"Dominika Choynackiego Pamiętniki z ostatnich lat panowania Stanisława Augusta."

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00927
 • Kopie: Mf 1947
 • Autor: Chojnacki, Dominik (1721-1794)
 • Tytuł: "Dominika Choynackiego Pamiętniki z ostatnich lat panowania Stanisława Augusta."
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 206 k. 28x23 cm
 • Oprawa: Półskórek, 19 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • "List Stanisława Augusta krola polskiego do Fryderyka Wilhelma krola pruskiego, względem punktow traktatu handlowego dnia 17 marca 1790 pisany" k. 2-2v
  • "Odpowiedź na list poprzedniczy Fryderyka Wilhelma krola pruskiego z Berlina dnia 11 kwietnia 1790" k. 2v-4v
  • "Dziennik czynności seymu głównego ordyn. warszawskiego [...]" czyli diariusz sejmu czteroletniego 1790-1792 k. 4v-114v, 121-125v wraz z mowami, aktami, opisami uroczystości
  • "Deklaracya woyny moskiewskiey" 1792 k. 114v-119
  • "Deklaracya względem stanu Rzpltey y prawa 24 maja uchwalone" k. 119-120v
  • "List JKMci do JW Potockiego [...] marszałka konfed. g[ene]r[a]lney koron. targowickiey z Warszawy d. 21 Julij A.D. 1792" k. 125v
  • "Respons JW Stan[isława] Szczesnego Potockiego marszałka gener[alneg]o konfederacyi kor. targow[ickiej] do JKMCi pisany z Dubna d. 2 Aug. 1792" k. 126-129v
  • "Złączenie się Konfederacyi Koronney z Litewską" k. 129v-130
  • Akcess Nayjaśnieyszego Pana do Konfed. G[ene]r[a]l[nej] Targowickiey" k. 130-131
  • "Kopia aktu Unii, czyli połączenia się Konfederacyi Oboyga Narodow [...] dan w Brześciu, w kościele poiezuickim dnia 12 września R[ok]u P[ańskieg]o 1792" k. 131
  • "Konfederacya Generalna Koronna" k. 131-138v
  • "Kopia deklaracyi, czyli manifestu ImPa des Corches ministra pełnomocnego francuzkiego, przy dworze warszawskim, z francuzkiego na polski ięzyk przetłomaczonego [...] 1792" k. 138v-141
  • "Uwagi z powodu uniwersału, wydanego d. 29 pazdz. 1792 od konfederacyi g[ene]r[a]lney z Grodna, wzywaiącego zdań obywatelskich, względem polepszenia Rzeczypospolitey" k. 141-143v
  • "Głos [...] Leszczyńskiego exposła w Grodnie miany R.P. 1792 względem uciążliwości krajow" k. 143v-145v
  • "Uniwersał względem urządzenia duchowieństwa w prowincyach Rzeczypospolitey" k. 145v-148
  • "Ułożony w Grodnie od Konf. G[ene]r[a]lney Oboyga Narodow Targowickiey a w Krakowie drukowany z rozkazu JW kolumny Walewskiego, ex wdy sieradzk. marsz. konf. wwstwa krakowskiego Plan nowego rządu w Polszcze" k. 148-151v
  • "Deklaracya od krola JMCi pruskiego przez JW JPana Bucholtz posła extraordynaryjnego y plenipotenta ministrom Rzpltey Polskiey podana" k. 151v-152v
  • "Kopia listu JW Szczesnego Potockiego, marszałka generalnego konfederacyi targowickiey, do JW [Katarzyny] z Potockich Kossakowski kasztelanowey kamienski, z powinszowaniem Nowego Roku z Grodna" k. 154-154v
  • "Respons JW [Katarzyny z Potockich Kossakowskiej] kasztelanowey kamienskiey na list JW [Szczęsnego Potockiego] marszałka generalney konfederacyi targowickiey" k. 154v-156
  • "Patent krola Imci pruskiego do wszystkich stanow y obywatelow tymczasowych wojewodztw polskich podług traktu granicznego, tudzież do miast Gdańska y Torunia [...] działo się y dano w Berlinie 25 marca 1795 roku" k. 156-158v
