"Zbiór różnych ciekawości w rozmaitych materyach politycznych, statystycznych zaczęty w roku 1763 y 1764 przez [...] Antoniego Borzysławskiego chorążego halickiego, vicestarosty trębowelskiego, pułkownika Wojsk Koronnych"

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00462
 • Kopie: Mf 884
 • Autor: Borzysławski Antoni chorąży halicki konfederat barski
 • Tytuł: "Zbiór różnych ciekawości w rozmaitych materyach politycznych, statystycznych zaczęty w roku 1763 y 1764 przez [...] Antoniego Borzysławskiego chorążego halickiego, vicestarosty trębowelskiego, pułkownika Wojsk Koronnych"
 • Miejsce i czas powstania: 1763-1764
 • Opis fizyczny: 135 k. 32x20 cm
 • Oprawa: skóra brązowa, 18 w., po napr.
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • "Żal sprawiedliwy Oyczyzny na niewdzięczność synów niektorych z okazji skryptu wzywaiącego do przeciwney wolności prawu i Oyczyźnie Konfederacji wyrażany" k. 2-3 Rkps zawiera: mowy sejmowe, manifesty, listy, rozprawki polityczne, wiersze i inne pisma dotyczące wydarzeń politycznych w Polsce po śmierci Augusta III do koronacji St. Augusta Poniatowskiego. Wymieniono konstytucje zakazujące zawiązywania konfederacji; wspomina konf. Ledóchowskiego "Dyaryusz Seymiku Halickiego Deputackiego w roku 1763" k. 3v-4
  • Łubieński, Władysław prymas, "List [...] Xięcie Prymasa [Władysława Łubieńskiego] na tenże seymik [!]" k. 4v-5
  • Dzieduszycki, Tadeusz, "Respons na tenże list [...] Tadeusza Dzieduszyckiego] Podkomorzego Halickiego" k. 5 "Notabene" k. 5v
  • "Przywitanie [...] Ordynatow Zamoyskich od Synagogi Zamoyskiej która w prezencie ofiarowała niecki srebrne i garnuszek z tą inzkrypcyą" k. 5v-6
  • Fryderyk II król pruski, "Kopia listu Krolo [!] Pruskiego [Fryderyka II] do Krolowey Węgierskiey [Marii Teresy]" k. 6
  • "Vaticinium Joannis Hosteri Doctissimi Astronomi Factum post mortem Sigismundi Augusti Regis Poloniae 1521 A[nn]o" k. 6
  • Bieliński, Franciszek, "Na propozycye od [...] X[ię]cia Prymasa [Władysława Łubieńskiego] do Rady przytomnego Senatu podane. Zdanie [...] Franciszka Bielinskiego marszałka W[ielkiego] K[oronnego] 8 października 1763" k. 6v-9
  • Katarzyna II caryca Rosji, "Responsuiący list Carowy [Katarzyny II?] Jmci X[ię]ciu Elektorowi Saskiemu [Fryderykowi Chrystianowi]" k. 9 Łubieński, Władysław prymas, "Mowa X[ię]cia Władysława Łubieńskiego Prymasa Korony Polskiey y W[ielkiego] X[ięstwa] Litewskiego 6 ta 9 [Novem]bris 1763 w Warszawie przy zagaieniu Rady Senatu miana" k. 9v-11
  • "Rada Senatu [...] do deklaracyi w następuiących artykułach wydanych 7 9 [novem]bri Roku Pańskiego 1763 złożona y zaczęta" k. 11
  • Łubieński, Władysław prymas, "Przemowa [Władysława Łubieńskiego] na skończenie Rady Senatu in Ordine do przeczytania conclusio" k. 11v-13
  • Branicki, Jan Klemens, "Mowa J. O. [Jana Klemensa] Branickiego Kastellana Krakowskiego hetmana W[ielkiego] K[oronnego] na Radzie Senatu u X[ię]cia prymasa [Władysława Łubieńskiego]. 7 9 [novem]bri 1763 A[nn]o" k. 13v-14v
  • Lipski, Tadeusz, "Mowa [...] Tadeusza] Lipskiego kasztelana Łęczyckiego na Radzie teyże" k. 14v-16
  • "List przyiaciela do przyiaciela po śmierci Krola polskiego Augusta III sub interregno pisany 1763 A[nn]o" k. 16-18
  • Rzewuski, Wacław, "Mowa [...] Wacława Rzewuskiego wojewody Krakowskiego, hetmana polnego koronnego miana na Radzie u [...] Prymasa R[oku] P[ańskiego] 1763 dnia 7 listopada w Warszawie" k. 18-19
  • Zamoyski, Andrzej, "Mowa [...] Andrzeja Zamoyskiego wojewody Inowrocławskiego na Senatus Consilium pod Interregnum w Warszawie [...] 1763 A[nn]o" k. 20-22
  • Łubieński, Władysław prymas, "Władysław Alexander Pomian z Lubny Lubienski [...] Prymas [...]: "Uniwersał sub interregno post Fata [...] Regis Augusti III". 12 listopada 1763 k. 22-25v Czartoryski, Michał, "Votum Xięcia Michała Czartoryskiego kanclerza W[ielkiego] W[ielkiego] X[ięstwa] Lit[ewskiego] na radzie senatu [...] 15 Mar[ca] 1763 A[nn]o w Warszawie" k. 25v-33 "Konferencya wielkich y naypierwszych w Rzeczpospolitej Polskiey osob y statystow w przytomności J. O. Xcia [...] Imci Prymasa [Władysława Łubieńskiego] z okoliczności Faterum Nayiasn[iejszego] Krola Imci Polskiego Augusta III et exinde wakującego Tronu jako też y przyszłego Elekta cum exclusione Defuncti Regis Familij y wszystkich cudzoziemcow w Warszawie roku 1763 odprawiona" k. 33-39 "Laudum Terrae Haliciensis" 30 stycznia 1764 k. 39v-41 "Instrukcya J. W. Posłom na Seym Convocationis" 30 stycznia 1764 k. 41-46 Ordynacja sądów kapturowych ziemi halickiej 27 lutego 1764 k. 47-49 "Limita tychże Sądów Kapturowych w Haliczu" 27 lutego 1764 k. 49 "Kopia manifestu ex parte Imci pana [Franciszka Salezego] Potockiego wojewody Kiiowskiego, Ich M. p[anów] Czapskich - w Grudziondzu [!] po [uzup???]ozeszłym generale pruskim 27 Martii 1764 A[nn]o uczynionego" k. 49v-50
  • "Kopia manifestu ex parte J. W. Imc Pana [Franciszka Salezego Potockiego] Wo[jewo]dy Kiiowskiego" 27 marca 1764 k. 50 Kretkowski, Zygmunt, "Kopia manifestu ex parte samego J. W. Imci Pana [Zygmunta Kretkowskiego] W[ojewo]dy Chełm[inskiego] uczynionego" k. 50 "Kopia videndy manifestu od mieszczan toruńskich, elblągskich y gdanskich uczynioney" 27 Marca 1764 k. 50v Działowski, Wawrzyniec Ludwik, "Kopia listu JMci P[ana Wawrzyńca Ludwika] Działowskiego pisarza ziem[skiego] y marszałka Koła rycerskiego woiewodztwa chełminskiego 31 Marca 1764 z Dzialowa do X[ię]cia Imci Prymasa pisanego". Potocki, Franciszek Salezy, "Kopia listu [...] Franciszka Salezego Potockiego] woiewody Kiiowskiego do Jasnie Oswieconego Xięcia Prymasa [Władysława Łubieńskiego] z Grudziąza dnia 26 Martii 1764 roku pisanego" k. 51v-52 Chomutow, Nikolaj gen., "Manifest [...] Pana Generała Chomentow [Chomutow Nikolaj]" k. 52v-53 "Maryasz sławny w Polscze" k. 53v-54 "Sczerego patryoty podczas teraznieyszego Interregnum Oyczyzny odzywaiące sie echo" k. 54 "List przyiaciela do przyiaciela dla gruntownych w teraznieyszych okolicznosciach racyi do powszechney wiadomości podany 10 Februarij 1764 A[n]no" k. 54v-64
  • Potocki, Marian "Kopia uniwersału J. W. Maryana z Złotego Potoku Potockiego pseudo marszałka Konfederackiego" k. 93
  • Czartoryski, August Aleksander, "Kopia pozwu od J. O. Xcia Jmci [Augusta Aleksandra] Czartoryskiego woiewody y generała ziem ruskich regimentarza woysk koronnych o nieposłuszeństwo garnizonowi Kamienieckiemu w roku 1764 danego w Kamiencu". Warszawa 30 lipca 1764 k. 93v-94
  • "Kopia Konfederacyi przez ziemian w Haliczu uczynioney 1764". 13 sierpnia 1764 k. 94-97
  • "Instrukcya J. W. posłom Ziemi Halickiey" Halicz 13 sierpnia 1764 k. 98-99
  • "Mowa wysłanego od Generała Ruskiego posła do Xiążęcia woiewody [Augusta Aleksandra] Czartoryskiego sub interregno circa unionem do Generalney Konfederacyi miana" k. 99v-100
  • Keyserlingk, Herman Karol, "Oratio Illustrissimi et Excellentissimi S. R. J. Comitis Hermanni Caroli a Keyserling oratoris cum Plena Potentia S: Imper: Maj: Totig Rusiae Catharinae II ad Rempublicam Polonam in Comitiis Electionis Varsaviam inter et Volam Anno 1764 to habita" k. 100v-103
  • Keyserlingk, Herman Karol, "Przetłumaczenie z łacinskiego mowy J. W. Jmci P[an]a grafa Keyzerlinga [Hermana Karola Keyserlingka] posła wielkiego y pełnomocnego od Nayiasnieyszey Imperatorowey Rossyiskiey Katarzyny II do Rzpltey Polskiey na Seymie Elekcyi między Warszawą y Wolą roku 1764 4 7 [septem]bris mianey" k. 100v-103
  • Dzieduszycki, Tadeusz, "Kopia Uniwersału J. W. [Tadeusza] Dzieduszyckiego podkomorzego i marszałka Konfederacyi ziemi halickiey". Żuków, 24 sierpnia 1764 k. 104
  • "Votum Ziemi Halickiey in Campo Electorali na krola J. O. Xciu Prymasowi [Władysławowi Łubieńskiemu] dane" k. 104v-105
  • "Kopia remanifestu przez Ich Mosc[i]ow Panuw Potockich po wyisciu z aresztu Stanisławowskiego w grodzie Lwowskim uczynionego". Lwów, 1 października 1764 k. 105
  • Łubieński, Władysław prymas, "Kopia uniwersału na seym koronaciy[ny]] N. K. Stanisława Augusta od J. O. Xięcia [Władysława] Łubieńskiego Prymasa Korony Polskiey i W. X. Litewskiego roku 1764".
