Zebranie różnych transakcyi, konfederacyi, scriptów etc. tak za dawnieyszych rewolucyi jako też y pod czas ostatniey woyny szwedzkiey. Przydaią się na końcu niektóre scripta aevi praesentis 1736. Ab anno 1672.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00953
 • Kopie: Mf 1034
 • Tytuł: Zebranie różnych transakcyi, konfederacyi, scriptów etc. tak za dawnieyszych rewolucyi jako też y pod czas ostatniey woyny szwedzkiey. Przydaią się na końcu niektóre scripta aevi praesentis 1736. Ab anno 1672.
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 550 k. 34x23 cm
 • Oprawa: Skóra brązowa, 20 w. Biblioteka Kórnicka, resztki starego grzbietu
 • Język: Pol., łac., franc.
 • Zawartość:
  • "Kopia listu Iego Kr. Mości do woiewodztw koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego Avgvst Wtory" [b. m. r. ok. 1704], [3] k., 2°, (E. XII,266?) k. 322-324
  • "Sermo Santcissimi Domini Nostri Clementis XI pontificis Maximi habitus in consistorio secreto die 15 Ianuarij, 1703" Varsoviae 1703, [2] k., 2°, (E. 0) k. 325-326v
  • "Elenchus motuum albo regestr polskich rozruchów" [b. m. r. ok. 1697], [6] k., sygn.: A-C2 2°, (E. XVI, 41) k. 327-332v
  • "Manifest powtorny stanow Rzeczypospolitey in absentia I.K.M. w Tykocinie dnia 11. miesiąca października Roku Pańskiego 1705 zgromadzonych" [b. m. r. ok. 1705], [4] k., sygn.: A-B2 2°, (E. XXII,115) k. 333-336v
  • "Wladysław z Ponina Poninski, refferendarz koronny, grudziącki, oycowski etc. starosta [Uniwersał]" [b. m. r. ok. 1711], [2] k., 4°, (E. XXV, 57) k. 337-338v
  • August II król Polski, "Uniwersał" [b. m. r. ok. 1702], [4] k. 2°, (E. XII, 270) k. 339-342
  • "My rady koronne y Wielkiego X. L. na teraźnieyszy ziazd ex limitatione przeszłego na dzień iedenasty sierpnia do Lublina zgromadzone" [Uniwersał] [b. m. r. ok. 1707], [8] k., sygn.: A-C2,E2 2°, (E. XXVI, 48; E. XXX, 261) k. 343-350v
  • "Poparcie generalney sandomirskiey confederacyey przez stany całey Rzeczypospolitey na walnym zjezdzie warszawskim zgromadzone, w Warszawie dnia IV. miesiąca lutego, Roku Pańskiego M. DCC. X." [w Warszawie w drukarni Collegii Scholarum Piarum, b. r. ok. 1710], [43] k., 2°, (E. XXV, 64) k. 351-393v
  • "Sancita W.X. Litewskiego na walney radzie warszawskiey die IV. Februarij MDCCX złożone y postanowione" przez Stanisława Denhoffa hetmana polnego lit. i Wincentego Wołłowicza referendarza lit. [b. m. r. Warszawa ok. 1710], [4] k., 2° (E. XXV, 64) k. 394-397v
  • "Instruktarz skarbu koronnego currencyi podatku ultimae consumentiae do woiewodztw wydany Anno Domini 1710" [b. m. r. 1710], [10] k., 2° (E. XVIII, 592) k. 398-407v
  • "Michael Bartholomaeus de Czekarzewice Tarło, Dei et Apostolicae Sedis Gratia episcopus Posnaniensis [18.11.1712]" [b. m. r. ok. 1712], [3] k., 2° (E. 0) k. 410-412v
  • "Christophorus Joannes in Słupow Szembek Dei et apostolicae sedis gratia episcopus Premislensis, praepositus generalis Miechoviensis [05.08.1719]" [b. m. r.], [5] k., 2° (E. 0) k. 413-417v
  • "Epitaphium Carolo XII. regi Sveciae erectum Anno Domini MDCCXIX" [b. m. r. ok. 1719], [4] k., 2° (E. XIX, 138) k. 418-421v
  • "Informacya rzetelna y prawdziwa o kommendzie Jmci pana [Jakuba] Fleminga koniuszego litewskiego , nad woyskiem authoramentu cudzoziemskiego dependuiąjey zupełnie od władzy hetmańskiey [przez Adama Sieniawskiego hetmana w. kor.]" [b. m. r. ok. 1717], [4] k., 2° (E. XVI, 236) k. 422-425v
  • "Obiaśnienie relacyi o komendzie Imci pana [Jakuba] Fleminga koniuszego w. X. Lit. nad woyskiem authoramentu cudzoziemskiego dependuiącey zupełnie od władzy hetmańskiey" [b. m. r. ok. 1717], [2] k., 2° (E. XVI, 237) k. 426-427v
  • "Ordinatio iudiciorum tribunalis regni sub auspiciis [...] Mathiae Sołtyk [...] tribunalis regni praesidentis [...] Joannis Antonij de Radomicko Radomicki [...] tribunalis regni mareschalci Anno Domini 1728. Die 5ta Aprilis [...]" [b. m. r. ok. 1728], [1] k. in plano (E. 0) k. 428
  • "In nomine SSmae Trinitatis [...] ad maiorem Dei gloriam, B. M. V. cultum, Sancti Stanislai, aliorumq[ue] Divorum patronum Inclyti Regni Poloniae honorem" [b. m. r. ok. 1718?], [5] k., 2° (E. XXX, 60?) k. 429-433v
  • "Respons y zdanie przyiacielskie na manifesty grodzińskie y wileńskie" [b. m. r.], [2] k., 2° (E. 0) k. 451-452v
  • "Catalogus personarum et officiorum Provinciae Polonae Societatis Jesu pro anno 1729" [b. m. r. 1729], [11] k., 2° (E. XIV, 88) k. 453-463v
  • "R. P. D. Corio Cracouien[sis] Decanatus Lunae 18. Iunij 1725" Romae, Ex Typographia Reuerendae Camerae Apostilicae, MDCCXXV, [4] k., 2° (E. 0) k. 469-472v
  • "Sacra congregatione consistoriali P. R. D. Riveria secretario Varmien[sis] confirmationis electionis pro Reverendissimo Capitulo Varmien[se]" [b. m. r. ok. 1728], [34] k., 2° (E. XXVI, 316) k. 473-506v
  • "Privilegia et iura praecipua ducatus Curlandiae et Semigalliae cum suo indice. Anno Domini 1719. Impressa Varsaviae"; "Synopsis actorum in negotio Curlandiae et Semigalliae Anno Domini 1726. Impressa Varsaviae"; "Diploma regium in constitutione Anni 1726. de non infeudanda Curlandia positum" [b. m. r. 1736], [36] k., 2° (E. XXV, 246) 506a-540v
  • "Specification dererjenigen Müntz-Sorten welche theils in allen Einnahmen, theils nur in gewissen, ingleichen in Handel und Wandel genommen, theils aber gäntzlich devalviret und verruffen worden. De dato 9. Julii, Anno 1732" Dresden, drukts der Königl. Hof-Buchdr. J. Conr. Stössel, [b. r. ok. 1732], [10] k., 2° (E. 0) k. 541-550
  • "Konfederacya generalna pod Gołębiem 1672" k. 4-14v
  • "Konfoederacya woiewództwa sendomirskiego" 1696 k. 18-19v
  • "Konfoederacya woiewództwa ruskiego" 1696 k. 20-24v
  • "Konfederacya woiewództw wielkopolskich: poznańskiego i kaliskiego" 1696 k. 24v-37
  • "Dyarusz actorum seymu electionis anni 1697 krótko zebrany" k. 40-41v
  • "Censura candidaturae z narodu francuskiego Rzpltey dla przestrogi potrzebna" k. 42-43v
  • "Punkta królowi [...] podane od rokoszanów na zgody uczynienie w Łowiczu 1698" k. 44-44v
  • "Clypeus conscientiae contra sophismata politica oppositus illis, qui S. R. M. orthodoxu~principem [...] impellunt ad viam facti contra ecclesiam" k. 46-47v
  • "Considerationes circa jus-patronatus" i replika k. 47v-52v
  • "Responsum pro sinistra interpretatione" k.52v-53
  • "Kopia listu do Imci pana refferend[arza]" k. 53-55
  • "Kopia listu do krola JGmosci około jus-patronatus" k. 55-56
  • "Brevis informatio Cancellariae Regiae" k. 56-57v
  • "Excerpt z listu Imci x. biskupa pozn. pisanego do Imci x. sekretarza k[o]r[o]n[ne]go" k. 58-58v
  • "Rationes przeciwko kawaleryi ordinis Beatae Virginis Mariae [...] conceptae przez [...] Krzysztofa Radziwiłła [...] na audientiey przed króla [...] przytoczone [...] 1637" k. 60-63
  • "Proiect wiecznego pokoiu z Moskwą" 1686 k. 65-72
  • Epigramaty o państwach i ważniejszych postaciach politycznych 17 w. k. 74-75v
  • "Vaticinium in Bibliotheca Neapolitana repertum Longobardico idiomatae conscriptum" k. 76-76v
  • "Oratio ad Maximilianum Romanorum Imperatorem Antonii Iustiniani patritii Veneti habita d. 22 Martij Anno Dni 1609" k. 77-77v
  • "Copia protestatij przeciwko trybunałowi radomskiemu w Wilnie sądzącemu" 08.01.1700 podpis: Władysław Turłaj pisarz grodzki trocki k. 103-104v
  • List Karola Radziejowskiego do NN Warszawa 05.01.1703 k. 105-105v
  • List NN do NN kuzyna k. 106-107
  • "Istrukcya do Naiasnieyszego Augusta Wtorego z łaski bożey krola polskiego [...] Ichmciom panom Józefowi na Jarczewie Jarczewskiemu podczaszemu [...] i Jozefowi Sierakowskiemu staroście olszanskiemu posłom od wdztwa bełzkiego na seymiku w Bełzie [...] 2 Jan. A. 1703 dana" k. 108-108v
  • "Insurekcya generału ziem Xięstwa Mazowieckiego d. 31 Januarij ex limitatione w Warszawie od prawuiącego się Wielmożnym Ichmościom [...] Piotrowi Brylewskiemu [...] Jozephowi Cieciszewskiemu podczaszemu liwskiemu posłom do J.O. Xcia Jmci kardynała prymasa [Michała Radziejowskiego...] dana Anno 1703tio" k. 109-109a
  • "Respons [... Augusta II] pana naszego Mciwego na instructią woiewodztwa sieradskiego [...] Samuelowi Kobielskiemu posłowi tegoz woiewodztwa z pod Piotrkowa dnia 15 marca wyprawionemu dany z Kancelaryey Wielkiey Koronney dnia XXIII marca Roku Pańskiego MDCCIII w Malborku" k. 110
  • "Comput woysk [...] W.X.Litt. anni 1706" k. 111-112v
  • "Puncta do Rady Kancellaryi Koronney d. 16 Novembris 1769 w Jaworowie" k. 113-114v
  • Uniwersał Augusta II króla Polski [Inc.:] "Jako nie wątpimy bynajmniey, że pożądane szczęśliwie dokończonego seymu dzieło [...]"; [Expl.:] "Dan w Lublinie dnia XII. Mca Lipca Roku Pańskiego M.DCC.III. Panowania naszego VII. roku" k. 115
  • Uniwersał Augusta II króla Polski [Inc.:] "Cum nihil sanctius, et antiquius Ordines Reipublicae [...]"; [Expl.:] "Datum in Uiazdow die VIIII mensis Septembris Anno Domini MDCCIII. Regni vero nostri VII. Anno" k. 116
