Prognostyki z lat 1660-167 [...].

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00651
 • Kopie: Mf 7118 Mf 1659
 • Autor: Kuszewicz 17 w.
 • Tytuł: Prognostyki z lat 1660-167 [...].
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: 96 k. 22x18 cm i mn.
 • Oprawa: introligatorska, 19 w.
 • Język: Łac., pol., wł., wtręty grec.
 • Zawartość:
  • [15. wiersz z 3. ks. "Elegii" rzym. elegika Propercjusza] k. 85v
  • "Aenigmata Ptolomaei ex libro Primo Eppigrammatum [!]" [5 zagadek; tekst przekreśl.] k. 86-87
  • "Utilitas Numerorum Nihilominorum in Exempl[is] supposit[is] ex Clauij Algebr[ae] Cap. 29. Aenigmat[is] 149." k. 87
  • "Scholion" k. 87v
  • "De Reductione Radicum Simplicium ad eandem denominationem idq[ue] surdorum" k. 87v
  • "Elucidationes Quaestionum quarundam" k. 88v-95
  • "Quaestionis 8. Libri 1. Cap[ut] 19" k. 88v
  • [w tym:] "Primum Quaestionis Membrum" - "Secundum Quaestionis Membrum"
  • "Quaestionis 11. eiusdem libr[i] et cap[ut]" [obliczenia astrolog. na marg. k. 88v, dopisana "Qvaestio" (zadanie do rozwiązania) na k. 89, noty marg.] k. 88v-89v
  • "Quaestionis XV" [noty marg.] k. 89v
  • "Quaestionis 9. eiusdem lib[ri] cap[ut] 20." [noty marg.] k. 89v-90
  • "Quaestion[is] 10" k. 90
  • "Consectarium Theorematis elicitur" k. 90-90v
  • "Quaestionis 11." [noty marg. przekreślone] k. 90v-91
  • "Quaestionis 2. lib[ri] eiusdem Cap[ut] 27." k. 91
  • "Quaestionis 3." [skreślenia] k. 91-91v
  • "Quaestionis 11." [w poprzek k. inny tekst: fragm. odpisu z ksiąg grodz.); k. porysowane figurami geometr. i liniami prostymi czarnym i czerwonym atramentem, marginalia, tab. z obliczeniami wzdłuż marg. k. 92v] k. 91v-92v
  • "Pro Quaestione 1. Capitis 28. libri 2. Algebrae Pelet. Elucidatio ad Exemplum (...)" k. 92v-93
  • "Reliquum Quaestionis" [w poprzek k. 93 i 94 biegną inne teksty: fragm. odpisów z ksiąg grodz. lubelskich i przemyskich z 1668 r.!] k. 93-94v
  • "Quaestionis extrauagantis" [częśc. przekreślony; nota marg.] k. 94v-95
  • "Reductio Irrationalium Denominatorum" [rys.] k. 95
  • Rkps to zapewne skrypt (brulion) akademicki o tematyce astrolog.-hist. Powstał, jak można wywnioskować z treści, po 1673 r. lub też, co jest bardziej prwdp., powstawał partiami. Zawiera z jednej strony sporo różnego rodzaju wypisów z historii powszechnej (począwszy od starożytności) i Polski, a z drugiej liczne tabele (w tym wielostronicowe), zestawienia, odręczne rysunki i wykresy astrolog. oraz pewną liczbę kosmogramów należących nie tylko do lokalnej szlachty (Katarzyna Cichocka, Zuzanna Klejówna, Elżbieta i Katarzyna oraz Jan i Maciej Kuszewicz, Stanisław Łabuński, Walenty Radosz), ale także do pierwszoplanowych postaci z historii Polski (Mikołaj Kopernik, królowie Zygmunt III i jego syn Jan Kazimierz Waza, Michał Korybut Wiśniowiecki) czy dziejów powszechnych, począwszy od starożytności (Cyceron, Francesco Petrarca, Pico della Mirandola, Krzysztof Kolumb, papieże Paweł III i Urban III, królowie Anglii Henryk VIII, Edward VI czy Karol I Stuart, elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm Hohenzollern). Niektóre kosmogramy dot. nie osób, a wydarzeń hist., jak dzień abdykacji Jana Kazimierza 16 IX 1668 czy elekcja jego następcy - Michała Korybuta Wiśniowieckiego 19 VI 1669.
