Silva rerum 18 w.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00951
 • Kopie: Mf 967
 • Tytuł: Silva rerum 18 w.
 • Miejsce i czas powstania: 1701-1750
 • Opis fizyczny: [V k.], 370 s. 32x20 cm i mn.
 • Oprawa: Skóra brązowa, pozostałości po wytłaczanych ornamentach (herb?)
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • Mowy następujących: Bieliński Franciszek, cześnik kor., poseł czerski (16): (na sejmie, przy powitaniu Izby Poselskiej) Warszawa 1719 s. 75 (brak końca); (w senacie, po złączeniu Izby Poselskiej) Warszawa 1719 s. 78-79; (na sejmiku relacyjnym) b. d. s. 79; (do króla Augusta II) s. 91-92; (do klana krakowskiego "prosząc o sprawiedliwość na [...] pułkownika Gwardiey Bonefusa, ktorego Ludzie zabili [...] Przedwoiewskiego Piiarzewica Ciechanowskiego") s. 92; (na sejmiku relacyjnym przy wjeździe Kazimierza Rudzińskiego na kasztelanię czerską) 22.02.1723 s. 93; (dziękowanie za laskę nadworną kor. w senacie) Warszawa 15.10.1732 s. 134-136; (dziękowanie królowi za woj. chełmińskie) 1726 s. 157-158; (dziękowanie za laskę nadworną kor. "przy odbieraniu iey w pokoiach JKMci") 8.04.1732 s. 158-159; ("na Generale Anteconvocatialnym") Malbork 1733 s. 160-161; (na sejmie konwokacyjnym) 1733 s. 161-163; ("oddawanie pieczęci większey") [1733] s. 163-164; ("oddawanie pieczęci mnieyszey") s. 164-165 i 165-166; (na polu elekcyjnym) 1733 s. 168-170; ("pożegnanie Izby Commissarskiey Trybunału Radomskiego") 1728 s. 179-180. - Jan III Sobieski król Polski (w senacie; odpowiedź na mowę Jana Odrowąża Pieniążka) Grodno 28.03.1688 s. 21-22. - Jan Kazimierz król Polski (2): (na sejmie "ad ordines promovendo Electionem") 4.07.1661 s. 57-59; (abdykacyjna na sejmie) 1668 s. 59-60. - Ledóchowski Stanisław marszałek konfederacji tarnogrodzkiej (na sejmie) (2) Warszawa 1.02.1721 s. 89-91. - Lubomirski Stanisław Herakliusz marszałek w. kor. (2) (oddawanie laski marszałkowskiej Hieronimowi Augustynowi Lubomirskiemu na sejmie) Warszawa 12.03.1683 s. 1-3; (odpowiedź w imieniu króla Valdsteinowi, posłowi cesarskiemu na sejmie) Warszawa 1683 s. 3. - Mężyński Franciszek (na sejmiku deputackim) Środa 1734 s. 353-354 (por. BK 966, k. 34-34v i BK 1562, k. 28v-29). - [Mniszech Józef] marszałek w. kor. (w senacie) Warszawa 18.10.1718 s. 354-356. - Pieniążek Jan Odrowąż wda sieradzki (w senacie) Grodno 28.03.1688 s. 18-21 (odpowiedź króla Jana III zob. s. 21-22). - [Rzewuski Stanisław Mateusz] wda podlaski (w senacie) Warszawa 3.03.1720 s. 80-83. - Sapieha Kazimierz Jan Paweł hetman w. lit. (na sejmiki) b. d. s. 113-115. - Szembek [Jan] kanclerz w. kor. (2): (w senacie) Warszawa 1719 s. 87-89; (w imieniu króla Augusta II do izby poselskiej) b. d. s. 271-274. - [Szembek Stanisław] prymas (do króla - relacja z obrad senatu) b. d. s. 356-357. - Załuska [Teresa] z Rostworowskich starościna rawska (w Trybunale Koronnym) Piotrków 1732 s. 139-146. - posłowie wielkopolscy b. d. s. 123-124. - NN poseł francuski (do króla Jana III) 25.05.1683 s. 4. - NN poseł ziemi czerskiej (na polu elekcyjnym) 1733 s. 166-168. - NN wda mazowiecki (do króla szwedzkiego Karola XII) b. d. s. 122-123. - NN ("Votum na walney Radzie Malborskiey") b. d. k. 115-117. - NN (na sejmie "in Materia Status, ieżeli pod starą Laską Poseł może co proponowac, albo z Protestacyą wychodzic z Izby Poselskiey") Grodno 3.02.1688 s. 252-255. - NN (na sejmie "w teyże materiey Wyiscia Pan Dąbrowskiego y Pana Tokarzewskiego") Grodno 02.1688 s. 255-258.
  • "Mowy na Seymie Walnym Warszawskim zerwanym na roznych Diffidencyach in Anno 1688" s. 22-35: "Powitanie JKMci od Izby Poselskiey przez [...] Pana [Stanisława Antoniego] Szczukę referendarza koronnego marszałka poselskiego d[ie] 23 Decembra [...] 1688" s. 22-25; "Mowa albo oddawanie Pieczęci Mnieyszey [...] Panu [Stanisławowi] Tarłowi woiewodzie lubelskiemu przez [...] Stanisława Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego na Seymie Walnym Warszawskim w senacie d[ie] 6 Janua[rij] [...] 1689" s. 25-26; "Mowa pierwsza w senacie [...] Jana Odrowąża Pieniążka woiewody sieradzkiego za przyiscim Izby Poselskiey po przerwaniu Votum [...] Panów Senatorów na Seymie Walnym Warszawskim d[ie] 25 Janua[rij] 1689" s. 26-27; "Mowa powtórna tegosz [...] d[ie] 29 Januarij [...] 1689 contra censuras Głosu Wolnego et in causa Lesti Divini Honoris" s. 27-31; "Mowa [...] Pana [Stefana] Bidzinskiego kasztellana Sandomierskiego w senacie 1689" s. 31-32; "Mowa [...] [Kazimierza Jana Opalińskiego] xdza Biskupa Chełminskiego Pomezanskiego na Seymie Walnym Warszawskim w senacie d[ie] 10 Februarij [...] 1689" s. 32-34; "Oswiadczenie Stanów Rzeczypospolitey" oraz "Reflexya na to" s. 34 (w sprawie potajemnego małżeństwa Ludwiki Karoliny Radziwiłłówny, księżnej neuburskiej); "Securita Dobr ziemskich et Juris aequalitatis" (dot. dóbr Ludwiki Karoliny) s. 35; "Mowa do Izby Poselskiey od woyska przez [...] Pana Dziewałtowskiego chorążyca trockiego 1689" s. 35; "Mowa [...] pana Czarnkowskiego w Warszawie d[ie] 27 Februarij [...] 1689" s. 44-45.
  • Listy Augusta II króla Polski do następujących: [Humiecki Stefan] wda podolski 10.03.1716 s. 321. - [Humiecki Stefan] wda podolski i [Załuski Franciszek] wda czernichowskiego, Warszawa 17.02.1716 s. 317-318. - [Radziejowski Michał] prymas 18.04.1703 s. 117-118. - [Szembek Stanisław] prymas [10.03, 23.03, po 4.04. 1716] (3) s. 320-321, 329-330, 339-340. - hetmani kor. 10.03.1716 s. 321. - "komisarze do Tractatu naznaczeni" [1703] s. 118.
  • Listy Franciszka Bielińskiego marszałka nadw. kor., wdy chełmińskiego do następujących: Prowincja Pruska (listy publiczne) (2) [5.12.1732] s. 147-150. - Rada Miejska Torunia 5.12.1732 s. 146-147. - [Szembek Jan Krzysztof] bp warmiński ("circa Immunitatem Praw Prowincyi Pruskiey pisany") b. d. s. 248-249. - Województwa Wielkopolskie (list publiczny) 4.03.1733 s. 170-171. - Ziemia Ciechanowska (list publiczny) 1.12.1732 s. 151-152. - Ziemia Zakroczymska (list publiczny) 9.12.1732 s. 150-151. - NN komisarze wojskowi 1728 s. 178-179. - NN urzędnik czerski b. d. s. 226-227. - NN urzędnik pruski ("in negotio Golubskiego Starostwa vakuiącego pisany") b. d. s. 244-245. -
  • Listy Stanisława Herakliusza Lubomirskiego marszałka w. kor. do następujących: [Jan III] król Polski, Wilanów 29.06.1683, 1687, b. d., 30.11.1690 (4) s. 5-6, 7 (wyjeżdżając do Rzymu), 11 (w sprawie królewicza Jakuba), 40. - [Lanckoroński Przecław], Ujazdów 23.09.1683 s. 8-10. - [Maria Kazimiera] królowa Polski 30.11.1690 s. 40. - [Sobieski Jakub] królewicz polski 30.11.1690 s. 41.
  • Listy Adama Mikołaja Sieniawskiego klana krakowskiego do następujących: [Baltaci Mehmed Pasza?] wielki wezyr [16.11.1711] s. 131-132. - [Dewlet II Girej] chan krymski [1711] s. 132-133. - [Rzewuski Stanisław Mateusz] hetman polny kor., Przemyśl 16.04.1716 s. 349. - [Szembek Jan] kanclerz w. kor., Lwów 26.02.1716 s. 318. - na sejmik wilczyński woj. ruskiego, Lwów 2.02.1716 s. 308-309. - Serakier?, Lwów 16.11.1711 s. 130-131.
  • Listy Jana Szembeka kanclerza w. kor. do następujących: [Humiecki Stefan] wda podolski, Warszawa 14.02.1716 s. 315-317. - [Potocki Stanisław Władysław] strażnik lit., Warszawa 10.03.1716 s. 320. - [Potocki Stefan Aleksander] wda bełski, Warszawa 19.03.1726 s. 327. - NN wda czernichowski, Warszawa 19.03.1716 s. 327. - kapituła krakowska 2.04.1716 s. 336.
  • Listy Stanisława Szembeka prymasa do następujących: [August II] król Polski, Skierniewice 19.03, 4.04. 1716 (2) s. 323-325, 339. - Fleming dowódca polowy wojsk królewskich, Skierniewice 21.03.1716 s. 327-328. - [Mniszech Józef] marszałek w. kor., Skierniewice 24.03.1716 s. 328-329. - marszałkowie województw i wojska skonfederowanego, Skierniewice 27.03.1716 s. 335-336.
