[Zbior mow roznych w czasie seymu ostatniego szescio-niedzielnego roku 1778 mianych.]

Katalog
Starodruki
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : 154070
 • Współautor:
  • Czetwertyński-Światopełk, Janusz Tomasz kasztelan czernichowski (1743-1813)
  • Karnkowski poseł płocki
  • Gurowski, Władysław Roch (1715-1790)
  • Markowski chorąży mielnicki
  • Dłuski, Sebastian starosta łukowski (?-1807)
  • Puzyna, Tadeusz starosta filipowski
  • Bądzyński, Antoni wojewoda podlaski
  • Jabłonowski, Maciej poseł kaliski
  • Pułaski, Antoni targowiczanin (1747-1813)
  • Potocki starosta szczerzecki
  • Wiszowaty, Wiktoryn miecznik łomżyński
  • Bouffał-Doroszkiewicz, Franciszek łowczy nadworny lit. (?-1805)
  • Mikorski podkomorzy gostyński
  • Dembiński, Ignacy poseł krakowski
  • Walicki poseł rawski
  • Suchodolski, Antoni poseł wołkowski
  • Szydłowski szambelan królewski
  • Potkański, Aleksander starosta radomski
  • Denisko, Michał Mokosiej pisarz grodzki krzemieniecki
  • Cieciszowski, Adam łowczy liwski
  • Małachowski, Antoni (?-1796)
  • Krzucki, Ignacy poseł wołyński
  • Ustrzycki, Kazimierz poseł inflancki
  • Sapieha, Kazimierz Nestor (1757-1798)
  • Makowiecki, Jan Kazimierz podkomorzy słonimski
  • Lipski, Tadeusz (1725-1796)
  • Rogaliński, Kasper wojewoda inflancki (?-1788)
  • Młodziejowski, Andrzej Mikołaj (1717-1780)
  • Lubomirski, Stanisław marszałek w. kor. (ca 1720-1783)
  • Ostrowski kasztelan czerski
  • Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821)
 • Tytuł : [Zbior mow roznych w czasie seymu ostatniego szescio-niedzielnego roku 1778 mianych.]
 • Adres wydawniczy: [Wilno Druk. Królewska Akademicka 1778 ca]
 • Miejsce wydania: Wilno
 • Wydawca/drukarz: Drukarnia Akademicka
 • Opis fizyczny : [164] k., sygn. różne 8°
 • Oprawa: Tektura, papier, szyldzik, obcięcia kart barwione na zielono
 • Zawartość :
  • Głos J. W. Jmci pana Karnkowskiego posła płockiego na sessyi seymowey dnia 23. października R. 1778 w izbie senatorskiey miany
  • Mowa J. O. Xiążęcia Jmci Janusza Tomasza Swatopełka Czetwertyńskiego podkomorzego J. K. Mci kawalera orderu s. Stanisława z woiewództwa bracławskiego na seym walny ord: warszawski posła [...] dnia 23 października 1778 roku miana
  • Relacya J. W. Jegomości Pana Władysława z Gurowa Gurowskiego marszałka nadwornego litewskiego z Delegacyi do Departamentu Woyskowego odprawioney na Sessyi dnia 22. miesiąca października roku 1778 miana
  • Głos J. W. Jegomosci Pana Ignacego Krzuckiego posła z woiewodztwa wołynskiego po rozłączeniu izv na sessyi dnia 26 października w izbie poselskiey miany
  • Mowa J. O. xiązęcia Jmci Sapiehy generała artyleryi W. X. Lit. posła z wojew: brzeskiego litewskiego miana na dniu 26 października roku 1778
  • Mowa J. W. Jegomosci Pana Makowieckiego podkomorzego y posła słonimskiego w izbie senatorskiej na sessyi seymowey miana
  • Mowa J. W. Jmsc Pana Tadeusza z Lipego na Lipsku Lipskiego kasztelana łęczyckiego na sessyi seymowej w senacie d. 24 września 1778 roku miana