  • List NN do NN k. 117-118
  • August II król Polski, Rezolucja złożenia sejmu walnego w Warszawie na dzień 5 kwietnia 1712 roku, 30.12.1711 k. 119
  • "Instrukcya urodzonemu Wysockiemu dworzaninowi pokoiowemu y posłowi JKMci [...] na seymik przedseymowy woiewodztwa lubelskiego na dzień dwudziesty trzeci miesiąca lutego w roku przyszłym tysiącznym siedemsetnym dwunastym naznaczony, dana z Kancellaryey Koronney dnia XXX miesiąca grudnia Roku Pańskiego MDCCXI [...]" k. 120-121
  • "Copia literarum regis Poloniae [August II] ad regem Galliae [Ludwik XIV]" marzec 1703 k. 122
  • "Regiam dignitatem ab electore Brandemburgico in Prussia, nuper asumptam nihil in se habere [...] 1701" k. 123-130
  • "Dyaryusz audientiey [...] posłów Rzeczyplitey mianey u króla [...] Szwedzkiego [...] 1702" k. 131-134
  • "Copia literarum Eminent[issi]mi cardinalis [Michał Radziejowski] ad regem Sveciae [Karol XII] ad requisitionem regis Poloniae" 26.07.1701 k. 135
  • "Respons Xięcia [... Michała Radziejowskiego?] kardynała na list J.K.Mci [Augusta II] do zgody W X[ięstw]a L[itewskieg]o animuiący" 135-135v
  • "Tytuł do hana[!] tatarskiego od króla polskiego" k. 135v
  • "Copia literarum a ministris [...] Rni Poloniae ad [...] card[ina]lem Radzieiowski primatem [...]" 06.08.1701 k. 135v-136
  • "Copia literarum [...] card[inal]is Radzieiowski ad ministros Status" k. 136-136v
  • List Klemensa XI papieża do [Andrzeja Załuskiego bpa warmińskiego?] 28.05.1701 k. 136v
  • "Copia responsi [... Andreae Załuski] ep[isco]pi Varmien[sis] ad S[ancti]s[si]mum Dominum [Clementem XI]" k. 136v-137
  • "Reflexya jednego senatora koronnego na zgromadzenie y postanowienie niektorych W. X. L. woiewodztw y powiatow pod Grodnem miane y odprawione in publicum podana 1699" [b. m. r.] k. 78-81v
  • "Mowy jegomości Xiędza Andrzeia Załuskiego biskupa płockiego, w Samborze, pod czas traktatow z skonfederowanym woyskiem miane [...]" [b. m. r. ok. 1697], [6] k. 2°, k. 82-87v
  • "Sermo celsissimi et reverendissimi domini Andreae Załuski episcopi Varmiensis et Sambiensis [...] post evacuationem a milite extraneo, Elbingae [...] die 3. Februarij [...] 1700 dictus" [b. m. r. ok. 1700], [2] k. 4°, (E. XXXIV,170) k. 88-89v
  • "Copia brevis pontificii Suprascriptio. Venerabili fratri episcopo Kuiaviensi. Innocentius P. P. XII" Roma 1699, (E. 0) k. 90
  • "Relacya solenney audyencyi u Cesarza [...] Tureckiego [...] wielkiego posła J.K.M y całey Reczypospolity [Rafała Leszczyńskiego] do Portyze Stambułu die 21. Maji Anno Domino 1700", [b. m. r.], [2] k. 2°, (E. XXVI,205, E. XXI,212) k. 91-92v
  • "Wykład słowa tego pokoy z ktorym się Szwedzi Rzeczy pospolitey ofiaruią" [b. m. r. ok. 1703], [4] k. 2°, k. 93-96
  • "List iednego konfidenta De statu moderno" [b. m. r. ok. 1703], [2] k. 2°, (E. XXI,337) k. 97-98v
  • "Ziazdu woiewodztw y powiatow W.X.Litewskiego do Wilna na dzień 9. Nowembra roku 1700. Propozytie" [Wilno? ok. 1700], [2] k. 2°, (E. XXV,301) k. 99-100v
  • [Uniwersał Augusta II króla Polski Warszawa 17.03.1701], [1] k. in plano, (E. XII,270) k. 101
  • "August II król Polski, Uniwersał na seymik extraordynaryiny [...]" [b. m. r. ok. 1704], [1] k. [2 arkusze sklejone] 2°, (E. XII,271) k. 102
  • "Mowa [...] Jana Odrowąża Pieniązka [...] miana w Warszawie in senatûs-Consilio Post-Comitiali die 22 Februarij 1702" [b. m. r. ok. 1702], [11] k. 2°, (E. XXIV,250) k. 245-255
  • "Informacya krotka ze [...] elektora Brandenburskiego zolnierzowi intromissiey miasto Elbląg roku M DC XC VIII zabronic nie mogło" [b. m.] 1700, [8] k., sygn.: A-D2 2°, (E. 0) k. 256-263v
  • [Tytulatura Fryderyka I króla Prus] (równol. łac., niem.) [b. m. r. ok. 1701], 1 k. 2°, (E. 0?) k. 264
  • [Uniwersał Karola XII króla Szwecji 16.05.1702] [b. m. r. ok. 1702, [2] k. 2°, (E. XIX,135) k. 265-266v
  • August II król Polski, "Contenta instructionis S.R.M. Poloniaru[m] [t.j. Augusta II Mocnego] cubiculario et stabuli praefecto, vice Domino ab Ecrstedt datae [...] Varsaviae die 6 Januarij anno 1702" [b. m.] 1702, 1 k. 2°, (E. XII,265) k. 267-267v
  • August II król Polski, "Declaratio S.R.M. Domini Nostri [...] in Senatûs Consilio post comitiali facta, die 27 [...] Februarij, anno [...] 1702" [b. m. r. ok. 1702], [2] k. 2°, (E. XII,265) k. 268-269v
  • "Listy z oryginałow od [...] Kommisarzow Króla [...] szwedzkiego pokazanych [...] przetłumaczone przez [...] Deputatow do tego naznaczonych w Warszawie die 11 [...] Februarij, anno 1704 [...]. [Listy Königsmarka M. A. i Augusta II do Pipera i in.]" [b. m. r. ok. 1704], [5] k. 2°, (E. XXI,348, E. XXI,348) k. 270-274v
  • "Regestr dokumentow produkowanych y publicè czytanych, na Walney Radźie w Krakowie. Roku 1704. 21. Februarij" [b. m. r. ok. 1704], [3] k. 2°, (E. XXVI,157) k. 275-277v
  • Klemens XI papież, "Copiae Literarum Summi Pontificis ad Serenissimum Regem Poloniarum [August II], Primatem Regni [Mich. Radziejowski], et alios Senatores [...]" [b. m. r. ok. 1704], [3] k. 2°, (E. XIX,287) k. 278-280
  • "Confaederatia generalna W. X. L." [b. m. r. ok. 1703], [3] k., sygn.: A,B2 [!], 1 k. nsygn. 2°, (E. XX,19?) k. 281-283
  • "Kopia responsu Iegomośći Xiędza Biskupa Poznańskiego [M. Święcickiego] Iegomości Panu Podskarbiemu Koronnemu [Janowi Przebendowskiemu]" [b. m. r. ok. 1703], [2] k. 2°, (E. XXX,90) k. 284-287v
  • "Paraenesis ad Serenissimae Poloniarum Reipublicae et M.D.L. Proceres de Usurpato nuper Regis Borussiae titulo" [b. m. r. ok. 1700], [4] k. 2°, (E. XXIV,91) k. 286-289v
  • "Oratio ad bonos et cordatos Reipublicae cives" [b. m. r. ok. 1702], [6] k. 2°, (E. XXIII,390) k. 290-295
  • "Wypis z Xiąg grodzkich woiewodztwa wileńskiego roku tysiącznego siedemsetnego wtorego miesiąca Aprila dwudziestego dnia" [b. m. r.], [3] k. 2°, k. 297-299v
  • "Kopia responsu Iaśnie Wielmożnego Iegomości [Jana Chryzostoma Pieniążka] pana woiewody sieradzkiego do króla Iego Mości [...] die 16 Martij, Anno Domini 1703, [b. m. r.], [4] k., 2°, (E. XXIV,250) k. 300-303v
  • "Echo primi responsi ad aures oculosq[ue] compositoris literarum Gothicarum nomine Serenissimi Regis Sveciae [Karol XII] Eminentissimo Regni et M. D. L. Primati secundo scriptarum directa et repercussa" [b. m. r. ok. 1702?], [4] k., 2°, (E. XVI,6) k. 304-307v
  • "Dispunctio libelli ad [...] regni Poloniarum [...] primatem [Michał Radziejowski] nomine Sueticae majestatis transmissi à justo equite Polono Gotticarum compositori literarum dedicata", [b. m. r. ok. 1702], [13] k., 2°, (E. XV,232) k. 308-320v
  • "Exemplar literarum [...] regis in Prussia ad [...] cardinalem Radziejowski", [b. m. r. ok. 1703], [1] k., 2°, (E. 0) k. 321-321v
  • "Copia listu Xięcia Jmci prymasa [Michała Radziejowskiego] do wo[je]w[ó]dztw y powiatow" Warszawa 31.08.1701 k. 137-137v
  • "Copia literarum ad regem Sueciae [Carolum XII] a ministris Status Regni Poloniae" 06.08.1701 Podpisani: Stanisław Lubomirski marszałek w. kor. i Karol Tarło podkanclerzy kor. k. 137v
  • "Mowa [...] posłów wdztwa brzeskiego litewsk[iego] do xięcia [...] kardynała [Michała Radziejowskiego] d. 24 7bris Ao 1699 w Łowiczu miana" k. 137v-141v
  • "Copia responsu podufałego oyczyzny przyiaciela na list niepewnego dworzanina 1701" k. 141v-143v
  • "Instrukcya [...] posłow litewskich do [...] Xcia Jmci kardynała prymasa [Michała Radziejowskiego]" k. 143v-144v
  • "Vox iusta et libera Ioannis ducis Radziwiłł magni ducatus Lithuan. [...] contra attentatum ius regni [...] ex ratione utriusq. ducatus Prussiae, in competenti Coronna et Regio [...] Anno MDCCI die XVIII Ianuarij [...] in Gallis Lutetia" k. 144v-145v
  • "Instrukcya [...] posłom do J.K.Mci [Augusta II] z seymiku sredzkiego d. 14 Februar. A. 1701 Urodzonym [...] Stanisławowi Sucharzewskiemu y Ludwikowi Gorzeńskiemu" k. 145v-146v
  • "Mowa [...] Sucharzewskiego posła od wodztw wielkopolskich do JKMci miana w Warszawie d. 20 Martij 1701" k. 146v-147
  • "Respons JKMci na instrukcyą poznańskiego y kaliskiego wodztw wielkopolskich z seymiku sredzkiego wyprawionym posłem [...] Stanisławowi Sucharzewskiemu y Ludwikowi Gorzeńskiemu [...] dany d. 24 Martij 1701 w Warsz[awie]" k. 147v-148v
  • "Mowa [... Hrehorego] Kotowicza chorążego grodzińskiego posła na Bielanach przed JKMcią miana d. 24 Martij 1701 Ao" k. 148v-149v
  • "Diploma assecurationis S.R.Mttis MDLith datum [...] 11 Martij 1701" k. 149v
  • "Informatio [...] Gregorio Ogiński [...] cum [...] Christophoro Białozor [...] data Nne S.R.Mttis in cancellaria [...] d. 2 Martij Ao 1701mo" k. 149v-150
  • "Uniwersał JKMci na seymiki przedseymowe August Wtory z bozey łaski krol Polski" k. 150-150v
  • "Instrukcya JKMci na seymiki przedseymowe [...] 1701" k. 150v-153
