Odpisy korespondencji i mów w sprawach publicznych oraz małe formy literackie z drugiej połowy XVII w. Diariusz sejmu z 1761 r.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00457
 • Kopie:
  • Mf 920
  • Mf 1361
 • Tytuł: Odpisy korespondencji i mów w sprawach publicznych oraz małe formy literackie z drugiej połowy XVII w. Diariusz sejmu z 1761 r.
 • Miejsce i czas powstania: 18 w. do 1805
 • Opis fizyczny: 49 k. 36x22 cm
 • Oprawa: Półskórek, tektura, czerwona, 19 w.
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Listy [Adama Komorowskiego?] prymasa do następujących: [Małachowski Jan] kanclerz w. kor. k. 6v-7 (oraz respons k. 7-9). - NN senator b. d. k. 29-30
  • List [Jana Małachowskiego?] kanclerza w. kor. do [Jana Klemensa Branickiego?] hetmana w. kor. b. d. k. 9v-10v
  • List ks. Piotra od Ducha Św. do [Jana Klemensa Branickiego] Żytomierz 1758 k. 10v-11
  • List [Jerzego Mniszcha] marszałka nadw. kor. na sejmik poselski województw poznańskiego i kaliskiego Warszawa 10.08.1758 k. 11-11v
  • List [Wojciecha] Miaskowskiego klana poznańskiego do Dochny gen. wojsk pruskich k. 18-18v
  • List [Władysława Łubieńskiego] prymasa do [Jana Małachowskiego] kanclerza w. kor. Warszawa 12.07.1759 k. 18v-19 oraz respons Lublin 15.07.1759 k. 19-20 i odpowiedź na respons Warszawa 26.07.1759 k. 20
  • List [Elżbiety Lubomirskiej?] wojewodziny krakowskiej do prymasa k. 21-22
  • List NN do NN k. 24-24v
  • List Józefa Potockiego klana krakowskiego do Augusta III króla Polski Józefów 1750 k. 24v-25
  • List Kajetana Ignacego Sołtyka (nominata) bpa krakowskiego ad V[enera]b[i]le Cap[el]lum? uzup Cracovi[ense] 21.12.1758 k. 25-25v
  • List Aleksandra Szembeka, wdy sieradzkiego do Zboińskiego, pułkownika artylerii kor. b. d. k. 26-27
  • List [Franciszka Bielińskiego] marszałka nadw. kor. do [Franciszka Ponińskiego], stolnika poznańskiego, Jaworów 07.10.1739 k. 27-27v
  • Listy do [Zygmunta Turno], stolnika poznańskiego od następujących: [Bieliński, Franciszek], marszałek nadw. kor., Warszawa 29.09.1757-23.04.1758 (4) k. 27v, 30, 30-30v, 30v. - [Branicki, Jan Klemens?] 1750[!] k. 34 [nb. nominacja Zygmunta Turno na stolnika poznańskiego odbyła się 23.12.1756 - kopista prawdopodobnie wpisał błędny rok]. - [Działyńska, Anna z Radomickich], wojewodzina kaliska, Konarzewo 15.05.1759 k. 30v. - Działyński, [Augustyn] wda kaliski, Konarzewo 23.04.1756 k. 33-34. - Miaskowski, Wojciech Maksymilian, klan poznański, Golęcin 10.08.1759 k. 30v-31. - [Mniszech, Jerzy?] marszałek nadw. kor., b. d. k. 34-34v.
  • Listy [Zygmunta Turno] stolnika poznańskiego do następujących: [Cywiński Józef?] pisarz ziemski poznański b. d. k. 32. - NN rektor wałecki, Górka 08.07.1759 k. 31-31v.