  • Mowa J. W. Jmsc Pana Rogalinskiego woiewody inflant: na sessyi seymowey dnia 24. pazdzier: 1778 roku przy usprawiedliwieniu się Rady Nieustaiącey miana
  • Głos Jasnie W. Jmci xiędza Młodziejowskiego biskupa poznanskiego kanclerza w. koron: na sessyi seymowey dnia 24 października w Izbie Senatorskiey miany
  • Zdanie J. O. xiązęcia Jmci Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego na sessyi seymowey dnia 24 października roku 1778 miane przy rozłączeniu izby poselskiey od senatu
  • Głos J. W. Jegomosci Pana Ostrowskiego kasztelana czerskiego dnia 24 października roku 1778 na sessyi seymowey miany
  • Mowa J. W. Jegomosci Pana Stanisława Potockiego posła woiew: lubelsk: na sessyi seymowey dnia 23. października roku 1778 miana
  • Głos J. W. Jmci Pana Ignacego Dembinskiego posła krakowskiego na sessyi seymowey dnia 30 października roku 1778 w izbie poselskiey miany
  • Głos Jaśnie W. Imć P. Walickiego wojewodzica i posła rawskiego na sessyi seymowey w izbie poselskiey dnia 30 października roku 1778 miany
  • Mowa J. W. Jmci Pana Antoniego Suchodolskiego sędziego zjemskiego y posła powiatu wołkow: w Jzbie poselskiey dnia 29 października roku 1778 miana
  • Głos J. W. Jegomosci Pana Szydłowskiego szambelana J. K. Mci posła nurskiego na sessyi seymowey dnia 29 października roku 1778 w izbie poselskiey miany
  • Mowa J. W. Jegomosci Pana Alexandra Potkansikego [!] starosty radomskiego posła woiew: sandomir: dnia 29 października roku 1778 na seymie walnym warszawskim miana
  • Głos J. W. Jegomosci Pana Ignacego Krzuckiego posła z woiewodztwa wołynskiego na sessyi seymowey w izbie poselskiey dnia 29 października miany
  • Głos Jasnie Wielmoznego Michała Mokosiey Deniska pisarza grodzkiego krzemienieckiego posła wołynskiego dnia 28 pazdziernika roku 1778 na sessyi seymowey miany
  • Głos odpowiadaiący J. W. Jmci Pana Ignacego Krzuckiego posła wołynskiego na sessyi seymowey w izbie poselskiey dnia 27 pazdzier: miany
  • Głos J. P. Adama Cieciszowskiego łowczego y posła ziemi liwskiey na sessyi seymowey dnia 27 pazdziernika 1778 roku w izbie poselskiey miany
  • Mowa J. O. xiązęcia Jmci Janusza Tomasza Swatopełka Czetwertyńskiego podkomorzego J. K. Mci kawalera orderu s. Stanisława z woiewództwa bracławskiego na seym walny ord: warszawski posła, po rozłączeniu się izby senatorskiey z poselską, w teyże izbie dnia 27 pazdziernika 1778 r. miana
  • Głos J. W. Jmsc Pana Antoniego Małachowskiego pisarza wielkiego koronnego posła ziemi łomżyńskiey na sessyi seymowey d. 26 8bris miany
  • Głos J. W. Jmci Pana Kazimierza Ustrzyckiego posła inflantskiego na sessyi seymowey dnia 26 pazdziernika roku 1778 w izbie poselskiey miany
  • Głos tegoz na teyze sessyi
  • Mowa J. W. Jmsc Pana Franciszka Bouffałła łowczego nadwor: W. X. L. posła z xstwa zmudz: na sessyi seymowey roku 1778 oktobra w izbie poselskiey miana
  • Zdanie Jaśnie W. Imć P. Wiktoryna Wiszowatego miecznika ziemi łomżyńskiey, posła rozanskiego, przymawiaiąc się do propozycyi od tronu wyszłych, na wolnym seymie w izbie poselskiey dnia piątego miesiąca listopada roku 1778 oswiadczone