  • "Copia responsu na list [...] woiewody wileńskiego [Jana Kazimierza Pawła Sapiehy] od [...] wdy sandomirskiego [dopisek: Biedziński] [Stefan Bidziński] d. 19 Martij Ao 1701" k. 153
  • "Copia listu [...] Xa biskupa żmudskiego na seymiki wielkop[olskie]" k. 153-153v
  • "Copia listu tegoż [...] Xa biskupa żmudskiego do [...] Xięcia Jmci kardynała" k. 153v-154
  • "Copia listu tegoż [...] Xa biskupa żmudzkiego do krola Jmci" k. 154
  • "Speculum, w którym się każdy przeyrzeć może quid fit optandum Reipublicae" k. 154v-156
  • "Respons od Xcia kardynała [...] posłom litew[skim] [...] Hrehoremu Kotowiczowi chorążemu grodzińskiemu pułkownikowi JKMci [...], Józefowi Jasienczykowi z Kraiewa Kraiewskiemu commisarzowi powiatu orszańskiego dany d. 23 Aprilis 1701 Ao" k. 156-156v
  • "Aringa responsu JKMci na instrukcyą [...] posłów z popisu krakowskiego woiewodztwa" k. 156v-157
  • "Instructio S.R.Mttis G[e]n[er]oso Lubiński pro sessione g[e]n[er]ali Vilnen[sis] d. 2 Maij celebranda data 1701" k. 157-157v
  • "Puncta instrukcyey seymiku brześcienskiego W[ielkieg]o X[ięstw]a L[itewskieg]o pod dyrekcyą [...] Samuela Jurewicza stolnika wołkowyskiego" k. 157v-158
  • "Rada pewnego konsyliarza JKMci zaraz po koronacyey iak ma sobie w zamięszaney Rzptey postąpic y iakim sposobem dziedzicznym panem zostac Korony Polskiey i Wo Xa Lo" k. 158v-159v
  • "Przestroga na seym do Rzeczypospolitey" k. 159v-160v
  • "Mowa [...] woiewody ruskiego na zagaieniu seymiku wyszyńskiego przedseymowego w Wiszni d. 18 Aprilis 1701" k. 160v-161
  • "Excytarz polski 1701" k. 161-164
  • "Punkta do ugody od stanów W.X.L. z [...] pany Sapiehami" k. 164-170v (wraz z Synopsis)
  • "[Pr]otestantur nuntij terrestres Palatinatus Sandomi[riensis] contra indebitas [...] electoris Brandenburgi coronationem. Actum in Curia Regia Varsaviensi Sabbato in crastino Festi Nativitatis Sancti Ioannis Babtistae [25.06] A.D. 1701" k. 171-171v
  • "Sermo [...] ep[isco]pi Plocen[sis] And[rzej] Załuski ad P[rinci]pem De Conti electum Poloniae Regens" k. 172-174v
  • "Dispuncti libelli ad [...] primatem Poloniarum et MDL nomine Svetica Maiestatis transmissi a iusto Equite Polono, Gothicarum compositori literarum dedicata" k.174v-180v
  • "Salutatio [...] Poloniae coronati" k. 180v
  • Mowy do księcia De Conti (2) k. 180v-182, 182-183v
  • "Sermo [...] And[rzej] Załuski ad [...] capitulum, in ingressu episcopatus Plocensis" k. 182
  • "Democritus ridens consequentias eiusq. anonymi Aristarchi pro non eligendo Galliae P[rinci]pe in regem Poloniae" k. 183v-184v
  • "Salutatio [...] primi cardinalis primatis R.P. in [...?] Cathedrae Gnesnensis" k. 184v-185
  • "Allocutio ad electum regem Poloniae [...] actorum piae mem. Joannis 3. R[egis] P[oloni]ae" k. 185-194
  • "Valedicit [...] And[rzej] Załuski Ep[isco]pus Plocen[sis] [...] in descens[is] ad episcopatum varmien[sis]" k. 194-195v
  • "Mowa [...] Andrzeia Załuskiego biskupa płockiego na poparciu elekcyey w Warszawie d. 28 Aug. Anno Dni 1697" k. 195v
  • "Copia listu [...] senatorow et ministrorum status przytomnych do księcia [... Michała Radziejowskiego] kardynała prymasa z Warszawy d. 12 Aprilis 1702" k. 196-169v
  • "Copia responsu od Xcia [... Michała Radziejowskiego] prymasa na list [...] senatorow pisany ex consilio de d. 12 Aprilis 1702" 14.04.1702 k. 196v-197
  • "Copia listu [... Jana Władysława Przerębskiego] referendarza k[oron]nego do [... Stanisława Tarło] kuchmistrza k[oron]nego z Warsz[awy] d. 10 Apr. 1702" k.197-197v
  • "Copia listu [... Jana Władysława Przerębskiego] referendarza k[oron]n[ego] do [... Feliksa Aleksandra Lipskiego] wdy kaliskiego de data ut in superum [1702]" k. 197v
  • "List od JKMci do [... wdy kaliskiego - przekreśl.] kuchmistrza [Stanisława Tarło] [...] dan w Warszawie dnia X mi[esiąc]a kwietnia roku 1702" k. 197v-198
  • "Copia listu [... Jana Kryszpina-Kirszensteina] biskupa zmudzkiego do [... Andrzeja Chryzostoma Załuskiego] biskupa warmińskiego, pisanego z Reszla d. 25 Aprilis 1702do" k. 198
  • "List JKMci do Xcia [... Andrzeja Chryzostoma Załuskiego] biskupa warmińskiego [...] dan w Warszawie dnia 14 mi[esiąc]a kwietnia roku 1702" k. 199
  • "Instrukcya do [... Michała Radziejowskiego] kardynała Arcyb. gniez[nieńskiego] prymasa Korony Polskiey y WXLo od nas senatorow dignitarzow urzędnikow rycerstwa szlachty obywatelow xięstwa żmudzkiego na seymik gromniczny w roku 1702 pro d. 6 Februa[rii] zgromadzonych dana [...] Michałowi Aperieszemu ciciwanowi[!] szadowskiemu" k. 199-200
  • "Respons na instrukcyą Xięstwa żmudzkiego od [... Michała Radziejowskiego] Xcia [...] prymasa w Warszawie d. 10 Mar[ca] 1702?" k. 200-200v
  • "Instrukcya do [... Stanisława Jabłonowskiego] kasztellana krakowskiego hetmana wiel. k[oron]nego od nas senatorow urzędnikow [...] Xstwa żmudzkiego na seymik gromniczny de lege antiqua w roku 1702 pro d. 6 Febr." k. 200v-201v
  • "Respons na instrukcyą [senatorom od Michała Radziejowskiego prymasa i Stanisława Jabłonowskiego klana krakowskiego]" k. 201v-202v
  • "Copia listu [...] Uyzyckiego[?] nominata przemyskiego do [... Michała Radziejowskiego] kardynała pisanego d. 13 Apr. 1702" k. 202v-203
  • "Mowa [...] Xa Andrzeja Załuskiego biskupa warmińskiego na radzie po zerwanym seymie d. 18 Februarij 1702 A[nn]o miana" k. 204-207v
  • "Dyaryusz seymu lubelskiego [...] 1703" k. 208-223
  • "Monstra et prodigia [...]" k. 227v-238 "De Sybilla" k. 225-226v "Excerpta quadam ex Chronicis descriptionis totius mundi" (wraz ze spisem zawartości cz. 1 "De Sybilla") k. 224-238 w tym:
  • "Postanowienie pod Sendomierzem d. 22 Augusti 1702" k. 239-243v
  • "Przemowa [...] prezydenta przy zaczęnciu Trubunału Koronnego Skarbowego Radomskiego miana roku 1720 die 11ma Maji" k. 434-434v
  • "Mowa [... Jana Krzysztofa Szembeka] xiędza biskupa przemyskiego prezydenta Komissyi Radomskiey przy przywitaniu prześwietnego Trybunału miana roku 1721 die 8va Maij" k. 434v
  • "Oddawanie [...] panny [Zofii] Sieniawskiey kasztelanki krakowskiey hetmanówny w. koronney d. 30 Iulii 1724 we Lwowie" k. 436-440
  • "Dziękowanie za [...] pannę Zofię Sieniawską kasztelankę krakowską od pana Stanisława Denhoffa woiewody połockiego [...] przez [...] Jana Jabłonowskiego woiewodę ruskiego d. 30 Iulii 1724 we Lwowie" k. 441-446
  • Opis ślubu carewicza, syna Piotra Wielkiego k. 447-447v
  • Symbola: Hojność, Ludzkość, Stateczność, Pokora k. 449-449v
  • Herby ziem i województw polskich (tylko opisy) k. 464-467
  • Skład senatu k. 468
 • Proweniencja:
  • "Z Biblioteki Wł: Wężyka" - [eksl.]
  • Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Aleksy (książę ; syn Piotra I, cesarza Rosji ; 1690-1718)
  • Bronisz, Piotr Jakub sta pyzdrski, klan kaliski (przed 1673-1719)
  • Czartoryska, Zofia (1699-1771)
  • Fryderyk Wilhelm (elektor brandenburski ; 1620-1688)
  • Karol XII (król Szwecji ; 1682-1718)
  • Leszczyński, Rafał
  • Maksymilian III (arcyksiążę Austrii ; 1558-1618)
  • Piotr I Wielki (cesarz Rosji ; 1672-1725)
  • Radziwiłł, Krzysztof wda wileński, hetman w. lit. (1585-1640)
  • Sapiehowie
  • Władysław IV (król Polski ; 1595-1648)
  • Bibliotheca Neapolitana
  • Kancelaria Królewska
  • Sejm (1703)
  • Sejm (1701)
  • Sejm (1687)
  • Sejmik (1703)
  • Sejmik (1701)
  • Sejm (1697)
  • Rokosz 1697 r. Łowicz
  • Konfederacja 1696 r. sandomierska
  • Konfederacja 1696 r. wielkopolska
  • Konfederacja 1696 r. ruska
  • Konfederacja 1672 r. gołąbska
  • Zjazd (1710)
  • Sybille 17 w.
  • Ślub i wesele 18 w.
  • Układ sandomierski (1702)
  • Dyplomacja 18 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 18 w.
  • Wojsko 18 w. Polska
  • Literatura polska 17 w.
  • Traktat polsko-rosyjski (1686)
  • Elekcja 17 w.
  • Wojny 17 w. polsko-rosyjskie
  • Wojny 17 w. polsko-szwedzkie
  • Przepowiednie 17 w.
  • Epigramy 17 w.
  • Parlamentaria 17 w.
  • Kazania 18 w.
  • Uniwersał 18 w.
  • Mowy 18 w.
  • Listy 18 w.
  • Epitafia (lit.) 18 w.
  • Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) 17 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) 17 w.
  • Kurlandia 17 w.
  • Litwa 17 w.
  • Lublin (woj. lubelskie) 17 w.
  • Rosja 17 w.
  • Ruś 17 w.
  • Sandomierz (woj. świętokrzyskie) 17 w.
  • Warszawa (woj. mazowieckie) 17 w.
  • Wielkopolska 17 w.
 • Uwagi:
  • "Compendium generalne trzech liczb [...] Michała Kazimierza Kotła podskarbiego wielkiego, pisarza ziemskiego W. X. Lit. markowskiego [...] starosty [...] od obięcia podskarbstwa [...] a die 1ma Martij Anni 1710 ad diem eandem Martij Anni 1720 [...]" [b. m. r. ok. 1720], [2] k., 2° (E. 0) k. 408-409v
  • K. 15-17, 38-39 puste
 • Katalogi:
  • E. XXXIV,170
  • E. XXVI,205
  • E. XXI,212
  • E. XXI,337
  • E. XXV,301
  • E. XII,270
  • E. XII,271
  • E. XXIV,250
  • E. XIX,135
  • E. XII,265
  • E. XXI,348
  • E. XIX,391
  • E. XXVI,157
  • E. XIX,287
  • E. XX,19?
