"Protocolon Terrestre Costense Anni 1647-1654"

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00782
 • Kopie:
  • Mf 648
  • Mf 2071
 • Tytuł: "Protocolon Terrestre Costense Anni 1647-1654"
 • Miejsce i czas powstania: 1647-1654
 • Opis fizyczny: 78 k. 33x20 cm
 • Oprawa: perg., 17 w.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • Rkps to brulion (protokół) księgi ziemskiej kościańskiej z lat 1647-1654, powstały w wyniku działania na terenie powiatu kościańskiego w latach 40-tych i 50-tych XVII w. szlacheckiego sądu ziemskiego i jego kancelarii. Zawiera rejestr spraw rozpatrzonych podczas dziewięciu posiedzeń wyjazdowych (tzw. roczków ziemskich) tegoż sądu, złożonego z sędziego, podsędka i pisarza ziem. poznańskiego i obradującego w obecności innych urzędników sądowych. Sąd ten w omawianym okresie zbierał się w Kościanie tylko raz w roku (wyjątkowo w 1650 r. dwukrotnie), zawsze w tych samych terminach na początku maja i w połowie września: w poniedziałek po 4. Niedzieli Wielkanocnej lub w poniedziałek po święcie Podwyższenia Krzyża Św. Tytuł na okładce wskazuje, że protokół założono w 1647 r. i następnie w kolejnych latach kontynuowano. Zapisy dot. spraw z zakresu sądownictwa niespornego, tj. plenipotencje, oblaty, rekognicje woźnych sądowych i szlachty, kwitowania, ugody, skargi, protestacje, a także przypomnienia o wniesieniu do ksiąg sądowych tekstów przysiąg kandydatów na urzędy np. woźnego sądowego i innych. Przekreślenie większości wpisów (pionową kreską) i adnotacja "Act." na marginesie przy sprawach tzw. "wieczystych" oznacza, że indukowano je do czystopisu ksiąg ziemskich. Pismo większości zapisek jest niestaranne i pospieszne. W zapiskach występują liczne skreślenia, dopiski i noty marg. Wpisy w rkpsie wnoszono zasadniczo w sposób ciągły, choć zdarzają się na kartach wolne miejsca (k. 11v, 44v, 54v, 57, 65-66, 68v, 68a-68av, 76), niekiedy później zakreskowane (k. 34v).
  • Z licznych spraw odnotowanych w protokole na uwagę zasługują oblatowane in extenso następujące dok.: trzy spisane w jęz. pol. przywileje Adama Olbrachta Przyjemskiego (zm. 1644), oboźnego kor. i kasztelana gnieźnieńskiego, dziedzica Rawicza, Osiecznej, Sierakowa i Górki, wystawione dla mieszczan ostatniego z wymienionych miast (obecnie Miejska Górka) z lat 1623, 1626 i 1646 (k. 39v-44) oraz akt ugody zawartej między Wojciechem Mycielskim a kasztelanem kamieńskim Andrzejem Borkiem Gostyńskim (zm. a. 20 XII 1654), występującego także w innych zapiskach (k. 50-51v). Na kk. rkpsu pojawia się również nazwisko Samuela ze Skrzypny Twardowskiego (przed 1600-1661), czołowego poety-epika epoki baroku w Polsce (zapis kwitowania pod r. 1649, k. 13). Także zapisy dot. relacji woźnych sąd. o dostarczeniu pozwanym pozwów pisemnych zawierają przytoczone w całości teksty tychże pozwów.