  • Głos Jaśnie W. Imć P. Potockiego starosty szczerzeckiego na seymie ordynayinym roku 1778 d. 5 listopada w izbie poselskiey przy rezolucyi projektu względem poselstw zagranicznych miany
  • Mowa Jasnie Wielm: Jmsc Pana Antoniego Pułaskiego starosty czereszynsk: pułkownika W. X. Lit. posła y sędziego seymowego wojew: czerniechowskiego na seymie dnia 7 listopada roku 1778 miana
  • Mowa J. O. xiązęcia Jmci Macieia Jabłonowskiego staroscica kowelsk: posła woiewodztwa kaliskiego w izbie poselskiey d. 7 list: 1778 miana
  • Mowa J. W. Jmci Pana Antoniego Bądzyńskiego stolnika y posła ziemi mielnic: woiew: podlaskiego, dnia 7 listopada roku 1778 w izbie poselskiey w czasie seymu ordynaryinego wolnego miana
  • Zdanie J. W. Michała Mokosiey Deniska pisarza grodz: krzemienieckiego posła wołynskiego przy podanym proiekcie do uchylenia praw emphiteutycznych dnia 7 listopada 1778 roku
  • Zdanie tegoz na sessyi teyze przy podanym proiekcie do nobilitacyi i indyenatu dla osob żądaiących
  • Mowa J. W. Jmsc Pana Krzuckiego posła z woiewodz: wołynskiego na sessyi d. 7 listopada za Szkołą Rycerską Kadetów miana
  • Mowa J. W. Jegomosci Pana Tadeusza Puzyny starosty filipowsk: posła z xięstwa zmudzkiego na sessyi seymowey w izbie poselskiey roku 1788 dnia 9 listopada miana
  • Mowa J. O. xiązęcia Jmci Janusza Tomasza Swatopełka Czetwertynskiego podkomorzego J.K.Mci kawalera orderu s. Stanisława z woiewództwa bracławskiego na seym walny ord: warszawski posła dnia 9 listopada 1778 r. miana
  • Głos J. W. Jegomosci Pana Dłuskiego starosty łukowsk: posła z woiewodztwa lubelskiego na seymie walnym warszawskim roku 1778 dnia 9 listopada miany
  • Mowa Jaśnie Wielmożnego Markowskiego chorążego mielnickiego posła podolskiego
  • Głos J. W. Jmsc Pana Michała Mokosiy Deniska pisarza grodzkiego krzemienieckiego posła wołynskie: dnia 4 listopada 1778 roku na sessyi seymowey
  • Głos Jasnie Wielmoznego Michała Mokosiey Deniska pisarza grodzkiego krzemienieckiego posła wołynskiego dnia 2 listopada roku 1778 na sessyi seymowey miany
  • Głos J. W. Jmsc Pana Mikorskiego posła y podkomorzego gostynskiego na sessyi dnia 2 listopada 1778 roku w izbie poselskiey miany
 • Grafika: winiety drzew.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Szkoła Rycerska (Warszawa)
  • Sejm 1778 Warszawa
  • Mowy polskie 18 w.
  • Mowy parlamentarne 18 w.
  • Sejm 18 w.
 • Uwagi:
  • Def.: brak 20 k. początkowych, 7 k. pod koniec oraz 9 k. ostatnich; 4 k. uszkodz.
  • Ident. z: 14763 i 128673
 • Katalogi : E. IX,471

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Zbiór
 • 245 $a [Zbior mow roznych w czasie seymu ostatniego szescio-niedzielnego roku 1778 mianych.]
 • 260 $a [Wilno $b Druk. Królewska Akademicka $c 1778 ca] $k Polska $m Wilno $w Drukarnia Akademicka
 • 300 $a [164] k., sygn. różne $c
 • 340 $e Tektura, papier, szyldzik, obcięcia kart barwione na zielono
 • 500 $a Def.: brak 20 k. początkowych, 7 k. pod koniec oraz 9 k. ostatnich; 4 k. uszkodz.