  • "Uwagi zakordonowanego obywatela pruskiego, nad protestacyą Konfederacyi Targowickiey, przeciwko wkroczeniu woysk pruskich do Polski w Toruniu 1793" k. 158v-161v
  • "Doniesienie o bankrutach warszawskich" k. 161v-162
  • "Publikacya [do imperatorowej Rosji Katarzyny II podpisana przez Michała Sireczetnikowa] 27 marca (7 kwietnia) 1793 roku" k. 162-164v
  • "Manifest uczyniony w Grodnie" k. 164v-165v
  • "Protestacya [...] Rzewuskiego [...] z okoliczności podziału krajów polskich" k. 165v-166v
  • "Głos JW [Michała?] Walewskiego marszałka zastępcy konfederacyi general. koron., na sessyi dnia 20 kwietnia 1793 w Grodnie miany" k. 166v-167
  • "Nota JW Siewers ambassadora y plenipotenta nayiasn. imperatorowy ImCi do Konfed. G[ene]r[a]lney O[bojga] N[arodów] w Grodnie" k. 167-167v
  • "Nota odpowiednia na noty dnia 9 y 18 kwietnia roku 1793 podane od JW de Siewers, posła [...] Imperatorowy Imci" Podpisani: Antoni Puławski marszałek i Józef Zabiełło łowczy W.X.L. k. 167v-168v
  • "Na sessyi konfederacyi g[ene]r[a]lney koron. w Grodnie zapadłe rezolucye dnia 11 maja roku bieżącego [1793]" Podpisani: Antoni Pułaski i Franciszek Chrząszczewski k. 169-169v
  • "Eligibilitas na posłów, konsyliarzow rady y pod processami będących [...] dan w Grodnie na sess. konf. grlney kor. 11 maja 1793" k. 169v
  • "Rezolucya względem urzędow krzeseł po dniu 3m maja rozdanych y przez obywateli nie czyniących procesow od seymu rewolucyinego posiadanych" k. 170
  • "Sessya konfed. g[ene]r[a]lney O[bojga] N[arodów] w Grodnie 12 maja 1793" k. 170-170v
  • "Uchylenie dekretu seym. na W. Xcia Adama Poninskiego z przywroceniem onemu zaszczytu y prerogatyw" k. 170v-171
  • "Mowa JP Ziemęckiego delegowanego od stanu rycerskiego woiewodztw wielkopolskich, do oddania homagium krolowi pruskiemu w Poznan[iu] miesiąca maja [1793]" k. 171-171v
  • "Doniesienie z Poznania, w miesiącu maju" k. 171v
  • "Uniwersał na seymik w wojewodztwie krakowskiem" k. 172-172v
  • "Wiadomość o wielości zabranych krajow Rzpltey Polskiey przez potencye somsiedzkie, w ludziach, dymach, wsiach, miastach etc. nie mniey o pozostałosci, krajow, tak w Koronie iako y w Litwie" k. 173
  • "Puncta uniwersału w Rossyi drukowanego względem ustanowionego pokoju po cerkwiach publikowanego ieżeli tylko prawdziwego" k. 173-173v
  • "Treny, to iest narzekania Szczęsnowe" k. 173v-175v
  • "Posłowie, po Konfederacyi Targowickiey obrani na seym 1793 [...] w Grodnie odprawiać się maiącego, z którego mało dobrego dla Rzpltey spodziewać się" k. 175v-179
  • Diariusz sejmu grodzieńskiego 1793 k. 179-206
  • "Kopia listu y raportu pisanego od [...] Szczęsnego Potockiego do Xcia Sułkowskiego kanclerza W. L. z Petersburga dnia 3(13) Junij 1793" k. 198v
 • Proweniencja: "Wiszn." - [rkps ręką K. W. Kielisińskiego]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Kielisiński, Kajetan Wincenty *1808-1849)
  • Sejm (1793)
  • Sejm (1788-1792)
  • Lonfederacja 1792 r. targowicka
  • Finanse 18 w.
  • Wojsko Prusy 18 w.
  • Sejm 18 w.
  • Parlamentaria 18 w.
  • Listy 18 w.
  • Berlin (Niemcy) 18 w.