  • Listy różne: [Jakub Dunin] regent kor. do marszałka koła rycerskiego woj. wielkopolskich, Gdańsk 24.04.1716 s. 345-346. - [Fryderyk I] król Prus (częściowo jako Fryderyk III, elektor brandenburski) (3): do [Augusta II] króla Polski 28.11.1698 s. 300-302; do [Kazimierza Ludwika Bielińskiego] podkomorzego kor. 17.10.1698 s. 298-299; do senatora polskiego ("z oświadczeniem Przyiaźni swoiey") 19.01.1701 s. 154-155. - Głębocki chorąży brzeski, kujawski do NN b. d. s. 278. - Golcz [Franciszek Joachim] chorąży nadworny kor. do [Jana Władysława Kunatha Wyrozembskiego] instygatora kor. ("w sprawie pana Unruga") b. d. [1716] s. 354. - Gołowkin Gawriłło kanclerz moskiewski do [Teodora Andrzeja Potockiego] prymasa, Petersburg 8.07.1728 s. 357-359 oraz respons, Łowicz 19.08.1728 s. 359-362. - [Humiecki Stefan] wda podolski (2): do [Jana Kazimierza de Alten Bokum] podkanclerza w. kor. 12.02.1716 s. 308; do [Jana Szembeka kanclerza w. kor.] 26.02.1716 s. 318-319. - [Jan III Sobieski] król Polski do [Stanisława Herakliusza Lubomirskiego] marszałka w. kor. (2) 19.06.1683 s. 4-5; Warszawa 1683 (podpisany przez Jana Zakrzewskiego, sekretarza królewskiego) s. 6-7. - [Karol XII] król Szwecji (4): list uwierzytelniający 15.08.1698 (dopisek: "Miał audiencyą privatissime d[ie] 20 Janua[rii] 1699 Anno") s. 303; do komisarzy Rzeczypospolitej, Toruń 8.06.1703 s. 119; do [Michała Radziejowskiego], Toruń 8.06.1703 s. 119-120; list uwierzytelniający do prymasa, senatorów i dostojników Rzeczypospolitej b. d. s. 127-128. - Lanckoroński [Przecław] z sejmiku opatowskiego do [Stanisława Herakliusza Lubomirskiego] marszałka w. kor. Opatów 13.09.1683 s. 7-8. - Lasocki podczaszy Ziemi Wyszogrodzkiej do NN b. d. s. 287. - Ledóchowski [Stanisław] marszałek generalny konfederacji (3) do [Hieronima Grimaldi] nuncjusza apostolskiego, Lubomla 26.03.1716 s. 337; do [Stanisława Szembeka] prymasa, Lubomla 8.04.1716 s. 340-341; do [Jana Tarło] podstolego lit. 26.03.1716 s. 336-337. - [Leopold I] cesarz SRI do [Jana III Sobieskiego] króla Polski, Wiedeń 8.11.1688 s. 36. - [Morsztyn Jan Andrzej] podskarbi kor. do [Jana Stefana Wydżgi] abpa gnieźnieńskiego, Gdańsk 5.11.1683 s. 10-11. - [Morsztyn Stanisław] do [Michała Radziejowskiego] prymasa b. d. s. 126. - Piper [Karol] szwedzki minister stanu do komisarzy Rzeczypospolitej, Toruń 8.06.1703 s. 121. - [Potocki Michał] pisarz polny kor. do [Stanisława Mateusza Rzewuskiego] hetmana polnego kor., Lwów 3.04.1716 s. 340 oraz respons, Rozdół 4.04.1716 s. 340. - [Potocki Stefan Aleksander] wda bełski do [Jana Szembeka] kanclerza w. kor., Święte 6.03.1716 s. 326-327. - Potocki Teodor Andrzej prymas (3): do [Stanisława] Poniatowskiego podskarbiego lit. regimentarza wojsk kor., Iwonicz 1728 s. 363; do Trybunału Radomskiego Łowicz 22.05 i 25.05.1728 s. 175-176. - Radomicki kasztelanic kaliski (3) do: NN s. 296; "imieniem Rokoszu Województw Wielkopolskich", Środa 5.03.1698 s. 296-297; (list prywatny) b. d. s. 297 oraz respons na te listy, 16.03.1698 s. 297. - Radziejowski [Michał] prymas (2): do NN sty wyszogrodzkiego s. 41-42; do [Stanisława Morsztyna?] b. d. s. 125. - Rzewuski [Stanisław Mateusz] hetman w. kor. do Trybunału Skarbowego Radomskiego 1.05.1728 s. 171-173. - Trybunał Skarbowy Radomski (2) do: [Teodora Potockiego] prymasa 28.05.1728 s. 178; [Stanisława Mateusza] Rzewuskiego hetmana w. kor. b. d. s. 173-175. - Komisarze Rzeczypospolitej do [Karola XII] króla Szwecji Lublin 18.07.1703 s. 121. - Komisarze Rzeczypospolitej do [Karola] Pipera ministra szwedzkiego [18.07.1703] s. 122. - NN marszałek w. kor. do NN b. d. s. 291-292. - NN podkomorzy wyszogrodzki do NN b. d. s. 278. - NN sta wyszogrodzki do [Michała Radziejowskiego] prymasa b. d. s. 42-44. - NN wda brzeski do [Stanisława Kazimierza Dąmbskiego] bpa łuckiego 21.03.1678 s. 364 (tylko początek). - NN wda kijowski do prymasa b. d. s. 357 oraz respons. - NN do [Mikołaja Popławskiego] bpa inflanckiego 8.11.1697 s. 293-294. - NN do Radomickiego kasztelanica kaliskiego, marszałka rokoszu woj. wielkopolskich, Poznań 16.02.1698 s. 295-296. - NN do [Mikołaja] Wyżyckiego bpa chełmskiego b. d. s. 277. - NN do NN klana chełmińskiego (2) b. d. s. 287-289. - NN do marszałka w. kor. b. d. s. 289-291. - NN do posła brandenburskiego, Gdańsk 23.11.1697 s. 294-295. - NN do NN sty zakroczymskiego 14.05.1699 s. 304. - List NN do NN (dot. stosunków polsko-szwedzkich) [ok. 1703] s. 124-125. - "Copia Literarum a Civitate Elbingensi" b. d. s. 299-300 oraz respons b. d. s. 300. - "Copia Epistolae in Materia Reip[ublicae] tractantis" s. 112-113. - "Copia Literarum ad [...] Nuntium Su[eci]ae Sanctitatis Extraordinarium ad Regnum Poloniae" b. d. s. 125. - "Copia Listu [...] wdy poznańskiego do Chorągwiów lokowanych w Prowinciey WielkoPolskiey" b. d. s. 126-127. - "Copia listu [...] Plenipotencyariuszow do Interessow z [...] carem [...] z Rady Jarosławskiey naznaczonych po Conferenciey z [...] Feldmarszałkiem Szeremethem we Lwowie d[ie] 13 9bris odprawioney A[nn]o 1711 do JKMci pisanego d[ie] 14 ejusdem etc." s. 128. - "List senatora do senatora dolendo fatu Smierci krola [Jana III] [...] pisany od Hetmana" s. 155. - "List Senatora do Senatora niepozwalaiąc abnegationem Regis [...] fidelitatem Eidem vovendo" s. 155-156. - "List do Marszałka Woiewodztw zconfederowanych explorando Securitatem tam Personae propriae quam Bonorum suorum" s. 225-226. - "Do [...] Marszałka Woysk zconfederowanych in eadem Materia" s. 226. - "Copia listu do Woiewództw" b. d. k. 275-277. - "Copia listu Privatnego do niektórych IchMsciów po Woiewodztwach" s. 277. - "Responsum super praeinsertam Propositionem" s. 286-287. - "List in materia Reipublicae d[ie] 12 Februar. 1716 pisany" s. 308.
  • Wzory listów i dokumentów: "Listy na Trybunał własne sprawy zalacaiące" (9) s. 192-195. - "Listy Instancyalne do Trybunału w cudzych Sprawach" (36) s. 195-208. - "Interposicya za Przyiacielem w inszey Materiey" s. 208-209. - "In simili Materia" s. 209. - "List Publiczny na Generał Pruski wyrazaiący Legalitates, dla ktorych Ten albo ow tey Publice swoią przytomnością słuzyc niemoze" s. 209-210. - "Listy prywatne na tenze Generał Pruski" (9) s. 210-216. - "Respons deklaruiący to wypełnic o co proszono" s. 216-217. - "Respons na Instancyalny List" s. 217. - "List instancyalny do Xcia Biskupa krakowskiego" s. 218. - "Respons na List Instancyalny oraz przepraszaiący że się Instancyi niezadosyc czyni" s. 218-219. - "Gratulatio restitutae Sanitatis" s. 219-220. - "Gratulatio honoris" s. 220-221. - "List do [...] Primasa" s. 221. - "List Instancyalny za Miastem Grudziądzem do kanclerza" s. 221-222. - "Do Dominikanskiego Przeora" s. 222. - "List w ktorym kto wyraza umartwienie swoie, ze votis requiruiącego usług annuere niemoże" s. 222-223. - "Dziękuiący za affekt wyswiadczony" s. 223. - "Idem exprimens" s. 223-224. - "List rożne Cathegorie w sobie zawieraiący" s. 224-225. - "List, w ktorym kto za przeszłe Łaski dziękuiąc, o kontinuacyą onych uprasza" s. 225. - "List do Przyiaciela expostuluiący o Łaskę iaką" (2) s. 227-228. - "Respons wktorym kto wyraza applikacyą swoię circa negotia Expostulantis y o dalszey continuacyi oney affiduie" s. 228-229. - "List do Prowincyała Soc. Iesu, zalecący krewnego do Zakonu" s. 229 "List zalecący concurruiącego Oycu o córkę Iego" (2) s. 229-231 "Condolentia" s. 231. - "List radzący się kogo in negotijs suis" s. 231-232. - "List wyrazaiący Studium circa negotia alicujus, które skutek swoy niewzięły" (3) s. 232-233. - "List do kolczaka Tureckiego" s. 233-234 "List exkuzuiący się ze słuzyc niemoze" s. 234. - "List Instancyalny za kim" s. 234-235. - "List deklaruiący słuzyc Przyiacielowi swoiemu" s. 235. - "List dziękuiący za affekt iaki oswiadczny" s. 235-236. - "List deklaruiący wtym słuzyc o co proszono" s. 236. - "List na Trybunał insinuiący Interess swoy" (2) s. 237-238. - "List ofiaruiący się komu słuzyc" s. 238. - "List wyrazaiący ochotę swoią słuzenia Requiruiącemu, interim non effectuata res dla racyi nizey wyrazanych" s. 238-239. - "List varios affectus angentes wsobie zawieraiący Justifikuie niewinnosc swoię przez opaczne udania petitam" s. 239-243. - "List zegnaiący Przyiaciela swego" s. 243. - "List do Baszy Chocimskiego instando za kim" s. 243. - "Podziękowanie za Respekt iaki" s. 244. - "List dziękuiący za Łaskę wyświadczoną" (3) s. 245-246. - "List wyrażaiący nieodmienną ochotę usług swoich" s. 246. - "Respons donoszący, iz się zadosyć uczyniło o co proszono" s. 246-247. - "List deklaruiący ochotę swoię in Obsequium Przyiaciela" (2) s. 247. - "List dziękuiący za łaskę wyswiadczoną" s. 247-248. - "List ofiaruiący usługę swoię" s. 249. - "List wyrazaiący Sensum doloris ze Przyiacielowi swemu według Ochoty usłuzyc niemogł" s. 249-250. - "List dziękuiący za łaskę wyswiadczoną" s. 250. - "List zapraszaiący Przyiaciela swego na Condescensyą" s. 251. - "Forma kontraktu Małzenskiego" s. 258-262. - "Copia Przywileiu na Plac iaki komu od Dziedzica danego" s. 262-263. - "Oyciec zaprasza krewnych na wesele Corki swoiey" s. 267. - "Respons na Powinszowanie Narodzenia Panskiego tudziesz Roku Nowego" s. 267. - "Pan Młody zaprasza krewnych na wesele" s. 271.