 • 500 $a Ident. z: 14763 i 128673
 • 505 $a Głos J. W. Jmci pana Karnkowskiego posła płockiego na sessyi seymowey dnia 23. października R. 1778 w izbie senatorskiey miany
 • 505 $a Mowa J. O. Xiążęcia Jmci Janusza Tomasza Swatopełka Czetwertyńskiego podkomorzego J. K. Mci kawalera orderu s. Stanisława z woiewództwa bracławskiego na seym walny ord: warszawski posła [...] dnia 23 października 1778 roku miana
 • 505 $a Relacya J. W. Jegomości Pana Władysława z Gurowa Gurowskiego marszałka nadwornego litewskiego z Delegacyi do Departamentu Woyskowego odprawioney na Sessyi dnia 22. miesiąca października roku 1778 miana
 • 505 $a Głos J. W. Jegomosci Pana Ignacego Krzuckiego posła z woiewodztwa wołynskiego po rozłączeniu izv na sessyi dnia 26 października w izbie poselskiey miany
 • 505 $a Mowa J. O. xiązęcia Jmci Sapiehy generała artyleryi W. X. Lit. posła z wojew: brzeskiego litewskiego miana na dniu 26 października roku 1778
 • 505 $a Mowa J. W. Jegomosci Pana Makowieckiego podkomorzego y posła słonimskiego w izbie senatorskiej na sessyi seymowey miana
 • 505 $a Mowa J. W. Jmsc Pana Tadeusza z Lipego na Lipsku Lipskiego kasztelana łęczyckiego na sessyi seymowej w senacie d. 24 września 1778 roku miana
 • 505 $a Mowa J. W. Jmsc Pana Rogalinskiego woiewody inflant: na sessyi seymowey dnia 24. pazdzier: 1778 roku przy usprawiedliwieniu się Rady Nieustaiącey miana
 • 505 $a Głos Jasnie W. Jmci xiędza Młodziejowskiego biskupa poznanskiego kanclerza w. koron: na sessyi seymowey dnia 24 października w Izbie Senatorskiey miany
 • 505 $a Zdanie J. O. xiązęcia Jmci Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego na sessyi seymowey dnia 24 października roku 1778 miane przy rozłączeniu izby poselskiey od senatu
 • 505 $a Głos J. W. Jegomosci Pana Ostrowskiego kasztelana czerskiego dnia 24 października roku 1778 na sessyi seymowey miany
 • 505 $a Mowa J. W. Jegomosci Pana Stanisława Potockiego posła woiew: lubelsk: na sessyi seymowey dnia 23. października roku 1778 miana
 • 505 $a Głos J. W. Jmci Pana Ignacego Dembinskiego posła krakowskiego na sessyi seymowey dnia 30 października roku 1778 w izbie poselskiey miany
 • 505 $a Głos Jaśnie W. Imć P. Walickiego wojewodzica i posła rawskiego na sessyi seymowey w izbie poselskiey dnia 30 października roku 1778 miany
 • 505 $a Mowa J. W. Jmci Pana Antoniego Suchodolskiego sędziego zjemskiego y posła powiatu wołkow: w Jzbie poselskiey dnia 29 października roku 1778 miana
 • 505 $a Głos J. W. Jegomosci Pana Szydłowskiego szambelana J. K. Mci posła nurskiego na sessyi seymowey dnia 29 października roku 1778 w izbie poselskiey miany
 • 505 $a Mowa J. W. Jegomosci Pana Alexandra Potkansikego [!] starosty radomskiego posła woiew: sandomir: dnia 29 października roku 1778 na seymie walnym warszawskim miana
 • 505 $a Głos J. W. Jegomosci Pana Ignacego Krzuckiego posła z woiewodztwa wołynskiego na sessyi seymowey w izbie poselskiey dnia 29 października miany
 • 505 $a Głos Jasnie Wielmoznego Michała Mokosiey Deniska pisarza grodzkiego krzemienieckiego posła wołynskiego dnia 28 pazdziernika roku 1778 na sessyi seymowey miany
 • 505 $a Głos odpowiadaiący J. W. Jmci Pana Ignacego Krzuckiego posła wołynskiego na sessyi seymowey w izbie poselskiey dnia 27 pazdzier: miany
 • 505 $a Głos J. P. Adama Cieciszowskiego łowczego y posła ziemi liwskiey na sessyi seymowey dnia 27 pazdziernika 1778 roku w izbie poselskiey miany
