"Rękopisma służące do dzieiów za Augusta III i za Stanisława Augusta od 1734 do 1768." z terenów księstwa Żmudzkiego.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00436
 • Kopie: Mf 5783
 • Tytuł: "Rękopisma służące do dzieiów za Augusta III i za Stanisława Augusta od 1734 do 1768." z terenów księstwa Żmudzkiego.
 • Miejsce i czas powstania: 18-19 w.
 • Opis fizyczny: 242 k. 27x19 cm
 • Oprawa: Półskórek, 18-19 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • Uniwersały: August III król Polski b.d. o zwołaniu sejmu k. 137v-146; o cedowaniu ciwunostwa 1733 k. 151v-156; 1703 k. 157-158; 1714 k. 173v. - Billewicz sędzia żmudzki 1712 k. 90v-91. - Flemming Jan Jerzy Detlov podskarbi w. lit. wda pomorski 1761 k. 127-128. - Giełgud Antoni chor. 1769 k. 176v. - Katarzyna II caryca Rosji 1757 k. 126v-127. - konfederacji barskiej 1767 k. 45-46. - Łubieński Władysław prymas 1764 k. 128-129. - Massalski Michał Józef hetman w. lit. 1763 k. 156; sędziemu ziemskiemu 1715 k. 176. - Odachowski Stanisław ciwun Małych Dyrwian marszałek konfederacji 1764 k. 110v. - Pac Józef Franciszek klan żmudzki 1763. - Zawisza Ignacy Aniceta sta miński podkomorzy lit. 1735 k. 111v-112
  • "Opisanie szczęśliwego wyiścia [...] Stanisława Pierwszego króla z oblężenia moskiewskiego z miasta Gdańska roku 1734 d. 27 junii" k. 1-7
  • "Dyaryusz krótko zebrany w roku 1767 czasu reassumpcyi seymu [...] podczas którego dyssydenci do honoru? byli przypuszczeni" k. 55-63 Życzenia dla Stanisława Augusta k. 12-13. - "Wiersze O domowym życiu tłumaczone z Oracjusza" k. 13. - "Testament wolności polskiey na seymie dysydenskim! roku 1767" k. 14. - "Z królem certament Polaka" k. 14v-16. - "Prognostyk niebieskiego astrologa [...] 1723 [...]" k. 17. - "Wiersze opisuiące kuropatwiey śmierci [...] we dworze państwa starostów" k. 25-27. - "Żal sprawiedliwy Oyczyzny na niektórych synów niewdzięczność wyrażony" k. 36-38. - List z Wołczyna do pewnego pana" k. 39. - Nagrobek Antoniego Sołłohuba gen. artylerii lit. k. 46v-48. - "Przestroga od życzliwego oyczyzny syna powiatowi oszmiańskiemu ad trutinam podana" k. 48. - "Fama celsa [...] Lucae Baranowicz praefecti castror~ districtus grodnensis [...] promulgata" k. 51v-52. - "Nadgrobek nieboszczyka Strutinskiego stty szakimowskiego" k. 52-54
  • "Powinszowanie rodzin [...] Tadeusza Billewicza [...]" k. 66v. - "Powinszowanie pewnemu przyiacielowi" k. 67. - "Wiersze na pożegnanie Repninowi wyieżdżaiącemu z Warszawy" k. 73-74. - Klemens XIII papież "Sermo [...] in Consistorio ad cardinali habitus [...] 1767" k. 79-80. - "Juramentum ducum exercitus praesentium" k. 83. - "Articulus circumscriptionis ducum" k. 83v-84. - "Interpretacya listu Hana [...] krymskiego pisanego do kasztelana wileńskiego [...] roku 1128" k. 84v-85. - "Instrukcya [...] kommisarzów do liquidacyi [...] dana [...] dana [....]" b.d. k. 85-87. - "Reglement Regimentów konnych y pieszych do komputu woysk należących y specyfikacya zapłaty na nie" k. 87v-88. - "Nadgrobek po śmierci [...] Billewiczowey [...]" b.d. k. 91v-92. - "Reskrypt na Instrukcyą [...] urzędników, rycerstwa, szlachty ode mnie Jana Biruwta? Bituwta? Biwasta? koniuszego upitskiego [...] 1711" k. 92. - "Powinszowanie Imienin królowi polskiemu" k. 92v. - "Instrukcya woiewództwa wileńskiego" k. 92v-94. - "Wiersze opisyiące śmierci Strutyńskiego" k. 101-103. - "Satyra" k. 103v-104. - "Akcessa [...] Branickiego hetmana [...] do Konfederacyi Generalney Koronny" 1767 k. 108-109. - Zwołanie sejmiku w Rosieniach b.d. k. 109. - "Limita sądów ziemskich [...] 1765" k. 110. - "Innlescenca[?] wydana [...] 1765 przed rozpoczęciem sądów ziemskich [...]" k. 111-112. - "Ordynans [...] 1735 [...]" wyd. Liwen Jerzy k. 112. - "Instrukcya dana posłom xięstwa Żmudzkiego" b.d. k. 113-115. - "Przed urzędem kahału Pińczowskiego [...]" 1767 Uchwała szlachty izraelskiej - pamflet k. 116. - Reformy władz sądowych na Żmudzi - pamflet b.d. k. 117-118