  • "Nayiasnieyszego Jana Trzeciego Krola Polskiego Nagrobek" [Inc.:] "Tu oto Wielki z Dzieł swoich Jan Trzeci spoczywa [...]" s. 11
  • "Puncta do Instructiey na Seym Walny Szescioniedzielny Ordinaryjny [...] Stanisławowi Szczuce regentowi koronnemu lubelskiemu et staroście y Mikołajowi Opackiemu chorążemu Ziemie Wiskiey Posłom teyże ziemi dana w Wiźnie na Seym Grodzinski Anno 1688" s. 12-13
  • "Manifest na niedoszłym Seymie Grodzienskim cum Protestatione [...] Panow Posłow d[ie] 20 Martij 1688" s. 13-15
  • "Informacya prawdziwa y doskonała rozerwanego Seymu Anni 1688" s. 16-18
  • "Informacya circa Matrimonium Principis Palatini cum Domina Principe Radziwiełł" (dot. małżeństwa Ludwiki Karoliny Radziwiłłówny z Karolem Filipem Wittelsbachem, elektorem Palatynatu) s. 38-40
  • "Connotatio ammuniciey JKMci Augusta y armat przez Szwedów pdebrane pod Rigą" s. 46
  • "Prawdziwe opisanie y oszacowanie wszystkiego Krolestwa Polskiego ze wszystkiemi Starostwy" s. 46
  • "Inscriptiones Colossi Varsaviae ante Portam Cracoviensem Tracti" s. 47-50
  • "Anno 1371. Rokosz Glinianski za Ludwika Polskiego y Węgierskiego krola za Raphała Granowskiego Marszałka Wielkiego Koronnego" (opisanie) s. 52-57
  • "Notatu Digna" (przypowiastka alegoryczna) s. 60-61
  • "Miraculum de Sancta Catharina notatu Dignissimum" s. 61-63
  • [Bajka o królu perskim Dariuszu] s. 63-64
  • "Wrozki niepewne" (zbiór krótkich opowiastek strukturą przypominających Gesta Romanorum) s. 64-65
  • "Magnificentia Krolow Perskich" (zbiór opowiastek) s. 65
  • "Instructia [...] Panom Posłom Ziemi Czerskiey na Seym w Warszawie 1719 Anno z Alternaty Wielkiego Xięstwa Litt[ewskieg]o odprawiony" s. 66-74
  • "Oratio Redditoria Epistolae Regis Persarum Responsoriae ad Epistolam Regis Poloniarum dicta in publica audientia Varsaviae [...] 1728 Die 31 [...] Martij" s. 83-87
  • "Iniudicabilis Bonnitus Occisus" s. 93-94
  • "Inscripcya na Lasce [...] Marszałka W. K[o]r[o]nnego Mnischa" s. 94
  • "Inscriptie na Lasce Marszałka Nadwornego Koronnego [...] Franciszka Bielinskiego A[nn]o 1733" s. 94
  • "Correctura Trybunału przez [...] Podkomorzego Czerskiego ułożona" s. 95-108
  • "Epitaphium [...] Georgij Lubomierij Mareschalci R[eg]ni Poloniae et Campi Ductoris Sacri Romani Imperij Principis" s. 108-109
  • "Epithaphium [...] M. de Cieciszew Cieciszewskj Cap[ita]nei Mielnicen[sis] SRM Filiarchae" s. 109-110
  • "Epitaphium [...] Domino Wessel Palatino Masoviae" s. 110-111
  • "Poiedynek Smierci z Życiem" s. 111
  • "Copia Manifestu [...] Carskiego Wieliczenstwa Pierwszy Generał Feldmarszałek y Consiliarz kawaler Maltański S. Jendrzeia Apostoła Hrabia Borys Szeremethou" s. 128-130
  • "Respons na Punkt JKMci przysłany [...] Primasowi [Teodorowi Potockiemu] po zerwanym dolendo fato Seymie Extraordynaryjnym [...] 1732do w Warszawie d[ie] 3 8bris" s. 133-134
  • Przywileje Augusta II s. 136-137
  • August II, "Consensus ad cedendum de Capitaneatu" s. 137-138
  • "Ius Communicativum" s. 153
  • "Privilegium Administrationis Villae ad Mensam Regiam pertinentis" s. 153-154
  • August II, "Presentatio in Beneficium aliquod Spirituale" s. 156
  • "Forma Testamenti" s. 159
  • "Impetus Gratulatorij Nativitatis K[ris]ti Noviq[ue] Anni ac Paschatis" s.180-192
  • "Forma Instrumentu [...] Deputatom na Trybunał K[o]r[on]ny z Xięstwa Mazowieckiego Die 17. 7bris [...] 1732 danego" s. 251-252
  • "Uniwersał do Miasta Warki od krola [...] aby się do Gruntow swych wracali przeszli Obywatele, a in casum niepowrocenia, aby Starosta tegoz Miasta, innemi Ludzmi osadzał to Miasto" s. 263-265
  • Elogia i epigramaty ku czci św. Jana Nepomucena s. 265-266
  • "Głos wołaiącego na Puszczy Zyczliwa do Oyczyzny Apostrophe Roku 1701" s. 267-271
  • "De Augusto Rege et abscisso majore digito pedis G[e]n[eros]usq[ue] Radoiewski Surrogator Posnaniensis" s. 274
  • "Valentinus Niedzielski Patronus Triblius Philosophus contra Constitutionem Novella ita argumentat" s. 274
  • "O Kopanice" s. 274
  • "Puncta a Consilio penes Eminentissimum Cardinalem Primatem [Michał Radziejowski] [...] 15 Augusti 1697 [...]" s. 279-281
  • "Propositio [...] Joannis Philippi [...] Ep[isco]pi et Sac[rae] Rom[anae] Imperij Principis Passaviensis et Comitibus de Lamberg Sac[rae] Caes[areae] M[aies]t[a]tis Consiliarij [...] et ad Comitia G[e]n[er]alia Electionis novi Regis Poloniae Extraordinarij, Factae in Campo Electorali d[ie] 21 Junij 1697mo" s. 281-286
  • "Copia Instructiey z koła generalnego R[zecz]p[ospoli]tey zgromadzonego pod Warszawą [...] Stanisławowi Zaleskiemu y Franciszkowi Prazmowskiemu do [...] Kazimierza Bielinskiego podkomorzego K[o]r[on]nego Marszałka Electiey daney d[ie] 17 Octobris 1697mo" s. 292
  • "Copia Rescriptu na Instructią [...] panow posłow [...]" 5.11.1697 s. 293
  • "Manifest Actum Electionis na Pradze d[ie] 14 7bris 1733" s. 304-306
  • "Opisanie kleynotów Rz[eczy]p[ospoli]tey, ktore per Tractatum Elbingensem daią się w zastaw [...] Electorowi Kurfirsztowi Brandenburskiemu" Warszawa 22.06.1700 s. 306-307
  • "Instrukcya [...] X[ię]dzu Hieronymowi Jełowieckiemu kanclerzowi Archikatedralnemu Lwowskiemu od [...] Senatu Stanu Duchownego Prowincyi Małopolskiey do stanów zkonfederowanych Rz[eczy]p[ospol]tey dana" b. d. s. 309-311
  • "Respons od [...] Rz[eczy]p[ospoli]tey y Przezacnego Rycerstwa z nią zconfederowanego na Instructię od [...] Senatu y [...] Hetmanów K[o]r[on]nych przez [...] [Hieronima Jełowickiego] x[ię]dza kanclerza Lwowskiego dany w Lubomlu d[ie] 15 Februa[rijj] 1716 Anno" s. 311-315
  • "Uniwersał marszałka Confederacyi W[ojewó]dztwa krakowskiego animuiący Plebeni do Związku w Muszynie d[ie] 2 Februa[rii] 1716 pisany" s. 319-320
  • "Copia relacyi Negocyacyi ustney [...] podstolego lit[ewskiego] z [...] marszałkami confederackiemi daney w Lubomlu" b. d. s. 322
  • "Copia Diplomatis Regij względem Wyprowadzenia Woyska ex viceribus Regni Saskiego w warszawie d[ie] 26 Martij 1716 Dati" s. 325-326
  • "Instrukcya Urodzonemu Jakubowi na Skrzynnie Duninowi Regentowi Cancellariey Większey Koronney, Bracławskiemu Staroscie do [...] cara [Piotra I] [...] expedyowanemu, Dana z Cancellariey K[o]r[on]ney d[ie] 26 Janua[rii] 1716" s. 330-332
  • "Copia Memoriału Carowi [Piotrowi I] [...] podanego przez tegoz [...] [Jakuba Dunina] regenta Kancellariey W[ielkiej] K[o]r[on]ney w Lubawie d[ie] 25 Feb[ruarii] 1716" s. 332-334
  • "Rescript na Instrukcyą [...] Rz[eczy]p[ospoli]tey Koron[y] Polskiey zkonfederowaney dany [...] Thomaszowi z Romanow Romanowskiemu, podkomorzemu y marszałkowi Ziemi Chełmińskiey, Franciszkowi z Wereszczyna Wereszczynskiemu czesnikowi Czerniechowskiemu, posłom [...], od nas Senatorow, Dignitarzow Duchownych y Swieckich, urzędników ziemskich, grodzkich, Rycerstwa Szlachty Obywatelow W[ojewó]dztwa Wilinskiego zgromadzonych na Seymik Gromniczny na dzien 3. Lutego w roku 1716" s. 337-338
  • "Rescript na Instrukcyą [...] Rz[eczy]p[ospoli]tey zkonfederowaney w Tarnogrodzie [...] wzwyż pomienionym Posłom Dany w Os[z]mianie od Powiatu Oszmiańskiego d[ie] 6 Feb[ruarii] 1716" s. 338-339
  • "Rescript na Instrukcyą [...] Prymasa [Stanisława Szembeka] [...] od [...] Marszałków [...] y woyska [...] zkonfederowanych [...] X[ię]dzu Hieronymowi Wysockiemu Opatowi trzemeszynskiemu kanonikowi gniezninskiemu Posłowi w Lubomli d[ie] 8. Aprilis 1716 dany" s. 341-342
  • "Proiect respektem Uspokoienia wnętrznego Rz[eczy]p[ospoli]tey po wyrozumianych na kilku conferencyach ex parte utraq[ue] Intencyach z strony Ministrów Cara [...] z [...] delegatami od Confederacyi generalney do Cara [Piotra I] [...] ordinowanemi, na ostatniey Conferencyi d[ie] 11. Aprilis 1716 proponowany" s. 343
  • "Instrukcya od [...] Rz[eczy]p[ospoli]tey zkonfederowaney do [...] Trybunału K[o]r[on]nego Lubelskiego dana [...] Brodowskiemy Podstolemu y Marszewskiemu Czesnikowi Bracławskim" s. 343-344
  • "Circulares od JKMci [Augusta II] do [...] Xięży Biskupów, Senatorów y Urzędników W[ojewó]dztw Wielkopolskich na Seymik Srzedzki d[ie] 4 Maij zaczynaiący się z Gdańska d[ie] 26. Aprilis 1716" s. 344
  • "Do [...] xdza biskupa kijowskiego y innych [...] wdztwa wielkopolskiego od JKMci [Augusta II - okólnik na sejmik średzki 4.05.1716] [26.04.1716] s. 345
  • Poselstwo [Tomasza Jana] Romanowskiego i [Jana] Frezera, posłów konfederackich do cara [Piotra I] do Gniazdowskiego regimentarza, Gdańsk [24.04.1716] s. 346-347 oraz "Rescript od cara [...] do [...] marszałków confederacyi krney przez [...] Thomasza Jana Romanowskiego podkomorzego chełminskiego y Jana Frezera burgrabiego krakowskiego sekretarza generalney confederacyi k[o]r[on]ney dany we Gdansku d. 26 Aprilis 1716" s. 347-348
  • "Declaratio Magistratui Civitatis Gedanensis facta Gedani d[ie] 17 [...] Aprilis Anno 1716" s. 349-350
  • "Uniwersał [...] [Stanisława] Leduchowskiego Marszałka Generalney Confederacyi w Lubomlu [...] dany" b. d. [1716] s. 350-351
  • "Manifestacya Cara [Piotra I] [...] przeciwko Magistratowi Gdanskiemu uczynione w Gdańsku d[ie] 10 Aprilis 1716" s. 351-353
  • "Testimonium [...] Piotra Bronisza kasztelana Kaliskiego Starosty Pyzdrskiego w Racocie d[ie] 20. Febr[uarii] 1717" s. 354
  • "Moderni Status Reipub[licae] Polonae descriptio facta [...] 1729. 29 Augusti" s. 363-364
 • Proweniencja:
  • "Illustris Magnifici Francisci Golcz Capitanei Naclen[sis] Domini Domini Mei plurimum Singularissimi sum Ex Libris Hic procul o fures vestras avertite dextras Nam Liber hic Domino nescit habere ali[um][?]" [rkps]
  • Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • August II Mocny (król Polski ; 1670-1733)
  • Brodowski podstoli bracławski 18 w.
  • Bronisz, Piotr Jakub sta pyzdrski, klan kaliski (przed 1673-1719)
  • Cieciszewski (Cieszowski), Kazimierz sta mielnicki (?-przed 1688)
  • Dunin Jakub referendarz wielki koronny (1680-1730)
  • Fryderyk I (król Prus ; 1657-1713)
  • Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696)
  • Karol III Filip Wittelsbach (elektor Palatynatu ; 1661-1742)
  • Lubomirski Hieronim Augustyn klan krakowski hetman w. kor. (ca 1648-1706)
  • Lubomirski, Jerzy Sebastian marszałek, w. hetman polny kor. (1616-1667)
  • Ludwika Karolina (księżna neuburska ; 1667-1695)
  • Ludwik Węgierski (król Węgier i Polski ; 1326-1382)
  • Marszewski cześnik bracławski 18 w.
  • Romanowski Tomasz podkomorzy chełmiński 18 w.
  • Rzewuski, Stanisław Mateusz hetman w. kor. (1662-1728)
  • Wereszczyński Franciszek cześnik czernichowski 18 w.
  • Wessel, Franciszek Stanisław wda mazowiecki (?-1696)
  • Sejm (1688)
  • Sejm (1661)
  • Sejm (1683)
  • Sejm (1688-1689)
  • Sejm (1719)
  • Sejm (1721)
  • Sejm (1732)
  • Sejm (1733)
  • Epigrafika 18 w. Polska
  • Parlamentaria 18 w.
  • Korespondencja polityczna 18 w.
  • Elekcja 18 w.
  • Publicystyka 18 w.
  • Listy 18 w.
  • Mowy 18 w.
  • Silva rerum 18 w.
  • Epitafia polskie 18 w.
  • Elogia polskie 18 w.
  • Epigramy 18 w.
  • Hagiografia 18 w.
  • Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) 18 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) 18 w.
  • Grodno (Białoruś) 18 w.
  • Prusy 18 w.
  • Prusy Królewskie 18 w.
  • Rosja 18 w.
  • Środa 18 w.
  • Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) 18 w.
  • Warka (woj. mazowieckie) 18 w.
  • Warszawa (woj. mazowieckie) 18 w.
  • Wielkopolska 18 w.
 • Uwagi:
  • Sylwa zawierająca listy, mowy, korespondencję polityczną i dyplomatyczną (duża kolekcja listów i dokumentów z 1716 roku) oraz zapiski finansowe, a także wzory okolicznościowych przemów, powinszowań i listów. M. in. korespondencja króla Polski z elektorem brandenburskim; korespondencja Elbląga, listy do prowincji pruskiej, Wielkopolski i Torunia; akta dotyczące sejmów z lat 1719-1721.
  • Egzemplarz po częściowej konserwacji (laminacja), jednak papier ze śladami zniszczeń.
  • Paginacja oryginalna, z licznymi pomyłkami. Od s. 305 paginacja sztuczna. Brak s. 76-77. Pomiędzy s. 362 i 363 wycięte 3 karty. Brak luźnej s. 338a wspomnianej jeszcze w 1950 r. Na s. 367 probatio calami. Na k. I wpis "T V - 685"
  • Pismo kilku rąk.
 • Opracowania: Olszewski Henryk, Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 8, (1963) s. 173-174

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Silva
 • 245 a Silva rerum 18 w.
 • 246 a "Tu oto Wielki z Dzieł swoich Jan Trzeci spoczywa [...]" i [Inc.:]
 • 250 a kop.
 • 260 c 1701-1750
 • 300 a [V k.], 370 s. c 32x20 cm i mn.
 • 340 d Rkps e Skóra brązowa, pozostałości po wytłaczanych ornamentach (herb?)
 • 500 a Sylwa zawierająca listy, mowy, korespondencję polityczną i dyplomatyczną (duża kolekcja listów i dokumentów z 1716 roku) oraz zapiski finansowe, a także wzory okolicznościowych przemów, powinszowań i listów. M. in. korespondencja króla Polski z elektorem brandenburskim; korespondencja Elbląga, listy do prowincji pruskiej, Wielkopolski i Torunia; akta dotyczące sejmów z lat 1719-1721.