  • "Invasio morbi [przekreślone:] Generosi Nicolai Grabia lechalis [?]" [2 kosmogramy (większy i mniejszy) z analizą astrolog. dot. czasu choroby i śmierci ich właściciela, tj. 15-18 I 1663 r.; skreślenia] k. 1-1v
  • "Leontius ex Sybilla" [4 dystychy elegijne] k. 1v
  • [wszyty pasek pap. z obliczeniami miar długości (pręty) i powierzchni; schematyczny rys. i rachunki] k. 1a
  • "Decubitus" [2 kosmogramy jak wyżej dot. 2 VII 1664 r.] k. 2-2v
  • "De ivdiciis genitvrarvm" [początkowy fragm. traktatu (rozdz. 1-9), którego pełen spis treści zob. na k. 67 rkpsu] k. 3-13v
  • [w tym:] "Capvt Primvm. De Geniturae Domino" k. 3-3v
  • "Capvt Secvndvm. De Horae Domino" k. 3v
  • "Capvt Tertivm. De Nutritione" k. 3v-4v
  • "Capvt Qvartvm. De Monstris" k. 4v-5 - "Capvt Qvintvm. De Gemellis" k. 5-5v
  • "Capvt Qvintvm. De Gemellis" k. 5-5v
  • "Capvt Sextvm. De Temperamento seu complexione corporis" - "Qualitates Planetarum" k. 5v - "Lunae qualitates" k. 6-6v
  • "Collectio testimoniorvm haec est" [tab.] k. 6v - "Colligantur Testimonia k. 6v-7
  • "Capvt Septimvm. De Vita et Vitae Prorogatoribus" k. 7
  • "Quaedam Speciales (...)" k. 7-7v
  • "Quomodo Generalis vitae praeductio instituenda" k. 7v
  • "Quomodo Specialis praeductio instituenda" [w 13 pkt.] k. 8
  • "Notandae sunt Significa[ti]ones in Directionibus tam locorum Integralium, quam reliquorum Planetarum (...)" k. 8v-9
  • "Capvt Octavum. De Forma, Habitu et Statura" k. 9-12
  • "I. De Forma Corporis" k. 9-10
  • [w tym:] "Formae Planetarum hae sunt" k. 10-10v - "Quartae Anni" [kosmogramy Łukasza Scolliusa z 18 XII 1527 i Joachima Tamstorphiusa z Brna? z 6 V 1529] k. 10v
  • "II. De Statura Corporis" k. 10v-11v
  • [w tym:] "Signorum natura" [kosmogram NN z 30 VI 1550] k. 11-11v
  • "III. De Crassitudine, pingicedine et macie Corporum" k. 11v-12
  • [w tym:] "Signorum natura haec est" - "Quomodo Almuten consideretur" k. 11v - "Cavtelae" k. 11v-12
  • "Capvt Nonvm. De Ingenio" [na k. 12v: 9 kosmogramów urodzeniowych nast. osób: Francesco Petrarca z Florencji (ur. 19 VII 1304), Johannes Regiomontanus (ur. 6 VI 1436), Erazm Reinhold (ur. 21 X 1511), Mikołaj Kopernik (ur. 10 II 1473), Jerzy Peurbach (ur. 30 V 1423), Pico della Mirandola (ur. 24 II 1463), Korneliusz Agryppa (ur. 14 IX 1486), Marek Tulliusz Cyceron (ur. 5 VIII 105 przed Chr.) i ces. Neron (ur. 14 VI 38) k. 12v] k. 12-13v
  • [w tym:] "Aphorismi particulares de decubitu lethali ex Genesi et Reuolat[us] ann[us]" k. 13-13v
  • "Constellationum Nomina et Numerus" - "Magnitudo Stellarum" k. 14
  • "Magnitudo orbium caelestium, tam secundum concauum quam s[ecu]nd[u]m conuersum ad Milliaria fere Italica computata" - "Crassitudo orbium Caelestium computata ad eadem Milliaria Italica, qualia scilicet 4 fere continentur in vno nostrat[um]? milliari" k. 14v
  • "De Harmonica proportionalitate" k. 15-15v
  • "Tabula Stellarum Fixarum Insigniorum tam in Zodiaco, quam extra Zodiacum cum Ascensionibus et Descensionibus obliquis ad Latitudinem Poli grad[us] 50. min[utae] 12. cumq[ue] earum Media[ti]one Caeli, ortu et occasu cum locis Ecclipticae supputat[is] ad Annu[m] 1640 d[iem] I Ianuary p[roxi]me" [3 zestawienia (143, 160 i 108 poz.) ważniejszych gwiazd w jednej tab. wg stanu na dzień 1 I 1640 r.] k. 17-24
  • "Distributa ex Parte M[aies]t[a]tis Regiae" [2 krótkie wypisy z rachunków król. (2. z nich datowany 30 I), przy tym 3 kosmogramy: dnia abdykacji króla Jana Kazimierza 16 IX 1668, dnia elekcji jego następcy ks. Michała Korybuta Wiśniowieckiego oraz dnia ur. córki król.? Anny 5 VI 1649 (zm. 1664 w wieku 15 lat)] k. 25-25v
  • [Brulionowe wypisy genealogiczno-historyczne dot. różnych wydarzeń i osób z historii Polski, począwszy od 965 r., pod kątem astrologii i jej wpływu na bieg dziejów, w tym kosmogramy lokalnej szlachty: Zuzanny Klejówny (ur. 14 V 1649) i Stanisława Łabuńskiego k. 26; zestawienia planet, dopiski] k. 26-29v
  • [11 różnych tabel astrolog. (w tym jedna pokreślona i dwie puste) i 5 kosmogramów (w tym jeden pokreślony), wykreślone dla nast. osób: król Jan Kazimierz Waza (ur. 21 III 1609), bliżej nieznany Jakub (ur. 10 VI 1621), Walenty Radosz (ur. 13 II 1633) oraz siostry Elżbieta (ur. 20 V 1649) i Katarzyna Kuszewskie (ur. 20 VIII 1652); noty do tabel, dopiski] k. 30-31
  • "Quae loca quibus Signis caelestibus subÿciantur videlicet Regiones et Ciuitates insigniores" [tab. dla wszystkich 12 znaków Zodiaku jako patronów i opiekunów miast i państw] k. 31v-32
  • "Tabula Ascensionum Obliquarum ad Latitudinem Regionis graduum 50. Minutorum 12. pro Domo Caeli 1.7(...)" [tab. ascendentów] k. 32v-33