  • "Dyaryusz Senatus Consilij w Warszawie roku 1761 in maio expediowanego" k. 119v-121
  • "Konfederacya woiewództwa Wielkopolskiego" b.d. k. 134-135. - "Instrukcya [...] Janowi Szemiothowi [...] na seymik [...] w Rosieniach [...] 1732" k. 135-137. - "Reskrypt od Trans Porty Ottomana Wielkiego? na listowne desideria [...] 1738 [...]" k. 147-151. - "Laudum seymiku gromnicznego xtwa żmudzkiego [...] 1721" k. 159-160. - "Konstytucye W.X.L. [...] 1712 [...]" k. 160v-165, 182v-184. - "Laudum seymiku relacyinego [...] Karpia" b.d. k. 166-172. - "Instrukcya dana posłom xstwa Żmudzkiego [...] 1736 [...]" k. 174-175. - "Lekarstwo o kaszlu y dychawicy końskiey" k. 175v-176. - "Umowa y porządek woiewództw i powiatów WXL [...] względem regularney zapłaty na ten rok y reparticyi woyska [...]" b.d. k. 177-181. - "Instrukcya" b.d. dot. ks. żmudzkiego k. 193-194. - "Instrukcya [...] 1744 [...] na seymik gospodarski [...] do Rosień zebranych [...]" k. 195-196. - "List od xstwa żmudzkiego pisany do [...] Czartoryskiego wdy ruskiego" b.d. k. 196. - "Proiekt do traktatu względem Greków nieunitów y dyssydentów" b.d. k. 200-207
  • Manifesty: Goltz gen. pruski 1761 k. 54v. - Flemming Jan Jerzy Detlov podskarbi w. lit. wda pomorski 1752 k. 8. - Karwowski łowczy ziemu bielskiej b.d. prokrólewski k. 132v-134. - Marcinkiewicz 1730 k. 172-173 "podściwych synów [...] unikaiących warszawskiey drogi" b.d. k. 181v-182. - posłowie (36 posłów) b.d. k. 121v-126. - Szymakowski Michał "przeciwko obradom seymu" b.d. k. 74-75. - przeciwko sędziemu ziemskiemu ziem ks. żmudzkiego 1769 k. 129v-130
  • Kochowska do pewnej damy b.d. k. 32v. - Komisja Skarbowa Poznańska do Podoski Gabriel Jan prymas 1769 k. 17v-18 i odpowiedź k. 18. - Krasiński Adam Stanisław bp kamieniecki 1714-1800 do K. S. Radziwiłła b.d. k. 28v-29. - Łubieński Franciszek?? prymas do urzędników ziemstwa żmudzkiego i odpowiedź b.d. k. 21-24. - Małachowski Jan kanclerz w. kor. 1698-1762 do Augusta III b.d. k. 32. - Massalski Michał Józef hetman w. lit. przed sejmikami b.d. k. 131v-132. - Mniszech Jerzy August podkomorzy lit. marszałek nadworny kor. do K. S. Radziwiłła b.d. k. 28. - Ogiński Ignacy marszałek lit. do Augusta III 1753 k. 40-43. - Radziwiłł Karol Stanisław "Panie Kochanku" wda wileński konfederat 1734-1790 do Massalski Michał Józef hetman w. lit. 1763 k. 130v-131 i respons k. 131. - Radziwiłł Stanisław podkomorzy lit. 1722-1787 do marszałka Trybunału lit. 1763 k. 21. - Repnin Nikolaj Vasil'jevič do Hilzen wda miński 1764 (2) k. 34-35. - Tarło Adam wda lubelski zm. 1744 do wojskiego czernichowskiego "przed wyiazdem swoim na poiedynek" 1744 k. 27v-28. - klan witebski do wojska kowieńska b.d. k. 18v-19. - marszałek kowieński do klan ż.? b.d. k. 33. - marszałek nadworny kor. do wdy smoleńskiego b.d. k. 35v. - Z Warszawy pisany 1767 k. 64-66. - List pisany do senatorów (7) k. 67v-69. - List do księcia k. 69v. - do kanclerza b.d. k. 69v-70. - do pewnego przyjaciela b.d. (2) k. 70. - sta żmudzki do marszałka konfederackiego 1716 k. 88v-89. - do pani z kondolencjami k. 88v Mowy: "aukcią woysk odradzaiąca" k. 186-199. - "cudzoziemców do woyska zalecaiąca" k. 188-189. - "cudzoziemców od woyska oddalaiąca" k. 189-190. - "pomnożyć piechotę radząca" k. 190. - "pomnożyć iazdę radząca" k. 190v-191. - "Przywitanie" 1766 i 1766 k. 184v-186. - na sejmikach zagajenie roczków k. 29v; przy obraniu deputatów k. 31. - w Trybunale przy pożegnaniu k. 30-31. - podczas sejmu b.d. k. 43v-45; k. 75v-78. - "Mowy miane na seymiku elekcyinym przy obieraniu ziemskich urzędników xięstwa żmudzkiego przez młódź rosieńską