  • "Actum in Terminis Ter[rest]ribus Particularibus Costen[sibus] Feria Secunda Post Festum Exaltationis Sanctae Crucis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadrag[esi]mo Septimo. Coram G[e]n[er]osis Hieronimo de Pigłowice Maniecki Judice Ioanne de Radomicko Daleszynski Subiudice et Stanislao Proski Notario Terr[estr]ibus Posnanien[sibus] praesentibus G[e]n[er]osis ac Nobilibus: Joanne Kowalski Judice Surrogato et Vice Cap[i]t[an]eo Wschouen[si] Helia Slichtink Burgrabio Ter[rest]ri d[istri]ctus Costen[sis] Eustachio Mierzewski Joanne Bartochowski Stephano Korzeniewski Notario Castren[si] Costen[si] Joanne Tanski Notario C[astrensi] Gneznen[si] [!] Sebastiano Grzembski Petro Krzycki Burgrabio Ter[rest]ri Wschouen[si] Martino Gowarzewski Matthia Noskowski Hyacintho Mieszkowski Joanne Kaminski Paulo Pecherzewski Jacobo Zakrzewski et alÿs quam plurimis" [1. sesja, 29 wpisów; Kościan, 16 IX 1647] k. 1-5v
  • "Actum in Terminis Ter[rest]ribus Particularibus Costen[sibus] Feria secunda post D[omi]nicam Cantate proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Octauo Costenae celebratis Coram G[e]n[er]osis Hieronimo de Pigłowice Maniecki Judice Ioanne a Radomicko Daleszyński Subiudice Stanislao de Kosiczino Watta Proski Notario T[er]r[est]ribus Posnan[iensibus] Praesen[tibus] G[enerosis] et No[bili]bus Andrea à Radomicko Daleszynski No[ta]rio T[er]r[est]ri Wschou[ensi] Stephano Słupski Martino Sławoszewski Sta[nisla]o Karsznicki Matthia Noskowski Joanne Tanski No[ta]rio Gnesn[ensi] Georgio Ruthowski Joanne Bartochowski et alijs" [2. sesja, 30 wpisów; Kościan, 11 V 1648] k. 5v-11
  • "Actum in Terminis Ter[rest]ribus Particular[ibus] Costen[sibus] Feria Secunda Post Dominicam Cantate proxima Anno D[omi]ni 1649 Costenae celebratis. Coram G[e]n[er]osis Hieronymo de Pigłowice Maniecki Judice Joanne de Radomicko Daleszÿnski Subiudice Stanislao Watta de Kosiczyn Proski Notario Ter[rest]ribus Posn[aniensibus] Praesentib[us] G[e]n[er]osis et No[bili]bus Andrea de Radomicko Daleszynski Notario Ter[rest]ri Wschouen[si] Joanne Szołdrski Pincerna Ter[rest]ri Posnan[iensi] [! zam. Calissiensi] Joanne de Pomykowo Miaskowski Christophero Mielzyński Cap[i]t[an]eo Kcynen[si] Suentoslao Boianowski Joanne Boianowski Joanne Dachowski Andrea et Luca Cieleckich Bronislao Głogowski Adamo Błociszewski Joanne Bartochowski Stanislao Smigielski" [3. sesja, 39 wpisów; Kościan, 3 V 1649] k. 11v-20v
  • "Actum in Terminis Ter[rest]ribus Costen[sibus] Feria S[e]c[un]da Post D[omi]nicam Cantate prox[im]a Anno D[omi]ni 1650 Costenae celebratis. Coram G[e]n[er]osis Hieronymo de Pigłowice Maniecki Judice Joan[ne] de Radomicko Daleszynski Subiudice Stanislao de Kosiczyno Proski Notario Ter[rest]ribus Posnan[iensibus] Praesen[tibus] No[bili]bus Andrea de Radomicko Daleszynski Notario Ter[rest]ri Wschouen[si] Stanislao de Bnin Smigielski Eustachio de Popowo Mierzewski Joanne de Kopaszewo Boianowski Georgio Rutkowski Martino de Szołdry Szołdrski Alberto Karszecki Alberto Moraczewski Joanne Miedzianowski Joann[e] Bartochowski Sebastiano Grzembski et alys qua[m] plurimis" [4. sesja, 37 wpisów; Kościan, 16 V 1650] k. 21-26v
  • "Actum in Terminis Ter[rest]ribus Particular[ibus] Costen[sibus] Feria secunda post festum Exaltation[is] Sanctae Crucis prox[im]a Anno D[omi]ni 1650 Costenae [wyraz popr.] celebratis. Coram G[e]n[er]osis Judicibus suprascr[ipt]is Praesen[tibus] G[e]n[er]osis Andrea de Radomicko Daleszinski Subiudice Ter[rest]ri Wschouen[si] Joanne de Kopaszewo Boianowski Wladislao Strykowski Georgio Rutkowski Martino Szołdrski Elia slichtink Burg[rabio] T[errestri] Costen[si] Jacobo P(.)tyszewski et alys" [5. sesja, 34 wpisy; Kościan, 19 IX 1650; nagłówek kilkakrotnie popr.] k. 27-31
  • "Actum in Terminis Ter[rest]ribus Particular[ibus] Costen[sibus] feria secunda Post festum Exaltationis S[anctae] Crucis prox[im]a Anno D[omi]ni 1651 Costenae celebratis. Coram G[enerosis] D[omi]nis Judicib[us] Suprano[m]i[n]atis Praesen[tibus] G[e]n[er]osis No[bili]bus Andrea Cielecki Adamo Miekiski Alb[ert]o Myciel[ski] Alexandro Pawłowski Joanne Miedzianowski et aliis" [6. sesja, 42 wpisy; Kościan, 18 IX 1651] k. 31v-44v
  • "Actum in Terminis Ter[rest]ribus Particular[ibus] Costen[sibus] feria secunda Post D[omi]nicam Cantate proxima Anno D[omi]ni Mill[esi]mo Sexcent[esi]mo Quinquag[esi]mo Secundo Costenae celebratis" [7. sesja, 48 wpisów; Kościan, 29 IV 1652] k. 44v-57
  • "Actum in Ter[mi]nis Terre[stri]b[us] Parti[cu]l[ar]ibus Costen[sibus] feria secunda post D[omi]nicam Cantate proxima Anno D[omi]ni 1653. Costenae celebrat[is]" [8. sesja, 25 wpisów; Kościan, 12 V 1653] k. 57v-62v
  • "Actum in Terminis Terr[estr]ib[us] Particular[ibus] Costen[sibus] Feria secunda Post D[ominicam] Cantate proxima Anno D[omi]ni 1654 Costenae celebrat[is] Coram G[eneroso] D[omino] Hierony[m]o de Pigłowice Maniecki Judice Jo[han]ne de Radomicko Daleszjnski Subiudice et Sta[nisla]o Proski No[ta]rio Ter[rest]ribus Posn[aniensibus]" [9. sesja, 65 wpisów; Kościan, 4 V 1654] k. 62v-76
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bartochowski Jan (poł. 17. w.)
