"Pisma rożne tyczące się sprawy o ordynację Ostrogskę[!] za panowania Augusta III około 1754 roku".

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00454
 • Kopie: Mf 882
 • Tytuł:
  • Odpisy akt i korespondencji dotyczącej Ordynacji Ostrogskiej (1754)
  • "Pisma rożne tyczące się sprawy o ordynację Ostrogskę[!] za panowania Augusta III około 1754 roku".
 • Miejsce i czas powstania: 1751-1800
 • Opis fizyczny: 234 k. 24x19 cm
 • Oprawa: Półskórek, 18-19 w.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • "Manifest w Grodzie Lwowskim przez [...] hetmana Obojga Narodów tudziesz[!] senatorów y innych wielu ziemian uczyniony przeciwko [...] Xciu [...] Sanguszkowi marszałkowi W. X. Litt." b.d. k. 5-7v
  • "Manifest przez [...] Xcia [...] Sanguszka marszałka n[adwornego] W. X. Litt. w Warszawie una cum Remanifestatione uczyniony" b.d. k. 7v-10v
  • "[...] Manifestatio [...] Xcia [...] Lubomirskiego podstolego koronnego przeciwko [...] koron[nemu] [Janowi Klemensowi Branickiemu] i [...] WXLitt. [Michałowi Kazimierzowi Radziwiłłłowi] hetmanom w Krzemieńcu uczyniona" b.d. k. 11-11v
  • "Kopia ordynansu [...] [Jana Klemensa Branickiego] hetmana W. K. [...] komendantowi dubieńskiemu danego" Lwów 11.01.1754 k. 11v
  • "Kopia ordynansu tegoż [Jana Branickiego] do wszystkich chorągwi pułku ordynackiego" Lwów 19.01.1754 k. 12-12v
  • "Manifest [...] urzędników y obywatelów w[oje]w[ó]dztwa bracławskiego względem ordynacyi [...] d. 8va Februa[rii] 1754to in castro Vinnicensii" k. 14v-23
  • "Manifest w Łucku [...] Xcia [...] [Michała Kazimierza] Radziwiłła het[mana] W. X. Litt. przeciwko [...] Xciu Lubomirskiemu [...]" b.d. k. 23-24v
  • "Manifest przez [...] Xcia [...] [Stanisława] Lubomirskiego podstolego koronnego uczyniony w Grodzie krzemienieckim" b.d. k. 24v-26v
  • "Kopia ordynansu [...] [Jana Klemensa Branickiego] hetmana W. K. do chorągwi usarskiey y innych w pułku ordynackim będącym" k. 76-77
  • "Reflexye na fundamencie prawa wspieraiące ordynacyą" k. 79v-84
  • "Oblata dekretu sejmowego" [tyt. z indeksu] Lwów 1754 k. 84-88 oraz "Enukleancya tego dekretu" k. 88-91v
  • "Pozwolenie rezygnacyi niżey opisaney" 1677 k. 91v-94v
  • "Przysięga hetmanska z konstytucyi 1717 wyięta" k. 94v-96
  • "Relacya prawdziwa uczynionego podziału substancyi [...] xcia Janusza Aleksandra Sanguszka marszałka WXLitt. oraz explikacya natury tych dóbr, które nie były nigdy y zwać się mogą ordynacyą. Anno 1753 w Kolbuszowy" k. 96-97v
  • "Explikacya tey konstytucyi" k. 97v-100
  • "Manifest w Łucku uczyniony 22 Febr[uarii] 1754 przez [...] wwdę czerniech[owskiego] y innych" k. 100-104v
  • "Kopia ordynansu [...] hetmana w. k. [Jana Klemensa Branickiego] in ordine do gromienia y znoszenia zaciągów prywatnych do regimentów y chorągwi komputowych" Lwów 03.1754 k. 111v-112v
  • "Kopia [ordynansu Józefa] Podsędkowskiego komendanta partyi ukrainskiey do prawego skrzydła" Boguslav (Ukraina) 11.03.1754 k. 113-113v
  • "Proiekt [...] Sołtyka biskupa y koadiutora kijowskiego y czerniech[owskiego] rzetelney sine ulla partialitate do ułatwienia zachodzących kłótni o ordynacyą Ostrog[ską] po nastąpioney oneyże dysmembracyi" k. 113v-124
  • "Ordynans [...] xcia [Janusza Aleksandra] Sanguszka marszałka n. W. X. Litt. [...] Makowskiemu porucznikowi dany" k. 124-124v
  • "Manifest uczyniony w Warszawie [...] Tanskiego insty[gatora] koron[nego]" 01.02.1754 k. 125-127
  • "Krótka reflexya de statu ordynacyi Ostrog[skiej] do należytey każdemu uwagi dla potrzebney informacyi podana" k. 137v-145
  • "Kopia listu ciekawego od przyiaciela względem podzieloney ordynacyi ostrogskiey pisanych" k. 154v-163v
  • "Odpowiedź przyiaciela na zarzuty y interpretacyą o ordynacyi ostrogskiey" k. 163v-171
  • "Manifest [...] Xcia Sanguszki marszałka n. W. X. Litt. zaniesiony w Warszawie 1755" k. 175-185
  • Uniwersały Augusta III króla Polski, Warszawa 02.11.1754 (2) k. 185v-189, 189v-191v
  • "Kopia instrumentu od [...] krola [...] na administracyą dóbr Ordynacyi Ostrogskiey R[ok]u 1754 27ma 9bris a w urzędzie grodzkim w Zamku J. K. Mci Łuckim" k. 189-189v
