"Series zebrany[ch] [...] Anno Dni 1765 [...] przez [...] Antoniego Borzysławskiego chorążego halickiego [...] spisane [...]".

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00835
 • Kopie: Mf 1911
 • Autor: Borzysławski, Antoni chorąży halicki konfederat barski 18 w.
 • Tytuł: "Series zebrany[ch] [...] Anno Dni 1765 [...] przez [...] Antoniego Borzysławskiego chorążego halickiego [...] spisane [...]".
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 77 k. 34x21 cm
 • Oprawa: półskórek, 1896 BK
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • "Proiekt ad correcturam jurium" k. 2-8v
  • "Rozdzielnych obrad seymiku średzkiego [...] po szczęśliwey koronacyi kombinacya" 1764 paszkwil? k. 8v-10
  • "Pieśń mazurska o Narodzeniu Pańskim" kpina z Mazowszan z Rawy Mazowieckiej k. 11
  • "Uniwersał post ascensum [... Tadeusza] Dziedoszyckiego podkomorzego halickiego na Cześnikowstwo koronne wydany na elekcyą podkomorzego [...] Działo się w Wilanowie die 24 lipca 1765. August Xże Czartoryski" k. 11v
  • "Uniwersał na seymik electionis sędziego ziemskiego halickiego [...] działo się w Wilanowie dnia 24 lipca 1765 August Xiążę Czartoryski" k. 12
  • "Podobne uniwersały na seymiki electionis; toiest na podsędkowski pro die 6ta Septembris na pisarski ziemski pro die 7ma ejusdem od tegoż [... Augusta Czartoryskiego] Xcia woiewody y posła ziem ruskich wydane in anno 1765to" k. 12v-13v
  • "Mowa wielmożnego [...] pana Antoniego z Miłkowic Borzysławskiego chorążego halickiego miana na seymiku podkomorskim dnia 11 września 1765 w Haliczu" k. 13v-14v
  • "Mowa [...] Antoniego z Miłkowic Borzysławskiego podkomorzego halickiego przy złożeniu funkcyi podstarostwa trembowelskiego dnia 14 września 1765 w Trembowli w obecności obywatelow powiatu tegoż miana" k. 14v-15v
  • "Powinszowanie imienin [...] Ignacemu Boczkowskiemu, mecenasowi Trybunału Koronnego lubelskiego, od [...] palestry lubelskiey oświadczone" k. 15v
  • "Kopia listu [...] xiędza [Adama Stanisława] Krasińskiego biskupa kamienieckiego do Xięcia [...] prymasa [Władysława Łubieńskiego ...] pisanego" [1765] k. 16-16v
  • "Komisja Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego [...] działo się w Warszawie dnia 9 miesiąca stycznia Roku Pańskiego 1766" uniwersał. Podpisani: Ignacy Twardowski, Andrzej Moszczeński, Bazyli Walicki, Roch z Głogowa Kossowski, Stanisław Lubomirski, August Sułkowski, Antoni z Głogowy Kossowski k. 16v-18
  • "Uniwersał Kommisyi Koronney o wypłaceniu kwart z starostw y krolewszczyzn innych [...] datt w Warszawie na sessyi dnia siódmego lutego Roku Pańskiego 1766" podpisani: Ignacy Twardowski, Andrzej Moszczeński, Bazyli Walicki, Stanisław Lubomirski, August Sułkowski, Kajetan Hryniewiecki, Mikołaj Taczanowski, Chądzyński, Czosnowski k. 18-19v
  • "Opisanie solennego święta Bachusowego nad brzegami Dniestru, w stolicy ziemskich bogów obchodzonego [...] 1766" k. 19v-20
  • "Kopia listu [...] pana [Tadeusza Antoniego] Dzieduszyckiego czesnika koronn[ego] do [...] generała artylleryi Lud[wika?] Błockiego die 29 Julij 1766 Ao z Żukowa pisanego" k. 20v
  • Stanisław August, "Uniwersał na seymik przedseymowy poselski [...] dan w Warszawie dnia szesnastego miesiąca czerwca Roku Pańskiego [1766]" k. 21-22
  • "Instrukcya JK Mci [Stanisława Augusta ...] na seymik przedseymowy poselski dnia XXV miesiąca sierpnia Roku Pańskiego MDCCLXVI przed seymem ordynaryjnym w Warszawie naznaczonym przypadaiący [...] posłowi JKMci [...] z kancellaryi [...] die XVI miesiąca czerwca w roku tymże dana" k. 22-23v
  • Stanisław August, "Instrument na poselstwo JK Mci do ziemi hall[ickiej] [...] dan w Warszawie [16.06.1766]" k. 23v-24
  • "List JK Mci [Stanisława Augusta] do urodzonego Andrzeia Borzysławskiego podkomorzyca halickiego" 16.06.1766 k. 24-24v
  • "Mowa [...] pana Andrzeia Borzysławskiego posła od Jego K. M. na seymik przed seymowy przy oddaniu instrukcyi do ziemi halickiey miana d. 25 sierpnia 1766" k. 24v-25v