 • 500 a Egzemplarz po częściowej konserwacji (laminacja), jednak papier ze śladami zniszczeń.
 • 500 a Paginacja oryginalna, z licznymi pomyłkami. Od s. 305 paginacja sztuczna. Brak s. 76-77. Pomiędzy s. 362 i 363 wycięte 3 karty. Brak luźnej s. 338a wspomnianej jeszcze w 1950 r. Na s. 367 probatio calami. Na k. I wpis "T V - 685"
 • 500 a Pismo kilku rąk.
 • 520 a Mowy następujących: Bieliński Franciszek, cześnik kor., poseł czerski (16): (na sejmie, przy powitaniu Izby Poselskiej) Warszawa 1719 s. 75 (brak końca); (w senacie, po złączeniu Izby Poselskiej) Warszawa 1719 s. 78-79; (na sejmiku relacyjnym) b. d. s. 79; (do króla Augusta II) s. 91-92; (do klana krakowskiego "prosząc o sprawiedliwość na [...] pułkownika Gwardiey Bonefusa, ktorego Ludzie zabili [...] Przedwoiewskiego Piiarzewica Ciechanowskiego") s. 92; (na sejmiku relacyjnym przy wjeździe Kazimierza Rudzińskiego na kasztelanię czerską) 22.02.1723 s. 93; (dziękowanie za laskę nadworną kor. w senacie) Warszawa 15.10.1732 s. 134-136; (dziękowanie królowi za woj. chełmińskie) 1726 s. 157-158; (dziękowanie za laskę nadworną kor. "przy odbieraniu iey w pokoiach JKMci") 8.04.1732 s. 158-159; ("na Generale Anteconvocatialnym") Malbork 1733 s. 160-161; (na sejmie konwokacyjnym) 1733 s. 161-163; ("oddawanie pieczęci większey") [1733] s. 163-164; ("oddawanie pieczęci mnieyszey") s. 164-165 i 165-166; (na polu elekcyjnym) 1733 s. 168-170; ("pożegnanie Izby Commissarskiey Trybunału Radomskiego") 1728 s. 179-180. - Jan III Sobieski król Polski (w senacie; odpowiedź na mowę Jana Odrowąża Pieniążka) Grodno 28.03.1688 s. 21-22. - Jan Kazimierz król Polski (2): (na sejmie "ad ordines promovendo Electionem") 4.07.1661 s. 57-59; (abdykacyjna na sejmie) 1668 s. 59-60. - Ledóchowski Stanisław marszałek konfederacji tarnogrodzkiej (na sejmie) (2) Warszawa 1.02.1721 s. 89-91. - Lubomirski Stanisław Herakliusz marszałek w. kor. (2) (oddawanie laski marszałkowskiej Hieronimowi Augustynowi Lubomirskiemu na sejmie) Warszawa 12.03.1683 s. 1-3; (odpowiedź w imieniu króla Valdsteinowi, posłowi cesarskiemu na sejmie) Warszawa 1683 s. 3. - Mężyński Franciszek (na sejmiku deputackim) Środa 1734 s. 353-354 (por. BK 966, k. 34-34v i BK 1562, k. 28v-29). - [Mniszech Józef] marszałek w. kor. (w senacie) Warszawa 18.10.1718 s. 354-356. - Pieniążek Jan Odrowąż wda sieradzki (w senacie) Grodno 28.03.1688 s. 18-21 (odpowiedź króla Jana III zob. s. 21-22). - [Rzewuski Stanisław Mateusz] wda podlaski (w senacie) Warszawa 3.03.1720 s. 80-83. - Sapieha Kazimierz Jan Paweł hetman w. lit. (na sejmiki) b. d. s. 113-115. - Szembek [Jan] kanclerz w. kor. (2): (w senacie) Warszawa 1719 s. 87-89; (w imieniu króla Augusta II do izby poselskiej) b. d. s. 271-274. - [Szembek Stanisław] prymas (do króla - relacja z obrad senatu) b. d. s. 356-357. - Załuska [Teresa] z Rostworowskich starościna rawska (w Trybunale Koronnym) Piotrków 1732 s. 139-146. - posłowie wielkopolscy b. d. s. 123-124. - NN poseł francuski (do króla Jana III) 25.05.1683 s. 4. - NN poseł ziemi czerskiej (na polu elekcyjnym) 1733 s. 166-168. - NN wda mazowiecki (do króla szwedzkiego Karola XII) b. d. s. 122-123. - NN ("Votum na walney Radzie Malborskiey") b. d. k. 115-117. - NN (na sejmie "in Materia Status, ieżeli pod starą Laską Poseł może co proponowac, albo z Protestacyą wychodzic z Izby Poselskiey") Grodno 3.02.1688 s. 252-255. - NN (na sejmie "w teyże materiey Wyiscia Pan Dąbrowskiego y Pana Tokarzewskiego") Grodno 02.1688 s. 255-258.
 • 520 a "Mowy na Seymie Walnym Warszawskim zerwanym na roznych Diffidencyach in Anno 1688" s. 22-35: "Powitanie JKMci od Izby Poselskiey przez [...] Pana [Stanisława Antoniego] Szczukę referendarza koronnego marszałka poselskiego d[ie] 23 Decembra [...] 1688" s. 22-25; "Mowa albo oddawanie Pieczęci Mnieyszey [...] Panu [Stanisławowi] Tarłowi woiewodzie lubelskiemu przez [...] Stanisława Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego na Seymie Walnym Warszawskim w senacie d[ie] 6 Janua[rij] [...] 1689" s. 25-26; "Mowa pierwsza w senacie [...] Jana Odrowąża Pieniążka woiewody sieradzkiego za przyiscim Izby Poselskiey po przerwaniu Votum [...] Panów Senatorów na Seymie Walnym Warszawskim d[ie] 25 Janua[rij] 1689" s. 26-27; "Mowa powtórna tegosz [...] d[ie] 29 Januarij [...] 1689 contra censuras Głosu Wolnego et in causa Lesti Divini Honoris" s. 27-31; "Mowa [...] Pana [Stefana] Bidzinskiego kasztellana Sandomierskiego w senacie 1689" s. 31-32; "Mowa [...] [Kazimierza Jana Opalińskiego] xdza Biskupa Chełminskiego Pomezanskiego na Seymie Walnym Warszawskim w senacie d[ie] 10 Februarij [...] 1689" s. 32-34; "Oswiadczenie Stanów Rzeczypospolitey" oraz "Reflexya na to" s. 34 (w sprawie potajemnego małżeństwa Ludwiki Karoliny Radziwiłłówny, księżnej neuburskiej); "Securita Dobr ziemskich et Juris aequalitatis" (dot. dóbr Ludwiki Karoliny) s. 35; "Mowa do Izby Poselskiey od woyska przez [...] Pana Dziewałtowskiego chorążyca trockiego 1689" s. 35; "Mowa [...] pana Czarnkowskiego w Warszawie d[ie] 27 Februarij [...] 1689" s. 44-45.
 • 520 a Listy Augusta II króla Polski do następujących: [Humiecki Stefan] wda podolski 10.03.1716 s. 321. - [Humiecki Stefan] wda podolski i [Załuski Franciszek] wda czernichowskiego, Warszawa 17.02.1716 s. 317-318. - [Radziejowski Michał] prymas 18.04.1703 s. 117-118. - [Szembek Stanisław] prymas [10.03, 23.03, po 4.04. 1716] (3) s. 320-321, 329-330, 339-340. - hetmani kor. 10.03.1716 s. 321. - "komisarze do Tractatu naznaczeni" [1703] s. 118.
 • 520 a Listy Franciszka Bielińskiego marszałka nadw. kor., wdy chełmińskiego do następujących: Prowincja Pruska (listy publiczne) (2) [5.12.1732] s. 147-150. - Rada Miejska Torunia 5.12.1732 s. 146-147. - [Szembek Jan Krzysztof] bp warmiński ("circa Immunitatem Praw Prowincyi Pruskiey pisany") b. d. s. 248-249. - Województwa Wielkopolskie (list publiczny) 4.03.1733 s. 170-171. - Ziemia Ciechanowska (list publiczny) 1.12.1732 s. 151-152. - Ziemia Zakroczymska (list publiczny) 9.12.1732 s. 150-151. - NN komisarze wojskowi 1728 s. 178-179. - NN urzędnik czerski b. d. s. 226-227. - NN urzędnik pruski ("in negotio Golubskiego Starostwa vakuiącego pisany") b. d. s. 244-245. -
 • 520 a Listy Stanisława Herakliusza Lubomirskiego marszałka w. kor. do następujących: [Jan III] król Polski, Wilanów 29.06.1683, 1687, b. d., 30.11.1690 (4) s. 5-6, 7 (wyjeżdżając do Rzymu), 11 (w sprawie królewicza Jakuba), 40. - [Lanckoroński Przecław], Ujazdów 23.09.1683 s. 8-10. - [Maria Kazimiera] królowa Polski 30.11.1690 s. 40. - [Sobieski Jakub] królewicz polski 30.11.1690 s. 41.
 • 520 a Listy Adama Mikołaja Sieniawskiego klana krakowskiego do następujących: [Baltaci Mehmed Pasza?] wielki wezyr [16.11.1711] s. 131-132. - [Dewlet II Girej] chan krymski [1711] s. 132-133. - [Rzewuski Stanisław Mateusz] hetman polny kor., Przemyśl 16.04.1716 s. 349. - [Szembek Jan] kanclerz w. kor., Lwów 26.02.1716 s. 318. - na sejmik wilczyński woj. ruskiego, Lwów 2.02.1716 s. 308-309. - Serakier?, Lwów 16.11.1711 s. 130-131.
 • 520 a Listy Jana Szembeka kanclerza w. kor. do następujących: [Humiecki Stefan] wda podolski, Warszawa 14.02.1716 s. 315-317. - [Potocki Stanisław Władysław] strażnik lit., Warszawa 10.03.1716 s. 320. - [Potocki Stefan Aleksander] wda bełski, Warszawa 19.03.1726 s. 327. - NN wda czernichowski, Warszawa 19.03.1716 s. 327. - kapituła krakowska 2.04.1716 s. 336.
 • 520 a Listy Stanisława Szembeka prymasa do następujących: [August II] król Polski, Skierniewice 19.03, 4.04. 1716 (2) s. 323-325, 339. - Fleming dowódca polowy wojsk królewskich, Skierniewice 21.03.1716 s. 327-328. - [Mniszech Józef] marszałek w. kor., Skierniewice 24.03.1716 s. 328-329. - marszałkowie województw i wojska skonfederowanego, Skierniewice 27.03.1716 s. 335-336.