  • "Kopia oblaty innotescencyi od [...] komisarzów od [...] króla [...] Augusta III delegowanych do Ordyna[cji] Ostrog[skiej] roku 1754" k. 191v-193
  • "Kopia ordynansu hetmańskiego [...] Krassuskiemu pułkownikowi [...] podstolego litt. danego" 28.03.1754 k. 195v
  • "Kopia uniwersału [...] [Jana Klemensa Branickiego] hetmana w. k." Lwów 07.03.1754 k. 195v-196v
  • "Instrukcya czyli informacya [...] Stanisławowi Patuskiemu sędziemu grodz[kiemu] owruckiemu, Józefowi Ledóchowskiemu do spisania inwentarzów dóbr wszystkich Ordyn[acji] Ostrog[skiej] przynależących y wyprowadzenie intrat w miastach Cudnowie, Wilsku, Czartoryi y Piętce ze wsiami do tych miast należącemi od nas komisarzów JKMci zaprzysięgłych sub altern[m] wysłanych d. 29 9bris 1754 w Dubnie" k. 196v-198
  • "Kopia intromissyi [...] administratorów w dobra Ordyn[acji] Ostrog[skiej]" k. 198-199
  • "Reskrypt [Augusta III] urodz[onemu] Puławskiemu pisarzowi nad[wornemu] koron[nemu] s[taro]ście wareckiemu na komissyą do Ordyna[cji] Ostrog[skiej]" k. 199-200
  • "Kopia relacyi położonych pozwów po xcia [Stanisława Lubomirskiego] podsto[lego] koron[nego] tudziesz po [...] burgrabiego y regenta grodz[kiego] łuck[iego] od [...] [Jana Klemensa Branickiego] hetmana w. k. y innych tenoris segrentis" Lublin 1754 k. 200-201
  • "Reskrypt [Augusta III] do komissyi Dubienska" k. 201-203
  • "Instrukcya [...] Krajewskiemu instyg[atorowi] kor." k. 203-204v oraz "Respons na tę instrukcyę z kancelaryi koronney dany" k. 204v-206
  • "Punkta od xcia marszałka y iuryskwezytorów do medyacyi Nayiaśnieyszemu Panu podane" k. 206-206v
  • "Manifest instygatora koronn[ego] [Jana Chryzostoma Krajewskiego] przeciwko xciu marszałkowi n. litt. [Januszowi Aleksandrowi Sanguszko] [...] invocavit 1756 w Warszawie" k. 206v-211
  • "Manifest xcia Janusza Ostrogskiego kasztellana krakow[skiego] cum expressa reclamatione transakcyi pierwszych w ziemstwie lubel[skim] nastąpionych fundusz Ordyna[cji] Ostrog[skiej] oznaczający w ten sens" k. 211-212
  • "Index contentorum" k. 213-215v
  • Listy [Jana Klemensa] Branickiego hetmana w. kor. do następujących: Chopecki porucznik ordynacki Lwów b. d. k. 124v-125. - Sanguszko [Janusz Aleksander] marszałek nadw. lit. Mościska 9.12.1753" k. 2-3v (przy tym respons k. 3v-5). - [Wielopolski Jan?] wda sandomierski Mościska b.d. k. 12v-13v (przy tym respons b.d. k. 13v-14v).
  • Listy [Stanisława Wincentego] Jabłonowskiego wdy rawskiego do następujących: [Branicki Jan Klemens] hetman w. kor. b. d. k. 106v-108. - [Sanguszko Janusz Aleksander?] marszałek nadw. lit. b. d. (2) k. 104v-106, 106-106v. - Sługocki [Stanisław] strażnik polny kor. k. 146v-147. - NN podstoli lit. k. 109. - NN sta olbromski k. 109-109v.
  • Listy [Antoniego] Lubomirskiego wdy lubelskiego do następujących: [Komorowski Adam] prymas b.d. k. 57-61 (oraz respons b.d. k. 65-67v). - [Rzewuski Wacław] hetman polny kor. b.d. k. 44v-47. - Sanguszkowa [Barbara Urszula] marszałkowa w. lit. b.d. k. 69-71v (przy tym respons 12.03.1754 k. 71v-72v).
  • Listy [Antoniego Benedykta] Lubomirskiego sty kazimierskiego do następujacych: [Czartoryski Aleksander] wda ruski (2) k. 129v-130, 153-153v. - [Komorowski Adam] prymas k. 61-61v. - [Lubomirski Józef] podstoli lit. 22.05.1754 k. 194v-195. - [Małachowski Jan] kanclerz w. kor. k. 154-154v. - Mniszech [Józef?] marszałek w. kor. k. 150-151.
  • Listy [Józefa Lubomirskiego] podstolego lit. do następujących: Chopecki porucznik ordynacki b.d. k. 61v-62v (przy tym respons k. 62v-64). - [Jabłonowski Stanisław?] wda rawski k. 108-108v. - [Lubomirski Antoni Benedykt] sta kazimierski k. 147v-148 (przy tym respons k. 148-148v).
  • Listy [Jana] Małachowskiego kanclerza w. kor. do następujacych: [August III] król Polski b.d. k. 27-28. - [Komorowski Adam] prymas 6.01.1754 k. 39-43v (przy tym respons k. 43v-44v). - [Lubomirski Antoni Benedykt] sta kazimierski (2) k. 147-147v, 153v-154 (przy tym respons zob. listy Antoniego B. Lubomirskiego].