  • Brześć (Białoruś) 18 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) 18 w.
  • Grodno (Białoruś) 18 w.
  • Petersburg (Rosja) 18 w.
  • Poznań (woj. wielkopolskie) 18 w.
  • Rosja 18 w.
  • Targowica (Ukraina) 18 w.
  • Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) 18 w.

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 100 $a Chojnacki, Dominik $d (1721-1794)
 • 245 $a "Dominika Choynackiego |Pamiętniki z ostatnich lat panowania Stanisława Augusta."
 • 250 $a oryg., kop.
 • 260 $c 18 w.
 • 300 $a 206 k. $c 28x23 cm
 • 340 $d Rkps $e Półskórek, 19 w.
 • 520 $a "List Stanisława Augusta krola polskiego do Fryderyka Wilhelma krola pruskiego, względem punktow traktatu handlowego dnia 17 marca 1790 pisany" k. 2-2v
 • 520 $a "Odpowiedź na list poprzedniczy Fryderyka Wilhelma krola pruskiego z Berlina dnia 11 kwietnia 1790" k. 2v-4v
 • 520 $a "Dziennik czynności seymu głównego ordyn. warszawskiego [...]" czyli diariusz sejmu czteroletniego 1790-1792 k. 4v-114v, 121-125v wraz z mowami, aktami, opisami uroczystości
 • 520 $a "Deklaracya woyny moskiewskiey" 1792 k. 114v-119
 • 520 $a "Deklaracya względem stanu Rzpltey y prawa 24 maja uchwalone" k. 119-120v
 • 520 $a "List JKMci do JW Potockiego [...] marszałka konfed. g[ene]r[a]lney koron. targowickiey z Warszawy d. 21 Julij A.D. 1792" k. 125v
 • 520 $a "Respons JW Stan[isława] Szczesnego Potockiego marszałka gener[alneg]o konfederacyi kor. targow[ickiej] do JKMCi pisany z Dubna d. 2 Aug. 1792" k. 126-129v
 • 520 $a "Złączenie się Konfederacyi Koronney z Litewską" k. 129v-130
 • 520 $a Akcess Nayjaśnieyszego Pana do Konfed. G[ene]r[a]l[nej] Targowickiey" k. 130-131
 • 520 $a "Kopia aktu Unii, czyli połączenia się Konfederacyi Oboyga Narodow [...] dan w Brześciu, w kościele poiezuickim dnia 12 września R[ok]u P[ańskieg]o 1792" k. 131
 • 520 $a "Konfederacya Generalna Koronna" k. 131-138v
 • 520 $a "Kopia deklaracyi, czyli manifestu ImPa des Corches ministra pełnomocnego francuzkiego, przy dworze warszawskim, z francuzkiego na polski ięzyk przetłomaczonego [...] 1792" k. 138v-141
 • 520 $a "Uwagi z powodu uniwersału, wydanego d. 29 pazdz. 1792 od konfederacyi g[ene]r[a]lney z Grodna, wzywaiącego zdań obywatelskich, względem polepszenia Rzeczypospolitey" k. 141-143v
 • 520 $a "Głos [...] Leszczyńskiego exposła w Grodnie miany R.P. 1792 względem uciążliwości krajow" k. 143v-145v
 • 520 $a "Uniwersał względem urządzenia duchowieństwa w prowincyach Rzeczypospolitey" k. 145v-148
 • 520 $a "Ułożony w Grodnie od Konf. G[ene]r[a]lney Oboyga Narodow Targowickiey a w Krakowie drukowany z rozkazu JW kolumny Walewskiego, ex wdy sieradzk. marsz. konf. wwstwa krakowskiego Plan nowego rządu w Polszcze" k. 148-151v
 • 520 $a "Deklaracya od krola JMCi pruskiego przez JW JPana Bucholtz posła extraordynaryjnego y plenipotenta ministrom Rzpltey Polskiey podana" k. 151v-152v
 • 520 $a "Kopia listu JW Szczesnego Potockiego, marszałka generalnego konfederacyi targowickiey, do JW [Katarzyny] z Potockich Kossakowski kasztelanowey kamienski, z powinszowaniem Nowego Roku z Grodna" k. 154-154v
 • 520 $a "Respons JW [Katarzyny z Potockich Kossakowskiej] kasztelanowey kamienskiey na list JW [Szczęsnego Potockiego] marszałka generalney konfederacyi targowickiey" k. 154v-156
