
  • "Conclusum senatus consilij Wschowa d. 8 Julij 1737" s. 129-136
  • Hermann Karl Keyserling, "Plenipotencya w tymże interessie kurlandzkim" 05.07.1737 s. 147-148
  • "Reversales ab [...] Dno de Keyzerling plenipotentiario [...] ducis Curlandiae promittentis ducem Curlandiae fidelem esse feudatarium" s. 148-150
  • "Copia reversalium ab eod[em] nomine eiusd[em] promitten[tem] conservationem Eccle[si]arum et liberum exercitum religionis Romano catholicae" 15.07.1737 s. 150-152
  • "Commissio pro reassumenda commissione Curlandica Anni 1727mi" s. 154-158
  • "Conditiones ad possessionem et usum Feudi ducatus Curlandiae a [...] commissariis a S[acr]a R[egi]a M[aiesta]te [...] designatis [...] Finck de Finckenstein cancellario et consiliario supremo plenipotenti speciali [...] infeudandi Curlandiae ducis ad eandem commissionem ordinato in scripto communicatae" s. 159-170
  • "Commissio ratione Feudi ducatuum Curlandiae et Semigaliae Gedani expedita die 12ma 9bris 1737mo Anno" s. 170-182
  • "Plenipotentia specialis a [...] Ernesto Joanne duce in Livonia Curlandia et Semigalia, [...] Hermano Christophoro Finck de Finckenstein cancellario et consuliario supremo ad tractandum cum commissariis SRMtis [...] in commissione Gedanensi" 13.09.1737 s. 182-184
  • "Scriptum reversale [...] Ernesti ducis Curlandiae recipere fidelitatem SRMti [...] servare investituram petere" 16.12.1737 s. 185-186
  • "Scriptum reversale ab eodem pro conservandis Ecclesiis Catholicorum, earumq[ue] iuribus et praerogativis" 26.09.1737 s. 186-187
  • "Puncta a [...] Ibrahim Effendy legato [...] vesirij porrector in scripto [...] Potocki palatino [...] Kijoviae [...]" s. 213-222
  • "Pro memoria [...] comiti Vratislav de Mitrowitz consiliario intimo Sacrae Caesareae Regiaeq[ue] Catholicae Majestatis ac legato magno ab [...] procancellario regni [Jan Małachowski] porrectum" s. 233-236
  • "Pro memoria [...] Dno Boete [...] Magnae Britanniae regis residenti" s. 237-238
  • "Credentiales a statibus Foederati Belgii [...] Carolo Romph ministro suo in Polonia data" s. 238-239
  • "Pro memoria [...] Dno Romph ministro statuum Foederati Belgii" s. 240
  • "Memoire de Mr Charle de Rumph ministre des seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies de Pais bas" Drezno 09.09.1737 s. 240-243
  • "Informatio historica ratione Chocimi fortalitii non ita pridem in Moldavia ad confinia Regni Poloniae extructi" s. 243-250
  • "Plenipotentia [...] Joanni Pepłowski castellano Volhyniae a S[acr]a R[egi]a M[aiesta]te ad congrssum pro Tractatu ineundae pacis inter Belligerantes in Oriente Potentias destinato data" s. 250-251
  • "Instructio [...] Joanni Pepłowski castellano Volhyniae a SRMte ad congressum pro tractatu ineundae pacis inter Belligerantes in Oriente Potentias ministro plenipotentiario data 1737" s. 251-254
  • "Copia instructionis secretioris eid[em] [...] Joannni Pepłowski ad huncce tractatum plenipotentiario designato data" s. 254-258
  • "Pro memoria ab [...] Keyzerling ministro plenipotentiario quatenus SRMtas iudicibus collimitaneis commissionem expedire sine protelatione demandet" 13.01.1738 s. 162-163
 • Proweniencja:
  • "Ex Libris Bibliothecae Valentini Wolski 1811" - [rkps]
  • "Ex Libris Joannis Kłopowski m[anu] p[ropria]" - [rkps]
  • "Od Lissnera w zamian 1846" - [rkps]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bohun Hawryło
  • Ernest Jan Biron ks. Kurlandii
  • Ferdynand Kettler (książę Kurlandii ; 1655-1737)
  • Innocenty XI (papież ; 1611-1689)
  • Jan Kanty (św. ; 1390-1473)
  • Jan z Dukli (św. ; ca 1410-1484)
  • Jordanowie
  • Kobielski Franciszek Antoni bp łucki (1679-1755)
  • Komorowski Adam Ignacy (1699-1759)
  • Łaszcz Józef Antoni bp koadiutor kijowski (1704-1748)
  • Mniszech Jerzy August (klan krakowski) (1715-1778)
  • Ogiński Ignacy marsz. w. lit. klan wileński (ca 1698-1775)
  • Sierakowski Wacław Hieronim abp lwowski (1699-1780)
  • Tyszkiewicz Antoni Dominik bp żmudzki (?-1762)
  • Urszula zakonnica? kandydatka do wyniesienia na ołtarze
  • Vratislav de Mitrowitz tajny radca cesarski
  • Załuski Andrzej Stanisław bp krakowski kanclerz w. kor. (1695-1758)
  • Cystersi Paradyż 18 w.
  • Jezuici 18 w.
  • Joannici 18 w.
  • Kancelaria królewska 1735-1740
  • Sejm 1740 Warszawa
  • Senat 1739 Wschowa
  • Trybunał Koronny 18 w.
  • Kancelaria 18 w.
  • Literatura 18 w.
  • Literatura okolicznościowa 18 w.
  • Listy 18 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 18 w.
  • Mowy 18 w.
  • Monarchia 18 w.
  • Polityka międzynarodowa 18 w.
  • Władcy 18 w.
  • Prusy 18 w.
  • Watykan 18 w.
 • Uwagi:
  • Paginacja oryginalna s. 1-442. Wpisy własnościowe na k. II. pismo rękopisu zapewne czterech rąk: pierwsza s. 1-32, 35-163, 164-254, druga 33-34, trzecia 163, czwarta 255-450. Na wewn. stronie okł. wpisano "69" oraz "311" (oł.)