  • Błociszewski Adam (poł. 17. w.)
  • Bojanowski Jan z Kopaszewa (poł. 17. w.)
  • Bojanowski Świętosław (poł. 17. w.)
  • Bronikowscy 17 w.
  • Cieleccy 17 w.
  • Cielecki Andrzej (poł. 17. w.)
  • Cielecki Łukasz (poł. 17. w.)
  • Cikowscy 17 w.
  • Dachowski Jan (poł. 17. w.)
  • Daleszyńscy 17 w.
  • Daleszyński Andrzej z Radomicka podsędek wschowski pis. ziem. wschowski (zm. a. 18 X 1658)
  • Daleszyński Jan z Radomicka pis., podsędek i sędzia poznański (zm. 1672)
  • Głogowski Bronisław (poł. 17. w.)
  • Gostyński Andrzej Borek klan kamieński (zm. 1654)
  • Gowarzewski Marcin (poł. 17. w.)
  • Grzembski Sebastian (poł. 17. w.)
  • Jaraczewscy 17 w.
  • Kamienieński Bazyli przeor dominikanów w Kościanie 1652
  • Kamiński Jan (poł. 17. w.)
  • Karśnicki Stanisław (poł. 17. w.)
  • Karszecki Wojciech (poł. 17. w.)
  • Korzeniewski Stefan pis. poznański pis. grodz. kościański (zm. a. 10 VI 1663)
  • Kowalski Jan podstarości wschowski sędzia surogator poznański (poł. 17. w.)
  • Krzycki Piotr burgr. ziem. wschowski (poł. 17. w.)
  • Maniecki Hieronim z Pigłowic pis., podsędek i sędzia poznański (zm. a. 24 IX 1657)
  • Miaskowscy 17 w.
  • Miaskowski Jan z Pomykowa (poł. 17. w.)
  • Michałowicz Paweł burmistrz Kościana (1654)
  • Miedzianowski Jan (poł. 17. w.)
  • Miękiski (Miękicki?) Adam (poł. 17. w.)
  • Mielżyńscy 17 w.
  • Mielżyński Krzysztof star. kcyński miecz, poznański (zm. 1658)
  • Mierzewski Eustachy z Popowa (poł. 17. w.)
  • Mieszkowski Jacek (poł. 17. w.)
  • Moraczewski Wojciech (poł. 17. w.)
  • Mycielski Wojciech (poł. 17. w.)
  • Noskowski Maciej (poł. 17. w.)
  • Ossowscy 17 w.
  • Pawłowscy 17 w.
  • Pawłowski Aleksander (poł. 17. w.)
  • Pęcherzewski Paweł (poł. 17. w.)
  • Proski Stanisław Watta z Kosiczyna pis. poznański (zm. a. 30 X 1658)
  • Przyjemski Adam Olbracht kaszt. gnieźnieński oboźny kor. (zm. 1644)
  • Radzewscy 17 w.
  • Rutkowski Jerzy (poł. 17. w.)
  • Schlichting Eliasz burgr. ziem. kościański (poł. 17. w.)
  • Skorczewski Paweł pleban w Czempiniu (1654)
  • Sławoszewski Marcin (poł. 17. w.)
  • Słupski Stefan (poł. 17. w.)
  • Śmigielscy 17 w.
  • Śmigielski Stanisław z Bnina (poł. 17. w.)