  • "Kopia instrukcyi [...] posłom ziemi halickiey dana" Warszawa 25.08.1766 k. 25v-28v
  • "Laudum ziemi Halickiey [...] 1766" k. 28v-31
  • "Kopia listu [...] kasztellanowey kaminskiey pisanego do [... Antoniego Borzysławskiego] podkomorzego halickie[go]" 1766 k. 31-31v
  • "Kopia listu [... Antoniego Borzysławskiego] podkomorzego hall[ickiego] responduiącego do [...] kasztellanowey kaminskiey" k. 31v
  • "Echo roku 1766 z nieznaiomey wynikaiące strony" k. 32
  • "Kopia listu [... Michała Józefa Rzewuskiego?] wojewody podolskiego do [...] Mrozowskiego pisarza referendarskiego" [1766] k. 32
  • "Kopia listu [...] pana Mrozowskiego do [...] wojewody podolskiego" k. 32-32v
  • Listy Kajetana Ignacego Sołtyka do: [Młodziejowski Andrzej Stanisław] podkanclerzy w. kor. 01-26.08.1766 (2) k. 32v-33, 35v. - Stanisław August Poniatowski król Polski Borzęcin 01.08.1766 k. 33-33v. - Wessel Teodor podskarbi w. kor. 01-16.08.1766 (2) k. 33v-34, 35-35v. Listy do Kajetana Ignacego Sołtyka od: Młodziejowski Andrzej Stanisław podkanclerzy w. kor. 05.08.1766 k. 34-34v. - Stanisław August Poniatowski król Polski 05.08.1766 k. 34v-35. - Wessel Teodor podskarbi w. kor. Warszawa 28.07-12.08.1766 (4) k. 32v, 35. "Opisanie interesu zaszłego między Xciem [Kajetanem Ignacym Sołtykiem] biskupem krakowskim y Xciem Repninem posłem moskiewskim 1766 roku" k. 32v-36 w tym:
  • "Głoska na list [...] xiędza podkanclerzego [Andrzeja Stanisława Młodziejowskiego] ktory list potrzeba przeczytać" k. 35v-36
  • "List Xcia prymasa [Władysława Łubieńskiego?] do ziemi rożanskiey" oraz "Respons teyże ziemi na list Xcia prymasa" [1766] k. 36-37v
  • "Propozycie od tronu krola JMci Stanisława Augusta polskiego przez [... Andrzeja] Zamoyskiego kanclerza w. kor. w przytomności zgromadzonych stanów w Izbie senatorskiey podane w Warszawie na seymie die 9. 8bris anno 1766" k. 37v-39
  • "Czopowe y szelężne generalne" k. 39-41v
  • "Breve Apostolicum pro comitiis generalibus proxime inheandis ad [...] primatem regni [Władysław Łubieński] scriptum 1766. Clemens Papa XIII" k. 41v-42v
  • "Odpowiedz na pretensye dysydentow z traktatu oliwskiego" k. 42v-44
  • "Odpowiedz na pretensye dyssydentow z traktatu grzymułtowskiego czyli dysunitow" k. 44-45
  • "Contra dissidentes" k. 45-46
  • "Kopia listu [... Franciszka Salezego Potockiego] woiewody kiiowskiego do [...] pana Borzysławskiego podkomorzego halickiego pisany de die 14 maj z Warszawy 1764 anno" oraz "Respons" k. 46-47
  • "Proiekt do Konfederacyi [...] wdztwa Generału Ruskiego [...] 1767" k. 47-49v
  • "Konfederacya ziemi Halickiey" k. 50-53
  • "Kopia listu [... Jerzego Augusta] Mniszcha marszałka nadworn[ego] koron[nego] pisanego do [... Piotra] Sapiehy wdy smoleńskiego" oraz "Respons [...] wdy smoleńskiego" k. 53v
  • "Respons na list pisany [... Antoniemu] Borzysławskiemu podkom[orzemu] hall[ickiemu] [...] Xcia woiewody ruskiego [Augusta Czartoryskiego ...] die 3 Junij z Warszawy 1767" k. 53v-54
  • "Kopia listu [... Antoniego] Borzysławskiego podkomorzego halickiego pisanego z Laszeli[?] die 20 Maj do [... Augusta Czartoryskiego] Xcia wojewody ruskiego na ktory respons przez omyłke sub No 2do zaindukowany" k. 54
  • "Uniwersał generalney konfederacyi" [1767] k. 54v-55v
  • "Akt generalney konfederacyi koronney" [1767] k. 55v-57v
  • "Kopia listu X. marszałka W K. [Stanisława Lubomirskiego?] odpisując [...] panu staroście grodzienskiemu" [1767] k. 58-58v
  • "Kopia manifestu uczynionego przez [...] XX biskupów niżey wyrazonych ad konfederacyi wstępujących [...]. Działo się w Borzęcinie dnia 2 lipca 1767" podpisani: Wacław Hieronim Sierakowski, Kajetan Sołtyk, Adam Krasiński, Franciszek Potkański k. 58v-59
  • "Kopia listu [...] Xcia [Augusta] Czartoryskiego wojewody ruskiego do [... Antoniego Borzysławskiego] podkomorzego halickiego pisanego die 5 Julij 1767 z Warszawy" k. 59