  • Sołtyk, Kajetan, "List J. O. Xcia biskupa Krakowskiego [Kajetana Sołtyka] pisany do króla Im. Polskiego" k. 106v-107
  • "Respons Krolewski" Warszawa 6 października k. 107
  • Radziwiłł, Karol, "Kopia listu J. O. X. woiewody Wilenskiego [Karola Radziwiłła] do siostry swoiey Imci pani [Teofili] Morawski [!] pisanego". 3 października 1764 k. 107v-108
  • "Nowożencom" k. 108v
  • "Toż [Nowożencom] po polsku" k. 108v
  • Borzysławski, Antoni, "Kopia mowy W. [Antoniego Borzysławskiego] chorążego halickiego na seymiku relationis qua posła od tey ziemi na seym electionis" k. 108v-109
  • "J. W. Pan Stanisław Poniatowski stolnik litewski herbu Ciołek do korony kandydat" k. 64v
  • "Uwaga nad Reflexią w czasie Interregni podana roku 1763" k. 65-66
  • "Kopia manifestu przez senatorow y posłow podczas seymu konwokaceynego warszawskiego in anno 1764 to uczynionego" k. 66v-67
  • "Kopia listu nayiasnieyszego Regnanta [!] Pruskiego do [Jana Klemensa Branickiego] J. O. hetmana W[ielkiego] Kor[onnego] z Berlina 18 aprilis 1764 to pisa[nego]" k. 67v-68
  • Bukowski, Michał, "Mowa Imci pana [Michała] Bukowskiego posła ziemi sanockiey w senacie na seymie konwokaceynym z denuncyacyą [o] obraniu mars[z]ałka poselskiego 1764 to a[n]no miana" k. 68
  • "Konfederacya W[ielkiego] X[ięstwa] Litt[ewskiego] w Wilnie na ziezdzie postanowiona y uchwalona roku 1764" 16 kwietnia 1764 w Wilnie k. 68v-71
  • "Proiekt z Warszawy cum Sequenti intitulatione [...]" k. 71v-72
  • "Reiestr Jmci panow posłow na seym konwocationis po śmierci Augusta Trzeciego do Warszawy zgromadzonych w roku 1764 tym" k. 72-73v
  • "Kopia manifestu J. W. W. Sołtykow to iest [Kajetana Sołtyka] biskupa krakowskiego y [Macieja] kasztellana warszawskiego y innych w grodzie Zakroczymskim Feria data post Dominican misericordiae 1764 to uczynionego". 10 maja k. 73v-74
  • "Pluralitas ale per vota secreta na seym konwokacyiny 1764 to" k. 74-75v
  • "Wiersz na xiędza [Stanisława] Konarskiego pijara" k. 75v
  • "Na wiersz J. W. podsędka posła podolskiego" k. 76
  • "Reflexye niepozwalaiąc na wprowadzenie rożności wiar" k. 76-77
  • Radziwiłł, Karol Stanisław, "Manifest J. O. Xcia woiew[o]dy Wilenskiego [Karola Stanisława Radziwiłła]". Brześć 16.06. 1764 k. 77v
  • "Uwagi pewnego ziemianina podane do rozwazenia tym, na których zawisła praw całość y wolności obrona. Roku 1764" k. 78-88
  • Łubieński, Władysław prymas, "Uniwersał na seymiki relationis pozakonczonym seymie conwokacionis sub interregno post obitum serenissimi dive memoriae Augusti III Regis Poloniarum od J. O. Xcia JMci [Władysława] Łubieńskiego [...] w roku 1764" k. 89-90
  • "Dogma Anigmaticum" k. 90
  • "Rozmowa dwoch szlachty mazowieckich na podkaniu się z sobą pod Warszawą" k. 90
  • "Prawowierne i oyczyste uwagi do prawowiernych Rzeczypospolitey stanow na seym konwokacyi generalnej w roku 1764 dnia szostego maia zgromadzonych y do całey prawowierney Oyczyzny z żalem przeciwko synom domagaiącym się wolnego y publicznego uzywania wiar albo raczey sekt y religi akatolikow w Narodzie Polskim od lat 890 katolickim prawowiernym" k. 90v
  • "Trudno nie sarknąć kiedy boli; trudno się nie żalić kiedy Oyczyste przeciwności ciężką powszechnemu dobru zadają ranę".
  • "Kapitulacya W. Jmość pana Malinowskiego regimentarza partyi wołyski[ej] [...] z J. O. Xięciem Jegomościa [Michałem] Daszkow generałem woysk rosyiskich y J. W. panem Janem Chotkiewiczem starosto [!] wielonskim [!] połkownikiem woysk umowiona pod u wisło starostwie Jabłonowskim dnia 25 Juli 1764 roku".