  • Strykowski Władysław (poł. 17. w.)
  • Szołdrscy 17 w.
  • Szołdrski Jan cześnik kaliski (zm. a. 28 I 1662)
  • Szołdrski Marcin (poł. 17. w.)
  • Tański Jan instygator kor. zm. 1673
  • Twardowski ze Skrzypny Samuel poeta barokowy (przed 1600-1661)
  • Wieczorkowski Bartłomiej dziekan krobski pleban w Rydzynie (1651)
  • Woźniccy 17 w.
  • Zakrzewski Jakub (poł. 17. w.)
  • Zawadzcy h. Korzbok 17 w.
  • Żytowieccy 17 w.
  • Czempiń 17 w.
  • Górka (ob. Miejska Górka k. Rawicza) 17 w.
  • Kościan 17 w.
  • Poniec 17 w.
  • Przemęt cystersi 17 w.
  • Wielkopolska 17 w. sądy ziemskie
  • sądy ziemskie 17 w. Wielkopolska
  • plenipotencje 17 w. Wielkopolska
  • rekognicje 17 w. Wielkopolska
  • ugody 17 w. Wielkopolska
 • Uwagi:
  • k. 65v, 68a-68a, 76v-78v czyste
  • pismo różnych rąk (przeważnie niestaranne)
  • kk. 23-24 i składka 53-60v prawie luźne
  • rkps zniszczony i zabrudzony, zagięte i postrzępione brzegi kart, perg. przednia okładka zawinięta przy krawędzi
  • Na kk. rkpsu występują znaki wodne. W pierwszej części manuskryptu przeważa filigran papierni w Dobiegniewie nad jez. Wielgim i Strugą Mierzęcką w Prusach (dzis. Pomorze Zach.), przedstawiający herb miasta - szlachecki herb Poraj (róża, w f. czteropłatkowa i czterolistna zamiast pięciu płatków i listków) wpisany w podwójny otok tworzący szeroką bordiurę, w której widnieje niem. nazwa miasta - "WOLDENBERG" k. 2, 4, 8, 11-12, 14-15, 19-20, 25, 27, 29, 32, 35, 38-40, 43, 46-47, 49-50, 61, 63. W części drugiej pojawiają się (m.in. na kk. dodanych): 1. orzeł dwugłowy z dwiema koronami, na okrągłej piersi litera "N" (f. odwrócony, występuje na pap. nieco mniejszego formatu wszytym do rkpsu) k. 34 - 2. herb wł. lub miejski (dwa te same herby w skos) na prostej tarczy 4-polowej zwieńczonej koroną (f. odwrócony) k. 51 - 3. herb miejski (Torunia?) z książęcą mitrą? k. 56 - 4. herb Nałęcz na silnie stylizowanej tarczy (f. odwrócony) k. 53 - 5. herb jak wyżej, pod którym krzyżyk grecki, wpisane w podwójny okręg tworzący niezbyt szeroki otok, w którym sygla "MSDNO"? k. 64, 66-67, 70, 73; wariant bez krzyżyka z napisem w otoku prwdp. "WILENIAS" k. 76; wariant 2. o nieco mniejszych rozmiarach i bez krzyżyka k. 75-76 - 7. może uproszczona wersja poprzedniego: mała tarcza z herbem w podwójnym okręgu tworzącym szeroką bordiurę, w której napis "MISNIE", w centrum prwdp. sygla "MR" w enklawie (papiernia miśnieńska?) k. 68 - 7. nierozpoznany herb (Sulima?) na tarczy z koroną (f. odwrócony) k. 58.
 • Katalogi: Archiwum Państwowe Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego oraz jego archiwa terenowe. Przewodnik po zasobie archiwalnym, oprac. zb. pod kier. Czesława Skopowskiego, Warszawa 1969 , s. 158

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Protocolon
 • 245 $a "Protocolon Terrestre Costense Anni 1647-1654"
 • 246 $a Księga sądowa ziemska, Kościan
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1647-1654
 • 300 $a 78 k. $c 33x20 cm
 • 340 $d rkps $e perg., 17 w.