szkół pobożnych" b.d. k. 97-101. - "Ustawienie floty radząca" i odradzająca k. 191v-191 Mowy: Flemming Jerzy b.d. k. 8v-9. - Łopaciński pisarz w. lit. u Repnina "przeciwko proiektom seymu" b.d. k. 78. - Niesiołowski pułk do carycy Katarzyny 1737 k. 80v-81. - Piłsudski Franciszek piwniczy lit. 1761 wjazd Jana Dominika Łopacińskiego na bpstwo żmudzkie k. 19v-20. - Radziwiłł Karol Stanisław "Panie Kochanku" wda wileński konfederat 1734-1790 k. 14v, 118v-119. - Zamoyski Andrzej wda inowrocławski kanclerz w. zm. 1792 1762 k. 9-12. - Zamoyski Jan kanclerz w. kor. hetman w. kor. 1542-1605 "1606? miana w seymie" k. 71-72. - pułk. sta cyryński do ks. kurlandzkiego b.d. k. 81. - NN do marszałka konfederackiego 1716 k. 89. - Marszałka konfederackiego na wjeździe sty żmudzkiego b.d. (2) k. 105-106 Listy: August III król Polski do: Bieliński Franciszek marszałek w. kor. 1753 k. 39v; Massalski Michał Józef hetman w. lit. b.d. k. 107; Radziwiłł K. S. 1760 k. 28; Radziwiłł Stanisław podkomorzy lit. 1722-1787 1763 k. 21. - Billewicz sta wołyński do Poniatowski b.d. k. 89. - Billewicz sędzia żmudzki 1716 k. 89v-90. - Branicki Jan Klemens hetman w. kor. list na sejmiki 1767 k. 107v-108. - Fryderyk II Wielki król Prus do rezydenta pruskiego 1755 k. 31v-32; do Czartoryscy b.d. k. 46. - Humiecki Stefan Kazimierz wda podolski do Mniszech Józef marszałek w. kor. 1716 k. 82v-83. - Karol królewicz polski k.
  • Mowy: Do księcia k. 33v-44. - przed królem k. 39
  • Listy: August III król Polski do: Bieliński Franciszek marszałek w. kor. 1753 k. 39v; Massalski Michał Józef hetman w. lit. b.d. k. 107; Radziwiłł K. S. 1760 k. 28; Radziwiłł Stanisław podkomorzy lit. 1722-1787 1763 k. 21. - Billewicz sta wołyński do Poniatowski b.d. k. 89. - Billewicz sędzia żmudzki 1716 k. 89v-90. - Branicki Jan Klemens hetman w. kor. list na sejmiki 1767 k. 107v-108. - Fryderyk II Wielki król Prus do rezydenta pruskiego 1755 k. 31v-32; do Czartoryscy b.d. k. 46. - Humiecki Stefan Kazimierz wda podolski do Mniszech Józef marszałek w. kor. 1716 k. 82v-83. - Karol królewicz polski k.
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Baranowicz Łukasz
  • Billewiczowa Helena z Romerów
  • Billewiczowa Helena z Romerów
  • Billewicz Tadeusz (Teodor) ciwun dyrwiański
  • Billewicz Tadeusz (Teodor) ciwun dyrwiański
  • Czartoryski Aleksander August wda ruski (1697-1782)
  • Czartoryski Aleksander August wda ruski (1697-1782)
  • Katarzyna II (caryca Rosji ; 1729-1796)
  • Liwen Jerzy
  • Sołłohub Antoni gen. art. lit.
  • Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798)
  • Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798)
  • Stanisław Leszczyński (król Polski ; 1677-1766)
  • Stanisław Leszczyński (król Polski ; 1677-1766)
  • Strutyński sta szakimowski
  • Komisja Skarbowa Poznańska
  • Sejm 1767-1768 Warszawa nadzwyczajny pod węzłem Konfederacji Radomskiej
  • sejm 1767-1768 Warszawa nadzwyczajny pod węzłem Konfederacji Radomskiej
  • Sejmik rosieński 1732
  • Sejmik rosieński 1744
  • sejmik rosieński 1732
  • sejmik rosieński 1744
  • Sejmik żmudzki 1721
  • sejmik żmudzki 1721
  • Senatus consilium 1761
  • Senatus consilium 1761
  • Elekcja 18 w.
  • Koń 18 w.
  • Listy 18 w.
  • Mowy 18 w.
  • Poezja okolicznościowa 18 w.
  • Sejm historia 18 w.
  • Weterynaria 18 w.
  • Wielkopolska 18 w.
  • Żmudź 18 w.
 • Uwagi:
  • k. 197-199a i 108-242 puste Pismo kilku rąk
  • Sporządzona w kręgu Billewiczów?

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Rękopisma
 • 245 a "Rękopisma służące do dzieiów za Augusta III i za Stanisława Augusta od 1734 do 1768." z terenów księstwa Żmudzkiego.
 • 246 a "Notata miscelanea."
 • 250 a kop.
 • 260 c 18-19 w.
 • 300 a 242 k. c 27x19 cm
 • 340 d Rkps e Półskórek, 18-19 w.