  • "Kopia uniwersału JKMci [Stanisława Augusta] na seymik poselski przedseymowy [...] do ziemi halickiey roku 1767 wydanego" 03.07.1767 k. 59v-60
  • "Instrukcya J.K.M. [...] na seymik poselski die 24 miesiąca sierpnia Roku Pańskiego 1767 przed seymem extraordynaryjnym w Warszawie na dzień piąty pazdziernika naznaczonym [...] posłowi J.K.M. [...] dana" k. 60
  • "Instrument na poselstwo J.K.M. do ziemi halickiey" 03.07.1767 k. 60-60v
  • Listy Mikołaja Repnina do Hilzena marszałka Trybunału W. X. Lit. z Warszawy 1767 (2) k. 60v-61v
  • "Respons Xięcia Repnina do [...] marszałka g[ene]ralney konfederacyi litt. [Karola Radziwiłła?]" k. 61v
  • "Manifest czyli deklaracya [...]. Datum w Radomiu 1767 roku miesiąca lipca dnia szostego" k. 61v-62v
  • "Przysięga [... Karola Radziwiłła?] X. marszałka konfederacyi g[ene]ralney wykonana w Radomiu 1767" k. 62v-63
  • "Przysięga [...] marszałkowy konsyliarzow" k. 63-63v
  • "Przysięga [...] pana sekretarza g[eneralnej] kon[federacji]" k. 63v
  • "Instrukcya [...] do N. K. J. [Stanisława Augusta ...] od g[enera]lney konfederacyi koronney delegowanym delegowanym w Radomiu 1767 roku miesiąca lipca die 1ma Julij dana" k. 63v-64
  • "Kopia listu [...] Xięcia Imci [Augusta] Czartoryskiego woiewody ruskiego do [...] pana [Antoniego] Borzysławskiego podkomorzego halickiego przy odeslaniu powtornego uniwersału na seymik przedseymowy halicki die 22 Julij 1767 z Warszawy pisanego" k. 64
  • "Instrukcya J.K.Mci [Stanisława Augusta ...] na seymik poselski dnia XXIV miesiąca sierpnia [...] 1767 przed seymem extraordynaryjnym w Warszawie na dzień V października [...] przypadaiący [...]" k. 64-64v
  • "Mowa [...] Karola Radziwiłła marszałka konfederacyi generalney Rzeczypospolitey dnia 23 Junij 1767 w Radomiu miana" k. 64v-66
  • "Akces [...] Wacława Rzewuskiego hetmana poll. kor. do konfederacyi G[e]n[era]lney Rzeczypospolitey" k. 66
  • "Akt konfederacyi prześwietnych woiewodztw wielkopolskich poznanskiego y kaliskiego działo się w Krotoszynie dnia [27.05.1767]" k. 66-69v
  • "Memoriał stanom skonfederowanym [...] Rzpltey przez WW. OO zakonu S. Pawła [...] konwentu Jasney Gory Częstochowskiey w roku 1767 podany" k. 69v-70
  • "Opisanie praw y Przywileiów konwentowi Jasney Góry Częstochowskiey nadanych [...]" k. 70-72v
  • "Mowa pana [Jana] Ponińskiego marszałka ziemi wieluńskiey na konfederacyi ziemi wieluńskiey na konfederacyi g[e]n[er]alney w Radomiu dnia 23 czerwca Roku Pańskiego 1767 miana" k. 72v-76v
  • "Na króla" k. 76v
  • "Proiekt [...] pana Antoniego Strzemeckiego starościca hadziackiego konsyll. g[e]n[era]lney [konff.] kor[onnej] z wctwa podolskiego" k. 76v-77
  • "Na prymasa" k. 77
  • "Wiersz" o rządzie i o królu Stanisławie Auguście k. 77
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Dzieduszycki Tadeusz Antoni podkomorzy halicki cześnik w. kor. (1724-1777)
  • Grzymułtowski Krzysztof wda poznański (1620-1687)
  • Sejmik halicki 1765
  • Sejmik warszawski 1766
  • Instrukcje 18 w. Polska
  • Listy 18 w. Polska
  • Mowy 18 w. Polska
  • Poezja okolicznościowa 18 w. Polska
  • Sejm 18 w. Polska
  • Traktat moskiewski (1686)
  • Traktat oliwski (1660)
  • Bar (Ukraina) 18 w.
  • Częstochowa (woj. śląskie) 18 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) - Oliwa 18 w.
  • Halicz (Ukraina) 18 w.
  • Mazowsze 18 w.
  • Radom (woj. mazowieckie) 18 w.
  • Rawa Mazowiecka (woj. mazowieckie) 18 w.
  • Trembowla (Ukraina) 18 w.
 • Uwagi:
  • Zawiera listy, mowy, uniwersały, lauda
  • Konserwacja I. Łukaszyk 2010

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 100 a Borzysławski, Antoni c chorąży halicki konfederat barski d 18 w.
 • 245 a "Series zebrany[ch] [...] Anno Dni 1765 [...] przez [...] Antoniego Borzysławskiego chorążego halickiego [...] spisane [...]".
 • 246 a Akta z lat 1764-1767
 • 250 a kop.