  • "Tabula Ascensionum Obliquarum ad Latitudinem Regionis graduum 30. Minutorum 58. pro Domo Caeli 11.3.9.5." [tab. jak wyżej] k. 33v-34
  • "Tabula Ascensionum Obliquarum ad Latitudinem Regionis graduum 46. Minutorum 7. pro Domo Caeli 12.2.8.6." [tab. jak wyżej] k. 34v-35
  • "Tabula Morae infantis in vtero matris" [tab.] k. 35v-36v
  • "Proprietates facierum" k. 37-37v
  • [wszyta tab. astrolog. niewielkich rozmiarów] k. 38
  • [dalsze rozważania astrolog. (w tym kosmogram)] k. 39-40v
  • [wypisy biograficzne do postaci cesarzy rzym. oraz królów ang. (tu kosmogramy Henryka VIII (ur. 28 VI 1491) i Edwarda VI (ur. 11 X 1537)] k. 41-42v
  • [dalsze wypisy astrolog.-hist. i rozważania teoretyczne (w tym m.in.: schematyczne drzewo genealog. margrabiego brandenburskiego i ks. elektora Fryderyka Wilhelma (k. 48v), 2 kosmogramy innych osób, tab.); dopiski, skreśl. i podkreśl.] k. 43-49v
  • "Problema" (dat. 27 I 1662) [na dalszych kartach rkpsu następuje szereg rozważań matematyczno-geometryczno-astrolog. opatrzonych przeważnie tytułem "Problema" lub wyjątkowo "De Venere", zawierających rys. z geometrii wykreślnej, rys. odręczne i obliczenia (k. 53v); dopiski i podkreśl.] k. 50-58
  • "De Geomantia" [rozważania z dziedziny geomancji; zestawienia, rys.] k. 58
  • "Pro Planetis ex Pythagora" - "Pro Signis ex Pythag[ora]" [jak wyżej] k. 59v
  • "Reliquum Geomantiae" (tu wszyta tab. "Nomina geomantica") [tematyka jak wyżej] k. 59v-60
  • "De Directione Ptolemaica" k. 60
  • [dalsze rozważania z geometrii i astrologii; rys.] k. 60-63
  • "De Triplici Motu telluris" [rys.] k. 63-65v
  • [Końcowa część rkpsu, przypominająca brulion (zob. zwłaszcza k. 88, 91v-92, 95v), zawiera (niektóre z zapisów przekreślone celowo (k. 79v-80, 81v-82, 86-87) lub pokreślone w wyniku rozpisywania pióra (k. 72)) wypisy różnej treści (noty i zestawienia hist., wiadomości i obliczenia astrolog., objaśnienia pojęć), pozbawione nagłówków i pisane jednym ciągiem bez względu na tematykę; prócz tego znajdują się tu także: kosmogramy (Maciej Kuszewicz syn (ur. 23 II 1654), Jan Kuszewicz syn (ur. 18 VI 1647) i siostra astrologa? (ur. 17 X 1635) k. 66, kasztelanowa? sandomierska Witowska (ur. 28 V 1634) k. 67) oraz wiele odręcznych rysunków z geometrii, astrologii, schematów i tabel ilustrujących opisywane zjawiska; liczne dopiski i skreśl.] k. 66-96
  • [w tym:] "Obseruationes" - "Operatio" - "Figura Triangulorum iuxta Ptolomaei" [rys.] k. 66v
  • "Tabula Profection[is] Annuae [tab.] k. 67
  • [Spis treści traktatu "De iudiciis geniturarvm", którego początkowy fragm., tj. rozdz. 1-9 (spis wymienia 35 rozdz.), znajduje się w kopii na początku rkpsu (k. 3-13); podane w spisie strony poszczególnych rozdz. nie odpowiadają stronom w rkpsie] k. 67
  • "Variae Species Diuinationis" [wykaz 32 poz.] k. 67v
  • "Tabula Profection[is] Mensurnae et Diurnae" k. 67v
  • [Tabela z datami dziennymi urodzin (z dokładnością do godziny i minuty) 41 postaci znanych z historii Polski i powszechnej (papieże, królowie Polski, Anglii i Szwecji) oraz mniej znanej szlachty pol. i mieszczan z Krakowa, Lwowa, Warszawy, Lublina czy Zamościa; obejmuje osoby ur. w przedziale lat 1456-1670] k. 68-68v
  • [Pojedyncze tabele dla ostatnich 3 znaków Zodiaku: Koziorożca, Wodnika i Ryb; pozostawiono wolne miejsce dla tabel innych znaków] k. 69
  • "Architectonicum" [rys.] - "Facies propugnaculi" - "Notandum" [notatka o pol. miarach powierzchni: włóka - morg - pręt - sznur] - "Mensurae Geometricae" k. 70
  • "Data in Sole. Reqvisita ad constrvct[ionem]. Constrvctio" [rys.] - "Data in Lvna. Reqvisita in constrvct[ionem]. Constrvctio" [rys.] k. 70v
  • "Histiodromicvm" [rys. i tab.] k. 71
  • [Kosmogram króla pol. Władysława IV (ur. 8 VI 1595) z komentarzem, pod nim 3 tab. astrolog.] k. 71v
  • [Kosmogram jego ojca Zygmunta III Wazy (ur. 10 VI 1566) z komentarzem, obok 2. kosmogram mniejszy, pod nim 3 tab. astrolog.; str. cała pokreślona] k. 72
  • "Rationes, ob quas Carolus Rem [! zam. Rex] Angliae ab Anglis est decollatus" [w 7 pkt.] k. 73v
  • "Rationes et Causae belli inferendi Regi Poloniae per Regem Sueciae" [w 12 pkt.] k. 73v-74
  • "De Prvssia" k. 74
  • [Włoskie wiersze miłosne:] "Labri di Fuoco" - "Donna paragionata al' sole" - "Cosa sia va bacio" - "Insegna a baciare" k. 82v-83
  • "Epitaphium. Quaevis Hospes" [wiersze łac. i wł.] k. 83v-85
  • "Epocha[rum] secund[um] mobilium ad Annum Christi 1677. complet[orum] (...)" [tab. na odwrocie kartki z wierszem łac.] k. 84v
  • "Ratio pro mobilitate terrae con[tra] S[acram] Scripturam" k. 85-85v
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Cicero, Marcus Tullius (106-43 przed Chr.)