  • E. XXX,90
  • E. XXIV,91
  • E. XXIII,390
  • E. XXXIII,439
  • E. XXIV,250
  • E. XVI,6
  • E. XV,232
  • E. XII,266?
  • E. XVI,41
  • E. XXII,115
  • E. XXV,57
  • E. XII,270
  • E. XXVI,48
  • E. XXX,261

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Zebranie
 • 245 a Zebranie różnych transakcyi, konfederacyi, scriptów etc. tak za dawnieyszych rewolucyi jako też y pod czas ostatniey woyny szwedzkiey. Przydaią się na końcu niektóre scripta aevi praesentis 1736. Ab anno 1672.
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 18 w.
 • 300 a 550 k. c 34x23 cm
 • 340 d Rkps, druk e Skóra brązowa, 20 w. Biblioteka Kórnicka, resztki starego grzbietu
 • 500 a "Compendium generalne trzech liczb [...] Michała Kazimierza Kotła podskarbiego wielkiego, pisarza ziemskiego W. X. Lit. markowskiego [...] starosty [...] od obięcia podskarbstwa [...] a die 1ma Martij Anni 1710 ad diem eandem Martij Anni 1720 [...]" [b. m. r. ok. 1720], [2] k., 2° (E. 0) k. 408-409v
 • 500 a K. 15-17, 38-39 puste
 • 510 a E. c XXXIV,170
 • 510 a E. c XXVI,205
 • 510 a E. c XXI,212
 • 510 a E. c XXI,337
 • 510 a E. c XXV,301
 • 510 a E. c XII,270
 • 510 a E. c XII,271
 • 510 a E. c XXIV,250
 • 510 a E. c XIX,135
 • 510 a E. c XII,265
 • 510 a E. c XXI,348
 • 510 a E. c XIX,391
 • 510 a E. c XXVI,157
 • 510 a E. c XIX,287
 • 510 a E. c XX,19?
 • 510 a E. c XXX,90
 • 510 a E. c XXIV,91
 • 510 a E. c XXIII,390
 • 510 a E. c XXXIII,439
 • 510 a E. c XXIV,250
 • 510 a E. c XVI,6
 • 510 a E. c XV,232
 • 510 a E. c XII,266?
 • 510 a E. c XVI,41
 • 510 a E. c XXII,115
 • 510 a E. c XXV,57
 • 510 a E. c XII,270
 • 510 a E. c XXVI,48
 • 510 a E. c XXX,261
 • 520 a "Kopia listu Iego Kr. Mości do woiewodztw koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego Avgvst Wtory" [b. m. r. ok. 1704], [3] k., 2°, (E. XII,266?) k. 322-324
 • 520 a "Sermo Santcissimi Domini Nostri Clementis XI pontificis Maximi habitus in consistorio secreto die 15 Ianuarij, 1703" Varsoviae 1703, [2] k., 2°, (E. 0) k. 325-326v
 • 520 a "Elenchus motuum albo regestr polskich rozruchów" [b. m. r. ok. 1697], [6] k., sygn.: A-C2 2°, (E. XVI, 41) k. 327-332v
 • 520 a "Manifest powtorny stanow Rzeczypospolitey in absentia I.K.M. w Tykocinie dnia 11. miesiąca października Roku Pańskiego 1705 zgromadzonych" [b. m. r. ok. 1705], [4] k., sygn.: A-B2 2°, (E. XXII,115) k. 333-336v
 • 520 a "Wladysław z Ponina Poninski, refferendarz koronny, grudziącki, oycowski etc. starosta [Uniwersał]" [b. m. r. ok. 1711], [2] k., 4°, (E. XXV, 57) k. 337-338v
 • 520 a August II król Polski, "Uniwersał" [b. m. r. ok. 1702], [4] k. 2°, (E. XII, 270) k. 339-342
 • 520 a "My rady koronne y Wielkiego X. L. na teraźnieyszy ziazd ex limitatione przeszłego na dzień iedenasty sierpnia do Lublina zgromadzone" [Uniwersał] [b. m. r. ok. 1707], [8] k., sygn.: A-C2,E2 2°, (E. XXVI, 48; E. XXX, 261) k. 343-350v
 • 520 a "Poparcie generalney sandomirskiey confederacyey przez stany całey Rzeczypospolitey na walnym zjezdzie warszawskim zgromadzone, w Warszawie dnia IV. miesiąca lutego, Roku Pańskiego M. DCC. X." [w Warszawie w drukarni Collegii Scholarum Piarum, b. r. ok. 1710], [43] k., 2°, (E. XXV, 64) k. 351-393v
 • 520 a "Sancita W.X. Litewskiego na walney radzie warszawskiey die IV. Februarij MDCCX złożone y postanowione" przez Stanisława Denhoffa hetmana polnego lit. i Wincentego Wołłowicza referendarza lit. [b. m. r. Warszawa ok. 1710], [4] k., 2° (E. XXV, 64) k. 394-397v
 • 520 a "Instruktarz skarbu koronnego currencyi podatku ultimae consumentiae do woiewodztw wydany Anno Domini 1710" [b. m. r. 1710], [10] k., 2° (E. XVIII, 592) k. 398-407v
 • 520 a "Michael Bartholomaeus de Czekarzewice Tarło, Dei et Apostolicae Sedis Gratia episcopus Posnaniensis [18.11.1712]" [b. m. r. ok. 1712], [3] k., 2° (E. 0) k. 410-412v
 • 520 a "Christophorus Joannes in Słupow Szembek Dei et apostolicae sedis gratia episcopus Premislensis, praepositus generalis Miechoviensis [05.08.1719]" [b. m. r.], [5] k., 2° (E. 0) k. 413-417v
 • 520 a "Epitaphium Carolo XII. regi Sveciae erectum Anno Domini MDCCXIX" [b. m. r. ok. 1719], [4] k., 2° (E. XIX, 138) k. 418-421v
 • 520 a "Informacya rzetelna y prawdziwa o kommendzie Jmci pana [Jakuba] Fleminga koniuszego litewskiego , nad woyskiem authoramentu cudzoziemskiego dependuiąjey zupełnie od władzy hetmańskiey [przez Adama Sieniawskiego hetmana w. kor.]" [b. m. r. ok. 1717], [4] k., 2° (E. XVI, 236) k. 422-425v
 • 520 a "Obiaśnienie relacyi o komendzie Imci pana [Jakuba] Fleminga koniuszego w. X. Lit. nad woyskiem authoramentu cudzoziemskiego dependuiącey zupełnie od władzy hetmańskiey" [b. m. r. ok. 1717], [2] k., 2° (E. XVI, 237) k. 426-427v
 • 520 a "Ordinatio iudiciorum tribunalis regni sub auspiciis [...] Mathiae Sołtyk [...] tribunalis regni praesidentis [...] Joannis Antonij de Radomicko Radomicki [...] tribunalis regni mareschalci Anno Domini 1728. Die 5ta Aprilis [...]" [b. m. r. ok. 1728], [1] k. in plano (E. 0) k. 428
 • 520 a "In nomine SSmae Trinitatis [...] ad maiorem Dei gloriam, B. M. V. cultum, Sancti Stanislai, aliorumq[ue] Divorum patronum Inclyti Regni Poloniae honorem" [b. m. r. ok. 1718?], [5] k., 2° (E. XXX, 60?) k. 429-433v
 • 520 a "Respons y zdanie przyiacielskie na manifesty grodzińskie y wileńskie" [b. m. r.], [2] k., 2° (E. 0) k. 451-452v
 • 520 a "Catalogus personarum et officiorum Provinciae Polonae Societatis Jesu pro anno 1729" [b. m. r. 1729], [11] k., 2° (E. XIV, 88) k. 453-463v
 • 520 a "R. P. D. Corio Cracouien[sis] Decanatus Lunae 18. Iunij 1725" Romae, Ex Typographia Reuerendae Camerae Apostilicae, MDCCXXV, [4] k., 2° (E. 0) k. 469-472v
 • 520 a "Sacra congregatione consistoriali P. R. D. Riveria secretario Varmien[sis] confirmationis electionis pro Reverendissimo Capitulo Varmien[se]" [b. m. r. ok. 1728], [34] k., 2° (E. XXVI, 316) k. 473-506v
 • 520 a "Privilegia et iura praecipua ducatus Curlandiae et Semigalliae cum suo indice. Anno Domini 1719. Impressa Varsaviae"; "Synopsis actorum in negotio Curlandiae et Semigalliae Anno Domini 1726. Impressa Varsaviae"; "Diploma regium in constitutione Anni 1726. de non infeudanda Curlandia positum" [b. m. r. 1736], [36] k., 2° (E. XXV, 246) 506a-540v
 • 520 a "Specification dererjenigen Müntz-Sorten welche theils in allen Einnahmen, theils nur in gewissen, ingleichen in Handel und Wandel genommen, theils aber gäntzlich devalviret und verruffen worden. De dato 9. Julii, Anno 1732" Dresden, drukts der Königl. Hof-Buchdr. J. Conr. Stössel, [b. r. ok. 1732], [10] k., 2° (E. 0) k. 541-550
 • 520 a "Konfederacya generalna pod Gołębiem 1672" k. 4-14v
 • 520 a "Konfoederacya woiewództwa sendomirskiego" 1696 k. 18-19v
 • 520 a "Konfoederacya woiewództwa ruskiego" 1696 k. 20-24v
 • 520 a "Konfederacya woiewództw wielkopolskich: poznańskiego i kaliskiego" 1696 k. 24v-37
 • 520 a "Dyarusz actorum seymu electionis anni 1697 krótko zebrany" k. 40-41v
 • 520 a "Censura candidaturae z narodu francuskiego Rzpltey dla przestrogi potrzebna" k. 42-43v
 • 520 a "Punkta królowi [...] podane od rokoszanów na zgody uczynienie w Łowiczu 1698" k. 44-44v
 • 520 a "Clypeus conscientiae contra sophismata politica oppositus illis, qui S. R. M. orthodoxu~principem [...] impellunt ad viam facti contra ecclesiam" k. 46-47v
 • 520 a "Considerationes circa jus-patronatus" i replika k. 47v-52v
 • 520 a "Responsum pro sinistra interpretatione" k.52v-53
 • 520 a "Kopia listu do Imci pana refferend[arza]" k. 53-55
 • 520 a "Kopia listu do krola JGmosci około jus-patronatus" k. 55-56
 • 520 a "Brevis informatio Cancellariae Regiae" k. 56-57v
 • 520 a "Excerpt z listu Imci x. biskupa pozn. pisanego do Imci x. sekretarza k[o]r[o]n[ne]go" k. 58-58v
 • 520 a "Rationes przeciwko kawaleryi ordinis Beatae Virginis Mariae [...] conceptae przez [...] Krzysztofa Radziwiłła [...] na audientiey przed króla [...] przytoczone [...] 1637" k. 60-63
 • 520 a "Proiect wiecznego pokoiu z Moskwą" 1686 k. 65-72
 • 520 a Epigramaty o państwach i ważniejszych postaciach politycznych 17 w. k. 74-75v
 • 520 a "Vaticinium in Bibliotheca Neapolitana repertum Longobardico idiomatae conscriptum" k. 76-76v
 • 520 a "Oratio ad Maximilianum Romanorum Imperatorem Antonii Iustiniani patritii Veneti habita d. 22 Martij Anno Dni 1609" k. 77-77v
 • 520 a "Copia protestatij przeciwko trybunałowi radomskiemu w Wilnie sądzącemu" 08.01.1700 podpis: Władysław Turłaj pisarz grodzki trocki k. 103-104v
 • 520 a List Karola Radziejowskiego do NN Warszawa 05.01.1703 k. 105-105v
 • 520 a List NN do NN kuzyna k. 106-107