  • List [Jana Klemensa Branickiego] hetmana w. kor. do NN sty borzechowskiego, Dubno 26.02.1755 k. 31v-32
  • List [Andrzeja Stanisława Załuskiego] kanclerza w. kor. do [Wojciecha Maksymiliana Miaskowskiego] stolnika poznańskiego 29.10.1741 k. 32v
  • Listy Lipskiego sędziego nakielskiego do [Wojciecha Maksymiliana Miaskowskiego] stolnika poznańskiego Kielce 20.12.1741 i b. d. (2) k. 32v
  • List NN referendarza kor. do NN marszałka w. kor. [Franciszka Bielińskiego?] b. d. k. 38-38v (oraz respons k. 38v)
  • Mowy następujących: August III król Polski (do kanclerza w. kor.) 26.04.1758 k. 9-9v (Inc.: "W mocney zostawalismy perswazyi, że Hetman W.Ko[ronny] nigdy się nie miał oddalić ..."). - Burzyński klan smoleński k. 6-6v (Inc.: "Oświadczywszy życzliwe ku Majestatowi Panskie[mu] [brak dalszej części tekstu] ..."). - [Małachowski Jan] kanclerz w. kor. (w Trybunale Koronnym Lubelskim) 1759 k. 20v-21 (Inc.: "Przy tych wszystkich gorzkościach, ktoremi mnie strona przeciwna częstuie ..."). - Rzewuski Wacław wda podolski (na Senatus Consilium) Warszawa 3.11.1758 k. 25v-26 (Inc.: "Liczny ten senat naylepszego z Krolow otaczaiący ..."). - Turno Zygmunt, stolnik poznański b.d. k. 34v-35 (Inc.: "Jeżeli kiedy szacunek dany od ręki swey miarą brać powinien ..."). - NN wda k. 3-4 (Inc.: "Nieskonczone powinnismy WKMci ..." [brak dalszej części tekstu]). - NN 1754 k. 1v-2. - NN (do Trybunału Koronnego?) k. 2-2v (Inc.: "Mowie czy nie milczec anxias ..." [brak dalszej części tekstu]). - NN k. 4v-5v [brak początku tekstu]. - NN k. 6v (Inc.: "Na początku było słowo w Królestwie Polskim [...]").
  • "Satyr[y?]" (na dostojników oraz urzędników świeckich i kościelnych: m. in. na prymasa, kasztelana krakowskiego, wojewodów krakowskiego, ruskiego, kijowskiego, na marszałka koronnego i in.) k. 1-1v
  • "Remanifest [...] [Jerzego Mniszcha] marszałka nad. kor. przeciwko [...] kanclerzowi w Grodzie Warszawskim 1759" k. 12-18
  • "Kopja Testamentu Przez JO Xmci Theodora Lubomirskiego W[oiewo]dy Kra[kowskiego] uczynionego" Jazdów 03.09.1744 k. 22-24
  • [August III?], król Polski: "Proiekt do Uniwersału na Seym" k. 27v-29
  • "Manifest [...] wdy sieradzkiego" b. d. k. 39
  • "Dyaryusz Seymu extraordynaryinego Anno 1761 w Warszawie złozonego pro die 27 Aprilis złozonego[sic!]" k. 39-42
  • "Dyariusz Kola Konfederacyi WielkoPolski w Poz[naniu] 21 Aug[usti] A[nno] 1769 za Uniwersalami JWW JMci Pana" [wpisano tylko tytuł] k. 43
  • Szkicowany, częściowo kolorowany, ornament k. 43v
  • "Regestr Expensy Rożney 1773" (zawiera pojedyncze wydatki z lat 1772-1773) k. 44-44v
  • "Carolina Lichtfield" k. 45-45v Fragment polskiego przekładu popularnej francuskiej powieści pt. "Caroline de Lichtfield, ou Memoires d'une Famille Prussienne". Powieść ta, wydana z dużym sukcesem w 1780 roku, była debiutem szwajcarskiej pisarki i tłumaczki Isabelle de Montolieu (1751-1832). Dwustronicowy rękopis nosi ślady poprawek i skreśleń.
  • Rejestry gospodarskie z lat 1794-1805 k. 46-49v
  • "Respons" k. 37v-38 (Inc.: "Niech każdy widzi co praktyka uczy ...") "Descriptio Damy w Jastrowiu będącey" k. 36-37v (Inc.: "Już słońce po skończonym cało dziennym biegu ...") "Na wywod" k. 36 (Inc.: "Co ci wczoray Pan Gzowski w Łożnicy pobrudziuł ...") "Epithalamicum[!] JMi Państwu Gzowskim" k. 35v-36 (Inc.: "Weselsze dzis nad insze dni wydaycie tony ...") "Epigramata o Kawalerze Maltanskim Steckim z okoliczności postrzelenia Dziewki na Stawie pod Zamkiem Dubieńskiem piorącey" k. 35-35v (Inc.: "Z młodości przyuczony do woyny Tureckiey ...") Wiersze okolicznościowe:
 • Grafika: floratura k. 43v. Rys. częściowo podkolorowany
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Sejm 1758 Warszawa
  • Sejm 1761 Warszawa nadzwyczajny
  • Senat 1758
  • Listy 18 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 18 w.