 • 400 a Romer Helena zob. Billewiczowa Helena z Romerów
 • 500 a k. 197-199a i 108-242 puste a Pismo kilku rąk
 • 500 a Sporządzona w kręgu Billewiczów?
 • 520 a Uniwersały: August III król Polski b.d. o zwołaniu sejmu k. 137v-146; o cedowaniu ciwunostwa 1733 k. 151v-156; 1703 k. 157-158; 1714 k. 173v. - Billewicz sędzia żmudzki 1712 k. 90v-91. - Flemming Jan Jerzy Detlov podskarbi w. lit. wda pomorski 1761 k. 127-128. - Giełgud Antoni chor. 1769 k. 176v. - Katarzyna II caryca Rosji 1757 k. 126v-127. - konfederacji barskiej 1767 k. 45-46. - Łubieński Władysław prymas 1764 k. 128-129. - Massalski Michał Józef hetman w. lit. 1763 k. 156; sędziemu ziemskiemu 1715 k. 176. - Odachowski Stanisław ciwun Małych Dyrwian marszałek konfederacji 1764 k. 110v. - Pac Józef Franciszek klan żmudzki 1763. - Zawisza Ignacy Aniceta sta miński podkomorzy lit. 1735 k. 111v-112
 • 520 a "Opisanie szczęśliwego wyiścia [...] Stanisława Pierwszego króla z oblężenia moskiewskiego z miasta Gdańska roku 1734 d. 27 junii" k. 1-7
 • 520 a "Dyaryusz krótko zebrany w roku 1767 czasu reassumpcyi seymu [...] podczas którego dyssydenci do honoru? byli przypuszczeni" k. 55-63 a Życzenia dla Stanisława Augusta k. 12-13. - "Wiersze |O domowym życiu tłumaczone z Oracjusza" k. 13. - "Testament wolności polskiey na seymie dysydenskim! roku 1767" k. 14. - "Z królem certament Polaka" k. 14v-16. - "Prognostyk niebieskiego astrologa [...] 1723 [...]" k. 17. - "Wiersze opisuiące kuropatwiey śmierci [...] we dworze państwa starostów" k. 25-27. - "Żal sprawiedliwy Oyczyzny na niektórych synów niewdzięczność wyrażony" k. 36-38. - List z Wołczyna do pewnego pana" k. 39. - Nagrobek Antoniego Sołłohuba gen. artylerii lit. k. 46v-48. - "Przestroga od życzliwego oyczyzny syna powiatowi oszmiańskiemu ad trutinam podana" k. 48. - "Fama celsa [...] Lucae Baranowicz praefecti castror~ districtus grodnensis [...] promulgata" k. 51v-52. - "Nadgrobek nieboszczyka Strutinskiego stty szakimowskiego" k. 52-54
 • 520 a "Powinszowanie rodzin [...] Tadeusza Billewicza [...]" k. 66v. - "Powinszowanie pewnemu przyiacielowi" k. 67. - "Wiersze na pożegnanie Repninowi wyieżdżaiącemu z Warszawy" k. 73-74. - Klemens XIII papież "Sermo [...] in Consistorio ad cardinali habitus [...] 1767" k. 79-80. - "Juramentum ducum exercitus praesentium" k. 83. - "Articulus circumscriptionis ducum" k. 83v-84. - "Interpretacya listu Hana [...] krymskiego pisanego do kasztelana wileńskiego [...] roku 1128" k. 84v-85. - "Instrukcya [...] kommisarzów do liquidacyi [...] dana [...] dana [....]" b.d. k. 85-87. - "Reglement Regimentów konnych y pieszych do komputu woysk należących y specyfikacya zapłaty na nie" k. 87v-88. - "Nadgrobek po śmierci [...] Billewiczowey [...]" b.d. k. 91v-92. - "Reskrypt na |Instrukcyą [...] urzędników, rycerstwa, szlachty ode mnie Jana Biruwta? Bituwta? Biwasta? koniuszego upitskiego [...] 1711" k. 92. - "Powinszowanie Imienin królowi polskiemu" k. 92v. - "Instrukcya woiewództwa wileńskiego" k. 92v-94. - "Wiersze opisyiące śmierci Strutyńskiego" k. 101-103. - "Satyra" k. 103v-104. - "Akcessa [...] Branickiego hetmana [...] do Konfederacyi Generalney Koronny" 1767 k. 108-109. - Zwołanie sejmiku w Rosieniach b.d. k. 109. - "Limita sądów ziemskich [...] 1765" k. 110. - "Innlescenca[?] wydana [...] 1765 przed rozpoczęciem sądów ziemskich [...]" k. 111-112. - "Ordynans [...] 1735 [...]" wyd. Liwen Jerzy k. 112. - "Instrukcya dana posłom xięstwa Żmudzkiego" b.d. k. 113-115. - "Przed urzędem kahału Pińczowskiego [...]" 1767 |Uchwała szlachty izraelskiej - pamflet k. 116. - Reformy władz sądowych na Żmudzi - pamflet b.d. k. 117-118