 • 500 $a k. 65v, 68a-68a, 76v-78v czyste
 • 500 $a pismo różnych rąk (przeważnie niestaranne)
 • 500 $a kk. 23-24 i składka 53-60v prawie luźne
 • 500 $a rkps zniszczony i zabrudzony, zagięte i postrzępione brzegi kart, perg. przednia okładka zawinięta przy krawędzi
 • 500 $a Na kk. rkpsu występują znaki wodne. W pierwszej części manuskryptu przeważa filigran papierni w Dobiegniewie nad jez. Wielgim i Strugą Mierzęcką w Prusach (dzis. Pomorze Zach.), przedstawiający herb miasta - szlachecki herb Poraj (róża, w f. czteropłatkowa i czterolistna zamiast pięciu płatków i listków) wpisany w podwójny otok tworzący szeroką bordiurę, w której widnieje niem. nazwa miasta - "WOLDENBERG" k. 2, 4, 8, 11-12, 14-15, 19-20, 25, 27, 29, 32, 35, 38-40, 43, 46-47, 49-50, 61, 63. W części drugiej pojawiają się (m.in. na kk. dodanych): 1. orzeł dwugłowy z dwiema koronami, na okrągłej piersi litera "N" (f. odwrócony, występuje na pap. nieco mniejszego formatu wszytym do rkpsu) k. 34 - 2. herb wł. lub miejski (dwa te same herby w skos) na prostej tarczy 4-polowej zwieńczonej koroną (f. odwrócony) k. 51 - 3. herb miejski (Torunia?) z książęcą mitrą? k. 56 - 4. herb Nałęcz na silnie stylizowanej tarczy (f. odwrócony) k. 53 - 5. herb jak wyżej, pod którym krzyżyk grecki, wpisane w podwójny okręg tworzący niezbyt szeroki otok, w którym sygla "MSDNO"? k. 64, 66-67, 70, 73; wariant bez krzyżyka z napisem w otoku prwdp. "WILENIAS" k. 76; wariant 2. o nieco mniejszych rozmiarach i bez krzyżyka k. 75-76 - 7. może uproszczona wersja poprzedniego: mała tarcza z herbem w podwójnym okręgu tworzącym szeroką bordiurę, w której napis "MISNIE", w centrum prwdp. sygla "MR" w enklawie (papiernia miśnieńska?) k. 68 - 7. nierozpoznany herb (Sulima?) na tarczy z koroną (f. odwrócony) k. 58.
 • 510 $a Archiwum Państwowe Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego oraz jego archiwa terenowe. Przewodnik po zasobie archiwalnym, oprac. zb. pod kier. Czesława Skopowskiego, Warszawa 1969 $c , s. 158
 • 520 $a Rkps to brulion (protokół) księgi ziemskiej kościańskiej z lat 1647-1654, powstały w wyniku działania na terenie powiatu kościańskiego w latach 40-tych i 50-tych XVII w. szlacheckiego sądu ziemskiego i jego kancelarii. Zawiera rejestr spraw rozpatrzonych podczas dziewięciu posiedzeń wyjazdowych (tzw. roczków ziemskich) tegoż sądu, złożonego z sędziego, podsędka i pisarza ziem. poznańskiego i obradującego w obecności innych urzędników sądowych. Sąd ten w omawianym okresie zbierał się w Kościanie tylko raz w roku (wyjątkowo w 1650 r. dwukrotnie), zawsze w tych samych terminach na początku maja i w połowie września: w poniedziałek po 4. Niedzieli Wielkanocnej lub w poniedziałek po święcie Podwyższenia Krzyża Św. Tytuł na okładce wskazuje, że protokół założono w 1647 r. i następnie w kolejnych latach kontynuowano. Zapisy dot. spraw z zakresu sądownictwa niespornego, tj. plenipotencje, oblaty, rekognicje woźnych sądowych i szlachty, kwitowania, ugody, skargi, protestacje, a także przypomnienia o wniesieniu do ksiąg sądowych tekstów przysiąg kandydatów na urzędy np. woźnego sądowego i innych. Przekreślenie większości wpisów (pionową kreską) i adnotacja "Act." na marginesie przy sprawach tzw. "wieczystych" oznacza, że indukowano je do czystopisu ksiąg ziemskich. Pismo większości zapisek jest niestaranne i pospieszne. W zapiskach występują liczne skreślenia, dopiski i noty marg. Wpisy w rkpsie wnoszono zasadniczo w sposób ciągły, choć zdarzają się na kartach wolne miejsca (k. 11v, 44v, 54v, 57, 65-66, 68v, 68a-68av, 76), niekiedy później zakreskowane (k. 34v).