  • Literatura okolicznościowa 18 w.
  • Mowy 18 w.
  • Poezja okolicznościowa 18 w.
  • Satyry 18 w.
  • Sejm 18 w.
 • Uwagi:
  • Wpis inwentaryzacyjny z 1958 r. Znaczne ubytki tekstu. Częściowe uzupełnienia masą papierową. K. 46 ucięta w połowie. K. 42v pusta. Karty A i B ochronne. Filigrany znajdują się na wielu kartach. Zarówno na papierze pierwotnym jak i papierze dodanym podczas konserwacji. Na papierze dodanym podczas konserwacji pojawia się filigran przedstawiajacy żaglówkę (k. 2) i mężczyznę w historycznym stroju dzierżącego w ręku kielich (k. 3). Nie można określić z jakich papierni pochodzą. Natomiast na większości kart papieru pierwotnego pojawia się Madonna z dzieciątkiem, co wskazuje na to, że papier pochodzi prawdopodobnie z papierni w Jeziornej, ponieważ najbardziej przypomina filigrany odnotowane pod nazwą tej papierni w katalogu (Siniarska-Czaplicka J., Znaki wodne papierni Mazowsza 1750-1850 nr 230-236, 239-244). Jednakże na tej samej karcie brak inicjałów (choć zazwyczaj pojawiały się te inicjały z Madonną), co nie pozwala na stuprocentowe określenie prowieniencji.
  • Pismo pierwszej ręki k. 1-43, pismo innej lub dwóch innych rąk k. 44-49v
 • Opracowania: Olszewski Henryk, Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 8 (1963), s. 175

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 130 %a Odpisy
 • 245 %a Odpisy korespondencji i mów w sprawach publicznych oraz małe formy literackie z drugiej połowy XVII w. Diariusz sejmu z 1761 r.
 • 246 %a Listy, mowy i pisma ulotne z czasów Augusta III. %g tyt. z dawnego inw.
 • 246 %a "W mocney zostawalismy perswazyi, że Hetman W.Ko[ronny] nigdy się nie miał oddalić ..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Oświadczywszy życzliwe ku Majestatowi Panskie[mu] [brak dalszej części tekstu] ..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Przy tych wszystkich gorzkościach, ktoremi mnie strona przeciwna częstuie ..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Liczny ten senat naylepszego z Krolow otaczaiący ..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Jeżeli kiedy szacunek dany od ręki swey miarą brać powinien ..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Nieskonczone powinnismy WKMci ..." [brak dalszej części tekstu] %i [Inc.:]
 • 246 %a "Mowie czy nie milczec anxias ..." [brak dalszej części tekstu] %i [Inc.:]
 • 246 %a "Na początku było słowo w Królestwie Polskim [...]" %i [Inc.:]
 • 246 %a "Z młodości przyuczony do woyny Tureckiey ..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Weselsze dzis nad insze dni wydaycie tony ..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Co ci wczoray Pan Gzowski w Łożnicy pobrudziuł ..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Już słońce po skończonym cało dziennym biegu ..." %i [Inc.:]
 • 246 %a "Niech każdy widzi co praktyka uczy ..." %i [Inc.:]
 • 246 %a Listy, mowy i pisma ulotne z czasów Augusta III. %g tyt. z dawnego inw.
 • 250 %a kop.
 • 260 %c 18 w. do 1805
 • 300 %a 49 k. %c 36x22 cm
 • 340 %d Rkps %e Półskórek, tektura, czerwona, 19 w.