  • Cichocka Katarzyna (17 w.) [kosmogram]
  • Colon, Cristobal (1451-1506)
  • Edward VI Tudor (król Anglii ; 1547-1553)
  • Fryderyk Wilhelm (elektor brandenburski ; 1620-1688)
  • Henryk VIII (król Francji ; 1553-1610)
  • Jan Kazimierz (król Polski ; 1609-1672)
  • Karol I (król Anglii ; 1600-1649)
  • Klejówna Zuzanna (ur. 1649) [kosmogram]
  • Kopernik Mikołaj (1473-1543) [kosmogram]
  • Korneliusz Agryppa niem. mag, okultysta, astrolog, alchemik i filozof (1486-1535) [kosmogram]
  • Kuszewicz Elżbieta ze Lwowa (ur. 1649) [s. Katarzyny; kosmogram]
  • Kuszewicz Jan ze Lwowa (ur. 18 VI 1647) [br. Macieja; kosmogram]
  • Kuszewicz Katarzyna ze Lwowa (ur. 1652) [s. Elżbiety; kosmogram]
  • Kuszewicz Maciej ze Lwowa (ur. 23 II 1654) [br. Jana; kosmogram]
  • Łabuński Stanisław (17 w.) [kosmogram]
  • Michał Korybut Wiśniowiecki (król Polski ; 1640-1673)
  • Mirandola Giovanni Pico della pisarz, uczony i filozof (1463-1494)
  • Neron (cesarz rzymski ; 37-68)
  • Paweł III (papież ; 1468-1549)
  • Petrarca Francesco (1304-1374)
  • Peurbach vel Peuerbach vel Purbach Georg austr. matematyk i astronom (1423-1461) [kosmogram]
  • Propercjusz elegik rzym. (50-15/2 przed Chr.)
  • Radosz Walenty (ur. 13 II 1633) [kosmogram]
  • Regiomontanus Iohannes (Müller von Königsberg) niem. matematyk, astronom i astrolog (1436-1476) [kosmogram]
  • Reinhold Erazm komentator Jerzego Peurbacha niem. matematyk i astronom (1511-1553) [kosmogram]
  • Scollius Łukasz z Brna? (1527) [kosmogram]
  • Transtorphius Joachim z Brna? (1529) [kosmogram]
  • Urban VIII (papież ; 1568-1644)
  • Witowska kasztelanowa lub kasztelanka sandomierska (28.05.1634 - 25.08.1665) [ż. lub c. Stanisława, podkom. łęczyckiego i kaszt. sandomierskiego; kosmogram]
  • Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)
  • poezja rzym. recepcja 17 w. Polska
  • poezja włoska 17 w.
  • astrologia 16 w.
  • kosmogramy 17 w.
  • mieszczanie 16 w.
  • Horoskopy 17 w.
 • Uwagi:
  • k. 16 czysta
  • kk. 53-56 mocno luźne
  • k. 53 zaplamiona atramentem
  • pismo jednej ręki
  • prwdp. brak początku i zakończenia
  • pap. wielu kk. postrzępiony na brzegach (zwłaszcza k. 1) czy przybrudzony (np. k. 75v, 96v), niekiedy ze śladami po robakach
  • Na kartach rkpsu występują znaki wodne (przypadające w miejscu złożenia i szycia kart rkpsu, stąd widoczne zawsze tylko we fragm.): 1. Litera "W" k. 1; odmiana: większy inicjał zwieńczony dużą koroną (pap. miejska Wrocławia) k. 6, 30, 41 (na k. 11, 16, 24 i 39-40 widoczna tylko korona lub jej fragm.) - 2. Herb miasta Schönberg na Morawach w okręgu z nazwą miasta wpisaną w szeroką bordiurę: "+ SCHENBERG" k. 43, 46-48 - 3. mała korona otwarta k. 54 - 4. orzeł o sercowatej piersi, pod nim przedmiot na kształt wolutowego ryngrafu k. 61, 65, 68; odmiana: podobny orzeł wpisany w baniasty kartusz k. 94 - 5. Herb Topór na ząbkowanej barokowej tarczy (papiernia Tęczyńskich w Krzeszowicach) k. 62, 66, 75 - 6. Herb Lubicz w ozdobnej, owalnej tarczy z wolutami k. 76, 78, 80; odmiana: godło herb. w dużym owalnym kartuszu (lub ewentualnie herb Tępa Podkowa, gdyż niewidoczna górna połowa f.) k. 83, 87 - 8. dwugłowy orzeł w prostej, brzuchatej tarczy zwieńczonej otwartą koroną k. 89 - 9. nieodczytane i nierozpoznane f. lub ich fragm. k. 27, 29, 33, 36-37, 58-59

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 100 %a Kuszewicz %d 17 w.
 • 245 %a Prognostyki z lat 1660-167 [...].
 • 246 %a Rozmaite prognostyki z lat 1660-167 [...]. %i Tyt. z dawn. inw.
 • 250 %a oryg.
 • 260 %c 17 w.
 • 300 %a 96 k. %c 22x18 cm i mn.
 • 340 %d rkps %e introligatorska, 19 w.