 • 520 a "Istrukcya do Naiasnieyszego Augusta Wtorego z łaski bożey krola polskiego [...] Ichmciom panom Józefowi na Jarczewie Jarczewskiemu podczaszemu [...] i Jozefowi Sierakowskiemu staroście olszanskiemu posłom od wdztwa bełzkiego na seymiku w Bełzie [...] 2 Jan. A. 1703 dana" k. 108-108v
 • 520 a "Insurekcya generału ziem Xięstwa Mazowieckiego d. 31 Januarij ex limitatione w Warszawie od prawuiącego się Wielmożnym Ichmościom [...] Piotrowi Brylewskiemu [...] Jozephowi Cieciszewskiemu podczaszemu liwskiemu posłom do J.O. Xcia Jmci kardynała prymasa [Michała Radziejowskiego...] dana Anno 1703tio" k. 109-109a
 • 520 a "Respons [... Augusta II] pana naszego Mciwego na instructią woiewodztwa sieradskiego [...] Samuelowi Kobielskiemu posłowi tegoz woiewodztwa z pod Piotrkowa dnia 15 marca wyprawionemu dany z Kancelaryey Wielkiey Koronney dnia XXIII marca Roku Pańskiego MDCCIII w Malborku" k. 110
 • 520 a "Comput woysk [...] W.X.Litt. anni 1706" k. 111-112v
 • 520 a "Puncta do Rady Kancellaryi Koronney d. 16 Novembris 1769 w Jaworowie" k. 113-114v
 • 520 a Uniwersał Augusta II króla Polski [Inc.:] "Jako nie wątpimy bynajmniey, że pożądane szczęśliwie dokończonego seymu dzieło [...]"; [Expl.:] "Dan w Lublinie dnia XII. Mca Lipca Roku Pańskiego M.DCC.III. Panowania naszego VII. roku" k. 115
 • 520 a Uniwersał Augusta II króla Polski [Inc.:] "Cum nihil sanctius, et antiquius Ordines Reipublicae [...]"; [Expl.:] "Datum in Uiazdow die VIIII mensis Septembris Anno Domini MDCCIII. Regni vero nostri VII. Anno" k. 116
 • 520 a List NN do NN k. 117-118
 • 520 a August II król Polski, Rezolucja złożenia sejmu walnego w Warszawie na dzień 5 kwietnia 1712 roku, 30.12.1711 k. 119
 • 520 a "Instrukcya urodzonemu Wysockiemu dworzaninowi pokoiowemu y posłowi JKMci [...] na seymik przedseymowy woiewodztwa lubelskiego na dzień dwudziesty trzeci miesiąca lutego w roku przyszłym tysiącznym siedemsetnym dwunastym naznaczony, dana z Kancellaryey Koronney dnia XXX miesiąca grudnia Roku Pańskiego MDCCXI [...]" k. 120-121
 • 520 a "Copia literarum regis Poloniae [August II] ad regem Galliae [Ludwik XIV]" marzec 1703 k. 122
 • 520 a "Regiam dignitatem ab electore Brandemburgico in Prussia, nuper asumptam nihil in se habere [...] 1701" k. 123-130
 • 520 a "Dyaryusz audientiey [...] posłów Rzeczyplitey mianey u króla [...] Szwedzkiego [...] 1702" k. 131-134
 • 520 a "Copia literarum Eminent[issi]mi cardinalis [Michał Radziejowski] ad regem Sveciae [Karol XII] ad requisitionem regis Poloniae" 26.07.1701 k. 135
 • 520 a "Respons Xięcia [... Michała Radziejowskiego?] kardynała na list J.K.Mci [Augusta II] do zgody W X[ięstw]a L[itewskieg]o animuiący" 135-135v
 • 520 a "Tytuł do hana[!] tatarskiego od króla polskiego" k. 135v
 • 520 a "Copia literarum a ministris [...] Rni Poloniae ad [...] card[ina]lem Radzieiowski primatem [...]" 06.08.1701 k. 135v-136
 • 520 a "Copia literarum [...] card[inal]is Radzieiowski ad ministros Status" k. 136-136v
 • 520 a List Klemensa XI papieża do [Andrzeja Załuskiego bpa warmińskiego?] 28.05.1701 k. 136v
 • 520 a "Copia responsi [... Andreae Załuski] ep[isco]pi Varmien[sis] ad S[ancti]s[si]mum Dominum [Clementem XI]" k. 136v-137
 • 520 a "Reflexya jednego senatora koronnego na zgromadzenie y postanowienie niektorych W. X. L. woiewodztw y powiatow pod Grodnem miane y odprawione in publicum podana 1699" [b. m. r.] k. 78-81v
 • 520 a "Mowy jegomości Xiędza Andrzeia Załuskiego biskupa płockiego, w Samborze, pod czas traktatow z skonfederowanym woyskiem miane [...]" [b. m. r. ok. 1697], [6] k. 2°, k. 82-87v
 • 520 a "Sermo celsissimi et reverendissimi domini Andreae Załuski episcopi Varmiensis et Sambiensis [...] post evacuationem a milite extraneo, Elbingae [...] die 3. Februarij [...] 1700 dictus" [b. m. r. ok. 1700], [2] k. 4°, (E. XXXIV,170) k. 88-89v
 • 520 a "Copia brevis pontificii Suprascriptio. Venerabili fratri episcopo Kuiaviensi. Innocentius P. P. XII" Roma 1699, (E. 0) k. 90
 • 520 a "Relacya solenney audyencyi u Cesarza [...] Tureckiego [...] wielkiego posła J.K.M y całey Reczypospolity [Rafała Leszczyńskiego] do Portyze Stambułu die 21. Maji Anno Domino 1700", [b. m. r.], [2] k. 2°, (E. XXVI,205, E. XXI,212) k. 91-92v
 • 520 a "Wykład słowa tego pokoy z ktorym się Szwedzi Rzeczy pospolitey ofiaruią" [b. m. r. ok. 1703], [4] k. 2°, k. 93-96
 • 520 a "List iednego konfidenta De statu moderno" [b. m. r. ok. 1703], [2] k. 2°, (E. XXI,337) k. 97-98v
 • 520 a "Ziazdu woiewodztw y powiatow W.X.Litewskiego do Wilna na dzień 9. Nowembra roku 1700. Propozytie" [Wilno? ok. 1700], [2] k. 2°, (E. XXV,301) k. 99-100v
 • 520 a [Uniwersał Augusta II króla Polski Warszawa 17.03.1701], [1] k. in plano, (E. XII,270) k. 101
 • 520 a "August II król Polski, Uniwersał na seymik extraordynaryiny [...]" [b. m. r. ok. 1704], [1] k. [2 arkusze sklejone] 2°, (E. XII,271) k. 102
 • 520 a "Mowa [...] Jana Odrowąża Pieniązka [...] miana w Warszawie in senatûs-Consilio Post-Comitiali die 22 Februarij 1702" [b. m. r. ok. 1702], [11] k. 2°, (E. XXIV,250) k. 245-255
 • 520 a "Informacya krotka ze [...] elektora Brandenburskiego zolnierzowi intromissiey miasto Elbląg roku M DC XC VIII zabronic nie mogło" [b. m.] 1700, [8] k., sygn.: A-D2 2°, (E. 0) k. 256-263v
 • 520 a [Tytulatura Fryderyka I króla Prus] (równol. łac., niem.) [b. m. r. ok. 1701], 1 k. 2°, (E. 0?) k. 264
 • 520 a [Uniwersał Karola XII króla Szwecji 16.05.1702] [b. m. r. ok. 1702, [2] k. 2°, (E. XIX,135) k. 265-266v
 • 520 a August II król Polski, "Contenta instructionis S.R.M. Poloniaru[m] [t.j. Augusta II Mocnego] cubiculario et stabuli praefecto, vice Domino ab Ecrstedt datae [...] Varsaviae die 6 Januarij anno 1702" [b. m.] 1702, 1 k. 2°, (E. XII,265) k. 267-267v
 • 520 a August II król Polski, "Declaratio S.R.M. Domini Nostri [...] in Senatûs Consilio post comitiali facta, die 27 [...] Februarij, anno [...] 1702" [b. m. r. ok. 1702], [2] k. 2°, (E. XII,265) k. 268-269v
 • 520 a "Listy z oryginałow od [...] Kommisarzow Króla [...] szwedzkiego pokazanych [...] przetłumaczone przez [...] Deputatow do tego naznaczonych w Warszawie die 11 [...] Februarij, anno 1704 [...]. [Listy Königsmarka M. A. i Augusta II do Pipera i in.]" [b. m. r. ok. 1704], [5] k. 2°, (E. XXI,348, E. XXI,348) k. 270-274v
 • 520 a "Regestr dokumentow produkowanych y publicè czytanych, na Walney Radźie w Krakowie. Roku 1704. 21. Februarij" [b. m. r. ok. 1704], [3] k. 2°, (E. XXVI,157) k. 275-277v
 • 520 a Klemens XI papież, "Copiae Literarum Summi Pontificis ad Serenissimum Regem Poloniarum [August II], Primatem Regni [Mich. Radziejowski], et alios Senatores [...]" [b. m. r. ok. 1704], [3] k. 2°, (E. XIX,287) k. 278-280
 • 520 a "Confaederatia generalna W. X. L." [b. m. r. ok. 1703], [3] k., sygn.: A,B2 [!], 1 k. nsygn. 2°, (E. XX,19?) k. 281-283
 • 520 a "Kopia responsu Iegomośći Xiędza Biskupa Poznańskiego [M. Święcickiego] Iegomości Panu Podskarbiemu Koronnemu [Janowi Przebendowskiemu]" [b. m. r. ok. 1703], [2] k. 2°, (E. XXX,90) k. 284-287v
 • 520 a "Paraenesis ad Serenissimae Poloniarum Reipublicae et M.D.L. Proceres de Usurpato nuper Regis Borussiae titulo" [b. m. r. ok. 1700], [4] k. 2°, (E. XXIV,91) k. 286-289v
 • 520 a "Oratio ad bonos et cordatos Reipublicae cives" [b. m. r. ok. 1702], [6] k. 2°, (E. XXIII,390) k. 290-295
 • 520 a "Wypis z Xiąg grodzkich woiewodztwa wileńskiego roku tysiącznego siedemsetnego wtorego miesiąca Aprila dwudziestego dnia" [b. m. r.], [3] k. 2°, k. 297-299v
 • 520 a "Kopia responsu Iaśnie Wielmożnego Iegomości [Jana Chryzostoma Pieniążka] pana woiewody sieradzkiego do króla Iego Mości [...] die 16 Martij, Anno Domini 1703, [b. m. r.], [4] k., 2°, (E. XXIV,250) k. 300-303v
 • 520 a "Echo primi responsi ad aures oculosq[ue] compositoris literarum Gothicarum nomine Serenissimi Regis Sveciae [Karol XII] Eminentissimo Regni et M. D. L. Primati secundo scriptarum directa et repercussa" [b. m. r. ok. 1702?], [4] k., 2°, (E. XVI,6) k. 304-307v
 • 520 a "Dispunctio libelli ad [...] regni Poloniarum [...] primatem [Michał Radziejowski] nomine Sueticae majestatis transmissi à justo equite Polono Gotticarum compositori literarum dedicata", [b. m. r. ok. 1702], [13] k., 2°, (E. XV,232) k. 308-320v
 • 520 a "Exemplar literarum [...] regis in Prussia ad [...] cardinalem Radziejowski", [b. m. r. ok. 1703], [1] k., 2°, (E. 0) k. 321-321v
 • 520 a "Copia listu Xięcia Jmci prymasa [Michała Radziejowskiego] do wo[je]w[ó]dztw y powiatow" Warszawa 31.08.1701 k. 137-137v
 • 520 a "Copia literarum ad regem Sueciae [Carolum XII] a ministris Status Regni Poloniae" 06.08.1701 Podpisani: Stanisław Lubomirski marszałek w. kor. i Karol Tarło podkanclerzy kor. k. 137v