 • 500 %a Wpis inwentaryzacyjny z 1958 r. %a Znaczne ubytki tekstu. Częściowe uzupełnienia masą papierową. K. 46 ucięta w połowie. K. 42v pusta. Karty A i B ochronne. Filigrany znajdują się na wielu kartach. Zarówno na papierze pierwotnym jak i papierze dodanym podczas konserwacji. Na papierze dodanym podczas konserwacji pojawia się filigran przedstawiajacy żaglówkę (k. 2) i mężczyznę w historycznym stroju dzierżącego w ręku kielich (k. 3). Nie można określić z jakich papierni pochodzą. Natomiast na większości kart papieru pierwotnego pojawia się Madonna z dzieciątkiem, co wskazuje na to, że papier pochodzi prawdopodobnie z papierni w Jeziornej, ponieważ najbardziej przypomina filigrany odnotowane pod nazwą tej papierni w katalogu (Siniarska-Czaplicka J., Znaki wodne papierni Mazowsza 1750-1850 nr 230-236, 239-244). Jednakże na tej samej karcie brak inicjałów (choć zazwyczaj pojawiały się te inicjały z Madonną), co nie pozwala na stuprocentowe określenie prowieniencji.
 • 500 %a Pismo pierwszej ręki k. 1-43, pismo innej lub dwóch innych rąk k. 44-49v
 • 520 %a Listy [Adama Komorowskiego?] prymasa do następujących: [Małachowski Jan] kanclerz w. kor. k. 6v-7 (oraz respons k. 7-9). - NN senator b. d. k. 29-30
 • 520 %a List [Jana Małachowskiego?] kanclerza w. kor. do [Jana Klemensa Branickiego?] hetmana w. kor. b. d. k. 9v-10v
 • 520 %a List ks. Piotra od Ducha Św. do [Jana Klemensa Branickiego] Żytomierz 1758 k. 10v-11
 • 520 %a List [Jerzego Mniszcha] marszałka nadw. kor. na sejmik poselski województw poznańskiego i kaliskiego Warszawa 10.08.1758 k. 11-11v
 • 520 %a List [Wojciecha] Miaskowskiego klana poznańskiego do Dochny gen. wojsk pruskich k. 18-18v
 • 520 %a List [Władysława Łubieńskiego] prymasa do [Jana Małachowskiego] kanclerza w. kor. Warszawa 12.07.1759 k. 18v-19 oraz respons Lublin 15.07.1759 k. 19-20 i odpowiedź na respons Warszawa 26.07.1759 k. 20
 • 520 %a List [Elżbiety Lubomirskiej?] wojewodziny krakowskiej do prymasa k. 21-22
 • 520 %a List NN do NN k. 24-24v
 • 520 %a List Józefa Potockiego klana krakowskiego do Augusta III króla Polski Józefów 1750 k. 24v-25
 • 520 %a List Kajetana Ignacego Sołtyka (nominata) bpa krakowskiego ad V[enera]b[i]le Cap[el]lum? uzup Cracovi[ense] 21.12.1758 k. 25-25v
 • 520 %a List Aleksandra Szembeka, wdy sieradzkiego do Zboińskiego, pułkownika artylerii kor. b. d. k. 26-27
 • 520 %a List [Franciszka Bielińskiego] marszałka nadw. kor. do [Franciszka Ponińskiego], stolnika poznańskiego, Jaworów 07.10.1739 k. 27-27v
 • 520 %a Listy do [Zygmunta Turno], stolnika poznańskiego od następujących: [Bieliński, Franciszek], marszałek nadw. kor., Warszawa 29.09.1757-23.04.1758 (4) k. 27v, 30, 30-30v, 30v. - [Branicki, Jan Klemens?] 1750[!] k. 34 [nb. nominacja Zygmunta Turno na stolnika poznańskiego odbyła się 23.12.1756 - kopista prawdopodobnie wpisał błędny rok]. - [Działyńska, Anna z Radomickich], wojewodzina kaliska, Konarzewo 15.05.1759 k. 30v. - Działyński, [Augustyn] wda kaliski, Konarzewo 23.04.1756 k. 33-34. - Miaskowski, Wojciech Maksymilian, klan poznański, Golęcin 10.08.1759 k. 30v-31. - [Mniszech, Jerzy?] marszałek nadw. kor., b. d. k. 34-34v.
 • 520 %a Listy [Zygmunta Turno] stolnika poznańskiego do następujących: [Cywiński Józef?] pisarz ziemski poznański b. d. k. 32. - NN rektor wałecki, Górka 08.07.1759 k. 31-31v.