  • "Kopia Uniwersału Konfederacyi uczynioney przez J. O. Potockich w Ziemi Halickiey 1764 a[nn]o". Halicz 23 lipca 1764 k. 91-92
  • "Copia laudi ante coronationis [...] Incolas Terrae Halicien[sis [...]" k. 109-111
  • "Instructiones [...] Nuntijs de Terra Haliciensis [...]" k. 111v-116
  • "Instrukcya [...] Posłom z Ziemi Halickiey do Krola Jmci Polskiego 1764 roku" k. 116-117
  • "Na Polakow" k. 117
  • "Na Ruś" k. 117
  • Borzysławski, Antoni, "Mowa [...] Antoniego Borzysławskiego chorązega halickiego miana do Króla Jmci [Stanisława Augusta Poniatowskiego] po seymie koronacyonis w roku 1764" k. 117v
  • "Przyczyna dependencyi szlacheckiego stanu z kąd pochodzi objasniona y do zabiezenia oney reflexye podane" k. 117v-119
  • Stanisław August Poniatowski król Polski, "Mowa [...] Stanisława Augusta po złączeniu się izby poselskiey z senatorską przy oddaniu pieczęci Koronnych y Litewskich dnia 4 Decembris Anno 1764 siedząc na tronie miana" k. 119v-120
  • Zamoyski, Jędrzej, "Mowa [...] Jędrzeja Zamoyskiego kanclerze Wiel. Kor. przy odbieraniu pieczęci od Nayiaśnieyszego Stanisława Augusta Krola Polskiego podczas seymu Koronationis w senacie miano" k. 121
  • Przeździecki, Antoni, "Mowa [...] Antoniego Przezdzieckiego Podkanclerzego W. X. Litewskiego po ofiarowaney od Jego Krolewskiey Mci P. N. Miłło[ściwego] sobie mieyszey litewskiey pieczęci na Seymie Koronationis miana roku 1764 4 Grud[nia]" k. 122
  • Sołtyk, Kajetan, "Mowa [...] Kajetana Sołtyka biskupa Krakowskiego na seym coronationis Krola Jmci Stanisława Augusta miana dnia siodmego miesiąca grudnia r. p. 1764" k. 123-125
  • Borzęcki, z Kosarzewa, "Mowa J. W. Jmci Pana z Kosarzewa Borzęckiego starosty Dotkanskiego posła na seym coronationis woiewodztwa ruskiego ziemi lwowskiey miana na seymiku przedkoronacyinym w Wiszni Sondowey [!] 29 Oktobris Anno 1764" k. 125v-127
  • Borzysławski, Antoni, "Kopia Uniwersału J. W. Pana [Antoniego Borzysławskiego?] Podkomorzego Halickiego na duplikowane podymne na smolakow ziemiańskich" k. 127
  • "Nadgrobek [Janowi] Małachowskiemu kanclerzowi W koron[nemu]" k. 128
  • "Nadgrobek [Stanisławowi] Poniatowskiemu kasztelanowi Krakowskiemu Oycu Krola Polskiego" k. 128
  • "Pierwszy nadgrobek po polsku" k. 128
  • "Drugi nadgrobek po polsku" k. 128
  • "Uniwersał dla zapobieżenia zbytkom winnym [dopisane] przez konfederowanych ziemian woiewodztwa podolskiego wydany in A[n]no 1765". Kamieniec 1 Marca 1765 k. 128v
  • "Extrakt taryffy postanowioney Komorze pruskiey w Kwidzinie, która exakcya zaczęła się 24 Apri[ili] 1765 o godzinie 4 popołudniu" k. 128v-129
  • Gurski, "Mowa do [...] Stanisława Augusta Krola Polskiego 4 X[decem]bris 1764 miana. Przez Jmc P. Gurskiego Kom." k. 129-130
  • "Dekret Trybunalski ciekawy". Lublin 1758 k. 130-132
  • Massalski, Ignacy Jakub, "Mowa [...] Ignacego Jakuba] Massalskiego biskupa wileńskiego" k. 132-133
  • Stanisław August Poniatowski król Polski, "Mowa Krola Jmci [Stanisława Augusta Poniatowskiego] odpowiadaiąca na tęż materyą" k. 133
 • Proweniencja: Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • August III (król Polski ; 1696-1763)
  • August III (król Polski ; 1696-1763)
  • Branicki Jan Klemens hetman w. kor. (1689-1771)
  • Fryderyk Chrystian (elektor saski ; 1722-1763)
  • Hosterus Joannes astronom
  • Katarzyna II (caryca Rosji ; 1729-1796)
  • Konarski Stanisław publicysta dramatopisarz (1700-1773)
  • Łubieński Władysław prymas (1703-1767)
  • Łubieński Władysław prymas (1703-1767)
  • Małachowski Jan kanclerz w. kor. 1698-1762
  • Morawska Teofila z Radziwiłłów
  • Poniatowski Stanisław wda mazowiecki podskarbi w. lit. klan krakowski 1676-1762
  • Potoccy
  • Potocki Franciszek Salezy wda kijowski (1700-1772)
  • Sołtyk Kajetan Ignacy bp krakowski (1715-1788)
  • Sołtyk Maciej klan warszawski (?-1780)
  • Zamoyscy
  • Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1572)
  • komora pruska Kwidzyń
  • Sejm 1764 Warszawa konwokacyjny
  • Sejm 1764 Warszawa konwokacyjny
  • Sejmik halicki 1763 deputacki
  • Senat 18 w.
  • Synagoga Zamość
  • Trybunał koronny Lublin 18 w.
  • Listy 18 w.
  • Mowy 18 w.
  • Sejmiki 18 w.
  • Polityka międzynarodowa 18 w.
  • Izba druga parlamentu 18 w.
  • Listy 18 w.
  • Mowy 18 w.
  • Sejm 18 w.
  • Senat 18 w.
  • Listy 18 w.
  • Mowy 18 w.
  • Publicystyka 18 w.
  • Sejm 18 w.
  • Wojsko 18 w.
  • Literatura 18 w.
  • Publicystyka 18 w.
  • Literatura polska 18 w.
  • Cło 18 w.
  • Handel 18 w.
  • Listy 18 w.
  • Mowy 18 w.
  • Podatek 18 w.
  • Cło 18 w.
  • Kamieniec Podolski (Ukraina) 18 w.
  • Ruś 18 w.
  • Sądy kapturowe 18 w.
  • Sądy kapturowe 18 w.
 • Uwagi: Rkps BK 462 stanowi całośc z BK 459 k. 134-135 puste
 • Katalogi:
  • Finkel I, 227 poz. 4865
  • E. XXI, 444
  • E. XXI, 445
  • Finkel I, 225 poz. 4850
  • Finkel I, 227 poz. 4867
 • Opracowania:
  • Lauda Ziemi Halickiej s. 581 nr 308 Lauda Ziemi Halickiej s. 570 nr 307 Lauda Ziemi Halickiej s. 567 nr 306 Lauda sejmikowe halickie, Lwów 1935 s. 563
  • Lauda Ziemi Halickiej s. 581 nr 308 Lauda Ziemi Halickiej s. 570 nr 307 Lauda Ziemi Halickiej s. 567 nr 306 Lauda sejmikowe halickie, Lwów 1935 s. 563
  • Lauda sejmikowe halickie s. 600 nr 314
  • Lauda sejmikowe halickie s. 605 nr 315
  • Lauda sejmikowe halickie s. 606 nr 316
  • Lauda [...] s. 607 nr 317
  • Lauda [...] s. 607 nr 317 Lauda sejmikowe halickie s. 606 nr 316 Lauda sejmikowe halickie s. 605 nr 315 Lauda sejmikowe halickie s. 600 nr 314 Lauda sejmikowe halickie s. 587 nr 310
  • Lauda sejmikowe halickie s. 615 nr 320 Lauda sejmikoe halickie s. 610 nr 319 Lauda sejmikowe halickie s. 608 nr 318

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 100 %a Borzysławski Antoni chorąży halicki konfederat barski
 • 245 %a "Zbiór różnych ciekawości w rozmaitych materyach politycznych, statystycznych zaczęty w roku 1763 y 1764 przez [...] Antoniego Borzysławskiego chorążego halickiego, vicestarosty trębowelskiego, pułkownika Wojsk Koronnych"
 • 250 %a oryg.
 • 260 %c 1763-1764
 • 300 %a 135 k. %c 32x20 cm
 • 340 %d Rkps %e skóra brązowa, 18 w., po napr.