 • 520 $a Z licznych spraw odnotowanych w protokole na uwagę zasługują oblatowane in extenso następujące dok.: trzy spisane w jęz. pol. przywileje Adama Olbrachta Przyjemskiego (zm. 1644), oboźnego kor. i kasztelana gnieźnieńskiego, dziedzica Rawicza, Osiecznej, Sierakowa i Górki, wystawione dla mieszczan ostatniego z wymienionych miast (obecnie Miejska Górka) z lat 1623, 1626 i 1646 (k. 39v-44) oraz akt ugody zawartej między Wojciechem Mycielskim a kasztelanem kamieńskim Andrzejem Borkiem Gostyńskim (zm. a. 20 XII 1654), występującego także w innych zapiskach (k. 50-51v). Na kk. rkpsu pojawia się również nazwisko Samuela ze Skrzypny Twardowskiego (przed 1600-1661), czołowego poety-epika epoki baroku w Polsce (zapis kwitowania pod r. 1649, k. 13). Także zapisy dot. relacji woźnych sąd. o dostarczeniu pozwanym pozwów pisemnych zawierają przytoczone w całości teksty tychże pozwów.
 • 520 $a "Actum in Terminis Ter[rest]ribus Particularibus Costen[sibus] Feria Secunda Post Festum Exaltationis Sanctae Crucis proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadrag[esi]mo Septimo. Coram G[e]n[er]osis Hieronimo de Pigłowice Maniecki Judice Ioanne de Radomicko Daleszynski Subiudice et Stanislao Proski Notario Terr[estr]ibus Posnanien[sibus] praesentibus G[e]n[er]osis ac Nobilibus: Joanne Kowalski Judice Surrogato et Vice Cap[i]t[an]eo Wschouen[si] Helia Slichtink Burgrabio Ter[rest]ri d[istri]ctus Costen[sis] Eustachio Mierzewski Joanne Bartochowski Stephano Korzeniewski Notario Castren[si] Costen[si] Joanne Tanski Notario C[astrensi] Gneznen[si] [!] Sebastiano Grzembski Petro Krzycki Burgrabio Ter[rest]ri Wschouen[si] Martino Gowarzewski Matthia Noskowski Hyacintho Mieszkowski Joanne Kaminski Paulo Pecherzewski Jacobo Zakrzewski et alÿs quam plurimis" [1. sesja, 29 wpisów; Kościan, 16 IX 1647] k. 1-5v
 • 520 $a "Actum in Terminis Ter[rest]ribus Particularibus Costen[sibus] Feria secunda post D[omi]nicam Cantate proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Octauo Costenae celebratis Coram G[e]n[er]osis Hieronimo de Pigłowice Maniecki Judice Ioanne a Radomicko Daleszyński Subiudice Stanislao de Kosiczino Watta Proski Notario T[er]r[est]ribus Posnan[iensibus] Praesen[tibus] G[enerosis] et No[bili]bus Andrea à Radomicko Daleszynski No[ta]rio T[er]r[est]ri Wschou[ensi] Stephano Słupski Martino Sławoszewski Sta[nisla]o Karsznicki Matthia Noskowski Joanne Tanski No[ta]rio Gnesn[ensi] Georgio Ruthowski Joanne Bartochowski et alijs" [2. sesja, 30 wpisów; Kościan, 11 V 1648] k. 5v-11
 • 520 $a "Actum in Terminis Ter[rest]ribus Particular[ibus] Costen[sibus] Feria Secunda Post Dominicam Cantate proxima Anno D[omi]ni 1649 Costenae celebratis. Coram G[e]n[er]osis Hieronymo de Pigłowice Maniecki Judice Joanne de Radomicko Daleszÿnski Subiudice Stanislao Watta de Kosiczyn Proski Notario Ter[rest]ribus Posn[aniensibus] Praesentib[us] G[e]n[er]osis et No[bili]bus Andrea de Radomicko Daleszynski Notario Ter[rest]ri Wschouen[si] Joanne Szołdrski Pincerna Ter[rest]ri Posnan[iensi] [! zam. Calissiensi] Joanne de Pomykowo Miaskowski Christophero Mielzyński Cap[i]t[an]eo Kcynen[si] Suentoslao Boianowski Joanne Boianowski Joanne Dachowski Andrea et Luca Cieleckich Bronislao Głogowski Adamo Błociszewski Joanne Bartochowski Stanislao Smigielski" [3. sesja, 39 wpisów; Kościan, 3 V 1649] k. 11v-20v