 • 260 c 18 w.
 • 300 a 77 k. c 34x21 cm
 • 340 d Rkps e półskórek, 1896 BK
 • 500 a Zawiera listy, mowy, uniwersały, lauda
 • 500 a Konserwacja I. Łukaszyk 2010
 • 520 a "Proiekt |ad correcturam jurium" k. 2-8v
 • 520 a "Rozdzielnych obrad seymiku średzkiego [...] po szczęśliwey koronacyi kombinacya" 1764 paszkwil? k. 8v-10
 • 520 a "Pieśń mazurska o Narodzeniu Pańskim" |kpina z Mazowszan z Rawy Mazowieckiej k. 11
 • 520 a "Uniwersał post ascensum [... Tadeusza] Dziedoszyckiego podkomorzego halickiego na Cześnikowstwo koronne wydany na elekcyą podkomorzego [...] Działo się w Wilanowie die 24 lipca 1765. August Xże Czartoryski" k. 11v
 • 520 a "Uniwersał na seymik electionis sędziego ziemskiego halickiego [...] działo się w Wilanowie dnia 24 lipca 1765 August Xiążę Czartoryski" k. 12
 • 520 a "Podobne uniwersały na seymiki electionis; toiest na podsędkowski pro die 6ta Septembris na pisarski ziemski pro die 7ma ejusdem od tegoż [... Augusta Czartoryskiego] Xcia woiewody y posła ziem ruskich wydane in anno 1765to" k. 12v-13v
 • 520 a "Mowa wielmożnego [...] pana Antoniego z Miłkowic Borzysławskiego chorążego halickiego miana na seymiku podkomorskim dnia 11 września 1765 w Haliczu" k. 13v-14v
 • 520 a "Mowa [...] Antoniego z Miłkowic Borzysławskiego podkomorzego halickiego przy złożeniu funkcyi podstarostwa trembowelskiego dnia 14 września 1765 w Trembowli w obecności obywatelow powiatu tegoż miana" k. 14v-15v
 • 520 a "Powinszowanie imienin [...] Ignacemu Boczkowskiemu, mecenasowi Trybunału Koronnego lubelskiego, od [...] palestry lubelskiey oświadczone" k. 15v
 • 520 a "Kopia listu [...] xiędza [Adama Stanisława] Krasińskiego biskupa kamienieckiego do Xięcia [...] prymasa [Władysława Łubieńskiego ...] pisanego" [1765] k. 16-16v
 • 520 a "Komisja Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego [...] działo się w Warszawie dnia 9 miesiąca stycznia Roku Pańskiego 1766" uniwersał. Podpisani: Ignacy Twardowski, Andrzej Moszczeński, Bazyli Walicki, Roch z Głogowa Kossowski, Stanisław Lubomirski, August Sułkowski, Antoni z Głogowy Kossowski k. 16v-18
 • 520 a "Uniwersał Kommisyi Koronney o wypłaceniu kwart z starostw y krolewszczyzn innych [...] datt w Warszawie na sessyi dnia siódmego lutego Roku Pańskiego 1766" podpisani: Ignacy Twardowski, Andrzej Moszczeński, Bazyli Walicki, Stanisław Lubomirski, August Sułkowski, Kajetan Hryniewiecki, Mikołaj Taczanowski, Chądzyński, Czosnowski k. 18-19v
 • 520 a "Opisanie solennego święta Bachusowego nad brzegami Dniestru, w stolicy ziemskich bogów obchodzonego [...] 1766" k. 19v-20
 • 520 a "Kopia listu [...] pana [Tadeusza Antoniego] Dzieduszyckiego czesnika koronn[ego] do [...] generała artylleryi Lud[wika?] Błockiego die 29 Julij 1766 Ao z Żukowa pisanego" k. 20v
 • 520 a Stanisław August, "Uniwersał na seymik przedseymowy poselski [...] dan w Warszawie dnia szesnastego miesiąca czerwca Roku Pańskiego [1766]" k. 21-22
 • 520 a "Instrukcya JK Mci [Stanisława Augusta ...] na seymik przedseymowy poselski dnia XXV miesiąca sierpnia Roku Pańskiego MDCCLXVI przed seymem ordynaryjnym w Warszawie naznaczonym przypadaiący [...] posłowi JKMci [...] z kancellaryi [...] die XVI miesiąca czerwca w roku tymże dana" k. 22-23v
 • 520 a Stanisław August, "Instrument na poselstwo JK Mci do ziemi hall[ickiej] [...] dan w Warszawie [16.06.1766]" k. 23v-24
 • 520 a "List JK Mci [Stanisława Augusta] do urodzonego Andrzeia Borzysławskiego podkomorzyca halickiego" 16.06.1766 k. 24-24v
 • 520 a "Mowa [...] pana Andrzeia Borzysławskiego posła od Jego K. M. na seymik przed seymowy przy oddaniu instrukcyi do ziemi halickiey miana d. 25 sierpnia 1766" k. 24v-25v
 • 520 a "Kopia instrukcyi [...] posłom ziemi halickiey dana" Warszawa 25.08.1766 k. 25v-28v