 • 400 %a Radziwiłłówna Teofila zob. Morawska Teofila z Radziwiłłów
 • 500 %a Rkps BK 462 stanowi całośc z BK 459 %a k. 134-135 puste
 • 510 %a Finkel %c I, 227 poz. 4865
 • 510 %a E. %c XXI, 444
 • 510 %a E. %c XXI, 445
 • 510 %a Finkel %c I, 225 poz. 4850
 • 510 %a Finkel %c I, 227 poz. 4867
 • 520 %a "Żal sprawiedliwy Oyczyzny na niewdzięczność synów niektorych z okazji skryptu wzywaiącego do przeciwney wolności prawu i Oyczyźnie Konfederacji wyrażany" k. 2-3 Rkps zawiera: mowy sejmowe, manifesty, listy, rozprawki polityczne, wiersze i inne pisma dotyczące wydarzeń politycznych w Polsce po śmierci Augusta III do koronacji St. Augusta Poniatowskiego. Wymieniono konstytucje zakazujące zawiązywania konfederacji; wspomina konf. Ledóchowskiego "Dyaryusz Seymiku Halickiego Deputackiego w roku 1763" k. 3v-4
 • 520 %a Łubieński, Władysław prymas, "List [...] Xięcie Prymasa [Władysława Łubieńskiego] na tenże seymik [!]" k. 4v-5
 • 520 %a Dzieduszycki, Tadeusz, "Respons na tenże list [...] Tadeusza Dzieduszyckiego] Podkomorzego Halickiego" k. 5 "Notabene" k. 5v
 • 520 %a "Przywitanie [...] Ordynatow Zamoyskich od Synagogi Zamoyskiej która w prezencie ofiarowała niecki srebrne i garnuszek z tą inzkrypcyą" k. 5v-6
 • 520 %a Fryderyk II król pruski, "Kopia listu Krolo [!] Pruskiego [Fryderyka II] do Krolowey Węgierskiey [Marii Teresy]" k. 6
 • 520 %a "Vaticinium Joannis Hosteri Doctissimi Astronomi Factum post mortem Sigismundi Augusti Regis Poloniae 1521 A[nn]o" k. 6
 • 520 %a Bieliński, Franciszek, "Na propozycye od [...] X[ię]cia Prymasa [Władysława Łubieńskiego] do Rady przytomnego Senatu podane. Zdanie [...] Franciszka Bielinskiego marszałka W[ielkiego] K[oronnego] 8 października 1763" k. 6v-9
 • 520 %a Katarzyna II caryca Rosji, "Responsuiący list Carowy [Katarzyny II?] Jmci X[ię]ciu Elektorowi Saskiemu [Fryderykowi Chrystianowi]" k. 9 Łubieński, Władysław prymas, "Mowa X[ię]cia Władysława Łubieńskiego Prymasa Korony Polskiey y W[ielkiego] X[ięstwa] Litewskiego 6 ta 9 [Novem]bris 1763 w Warszawie przy zagaieniu Rady Senatu miana" k. 9v-11
 • 520 %a "Rada Senatu [...] do deklaracyi w następuiących artykułach wydanych 7 9 [novem]bri Roku Pańskiego 1763 złożona y zaczęta" k. 11
 • 520 %a Łubieński, Władysław prymas, "Przemowa [Władysława Łubieńskiego] na skończenie Rady Senatu in Ordine do przeczytania conclusio" k. 11v-13
 • 520 %a Branicki, Jan Klemens, "Mowa J. O. [Jana Klemensa] Branickiego Kastellana Krakowskiego hetmana W[ielkiego] K[oronnego] na Radzie Senatu u X[ię]cia prymasa [Władysława Łubieńskiego]. 7 9 [novem]bri 1763 A[nn]o" k. 13v-14v
 • 520 %a Lipski, Tadeusz, "Mowa [...] Tadeusza] Lipskiego kasztelana Łęczyckiego na Radzie teyże" k. 14v-16
 • 520 %a "List przyiaciela do przyiaciela po śmierci Krola polskiego Augusta III sub interregno pisany 1763 A[nn]o" k. 16-18
 • 520 %a Rzewuski, Wacław, "Mowa [...] Wacława Rzewuskiego wojewody Krakowskiego, hetmana polnego koronnego miana na Radzie u [...] Prymasa R[oku] P[ańskiego] 1763 dnia 7 listopada w Warszawie" k. 18-19
 • 520 %a Zamoyski, Andrzej, "Mowa [...] Andrzeja Zamoyskiego wojewody Inowrocławskiego na Senatus Consilium pod Interregnum w Warszawie [...] 1763 A[nn]o" k. 20-22
 • 520 %a Łubieński, Władysław prymas, "Władysław Alexander Pomian z Lubny Lubienski [...] Prymas [...]: "Uniwersał sub interregno post Fata [...] Regis Augusti III". 12 listopada 1763 k. 22-25v Czartoryski, Michał, "Votum Xięcia Michała Czartoryskiego kanclerza W[ielkiego] W[ielkiego] X[ięstwa] Lit[ewskiego] na radzie senatu [...] 15 Mar[ca] 1763 A[nn]o w Warszawie" k. 25v-33 "Konferencya wielkich y naypierwszych w Rzeczpospolitej Polskiey osob y statystow w przytomności J. O. Xcia [...] Imci Prymasa [Władysława Łubieńskiego] z okoliczności Faterum Nayiasn[iejszego] Krola Imci Polskiego Augusta III et exinde wakującego Tronu jako też y przyszłego Elekta cum exclusione Defuncti Regis Familij y wszystkich cudzoziemcow w Warszawie roku 1763 odprawiona" k. 33-39 "Laudum Terrae Haliciensis" 30 stycznia 1764 k. 39v-41 "Instrukcya J. W. Posłom na Seym Convocationis" 30 stycznia 1764 k. 41-46 Ordynacja sądów kapturowych ziemi halickiej 27 lutego 1764 k. 47-49 "Limita tychże Sądów Kapturowych w Haliczu" 27 lutego 1764 k. 49 "Kopia manifestu ex parte Imci pana [Franciszka Salezego] Potockiego wojewody Kiiowskiego, Ich M. p[anów] Czapskich - w Grudziondzu [!] po [uzup???]ozeszłym generale pruskim 27 Martii 1764 A[nn]o uczynionego" k. 49v-50
 • 520 %a "Kopia manifestu ex parte J. W. Imc Pana [Franciszka Salezego Potockiego] Wo[jewo]dy Kiiowskiego" 27 marca 1764 k. 50 Kretkowski, Zygmunt, "Kopia manifestu ex parte samego J. W. Imci Pana [Zygmunta Kretkowskiego] W[ojewo]dy Chełm[inskiego] uczynionego" k. 50 "Kopia videndy manifestu od mieszczan toruńskich, elblągskich y gdanskich uczynioney" 27 Marca 1764 k. 50v Działowski, Wawrzyniec Ludwik, "Kopia listu JMci P[ana Wawrzyńca Ludwika] Działowskiego pisarza ziem[skiego] y marszałka Koła rycerskiego woiewodztwa chełminskiego 31 Marca 1764 z Dzialowa do X[ię]cia Imci Prymasa pisanego". Potocki, Franciszek Salezy, "Kopia listu [...] Franciszka Salezego Potockiego] woiewody Kiiowskiego do Jasnie Oswieconego Xięcia Prymasa [Władysława Łubieńskiego] z Grudziąza dnia 26 Martii 1764 roku pisanego" k. 51v-52 Chomutow, Nikolaj gen., "Manifest [...] Pana Generała Chomentow [Chomutow Nikolaj]" k. 52v-53 "Maryasz sławny w Polscze" k. 53v-54 "Sczerego patryoty podczas teraznieyszego Interregnum Oyczyzny odzywaiące sie echo" k. 54 "List przyiaciela do przyiaciela dla gruntownych w teraznieyszych okolicznosciach racyi do powszechney wiadomości podany 10 Februarij 1764 A[n]no" k. 54v-64
 • 520 %a Potocki, Marian "Kopia uniwersału J. W. Maryana z Złotego Potoku Potockiego pseudo marszałka Konfederackiego" k. 93
 • 520 %a Czartoryski, August Aleksander, "Kopia pozwu od J. O. Xcia Jmci [Augusta Aleksandra] Czartoryskiego woiewody y generała ziem ruskich regimentarza woysk koronnych o nieposłuszeństwo garnizonowi Kamienieckiemu w roku 1764 danego w Kamiencu". Warszawa 30 lipca 1764 k. 93v-94
 • 520 %a "Kopia Konfederacyi przez ziemian w Haliczu uczynioney 1764". 13 sierpnia 1764 k. 94-97
 • 520 %a "Instrukcya J. W. posłom Ziemi Halickiey" Halicz 13 sierpnia 1764 k. 98-99
 • 520 %a "Mowa wysłanego od Generała Ruskiego posła do Xiążęcia woiewody [Augusta Aleksandra] Czartoryskiego sub interregno circa unionem do Generalney Konfederacyi miana" k. 99v-100
 • 520 %a Keyserlingk, Herman Karol, "Oratio Illustrissimi et Excellentissimi S. R. J. Comitis Hermanni Caroli a Keyserling oratoris cum Plena Potentia S: Imper: Maj: Totig Rusiae Catharinae II ad Rempublicam Polonam in Comitiis Electionis Varsaviam inter et Volam Anno 1764 to habita" k. 100v-103
 • 520 %a Keyserlingk, Herman Karol, "Przetłumaczenie z łacinskiego mowy J. W. Jmci P[an]a grafa Keyzerlinga [Hermana Karola Keyserlingka] posła wielkiego y pełnomocnego od Nayiasnieyszey Imperatorowey Rossyiskiey Katarzyny II do Rzpltey Polskiey na Seymie Elekcyi między Warszawą y Wolą roku 1764 4 7 [septem]bris mianey" k. 100v-103
 • 520 %a Dzieduszycki, Tadeusz, "Kopia Uniwersału J. W. [Tadeusza] Dzieduszyckiego podkomorzego i marszałka Konfederacyi ziemi halickiey". Żuków, 24 sierpnia 1764 k. 104
 • 520 %a "Votum Ziemi Halickiey in Campo Electorali na krola J. O. Xciu Prymasowi [Władysławowi Łubieńskiemu] dane" k. 104v-105
 • 520 %a "Kopia remanifestu przez Ich Mosc[i]ow Panuw Potockich po wyisciu z aresztu Stanisławowskiego w grodzie Lwowskim uczynionego". Lwów, 1 października 1764 k. 105
 • 520 %a Łubieński, Władysław prymas, "Kopia uniwersału na seym koronaciy[ny]] N. K. Stanisława Augusta od J. O. Xięcia [Władysława] Łubieńskiego Prymasa Korony Polskiey i W. X. Litewskiego roku 1764".