 • 520 $a "Patent krola Imci pruskiego do wszystkich stanow y obywatelow tymczasowych wojewodztw polskich podług traktu granicznego, tudzież do miast Gdańska y Torunia [...] działo się y dano w Berlinie 25 marca 1795 roku" k. 156-158v
 • 520 $a "Uwagi zakordonowanego obywatela pruskiego, nad protestacyą Konfederacyi Targowickiey, przeciwko wkroczeniu woysk pruskich do Polski w Toruniu 1793" k. 158v-161v
 • 520 $a "Doniesienie o bankrutach warszawskich" k. 161v-162
 • 520 $a "Publikacya [do imperatorowej Rosji Katarzyny II podpisana przez Michała Sireczetnikowa] 27 marca (7 kwietnia) 1793 roku" k. 162-164v
 • 520 $a "Manifest uczyniony w Grodnie" k. 164v-165v
 • 520 $a "Protestacya [...] Rzewuskiego [...] z okoliczności podziału krajów polskich" k. 165v-166v
 • 520 $a "Głos JW [Michała?] Walewskiego marszałka zastępcy konfederacyi general. koron., na sessyi dnia 20 kwietnia 1793 w Grodnie miany" k. 166v-167
 • 520 $a "Nota JW Siewers ambassadora y plenipotenta nayiasn. imperatorowy ImCi do Konfed. G[ene]r[a]lney O[bojga] N[arodów] w Grodnie" k. 167-167v
 • 520 $a "Nota odpowiednia na noty dnia 9 y 18 kwietnia roku 1793 podane od JW de Siewers, posła [...] Imperatorowy Imci" Podpisani: Antoni Puławski marszałek i Józef Zabiełło łowczy W.X.L. k. 167v-168v
 • 520 $a "Na sessyi konfederacyi g[ene]r[a]lney koron. w Grodnie zapadłe rezolucye dnia 11 maja roku bieżącego [1793]" Podpisani: Antoni Pułaski i Franciszek Chrząszczewski k. 169-169v
 • 520 $a "Eligibilitas na posłów, konsyliarzow rady y pod processami będących [...] dan w Grodnie na sess. konf. grlney kor. 11 maja 1793" k. 169v
 • 520 $a "Rezolucya względem urzędow krzeseł po dniu 3m maja rozdanych y przez obywateli nie czyniących procesow od seymu rewolucyinego posiadanych" k. 170
 • 520 $a "Sessya konfed. g[ene]r[a]lney O[bojga] N[arodów] w Grodnie 12 maja 1793" k. 170-170v
 • 520 $a "Uchylenie dekretu seym. na W. Xcia Adama Poninskiego z przywroceniem onemu zaszczytu y prerogatyw" k. 170v-171
 • 520 $a "Mowa JP Ziemęckiego delegowanego od stanu rycerskiego woiewodztw wielkopolskich, do oddania homagium krolowi pruskiemu w Poznan[iu] miesiąca maja [1793]" k. 171-171v
 • 520 $a "Doniesienie z Poznania, w miesiącu maju" k. 171v
 • 520 $a "Uniwersał na seymik w wojewodztwie krakowskiem" k. 172-172v
 • 520 $a "Wiadomość o wielości zabranych krajow Rzpltey Polskiey przez potencye somsiedzkie, w ludziach, dymach, wsiach, miastach etc. nie mniey o pozostałosci, krajow, tak w Koronie iako y w Litwie" k. 173
 • 520 $a "Puncta uniwersału w Rossyi drukowanego względem ustanowionego pokoju po cerkwiach publikowanego ieżeli tylko prawdziwego" k. 173-173v
 • 520 $a "Treny, to iest narzekania Szczęsnowe" k. 173v-175v
 • 520 $a "Posłowie, po Konfederacyi Targowickiey obrani na seym 1793 [...] w Grodnie odprawiać się maiącego, z którego mało dobrego dla Rzpltey spodziewać się" k. 175v-179
 • 520 $a Diariusz sejmu grodzieńskiego 1793 k. 179-206
 • 520 $a "Kopia listu y raportu pisanego od [...] Szczęsnego Potockiego do Xcia Sułkowskiego kanclerza W. L. z Petersburga dnia 3(13) Junij 1793" k. 198v
 • 530 $d Mf 1947
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol., łac.