 • 520 a Listy różne: [Jakub Dunin] regent kor. do marszałka koła rycerskiego woj. wielkopolskich, Gdańsk 24.04.1716 s. 345-346. - [Fryderyk I] król Prus (częściowo jako Fryderyk III, elektor brandenburski) (3): do [Augusta II] króla Polski 28.11.1698 s. 300-302; do [Kazimierza Ludwika Bielińskiego] podkomorzego kor. 17.10.1698 s. 298-299; do senatora polskiego ("z oświadczeniem Przyiaźni swoiey") 19.01.1701 s. 154-155. - Głębocki chorąży brzeski, kujawski do NN b. d. s. 278. - Golcz [Franciszek Joachim] chorąży nadworny kor. do [Jana Władysława Kunatha Wyrozembskiego] instygatora kor. ("w sprawie pana Unruga") b. d. [1716] s. 354. - Gołowkin Gawriłło kanclerz moskiewski do [Teodora Andrzeja Potockiego] prymasa, Petersburg 8.07.1728 s. 357-359 oraz respons, Łowicz 19.08.1728 s. 359-362. - [Humiecki Stefan] wda podolski (2): do [Jana Kazimierza de Alten Bokum] podkanclerza w. kor. 12.02.1716 s. 308; do [Jana Szembeka kanclerza w. kor.] 26.02.1716 s. 318-319. - [Jan III Sobieski] król Polski do [Stanisława Herakliusza Lubomirskiego] marszałka w. kor. (2) 19.06.1683 s. 4-5; Warszawa 1683 (podpisany przez Jana Zakrzewskiego, sekretarza królewskiego) s. 6-7. - [Karol XII] król Szwecji (4): list uwierzytelniający 15.08.1698 (dopisek: "Miał audiencyą privatissime d[ie] 20 Janua[rii] 1699 Anno") s. 303; do komisarzy Rzeczypospolitej, Toruń 8.06.1703 s. 119; do [Michała Radziejowskiego], Toruń 8.06.1703 s. 119-120; list uwierzytelniający do prymasa, senatorów i dostojników Rzeczypospolitej b. d. s. 127-128. - Lanckoroński [Przecław] z sejmiku opatowskiego do [Stanisława Herakliusza Lubomirskiego] marszałka w. kor. Opatów 13.09.1683 s. 7-8. - Lasocki podczaszy Ziemi Wyszogrodzkiej do NN b. d. s. 287. - Ledóchowski [Stanisław] marszałek generalny konfederacji (3) do [Hieronima Grimaldi] nuncjusza apostolskiego, Lubomla 26.03.1716 s. 337; do [Stanisława Szembeka] prymasa, Lubomla 8.04.1716 s. 340-341; do [Jana Tarło] podstolego lit. 26.03.1716 s. 336-337. - [Leopold I] cesarz SRI do [Jana III Sobieskiego] króla Polski, Wiedeń 8.11.1688 s. 36. - [Morsztyn Jan Andrzej] podskarbi kor. do [Jana Stefana Wydżgi] abpa gnieźnieńskiego, Gdańsk 5.11.1683 s. 10-11. - [Morsztyn Stanisław] do [Michała Radziejowskiego] prymasa b. d. s. 126. - Piper [Karol] szwedzki minister stanu do komisarzy Rzeczypospolitej, Toruń 8.06.1703 s. 121. - [Potocki Michał] pisarz polny kor. do [Stanisława Mateusza Rzewuskiego] hetmana polnego kor., Lwów 3.04.1716 s. 340 oraz respons, Rozdół 4.04.1716 s. 340. - [Potocki Stefan Aleksander] wda bełski do [Jana Szembeka] kanclerza w. kor., Święte 6.03.1716 s. 326-327. - Potocki Teodor Andrzej prymas (3): do [Stanisława] Poniatowskiego podskarbiego lit. regimentarza wojsk kor., Iwonicz 1728 s. 363; do Trybunału Radomskiego Łowicz 22.05 i 25.05.1728 s. 175-176. - Radomicki kasztelanic kaliski (3) do: NN s. 296; "imieniem Rokoszu Województw Wielkopolskich", Środa 5.03.1698 s. 296-297; (list prywatny) b. d. s. 297 oraz respons na te listy, 16.03.1698 s. 297. - Radziejowski [Michał] prymas (2): do NN sty wyszogrodzkiego s. 41-42; do [Stanisława Morsztyna?] b. d. s. 125. - Rzewuski [Stanisław Mateusz] hetman w. kor. do Trybunału Skarbowego Radomskiego 1.05.1728 s. 171-173. - Trybunał Skarbowy Radomski (2) do: [Teodora Potockiego] prymasa 28.05.1728 s. 178; [Stanisława Mateusza] Rzewuskiego hetmana w. kor. b. d. s. 173-175. - Komisarze Rzeczypospolitej do [Karola XII] króla Szwecji Lublin 18.07.1703 s. 121. - Komisarze Rzeczypospolitej do [Karola] Pipera ministra szwedzkiego [18.07.1703] s. 122. - NN marszałek w. kor. do NN b. d. s. 291-292. - NN podkomorzy wyszogrodzki do NN b. d. s. 278. - NN sta wyszogrodzki do [Michała Radziejowskiego] prymasa b. d. s. 42-44. - NN wda brzeski do [Stanisława Kazimierza Dąmbskiego] bpa łuckiego 21.03.1678 s. 364 (tylko początek). - NN wda kijowski do prymasa b. d. s. 357 oraz respons. - NN do [Mikołaja Popławskiego] bpa inflanckiego 8.11.1697 s. 293-294. - NN do Radomickiego kasztelanica kaliskiego, marszałka rokoszu woj. wielkopolskich, Poznań 16.02.1698 s. 295-296. - NN do [Mikołaja] Wyżyckiego bpa chełmskiego b. d. s. 277. - NN do NN klana chełmińskiego (2) b. d. s. 287-289. - NN do marszałka w. kor. b. d. s. 289-291. - NN do posła brandenburskiego, Gdańsk 23.11.1697 s. 294-295. - NN do NN sty zakroczymskiego 14.05.1699 s. 304. - List NN do NN (dot. stosunków polsko-szwedzkich) [ok. 1703] s. 124-125. - "Copia Literarum a Civitate Elbingensi" b. d. s. 299-300 oraz respons b. d. s. 300. - "Copia Epistolae in Materia Reip[ublicae] tractantis" s. 112-113. - "Copia Literarum ad [...] Nuntium Su[eci]ae Sanctitatis Extraordinarium ad Regnum Poloniae" b. d. s. 125. - "Copia Listu [...] wdy poznańskiego do Chorągwiów lokowanych w Prowinciey WielkoPolskiey" b. d. s. 126-127. - "Copia listu [...] Plenipotencyariuszow do Interessow z [...] carem [...] z Rady Jarosławskiey naznaczonych po Conferenciey z [...] Feldmarszałkiem Szeremethem we Lwowie d[ie] 13 9bris odprawioney A[nn]o 1711 do JKMci pisanego d[ie] 14 ejusdem etc." s. 128. - "List senatora do senatora dolendo fatu Smierci krola [Jana III] [...] pisany od Hetmana" s. 155. - "List Senatora do Senatora niepozwalaiąc abnegationem Regis [...] fidelitatem Eidem vovendo" s. 155-156. - "List do Marszałka Woiewodztw zconfederowanych explorando Securitatem tam Personae propriae quam Bonorum suorum" s. 225-226. - "Do [...] Marszałka Woysk zconfederowanych in eadem Materia" s. 226. - "Copia listu do Woiewództw" b. d. k. 275-277. - "Copia listu Privatnego do niektórych IchMsciów po Woiewodztwach" s. 277. - "Responsum super praeinsertam Propositionem" s. 286-287. - "List in materia Reipublicae d[ie] 12 Februar. 1716 pisany" s. 308.
 • 520 a Wzory listów i dokumentów: "Listy na Trybunał własne sprawy zalacaiące" (9) s. 192-195. - "Listy Instancyalne do Trybunału w cudzych Sprawach" (36) s. 195-208. - "Interposicya za Przyiacielem w inszey Materiey" s. 208-209. - "In simili Materia" s. 209. - "List Publiczny na Generał Pruski wyrazaiący Legalitates, dla ktorych Ten albo ow tey Publice swoią przytomnością słuzyc niemoze" s. 209-210. - "Listy prywatne na tenze Generał Pruski" (9) s. 210-216. - "Respons deklaruiący to wypełnic o co proszono" s. 216-217. - "Respons na Instancyalny List" s. 217. - "List instancyalny do Xcia Biskupa krakowskiego" s. 218. - "Respons na List Instancyalny oraz przepraszaiący że się Instancyi niezadosyc czyni" s. 218-219. - "Gratulatio restitutae Sanitatis" s. 219-220. - "Gratulatio honoris" s. 220-221. - "List do [...] Primasa" s. 221. - "List Instancyalny za Miastem Grudziądzem do kanclerza" s. 221-222. - "Do Dominikanskiego Przeora" s. 222. - "List w ktorym kto wyraza umartwienie swoie, ze votis requiruiącego usług annuere niemoże" s. 222-223. - "Dziękuiący za affekt wyswiadczony" s. 223. - "Idem exprimens" s. 223-224. - "List rożne Cathegorie w sobie zawieraiący" s. 224-225. - "List, w ktorym kto za przeszłe Łaski dziękuiąc, o kontinuacyą onych uprasza" s. 225. - "List do Przyiaciela expostuluiący o Łaskę iaką" (2) s. 227-228. - "Respons wktorym kto wyraza applikacyą swoię circa negotia Expostulantis y o dalszey continuacyi oney affiduie" s. 228-229. - "List do Prowincyała Soc. Iesu, zalecący krewnego do Zakonu" s. 229 "List zalecący concurruiącego Oycu o córkę Iego" (2) s. 229-231 "Condolentia" s. 231. - "List radzący się kogo in negotijs suis" s. 231-232. - "List wyrazaiący Studium circa negotia alicujus, które skutek swoy niewzięły" (3) s. 232-233. - "List do kolczaka Tureckiego" s. 233-234 "List exkuzuiący się ze słuzyc niemoze" s. 234. - "List Instancyalny za kim" s. 234-235. - "List deklaruiący słuzyc Przyiacielowi swoiemu" s. 235. - "List dziękuiący za affekt iaki oswiadczny" s. 235-236. - "List deklaruiący wtym słuzyc o co proszono" s. 236. - "List na Trybunał insinuiący Interess swoy" (2) s. 237-238. - "List ofiaruiący się komu słuzyc" s. 238. - "List wyrazaiący ochotę swoią słuzenia Requiruiącemu, interim non effectuata res dla racyi nizey wyrazanych" s. 238-239. - "List varios affectus angentes wsobie zawieraiący Justifikuie niewinnosc swoię przez opaczne udania petitam" s. 239-243. - "List zegnaiący Przyiaciela swego" s. 243. - "List do Baszy Chocimskiego instando za kim" s. 243. - "Podziękowanie za Respekt iaki" s. 244. - "List dziękuiący za Łaskę wyświadczoną" (3) s. 245-246. - "List wyrażaiący nieodmienną ochotę usług swoich" s. 246. - "Respons donoszący, iz się zadosyć uczyniło o co proszono" s. 246-247. - "List deklaruiący ochotę swoię in Obsequium Przyiaciela" (2) s. 247. - "List dziękuiący za łaskę wyswiadczoną" s. 247-248. - "List ofiaruiący usługę swoię" s. 249. - "List wyrazaiący Sensum doloris ze Przyiacielowi swemu według Ochoty usłuzyc niemogł" s. 249-250. - "List dziękuiący za łaskę wyswiadczoną" s. 250. - "List zapraszaiący Przyiaciela swego na Condescensyą" s. 251. - "Forma kontraktu Małzenskiego" s. 258-262. - "Copia Przywileiu na Plac iaki komu od Dziedzica danego" s. 262-263. - "Oyciec zaprasza krewnych na wesele Corki swoiey" s. 267. - "Respons na Powinszowanie Narodzenia Panskiego tudziesz Roku Nowego" s. 267. - "Pan Młody zaprasza krewnych na wesele" s. 271.