 • 520 %a Sołtyk, Kajetan, "List J. O. Xcia biskupa Krakowskiego [Kajetana Sołtyka] pisany do króla Im. Polskiego" k. 106v-107
 • 520 %a "Respons Krolewski" Warszawa 6 października k. 107
 • 520 %a Radziwiłł, Karol, "Kopia listu J. O. X. woiewody Wilenskiego [Karola Radziwiłła] do siostry swoiey Imci pani [Teofili] Morawski [!] pisanego". 3 października 1764 k. 107v-108
 • 520 %a "Nowożencom" k. 108v
 • 520 %a "Toż |[Nowożencom] po polsku" k. 108v
 • 520 %a Borzysławski, Antoni, "Kopia mowy W. [Antoniego Borzysławskiego] chorążego halickiego na seymiku relationis qua posła od tey ziemi na seym electionis" k. 108v-109
 • 520 %a "J. W. Pan Stanisław Poniatowski stolnik litewski herbu Ciołek do korony kandydat" k. 64v
 • 520 %a "Uwaga nad Reflexią w czasie Interregni podana roku 1763" k. 65-66
 • 520 %a "Kopia manifestu przez senatorow y posłow podczas seymu konwokaceynego warszawskiego in anno 1764 to uczynionego" k. 66v-67
 • 520 %a "Kopia listu nayiasnieyszego Regnanta [!] Pruskiego do [Jana Klemensa Branickiego] J. O. hetmana W[ielkiego] Kor[onnego] z Berlina 18 aprilis 1764 to pisa[nego]" k. 67v-68
 • 520 %a Bukowski, Michał, "Mowa Imci pana [Michała] Bukowskiego posła ziemi sanockiey w senacie na seymie konwokaceynym z denuncyacyą [o] obraniu mars[z]ałka poselskiego 1764 to a[n]no miana" k. 68
 • 520 %a "Konfederacya W[ielkiego] X[ięstwa] Litt[ewskiego] w Wilnie na ziezdzie postanowiona y uchwalona roku 1764" 16 kwietnia 1764 w Wilnie k. 68v-71
 • 520 %a "Proiekt z Warszawy cum Sequenti intitulatione [...]" k. 71v-72
 • 520 %a "Reiestr Jmci panow posłow na seym konwocationis po śmierci Augusta Trzeciego do Warszawy zgromadzonych w roku 1764 tym" k. 72-73v
 • 520 %a "Kopia manifestu J. W. W. Sołtykow to iest [Kajetana Sołtyka] biskupa krakowskiego y [Macieja] kasztellana warszawskiego y innych w grodzie Zakroczymskim Feria data post Dominican misericordiae 1764 to uczynionego". 10 maja k. 73v-74
 • 520 %a "Pluralitas ale per vota secreta na seym konwokacyiny 1764 to" k. 74-75v
 • 520 %a "Wiersz na xiędza [Stanisława] Konarskiego pijara" k. 75v
 • 520 %a "Na wiersz J. W. podsędka posła podolskiego" k. 76
 • 520 %a "Reflexye niepozwalaiąc na wprowadzenie rożności wiar" k. 76-77
 • 520 %a Radziwiłł, Karol Stanisław, "Manifest J. O. Xcia woiew[o]dy Wilenskiego [Karola Stanisława Radziwiłła]". Brześć 16.06. 1764 k. 77v
 • 520 %a "Uwagi pewnego ziemianina podane do rozwazenia tym, na których zawisła praw całość y wolności obrona. Roku 1764" k. 78-88
 • 520 %a Łubieński, Władysław prymas, "Uniwersał na seymiki relationis pozakonczonym seymie conwokacionis sub interregno post obitum serenissimi dive memoriae Augusti III Regis Poloniarum od J. O. Xcia JMci [Władysława] Łubieńskiego [...] w roku 1764" k. 89-90
 • 520 %a "Dogma Anigmaticum" k. 90
 • 520 %a "Rozmowa dwoch szlachty mazowieckich na podkaniu się z sobą pod Warszawą" k. 90
 • 520 %a "Prawowierne i oyczyste uwagi do prawowiernych Rzeczypospolitey stanow na seym konwokacyi generalnej w roku 1764 dnia szostego maia zgromadzonych y do całey prawowierney Oyczyzny z żalem przeciwko synom domagaiącym się wolnego y publicznego uzywania wiar albo raczey sekt y religi akatolikow w Narodzie Polskim od lat 890 katolickim prawowiernym" k. 90v
 • 520 %a "Trudno nie sarknąć kiedy boli; trudno się nie żalić kiedy Oyczyste przeciwności ciężką powszechnemu dobru zadają ranę".
 • 520 %a "Kapitulacya W. Jmość pana Malinowskiego regimentarza partyi wołyski[ej] [...] z J. O. Xięciem Jegomościa [Michałem] Daszkow generałem woysk rosyiskich y J. W. panem Janem Chotkiewiczem starosto [!] wielonskim [!] połkownikiem woysk umowiona pod u wisło starostwie Jabłonowskim dnia 25 Juli 1764 roku".