  • K. Iv, IIv-IIIv, IVv, s. 234-235, 451-454 czyste

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 110 a Kancelaria królewska
 • 130 a Odpisy
 • 240 a Odpisy akt i korespondencji z kancelarii królewskiej z lat 1735-1740
 • 245 a "Liber Pri[mus] ||Variarum |Transactionum Publicarum Ex Minori Cancellaria Regni emandatarum et aliarum ac Eandem deventarum Sub Felicissimo Regimine Serenissimi Augusti Tertij Regis Poloniarum[!] Pro Cancellariatu Illustrissimi Et Excellentissimi Dominus Joannis in Małachowice Małachowski Procancellarij Regni [...] Die IX Mensis Novembris Anno Domini MDCCXXXV Post Collatum hocce sibi Ministerium Inchoatum".
 • 250 a kop.
 • 260 c 1735-1740
 • 300 a IV k., 454 s. c 33x20 cm
 • 340 d Rkps e Półskórek, 18 w.
 • 400 a Dzierżek Anna zob. Rzewuska Anna z Dzierżków hetmanowa w. kor.
 • 500 a Paginacja oryginalna s. 1-442. Wpisy własnościowe na k. II. pismo rękopisu zapewne czterech rąk: pierwsza s. 1-32, 35-163, 164-254, druga 33-34, trzecia 163, czwarta 255-450. Na wewn. stronie okł. wpisano "69" oraz "311" (oł.)
 • 500 a K. Iv, IIv-IIIv, IVv, s. 234-235, 451-454 czyste
 • 520 a Spis sprzętów domowych i ogrodowych k. I
 • 520 a "Tomus Primus. Ex Libris Bibliothecae Valentini Wolski 1811. Tomis Sex Sunt Valoris" k. II
 • 520 a Akta dotyczą spraw wew. i zagranicznych (głównie z Portą Ottomańską, Kurlandią, Stolicą Apostolską, dworem cesarskim i Rosją), a także regulacji przebiegu granic Polski
 • 520 a Listy Augusta III króla Polski do: Albani Annibale kard. 1736-1738 (6) s. 7-10, 15-16, 20-22, 229-230, 231-232. - [Anna Romanowa] caryca Rosji 1736-29.08.1739 (2) s. 60-61 ("recomendando Georgium Mniszech"), 381-382. - [Despuig Raymond] wielki mistrz joannitów 04.02.[1737] s. 120. - [Ernest Jan Biron?] ks. Kurlandii ("pro parte [...] Joannis Christophori Andree advocati aulici Curlandiae") (2) 13.02.1739 s. 354-355, 361. - Fryderyk II Wielki król Prus 26.06.1740 s. 430-431. - Gdańsk (magistrat) s. 30-31. - kapituła [żmudzka?] (w sprawie nominacji Antoniego Tyszkiewicza na bpa żmudzkiego) s. 392-393. - Karol I ks. Brunszwiku [1736-1739] (3) s. 39-40, 261-262, 385. - [Klemens XII] papież 1736-1738 (7) s. 16-20 ("quatenus B. Joannem Cantium inter principaliores patronos declaret"), 45-46 (w sprawie kanonizacji Innocentego XI), 46-47 (w sprawie kanonizacji s. Urszuli), 61-63, 227-228 ("pro elevatione ritus duplicis 1ma classis cum octava B. Joannis a Dukla"), 230-231, 366-367. - kolegium kardynalskie 28.02.1740 s. 394-395. - Księstwo Kurlandii i Semigalii (radcy i dostojnicy) 14.07.1737-1738 (3) s. 136-140, 144-145, 355-356. - Łuck (kapituła) 07.03.1739 s. 358. - [Małachowski Jan] podkanclerzy kor. 04.08.1740 s. 434-435. - miasta pruskie (Toruń, Elbląg, Gdańsk) s. 293-294. - miasta pruskie (mniejsze) s. 427-428. - [Potocki Józef] hetman w. kor. 14.09.1736-29.03.1740 (5) s. 28-30, 43-45, 382-383, 390-391, 395-396. - [Potocki Teodor] prymas s. 224-225. - Recke von der kpt. mitawski s. 356-357. - Rudziński klan czerski 02.11.1736 s. 51-52. - szlachta pruska 30.05.1738 s. 292-293. - Rzewuska [Anna] hetmanowa w. kor. ("aby się z synami pogodziła") 07.12.1735 s. 4-6. - senatus consilium we Wschowie 06.1739 s. 368. - senatorzy (na sejmiki poselskie) (4) s. 285-286, 418-422. - senatorzy pruscy (tylko tytuł) s. 292. - [Serbelloni Fabrizio] nuncjusz apostolski s. 393. - Trybunał Koronny 02.11.1736 s. 48-50. - Trybunał Koronny Lubelski ("aby sprawę urodz. Jordanów y Zawadzkich do assessoryi odesłał") s. 1-2. - Trzciński prezes Trybunału Koronnego 02.11.1736 s. 50-51. - Wiśniowiecki Janusz Antoni klan krakowski ("aby [...] Rzewuskich matkę z synami pogodził") 07.12.1735 s. 2-4. - [Wiśniowiecki Michał Serwacy] hetman w. lit. 03.04.1738 (2) s. 299-300, 300-301. - [Zienkowicz Mikołaj Jan] bp wileński ("w interessie akademij wileńskiey") 03.04.1738 s. 300. - NN kard. protektor 13.09.1736-03.11.1740 (11) s. 22-24, 63-64, 295-296, 326-327 ("in causa inter patres Scholarum Piarum et patres Soc. Jesu"), 359-361, 392, 441. - NN miasta s. 294. - NN poseł królewski s. 358-359. - NN poseł (3) s. 292 (tylko tytuł), 294-295, 418.
 • 520 a Listy do Augusta III króla Polski od: Abdullah Pasza w. wezyr turecki (2) s. 296-297, 312-322. - Fryderyk II Wielki król Prus 07.06.1740 s. 429-430. - [Fryderyk Wilhelm I] król Prus 21.03-20.07.1740 (2) s. 398-399, 433-434. - Helwecja (stany) ("gratulatoriae ellectionem ad thronum Regni Poloniae") 13.12.1736 s. 71-73. - Karol I ks. Brunszwiku [1737]-25.08.1739 (5) s. 37-39, 259-261, 384. - [Klemens XII] 16.04.1739 s. 365-366. - kolegium kardynalskie 08.02.1740 s. 393-394. - Mahmud I sułtan turecki s. 298-299. - [Mniszech Józef] marszałek w. kor. 05.08.1739 (2) s. 225-227, 368-370. - [Potocki Józef] hetman w. kor. 29.08.1736-01.03.1740 (6) s. 26-28, 31-34, 39-43, 383-384, 391, 395.