 • 520 %a List [Jana Klemensa Branickiego] hetmana w. kor. do NN sty borzechowskiego, Dubno 26.02.1755 k. 31v-32
 • 520 %a List [Andrzeja Stanisława Załuskiego] kanclerza w. kor. do [Wojciecha Maksymiliana Miaskowskiego] stolnika poznańskiego 29.10.1741 k. 32v
 • 520 %a Listy Lipskiego sędziego nakielskiego do [Wojciecha Maksymiliana Miaskowskiego] stolnika poznańskiego Kielce 20.12.1741 i b. d. (2) k. 32v
 • 520 %a List NN referendarza kor. do NN marszałka w. kor. [Franciszka Bielińskiego?] b. d. k. 38-38v (oraz respons k. 38v)
 • 520 %a Mowy następujących: August III król Polski (do kanclerza w. kor.) 26.04.1758 k. 9-9v (Inc.: "W mocney zostawalismy perswazyi, że Hetman W.Ko[ronny] nigdy się nie miał oddalić ..."). - Burzyński klan smoleński k. 6-6v (Inc.: "Oświadczywszy życzliwe ku Majestatowi Panskie[mu] [brak dalszej części tekstu] ..."). - [Małachowski Jan] kanclerz w. kor. (w Trybunale Koronnym Lubelskim) 1759 k. 20v-21 (Inc.: "Przy tych wszystkich gorzkościach, ktoremi mnie strona przeciwna częstuie ..."). - Rzewuski Wacław wda podolski (na Senatus Consilium) Warszawa 3.11.1758 k. 25v-26 (Inc.: "Liczny ten senat naylepszego z Krolow otaczaiący ..."). - Turno Zygmunt, stolnik poznański b.d. k. 34v-35 (Inc.: "Jeżeli kiedy szacunek dany od ręki swey miarą brać powinien ..."). - NN wda k. 3-4 (Inc.: "Nieskonczone powinnismy WKMci ..." [brak dalszej części tekstu]). - NN 1754 k. 1v-2. - NN (do Trybunału Koronnego?) k. 2-2v (Inc.: "Mowie czy nie milczec anxias ..." [brak dalszej części tekstu]). - NN k. 4v-5v [brak początku tekstu]. - NN k. 6v (Inc.: "Na początku było słowo w Królestwie Polskim [...]").
 • 520 %a "Satyr[y?]" (na dostojników oraz urzędników świeckich i kościelnych: m. in. na prymasa, kasztelana krakowskiego, wojewodów krakowskiego, ruskiego, kijowskiego, na marszałka koronnego i in.) k. 1-1v
 • 520 %a "Remanifest [...] [Jerzego Mniszcha] marszałka nad. kor. przeciwko [...] kanclerzowi w Grodzie Warszawskim 1759" k. 12-18
 • 520 %a "Kopja Testamentu Przez JO Xmci Theodora Lubomirskiego W[oiewo]dy Kra[kowskiego] uczynionego" Jazdów 03.09.1744 k. 22-24
 • 520 %a [August III?], król Polski: "Proiekt do Uniwersału na Seym" k. 27v-29
 • 520 %a "Manifest [...] wdy sieradzkiego" b. d. k. 39
 • 520 %a "Dyaryusz Seymu extraordynaryinego Anno 1761 w Warszawie złozonego pro die 27 Aprilis złozonego[sic!]" k. 39-42
 • 520 %a "Dyariusz Kola Konfederacyi WielkoPolski w Poz[naniu] 21 Aug[usti] A[nno] 1769 za Uniwersalami JWW JMci Pana" [wpisano tylko tytuł] k. 43
 • 520 %a Szkicowany, częściowo kolorowany, ornament k. 43v
 • 520 %a "Regestr Expensy Rożney 1773" (zawiera pojedyncze wydatki z lat 1772-1773) k. 44-44v
 • 520 %a "Carolina Lichtfield" k. 45-45v Fragment polskiego przekładu popularnej francuskiej powieści pt. "Caroline de Lichtfield, ou Memoires d'une Famille Prussienne". Powieść ta, wydana z dużym sukcesem w 1780 roku, była debiutem szwajcarskiej pisarki i tłumaczki Isabelle de Montolieu (1751-1832). Dwustronicowy rękopis nosi ślady poprawek i skreśleń.