 • 520 a "Mowa [...] posłów wdztwa brzeskiego litewsk[iego] do xięcia [...] kardynała [Michała Radziejowskiego] d. 24 7bris Ao 1699 w Łowiczu miana" k. 137v-141v
 • 520 a "Copia responsu podufałego oyczyzny przyiaciela na list niepewnego dworzanina 1701" k. 141v-143v
 • 520 a "Instrukcya [...] posłow litewskich do [...] Xcia Jmci kardynała prymasa [Michała Radziejowskiego]" k. 143v-144v
 • 520 a "Vox iusta et libera Ioannis ducis Radziwiłł magni ducatus Lithuan. [...] contra attentatum ius regni [...] ex ratione utriusq. ducatus Prussiae, in competenti Coronna et Regio [...] Anno MDCCI die XVIII Ianuarij [...] in Gallis Lutetia" k. 144v-145v
 • 520 a "Instrukcya [...] posłom do J.K.Mci [Augusta II] z seymiku sredzkiego d. 14 Februar. A. 1701 Urodzonym [...] Stanisławowi Sucharzewskiemu y Ludwikowi Gorzeńskiemu" k. 145v-146v
 • 520 a "Mowa [...] Sucharzewskiego posła od wodztw wielkopolskich do JKMci miana w Warszawie d. 20 Martij 1701" k. 146v-147
 • 520 a "Respons JKMci na instrukcyą poznańskiego y kaliskiego wodztw wielkopolskich z seymiku sredzkiego wyprawionym posłem [...] Stanisławowi Sucharzewskiemu y Ludwikowi Gorzeńskiemu [...] dany d. 24 Martij 1701 w Warsz[awie]" k. 147v-148v
 • 520 a "Mowa [... Hrehorego] Kotowicza chorążego grodzińskiego posła na Bielanach przed JKMcią miana d. 24 Martij 1701 Ao" k. 148v-149v
 • 520 a "Diploma assecurationis S.R.Mttis MDLith datum [...] 11 Martij 1701" k. 149v
 • 520 a "Informatio [...] Gregorio Ogiński [...] cum [...] Christophoro Białozor [...] data Nne S.R.Mttis in cancellaria [...] d. 2 Martij Ao 1701mo" k. 149v-150
 • 520 a "Uniwersał JKMci na seymiki przedseymowe August Wtory z bozey łaski krol Polski" k. 150-150v
 • 520 a "Instrukcya JKMci na seymiki przedseymowe [...] 1701" k. 150v-153
 • 520 a "Copia responsu na list [...] woiewody wileńskiego [Jana Kazimierza Pawła Sapiehy] od [...] wdy sandomirskiego [dopisek: Biedziński] [Stefan Bidziński] d. 19 Martij Ao 1701" k. 153
 • 520 a "Copia listu [...] Xa biskupa żmudskiego na seymiki wielkop[olskie]" k. 153-153v
 • 520 a "Copia listu tegoż [...] Xa biskupa żmudskiego do [...] Xięcia Jmci kardynała" k. 153v-154
 • 520 a "Copia listu tegoż [...] Xa biskupa żmudzkiego do krola Jmci" k. 154
 • 520 a "Speculum, w którym się każdy przeyrzeć może quid fit optandum Reipublicae" k. 154v-156
 • 520 a "Respons od Xcia kardynała [...] posłom litew[skim] [...] Hrehoremu Kotowiczowi chorążemu grodzińskiemu pułkownikowi JKMci [...], Józefowi Jasienczykowi z Kraiewa Kraiewskiemu commisarzowi powiatu orszańskiego dany d. 23 Aprilis 1701 Ao" k. 156-156v
 • 520 a "Aringa responsu JKMci na instrukcyą [...] posłów z popisu krakowskiego woiewodztwa" k. 156v-157
 • 520 a "Instructio S.R.Mttis G[e]n[er]oso Lubiński pro sessione g[e]n[er]ali Vilnen[sis] d. 2 Maij celebranda data 1701" k. 157-157v
 • 520 a "Puncta instrukcyey seymiku brześcienskiego W[ielkieg]o X[ięstw]a L[itewskieg]o pod dyrekcyą [...] Samuela Jurewicza stolnika wołkowyskiego" k. 157v-158
 • 520 a "Rada pewnego konsyliarza JKMci zaraz po koronacyey iak ma sobie w zamięszaney Rzptey postąpic y iakim sposobem dziedzicznym panem zostac Korony Polskiey i Wo Xa Lo" k. 158v-159v
 • 520 a "Przestroga na seym do Rzeczypospolitey" k. 159v-160v
 • 520 a "Mowa [...] woiewody ruskiego na zagaieniu seymiku wyszyńskiego przedseymowego w Wiszni d. 18 Aprilis 1701" k. 160v-161
 • 520 a "Excytarz polski 1701" k. 161-164
 • 520 a "Punkta do ugody od stanów W.X.L. z [...] pany Sapiehami" k. 164-170v (wraz z Synopsis)
 • 520 a "[Pr]otestantur nuntij terrestres Palatinatus Sandomi[riensis] contra indebitas [...] electoris Brandenburgi coronationem. Actum in Curia Regia Varsaviensi Sabbato in crastino Festi Nativitatis Sancti Ioannis Babtistae [25.06] A.D. 1701" k. 171-171v
 • 520 a "Sermo [...] ep[isco]pi Plocen[sis] And[rzej] Załuski ad P[rinci]pem De Conti electum Poloniae Regens" k. 172-174v
 • 520 a "Dispuncti libelli ad [...] primatem Poloniarum et MDL nomine Svetica Maiestatis transmissi a iusto Equite Polono, Gothicarum compositori literarum dedicata" k.174v-180v
 • 520 a "Salutatio [...] Poloniae coronati" k. 180v
 • 520 a Mowy do księcia De Conti (2) k. 180v-182, 182-183v
 • 520 a "Sermo [...] And[rzej] Załuski ad [...] capitulum, in ingressu episcopatus Plocensis" k. 182
 • 520 a "Democritus ridens consequentias eiusq. anonymi Aristarchi pro non eligendo Galliae P[rinci]pe in regem Poloniae" k. 183v-184v
 • 520 a "Salutatio [...] primi cardinalis primatis R.P. in [...?] Cathedrae Gnesnensis" k. 184v-185
 • 520 a "Allocutio ad electum regem Poloniae [...] actorum piae mem. Joannis 3. R[egis] P[oloni]ae" k. 185-194
 • 520 a "Valedicit [...] And[rzej] Załuski Ep[isco]pus Plocen[sis] [...] in descens[is] ad episcopatum varmien[sis]" k. 194-195v
 • 520 a "Mowa [...] Andrzeia Załuskiego biskupa płockiego na poparciu elekcyey w Warszawie d. 28 Aug. Anno Dni 1697" k. 195v
 • 520 a "Copia listu [...] senatorow et ministrorum status przytomnych do księcia [... Michała Radziejowskiego] kardynała prymasa z Warszawy d. 12 Aprilis 1702" k. 196-169v
 • 520 a "Copia responsu od Xcia [... Michała Radziejowskiego] prymasa na list [...] senatorow pisany ex consilio de d. 12 Aprilis 1702" 14.04.1702 k. 196v-197
 • 520 a "Copia listu [... Jana Władysława Przerębskiego] referendarza k[oron]nego do [... Stanisława Tarło] kuchmistrza k[oron]nego z Warsz[awy] d. 10 Apr. 1702" k.197-197v
 • 520 a "Copia listu [... Jana Władysława Przerębskiego] referendarza k[oron]n[ego] do [... Feliksa Aleksandra Lipskiego] wdy kaliskiego de data ut in superum [1702]" k. 197v
 • 520 a "List od JKMci do [... wdy kaliskiego - przekreśl.] kuchmistrza [Stanisława Tarło] [...] dan w Warszawie dnia X mi[esiąc]a kwietnia roku 1702" k. 197v-198
 • 520 a "Copia listu [... Jana Kryszpina-Kirszensteina] biskupa zmudzkiego do [... Andrzeja Chryzostoma Załuskiego] biskupa warmińskiego, pisanego z Reszla d. 25 Aprilis 1702do" k. 198
 • 520 a "List JKMci do Xcia [... Andrzeja Chryzostoma Załuskiego] biskupa warmińskiego [...] dan w Warszawie dnia 14 mi[esiąc]a kwietnia roku 1702" k. 199
 • 520 a "Instrukcya do [... Michała Radziejowskiego] kardynała Arcyb. gniez[nieńskiego] prymasa Korony Polskiey y WXLo od nas senatorow dignitarzow urzędnikow rycerstwa szlachty obywatelow xięstwa żmudzkiego na seymik gromniczny w roku 1702 pro d. 6 Februa[rii] zgromadzonych dana [...] Michałowi Aperieszemu ciciwanowi[!] szadowskiemu" k. 199-200
 • 520 a "Respons na instrukcyą Xięstwa żmudzkiego od [... Michała Radziejowskiego] Xcia [...] prymasa w Warszawie d. 10 Mar[ca] 1702?" k. 200-200v
 • 520 a "Instrukcya do [... Stanisława Jabłonowskiego] kasztellana krakowskiego hetmana wiel. k[oron]nego od nas senatorow urzędnikow [...] Xstwa żmudzkiego na seymik gromniczny de lege antiqua w roku 1702 pro d. 6 Febr." k. 200v-201v
 • 520 a "Respons na instrukcyą [senatorom od Michała Radziejowskiego prymasa i Stanisława Jabłonowskiego klana krakowskiego]" k. 201v-202v
 • 520 a "Copia listu [...] Uyzyckiego[?] nominata przemyskiego do [... Michała Radziejowskiego] kardynała pisanego d. 13 Apr. 1702" k. 202v-203
 • 520 a "Mowa [...] Xa Andrzeja Załuskiego biskupa warmińskiego na radzie po zerwanym seymie d. 18 Februarij 1702 A[nn]o miana" k. 204-207v
 • 520 a "Dyaryusz seymu lubelskiego [...] 1703" k. 208-223
 • 520 a "Monstra et prodigia [...]" k. 227v-238 a "De Sybilla" k. 225-226v a "Excerpta quadam ex Chronicis descriptionis totius mundi" (wraz ze spisem zawartości cz. 1 "De Sybilla") k. 224-238 w tym:
 • 520 a "Postanowienie pod Sendomierzem d. 22 Augusti 1702" k. 239-243v
 • 520 a "Przemowa [...] prezydenta przy zaczęnciu Trubunału Koronnego Skarbowego Radomskiego miana roku 1720 die 11ma Maji" k. 434-434v
 • 520 a "Mowa [... Jana Krzysztofa Szembeka] xiędza biskupa przemyskiego prezydenta Komissyi Radomskiey przy przywitaniu prześwietnego Trybunału miana roku 1721 die 8va Maij" k. 434v
 • 520 a "Oddawanie [...] panny [Zofii] Sieniawskiey kasztelanki krakowskiey hetmanówny w. koronney d. 30 Iulii 1724 we Lwowie" k. 436-440
 • 520 a "Dziękowanie za [...] pannę Zofię Sieniawską kasztelankę krakowską od pana Stanisława Denhoffa woiewody połockiego [...] przez [...] Jana Jabłonowskiego woiewodę ruskiego d. 30 Iulii 1724 we Lwowie" k. 441-446
 • 520 a Opis ślubu carewicza, syna Piotra Wielkiego k. 447-447v
 • 520 a Symbola: Hojność, Ludzkość, Stateczność, Pokora k. 449-449v
 • 520 a Herby ziem i województw polskich (tylko opisy) k. 464-467
 • 520 a Skład senatu k. 468
 • 530 d Mf 1034
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., łac., franc.