 • 561 $a "Wiszn." - [rkps ręką K. W. Kielisińskiego] $d BK VI, 23 $w Działyński Tytus (1796-1861) $w Wiszniewski Michał (1794-1865)
 • 600 $a Kielisiński, Kajetan Wincenty $d *1808-1849)
 • 650 $a Sejm (1793)
 • 650 $a Sejm (1788-1792)
 • 650 $a Lonfederacja 1792 r. targowicka
 • 650 $a Finanse $y 18 w.
 • 650 $a Wojsko $x Prusy $y 18 w.
 • 650 $a Sejm $y 18 w.
 • 650 $a Parlamentaria $y 18 w.
 • 650 $a Listy $y 18 w.
 • 651 $a Berlin (Niemcy) $y 18 w.
 • 651 $a Brześć (Białoruś) $y 18 w.
 • 651 $a Gdańsk (woj. pomorskie) $y 18 w.
 • 651 $a Grodno (Białoruś) $y 18 w.
 • 651 $a Petersburg (Rosja) $y 18 w.
 • 651 $a Poznań (woj. wielkopolskie) $y 18 w.
 • 651 $a Rosja $y 18 w.
 • 651 $a Targowica (Ukraina) $y 18 w.
 • 651 $a Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) $y 18 w.
 • 700 $a Bucholtz, Ludwig Heinrich von $c poseł pruski $d (1740-1811)
 • 700 $a Chrząszczewski, Franciszek $d 18 w.
 • 700 $a Corches $c minister francuski
 • 700 $a Fryderyk Wilhelm $b II $c (król Prus ; $d 1744-1797)
 • 700 $a Katarzyna $b II $c (cesarzowa Rosji ; $d 1729-1796)
 • 700 $a Kossakowska, Katarzyna $c kasztelanowa kamieńska $d (1722-1803)
 • 700 $a Leszczyński $c poseł $d 18 w.
 • 700 $a Poniński, Adam $c podskarbi w. kor. $d (1732-1798)
 • 700 $a Potocki, Stanisław Szczęsny $c wda ruski, gen., marszałek konf. targowickiej $d (1752-1805)
 • 700 $a Puławski, Antoni $d (1747-1813)
 • 700 $a Rzewuski
 • 700 $a Krečetnikov, Mihail Nikitič $c generał rosyjski $d (1729-1793)
 • 700 $a Stanisław August Poniatowski $c (król Polski ; $d 1732-1798)
 • 700 $a Sułkowski
 • 700 $a Walewski, Michał $c wda sieradzki $d (1735-1806)
 • 700 $a Zabiełło, Józef $c gen., hetman polny lit. $d (?-1794)
 • 740 $a Listy Stanisława Augusta Poniatowskiego króla Polski do
 • 740 $a Listy do Stanisława Augusta Poniatowskiego króla Polski
 • 740 $a Dziennik czynności seymu głównego ordyn. warszawskiego czyli |diariusz sejmu czteroletniego 1790-1792
 • 740 $a Posłowie po Konfederacyi Targowickiey obrani na seym 1793 w Grodnie odprawiać się maiącego z którego mało dobrego dla Rzpltey spodziewać się
 • 740 $a Treny to iest |narzekania Szczęsnowe
 • 740 $a Doniesienie z Poznania w miesiącu maju
 • 740 $a Doniesienie |o bankrutach warszawskich
 • 740 $a Uwagi zakordonowanego obywatela pruskiego nad protestacyą Konfederacyi Targowickiey przeciwko wkroczeniu woysk pruskich do Polski w Toruniu 1793
 • 740 $a Konfederacya Generalna Koronna
 • 740 $a Akcess Nayjaśnieyszego Pana do Konfed. Grl. Targowickiey
 • 740 $a Akt Unii, czyli połączenia się Konfederacyi Oboyga Narodow dan w Brześciu 1792
 • 740 $a Deklaracja czyli |manifest des Corches ministra pełnomocnego francuzkiego, przy dworze warszawskim 1792
 • 740 $a Uwagi z powodu uniwersału, wydanego 1792 od konfederacyi generalney z Grodna względem polepszenia Rzeczypospolitey