 • 520 a "Dyaryusz Senatus Consilij w Warszawie roku 1761 in maio expediowanego" k. 119v-121
 • 520 a "Konfederacya woiewództwa Wielkopolskiego" b.d. k. 134-135. - "Instrukcya [...] Janowi Szemiothowi [...] na seymik [...] w Rosieniach [...] 1732" k. 135-137. - "Reskrypt od Trans Porty Ottomana Wielkiego? na listowne desideria [...] 1738 [...]" k. 147-151. - "Laudum seymiku gromnicznego xtwa żmudzkiego [...] 1721" k. 159-160. - "Konstytucye W.X.L. [...] 1712 [...]" k. 160v-165, 182v-184. - "Laudum seymiku relacyinego [...] Karpia" b.d. k. 166-172. - "Instrukcya dana posłom xstwa Żmudzkiego [...] 1736 [...]" k. 174-175. - "Lekarstwo |o kaszlu y dychawicy końskiey" k. 175v-176. - "Umowa y porządek woiewództw i powiatów WXL [...] względem regularney zapłaty na ten rok y reparticyi woyska [...]" b.d. k. 177-181. - "Instrukcya" b.d. dot. ks. żmudzkiego k. 193-194. - "Instrukcya [...] 1744 [...] na seymik gospodarski [...] do Rosień zebranych [...]" k. 195-196. - "List od xstwa żmudzkiego pisany do [...] Czartoryskiego wdy ruskiego" b.d. k. 196. - "Proiekt do traktatu względem Greków nieunitów y dyssydentów" b.d. k. 200-207
 • 520 a Manifesty: Goltz gen. pruski 1761 k. 54v. - Flemming Jan Jerzy Detlov podskarbi w. lit. wda pomorski 1752 k. 8. - Karwowski łowczy ziemu bielskiej b.d. prokrólewski k. 132v-134. - Marcinkiewicz 1730 k. 172-173 "podściwych synów [...] unikaiących warszawskiey drogi" b.d. k. 181v-182. - posłowie (36 posłów) b.d. k. 121v-126. - Szymakowski Michał "przeciwko obradom seymu" b.d. k. 74-75. - przeciwko sędziemu ziemskiemu ziem ks. żmudzkiego 1769 k. 129v-130
 • 520 a Kochowska do pewnej damy b.d. k. 32v. - Komisja Skarbowa Poznańska do Podoski Gabriel Jan prymas 1769 k. 17v-18 i odpowiedź k. 18. - Krasiński Adam Stanisław bp kamieniecki 1714-1800 do K. S. Radziwiłła b.d. k. 28v-29. - Łubieński Franciszek?? prymas do urzędników ziemstwa żmudzkiego i odpowiedź b.d. k. 21-24. - Małachowski Jan kanclerz w. kor. 1698-1762 do Augusta III b.d. k. 32. - Massalski Michał Józef hetman w. lit. przed sejmikami b.d. k. 131v-132. - Mniszech Jerzy August podkomorzy lit. marszałek nadworny kor. do K. S. Radziwiłła b.d. k. 28. - Ogiński Ignacy marszałek lit. do Augusta III 1753 k. 40-43. - Radziwiłł Karol Stanisław "Panie Kochanku" wda wileński konfederat 1734-1790 do Massalski Michał Józef hetman w. lit. 1763 k. 130v-131 i respons k. 131. - Radziwiłł Stanisław podkomorzy lit. 1722-1787 do marszałka Trybunału lit. 1763 k. 21. - Repnin Nikolaj Vasil'jevič do Hilzen wda miński 1764 (2) k. 34-35. - Tarło Adam wda lubelski zm. 1744 do wojskiego czernichowskiego "przed wyiazdem swoim na poiedynek" 1744 k. 27v-28. - klan witebski do wojska kowieńska b.d. k. 18v-19. - marszałek kowieński do klan ż.? b.d. k. 33. - marszałek nadworny kor. do wdy smoleńskiego b.d. k. 35v. - Z Warszawy pisany 1767 k. 64-66. - List pisany do senatorów (7) k. 67v-69. - List do księcia k. 69v. - do kanclerza b.d. k. 69v-70. - do pewnego przyjaciela b.d. (2) k. 70. - sta żmudzki do marszałka konfederackiego 1716 k. 88v-89. - do pani z kondolencjami k. 88v a Mowy: "aukcią woysk odradzaiąca" k. 186-199. - "cudzoziemców do woyska zalecaiąca" k. 188-189. - "cudzoziemców od woyska oddalaiąca" k. 189-190. - "pomnożyć piechotę radząca" k. 190. - "pomnożyć iazdę radząca" k. 190v-191. - "Przywitanie" 1766 i 1766 k. 184v-186. - na sejmikach zagajenie roczków k. 29v; przy obraniu deputatów k. 31. - w Trybunale przy pożegnaniu k. 30-31. - podczas sejmu b.d. k. 43v-45; k. 75v-78. - "Mowy miane na seymiku elekcyinym przy obieraniu ziemskich urzędników xięstwa żmudzkiego przez młódź rosieńską szkół pobożnych" b.d. k. 97-101. - "Ustawienie floty radząca" i odradzająca k. 