 • 520 a "Nayiasnieyszego Jana Trzeciego Krola Polskiego Nagrobek" [Inc.:] "Tu oto Wielki z Dzieł swoich Jan Trzeci spoczywa [...]" s. 11
 • 520 a "Puncta do Instructiey na Seym Walny Szescioniedzielny Ordinaryjny [...] Stanisławowi Szczuce regentowi koronnemu lubelskiemu et staroście y Mikołajowi Opackiemu chorążemu Ziemie Wiskiey Posłom teyże ziemi dana w Wiźnie na Seym Grodzinski Anno 1688" s. 12-13
 • 520 a "Manifest na niedoszłym Seymie Grodzienskim cum Protestatione [...] Panow Posłow d[ie] 20 Martij 1688" s. 13-15
 • 520 a "Informacya prawdziwa y doskonała rozerwanego Seymu Anni 1688" s. 16-18
 • 520 a "Informacya circa Matrimonium Principis Palatini cum Domina Principe Radziwiełł" (dot. małżeństwa Ludwiki Karoliny Radziwiłłówny z Karolem Filipem Wittelsbachem, elektorem Palatynatu) s. 38-40
 • 520 a "Connotatio ammuniciey JKMci Augusta y armat przez Szwedów pdebrane pod Rigą" s. 46
 • 520 a "Prawdziwe opisanie y oszacowanie wszystkiego Krolestwa Polskiego ze wszystkiemi Starostwy" s. 46
 • 520 a "Inscriptiones Colossi Varsaviae ante Portam Cracoviensem Tracti" s. 47-50
 • 520 a "Anno 1371. Rokosz Glinianski za Ludwika Polskiego y Węgierskiego krola za Raphała Granowskiego Marszałka Wielkiego Koronnego" (opisanie) s. 52-57
 • 520 a "Notatu Digna" (przypowiastka alegoryczna) s. 60-61
 • 520 a "Miraculum de Sancta Catharina notatu Dignissimum" s. 61-63
 • 520 a [Bajka o królu perskim Dariuszu] s. 63-64
 • 520 a "Wrozki niepewne" (zbiór krótkich opowiastek strukturą przypominających Gesta Romanorum) s. 64-65
 • 520 a "Magnificentia Krolow Perskich" (zbiór opowiastek) s. 65
 • 520 a "Instructia [...] Panom Posłom Ziemi Czerskiey na Seym w Warszawie 1719 Anno z Alternaty Wielkiego Xięstwa Litt[ewskieg]o odprawiony" s. 66-74
 • 520 a "Oratio Redditoria Epistolae Regis Persarum Responsoriae ad Epistolam Regis Poloniarum dicta in publica audientia Varsaviae [...] 1728 Die 31 [...] Martij" s. 83-87
 • 520 a "Iniudicabilis Bonnitus Occisus" s. 93-94
 • 520 a "Inscripcya na Lasce [...] Marszałka W. K[o]r[o]nnego Mnischa" s. 94
 • 520 a "Inscriptie na Lasce Marszałka Nadwornego Koronnego [...] Franciszka Bielinskiego A[nn]o 1733" s. 94
 • 520 a "Correctura Trybunału przez [...] Podkomorzego Czerskiego ułożona" s. 95-108
 • 520 a "Epitaphium [...] Georgij Lubomierij Mareschalci R[eg]ni Poloniae et Campi Ductoris Sacri Romani Imperij Principis" s. 108-109
 • 520 a "Epithaphium [...] M. de Cieciszew Cieciszewskj Cap[ita]nei Mielnicen[sis] SRM Filiarchae" s. 109-110
 • 520 a "Epitaphium [...] Domino Wessel Palatino Masoviae" s. 110-111
 • 520 a "Poiedynek Smierci z Życiem" s. 111
 • 520 a "Copia Manifestu [...] Carskiego Wieliczenstwa Pierwszy Generał Feldmarszałek y Consiliarz kawaler Maltański S. Jendrzeia Apostoła Hrabia Borys Szeremethou" s. 128-130
 • 520 a "Respons na Punkt JKMci przysłany [...] Primasowi [Teodorowi Potockiemu] po zerwanym dolendo fato Seymie Extraordynaryjnym [...] 1732do w Warszawie d[ie] 3 8bris" s. 133-134
 • 520 a Przywileje Augusta II s. 136-137
 • 520 a August II, "Consensus ad cedendum de Capitaneatu" s. 137-138
 • 520 a "Ius Communicativum" s. 153
 • 520 a "Privilegium Administrationis Villae ad Mensam Regiam pertinentis" s. 153-154
 • 520 a August II, "Presentatio in Beneficium aliquod Spirituale" s. 156
 • 520 a "Forma Testamenti" s. 159
 • 520 a "Impetus Gratulatorij Nativitatis K[ris]ti Noviq[ue] Anni ac Paschatis" s.180-192
 • 520 a "Forma Instrumentu [...] Deputatom na Trybunał K[o]r[on]ny z Xięstwa Mazowieckiego Die 17. 7bris [...] 1732 danego" s. 251-252
 • 520 a "Uniwersał do Miasta Warki od krola [...] aby się do Gruntow swych wracali przeszli Obywatele, a in casum niepowrocenia, aby Starosta tegoz Miasta, innemi Ludzmi osadzał to Miasto" s. 263-265
 • 520 a Elogia i epigramaty ku czci św. Jana Nepomucena s. 265-266
 • 520 a "Głos wołaiącego na Puszczy Zyczliwa do Oyczyzny Apostrophe Roku 1701" s. 267-271
 • 520 a "De Augusto Rege et abscisso majore digito pedis G[e]n[eros]usq[ue] Radoiewski Surrogator Posnaniensis" s. 274
 • 520 a "Valentinus Niedzielski Patronus Triblius Philosophus contra Constitutionem Novella ita argumentat" s. 274
 • 520 a "O Kopanice" s. 274
 • 520 a "Puncta a Consilio penes Eminentissimum Cardinalem Primatem [Michał Radziejowski] [...] 15 Augusti 1697 [...]" s. 279-281
 • 520 a "Propositio [...] Joannis Philippi [...] Ep[isco]pi et Sac[rae] Rom[anae] Imperij Principis Passaviensis et Comitibus de Lamberg Sac[rae] Caes[areae] M[aies]t[a]tis Consiliarij [...] et ad Comitia G[e]n[er]alia Electionis novi Regis Poloniae Extraordinarij, Factae in Campo Electorali d[ie] 21 Junij 1697mo" s. 281-286
 • 520 a "Copia Instructiey z koła generalnego R[zecz]p[ospoli]tey zgromadzonego pod Warszawą [...] Stanisławowi Zaleskiemu y Franciszkowi Prazmowskiemu do [...] Kazimierza Bielinskiego podkomorzego K[o]r[on]nego Marszałka Electiey daney d[ie] 17 Octobris 1697mo" s. 292
 • 520 a "Copia Rescriptu na Instructią [...] panow posłow [...]" 5.11.1697 s. 293
 • 520 a "Manifest Actum Electionis na Pradze d[ie] 14 7bris 1733" s. 304-306
 • 520 a "Opisanie kleynotów Rz[eczy]p[ospoli]tey, ktore per Tractatum Elbingensem daią się w zastaw [...] Electorowi Kurfirsztowi Brandenburskiemu" Warszawa 22.06.1700 s. 306-307
 • 520 a "Instrukcya [...] X[ię]dzu Hieronymowi Jełowieckiemu kanclerzowi Archikatedralnemu Lwowskiemu od [...] Senatu Stanu Duchownego Prowincyi Małopolskiey do stanów zkonfederowanych Rz[eczy]p[ospol]tey dana" b. d. s. 309-311
 • 520 a "Respons od [...] Rz[eczy]p[ospoli]tey y Przezacnego Rycerstwa z nią zconfederowanego na Instructię od [...] Senatu y [...] Hetmanów K[o]r[on]nych przez [...] [Hieronima Jełowickiego] x[ię]dza kanclerza Lwowskiego dany w Lubomlu d[ie] 15 Februa[rijj] 1716 Anno" s. 311-315
 • 520 a "Uniwersał marszałka Confederacyi W[ojewó]dztwa krakowskiego animuiący Plebeni do Związku w Muszynie d[ie] 2 Februa[rii] 1716 pisany" s. 319-320
 • 520 a "Copia relacyi Negocyacyi ustney [...] podstolego lit[ewskiego] z [...] marszałkami confederackiemi daney w Lubomlu" b. d. s. 322
 • 520 a "Copia Diplomatis Regij względem Wyprowadzenia Woyska ex viceribus Regni Saskiego w warszawie d[ie] 26 Martij 1716 Dati" s. 325-326
 • 520 a "Instrukcya Urodzonemu Jakubowi na Skrzynnie Duninowi Regentowi Cancellariey Większey Koronney, Bracławskiemu Staroscie do [...] cara [Piotra I] [...] expedyowanemu, Dana z Cancellariey K[o]r[on]ney d[ie] 26 Janua[rii] 1716" s. 330-332
 • 520 a "Copia Memoriału Carowi [Piotrowi I] [...] podanego przez tegoz [...] [Jakuba Dunina] regenta Kancellariey W[ielkiej] K[o]r[on]ney w Lubawie d[ie] 25 Feb[ruarii] 1716" s. 332-334
 • 520 a "Rescript na Instrukcyą [...] Rz[eczy]p[ospoli]tey Koron[y] Polskiey zkonfederowaney dany [...] Thomaszowi z Romanow Romanowskiemu, podkomorzemu y marszałkowi Ziemi Chełmińskiey, Franciszkowi z Wereszczyna Wereszczynskiemu czesnikowi Czerniechowskiemu, posłom [...], od nas Senatorow, Dignitarzow Duchownych y Swieckich, urzędników ziemskich, grodzkich, Rycerstwa Szlachty Obywatelow W[ojewó]dztwa Wilinskiego zgromadzonych na Seymik Gromniczny na dzien 3. Lutego w roku 1716" s. 337-338
 • 520 a "Rescript na Instrukcyą [...] Rz[eczy]p[ospoli]tey zkonfederowaney w Tarnogrodzie [...] wzwyż pomienionym Posłom Dany w Os[z]mianie od Powiatu Oszmiańskiego d[ie] 6 Feb[ruarii] 1716" s. 338-339
 • 520 a "Rescript na Instrukcyą [...] Prymasa [Stanisława Szembeka] [...] od [...] Marszałków [...] y woyska [...] zkonfederowanych [...] X[ię]dzu Hieronymowi Wysockiemu Opatowi trzemeszynskiemu kanonikowi gniezninskiemu Posłowi w Lubomli d[ie] 8. Aprilis 1716 dany" s. 341-342
 • 520 a "Proiect respektem Uspokoienia wnętrznego Rz[eczy]p[ospoli]tey po wyrozumianych na kilku conferencyach ex parte utraq[ue] Intencyach z strony Ministrów Cara [...] z [...] delegatami od Confederacyi generalney do Cara [Piotra I] [...] ordinowanemi, na ostatniey Conferencyi d[ie] 11. Aprilis 1716 proponowany" s. 343
 • 520 a "Instrukcya od [...] Rz[eczy]p[ospoli]tey zkonfederowaney do [...] Trybunału K[o]r[on]nego Lubelskiego dana [...] Brodowskiemy Podstolemu y Marszewskiemu Czesnikowi Bracławskim" s. 343-344
 • 520 a "Circulares od JKMci [Augusta II] do [...] Xięży Biskupów, Senatorów y Urzędników W[ojewó]dztw Wielkopolskich na Seymik Srzedzki d[ie] 4 Maij zaczynaiący się z Gdańska d[ie] 26. Aprilis 1716" s. 344
 • 520 a "Do [...] xdza biskupa kijowskiego y innych [...] wdztwa wielkopolskiego od JKMci [Augusta II - okólnik na sejmik średzki 4.05.1716] [26.04.1716] s. 345
 • 520 a Poselstwo [Tomasza Jana] Romanowskiego i [Jana] Frezera, posłów konfederackich do cara [Piotra I] do Gniazdowskiego regimentarza, Gdańsk [24.04.1716] s. 346-347 oraz "Rescript od cara [...] do [...] marszałków confederacyi krney przez [...] Thomasza Jana Romanowskiego podkomorzego chełminskiego y Jana Frezera burgrabiego krakowskiego sekretarza generalney confederacyi k[o]r[on]ney dany we Gdansku d. 26 Aprilis 1716" s. 347-348
 • 520 a "Declaratio Magistratui Civitatis Gedanensis facta Gedani d[ie] 17 [...] Aprilis Anno 1716" s. 349-350
 • 520 a "Uniwersał [...] [Stanisława] Leduchowskiego Marszałka Generalney Confederacyi w Lubomlu [...] dany" b. d. [1716] s. 350-351
 • 520 a "Manifestacya Cara [Piotra I] [...] przeciwko Magistratowi Gdanskiemu uczynione w Gdańsku d[ie] 10 Aprilis 1716" s. 351-353
 • 520 a "Testimonium [...] Piotra Bronisza kasztelana Kaliskiego Starosty Pyzdrskiego w Racocie d[ie] 20. Febr[uarii] 1717" s. 354
 • 520 a "Moderni Status Reipub[licae] Polonae descriptio facta [...] 1729. 29 Augusti" s. 363-364
 • 530 d Mf 967
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol.
 • 561 a "Illustris Magnifici Francisci Golcz Capitanei Naclen[sis] Domini Domini Mei plurimum Singularissimi sum Ex Libris Hic procul o fures vestras avertite dextras Nam Liber hic Domino nescit habere ali[um][?]" [rkps] w Golcz Franciszek
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d 15208 (oł. na k. I) d BK VI 48 w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 581 a Olszewski Henryk, Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 8, (1963) s. 173-174
 • 600 a August b II Mocny c (król Polski ; d 1670-1733)
 • 600 a Brodowski c podstoli bracławski d 18 w.
 • 600 a Bronisz, Piotr Jakub c sta pyzdrski, klan kaliski d (przed 1673-1719)
 • 600 a Cieciszewski (Cieszowski), Kazimierz c sta mielnicki d (?-przed 1688)
 • 600 a Dunin Jakub c referendarz wielki koronny d (1680-1730)
 • 600 a Fryderyk b I c (król Prus ; d 1657-1713)
 • 600 a Jan b III Sobieski c (król Polski ; d 1629-1696)
 • 600 a Karol b III Filip Wittelsbach c (elektor Palatynatu ; d 1661-1742)
 • 600 a Lubomirski Hieronim Augustyn c klan krakowski hetman w. kor. d (ca 1648-1706)
 • 600 a Lubomirski, Jerzy Sebastian c marszałek, w. hetman polny kor. d (1616-1667)
 • 600 a Ludwika Karolina c (księżna neuburska ; d 1667-1695)
 • 600 a Ludwik Węgierski c (król Węgier i Polski ; d 1326-1382)
 • 600 a Marszewski c cześnik bracławski d 18 w.
 • 600 a Romanowski Tomasz c podkomorzy chełmiński d 18 w.
 • 600 a Rzewuski, Stanisław Mateusz c hetman w. kor. d (1662-1728)
 • 600 a Wereszczyński Franciszek c cześnik czernichowski d 18 w.
 • 600 a Wessel, Franciszek Stanisław c wda mazowiecki d (?-1696)
 • 650 a Sejm (1688)
 • 650 a Sejm (1661)
 • 650 a Sejm (1683)
 • 650 a Sejm (1688-1689)
 • 650 a Sejm (1719)
 • 650 a Sejm (1721)
 • 650 a Sejm (1732)
 • 650 a Sejm (1733)
 • 650 a Epigrafika y 18 w. z Polska
 • 650 a Parlamentaria y 18 w.
 • 650 a Korespondencja polityczna y 18 w.
 • 650 a Elekcja y 18 w.
 • 650 a Publicystyka y 18 w.
 • 650 a Listy y 18 w.
 • 650 a Mowy y 18 w.
 • 650 a Silva rerum y 18 w.
 • 650 a Epitafia polskie y 18 w.
 • 650 a Elogia polskie y 18 w.
 • 650 a Epigramy y 18 w.
 • 650 a Hagiografia y 18 w.
 • 651 a Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) y 18 w.
 • 651 a Gdańsk (woj. pomorskie) y 18 w.
 • 651 a Grodno (Białoruś) y 18 w.
 • 651 a Prusy y 18 w.