 • 520 a Listy [Jana Małachowskiego] podkanclerzego kor. do: Elbląg (magistrat) s. 258-259. - Gdańsk (magistrat) 27.02.1737 s. 121-122. - Grabowski [Adam Stanisław] bp kujawski 13.09.1736 s. 24-25. - kapituła warmińska 12.07.1740 s. 429. - Keyserling Hermann Carl poseł ros. s. 385-386. - Potocki Józef hetman w. kor. 22.11.1739 s. 386-387. - [Szembek Krzysztof Antoni] prymas 27.04.1740 s. 404-405. - NN marszałek trybunalski s. 122-123. - NN prezes Trybunału Koronnego s. 123-124.
 • 520 a "Litterae a proconsule et consulibus Elbingensibus ad [...] exercitui regni ducem [Józef Potocki] 1736to" s. 35-37
 • 520 a "Interpretatio Literarum [...] supr. vesirii ad [...] Potocki palatinum Kijoviae scripta" s. 201-211 oraz "Literae [...] Josephi Potocki palatini [...] Kijoviae [...] ad [...] Imperii Otthomanici magnum vezirium [...] 18 Martij 1737 anno scripta" s. 211-213
 • 520 a "List od Xzcia prymasa [Teodora Potockiego] do [...] senatorów y ministrow die 8 April. 1737 z Skierniewic pisany" s. 222-224
 • 520 a List wielkiego wezyra [Abdullaha Paszy] do [Józefa Potockiego] wdy wileńskiego s. 301-311 oraz list [Józefa Potockiego] wdy wileńskiego do wielkiego wezyra [Abdullaha Paszy] 24.03.1738 s. 311-312
 • 520 a Listy Hermanna Keyserlinga do Jana Małachowskiego podkanclerzego kor. (2) 14.11.1739-03.01.1740 s. 385, 388-389
 • 520 a Listy kapituły warmińskiej do [Krzysztofa Szembeka] prymasa 1740 (2) s. 403-404, 405-407
 • 520 a List kapituły warmińskiej do Jana Małachowskiego 15.06.1740 s. 428-429
 • 520 a Dokumenty wystawione przez Augusta III króla Polski: uniwersał "Resultatum senatus consilij na propozycye de die XXII Martij Anno Dni MDCCXXXVI" s. 11-12; "Commissya vigore novellae legis do wwdztw pogranicznych koron. in confiniis z państwy rossyiskiemi będących dana" 13.11.1736 s. 54-57; "Kommissya do prowincyi W. Xtwa Litewskiego z panstwami pogranicznemi rossyiskiemi na fundamencie novelle legis wydana" 13.11.1736 s. 58-60; "Approbatio et ratificatio concordati cum Curia Romana intuitu Abbatiarum in Regno Poloniae a S[acr]a R[egi]a M[aiesta]te et senatorio ordine d. 8 Julij 1737mo in senatus consilio Vschova subsecuta" s. 75-83 podpisani: Camillus Paulutius abp ikonieński nuncjusz apostolski oraz Jan Tarło wda sandomierski; "Comissio pro exdivisione abbatiarum vigore concordati" s. 109-113; "Plenipotentia a S[acr]a R[egi]a M[aiesta]tis in negotio juris patronatus cardinali protectori data" 24.02.1737 s. 113-115; "Instrukcya [...] officyalistom grodzkim bracławskim y winnickim, tudziesz kommissarzom na sądy pograniczne wwdztwa bracł. przez konstytucyą anni 1736 naznaczonym" 06.01.1737 s. 115-119; "Punkta od JKrMci [...] pro senatus consilio d. 8 Julij 1737 w Wschowie celebrando wydane z kancellaryi mnieyszey koron[nej]" s.128-129; "Diploma super ducatus Curlandiae et Semigaliae [...] Ernesto Joanni de Biron [...] ex Majori Cancellaria Regni emanatum" 13.07.1737 s. 140-143; "Facultas Regiae quod novus dux extra Ducatum regere possit. Ex Majori ancellaria Regni emanata" 14.07.1737 s. 145-147; "Circulares do [...] komissarzow do Kurlandyi destynowanych" s. 152-154; "Diploma investitura ducatus Curland[iae] et Semigall[iae] [...] Ernesto [...] comiti de Biron Varsaviae die V Apr. 1739 datum" s. 187-200; Uniwersał na sejm 1738 s. 279-282; "Instrukcya od JKMci na seymik przedseymowy wdztwa dnia XXV mca sierpnia [...] [1738] przed seymem ordinaryinym sześcioniedzielnym warszawskim przypadaiący [...] posłowi od JKMci na tenże seymik [...] dana" 30.05.1738 s. 282-285; "Copia expedycyi na tenże seym anni 1738 do Prowincyi Pruskiey" 30.05.1738 s. 286-288; Instructio ad conventum generalem terrarum Prussiae [...] a SRM [...] XXX mensis Maii [...] [1738] expedita et data" s. 288-291; "Credentiales posłowi od JKrMci na generał pruski" 30.05.1738 s. 291-292; Propozycye od JKrmci na senatus consilium z kancellaryi wielkiey k[oron]ney na dzień 4 mca kwietnia w roku 1739 wydane" s. 361-365; Uniwersał na sejm 1740 s. 411-417; "Credentiales posłowi na seymik poselski" s. 417; "Instructio a SRMte [...] pro conventu generali [...] Terrar[um] Prussiae [...]" 12.06.1740 s. 422-426; "Credentiales [...] nuntio ad conventum [...] terrarum Prussiae" 12.06.1740 s. 426-427; "Rescriptum commissionis [...] Paulo Benoe instigatori regni quatenus attendat dislimitationi vicinarum potentiarum [...]" 15.08-17.10.1740 (2) s. 432-433, 439-440; "Instructio SRM [...] ad adtentandam dislimitationem inter vicinas potentias Nempe[?] inter monarchiam Russicam [...]" 1740 s. 438-439; "Rescriptum ad [...] supremos consiliarios Ducatus Curlandiae et Semigalliae [...]" 30.12.1740 s. 441-442
 • 520 a "Responsum ad idem [Keyserling] pro memoria" s. 263-264
 • 520 a "Punkta od [...] commissarzów rossyiskich [...] sędziom pogranicznym od Rzpltey naznaczonym podane, a potym w Dreźnie przy wyżey wyrażonym memoryale przez [...] podkanclerzego koronnego [...] Keyzerlingowi kommunikowane" s. 264-277