 • 520 %a "Kopia Uniwersału Konfederacyi uczynioney przez J. O. Potockich w Ziemi Halickiey 1764 a[nn]o". Halicz 23 lipca 1764 k. 91-92
 • 520 %a "Copia laudi ante coronationis [...] Incolas Terrae Halicien[sis [...]" k. 109-111
 • 520 %a "Instructiones [...] Nuntijs de Terra Haliciensis [...]" k. 111v-116
 • 520 %a "Instrukcya [...] Posłom z Ziemi Halickiey do Krola Jmci Polskiego 1764 roku" k. 116-117
 • 520 %a "Na Polakow" k. 117
 • 520 %a "Na Ruś" k. 117
 • 520 %a Borzysławski, Antoni, "Mowa [...] Antoniego Borzysławskiego chorązega halickiego miana do Króla Jmci [Stanisława Augusta Poniatowskiego] po seymie koronacyonis w roku 1764" k. 117v
 • 520 %a "Przyczyna dependencyi szlacheckiego stanu z kąd pochodzi objasniona y do zabiezenia oney reflexye podane" k. 117v-119
 • 520 %a Stanisław August Poniatowski król Polski, "Mowa [...] Stanisława Augusta po złączeniu się izby poselskiey z senatorską przy oddaniu pieczęci Koronnych y Litewskich dnia 4 Decembris Anno 1764 siedząc na tronie miana" k. 119v-120
 • 520 %a Zamoyski, Jędrzej, "Mowa [...] Jędrzeja Zamoyskiego kanclerze Wiel. Kor. przy odbieraniu pieczęci od Nayiaśnieyszego Stanisława Augusta Krola Polskiego podczas seymu Koronationis w senacie miano" k. 121
 • 520 %a Przeździecki, Antoni, "Mowa [...] Antoniego Przezdzieckiego Podkanclerzego W. X. Litewskiego po ofiarowaney od Jego Krolewskiey Mci P. N. Miłło[ściwego] sobie mieyszey litewskiey pieczęci na Seymie Koronationis miana roku 1764 4 Grud[nia]" k. 122
 • 520 %a Sołtyk, Kajetan, "Mowa [...] Kajetana Sołtyka biskupa Krakowskiego na seym coronationis Krola Jmci Stanisława Augusta miana dnia siodmego miesiąca grudnia r. p. 1764" k. 123-125
 • 520 %a Borzęcki, z Kosarzewa, "Mowa J. W. Jmci Pana z Kosarzewa Borzęckiego starosty Dotkanskiego posła na seym coronationis woiewodztwa ruskiego ziemi lwowskiey miana na seymiku przedkoronacyinym w Wiszni Sondowey [!] 29 Oktobris Anno 1764" k. 125v-127
 • 520 %a Borzysławski, Antoni, "Kopia Uniwersału J. W. Pana [Antoniego Borzysławskiego?] Podkomorzego Halickiego na duplikowane podymne na smolakow ziemiańskich" k. 127
 • 520 %a "Nadgrobek [Janowi] Małachowskiemu kanclerzowi W koron[nemu]" k. 128
 • 520 %a "Nadgrobek [Stanisławowi] Poniatowskiemu kasztelanowi Krakowskiemu Oycu Krola Polskiego" k. 128
 • 520 %a "Pierwszy nadgrobek po polsku" k. 128
 • 520 %a "Drugi nadgrobek po polsku" k. 128
 • 520 %a "Uniwersał dla zapobieżenia zbytkom winnym [dopisane] przez konfederowanych ziemian woiewodztwa podolskiego wydany in A[n]no 1765". Kamieniec 1 Marca 1765 k. 128v
 • 520 %a "Extrakt taryffy postanowioney Komorze pruskiey w Kwidzinie, która exakcya zaczęła się 24 Apri[ili] 1765 o godzinie 4 popołudniu" k. 128v-129
 • 520 %a Gurski, "Mowa do [...] Stanisława Augusta Krola Polskiego 4 X[decem]bris 1764 miana. Przez Jmc P. Gurskiego Kom." k. 129-130
 • 520 %a "Dekret Trybunalski ciekawy". Lublin 1758 k. 130-132
 • 520 %a Massalski, Ignacy Jakub, "Mowa [...] Ignacego Jakuba] Massalskiego biskupa wileńskiego" k. 132-133
 • 520 %a Stanisław August Poniatowski król Polski, "Mowa Krola Jmci [Stanisława Augusta Poniatowskiego] odpowiadaiąca na tęż materyą" k. 133
 • 530 %d Mf 884
 • 541 %c st. zas.
 • 546 %a Pol.
 • 561 %a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego %d BK II, 336 %d 145 %w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 581 %a Lauda Ziemi Halickiej s. 581 nr 308 %a Lauda Ziemi Halickiej s. 570 nr 307 %a Lauda Ziemi Halickiej s. 567 nr 306 %a Lauda sejmikowe halickie, Lwów 1935 s. 563
 • 581 %a Lauda Ziemi Halickiej s. 581 nr 308 %a Lauda Ziemi Halickiej s. 570 nr 307 %a Lauda Ziemi Halickiej s. 567 nr 306 %a Lauda sejmikowe halickie, Lwów 1935 s. 563
 • 581 %a Lauda sejmikowe halickie s. 600 nr 314
 • 581 %a Lauda sejmikowe halickie s. 605 nr 315
 • 581 %a Lauda sejmikowe halickie s. 606 nr 316
 • 581 %a Lauda [...] s. 607 nr 317
 • 581 %a Lauda [...] s. 607 nr 317 %a Lauda sejmikowe halickie s. 606 nr 316 %a Lauda sejmikowe halickie s. 605 nr 315 %a Lauda sejmikowe halickie s. 600 nr 314 %a Lauda sejmikowe halickie s. 587 nr 310
 • 581 %a Lauda sejmikowe halickie s. 615 nr 320 %a Lauda sejmikoe halickie s. 610 nr 319 %a Lauda sejmikowe halickie s. 608 nr 318
 • 600 %a August %b III %c (król Polski ; %d 1696-1763)
 • 600 %a August %b III %c (król Polski ; %d 1696-1763)
 • 600 %a Branicki Jan Klemens %c hetman w. kor. %d (1689-1771)
 • 600 %a Fryderyk Chrystian %c (elektor saski ; %d 1722-1763)
 • 600 %a Hosterus Joannes astronom
 • 600 %a Katarzyna %b II %c (caryca Rosji ; %d 1729-1796)
 • 600 %a Konarski Stanisław %c publicysta dramatopisarz %d (1700-1773)
 • 600 %a Łubieński Władysław %c prymas %d (1703-1767)
 • 600 %a Łubieński Władysław %c prymas %d (1703-1767)
 • 600 %a Małachowski Jan kanclerz w. kor. 1698-1762
 • 600 %a Morawska Teofila z Radziwiłłów
 • 600 %a Poniatowski Stanisław wda mazowiecki podskarbi w. lit. klan krakowski 1676-1762
 • 600 %a Potoccy
 • 600 %a Potocki Franciszek Salezy %c wda kijowski %d (1700-1772)
 • 600 %a Sołtyk Kajetan Ignacy %c bp krakowski %d (1715-1788)
 • 600 %a Sołtyk Maciej %c klan warszawski %d (?-1780)
 • 600 %a Zamoyscy
 • 600 %a Zygmunt %b II August %c (król Polski ; %d 1520-1572)
 • 610 %a komora pruska Kwidzyń
 • 610 %a Sejm 1764 Warszawa konwokacyjny
 • 610 %a Sejm 1764 Warszawa konwokacyjny
 • 610 %a Sejmik halicki 1763 deputacki
 • 610 %a Senat 18 w.
 • 610 %a Synagoga Zamość
 • 610 %a Trybunał koronny Lublin 18 w.
 • 611 %a konfederacja 1764 Halicz
 • 611 %a Konfederacja 1974 Wilno
 • 650 %a Listy %y 18 w.
 • 650 %a Mowy %y 18 w.
 • 650 %a Sejmiki %y 18 w.
 • 650 %a Polityka międzynarodowa %y 18 w.
 • 650 %a Izba druga parlamentu %y 18 w.
 • 650 %a Listy %y 18 w.
 • 650 %a Mowy %y 18 w.
 • 650 %a Sejm %y 18 w.
 • 650 %a Senat %y 18 w.
 • 650 %a Listy %y 18 w.
 • 650 %a Mowy %y 18 w.
 • 650 %a Publicystyka %y 18 w.
 • 650 %a Sejm %y 18 w.
 • 650 %a Wojsko %y 18 w.
 • 650 %a Literatura %y 18 w.
 • 650 %a Publicystyka %y 18 w.
 • 650 %a Literatura polska %y 18 w.
 • 650 %a Cło %y 18 w.
 • 650 %a Handel %y 18 w.
 • 650 %a Listy %y 18 w.
 • 650 %a Mowy %y 18 w.
 • 650 %a Podatek %y 18 w.
 • 650 %a Cło %y 18 w.
 • 651 %a Kamieniec Podolski (Ukraina) %y 18 w.
 • 651 %a Ruś %y 18 w.
 • 653 %a Sądy kapturowe 18 w.
 • 653 %a Sądy kapturowe 18 w.
 • 700 %a Maria Teresa %c (cesarzowa Austrii ; %d 1717-1780)
 • 740 %a Konferencya wielkich y naypierwszych w Rzeczpospolitej Polskiey osob y statystow w przytomności J. O. Xcia Imci Prymasa Władysława Łubieńskiego z okoliczności Faterum Nayiasniejszego Krola Imci Polskiego Augusta III et exinde wakującego Tronu jako też y przyszłego Elekta cum exclusione Defuncti Regis Familij y wszystkich cudzoziemcow w Warszawie roku 1763 odprawiona.
 • 740 %a Laudum Terrae Haliciensis 30 stycznia 1764
 • 740 %a Instrukcya J. W. Posłom na Seym Convocationis 30 stycznia 1764
 • 740 %a Ordynacja sądów kapturowych ziemi halickiej 27 lutego 1764
 • 740 %a Limita tychże Sądów Kapturowych w Haliczu 27 lutego 1764
 • 740 %a Kopia manifestu ex parte Imci pana Franciszka Salezego Potockiego wojewody Kiiowskiego Ich M. panów Czapskich - w Grudziondzu ! po rozeszłym Generale Pruskim 27 Martii 1764 Anno uczynionego.