191v-191 a Mowy: Flemming Jerzy b.d. k. 8v-9. - Łopaciński pisarz w. lit. u Repnina "przeciwko proiektom seymu" b.d. k. 78. - Niesiołowski pułk do carycy Katarzyny 1737 k. 80v-81. - Piłsudski Franciszek piwniczy lit. 1761 wjazd Jana Dominika Łopacińskiego na bpstwo żmudzkie k. 19v-20. - Radziwiłł Karol Stanisław "Panie Kochanku" wda wileński konfederat 1734-1790 k. 14v, 118v-119. - Zamoyski Andrzej wda inowrocławski kanclerz w. zm. 1792 1762 k. 9-12. - Zamoyski Jan kanclerz w. kor. hetman w. kor. 1542-1605 "1606? miana w seymie" k. 71-72. - pułk. sta cyryński do ks. kurlandzkiego b.d. k. 81. - NN do marszałka konfederackiego 1716 k. 89. - Marszałka konfederackiego na wjeździe sty żmudzkiego b.d. (2) k. 105-106 a Listy: August III król Polski do: Bieliński Franciszek marszałek w. kor. 1753 k. 39v; Massalski Michał Józef hetman w. lit. b.d. k. 107; Radziwiłł K. S. 1760 k. 28; Radziwiłł Stanisław podkomorzy lit. 1722-1787 1763 k. 21. - Billewicz sta wołyński do Poniatowski b.d. k. 89. - Billewicz sędzia żmudzki 1716 k. 89v-90. - Branicki Jan Klemens hetman w. kor. list na sejmiki 1767 k. 107v-108. - Fryderyk II Wielki król Prus do rezydenta pruskiego 1755 k. 31v-32; do Czartoryscy b.d. k. 46. - Humiecki Stefan Kazimierz wda podolski do Mniszech Józef marszałek w. kor. 1716 k. 82v-83. - Karol królewicz polski k.
 • 520 a Mowy: Do księcia k. 33v-44. - przed królem k. 39
 • 520 a Listy: August III król Polski do: Bieliński Franciszek marszałek w. kor. 1753 k. 39v; Massalski Michał Józef hetman w. lit. b.d. k. 107; Radziwiłł K. S. 1760 k. 28; Radziwiłł Stanisław podkomorzy lit. 1722-1787 1763 k. 21. - Billewicz sta wołyński do Poniatowski b.d. k. 89. - Billewicz sędzia żmudzki 1716 k. 89v-90. - Branicki Jan Klemens hetman w. kor. list na sejmiki 1767 k. 107v-108. - Fryderyk II Wielki król Prus do rezydenta pruskiego 1755 k. 31v-32; do Czartoryscy b.d. k. 46. - Humiecki Stefan Kazimierz wda podolski do Mniszech Józef marszałek w. kor. 1716 k. 82v-83. - Karol królewicz polski k.
 • 530 d Mf 5783
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK II, 310 w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 600 a Baranowicz Łukasz
 • 600 a Billewiczowa Helena z Romerów
 • 600 a Billewiczowa Helena z Romerów
 • 600 a Billewicz Tadeusz (Teodor) c ciwun dyrwiański
 • 600 a Billewicz Tadeusz (Teodor) c ciwun dyrwiański
 • 600 a Czartoryski Aleksander August c wda ruski d (1697-1782)
 • 600 a Czartoryski Aleksander August c wda ruski d (1697-1782)
 • 600 a Katarzyna b II c (caryca Rosji ; d 1729-1796)
 • 600 a Liwen Jerzy
 • 600 a Sołłohub Antoni c gen. art. lit.
 • 600 a Stanisław August Poniatowski c (król Polski ; d 1732-1798)
 • 600 a Stanisław August Poniatowski c (król Polski ; d 1732-1798)
 • 600 a Stanisław Leszczyński c (król Polski ; d 1677-1766)
 • 600 a Stanisław Leszczyński c (król Polski ; d 1677-1766)
 • 600 a Strutyński sta szakimowski
 • 610 a Komisja Skarbowa Poznańska
 • 610 a Sejm y 1767-1768 z Warszawa nadzwyczajny pod węzłem Konfederacji Radomskiej
 • 610 a sejm 1767-1768 Warszawa nadzwyczajny pod węzłem Konfederacji Radomskiej
 • 610 a Sejmik rosieński y 1732
 • 610 a Sejmik rosieński y 1744
 • 610 a sejmik rosieński 1732
 • 610 a sejmik rosieński 1744
 • 610 a Sejmik żmudzki y 1721
 • 610 a sejmik żmudzki 1721
 • 610 a Senatus consilium y 1761
 • 610 a Senatus consilium 1761
 • 611 a Konfederacja 1716
 • 611 a Konfederacja 1767 barska
 • 650 a Elekcja y 18 w.
 • 650 a Koń y 18 w.
 • 650 a Listy y 18 w.
 • 650 a Mowy y 18 w.
 • 650 a Poezja okolicznościowa y 18 w.
 • 650 a Sejm x historia y 18 w.
 • 650 a Weterynaria y 18 w.
 • 651 a Wielkopolska y 18 w.
 • 651 a Żmudź y 18 w.