 • 651 a Prusy Królewskie y 18 w.
 • 651 a Rosja y 18 w.
 • 651 a Środa y 18 w.
 • 651 a Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) y 18 w.
 • 651 a Warka (woj. mazowieckie) y 18 w.
 • 651 a Warszawa (woj. mazowieckie) y 18 w.
 • 651 a Wielkopolska y 18 w.
 • 700 a Baltaci Mehmet Paşa c wielki wezyr turecki d (1660-1712)
 • 700 a Bidziński, Stefan c klan i wda sandomierski d (ca 1630-1704)
 • 700 a Bieliński, Franciszek c marszałek w. kor. d (1683-1766)
 • 700 a Bieliński, Kazimierz Ludwik c marszałek w. kor. d (1661-1713)
 • 700 a Bokum, Jan Kazimierz de Alten c bp przemyski, podkanclerzy kor. d (1666-1721)
 • 700 a Czarnkowski c poseł na sejm d 17 w.
 • 700 a Dąmbski, Stanisław Kazimierz c bp chełmski, płocki, kujawski d (ca 1638-1700)
 • 700 a Dewlet Girej b II c (chan krymski ; d ?-1724)
 • 700 a Dziewałtowski c chorążyc trocki d 17 w.
 • 700 a Frezer, Jan c burgrabia krakowski d (?-po 1744)
 • 700 a Fryderyk b I c (król Prus ; d 1657-1713)
 • 700 a Głębocki c chorąży brzeski d 18 w.
 • 700 a Gniazdowski, Chryzostom c regimentarz d (?-1732)
 • 700 a Golcz, Franciszek Joachim c sta średzki, chorąży nadworny d (?-1717)
 • 700 a Golovkin, Gavrill c kanclerz rosyjski d (1660-1734)
 • 700 a Grimaldi, Hieronim c abp edesseński, nuncjusz apostolski d (1673-1733)
 • 700 a Humiecki, Stefan c wda podolski d (?-1736)
 • 700 a Jan b III Sobieski c (król Polski ; d 1629-1696)
 • 700 a Jan Kazimierz c król Polski ; d 1609-1672)
 • 700 a Jełowiecki, Hieronim c sufragan lwowski d (1672-1732)
 • 700 a Karol b XII c (król Szwecji ; d 1682-1718)
 • 700 a Lanckoroński, Przecław c marszałek sejmiku opatowskiego d 17 w.
 • 700 a Lasocki, Krzysztof c podczaszy wyszogrodzki d 17 w.
 • 700 a Ledóchowski, Stanisław c wda wołyński, marszałek konfederacji tarnogrodzkiej d (1666-1725)
 • 700 a Leopold b I c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1640-1705)
 • 700 a Lubomirski Stanisław Herakliusz c marszałek w. kor., pisarz d (1642-1702)
 • 700 a Mniszech, Józef c marszałek w. kor. d (1670-1747)
 • 700 a Morsztyn, Jan Andrzej c podskarbi w. kor., poeta d (1621-1693)
 • 700 a Morsztyn, Stanisław c wojewoda sandomierski, mazowiecki d (po 1623-1725)
 • 700 a Opaliński, Kazimierz Jan c bp chełmiński d (1639-1693)
 • 700 a Pieniążek, Jan Chryzostom c sta oświęcimski, wda sieradzki d (ca 1630-ca 1712)
 • 700 a Piotr b I Wielki c (cesarz Rosji ; d 1672-1725)
 • 700 a Piper, Karol c minister stanu Szwecji d (1647-1716)
 • 700 a Poniatowski, Stanisław c wda mazowiecki, podskarbi w. lit., klan krakowski d (1676-1762)
 • 700 a Popławski, Mikołaj c bp inflancki, abp lwowski d (1636-1711)
 • 700 a Potocki, Michał c pisarz w. kor., wda wołyński d (ca 1660-1749)
 • 700 a Potocki, Stanisław Władysław c strażnik w. lit., wda bełski d (?-1732)
 • 700 a Potocki, Stefan Aleksander c strażnik kor., wda bełski d (ca 1651-1726)
 • 700 a Potocki, Teodor Andrzej c (prymas Polski ; d 1664-1738)
 • 700 a Prażmowski, Franciszek Michał c biskup łucki d (?-1701)
 • 700 a Radomicki c kasztelanic kaliski d 17 w.
 • 700 a Radziejowski, Michał Stefan c (prymas Polski ; d 1645-1705)
 • 700 a Romanowski, Tomasz Jan c podkomorzy chełmiński d (ca 1680-1736)
 • 700 a Rudziński, Kazimierz c klan czerski, wda mazowiecki d (ca 1676-1759)
 • 700 a Rzewuski, Stanisław Mateusz c hetman w. kor. d (1662-1728)
 • 700 a Sapieha, Kazimierz Jan Paweł c wda wileński, hetman w. lit. d (1642-1720)
 • 700 a Sieniawski, Adam Mikołaj c wda bełski, hetman w. kor., klan krakowski d (1666-1726)
 • 700 a Szczuka, Stanisław Antoni c referendarz kor., podkanclerzy lit. d (1654-1710)
 • 700 a Szembek, Jan Sebastian c kanclerz w. kor. d (?-1731)
 • 700 a Szembek, Krzysztof Andrzej Jan c bp chełmski, przemyski, warmiński d (1680-1740)
 • 700 a Szembek, Stanisław c (prymas Polski ; d 1650-1721)
 • 700 a Šeremetev, Boris Petrowič c feldmarszałek rosyjski d (1652-1719)
 • 700 a Tarło, Stanisław c wda lubelski d (?-1705)
 • 700 a Wydżga, Jan Stefan c (prymas Polski ; d ca 1610-1685)
 • 700 a Wyrożembski Jan Władysław c instygator kor. d (?-1730)
 • 700 a Wyżycki, Mikołaj c bp chełmski d (1619-1705)
 • 700 a Zakrzewski Jan c sekretarz Jana III Sobieskiego d 17 w.
 • 700 a Zalewski, Stanisław d 17 w.
 • 700 a Załuska, Teresa c starościna rawska d (1676-1759)
 • 700 a Załuski Franciszek c wda czernihowski d 18 w.
 • 740 a Mowy Bielińskiego Franciszka cześnika kor. 1719-1733
 • 740 a Mowa Jana III Sobieskiego króla Polski 1688
 • 740 a Mowy Jana Kazimierza króla Polski 1661-1668
 • 740 a Mowy Ledóchowskiego Stanisława marszałka konfederacji tarnogrodzkiej 1721
 • 740 a Mowy Lubomirskiego Stanisława Herakliusza marszałka w. kor. 1683-1689
 • 740 a Mowa Mężyńskiego Franciszka 1734
 • 740 a Mowa Mniszcha Józefa marszałka w. kor. 1718
 • 740 a Mowy Pieniążka Jana Odrowąża wdy sieradzkiego 1688-1689
 • 740 a Mowa Rzewuskiego Stanisława Mateusza wdy podlaskiego 1720
 • 740 a Mowa Sapiehy Kazimierza Jana Pawła hetmana w. lit. b. d.
 • 740 a Mowy Szembeka Jana kanclerza w. kor. 1719
 • 740 a Mowa Szembeka Stanisława prymasa b. d.
 • 740 a Mowa Załuskiej Teresy z Rostworowskich starościny rawskiej 1732
 • 740 a Mowa posłów wielkopolskich b. d.
 • 740 a Mowa NN posła francuskiego 1683
 • 740 a Mowa NN posła ziemi czerskiej 1733
 • 740 a Mowa NN wdy mazowieckiego b. d.
 • 740 a Votum na walney Radzie Malborskiey b. d.
 • 740 a Mowa NN na sejmie "in Materia Status, ieżeli pod starą Laską Poseł może co proponowac, albo z Protestacyą wychodzic z Izby Poselskiey" 1688
 • 740 a Mowa NN na sejmie "w teyże materiey Wyiscia Pan Dąbrowskiego y Pana Tokarzewskiego" 1688
 • 740 a Mowy na Seymie Walnym Warszawskim zerwanym na roznych Diffidencyach in Anno 1688
 • 740 a Mowa Szczuki Stanisława Antoniego referendarza kor. 1688
 • 740 a Mowa Bidzińskiego Stefana klana sandomierskiego 1689
 • 740 a Mowa Opalińskiego Kazimierza Jana bpa chełmińskiego Oświadczenie Stanów Rzeczypospolitey (w sprawie potajemnego małżeństwa Ludwiki Karoliny Radziwiłłówny, księżnej neuburskiej) 1689
 • 740 a Securita Dobr ziemskich et Juris aequalitatis (dot. dóbr Ludwiki Karoliny Radziwiłłówny, księżnej neuburskiej) 1689
 • 740 a Mowa Dziewałtowskiego chorążyca trockiego 1689
 • 740 a Mowa Czarnkowskiego posła na sejm 1689
 • 740 a Listy Augusta II króla Polski 1716
 • 740 a Listy Bielińskiego Franciszka marszałka nadw. kor. 1728-1733
 • 740 a Listy Lubomirskiego Stanisława H. marszałka w. kor. 1683-1690
 • 740 a Listy Sieniawskiego Adama klana krakowskiego 1711-1716
 • 740 a Listy Szembeka Jana kanclerza w. kor. 1716-1726
 • 740 a Listy Szembeka Stanisława prymasa 1716
 • 740 a List Dunina Jakuba regenta kor. do marszałka koła rycerskiego woj. wielkopolskich 1716
 • 740 a Listy Fryderyka I króla Prus 1698-1701
 • 740 a List Głębockiego chorążego brzeskiego do NN b. d.
 • 740 a List Golcza Franciszka Joachima chorążego nadw. kor. do Wyrozembskiego Jana Władysława Kunatha instygatora kor. 1716
 • 740 a List Gołowkina Gawriłło kanclerza moskiewskiego do Potockiego Teodora prymasa 1728
 • 740 a Listy Humieckiego Stefana wdy podolskiego 1716
 • 740 a Listy Jana III Sobieskiego króla Polski do Lubomirskiego Stanisława 1683
 • 740 a Listy Karola XII króla Szwecji 1698-1703
 • 740 a List Lanckorońskiego Przecława z sejmiku opatowskiego do Lubomirskiego Stanisława marszałka w. kor. 1683
 • 740 a List Lasockiego podczaszego wyszogrodzkiego do NN b. d.
 • 740 a Listy Ledóchowskiego Stanisława marszałka gen. konfederacji 1716
 • 740 a List Leopolda I cesarz SRI do Jana III króla Polski 1688
 • 740 a List Morsztyna Jana Andrzeja podskarbiego kor. do Wydżgi Jana abpa gnieźnieńskiego 1683
 • 740 a List Morsztyna Stanisława do Radziejowskiego Michała prymasa b. d.
 • 740 a List Pipera Karola szwedzkiego ministra stanu do komisarzy Rzeczypospolitej 1703
 • 740 a List Potockiego Michała pisarza polnego kor. do Rzewuskiego Stanisława hetmana polnego kor. 1716
 • 740 a List Potockiego Stefana wdy bełskiego do Szembeka Jana kanclerza w. kor. 1716
 • 740 a Listy Potockiego Teodora prymasa 1728
 • 740 a Listy Radomickiego kasztelanica kaliskiiego 1698
 • 740 a Listy Radziejowskiego Michała prymasa b. d.
 • 740 a Listy Rzewuskiego Stanisława hetmana w. kor. 1728
 • 740 a Listy Trybunału Skarbowego Radomskiego 1728
 • 740 a List komisarzy Rzeczypospolitej do Karola XII króla Szwecji 1703
 • 740 a List komisarzy Rzeczypospolitej do Pipera Karola ministra szwedzkiego [1703]
 • 740 a List NN marszałka w. kor. do NN b. d.
 • 740 a List NN podkomorzego wyszogrodzkiego do NN b. d.
 • 740 a List NN sty wyszogrodzkiego do Radziejowskiego Michała prymasa b. d.
 • 740 a List NN wdy brzeskiego do Dąmbskiego Stanisława bpa łuckiego 1678
 • 740 a List NN wdy kijowskiego do prymasa b. d.
 • 740 a List NN do Popławskiego Mikołaja bpa inflanckiego 1697
 • 740 a List NN do Radomickiego kasztelanica kaliskiego 1698
 • 740 a List NN do Wyżyckiego Mikołaja bpa chełmskiego b. d.
 • 740 a Listy NN do klana chełmińskiego b. d.
 • 740 a List NN do marszałka w. kor. b. d.
 • 740 a List NN do posła brandenburskiego 1697
 • 740 a List NN do sty zakroczymskiego 1699
 • 740 a List dot. stosunków polsko-szwedzkich ok. 1703
 • 740 a Literae a Civitate Elbingensi b. d.
 • 740 a Epistola in Materia Reipublicae tractantis b. d.
 • 740 a Literae ad Nuntium Sueciae Sanctitatis Extraordinarium ad Regnum Poloniae b. d.
 • 740 a List NN wdy poznańskiego do chorągwi wielkopolskich b. d.