 • 520 a "Pro memoria ab [...] Keyzerling ministro Russico ratione [??] Serborum ad servitia militaria Russica tendentium die 13 Jan. 1738 Ao porrectum" s. 277 oraz "Responsum ad idem pro memoria" 29.01.1738 s. 277-278
 • 520 a "Expedycya na seym ordynaryiny 1738" s. 278-279
 • 520 a "Pro memoria ab [...] barone Keyzerling ministro plenipotentiario [...]" 02-10.04.1738 (4) s. 322, 324-325 oraz "Responsum ad idem" s. 322-323
 • 520 a "Responsum ad [...] memoriale ab [...] procancellario [Jan Małachowski] Regni Poloniae [...]" 12.04.1738 s. 325
 • 520 a "Comissio ad bona allodialia[?] [...] Ferdinandi in Livonia Curlandiae et Semigalliae ducis [...]" Wschowa 30.05.1738 s. 325-326
 • 520 a "Actus commissionis Prowincyi WXLitewskiego serwata omni solennitate constitutionis w uniwersałach JKMci [...] w Grodnie roku 1738 mca Julij trzeciego przez nas senatorow ministrow statuo et belli y commissarzow z wdztw y powiatow konkludowany ad approbationem stanow Rzpltey podanej" s. 327-337
 • 520 a "Copia commissionis in Ecclesia Regia nationali Polona sub titulo S. Stanislai Romae ex ordine SSmi accedente consensu [...] Augusti Tertij Poloniarum regio die 21 Maij 1737" s. 337-353
 • 520 a "Copia nominationis ad abbatiam Lubinensem per nominationem [...] ducis Czartoryiski ad episcopatum Posnaniens[em] vacantem [...] Adami Komorowski Ecl. Cathedralis Cracovien. praepositi [...]" Warszawa 01.11.1738 s. 353-354
 • 520 a "Nominatio ad episcopatum Culmen[sem] [...] [Andreae Stanislai] Załuski episcopi Luceorien[sis] [...] regni cancellarij" s. 356-357
 • 520 a "Nominatio ad episcopatum Luceoriensem [...] [Francisci Antonii] Kobielski episcopi Camenecen[sis]" s. 357
 • 520 a "Nominatio ad episcopatum Camenecen[sem] [...] [Venceslai Hieronimi] Szerakowski episcopi Livoniae" [1739] s. 357
 • 520 a "Nominatio ad episcopatum Livoniae [...] Komorowski praepositi Cracoviens[is]" [1738] s. 357-358
 • 520 a "Pro memoria [...] baroni Keyzerling legato plenipotentiario [...]" 14.06.1739 s. 367-368
 • 520 a "Propozycye od JKMci na senatus consilium w Wschowie na dzień 25 mca Sierpnia [...] 1739 podane z wielkiey kancellaryi" s. 371 oraz "Senatus consilium na wyzey wyrazone de die et anno propozycye" s. 371-372
 • 520 a "Resultatum eiusd[em] consilij senatus ad propositiones supra scriptas" s. 372-374
 • 520 a "Instrukcya [...] Michałowi Orzeckiemu stolnikowi y Józefowi Wyzdze podstolemu ziemi buskiey na seymiku [...] wdztwa bełzkiego d. 15 7bris w Bełzie odprawionym do JKmci [...] posłom [...] dana" s. 374-376 oraz "Respons od JKrmci [....] pomienionym [...] posłom [...]" 19.10.1739 s. 376
 • 520 a "Paszport urodzonemu Ogińskiemu oboźnemu WXL ablegatowi do carowy Jeymości" s. 377 oraz "Instrukcya sekretna [...] Ignacemu Ogińskiemu oboźnemu WXL ablegatowi do [...] monarchini rossyjskiey ktory tylko dla swoiey partykularney informacyi mieć będzie [...]" 29.08.1739 (2) s. 377-381
 • 520 a "Pro memoria ab [...] Keyserling ministro plenipotentiario [...]" s. 387
 • 520 a "Commissya do wdztw kijowskiego, wołyńskiego, podolskiego, bracławskiego y Ziemi Halickiey na likwidacyą szkod, ruin y krzywd przez woyska rossyiskie tych wdztw obywatelom poczynionych dana w Dreźnie XXIII Xbris 1739" s. 387-388
 • 520 a "Extractum ex gravaminibus Ecclesiae [...] Russiae" s. 389-390
 • 520 a "Nominatio ad episcopatum Samoyitiae Tyszkiewicz secretarij MDL" s. 392
 • 520 a "Copia uniwersału od [...] [Jana] Czapskiego podskarbiego kor. do kupcow wydanego dnia 5 marca 1740" s. 396-398
 • 520 a "Pro memoria ab [...] Keyzerling ministro Russico [...]" 08.04.1740 s. 399 oraz "Ad porrectum per [...] barone Keyzerling pro memoria responsum" s. 399-400
 • 520 a Jan Małachowski podkanclerzy kor., "Memoire" s. 400
 • 520 a "Relatio religiosi Michaelis Poray Konarzewski prioris Paradisiensis [...] de violentiis per milites Brandeburgicos in eodem monasterio cisteriens[i] [...]" 1740 s. 400-403
 • 520 a "Instrukcya od Izby Commissarskiey trybunału skarbowego radomskiego [...] posłom do JKrmci delegowanym z prowincyi wielkopolskiey [...] Franciszkowi Moszczyńskiemu kasztelanowi brzeskiemu kujawskiemu, [...] Mycinskiemu staroście wielunskiemu, z prowincyi małopolskiey [...] Sołtykowi kasztelanowi przemyskiemu, [...] Jędrzejowi Olędzkiemu staroście rastawickiemu dana w Radomiu d. 25 Maja 1740" s. 407-409 oraz "Respons na instrukcyą pomienionym [...] posłom [...]" 12.06.1740 s. 409-410
 • 520 a "Expedicya na seym ordinaryiny [...] 1740 die 3tia 8bris przypadaiący" s. 410
 • 520 a "Annotationes [...] procancellarii super [...] litteras [...] principis Reynartis in Prussia" s. 431-432
 • 520 a "Propozycye od thronu podczas seymu anni 1740 ordinaryinego warszawskiego z kancellaryi wielkiey koronney dane" s. 435-438
 • 520 a "Nominatio ad coadyutorem episcopatus Kijov[iensis] [...] Josephi Łaszcz [...]" 03.11.1740 s. 440-441
 • 520 a "Nominatio ad episcopatum Luceorien. [...] Załuski episcopi Plocensis" s. 6-7