 • 520 a "Laudum ziemi Halickiey [...] 1766" k. 28v-31
 • 520 a "Kopia listu [...] kasztellanowey kaminskiey pisanego do [... Antoniego Borzysławskiego] podkomorzego halickie[go]" 1766 k. 31-31v
 • 520 a "Kopia listu [... Antoniego Borzysławskiego] podkomorzego hall[ickiego] responduiącego do [...] kasztellanowey kaminskiey" k. 31v
 • 520 a "Echo roku 1766 z nieznaiomey wynikaiące strony" k. 32
 • 520 a "Kopia listu [... Michała Józefa Rzewuskiego?] wojewody podolskiego do [...] Mrozowskiego pisarza referendarskiego" [1766] k. 32
 • 520 a "Kopia listu [...] pana Mrozowskiego do [...] wojewody podolskiego" k. 32-32v
 • 520 a Listy Kajetana Ignacego Sołtyka do: [Młodziejowski Andrzej Stanisław] podkanclerzy w. kor. 01-26.08.1766 (2) k. 32v-33, 35v. - Stanisław August Poniatowski król Polski Borzęcin 01.08.1766 k. 33-33v. - Wessel Teodor podskarbi w. kor. 01-16.08.1766 (2) k. 33v-34, 35-35v. a Listy do Kajetana Ignacego Sołtyka od: Młodziejowski Andrzej Stanisław podkanclerzy w. kor. 05.08.1766 k. 34-34v. - Stanisław August Poniatowski król Polski 05.08.1766 k. 34v-35. - Wessel Teodor podskarbi w. kor. Warszawa 28.07-12.08.1766 (4) k. 32v, 35. a "Opisanie interesu zaszłego między Xciem [Kajetanem Ignacym Sołtykiem] biskupem krakowskim y Xciem Repninem posłem moskiewskim 1766 roku" k. 32v-36 w tym:
 • 520 a "Głoska na list [...] xiędza podkanclerzego [Andrzeja Stanisława Młodziejowskiego] ktory list potrzeba przeczytać" k. 35v-36
 • 520 a "List Xcia prymasa [Władysława Łubieńskiego?] do ziemi rożanskiey" oraz "Respons teyże ziemi na list Xcia prymasa" [1766] k. 36-37v
 • 520 a "Propozycie od tronu krola JMci Stanisława Augusta polskiego przez [... Andrzeja] Zamoyskiego kanclerza w. kor. w przytomności zgromadzonych stanów w Izbie senatorskiey podane w Warszawie na seymie die 9. 8bris anno 1766" k. 37v-39
 • 520 a "Czopowe y szelężne generalne" k. 39-41v
 • 520 a "Breve Apostolicum pro comitiis generalibus proxime inheandis ad [...] primatem regni [Władysław Łubieński] scriptum 1766. Clemens Papa XIII" k. 41v-42v
 • 520 a "Odpowiedz na pretensye dysydentow z traktatu oliwskiego" k. 42v-44
 • 520 a "Odpowiedz na pretensye dyssydentow z traktatu grzymułtowskiego czyli dysunitow" k. 44-45
 • 520 a "Contra dissidentes" k. 45-46
 • 520 a "Kopia listu [... Franciszka Salezego Potockiego] woiewody kiiowskiego do [...] pana Borzysławskiego podkomorzego halickiego pisany de die 14 maj z Warszawy 1764 anno" oraz "Respons" k. 46-47
 • 520 a "Proiekt do Konfederacyi [...] wdztwa Generału Ruskiego [...] 1767" k. 47-49v
 • 520 a "Konfederacya ziemi Halickiey" k. 50-53
 • 520 a "Kopia listu [... Jerzego Augusta] Mniszcha marszałka nadworn[ego] koron[nego] pisanego do [... Piotra] Sapiehy wdy smoleńskiego" oraz "Respons [...] wdy smoleńskiego" k. 53v
 • 520 a "Respons na list pisany [... Antoniemu] Borzysławskiemu podkom[orzemu] hall[ickiemu] [...] Xcia woiewody ruskiego [Augusta Czartoryskiego ...] die 3 Junij z Warszawy 1767" k. 53v-54
 • 520 a "Kopia listu [... Antoniego] Borzysławskiego podkomorzego halickiego pisanego z Laszeli[?] die 20 Maj do [... Augusta Czartoryskiego] Xcia wojewody ruskiego na ktory respons przez omyłke sub No 2do zaindukowany" k. 54
 • 520 a "Uniwersał generalney konfederacyi" [1767] k. 54v-55v
 • 520 a "Akt generalney konfederacyi koronney" [1767] k. 55v-57v
 • 520 a "Kopia listu X. marszałka W K. [Stanisława Lubomirskiego?] odpisując [...] panu staroście grodzienskiemu" [1767] k. 58-58v
 • 520 a "Kopia manifestu uczynionego przez [...] XX biskupów niżey wyrazonych ad konfederacyi wstępujących [...]. Działo się w Borzęcinie dnia 2 lipca 1767" podpisani: Wacław Hieronim Sierakowski, Kajetan Sołtyk, Adam Krasiński, Franciszek Potkański k. 58v-59