 • 740 $a Głos Leszczyńskiego exposła w Grodnie miany R.P. 1792 względem uciążliwości krajow
 • 740 $a Uniwersał względem urządzenia duchowieństwa w prowincyach Rzeczypospolitey
 • 740 $a Ułożony w Grodnie od Konf. Generalney Oboyga Narodow Targowickiey a w Krakowie drukowany z rozkazu Walewskiego, ex wdy sieradzk. |Plan nowego rządu w Polszcze
 • 740 $a List Potockiego Szczęsnego marszałka konfederacji targowickiej do Kossakowskiej Katarzyny z Potockich kasztelanowej kamieńskiej
 • 740 $a List Kossakowskiej Katarzyny z Potockich kasztelanowej kamieńskiej do Potockiego Szczęsnego marszałka konfederacji targowickiej
 • 740 $a Patent krola pruskiego do wszystkich stanow y obywatelow tymczasowych wojewodztw polskich podług traktu granicznego, tudzież do miast Gdańska y Torunia 1795 roku
 • 740 $a Złączenie się Konfederacyi Koronney z Litewską
 • 740 $a Publikacya do Katarzyny II imperatorowej Rosji podpisana przez Michała Sireczetnikowa 1793
 • 740 $a Manifest uczyniony w Grodnie
 • 740 $a Mowa Walewskiego Michała wdy sieradzkiego? na sejmie w Grodnie 1793
 • 740 $a Nota Siewers ambassadora y plenipotenta imperatorowy do Konfed. Generalney Obojga Narodów w Grodnie
 • 740 $a Nota odpowiednia na noty dnia 9 y 18 kwietnia roku 1793 podane od de Siewers, posła Imperatorowy Imci
 • 740 $a Na sessyi konfederacyi generalney koron. w Grodnie zapadłe |rezolucye dnia 11 maja roku bieżącego 1793
 • 740 $a Eligibilitas na posłów, konsyliarzow rady y pod processami będących 1793
 • 740 $a Uchylenie dekretu seym. na Adama Poninskiego z przywroceniem onemu zaszczytu y prerogatyw
 • 740 $a Rezolucya względem urzędow krzeseł po dniu 3m maja rozdanych y przez obywateli nie czyniących procesow od seymu rewolucyinego posiadanych
 • 740 $a Sessya konfed. generalney Obojga Narodów w Grodnie 12 maja 1793
 • 740 $a Mowa Ziemęckiego delegowanego od stanu rycerskiego woiewodztw wielkopolskich, do oddania homagium krolowi pruskiemu w Poznaniu 1793
 • 740 $a Uniwersał na seymik w wojewodztwie krakowskiem
 • 740 $a Wiadomość o wielości zabranych krajow Rzpltey Polskiey przez potencye somsiedzkie, w ludziach, dymach, wsiach, miastach etc. nie mniey o pozostałosci, krajow, tak w Koronie iako y w Litwie
 • 740 $a Puncta uniwersału w Rossyi drukowanego względem ustanowionego pokoju po cerkwiach publikowanego ieżeli tylko prawdziwego
 • 740 $a List Potockiego Szczęsnego do Sułkowskiego kanclerza w. lit. 1793
 • 740 $a Deklaracya względem stanu Rzpltey y prawa 24 maja uchwalone
 • 740 $a Deklaracya woyny moskiewskiey 1792
 • 740 $a Diariusz sejmu grodzieńskiego 1793
 • 740 $a diariusz sejmu czteroletniego 1790-1792
 • 777 $a Rzewuski Wacław Piotr hetman w. kor. klan krakowski 1706-1779 $t Protestacya Rzewuskiego z okoliczności podziału krajów polskich
 • 852 $j BK 00927
 • 999 $d 19.04.26

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00927