 • 700 a August b III c (król Polski ; d 1696-1763)
 • 700 a Billewicz c sędzia żmudzki
 • 700 a Flemming Jan Jerzy Detlof c podskarbi w. lit. d (1699-1766)
 • 700 a Giełgud Antoni
 • 700 a Łubieński Władysław c prymas d (1703-1767)
 • 700 a Massalski Michał Józef c hetman w. lit. d (1700-1768)
 • 700 a Odachowski Stanisław c ciwun Małych Dyrwian marszałek konfederacji
 • 700 a Pac Józef Franciszek c klan żmudzki
 • 700 a Zawisza Ignacy Aniceta c sta miński podkomorzy lit.
 • 700 a August b III c (król Polski ; d 1696-1763)
 • 700 a Bieliński Franciszek c marszałek w. kor. d (?-1766)
 • 700 a Billewicz c sędzia żmudzki
 • 700 a Billewicz c sta wołyński
 • 700 a Branicki Jan Klemens c hetman w. kor. d (1689-1771)
 • 700 a Czartoryscy
 • 700 a Flemming Jan Jerzy Detlof c podskarbi w. lit. d (1699-1766)
 • 700 a Fryderyk b II Wielki c (król Prus ; d 1712-1786)
 • 700 a Goltz c gen. pruski
 • 700 a Hilzen c wda miński
 • 700 a Humiecki Stefan c wda podolski d (?-1736)
 • 700 a Karol Krystian Wettyn c (królewicz polski ; d 1733-1796)
 • 700 a Karwowski c łowczy ziemu bielskiej
 • 700 a Krasiński Adam Stanisław c bp kamieniecki d (1714-1800)
 • 700 a Łopaciński Jan Dominik c bp żmudzki d (1708-1778)
 • 700 a Łopaciński c pisarz w. lit.
 • 700 a Łubieński Władysław c prymas d (1703-1767)
 • 700 a Małachowski Jan c kanclerz w. kor. d (1698-1762)
 • 700 a Massalski Michał Józef c hetman w. lit. d (1700-1768)
 • 700 a Mniszech Jerzy August c klan krakowski d (1715-1778)
 • 700 a Niesiołowski c płk.
 • 700 a Ogiński Ignacy c marszałek w. lit. klan wileński d (ca 1698-1775)
 • 700 a Piłsudski Franciszek c piwniczy lit.
 • 700 a Podoski Gabriel c prymas d (1719-177)
 • 700 a Radziwiłł Karol Stanisław c wda wileński d (1734-1790)
 • 700 a Radziwiłł Stanisław c podkomorzy lit. d (1722-1787)
 • 700 a Repnin, Nikolaj Vasil'jevič d (1734-1801)
 • 700 a Szymakowski Michał
 • 700 a Tarło Adam c wda lubelski d (1713-1744)
 • 700 a Zamoyski Andrzej c kanclerz w. kor. wda inowrocławski d (1716-1792)
 • 700 a Zamoyski Jan c kanclerz w. kor. hetman w. kor. d (1542-1605)
 • 740 a Uniwersał o zwołaniu sejmu b.d.
 • 740 a Uniwersał o cedowaniu ciwunostwa 1733
 • 740 a Uniwersał o konfederacji barskiej 1767
 • 740 a Opisanie szczęśliwego wyiścia Stanisława Pierwszego króla z oblężenia moskiewskiego z miasta Gdańska roku 1734 d. 27 junii
 • 740 a Życzenia dla Stanisława Augusta
 • 740 a Wiersze |O domowym życiu tłumaczone z Oracjusza
 • 740 a Testament wolności polskiey na seymie dysydenskim! roku 1767
 • 740 a Z królem certament Polaka
 • 740 a Prognostyk niebieskiego astrologa 1723
 • 740 a Wiersze opisuiące kuropatwiey śmierci we dworze państwa starostów
 • 740 a Żal sprawiedliwy Oyczyzny na niektórych synów niewdzięczność wyrażony
 • 740 a List z Wołczyna do pewnego pana
 • 740 a Nagrobek Antoniego Sołłohuba gen. artylerii lit.