 • 505 $a Mowa J. O. xiązęcia Jmci Janusza Tomasza Swatopełka Czetwertyńskiego podkomorzego J. K. Mci kawalera orderu s. Stanisława z woiewództwa bracławskiego na seym walny ord: warszawski posła, po rozłączeniu się izby senatorskiey z poselską, w teyże izbie dnia 27 pazdziernika 1778 r. miana
 • 505 $a Głos J. W. Jmsc Pana Antoniego Małachowskiego pisarza wielkiego koronnego posła ziemi łomżyńskiey na sessyi seymowey d. 26 8bris miany
 • 505 $a Głos J. W. Jmci Pana Kazimierza Ustrzyckiego posła inflantskiego na sessyi seymowey dnia 26 pazdziernika roku 1778 w izbie poselskiey miany
 • 505 $a Głos tegoz na teyze sessyi
 • 505 $a Mowa J. W. Jmsc Pana Franciszka Bouffałła łowczego nadwor: W. X. L. posła z xstwa zmudz: na sessyi seymowey roku 1778 oktobra w izbie poselskiey miana
 • 505 $a Zdanie Jaśnie W. Imć P. Wiktoryna Wiszowatego miecznika ziemi łomżyńskiey, posła rozanskiego, przymawiaiąc się do propozycyi od tronu wyszłych, na wolnym seymie w izbie poselskiey dnia piątego miesiąca listopada roku 1778 oswiadczone
 • 505 $a Głos Jaśnie W. Imć P. Potockiego starosty szczerzeckiego na seymie ordynayinym roku 1778 d. 5 listopada w izbie poselskiey przy rezolucyi projektu względem poselstw zagranicznych miany
 • 505 $a Mowa Jasnie Wielm: Jmsc Pana Antoniego Pułaskiego starosty czereszynsk: pułkownika W. X. Lit. posła y sędziego seymowego wojew: czerniechowskiego na seymie dnia 7 listopada roku 1778 miana
 • 505 $a Mowa J. O. xiązęcia Jmci Macieia Jabłonowskiego staroscica kowelsk: posła woiewodztwa kaliskiego w izbie poselskiey d. 7 list: 1778 miana
 • 505 $a Mowa J. W. Jmci Pana Antoniego Bądzyńskiego stolnika y posła ziemi mielnic: woiew: podlaskiego, dnia 7 listopada roku 1778 w izbie poselskiey w czasie seymu ordynaryinego wolnego miana
 • 505 $a Zdanie J. W. Michała Mokosiey Deniska pisarza grodz: krzemienieckiego posła wołynskiego przy podanym proiekcie do uchylenia praw emphiteutycznych dnia 7 listopada 1778 roku
 • 505 $a Zdanie tegoz na sessyi teyze przy podanym proiekcie do nobilitacyi i indyenatu dla osob żądaiących
 • 505 $a Mowa J. W. Jmsc Pana Krzuckiego posła z woiewodz: wołynskiego na sessyi d. 7 listopada za Szkołą Rycerską Kadetów miana
 • 505 $a Mowa J. W. Jegomosci Pana Tadeusza Puzyny starosty filipowsk: posła z xięstwa zmudzkiego na sessyi seymowey w izbie poselskiey roku 1788 dnia 9 listopada miana
 • 505 $a Mowa J. O. xiązęcia Jmci Janusza Tomasza Swatopełka Czetwertynskiego podkomorzego J.K.Mci kawalera orderu s. Stanisława z woiewództwa bracławskiego na seym walny ord: warszawski posła dnia 9 listopada 1778 r. miana
 • 505 $a Głos J. W. Jegomosci Pana Dłuskiego starosty łukowsk: posła z woiewodztwa lubelskiego na seymie walnym warszawskim roku 1778 dnia 9 listopada miany
 • 505 $a Mowa Jaśnie Wielmożnego Markowskiego chorążego mielnickiego posła podolskiego
 • 505 $a Głos J. W. Jmsc Pana Michała Mokosiy Deniska pisarza grodzkiego krzemienieckiego posła wołynskie: dnia 4 listopada 1778 roku na sessyi seymowey
 • 505 $a Głos Jasnie Wielmoznego Michała Mokosiey Deniska pisarza grodzkiego krzemienieckiego posła wołynskiego dnia 2 listopada roku 1778 na sessyi seymowey miany
 • 505 $a Głos J. W. Jmsc Pana Mikorskiego posła y podkomorzego gostynskiego na sessyi dnia 2 listopada 1778 roku w izbie poselskiey miany
 • 510 $a E. $c IX,471
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol.