  • Listy [Janusza Aleksandra] Sanguszki marszałka nadw. lit. do następujących: [August III] król Polski, Warszawa 16.02.1754 k. 28-29v. - [Wielopolski Jan] wda sandomierski 16.02.1754 k. 30-38.
  • Listy różne: [August III] król Polski do [Jana Klemensa Branickiego] hetmana w. kor. b.d. k. 64-65. - Chopecki porucznik ordynacki do ordynatów [Sanguszków] k. 75-76. - Czartoryski [Aleksander August] wda ruski do [Antoniego Benedykta Lubomirskiego] sty kazimierskiego (3) k. 127v-129, 148v-149; [Stanisława Lubomirskiego] podstolego kor. k. 130-130v. - [Komorowski Adam] prymas do Antoniego Benedykta Lubomirskiego sty kazimierskiego b.d. k. 67v-69; [Jana Małachowskiego] kanclerza w. kor. Skierniewice 15.01.1754 k. 38-39. - Latalski pisarz grodzki radomski do [Antoniego Benedykta] Lubomirskiego sty kazimierskiego k. 127-127v. - Lubomirski [Stanisław] podstoli kor. do NN k. 194-194v. - Mniszech [Józef?] marszałek w. kor. do [Antoniego Benedykta Lubomirskiego] sty kazimierskiego k. 149-150 (przy tym respons zob. listy Antoniego B. Lubomirskiego); księcia Olsztyńskiego [?] k. 151v-153. - [Ogiński Ignacy] marszałek w. lit. do [Barbary Urszuli] Sanguszkowej marszałkowej w. lit. 24.02.1754 k. 73-73v oraz respons Zasław 18.03.[1754] k. 73v-74v. - Ożga [Jan Samuel] bp kijowski do [Jana Klemensa Branickiego] hetmana w. kor. k. 145-146. - Potocki [Antoni Michał] wda bełski do [Janusza Aleksandra Sanguszki] marszałka nadw. lit. k. 131-132. - [Rzewuski Wacław] hetman polny kor. do [Janusza Aleksandra Sanguszki] marszałka nadw. lit. k. 132-136. - [Sanguszko Janusz Aleksander?] marszałek lit. do [Antoniego Benedykta Lubomirskiego] sty kazimierskiego k. 137-137v. - Sługocki [Stanisław] strażnik polny kor. do [Stanisława Jabłonowskiego] wdy rawskiego k. 146-146v (przy tym respons zob. listy Stanisława Jabłonowskiego). - [Świdziński Stanisław] wda bracławski do [Antoniego Benedykta] Lubomirskiego sty kazimierskiego (2) k. 136-137. - [Wodzicki Michał] bp podkanclerzy kor. do [Józefa Lubomirskiego] podstolego lit. Drezno 02.03.1754 k. 193--194. - NN marszałek do [Adama Komorowskiego] prymasa Warszawa 26.02.1754 k. 47-57. - NN urzędnik do [Jana Klemensa Branickiego] hetmana w. kor. 08.02.1754 k. 77-79v. - NN wda bracławski do NN sty olsztyńskiego k. 109v-110v (oraz respons k. 110v-111v). - NN ("Kopia responsu na list xcia marszałka, w którym się żali na [...] hetmana W. K.") k. 171-175.
 • Proweniencja:
  • "Ex Libris Felicis Gorski" [rkps]
  • kupione od Kwiatkowskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Krajewski Jan Chryzostom instygator kor. klan płocki (1714-1781)
  • Krassuski płk. podstolego lit.
  • Ledóchowski Józef
  • Patuski Stanisław sędzia grodzki owrucki
  • Puławski Józef pisarz nadw. kor.
  • Tański Jan instygator kor. (?-1673)
  • Ordynacja ostrogska 18 w.
  • Listy 18 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 18 w.
  • Boguslav (Ukraina) 18 w.
  • Dubno (Ukraina) 18 w.
  • Kijów (Ukraina) 18 w.
  • Łuck (Ukraina) 18 w.
  • Winnica (Ukraina) 18 w.
  • Wołyń 18 w.
 • Uwagi: Pismo jednej ręki

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 130 %a Pisma
 • 240 %a Odpisy akt i korespondencji dotyczącej Ordynacji Ostrogskiej (1754)
 • 245 %a "Pisma rożne tyczące się sprawy o ordynację Ostrogskę[!] za panowania Augusta III około 1754 roku".
 • 250 %a kop.
 • 260 %c 1751-1800
 • 300 %a 234 k. %c 24x19 cm
 • 340 %d Rkps %e Półskórek, 18-19 w.