 • 740 %a Żal sprawiedliwy Oyczyzny na niewdzięczność synów niektorych z okazji skryptu wzywaiącego do przeciwney wolności prawu i Oyczyźnie Konfederacji wyrażany.
 • 740 %a Dyaryusz Seymiku Halickiego Deputackiego w roku 1763.
 • 740 %a Notabene
 • 740 %a Przywitanie Ordynatow Zamoyskich od Synagogi Zamoyskiej która w prezencie ofiarowała niecki srebrne i garnuszek z tą inzkrypcyą
 • 740 %a Vaticinium Joannis Hosteri Doctissimi Astronomi Factum post mortem Sigismundi Augusti Regis Poloniae 1521 Anno.
 • 740 %a Rada Senatu do deklaracyi w następuiących artykułach wydanych 7 9 novembri Roku Pańskiego 1763 złożona y zaczęta.
 • 740 %a List przyiaciela do przyiaciela po śmierci Krola polskiego Augusta III sub interregno pisany 1763 Anno.
 • 740 %a manifest ex parte Franciszka Salezego Potockiego Wojewody Kiiowskiego 27 marca 1764
 • 740 %a Videnda |manifest od mieszczan toruńskich elblągskich y gdańskich uczynioney 27 Marca 1764
 • 740 %a Maryasz sławny w Polscze.
 • 740 %a Sczerego patryoty podczas teraznieyszego Interregnum Oyczyzny odzywaiące się echo.
 • 740 %a List przyiaciela do przyiaciela dla gruntownych w teraznieyszych okolicznosciach racyi do powszechney wiadomości podany 10 Februarij 1764 Anno
 • 740 %a Kopia Konfederacyi przez ziemian w Haliczu uczynioney 1764. 13 sierpnia 1764
 • 740 %a Instrukcya J. W. posłom Ziemi Halickiey Halicz 13 sierpnia 1764
 • 740 %a Mowa wysłanego od Generała Ruskiego posła do Xiążęcia woiewody Augusta Aleksandra Czartoryskiego sub interregno circa unionem do Generalney Konfederacyi miana.
 • 740 %a Votum Ziemi Halickiey in Campo Electorali na krola J. O. Xciu Prymasowi Władysławowi Łubieńskiemu dane.
 • 740 %a Kopia remanifestu przez Ich Mosciow Panuw Potockich po wyisciu z aresztu Stanisławowskiego w grodzie Lwowskim uczynionego. Lwów 1 października 1764
 • 740 %a Respons Krolewski Warszawa 6 października
 • 740 %a Nowożencom
 • 740 %a Toż |Nowożencom po polsku
 • 740 %a J. W. Pan Stanisław Poniatowski stolnik litewski herbu Ciołek do korony kandydat.
 • 740 %a Uwaga nad Reflexią w czasie Interregni podana roku 1763.
 • 740 %a manifest przez senatorow y posłow podczas seymu konwokaceynego warszawskiego in anno 1764 to uczynionego.
 • 740 %a List nayiasnieyszego Regnanta ! Pruskiego do Jana Klemensa Branickiego J. O. hetmana Wielkiego Koronnego z Berlina 18 aprilis 1764 to pisanego.
 • 740 %a Konfederacya Wielkiego Xięstwa Littewskiego w Wilnie na ziezdzie postanowiona y uchwalona roku 1764 16 kwietnia 1764 w Wilnie
 • 740 %a Proiekt z Warszawy cum Sequenti intitulatione
 • 740 %a Reiestr panow posłow na seym konwocationis po śmierci Augusta Trzeciego do Warszawy zgromadzonych w roku 1764 tym.
 • 740 %a manifest Sołtykow to iest Kajetana Sołtyka biskupa krakowskiego y Macieja S. kasztellana warszawskiego y innych w grodzie Zakroczymskim Feria data post Dominican misericordiae 1764 to uczynionego. 10 maja
 • 740 %a Pluralitas ale per vota secreta na seym konwokacyiny 1764 to. 74-75v
 • 740 %a Wiersz na xiędza Stanisława Konarskiego pijara.
 • 740 %a Na wiersz J. W. podsędka posła podolskiego.
 • 740 %a Reflexye niepozwalaiąc na wprowadzenie rożności wiar.
 • 740 %a Uwagi pewnego ziemianina podane do rozwazenia tym na których zawisła praw całość y wolności obrona. Roku 1764.
 • 740 %a Dogma Anigmaticum.
 • 740 %a Rozmowa dwoch szlachty mazowieckich na podkaniu się z sobą pod Warszawą.
 • 740 %a Prawowierne i oyczyste uwagi do prawowiernych Rzeczypospolitey stanow na seym konwokacyi generalnej w roku 1764 dnia szostego maia zgromadzonych y do całey prawowierney Oyczyzny z żalem przeciwko synom domagaiącym się wolnego y publicznego uzywania wiar albo raczey sekt y religi akatolikow w Narodzie Polskim od lat 890 katolickim prawowiernym.
 • 740 %a Trudno nie sarknąć kiedy boli trudno się nie żalić kiedy Oyczyste przeciwności ciężką powszechnemu dobru zadają ranę.
 • 740 %a Kopia Uniwersału Konfederacyi uczynioney przez J. O. Potockich w Ziemi Halickiey 1764 anno. Halicz 23 lipca 1764
 • 740 %a Copia laudi ante coronationis Incolas Terrae Haliciensis
 • 740 %a Instructiones Nuntijs de Terra Haliciensis
 • 740 %a Instrukcya Posłom z Ziemi Halickiey do Krola Polskiego 1764 roku.
 • 740 %a Na Polakow
 • 740 %a Na Ruś
 • 740 %a Przyczyna dependencyi szlacheckiego stanu z kąd pochodzi objasniona y do zabiezenia oney reflexye podane.
 • 740 %a Nadgrobek Janowi Małachowskiemu kanclerzowi W Koronnemu k. 128
 • 740 %a Nadgrobek Stanisławowi Poniatowskiemu kasztelanowi Krakowskiemu Oycu Krola Polskiego.
 • 740 %a Pierwszy nadgrobek po polsku.
 • 740 %a Drugi nadgrobek po polsku.
 • 740 %a Uniwersał dla zapobieżenia zbytkom winnym dopisane przez konfederowanych ziemian woiewodztwa podolskiego wydany in Anno 1765. Kamieniec 1 Marca 1765
 • 740 %a Extrakt taryffy postanowioney Komorze pruskiey w Kwidzinie która exakcya zaczęła się 24 Apriili 1765 o godzinie 4 popołudniu.
 • 740 %a Dekret Trybunalski ciekawy. Lublin 1758
 • 777 %a Łubieński Władysław prymas 1703-1767 %t Uniwersał sub interregno post Fata Regis Augusti III. 12 listopada 1763
 • 777 %a Czartoryski Michał Fryderyk kanclerz w. lit. 1696-1775 %t Votum Xięcia Michała Czartoryskiego kanclerza Wielkiego Wielkiego Xięstwa Litewskiego na radzie senatu 15 Marca 1763 Anno w Warszawie.
 • 777 %a Łubieński Władysław prymas 1703-1767 %t List Xięcie Prymasa Władysława Łubieńskiego na tenże sieymik !
 • 777 %a Dzieduszycki Tadeusz Antoni podkomorzy halicki cześnik w. kor. 1724-1777 %t Respons na tenże list Tadeusza Dzieduszyckiego Podkomorzego Halickiego.
 • 777 %a Fryderyk II Wielki (król Prus ; 1712-1786) %t List Krolo ! Pruskiego Fryderyka II do Krolowey Węgierskiey Marii Teresy
 • 777 %a Bieliński Franciszek marszałek w. kor. zm. 1766 %t Na propozycye od Xięcia Prymasa Władysława Łubieńskiego do Rady przytomnego Senatu podane. Zdanie Franciszka Bielinskiego Marszałka Wielkiego Koronnego 8 października 1763.
 • 777 %a Katarzyna II caryca Rosji 1729-1796) %t Responsuiący list Carowy Katarzyny II? Xięciu Elektorowi Saskiemu Fryderykowi Chrystianowi
 • 777 %a Łubieński Władysław prymas 1703-1767 %t Mowa Xięcia Władysława Łubieńskiego Prymasa Korony Polskiey y Wielkiego Xięstwa Litewskiego 6 ta 9 Novembris 1763 w Warszawie przy zagaieniu Rady Senatu miana.