 • 561 $d Ks. Dubl. I,287
 • 610 $a Szkoła Rycerska (Warszawa)
 • 610 $a Sejm 1778 Warszawa
 • 650 $a Mowy polskie $y 18 w.
 • 650 $a Mowy parlamentarne $y 18 w.
 • 650 $a Sejm $y 18 w.
 • 700 $a Czetwertyński-Światopełk, Janusz Tomasz $c kasztelan czernichowski $d (1743-1813)
 • 700 $a Karnkowski $c poseł płocki
 • 700 $a Gurowski, Władysław Roch $d (1715-1790)
 • 700 $a Markowski $c chorąży mielnicki
 • 700 $a Dłuski, Sebastian $c starosta łukowski $d (?-1807)
 • 700 $a Puzyna, Tadeusz $c starosta filipowski
 • 700 $a Bądzyński, Antoni $c wojewoda podlaski
 • 700 $a Jabłonowski, Maciej $c poseł kaliski
 • 700 $a Pułaski, Antoni $c targowiczanin $d (1747-1813)
 • 700 $a Potocki $d starosta szczerzecki
 • 700 $a Wiszowaty, Wiktoryn $c miecznik łomżyński
 • 700 $a Bouffał-Doroszkiewicz, Franciszek $c łowczy nadworny lit. $d (?-1805)
 • 700 $a Mikorski $c podkomorzy gostyński
 • 700 $a Dembiński, Ignacy $c poseł krakowski
 • 700 $a Walicki $c poseł rawski
 • 700 $a Suchodolski, Antoni $c poseł wołkowski
 • 700 $a Szydłowski $c szambelan królewski
 • 700 $a Potkański, Aleksander $c starosta radomski
 • 700 $a Denisko, Michał Mokosiej $c pisarz grodzki krzemieniecki
 • 700 $a Cieciszowski, Adam $c łowczy liwski
 • 700 $a Małachowski, Antoni $d (?-1796)
 • 700 $a Krzucki, Ignacy $c poseł wołyński
 • 700 $a Ustrzycki, Kazimierz $c poseł inflancki
 • 700 $a Sapieha, Kazimierz Nestor $d (1757-1798)
 • 700 $a Makowiecki, Jan Kazimierz $c podkomorzy słonimski
 • 700 $a Lipski, Tadeusz $d (1725-1796)
 • 700 $a Rogaliński, Kasper $c wojewoda inflancki $d (?-1788)
 • 700 $a Młodziejowski, Andrzej Mikołaj $d (1717-1780)
 • 700 $a Lubomirski, Stanisław $c marszałek w. kor. $d (ca 1720-1783)
 • 700 $a Ostrowski $c kasztelan czerski
 • 700 $a Potocki, Stanisław Kostka $d (1755-1821)
 • 740 $a Mowa J. W. Jegomosci Pana Makowieckiego podkomorzego y posła słonimskiego w izbie senatorskiej na sessyi seymowey miana
 • 740 $a Relacya J. W. Jegomości Pana Władysława z Gurowa Gurowskiego marszałka nadwornego litewskiego z Delegacyi do Departamentu Woyskowego odprawioney na Sessyi dnia 22. miesiąca października roku 1778 miana
 • 740 $a Mowa J. O. Xiążęcia Jmci Janusza Tomasza Swatopełka Czetwertyńskiego podkomorzego J. K. Mci kawalera orderu s. Stanisława z woiewództwa bracławskiego na seym walny ord: warszawski posła [...] dnia 23 października 1778 roku miana
 • 740 $a Głos J. W. Jmci pana Karnkowskiego posła płockiego na sessyi seymowey dnia 23. października R. 1778 w izbie senatorskiey miany
 • 740 $a Mowa J. W. Jegomosci Pana Stanisława Potockiego posła woiew: lubelsk: na sessyi seymowey dnia 23. października roku 1778 miana
 • 740 $a Głos J. W. Jegomosci Pana Ostrowskiego kasztelana czerskiego dnia 24 października roku 1778 na sessyi seymowey miany