 • 500 %a Pismo jednej ręki
 • 520 %a "Manifest w Grodzie Lwowskim przez [...] hetmana Obojga Narodów tudziesz[!] senatorów y innych wielu ziemian uczyniony przeciwko [...] Xciu [...] Sanguszkowi marszałkowi W. X. Litt." b.d. k. 5-7v
 • 520 %a "Manifest przez [...] Xcia [...] Sanguszka marszałka n[adwornego] W. X. Litt. w Warszawie una cum Remanifestatione uczyniony" b.d. k. 7v-10v
 • 520 %a "[...] Manifestatio [...] Xcia [...] Lubomirskiego podstolego koronnego przeciwko [...] koron[nemu] [Janowi Klemensowi Branickiemu] i [...] WXLitt. [Michałowi Kazimierzowi Radziwiłłłowi] hetmanom w Krzemieńcu uczyniona" b.d. k. 11-11v
 • 520 %a "Kopia ordynansu [...] [Jana Klemensa Branickiego] hetmana W. K. [...] komendantowi dubieńskiemu danego" Lwów 11.01.1754 k. 11v
 • 520 %a "Kopia ordynansu tegoż [Jana Branickiego] do wszystkich chorągwi pułku ordynackiego" Lwów 19.01.1754 k. 12-12v
 • 520 %a "Manifest [...] urzędników y obywatelów w[oje]w[ó]dztwa bracławskiego względem ordynacyi [...] d. 8va Februa[rii] 1754to in castro Vinnicensii" k. 14v-23
 • 520 %a "Manifest w Łucku [...] Xcia [...] [Michała Kazimierza] Radziwiłła het[mana] W. X. Litt. przeciwko [...] Xciu Lubomirskiemu [...]" b.d. k. 23-24v
 • 520 %a "Manifest przez [...] Xcia [...] [Stanisława] Lubomirskiego podstolego koronnego uczyniony w Grodzie krzemienieckim" b.d. k. 24v-26v
 • 520 %a "Kopia ordynansu [...] [Jana Klemensa Branickiego] hetmana W. K. do chorągwi usarskiey y innych w pułku ordynackim będącym" k. 76-77
 • 520 %a "Reflexye na fundamencie prawa wspieraiące ordynacyą" k. 79v-84
 • 520 %a "Oblata dekretu sejmowego" [tyt. z indeksu] Lwów 1754 k. 84-88 oraz "Enukleancya tego dekretu" k. 88-91v
 • 520 %a "Pozwolenie rezygnacyi niżey opisaney" 1677 k. 91v-94v
 • 520 %a "Przysięga hetmanska z konstytucyi 1717 wyięta" k. 94v-96
 • 520 %a "Relacya prawdziwa uczynionego podziału substancyi [...] xcia Janusza Aleksandra Sanguszka marszałka WXLitt. oraz explikacya natury tych dóbr, które nie były nigdy y zwać się mogą ordynacyą. Anno 1753 w Kolbuszowy" k. 96-97v
 • 520 %a "Explikacya tey konstytucyi" k. 97v-100
 • 520 %a "Manifest w Łucku uczyniony 22 Febr[uarii] 1754 przez [...] wwdę czerniech[owskiego] y innych" k. 100-104v
 • 520 %a "Kopia ordynansu [...] hetmana w. k. [Jana Klemensa Branickiego] in ordine do gromienia y znoszenia zaciągów prywatnych do regimentów y chorągwi komputowych" Lwów 03.1754 k. 111v-112v
 • 520 %a "Kopia [ordynansu Józefa] Podsędkowskiego komendanta partyi ukrainskiey do prawego skrzydła" Boguslav (Ukraina) 11.03.1754 k. 113-113v
 • 520 %a "Proiekt [...] Sołtyka biskupa y koadiutora kijowskiego y czerniech[owskiego] rzetelney sine ulla partialitate do ułatwienia zachodzących kłótni o ordynacyą Ostrog[ską] po nastąpioney oneyże dysmembracyi" k. 113v-124
 • 520 %a "Ordynans [...] xcia [Janusza Aleksandra] Sanguszka marszałka n. W. X. Litt. [...] Makowskiemu porucznikowi dany" k. 124-124v
 • 520 %a "Manifest uczyniony w Warszawie [...] Tanskiego insty[gatora] koron[nego]" 01.02.1754 k. 125-127
 • 520 %a "Krótka reflexya de statu ordynacyi Ostrog[skiej] do należytey każdemu uwagi dla potrzebney informacyi podana" k. 137v-145
 • 520 %a "Kopia listu ciekawego od przyiaciela względem podzieloney ordynacyi ostrogskiey pisanych" k. 154v-163v
 • 520 %a "Odpowiedź przyiaciela na zarzuty y interpretacyą o ordynacyi ostrogskiey" k. 163v-171
 • 520 %a "Manifest [...] Xcia Sanguszki marszałka n. W. X. Litt. zaniesiony w Warszawie 1755" k. 175-185
 • 520 %a Uniwersały Augusta III króla Polski, Warszawa 02.11.1754 (2) k. 185v-189, 189v-191v
 • 520 %a "Kopia instrumentu od [...] krola [...] na administracyą dóbr Ordynacyi Ostrogskiey R[ok]u 1754 27ma 9bris a w urzędzie grodzkim w Zamku J. K. Mci Łuckim" k. 189-189v
 • 520 %a "Kopia oblaty innotescencyi od [...] komisarzów od [...] króla [...] Augusta III delegowanych do Ordyna[cji] Ostrog[skiej] roku 1754" k. 191v-193
 • 520 %a "Kopia ordynansu hetmańskiego [...] Krassuskiemu pułkownikowi [...] podstolego litt. danego" 28.03.1754 k. 195v