 • 400 %a Colon, Cristobal zob. Kolumb, Krzysztof
 • 500 %a k. 16 czysta
 • 500 %a kk. 53-56 mocno luźne
 • 500 %a k. 53 zaplamiona atramentem
 • 500 %a pismo jednej ręki
 • 500 %a prwdp. brak początku i zakończenia
 • 500 %a pap. wielu kk. postrzępiony na brzegach (zwłaszcza k. 1) czy przybrudzony (np. k. 75v, 96v), niekiedy ze śladami po robakach
 • 500 %a Na kartach rkpsu występują znaki wodne (przypadające w miejscu złożenia i szycia kart rkpsu, stąd widoczne zawsze tylko we fragm.): 1. Litera "W" k. 1; odmiana: większy inicjał zwieńczony dużą koroną (pap. miejska Wrocławia) k. 6, 30, 41 (na k. 11, 16, 24 i 39-40 widoczna tylko korona lub jej fragm.) - 2. Herb miasta Schönberg na Morawach w okręgu z nazwą miasta wpisaną w szeroką bordiurę: "+ SCHENBERG" k. 43, 46-48 - 3. mała korona otwarta k. 54 - 4. orzeł o sercowatej piersi, pod nim przedmiot na kształt wolutowego ryngrafu k. 61, 65, 68; odmiana: podobny orzeł wpisany w baniasty kartusz k. 94 - 5. Herb Topór na ząbkowanej barokowej tarczy (papiernia Tęczyńskich w Krzeszowicach) k. 62, 66, 75 - 6. Herb Lubicz w ozdobnej, owalnej tarczy z wolutami k. 76, 78, 80; odmiana: godło herb. w dużym owalnym kartuszu (lub ewentualnie herb Tępa Podkowa, gdyż niewidoczna górna połowa f.) k. 83, 87 - 8. dwugłowy orzeł w prostej, brzuchatej tarczy zwieńczonej otwartą koroną k. 89 - 9. nieodczytane i nierozpoznane f. lub ich fragm. k. 27, 29, 33, 36-37, 58-59
 • 520 %a [15. wiersz z 3. ks. "Elegii" rzym. elegika Propercjusza] k. 85v
 • 520 %a "Aenigmata Ptolomaei ex libro Primo Eppigrammatum [!]" [5 zagadek; tekst przekreśl.] k. 86-87
 • 520 %a "Utilitas Numerorum Nihilominorum in Exempl[is] supposit[is] ex Clauij Algebr[ae] Cap. 29. Aenigmat[is] 149." k. 87
 • 520 %a "Scholion" k. 87v
 • 520 %a "De Reductione Radicum Simplicium ad eandem denominationem idq[ue] surdorum" k. 87v
 • 520 %a "Elucidationes Quaestionum quarundam" k. 88v-95
 • 520 %a "Quaestionis 8. Libri 1. Cap[ut] 19" k. 88v
 • 520 %a [w tym:] "Primum Quaestionis Membrum" - "Secundum Quaestionis Membrum"
 • 520 %a "Quaestionis 11. eiusdem libr[i] et cap[ut]" [obliczenia astrolog. na marg. k. 88v, dopisana "Qvaestio" (zadanie do rozwiązania) na k. 89, noty marg.] k. 88v-89v
 • 520 %a "Quaestionis XV" [noty marg.] k. 89v
 • 520 %a "Quaestionis 9. eiusdem lib[ri] cap[ut] 20." [noty marg.] k. 89v-90
 • 520 %a "Quaestion[is] 10" k. 90
 • 520 %a "Consectarium Theorematis elicitur" k. 90-90v
 • 520 %a "Quaestionis 11." [noty marg. przekreślone] k. 90v-91
 • 520 %a "Quaestionis 2. lib[ri] eiusdem Cap[ut] 27." k. 91
 • 520 %a "Quaestionis 3." [skreślenia] k. 91-91v
 • 520 %a "Quaestionis 11." [w poprzek k. inny tekst: fragm. odpisu z ksiąg grodz.); k. porysowane figurami geometr. i liniami prostymi czarnym i czerwonym atramentem, marginalia, tab. z obliczeniami wzdłuż marg. k. 92v] k. 91v-92v
 • 520 %a "Pro Quaestione 1. Capitis 28. libri 2. Algebrae Pelet. Elucidatio ad Exemplum (...)" k. 92v-93
 • 520 %a "Reliquum Quaestionis" [w poprzek k. 93 i 94 biegną inne teksty: fragm. odpisów z ksiąg grodz. lubelskich i przemyskich z 1668 r.!] k. 93-94v
 • 520 %a "Quaestionis extrauagantis" [częśc. przekreślony; nota marg.] k. 94v-95
 • 520 %a "Reductio Irrationalium Denominatorum" [rys.] k. 95
 • 520 %a Rkps to zapewne skrypt (brulion) akademicki o tematyce astrolog.-hist. Powstał, jak można wywnioskować z treści, po 1673 r. lub też, co jest bardziej prwdp., powstawał partiami. Zawiera z jednej strony sporo różnego rodzaju wypisów z historii powszechnej (począwszy od starożytności) i Polski, a z drugiej liczne tabele (w tym wielostronicowe), zestawienia, odręczne rysunki i wykresy astrolog. oraz pewną liczbę kosmogramów należących nie tylko do lokalnej szlachty (Katarzyna Cichocka, Zuzanna Klejówna, Elżbieta i Katarzyna oraz Jan i Maciej Kuszewicz, Stanisław Łabuński, Walenty Radosz), ale także do pierwszoplanowych postaci z historii Polski (Mikołaj Kopernik, królowie Zygmunt III i jego syn Jan Kazimierz Waza, Michał Korybut Wiśniowiecki) czy dziejów powszechnych, począwszy od starożytności (Cyceron, Francesco Petrarca, Pico della Mirandola, Krzysztof Kolumb, papieże Paweł III i Urban III, królowie Anglii Henryk VIII, Edward VI czy Karol I Stuart, elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm Hohenzollern). Niektóre kosmogramy dot. nie osób, a wydarzeń hist., jak dzień abdykacji Jana Kazimierza 16 IX 1668 czy elekcja jego następcy - Michała Korybuta Wiśniowieckiego 19 VI 1669.