 • 520 a "Determinacya seymu" 1736 s. 12
 • 520 a "Reasumowanie konferencyi" 1736 s. 13-15
 • 520 a "Insignia regni" s. 15
 • 520 a "Memoriale ab [...] Keyserling legato S[anctis]smae C[aes]areae M[aiesta]tis porrectum die infra specificato, quo denunciat comissarios ex parte Monarchiae Rossicae destinandos a Repb. exposcit" 03.11.1736 s. 52-54
 • 520 a "Memoriale ab [...] Keyzerling legato [...], quatenus Hawryło Bohun Latro extra datt. uti Rusticus subditus" 14.11.1736 s. 64-65
 • 520 a "Memoriale ab [...] Keyzerling, quo petit commisionem designari adverificandum utrum subditi Russici inimiscuerunt sese rebellibus Corsacis Regni fines depraedantibus" 20.11.1736 s. 65-68
 • 520 a "Memoriale [...] baroni de Kayzerling ab [...] procancellario regni [Jan Małachowski]" s. 68-69
 • 520 a "Rescriptum seu Resolutio ab [...] Keyzerling legato extraordinario [...] aulae Petersburgen ad memoriale per [...] procancellarium porrectum" s. 69-71
 • 520 a "Copia concordati cum Curia Romana de Abbatiis in Regno Poloniae sitis die 6ta mensis Aug. 1736 facti" s. 73-74
 • 520 a "Continuatio supradicti tractatus prout sequitur in altero folio incipiente" s. 83-89
 • 520 a "Numerus abbatiarum in commendam concedendarum" 14.07.1737 s. 89-93
 • 520 a "Literae Apostolicae [Clementis XII] in virtute quarum confirmat. tractatus de abbatiis" 13.09.1737 s. 93-101
 • 520 a "Copia indulti apostolici [Clementis XII] super abbatias" 23.09.1737 s. 101-109
 • 520 a "Expedycya na senatus consilium do Wschowy pro d. 8 Julij 1737 złożone w Dreźnie datowana" s. 125-128
 • 520 a "Conclusum senatus consilij Wschowa d. 8 Julij 1737" s. 129-136
 • 520 a Hermann Karl Keyserling, "Plenipotencya w tymże interessie kurlandzkim" 05.07.1737 s. 147-148
 • 520 a "Reversales ab [...] Dno de Keyzerling plenipotentiario [...] ducis Curlandiae promittentis ducem Curlandiae fidelem esse feudatarium" s. 148-150
 • 520 a "Copia reversalium ab eod[em] nomine eiusd[em] promitten[tem] conservationem Eccle[si]arum et liberum exercitum religionis Romano catholicae" 15.07.1737 s. 150-152
 • 520 a "Commissio pro reassumenda commissione Curlandica Anni 1727mi" s. 154-158
 • 520 a "Conditiones ad possessionem et usum Feudi ducatus Curlandiae a [...] commissariis a S[acr]a R[egi]a M[aiesta]te [...] designatis [...] Finck de Finckenstein cancellario et consiliario supremo plenipotenti speciali [...] infeudandi Curlandiae ducis ad eandem commissionem ordinato in scripto communicatae" s. 159-170
 • 520 a "Commissio ratione Feudi ducatuum Curlandiae et Semigaliae Gedani expedita die 12ma 9bris 1737mo Anno" s. 170-182
 • 520 a "Plenipotentia specialis a [...] Ernesto Joanne duce in Livonia Curlandia et Semigalia, [...] Hermano Christophoro Finck de Finckenstein cancellario et consuliario supremo ad tractandum cum commissariis SRMtis [...] in commissione Gedanensi" 13.09.1737 s. 182-184
 • 520 a "Scriptum reversale [...] Ernesti ducis Curlandiae recipere fidelitatem SRMti [...] servare investituram petere" 16.12.1737 s. 185-186
 • 520 a "Scriptum reversale ab eodem pro conservandis Ecclesiis Catholicorum, earumq[ue] iuribus et praerogativis" 26.09.1737 s. 186-187
 • 520 a "Puncta a [...] Ibrahim Effendy legato [...] vesirij porrector in scripto [...] Potocki palatino [...] Kijoviae [...]" s. 213-222
 • 520 a "Pro memoria [...] comiti Vratislav de Mitrowitz consiliario intimo Sacrae Caesareae Regiaeq[ue] Catholicae Majestatis ac legato magno ab [...] procancellario regni [Jan Małachowski] porrectum" s. 233-236
 • 520 a "Pro memoria [...] Dno Boete [...] Magnae Britanniae regis residenti" s. 237-238
 • 520 a "Credentiales a statibus Foederati Belgii [...] Carolo Romph ministro suo in Polonia data" s. 238-239
 • 520 a "Pro memoria [...] Dno Romph ministro statuum Foederati Belgii" s. 240
 • 520 a "Memoire de Mr Charle de Rumph ministre des seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies de Pais bas" Drezno 09.09.1737 s. 240-243
 • 520 a "Informatio historica ratione Chocimi fortalitii non ita pridem in Moldavia ad confinia Regni Poloniae extructi" s. 243-250
 • 520 a "Plenipotentia [...] Joanni Pepłowski castellano Volhyniae a S[acr]a R[egi]a M[aiesta]te ad congrssum pro Tractatu ineundae pacis inter Belligerantes in Oriente Potentias destinato data" s. 250-251
 • 520 a "Instructio [...] Joanni Pepłowski castellano Volhyniae a SRMte ad congressum pro tractatu ineundae pacis inter Belligerantes in Oriente Potentias ministro plenipotentiario data 1737" s. 251-254
 • 520 a "Copia instructionis secretioris eid[em] [...] Joannni Pepłowski ad huncce tractatum plenipotentiario designato data" s. 254-258
 • 520 a "Pro memoria ab [...] Keyzerling ministro plenipotentiario quatenus SRMtas iudicibus collimitaneis commissionem expedire sine protelatione demandet" 13.01.1738 s. 162-163
 • 530 d Mf 1906
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., franc., pol.