 • 520 %a Rejestry gospodarskie z lat 1794-1805 k. 46-49v
 • 520 %a "Respons" k. 37v-38 (Inc.: "Niech każdy widzi co praktyka uczy ...") %a "Descriptio Damy w Jastrowiu będącey" k. 36-37v (Inc.: "Już słońce po skończonym cało dziennym biegu ...") %a "Na wywod" k. 36 (Inc.: "Co ci wczoray Pan Gzowski w Łożnicy pobrudziuł ...") %a "Epithalamicum[!] JMi Państwu Gzowskim" k. 35v-36 (Inc.: "Weselsze dzis nad insze dni wydaycie tony ...") %a "Epigramata o Kawalerze Maltanskim Steckim z okoliczności postrzelenia Dziewki na Stawie pod Zamkiem Dubieńskiem piorącey" k. 35-35v (Inc.: "Z młodości przyuczony do woyny Tureckiey ...") %a Wiersze okolicznościowe:
 • 530 %d Mf 920
 • 530 %d Mf 1361
 • 541 %c St. zas.
 • 546 %a Pol.
 • 561 %a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego %d BK II dalej zatarte %w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 581 %a Olszewski Henryk, Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 8 (1963), s. 175
 • 610 %a Sejm 1758 Warszawa
 • 610 %a Sejm 1761 Warszawa nadzwyczajny
 • 610 %a Senat 1758
 • 611 %a Konfederacja 1769 wielkopolska
 • 650 %a Listy %y 18 w.
 • 650 %a Korespondencja dyplomatyczna %y 18 w.
 • 650 %a Literatura okolicznościowa %y 18 w.
 • 650 %a Mowy %y 18 w.
 • 650 %a Poezja okolicznościowa %y 18 w.
 • 650 %a Satyry %y 18 w.
 • 650 %a Sejm %y 18 w.
 • 700 %a Bieliński Franciszek %c marszałek w. kor. %d (?-1766)
 • 700 %a Branicki Jan Klemens %c hetman w. kor. %d (1689-1771)
 • 700 %a Burzyński %c sta smoleński
 • 700 %a Cywiński Józef %c pisarz ziemski poznański %d (?-1764)
 • 700 %a Gurowska Anna z Radomickich 1v Działyńska %d (1724-1812)
 • 700 %a Komorowski Adam Ignacy %c prymas %d (1699-1759)
 • 700 %a Lipski %c sędzia nakielski
 • 700 %a Lubomirska Elżbieta? %c wojewodzina krakowska
 • 700 %a Lubomirski Teodor Konstanty %c wda krakowski %d (1683-1745)
 • 700 %a Łubieński Władysław %c prymas %d (1703-1767)
 • 700 %a Małachowski Jan %c kanclerz w. kor. %d (1698-1762)
 • 700 %a Miaskowski Wojciech Maksymilian %c wda kaliski %d (ca 1683-1763)
 • 700 %a Mniszech Jerzy August %c klan krakowski %d (1715-1778)
 • 700 %a Piotr od Ducha Św. %c ks.
 • 700 %a Poniński Franciszek %c stolnik poznański %d (ca 1676-1740)
 • 700 %a Potocki Józef %c wda poznański hetman w. kor. %d (1673-1751)
 • 700 %a Rzewuski Wacław Piotr %c hetman w. kor. klan krak. %d (1706-1779)
 • 700 %a Sołtyk Kajetan Ignacy %c bp krakowski %d (1715-1788)
 • 700 %a Szembek Aleksander %c wda sieradzki %d (?-1756)
 • 700 %a Turno Zygmunt %c stolnik poznański
 • 700 %a Załuski Andrzej Stanisław %c bp krak. kancl. w. kor. %d (1695-1758)
 • 700 %a Zboiński %c płk artylerii koronnej
 • 740 %a Listy Komorowskiego Adama?, prymasa do różnych
 • 740 %a Listy Małachowskiego Jana, kanclerza w. kor. do różnych
 • 740 %a List Piotra od Ducha Św. do Branickiego Jana Klemensa hetmana w. kor. 1758
 • 740 %a List Mniszcha Jerzego, marszałka nadw. kor. na sejmik poselski województw poznańskiego i kaliskiego 1758
 • 740 %a List Miaskowskiego Wojciecha, klana poznańskiego do Dochny, gen. wojsk pruskich
 • 740 %a Listy Łubieńskiego Władysława, prymasa do Małachowskiego Jana, kanclerza w. kor. 1759
 • 740 %a List Lubomirskiej Elżbiety?, wojewodziny krakowskiej do prymasa
 • 740 %a List NN do NN
 • 740 %a List Potockiego Józefa, klana krakowskiego do Augusta III, króla Polski
 • 740 %a List Sołtyka Kajetana Ignacego bpa krakowskiego ad V[enera]b[i]le Cap[el]lum? uzup Cracovi[ense] 1758
 • 740 %a List Szembeka Aleksandra, wdy sieradzkiego do Zboińskiego, pułkownika artylerii kor. b. d.