 • 561 a "Z Biblioteki Wł: Wężyka" - [eksl.] d No 72 w Wężyk Władysław (1816-1848)
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK VI, 50 w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 600 a Aleksy c (książę ; syn Piotra I, cesarza Rosji ; d 1690-1718)
 • 600 a Bronisz, Piotr Jakub c sta pyzdrski, klan kaliski d (przed 1673-1719)
 • 600 a Czartoryska, Zofia d (1699-1771)
 • 600 a Fryderyk Wilhelm c (elektor brandenburski ; d 1620-1688)
 • 600 a Karol b XII c (król Szwecji ; d 1682-1718)
 • 600 a Leszczyński, Rafał
 • 600 a Maksymilian b III c (arcyksiążę Austrii ; d 1558-1618)
 • 600 a Piotr b I Wielki c (cesarz Rosji ; d 1672-1725)
 • 600 a Radziwiłł, Krzysztof c wda wileński, hetman w. lit. d (1585-1640)
 • 600 a Sapiehowie
 • 600 a Władysław b IV c (król Polski ; d 1595-1648)
 • 610 a Bibliotheca Neapolitana
 • 610 a Kancelaria Królewska
 • 650 a Sejm (1703)
 • 650 a Sejm (1701)
 • 650 a Sejm (1687)
 • 650 a Sejmik (1703)
 • 650 a Sejmik (1701)
 • 650 a Sejm (1697)
 • 650 a Rokosz 1697 r. Łowicz
 • 650 a Konfederacja 1696 r. sandomierska
 • 650 a Konfederacja 1696 r. wielkopolska
 • 650 a Konfederacja 1696 r. ruska
 • 650 a Konfederacja 1672 r. gołąbska
 • 650 a Zjazd (1710)
 • 650 a Sybille y 17 w.
 • 650 a Ślub i wesele y 18 w.
 • 650 a Układ sandomierski (1702)
 • 650 a Dyplomacja y 18 w.
 • 650 a Korespondencja dyplomatyczna y 18 w.
 • 650 a Wojsko y 18 w. z Polska
 • 650 a Literatura polska y 17 w.
 • 650 a Traktat polsko-rosyjski (1686)
 • 650 a Elekcja y 17 w.
 • 650 a Wojny 17 w. polsko-rosyjskie
 • 650 a Wojny 17 w. polsko-szwedzkie
 • 650 a Przepowiednie y 17 w.
 • 650 a Epigramy y 17 w.
 • 650 a Parlamentaria y 17 w.
 • 650 a Kazania y 18 w.
 • 650 a Uniwersał y 18 w.
 • 650 a Mowy y 18 w.
 • 650 a Listy y 18 w.
 • 650 a Epitafia (lit.) y 18 w.
 • 651 a Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) y 17 w.
 • 651 a Kraków (woj. małopolskie) y 17 w.
 • 651 a Kurlandia y 17 w.
 • 651 a Litwa y 17 w.
 • 651 a Lublin (woj. lubelskie) y 17 w.
 • 651 a Rosja y 17 w.
 • 651 a Ruś y 17 w.
 • 651 a Sandomierz (woj. świętokrzyskie) y 17 w.
 • 651 a Warszawa (woj. mazowieckie) y 17 w.
 • 651 a Wielkopolska y 17 w.
 • 700 a August b II Mocny c (król Polski ; d 1670-1733)
 • 700 a Białłozor, Krzysztof c kanonik, dziekan wileński d (?-1741)
 • 700 a Bidziński, Stefan c klan i wda sandomierski d (ca 1630-1704)
 • 700 a Brylewski, Piotr
 • 700 a Cieciszewski, Józef c podczaszy liwski
 • 700 a Conti, François Louis de Bourbon d (1664-1709)
 • 700 a Denhoff, Stanisław c hetman polny lit., wda połocki d (ca 1673-1728)
 • 700 a Eperieszy, Michał c ciwun szadowski
 • 700 a Flemming, Jakub Henryk c koniuszy lit., feldmarszałek saski d (1667-1728)
 • 700 a Fryderyk b I c (król Prus ; d 1657-1713)
 • 700 a Gorzeński, Ludwik c poseł
 • 700 a Innocenty b XII c (papież ; d 1615-1700)
 • 700 a Jabłonowski, Jan Stanisław c wda ruski, pisarz d (1669-1731)
 • 700 a Jabłonowski, Stanisław Jan c klan krakowski, hetman w. kor. d (1634-1702)
 • 700 a Jasieńczyk, Józef c komisarz pow. orszańskiego
 • 700 a Jurewicz, Samuel c wojski wołkowyjski d (?-przed 1720)
 • 700 a Justiniano, Marco Antonio ks. wenecki
 • 700 a Klemens b XI c (papież ; d 1649-1721)
 • 700 a Kobielski, Samuel c poseł sieradzki
 • 700 a Kociełł, Michał Kazimierz c wda trocki, podskarbi w. lit. d (1644-1716)
 • 700 a Königsmark, Maria Aurora d (1662-1728)
 • 700 a Kotowicz, Hrehory Józef c łowczy lit., poseł na sejmy d (?-1724)
 • 700 a Kryszpin-Kirszensztein, Jan Hieronim c bp żmudzki d (ca 1654-1708)
 • 700 a Lipski, Feliks Aleksander c wda kaliski, klan sieradzki d (16..-1702)
 • 700 a Lubomirski, Stanisław Herakliusz c marszałek w. kor., pisarz d (1642-1702)
 • 700 a Ludwik b XIV c (król Francji ; d 1638-1715)
 • 700 a Ogiński, Grzegorz Antoni d (1654-1709) d sta żmudzki, hetman polny lit.
 • 700 a Pieniążek, Jan Chryzostom c sta oświęcimski, wda sieradzki d (ca 1630-ca 1712)
 • 700 a Piper, Karol c minister stanu Szwecji d (1647-1716)
 • 700 a Poniński, Władysław c referendarz kor. t Uniwersał ok. 1711
 • 700 a Poniński Władysław referendarz kor.
 • 700 a Przebendowski, Jan Jerzy c wda malborski, podskarbi w. kor. d (1639-1729)
 • 700 a Przerębski, Jan Władysław c referendarz duch. kor. d (?-1704)
 • 700 a Radziejowski, Karol
 • 700 a Radziejowski, Michał c (prymas Polski ; d 1641-1705)
 • 700 a Sapieha, Kazimierz Jan Paweł c wda wileński, hetman w. lit. d (1642-1720)
 • 700 a Sieniawski, Adam Mikołaj c wda bełski, hetman w. kor., klan krakowski d (1666-1726)
 • 700 a Sierakowski, Józef c sta olszański d (1682-przed 1748)
 • 700 a Sucharzewski, Stanisław c poseł
 • 700 a Święcicki, Mikołaj c bp kijowski, poznański d (?-1707)
 • 700 a Szembek, Krzysztof Andrzej Jan c bp chełmski, przemyski, warmiński d (1680-1740)
 • 700 a Tarczewski, Józef c podczaszy
 • 700 a Tarło, Karol c wda lubelski, kanclerz w. kor. d (1639-1702)
 • 700 a Tarło, Michał Bartłomiej c bp poznański d (1656-1715)
 • 700 a Tarło, Stanisław c kuchmistrz kor. d (?-1721)
 • 700 a Turłaj, Władysław c pisarz grodzki trocki
 • 700 a Wołłowicz, Wincenty Piotr c referendarz lit., jezuita d (?-1737)
 • 700 a Wysocki c dworzanin króla Augusta II
 • 700 a Załuski, Andrzej Chryzostom c bp, kanclerz w. kor. d (ca 1650-1711)
 • 740 a Listy Augusta II króla Polski
 • 740 a Sermo Clementis XI pontificis Maximi habitus in consistorio secreto die 15 Ianuarij, 1703
 • 740 a Elenchus motuum albo |regestr polskich rozruchów ok. 1697
 • 740 a Manifest powtorny stanow Rzeczypospolitey in absentia I.K.M. w Tykocinie 1705 zgromadzonych
 • 740 a Uniwersały Augusta II króla Polski
 • 740 a Poparcie generalney sandomirskiey confederacyey przez stany całey Rzeczypospolitey na walnym zjezdzie warszawskim zgromadzone, w Warszawie dnia IV. miesiąca lutego, Roku Pańskiego 1710
 • 740 a Sancita W.X. Litewskiego na walney radzie warszawskiey die IV. Februarij 1700 złożone y postanowione
 • 740 a Instruktarz skarbu koronnego currencyi podatku ultimae consumentiae do woiewodztw wydany Anno Domini 1710
 • 740 a Compendium generalne trzech liczb Michała Kazimierza Kotła podskarbiego wielkiego od obięcia podskarbstwa a die 1ma Martij Anni 1710 ad diem eandem Martij Anni 1720
 • 740 a Michael Bartholomaeus de Czekarzewice Tarło, Dei et Apostolicae Sedis Gratia episcopus Posnaniensis 1712
 • 740 a Christophorus Joannes in Słupow Szembek Dei et apostolicae sedis gratia episcopus Premislensis, praepositus generalis Miechoviensis 1719
 • 740 a Epitaphium Carolo XII. regi Sveciae erectum Anno Domini 1719
 • 740 a Informacya rzetelna y prawdziwa o kommendzie Jakuba Fleminga koniuszego litewskiego , nad woyskiem authoramentu cudzoziemskiego dependuiąjey zupełnie od władzy hetmańskiey ok. 1714
 • 740 a Obiaśnienie relacyi o komendzie Jakuba Fleminga koniuszego w. X. Lit. nad woyskiem authoramentu cudzoziemskiego dependuiącey zupełnie od władzy hetmańskiey ok. 1717
 • 740 a Ordinatio iudiciorum tribunalis regni sub auspiciis Mathiae Sołtyk tribunalis regni praesidentis Joannis Antonij de Radomicko Radomicki tribunalis regni mareschalci Anno Domini 1728
 • 740 a In nomine SSmae Trinitatis ad maiorem Dei gloriam, B. M. V. cultum, Sancti Stanislai, aliorumque Divorum patronum Inclyti Regni Poloniae honorem ok. 1718?
 • 740 a Respons y zdanie przyiacielskie na manifesty grodzińskie y wileńskie
 • 740 a Catalogus personarum et officiorum Provinciae Polonae Societatis Jesu pro anno 1729
 • 740 a R. P. D. Corio Cracouiensis Decanatus Lunae 18. Iunij 1725
 • 740 a Sacra congregatione consistoriali P. R. D. Riveria secretario Varmiensis confirmationis electionis pro Reverendissimo Capitulo Varmiense ok. 1728
 • 740 a Privilegia et iura praecipua ducatus Curlandiae et Semigalliae cum suo indice. Anno Domini 1719
 • 740 a Specification dererjenigen Müntz-Sorten welche theils in allen Einnahmen, theils nur in gewissen, ingleichen in Handel und Wandel genommen, theils aber gäntzlich devalviret und verruffen worden 1732
 • 740 a Responsum pro sinistra interpretatione
 • 740 a Mowa Justiniano Marco Antonio ks. weneckiego do Maksymiliana cesarza SRI 1609
 • 740 a Protestacja przeciwko trybunałowi radomskiemu w Wilnie sądzącemu 1700
 • 740 a List Karola Radziejowskiego do NN 1703
 • 740 a Istrukcya do Augusta Wtorego Józefowi na Jarczewie Jarczewskiemu podczaszemu i Jozefowi Sierakowskiemu staroście olszańskiemu posłom od wdztwa bełzkiego na seymiku w Bełzie 2 Jan. A. 1703 dana
 • 740 a Insurekcya generału ziem Xięstwa Mazowieckiego d. 31 Januarij ex limitatione w Warszawie odprawuiącego się Piotrowi Brylewskiemu Jozephowi Cieciszewskiemu posłom do prymasa Michała Radziejowskiego dana Anno 1703tio
 • 740 a Puncta do Rady Kancellaryi Koronney d. 16 Novembris 1769 w Jaworowie
 • 740 a Uniwersały Augusta II króla Polski 1703
 • 740 a Rezolucja Augusta II króla Polski o złożeniu sejmu walnego w Warszawie na dzień 5 kwietnia 1712 roku, 1711
 • 740 a Listy Radziejowskiego Michała prymasa
 • 740 a List Klemensa XI papieża do Załuskiego Andrzeja bpa warmińskiego? 1701
 • 740 a List Załuskiego Andrzeja bpa warmińskiegodo Klemensa XI papieża
 • 740 a Dyaryusz audientiey posłów Rzeczyplitey mianey u króla Szwedzkiego 1702
 • 740 a Regiam dignitatem ab electore brandemburgico in Prussia nuper asumptam nihil in se habere 1701
 • 740 a Comput woysk W.X.Litt. anni 1706
 • 740 a Vaticinium in Bibliotheca Neapolitana repertum Longobardico idiomatae conscriptum
 • 740 a Epigramaty o państwach i ważniejszych postaciach politycznych 17 w.