 • 561 a "Ex Libris Bibliothecae Valentini Wolski 1811" - [rkps] r 1811 w Wolski Walenty
 • 561 a "Ex Libris Joannis Kłopowski m[anu] p[ropria]" - [rkps] w Kłopowski Jan
 • 561 a "Od Lissnera w zamian 1846" - [rkps] d BK II 309 w Działyński Tytus w Lissner Józef
 • 600 a Bohun Hawryło
 • 600 a Ernest Jan Biron c ks. Kurlandii
 • 600 a Ferdynand Kettler c (książę Kurlandii ; d 1655-1737)
 • 600 a Innocenty b XI c (papież ; d 1611-1689)
 • 600 a Jan Kanty c (św. ; d 1390-1473)
 • 600 a Jan z Dukli c (św. ; d ca 1410-1484)
 • 600 a Jordanowie
 • 600 a Kobielski Franciszek Antoni c bp łucki d (1679-1755)
 • 600 a Komorowski Adam Ignacy d (1699-1759)
 • 600 a Łaszcz Józef Antoni c bp koadiutor kijowski d (1704-1748)
 • 600 a Mniszech Jerzy August c (klan krakowski) d (1715-1778)
 • 600 a Ogiński Ignacy c marsz. w. lit. klan wileński d (ca 1698-1775)
 • 600 a Sierakowski Wacław Hieronim c abp lwowski d (1699-1780)
 • 600 a Tyszkiewicz Antoni Dominik c bp żmudzki d (?-1762)
 • 600 a Urszula zakonnica? c kandydatka do wyniesienia na ołtarze
 • 600 a Vratislav de Mitrowitz c tajny radca cesarski
 • 600 a Załuski Andrzej Stanisław c bp krakowski kanclerz w. kor. d (1695-1758)
 • 610 a Cystersi Paradyż y 18 w.
 • 610 a Jezuici y 18 w.
 • 610 a Joannici y 18 w.
 • 610 a Kancelaria królewska d 1735-1740
 • 610 a Sejm 1740 Warszawa
 • 610 a Senat 1739 Wschowa
 • 610 a Trybunał Koronny y 18 w.
 • 650 a Kancelaria y 18 w.
 • 650 a Literatura y 18 w.
 • 650 a Literatura okolicznościowa y 18 w.
 • 650 a Listy y 18 w.
 • 650 a Korespondencja dyplomatyczna y 18 w.
 • 650 a Mowy y 18 w.
 • 650 a Monarchia y 18 w.
 • 650 a Polityka międzynarodowa y 18 w.
 • 650 a Władcy y 18 w.
 • 651 a Prusy y 18 w.
 • 651 a Watykan y 18 w.
 • 700 a Abdullach Pasza c wielki wezyr turecki
 • 700 a Albani Annibale c kard. kamerling d (1682-1751)
 • 700 a Anna c (caryca Rosji ; d 1693-1740)
 • 700 a August b III c (król Polski ; d 1696-1763)
 • 700 a Czapski Jan Ansgary c wda chełmiński d (?-1742)
 • 700 a Despuig Raymond c wielki mistrz joannitów d (1670-1741)
 • 700 a Finck von Finckenstein Hermann Christoph
 • 700 a Fryderyk Wilhelm b I c (król Prus ; d 1688-1740)
 • 700 a Grabowski Adam Stanisław c bp warmiński d (1698-1766)
 • 700 a Karol b I c (książę Brunszwiku ; d 1713-1780)
 • 700 a Keyserling Hermann Karl von c niemiecki dyplomata w służbie Rosji d (1697-1764)
 • 700 a Klemens b XII c (papież ; d 1652-1740)
 • 700 a Konarzewski Michał c przeor klasztoru cystersów w Paradyżu
 • 700 a Mehmed b I c (sułtan Turcji ; d 1374-1421)
 • 700 a Małachowski Jan c kanclerz w. kor. d (1698-1762)
 • 700 a Moszczeński Franciszek Michał c klan brzesko-kujawski d (?-1752)
 • 700 a Myciński c sta wieluński
 • 700 a Olędzki Jędrzej c sta rastawiecki
 • 700 a Orzecki Michał c stolnik buski
 • 700 a Paulutius Camillus c abp ikonieński nuncjusz apostolski
 • 700 a Pepłowski Jan Paweł c klan wołyński d (?-1739)
 • 700 a Potocki Józef c wda poznański hetman w. kor. d (1673-1751)
 • 700 a Potocki Teodor Andrzej c prymas d (1664-1738)
 • 700 a Recke von der c kpt. mitawski
 • 700 a Romph Carolus c minister belgijski
 • 700 a Rudziński Kazimierz c wda mazowiecki d (ca 1676-1759)
 • 700 a Rzewuska Anna z Dzierżków c hetmanowa w. kor.
 • 700 a Serbelloni Fabrizio c nuncjusz apostolski d (1695-1775)
 • 700 a Sołtyk Mikołaj Aleksander c klan przemyski d (?-1745)
 • 700 a Szembek Krzysztof Antoni c bp poznański prymas d (1667-1748)
 • 700 a Tarło Jan c wda sandomierski d (1684-1750)
 • 700 a Trzciński c prezes Trybunału Koronnego
 • 700 a Wiśniowiecki Janusz Antoni c klan krakowski d (1678-1741)
 • 700 a Wiśniowiecki Michał Serwacy c hetman w. lit. kanclerz w. lit. d (1680-1744)
 • 700 a Wydżga Józef c podstoli buski
 • 700 a Zienkowicz Mikołaj Jan c bp wileński d (1670-1762)
 • 740 a Listy Augusta III króla Polski do
 • 740 a Listy do Augusta III króla Polski
 • 740 a Listy Małachowskiego Jana podkanclerzego kor. do
 • 740 a Listy do Potockiego Józefa hetmana w. kor.