 • 520 $a "Actum in Terminis Ter[rest]ribus Costen[sibus] Feria S[e]c[un]da Post D[omi]nicam Cantate prox[im]a Anno D[omi]ni 1650 Costenae celebratis. Coram G[e]n[er]osis Hieronymo de Pigłowice Maniecki Judice Joan[ne] de Radomicko Daleszynski Subiudice Stanislao de Kosiczyno Proski Notario Ter[rest]ribus Posnan[iensibus] Praesen[tibus] No[bili]bus Andrea de Radomicko Daleszynski Notario Ter[rest]ri Wschouen[si] Stanislao de Bnin Smigielski Eustachio de Popowo Mierzewski Joanne de Kopaszewo Boianowski Georgio Rutkowski Martino de Szołdry Szołdrski Alberto Karszecki Alberto Moraczewski Joanne Miedzianowski Joann[e] Bartochowski Sebastiano Grzembski et alys qua[m] plurimis" [4. sesja, 37 wpisów; Kościan, 16 V 1650] k. 21-26v
 • 520 $a "Actum in Terminis Ter[rest]ribus Particular[ibus] Costen[sibus] Feria secunda post festum Exaltation[is] Sanctae Crucis prox[im]a Anno D[omi]ni 1650 Costenae [wyraz popr.] celebratis. Coram G[e]n[er]osis Judicibus suprascr[ipt]is Praesen[tibus] G[e]n[er]osis Andrea de Radomicko Daleszinski Subiudice Ter[rest]ri Wschouen[si] Joanne de Kopaszewo Boianowski Wladislao Strykowski Georgio Rutkowski Martino Szołdrski Elia slichtink Burg[rabio] T[errestri] Costen[si] Jacobo P(.)tyszewski et alys" [5. sesja, 34 wpisy; Kościan, 19 IX 1650; nagłówek kilkakrotnie popr.] k. 27-31
 • 520 $a "Actum in Terminis Ter[rest]ribus Particular[ibus] Costen[sibus] feria secunda Post festum Exaltationis S[anctae] Crucis prox[im]a Anno D[omi]ni 1651 Costenae celebratis. Coram G[enerosis] D[omi]nis Judicib[us] Suprano[m]i[n]atis Praesen[tibus] G[e]n[er]osis No[bili]bus Andrea Cielecki Adamo Miekiski Alb[ert]o Myciel[ski] Alexandro Pawłowski Joanne Miedzianowski et aliis" [6. sesja, 42 wpisy; Kościan, 18 IX 1651] k. 31v-44v
 • 520 $a "Actum in Terminis Ter[rest]ribus Particular[ibus] Costen[sibus] feria secunda Post D[omi]nicam Cantate proxima Anno D[omi]ni Mill[esi]mo Sexcent[esi]mo Quinquag[esi]mo Secundo Costenae celebratis" [7. sesja, 48 wpisów; Kościan, 29 IV 1652] k. 44v-57
 • 520 $a "Actum in Ter[mi]nis Terre[stri]b[us] Parti[cu]l[ar]ibus Costen[sibus] feria secunda post D[omi]nicam Cantate proxima Anno D[omi]ni 1653. Costenae celebrat[is]" [8. sesja, 25 wpisów; Kościan, 12 V 1653] k. 57v-62v
 • 520 $a "Actum in Terminis Terr[estr]ib[us] Particular[ibus] Costen[sibus] Feria secunda Post D[ominicam] Cantate proxima Anno D[omi]ni 1654 Costenae celebrat[is] Coram G[eneroso] D[omino] Hierony[m]o de Pigłowice Maniecki Judice Jo[han]ne de Radomicko Daleszjnski Subiudice et Sta[nisla]o Proski No[ta]rio Ter[rest]ribus Posn[aniensibus]" [9. sesja, 65 wpisów; Kościan, 4 V 1654] k. 62v-76
 • 530 $b BN $d Mf 648
 • 530 $d Mf 2071
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Łac., pol.
 • 561 $a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego $d BK V, 27 $w Działyński Tytus
 • 600 $a Bartochowski Jan $d (poł. 17. w.)
 • 600 $a Błociszewski Adam $d (poł. 17. w.)
 • 600 $a Bojanowski Jan z Kopaszewa $d (poł. 17. w.)
 • 600 $a Bojanowski Świętosław $d (poł. 17. w.)
 • 600 $a Bronikowscy $d 17 w.
 • 600 $a Cieleccy $d 17 w.
 • 600 $a Cielecki Andrzej $d (poł. 17. w.)
 • 600 $a Cielecki Łukasz $d (poł. 17. w.)
 • 600 $a Cikowscy $d 17 w.
 • 600 $a Dachowski Jan $d (poł. 17. w.)
 • 600 $a Daleszyńscy $d 17 w.
 • 600 $a Daleszyński Andrzej z Radomicka $c podsędek wschowski $c pis. ziem. wschowski $d (zm. a. 18 X 1658)
 • 600 $a Daleszyński Jan z Radomicka $c pis., podsędek i sędzia poznański $d (zm. 1672)
 • 600 $a Głogowski Bronisław $d (poł. 17. w.)
 • 600 $a Gostyński Andrzej Borek $c klan kamieński $d (zm. 1654)
 • 600 $a Gowarzewski Marcin $d (poł. 17. w.)
 • 600 $a Grzembski Sebastian $d (poł. 17. w.)