 • 520 %a "Kopia uniwersału [...] [Jana Klemensa Branickiego] hetmana w. k." Lwów 07.03.1754 k. 195v-196v
 • 520 %a "Instrukcya czyli informacya [...] Stanisławowi Patuskiemu sędziemu grodz[kiemu] owruckiemu, Józefowi Ledóchowskiemu do spisania inwentarzów dóbr wszystkich Ordyn[acji] Ostrog[skiej] przynależących y wyprowadzenie intrat w miastach Cudnowie, Wilsku, Czartoryi y Piętce ze wsiami do tych miast należącemi od nas komisarzów JKMci zaprzysięgłych sub altern[m] wysłanych d. 29 9bris 1754 w Dubnie" k. 196v-198
 • 520 %a "Kopia intromissyi [...] administratorów w dobra Ordyn[acji] Ostrog[skiej]" k. 198-199
 • 520 %a "Reskrypt [Augusta III] urodz[onemu] Puławskiemu pisarzowi nad[wornemu] koron[nemu] s[taro]ście wareckiemu na komissyą do Ordyna[cji] Ostrog[skiej]" k. 199-200
 • 520 %a "Kopia relacyi położonych pozwów po xcia [Stanisława Lubomirskiego] podsto[lego] koron[nego] tudziesz po [...] burgrabiego y regenta grodz[kiego] łuck[iego] od [...] [Jana Klemensa Branickiego] hetmana w. k. y innych tenoris segrentis" Lublin 1754 k. 200-201
 • 520 %a "Reskrypt [Augusta III] do komissyi Dubienska" k. 201-203
 • 520 %a "Instrukcya [...] Krajewskiemu instyg[atorowi] kor." k. 203-204v oraz "Respons na tę instrukcyę z kancelaryi koronney dany" k. 204v-206
 • 520 %a "Punkta od xcia marszałka y iuryskwezytorów do medyacyi Nayiaśnieyszemu Panu podane" k. 206-206v
 • 520 %a "Manifest instygatora koronn[ego] [Jana Chryzostoma Krajewskiego] przeciwko xciu marszałkowi n. litt. [Januszowi Aleksandrowi Sanguszko] [...] invocavit 1756 w Warszawie" k. 206v-211
 • 520 %a "Manifest xcia Janusza Ostrogskiego kasztellana krakow[skiego] cum expressa reclamatione transakcyi pierwszych w ziemstwie lubel[skim] nastąpionych fundusz Ordyna[cji] Ostrog[skiej] oznaczający w ten sens" k. 211-212
 • 520 %a "Index contentorum" k. 213-215v
 • 520 %a Listy [Jana Klemensa] Branickiego hetmana w. kor. do następujących: Chopecki porucznik ordynacki Lwów b. d. k. 124v-125. - Sanguszko [Janusz Aleksander] marszałek nadw. lit. Mościska 9.12.1753" k. 2-3v (przy tym respons k. 3v-5). - [Wielopolski Jan?] wda sandomierski Mościska b.d. k. 12v-13v (przy tym respons b.d. k. 13v-14v).
 • 520 %a Listy [Stanisława Wincentego] Jabłonowskiego wdy rawskiego do następujących: [Branicki Jan Klemens] hetman w. kor. b. d. k. 106v-108. - [Sanguszko Janusz Aleksander?] marszałek nadw. lit. b. d. (2) k. 104v-106, 106-106v. - Sługocki [Stanisław] strażnik polny kor. k. 146v-147. - NN podstoli lit. k. 109. - NN sta olbromski k. 109-109v.
 • 520 %a Listy [Antoniego] Lubomirskiego wdy lubelskiego do następujących: [Komorowski Adam] prymas b.d. k. 57-61 (oraz respons b.d. k. 65-67v). - [Rzewuski Wacław] hetman polny kor. b.d. k. 44v-47. - Sanguszkowa [Barbara Urszula] marszałkowa w. lit. b.d. k. 69-71v (przy tym respons 12.03.1754 k. 71v-72v).
 • 520 %a Listy [Antoniego Benedykta] Lubomirskiego sty kazimierskiego do następujacych: [Czartoryski Aleksander] wda ruski (2) k. 129v-130, 153-153v. - [Komorowski Adam] prymas k. 61-61v. - [Lubomirski Józef] podstoli lit. 22.05.1754 k. 194v-195. - [Małachowski Jan] kanclerz w. kor. k. 154-154v. - Mniszech [Józef?] marszałek w. kor. k. 150-151.
 • 520 %a Listy [Józefa Lubomirskiego] podstolego lit. do następujących: Chopecki porucznik ordynacki b.d. k. 61v-62v (przy tym respons k. 62v-64). - [Jabłonowski Stanisław?] wda rawski k. 108-108v. - [Lubomirski Antoni Benedykt] sta kazimierski k. 147v-148 (przy tym respons k. 148-148v).
 • 520 %a Listy [Jana] Małachowskiego kanclerza w. kor. do następujacych: [August III] król Polski b.d. k. 27-28. - [Komorowski Adam] prymas 6.01.1754 k. 39-43v (przy tym respons k. 43v-44v). - [Lubomirski Antoni Benedykt] sta kazimierski (2) k. 147-147v, 153v-154 (przy tym respons zob. listy Antoniego B. Lubomirskiego].
 • 520 %a Listy [Janusza Aleksandra] Sanguszki marszałka nadw. lit. do następujących: [August III] król Polski, Warszawa 16.02.1754 k. 28-29v. - [Wielopolski Jan] wda sandomierski 16.02.1754 k. 30-38.