 • 520 a "Kopia listu [...] Xcia [Augusta] Czartoryskiego wojewody ruskiego do [... Antoniego Borzysławskiego] podkomorzego halickiego pisanego die 5 Julij 1767 z Warszawy" k. 59
 • 520 a "Kopia uniwersału JKMci [Stanisława Augusta] na seymik poselski przedseymowy [...] do ziemi halickiey roku 1767 wydanego" 03.07.1767 k. 59v-60
 • 520 a "Instrukcya J.K.M. [...] na seymik poselski die 24 miesiąca sierpnia Roku Pańskiego 1767 przed seymem extraordynaryjnym w Warszawie na dzień piąty pazdziernika naznaczonym [...] posłowi J.K.M. [...] dana" k. 60
 • 520 a "Instrument na poselstwo J.K.M. do ziemi halickiey" 03.07.1767 k. 60-60v
 • 520 a Listy Mikołaja Repnina do Hilzena marszałka Trybunału W. X. Lit. z Warszawy 1767 (2) k. 60v-61v
 • 520 a "Respons Xięcia Repnina do [...] marszałka g[ene]ralney konfederacyi litt. [Karola Radziwiłła?]" k. 61v
 • 520 a "Manifest czyli deklaracya [...]. Datum w Radomiu 1767 roku miesiąca lipca dnia szostego" k. 61v-62v
 • 520 a "Przysięga [... Karola Radziwiłła?] X. marszałka konfederacyi g[ene]ralney wykonana w Radomiu 1767" k. 62v-63
 • 520 a "Przysięga [...] marszałkowy konsyliarzow" k. 63-63v
 • 520 a "Przysięga [...] pana sekretarza g[eneralnej] kon[federacji]" k. 63v
 • 520 a "Instrukcya [...] do N. K. J. [Stanisława Augusta ...] od g[enera]lney konfederacyi koronney delegowanym delegowanym w Radomiu 1767 roku miesiąca lipca die 1ma Julij dana" k. 63v-64
 • 520 a "Kopia listu [...] Xięcia Imci [Augusta] Czartoryskiego woiewody ruskiego do [...] pana [Antoniego] Borzysławskiego podkomorzego halickiego przy odeslaniu powtornego uniwersału na seymik przedseymowy halicki die 22 Julij 1767 z Warszawy pisanego" k. 64
 • 520 a "Instrukcya J.K.Mci [Stanisława Augusta ...] na seymik poselski dnia XXIV miesiąca sierpnia [...] 1767 przed seymem extraordynaryjnym w Warszawie na dzień V października [...] przypadaiący [...]" k. 64-64v
 • 520 a "Mowa [...] Karola Radziwiłła marszałka konfederacyi generalney Rzeczypospolitey dnia 23 Junij 1767 w Radomiu miana" k. 64v-66
 • 520 a "Akces [...] Wacława Rzewuskiego hetmana poll. kor. do konfederacyi G[e]n[era]lney Rzeczypospolitey" k. 66
 • 520 a "Akt konfederacyi prześwietnych woiewodztw wielkopolskich poznanskiego y kaliskiego działo się w Krotoszynie dnia [27.05.1767]" k. 66-69v
 • 520 a "Memoriał stanom skonfederowanym [...] Rzpltey przez WW. OO zakonu S. Pawła [...] konwentu Jasney Gory Częstochowskiey w roku 1767 podany" k. 69v-70
 • 520 a "Opisanie praw y Przywileiów konwentowi Jasney Góry Częstochowskiey nadanych [...]" k. 70-72v
 • 520 a "Mowa pana [Jana] Ponińskiego marszałka ziemi wieluńskiey na konfederacyi ziemi wieluńskiey na konfederacyi g[e]n[er]alney w Radomiu dnia 23 czerwca Roku Pańskiego 1767 miana" k. 72v-76v
 • 520 a "Na króla" k. 76v
 • 520 a "Proiekt [...] pana Antoniego Strzemeckiego starościca hadziackiego konsyll. g[e]n[era]lney [konff.] kor[onnej] z wctwa podolskiego" k. 76v-77
 • 520 a "Na prymasa" k. 77
 • 520 a "Wiersz" o rządzie i o królu Stanisławie Auguście k. 77
 • 530 d Mf 1911
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK V, 79 w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 600 a Dzieduszycki Tadeusz Antoni c podkomorzy halicki cześnik w. kor. d (1724-1777)
 • 600 a Grzymułtowski Krzysztof c wda poznański d (1620-1687)
 • 610 a Sejmik halicki 1765
 • 610 a Sejmik warszawski 1766
 • 611 a Konfederacja 1767 Barska Halicz
 • 611 a Konfederacja 1767 Barska Ruś
 • 611 a Konfederacja 1767 Radom
 • 650 a Instrukcje y 18 w. z Polska
 • 650 a Listy y 18 w. z Polska
 • 650 a Mowy y 18 w. z Polska
 • 650 a Poezja okolicznościowa y 18 w. z Polska
 • 650 a Sejm y 18 w. z Polska
 • 650 a Traktat moskiewski (1686)
 • 650 a Traktat oliwski (1660)
 • 651 a Bar (Ukraina) y 18 w.