 • 520 %a "Invasio morbi [przekreślone:] Generosi Nicolai Grabia lechalis [?]" [2 kosmogramy (większy i mniejszy) z analizą astrolog. dot. czasu choroby i śmierci ich właściciela, tj. 15-18 I 1663 r.; skreślenia] k. 1-1v
 • 520 %a "Leontius ex Sybilla" [4 dystychy elegijne] k. 1v
 • 520 %a [wszyty pasek pap. z obliczeniami miar długości (pręty) i powierzchni; schematyczny rys. i rachunki] k. 1a
 • 520 %a "Decubitus" [2 kosmogramy jak wyżej dot. 2 VII 1664 r.] k. 2-2v
 • 520 %a "|De ivdiciis genitvrarvm" [początkowy fragm. traktatu (rozdz. 1-9), którego pełen spis treści zob. na k. 67 rkpsu] k. 3-13v
 • 520 %a [w tym:] "Capvt Primvm. De Geniturae Domino" k. 3-3v
 • 520 %a "Capvt Secvndvm. De Horae Domino" k. 3v
 • 520 %a "Capvt Tertivm. De Nutritione" k. 3v-4v
 • 520 %a "Capvt Qvartvm. De Monstris" k. 4v-5 - "Capvt Qvintvm. De Gemellis" k. 5-5v
 • 520 %a "Capvt Qvintvm. De Gemellis" k. 5-5v
 • 520 %a "Capvt Sextvm. De Temperamento seu complexione corporis" - "Qualitates Planetarum" k. 5v - "Lunae qualitates" k. 6-6v
 • 520 %a "Collectio testimoniorvm haec est" [tab.] k. 6v - "Colligantur Testimonia k. 6v-7
 • 520 %a "Capvt Septimvm. De Vita et Vitae Prorogatoribus" k. 7
 • 520 %a "Quaedam Speciales (...)" k. 7-7v
 • 520 %a "Quomodo Generalis vitae praeductio instituenda" k. 7v
 • 520 %a "Quomodo Specialis praeductio instituenda" [w 13 pkt.] k. 8
 • 520 %a "Notandae sunt Significa[ti]ones in Directionibus tam locorum Integralium, quam reliquorum Planetarum (...)" k. 8v-9
 • 520 %a "Capvt Octavum. De Forma, Habitu et Statura" k. 9-12
 • 520 %a "I. De Forma Corporis" k. 9-10
 • 520 %a [w tym:] "Formae Planetarum hae sunt" k. 10-10v - "Quartae Anni" [kosmogramy Łukasza Scolliusa z 18 XII 1527 i Joachima Tamstorphiusa z Brna? z 6 V 1529] k. 10v
 • 520 %a "II. De Statura Corporis" k. 10v-11v
 • 520 %a [w tym:] "Signorum natura" [kosmogram NN z 30 VI 1550] k. 11-11v
 • 520 %a "III. De Crassitudine, pingicedine et macie Corporum" k. 11v-12
 • 520 %a [w tym:] "Signorum natura haec est" - "Quomodo Almuten consideretur" k. 11v - "Cavtelae" k. 11v-12
 • 520 %a "Capvt Nonvm. De Ingenio" [na k. 12v: 9 kosmogramów urodzeniowych nast. osób: Francesco Petrarca z Florencji (ur. 19 VII 1304), Johannes Regiomontanus (ur. 6 VI 1436), Erazm Reinhold (ur. 21 X 1511), Mikołaj Kopernik (ur. 10 II 1473), Jerzy Peurbach (ur. 30 V 1423), Pico della Mirandola (ur. 24 II 1463), Korneliusz Agryppa (ur. 14 IX 1486), Marek Tulliusz Cyceron (ur. 5 VIII 105 przed Chr.) i ces. Neron (ur. 14 VI 38) k. 12v] k. 12-13v
 • 520 %a [w tym:] "Aphorismi particulares de decubitu lethali ex Genesi et Reuolat[us] ann[us]" k. 13-13v
 • 520 %a "Constellationum Nomina et Numerus" - "Magnitudo Stellarum" k. 14
 • 520 %a "Magnitudo orbium caelestium, tam secundum concauum quam s[ecu]nd[u]m conuersum ad Milliaria fere Italica computata" - "Crassitudo orbium Caelestium computata ad eadem Milliaria Italica, qualia scilicet 4 fere continentur in vno nostrat[um]? milliari" k. 14v
 • 520 %a "De Harmonica proportionalitate" k. 15-15v
 • 520 %a "Tabula Stellarum Fixarum Insigniorum tam in Zodiaco, quam extra Zodiacum cum Ascensionibus et Descensionibus obliquis ad Latitudinem Poli grad[us] 50. min[utae] 12. cumq[ue] earum Media[ti]one Caeli, ortu et occasu cum locis Ecclipticae supputat[is] ad Annu[m] 1640 d[iem] I Ianuary p[roxi]me" [3 zestawienia (143, 160 i 108 poz.) ważniejszych gwiazd w jednej tab. wg stanu na dzień 1 I 1640 r.] k. 17-24
 • 520 %a "Distributa ex Parte M[aies]t[a]tis Regiae" [2 krótkie wypisy z rachunków król. (2. z nich datowany 30 I), przy tym 3 kosmogramy: dnia abdykacji króla Jana Kazimierza 16 IX 1668, dnia elekcji jego następcy ks. Michała Korybuta Wiśniowieckiego oraz dnia ur. córki król.? Anny 5 VI 1649 (zm. 1664 w wieku 15 lat)] k. 25-25v
 • 520 %a [Brulionowe wypisy genealogiczno-historyczne dot. różnych wydarzeń i osób z historii Polski, począwszy od 965 r., pod kątem astrologii i jej wpływu na bieg dziejów, w tym kosmogramy lokalnej szlachty: Zuzanny Klejówny (ur. 14 V 1649) i Stanisława Łabuńskiego k. 26; zestawienia planet, dopiski] k. 26-29v