 • 740 a Przestroga od życzliwego oyczyzny syna powiatowi oszmiańskiemu ad trutinam podana
 • 740 a Fama celsa Lucae Baranowicz praefecti castror~ districtus grodnensis promulgata
 • 740 a Nadgrobek nieboszczyka Strutinskiego stty szakimowskiego
 • 740 a Dyaryusz krótko zebrany w roku 1767 czasu reassumpcyi seymu podczas którego dyssydenci do honoru? byli przypuszczeni
 • 740 a Powinszowanie rodzin Tadeusza Billewicza
 • 740 a Powinszowanie pewnemu przyiacielowi
 • 740 a Wiersze na pożegnanie Repninowi wyieżdżaiącemu z Warszawy
 • 740 a Proiekt do traktatu względem Greków nieunitów y dyssydentów b.d. a List od xstwa żmudzkiego pisany do Czartoryskiego wdy ruskiego b.d. a Instrukcya 1744 na seymik gospodarski do Rosień zebranych a Instrukcya b.d. dot. ks. żmudzkiego a Umowa y porządek woiewództw i powiatów WXL względem regularney zapłaty na ten rok y reparticyi woyska b.d. a Lekarstwo |o kaszlu y dychawicy końskiey a Instrukcya dana posłom xstwa Żmudzkiego 1736 a Laudum seymiku relacyinego Karpia b.d. a Konstytucye W.X.L. 1712 a Laudum seymiku gromnicznego xtwa żmudzkiego 1721 a Reskrypt od Trans Porty Ottomana Wielkiego? na listowne desideria 1738 a Instrukcya Janowi Szemiothowi na seymik w Rosieniach 1732 a Konfederacya woiewództwa Wielkopolskiego b.d. a Dyaryusz Senatus Consilij w Warszawie roku 1761 in maio expediowanego a Reformy władz sądowych na Żmudzi - pamflet b.d. a Przed urzędem kahału Pińczowskiego 1767 |Uchwała szlachty izraelskiej - pamflet a Instrukcya dana posłom xięstwa Żmudzkiego b.d. a Ordynans 1735 wyd. Liwen Jerzy a Innlescenca? wydana 1765 przed rozpoczęciem sądów ziemskich a Limita sądów ziemskich 1765 a Zwołanie sejmiku w Rosieniach b.d. a Akcessa Branickiego hetmana do Konfederacyi Generalney Koronny 1767 a Wiersze opisyiące śmierci Strutyńskiego Satyra a Instrukcya woiewództwa wileńskiego a Powinszowanie Imienin królowi polskiemu a Reskrypt na |Instrukcyą urzędników, rycerstwa, szlachty ode mnie Jana Biruwta? Bituwta? Biwasta? koniuszego upitskiego 1711 a Nadgrobek po śmierci Billewiczowey b.d. a Reglement Regimentów konnych y pieszych do komputu woysk należących y specyfikacya zapłaty na nie a Instrukcya kommisarzów do liquidacyi dana dana . b.d. a Interpretacya listu Hana krymskiego pisanego do kasztelana wileńskiego roku 1128 a Articulus circumscriptionis ducum a Juramentum ducum exercitus praesentium
 • 740 a Konstytucje WXL 1712
 • 740 a Konfederacya woiewództwa Wielkopolskiego b.d.
 • 740 a Dyaryusz Senatus Consilij w Warszawie roku 1761 in maio expediowanego
 • 740 a Dyaryusz krótko zebrany w roku 1767 czasu reassumpcyi seymu podczas którego dyssydenci do honoru? byli przypuszczeni
 • 740 a Życzenia dla Stanisława Augusta
 • 740 a Opisanie szczęśliwego wyiścia Stanisława Pierwszego króla z oblężenia moskiewskiego z miasta Gdańska roku 1734 d. 27 junii
 • 740 a Mowa aukcią woysk odradzaiąca
 • 740 a Mowa cudzoziemców od woyska oddalaiąca
 • 740 a Mowa pomnożyć piechotę radząca
 • 740 a Mowa pomnożyć iazdę radząca
 • 740 a Przywitanie 1766 i 1766
 • 740 a Mowa na sejmikach |zagajenie roczków
 • 740 a Mowa przy obraniu deputatów
 • 740 a Mowa w Trybunale przy pożegnaniu
 • 740 a Mowa podczas sejmu b.d.
 • 740 a Mowy miane na seymiku elekcyinym przy obieraniu ziemskich urzędników xięstwa żmudzkiego przez młódź rosieńską szkół pobożnych
 • 740 a Mowa ustawienie floty radząca i odradzająca
 • 740 a Mowa Do księcia
 • 740 a Mowa przed królem
 • 740 a Manifest podściwych synów unikaiących warszawskiey drogi
 • 740 a Manifest przeciwko obradom seymu
 • 740 a Manifest przeciwko sędziemu ziemskiemu ziem ks. żmudzkiego
 • 740 a list na sejmiki 1767
 • 740 a List do urzędników ziemstwa żmudzkiego i odpowiedź
 • 740 a List przed sejmikami b.d.
 • 740 a List pisany do senatorów a List do wojskiego czernichowskiego przed wyiazdem swoim na poiedynek 1744
 • 740 a List do księcia
 • 740 a List do kanclerza b.d.
 • 740 a List do pewnego przyjaciela
 • 740 a List do pani z kondolencjami
 • 740 a Mowa przeciwko proiektom seymu b.d.
 • 740 a Mowa marszałka konfederackiego na wjeździe sty żmudzkiego b.d.
 • 740 a Konstytucje WXL 1712
 • 740 a Konfederacya woiewództwa Wielkopolskiego b.d.
 • 740 a Dyaryusz Senatus Consilij w Warszawie roku 1761 in maio expediowanego
 • 740 a Dyaryusz krótko zebrany w roku 1767 czasu reassumpcyi seymu podczas którego dyssydenci do honoru? byli przypuszczeni
 • 740 a Życzenia dla Stanisława Augusta
 • 740 a Opisanie szczęśliwego wyiścia Stanisława Pierwszego króla z oblężenia moskiewskiego z miasta Gdańska roku 1734 d. 27 junii
 • 777 a Klemens XIII papież 1693-1769) t "Sermo in Consistorio ad cardinali habitus 1767"
 • 852 j BK 00436
 • 999 d 17.11.30

Indeksy