 • 520 %a Listy różne: [August III] król Polski do [Jana Klemensa Branickiego] hetmana w. kor. b.d. k. 64-65. - Chopecki porucznik ordynacki do ordynatów [Sanguszków] k. 75-76. - Czartoryski [Aleksander August] wda ruski do [Antoniego Benedykta Lubomirskiego] sty kazimierskiego (3) k. 127v-129, 148v-149; [Stanisława Lubomirskiego] podstolego kor. k. 130-130v. - [Komorowski Adam] prymas do Antoniego Benedykta Lubomirskiego sty kazimierskiego b.d. k. 67v-69; [Jana Małachowskiego] kanclerza w. kor. Skierniewice 15.01.1754 k. 38-39. - Latalski pisarz grodzki radomski do [Antoniego Benedykta] Lubomirskiego sty kazimierskiego k. 127-127v. - Lubomirski [Stanisław] podstoli kor. do NN k. 194-194v. - Mniszech [Józef?] marszałek w. kor. do [Antoniego Benedykta Lubomirskiego] sty kazimierskiego k. 149-150 (przy tym respons zob. listy Antoniego B. Lubomirskiego); księcia Olsztyńskiego [?] k. 151v-153. - [Ogiński Ignacy] marszałek w. lit. do [Barbary Urszuli] Sanguszkowej marszałkowej w. lit. 24.02.1754 k. 73-73v oraz respons Zasław 18.03.[1754] k. 73v-74v. - Ożga [Jan Samuel] bp kijowski do [Jana Klemensa Branickiego] hetmana w. kor. k. 145-146. - Potocki [Antoni Michał] wda bełski do [Janusza Aleksandra Sanguszki] marszałka nadw. lit. k. 131-132. - [Rzewuski Wacław] hetman polny kor. do [Janusza Aleksandra Sanguszki] marszałka nadw. lit. k. 132-136. - [Sanguszko Janusz Aleksander?] marszałek lit. do [Antoniego Benedykta Lubomirskiego] sty kazimierskiego k. 137-137v. - Sługocki [Stanisław] strażnik polny kor. do [Stanisława Jabłonowskiego] wdy rawskiego k. 146-146v (przy tym respons zob. listy Stanisława Jabłonowskiego). - [Świdziński Stanisław] wda bracławski do [Antoniego Benedykta] Lubomirskiego sty kazimierskiego (2) k. 136-137. - [Wodzicki Michał] bp podkanclerzy kor. do [Józefa Lubomirskiego] podstolego lit. Drezno 02.03.1754 k. 193--194. - NN marszałek do [Adama Komorowskiego] prymasa Warszawa 26.02.1754 k. 47-57. - NN urzędnik do [Jana Klemensa Branickiego] hetmana w. kor. 08.02.1754 k. 77-79v. - NN wda bracławski do NN sty olsztyńskiego k. 109v-110v (oraz respons k. 110v-111v). - NN ("Kopia responsu na list xcia marszałka, w którym się żali na [...] hetmana W. K.") k. 171-175.
 • 530 %d Mf 882
 • 541 %c a %d 1821
 • 546 %a Łac., pol.
 • 561 %a "Ex Libris Felicis Gorski" [rkps] %e "F.G." %w Górski Feliks
 • 561 %a kupione od Kwiatkowskiego %d BK II, 328 %m Nieśwież %w Działyński Tytus (1796-1861) %w Kwiatkowski Kajetan (1769-1852) %w Archiwum Radziwiłłowskie Nieśwież
 • 600 %a Krajewski Jan Chryzostom %c instygator kor. klan płocki %d (1714-1781)
 • 600 %a Krassuski %c płk. podstolego lit.
 • 600 %a Ledóchowski Józef
 • 600 %a Patuski Stanisław %c sędzia grodzki owrucki
 • 600 %a Puławski Józef %c pisarz nadw. kor.
 • 600 %a Tański Jan %c instygator kor. %d (?-1673)
 • 610 %a Ordynacja ostrogska %d 18 w.
 • 650 %a Listy %y 18 w.
 • 650 %a Korespondencja dyplomatyczna %y 18 w.
 • 651 %a Boguslav (Ukraina) %y 18 w.
 • 651 %a Dubno (Ukraina) %y 18 w.
 • 651 %a Kijów (Ukraina) %y 18 w.
 • 651 %a Łuck (Ukraina) %y 18 w.
 • 651 %a Winnica (Ukraina) %y 18 w.
 • 651 %a Wołyń %y 18 w.
 • 700 %a August %b III %c (król Polski ; %d 1696-1763)
 • 700 %a Branicki Jan Klemens %c hetman w. kor. %d (1689-1771)
 • 700 %a Chopecki %c porucznik %d 18 w.
 • 700 %a Czartoryski Aleksander August %c wda ruski %d (1697-1782)
 • 700 %a Jabłonowski Stanisław Wincenty %c wda rawski %d (1694-1754)
 • 700 %a Komorowski Adam Ignacy %c prymas %d (1699-1759)
 • 700 %a Latalski %c pisarz grodzki radomski
 • 700 %a Lubomirski Antoni %c wda lubelski krakowski %d (1718-1782)
 • 700 %a Lubomirski Antoni Benedykt %c miecznik koronny %d (?-1761)
 • 700 %a Lubomirski Józef %c podstoli lit. %d (?-1755)
 • 700 %a Lubomirski Stanisław %c wda bracławski kijowski %d (1704-1793)
 • 700 %a Makowski %c porucznik %d 18 w.