 • 740 a Proiect wiecznego pokoiu z Moskwą 1686
 • 740 a Rationes przeciwko kawaleryi ordinis Beatae Virginis Mariae conceptae przez Krzysztofa Radziwiłła na audientiey przed króla przytoczone 1637
 • 740 a Brevis informatio Cancellariae Regiae
 • 740 a Considerationes circa jus-patronatus i replika
 • 740 a Clypeus conscientiae contra sophismata politica oppositus illis qui S. R. M. orthodoxu~principem impellunt ad viam facti contra ecclesiam
 • 740 a Punkta królowi podane od rokoszanów na zgody uczynienie w Łowiczu 1698
 • 740 a Censura candidaturae z narodu francuskiego Rzpltey dla przestrogi potrzebna
 • 740 a Dyarusz actorum seymu electionis anni 1697 krótko zebrany
 • 740 a Konfederacja woiewództw wielkopolskich poznańskiego i kaliskiego 1696
 • 740 a Konfederacja woiewództwa ruskiego 1696
 • 740 a Konfederacja woiewództwa sandomierskiego 1696
 • 740 a Konfederacja generalna pod Gołębiem 1672
 • 740 a Reflexya senatora koronnego na zgromadzenie y postanowienie W. X. L. woiewodztw y powiatow pod Grodnem miane 1699
 • 740 a Mowy Andrzeia Załuskiego biskupa płockiego, w Samborze, pod czas traktatow z skonfederowanym woyskiem miane ok. 1697
 • 740 a Sermo Andreae Załuski episcopi Varmiensis et Sambiensis post evacuationem a milite extraneo 1700
 • 740 a Copia brevis pontificii Suprascriptio. Venerabili fratri episcopo Kuiaviensi. Innocentius P. P. XII Roma 1699
 • 740 a Relacya solenney audyencyi u Cesarza Tureckiego wielkiego posła Rafała Leszczyńskiego do Porty ok. 1700
 • 740 a Wykład słowa tego pokoy z ktorym się Szwedzi Rzeczy pospolitey ofiaruią ok. 1703
 • 740 a List iednego konfidenta De statu moderno ok. 1703
 • 740 a Ziazdu woiewodztw y powiatow W.X.Litewskiego do Wilna na dzień 9. Nowembra roku 1700. Propozytie
 • 740 a Mowa Jana Odrowąża Pieniązka miana w Warszawie in senatûs-Consilio Post-Comitiali die 22 Februarij 1702
 • 740 a Informacya krotka ze elektora Brandenburskiego zolnierzowi intromissiey miasto Elbląg roku 1698 zabronic nie mogło
 • 740 a Tytulatura Fryderyka I króla Prus ok. 1701
 • 740 a Uniwersał Karola XII króla Szwecji ok. 1702
 • 740 a Uniwersał Augusta II dany w Warszawie 17.03.1701
 • 740 a Listy Kommisarzow Króla szwedzkiego przetłumaczone przez Deputatow do tego naznaczonych w Warszawie 1704
 • 740 a Listy do Pipera Karola ministra szwedzkiego
 • 740 a Listy Königsmarka M. A. do Pipera Karola ministra szwedzkiego
 • 740 a Regestr dokumentow produkowanych y publicè czytanych, na Walney Radźie w Krakowie. Roku 1704. 21. Februarij
 • 740 a Confaederatia generalna W. X. L. ok. 1703
 • 740 a Paraenesis ad Serenissimae Poloniarum Reipublicae et M.D.L. Proceres de Usurpato nuper Regis Borussiae titulo ok. 1700
 • 740 a Oratio ad bonos et cordatos Reipublicae cives ok. 1702
 • 740 a Wypis z Xiąg grodzkich woiewodztwa wileńskiego roku tysiącznego siedemsetnego wtorego miesiąca Aprila dwudziestego dnia
 • 740 a Echo primi responsi ad aures oculosque compositoris literarum Gothicarum nomine Regis Sveciae Karol XII Primati secundo scriptarum directa et repercussa ok. 1702
 • 740 a Dispunctio libelli regni Poloniarum primatem Michał Radziejowski nomine Sueticae majestatis transmissi à justo equite Polono Gotticarum compositori literarum dedicata ok. 1702
 • 740 a Exemplar literarum Fryderyka II regis in Prussia ad cardinalem Michał Radziejowski ok. 1703
 • 740 a Listy do Karola XII króla Szwecji
 • 740 a List podufałego oyczyzny przyiaciela do niepewnego dworzanina 1701
 • 740 a Instrukcya posłow litewskich do Michała Radziejowskiego kardynała prymasa
 • 740 a Vox Ioannis ducis Radziwiłł magni ducatus Lithuan. contra attentatum ius regni ex ratione utriusq. ducatus Prussiae, in competenti Coronna et Regio 1701
 • 740 a Instrukcya posłom do Augusta II z seymiku sredzkiego 1701 Urodzonym Stanisławowi Sucharzewskiemu y Ludwikowi Gorzeńskiemu
 • 740 a Mowa Sucharzewskiego Stanisława posła wielkopolskiego do Augusta II 1701
 • 740 a Respons Augusta II na instrukcyą wojewodztw wielkopolskich z seymiku sredzkiego Stanisławowi Sucharzewskiemu y Ludwikowi Gorzeńskiemu 1701
 • 740 a Mowa Kotowicza Hrehorego chorążego grodzińskiego posła na Bielanach do Augusta II 1701
 • 740 a Diploma assecurationis S.R.Mttis MDLith datum 1701
 • 740 a Informatio Gregorio Ogiński cum Christophoro Białozor 1701
 • 740 a Uniwersał Augusta II króla Polski na seymiki przedseymowe
 • 740 a Instrukcya Augusta II na seymiki przedseymowe 1701
 • 740 a List Bidzińskiego Stefana wdy sandomierskiego do Sapiehy Jana Kazimierza wdy wileńskiego 1701
 • 740 a Listy Kryszpina-Kirszensteina Jana bpa żmudzkiego do
 • 740 a Aringa responsu JKMci na instrukcyą posłów z popisu krakowskiego woiewodztwa
 • 740 a Instructio S.R.Mttis Generoso Lubiński pro sessione generali Vilnensis 1701
 • 740 a Puncta instrukcyey seymiku brześcienskiego Wielkiego Xięstwa Litewskiego pod dyrekcyą Samuela Jurewicza stolnika wołkowyskiego
 • 740 a Rada pewnego konsyliarza JKMci zaraz po koronacyey iak ma sobie w zamięszaney Rzptey postąpic y iakim sposobem dziedzicznym panem zostac Korony Polskiey i Wielkiego Xięstwa Litewskiego
 • 740 a Przestroga na seym do Rzeczypospolitey
 • 740 a Mowa Jabłonowskiego Jana Stanisława wdy ruskiego na zagaieniu seymiku wyszyńskiego przedseymowego w Wiszni 1701
 • 740 a Protestantur nuntij terrestres Palatinatus Sandomiriensis contra indebitas electoris Brandenburgi coronationem 1701
 • 740 a Mowy Załuskiego Andrzeja bpa płockiego
 • 740 a Dispuncti libelli ad primatem Poloniarum et MDL nomine Svetica Maiestatis transmissi a iusto Equite Polono, Gothicarum compositori literarum dedicata
 • 740 a Salutatio Poloniae coronati
 • 740 a Ad Principem De Conti allocutio
 • 740 a Democritus ridens consequentias eiusq. anonymi Aristarchi pro non eligendo Galliae Principe in regem Poloniae
 • 740 a Salutatio primi cardinalis primatis R.P. in ? Cathedrae Gnesnensis
 • 740 a Allocutio ad electum regem Poloniae actorum piae mem. Joannis 3. Regis Poloniae
 • 740 a List senatorów i ministrów do Radziejowskiego Michała prymasa 1702
 • 740 a List Radziejowskiego Michała prymasa do senatorów 1702
 • 740 a Listy Przerębskiego Jana Władysława referendarza kor. do
 • 740 a Punkta do ugody od stanów W.X.L. z pany Sapiehami
 • 740 a Excytarz polski 1701
 • 740 a Speculum w którym się każdy przeyrzeć może quid fit optandum Reipublicae
 • 740 a Instrukcya JKMci na seymiki przedseymowe 1701
 • 740 a Instrukcya do Michała Radziejowskiego prymasa od nas senatorow dignitarzow xięstwa żmudzkiego na seymik gromniczny w roku 1702 zgromadzonych
 • 740 a Instrukcya do Stanisława Jabłonowskiego kasztellana krakowskiego od nas senatorow urzędnikow Xstwa żmudzkiego 1702
 • 740 a Respons na instrukcyą senatorom od Michała Radziejowskiego prymasa i Stanisława Jabłonowskiego klana krakowskiego
 • 740 a Mowa Załuskiego Andrzeja bpa warmińskiego na radzie po zerwanym sejmie 1702
 • 740 a Dyaryusz seymu lubelskiego 1703
 • 740 a Excerpta quadam ex Chronicis descriptionis totius mundi
 • 740 a Monstra et prodigia
 • 740 a De Sybilla
 • 740 a Postanowienie pod Sendomierzem 1702
 • 740 a Przemowa prezydenta przy zaczęnciu Trubunału Koronnego Skarbowego Radomskiego miana roku 1720
 • 740 a Mowa Szembeka Jana Krzysztofa bpa przemyskiego przy przywitaniu prześwietnego Trybunału 1721
 • 740 a Dziękowanie za pannę Zofię Sieniawską kasztelankę krakowską od pana Stanisława Denhoffa woiewody połockiego przez Jana Jabłonowskiego woiewodę ruskiego d. 30 Iulii 1724 we Lwowie
 • 740 a Opis ślubu carewicza syna Piotra Wielkiego
 • 740 a Symbola |Hojność |Ludzkość |Stateczność |Pokora
 • 740 a Herby ziem polskich tylko opisy
 • 740 a Skład senatu
 • 777 a August II Mocny (król Polski ; 1670-1733) t Uniwersał ok. 1702
 • 777 a August II Mocny (król Polski ; 1670-1733) t Contenta instructionis S.R.M. Poloniarum cubiculario et stabuli praefecto, vice Domino ab Ecrstedt 1702
 • 777 a August II Mocny (król Polski ; 1670-1733) t Declaratio S.R.M. Domini Nostri in Senatûs Consilio post comitiali facta 1702
 • 777 a August II Mocny (król Polski ; 1670-1733) t Uniwersał na seymik extraordynaryiny ok. 1704
 • 777 a Klemens XI (papież ; 1649-1721) t "Copiae Literarum Summi Pontificis ad Serenissimum Regem Poloniarum August II, Primatem Regni Mich. Radziejowski, et alios Senatores "
 • 852 j BK 00953
 • 999 d 19.04.30

Indeksy