 • 740 a Listy Potockiego Józefa hetmana w. kor. do
 • 740 a List Potockiego Teodora prymasa do senatorów i ministrów
 • 740 a Listy do Małachowskiego Jana podkanclerzego kor.
 • 740 a Listy kapituły warmińskiej do Szembeka Krzysztofa Antoniego prymasa
 • 740 a Uniwersały Augusta III króla Polski
 • 740 a Odpowiedzi na memoriały Keyserlinga Hermanna posła ros.
 • 740 a Memoriały Keyserlinga Hermanna posła ros.
 • 740 a Punkta od [...] commissarzów rossyiskich [...] sędziom pogranicznym od Rzpltey naznaczonym podane [...]
 • 740 a Expedycya na seym ordynaryiny 1738
 • 740 a Comissio ad bona allodialia[?] [...] Ferdinandi in Livonia Curlandiae et Semigalliae ducis [...]
 • 740 a Actus commissionis Prowincyi WXLitewskiego serwata omni solennitate constitutionis w uniwersałach JKMci [...] w Grodnie roku 1738 [...]
 • 740 a Commissio in Ecclesia Regia nationali Polona sub titulo S. Stanislai Romae ex ordine SSmi accedente consensu [...] Augusti Tertij Poloniarum regio [...] 1737
 • 740 a Nominatio ad abbatiam Lubinensem per nominationem [...] ducis Czartoryiski ad episcopatum Posnaniens[em] vacantem [...] Adami Komorowski Ecl. Cathedralis Cracovien. praepositi [...]
 • 740 a Nominatio ad episcopatum Culmen[sem] [...] [Andreae Stanislai] Załuski episcopi Luceorien[sis] [...] regni cancellarij
 • 740 a Nominatio ad episcopatum Luceoriensem [...] [Francisci Antonii] Kobielski episcopi Camenecen[sis]
 • 740 a Nominatio ad episcopatum Camenecen[sem] [...] [Venceslai Hieronimi] Szerakowski episcopi Livoniae
 • 740 a Nominatio ad episcopatum Livoniae [...] Komorowski praepositi Cracoviens[is]
 • 740 a Propozycye od JKMci na senatus consilium w Wschowie [...] 1739 podane [...]
 • 740 a Senatus consilium na wyzey wyrazone de die et anno propozycye
 • 740 a Resultatum eiusd[em] consilij senatus ad propositiones supra scriptas
 • 740 a Instrukcya [...] Michałowi Orzeckiemu stolnikowi y Józefowi Wyzdze podstolemu ziemi buskiey na seymiku [...] wdztwa bełzkiego [...] do JKmci [...] posłom [...] dana
 • 740 a Respons Augusta III króla Polski na instrukcję województwa bełskiego
 • 740 a Paszport urodzonemu Ogińskiemu oboźnemu WXL ablegatowi do carowy Jeymości
 • 740 a Instrukcya sekretna [...] Ignacemu Ogińskiemu oboźnemu WXL ablegatowi do [...] monarchini rossyjskiey ktory tylko dla swoiey partykularney informacyi mieć będzie [...]
 • 740 a Commissya do wdztw kijowskiego, wołyńskiego, podolskiego, bracławskiego y Ziemi Halickiey na likwidacyą szkod, ruin y krzywd przez woyska rossyiskie tych wdztw obywatelom poczynionych dana [...] 1739
 • 740 a Extractum ex gravaminibus Ecclesiae [...] Russiae
 • 740 a Nominatio ad episcopatum Samoyitiae Tyszkiewicz secretarij MDL
 • 740 a Uniwersał Czapskiego Jana podskarbiego kor. do kupców
 • 740 a Ad porrectum per [...] barone Keyzerling pro memoria responsum
 • 740 a Memoriał Małachowskiego Jana podkanclerzego kor.
 • 740 a Relatio religiosi Michaelis Poray Konarzewski prioris Paradisiensis [...] de violentiis per milites Brandeburgicos in eodem monasterio cisteriens[i] [...]
 • 740 a Instrukcya od Izby Commissarskiey trybunału skarbowego radomskiego [...] posłom do JKrmci delegowanym z prowincyi wielkopolskiey [...], małopolskiey [...] dana [...] 1740
 • 740 a Respons na instrukcyą pomienionym [...] posłom [...]
 • 740 a Expedicya na seym ordinaryiny [...] 1740 [...]
 • 740 a Annotationes [...] procancellarii super [...] litteras [...] principis Reynartis in Prussia
 • 740 a Propozycye od thronu podczas seymu anni 1740 ordinaryinego warszawskiego z kancellaryi wielkiey koronney dane
 • 740 a Nominatio ad coadyutorem episcopatus Kijov[iensis] [...] Josephi Łaszcz [...]
 • 740 a Nominatio ad episcopatum Luceorien[sem] [...] Załuski episcopi Plocensis
 • 740 a Determinacya seymu 1736
 • 740 a Reasumowanie konferencyi 1736
 • 740 a Insignia regni [1736]
 • 740 a Memoriały Keyserlinga Hermanna Carla posła ros.
 • 740 a Rescriptum seu |Resolutio ab [...] Keyzerling legato extraordinario [...] aulae Petersburgen ad memoriale per [...] procancellarium porrectum
 • 740 a Concordat[us] cum Curia Romana de Abbatiis in Regno Poloniae sitis [...] 1736 fact[us]
 • 740 a Continuatio supradicti tractatus prout sequitur in altero folio incipiente
 • 740 a Numerus abbatiarum in commendam concedendarum
 • 740 a Literae Apostolicae Clementis XII in virtute quarum confirmat. tractatus de abbatiis
 • 740 a Indult[um] apostolic[um] Clementis XII super abbatias
 • 740 a Expedycya na senatus consilium do Wschowy [...] 1737 złożone w Dreźnie datowana
 • 740 a Conclusum senatus consilij Wschowa d. 8 Julij 1737
 • 740 a Reversales ab [...] Keyzerling plenipotentiario [...] ducis Curlandiae promittentis ducem Curlandiae fidelem esse feudatarium
 • 740 a Reversal[es] ab [Keyserling] [...] [ducis Curlandiae] promitten[tem] conservationem Eccle[si]arum et liberum exercitum religionis Romano catholicae
 • 740 a Commissio pro reassumenda commissione Curlandica Anni 1727mi
 • 740 a Conditiones ad possessionem et usum Feudi ducatus Curlandiae a [...] commissariis a S[acr]a R[egi]a M[aiesta]te [...] designatis [...]