 • 520 %a [11 różnych tabel astrolog. (w tym jedna pokreślona i dwie puste) i 5 kosmogramów (w tym jeden pokreślony), wykreślone dla nast. osób: król Jan Kazimierz Waza (ur. 21 III 1609), bliżej nieznany Jakub (ur. 10 VI 1621), Walenty Radosz (ur. 13 II 1633) oraz siostry Elżbieta (ur. 20 V 1649) i Katarzyna Kuszewskie (ur. 20 VIII 1652); noty do tabel, dopiski] k. 30-31
 • 520 %a "Quae loca quibus Signis caelestibus subÿciantur videlicet Regiones et Ciuitates insigniores" [tab. dla wszystkich 12 znaków Zodiaku jako patronów i opiekunów miast i państw] k. 31v-32
 • 520 %a "Tabula Ascensionum Obliquarum ad Latitudinem Regionis graduum 50. Minutorum 12. pro Domo Caeli 1.7(...)" [tab. ascendentów] k. 32v-33
 • 520 %a "Tabula Ascensionum Obliquarum ad Latitudinem Regionis graduum 30. Minutorum 58. pro Domo Caeli 11.3.9.5." [tab. jak wyżej] k. 33v-34
 • 520 %a "Tabula Ascensionum Obliquarum ad Latitudinem Regionis graduum 46. Minutorum 7. pro Domo Caeli 12.2.8.6." [tab. jak wyżej] k. 34v-35
 • 520 %a "Tabula Morae infantis in vtero matris" [tab.] k. 35v-36v
 • 520 %a "Proprietates facierum" k. 37-37v
 • 520 %a [wszyta tab. astrolog. niewielkich rozmiarów] k. 38
 • 520 %a [dalsze rozważania astrolog. (w tym kosmogram)] k. 39-40v
 • 520 %a [wypisy biograficzne do postaci cesarzy rzym. oraz królów ang. (tu kosmogramy Henryka VIII (ur. 28 VI 1491) i Edwarda VI (ur. 11 X 1537)] k. 41-42v
 • 520 %a [dalsze wypisy astrolog.-hist. i rozważania teoretyczne (w tym m.in.: schematyczne drzewo genealog. margrabiego brandenburskiego i ks. elektora Fryderyka Wilhelma (k. 48v), 2 kosmogramy innych osób, tab.); dopiski, skreśl. i podkreśl.] k. 43-49v
 • 520 %a "Problema" (dat. 27 I 1662) [na dalszych kartach rkpsu następuje szereg rozważań matematyczno-geometryczno-astrolog. opatrzonych przeważnie tytułem "Problema" lub wyjątkowo "De Venere", zawierających rys. z geometrii wykreślnej, rys. odręczne i obliczenia (k. 53v); dopiski i podkreśl.] k. 50-58
 • 520 %a "De Geomantia" [rozważania z dziedziny geomancji; zestawienia, rys.] k. 58
 • 520 %a "Pro Planetis ex Pythagora" - "Pro Signis ex Pythag[ora]" [jak wyżej] k. 59v
 • 520 %a "Reliquum Geomantiae" (tu wszyta tab. "Nomina geomantica") [tematyka jak wyżej] k. 59v-60
 • 520 %a "De Directione Ptolemaica" k. 60
 • 520 %a [dalsze rozważania z geometrii i astrologii; rys.] k. 60-63
 • 520 %a "De Triplici Motu telluris" [rys.] k. 63-65v
 • 520 %a [Końcowa część rkpsu, przypominająca brulion (zob. zwłaszcza k. 88, 91v-92, 95v), zawiera (niektóre z zapisów przekreślone celowo (k. 79v-80, 81v-82, 86-87) lub pokreślone w wyniku rozpisywania pióra (k. 72)) wypisy różnej treści (noty i zestawienia hist., wiadomości i obliczenia astrolog., objaśnienia pojęć), pozbawione nagłówków i pisane jednym ciągiem bez względu na tematykę; prócz tego znajdują się tu także: kosmogramy (Maciej Kuszewicz syn (ur. 23 II 1654), Jan Kuszewicz syn (ur. 18 VI 1647) i siostra astrologa? (ur. 17 X 1635) k. 66, kasztelanowa? sandomierska Witowska (ur. 28 V 1634) k. 67) oraz wiele odręcznych rysunków z geometrii, astrologii, schematów i tabel ilustrujących opisywane zjawiska; liczne dopiski i skreśl.] k. 66-96
 • 520 %a [w tym:] "Obseruationes" - "Operatio" - "Figura Triangulorum iuxta Ptolomaei" [rys.] k. 66v
 • 520 %a "Tabula Profection[is] Annuae [tab.] k. 67
 • 520 %a [Spis treści traktatu "De iudiciis geniturarvm", którego początkowy fragm., tj. rozdz. 1-9 (spis wymienia 35 rozdz.), znajduje się w kopii na początku rkpsu (k. 3-13); podane w spisie strony poszczególnych rozdz. nie odpowiadają stronom w rkpsie] k. 67
 • 520 %a "Variae Species Diuinationis" [wykaz 32 poz.] k. 67v
 • 520 %a "Tabula Profection[is] Mensurnae et Diurnae" k. 67v
 • 520 %a [Tabela z datami dziennymi urodzin (z dokładnością do godziny i minuty) 41 postaci znanych z historii Polski i powszechnej (papieże, królowie Polski, Anglii i Szwecji) oraz mniej znanej szlachty pol. i mieszczan z Krakowa, Lwowa, Warszawy, Lublina czy Zamościa; obejmuje osoby ur. w przedziale lat 1456-1670] k. 68-68v