 • 700 %a Małachowski Jan %c kanclerz w. kor. %d (1698-1762)
 • 700 %a Mniszech Józef %c marszałek w. kor. %d (1670-1747)
 • 700 %a Ostrogski Janusz %c wda wołyński klan krakowski %d (ca 1554-1620)
 • 700 %a Ożga Jan Samuel %c bp kijowski %d (ca 1680-1756)
 • 700 %a Podsędkowski Józef %c dowódca wojskowy %d 18 w.
 • 700 %a Radziwiłł Michał Kazimierz %b "Rybeńko" %c wda wileński hetman w. lit. %d (1702-1762)
 • 700 %a Rzewuski Wacław Piotr %c hetman w. kor. klan krakowski %d (1706-1779)
 • 700 %a Sanguszko Janusz Aleksander %c marszałek nadw. lit. %d (1712-1775)
 • 700 %a Sanguszkowa Barbara Urszula z Duninów %c poetka %d (1718-1791)
 • 700 %a Sługocki Stanisław %c stolnik chełmski wda lubelski
 • 700 %a Świdziński Stanisław %c wda bracławski %d (1684-1761)
 • 700 %a Wielopolski Jan %c wda sandomierski %d (?-1774)
 • 700 %a Wodzicki Michał %c podkancl. kor. bp przemyski %d (1687-1764)
 • 740 %a Manifest w Grodzie Lwowskim przez [...] hetmana Obojga Narodów [...] uczyniony przeciwko [...] Sanguszkowi marszałkowi W. X. Litt. 1754
 • 740 %a Manifest przez [...] Sanguszka marszałka nadwornego W. X. Litt. w Warszawie una cum Remanifestatione uczyniony
 • 740 %a Manifestatio [...] Lubomirskiego podstolego koronnego przeciwko [...] koron[nemu] [Janowi Klemensowi Branickiemu] i [...] WXLitt. [Michałowi Kazimierzowi Radziwiłłłowi] hetmanom w Krzemieńcu uczyniona
 • 740 %a Ordynans Jana Klemensa Branickiego hetmana W. K. komendantowi dubieńskiemu dany 1754
 • 740 %a Ordynans Jana Klemensa Branickiego do wszystkich chorągwi pułku ordynackiego 1754
 • 740 %a Manifest [...] urzędników y obywatelów w[oje]w[ó]dztwa bracławskiego względem ordynacyi [...] 1754to in castro Vinnicensii
 • 740 %a Manifest w Łucku [...] [Michała Kazimierza] Radziwiłła het[mana] W. X. Litt. przeciwko [...] Lubomirskiemu [...]
 • 740 %a Manifest przez [...] [Stanisława] Lubomirskiego podstolego koronnego uczyniony w Grodzie krzemienieckim
 • 740 %a Ordynans [...] [Jana Klemensa Branickiego] hetmana W. K. do chorągwi usarskiey y innych w pułku ordynackim będącym
 • 740 %a Reflexye na fundamencie prawa wspieraiące ordynacyą
 • 740 %a Oblata dekretu sejmowego 1754
 • 740 %a Enukleancya tego dekretu 1754
 • 740 %a Pozwolenie rezygnacyi niżey opisaney 1677
 • 740 %a Przysięga hetmanska z konstytucyi 1717 wyięta
 • 740 %a Relacya prawdziwa uczynionego podziału substancyi [...] Janusza Aleksandra Sanguszka marszałka WXLitt. oraz explikacya natury tych dóbr [...] 1753 w Kolbuszowy
 • 740 %a Explikacya tey konstytucyi o [Ordynacji Ostrogskiej]
 • 740 %a Manifest w Łucku uczyniony [...] 1754 przez [...] wwdę czerniech[owskiego] y innych
 • 740 %a Ordynans [...] [Jana Klemensa Branickiego] hetmana w. k. in ordine do gromienia y znoszenia zaciągów prywatnych do regimentów y chorągwi komputowych 1754
 • 740 %a [Ordynans Józefa] Podsędkowskiego komendanta partyi ukrainskiey do prawego skrzydła 1754
 • 740 %a Proiekt [...] Sołtyka biskupa y koadiutora kijowskiego y czerniech[owskiego] rzetelney sine ulla partialitate do ułatwienia zachodzących kłótni o ordynacyą Ostrog[ską] po nastąpioney oneyże dysmembracyi
 • 740 %a Ordynans [...] [Janusza Aleksandra] Sanguszka marszałka n. W. X. Litt. [...] Makowskiemu porucznikowi dany
 • 740 %a Manifest uczyniony w Warszawie [...] [Jana] Tanskiego insty[gatora] koron[nego] 1754
 • 740 %a Krótka reflexya de statu ordynacyi Ostrog[skiej] do należytey każdemu uwagi dla potrzebney informacyi podana
 • 740 %a [List ciekawy] od przyiaciela względem podzieloney ordynacyi ostrogskiey pisany
 • 740 %a Odpowiedź przyiaciela na zarzuty y interpretacyą o ordynacyi ostrogskiey
 • 740 %a Manifest [...] Sanguszki marszałka n. W. X. Litt. zaniesiony w Warszawie 1755
 • 740 %a Uniwersały Augusta III króla Polski 1754
 • 740 %a Instrument od [...] [Augusta III] na administracyą dóbr Ordynacyi Ostrogskiey [...] 1754 [...] w Zamku [...] Łuckim
 • 740 %a Oblata innotescencyi od [...] komisarzów od [...] Augusta III delegowanych do Ordyna[cji] Ostrog[skiej] roku 1754
 • 740 %a Ordynans hetmański [...] Krassuskiemu pułkownikowi [...] podstolego litt. dany" 1754
 • 740 %a Uniwersał [...] [Jana Klemensa Branickiego] hetmana w. k. 1754
 • 740 %a Instrukcya czyli |informacya [...] Stanisławowi Patuskiemu sędziemu grodz[kiemu] owruckiemu, Józefowi Ledóchowskiemu do spisania inwentarzów dóbr wszystkich Ordyn[acji] Ostrog[skiej] przynależących [...] od nas komisarzów JKMci [...] wysłanych [...] 1754 w Dubnie
 • 740 %a Intromissya [...] administratorów w dobra Ordyn[acji] Ostrog[skiej]
 • 740 %a Reskrypt [Augusta III] urodz[onemu] Puławskiemu pisarzowi nad[wornemu] koron[nemu] s[taro]ście wareckiemu na komissyą do Ordyna[cji] Ostrog[skiej]
 • 740 %a Relacya położonych pozwów po [Stanisława Lubomirskiego] podsto[lego] koron[nego] tudziesz po [...] burgrabiego y regenta grodz[kiego] łuck[iego] od [...] [Jana Klemensa Branickiego] hetmana w. k. y innych tenoris segrentis 1754
 • 740 %a Reskrypt [Augusta III] do komissyi Dubienska
 • 740 %a Instrukcya [...] Krajewskiemu instyg[atorowi] kor.