 • 651 a Częstochowa (woj. śląskie) y 18 w.
 • 651 a Gdańsk (woj. pomorskie) - Oliwa y 18 w.
 • 651 a Halicz (Ukraina) y 18 w.
 • 651 a Mazowsze y 18 w.
 • 651 a Radom (woj. mazowieckie) y 18 w.
 • 651 a Rawa Mazowiecka (woj. mazowieckie) y 18 w.
 • 651 a Trembowla (Ukraina) y 18 w.
 • 700 a Boczkowski Ignacy c mecenas
 • 700 a Borzysławski Andrzej c podkomorzyc halicki syn Antoniego
 • 700 a Chądzyński
 • 700 a Czosnowski
 • 700 a Czartoryski Aleksander August c wda ruski d (1697-1782)
 • 700 a Dzieduszycki Tadeusz Antoni c podkom. halicki cześnik w. kor. d (1724-1777)
 • 700 a Hilzen c marszałek trybunału lit.
 • 700 a Hryniewiecki Kajetan c chorąży czerwonogrodzki
 • 700 a Klemens b XIII c papież
 • 700 a Kossowski Antoni c podskarbi nadworny kor. d (1701-1771)
 • 700 a Kossowski Roch c podskarbi nadworny kor. d (1737-1813)
 • 700 a Krasiński Adam Stanisław c bp kamieniecki d (1714-1800)
 • 700 a Lubomirski Stanisław c marszałek w. kor. d (1720-1783)
 • 700 a Łubieński Władysław c prymas d (1703-1767)
 • 700 a Młodziejowski Andrzej Stanisław c kanclerz w. kor. bp poznański d (1717-1780
 • 700 a Mniszech Jerzy August c klan krakowski d (1715-1778)
 • 700 a Moszczeński Andrzej c wda inowrocławski d (1717-1783)
 • 700 a Mrozowski c pisarz referendarski
 • 700 a Podoski Gabriel c prymas d (1719-1777)
 • 700 a Poniński Jan Nepomucen c konfederat radomski i barski d (1735-ca 1782)
 • 700 a Potkański Franciszek c sufragan krakowski d (ca 1710-1789)
 • 700 a Potocki Franciszek Salezy c wda kijowski d (1700-1772)
 • 700 a Radziwiłł Karol Stanisław "Panie Kochanku" c wda wileński konfederat d (1734-1790)
 • 700 a Repnin Nikolaj Vasil'jevič
 • 700 a Rzewuski Michał Józef c wda podlaski i podolski d (?-1770)
 • 700 a Rzewuski Wacław Piotr c hetman w. kor. klan krakowski d (1706-1779)
 • 700 a Sapieha Piotr Paweł c stolnik lit. wda smoleński d (1701-1771)
 • 700 a Sierakowski Wacław Hieronim c abp lwowski d (1699-1780)
 • 700 a Sołtyk Kajetan Ignacy c bp krakowski d (1715-1788)
 • 700 a Stanisław August Poniatowski c (król Polski ; d 1732-1798)
 • 700 a Strzemecki Antoni c starościc hadziacki
 • 700 a Sułkowski August c wda poznański d (1729-1786)
 • 700 a Taczanowski Mikołaj
 • 700 a Twardowski Ignacy c marsz. Rady Nieustającej d (?-1782)
 • 700 a Walicki Bazyli c klan sochaczewski
 • 700 a Wessel Teodor c podskarbi w. kor. d (?-1791)
 • 700 a Zamoyski Andrzej c kanclerz w. kor. d (1716-1792)
 • 710 a Komisja Skarbu Koronnego
 • 740 a Manifest biskupów niżey wyrazonych ad konfederacyi wstępujących 1767
 • 740 a List Lubomirskiego Stanisława? marszałka w. kor. do NN sty grodzieńskiego
 • 740 a Akt generalney konfederacyi koronney
 • 740 a Uniwersał generalney konfederacyi
 • 740 a List Mniszcha Jerzego Augusta marszałka nadwornego kor. do Sapiehy wdy smoleńskiego
 • 740 a List Sapiehy Piotra wdy smoleńskiego do Mniszcha Jerzego Augusta marszałka nadwornego kor.