 • 740 $a Zdanie J. O. xiązęcia Jmci Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego na sessyi seymowey dnia 24 października roku 1778 miane przy rozłączeniu izby poselskiey od senatu
 • 740 $a Głos Jasnie W. Jmci xiędza Młodziejowskiego biskupa poznanskiego kanclerza w. koron: na sessyi seymowey dnia 24 października w Izbie Senatorskiey miany
 • 740 $a Mowa J. W. Jmsc Pana Rogalinskiego woiewody inflant: na sessyi seymowey dnia 24. pazdzier: 1778 roku przy usprawiedliwieniu się Rady Nieustaiącey miana
 • 740 $a Mowa J. W. Jmsc Pana Tadeusza z Lipego na Lipsku Lipskiego kasztelana łęczyckiego na sessyi seymowej w senacie d. 24 września 1778 roku miana
 • 740 $a Mowa J. O. xiązęcia Jmci Sapiehy generała artyleryi W. X. Lit. posła z wojew: brzeskiego litewskiego miana na dniu 26 października roku 1778
 • 740 $a Głos J. W. Jmci Pana Kazimierza Ustrzyckiego posła inflantskiego na sessyi seymowey dnia 26 pazdziernika roku 1778 w izbie poselskiey miany
 • 740 $a Głos J. W. Jegomosci Pana Ignacego Krzuckiego posła z woiewodztwa wołynskiego po rozłączeniu izv na sessyi dnia 26 października w izbie poselskiey miany
 • 740 $a Głos J. W. Jmsc Pana Antoniego Małachowskiego pisarza wielkiego koronnego posła ziemi łomżyńskiey na sessyi seymowey d. 26 8bris miany
 • 740 $a Mowa J. O. xiązęcia Jmci Janusza Tomasza Swatopełka Czetwertyńskiego podkomorzego J. K. Mci kawalera orderu s. Stanisława z woiewództwa bracławskiego na seym walny ord: warszawski posła, po rozłączeniu się izby senatorskiey z poselską, w teyże izbie dnia 27 pazdziernika 1778 r. miana
 • 740 $a Głos J. P. Adama Cieciszowskiego łowczego y posła ziemi liwskiey na sessyi seymowey dnia 27 pazdziernika 1778 roku w izbie poselskiey miany
 • 740 $a Głos odpowiadaiący J. W. Jmci Pana Ignacego Krzuckiego posła wołynskiego na sessyi seymowey w izbie poselskiey dnia 27 pazdzier: miany
 • 740 $a Głos Jasnie Wielmoznego Michała Mokosiey Deniska pisarza grodzkiego krzemienieckiego posła wołynskiego dnia 28 pazdziernika roku 1778 na sessyi seymowey miany
 • 740 $a Głos J. W. Jegomosci Pana Ignacego Krzuckiego posła z woiewodztwa wołynskiego na sessyi seymowey w izbie poselskiey dnia 29 października miany
 • 740 $a Mowa J. W. Jegomosci Pana Alexandra Potkansikego [!] starosty radomskiego posła woiew: sandomir: dnia 29 października roku 1778 na seymie walnym warszawskim miana
 • 740 $a Głos J. W. Jegomosci Pana Szydłowskiego szambelana J. K. Mci posła nurskiego na sessyi seymowey dnia 29 października roku 1778 w izbie poselskiey miany
 • 740 $a Mowa J. W. Jmci Pana Antoniego Suchodolskiego sędziego zjemskiego y posła powiatu wołkow: w Jzbie poselskiey dnia 29 października roku 1778 miana
 • 740 $a Głos Jaśnie W. Imć P. Walickiego wojewodzica i posła rawskiego na sessyi seymowey w izbie poselskiey dnia 30 października roku 1778 miany