 • 740 a Commissio ratione Feudi ducatuum Curlandiae et Semigaliae Gedani expedita [...] 1737mo Anno
 • 740 a Plenipotentia specialis a [...] Ernesto Joanne [...], Hermano Christophoro Finck de Finckenstein [...] ad tractandum cum commissariis SRMtis [...] in commissione Gedanensi
 • 740 a Scriptum reversale [...] Ernesti ducis Curlandiae recipere fidelitatem SRMti [...] servare investituram petere
 • 740 a Scriptum reversale ab eodem [Ernesto Joanne duce Curlandiae] pro conservandis Ecclesiis Catholicorum, earumq[ue] iuribus et praerogativis
 • 740 a Puncta a [...] Ibrahim Effendy legato [...] vesirij porrector in scripto [...] Potocki palatino [...] Kijoviae [...]
 • 740 a Pro memoria [...] comiti Vratislav de Mitrowitz consiliario intimo Sacrae Caesareae Regiaeq[ue] Catholicae Majestatis ac legato magno ab [...] procancellario regni [Jan Małachowski] porrectum
 • 740 a Pro memoria [...] Boete [...] Magnae Britanniae regis residenti
 • 740 a Credentiales a statibus Foederati Belgii [...] Carolo Romph ministro suo in Polonia data
 • 740 a Pro memoria [...] Romph ministro statuum Foederati Belgii
 • 740 a Memoire de Mr Charle de Rumph ministre des seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies de Pais bas
 • 740 a Informatio historica ratione Chocimi fortalitii non ita pridem in Moldavia ad confinia Regni Poloniae extructi
 • 740 a Plenipotentia [...] Joanni Pepłowski castellano Volhyniae a S[acr]a R[egi]a M[aiesta]te ad congrssum pro Tractatu ineundae pacis inter Belligerantes in Oriente Potentias destinato data
 • 740 a Instructio [...] Joanni Pepłowski castellano Volhyniae a SRMte ad congressum pro tractatu ineundae pacis inter Belligerantes in Oriente Potentias ministro plenipotentiario data 1737
 • 740 a Instructio secretioris [...] Joannni Pepłowski ad huncce tractatum plenipotentiario designato data
 • 777 a August III (król Polski ; 1696-1763) t Commissya vigore novellae legis do wwdztw pogranicznych koron. in confiniis z państwy rossyiskiemi będących dana
 • 777 a August III (król Polski ; 1696-1763) t Kommissya do prowincyi W. Xtwa Litewskiego z panstwami pogranicznemi rossyiskiemi na fundamencie novelle legis wydana
 • 777 a August III (król Polski ; 1696-1763) t Aprobatio et ratificatio concordati cum Curia Romana intuitu Abbatiarum in Regno Poloniae [...] 1737mo [...]
 • 777 a August III (król Polski ; 1696-1763) t Comissio pro exdivisione abbatiarum vigore concordati
 • 777 a August III (król Polski ; 1696-1763) t Plenipotentia [...] in negotio juris patronatus cardinali protectori data
 • 777 a August III (król Polski ; 1696-1763) t Instrukcya [...] officyalistom grodzkim bracławskim y winnickim, tudziesz kommissarzom na sądy pograniczne wwdztwa bracł. przez konstytucyą anni 1736 naznaczonym
 • 777 a August III (król Polski ; 1696-1763) t Punkta [...] pro senatus consilio [...] 1737 w Wschowie celebrando wydane [...]
 • 777 a August III (król Polski ; 1696-1763) t Diploma super ducatus Curlandiae et Semigaliae [...] Ernesto Joanni de Biron [...] ex Majori Cancellaria Regni emanatum
 • 777 a August III (król Polski ; 1696-1763) t Facultas Regiae quod novus dux extra Ducatum regere possit. Ex Majori ancellaria Regni emanata
 • 777 a August III (król Polski ; 1696-1763) t Circulares do [...] komissarzow do Kurlandyi destynowanych Diploma investitura ducatus Curland[iae] et Semigall[iae] [...]
 • 777 a August III (król Polski ; 1696-1763) t Instrukcya [...] na seymik przedseymowy [...] [1738] przed seymem [...] warszawskim przypadaiący [...] posłowi [...] dana
 • 777 a August III (król Polski ; 1696-1763) t Expedycy[a] na tenże seym [...] 1738 do Prowincyi Pruskiey
 • 777 a August III (król Polski ; 1696-1763) t Instructio ad conventum generalem terrarum Prussiae [...] [1738] expedita et data
 • 777 a August III (król Polski ; 1696-1763) t Credentiales posłowi [...] na generał pruski
 • 777 a August III (król Polski ; 1696-1763) t Propozycye [...] na senatus consilium [...] [1739] wydane
 • 777 a August III (król Polski ; 1696-1763) t Credentiales posłowi na seymik poselski
 • 777 a August III (król Polski ; 1696-1763) t Instructio [...] pro conventu generali [...] Terrar[um] Prussiae [...]
 • 777 a August III (król Polski ; 1696-1763) t Credentiales [...] nuntio ad conventum [...] terrarum Prussiae
 • 777 a August III (król Polski ; 1696-1763) t Rescriptum commissionis [...] Paulo Benoe instigatori regni quatenus attendat dislimitationi vicinarum potentiarum [...]
 • 777 a August III (król Polski ; 1696-1763) t Instructio [...] ad adtentandam dislimitationem inter vicinas potentias Nempe[?] inter monarchiam Russicam [...]
 • 777 a August III (król Polski ; 1696-1763) t Rescriptum ad [...] supremos consiliarios Ducatus Curlandiae et Semigalliae [...]
 • 777 a Keyserling Hermann Karl von niemiecki dyplomata w służbie Rosji 1697-1764 t Plenipotencya w tymże interessie kurlandzkim
 • 852 j BK 00435
 • 999 d 2017-11-28

Indeksy