 • 740 a Konfederacya ziemi Halickiey
 • 740 a Proiekt do Konfederacyi wdztwa Generału Ruskiego 1767
 • 740 a Contra dissidentes
 • 740 a Odpowiedz na pretensye dyssydentow z traktatu grzymułtowskiego czyli dysunitow
 • 740 a Odpowiedź na pretensye dysydentow z traktatu oliwskiego
 • 740 a Breve Klemensa XIII papieża do Władysława Łubieńskiego prymasa 1766
 • 740 a Czopowe y szelężne generalne
 • 740 a Propozycie od tronu krola Stanisława Augusta przez Andrzeja Zamoyskiego kanclerza w. kor. w przytomności zgromadzonych stanów w Izbie senatorskiey podane 1766
 • 740 a List Łubieńskiego Władysława? prymasa do ziemi różańskiej 1766
 • 740 a Listy Sołtyka Kajetana Ignacego bpa krakowskiego do
 • 740 a Listy do Sołtyka Kajetana Ignacego bpa krakowskiego
 • 740 a Opisanie interesu zaszłego między Xciem Kajetanem Ignacym Sołtykiem biskupem krakowskim y Xciem Repninem posłem moskiewskim 1766 roku
 • 740 a Echo roku 1766 z nieznaiomey wynikaiące strony
 • 740 a List Mrozowskiego pisarza referendarskiego do Rzewuskiego Michała Józefa? wdy podolskiego 1766
 • 740 a List Rzewuskiego Michała Józefa? wdy podolskiego do Mrozowskiego pisarza referendarskiego 1766
 • 740 a Listy Borzysławskiego Antoniego podkomorzego halickiego do
 • 740 a Listy do Borzysławskiego Antoniego podkomorzego halickiego
 • 740 a Laudum ziemi Halickiey 1766
 • 740 a Instrukcja posłom ziemi halickiej dana 1766
 • 740 a Mowa Borzysławskiego Andrzeja posła królewskiego na sejmik przedsejmowy przy oddaniu instrukcji do ziemi halickiey 1766
 • 740 a Listy Stanisława Augusta Poniatowskiego króla Polski do
 • 740 a Listy do Stanisława Augusta Poniatowskiego króla Polski
 • 740 a Instrukcya Stanisława Augusta na seymik przedseymowy poselski dnia 25.08.1766 przed seymem ordynaryjnym w Warszawie naznaczonym przypadaiący posłowi JKMci dana
 • 740 a Uniwersał Stanisława Augusta Poniatowskiego króla Polski na sejmik przedsejmowy poselski 1766
 • 740 a List Dzieduszyckiego Tadeusza Antoniego cześnika kor. do Błockiego Ludwika? generała artylerii 1766
 • 740 a Opisanie solennego święta Bachusowego nad brzegami Dniestru w stolicy ziemskich bogów obchodzonego 1766
 • 740 a Uniwersały Komisji Skarbu Koronnego 1766
 • 740 a Listy do Łubieńskiego Władysława prymasa 1765-1766
 • 740 a Powinszowanie imienin Ignacemu Boczkowskiemu mecenasowi Trybunału Koronnego lubelskiego od palestry lubelskiey oświadczone
 • 740 a Mowy Borzysławskiego Antoniego chorążego halickiego 1765
 • 740 a Uniwersały Czartoryskiego Augusta wdy ruskiego 1765
 • 740 a Pieśń mazurska o Narodzeniu Pańskim |kpina z Mazowszan z Rawy Mazowieckiej
 • 740 a Rozdzielnych obrad seymiku średzkiego po szczęśliwey koronacyi kombinacya 1764 paszkwil?
 • 740 a Proiekt |ad correcturam jurium
 • 740 a Wiersz o rządzie i o królu Stanisławie Auguście
 • 740 a Na prymasa
 • 740 a Proiekt Antoniego Strzemeckiego starościca hadziackiego konsyll. generalney konff. koronnej z wctwa podolskiego
 • 740 a Na króla
 • 740 a Mowa Ponińskiego Jana marszałka ziemi wieluńskiej na konfederacji generalnej w Radomiu 1767
 • 740 a Opisanie praw y Przywileiów konwentowi Jasney Góry Częstochowskiey nadanych
 • 740 a Memoriał stanom skonfederowanym Rzpltey przez WW. OO. zakonu S. Pawła konwentu Jasney Gory Częstochowskiey w roku 1767 podany
 • 740 a Akt konfederacyi woiewodztw wielkopolskich poznańskiego y kaliskiego w Krotoszynie dnia 27.05.1767
 • 740 a Akces Wacława Rzewuskiego hetmana poll. kor. do konfederacyi Generalney Rzeczypospolitey
 • 740 a Mowa Radziwiłła Karola marszałka konfederacji generalnej 1767
 • 740 a Instrukcya do Stanisława Augusta od generalney konfederacyi koronney delegowanym delegowanym w Radomiu 1767 roku dana
 • 740 a Przysięga pana sekretarza generalnej konfederacji
 • 740 a Przysięga marszałkowy konsyliarzow
 • 740 a Przysięga Karola Radziwiłła? X. marszałka konfederacyi generalney wykonana w Radomiu 1767
 • 740 a Manifest czyli deklaracya 1767
 • 740 a Listy Repnina Mikołaja do
 • 740 a Instrument na poselstwo Stanisława Augusta Poniatowskiego do ziemi halickiey 1767
 • 740 a Instrukcje Stanisława Augusta Poniatowskiego króla Polski na seymik poselski 1767 przed sejmem extraordynaryjnym w Warszawie na dzień 05.10 naznaczonym
 • 740 a Uniwersał Stanisława Augusta Poniatowskiego króla Polski na seymik poselski do ziemi halickiey 1767
 • 740 a Listy Czartoryskiego Augusta wdy ruskiego do Borzysławskiego Antoniego podkomorzego halickiego
 • 777 a Stanisław August Poniatowski król Polski t "Instrument na poselstwo JK Mci do ziemi hallickiej dan w Warszawie 16.06.1766"
 • 852 j BK 00835
 • 999 d 18.03.16

Indeksy