 • 777 %a Łubieński Władysław prymas 1703-1767 %t Przemowa Władysława Łubieńskiego na skończenie Rady Senatu in Ordine do przeczytania conclusio.
 • 777 %a Branicki Jan Klemens hetman w. kor. 1689-1771 %t Mowa J. O. Jana Klemensa Branickiego Kastellana Krakowskiego hetmana Wielkiego Koronnego na Radzie Senatu u Xięcia prymasa Władysława Łubieńskiego. 7 9 novembri 1763 Anno.
 • 777 %a Lipski Tadeusz klan łęczycki zm. 1796 %t Mowa Tadeusza Lipskiego kasztelana Łęczyckiego na Radzie teyże.
 • 777 %a Rzewuski Wacław Piotr hetman w. kor. klan krakowski 1706-1779 %t Mowa Wacława Rzewuskiego wojewody Krakowskiego hetmana Polnego Koronnego miana na Radzie u Prymasa Roku Pańskiego 1763 dnia 7 listopada w Warszawie.
 • 777 %a Zamoyski Andrzej kanclerz w. kor. wda inowrocławski 1716-1792 %t Mowa Andrzeja Zamoyskiego wojewody Inowrocławskiego na Senatus Consilium pod Interregnum w Warszawie 1763 Anno.
 • 777 %a Kretkowski Zygmunt %t manifest ex parte Zygmunta Kretkowskiego Wojewody Chełminskiego uczynionego.
 • 777 %a Działowski Wawrzyniec Ludwik %t List JMci Pana Wawrzyńca Ludwika Działowskiego pisarza ziemskiego y marszałka Koła rycerskiego woiewodztwa chełminskiego 31 Marca 1764 z Dzialowa do Xięcia Imci Prymasa pisanego.
 • 777 %a Potocki Franciszek Salezy wda kijowski 1700-1772 %t List Franciszka Salezego Potockiego woiewody Kiiowskiego do Jasnie Oswieconego Xięcia Prymasa Władysława Łubieńskiego z Grudziąza dnia 26 Martii 1764 roku pisanego.
 • 777 %a Chomutow Nikolaj gen. %t Manifest Generała Chomentow Chomutow Nikolaj.
 • 777 %a Potocki Marian %t Kopia uniwersału J. W. Maryana z Złotego Potoku Potockiego pseudo marszałka Konfederackiego.
 • 777 %a Czartoryski Aleksander August wda ruski 1697-1782 %t Kopia pozwu od J. O. Xcia Augusta Aleksandra Czartoryskiego woiewody y generała ziem ruskich regimentarza woysk koronnych o nieposłuszeństwo garnizonowi Kamienieckiemu w roku 1764 danego w Kamiencu. Warszawa 30 lipca 1764
 • 777 %a Keyserling Hermann Karl von niemiecki dyplomata w służbie Rosji 1697-1764 %t Oratio Illustrissimi et Excellentissimi S. R. J. Comitis Hermanni Caroli a Keyserling oratoris cum Plena Potentia S Imper Maj Totig Rusiae Catharinae II ad Rempublicam Polonam in Comitiis Electionis Varsaviam inter et Volam Anno 1764 to habita.
 • 777 %a Keyserling Hermann Karl von niemiecki dyplomata w służbie Rosji 1697-1764 %t Przetłumaczenie z łacinskiego mowy J. W. Pana grafa Keyzerlinga Hermana Karola Keyserlingka posła wielkiego y pełnomocnego od Nayiasnieyszey Imperatorowey Rossyiskiey Katarzyny II do Rzpltey Polskiey na Seymie Elekcyi między Warszawą y Wolą roku 1764 4 7 septembris mianey
 • 777 %a Dzieduszycki Tadeusz Antoni podkomorzy halicki cześnik w. kor. 1724-1777 %t Kopia Uniwersału J. W. Tadeusza Dzieduszyckiego podkomorzego i marszałka Konfederacyi ziemi halickiey. Żuków 24 sierpnia 1764
 • 777 %a Łubieński Władysław prymas 1703-1767 %t Kopia uniwersału na seym Koronaciyny N. K. Stanisława Augusta od J. O. Xięcia Władysława Łubieńskiego Prymasa Korony Polskiey i W. X. Litewskiego roku 1764.
 • 777 %a Sołtyk Kajetan Ignacy bp krakowski 1715-1788 %t List J. O. Xcia biskupa Krakowskiego Kajetana Sołtyka pisany do króla Im. Polskiego.
 • 777 %a Radziwiłł Karol Stanisław wda wileński 1734-1790 %t List J. O. X. woiewody Wilenskiego Karola Radziwiłła do siostry swoiey Imci Pani Teofili Morawski ! pisanego. 3 października 1764
 • 777 %a Borzysławski Antoni chorąży halicki konfederat barski %t Kopia mowy W. Antoniego Borzysławskiego chorążego halickiego na seymiku relationis qua posła od tey ziemi na seym electionis.
 • 777 %a Bukowski Michał %t Mowa Imci pana Michała Bukowskiego posła ziemi sanockiey w senacie na seymie konwokaceynym z denuncyacyą o obraniu marszałka poselskiego 1764 to anno miana.
 • 777 %a Radziwiłł Karol Stanisław wda wileński 1734-1790 %t Manifest Woiewody Wilenskiego Karola Stanisława Radziwiłła. Brześć 16.06. 1764
 • 777 %a Łubieński Władysław prymas 1703-1767 %t Uniwersał na seymiki relationis pozakonczonym seymie conwokacionis sub interregno post obitum serenissimi dive memoriae Augusti III Regis Poloniarum od J. O. Xcia JMci Władysława Łubieńskiego w roku 1764.
 • 777 %a Borzysławski Antoni chorąży halicki konfederat barski %t Mowa Antoniego Borzysławskiego chorązega halickiego miana do Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego po seymie koronacyonis w roku 1764.
 • 777 %a Stanisław August Poniatowski król Polski 1732-1798) %t Mowa Stanisława Augusta po złączeniu się izby poselskiey z senatorską przy oddaniu pieczęci Koronnych y Litewskich dnia 4 Decembris Anno 1764 siedząc na tronie miana
 • 777 %a Zamoyski Andrzej kanclerz w. kor. wda inowrocławski 1716-1792 %t Mowa Jędrzeja Zamoyskiego kanclerze Wiel. Kor. przy odbieraniu pieczęci od Nayiaśnieyszego Stanisława Augusta Krola Polskiego podczas seymu Koronationis w senacie miano.
 • 777 %a Przezdziecki Antoni Tadeusz podkanclerzy lit. 1718-1772 %t Mowa Antoniego Przezdzieckiego Podkanclerzego W. X. Litewskiego po ofiarowaney od Jego Krolewskiey Mci P. N. Miłłościwego sobie mieyszey litewskiey pieczęci na Seymie Koronationis miana roku 1764 4 Grudnia.
 • 777 %a Sołtyk Kajetan Ignacy bp krakowski 1715-1788 %t Mowa Kajetana Sołtyka biskupa Krakowskiego na seym coronationis Krola Stanisława Augusta miana dnia siodmego miesiąca grudnia r. p. 1764.
 • 777 %a Borzęcki z Kosarzewa %t Mowa J. W. Pana z Kosarzewa Borzęckiego starosty Dotkańskiego posła na seym coronationis woiewodztwa ruskiego ziemi lwowskiey miana na seymiku przedkoronacyinym w Wiszni Sondowey ! 29 Oktobris Anno 1764.
 • 777 %a Borzysławski Antoni chorąży halicki konfederat barski %t Kopia Uniwersału J. W. Pana Antoniego Borzysławskiego? Podkomorzego Halickiego na duplikowane podymne na smolakow ziemiańskich.
 • 777 %a Gurski %t Mowa do Stanisława Augusta Krola Polskiego 4 Xdecembris 1764 miana. Przez Jmc P. Gurskiego Kom.
 • 777 %a Massalski Ignacy Jakub bp wileński 1726-1794 %t Mowa Ignacego Jakuba Massalskiego biskupa wileńskiego.
 • 777 %a Stanisław August Poniatowski król Polski 1732-1798) %t Mowa Krola Stanisława Augusta Poniatowskiego odpowiadaiąca na tęż materyą.
 • 852 %j BK 00462
 • 999 %d 17.12.19

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 00462