 • 740 %a Listy Bielińskiego Franciszka, marszałka nadw. kor. do różnych
 • 740 %a Listy do Turno Zygmunta, stolnika poznańskiego
 • 740 %a List Działyńskiej Anny z Radomickich, wojewodziny kaliskiej do Turno Zygmunta, stolnika poznańskiego 1759
 • 740 %a Listy Turno Zygmunta, stolnika poznańskiego do różnych
 • 740 %a Listy Branickiego Jana Klemensa, hetmana w. kor. do różnych
 • 740 %a Listy do Miaskowskiego Wojciecha, stolnika poznańskiego
 • 740 %a List Działyńskiego Augustyna, wdy kaliskiego do Turno Zygmunta, stolnika poznańskiego 1756
 • 740 %a List NN referendarza kor. do NN marszałkaw
 • 740 %a Mowa Augusta III, króla Polski 1758
 • 740 %a Mowa Burzyńskiego, klana smoleńskiego
 • 740 %a Mowa Małachowskiego Jana, kanclerza w. kor. (w Trybunale Koronnym Lubelskim) 1759
 • 740 %a Mowa Rzewuskiego Wacława, wdy podolskiego (na Senatus Consilium) Warszawa 1758
 • 740 %a Mowa Turno Zygmunta, stolnika poznańskiego b.d.
 • 740 %a Mowa NN wdy 18 w.
 • 740 %a Mowa NN 1754
 • 740 %a Mowa NN (do Trybunału Koronnego?) 18 w.
 • 740 %a Mowa NN [brak początku tekstu]
 • 740 %a Mowa NN 18 w.
 • 740 %a "Satyr[y?]" (na dostojników oraz urzędników świeckich i kościelnych: m. in. na prymasa, kasztelana krakowskiego, wojewodów krakowskiego, ruskiego, kijowskiego, na marszałka koronnego i in.)
 • 740 %a Remanifest [...] [Jerzego Mniszcha] marszałka nad. kor. przeciwko [...] kanclerzowi w Grodzie Warszawskim 1759
 • 740 %a Testament Lubomirskiego Teodora, wdy krakowskiego, Jazdów 1744
 • 740 %a Manifest [... NN] wdy sieradzkiego b. d.
 • 740 %a Dyaryusz Seymu extraordynaryinego Anno 1761 w Warszawie złozonego pro die 27 Aprilis złozonego[sic!]
 • 740 %a Dyariusz Kola Konfederacyi WielkoPolski w Poz[naniu] 21 Aug[usti] A[nno] 1769 za Uniwersalami JWW JMci Pana" [tylko tytuł]
 • 740 %a Regestr Expensy Rożney 1773
 • 740 %a "Carolina Lichtfield" [Fragment polskiego przekładu popularnej francuskiej powieści]
 • 740 %a Rejestry gospodarskie z lat 1794-1805
 • 740 %a "Epigramata o Kawalerze Maltanskim Steckim z okoliczności postrzelenia Dziewki na Stawie pod Zamkiem Dubieńskiem piorącey"
 • 740 %a "Epithalamicum[!] JMi Państwu Gzowskim"
 • 740 %a "Na wywod"
 • 740 %a "Descriptio Damy w Jastrowiu będącey"
 • 740 %a "Respons"
 • 777 %a August III (król Polski ; 1696-1763) %t "Proiekt do Uniwersału na Seym"
 • 852 %j BK 00457
 • 900 %c floratura %k k. 43v. %m Rys. częściowo podkolorowany
 • 999 %d 17.12.14

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 00457