 • 740 $a Głos J. W. Jmci Pana Ignacego Dembinskiego posła krakowskiego na sessyi seymowey dnia 30 października roku 1778 w izbie poselskiey miany
 • 740 $a Głos J. W. Jmsc Pana Mikorskiego posła y podkomorzego gostynskiego na sessyi dnia 2 listopada 1778 roku w izbie poselskiey miany
 • 740 $a Głos Jasnie Wielmoznego Michała Mokosiey Deniska pisarza grodzkiego krzemienieckiego posła wołynskiego dnia 2 listopada roku 1778 na sessyi seymowey miany
 • 740 $a Głos J. W. Jmsc Pana Michała Mokosiy Deniska pisarza grodzkiego krzemienieckiego posła wołynskie: dnia 4 listopada 1778 roku na sessyi seymowey
 • 740 $a Mowa J. W. Jmsc Pana Franciszka Bouffałła łowczego nadwor: W. X. L. posła z xstwa zmudz: na sessyi seymowey roku 1778 oktobra w izbie poselskiey miana
 • 740 $a Zdanie Jaśnie W. Imć P. Wiktoryna Wiszowatego miecznika ziemi łomżyńskiey, posła rozanskiego, przymawiaiąc się do propozycyi od tronu wyszłych, na wolnym seymie w izbie poselskiey dnia piątego miesiąca listopada roku 1778 oswiadczone
 • 740 $a Głos Jaśnie W. Imć P. Potockiego starosty szczerzeckiego na seymie ordynayinym roku 1778 d. 5 listopada w izbie poselskiey przy rezolucyi projektu względem poselstw zagranicznych miany
 • 740 $a Mowa Jasnie Wielm: Jmsc Pana Antoniego Pułaskiego starosty czereszynsk: pułkownika W. X. Lit. posła y sędziego seymowego wojew: czerniechowskiego na seymie dnia 7 listopada roku 1778 miana
 • 740 $a Mowa J. O. xiązęcia Jmci Macieia Jabłonowskiego staroscica kowelsk: posła woiewodztwa kaliskiego w izbie poselskiey d. 7 list: 1778 miana
 • 740 $a Mowa J. W. Jmci Pana Antoniego Bądzyńskiego stolnika y posła ziemi mielnic: woiew: podlaskiego, dnia 7 listopada roku 1778 w izbie poselskiey w czasie seymu ordynaryinego wolnego miana
 • 740 $a Zdanie J. W. Michała Mokosiey Deniska pisarza grodz: krzemienieckiego posła wołynskiego przy podanym proiekcie do uchylenia praw emphiteutycznych dnia 7 listopada 1778 roku
 • 740 $a Mowa J. W. Jmsc Pana Krzuckiego posła z woiewodz: wołynskiego na sessyi d. 7 listopada za Szkołą Rycerską Kadetów miana
 • 740 $a Mowa J. W. Jegomosci Pana Tadeusza Puzyny starosty filipowsk: posła z xięstwa zmudzkiego na sessyi seymowey w izbie poselskiey roku 1788 dnia 9 listopada miana
 • 740 $a Mowa J. O. xiązęcia Jmci Janusza Tomasza Swatopełka Czetwertynskiego podkomorzego J.K.Mci kawalera orderu s. Stanisława z woiewództwa bracławskiego na seym walny ord: warszawski posła dnia 9 listopada 1778 r. miana
 • 740 $a Głos J. W. Jegomosci Pana Dłuskiego starosty łukowsk: posła z woiewodztwa lubelskiego na seymie walnym warszawskim roku 1778 dnia 9 listopada miany
 • 740 $a Mowa Jaśnie Wielmożnego Markowskiego chorążego mielnickiego posła podolskiego
 • 852 $j 154070 $q Def.
 • 900 $c winiety $m drzew.
 • 999 $d 14.10.16

Indeksy