 • 600 $a Jaraczewscy $d 17 w.
 • 600 $a Kamienieński Bazyli $c przeor dominikanów w Kościanie $d 1652
 • 600 $a Kamiński Jan $d (poł. 17. w.)
 • 600 $a Karśnicki Stanisław $d (poł. 17. w.)
 • 600 $a Karszecki Wojciech $d (poł. 17. w.)
 • 600 $a Korzeniewski Stefan $c pis. poznański $c pis. grodz. kościański $d (zm. a. 10 VI 1663)
 • 600 $a Kowalski Jan $c podstarości wschowski $c sędzia surogator poznański $d (poł. 17. w.)
 • 600 $a Krzycki Piotr $c burgr. ziem. wschowski $d (poł. 17. w.)
 • 600 $a Maniecki Hieronim z Pigłowic $c pis., podsędek i sędzia poznański $d (zm. a. 24 IX 1657)
 • 600 $a Miaskowscy $d 17 w.
 • 600 $a Miaskowski Jan z Pomykowa $d (poł. 17. w.)
 • 600 $a Michałowicz Paweł $c burmistrz Kościana $d (1654)
 • 600 $a Miedzianowski Jan $d (poł. 17. w.)
 • 600 $a Miękiski (Miękicki?) Adam $d (poł. 17. w.)
 • 600 $a Mielżyńscy $d 17 w.
 • 600 $a Mielżyński Krzysztof $c star. kcyński $c miecz, poznański $d (zm. 1658)
 • 600 $a Mierzewski Eustachy z Popowa $d (poł. 17. w.)
 • 600 $a Mieszkowski Jacek $d (poł. 17. w.)
 • 600 $a Moraczewski Wojciech $d (poł. 17. w.)
 • 600 $a Mycielski Wojciech $d (poł. 17. w.)
 • 600 $a Noskowski Maciej $d (poł. 17. w.)
 • 600 $a Ossowscy $d 17 w.
 • 600 $a Pawłowscy $d 17 w.
 • 600 $a Pawłowski Aleksander $d (poł. 17. w.)
 • 600 $a Pęcherzewski Paweł $d (poł. 17. w.)
 • 600 $a Proski Stanisław Watta z Kosiczyna $c pis. poznański $d (zm. a. 30 X 1658)
 • 600 $a Przyjemski Adam Olbracht $c kaszt. gnieźnieński $c oboźny kor. $d (zm. 1644)
 • 600 $a Radzewscy $d 17 w.
 • 600 $a Rutkowski Jerzy $d (poł. 17. w.)
 • 600 $a Schlichting Eliasz $c burgr. ziem. kościański $d (poł. 17. w.)
 • 600 $a Skorczewski Paweł $c pleban w Czempiniu $d (1654)
 • 600 $a Sławoszewski Marcin $d (poł. 17. w.)
 • 600 $a Słupski Stefan $d (poł. 17. w.)
 • 600 $a Śmigielscy $d 17 w.
 • 600 $a Śmigielski Stanisław z Bnina $d (poł. 17. w.)
 • 600 $a Strykowski Władysław $d (poł. 17. w.)
 • 600 $a Szołdrscy $d 17 w.
 • 600 $a Szołdrski Jan $c cześnik kaliski $d (zm. a. 28 I 1662)
 • 600 $a Szołdrski Marcin $d (poł. 17. w.)
 • 600 $a Tański Jan $c instygator kor. $d zm. 1673
 • 600 $a Twardowski ze Skrzypny Samuel $c poeta barokowy $d (przed 1600-1661)
 • 600 $a Wieczorkowski Bartłomiej $c dziekan krobski $c pleban w Rydzynie $d (1651)
 • 600 $a Woźniccy $d 17 w.
 • 600 $a Zakrzewski Jakub $d (poł. 17. w.)
 • 600 $a Zawadzcy h. Korzbok $d 17 w.
 • 600 $a Żytowieccy $d 17 w.
 • 651 $a Czempiń 17 w.
 • 651 $a Górka (ob. Miejska Górka k. Rawicza) 17 w.
 • 651 $a Kościan 17 w.
 • 651 $a Poniec 17 w.
 • 651 $a Przemęt cystersi $x 17 w.
 • 651 $a Wielkopolska $x 17 w. $y sądy ziemskie
 • 653 $a sądy ziemskie 17 w. Wielkopolska
 • 653 $a plenipotencje 17 w. Wielkopolska
 • 653 $a rekognicje 17 w. Wielkopolska
 • 653 $a ugody 17 w. Wielkopolska
 • 852 $j BK 00782
 • 999 $a WK, KK

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00782