 • 740 %a Respons na tę instrukcyę [Krajewskiemu] z kancelaryi koronney dany
 • 740 %a Punkta od xcia marszałka y iuryskwezytorów do medyacyi Nayiaśnieyszemu Panu podane
 • 740 %a Manifest instygatora koronn[ego] [Jana Chryzostoma Krajewskiego] przeciwko xciu marszałkowi n. litt. [Januszowi Aleksandrowi Sanguszko] [...] 1756
 • 740 %a Manifest [...] Janusza Ostrogskiego kasztellana krakow[skiego] cum expressa reclamatione transakcyi pierwszych w ziemstwie lubel[skim] nastąpionych fundusz Ordyna[cji] Ostrog[skiej] oznaczający w ten sens
 • 740 %a Listy Branickiego Jana Klemensa hetmana w. kor. do
 • 740 %a Listy Jabłonowskiego Stanisława Wincentego wdy rawskiego do
 • 740 %a Listy Lubomirskiego Antoniego wdy lubelskiego do
 • 740 %a Listy Lubomirskiego Antoniego Benedykta sty kazimierskiego
 • 740 %a Listy Lubomirskiego Józefa podstolego lit. do
 • 740 %a Listy Małachowskiego Jana kanclerza w. kor. do
 • 740 %a Listy Sanguszki Janusza Aleksandra marszałka nadw. lit. do
 • 740 %a List Augusta III króla Polski do Jana Klemensa Branickiego hetmana w. kor.
 • 740 %a List Chopeckiego por. ordynackiego do Sanguszków
 • 740 %a Listy Czartoryskiego Aleksandra wdy ruskiego do
 • 740 %a Listy Komorowskiego Adama prymasa do
 • 740 %a List Latalskiego pisarza grodzkiego radomskiego do Antoniego Benedykta Lubomirskiego sty kazimierskiego
 • 740 %a List Lubomirskiego Stanisława podstolego kor. do NN
 • 740 %a Listy Mniszcha Józefa? marszałka w. kor. do
 • 740 %a List Ogińskiego Ignacego marszałka w. lit. do Barbary Urszuli Sanguszkowej marszałkowej w. lit.
 • 740 %a List Sanguszkowej Barbary Urszuli marszałkowej w. lit. do Ignacego Ogińskiego marszałka w. lit.
 • 740 %a List Ożgi Jana Samuela bpa kijowskiego do Jana Klemensa Branickiego hetmana w. kor.
 • 740 %a List Potockiego Antoniego Michała wdy bełskiego do Janusza Aleksandra Sanguszki marszałka nadw. lit.
 • 740 %a List Rzewuskiego Wacława hetmana polnego kor. do Janusza Aleksandra Sanguszki marszałka nadw. lit.
 • 740 %a List Sanguszki Janusza Aleksandra marszałka lit. do Antoniego Benedykta Lubomirskiego sty kazimierskiego
 • 740 %a List Sługockiego Stanisława strażnika polnego kor. do Stanisława Jabłonowskiego wdy rawskiego
 • 740 %a Listy Świdzińskiego Stanisława wdy bracławskiego do Antoniego Benedykta Lubomirskiego sty kazimierskiego
 • 740 %a List Wodzickiego Michała bpa podkanclerzego kor. do Józefa Lubomirskiego podstolego lit.
 • 740 %a List NN marszałka do Adama Komorowskiego prymasa
 • 740 %a List NN urzędnika do Jana Klemensa Branickiego hetmana w. kor.
 • 740 %a List NN wdy bracławskiego do NN sty olsztyńskiego
 • 740 %a List NN sty olsztyńskiego do NN wdy bracławskiego
 • 740 %a List NN do NN marszałka "w którym się żali na [...] hetmana W. K."
 • 852 %j BK 00454
 • 990 %a Lituanicum 18 w.
 • 999 %d 17.12.14

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 00454