 • 740 a List Plenipotencyariuszow do Interessow z carem z Rady Jarosławskiey naznaczonych po Conferenciey z Feldmarszałkiem Szeremethem 1711 do JKMci pisanego
 • 740 a List senatora do senatora dolendo fatu śmierci króla Jana III pisany od Hetmana
 • 740 a List Senatora do Senatora niepozwalając abnegationem Regis fidelitatem Eidem vovendo b. d.
 • 740 a List do marszałka województw skonfederowanych explorando Securitatem tam Personae propriae quam Bonorum suorum b. d.
 • 740 a Do marszałka wojsk skonfederowanych b. d.
 • 740 a List do województw b. d.
 • 740 a List prywatny do niektórych Ichmościów po województwach b. d.
 • 740 a Responsum super praeinsertam Propositionem b. d.
 • 740 a List in materia Reipublicae 1716 pisany
 • 740 a Pan Młody zaprasza krewnych na wesele a Respons na Powinszowanie Narodzenia Panskiego tudziesz Roku Nowego a Oyciec zaprasza krewnych na wesele Corki swoiey a Przywilej na Plac iaki komu od Dziedzica danego a Forma kontraktu Małzenskiego a List zapraszaiący Przyiaciela swego na Condescensyą a List dziękuiący za łaskę wyswiadczoną a List wyrazaiący Sensum doloris ze Przyiacielowi swemu według Ochoty usłuzyc niemogł a List ofiaruiący usługę swoię a List dziękuiący za łaskę wyswiadczoną a List deklaruiący ochotę swoię in Obsequium Przyiaciela a Respons donoszący, iz się zadosyć uczyniło o co proszono a List wyrażaiący nieodmienną ochotę usług swoich a List dziękuiący za Łaskę wyświadczoną a Podziękowanie za Respekt iaki a List do Baszy Chocimskiego instando za kim a List zegnaiący Przyiaciela swego a List varios affectus angentes wsobie zawieraiący Justifikuie niewinnosc swoię przez opaczne udania petitam a List wyrazaiący ochotę swoią słuzenia Requiruiącemu, interim non effectuata res dla racyi nizey wyrazanych a List ofiaruiący się komu słuzyc a List na Trybunał insinuiący Interess swoy a List deklaruiący wtym słuzyc o co proszono a List dziękuiący za affekt iaki oswiadczny a List deklaruiący słuzyc Przyiacielowi swoiemu a List Instancyalny za kim a List exkuzuiący się ze słuzyc niemoze a List do kolczaka Tureckiego a List wyrazaiący Studium circa negotia alicujus, które skutek swoy niewzięły a List radzący się kogo in negotijs suis a Condolentia a List zalecący concurruiącego Oycu o córkę Iego a List do Prowincyała Soc. Iesu, zalecący krewnego do Zakonu a Respons w którym kto wyraza applikacyą swoię circa negotia Expostulantis y o dalszey continuacyi oney affiduie a List do Przyiaciela expostuluiący o Łaskę iaką a List, w ktorym kto za przeszłe Łaski dziękuiąc, o kontinuacyą onych uprasza a List rożne Cathegorie w sobie zawieraiący a Dziękuiący za affekt wyswiadczony a List w którym kto wyraza umartwienie swoie, ze votis requiruiącego usług annuere niemoże a Do Dominikanskiego Przeora a List Instancyalny za Miastem Grudziądzem do kanclerza a List do Primasa a Gratulatio honoris a Gratulatio restitutae Sanitatis a Respons na List Instancyalny oraz przepraszaiący że się Instancyi niezadosyc czyni a List instancyalny do Xcia Biskupa krakowskiego a Respons na Instancyalny List a Respons deklaruiący to wypełnic o co proszono a Listy prywatne na tenze Generał Pruski a List Publiczny na Generał Pruski wyrazaiący Legalitates, dla ktorych Ten albo ow tey Publice swoią przytomnością słuzyc niemoze a Interposicya za Przyiacielem w inszey Materiey a Listy Instancyalne do Trybunału w cudzych Sprawach a Listy na Trybunał własne sprawy zalacaiące a Wzory listów i dokumentów
 • 740 a Nayiasnieyszego Jana Trzeciego Krola Polskiego Nagrobek
 • 740 a Puncta do Instructiey na Seym Walny Szescioniedzielny Ordinaryjny [...] Stanisławowi Szczuce regentowi koronnemu lubelskiemu [...] y Mikołajowi Opackiemu chorążemu Ziemie Wiskiey [...] na Seym Grodzinski Anno 1688
 • 740 a Manifest na niedoszłym Seymie Grodzienskim cum Protestatione [...] Panow Posłow [...] 1688
 • 740 a Informacja prawdziwa i doskonała rozerwanego Seymu Anni 1688
 • 740 a Informacja dot. małżeństwa Ludwiki Karoliny Radziwiłłówny z Karolem Filipem Wittelsbachem, elektorem Palatynatu
 • 740 a Connotatio ammuniciey JKMci Augusta y armat przez Szwedów pdebrane pod Rigą
 • 740 a Prawdziwe opisanie y oszacowanie wszystkiego Krolestwa Polskiego ze wszystkiemi Starostwy
 • 740 a Inscriptiones Colossi Varsaviae ante Portam Cracoviensem Tracti
 • 740 a Anno 1371. |Rokosz Glinianski za Ludwika Polskiego y Węgierskiego krola za Raphała Granowskiego Marszałka Wielkiego Koronnego
 • 740 a Notatu Digna (przypowiastka alegoryczna)
 • 740 a Miraculum de Sancta Catharina notatu Dignissimum
 • 740 a Bajka o królu perskim Dariuszu
 • 740 a Wróżki niepewne (zbiór krótkich opowiastek strukturą przypominających Gesta Romanorum)
 • 740 a Magnificentia Królow Perskich (zbiór opowiastek)
 • 740 a Instructia [...] Panom Posłom Ziemi Czerskiey na Seym w Warszawie 1719 Anno z Alternaty Wielkiego Xięstwa Litewskiego odprawiony
 • 740 a Oratio Redditoria Epistolae Regis Persarum Responsoriae ad Epistolam Regis Poloniarum dicta in publica audientia Varsaviae [...] 1728
 • 740 a Iniudicabilis Bonnitus Occisus
 • 740 a Inscripcya na Lasce [...] Marszałka W. Koronnego Mnischa
 • 740 a Inscriptie na Lasce Marszałka Nadwornego Koronnego [...] Franciszka Bielinskiego [...] 1733
 • 740 a Correctura Trybunału przez [...] Podkomorzego Czerskiego ułożona
 • 740 a Epitaphium [...] Georgij Lubomierij Mareschalci Regni Poloniae et Campi Ductoris Sacri Romani Imperij Principis
 • 740 a Epithaphium [...] M. de Cieciszew Cieciszewskj Cap[ita]nei Mielnicen[sis] SRM Filiarchae
 • 740 a Epitaphium [...] Domino Wessel Palatino Masoviae
 • 740 a Pojedynek Śmierci z Życiem
 • 740 a Manifest [...] Carskiego Wieliczenstwa Pierwszy Generał Feldmarszałek y Consiliarz kawaler Maltański S. Jendrzeia Apostoła Hrabia Borys Szeremethou
 • 740 a Respons na Punkt JKMci przysłany [...] Primasowi [Teodorowi Potockiemu] po zerwanym dolendo fato Seymie Extraordynaryjnym [...] 1732do w Warszawie [...]
 • 740 a Przywileje Augusta II
 • 740 a Ius Communicativum
 • 740 a Privilegium Administrationis Villae ad Mensam Regiam pertinentis
 • 740 a Forma Testamenti
 • 740 a Impetus Gratulatorij Nativitatis Kristi Novique Anni ac Paschatis
 • 740 a Forma Instrumentu [...] Deputatom na Trybunał Koronny z Xięstwa Mazowieckiego [...] 1732 danego
 • 740 a Uniwersał do Miasta Warki od króla [...] aby się do Gruntow swych wracali przeszli Obywatele, a in casum niepowrocenia, aby Starosta tegoz Miasta, innemi Ludzmi osadzał to Miasto
 • 740 a Elogia i epigramaty ku czci św. Jana Nepomucena
 • 740 a Głos wołaiącego na Puszczy Zyczliwa do Oyczyzny Apostrophe Roku 1701
 • 740 a De Augusto Rege et abscisso majore digito pedis G[e]n[eros]usq[ue] Radoiewski Surrogator Posnaniensis
 • 740 a Valentinus Niedzielski Patronus Triblius Philosophus contra Constitutionem Novella ita argumentat
 • 740 a O Kopanice
 • 740 a Puncta a Consilio penes Eminentissimum Cardinalem Primatem [Michał Radziejowski] [...] 1697 [...]
 • 740 a Propositio [...] Joannis Philippi [...] Ep[isco]pi [...] et Comitibus de Lamberg [...] et ad Comitia G[e]n[er]alia Electionis novi Regis Poloniae Extraordinarij, Factae in Campo Electorali [...] 1697mo
 • 740 a Instrukcja z koła generalnego R[zecz]p[ospoli]tey zgromadzonego pod Warszawą [...] Stanisławowi Zaleskiemu y Franciszkowi Prazmowskiemu do [...] Kazimierza Bielinskiego dan[a] [...] 1697mo
 • 740 a Rescript na Instructią [...] panow posłow [...] 1697
 • 740 a Manifest Actum Electionis na Pradze [...] 1733
 • 740 a Opisanie kleynotów Rzeczypospolitey, ktore per Tractatum Elbingensem daią się w zastaw [...] Electorowi Kurfirsztowi Brandenburskiemu 1700
 • 740 a Instrukcya [...] Hieronymowi Jełowieckiemu kanclerzowi Archikatedralnemu Lwowskiemu od [...] Senatu Stanu Duchownego Prowincyi Małopolskiey do stanów zkonfederowanych Rzeczypospolitey dana
 • 740 a Respons od [...] Rzeczypospolitey [...] na Instructię od [...] Senatu y [...] Hetmanów Koronnych przez [...] [Hieronima Jełowickiego] [...] kanclerza Lwowskiego dany [...] 1716
 • 740 a Uniwersał marszałka Confederacyi W[ojewó]dztwa krakowskiego animuiący Plebeni do Związku w Muszynie [...] 1716 pisany
 • 740 a Relacja Negocyacyi ustney [...] podstolego lit[ewskiego] z [...] marszałkami confederackiemi daney w Lubomlu
 • 740 a Diploma Regij względem Wyprowadzenia Woyska ex viceribus Regni Saskiego [...] 1716
 • 740 a Instrukcya Jakubowi [...] Duninowi Regentowi Cancellariey Większey Koronney [...] do [...] cara [Piotra I] [...] expedyowanemu [...] 1716
 • 740 a Memoriał Carowi [Piotrowi I] [...] podan[y] przez [...] [Jakuba Dunina] regenta Kancellariey W[ielkiej] K[o]r[on]ney [...] 1716
 • 740 a Rescript na Instrukcyą [...] Rzeczypospolitey [...] zkonfederowaney dany [...] Thomaszowi [...] Romanowskiemu, [...] Franciszkowi z Wereszczyna Wereszczynskiemu [...] posłom [...], od nas [...] zgromadzonych na Seymik Gromniczny [...] 1716
 • 740 a Rescript na Instrukcyą [...] Rzeczypospolitey zkonfederowaney w Tarnogrodzie [...] Posłom Dany [...] 1716
 • 740 a Rescript na Instrukcyą [...] Prymasa [Stanisława Szembeka] [...] od [...] Marszałków [...] y woyska [...] zkonfederowanych [...] Hieronymowi Wysockiemu [...] 1716 dany
 • 740 a Proiect respektem Uspokoienia wnętrznego Rzeczypospolitey po [...] Intencyach z strony Ministrów Cara [...] 1716 proponowany
 • 740 a Instrukcya od [...] Rzeczypospolitey zkonfederowaney do [...] Trybunału K[o]r[on]nego Lubelskiego dana [...]
 • 740 a Circulares od JKMci [Augusta II] do [...] Xięży Biskupów, Senatorów y Urzędników W[ojewó]dztw Wielkopolskich na Seymik Srzedzki [...] 1716
 • 740 a Okólnik Augusta II na sejmik średzki 4.05.1716 (26.04.1716)
 • 740 a Poselstwo Tomasza Jana Romanowskiego i Jana Frezera do cara Piotra I 1716
 • 740 a Declaratio Magistratui Civitatis Gedanensis facta [...] 1716
 • 740 a Uniwersał [...] [Stanisława] Leduchowskiego Marszałka Generalney Confederacyi [...] [1716]
 • 740 a Manifestacya Cara [Piotra I] [...] przeciwko Magistratowi Gdanskiemu uczynione [...] 1716
 • 740 a Testimonium [...] Piotra Bronisza kasztelana Kaliskiego [...] 1717
 • 740 a Moderni Status Reipub[licae] Polonae descriptio facta [...] 1729
 • 777 a August II Mocny (król Polski ; 1670-1733) t Consensus ad cedendum de Capitaneatu
 • 777 a August II Mocny (król Polski ; 1670-1733) t Presentatio in Beneficium aliquod Spirituale
 • 852 j BK 00951
 • 999 d 19.04.29

Indeksy