 • 520 %a [Pojedyncze tabele dla ostatnich 3 znaków Zodiaku: Koziorożca, Wodnika i Ryb; pozostawiono wolne miejsce dla tabel innych znaków] k. 69
 • 520 %a "Architectonicum" [rys.] - "Facies propugnaculi" - "Notandum" [notatka o pol. miarach powierzchni: włóka - morg - pręt - sznur] - "Mensurae Geometricae" k. 70
 • 520 %a "Data in Sole. Reqvisita ad constrvct[ionem]. Constrvctio" [rys.] - "Data in Lvna. Reqvisita in constrvct[ionem]. Constrvctio" [rys.] k. 70v
 • 520 %a "Histiodromicvm" [rys. i tab.] k. 71
 • 520 %a [Kosmogram króla pol. Władysława IV (ur. 8 VI 1595) z komentarzem, pod nim 3 tab. astrolog.] k. 71v
 • 520 %a [Kosmogram jego ojca Zygmunta III Wazy (ur. 10 VI 1566) z komentarzem, obok 2. kosmogram mniejszy, pod nim 3 tab. astrolog.; str. cała pokreślona] k. 72
 • 520 %a "Rationes, ob quas Carolus Rem [! zam. Rex] Angliae ab Anglis est decollatus" [w 7 pkt.] k. 73v
 • 520 %a "Rationes et Causae belli inferendi Regi Poloniae per Regem Sueciae" [w 12 pkt.] k. 73v-74
 • 520 %a "De Prvssia" k. 74
 • 520 %a [Włoskie wiersze miłosne:] "Labri di Fuoco" - "Donna paragionata al' sole" - "Cosa sia va bacio" - "Insegna a baciare" k. 82v-83
 • 520 %a "Epitaphium. Quaevis Hospes" [wiersze łac. i wł.] k. 83v-85
 • 520 %a "Epocha[rum] secund[um] mobilium ad Annum Christi 1677. complet[orum] (...)" [tab. na odwrocie kartki z wierszem łac.] k. 84v
 • 520 %a "Ratio pro mobilitate terrae con[tra] S[acram] Scripturam" k. 85-85v
 • 530 %d Mf 7118 %d Mf 1659
 • 541 %c st. zas.
 • 546 %a Łac., pol., wł., wtręty grec.
 • 561 %a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego %d BK IV, 188 %w Działyński Tytus
 • 600 %a Cicero, Marcus Tullius %d (106-43 przed Chr.)
 • 600 %a Cichocka Katarzyna %d (17 w.) %x [kosmogram]
 • 600 %a Colon, Cristobal %d (1451-1506)
 • 600 %a Edward %b VI Tudor %c (król Anglii ; %d 1547-1553)
 • 600 %a Fryderyk Wilhelm %c (elektor brandenburski ; %d 1620-1688)
 • 600 %a Henryk %b VIII %c (król Francji ; %d 1553-1610)
 • 600 %a Jan Kazimierz %c (król Polski ; %d 1609-1672)
 • 600 %a Karol %b I %c (król Anglii ; %d 1600-1649)
 • 600 %a Klejówna Zuzanna %d (ur. 1649) %x [kosmogram]
 • 600 %a Kopernik Mikołaj %d (1473-1543) %x [kosmogram]
 • 600 %a Korneliusz Agryppa %c niem. mag, okultysta, astrolog, alchemik i filozof %d (1486-1535) %x [kosmogram]
 • 600 %a Kuszewicz Elżbieta ze Lwowa %d (ur. 1649) %x [s. Katarzyny; kosmogram]
 • 600 %a Kuszewicz Jan ze Lwowa %d (ur. 18 VI 1647) %x [br. Macieja; kosmogram]
 • 600 %a Kuszewicz Katarzyna ze Lwowa %d (ur. 1652) %x [s. Elżbiety; kosmogram]
 • 600 %a Kuszewicz Maciej ze Lwowa %d (ur. 23 II 1654) %x [br. Jana; kosmogram]
 • 600 %a Łabuński Stanisław %d (17 w.) %x [kosmogram]
 • 600 %a Michał Korybut Wiśniowiecki %c (król Polski ; %d 1640-1673)
 • 600 %a Mirandola Giovanni Pico della %c pisarz, uczony i filozof %d (1463-1494)
 • 600 %a Neron %c (cesarz rzymski ; %d 37-68)
 • 600 %a Paweł %b III %c (papież ; %d 1468-1549)
 • 600 %a Petrarca Francesco %d (1304-1374)
 • 600 %a Peurbach vel |Peuerbach vel |Purbach Georg %c austr. matematyk i astronom %d (1423-1461) %x [kosmogram]
 • 600 %a Propercjusz %c elegik rzym. %d (50-15/2 przed Chr.)
 • 600 %a Radosz Walenty %d (ur. 13 II 1633) %x [kosmogram]
 • 600 %a Regiomontanus Iohannes (Müller von Königsberg) %c niem. matematyk, astronom i astrolog %d (1436-1476) %x [kosmogram]
 • 600 %a Reinhold Erazm %c komentator Jerzego Peurbacha %c niem. matematyk i astronom %d (1511-1553) %x [kosmogram]
 • 600 %a Scollius Łukasz z Brna? %d (1527) %x [kosmogram]
 • 600 %a Transtorphius Joachim z Brna? %d (1529) %x [kosmogram]
 • 600 %a Urban %b VIII %c (papież ; %d 1568-1644)
 • 600 %a Witowska %c kasztelanowa lub kasztelanka sandomierska %d (28.05.1634 - 25.08.1665) %x [ż. lub c. Stanisława, podkom. łęczyckiego i kaszt. sandomierskiego; kosmogram]
 • 600 %a Zygmunt III Waza %c (król Polski ; %d 1566-1632)
 • 653 %a poezja rzym. recepcja 17 w. Polska
 • 653 %a poezja włoska 17 w.
 • 653 %a astrologia 16 w.
 • 653 %a kosmogramy 17 w.
 • 653 %a mieszczanie 16 w.
 • 655 %a Horoskopy 17 w.
 • 852 %j BK 00651

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 00651